Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Poč.listů: Učitel: Mgr. Michaela Orságová, Mgr. Darina Halatová, Mgr. Milan Koraba List :. září. říjen Seznámení s plánem práce Grammar revision UNIT 6/A, B G: First conditional (if + present, will + future) Second conditional (if + past, would + infinitive) T: ENVIROMENT UNIT 6/C, D G: May/might (possibility) Should/shouldn t Practical English: At the pharmacy Writing: An to a friend about visiting your country rozlišuje a používá modální slovesa have to, don t have to, must, musn t pro vyjádření nutnosti, zákazu, povolení - formuluje povinnosti a pravidla - procvičuje a upevňuje použití časů - vytváří a používá podmínkové věty - rozlišuje reální i nereální podmínku - s pomocí klíčových slov formuluje svůj názor na téma ekologie - umí sdělit příčiny a následky poškozování životního prostředí - vyjadřuje svůj souhlas nebo nesouhlas s ostatními - používání modálního slovesa might and may pro vyjádření pochybnosti a nejistoty - dokáže napsat neformální dopis, prezentovat zajímavá místa ve svém okolí - najde v textu základní fakta o W. Shakespearovi - popíše svoji oblíbenou knihu a autora - vyjádří svůj názor. listopad T: YOUR FAVOURITE BOOK W. SHAKESPEARE UNIT 7/A, B G: Present perfect + for and since Present perfekt or past simple? T: AUSTRALIA... - rozlišuje použití předložek since a for v předpřítomném čase - s porozuměním poslouchá mluvené projevy (přednáška, výklad, prezentace,...) a sdělí informace lidem - vyhledá a zpracovává informace o Austrálii - posuzuje místa, která by chtěl navštívit

2 . pros. 5. leden UNIT 7/C, D G: Used to Passive Practical English: A trip Writting: Describing a building T: USING COMPUTERS AND INTERNET. kontrolní písemná práce (prověření a srovnání dosažených znalostí) UNIT 8/A, B G: Something, anything, nothing Quantifiers, too, not enough T: OUR SOCIAL AND LIFE STYLE správně používá sentence stress ve větách s konstrukcí used to, trpný rod v přítomném čase - dokáže vyprávět zážitky z výletu - v písemném projevu zvládá popis budovy školy apod. - popisuje části a funkce počítače - sděluje jak využívá hardware a software, ve své práci popisuje výhody a nevýhody internetu - píše slohovou práci a prověřovací test - rozlišuje použití something, anything v kladných, záporných a tázacích větách - diskutuje, srovnává, mluví o svém životním stylu - autoevaluace žáka i učitele, výstupy, zpětné vazby pro zefektivnění práce ve druhém pololetí 6. únor 7. březen 8. duben Revision UNIT 8/C, D G: Word order of phrasal verbs So/neither + auxiliaries Practical English: On the phone Writing: Giving your opinion T: FEAST AND HOLIDAY IN THE UK AND THE USA UNIT 9/A, B G: Past perfect Reported speech (say, tell, ask) T: APPLYING FOR A JOB, CURRICULUM VITAE Příprava na projektový den: Výběrové řízení na nečisto Profese učitel Revision UNIT /A G: Present simple and continuous, action and non-action verbs používá běžná frázová slovesa a dodržuje správný slovosled ve větě - klade důraz na čas při použití auxiliaries - dokáže domluvit schůzku, vyřídit vzkaz - v písemném projevu vyjadřuje svůj názor na trávení volného času - popisuje nejdůležitější české svátky a srovnává je s britskými a americkými - píše neformální dopis o tom, jak tráví Vánoce, Velikonoce nebo jiné svátky - v projevu používá čas - v nepřímé řeči dodržuje změnu v slovesných časech, časových výrazech - samostatně zpracuje vlastní životopis a žádost o práci - vypráví o plánech do budoucna a povolání, které chce dělat a proč - reaguje na dotazy při pracovním pohovoru - diskutuje o náročnosti a odpovědnosti různých povolání - prokáže své znalosti při shrnutí učiva a posoudí své výsledky - chápe rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým - přednese prezentaci na téma Vsetín a okolí - píše neformální zvací dopis, ve kterém zve kamaráda na prázdniny T: VSETIN DISTRICT - CULTURAL HERITAGE 85.

