ATEX (Výbušné prostředí) ATEX (Explosive - Atmosphere) NEVÝBUŠNÁ ZAŘÍZENÍ / INTRINSIC SAFETY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATEX (Výbušné prostředí) ATEX (Explosive - Atmosphere) NEVÝBUŠNÁ ZAŘÍZENÍ / INTRINSIC SAFETY"

Transkript

1 ATEX (Výbušné prostředí) ATEX (Explosive - Atmosphere)

2 Výbušné prostředí / Ex designation ATEX (Výbušné - Prostředí) / ATEX (Explosive - Atmosphere) Směrnice 94/9/EC Sladí zákonné zásoby členských států pro zařízení a ochranné systémy užívané v potenciálním výbušném prostředí. Nový: ATEX 95 (Starý: ATEX 100a) 94/9/EC Directive Harmonises legal provisions of member states for devices and protection systems for designated use in potentially explosive areas. New: ATEX 95 (Old: ATEX 100a) Směrnice 1999/92/CE Minimální požadavky pro zlepšení zdraví a bezpečnostní ochrany pro pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nový: ATEX 137 (Starý: ATEX 118a) 1999/92/CE Directive Minimum requirements for improving the health and safety protection of the worker at risk from explosive atmospheres. New: ATEX 137 (Old: ATEX 118a) Příklady označení: / Designation examples: Použití pro výbušnou plynnou atmosféru jinou než důlní prostředí / Use in gaseous atmospheres:ii 1 G EEx ia IIC T4 Použití v prašných prostorách / Use in dusty atmospheres: II 2 D T90oC IP64 Použití pro doly s výskytem metanu / Use for minig applications: I M2 EEx ia I II 1 GD EEx ia IIC T4 T90oC IP64 Skupina zařízení / Device group I = Důlní průmysl (těžba) / mining II = Všechna ostatní výbušná prostředí All other explosive areas Kategorie / Category 1 = Zóny / Zones 0/20 2 = Zóny / Zones 1/21 3 = Zóny / Zones 2/22 M1 = Důlní zařízení (v případě výskytu důlních plynů, je možno dále pokračovat) Mining (In case of firedamp, continuation of operation is possible) M2 = Důlní průmysl (v případě výskytu důlních plynů, musí být vypnuto) Mining (Must be switched off in case of firedamp) Prostředí / Atmósfera G = plyn / gas D = prach / dust (Důlní průmysl - žádné info / Mining - no details) Typy ochrany před vznícením (nevýbušné provedení): Types of ignition protection: o = imerzní olej / oil immersion p = závěr s vnitřním přetlakem / pressurisation q = pískový závěr / powder filling d = tlaková zkouška / pressure-proof e = zajištěné provedení / increased safety ia = jiskrová bezpečnost (požadováno pro zónu 0*) *záleží na druhu zařízení intrinsic safety (required for Zone 0*) *depends on device category ib = jiskrová bezpečnost (adekvátní pro Zónu 1 (+2)) intrinsic safety (adequate for Zone 1 (+2)) m = zalití zalévací hmotou (obal) / encapsulation s = speciální ochrana / special protection n = běžná činnost za normálních podmínek (pouze pro Zónu 2) normal operation under normal conditions (for Zone 2 only) na = nejiskřící zařízení / non-sparking nc = chráněný kontakt / protected contacts nr = parotěsný uzávěr / vapour-proof housing nl = omezená energie / limited energy np = zjednodušené / simplified Teplotní třídy: (Maximální povrchová teplota zařízení ve vztahu k teplotě vznícení plynu nebo páry). Temperature classes: (Max. temperature of a surface that gas can penetrate in the event of device failure. Should not be used in dust-ex-markings.) T1=450 C T2=300 C T3=200 C T4=135 C T5=100 C T6 = 85 C Skupina výbušnosti (Data pouze pro zařízení používané v prostředí s potencionálním výbuchem plynu - doly s výskytem metanu). Explosion group (Data only for devices used in areas rendered potentially explosive by gas) I = metan (doly s výskytem metanu) Methane (mining) IIA = propan / propane IIB = etylén / ethylene IIC = nejvíce nebezpečné skupiny (např. vodík a acetylen) most dangerous group (e.g. hydrogen)

3 Výbušné prostředí / Ex designation T90oC Max. povrchová teplota / Max. surface temperature IP64 Kód IP / IP Code (Údaj je používaný pro zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu od hořlavých prachů, zřídka též užívaný u konkrétního plynu.) (Data for devices used in areas rendered potentially explosive by dust - rarely also used in gas ex marking.) Maximální teplota povrchu při poruše zařízení (kategorie 3 v normálním provozu zařízení), která může být dosažena v prostředí s nebezpečím vznícení prachů Tmax Vyhodnocení uživatelem: a) Tmax = 2/3 Tcl, příčemž Tcl je teplota vznícení rozvířeného prachu. b) Tmax = T5mm - 75K, přičemž T5mm je teplota vznícení 5mm vrstvy prachu. Nižší hodnoty pro teplotní rozsah musí být nad indikovanou max. povrchovou teplotou zařízení. (Údaje pouze pro zařízení používané v prostorách s výskytem hořlavých prachů.) Data only for devices used in areas rendered potentially explosive by dust. První číslice / ochrana zařízení před vniknutím pevných cizích těles: 5= Ochrana proti usazování prachu 6= Ochrana proti proniknutí prachu / prachotěsné Druhá číslice / ochrana zařízení před vniknutím vody s nebezpečnými účinky: 0= (nechráněno) 1= svisle kapající voda 2= kapající voda - kryt ve sklonu 15 3= kropení (déšť) - rozstřik vody 60 4= stříkající voda ze všech směrů 5= tryskající voda ze všech směrů 6= intenzivně tryskající voda ze všech směrů 7= dočasné ponoření (30min) 0,15m nad vrchem a 1m nad spodkem 8= trvalé ponoření dle dohody mezi výrobcem a odběratelem Maximum temperature of a surface during a machine error (normal operation in the case of category 3 devices) that can be reached by the ex atmosphere. Evaluation by the user: a) Limit temperature 1=213 of min. ignition temperature of dust present b) Limit temperature 2=min. glow temperature of dust present minus 75k (applies for layer thicknesses of up to 5mm) The smaller value for the limit temperature must be above the indicated max. surface temperature of the device. Figure 1 Contact and foreign body protection: 5=Protection against dust deposits 6=Protection against dust penetration Figure 2 Water protection Protection against: 0=(no protection) 1=vertically falling drip water 2=drip water on operating device inclined to 15 3=spray water 3=spray water 4=spray water 5=jet water 6=strong jet water 7=temporary immersion 8=continuous immersion : 449

