ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 Content / Obsah Opening Word / Úvodní slovo 4 / 5 History of the Company UNIS / Historie společnosti UNIS 6 / 7 Basic Data of the Company / Základní údaje o společnosti 8 / 8 Facts and Numbers / Fakta a čísla 8 / 8 Company Structure / Struktura společnosti 11 / 11 Company Structure Description / Popis struktury společnosti 12 / 12 Organisation Scheme of the Company / Organizační schéma společnosti 13 / 13 Quality Management / Řízení jakosti 14 / 14 Licence / Licence 15 / 15 Complex Supplies of Capital Equipment / Komplexní dodávky vyšších investičních celků 16 / 17 Specialisation / Specializace 18 / 19 Control and Information Systems / Řídicí a informační systémy 20 / 21 Development and Production of Mechatronic and Embedded Systems / Vývoj a výroba mechatronických a embedded systémů 22 / 23 Products and Proper Technologies / Vlastní výrobky a technologie 22 / 25 Selection of References / Výběr z referencí 26 / 27 Contact / Kontakt 30 / 30 Výroční zpráva

3 Opening Word Dear Friends and Colleagues Let me inform you on behalf of the company UNIS, a.s. (join stock company) on results reached by our company in the previous year This year, the economy of the company was affected by several factors, the gradual start up of supplies for the project of the AT8 unit, Naftan Novopolotsk, arrangement of its external financing as well as general slow down of the Czech economy in inter-quarterly and interannual comparison. The only growth impulse was the foreigner trade thanks to which the company UNIS succeeded to keep the same position in global markets. The main activity of the company further includes the turn-key projects (EPC/EPC-M) with stress put on quality of realisation and high added value, mainly in investment development, aimed at petro chemistry and oil refining, in full extent including our historically traditionally strong professions of I&C, automation and electric systems. A significant increase in activities can be seen in the field of project management and supplies of complex units even to relatively complicated territories, including mainly the former USSR states, Middle and Far East. Research and development within the scope of Mechatronic and Embedded Systems department continued by co-operation in innovation of current CPSJ (control unit for TJ100 turbine) units with the aim of their application in TP100/TS100 motors control. Modernisation of admixing units FACS for fire fighting vehicles together with extension of basic modules brought success and another modification is being planned even for other utility vehicles. In the field of renewable energy resources use, there continues co-operation referring supplies of the control system for biomass processing. The company continues the project of Czech air industry support in the field of research, development and production, in which the company actively participated in previous year. The main category includes the planes CS-23, small helicopters of the category CS-27 respectively other CS-VLA (ultra light, small and medium planes). The project in this category is engaged mainly in design of modern analysis attitude, development of drive and control system FADEC (Full Authority Digital Engine Control) on the basis of implementation of modern control and information systems friendly to the environment. The improvement of situation in Czech aviation industry is a part of long-term concept of the Association of Plane Manufacturers (ALV), which we are active members of. We continue our co-operation with universities in development of new technologies and as participants of European projects. The cooperation resulted in the foundation company Invea-tech, using new technologies for monitoring of data transfers in fast networks with stress put on their protection. A part of this program development and mainly its practical application is the certification of the UNIS company in the field of safe information handling in compliance with ISO/IEC 27001:2005. The co-operation is further developed with the aim of being not only one of the first users of new technologies, but so as it also participates in their development. I would like to thank all the participants for good results. Jiří Kovář C.E.O. and General Director 4 Annual Report 2011

4 Úvodní slovo Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vás jménem společnosti UNIS, a.s. informoval o výsledcích za uplynulý rok Na hospodaření společnosti se v tomto roce projevilo hned několik faktorů, pozvolný rozběh dodávek pro projekt jednotky AT8, Naftan Novopolock, zajištění jeho externího financování a také celkové zpomalování české ekonomiky jak v mezikvartálním, tak i meziročním srovnání. Jediným růstovým impulsem se tak stal zahraniční obchod a díky tomu si společnost UNIS dokázala udržet stejnou pozici na světovém trhu. Hlavní a nosnou činností společnosti i nadále zůstávají projekty na klíč (EPC/EPC-M) s důrazem na kvalitu provedení a vysokou přidanou hodnotu, především v investiční výstavbě zaměřené do oborů petrochemie a rafinace ropy, a to v plném rozsahu včetně našich historicky tradičně silných profesí měření a regulace, automatizace a elektrických systémů. Podstatný nárůst činností jsme zaznamenali v oblasti řízení projektů a dodávek kompletních celků i do relativně složitých teritorií zahrnujících zejména státy bývalého SSSR, Střední a Dálný východ. Výzkum a vývoj v rámci sekce Mechatronické a embedded systémy pokračoval spoluprací na inovaci stávajících jednotek CPSJ (řídicí jednotka chodu turbíny TJ100) s cílem jejich nasazení při řízení motorů TP100/TS100. Modernizace jednotek přiměšování FACS pro hasicí vozy, spolu s rozšířením základních modulů, přineslo úspěch a plánuje se další modifikace i pro jiná užitková vozidla. V oblasti využití obnovitelných zdrojů energie je dále rozvíjena spolupráce na dodávkách řídicího systému spalování biomasy. Společnost pokračuje v projektu podpory českého leteckého průmyslu ve výzkumné, vývojové a výrobní oblasti, do kterého se v loňském roce aktivně zapojila. Hlavní kategorií jsou letouny CS-23, malé vrtulníky kategorie CS-27 popř. jiná CS-VLA (velmi lehká, malá a střední letadla). Projekt v této kategorii se zabývá hlavně návrhem moderního přístupu analýzy, vývojem pohonu a systémem řízení FADEC (Full Authority Digital Engine Control) na bázi implementace moderních řídicích a informačních systémů šetrných k životnímu prostředí. Zlepšení situace českého leteckého průmyslu je součástí dlouhodobé koncepce Asociace leteckých výrobců (ALV), jejíž jsme aktivními členy. Nadále spolupracujeme s vysokými školami na vývoji nových technologií i jako účastníci evropských projektů. Hmatatelným výsledkem bylo založení společné firmy Invea-tech, která využívá nové technologie k monitorování přenosů dat v rychlých sítích s důrazem na jejich zabezpečení. Součástí rozvíjení tohoto programu a zejména jeho nasazování v praxi se stala certifikace společnosti UNIS z hlediska nakládání s bezpečnými informacemi v souladu s ISO/ IEC 27001:2005. Tato spolupráce je nadále rozvíjena s cílem být nejen mezi prvními uživateli nových technologií, ale podílet se též na jejich vývoji. Mé poděkování za dobré výsledky patří všem zúčastněným. Jiří Kovář Generální ředitel a předseda představenstva UNIS, a.s. Výroční zpráva

5 History of the Company UNIS The company UNIS was established in May 1990 as an exclusively Czech private company without any foreign capital participation. As from the beginning, the focal point of the company activities included process control, extended in offer of electrical part solution offers in i.e. feeding and distribution systems and in 2002 there was added the implementation of manufacturing information systems. A majority of activities aims at large capital equipment in petrochemical and chemical industry and in power industry. Many applications in petrochemical industry allowed obtaining the technological processes control from the portfolio of leading global licensors. In the power industry field, UNIS is able to offer complex management of large power plant or heating plant blocks including safety automation and turbines control. In the field of batch production (pharmacy, special chemistry, etc.), UNIS is the supplier of complex solutions of manufacturing processes control supporting the rules of right manufacturing practice including the systems validation. There are also other important features like experience in successful application in glass technologies management, building material manufacture technologies, metal-working industry, tool plants and molding shops and re-construction of automated lines. As from the beginning of its existence, the company presented as a design, engineering and supplier company. The fact the activities of the company UNIS aim at several branches arranges strong stability of the company and its further dynamic growth. The business advantages include appropriately inter-connected offers from the fields of technology management and manufacturing information systems, offering - together with solutions of electrical feeding and distribution systems - ideal combinations for complex solutions of I&C, control systems and electrical parts. Obtaining the first order for complex engineering for high-level capital equipments (EPC-M) in 1998 aimed the company UNIS more towards technological process specialisation to activities with higher added value. At the present time, the UNIS company is able to perform large orders in our country and abroad in the volumes of billions of Czech crowns, including assistance with arrangement of purchaser financing of capital equipment in co-operation with Czech banks and EGAP (Export Guarantee and Insurance Corporation). Many successfully performed orders represent excellent reference for our service and this is a foundation stone for business relations development. Important parts of the company activities are consulting and advisory activities in introduction of industrial automation and arrangement of complex supplies of high capital equipment. In 2008 the company changed its legal form from UNIS, spol. s r.o. (Limited Liability Company) to UNIS, a.s. (Joint Stock Company). Other activities distinguishing the UNIS company from its competitors include control of critical and uninterrupted processes, optimisation and modelling of technological processes with stress put on higher control systems of the Advanced Control type, development and application of proper manufacturing information system PHARIS, development of SW tool for creation of applications C&IS Designer, proper development and manufacture of SW and HW oriented at embedded systems and their application in the field of aircraft, microprocessor and automotive industry. 6 Annual Report 2011