3 9. květen 0. červen UNIT /B G: Past tenses: simple, continuous, perfect T: CANADA Writing: Revision (Australia, Canada). kontrolní písemná práce Práce s časopisy a internetem opakování a procvičování učiva orientuje se v minulých časech, chápe rozdíly a jejich použití - vyhledává informace o Kanadě na internetu - předává získané informace - píše příteli, kde popisuje místa, která by rád navštívil - vyjadřuje svůj vztah k přírodě, památkám a kulturním hodnotám jiné země - aktivně se účastní diskuze - vyjadřuje svůj názor, souhlas, nesouhlas a sděluje důvod proč se mu něco líbí/nelíbí - píše pololetní písemnou práci - autoevaluace - prokazuje své znalosti v oblasti, která ho motivuje Schválila dne:.. ředitelka školy... předsedkyně sekce

4 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Český jazyk, literatura a umění Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :. A, B, C Poč.listů: Učitel: Mgr. M. Trčková List :. Literatura na přelomu 9.a 0.stol. Kulturní atmosféra doby, nové umělecké směry a tendence symbolismus, impresionismus, dekadence, prokletí básníci. Česká literární moderna, literární kritika Období před l.sv.válkou český impresionismus Secese umělecké osobnosti, jejich díla. Anarchističtí buřiči Český naturalismus Opakování a shrnutí celků /průběžná práce s čítankovými texty a referáty/ Publicistický styl- funkce,žánry. Publicistický styl kompozice, osnova, jazyk Slohové útvary kritika, reportáž, fejeton, recenze Kontrolní slohová práce /stylistická cvičení, komunikační dovednosti/ 5. Nové umělecké směry ve 0.a 0.letechfuturismus,expresionismus, kubismus, dadaismus surrealismus Zásady správné komunikace, mluvnická cvičení 6. Světová próza 0.a 0.let ohlasy na l.sv.v.- francouzská.,americká, ruská literatura něm.psaná literatura,něm.psaná literatura v Praze Ústní a písemný projev 7. Česká poezie 0.a 0.let proletářská poezie poetismus, surrealismus, katolická poezie reakce na ohrožení republiky Pravopisná cvičení /průběžná práce s Pravidly českého pravopisu / hod Poznámky Prokop: Přehledné dějiny české a světové literatury 0. století Prokop: Čítanka k Přehledným dějinám literatury 0. století. Fucimanová: Sloh Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní,evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah; Metody: práce s médii, využití prostředků ICT Vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování; Metody: skupinová práce, diskuse, samostudium a samostatná práce, domácí úkoly, kreativní činnost. Hledají návaznosti v dalších textech, Metody: samostudium, domácí práce, četba, skupinová i samostatná práce, dialog, rozvíjení tvořivosti a vynalézavosti. Metody: studijní čtení a práce s textem, aktivní účast v diskusích, formulování a obhajování názorů a respektování názorů druhých. Spolupráce při řešení problémů s jinými lidmi, využití různých zdrojů ICT, práce s masmédii. Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní,evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah; Metody: skupinová práce, prezentace vlastní četby a zhlédnutých filmů vztahujících se k probírané látce. Využití zkušeností a vědomostí dříve nabytých, rozvíjení tvořivosti. Vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování; Metody: práce s textem, práce v týmu,diskuse,besedy, rozvoj tvořivého myšlení, využití různých zdrojů ICT Žáci si osvojí různé způsoby práce s textem, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, pořizuje si poznámky Metody: aktivní účast v diskusích, práce s textem, projekty a samostatné práce, metoda objevování a řízeného objevování

