International Express Elementary slovníček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "International Express Elementary slovníček"

Transkript

1 International Express Elementary slovníček UNIT 1 agenda (n) [things to be covered in the lesson] program [co bude probíráno v kaïdé lekci] a lot (adv) [do something a lot] hodnû, ãasto [dûlat nûco ãasto] activity (n) [things that people do] ãinnost, aktivita advice (n) rada after (prep) [preposition of time] po [ãasová pfiedloïka] afternoon (n) odpoledne always (adv) vïdy, stále, pokaïdé answer (n) [to a question] odpovûì [na otázku] answer (v) [reply to question] odpovûdût [reagovat na otázku] arrive (v) [reach destination] pfiijet [dorazit do místa urãení] ask (v) [make a request] Ïádat, poïádat, poprosit ask (v) [pose a question] ptát se, zeptat se bank (n) [financial institution] banka [finanãní instituce] before (prep) [preposition of time] pfied [ãasová pfiedloïka] between (prep) [preposition of time] mezi [ãasová pfiedloïka] board (n) [blackboard/whiteboard in classroom] tabule [ãerná nebo bílá tabule ve tfiídû] borrow (v) pûjãit si, vypûjãit si box (n) [space on a form or page] kolonka, rámeãek [v dotazníku nebo na stránce] business (n) podnikání, obchod business lunch (n) pracovní obûd bye (interj) nashle, ahoj [pfii louãení] car (n) auto cassette (n) [container for tape recording] kazeta [magnetofonová] cassette player (n) kazetov pfiehrávaã check (v) [make sure that something is correct] kontrolovat, zkontrolovat [ovûfiit správnost] child (n) [offspring] dítû [potomek] choose (v) vybrat (si), vybírat (si), zvolit (si) city (n) mûsto class (n) [people in class] tfiída [skupina studentû] classroom (n) [room where lessons take place] tfiída [místnost ve kole] client (n) [business associate] klient, zákazník [obchodní spoleãník] coin (n) mince, peníz colleague (n) [co-worker] kolega/ kolegynû [spolupracovník/ spolupracovnice] come from (v) [nationality] pocházet z, odkud [národnost] communication (n) [interpersonal] komunikace [mezi lidmi] company (n) [enterprise] spoleãnost, podnik, firma complete (v) [fill in details on a form] vyplnit [vyplnit údaje do formuláfie] conversation (n) konverzace correct (adj) [right] správn, bezchybn correct (v) [amend an error] opravit [chybu] country (n) [nation] zemû [stát] country (n) [nationality] zemû pûvodu cover (v) [conceal from view] zakr t, pfiikr t [schovat] customer (n) zákazník/zákaznice dictionary (n) slovník different (adj) [various] odli n, rozdíln, rûzn difficult (adj) [hard to do] tûïk, obtíïn document (n) dokument early (adv) [in the morning] brzy, ãasnû [brzy ráno] economics (n) [subject of study] ekonomie [vûda] (n) enjoy (v) tû it se z, mít radost/poïitek z, uïívat si co eraser (n) [rubber] guma [na gumování] European (adj) evropsk evening (n) veãer everything (pronoun) v echno, v e example (n) [illustration] pfiíklad [názorn pfiíklad] excuse (v) [excuse me please] omlouvat, omluvit [omluv/te mû, prosím] family (n) [group of people] rodina file (n) [lever-arch for holding documents] pofiadaã, anon [pákov pofiadaã pro archivaci dokumentû] financial (adj) finanãní fine (adj) [good] dobr, skvûl, v pofiádku finish (v) dokonãit, dodûlat, skonãit flight attendant (n) letu ka, stevard focus (n) [attention] pozornost, zamûfiení na co for example (conj) napfiíklad fortunately (sentence adv) na tûstí four (number) ãtyfii future (n) budoucnost game (n) [board game] hra [stolní hra] get home (v) pfiijít, pfiijet, dorazit domû get to know (v) [make acquaintance] poznat koho [seznámit se] get up (v) [out of bed] vstát, vstávat [z postele] goodbye (interj) na shledanou goodbye (n count) louãení grammar (n) gramatika, mluvnice great (adj) [pleasant and good] skvûl, bájeãn [pfiíjemn a dobr ] greet (v) [say hello] (po)zdravit, pfiivítat, uvítat greeting (n) [salutation] pozdrav, uvítání group (n) [of people] skupina [lidí] head office (n) sídlo firmy heads (n) [side of a coin] strana mince, na které je obvykle zobrazena hlava osoby [heads or tails panna nebo orel, pfii házení mincí] hear (v) sly et, vyslechnout hole punch (n) dûrovaãka home (n) [your house] domov home town (n) rodné mûsto, domovské mûsto hope (v) [want something to happen in the future] doufat [chtít, aby se nûco v budoucnu stalo] hour (n) [60 mins] hodina [60 minut] important (adj) dûleïit, v znamn infinitive form (n) [grammar] infinitiv [gramatick tvar slovesa] information (n) informace interesting (adj) zajímav interview (n) [for publication/ broadcast] interview [pro tisk nebo vysílání] introduce (v) [somebody to somebody] pfiedstavit [nûkoho nûkomu] introduction (n) [person to person] pfiedstavení, pfiedstavování [osoby jiné osobû] job (n) [profession] práce [profese] job (n) [the work you do] práce [zamûstnání, které máte] language (n) [style or types of word] jazyk, fieã later (adv) [after a period of time] pozdûji [po uplynutí nûjaké doby] lawyer (n) právník/právniãka leave (v) [depart] odejít, odjet odkud leisure (n) voln ãas lifestyle (n) Ïivotní styl Oxford University Press International Express Elementary 2

2 list (n) [written information] seznam, soupis listen (v) poslouchat, naslouchat live (v) [have your home] Ïít, bydlet long-term (adj) [continuing a long time] dlouhodob [trvající dlouhou dobu] look (v) dívat se, podívat se lunch time (n) ãas obûda magazine (n) ãasopis manager (n) manaïer/manaïerka, fieditel/fieditelka marital status (n) rodinn stav [svobodn /svobodná Ïenat /vdaná] married (adj) Ïenat /vdaná match (v) [put together with similar thing] pfiifiadit, dát dohromady [spojit, co spolu souvisí] mean (v) [have a particular meaning] znamenat [mít konkrétní v znam] meet (v) [encounter someone for the first time] setkat se [potkat nûkoho poprvé] meeting (n) [business meeting] schûzka [obchodní schûzka] mine (possessive pronoun) mûj, moje, moji (pouïívá se samostatnû, tzn. nenásleduje-li podstatné jméno) mistake (n) [grammatical error] chyba [gramatická] morning (n) ráno, dopoledne need (v) potfiebovat negative (n) [grammar] zápor [gramatick ] newspaper (n) noviny [tiskovina] nice (adj) [nice to meet you] pûkn, pfiíjemn, hezk [rád/ráda vás/tû poznávám] night (n) noc normal (adj) [usual] normální, obvykl north (n) [area of country] sever note (n) [cf NB] poznámka [srov. nota bene z lat. pov imnûte si] notebook (n) poznámkov blok, zápisník number (n) ãíslo, poãet office (n) [business premises] kanceláfi often (adv) ãasto orange (adj) [colour] oranïov order (n) [way things are arranged] pofiadí, posloupnost [jak jdou vûci za sebou] pair (n) [two people] pár [dva lidé] paper (n) [piece of paper] papír [kus papíru] partner (n) [someone you do an activity with] partner/partnerka [nûkdo, s k m sdílíme nûjakou ãinnost] pen (n) [writing implement] pero [nástroj na psaní] pencil (n) [drawing implement] tuïka [nástroj na kreslení] pencil sharpener (n) ofiezávátko people (n) [in general] lidé phone (n) telefon phone call (n) telefonick hovor, telefonát phrase (n) [group of words] fráze [seskupení slov] picture (n) [illustration in a book] obrázek [ilustrace v knize] pilot (n) [of an aircraft] pilot [letadla] place of work (n) pracovi tû play (v) [a game] hrát (si), zahrát (si) [hru] pleased (adj) [pleased to meet you] potû en, spokojen, mající radost [tû í mû, Ïe vás/tû poznávám] positive (n) [grammar] kladn tvar [gramatick ] practice (n) [something done to improve skills] cviãení, procviãování [dûlat nûco za úãelem zdokonalení dovedností] practise (v) [repeat an exercise] cviãit, procviãovat [provádût cviãení] prefer (v) dávat pfiednost, upfiednostàovat, mít radûji present (v) [give a presentation in class] prezentovat, pfiedvést [mít prezentaci pfied tfiídou] present simple (n) pfiítomn ãas prost profile (n) [description] profil [popis] pronunciation (n) v slovnost question (n) otázka read (v) ãíst, pfieãíst repeat (v) [say something heard] (z)opakovat [fiíci nûco znova po nûkom] routine (n, adj) [done regularly] rutina, bûïn postup [provádûn pravidelnû] rule (n) [grammatical] pravidlo [gramatické] say (v) [utter a word] fiíci, fiíkat, vyslovit second (adj) [in a series] druh [v pofiadí] send (v) [ /fax etc] poslat, posílat sentence (n) [phrase] vûta short (adj) [brief] krátk [struãn ] single (adj) [marital status] svobodn /svobodná [rodinn stav] situation (n) [set of conditions] situace [konkrétní podmínky] slowly (adv) pomalu sometimes (adv) nûkdy, obãas soon (adv) [the short time in the future] brzy [za krátkou dobu] sorry (adj) [in I m sorry ] pocièující lítost, soucit; [Je mi líto, promià/te.] speak (v) [a foreign language] mluvit [cizím jazykem] square (n) [on a board game] pole, políãko [ve stolní hfie] start (v) [begin the working day] zaãít, zaãínat [zaãít pracovní den] student (n) student/studentka studies (n plural) studium, studia study (v) [academic] studovat tails (n) [side of a coin] strana mince [heads or tails panna nebo orel, pfii házení mincí] talk (v) [speak] mluvit, povídat (si) teacher (n) uãitel/uãitelka test (v) [ask questions] pfiezkou et, provûfiit, provûfiovat three (number) tfii tick (v) [draw a tick symbol] za krtnout time (n) [hour of the day] ãas [hodina dne] toss (v) [toss a coin] hodit [hodit si mincí] town (n) mûsto, obec train (n) [vehicle] vlak travel (n) cestování travel (v) [go somewhere by transport] cestovat trip (n) [journey] v let typical (adj) typick understand (v) [a foreign language] rozumût [cizímu jazyku] until (prep) [preposition of time] do, aï do [ãasová pfiedloïka] verb (n) sloveso walk (v) jít (pû ky), chodit (pû ky) whiteboard (n) bílá tabule wife (n) manïelka word (n) [lexical unit] slovo work (n) [activity] práce [ãinnost] work (n) [do a job] pracovat working day (n) pracovní den write (v) psát, napsat yellow (n) [colour] Ïlut yourself (pronoun) se, sebe; zvratné (pfiivlastàovací) zájmeno UNIT 2 active (adj) [full of action and activity] aktivní, ãinorod adverb (n) pfiíslovce airport (n) leti tû article (n) [piece of writing] ãlánek asleep (adj) [sleeping; be asleep] spící; spát beach (n) [by the sea] pláï [u mofie] bracket (n) [parenthesis] závorka bridge (n) [structure] most [stavba] British (adj) britsk bus (n) autobus call (n) [phone call] telefonick hovor, telefonát call (v) [make a telephone call] volat, telefonovat 3 International Express Elementary Oxford University Press