6 Historie společnosti UNIS Společnost UNIS byla založena v květnu 1990 jako ryze česká soukromá společnost bez účasti zahraničního kapitálu. Těžištěm činností společnosti se od počátku stalo řízení technologických procesů, které se v roce 1995 rozšířilo o nabídku řešení silnoproudé části, tj. napájecích a distribučních systémů a v roce 2002 též o implementace výrobních informačních systémů. Převážná část stávajících aktivit je zaměřena na velké investiční celky v petrochemickém, chemickém průmyslu a energetice. Řada aplikací v petrochemickém průmyslu umožnila osvojit si řízení technologických procesů z portfolia předních světových licensorů. V energetice je UNIS schopen nabídnout komplexní řízení velkých elektrárenských či teplárenských bloků včetně zabezpečovací automatiky a řízení turbín. V oblasti šaržovité výroby (farmacie, potravinářství, speciální chemie, apod.) je UNIS dodavatelem komplexních řešení řízení výrobních procesů podporujících pravidla správné výrobní praxe včetně validace těchto systémů. Nezanedbatelné jsou i zkušenosti z úspěšných aplikací při řízení sklářských technologií, technologií výroby stavebních hmot, kovovýroby, lisoven plastů a rekonstrukcí automatizovaných linek. Od začátku existence se společnost prezentuje jako projekční, inženýrská a dodavatelská firma. Skutečnost, že aktivity společnosti UNIS směřují do několika oborů, zajišťuje značnou stabilitu firmy a její další dynamický růst. Obchodní výhodou je vhodně se doplňující nabídka z oblasti řízení technologií a výrobních informačních systémů, která spolu s řešením napájecích a distribučních systémů elektro - silnoproudu nabízí ideální kombinace při komplexním řešení částí MaR, řídicích systémů a elektro. Získání první zakázky v roce 1998 na komplexní inženýring pro vyšší investiční celek (EPC-M) nasměrovalo společnost UNIS více k technologickému zaměření a poskytování činnosti s vyšší přidanou hodnotou. V současné době je společnost UNIS schopna realizovat velké zakázky v tuzemsku i v zahraničí v objemu řádově miliard korun, a to včetně pomoci při zajištění odběratelského financování investičních celků ve spolupráci s českými bankami a EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.). Úspěšně realizované zakázky, představují dobré reference na naše služby a jsou základním stavebním kamenem při budování dalších obchodních vztahů. Důležitou částí činnosti společnosti jsou konzultace a poradenství při zavádění průmyslové automatizace a při zajišťování komplexních dodávek vyšších investičních celků. Společnost v roce 2008 změnila právní formu, z UNIS, spol. s r.o. se stala společnost UNIS, a.s. K dalším aktivitám odlišujících společnost UNIS od konkurence se řadí řízení kritických a nepřerušitelných procesů, optimalizace a modelování technologických procesů s důrazem na vyšší prvky řízení typu Advanced Control, vývoj a nasazování vlastního výrobního informačního systému PHARIS, vývoj SW nástroje pro tvorbu aplikací C&IS Designer, vlastní vývoj a výroba HW orientovaná na embedded systémy a jejich aplikace v oblasti leteckého, mikroprocesorového a automobilového průmyslu. Výroční zpráva

7 Basic Data of the Company / Základní údaje o společnosti UNIS, a.s. Company ID / IČO Tax ID / DIČ CZ Authorised Capital / Základní kapitál CZK / Kč Registration by the Commercial Register of the Regional Court in Brno, section B, insert 5611 / Registrace OR u KS v Brně, oddíl B., vložka 5611 Facts and Numbers / Fakta a čísla Economic Results / Hospodářské výsledky Turnover development (in mil. CZK) / Vývoj obratu (v mil. Kč) Development of the Number of Employees / Vývoj počtu zaměstnanců 277* 253* * since 2010 there is stated the total physical number of employees of UNIS, a.s. including branch offices and daughter companies / od roku 2010 je uváděn celkový fyzický počet zaměstnanců UNIS, a.s. včetně poboček a dceřiných společností 8 Annual Report 2011

8 Share of Orders from the Point of View of End User (in mil. CZK) / Podíl zakázek z pohledu konečného uživatele (v mil. Kč) Domestic orders / Tuzemské zakázky 125,741 Foreign orders / Zahraniční zakázky 425,908 Share of Orders from the Point of View of Branch Classification (in mil. CZK) / Podíl zakázek dle oborového členění (v mil. Kč) / / / MES/ MES / Others/ Ostatní 1,545 2,894 16,739 11,551 8, ,359 Research and development subsidised projects (in thous. CZK) / Vývoj a výzkum dotované projekty (v tis. Kč) Project / Projekt / Dotace v roce 2011 VLAM ICSE MOST RSTS MIST SCAR SONI ESPO ACTU OTHERS / OSTATNÍ In total / Celkem CAKA Applied Cybernetics Centre VLAM Virtual Laboratory of Technique Application ICSE Intelligent System for Control of the Agglomeration Power System MOST Modernization Of Small Transport Aircraft to Increase Operation Effectiveness and Economy RSTS The Development of Turbo-Shaft Engine Designated for Light Helicopters and Unmanned Aircrafts MIST MIlitary Small TRAnsport aeroplane SCAR SCAlable & Reconfigurable Electronics Platforms and Tools SONI Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-aware and Self-recovery Factory ESPO Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft ACTU Modular Electro Mechanical Actuators for ACARE 2020 Aircraft and Helicopters Others Financial Support of Trade Fair Events in 2011 Výroční zpráva

9 REALIZOVANÉ DOTAČNÍ PROJEKTY CAKA ( ) č. projektu 1M Program MŠMT: Výzkumná centra - Centrum aplikované kybernetiky Název projektu: Implementace generování inicializačního kódu mikroprocesoru Příjemce: ČVUT v Praze Spolupříjemce: UNIS, a.s. (Smlouva prodloužena, původní termín ukončení projektu r. 2009, nový termín ukončení projektu r. 2011) VLAM ( ) č. projektu 2C06008 Program MŠMT: Národní program výzkumu II, Informační technologie pro znalostní společnost (2C) Název projektu: Virtuální laboratoř aplikace mikroprocesorové techniky Příjemce: UNIS, a.s. Spolupříjemci: VUT V Brně, UTIA AV ČR ICSE ( ) č. projektu 2C06007 Program MŠMT: Národní program výzkumu II, Informační technologie pro znalostní společnost (2C) Název projektu: Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace Příjemce: UTB ve Zlíně Spolupříjemce: UNIS, a.s. MOST (4/2010-3/2013) č. proj. FR-TI2/557 Program MPO: TIP 2010 Název projektu: Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu Příjemce: Aircraft Industries, a.s. Spolupříjemce: UNIS, a.s. RSTS (10/ /2012) č. proj. FR-TI2/313 Program MPO: TIP 2010 Název projektu: Vývoj turbohřídelového motoru určeného pro lehké vrtulníky Příjemce: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Spolupříjemce: UNIS, a.s. MIST (1/ /2013) č. proj. FR-TI3/333 Program MPO: TIP 2011 Název projektu: MISTRAL Malý vojenský dopravní letoun Příjemce: Evektor, spol. s r.o. Spolupříjemce: UNIS, a.s. 7.rámcový program EU pro VaV: SCARLETT (5/2008-4/2012) č. proj Název projektu: SCAlable&Reconfigurable Electronics Platforms and Tools Koordinátor: Thales-Avionics SA Příjemce č.30: UNIS, a.s. SONI (3/ /2012) kód. proj. (MŠMT) 7H10008, č. proj. (EK) Výzva: ARTEMIS JU 2009 Call Projekt MŠMT: projekt mezinárodní spolupráce Název projektu: Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-aware and Self-recovery Factory Koordinátor: Hermia Itd. Příjemce č.15 UNIS, a.s. ESPO (10/2011-9/2015) č. proj Název projektu: Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft Koordinátor: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Příjemce č.9 UNIS, a.s. ACTU (11/ /2014) č. proj Název projektu: Modular Electro Mechanical Actuators for ACARE 2020 aircraft and helicopters Koordinátor: Goodrich Actuation systems SAS Příjemce č.54: UNIS, a.s. Ostatní: Finanční podpora veletržních akcí za rok 2011, závěr projektu INTE. Dotace u výše uvedených projektů poskytnuta ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropského společenství z rámcových programů EU pro výzkum a vývoj. 10 Annual Report 2011