5 8. Odborný styl a jeho charakteristické rysy Slovní zásoba,syntax, jazyk a kompozice Výklad, typy výkladu Přednáška, prezentace, odborná publikace Pěstování vhodného řečového chování 9. Kontrolní slohová práce Oprava slohové práce Česká próza 0.a 0.let téma l.sv.války demokratický proud, společenská próza Opakování znalostí z větné stavby 0. Katolická próza, historický román České divadlo a drama 0.a 0.let, shrnutí celku Žák své myšlenky formuluje srozumitelně a souvisle, přijímá kritiku i radu, zhodnotí celkový vývoj evropské kultury Metody:Využití zkušeností a vědomostí dříve nabytých. Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah. Žák uvede příčiny a průběh vytvoření nových uměleckých směrů, orientuje se v základních literárních pojmech, dokáže zařadit umělce do odpovídajícícho období a směru. Metody: samostudium, domácí úlohy, práce s médii, formulování a obhajování názorů a respektování názorů druhých Žák se orientuje v politických a dobových souvislostech, uvažuje nad díly v historickém kontextu.žák rovněž adekvátně využívá slovní zásobu, vyjadřuje se obratně, jazykově správně Metody: domácí práce, samostudium,dialog, diskuze, kolektivní hry. Schválila dne:.. ředitelka školy... předsedkyně sekce

6 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Elektrotechnika Ročník: třetí Školní rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Počet listů: Učitel: Ing. Mostecký List : Úvod, seznámení s témat. plánem, pomůcky, hodnocení. Průmyslová elektronika - využití polovodič. elektronických součástek 5 - elektrický proud v polovodičích, přechod P N, opakování ze. ročníku - objasní mechanismus el. vodivosti v polovodiči, vysvětlí vznik přechodu PN - polovodičová dioda, jednopulsní a dvoupulsní usměrňovač - svítivá dioda / LED / - tranzistor, druhy tranzistorů - tranzistor jako základní prvek IO - operační zesilovač vysvětlí princip diody, konstrukci, popíše základní vlastnosti a praktické použití usměrňovačů - vysvětlí princip činnosti LED diody a její praktická použití - vysvětlí princip funkce bipolárního a FET tranzistoru, uvede jeho použití jako elektron. zesilovače a spínače - diskutuje problematiku tvorby integrovaného obvodu, technologii tvorby tranzistoru v IO - uvede princip OZ, jeho zapojení, možnosti použití - oscilátory a klopné obvody - objasní princip oscilátoru a klopného obvodu, uvede jejich druhy a použití v elektronice - integrované obvody - rozdělení - charakterizuje jednotlivé druhy IO, uvede jejich použití, vysvětlí princip základních logických funkcí a jejich realizaci pomocí IO - diak, tyristor, triak - spínací polovod. prvky 6 - popíše princip spínacích polovod. součástek, jejich VA charakteristiku, použití v praktických zapojeních

7 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Elektrotechnika Ročník: třetí Školní rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Počet listů: Učitel: Ing. Mostecký List :. Výroba a rozvod el. energie - základní pojmy a problematika - základní typy elektráren, * vlivy na životní prostředí - rozvod a transformace el. energie ( vedení a prvky rozvodu ) - obnovitelné zdroje pro výrobu elektřiny (* OZE) uvede základní principy a konstrukční celky klasických elektráren, diskutuje jejich výhody a nevýhody, vliv provozu na ŽP - vysvětlí problematiku rozvodných el. sítí, hlavní konstrukční a provozní celky, charakterizuje jednotlivé druhy rozvodů v odběrných místech elektřiny - vysvětlí podstatu OZE a jejich druhů, diskutuje princip činnosti jednotlivých technologií výroby elektřiny a tepla, výhody, nevýhody - kogenerační zdroje el. energie (AZE) 5 - vysvětlí princip kogenerační výroby elektřiny a tepla, popíše konstrukci kogenerační jednotky, vlastnosti, vlivy na ŽP. Užití elektrické energie - el. světlo a druhy el. světelných zdrojů formuluje fyzikální princip světla, objasní rozdělení světelných zdrojů včetně elektrických, uvede základní světelné veličiny - žárovky a zářivky - výbojky, * likvidace světelných elektických zdrojů - el. teplo a zdroje tepla odporové a indukční 9 - formuluje princip funkce žárovek a zářivek, pojmenuje jejich hlavní konstrukční díly, uvede výhody a nevýhody praktického použití - uvede princip základních druhů el. výbojek (rtuťové, sodíkové,..), pojmenuje jejich základní konstrukční celky, světelné parametry a použití - objasní problematiku funkce, konstrukce el.tepelných zdrojů s ohledem na technologické využití těchto zdrojů - elektrické chlazení - vysvětlí prakticky používané