4 Výbušné prostředí / Ex designation Ochrana proti výbuchu Důležitá pravidla pro prevenci a ochranu před výbuchem jsou následující: 1. Opatření, prevence vzniku výbušného prostředí, pokud to charakter činnosti umožňuje. 2. Opatření, vyvarování se vznícené výbušného prostředí. 3. Opatření, snížení škodlivých důsledků výbuchu tak, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Tato se liší od: Základní ochrana proti výbuchu: Jsou přijímaná opatření k předejití nebo omezení tvorby nebezpečného výbušného prostředí Druhotná ochrana proti výbuchu: Toto zahrnuje druhou skupinu opatření, která jsou určena k předcházení vznícení prostředí, které je schopné výbuchu. Explosion Protection The important principles for integrated safety explosion protection are as follows: 1. Measures are taken to avoid hazardous atmospheres whenever possible. 2. Measures are taken which prevent the ignition of hazardous atmospheres. 3. Measures are taken which limit the explosive effect to a safe degree. This differs from: Primary explosive protection: These are precautions taken to prevent or restrict the formation of hazardous explosive atmospheres. Secondary explosive protection: This covers the second group of measures, which are intended to prevent the ignition of an atmosphere that is capable of exploding. Definice v souladu s 1999/92/EC (Atex 137) Definition in accordance with 1999/92/EC Directive (ATEX 137) Referenční hodnoty (nestandardizované) Reference values (not standardised) Zóna Zone Musí být užito zařízení v následujících kategoriich (dle směrnice 1999/92/EC - ATEX 137) A device from the following device category must be used (see 1999/92/EC-ATEX 137 Directive) e Místo, kde se výbušné prostředí skládající se ze směsi vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par nebo mlhy,vyskytuje stále nebo po dlouhém období nebo často. Area in which a potentially explosive atmosphere as a mixture of air and flammable gases, vapours or mists is present either frequently or over a prolonged period. P>1000 h/a 0 1 G Místo, kde se výbušné prostředí skládající se ze směsi vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par nebo mlhy může za normálního provozu vyskytnout příležitostně. Area in which under normal operation a potentially explosive atmosphere as a mixture of air and flammable gases, vapours or mists can occasionally form h/a 1 2 (1G rovněž možná also possible) G Místo, kde se výbušné prostředí skládající se ze směsi vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par nebo mlhy nevyskytuje za normálního provozu, ale pokud se vyskytne trvá pouze krátké období. Area in which under normal operation a potentially explosive atmosphere as a mixture of air and flammable gases, vapours or mists is not normally present but may occur for just a short period. <10 h/a 2 3 (1G, 2G rovněž možná also possible) G Místo, kde se výbušné prostředí ve formě mraku hořlavého prachu ve vzduchu vyskytuje stále nebo po dlouhé období nebo často. Area in which a potentially explosive atmosphere in the form of a cloud of flammable airborne dust is present either constantly, over prolonged periods or frequently. >1000 h/a 20 1 D Místo, kde se výbušné prostředí ve formě mraku hořlavého prachu ve vzduchu může za normálního provozu vyskytovat příležitostně. Area in which under normal operation a potentially explosive atmosphere in the form of a cloud of flammable air-borne dustcan occasionally form h/a 21 2 (1D rovněž možná also possible) D Místo, kde se výbušné prostředí ve formě mraku hořlavého prachu ve vzduchu nevyskytuje za normálního provozu, ale pokud se vyskytuje, trvá pouze krátkodobě. Area in which under normal operation a potentially explosive atmosphere in the form of a cloud of flammable air-borne dust is not normally present although may occur for just a short period. <10 h/a 22 3 (1D, 2D rovněž možná also possible) D 450

5 Výbušné prostředí / Ex designation Členění v teplotních třídách Teplotní třídy jsou zaručené pouze tehdy, jestliže teplota okolního vzduchu specifikovaná pro spínací zařízení (ovladač) je respektována (viz Technical Data nebo Rating Plate). Podmínkou je její přísné dodržení. Jakmile max. povrchová teplota z jakéhokoliv přístroje dosáhne zážehové teploty obklopující nebezpečné prostředí výbuchu, může dojít k explozi. Division into Temperature Classes The temperature class indication can be guaranteed only if the ambient temperature specified for the operating device is respected (seetechnical Data or Rating Plate). Strict compliance is a mandatory requirement. Once the maximum surface temperature of any apparatus reaches the ignition temperature of the surrounding hazardous atmosphere an explosion can occur. Díky tomu je veškeré vybavení klasifikované do skupiny II rozděleno do teplotních tříd. Pro počítání s možností potenciálních nebezpečných prostředí, musí být nejnižší vznětová teplota vždy vyšší než max. povrchová teplota. Because of this, all equipment classified to Group II is divided into temperature classes. To allow for the possibility of potential hazardous atmospheres, the lowest ignition temperature must always be higher than the maximum surface temperature. Teplotní třídy hořlavých plynů a páry a dovolených povrchových teplot spínacích zařízení v souladu s DIN EN Temperature classes of flammable gases and vapours and permitted surface temperatures of the operating device in accordance with DIN EN Teplotní třída Temperature class T1 T2 T3 T4 T5 T6 Teplota vznětu ( C) Ignition temperature in C >450 >300 >200 >135 >100 >85 Maximální teplota v ( C) Maximum temperature in C Příklady: Examples: Propan / Propane Metan / Methane Amoniak / Ammoniac Etylen / Ethylene Alkohol / Alcohols Acetylen / Acetylene Benzín / Petrol Rozpouštědla Solvents Ethylether Acetaldehyd Acetaldehyde - Disulfid uhličitý Carbon-disulphide Nižší výbušné stupně Below Explosive Level Výbušná oblast / Explosive Area Vyšší výbušné stupně Above Explosive Level Lehká směs / Mixture to thin Nevznětlivé / No combustion Nevýbušné / No explosion Vydatná směs / Mixture too rich Částečně vznětlivé / Partial combustion Nevýbušné / No explosion 100% Koncentrace vzduchu / Concentration of air 0% 0% Koncentrace substance / Concentration of substance 100% Výbuch závisí na mnoha parametrech. Pouze pro atmosférické předpoklady a čistých substancí dostačujících poměrných hodnot a dat, která jsou uvedena. Výbuch může nastat pouze tam, kde jsou hořlavé substance ve formě plynů, par, dýmů a prachu existujících kolem dostačujících kyslíkových podpor vznícení a tam je onen zdroj vznícení. Explosions are dependent on many parameters. Only for atmospherical conditions and pure substances sufficient comparative values and data are shown. An explosion can only occur where a flammable substance in the form of gases, vapours, smoke and dust exists along with sufficient oxygen to support -combustion and there is a source of ignition. Příklad: Vodík: 4,0 do 77,0% ve vzduchu Propan: 1,7 do 10,6% ve vzduchu Amoniak: 15,4 do 33,6% ve vzduchu Metan: 4,4 do 16,5% ve vzduchu E.g.: Hydrogen: 4,0 to 77,0 % in air Propane: 1,7 to 10,6 % in air Ammonia: 15,4 to 33,6 % in air Methane: 4,4 to 16,5 % in air 451

6 Základy ochrany před výbuchem prachu Fundamentals of dust explosion protection Základní principy: Výrobce funkčních zařízení pro prostory označené s potenciální explozí prachu musí uvádět maximální povrchovou teplotu všech zařízení, kam může prach proniknout (obyčejně ve stupních Celsia - Pozn. indikace teplotní třídy toto neoznačuje). Tato teplota je uvedena pro prašné Ex-označení. Označovací příklady: II 2 D T90 C IP64 (Jestliže je zápalný ochranný typ založen na obalu, mělo by být hodnocení obalu též uvedeno jako IP Cede). Nebo II 2 D Ex iad 21 T96 C (Toto zařízení už bylo schváleno podle nového IEC de-jure standardu "Jiskrově bezpečná prašná bezepčnost ) iad. Tento právní standard také určuje označení, které též obsahuje i korespondenční zónu - v tomto případě 21). Ochrana proti explozi prachu - teplota: Vznícení a výbušné parametry pro prach závisí na jejich stavu. Parametry, které určují vznícení explozivní vlastnosti, obsahují velké částice, tvar částice, obsah vody, čistotu a kde se to může nacházet, tak i obsah hořlavých výparů. Podmínky pro šíření částic a očekávaná hodnota pro průměrnou velikost částice by měly být též známé. Ve směrnicích 1999/92/G "directive" (ATEX 137, který nahradil ATEX 118a), zaměstnanec (systémový operátor) je povinen odhadnout nebezpečí a též si musí být u prachu vědom minimální teploty žhnutí. Existují jednoduché kalkulace, jak stanovit dvě "teploty" a ty jsou počítané jako: a) Limitní teplota 1 = 213 z minimální zápalné teploty. b) Limitní teplota 2 = minimální zápalná teplota* mínus 75 C. Tyto dvě limitní teploty musí být nyní přezkoumány, aby potvrdily, která z nich zaručuje větší bezpečnost. Příklad 1: Minimální zápalná teplota = +330 C, Minimální teplota prachu = +300 C: a) Limitní teplota 1 = 213 x +330 C = +220 C b) Limitní teplota 2 = +300 C 75K = +225 C Větší bezpečnost: Limitní teplota (1) = +220 C Zde musí být použito zařízení s maximální povrchovou teplotou v případě selhání <=+220 C. Jak je uvedeno, označení daného zařízení obsahuje korespondenční hodnotu. Fundamental principles: The manufacturer of operating devices for areas rendered potentially explosive through dust must indicate the maximum surface temperature of all devices that dust can penetrate (usually expressed in C - indication of the temperature class should be avoided here).this temperature is part of the dust Ex-designation. Designation examples: II 2 D T90 C IP64 (If the ignition protection type is based on the housing, the housing protection rating should also be stated as an IP Cede). or il 2 D Ex iad 21 T96 C (This device has already been approved according to the new IEC de-jure standard "Intrinsic Dust Safety) - "iad". This de jure standard specifies that the designation also contains the corresponding zone - in this case 21) Dust explosion protection - temperature: Combustion and explosion parameters for dusts depend on the their condition. Parameters that affect combustion and explosion behaviour include particle size, particle shape, water content, purity and where applicable the content of the flammable solvents. The particle size distribution and the mean value (value for average particle size) should also be known. In accordance with 1999/921/G Directive (ATEX 137, replacing:atex 118a), the system operator employer is obliged to make a hazard assessment and must therefore be aware of the minimum glow temperature of the dust. There are simple calculations to determine the two " temperatures " and they are carried out thus: a) Limit temperature 1 = 213 of minimum ignition temperature b) Limit temperature 2 = minimum ignition temperature* mines 75 K These two limit temperatures must now be examined to confirm which guarantees the greater safety. Example 1: Minimum ignition temperature = +330 C, minimum glow temperature = +300 C: a) Limittemperature 1 = 213 x +330 C = +220 C b) Limft temperature 2 = +300 C - 75 K = +225 C Greater safety: Limit temperature (1) = +220 C Here a device with a max. surface temperature in the event of failure <= +220 C must be used. As stated, the device designation includes a corresponding value. 452