10 Company Structure / Struktura společnosti UNIS, a.s. UNIS Invest, s.r.o. INVEA-TECH, a.s. UNIS Real, s.r.o. Mycroft Mind, a.s. ООО БелАСУСИнК UNIS SLOVENSKO, spol. s r.o. UNIS Marketing Consultancy of Economic Comercial, Lda UNIS PUBLISHING, spol. s r.o. UNIS in Iraq Акционерное Общество АО (УНИС) в г. Москве Филиал Акционерного Общества АО (УНИС) в г. Усинск УНИС НЕФТЕПРОЙЕКТ LAVIMONT INTERNATIONAL, s.r.o OOO (UNIS, spol. s r.o.) (Чешская Республика) в Республике Беларусь Network Security Monitoring Cluster UH PARK a.s. HORÁCKO s.r.o. 100 % ownership / vlastnictví partial townership / podílové vlastnictví representation abroad / zastoupení v zahraničí Výroční zpráva

11 Company Structure Description / Popis struktury společnosti In the course of development of the company UNIS, a.s. there were purchased or founded several subjects, creating an inter-connected and functioning unit as to this date. If we divide the whole structure to several logic levels, then the first (supporting) level includes UNIS Invest, s.r.o., UNIS Real, s.r.o., HORÁCKO s.r.o. and UH PARK a.s., arranging investments into real estates, buildings administration and quiet background for the company branch offices as well as for other independent business subjects. The level is closed by UNIS PUBLISHING spol. s r.o., arranging publication of specialised publications from own production as well as from independent sources. The second imaginary level may contain our branch offices and affiliated companies abroad. One of those first established is UNIS SLOVENSKO, spol. s r.o., covering our activities in Slovakia and actively participating in establishment of the branch office UNIS in Iraq which it is inter-connected with up to now. The above mentioned UNIS Iraq supervises the support of existing clients (SCOP, NRC, MRC) and pending projects as well as mapping of the market situation in the whole region of Near East. A logical step in the company expansion to the territories of former USSR and mainly the Russian Federation was the establishment of the branch office АО (УНИС) in Moscow, necessary for arrangement and maintenance of licences and general support. Establishment of another branch office in the territory of RF the affiliated company Филиал АО (УНИС) in Usinsk proved to be necessary for co-ordination of works and management of construction operations. Equivalent activities including complete support in the whole territory of the relevant state is performed by our branch office ООО (UNIS spol. s r.o.) in the Republic of Belarus. The Portuguese branch office UNIS Marketing Consultancy of Economic Comercial, Lda, initially served as a satellite connection of the company with Western Europe and it did not loose its importance even at the beginning of the new decade. On the third level there are the companies with their results directly supporting the development of resulting products. These are the companies Network Security Monitoring Cluster, INVEA-TECH, a.s., and Mycroft Mind, a.s., with their main activities including research and development in the field of monitoring and protection of computer networks. In this way they support a secondary but hopefully developing field of our company- the manufacture information systems PHARIS. The most significant part of the third level is the daughter company УНИС НЕФТЕПРОЕКТ, arranging support of engineering and design activities not only in the territory of Byelorussia but in all the Russian speaking territories. Another important function performed together with OOO БелАСУСинк is the local support of an important client OAO NAFTAN Novopolotsk, Byelorussia. The last company on this level is the company LAVIMONT INTERNATIONAL, s.r.o., providing supplies of equipment and works in investment constructions. All these parts together with the parent base in the Czech Republic make the company UNIS, a.s., which is able to manage the most complicated tasks all around the world in this way. Během rozvoje společnosti UNIS, a.s. došlo k založení, případně k akvizici několika subjektů, které k dnešnímu dni tvoří vzájemně propojený fungující celek. Pokud celou struktury rozdělíme do několika logických úrovní, potom na té první (podpůrné) nalezneme UNIS Invest, s.r.o., UNIS Real, s.r.o., HORÁCKO s.r.o. a UH PARK a.s., které zajišťují investice do nemovitostí, správu budov a klidné zázemí nejen pobočkám společnosti, ale i dalším nezávislým podnikatelským subjektům. Tuto úroveň pak uzavírá UNIS PUBLISHING spol. s r.o., který zajišťuje vydávání odborných publikací jak z vlastní produkce, tak i z nezávislých zdrojů. Do druhé pomyslné úrovně můžeme zařadit naše pobočky a filiálky v zahraničí. Jednou z prvních založených je UNIS SLOVENSKO, spol. s r.o., který pokrývá nejen naše aktivity na Slovensku, ale aktivně vystupoval při vzniku pobočky UNIS in Iraq, se kterou je propojen doposud. Zmíněný UNIS Iraq dohlíží na podporu stávajících zákazníků (SCOP, NRC, MRC) a běžících projektů, stejně jako na mapování aktuální situace na trhu v celém regionu Blízkého východu. Logickým krokem při expanzi společnosti na teritoria bývalého SSSR a speciálně Ruské Federace, bylo založení moskevské pobočky АО (УНИС) в г. Москве nezbytné pro zajištění a údržbu licencí a obecnou podporu. Založení další pobočky na teritoriu Ruské Federace a to Филиал АО (УНИС) в г. Усинск, se ukázalo nezbytným pro koordinaci prací a řízení chodu na stavbě. Ekvivalentní činností včetně kompletní podpory na celém území příslušného státu se stará naše pobočka ООО (UNIS spol. s r.o.) в Республике Беларусь. Portugalská pobočka UNIS Marketing Consultancy of Economic Comercial, Lda, v začátcích sloužila, jako satelitní propojení firmy se západní Evropou a svůj význam neztratila ani v počátku nového desetiletí. Na třetí úrovni jsou pak společnosti, které svými výsledky přímo přispívají k rozvinutí výsledných produktů. Jsou to společnosti Network Security Monitoring Cluster, INVEA-TECH, a.s. a Mycroft Mind, a.s., jejichž hlavní činností je výzkum a vývoj v oblasti monitorování a zabezpečování počítačových sítí. Podporují tak jednu byť z vedlejších, ale zároveň nadějně se rozvíjejících oblastí naší společnosti, což je vývoj a implementace výrobního informačního systému - PHARIS. Nejvýznamnější složkou třetí úrovně je dceřiná společnost УНИС НЕФТЕПРОЕКТ, která zajišťuje podporu inženýrské a projekční činnosti nejen na území Běloruska, ale na všech rusky hovořících teritoriích. Neméně důležitou funkcí vykonávanou spolu s OOO БелАСУСинк, je místní podpora významného zákazníka OAO NAFTAN Novopolock, Bělorusko. Poslední společností z této úrovně je společnost LAVIMONT INTERNATIONAL, s.r.o., která poskytuje dodávky zařízení a prací v investiční výstavbě. Všechny tyto složky pak společně s mateřskou základnou v ČR tvoří společnost UNIS, a.s., která je tak schopna zvládat nejsložitější úkoly po celém světě. 12 Annual Report 2011

12 Organisation Scheme of the Company / Organizační schéma společnosti General Director Chairman of the Board of Directors Mr. Jiří Kovář tel.: Chairman of the Supervisory Board Mr. Miroslav Dosoudil tel.: Members of the Board of Directors Mr. Petr Špringer Mr. Ladislav Chodák Members of the Supervisory Board Mr. Petr Kotek Ms. Hana Krutišová Financial Director Mr. Miroslav Dosoudil tel.: Project Management Director Mr. Matouš Životek tel.: Controlling Mr. Marek Zezula tel.: Quality Management Mrs. Věra Konečná tel.: Airworthiness Quality Management Mr. Jiří Smolek tel.: Commercial Director Mr. Luboš Glozar tel.: Marketing & Sales Mr. Libor Jaroš tel.: Purchasing Mr. Juraj Macalák tel.: Technical Director Mr. Vladimír Rakšany tel.: Industrial Process Control Mr. Lubomír Korček tel.: Mechatronic Systems Mr. Vladimír Opluštil tel.: Instrumentation and Control Design Mr. Petr Smrčka tel.: Process & Mechanical Engineering Mr. Bronislav Staněk tel.: Electrical Design Mr. Michal Balcárek tel.: Control & Information System Mr. Leoš Hons tel.: Výroční zpráva

