Technické lyceum - Pilotáž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické lyceum - Pilotáž"

Transkript

1 školní vzdělávací program Technické lyceum - Pilotáž M/01Technické lyceum Technické lyceum - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

2 78-42-M/01Technické lyceum 1 Identifikační údaje Název ŠVP Technické lyceum - Pilotáž Verze Pilotáž ŠVP Název M/01Technické lyceum Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 4 Název školy Adresa Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou IČ REDIZO Kontakty Ředitel Doc. Ing. Antonín Dráb,CSc. Mgr.Ing. Dagmar Březinová Telefon Fax www Zřizovatel Liberecký kraj, Adresa U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ Kontakt Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Telefon Fax www datum, podpis, razítko 2

3 78-42-M/01Technické lyceum Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola Název ŠVP Platnost, Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Technické lyceum - Pilotáž od Délka studia v letech: 4.0 Popis uplatnění absolventa v praxi Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání. Absolvent Technického lycea je připraven ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, zejména technického směru (všechny obory na technických a ekonomických fakultách vysokých škol). Absolvent se dále na základě získaných odborných kompetencí uplatní přímo na trhu práce na pracovištích, kde se vyžaduje práce s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, znalost dvou cizích jazyků, využívání CAD systémů, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, strojírenství, elektrotechniky. Umí jednat s lidmi a přesvědčivě vystupovat. Je schopen rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity, uplatnit se v technicko - hospodářských funkcích. Způsob ukončení vzdělávání Stupeň dosaženého vzdělání - střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Maturitní zkouška se skládá z povinných maturitních předmětů - Českého jazyka a literatury, prvního cizího jazyka a volitelných maturitních předmětů, kde si žáci mohou vybrat mezi předmětem Matematikou, Fyzikou a Informatikou, bloku odborných maturitních předmětů Technické fyziky, který se skládá z předmětů Mechanika, Strojnictví, Elektrotechnika, Elektronika. Kompetence absolventa Klíčové kompetence Kompetence k učení získávat a podávat potřebné informace, vyjadřovat se výstižně a logicky Kompetence k řešení problémů řešit problémy osobní i odborné být schopen obhájit vlastní řešení Komunikativní kompetence chápat jazyk jako prostředek komunikace, dokázat jej vhodně využívat v nejrůznějších komunikativních situacích kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat, uplatňovat společenskou a řečovou etiketu uvědomovat si význam osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění Personální a sociální kompetence vytvořit si pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci disponovat dovednostmi potřebnými pro sebereflexi, utvořit si adekvátní sebevědomí Občanské kompetence a kulturní povědomí uvědomovat si svou národní identitu, svá lidská práva a respektovat práva ostatních být připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti osvojit si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 3

4 78-42-M/01Technické lyceum Profil absolventa orientovat se na trhu práce mít představu o aspektech soukromého podnikání mít kladný vztah k vlasní profesi Matematické kompetence být schopen využívat matematických postupů při řešení reálných situací správně používat a převádět běžné jednotky Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi být schopen využívat osobní počítač s aplikačním programovým vybavením při řešení odborných problémů Odborné kompetence Vzdělávání směřuje k tomu číst a zhotovovat technické výkresy mít všeobecné znalosti v oblasti normalizace a standardizace mít přehled o praktických aplikacích v oblasti elektroniky a elektrotechniky umět řešit rovinné soustavy sil a jejich aplikace znát kinematiku a dynamiku základních těles a mechanismů rozumět základním elektrotechnickým prvkům s použitím pro praxi používat grafickou komunikaci jako dorozumívací prostředek technické praxe aplikovat matematické a přírodovědné postupy i prostorovou představivost při řešení ovládat a používat odbornou terminologii ovládat na prakticky využitelné úrovni některý z programů v oblasti CAD používat programy pro počítačovou podporu projekčních prací, konstrukce a řízení výroby Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků používat osobní ochranné pracovní prostředky podle platných právních norem, předpisů a uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečnostním Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zpracovávat a interpretovat data získaná prostřednictvím pozorování experimentů a měření chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje ovládat základní metody vědecké práce k řešení technických problémů rozumí základním pojmům a vztahům z ekonomiky podniku, informační soustavě a jejím oborům, metodám plánování znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení 4