7 Základy ochrany před výbuchem prachu Fundamentals of dust explosion protection Příklad 2: Minimální teplota vznícení = +186 C, Minimální teplota žhavení = +180 C: a) Limitní teplota 1 = 213 x +186 C = +124 C b) Limitní teplota 2 = +180 C 75K = +105 C Vyšší bezpečnost: Limitní teplota (2) = +105 C Zde musí být použito zařízení s maximální povrchovou teplotou v případě selhání <= +105 C. *Hodnota pro teplotu žhavení úzce s sebou nese vrstvou prachu o tloušťce 5 mm. Bezpečný teplotní rozestup musí vzrůstat s větší tloušťkou vrstvy. Speciální případ - Kategorie 3 zařízení V kontrastu s Kategirií 1 a 2 zařízení, potencionální nebezpečí v případě selhání (např. krátký okruh, zkrat, přerušení okruhu atd.) se nepovažuje pro Kategorii 3 zařízení (pro užití v Zónách 2 respektive 22). Zařízení je vyhodnoceno jen pokud jde o nebezpečí v průběhu normálního provozu, a je relativně nepravděpodobné, že zařízení pochybí ve stelném čase kdy je přítomná i krátkodobá explosivní atmosféra. Pro Kategorii 3 operačních zařízení zde tudíž není požadován žádný typ EC Osvědčení o přezkoušení. Výrobce může potvrdit, že operační zařízení splňuje příslušné normy. Nicméně, EGA Master Kategorie 3 zařízení jsou stále testována certifikovaným střediskem a poté jim EGA Master udělí Prohlášení o shodě. (Samozřejmě, Kategorie 2 operačních z ařízení též nabízí podstatně vyšší bezpečnost v Zónách 2 respektive 22). Example 2: Minimum ignition temperature = +186 C, minimum glow temperature = +180 C: a) Limit temperature 1=213 x +186 C = +124 C b) Limit temperature 2=+180 C- 75 K = +105 C Greater safety: Limit temperature (2) = +105 C Here a device with a max. surface temperature in the event of failure <= +105 C must be used. *The value for the glow temperature applies with a dust layer thickness of 5mm.The temperature safety distance must be increased for larger layer thicknesses. Special case - Category 3 devices In contrast to Category 1 and 2 devices, potential hazards in the event of failure (e.g. short circuiting, connection break etc.) do not have to be considered for Category 3 devices (for use only in Zones 2 respectively 22).The device is evaluated only in respect of hazards during normal operation, it is relatively unlikely that the device should fail at the same time as a shortterm explosive atmosphere is present No EC Type Approval Test Certificate is therefore required for Category 3 operating devices. The manufacturer may confirm that the operating device complies with the relevant standard. Nonetheless, EGA Master Category 3 devices are still tested by a certified centre and. EGA Master is then awarded a declaration of conformity. (- Of course, Category 2 operating devices also offer significantly greater safety in Zones 2 respectively 22.) Prašné exploze - napříč hlavnímu minoritnímu výskytu - se vyskytují relativně frekventovaně. Leták vydaný Správní Bezpečnostní Organizací Federální Republiky Německa: "Na základě dokumentace vydané pojišťovnami nemovitostí můžeme konstatovat, že v průměru jednou denně dojde v Německu k prašné explozi: zhruba 1 ze 4 těchto explozí je zapříčiněna potravinami nebo prachem z krmiva pro zvířata." Prašné exploze jsou celosvětový problém. Mezi lety 1980 a 1990 v USA, například došlo ke 200 prašných explozí u seriózních výrobců potravin nebo krmiv pro zvířata, a to mělo za následek 54 mrtvých, 256 zraněných a škodu na majetku v hodnotě do 165 miliónů US dolarů. Dust explosions - albeit of a predominantly minor nature - occur relatively frequently. A leaflet issued by the Government Safety Organisation of the Federal Republic of Germany states: "According to documentation published by property insurers, it can be assurned that an average of one dust explosion per day occurs in the Federal Republic of Germany; around one in four of these explosions are caused by foodstuff or animal feed dusts." Dust explosions are a world-wide problem. Between 1980 and 1990 in the USA, for example, some 200 serious foodstuff or animal feed related dust explosions were recorded, causing 54 deaths, 256 injuries and property damage amounting to 165 million US dollars. 9% statická elektřina / static electricity 9% zápalný zdroj / glow source 24% obilí / corn 34% dřevo / wood 9% tření / friction 11,5% neznámé / unknown 8% oheň / fire 3,5% elektrické vybavení / electrical equipment 6% ostatní / other 6,5% horký vzduch / hot surface 2,5% ostatní / other 14% plasty / plastic 2% papír / paper 10% kov / metal 10% uhlí / coal 6% samovznícení / auto ignition 5% svařování / welding 30% mechanické jiskry / mechanical sparks Prašný výbuch dle typu prachu Dust explosions by dust type Zdroj vznícení elektricky operačních zařízení Ignition sources by electrical operating device type 453

8 Základy ochrany proti výbuchu z prachu Fundamentals of dust explosion protection Elektrická operační zařízení reprezentují pouze malou část zápalných zdrojů zjištěných jako příčina prašných explozí - omezují je bezpečnostní normy v regulacích elektrických provozů v potencionálně výbušném prostředí. Electrical operating devices represent only a small proportion of the ignition sources found to cause dust explosions -not least due to the safety stipulations in the regulations for erecting electrical plants in potentially-explosive areas. Norma (Regulace v elektrických závodech v potencionálně výbušném prostředí) - ElexV [1.4] v roce 1980 specifikuje typ zkušebních certifikátů pro elektrické operační zařízení použitých v Zóně 10 (od v Zónách 20 a 21). U ochrany proti "Prašné explozi" operačních zařízení může být navzdory oficiálním certifikovaným testům povrchová teplota pod akceptačním limitem pro standardizovanou prašnou hloubkou 5mm nebezpečným zdrojem, když se může stát, že za určitých podmínek mouhou být překryty nebo kompletně pokryty slabou vrstvou prachu. The introduction of the (Regulation on electrical plants in potentially-explosive areas) - ElexV" [1.4] in 1980 specified a type examination certificate for electrical operating devices used in Zone 10 (from in Zones 20 and 21). "Dust explosion-protected" operating devices, the surface temperatures of which lies below the acceptable limit for standardised dust thickness of 5mm, can, despite the existence of an official test certificate, become a danger source if, contrary to the conditions, they become covered or completely encased with a thick layer of dust. Typy ochrany proti vznícení Types of ignition protection Protivznětová ochrana typu "n" Protivznětová ochrana typu "n" je platná pouze pro kategorii 3 spínacích zařízení používaných v prostředí označených jako plynově výbušné. Protože jsou použitelné pouze správně fungující a bezchybná zařízení, mohou se vyskytovat i malé rozdíly v označování typu ochrany proti vznícení. na: nejiskřící elektrické zařízení (pohyblivé části, pojistky, světla, zkušební přístroje a zařízení s nízkou energií). nc: jiskřivé zařízení nebo zařízení s horkým povrchem při činnosti (dopovaná idexační zařízení a nezápalné komponenty, vzduchotěsné zařízení, nepropustné zatavené zařízení). nr: parotěsné pouzdro. nl: zařízení a obvod s limitovanou energií. np: zjednodušené přetlakové pouzdro. Ignition protection type "n" Ignition protection type n is applicable only for Category 3 operating devices used in areas rendered potentially explosive by gases. Because only normal operation and no equipment failures are considered here, small differences occur in the designation for ignition protection type: na: non-sparking electrical equipment (revolving machines, fuses, lamps, gauges and equipment with low energy). nc: Sparking equipment or equipment with hot surface under operating conditions (dosed indexing mechanism and non-ignitable components, air-tight equipment, leak-proof sealed equipment. nr: vapour-proof casing. nl: equipment and circuit with limited energy. np: simplified overpressure casing. 454