3 camping (n) kempování, tábofiení change (v) [swap] mûnit (si), vymûnit (si) club (n) [night club] klub [noãní klub] computer (n) poãítaã computer game (n) poãítaãová hra cycling (n) cyklistika, jízda na kole Danish (adj, n) dánsk, dán tina day (n) [morning plus afternoon] den [ráno, dopoledne a odpoledne] description (n) popis desk (n) [office furniture] psací stûl develop (v. transitive) [create/improve] vyvíjet, vyvinout [vytvofiit/vylep it] dinner (n) [evening meal] pozdní obûd, veãefie [hlavní jídlo podávané veãer] discuss (v) diskutovat, povídat si, bavit se o ãem door to door (adv) od dvefií ke dvefiím, od v chozího bodu k cíli during (prep) bûhem, v prûbûhu eat (v) jíst, sníst eat out (v) jíst venku, v restauraci ending (n) [last part of a word] koncovka [poslední ãást slova] ever (adv) vûbec nûkdy, vûbec kdy exhibition (n) [art show] v stava expression (n) [way of saying sth] v raz, vyjádfiení extract (n) [piece of a text] v Àatek, v tah [z textu] film (n) [movie] film form (n) [grammar] (gramatick ) tvar free (adj) [not busy of a person] voln, mající ãas frequency (n) [how often] frekvence [jak ãasto] friend (n) pfiítel/pfiítelkynû, kamarád/kamarádka get together (v. intransitive) [meet] setkat se go out (v) [for pleasure/entertainment] vyjít si [pro zábavu] go to bed (v) jít spát, jít do postele gym (n) [place to exercise] tûlocviãna hardly (adv) stûïí, sotva help (n) [assistance] pomoc help (v) [provide assistance] pomoci hobby (n) hobby, koníãek hold on (v) [wait] poãkat, mít strpení vydrïet, nepokládat (telefon) holiday (n) [period away from work or school] prázdniny, dovolená hundred (number) sto in turn (adv) následovnû, jeden po druhém invite (v) [ask sb to spend time with you] zvát, pozvat journey (n) cesta jungle (n) dïungle landscape (n) [work of art] krajina, krajinomalba leave out (n) [omit] vynechat, opominout let sb know (v) dát vûdût komu lie (v) [be in a horizontal position e.g. on a beach] leïet like (v) [enjoy an activity; like doing sth] mít rád [uïívat si nûãeho; rád nûco dûlat] line (n) [line of text] fiádek link (v) [join two places e.g. a road or bridge] spojovat, spojit [spojit dvû místa napfi. silnicí nebo mostem] long (adj) [duration] dlouh [o ãase] love (v) [really enjoy an activity; love doing sth] milovat, mít velmi rád [velice si uïívat nûãeho; opravdu rád nûco dûlat] lunch (n) obûd lunch break (n) polední pfiestávka, pfiestávka na obûd make (v) [achieve sth as in make it ] dûlat, zvládnout, dokázat midday (n) poledne midnight (n) pûlnoc minute (n) [60 seconds] minuta [60 sekund] missing (adj) chybûjící, postrádan moment (n) [short period of time] okamïik [krátk ãasov úsek] month (n) mûsíc never (adv) nikdy oil (n) [oil paint] olej [olejová barva/malba] on holiday (adv) na prázdninách, na dovolené paint (n) [art] barva, malba painting (n) [activity] malování [ãinnost] painting (n) [work of art] malba [v tvarné dílo] party (n) [social gathering] párty, veãírek phone (v) telefonovat place (n) [location] místo play (v) [of computer games] hrát (si), zahrát (si) [poãítaãové hry] possible (adj) moïn, pfiicházející v úvahu preposition (n) pfiedloïka presentation (n) [formal talk] prezentace [formální projev] pronounce (v) [say the sounds of a word] vyslovovat, vyslovit ready (adj) [prepared] pfiipraven, nachystan na co receptionist (n) recepãní regards (n plural) s pozdravem [v dopise] relax (v) relaxovat, uvolnit se restaurant (n) restaurace role (n) [character played] role [úloha, postava] sandwich (n) sendviã shopping (n) [activity] nakupování [ãinnost] sightseeing (n) [go sightseeing] prohlíïení památek; [jít/jet na prohlídku památek] singular (n) [grammatical term] jednotné ãíslo [gramatick pojem] skiing (n) lyïování software (n) software spend (v) [spend time] trávit, strávit [trávit ãas] stressful (adj) stresující suggest (v) [make a suggestion] navrhnout, navrhovat [udûlat návrh] sunbathe (v) opalovat se swimming (n) [activity] plavání [ãinnost] table (n) [list of information] tabulka, pfiehled [soupis informací] take (v) [last an amount of time] brát, zabrat [trvat nûjakou dobu] tell the time (v) urãit ãas, fiíci kolik je hodin thousand (number) tisíc time (n) [concept] ãas tired (adj) [needing a rest] unaven, vyãerpan [kdo potfiebuje odpoãinek] tomorrow (adv) zítra, zítfiek train station (n) Ïelezniãní stanice, nádraïí translation (n) [translated text] pfieklad [pfieloïen text] travel (n) [of a vehicle] jet, pohybovat se [o dopravním prostfiedku] travelling (n) cestování trekking (n) cestování, putování try (v) [try to do sth] zkusit, zkou et, pokusit se [pokusit se nûco udûlat] TV (n) televize underline (v) [put a line under text] podtrhnout [udûlat ãáru pod textem] unit (n) [part of a lesson] lekce usually (adv) obvykle, bûïnû via (prep) [route from A to B] pfies [cesta z místa A do místa B] walk (n) [walking for pleasure; go for a walk] procházka, vycházka; [jít na procházku, jít se projít] walking (n) chûze, chození pû ky, pû í turistika watch (v) [watch TV] dívat se, sledovat [dívat se na televizi] way (n) [method] cesta, zpûsob [metoda] week (n) t den weekend (n) víkend year (n) rok yesterday (adv) vãera Oxford University Press International Express Elementary 4