13 Quality Management / Řízení jakosti UNIS received Lloyd s Register Quality Assurance certification as early as 1995, in accordance with the ISO 9001:94 applicable to design, development, procurement, assembly, system integration including software development according to TickIT scheme, installation and commissioning of instrumentation, control and information systems, electrical installations and servicing of supplied equipment, design, development, manufacturing, servicing and general purpose applications. In 2009, there was performed a trouble-free transition to a new revision of the standard ISO 9001:2008. In November 2011, there was performed the last re-certification audit of the company for now and the company UNIS obtained a new certificate for the forthcoming three-year period. In 2010 there was re-certified the certification on quality management system compliance with the requirements of the standard ČOS (AQAP 2110), obtained by the company UNIS in Need to protect information and information of customers led UNIS in 2008 to implementation of information security management system in accordance with standard ISO/IEC 27001:2005. Together with this system there was also implemented, and successfully certified, IT service management system in accordance with standard ISO/IEC :2005, mainly as a support of our product manufacturing information system PHARIS. In November 2011, there was successfully performed the re-certification audit and the company UNIS obtained new certificates for another three-year period. UNIS considers this certificate to be basic prerequisite for the continuous improvement of all activities. In 2003, the company UNIS obtained - based on fulfilment of requirements of the regulations CAA-TI-026 and JAR 21 - an authorisation from the Office for Civil Aviation of the Czech Republic - for design and manufacture of aircraft engineering. After the admission of the CR to the EU, the company obtained a new authorisation for manufacture of aircraft engineering - the EASA POA, in compliance with instructions of the EC commission No. 1702/2003, part 21, section A, chapter G. In December 2005, the company UNIS obtained the consent of the Office for Civil Aviation of the Czech Republic to use the system of avionic modules (SAM) in civil aviation. An important priority in the course of all the activities remains to be the environmental protection as well as health protection at work, while statutory requirements make a part of internal regulations of the company and their fulfilment is regularly controlled. Společnost UNIS byla certifikována firmou Lloyd s Register Quality Assurance již v roce 1995 a to v souladu s normou ISO 9001:94 pro navrhování, vývoj, dodávky, kompletaci, systémovou integraci včetně vývoje software v souladu s programem TickIT, pro instalaci a přejímací testy přístrojové techniky, řídicí a informační systémy, silnoproudá zařízení a servisní služby pro dodaná zařízení. V roce 2009 proběhl bezproblémový přechod na novou revizi normy ISO 9001:2008. V listopadu roku 2011 úspěšně proběhl ve společnosti zatím poslední recertifikační audit a UNIS tak obdržel nový certifikát na následující tříleté období. V roce 2010 došlo k recertifikaci osvědčení o shodě systému managementu jakosti s požadavky normy ČOS (AQAP 2110), kterou společnost UNIS získala v roce Stále nutnější potřeba chránit informace vlastní i informace našich zákazníků vedla UNIS v roce 2008 k zavedení systému řízení bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC :2005. Společně s tímto systémem řízení byl zaveden i systém řízení služeb v oblasti IT v souladu s normou ISO/IEC :2005, zejména jako podpora našeho produktu - výrobního systému PHARIS. V listopadu roku 2011 proběhl úspěšně recertifikační audit a společnost UNIS obdržela nové certifikáty na další tříleté období. Dosažení certifikátů považuje společnost UNIS za základní podmínku pro neustálé zlepšování všech svých činností. V roce 2003 získala společnost UNIS, na základě splnění požadavků předpisů CAA-TI-026 a JAR 21, od Úřadu pro civilní letectví České republiky oprávnění pro projektování a výrobu leteckých zařízení. Po vstupu ČR do EU získala společnost na výrobu leteckých zařízení nové oprávnění EASA POA, v souladu s nařízením komise ES č.1702/2003, část 21, oddíl A, hlava G. V prosinci roku 2005 získala společnost UNIS také souhlas ÚCL ČR s použitím systému avionických modulů (SAM) v civilním letectví. Důležitou prioritou během veškerých aktivit zůstává jak ochrana životního prostředí, tak i ochrana zdraví při práci, přičemž zákonné požadavky jsou součástí interních směrnic společnosti a jejich dodržování je pravidelně kontrolováno. 14 Annual Report 2011

14 Licence / Licence The UNIS company hold the authorization licenses to perform of project in the fields of chemistry, oil & gas, power generation and ecology in the territory of Russia, Belarus and Kazakhstan. Společnost UNIS je vlastníkem licencí, které ji opravňují realizovat komplexní projekty v oblasti chemie, petrochemie, energetiky a ekologie na teritoriu Ruska, Běloruska a Kazachstánu. The UNIS Licence for the territory of Russian Federation / Licence UNIS pro teritorium Ruské federace The Licence of General Designer / Licence Generálního Projektanta The Licence of General Contractor / Licence Generálního Dodavatele The company UNIS is a member of МОП International Association of Designers / «Международное объединение проектировщиков» and МАС International Alliance of Builders / «Международный альянс строителей» Společnost UNIS je členem МОП Mezinárodní společenství projektantů «Международное объединение проектировщиков» a МАС Mezinárodní aliance stavitelů «Международный альянс строителей» The UNIS Licence for the territory of Belarus / Licence UNIS pro teritorium Běloruska The Licence of General Designer and Contractor / Licence Generálního Projektanta a Dodavatele Licence of UNIS for the territory of Kazakhstan / Licence UNIS pro teritorium Kazachstán The Licence of related company UNIS Nefteproekt for the territory of Belarus / Licence dceřiné firmy UNIS Nefteprojekt pro teritorium Běloruska The Licence of General Designer / Licence Generálního Projektanta The Licence of General Contractor / Licence Generálního Dodavatele Výroční zpráva