9 Typy ochrany proti vznícení Types of ignition protection Forma ochrany proti vznícení Form of ignition protection Názorný popisek Schematic description Základní principy Basic principie standard General Základní označení používané u testovaných nevýbušných el. zařízení Ex. General provisions for the design and testing of electrical equipment which is designed for the ex range. EN Zajištěné provedení Increased safety e Použití takových opatření, která zabrání s vysokým stupněm bezpečnosti nedovolenému zvýšení teploty a vzniku jisker nebo oblouku uvnitř a na vnějších částech el. zařízení, které za normálního provozu tyto stavy nevytváří. Only applies to equipment or the components of which usually do not generate sparks or arcs, do not adopt dangerous temperatures and the mains voltage of which does not exceed 1 kv. EN IEC FM 3600 UL 2279 Pevný závěr Pressure-proof casing d Při explozi výbušné směsi uvnitř závěru vydrží tlak výbuchu a zabrání přenesení výbuchu do okolní atmosféry. In the case of an ignition inside the casing, the explosion is contained within the casing. EN IEC FM 3620 UL 2279 Závěr s vnitřním přetlakem Pressurisation p Zabránění vnikání okolní atmosféry do závěru el. zařízení pomocí udržování ochranného plynu uvnitř závěru na tlaku vyšším než je v okolní atmosféře, přetlak je udržován buď trvalým průtokem ochranného plynu, nebo bez trvalého průtoku. Ignition source is sealed in by an ignition protection gas which a under overpressure (mind, 0.5 mbar) Ignition protection gas the environment atmosphere cannot enter. EN IEC FM 3620 NFPA 496 Jiskrová bezpečnost Intrinsic safety i Jiskrově bezpečný obvod nevytváří jiskry ani tepelné účinky, které by byly schopny způsobit vznícení výbušné plynné atmosféry. By restriction of the energy in the circuit the development of inadmissibly high temperatures, ignition sparks and arcs are avoided. EN IEC FM 3610 UL 2279 Olejový závěr Oil immersion o El. zařízení nebo jeho část je ponořena v oleji takovým způsobem, že výbušná atmosféra, která může vzniknout nad olejem nebo mimo závěr, nemůže být vznícená. Equipment or parts of the equipment are put into an oil casing - by which they are separated from the ex atmosphere. EN IEC FM 3600 UL 2279 Pískový závěr Powder filling q Závěr el. zařízení je zaplněn materiálem o jemném granulometrickém složení tak, že v předpokládaných provozních podmínkách nemůže při vzniku oblouku zvnitř závěru el. zařízení dojít ke vznícení okolní atmosféry. Ignition source encased by fine-grained sand -the enviroment ex atmosphere cannot be ignited by an arc. EN IEC FM 3600 Zalití zalévací hmotou Encapsulation m Části schopné způsobit vznícení výbušné atmosféry jiskřením nebo teplotou, se uzavřou v zalévací hmotě tak, že nemůže dojít ke vznícení výbuš. atmosféry Ex. By encapsulating the ignition source into a grouting material, it cannot ignite an ex atmosphere. EN IEC FM 3600 UL 2279 Ochrana typu n Non-incendive n Zóna 2. V této formě, zápalné krytí multifunkčních metod je zapalování kombinováno. Zone 2. In this form of ignition protection multiple methods of ignition are combined. Při normálním provozu a ve stanovených abnormálních podmínkách zajišťuje, že zařízení není schopno vznítit okolní atmosféru. Slightly simplified application of other zone-2 forms of ignitioh protection - "n" stands for "non-incendive". EN IEC

10 IP stupně ochrany / IP Degree protection Znak krytí Identification letters První charakteristická číslice označuje stupeň ochrany před vniknutím pevných cizích částic a prachu *) Protection against penetration by foreign bodies and dust (1st identification letter) *) IP 2 3 C H Doplňkové písmeno Supplementing letter Přídavné písmeno označuje stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí Additional letter Druhá charakteristická číslice označuje stupeň ochrany proti vniknutí vody s nebezpeč. účinky *) Protection against penetration by water (2nd identification letter) *) *) Neměla by se stupňovat určená ochrana, takže znaky se nahradí znakem X popř. IP X4 *) Should no degree of protection be specified, then the characters are replaced with the letter X e.g. IP X4 První číslice 1st ident letter Popis ochrany Degree of protection Symbol Symbol Druhá číslice 2nd ident letter Popis ochrany Degree of protection Symbol Symbol 0 Nechráněno / No protection 0 Nechráněno / No protection 1 Ochrana před vniknutím velkých cizích těles o průměru 0>50 mm. Žádná ochrana před záměrným přístupem. Protection against penetration by large foreign bodies, 0>50 mm. No protection against intentional access 1 Ochrana před svisle kapající vodou - kapkami. Protection against drops of water falling vertically (water drop) 2 Ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 0>12,5 mm, vyloučení prstů nebo podobných objektů. Protection against small foreign bodies, 2 Ochrana před kapající vodou pod úhlem 15 vzhledem k pracovní poloze. Protection against water falling at an angle (water drop), inclined at 15 to the normal operating position. 0>12,5 mm, exclusion of fingers or similar objects. Ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 3 Ochrana proti kropení - až do vertikálního úhlu 60. Protection against water spray, up to 60 from the vertical.. 3 0>2,5 mm, vyloučení nářadí, kabelů a podobných objektů. Protection against small foreign bodies, 0>2,5mm, exclusion of tools, wires or similar objects. 4 Ochrana proti stříkající vodě. Protection against water splashes from any direction Ochrana před vniknutím malých pevných cizích částic o průměru 0 > 1 mm. Protection against small foreign bodies, 0>1mm, hors outils, cables ou objets similaires Chráněno před prachem, kompletní vyloučení přístupu. Protection against dust deposits (dust protected), complete exclusion of access. Naprosto prachotěsné, kompletní vyloučení přístupu. Totally protection against dust deposits (dust protected), complete exclusion of access Ochrana před tryskající vodou. Protection against water jet from any direction. Ochrana před intenzivním silným proudem vody (protipovodňová ochrana). Protection against heavy sea or strong water jet (Flooding protection). Ochrana před ponořením ve vodě pod určitým tlakem nebo po určitou dobu. Protection against submersion in water at a certain pressure and for a certain period. Ochrana před trvalým ponořením ve vodě. Protection against continuous submersion in water.... Dodatkové písmeno Aditional letter Significatif (volitelné) Significante (facultative) Doplňující písmeno Supplementing letter Significatif (volitelné) Significante (facultative) A Hřbet ruky / Back of the hand H Zařízení vysokého napětí / High voltage apparatus B Prst / Finger M Přístroj je v chodu / Machine running C Nástroj / Tools S Přístroj není v chodu / Machine not running D Drát / Wire W Povětrnostní podmínky / Weather conditions 456