4 UNIT 3 along (prep) [direction] po, podél v jakém smûru; walk along the street = jít po ulici architect (n) [designer of buildings] architekt/architektka area (n) [part of a bigger place] oblast, území, plocha begin (v. intransitive) zaãít, zaãínat big (adj) [significant] velk, v znamn, dûleïit bookshop (n) knihkupectví building (n) [structure] stavba, budova bus stop (n) zastávka autobusu café (n) kavárna car park (n) parkovi tû change (n) [money left over after paying] drobné, peníze nazpût chemist s (n) lékárna church (n) [building] kostel cinema (n) [building] kino clerk (n) úfiedník/úfiednice coffee bar (n) kavárna corner (n) [of a street] roh [ulice], nároïí cost (n) cena, costs = náklady crèche (n) [child care facilities] jesle crossroads (n) [literal] kfiiïovatka, rozcestí department store (n) obchodní dûm describe (v) popsat, vylíãit [situaci apod.] design (n) [way that sth is made] design, vnûj í úprava, formy, styl design (v) navrhnout destination (n) místo urãení, cíl cesty different (adj) [not the same as something else] odli n, rozdíln, jin directions (n. plural) [instructions on how to get somewhere] pokyny [instrukce, jak se kam dostat] employee (n) zamûstnanec/zamûstnankynû escalator (n) eskalátor, pohyblivé schody facilities (n. plural) [pieces of equipment] zafiízení [jednotlivé ãásti vybavení] false (adj) [not factual and accurate] nesprávn, nepravdiv [neodpovídající skuteãnosti] famous (adj) slavn fare (n) [price for travel] jízdné find out (about sth) (v) zjistit, vypátrat, pfiijít na co fitness room (n) posilovna garden (n) zahrada get off (v) [leave transport] vystoupit [z dopravního prostfiedku] get on (v) [board transport] nastoupit [do dopravního prostfiedku] glass (adj) sklenûn ground floor (n) pfiízemí idea (n) nápad, my lenka ideal (adj) [as good as you can imagine] ideální, dokonal inside (adv) [inside a building] uvnitfi [napfi. uvnitfi budovy] keep (v) [continue to have] nechat si, ponechat si left (n) [left-hand side; turn first left] [levá strana; první odboãkou zahni/zahnûte doleva] letter (n) [letter of the alphabet] písmeno library (n) knihovna lift (n) [elevator] v tah light (adj) [having a lot of light] svûtl, prosvûtlen map (n) mapa market (n) [public place for selling things] trh [vefiejné prostranství pro prodej zboïí] meaning (n) v znam, smysl medical centre (n) zdravotní stfiedisko meeting room (n) zasedací místnost, salónek museum (n) muzeum near (prep) [not far in distance from] vedle, u, blízko, nedaleko next (adj) [the first after now] následující [bezprostfiednû následující v pofiadí] next to (prep) [spatial] vedle, u [místnû] noun (n) podstatné jméno number (v) [give a number to] ãíslovat, oãíslovat object (n) [item] pfiedmût, objekt, vûc open-plan (adj) bez vnitfiního ãlenûní, velkoprostorov [napfi. kanceláfi] opposite (prep) naproti, proti over (prep) [direction] pfies, nad [místnû] park (n) [public garden] park [vefiejná zeleà] parliament (n) [building] parlament [budova] part (n) [section] ãást, díl passenger (n) cestující, pasaïér/pasaïérka past (prep) [direction] kolem, okolo [místnû] pay (v) [give money to buy something] platit, zaplatit pedestrian (n) chodec/chodkynû pedestrian crossing (n) pfiechod pro chodce photo (n) fotografie, fotka platform (n) [train station] nástupi tû [vlakové] plural (n) [grammatical term] mnoïné ãíslo [gramatick pojem] post office (n) po ta private (adj) [providing privacy] soukrom, uzavfien [poskytující soukromí] problem (n) [difficulty] problém, potíï pub (n) hospoda quiet (adj) [not noisy] tich receipt (n) [proof of purchase] stvrzenka, paragon [potvrzení o koupi] return (adj) [both ways (journey/fare/ ticket)] zpáteãní [v obou smûrech (jízdenka)] right (n) [right-hand side] pravá strana road (n) cesta, silnice, vozovka roof (n) stfiecha roof garden (n) zahrada na stfie e shopping centre (n) nákupní centrum show (v) [indicate on a page] ukázat, ukazovat [napfi. nûco na stránce] single (adj) [one-way (fare/journey/ ticket)] jednoduch [v jednom smûru (jízdenka)] space (n) [empty or available area] prostor, místo [prázdné místo] speaker (n) [person speaking] mluvãí, fieãník [mluvící osoba] sports centre (n) sportovní centrum sports ground (n) sportovní hfii tû, stadion square (n) [town square] námûstí straight on (adv) [without turning] pfiímo, rovnû [bez zah bání] street (n) ulice supermarket (n) supermarket swimming pool (n) bazén take (v) [transport sb somewhere] vzít (si), brát (si) [nûkoho nûkam nûjak m typem dopravy] taxi (n) taxi taxi rank (n) stanovi tû taxi thank you (interj) dûkuji, dûkujeme ti/vám theatre (n) [building] divadlo [budova] think (v) [have a particular opinion] myslet (si), domnívat (se), b t toho názoru, Ïe ticket (n) [to travel] jízdenka, lístek (dopravní) ticket office (n) prodejna lístkû, prodejna jízdenek time (n) [duration] ãas, doba [doba trvání] toilets (n. plural) toalety, záchody tour (n) [guided tour] cesta, zájezd, v let [organizovan zájezd] tourist (n) turista/turistka tourist information office (n) turistické informaãní stfiedisko town hall (n) radnice traffic lights (n) semafor travel agency (n) cestovní kanceláfi 5 International Express Elementary Oxford University Press

5 true (adj) [factual and accurate] pravdiv [odpovídající skuteãnosti] turn (n) [go around a corner] zahnout [jít za roh] visitor (n) náv tûvník/náv tûvnice way (n) [route] cesta UNIT 4 accommodation (n) [places to stay] ubytování action (n) [sth that sb does] ãin, jednání, pûsobení add (v) [put sth extra] pfiidat adventure (n) [exciting experience] dobrodruïství again (adv) znovu, zase, opût age (n) [how old someone is] vûk [jak je nûkdo star ] answer (n) [respond to a phone ringing or door knock] odpovûì, reakce [reakce na vyzvánûní telefonu nebo zaklepání na dvefie] appear (v) [on a TV programme] objevit se [v televizním programu] as well as (conj) [in addition to] jakoï i, stejnû jako atlas (n) atlas bed and breakfast (n) pokoj se snídaní, místo k ubytování, které nabízí pokoje se snídaní bench (n) [seat] lavice, laviãka bible (n) [important book on a particular subject] bible [v pfieneseném v znamu: základní a v znamná kniha na nûjaké téma] budget travel (n) nízkorozpoãtové cestování busy (adj) [of telephone line] obsazen [o telefonní lince] viz engaged buy (v) [purchase] koupit (si), zakoupit (si) buyer (n) [someone whose job is to buy things for shops to sell] kupující, nákupãí [osoba, jejíï zamûstnáním je nákup zboïí pro obchody, které je prodávají] caller (n) [telephone] volající [v telefonu] campsite (n) kemp capital (adj) [letter] velk [o písmenu] cheap (adj) [not costing a lot of money] levn cheaply (adv) [not spending much money] levnû cloudy (adj) [weather] zamraãen, zataïen, oblaãn coach (n) [vehicle] autobus, autokar cold (adj) [weather] chladn [o poãasí] countryside (n) venkov decide (v) [to do sth] rozhodnout (se) [nûco udûlat] dictate (v) [say words for sb to write] diktovat different (adj) [not the same one] odli n, rozdíln, jin early (adj) [young] první, poãáteãní end (n) [last part of a thing] konec end (v) [bring sth to a close] konãit, skonãit, ukonãit engaged (adj) [telephone] obsazen [o telefonní lince] viz busy engineering (n) strojírenství English-speaking (adj) anglicky mluvící extension (n) [telephone] telefonní linka, klapka farmhouse (n) statek, farma, chalupa ferry (n) trajekt file (n) [set of information] soubor [informací] find (v) [discover information] najít, nalézt, vyhledat follow (v) [go along a route] drïet se [cesty apod.] food (n) jídlo get (v) [obtain] dostat, získat girlfriend (n) pfiítelkynû, partnerka guidebook (n) prûvodce [kniha] hold (v) [wait on the telephone] vydrïet, setrvat [u telefonu], nepokládat hot (adj) [weather] hork [o poãasí] hotel (n) hotel hydrofoil (n) hydrofil, kfiídlová loì independent (adj) [preferring to do things by oneself] nezávisl [ten, kdo radûji dûlá v e sám] interested (adj) in sth [finding sth interesting] mající zájem o co interview (n) [ask sb questions] interview, pohovor irregular (adj) [grammatical term] nepravideln [gramatick pojem] island (n) [land mass] ostrov journalist (n) novináfi/novináfika large (adj) [employing a lot of people of a business] velk, rozsáhl [napfi. podnik, kter zamûstnává hodnû lidí] last (adj) [most recent] poslední, pfiede l, minul learn (n) [in school etc] uãit se, nauãit se leave (v) [put a message somewhere] nechat, zanechat [napfi. vzkaz] lesson (n) [in school etc] lekce, hodina [vyuãovací jednotka ve kole] like (prep) [similar to] jako, jako napfiíklad, jako tfieba [podobn ãemu] like (v) [find a thing attractive or pleasant] mít rád, líbit se [shledávat nûco pûkn m nebo pfiíjemn m] line (n) [telephone connection] telefonní spojení live (v) [have a particular kind of life] Ïít lonely (adj) [far from where people live] osamûl, osamocen [daleko od místa, kde Ïijí lidé] marry (v) [get married to sb] vdát se, oïenit se, vzít si za manïela/manïelku message (n) [telephone message] vzkaz [telefonní vzkaz] method (n) metoda, zpûsob million (number) milión mini-van (n) malé nákladní auto, dodávka money (n) peníze motorbike (n) motocykl mountain (n) [natural structure] hora nationality (n) národnost new (adj) [novel] nov offer (v) [to do sth] nabídnout [Ïe nûco udûlám] owner-director (n) majitel-fieditel/ majitelka-fieditelka [v jedné osobû] past (n) [the time before the present] minulost [doba pfied souãasností] past simple (n) [grammatical term] minul ãas prost [gramatick pojem] pause (v) [stop talking temporarily] odmlãet se [na chvíli pfiestat mluvit] performance (n) [degree of success] v kon [stupeà úspûchu provedení nûãeho] person (n) [grammatical term] osoba [gramatick pojem] phrase book (n) konverzaãní pfiíruãka, pfiíruãka s frázemi pro bûïnou komunikaci plane (n) [aeroplane] letadlo planet (n) planeta produce (v) [make and sell] produkovat, vyrábût, vyrobit [zhotovit a prodat] programme (n) [TV] program [televizní] publishing company (n) nakladatelství recent (adj) nedávn, poslední, moderní recording (n) nahrávka, záznam regular (adj) [grammatical term] pravideln [gramatick pojem] right (adj) [accurate and correct] správn [pfiesn a správn ] ring back (v) [telephone] zatelefonovat nazpût, zavolat zpátky [telefonem] route (n) cesta sales (n. plural) [total number of things sold] odbyt [celkov objem prodaného zboïí], trïba secretary (n) [office worker] sekretáfi/sekretáfika [kanceláfisk pracovník/pracovnice] see (v) vidût, uvidût Oxford University Press International Express Elementary 6