15 Complex Supplies of Capital Equipment While strengthening its position among important engineering companies on Czech market in its main and dominant fields, the company UNIS gradually moves towards suppliers of complete capital equipments in all professions and so the company becomes of fully range of EPC (Engineering Procurement Construction) and EPCC (Engineering Procurement Construction Commissioning) provider. It concerns elaboration of project documentation of process, mechanical, civil, I&C and electrical parts, supplies of equipment and erection, commissioning and start-up of the units including performance of guarantee tests. The services and activities are completed by an offer of pre-project planning (PPP) and engineering and technical advisory services. The company UNIS aims at projects realisation on turn key basis, i.e. on the basis of contracts of EPC or EPC-M. The EPC (Engineering, Procurement, Construction) or EPCM (Engineering, Procurement, Construction - Management) forms allow arrangement of complex realisation of the project from initial intention up to start-up while fulfilling the fixed schedule and fixed price according to a precisely defined subject. UNIS as the general contractor offers a complex package of services from one source, including assistance in arrangement of financing by the customer. Based on such realisation of capital equipment, it is possible to characterise the following as the main benefits of a client: Arrangement of responsibility for Engineering, Procurement and Construction from a sole sources and consequent release of proper management for efficient fulfilment of own activities, Complex solution of project requirements, (Function of a General Designer) Transfer of schedule and finance risks (fixed price) to the contractor Significant reduction of time from the initial intention to start-up Use of abilities that the client does not have Co-ordination of all the processes and activities in the course of the project as critical for fulfilment of time and financial parameters of realisation (Function of a General Contractor) The UNIS company is ready to arrange the above stated complex supplies of capital equipment or their parts mainly in the following industrial branches: Crude Oil and Natural Gas Processing Petrochemical and Refining Industry Heating and Power Industry Ecology Delay Coker Unit In 2011, the company UNIS participated in project works on Delay Coker Unit for the company OAO Naftan Novopolock. UNIS arranges for the licensor of the technologies the company Foster Wheeler Iberia and its co-operating sub-contractor Duro Felguera localisation of the whole project documentation for Belarus standards and internal regulations of the client, including complete processing of auxiliary units. UNIS also participates in the design in professions of I&C, CS and Electro. Project documentation is to be finished in Atmospheric Distillation Unit AT-8 In 2006, the company UNIS started a significant project of atmospheric distillation AT-8 in Byelorussia, the client being the company OAO Naftan Novopolotsk. The company UNIS holds the position of general designer and it arranges detail design documentation in all the professions, supplies of equipment and start-up. The project consists of the following main units: Primary atmospheric distillation Stabilisation and consequent distillation Gas fractionalisation Iso-pentane separation The basic aims of reconstruction include mainly arrangement of stability of supplies for products during necessary service shut-downs, when thanks to the realisation of the project of AT-8 modernisation and consequently also the vacuum block at AVT-2 it will be possible to perform the works in much more efficient way, without impact on processing capacities of the plant. After reconstruction, the capacity of the unit will be 6 million ton of crude oil / year, while in the Unit of stabilisation and consequent distillation, there will be processed on extra basis 138 tons / hour of petrol from other units of the plant. In the course of the year 2011 we succeeded to order most of the technological equipments and some devices were successfully supplied. It is planned for the finishing of project to occur in Atmospheric Distillation Unit AT-1 In 2007, the company UNIS obtained an important project of atmospheric distillation in Russia, the client being the company OOO Yenisey in the town of Usinsk, the Republic of Komi. UNIS holds the position of the designer and arranges supply of equipment, erection and start-up. The project consists of 2 main units: the main process unit of atmospheric distillation AT-1 with the capacity of 1,3 mil. ton / year, which is the technological centre of the whole complex block boiler house consisting of four boilers with output of 4x 8 ton of steam per hour The special feature of the project included nearly limit climatic conditions in the place of realisation, as the town of Usinsk is located in the distance of only 50 km from the North Arctic Circle. The project was successfully finished in August Selection of Realised Projects New Refinery Antey, Krasnodar, Russia The refinery with capacity of 6 mil. ton of oil / year with deep processing of oil. At the present time there has been processed the Feasibility Study and we help the investor to arrange financing. The company Unis will be in the position of a General Designer and Contractor. The realisation will be performed in and there are supposed five independent phases of construction: Atmospheric distillation of crude oil, desulphurization of gasoline, kerosene and diesel (EURO 5), construction of infrastructure plant. Vacuum distillation of atmospheric residual and visbreaking (maximisation of production of vacuum gas oil). Hydrocrack vacuum gas oil (maximisation of diesel production) Hydrocrack of vacuum residual, de-asphaltising, residual gasification (to achieve maximal reprocessing depth). Aromatic complex (production of benzene, paraxylene) The Isomerisation unit in the Baiji refinery, Iraq, being finished within the consortium of companies Technoexport, Chemoprojekt and UNIS, where UNIS arranges design documentation and supplies for the parts of Instrumentation & Control system and Electrical parts. The assemblage was finished and the unit started in Heater for the unit of Isomerisation C5/C6 fraction for Lurgi Astrakhan Gasprocessing Plant in Russia was realised in co-operation with its manufacturer the company Chempex HTE. The company UNIS responded for design solution of instrumentation for the whole heater, including supplies. The heater start up was performed in The modernisation of the LPG unit in the Pančevo refinery, Serbia, was performed in close co-operation with the Brno branch office of the company CB&I Lummus. In 2011, the company UNIS processed and handed over the implementation project in sections I&C and Electrical parts. Two units of atmospheric distillation with capacity of BPSD in the Daura refinery and in Basrah refinery, Iraq, finalised together with the company Prokop Enginnering, where UNIS arranges design documentation and supplies for the parts of Instrumentation & Control system and Electrical parts. Successful start up 16 Annual Report 2011

16 Komplexní dodávky vyšších investičních celků S upevňováním své pozice mezi významnými inženýrskými firmami na českém trhu ve svých historicky hlavních a dominantních oborech přešla firma UNIS postupně mezi dodavatele vyšších investičních celků a stává se tak poskytovatelem komplexního inženýringu. Jedná se zejména o zajištění funkce generálního projektanta a dodavatele tj. inženýring, projektový management, zpracování projektové dokumentace procesní, strojní a stavební části, části MaR a Elektro, dodávky zařízení včetně jejich montáže a uvedení do provozu a provedení garančních zkoušek. Tyto služby a činnosti vhodně doplňuje nabídka servisních služeb a inženýrsko-technická poradenská činnost. Společnost UNIS se orientuje na realizaci projektů formou na klíč, tj. na bázi kontraktů EPC nebo EPC-M. Forma EPC (Engineering, Procurement, Construction) nebo EPCM (Engineering, Procurement, Construction - Management) umožňuje zajištění komplexní realizace projektu od prvotního záměru až po uvedení do provozu při dodržení pevného harmonogramu a pevné ceny dle přesně definovaného předmětu. UNIS jako generální kontraktor nabízí komplexní balík služeb z jednoho zdroje, a to včetně pomoci při zajištění odběratelského financování. Při realizaci investičních celků lze zařadit mezi hlavní benefity zákazníka: Zajištění odpovědnosti za Engineering, Procurement a Construction z jediného zdroje a tím pádem uvolnění vlastního managementu k efektivnímu plnění svých hlavních činností, Komplexní řešení požadavků projektu (Funkce Generálního Projektanta) Přenesení rizik harmonogramu a financí (pevná cena) na kontraktora Výrazné zkrácení doby od prvotního záměru do uvedení do provozu Využití schopností, kterými zákazník nedisponuje Koordinace všech procesů a činností v průběhu projektu kritických pro dodržení časových a finančních parametrů realizace (Funkce Generálního Dodavatele) Uvedené komplexní dodávky investičních celků nebo jejich částí je společnost UNIS připravena zajistit hlavně v následujících průmyslových oborech: Zpracování ropy a zemního plynu Petrochemie Teplárenství a Energetika Ekologie Jednotka atmosférické destilace AT-8 V roce 2006 zahájila firma UNIS významný projekt atmosférické destilace AT-8 v Bělorusku, kde zákazníkem je společnost OAO Naftan Novopolock. UNIS vystupuje v pozici generálního projektanta a zajišťuje realizační projektovou dokumentaci ve všech profesích, dodávky zařízení a uvedení do provozu. Projekt se skládá z následujících hlavních jednotek: Blok primární atmosférické destilace Blok stabilizace a následné destilace Blok plynové frakcionalizace Blok oddělení iso-pentanu Mezi základní cíle rekonstrukce patří zejména zajištění stability dodávek produktů při nezbytných servisních odstávkách, kdy díky realizaci projektu modernizace AT-8 a následně také vakuového bloku na AVT-2, bude možné tyto práce provádět mnohem efektivněji a bez dopadu na zpracovatelské kapacity závodu. Po rekonstrukci bude mít jednotka kapacitu 6 milionu tun ropy/ rok, přičemž v bloku Stabilizace a následné destilace bude kromě toho navíc zpracováváno 138 tun/hod benzínu z ostatních jednotek závodu. V průběhu roku 2011 se podařilo objednat většinu technologického zařízení a některé z nich i úspěšně dodat. Předpokládané ukončení projektu je plánováno v roce Výběr realizovaných projektů Nová rafinérie Antey, Krasnodar, Rusko Rafinérie o kapacitě 6 mil. tun ropy/rok s hlubokým zpracováním ropy. V současné době je zpracována Feasibility Study a pomáháme investorovi s vyřízením financování. Unis bude v pozici Generálního Projektanta a Dodavatele. Realizace se uskuteční v letech a předpokládá se pět samostatných etap výstavby: Atmosferická destilace ropy, odsiření benzínu, kerosínu a nafty (EURO 5), výstavba provozů infrastruktury. Vakuová destilace atmosférického zbytku a visbreaking (maximalizace výroby VGO- vacuum gas oil). Hydrokrak VGO- vacuum gas oil (maximalizace produkce nafty) Hydrokrak vakuového zbytku, deasfaltizace, zplyňování zbytku, výroba vodíku. Aromatický komplex (výroba benzenu, paraxylenu) Jednotka pozdrženého koksování V roce 2011 se UNIS zapojil do projekčních prací na jednotce pozdrženého koksování (Delay Coker Unit) pro společnost OAO Naftan Novopolock. UNIS zajišťuje pro licensora technologie firmu Foster Wheeler Iberia a jeho kooperujícího subdodavatele Duro Felguera lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské normy a interní pravidla zákazníka včetně kompletního zpracování pomocných provozů. UNIS rovněž participuje na projektu v profesích MaR, ŘS a Elektro. Projektová dokumentace má být dokončena v roce Jednotka Atmosférické destilace AT-1 V roce 2007 získala firma UNIS důležitý projekt atmosférické destilace v Rusku, kde zákazníkem je společnost OOO Jenisej ve městě Usinsk, Republika Komi. UNIS vystupuje v pozici projektanta a zajišťuje dodávku zařízení, montáž a uvedení do provozu. Projekt se skládá z 2 hlavních celků: vlastní procesní jednotka atmosférické destilace AT-1 s kapacitou 1,3 mil. t/rok, která je technologickým centrem celého komplexu bloková kotelna sestávající ze čtyř kotlů o výkonu 4x 8 tun páry za hodinu Zvláštností projektu byly téměř limitní klimatické podmínky v místě realizace, neboť Usinsk se nachází ve vzdálenosti pouhých 50 km od Výroční zpráva