11 Rozdělení na Zóny / Division into Zones Bezpečnost je naší prvořadou prioritou Ve všech místech, kde se hořlavé látky vyrábějí, zpracovávají, přenášejí nebo uskladňují je bezpečnost extrémně důležitá - speciálně v chemických a petrochemických továrnách, v ropné a plynárenské produkci a v těžbě. Safety is our first st priority At all places where inflammable substances are produced, processed, transported or stored, safety is extremely important - especially in the chemical and petrochemical industry, in oil and natural gas production and in mining. V požadavcích převládá nejvyšší stupeň možné bezpečnosti, mnoho státních institucí vyvinulo korespondující podmínky ve formě zákonů, regulací a standardů. Během globalizace mohlo dojít k enormnímu zlepšení v jednotlivých pravidlech pro ochranu před výbuchem - a právě tohoto úkolu se ujala Evropská Une. Směrnice 94/9/EG leží jako základ pro kompletní sjednocení. Od se všechna nová zařízení musí schválit v souladu s touto směrnicí. In order to provide the highest level of safety possible, most state s legislations have developed corresponding conditions in the form of laws, regulations and standards. In the course of globalisation, enormous progress could be made in uniform guidelines for explosion protection, It is the European Union that is leading the way. The 94/9/EG guideline lays the foundation for a complete unification. As of 01 july 2003, all new devices must be approved in accordance with this guideline. Význam rozdělených zón: Zóna 0/20: Nebezpečí je vždy přítomné, dlouhodoběji či častěji. Zóna 1/21: Nebezpečí je občas přítomné. Zóna 2/22: Nebezpečí je zřídkakdy přítomné nebo krátkodobě. Meaning of the zone classification: Zone 0/20: Danger is always present, for a long time or frequent]y Zone 1/21:Danger is occasionally present Zone 2/22:Danger is seldom present or present for a short time Bezpečná zóna Safe area 457

12 Komunikace / Communication JISKROVĚ BEZPEČNÝ MOBILNÍ TELEFON MASTEREX-HANDY 04 INTRINSICALLY-SAFE MOBILE PHONE MASTEREX-HANDY 04 MASTEREX-HANDY 04 Spojením nejnovějších bezpečnostních poznatků a komunikačních technologií tento mobilní telefon poskytuje jak permanentní telefonickou dostupnost, tak i datovou komunikaci, čímž je tento produkt nenahraditelný pro bezpečnou a efektivní práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. MasterEx-Handy 04 je robustní mobilní telefon, který poskytuje neparalelní datovou a hlasovou komunikační funkci ve výbušně nebezpečném prostředí. Rychlý datový přenos přes HSCSD (max. 43,2 kbit/s v přijímaném směru) a GPRS (max. 40,2 kbit/s v přijímaném směru) jsou dvě z mnoha možností MasterEx-Handy 04. V GPRS můžete rychle přistupovat do mobilních internetových služeb prakticky kdekoliv se nacházíte. Možnost připojení infračerveného zařízení a použitím vhodného PDA a notebooku může být tento přístroj použit ve výbušně nebezpečném prostředí. Integrovaný WAP prohlížeč (verze 1.2 1) umožňuje rychlý a jednoduchý přístup do mobilního internetu. Combining the latest in i.s. and communication technologies,this mobile phone provides both permanent telephonic availability and Data communications, making this product indispensable for safe and effective working in Ex-hazardous areas. The MasterEx-Handy 04 is a robust mobile phone that provides unparalleled Data and Voice communication functions in the Ex-hazardous area. Fast Data transmission via HSCSD (maximum 43.2 kbit/s in receiving direction) and GPRS (maximum 40.2 kbit/s in receiving direction) are just two of the many features of the MasterEx-Handy 04. With GPRS fast access to mobile internet services is available practically wherever you are. In addition, the infrared interface enables the use of suitable PDA and Notebook devices to be used in Ex-hazardous areas. An integrated WAP browser (version ) allows for fast and easy access to the mobile internet. Funkce: - Triband mobilní telefon - možnost volání na 5 kontinentech. - JavaTM-technologie pro rychlé stahování programů. - GPRS (General Packet Radio Service). - HSCSD (vysokorychlostní přenos dat). - Bluetooth. - Integrovaný faxmodem - Prohlížeč WAP Přesné použití a kontrola profilů - Paměť až pro 500 kontaktů, každá se 3 telefonními čísly a textovými položkami - Vysoké rozlišení displeje a podsvícení - Dynamický displej, automaticky nastavitelný displej s velmi dobrou čitelností. - Infračervené rozhraní - Hlasové vytáčení až pro 10 jmen Functions: - Triband mobile phone - communication via three networks on five continents. - JavaTM-Technology for fast download of programmes. - GPRS (General Packet Radio Service) - HSCSD (High Speed Data Transmission) - Bluetooth - Integral faxmodem. - WAP Browser - User defined and time controlled profiles. - Up to 500 telephone book entries each with 3 call numbers and a text area. - High resolution full-graphic display with backlighting. - Dynamic display, automatic adjustment of the display for optimum readability. - Infrared interface. - Voice controlled selection facility for up to 10 names. 458

13 Komunikace / Communication MASTEREX-HANDY MasterEx-Handy 04: Použitelnost v Evropě, Asii, Australii nebo Americe, MasterEx-Handy 04 pracuje celosvětově ve třech různých síťových frekvencích a automaticky si volí optimální GSM sítí na všech kontinentech. Data Ex: Označení Ex: Ex 2 G EEx ib IICT4 EC-Certifikát souladu: ZELM 02 ATEX 0107 Standardní výbava: - MasterEx-Handy 04 pro GSM sítě (dodávaný bez SIM karty) - dobíjecí baterie LGH 04 - UK Pin - kožené pouzdro - baterie Ex-AMH 04 Příslušenství: - stolní napájecí stanice DCH 9 (bez nabíječky) (obj.č ) - náhradní bateriový modul Ex-AMH 04 (obj.č ) - nabíječka LGH 04 - Euro Pin (obj.č ) The MasterEx-Handy 04: Whether in Europe, Asia, Australia or America, the MasterEx-Handy 04 operates worldwide on three different network frequencies and automatically chooses the optimum GSM network on all continents. Ex-data: Ex-designation: Ex 2 G EEx ib IICT4 EC-Certificate of conformity: ZELM 02 ATEX 0107 Standard delivery: - MasterEx-Handy 04 for GSM networks (supplied without SIM card) - LGH 04 battery charger - UK Pin - Leather case - Ex-AMH 04 Ex-battery Accessories: - Desktop charging station DCH 9 (without charger) (cod ) - Spare Ex-AMH 04 battery module (cod ) - LGH 04 battery charger - Euro Pin (cod ) Technické údaje / Technical specification Druh sítě / Network type Triband / Triband Sítě / Networks GSM 900/ GSM 1800/ GSM 1900 Pásmo vysílání / Transmitter power <2 W / <1 W / < 1 W Pohotovostní teplota / Operating temperature range 0 C +40 C Skladovací teplota / Storage temperature range -5 C +50 C Rozměry / Dimensions 129x47x31mm Baterie / Power supply Ex-AMH 04 Hmotnost / Weight Pohotovostní režim / Stand-by time 140g max. 360 h Doba hovoru / Talk time max. 6 h* * Pohotovostní doba může velmi záviset na síťovém nastavení SIM karet a aplikací. * Operating time can vary depending on the network settings, SIM cards and the application. 459

14 Komunikace / Communication JISKROVĚ BEZPEČNÉ OBOUSMĚRNÉ RÁDIO MASTEREX-PMR 1000 INTRINSICALLY-SAFE TWO-WAY-RADIO MASTEREX-PMR 1000 MASTEREX-PMR 1000 KOMUNIKACE V EX-PROSTŘEDÍ Bezpečná a spolehlivá komunikace je důležitým aspektem ve výbušně nebezpečném prostředí. Přísné požadavky musí být uspokojené pro všechny používané rádiové přijímače, aby se zajistila bezpečná komunikace i na dlouhé vzdálenosti. MasterEx-PMR 1000 jako přenosný rádiový přijímač byl specificky vyvinutý z těchto důvodů. Splněním ATEX certifikací v ochranné třídě Ex II 2 G Eex ib IICT4 y Ex Il 3 D T130 C IP 54, zařízení vyhovuje posledním standardům a může být používané v Zóně 1 a 2, nebo 22. Frekvenční rozsah je od MHz do MHz a byl vytvořený pro veřejné použití ERC organizací s nahlédnutím na rozhodnutí ERC/DEC (98) 25, 26, 27 datované od 1. prosince Všechna ručně držená zařízení s fixní anténou, která pracují na těchto frekvencích spadají do ETS licenčního standardu a jsou povolené pro použití v nelicenčním bezplatném pásmu v mnoha evropských zemích. MasterEx-PMR 1000 splňuje přísné specifikace IP54 a tím pádem uspokojuje velké požadavky průmyslové náročnosti a spolehlivosti, především ve výbušně nebezpečném prostředí. Max. přenosová výkonnost je limitovaná do 500 mw ERP dávající rozsah do 5 km. CTCSS a DCS signální tónový systém je konfigurovaný pro výběrové analogové a digitální kódování. Rozsah signálních tónů umožňuje uživateli komunikovat uvnitř skupiny. Všechny funkce rádiové jednotky mohou být jednoduše přenastaveny za pomoci volitelného softwaru v osobním počítači. COMMUNICATION IN EX-AREAS Safe and reliable communication is an important aspect in Ex-hazardous areas. Stringent requirements have to be satisfied by all radio transceivers used, to ensure a safe communication, even oven long distances. The MasterEx--PMR 1000 portable radio transceiver was developed specifically for this purpose. Featuring ATEX certification in protection class Ex II 2 G Eex ib IICT4 or Ex Il 3 D T130 C IP 54, the device complies with the very latest standards and can be used in Zones 1 and 2, or 22. The frequency band ranging from MHz to MHz was opened for public use by the ERC with the pubiication of its decision ERCIDECI(98) 25, 26, 27 dated 1 December AII handheld devices with fixed antenna which operate in this frequency range conform to the ETS licensing standard and are allowed to be used license- and chargefree in many European countries. The MasterEx-PMR 1000 fulfils the rigid specifications of IP54 and therefore meets the high demand for industrial ruggedness and reliability especialiy for applications in Ex-hazardous areas. The maximum transmission power is limited to 500 mw ERPgiving a range of up to 5 km. The CTCSS and DCS pilot tone systems are configured for selective analogue and digital coding. A variety of pilot tones enables users to communicate within groups. Al functions ofthe radio unit can be easily preconfigured via PC using the optional software kit. 460