8 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Elektrotechnika Ročník: třetí Školní rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Počet listů: Učitel: Ing. Mostecký List : - tepelné čerpadlo- princip, využití, * přínos k OZE technologické způsoby chladících okruhů a zařízení - uvede princip, hlavní konstrukční díly a praktické použití TČ * - problematika k EVVO Schválil dne :. srpna 0... ředitelka školy předseda sekce

9 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Elektrotechnika - cvičení Ročník: třetí Školní rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Počet listů: Učitel: Ing. Mostecký List : Úvod, seznámení s témat. plánem, pomůcky, hodnocení. Teoretická příprava - bezpečnost práce v elektrotechnické laboratoři, laboratorní řád - výběr bezpečnostních předpisů při činnostech s el. zařízeními, první pomoc při úrazu el. proudem zkušební test 6 - uvede a vysvětlí základní pravidla činností žáků v laboratoři - vysvětlí zákl. ustanovení laborator.řádu - objasní faktory úrazu el. proudem, vlivy k rozsahu úrazu, řešení ochran před úrazem, postupné kroky poskytnutí.pomoci - princip činnosti měřících přístrojů, označení, technické údaje, rozsah, konstanta, citlivost analogové a digitální el. měřící přístroje 9 - vymezí zjednodušeně princip, konstrukci a rozhodující údaje pro použití el. měřících přístrojů - aplikuje metodiku obsluhy a měření s konkrétními měř. přístroji el. veličin - zapojení voltmetru, ampérmetru, wattmetru, ohmmetru 0 - prokáže využití zásad zapojení základních el. měřidel - ukázková měření zákl. elektrických veličin, příprava a pokyny k úlohám praktických měření, zkušební test - prokáže znalost ovládání a zapojení měř. přístrojů, sestavení jednoduchých měřících el. obvodů. Praktická měření úloh - měření stejnosměrných proudů - měření stejnosměrných a střídavých napětí - měření elektrické práce a výkonu - měření elektrického odporu popíše princip měř. úloh, aplikuje měř.postupy v duchu zadání úloh, využívá odhadu předpokladu výsledků měření, využívá spolupráci ve skupině

10 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Elektrotechnika - cvičení Ročník: třetí Školní rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Počet listů: Učitel: Ing. Mostecký List : - měření vlastností polovodičové diody - měření vlastností trojfázového asynchronního motoru - měření na školním jednofázovém transformátoru a autotransformátoru 6 - měření příkonu jednofázového asynchronního motoru a provedení kompenzace účiníku - měření vlastností jističů - měření V- A charakteristik polovodič. diod, tranzistorů a pasívních elektronických prvků pomocí výukové stavebnice RC popíše princip měř. úloh, aplikuje měř.postupy v duchu zadání úloh, využívá odhadu předpokladu výsledků měření, využívá spolupráci ve skupině - ověření vlastností diodových usměrňovačů pomocí výukové stavebnice RC 000 Schválil dne :. srpna 0. ředitelka školy předseda sekce