17 of the unit in Daura was performed in the end of the year 2010 and the second unit start up in Basrah was performed in the end of the year Referring the Vacuum Flasher unit performed in OAO Naftan Novopolock, Belarus, the company UNIS supplied realisation project documentation and supplies for the parts of I&C, Control system and Electro part. The unit successfully started in the mid of the year Hydro-treating Complex In the year 2006 firm UNIS obtained an important project Hydrotreating Complex in the Ukraine, the client being the company Neftechimik Prikarpatija in Nadvirna. UNIS plays the role of a general designer and it closely co-operates with the companies KG Process Innovations spol. s r.o., Cheteng spol. s r.o. and TKB Kovoprojekta Brno a.s. The project consists of four units: Hydrogen Desulphurization Unit Sulphur Recovery Unit Amine Treating Unit (MEA) Sour Water Stripper Hydrogenation desulphurisation unit is performed on the basis of a licence of the American company UOP, the sulphur production unit is licensed by the company Jacobs. The capacity of the desulphurisation unit is 33,5 thous. BPSD. The project started in August 2006, now being in the detail design stage it has been interrupted. In 2010, the company UNIS succeeded to take over the project in full and to re-start it from the position of a general contractor. Enhancing Gasoline Production Project At the present time, the company UNIS performs an important project in Iraq, the client being the Iraq state company SCOP. It is the project Enhancing gasoline production in the Basrah refining plant. UNIS plays the role of a general contractor and the company closely co-operates with the companies Chemoprojekt, a.s., Cheteng spol. s r.o. and Sigmainvest a.s. The project consists of the following units: Hydrotreating Complex Reforming Unit Cooling Water Unit Flaire system The units of raw petrol desulphurisation and reforming are performed on the basis of a licence of the French company Axens. The capacity of the reforming unit reaches 10 thous. BPSD. Regardless complicated situation in the place of realisation, the project started in June 2005 and at the present time, there has been approved the basic and detail design and the supplied equipment is being delivered to the construction site. Supposed finishing of the project: finishing the mechanical part erection by the Iraq party by the end of the year 2012 complex tests and start up of units in the course of the year 2013 (depending on erection finishing by the Iraq party) Hydro-cracking Complex The first important and successful project of this type was the project of construction of the Hydro-cracking Complex for the Naftan Novopolock refining plant in Belarus. It was an international project, where UNIS was the main contractor and closely co-operated with the American company Koch-Glitsch and the Italian company Gicotecnica. The project consisted of the following units: High-pressure Hydro-crack Hydrogen Unit Fractionalisation Unit Sour Water Stripper Amine Treating Unit (MEA) The high-pressure hydro-crack unit was performed on the basis of a licence and engineering of the American company UOP. The capacity of the high-pressure hydro-crack unit is 900 thous. T/year. The project started in July Successful finishing of the project, start-up of the units and hand over to the client followed in October Successful realisation of the above specified important projects confirms correctness of the resolution on the direction of the UNIS company, allowing its further development. Specialisation Project Management The department of project management supervises the order from the very beginning, when its realisation starts, up to its finishing and hand over to the client. A project manager is assigned to the order, managing and co-ordinating all and any activities during the project realisation, like e.g.: Start of activities division of project works into individual sections, the output being the project documentation (FS, BD, DD, As built) in all the professions offered Project control and correctness check Production of the distributor and purchase of equipment in case of such works to be required by the order character Supply of equipment for the process and for other related professions Erection management Arrangement of supervision in the construction site for all the professions offered Testing Commissioning and Start up, training of the personnel Fulfilment of terms Hand over of work Technological Part and Mechanical Part The solution of extensive orders, mainly in the field of oil&gas, chemistry and power industry lead to establishment of mechanical - technological section, solving the following matters within the company: design of a process unit with calculations of material and thermal balances, design of process control (piping and instrumentation diagram- PID), design of a model of process unit in simulation program CHEMCAD, processing of implementation project using graphic and projection program PDMS, control of production drawings and documentation, production process in compliance with required standards and 18 Annual Report 2011

18 severního polárního kruhu. Projekt byl úspěšně ukončen v srpnu roku Jednotka Izomerizace v rafinérii v Baiji, Irák dokončovaná v rámci konsorcia firem Technoexport, Chemoprojekt a UNIS, kde UNIS zajišťuje projektovou dokumentaci a dodávky pro části MaR, řídicího systému a elektročásti. Ukončení montáže a najetí jednotky proběhlo v roce Ohřevná pec pro jednotku Izomerizace C5/C6 Frakce pro Lurgi Astrakhan Gasprocessing Plant v Rusku byla realizována ve spolupráci s jejím výrobcem firmou Chempex HTE. UNIS zodpovídal za projekční řešení instrumentace pro celou pec včetně dodávek. Najetí pece se uskutečnilo v roce Modernizace jednotky LPG v rafinérii Pančevo v Srbsku proběhlo v úzké spolupráci s brněnskou pobočkou firmy CB&I Lummus. UNIS v roce 2011 zpracoval a předal prováděcí projekt v částech MaR a Elektro. Dvě jednotky atmosférické destilace s kapacitou BPSD v rafinérii Daura a v rafinérii Basra v Iráku dokončované ve spolupráci s firmou Prokop Enginnering, kde UNIS zajišťuje projektovou dokumentaci a dodávky pro části MaR, Řídícího systému a Elektročásti. Úspěšné najetí jednotky v Dauře proběhlo koncem roku 2010 a najetí druhé jednotky v Basře se realizovalo koncem roku Pro jednotku Vacuum Flasher realizovanou v OAO Naftan Novopolock v Bělorusku UNIS zajišťoval realizační projektovou dokumentaci a dodávky pro části MaR, Řídicího systému a Elektročásti. Jednotka úspěšně najela v polovině roku Hydrotreating Complex V roce 2006 získala firma UNIS důležitý projekt Hydrotreating Complex na Ukrajině, kde zákazníkem je společnost Něftěchimik Prikarpatija v Nadvirně. UNIS vystupuje v pozici generálního projektanta a spolupracuje úzce s firmami KG Process Innovations spol. s r.o., Cheteng spol. s r.o. a TKB Kovoprojekta Brno a.s. Projekt se skládá ze čtyř jednotek: Jednotky hydrogenačního odsíření Jednotky na výrobu síry Jednotky regenerace aminů Jednotky zpracování kyselých vod Jednotka hydrogenačního odsíření je realizována na základě licence americké firmy UOP, jednotka na výrobu síry je licencována firmou Jacobs. Kapacita jednotky odsíření je 33,5 tis. BPSD. Projekt byl zahájen v srpnu 2006, ve stádiu detail designu byl po určitou dobu pozastaven. V roce 2010 se podařilo UNISu tento projekt kompletně převzít a opět rozběhnout už v roli generálního kontraktora. Enhancing Gasoline Production Project V současné době je společností UNIS úspěšně dokončován významný projekt v Iráku, kde zákazníkem je irácká státní společnost SCOP. Jedná se o projekt Zvýšení produkce benzínu (Enhancing gasoline production) v rafinerii Basrah. UNIS vystupuje v pozici generálního kontraktora a spolupracuje úzce s firmami Chemoprojekt, a.s., Cheteng spol. s r.o. a Sigmainvest a.s. Projekt se skládá z následujících jednotek: Jednotka na odsíření surového benzínu Jednotka reformingu benzínu Jednotka na přípravu chladící vody Fléra Jednotky odsíření surového benzínu a reformingu jsou realizovány na základě licence francouzské firmy Axens. Kapacita jednotky reformingu je 10 tis. BPSD. Přes složitou situaci v místě realizace byl projekt zahájen v červnu 2005 a v současné době je schválen úvodní i realizační projekt a proběhla expedice dodávaného zařízení na stavbu. Předpoklad ukončení projektu: dokončení montáže strojní části iráckou stranou do konce roku 2012 komplexní zkoušky a najetí jednotek v průběhu roku 2013 (dle ukončení montáže iráckou stranou) Hydrocraking Complex Prvním významným a úspěšným projektem tohoto typu byl projekt výstavby Hydrocraking Complex pro rafinerii Naftan Novopolock v Bělorusku. Jednalo se o mezinárodní projekt, kde UNIS byl hlavním koordinátorem a úzce spolupracoval s americkou firmou Koch-Glitsch a italskou firmou Gicotecnica. Projekt se skládal z následujících jednotek: Jednotka vysokotlakého hydrokraku Jednotka na výrobu vodíku Jednotka frakcionalizace Jednotka stripování kyselých vod Jednotka regenerace aminů Jednotka vysokotlakého hydrokraku byla realizována na základě licence a inženýringu americké firmy UOP. Kapacita vysokotlakého hydrokraku je 900 tis. t/rok. Projekt byl zahájen v červenci Úspěšné dokončení projektu, najetí jednotek a předání zákazníkovi proběhlo v říjnu Úspěšná realizace uvedených významných projektů potvrzuje správnost rozhodnutí nastoupeného směru společnosti UNIS a umožní její další rozvoj. Specializace Projektový management Oddělení projektového managementu dohlíží na zakázku od počátku, když vstupuje do realizace až po její dokončení a předání zákazníkovi. K zakázce je přidělen projektový manažer (VTZ), který vede a koordinuje veškeré činnosti při realizaci projektu, jako jsou: Zahájení činností rozdělení projekčních prácí na jednotlivé sekce, výstupem je pak projektová dokumentace (FS, BD, DD, As built) ve všech nabízených profesích Kontrola projektu a ověření správnosti Výroba rozvaděčů a nákup zařízení, pokud povaha zakázky tyto práce vyžaduje Dodání zařízení pro technologii i pro ostatní související profese Řízení montáže Zajištění autorského dozoru na stavbě ve všech nabízených profesích Odzkoušení Spouštění a uvádění do provozu, školení obsluhy Dodržení termínů Předání díla Část technologická a část strojní Řešením rozsáhlých zakázek, převážně v oblastech petrochemie, chemie a energetiky, dalo vzniknout strojně - technologické sekci, která ve společnosti řeší: návrh procesní jednotky s výpočty materiálových a tepelných bilancí, návrh procesního zapojení a měření (piping and instrumentation diagram - PID), vytvoření modelu procesní jednotky Výroční zpráva