15 Komunikace / Communication MASTEREX-PMR MasterEx-PMR 1000 je certifikovaný a bezšňůrový dvoucestný rádiový komunikátor pro bezdrátovou komunikaci v EX-prostředí. - 8 kanálů - DCS výběr volajícího přenosu a služby - dosažitelnost až 5 km - skenovací funkce - schválen pro prašné prostředí (Zóna 22) - mlaskavý zvuk vyloučen (9 stupňů) - TOT (časový limit přenosu) - Funkce uložení baterie - Typ ochrany IP54 Data Ex: Označení Ex: EX II 2G EEx ib lict4 EX II 3D T130 C IP54 Certifikát o provedené zkoušce: ZELM 05 ATEX 0271 Standardní vybavení: - rádiový přístroj MasterEx-PMR baterie-ex Ex-AM PMR opaskový klip pro MasterEx-PMR nabíječka LS PMR napájecí jednotka PS PMR manuál Příslušenství: - přenosné kožené pouzdro (obj.č ) - kombinace vzdáleného reproduktoru a mikrofonu Ex-HS 01 (obj.č ) - náhradní baterie (obj.č ) - dobíjecí sada (obj.č ) - software (obj.č ) The MasterEx-PMR 1000 is a license and charge-free two-way radio for wireless communication in Ex-hazardous areas. - 8 channels - DCS selective call fortransmission and reception - Up to 5 km range - Scan function - Approved for dust-ex-areas (zone 22) - Squelch tail elimination (9 levels) - TOT (transmission time limit) - Battery save function - 1P54 protection rating Ex-data: Ex-designation: EX II 2G EEx ib lict4 EX II 3D T130 C IP54 Type examination cerlificate: ZELM 05 ATEX 0271 Standard delivery: - Radio unit MasterEx-PMR Ex-battery pack Ex-AM PMR Belt clip for MasterEx-PMR Charger LS PMR Power supply unit PS PMR Operating instructions Optional accessories: - Leather carrying case (cod ) - Remote speaker / microphone combination Ex-HS 01 (cod ) - Spare battery pack (cod ) - Charging Set (cod ) - Software kit (cod ) Technické údaje / Technical specification Kmitočtový rozsah / Frequency range Citlivost / Sensitivity Kanálová rozteč / Channel spacing Max. přenosový výkon / Max. transmission power MHz approx. 0,25 ěv a 12 db SINAD 12.5 khz 500 mw ERP Ochrana IP / IP protection IP 54 Baterie / Battery Teplota okolí / Ambient temp Provozní doba / Operating time Hmotnost / Weight Dobíjení litiových iontů / Rechargeable lithium ion -20 C C approx. 12 hodin (90% en apoyo, 5%TX, 5%RX) approx. 430g 461

16 Měření / Measuring JISKROVĚ BEZPEČNÝ BEZKONTAKTNÍ MĚŘIČ TEPLOTY MASTEREX-MP 4 INTRINSICALLY-SAFE NON-CONTACT TEMPERATURE METER MASTEREX-MP 4 MASTEREX-MP 4 Jiskrově bezpečný bezkontaktní měřič teploty MasterEx-MP 4 je pevné a mimořádně šikovné zařízení pro měření teploty v nebezpečném prostředí. The intrinsically-safe non-contact temperature measuring equipment MasterEx-MP 4 is a robust yet exceedingly handy and easy to use instrument for temperature measuring in hazardous areas. Technické údaje / Technical specification Teplotní rozsah / Temperature range -18 C C (0 F F) Rozlišení / Resolution 0.5 C (1.0 F) Norma měření / Target sighting laser (třída II / class II) Přesnost / Accuracy -18 C...-1 C ±3 C - 1 C C ±2oC or ±2% Opakovatelnost / Repeatability ±2oC or 2% Čas odezvy / Response time 500ms Zářivost / Emissivity ajuste 0,95 / preset 0,95 Optika D/L / Optics D/L = 0,166 Speciální odpověď / Spectral response Okolní operační rozsah / Ambient operating range Skladovací teplota / Storage temperature range 7-18 ěm 0oC +50oC -20oC +65oC (bez baterií) / (without battery) Vlhkost / Relativ humidity Napájení / Power supply Rozměry / Dimensions 10-95% (>30aC) typy kondenzace / non condensing 9V alkaline - IEC 6LR61 152x101x38mm Hmotnost / Weight ~200g 462

17 Měření / Measuring MASTEREX-MP 4 Přínos bezkontaktního měření zvyšuje bezpečnost v případě určování teploty rychle se pohybujících objektů. Bezanténost přístroje znamená, že zbytkové teplo nemůže ovlivnit měření. Přístroj nezanechává žádné skvrny nebo poškození na měřeném objektu. Doba odezvy Rychlá a přesná. Pyrometry detekují vyzařovanou energii a jsou 20 až 1000x rychlejší než tradičně používané termometry. Pro bezkontaktní teplotní měření a monitorování teplotních procesů v EX-prostředí. - vysoká přesnost - jednoduché ovládání - rychlá odezva - laserové zaměřování - měření ze Zóny 1 do Zóny 0 Data Ex: Označení Ex: EX II2G EEx ia lict4 EC-Certifikát souladu: TÜV 00 ATEX 1580 X Minimální nároky na údržbu a neinvazivnost - teplota měřeného objektu není během samotného měření ovlivňována. - bezkontaktnost měřiče znamená žádné opotřebení a žádné poškození. - není potřeba žádné umísťování či připevňování na měřený objekt či zařízení Špatně dosažitelné objekty a pohyblivé materiály - Optika pyrometru je zaměřená na objekt během měření a pomocí laserového ukazovátka je možné přesně zaměřit, jak malé, tak i vzdálenější objekty. - Nebezpečné a agresivní materiály můžou být bezpečně změřeny bez obavy zničení měřiče. Kompaktní provedení pyrometru dovoluje, aby byl používán i v neobvyklých pozicích - je zde vyžadován pouze přímý pohled na měřený objekt při přímém kontaktním měření. Při přímém kontaktním měření teploty může slabý přenos tepla či akumulované teplo způsobit nedostatečné proudění tepla do měřícího přístroje. The benefits of non-contact measurement Increased safety when determining the temperature of fast moving objects. No antennas mean that frictional heat cannot affect the measurement. No mark or blemish is left on the object being measured. Response time Fast and accurate. Pyrometers respond to emitted energy and are around 20 to 1000 times quicker than traditional direct contad thermometers. For non-contact temperature measurement and monitoring of temperature processes in Ex-hazardous areas - High accuracy - Simple operation - Quick response time - Laser target sighting - Measure from Zone 1 finto Zone 0 Ex-data: Ex designation: EX II2G EEx ia lict4 EC-Certificate of Conformity: TÜV 00 ATEX 1580 X Low maintenance and non invasive The temperature of the object being measured is not affected by the procedure. - Non contact of the detector means no wear and tear. - No fixing or fastening points required on either the object or equipment. Hard to reach objects and moving materials - The optics of the pyrometer are aimed at the object to be measured and with the laser sighting ít is possible for both small and distant objects to be targeted. - Hazardous and aggressive materials can be safely measured - and without fear of damaging the equipment. The compact size of the pyrometer allows it to be used in even the most awkward positions, with only a clear line of sight to the target area being required. With direct contact measurement, poor heat conduction or heat capacity of the object can prevent insufficient heat flow to a measuring device. 463