11 Śkolní vzdělávací program pro obor vzdělání: --M/0 Strojírenství Obor: --M/00 Strojírenství, zaměření : Výpočetní technika Tématický plán předmětu : Tělesná výchova Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,B,C Počet listů: Učitel: Mgr. Zdeněk Drga, Mgr.Karel Stančík List: Poř. Počet Hodin čís. Tématický celek hodin kumu Poznámky. Atletika, kopaná, další pohyb. aktivity I. 6 Úvod, bezpečnostní zásady, plán učiva, OCMS Běh techn., rychl., skok daleký Aplikuje základy Skok daleký, rozběh, odraz, kopaná techniky, Běh start, rychl., koule z místa, badminton základy Skok vysoký-technika flopu 5 sport.treninku Běh vytrvalostní vrh koulí se sunem 6 dodržuje pravidla Běh rychlost, skok daleký, kopaná 7 a bezpečnost, Běh vytrvalostní, badminton 8 uběhne danou trať Skok daleký na výkon, kopaná 9 Skok vysoký, zdokonalování techniky 0 Běh vytrvalostní, fartlek Dosáhne výkonu dle Běh 00m na výkon, koule se sunem Skok vysoký na výkon Běh 500m, badminton Koule na výkon 5 Doplnění výkonů 6 II. Odbíjená (O) 8 III. Gymnastika (G) 6 Posilování (P), Stolní tenis (ST), Florbal (F) svých možností, dbá na správnou techniku provedení O-úvod, základní střeh, odb.prsty, odebíjení do jednoho směru, zdokonalování odbíjení, základní pravidla, hra na G-kotouly vpřed, vzad, stoje na hlavě, na rukou,,odbočka, roznožka, P,ST,F O-odbití míče pod úhlem,vrchní odbíjení, kontrola, hra na G-akrob. sestava, přeskok kontr. cvič., skrčka, P, ST, F O-hra na, turnaj, zdokonalování odbíjení, spodní odbití, podání, příjem G-akrobacie, kotoul vzad do stoje, hrazda výmyk 0 Aplikuje pravidla hry provede zákl.herní činnosti 7 Rozvíjí pohyb.koordinaci zvyšuje sval.pružnost a sílu Participuje na 0 herních činnostech družstva Rozvíjí koordinační schopnosti Reálně posuzuje své herní možnosti 8 Strana (celkem )

12 Śkolní vzdělávací program pro obor vzdělání: --M/0 Strojírenství Obor: --M/00 Strojírenství, zaměření : Výpočetní technika Tématický plán předmětu : Tělesná výchova Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,B,C Počet listů: Učitel: Mgr. Zdeněk Drga, Mgr.Karel Stančík List: Poř. Počet Hodin čís. Tématický celek hodin kumu Poznámky. toč nazad, přeskok, skrčka na bedně nadél, P, ST, F fyzické možnosti O-spodní odbití, hra na, kontr. cvičení G-přeskok skrč.na bedně nadél, hrazda sestava, šplh, P, ST, F O-spodní podání, příjem, hra na, kontr. cvič. 8 Rozvíjí pohybovou a prostorovou orientaci, aplikuje herní pravidla G- akrobacie, přeskok, kontr. Cvič., P,ST,F 50 Dodržuje pravidla fair play, dbá na V. Atletika II., Testy přesné provedení Běh tech., start, rychlost 5 Skok dal. rozběh, odraz test 5 Běh test., vytrval. 5 Užívá kompenzační a regenerační cvič., dosáhne výkonu dle svých schopností Skok dal. plný rozběh, kopaná 5 Běh, rychlost, koule z místa 55 Skok vysoký, zdokonalování techniky 56 Vrh koulí se sunem, kopaná 57 Skok daleký na výkon, badminton 58 Aplikuje základy Běh rychlost, koule se sunem 59 techniky Běh na 00m na výkon 60 atletických disciplín, Běh vytrvalostní, kopaná 6 rozvíjí prostorovou Vrh koulí na výkon, kopaná 6 koordinaci Testy tělesné zdatnosti 6 Přijímá a odpovědně Běh na 500m na výkon 6 Testy tělesné zdatnosti 66 Ochrana člověka v mimořádných situacích 68 plní svěřené úkoly, zjistí zásady evakuace a ukrytí Schválil dne ředitelka školy předseda sekce Strana (celkem )