6 sell (v) [offer for sale] prodat, prodávat [nabídnout k prodeji] separately (adv) oddûlenû, samostatnû shop (n) obchod show (v) [let sb see sth] ukazovat, ukázat [nûkomu nûco] small (adj) [not a capital letter] mal [o písmenu] space (n) [in writing/print a gap] místo [v psaném/ti tûném textu mezera, vynechané místo, kam se má nûco doplnit] spell (v) [explain how sth is spelt] hláskovat, ãíst po písmenkách [vysvûtlit jak se nûco speluje, tzn. jak se pí e] spelling (n) pravopis [jak se slovo pí e] spend (v) [spend money] utrácet, utratit [peníze] start (n) [beginning] zaãátek stay (v) [live in a place as a guest for a while] pob vat, bydlet [v nûjakém místû jako host po omezenou dobu] success (n) [achievement] úspûch successful (adj) [making a lot of money] úspû n [vydûlávající hodnû penûz] sunny (adj) [weather] sluneãn [o poãasí] time (n) [period of time in the past] ãas, doba, údobí, éra [v historii] tip (n) [piece of advice] tip, rada travel book (n) cestovní prûvodce, prûvodce na cesty [kniha, pfiíruãka] travel guide (n) [guidebook] prûvodce [kniha] traveller (n) cestovatel/cestovatelka TV channel (n) televizní kanál typewriter (n) psací stroj university (n) univerzita, vysoká kola video (n) video village (n) obec, vesnice want (v) chtít warm (adj) [weather] tepl [o poãasí] weather (n) poãasí wet (adj) [weather] vlhk [o poãasí] windy (adj) vûtrn [o poãasí] world (n) svût youth hostel (n) ubytovna pro mladé zero (number) nula UNIT 5 alot of (det) mnoho abroad (adv) [to a foreign country] do zahraniãí [do jiné zemû], v zahraniãí airline (n) aerolinie, leteck dopravní podnik, letecká linka alcoholic (adj) [containing alcohol] alkoholick [obsahující alkohol] another (det) [not the same one] jin, dal í, je tû jeden [ne ten sam ] apple (n) jablko arrivals (n. plural) pfiíjezdy, pfiílety [arrivals and departures pfiíjezdy a odjezdy] at first (adv) nejdfiíve, zpoãátku, zprvu aubergine (n) [vegetable] lilek, baklaïán banana (n) banán be born (v) narodit se bean (n) [coffee bean] bob, zrno [kávové zrno] beef (n) hovûzí (maso) beer (n) pivo bistro (n) bistro boom (n) [period of success] boom, rozmach, konjunktura [období úspûchu] bottle (n) láhev bread (n) chléb bring (v) pfiivézt (si), vzít s sebou, pfiinést (si) broccoli (n) brokolice careful (adj) opatrn, peãliv carrot (n) mrkev, karotka casserole (n) du ené maso se zeleninou chart (n) [diagram] graf, schéma, diagram cheese (n) s r chicken (n) [meat] kufie, kufiecí chocolate (n) ãokoláda clue (n) [hint] vodítko, nápovûda coat (n) [garment] kabát, plá È coffee (n) káva cooked (adj) vafien, peãen count noun (n) [grammatical term] poãitatelné podstatné jméno [gramatick pojem] couple (n) [a small number of; a couple of] nûkolik [mal poãet; pár] course (n) [part of meal] chod [jídla] cup (n) [drinking] álek, hrnek, hrníãek decade (n) desetiletí, dekáda definition (n) [dictionary] definice, formulace [slovníkové heslo] dessert (n) zákusek, mouãník, dezert development (n) [economic development] v voj, rozvoj [ekonomick rozvoj] disco (n) diskotéka, disko discover (v) [find out about a new place] objevit, odhalit [objevit nové místo] dish (n) [prepared food] pokrm, jídlo [pfiipravené jídlo] drink (v) pít, vypít, napít se dry (adj) [of wine] such [o vínû] earn (v) [make money] vydûlávat, vydûlat [peníze] earner (n) ten, kdo vydûlává peníze easy (adj) [not difficult] jednoduch economic (adj) ekonomick elementary (adj) [education] základní [napfi. vzdûlání] employment (n) [a job] práce, zamûstnání [obecnû, nikoliv konkrétní práce srov. job] exact (adj) pfiesn, urãit excellent (adj) v born, skvûl expenditure (n) v daje, vydání export (n) export, v voz export (v) exportovat, vyváïet fast (adj) [rapid] rychl figure (n) [number] ãíslo, poãet, ãíslice fish (n. uncount) ryba, ryby foreign (adj) cizí, zahraniãní fresh (adj) [of food] ãerstv [o jídle] fruit (n) ovoce glass (n) [container for drink] sklenice [na nápoj] go ahead (v) [continue] pokraãovat good (adj) [of food] dobr, chutn [o jídle] grape (n) hrozny, víno grilled (adj) grilovan guess (v) hádat, tipovat, domnívat se house wine (n) víno nabízené v dané restauraci ice-cream (n) zmrzlina increase (n) zv ení, nárûst industry (n) [business] prûmysl, odvûtví Inexpensive (adj) nijak drah, levn intercom (n) domácí telefon international (adj) mezinárodní Introduction (n) [first appearance of sth] úvod, pfiedstavení [kdy se nûco objeví poprvé] jet plane (n) tryskové letadlo juice (n) [fruit juice drink] dïus kind (n) [type] druh [typ] learner (n) Ïák/Ïákynû - osoba, která se uãí long (adj) [shape] dlouh [tvar, délka] lose (v) [not be able to find] ztratit (se) luggage (n) zavazadlo, zavazadla main (adj) [principal] hlavní many (det) mnoho, hodnû mass noun (n) [grammatical term] nepoãitatelné podstatné jméno látkové [gramatick pojem] mass tourism (n) masová turistika meal (n) [food eaten all at one time] jídlo [celá porce jídla] menu (n) [restaurant] menu [v restauraci] mineral water minerální voda mousse (n) [dessert] pûnov dezert, lehaná pûna much (det) hodnû, mnoho mushroom (n) houba music (n) hudba news (n) novinka, zpráva, zprávy noise (n) hluk 7 International Express Elementary Oxford University Press

7 offer (n) [statement showing willingness to do sth] nabídka [vyjádfiení ochoty nûco udûlat] offer (v) [give sb sth they need] nabídnout [poskytnout nûkomu nûco, co potfiebuje] official (n) úfiedník/úfiednice oil (n) [for cooking] olej [na vafiení] omelette (n) omeleta onion (n) cibule orange (n) [fruit] pomeranã order (v) [choose things from a menu] objednat (si) [vybrat si z menu] organization (n) [group of people] organizace [spoleãnost] package holiday (n) zájezd s cestovní kanceláfií pâté (n) pa tika pattern (n) [grammar] vzor [v gramatice] pear (n) hru ka piece (n) [part] kus, kousek [ãást] plant (n) [living thing] rostlina potato (n) brambora powder (n) prá ek quiche (n) slan koláã plnûn smûsí vajec, s ra, zeleniny, slaniny apod. rain (n) dé È rank (n) [position in a list] postavení, zafiazení, pofiadí [místo v seznamu] reason (n) [cause] pfiíãina, dûvod red (adj) [of wine] ãerven [o vínû] request (n) [act of asking] Ïádost, prosba right (interj) [change of activity or subject] dobrá, takïe [pfii zmûnû ãinnosti nebo tématu] right now (adv) [at the present time] právû teì room (n) [hotel room] místnost, pokoj [hotelov pokoj] salad (n) salát salmon (n) losos sea (n) mofie seed (n) [from plant] semínko, semeno [rostliny] selection (n) [a collection of things] v bûr [vybraná skupina vûcí] serve (v) [in a restaurant etc] servírovat, podávat [napfi. v restauraci] sleep (v) [go to sleep and stay asleep] spát [jít spát a stále spát] some (det) nûjak, nûkter, trochu, nûkolik soup (n) polévka source (n) [of information] zdroj [informací] sparkling (adj) [with bubbles of a drink] perliv [s bublinkami o nápoji] specials (n. plural) [on menu] speciality [v menu] spender (n) nehospodárn ãlovûk; ten, kdo utrácí starter (n) [part of meal] pfiedkrm [chod jídla] still (adj) [without bubbles e.g. mineral water] neperliv [bez bublinek napfi. minerální voda] strawberry (n) jahoda stress (n) [grammatical term] pfiízvuk [gramatick pojem] stressed (adj) [grammatical term] s pfiízvukem, pfiízvuãn [gramatick pojem] sunshine (n) sluneãní svûtlo, svit sweet (adj) [of wine] sladk [o vínû] tea (n) [drink] ãaj [nápoj] television (n) [the apparatus] televize [pfiístroj] terrible (adj) hrozn, stra n, mizern toast (n) [cooked bread] toust, topinka today (n) [nowadays] dnes [v souãasné dobû] tomato (n) rajãe top (adj) [most popular] nejlep í, první v hodnocení [nejpopulárnûj í] tourism (n) cestovní ruch traffic (n) doprava, provoz tree (n) strom tropical (adj) [from the tropics] tropick [z tropû] trouble (n) [problems] potíï, nesnáz [problémy] uncountable (adj) [grammatical term] nepoãitateln [gramatick pojem] use (v) [to do sth with sth] uïívat, pouïívat [dûlat nûco s pomocí ãeho] vegetable (n) zelenina view (n) [from a window] v hled [z okna] visit (v) [go to a place as a tourist] nav tívit, nav tûvovat [pfiijet do místa jako turista] waiter (n) ãí ník waitress (n) ãí nice, servírka water (n) voda western (adj) západní white (adj) [of wine] bíl [o vínû] wine (n) víno wonderful (adj) skvûl, bájeãn, nádhern UNIT 6 adjective (n) pfiídavné jméno advantage (n) v hoda agree with (v) [have the same opinion] souhlasit s [mít stejn názor] air (n) [that we breathe] vzduch [kter d cháme] April (n) duben architecture (n) architektura art (n) umûní attractive (adj) [in appearance] atraktivní [vzhledem] August (n) srpen average (adj) [mean] prûmûrn beautiful (adj) [attractive] krásn, nádhern best (n) to nejlep í boring (adj) nudn cake (n) dort, koláã capital (n) [capital city] hlavní mûsto car rental (n) pûjãování aut champagne (n) ampaàské, sekt choice (n) v bûr clean (adj) [unpolluted] ãist [nezneãi tûn ] climate (n) [weather] klima, podnebí clock (n) hodiny clothes (n) aty, obleãení coast (n) pobfieïí, mofisk bfieh comparative (n) [grammatical] komparativ, druh stupeà pfiídavn ch jmen a pfiíslovcí [gramatick pojem] comparative adjective (n) [grammatical term] tvar pfiídavného jména ve druhém stupni [gramatick pojem] comparison (n) srovnání, porovnání consultant (n) [expert] konzultant/ konzultantka, poradce/poradkynû [odborník/odbornice] contrasting (adj) [different] kontrastní, protikladn, opaãn cosmopolitan (adj) kosmopolitní cost of living (n) Ïivotní náklady crowded (adj) [with people] pfieplnûn [lidmi] culture (n) kultura cycle (v) jet na kole, jezdit na kole dangerous (adj) nebezpeãn date (n) [on the calendar] datum December (n) prosinec difference (n) rozdíl, odli nost dirty (adj) pinav, u pinûn disadvantage (n) nev hoda drive (v) [a car] fiídit auto earnings (n. plural) v dûlek, pfiíjem earth (n) [planet] zemû [planeta] earthquake (n) zemûtfiesení enjoyable (adj) [be enjoyable] pfiíjemn, radostn ; pfiiná ející radost entertainment (n) zábava excitement (n) rozru ení, vzru ení, rozãílení exciting (adj) vzru ující expensive (adj) drah, nákladn favourite (adj) oblíben few (det) málo, nûkolik, pár film (n) [for camera] film [do fotoaparátu] flight (n) [journey by plane] let [cesta letadlem] Friday (n) pátek Oxford University Press International Express Elementary 8