18 Měření / Measuring JISKROVĚ BEZPEČNÝ MĚŘIČ TLOUŠŤKY STĚN MASTEREX-1071 MASTEREX 1071 / INTRINSICALLY-SAFE ULTRASONIC WALL THICKNESS GAUGE - MASTEREX-1071 S MasterEx 1071 měřičem tloušťky stěn může být toto změřené rychle a přesně v rozsahu od 0,7 do 400 mm. Jsou tu 3 rozdílné sondy, které pokrývají tento široký rozsah měření a každá z nich může být jednoduše a bez problému vyměněna uvnitř nebezpečného prostředí. - standardní sonda: od 1,5 do 250 mm - mini sonda: od 0,7 do 25 mm - nízkofrekvenční sonda: od 5 do 400 mm Díky kompaktní velikosti tohoto zařízení a době provozu více než 200 hodin, lze tento přístroj jednoduše použít kdykoli je to nezbytné a je požadováno souvislé monitorování minimální tloušťky stěny. Například je možné kontrolovat tloušťku ochranného pláště nebo porušené stěny nádrže zatímco je zařízení v chodu. Při použití limitních nastavení, mohou být nastaveny minimální a maximální hodnoty a poté je toto registrováno pomocí zvukové signalizace. Kalibrační funkcionalita zařízení znamená, že nastavení může být přizpůsobeno na daný typ měřeného materiálu, toto je pak prováděno jedním či dvěma způsoby: 1. nastavením rychlosti zvuku pro daný materiál, 2. měřením materiálu, u kterého je tloušťka předem známá a seřízením zařízení k této referenci. Tyto nastavené parametry poté zůstávají v paměti, i když je zařízení vypnuté. Displejové rozlišení a citlivost jsou též plně nastavitelné a jako i všechny ostatní funkce, jsou snadno vybratelné z přehledného menu. With the MasterEx 1071 measurements of wall thicknesses can be made quickly and accurately In the range of 0,7 to 400 mm. There are three different probes available to cover this wide measuring range, each of which can be easiiy and conveniently changed Inside the hazardous anea. - standard probe: 1,5 to 250 mm - minl probe: 0,7 to 25 mm - low frequency probe: 5 to 400 mm Due to its compact size and operating time of over 200 hours this easy to use instrument is essential whenever the continuous supervision of minimum wall thicknesses is required. For example, it is possible to check the thickness of protective coats or for the erosion of!jipe or tank walls even while the plant is operating. By using the limit value guides, minimum and maximum values can be set and are registered by an audible signal. The calibration functionality of the Instrument means that adjustments can be made to compensate for the type of material being measured, this is done by one of two ways: 1. entering the sound velocity of the corresponding material 2. measuring a material with known thickness and adjusting the instrument to that reference. These adjusted parameters then stay in the memory even when swtching off the instrument Display resolution and sensitivity are also fully adjustable and as with all the other functions, are easiiy selected from the straightforward menu. 464

19 Měření / Measuring MASTEREX Pro kontrolu minimální stěnové tloušťky potrubí a nádrží v nebezpečném prostředí: Rozsahy: - standardní sonda: od 1,5 do 250 mm - mini sonda: od 0,7 do 25 mm - nízkofrekvenční sonda: od 5 do 400 mm Sondy mohou být měněny v pásmech s přesností ±0,05 mm. Funkce: - průvodce limitních hodnot a monitorování - nastavení citlivosti - jednoduché použití - spořič energie Data Ex: Označení Ex: Ex II 2 (1) G EEx ia IICT4 EC-Certifikát souladu: PTB 97 ATEX 2231 X Standardní vybavení: Echometer 1071-Ex včetně primárních článků, pouzdra a 100 ml gelem pro ultrazvukové vazebné prostředí. Možnosti & příslušentství: - standardní sonda DSE 10,416 PB 4 (obj.č ) - držadlo pro standardní sondu (obj.č ) - Vulcollan filmy (10 kusů) pro DSE 10,416 PB 4 (obj.č ) - nízkofrekvenční sonda DSE PB 1,5 (obj.č ) - držadlo pro nízkofrekvenční sondu (obj.č ) - Vulcollan filmy (10 kusů) pro DSE PB 1,5 (obj.č ) - mini sonda DSE 4,214 PB 8 (obj.č ) - Volcollan filmy (10 kusů) pro DSE 4,214 PB 8 (obj.č ) - ECHOTRACE gel 500 ml pro ultrazvukové vazebné prostředí (obj.č ) For checking minimum wall thickness of pipes and tanks in Ex-hazardous areas. Ranges: - Standard probe: 1,5 to 250 mm o mini probe: 0,7 to 25 mm - Low frequency probe: 5 to 400 mm Probes can be changed in Ex-zones Accuracy ±0,05 mm Functions: - Limit value guides and monitoring - Adjustable sensitivity - Easy to use - Energy saving mode Ex-data: Ex deslgnation: Ex II 2 (1) G EEx ia IICT4 EC-Certifcate of conformity: PTB 97 ATEX 2231 X Standard delivery: Echometer 1071-Ex Incl. primary cells, case and 100 ml of ultrasound couplant gel Options & Accessories: - Standard probe DSE 10,416 PB 4(cod.79526) - Handle-collar for standard probe (cod ) - Vulcollan films (10 pcs.) for DSE 10,41 6 PB 4 (cod ) - Low frequency probe DSE PB 1,5 (cod ) - Handle-collar for low frequency probe (cod ) - Vulcollan films (10 pcs.) for DSE PB 1,5 (cod ) - Mini probe DSE 4,214 PB 8 (cod ) - Vulcollan films (10 pcs.) for DSE 4,214 PB 8 (cod ) - ECHOTRACE ultrasound couplant gel 500 ml. (cod ) Ochrana proti vniknutí / Ingress protection Rozměry / Dimensions Hmotnost / Weight Provozní teplota / Operating temperature Skladovací teplota / Storage temperature Technické údaje / Technical specification IP x 65 x 25 mm 150 g -10 C C -20 C- +60 C (bez baterií / without batteries) Doplňky / Supply 2 x baterie / batteries AA - IEC LR6 200 hodin nepřetržitého provozu / Provozní doba / Working time 200 hours continuous operation 1-2 roky v pohotovostním režimu / 1-2 years stand-by Nástroj / Instrument zona 1 Sondy / Probes zona 0 Kontaktní gel / Contact gel Perfektní spojení mezi senzorem a materiálem / Perfect connection between sensor and material Vulcollan film / Vulcollan film Předchází opotřebování sondy při použití na hrubém povrchu / Prevents wear of probe if it is used on rough surfaces 465

20 Měření / Measuring JISKROVĚ BEZPEČNÁ MAGNETICKÁ SONDA MASTEREX MAGNET 12 INTRINSICALLY-SAFE MAGNET PROBE MASTEREX MAGNET 12 MASTEREX MAGNET 12 MasterEx Magnet 12 je magnetická sonda o velikosti pera, navržena pro detekování magnetických polí v nebezpečném prostředí. Během několika sekund je možné zjistit zda je či není elektromagnetický ventil elektricky aktivovaný. Připojení k elektronickému obvodu nebo otevření svorkovnice je vlastně zbytečné. Vysoce citlivá špička senzoru MasterEx Magnet 12 se pouze přiloží do blízkosti cívky či elektromagnetického ventilu a pokud je magnet aktivovaný, na senzoru se rozsvítí červené světýlko. Stejný způsob měření může být použit i na průtokoměr či jiné další zařízení, které pracuje magneticky, dokonce i když je umístěno v nebezpečném prostředí. MasterEx Magnet 12 přichází s integrovaným testovacím magnetem, který je tak bezpečně připojen, že nemůže být snadno ztracen. Při použití tohoto magnetu, mohou být testy prováděny k zavedení provozního stavu jak zařízení tak baterií. Po jakémkoli testování se MasterEx Magnet 12 automaticky vypne, pokud není dál používán. Toto pak zajišťuje dlouhou životnost baterie. Přiložený klip zabezpečuje toto zařízení proti jeho ztrátě a servisnímu pracovníkovi umožňuje jej snadno nosit stále s sebou. MasterEx Magnet 12 is a pen-sized magnet probe, designed to detect magnetic fields in hazardous areas. Within seconds it is possible to detect whether or not a solenoid valve is electrically activated. Connection to electronic circuitry or opening of terminal boxes is rendered unnecessary. The highly sensitive probe point of the MasterEx Magnet 12 only needs to be broughtnear the coil of a solenoid valve, if the probe shows a red light this indicates that the magnet is activated. In the same manner tests can be carried out on flowmeters or any other equipment that is working magnetically, even when located in hazardous areas. The MasterEx Magnet 12 comes with an integral test magnet that is securely itted in such a way that it cannot be easily lost. Using this magnet, tests can be carried out to establish the working state of both unit and batteries. After any check the MasterEx Magnet 12 will automatically switch off if it is no longer being used.this ensures a long battery life. The clip attached to the instrument's side secures it from accidental loss and allows the maintenance engineer to easily carry it at all times. 466