13 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu: Konstrukční cvičení Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Poč.listů: Učitel: Ing. Prokop, Ing. Dočkal, Mgr. Galetka List: Poř. číslo Tématický celek Počet hodin Hod. kum. Poznámky Získané kompetence. Úvod, vliv konstrukce na cenu výrobku, funkční analýza září navrhuje varianty řešení spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi (týmové řešení) na základě požadavků na funkci a další související skutečnosti rozhoduje o výběru vhodné varianty řešení zjistí a určí všechny aspekty související s řešeným problémem. Hřídelová spojka: a) předběžný návrh, výpočet b) konstrukční návrh sestavy c) konstrukční návrh tělesa spojky d) technická zpráva e) výkresová dokumentace 6 8 říjen zjistí a určí všechny aspekty související s řešeným problémem, jako je účel konstrukce, požadavky na funkci, provozní podmínky, počet vyráběných kusů, technologie výroby nenormalizovaných součástí, montáž navrhovaného uzlu, navrhuje varianty řešení na základě požadavků na funkci a další související skutečnosti rozhoduje o výběru vhodné varianty řešení porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení problému, navrhne způsob řešení. Převod klínovým řemenem: a) předběžný návrh, výpočet b) konstrukční návrh řemenic c) technická zpráva d) výkresová dokumentace 6 leden provádí předběžný a následně kontrolní výpočet rozměrů navrhova- ných součástí (nosných, spojovacích, zabezpečovacích, ) předepisuje s využíváním norem normalizované strojní součásti volí spojovací součásti, navrhuje a dimenzuje je, kontroluje jejich namáhaní namáhání a deformace uplatňuje zásady technické normalizace a standardizace, využívá je při řešení technických norem konstruuje zadané výrobní součásti daného konstrukčního celku provede vypracování technické právy konstrukčního řešení

14 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu: Konstrukční cvičení Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Poč.listů: Učitel: Ing. Prokop, Ing. Dočkal, Mgr. Galetka List:. Převod čelními ozubenými koly: a) rozbor zadání b) předběžný návrh, výpočet c) konstrukční návrh montážní sestavy d) konstrukční návrh svařovací sestavy skříně e) konstrukční návrh součástí svařovací sestavy f) technická zpráva g) výkresová dokumentace 68 červen volí spojovací součásti, navrhuje a dimenzuje je, kontroluje jejich namáhání a deformace uplatňuje zásady technické normalizace a standardizace, využívá při řešení technických norem, strojnických tabulek konstruuje součásti daného konstrukčního celku provede vypracování technické zprávy konstrukčního řešení doloží konstrukční řešení převodu oz. koly výkresovou dokumentací čte a vytváří výkres součásti, výkres sestavení, tj. technickou dokumentaci používanou ve strojírenství Schválil dne: ředitelka školy... předseda sekce

15 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu: Kontrola a měření Ročník: třetí Škol. rok: 0/ 0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída:.A,B,C Poč. listů: Učitel: Ing.Prokop, Merta, Olšák List: Poř. číslo Tématický celek Poč. hod. Hod. kum ul Výsledky vzdělávání a kompetence Úvod,laboratorní řád, bezpečnost Měření délek, přímá měřidla Vyhodnocení měření na miniprocesoru Pevná měřidla ZMR Kalibry na otvory výpočet Porovnávací měřidla Měření úhlů, úchylek tvaru a polohy, drsnosti Měření úhlů přímou a nepřímou metodou Měření vodorovné a svislé polohy Kontrola rovinnosti Kontrola a měření drsnosti povrchu Měření na profilprojektoru 0 5 Měření, vyhodnocení na délkoměru Praktická měření: Měření úhlu, stanovení kuželovitosti sinusovým pravítkem Kontrola válečkového kalibru pasametrem Měření pos. měřítkem, mikrometrem, vyhodnocení miniprocesorem Kontrola dílenského válečkového kalibru na délkoměru Vyhodnocení kruhovitosti dutinoměrem Měření na profilprojektoru Náhradní měření -analyzuje a vyhodnocuje výsledky uskutečněných měření - zvládne teorii chyb - provádí měření délkových rozměrů - orientuje se v měřidlech přímých, nepřímých,pevných a komparačních - naučí se zpracovat výsledky na miniprocesoru - prezentuje práci a obsluhu na délkovém stroji -popíše přímé a nepřímé měření úhlů - zvládne měření a obsluhu profilprojektoru - provádí měření jakosti povrchu orientuje se ve způsobech měření drsnosti povrchu -získá praktické vědomosti o měření - provádí jednotlivé typy měření - ovládá problematiku obsluhy jednotlivých měření - prezentuje svoje teoretické znalosti -zpracuje záznam a protokol o provedeném měření - vyhledává teoretické hodnoty - rozhoduje o výsledku svého měření Schválil dne:.8.0. ředitelka školy předseda sekce