8 friendly (adj) pfiátelsk, pfiívûtiv, vlídn full (adj) pln, zaplnûn generally (adv) v eobecnû, obecnû, celkovû global (adj) [around the world] globální, celosvûtov globe (n) [the earth] zemûkoule healthy (adj) [good for your health] zdrav [dobr pro zdrav ] helpful (adj) [of people] nápomocn, uïiteãn, ochotn [o lidech] high (adj) [at a higher level in amount] vysok, velk [velké mnoïství] host (n) hostitel imagine (v) pfiedstavit si, myslet si, Ïe in common (adv) [shared characteristic or quality] spoleãn [stejná charakteristika nebo vlastnost] include (v) zahrnovat, obsahovat item (n) [thing] poloïka, pfiedmût June (n) ãerven land (n) [not sea] zemû, pevnina line (n) [row] fiada, fronta lively (adj) Ïiv, ãil low (adj) [of cost/price] nízk [o nákladech/cenû] major (adj) hlavní, dûleïit, v znamn March (n) bfiezen May (n) kvûten miss (v) [feel sad about not having sth] postrádat, st skat se [cítit se smutn z toho, Ïe nám nûco chybí] Monday (n) pondûlí move (v) [of traffic] pohybovat (se), h bat (se), pohnout (se) movement (n) pohyb national holiday (n) státní svátek nightlife (n) noãní Ïivot November (n) listopad on business (adv) sluïebnû on holiday (adv) na dovolené opinion (n) názor polite (adj) [of people] slu n, zdvofiil polluted (adj) zneãi tûn popular (adj) [people like it] populární, oblíben population (n) populace, obyvatelstvo present (v) [give information] uvést, uvádût [poskytnout informace] pretty (adj) [of a place] pûkn, hezk [o místû] price (n) [in money] cena [v penûzích] public transport (n) vefiejná doprava relaxed (adj) [feeling calm] uvolnûn relaxing (adj) uvolàující result (n) [of a questionnaire] v sledek, hodnocení [v dotazníku] safe (adj) bezpeãn salary (n) plat, v plata Saturday (n) sobota scenery (n) scenérie September (n) záfií service (n) [in shops] sluïba, servis [pro zákazníky] small (adj) [not large in number] mal, nevelk [nepoãetn ] sociable (adj) [of an activity] spoleãensk [o ãinnosti] special (adj) [important/significant] zvlá tní, speciální [dûleïit, v znamn ] standard (n) [level] standard, úroveà stay (n) [visit] pobyt [náv tûva] strong (adj) [powerful] siln [mocn, vlivn ] sudden (adj) náhl, neoãekávan Sunday (n) nedûle superlative (n) [grammatical] superlativ, tfietí stupeà pfiídavn ch jmen a pfiíslovcí [gramatick pojem] superlative adjective (n) [grammatical term] pfiídavné jméno ve tfietím stupni [gramatick pojem] sure (adv) [certainly] urãitû, jistû, bezesporu surface (n) povrch, hladina survey (n) [of opinions] prûzkum [anketa] syllable (n) slabika tennis (n) tenis the same (adj) [identical] stejn, shodn [totoïn ] Thursday (n) ãtvrtek time (n) [on the clock] ãas [na hodinách] topic (n) téma, námût tourist attraction (n) turistická atrakce traffic jam (n) dopravní zácpa Tuesday (n) úter useful (adj) uïiteãn, prospû n vacation (n) prázdniny, dovolená, volno variety (n) rozmanitost, rûznorodost, pestrost vote (v) volit, zvolit, hlasovat Wednesday (n) stfieda welcome (v) [greet sb in a polite and friendly way] uvítat [zdvofiile a pfiátelsky nûkoho pfiivítat] wide (adj) [of choice] irok [o v bûru] writer (n) spisovatel/spisovatelka UNIT 7 according to (prep) [in somebody s opinion] podle [názoru nûkoho] advance (n) [progress] pokrok, rozvoj age (n) [era] vûk, doba, epocha appointment (n) [agreement to meet] schûzka [domluvená na urãit termín] arrangement (n) [plan] domluva, dohoda at present (adv) v souãasnosti, v souãasné dobû at the moment (adv) právû teì, nyní average (adj) [ordinary] prûmûrn [obvykl, obyãejn ] believe (v) [be of the opinion] vûfiit, domnívat se, b t pfiesvûdãen birth rate (n) porodnost calendar (n) kalendáfi cartoon (n) [cartoon strip] kreslen pfiíbûh, kreslen vtip [kreslen seriál] change (n) [alteration] zmûna change (v. transitive) [make different] zmûnit [udûlat nûco jin m] classic (adj) [typical] klasick [typick ] contraction (n) [grammatical term] staïen tvar [gramatick pojem] course (n) [of study] kurs [studovan, nav tûvovan ] current (adj) [happening now] souãasn, nynûj í [právû teì probíhající] decision (n) rozhodnutí detail (n) [piece of information] detail, podrobnost [konkrétní informace] drive-through (n) restaurace, kde jsou zákazníci obslouïeni, aniï by opustili vûz economist (n) ekonom/ekonomka election (n) volby employer (n) zamûstnavatel/ zamûstnavatelka exam (n) zkou ka expert (n) expert/expertka, odborník/ odbornice fall (v) [decrease] sníïit se, klesnout fast food (n) rychlé obãerstvení, fast food fast lane (n) [busy way of life] rychlé Ïivotní tempo flat (n) [apartment] byt fly (v) [travel by plane] letût [cestovat letadlem] football (n) [the game] fotbal freelance (adj) samostatnû pracující, na volné noze go down (v) [decrease] sníïit (se), poklesnout go up (v) [increase] zv it (se), rûst, stoupat government (n) vláda hand (n) [part of the body] ruka happen (v) [take place] stát se, pfiihodit se, udát se high-tech (adj) supermoderní, technologicky piãkov high-technology (n) piãková technologie homework (n) domácí úkol house (n) [where people live] dûm [kde Ïijí lidé] housework (n) domácí práce human (n) ãlovûk 9 International Express Elementary Oxford University Press