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 SIMAF CZ s.r.o. V Aleji 113/20 Brno 620 00 Tel./fax: 547 211 044 SIMAF CZ s.r.o.; V Aleji 113/20; Brno 620 00; Tel./fax: 547 211 044 Přivařovací šrouby DIN

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF VYPÍNAČE S PLYNEM SF 6 PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF 7-38 kv, 800-2500 A, 16-40 ka ABB Power Distribution VŠEOBECNĚ Vypínaãe typové fiady

Více

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE typ SP type SP 12, 25, 38,5 kv; 2 100; A Držitel certifikátů TÜV CZ dle: ČSN EN ISO 9001: 2001 Holder of certificates TÜV CZ according to ČSN EN ISO 14001:

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A5000 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

If there is any inconsistency of weather forecast between Local Weather Station and this unit, the Local Weather Station's forecast should prevail. The trend pointer displayed on the LCD indicates the

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

Uzavírací lahvové ventily

Uzavírací lahvové ventily Uzavírací lahvové ventily Cylinder Valves - lahvové a rozvodové uzavírací ventily (s nerotační a rotační konstrukcí dolního vřetena) - pracovní tlak 200 nebo 300 bar - uzavírací ventily s nízkým otevíracím

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

INSTALLATION MANUAL PD 0027.01

INSTALLATION MANUAL PD 0027.01 INSTALLATION MANUAL PD 0027.01 OUTDOOR MOTOR DRIVE FOR MV DISCONNECTORS ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE SUP a) STORAGE / SKLADOVÁNÍ The packed devices on wooden pallet it is not allowed

Více

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM OTS30xx-EXT3 / -EXT4 OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot (OTS = Optical Temperature Sensor) (xx = 01, 02, 04, 06, 10 / SC = Switch Controller) FibroLaser TM Lineární měření teploty v prostředí

Více

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Tento modul by bez problémů měl vyhovovat Vašemu zadání.

Tento modul by bez problémů měl vyhovovat Vašemu zadání. Čítač kvalitní německé výroby IVO. Tento čítač je určen pro zabudování do panelu (držáku, popř. elektroinstalační krabice). Zástavbové rozměry x x mm (hloubka. mm vč. reset tlačítka). Tento čítač je vybaven

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 LED catalog/katalog OBSAH / CONTENT 3 LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 5 HIGH POWER LED 230V GU10 7 HIGH POWER LED 230V E14, E27 9 HIGH POWER LED 230V E27 11. HIGH POWER LED 230V GU10, E27 13. LED STANDARD

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use 15122011 CZ EN 1. OBECNÉ INFORMACE 1. GENEraL Účelem Harvia automatického dávkovače je aplikovat vodu a směs

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

Ultrazvukový měřič tepla nebo chladu Bytové měřiče T230. Katalogový list. Datum: březen 2011 Dokumentace: UH508-116a Landis+Gyr s.r.o.

Ultrazvukový měřič tepla nebo chladu Bytové měřiče T230. Katalogový list. Datum: březen 2011 Dokumentace: UH508-116a Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla nebo chladu Bytové měřiče T230 Katalogový list Datum: březen 2011 Dokumentace: UH508-116a Landis+Gyr s.r.o. Vyjímečné vlastnosti 2/16 Vyjímečné vlastnosti Ultrazvukový měřič určený

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Uživatelská příručka Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Obsah Úvod...3 Přehled stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Smart Connect...4 Upgradování aplikace Smart Connect...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

ASUS Transformer Pad QSG

ASUS Transformer Pad QSG CZ7210 QSG Správce připojení 3G pro TF300TG Vložení karty SIM 1. Pomocí narovnané kancelářské svorky stiskněte tlačítko pro vysunutí úchytu na kartu SIM. 2. Vyjměte úchyt ze slotu. Vložte kartu SIM do

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ Ing. Eva Navrátilová Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Characteristics pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Doplňky Ovládání spínače Elektrické připojení Tvar izol. kontaktu Nucené vypnutí Nucené vypnutí minimální silou

Více

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Characteristics softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Doplňky Provedení montáže Dostupné funkce Meze napájecího napětí Základní popis Obchodní status Komercializováno Řada výrobků

Více

TR 311 TR 319, TR 331 TR 356

TR 311 TR 319, TR 331 TR 356 TR 311 TR 319, TR 331 TR 356 menovité zatížení P N při 25 C typový přehled Nominal load P N at 25 C types summary P N P NED=1% 3W 4W 45W 45W 6W 7W 8W 1W 12W 75W 1W 15W 2W 25W 3W 1W TR 311 125W TR 312 TR

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ. Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství

PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ. Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ VAROVÁNÍ C.Scope Lokátor detekuje veškerá vedení vyzařující signál, který je možno

Více

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Řezáky trubek z neželezných kovů a plastů RIDGID jsou určeny pro čisté řezy po

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

Annex 1: Technical specification of the medical equipment

Annex 1: Technical specification of the medical equipment Annex 1: Technical specification of the medical equipment 1.1 Chlazená laboratorní centrifuga (1 ks)/ Laboratory Refrigerated Centrifuge (1 pc) Otáčky: min. 100-4100 rpm Časovač: min. 1-90 min Nastavení

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením s bateriovým napájením nerezový senzor třída přesnosti 0,05 Rozsahy od 0 100 mbar do 0... 400 bar Přednosti modulární konstrukce datalogger grafický displej nerezové pouzdro Ø 100 mm rozhraní pro komunikaci:

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Ve spínacích kombinacích rozvodů nn bývají často požadovány 3pólové vývody

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

14.1. nouzová. svítidla emergency lighting

14.1. nouzová. svítidla emergency lighting 14.1 nouzová svítidla emergency lighting NOUZOVÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA Emergency Fluorescent Lighting Série SONJA IP20 SONJA Nouzové svítidlo SONJA je určeno k zajištění osvětlení při výpadku elektrického

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001 ávod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001 CZ verze 1.0 1 POUŽITÍ Ventily s pohonem řady VZK 3xx - 230-1P mohou být použity ve spojení s jakýmkoliv

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD N I V O L A I R Výrobek odpovídá normám EN a je označen značkou CE PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD SPIRÁLA hmotnost 26 kg NIVOLAIR - projekční podklady NIVOLAIR - výměník Spirála: Cu-trubka (žebrovaná)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 2001 Duben Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení ČSN EN 50134-2 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 2: Trigger devices

Více

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes PouÏití pfiístroj na ãi tûní vzduchu a oddûlení vody (více neï 90 %) Use Device for air cleaning and water separation

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů PLANAR Multifunkční měřící přístroj a monitoring zpětných směrů Jiří Göllner, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN

AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN Vydání: 1 ze dne 23.01.2009 Nahrazuje vydání: ---------------- ČESKY 1. Určení. Relé modul MP5 (AWZ 520) je určen k použití v nízkonapěťových instalacích.

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Uživatelská příručka. Style Cover Window SCR46

Uživatelská příručka. Style Cover Window SCR46 Uživatelská příručka Style Cover Window SCR46 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Nastavení jedním dotykem... 3 Nabíjení...4 Základy práce...5 Interakce s okénkem...5 Ztlumení a probuzení displeje...

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více