16 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu: KONTROLA A MĚŘENÍ cvičení Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída:.A,B,C Učitel: Josef Galetka I. + II. Pololetí. Úvod. Organizace. Plán práce. Bezpečnostní předpisy. Požární ochrana. První pomoc. - je seznámen s laboratorním řádem - orientuje se při práci v laboratoři - zvládá úpravu písemností - zná zásady bezpečnosti práce - ovládá postup činnosti při vzniku požáru - je schopen poskytnout první pomoc Zkoušky mechanických vlastností materiálu Metody zjišťování velikosti napětí Statická zkouška tahem Dynamické zkoušky vrubová houževnatost Zkoušky únavy vyhodnocení Zkoušky tvrdosti statické a dynamické Zkoušky technologických vlastností materiálu Zkouška hloubení plechu dle Erichsena Anizotropie Ostatní technologické zkoušky charakterizuje a rozlišuje jednotlivé vlastnosti materiálu - popíše základní způsoby namáhání materiálu - nakreslí a vysvětlí pracovní diagram tahové zkoušky, výpočty a vyhodnocení - zvládá výpočty, provádění a vyhodnocování zkoušky vrubové houževnatosti - orientuje se v problematice únavy materiálu - nakreslí a vyhodnotí Wohlerovu křivku - zná obecnou definici tvrdosti materiálu - charakterizuje jednotlivé druhy zkoušek tvrdosti materiálu - prakticky zvládá jejich provádění a vyhodnocování - umí samostatně a kvalifikovaně rozhodnout o závěru měření - chápe vliv technologických vlastností materiálu na jejich další zpracování - načrtne a vysvětlí principy jednotlivých technologických zkoušek, jejich význam pro praxi a způsob vyhodnocování - orientuje se ve zkouškách destruktivních a nedestruktivních - dokáže navrhnout vhodný způsob kontroly v praxi - provádí zkoušky mechanických vlastností

17 Poř. číslo Tématický celek Poč. hod. Hodin kum. Kompetence, metody a formy výuky, poznámky Praktické měření a vypracování zpráv Stanovení meze únavy Statická zkouška tahem Zkouška tvrdosti dle Brinella Zkouška tvrdosti dle Rockwella Zkouška hloubení plechu dle Erichsena Stanovení modulu pružnosti Náhradní měření technických materiálů, jednoduché zkoušky jejich technologických vlastností, zkoušky vlastností provozních hmot a materiálů, kontrolu strojních součástí a nástrojů, podílí se na komplexních měřeních a zkouškách strojů a zařízení - získá praktické vědomosti o měření - provádí jednotlivé druhy měření - ovládá obsluhu příslušných měřících přístrojů - zhodnocuje výsledky měření formou zprávy o měření a závěrem - orientuje se v odborné literatuře a příslušných normách - kvalifikovaně rozhoduje o výsledku svého měření Schválil dne: ředitelka školy... předseda sekce Strana