9 increase (v) [go up] zv it (se), zvy ovat (se), rûst, stoupat information technology (n) informaãní technologie instead of (prep) namísto, místo ãeho IT (n) informaãní technologie local (adj) [local telephone call] místní [místní telefonick hovor] long-distance (adj) [telephone call] dálkov [dálkov telefonick hovor] make (v) [arrangements] udûlat, pfiipravit member of Parliament (n) poslanec/ poslankynû, ãlen/ãlenka parlamentu message (n) [the main idea] zpráva, sdûlení [hlavní my lenka] mobile phone (n) mobilní telefon multitask (v) soubûïnû vykonávat, paralelnû zpracovávat multitasking (n) soubûïné vykonávání více ãinností now (adv) [at this moment] nyní, teì on (adv) [later e.g. 2 years on] dál, stále [vyjadfiující pokraãování dûje, napfi. dal í 2 roky] overtime (n) pfiesãas, pfiesãasové hodiny pace (n) [of life] rychlost, tempo [Ïivotní] particular (adj) [specific] konkrétní [specifick ] politician (n) politik/politiãka politics (n) politika powerful (adj) [of computers] v konn predict (v) pfiedpovûdût prepare for (v) [get ready for] pfiipravit se na nûco present (adj. attributive) [happening now] pfiítomn [právû probíhající] present continuous (n) [grammatical term] pfiítomn ãas prûbûhov [gramatick pojem] president (n) [government] prezident/prezidentka product (n) [goods] v robek [zboïí] project (n) [work] projekt radio (n) rádio refer to (v) odvolat se na nûco, odkazovat se na nûco, mít na mysli regular (adj) [done frequently] pravideln revolution (n) [change of ideas or methods] revoluce, pfievrat [zmûna názorû nebo systému] rise (v) [increase] zvednout se, zvedat se, stoupat [zvy ovat se] school (n) kola smoke (v) [cigarettes] koufiit [cigarety] solution (n) [answer to a problem] fie ení [problému] speed (n) [pace] tempo, rychlost stay (v) [remain the same] zûstat, setrvat, stále b t v urãitém stavu [nemûnit se] stress (n) [feeling] stres stress-free (adj) beze stresu study (n) [research report] studie [zpráva o v zkumu] technology (n) technologie telephone (v) telefonovat tense (n) [grammatical term] slovesn ãas [gramatick pojem] today (n) [this day] dnes together (adv) spoleãnû, spolu, dohromady trade fair (n) veletrh, prodejní v stava translation (n) [task] pfieklad trend (n) [tendency] trend [tendence] TV company (n) televizní spoleãnost waste time (v) ztrácet ãas win (v) [a game] vyhrát [ve hfie] window (n) okno written (adj) psan, napsan UNIT 8 address (n) [where sb lives] adresa alternative (n) alternativa, varianta, moïnost answerphone (n) telefonní záznamník apologize (v) omluvit se area (n) [region of a country] oblast, území attend (v) [be at an event] nav tívit, nav tûvovat [b t pfiítomen na nûjaké akci] autumn (n) podzim bank (v) [use a bank] uloïit v bance, mít úãet u banky become (v) stát se, stávat se (k m/ãím/ jak m) cardphone (n) telefonní automat na karty cause (v) zpûsobit, zapfiíãinit CD ROM (n) CD ROM cellphone (n) mobilní telefon century (n) [100 years] století click (v) [on computer] kliknout [my í v p. tech.] come (v) [go to somewhere where someone is] pfiijít, pfiijet come true (v) splnit se, vyplnit se communications (n) spojení, komunikace confirm (v) potvrdit, potvrzovat contact (v) [get in touch] kontaktovat [spojit se s nûk m] continue (v) [to be sth; continue to be] pokraãovat [nadále b t, trvat] contract (v) [make shorter grammatical] stáhnout [vytvofiit zkrácen tvar gramatick pojem] customer services (n) sluïba zákazníkûm, zákaznick servis disk (n) [computer diskette] pevn disk [poãítaãe] disk drive (n) disková jednotka, disková mechanika divorce (n) rozvod dot (n) [in /web address] teãka [v ové nebo internetové adrese] (v. transitive) poslat elektronickou po tu, mailovat address (n) ová adresa envelope (n) obálka express (v) [tell about] vyjádfiit (se), projevit, vyslovit [fiíci nûco] fax (n) [message] fax fax (v. transitive) poslat fax, posílat fax, faxovat fax machine (n) faxov pfiístroj, fax feel (v. intrans) [have emotion/feeling] cítit (se), pocítit [mít pocit] find (v) [have enough of sth e.g. time] najít (si) [mít dostatek nûãeho, napfi. ãasu] first language (n) matefisk jazyk follow (v) [be the next thing] následovat, b t dal ím v pofiadí following (prep) [after] po [ãasovû následující] further (adj) [additional] dal í, dodateãn future (adj) [existing in the future] budoucí [existující v budoucnosti] get in touch (v) spojit se, navázat kontakt however (conj) v ak, av ak, nicménû human resources (n) lidské zdroje, personál, zamûstnanci ill (adj) nemocn importance (n) dûleïitost, v znam improve (v. transitive) [a skill] zlep it, zlep ovat [dovednosti] industrial park (n) prûmyslov park inform (v) [give information] informovat, poskytnout informace intensive (adj) [course] intenzivní [kurz] international (adj) [existing all over the world] mezinárodní invitation (n) pozvání, pozvánka January (n) leden keyboard (n) [computer part] klávesnice [v p. tech.] know (v) [have knowledge of a subject] vûdût, znát [mít znalost o nûãem] language (n) [of a country] jazyk language school (n) jazyková kola laptop (n) laptop, pfienosn poãítaã letter (n) [correspondence] dopis lifetime (n) Ïivot, cel Ïivot, doba existence look forward to (v) tû it se na nûco love (n) láska lower case (adj) psan mal mi písmeny Oxford University Press International Express Elementary 10

10 mailbox (n) [AmE for postbox] po tovní schránka management (n) [activity] management, fiízení, vedení, správa meet (v) [provide what s necessary (meet needs)] vyhovût, vyhovovat, splàovat [splàovat poïadavky] mobile (n) [mobile phone] mobilní telefon model (n) [type of machine/vehicle] model [typ vozidla] monitor (n) [computer part] monitor [v p. tech.] mouse (n) [computer part] my [v p. tech.] necessary (adj) potfiebn, nezbytn, nutn no longer (adv) [not anymore] jiï ne, uï ne one day (adv) [in the future] jednoho dne, jednou, nûkdy [v budoucnosti] online (adj) online open (adj) [of a shop/business] otevfien, v provozu [o obchodu/podniku] payphone (n) vefiejn telefon PC (n) [computer] PC [poãítaã] personal computer (n) osobní poãítaã petrol (n) benzín phone book (n) telefonní seznam phone card (n) telefonní karta plan (n) [arrangement] plán postbox (n) po tovní schránka postcard (n) pohlednice, pohled postcode (n) po tovní smûrovací ãíslo prediction (n) pfiedpovûì printer (n) [computer] tiskárna [v p. tech.] quiz (n) kvíz, test rain (v) pr et reason (n) [explanation] dûvod, pfiíãina requirement (n) poïadavek rich (adj) [wealthy] bohat, majetn run (v. intrans) [vehicle/machine] jezdit [o vozidle] satellite TV (n) satelitní televize schedule (v) plánovat, naplánovat, rozvrhnout screen (n) [computer part] monitor, obrazovka poãítaãe seminar (n) semináfi shop (v) [buy things] nakupovat similar (adj) podobn sincerely (adv) [yours sincerely] upfiímnû; S upfiímn m pozdravem, S úctou [zakonãení dopisu] space (n) [between words] mezera [mezi slovy] space (n) [outer space] vesmír space station (n) orbitální stanice, kosmická stanice speaker (n) [of a language] osoba pouïívající nûjak jazyk [napfi. native speaker rodil mluvãí] stamp (n) [postage stamp] známka [po tovní známka] statement (n) v rok, tvrzení sure (adj) [certain] jist, ubezpeãen surf (n) [the internet] surfovat [na internetu] teach (v) uãit nûkoho, nauãit, vyuãovat time management (n) hospodafiení s ãasem, ãasov management translate (v) pfieloïit, pfiekládat [z jazyka do jazyka] translator (n) [professional] pfiekladatel/pfiekladatelka [profese] type (n) [variety] typ unfortunately (sentence adv) bohuïel, nane tûstí upper case (adj) psan velk mi písmeny vocabulary (n. uncount) slovní zásoba website (n) webová stránka will (modal verb) pomocné zpûsobové sloveso, které vyjadfiuje budoucnost wire (n) drát, vedení work (v. intrans) [operate of machine/vehicle] pracovat, fungovat [b t v provozu] workshop (n) [group meeting for discussion] workshop [praktick semináfi s diskuzí] world (adj) [of the world] svûtov zipcode (n) po tovní smûrovací ãíslo UNIT 9 accept (v) [an invitation] pfiijmout [pozvání] afraid (adj) [apologetic]; I m afraid obávající se nûãeho, mající strach; obávám se, Ïe amusing (adj) [making people laugh] zábavn [kter dokáïe lidi rozesmát] attract (v) pfiitahovat, lákat away (adj) [absent] nepfiítomn bar (n) [place to buy drinks] bar bath (n) vana bathroom (n) koupena bed (n) [furniture] postel bedroom (n) loïnice bill (n) [in a hotel/restaurant] úãtenka [v hotelu/restauraci] blanket (n) pfiikr vka, pokr vka, deka book (v) [make a reservation] rezervovat (si), objednat (si) [napfi. ubytování v hotelu] breakfast (n) snídanû breakfast room (n) místnost, kde se podává snídanû build (v) [a building] postavit [budovu] carry (v) [have about your person] nosit u sebe, mít u sebe [napfi. obãansk prûkaz] celebrity (n) [famous person] celebrita ceremony (n) obfiad, slavnost chair (n) [furniture] Ïidle chapel (n) kaple check in (v) ubytovat se, zapsat se [v hotelu] check out (v) [of hotel etc] odhlásit se, odepsat se [z hotelu] clean (v) ãistit, oãistit, uklízet completely (adv) úplnû, naprosto cook (v) vafiit, uvafiit couple (n) [two people in a sexual relationship] pár [dva lidé, ktefií mají vztah] custom (n) zvyk, zvyklost disappear (v) zmizet double room (n) dvoulûïkov pokoj [s manïelskou postelí] driver (n) fiidiã/fiidiãka entirely (adv) [completely] úplnû, naprosto, zcela equipment (n) vybavení event (n) událost, akce exercise (n) [physical] cviãení [tûlesné] experience (n) záïitek, zku enosti female (adj) Ïensk, Ïenského pohlaví fill in (v) [a form] vyplnit [formuláfi] final (adj) poslední, koneãn, závûreãn floor (n) [level in a multi-storey building] poschodí, podlaïí forest (n) les form (n) [piece of paper requiring information] formuláfi formal (adj) [of clothes] formální [napfi. odûv] furniture (n) nábytek gardening (n) zahradniãení get married (v) oïenit se, vdát se guest (n) [hotel guest] host [hotelov host] hairdryer (n) vysou eã vlasû, fén hanger (n) [clothes hanger] ramínko [na aty] hat (n) klobouk, ãepice have to (modal verb) muset head (n) [body part] hlava healthy (adj) [in good health] zdrav [tû ící se dobrému zdraví] heated (adj) [made warm] vytopen [tepl ] ice (n) led identity card (n) prûkaz totoïnosti, obãansk prûkaz igloo (n) iglú including (prep) vãetnû interest (n) zájem key (n) klíã keycard (n) karta elektronického zamykacího systému 11 International Express Elementary Oxford University Press