19 implementation project from the point of view of real connection, checking the important technological operations, performance of pressure tests and finally also preparation for transport to the construction site, The section is able to realise the construction of technological units, as from the initial design (Feasibility Study) up to site supervision and start-up. Industrial Automation A historically strong activity is the realisation of complex automated systems for control of extensive technological units in petrochemical and chemical industry, power industry, heating industry, pharmacy and other industrial branches. Within the scope of its main activities, the company arranges application of manufacture control and evidence systems (MES Manufacturing Execution Systems), distributed control systems for technologies (DCS Distributed Control Systems), emergency electronic protection systems (ESD Emergency Shutdown Systems), systems of regulation and protection of turbines and compressors while using its proper anti-surging (Antisurge) system. The success of the UNIS company is set by high professionalism of all and any provided engineering services. The company arranges design of conception solutions by professions as offered by us, in co-operation with other professions, proper design service, selection of suppliers in compliance with client s requirements, supplies and assemblage, co-ordination and supervision for realisation, including putting the equipment supplied by us into operation as well as co-operation in putting into operation the equipment supplied by other contractors. Naturally, the activities offered and supplied by us include even client service. Design solutions correspond with standards ČSN, ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST and others. Instrumentation and control In the field of Instrumentation&Control, the company UNIS processes design studies, basic and detail design of process instrumentation, mainly for explosion proof area. The projects also solve the relations to the parts of electrical and control systems, electrical switchboards and designs of take-off systems for connection to the process. The designs are processed in programs SmartPlant Instrumentation (formerly known as INtools), partial parts of design documents are processed in programs AutoCAD 2012, PDMS, SQL, InfoMaker, Word, Excel, respectively in specialised calculation programs, designed for calculations of throttling elements according to the standard ČSN EN ISO 5167, calculations and specification of control and safety relief valves and other SW products according to the requirements and needs of the client. Fire and Gas Detection Systems As a special part of design of the I&C, we also offer processing of design documentation for systems of fire detection in process plants as well as in consequent buildings of electrical substations and control rooms. We also process design documentation for systems of detection of dangerous steams and gases. A special activity is the design of fire fighting systems. The company UNIS is certified for provision of the above stated activities for the territories of the Russian Federation, Byelorussia and Ukraine. Electric Systems Designs of electro segment solve connection to supreme network, feed distribution, LV and HV distribution, engine, light and lighting fitting installations, earthing, cathodic protection, all of that in connection to other professions in the UNIS company and to other professions of suppliers of complex capital equipments (process, civil and mechanical professions, etc.). The projects are usually processed in AutoCAD 2012 in co-operation with other programs (ElproCAD, PDMS, Excellink, etc). In compliance with client s requirements, the documentation may be processed even in other agreed SW. Process Control The company UNIS supplies solutions for all the levels of automation in continuous and discontinuous technological processes. The extent of automation covers tasks from simple independent regulation circuits or devices via automatic control of function groups and up to complex control of technological units. The basic solution for automation of technological processes is the control system usually consisting of distributed control system DCS, programmable logic controllers, ESD systems and operator workstations with applications of the type SCADA/HMI. The control system is designed in consideration of maximal safety, reliability, accessibility and optimal price. In the field of technological processes control, UNIS arranges analysis of the process, design of control algorithms, including visualisation, implementation and integration of program equipment, production of CS distributor, installation of CS to the distributor, putting into operation, performance of revision and function tests testing of application software and FAT (Factory Acceptance Testing). This part includes even the profession of Telecommunications. In the field of telecommunication technologies, the company UNIS solves telecommunication networks, internal telephone calls with connection to enterprise telephone network, radio, transmitters, camera system, access and attendance system and unified time system. There are also included metallic, optical and wireless computer and system networks. Control and Information Systems As a part of activities related to control systems of technological processes, UNIS performs development and implementation of proper manufacturing information systems and systems for optimisation and advanced control. Manufacturing Execution Systems (MES) Proper manufacturing information systems - PHARIS based on modular structure was developed for the needs of batch production (pharmacy, special chemistry). As a standard, PHARIS contains functions for monitoring of manufacturing process and individual batches in the course of manufacture, administration of manufacturing regulations and instructions, short-term manufacture planning, development of an electronic record of batch manufacture, assessment of manufacture (manufacturing and balance indicators) and monitoring of individual manufacturing devices. It also includes a complete laboratory sub-systems. Each solution of the MES system includes a central data store and - if it is necessary to introduce higher level of automation - there are implemented systems for technological processes control. Solutions of the UNIS company are open, i.e. they allow inter-connection with the process control level and with enterprise information systems of the type ERP. The control and information systems supplied fulfil the requirement for performance of validations. Generally, the manufacturing system PHARIS can be used in all the industrial branches. 20 Annual Report 2011 The system is designed for application in batch, series (discrete) and piece production. At the present time, MES PHARIS finds its application in the following branches: injection molding of plastic parts metal machining metal pressing automotive pharmacy and chemistry construction materials manufacture petrochemistry In 2011, we established within the scope of planned expansion of MES PHARIS abroad co-operation with the implementation partner Tersys LLC, Moscow in the Russian Federation they will search for clients in the Russian market and implement possible requirements in production within the scope of our product PHARIS. Detailed information on MES PHARIS available at Intelligent Systems In the field of optimisation and higher control, the company UNIS developed a tool for development of applications (application system) called Control Information System Designer (C&IS Designer), allowing performance of general functions required by the life cycle of the software project development.