18 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Konstruování pomocí počítače Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Poč.listů: Učitel: Ing. Jiří Maczko, Ing. Jan Martinů List :. Základy D modelování - rozdělení programů pro D modelování - ovládání programu, nastavení - vytváření náčrtů, profil, geometrické vazby, kótování a editace 5 - orientuje se v dělení D systémů - ovládá a nastavuje parametry programu vytváří profily geometrie, vazby a kóty náčrtu, upravuje je.. Tvorba modelu součásti - rozdělení základních postupů, jejich výhody a nevýhody - tvorba součásti vysunutím - editace rozměrů a tvarů vytvořeného modelu - tvorba součásti rotací - tvorba součásti tažením - tvorba součásti šablonováním - modelování složitějších součástí posuzuje výhodnost daného řešení - vytváří modely součástí vysunutím - edituje vytvořené modely (úkosy, zaoblení, otvory, zrcadlení atd.) - řeší vytváření modelů rotací, tažením a šablonováním, vytváří složité modely kombinací různých postupů. Sestavy a práce s nimi - typy D vazeb - vkládání normalizovaných dílů z databáze součástí - kompletace sestavy - kinematické sestavy - animace a prezentace rozpadu sestavy řeší různé typy D vazeb, posuzuje jejich vhodnost - pracuje s normalizovanými díly z databází programu - vytváří pevné i pohybové sestavy ze zhotovených modelů - používá animace pro znázornění složení a rozpadu sestavy. Výkresová dokumentace - vytváření výkresu z modelů, nastavení prostředí - výkresové pohledy, kótování - strojírenské symboly - výkresy sestavení, pozice, soupis položek tvoří výkresy a výkresy sestavení z modelů - výkresy a sestavy edituje (kóty, výkresové pohledy, detaily, atd.) - generuje pozice a soupis položek na výkresech sestavení

19 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Konstruování pomocí počítače Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Poč.listů: Učitel: Ing. Jiří Maczko, Ing. Jan Martinů List : 5. Samostatná práce - tvorba sestavy dle zadání zhotoví sestavu dle zadání učitele - využívá aplikační programy pro počítačovou podporu projektové a konstrukční přípravy výroby - uplatňuje zásady technické normalizace a standardizace, využívat při řešení technických norem, strojnických tabulek a jiných zdrojů informací - využívá aplikační programy pro počítačovou podporu konstruování. Schválil dne :.8.00 ředitelka školy... předseda sekce

20 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu: Matematika Ročník: třetí Školní rok: 0/0 Počet vyučovacích hodin týdně: Třída:. A,. B,. C Počet listů: Učitel: Ing. Radovan Ondruš, RNDr. Miroslava Pospíšilíková, Mgr. Marie Frydrychová Poř. Poč. Hod. Kompetence, metody a čís. Tématický celek hod. Kum. formy výuky, poznámky. Stereometrie 6 Úvodní hodina, plán učiva. Základní stereometrické pojmy. Polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru: Vzájemná poloha dvou rovin, přímky a roviny, dvou přímek. Rovnoběžnost přímky a roviny, dvou přímek, dvou rovin. Odchylka a kolmost dvou přímek, odchylka a kolmost dvou rovin, odchylka a kolmost přímky a roviny. Tělesa: Řezy těles. Povrchy a objemy těles-kvádr, krychle, válec, hranol. Jehlan a kužel. Komolá tělesa. Koule a její části.. KPP pojmenuje, znázorní a správně užívá pojmy bod, přímka, rovina, polorovina - určí vzájemnou polohu bodů, přímek, přímky a roviny, rovin - rozhodne o kolmosti nebo rovnoběžnosti přímek a rovin, určí vzdálenost bodu od přímky a roviny, odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin - zobrazí jednoduchá tělesa ve volném rovnoběžném promítání - konstruuje rovinné řezy hranolu a jehlanu - charakterizuje jednotlivá tělesa, umí vypočítat jejich objem a povrch (krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec, rotační kužel, komolý jehlan, komolý kužel, koule a její části) - správně používá a převádí běžné jednotky - využívá poznatků o tělesech v praktických úlohách - umí aplikovat znalosti o základních tvarech a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru Strana (celkem 5)

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Jarmila

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Darina

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů nám. Míru, Tišnov, 666 5 ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 4-55-H/0 opravář zemědělských strojů Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny.ročník orientuje se v soustavě jazyků - rozlišuje

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Provozní elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26 41 L/52 Provozní elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Informační technologie (18-20-M/01

Více

STROJÍRENSTVÍ CAD - CAM

STROJÍRENSTVÍ CAD - CAM Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ CAD - CAM OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Technické lyceum (78-42-M/01 Technické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Identifikační údaje: Název instituce : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru : Hlavní

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009 2 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63 41 M/02 BRNO 2012 2 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská

Více

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů,

Více