11 last (v) [continue for a period of time] trvat [urãitou dobu] look after (v) opatrovat koho, (po)starat se o koho look for (v) hledat luck (n) tûstí luxury (n) luxus, pfiepych made of (v) vyroben z, udûlan z make sure (v) [be certain] ujistit se, ubezpeãit se male (adj) muïsk, muïského pohlaví marriage (n) manïelství meeting place (n) místo, kde se setkávají lidé melt (v) [of ice] tát [o ledu] minibar (n) minibar modal verb (n) zpûsobové sloveso, modální sloveso mother (n) matka motorway (n) dálnice on time (adv) vãas, pfiesnû vãas once more (adv) [again] je tû jednou [znovu] outdoor (adj) venkovní, konan venku, pod ir m nebem outside (prep) [spatial] venkovní, nacházející se venku overnight (adj) noãní, konan v noci perfect (adj) dokonal, perfektní pillow (n) pol táfi plan (v) [make arrangements] plánovat, naplánovat queue (n) fronta, fiada reception (n) [in hotel etc] recepce [napfi. v hotelu] registration (n) [signing in] registrace [zapsání] remote control (n) dálkové ovládání reserve (v) [make a reservation] rezervovat, zamluvit ride (v) jet, jezdit [na kole, na koni] risk (n) risk, riziko sauna (n) sauna season (n) [holiday period] sezóna [roãní období, kdy vût ina lidí tráví dovolenou] serious (adj) [not humorous] váïn [opak veselého] set off (v) [start a journey] vydat se, vyrazit [na cestu] sheet (n) [bedclothes] prostûradlo [loïní prádlo] shower (n) [washing] sprcha sign (v) [write signature] podepsat (se) simple (adj) [easy to understand] jednoduch [lehce srozumiteln ] single room (n) jednolûïkov pokoj sleeping bag (n) spací pytel snow (n) sníh snowmobile (n) snûïn skútr soap (n) m dlo special (adj) [different from usual] zvlá tní, v jimeãn, speciální [odli n od obvyklého] stairs (n) schody, schodi tû stamp (v) [validate a ticket] orazítkovat [potvrdit platnost lístku] suggestion (n) návrh suitcase (n) kufr table (n) [furniture] stûl temperature (n) teplota tip (n) [gratuity] spropitné tip (v) [give a gratuity] dát spropitné toilet (n) toaleta, záchod towel (n) ruãník twin room (n) dvoulûïkov pokoj [se dvûma lûïky] viz double room unusual (adj) [strange] neobvykl, nezvykl vodka (n) vodka wake-up call (n) [literal] buzení telefonem warm (adj) [clothes etc] tepl [napfi. obleãení] warm up (v. intrans) zahfiát (se), ohfiát (se) wear (v) [have particular clothes on] nosit, mít na sobû [o obleãení] wedding (n) svatba winter (n) zima winter sport (n) zimní sporty UNIT 10 agent (n) [person who sells things for a company] zástupce/zástupkynû, zprostfiedkovatel/zprostfiedkovatelka [osoba, která prodává zboïí spoleãnosti] ago (adv) pfied [ãasovû] amazing (adj) úïasn, ohromující arm (n) [part of body] païe [ãást tûla] boss (n) vedoucí, éf/ éfová break (v) zlomit (si) break up (v) [connection] ukonãit, skonãit [spojení] brochure (n) broïurka, leták cable (n) [thick wire] kabel carry (v) [take sth somewhere] nést, pfiinést, nosit s sebou [vzít nûco nûkam] catalogue (n) [list of things for sale] katalog [seznam zboïí k prodeji] closed (adj) [not open for business] zavfien [napfi. obchod, kter nemá otevfieno pro zákazníky] competition (n) [organized event] soutûï [organizovaná akce] competitive (adj) [cheap] konkurenceschopn, konkurenãní [ceny] confusing (adj) zavádûjící, matoucí connect (v) [allow communication] spojit, spojovat [umoïàovat komunikaci] connection (n) [telephone] telefonní spojení contact (n) [business associate] kontakt [obchodní spoleãník] continent (n) kontinent definite (adj) [specific] urãit, konkrétní, jednoznaãn dentist (n) zubní lékafi/lékafika dial (v) vytoãit [ãíslo telefonu] digit (n) [number] ãíslice disturb (v) [interrupt] ru it, vyru it dramatically (adv) dramaticky [napfi. zmûnit se] economy (n) [financial situation] ekonomika emergency (n) naléhav pfiípad employ (v) zamûstnat, zamûstnávat establish (v) [set up] zaloïit, zfiídit experience (v) zaïít, proïít fair (n) [trade fair] veletrh find (v) [something lost] najít, nalézt [nûco ztraceného] fix (v) [arrange] zafiídit, zorganizovat, stanovit termín focus (v) [concentrate] zamûfiit (se), soustfiedit (se) hang up (v) [telephone] zavûsit, poloïit [telefon] hear (v) [receive information] sly et, vyslechnout [dostat zprávu] helicopter (n) vrtulník, helikoptéra history (n) dûjiny, historie interrupt (v) pfieru it, pfieru ovat join (v) [get together with sb; join sb for dinner] spojit se [setkat se; jít spoleãnû na veãefii] know (v) [be acquainted with a person] znát nûkoho leave (v) [leave sth somewhere] ponechat, opustit, zanechat [nûco nûkde] leg (n) [part of body] noha light (adj) [in weight] lehk [o váze] look up (v) [in a book] vyhledat, dohledat, najít [v knize] lottery (n) loterie lucky (adj) having luck; be lucky Èastn, mající tûstí; mít tûstí, mít kliku manufacture (v) vyrobit, vyrábût manufacturer (n) v robce viz producer market (n) [trade in goods] trh [obchod se zboïím] miss (v) [be too late for transport] zme kat, nestihnout [napfi. vlak] order (n) [request by customer] objednávka, zakázka paper (n. uncount) papír passport (n) cestovní pas past participle (n) [grammatical term] pfiíãestí minulé [gramatick pojem] Oxford University Press International Express Elementary 12

12 past simple (n) [grammatical term] minul ãas prost [gramatick pojem] personal (adj) [between two people who know each other] osobní [mezi dvûma osobami, které se znají] present perfect (n) [grammatical term] pfiedpfiítomn ãas [gramatick pojem] producer (n) [manufacturer] v robce viz manufacturer production company (n) v robní spoleãnost, v robce put on (v) [clothing] obléknout si, vzít si na sebe raincoat (n) plá È do de tû recession (n) recese, hospodáfisk pokles recharge (v) [electrical appliance] znovu dobít, nabít [elektrick pfiístroj] recruit (v) [staff] nabrat, nabírat [nové zamûstnance] remember (v) pamatovat si, vzpomínat si, vzpomenout si research and development (n) v zkum a v voj role-play (n) hrát role rubber (n) guma, pryï solve (v) fie it, vyfie it straight (adv) [directly] rovnû, pfiímo surprising (adj) pfiekvapiv, pfiekvapující switch on (v) [machine/equipment] zapnout, spustit [pfiístroj/zafiízení] telecommunications (n) telekomunikace tent (n) stan thank (v) dûkovat, podûkovat training (n) kolení, v cvik turn on (v) [machine/equipment] zapnout, pustit [pfiístroj/zafiízení] umbrella (n) de tník visit (n) náv tûva wait (v) ãekat, poãkat watch (v) [television; watch television] dívat se, sledovat [televizi; dívat se na televizi] weigh (v) [have a particular weight] váïit [mít urãitou váhu] well-known (adj) dobfie znám youth (n. uncount) mládeï, mladí lidé UNIT 11 absolute (adj) [complete] absolutní, naprost, úpln accident (n) [traffic accident] nehoda [dopravní nehoda] age group (n) vûková skupina arrange (v) zafiídit, sjednat, uspofiádat author (n) autor/autorka by (prep) [agent of action] s pouïitím ãeho, pomocí ãeho by (prep) [mode of transport] ãím [jak m druhem dopravy] cathedral (n) katedrála cause (n) pfiíãina, dûvod close together (adv) v blízkosti, u sebe commercial (adj) komerãní competition (n. uncount) [activity] soutûï, soutûïení [aktivita] complete (v) [finish an action] dokonãit, dodûlat completion (n) dokonãení construct (v) postavit, vybudovat construction (n) [activity of building] v stavba, stavba cost (v) [have a particular price] stát [mít urãitou cenu] create (v) tvofiit, vytvofiit creation (n) v tvor, dílo damage (v) po kodit, zpûsobit kodu deliver (v) [take/send goods to a place] dodat [doruãit/poslat zboïí do místa dodání] destroy (v) [demolish physically] zniãit, rozbít [fyzicky zdemolovat] disagree (v) [not have same opinion] nesouhlasit [mít jin názor] discussion (n) diskuze efficiency (n) efektivita, v konnost efficient (adj) v konn electricity (n) elektfiina empire (n) fií e, království enjoyment (n) poïitek, potû ení exactly (interj) [expressing agreement] pfiesnû [vyjadfiuje souhlas; To je ono! Pfiesnû!] exist (v) existovat expand (v. intrans) roz ífiit (se), rozrûst (se), expandovat expansion (n) expanze factory (n) továrna fall (v) [decrease] spadnout, klesnout, poklesnout [sníïit se] fast (adv) rychle gas (n) plyn get away from (v) odejít, dostat se pryã z hard (adj) [not soft] tvrd hate (v) nenávidût introduce (v) [bring into existence] zavést [napfi. zaãít pouïívat] join (v) [become a member of an organization] pfiipojit se [stát se ãlenem/ãlenkou organizace] just (adv) [exactly] právû, zrovna let (v) [rent out] pronajmout, pronajímat lounge (n) [in airport] leti tní hala manage (v) [be in charge] fiídit, vést materials (n. plural) potfieby, materiály metal (n) kov modern (adj) moderní necessity (n) [necessary thing] nutnost, nezbytnost open (v) [start being used by the public] otevfiít [zaãít b t pouïíván vefiejností] organize (v) organizovat, zorganizovat, uspofiádat own (v) vlastnit past simple passive (n) [grammatical term] trpn minul ãas prost [gramatick pojem] perhaps (sentence adv) moïná, tfieba, snad permission (n) povolení permit (v) povolit, svolit pointed (adj) [physical] ostr, piãat preparation (n) [process] pfiíprava na co, pfiipravování (se) privatization (n) privatizace public (adj) [for the general public] vefiejn pyramid (n) [structure] pyramida quality (n) [standard] kvalita railway (n) Ïeleznice reach for (v) [try to touch sth] mífiit nûkam [snaïit se nûãeho dosáhnout] recruitment (n) pfiijímání [zamûstnancû, pracovníkû] save (v) [of time] etfiit [ãas] secret (n) tajemství select (v) vybrat (si), zvolit (si) selection (n) [sth selected] v bûr ship (n) loì since (prep) [of time] od [od nûjaké doby, události, okamïiku ] sky (n) nebe skyscraper (n) mrakodrap speed limit (n) omezení rychlosti, nejvy í povolená rychlost spire (n) piãka vûïe state (n) [geographical area] stát [územní celek] steel (n) ocel structure (n) [physical framework] konstrukce suffix (n) pfiípona system (n) systém tall (adj) vysok think (v) [have an opinion] myslet (si) top (n) vrchol, vrcholek, nejvy í bod tower (n) vûï tradition (n) tradice transport (v) [convey] dopravit, pfiepravit, pfiepravovat until (prep) [of time] do, aï do [nûjakého okamïiku] utility (n) [public service e.g. electricity] vefiejné sluïby [napfi. elektfiina] winning (adj) [use about the winner] vítûzn, získávající v hru without (prep) [not having] bez worker (n) pracovník/pracovnice 13 International Express Elementary Oxford University Press