20 v simulačním programu CHEMCAD, zpracování prováděcího projektu pomocí graficko - projekčního programu PDMS, kontrola výrobních výkresů a dokumentace, procesu výroby v souladu s požadovanými normami a prováděcího projektu z hlediska reálného zapojení, ověření důležitých technologických operací, provedení tlakových zkoušek a nakonec i příprava pro transport na stavbu, Sekce je schopna realizovat výstavbu technologických jednotek, a to od počátečního návrhu (Feasibility Study) až po dozor na stavbě a uvedení do provozu. Průmyslová automatizace Historicky silnou aktivitou, je realizace komplexních automatizovaných systémů pro řízení rozsáhlých technologických celků v petrochemickém a chemickém průmyslu, energetice, teplárenství, farmacii a dalších průmyslových odvětvích. V rámci hlavních aktivit zajišťuje společnost nasazení systémů řízení a evidence výroby (MES Manufacturing Execution Systems), distribuovaných řídicích systémů pro technologii (DCS Distributed Control Systems), bezpečnostních systémů (ESD Emergency Shutdown Systems), systémů regulací a ochran turbín a kompresorů při použití antipumpážního (Antisurge) systému. Úspěch společnosti UNIS je dán vysokou odborností veškerých poskytovaných inženýrských služeb. Společnost zajišťuje návrh koncepčních řešení námi nabízených profesí ve spolupráci s ostatními profesemi, dále jsou to projekční práce, výběr dodavatelů v souladu s požadavky zákazníka, dodávky i montáž, koordinaci a autorský dozor při realizaci včetně zprovoznění námi dodávaného zařízení a spolupráce při zprovoznění zařízení dodávaného jinými dodavateli. Samozřejmou součástí nabízených a prováděných činností je i zákaznický servis. Projekční řešení odpovídá normám ČSN, ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST a dalším. Měření a regulace V oblasti měření a regulace zpracovává UNIS projektové studie, úvodní, prováděcí a jednostupňové projekty procesní instrumentace, zejména pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Projekty řeší také vazby na profese elektro a řídicí systémy, rozvaděče a návrhy odběrových systémů pro připojení na technologii. Projekty jsou zpracovávány v programech SmartPlant Instrumentation (dříve známý jako INtools), dílčí části projektů (dokumenty) jsou zpracovávány v programech AutoCAD 2012, PDMS, SQL, InfoMaker, Word, Excel, případně ve specializovaných výpočtových programech, určených pro výpočty škrticích orgánů (ČSN EN ISO 5167), regulačních a pojistných ventilů a jiné SW produkty podle požadavků a potřeb zákazníka. Požární signalizace a detekce plynů Jako speciální část projekce Měření a regulace nabízíme také zpracování projektové dokumentace pro systémy požární signalizace jak v technologických provozech, tak v navazujících budovách rozvoden a velínů. Dále zpracováváme projektovou dokumentaci pro systémy detekce úniku nebezpečných par a plynů. Speciální aktivitou je návrh hasících a požárních systémů. Společnost UNIS je certifikována na poskytování výše uvedených činností pro teritoria Ruské Federace, Běloruska a Ukrajiny. Elektrické systémy Projekty elektro-silnoproud řeší připojení na nadřazenou síť, napájecí rozvody, rozvodny NN a VN, motorické, světelné a hromosvodné instalace, uzemňovací rozvody, systémy katodové ochrany, a to vše v návaznosti na další profese ve společnosti UNIS a na ostatní profese dodavatelů komplexních investičních celků (technologie, stavební a strojní profese, atd.). Projekty jsou zpracovávány převážně v programu AutoCAD 2012 ve spolupráci s dalšími programy (ElproCAD, PDMS, Excellink,apod). V souladu s požadavky zákazníka je možné zpracovat dokumentaci i v jiných SW programech. Řízení technologických procesů Společnost UNIS dodává řešení pro všechny úrovně automatizace ve spojitých i nespojitých technologických procesech. Rozsah automatizace pokrývá úlohy od jednoduchých samostatných regulačních okruhů nebo zařízení přes automatické řízení funkčních skupin až po komplexní řízení technologických celků. Základem řešení pro automatizaci technologických procesů je řídicí systém sestávající obvykle z distribuovaného řídicího systému DCS, programovatelných automatů, ESD systémů a operátorských pracovišť s aplikacemi typu SCADA/HMI. Řídicí systém je navrhován s ohledem na co největší bezpečnost, spolehlivost, dostupnost a optimální cenu. V oblasti řízení technologických procesů, UNIS zajišťuje analýzu procesu, návrh řídicích algoritmů včetně vizualizace, implementace a integrace programového vybavení, výroba rozvaděče ŘS, instalace ŘS do rozvaděče, zprovoznění, provedení revizních a funkčních zkoušek, odzkoušení aplikačního software a Factory Acceptance Testing FAT. Do této části spadá také profese Telekomunikace, UNIS v oblasti telekomunikačních technologií řeší telekomunikační sítě, vnitřní telefonní hovory s napojením do podnikové telefonní sítě, rozhlas, vysílačky, kamerový systém, přístupový a docházkový systém a systém jednotného času. Součástí jsou i počítačové a systémové sítě metalické, optické i bezdrátové. Řídicí a informační systémy Jako součást činností spojených s řídicími systémy technologických procesů, UNIS provádí vývoj a implementaci vlastních výrobních informačních systémů a systémů pro optimalizaci a vyšší řízení. Výrobní informační systémy (MES) MES PHARIS je výrobní informační systém společnosti UNIS, který přináší robustní řešení pokrývající potřeby výroby od okamžiku vystavení výrobního příkazu až po propuštění a zaskladnění produktu. Zajišťuje kontinuální sledování a řízení výroby v reálném čase, sběr a dlouhodobé ukládání všech průvodních informací v podobě elektronického záznamu o šarži (EBR - Electronic Batch Record) a poskytuje nástroje pro efektivní analýzu výroby. MES PHARIS integruje veškeré výrobní procesy do jednoho logického celku, v němž jsou všechny potřebné informace k dispozici ve vzájemných souvislostech. Díky dostupnosti požadovaných informací kdykoliv a kdekoliv umožňuje systém PHARIS pružně reagovat na operativní požadavky obchodu a díky znalosti aktuálního stavu výroby činit rychle správná rozhodnutí. Systém MES PHARIS disponuje flexibilním komunikačním rozhraním pro připojení k PLC a DCS většiny světových výrobců. Díky tomu je PHARIS schopen zajistit automatické řízení výrobního procesu podle předepsaného výrobního postupu. MES PHARIS splňuje obecně platné normy - ISO/IEC17799, ANSI/ ISA S88, ISA a 21 CFR Part 11. Obecně lze výrobní systém PHARIS využít ve všech průmyslových odvětvích. Systém je určen pro nasazení v šaržovitých, sériových (diskrétních) i kusových výrobách. V současnosti nachází MES PHARIS své uplatnění v následujících odvětvích: vstřikování plastů, lisování plastů, plastové díly kovoobrábění lisování kovů automotive farmacie a chemie Výroční zpráva

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva 2012 Annual Report 2 Čeština English Čeština English 3 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové

Více

2009 roční zpráva activity report zat 2009

2009 roční zpráva activity report zat 2009 2009 roční zpráva Activity Report ZAT 2009 ZAT - dodávky komplexních řešení v oblasti automatizace pro energetiku a průmyslové procesy - výroba zdravotnických přístrojů Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení:

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production 201 2 //v ýroční zpráv a // annual report OBSAH CONTENT úvodní slovo tuzemský obchod zahraniční obchod konstrukce armatur výroba servis a služby potrubí a příslušenství kvalita personalistika 4 5 7 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV / Member of ÚJV Group 2 014 Projekty s energií / Energy projects VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol.

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

roční zpráva 2007 activity report zat 2007

roční zpráva 2007 activity report zat 2007 roční zpráva 2007 Activity Report ZAT 2007 ZAT Dodavatel komplexních řešení v oblasti průmyslové automatizace pro energetiku, těžbu nerostů, dopravu a zdravotnictví Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Profil společnosti Company Profile IPC

Profil společnosti Company Profile IPC Profil společnosti Company Profile IPC Content Obsah Basic Information...2 History...3 ELVAC IPC, Ltd. in Numbers...4 Vision...4 Strategy...5 Market Segments...5 Employees...6 Organization Chart...6 Certified

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE OBSAH CONTENTS 1 OBSAH CONTENTS 2 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 3 MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION 4 PROFIL SPOLEČNOSTI HLAVNÍ CÍLE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 COMPANY PROFILE MAIN OBJECTIVES BASIC

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 OBSAH / CONTENTS Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61 Obsah ALTRON 5 Vize a mise 7 Úvodní slovo předsedy představenstva O společnosti 11 O společnosti 12 Organizační struktura 15 Altron a jeho lidé Produkty a služby 19 Datacentra 27 Energocentra 33 Napájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více