13 UNIT 12 access (n) pfiístup angry (adj) rozzloben automatically (adv) automaticky baby (n) nemluvnû, batole beauty (n) krása best-known (adj) nejznámûj í bored (adj) znudûn, nudící se card (n) karta cardholder (n) drïitel/drïitelka karty collect (v) [gather together] sbírat [napfi. body za nákup] comment (n) poznámka, komentáfi congratulations (interj) Blahopfieji! cosmetics (n) kosmetika, kosmetické pfiípravky depend on (v) záviset na ãem, záleïet na ãem digital (adj) digitální dry (adj) [not covered in water] such e-business (n) e-byznys, elektronické obchodování empty (adj) [nothing inside] prázdn exchange (n) [communication] v mûna názorû [komunikace] extra (adv) dodateãnû, navíc, extra extrovert (adj) extrovertní finish (n) [end of an event or activity] ukonãení, zakonãení [konec akce nebo ãinnosti] fitness (n) [being strong and healthy] fitness, fyzická zdatnost, kondice free (adj) [no cost] bezplatn, zdarma, zadarmo generous (adj) [giving] tûdr, velkorys hard-working (adj) pracovit, piln health (n) zdraví heavy (adj ) [weight] tûïk [o váze] in-store (adj) skladov interactive (adj) interaktivní Internet (n) internet join (n) [take part in] pfiipojit se, pfiidat se [úãastnit se] lazy (adj) lín lead (v) [be at the forefront] vést, b t ve vedení, b t v ãele lipstick (n) rtûnka lovely (adj) krásn, rozko n, nádhern luxurious (adj) luxusní mainly (adv) [primarily] pfieváïnû, hlavnû, pfiedev ím marketing (n) marketing mean (adj) [not generous] lakom media (n) média medicine (n) lék, léãivo narrow (adj) omezen, malichern nice (adj) [enjoyable and pleasant] mil, pfiíjemn noisy (adj) hluãn normally (adv) [usually] obvykle, normálnû, obyãejnû offer (n) [special price] nabídka, návrh [napfi. v hodná nabídka] opposite (adj) (completely different) opaãn [úplnû jin ] optimistic (adj) optimistick out (adj) [not at home or office] venku, mimo, pryã [nepfiítomen doma nebo na pracovi ti] overseas (adv) v zahraniãí, v cizinû own-brand (adj) nesoucí vlastní znaãku [vlastní znaãka daného obchodu, napfi. v robky Tesco] pass (v) [an exam] absolvovat, projít úspû nû [zkou kou] perfume (n) [liquid] parfém personality (n) [personal qualities] osobnost [souhrn osobních vlastností] pessimistic (adj) pesimistick pharmacy (n) [shop] lékárna pleasure (n) [sth giving pleasure] potû ení [nûco co pfiiná í potû ení] point (n) [score] bod [získané body napfi. za nákup] present (n) [gift] dárek process (v) [film] vyvolat, vyvolávat [film] receive (n) [be given] obdrïet response (n) [answer to a question] odpovûì, reakce retailer (n) maloobchodník/maloobchodnice return (v) [come back from somewhere] vrátit se, navrátit se [pfiijít odnûkud zpût] review (v) [process of looking at information again] zopakovat si, zbûïnû se znovu podívat na nûco sad (adj) [not happy] smutn save up (v) [collect] na etfiit (si), naspofiit (si) scheme (n) program selfish (adj) sobeck shelf (n) police, regál shy (adj) plach, stydliv simple (adj) [ordinary] prost, jednoduch [obyãejn ] simply (adv) [easily] jednodu e, snadno, lehce smoking (n) koufiení social (adj) spoleãensk star (n) [symbol] hvûzda [idol] store (n) [shop] obchod, prodejna suitable (adj) vhodn, vyhovující talkative (adj) mluvn, hovorn toiletries (n) toaletní potfieby towards (prep) [helping to pay for] na co, za úãelem ãeho [dát peníze na nûco] treat (n) o etfiení [napfi. kosmetické], péãe treat (v) [be nice to] o etfiit, peãovat o two-way (adj) oboustrann, obousmûrn unfriendly (adj) nepfiátelsk unhelpful (adj) neuïiteãn, neposkytující Ïádnou pomoc unselfish (adj) nesobeck, obûtav weak (adj) [not physically strong] slab [postrádající fyzickou sílu] welcome (adj) vítan [You are welcome! = Rádo se stalo, není zaã!] well done (interj) V bornû! Bravo! Dobrá práce! wet (adj) [covered in water] mokr wide (adj) [physically] irok, rozlehl workplace (n) pracovi tû worried (adj) ustaran, utrápen, znepokojen worth (adj) [having a monetary value] mající nûjakou hodnotu Oxford University Press International Express Elementary 14

14 GRAMATIKA VIDEO Oxford Learner s Grammar Skvûlá gramatika ve tfiech komponentech: Oxford Learner s Grammar Finder (referenãní gramatika) + Checker (s CD-ROMem) a Oxford Learner s Grammar Builder (cviãebnice). KaÏd komponent je moïné pouïívat samostatnû. Practical English Usage Aktualizované tfietí vydání nepostradatelné encyklopedie mluvnick ch problémû. Jasné a jednoduché vysvûtlení mluvnice, praktické informace o slovní zásobû, idiomech, v slovnosti a pravopisu. Sekce Don t Say It! vysvûtluje, jak se vyvarovat typick ch chyb. Big City 1, 2, 3 Video kazeta (50 min.), studentská uãebnice a metodická pfiíruãka. ReportáÏe faktu s tématy zpracovního prostfiedí velk ch firem (úspûch v marketingu, adaptace na zmûny, ) Jako doplnûk k jakémukoli kurzu pfiíslu né jazykové úrovnû (v eobecné nebo obchodní angliãtiny). New Headway Video Pre-Int. Video kazeta (35 min.), studentská uãebnice a metodická pfiíruãka. 6 komediálních pohledû na Ïivot a pfiíhod ãtyfi mlad ch lidí, ktefií si spolu pronajmou jeden dûm. Jazyková úroveà a slovní zásoba vychází z uãebnice New Headway Pre-Intermediate a doplàuje ji. OBCHODNÍ ANGLIâTINA The Oxford Handbook of Commercial Correspondence OXFORD BUSINESS ENGLISH Business Grammar & Practice Uãebnice, pracovní se it. Aktualizované vydání, komplexní prûvodce obchodní korespondencí. y, anotované pfiíklady dopisû, faxû, memorand, zpráv, ÏivotopisÛ atd. PrÛvodce gramatikou pro dospûlé, vhodn k samostudiu nebo pro práci ve tfiídû. Detailní v klad hlavních mluvnick ch jevû v obchodním kontextu a s mnoha pfiíklady. Glosáfi obchodní terminologie. SLOVNÍKY Oxford Advanced Learner s Dictionary 7 th Edition with Compass CD-ROM Sedmé vydání nejoblíbenûj ího a nejprodávanûj ího v kladového slovníku. Obsahuje celkem britsk ch a americk ch slov, frází a v znamû plus pfiíkladû a vût. Oxford Student s Dictionary of English with Genie CD-ROM V eobecná slovní zásoba + navíc slovíãka z fiady oborû (obchod, matematika, pfiírodní vûdy, umûní, poãítaãe, média a dal í). Speciální studijní stránky (psaní esejí, dopisû, procviã. mluvnice). Tisíce pfiíkladû, jak se slovo pouïívá v souãasné angliãtinû. 1 OUP Praha Jungmannova Praha 1 tel./fax: OUP Olomouc Dolní nám Olomouc tel./fax: OUP PlzeÀ Zbrojnická PlzeÀ tel./fax:

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional)

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.14_

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita vocabulary Autor: Mgr. Silvie Teclová Název: Daily routine

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh22 Vypracovala,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_302 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 British vs. American English General English Ročník: Identifikace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6. A year in my life VY_32_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1.Find 26 words in a wordsearch and solve a message. A year in my life 1 G E

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Předmět Anglický jazyk Tematický okruh Gramatické jevy Téma Present simple vysvětlení a testování Ročník

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více