5 78-42-M/01Technické lyceum Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Technické lyceum - Pilotáž Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Vzdělávací program M/01Technické lyceum Délka studia v letech: 4 Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Součástí vzdělávacího obsahu jsou i základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil technicky orientovaného středoškolského vzdělávání. Technické lyceum přispívá ke zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na vysokých školách. Studijní obor technické lyceum je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském studiu technického směru. Cílem studijního oboru je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů a vybavit je takovými kognitivními, studijními a dalšími dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia technických disciplín. Absolvent je připraven ke studiu na vysoké škole technického i ekonomického směru, případně ke studiu na vyšší odborné škole. Získá matematické i přírodovědné poznatky na úrovni potřebné pro další studium. Je připraven i pro uplatnění na trhu práce na pracovištích, kde se požadují znalosti z mechaniky, strojnictví a elektrotechniky. Ovládá dva cizí jazyky, zvládá základy programování, tvorbu a úpravu webových stránek, umí využívat CAD systémy, má základní ekonomické a právní vědomosti. Školní vzdělávací program předkládá nové dělení učiva na Všeobecně vzdělávací oblasti a obsahové okruhy, které jsou vzájemně provázány a nelze je od sebe oddělovat. Vyprofilované předměty jsou rozděleny do dvou skupin všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty. Všeobecně vzdělávací oblast Vzdělání a komunikace v českém jazyce a Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce poskytuje žákům vědomosti o systému jazyka a o jeho prostředcích. V českém jazyce se vytváří základ pro rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu. cizího jazyka poskytuje nejen poznatky o vybraných jazykových prostředcích, ale i vědomosti, které přibližují danou zemi a její obyvatelstvo. Kromě toho vytváří dovednosti komunikativní řečové. z oblasti literární seznamuje žáky se společenskou a uměleckou funkcí literatury a s jejími hlavními vývojovými etapami a rysy. Rozvíjí vztah žáků k estetickým hodnotám a pomáhá upevňovat jejich morální a charakterové vlastnosti. Pro oblast Vzdělání a komunikace v českém jazyce budou vyučovány předměty Český jazyk a literatura a Rétorika. V oblasti Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce budou žáci připravováni ve dvou cizích jazycích. První cizí jazyk bude zakončen v odborné i osobní komunikaci úrovní úplného středního odborného vzdělání B1. Žák si bude moci vybrat mezi angličtinou a němčinou v návaznosti na znalosti získané studiem na základní škole. Druhý cizí jazyk, opět angličtina a němčina, bude končit úrovní A2 a bude určen i pro úplné začátečníky. Výuka cizích jazyků přispívá svými tématy nejen k rozvoji jazykových a komunikativních kompetencí, ale i k rozvoji osobnostnímu, vzdělávání pro zdraví, ochraně životního prostředí, znalostí reálií a cizojazyčných kultur. Oblast Společenskovědního vzdělávání a Estetického vzdělávání seznamuje žáky s vývojem lidské společnosti, s filozofickými směry, se zásadami společenského chování, s mezilidskými vztahy, s etikou. Vyprofilovány byly předměty Dějepis a Občanský základ, kde žáci získají komunikativní, personální, sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí a kompetence k pracovnímu uplatnění. Vztah k estetickým hodnotám vytváří též literární a jazykové vzdělávání. Oblast Vzdělávání pro zdraví zastupuje vyprofilovaný předmět Tělesná výchova. Vzdělávání pro zdraví prostupuje však celým ŠVP a k výuce těchto kompetencí přispívají částečně všechny vyučované předměty. tělesné výchovy rozvíjí motoriku žáků, všeobecné pohybové schopnosti a specifické pohybové dovednosti. Přispívá k upevňování volních vlastností, jakými jsou vytrvalost, uvědomělá kázeň, překonávání překážek a kladný vztah ke kolektivu. 5

6 78-42-M/01Technické lyceum Charakteristika ŠVP V oblasti Matematického a Přírodovědného vzdělávání poskytují žákům soubor vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni předměty Matematika, Fyzika,Chemie, Biologie a ekologie. Zároveň tyto předměty rozvíjí schopnost žáků získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělání. Výrazně se podílí na prohlubování vztahů žáka k tvorbě a ochraně životního prostředí. Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích směřuje k tomu, aby byla zajištěna kvalitní příprava žáků v oblasti využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a práci s informacemi. Ekonomické vzdělávání je důležitou součástí všeobecného vzdělávání. Seznamuje žáky nejen s makroekonomikou, ale učí je ekonomickému myšlení, kompetencím k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám. Vyprofilovaným předmětem je předmět Ekonomika, do které spadá problematika marketingu a logistiky. Odborná vzdělávací oblast Složku odborného vzdělávání představuje základní a speciální odborné učivo, které poskytuje žákům širší a dlouhodobě platné vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti způsobů myšlení a metod práce. Speciální odborné učivo představuje pružný systém, jehož náplň se mění podle požadavků praxe a technického rozvoje. volitelných předmětů umožňuje, aby se žáci, s ohledem na své zájmy a schopnosti, částečně zařadili podle společenské potřeby. Technická fyzika - vyprofilovanými předměty jsou Mechanika, Strojnictví, Elektrotechnika a Elektronika. Předměty jsou vyučovány hned od počátku studia, největší zastoupení mají ve 3. a 4. ročníku. Aplikovaná matematika vyučuje se ve IV. ročníku, je přípravou žáků pro studium na VŠ Grafická komunikace a průmyslový design - vyprofilovanými předměty jsou Technické kreslení, Deskriptivní geometrie a CAD systémy. Všechny tyto předměty staví na základních znalostech získaných v ostatních předmětech a jsou řazeny do výuky postupně od prvního ročníku. V těchto předmětech získají žáci kompletní odborné kompetence absolventa a prohlubují si souběžně kompetence klíčové. Cílem vzdělávacího programu je v neposlední řadě naučit žáky, aby pochopili nezbytnou vzájemnou provázanost jednotlivých vyučovaných předmětů a vnímali výuku jako jeden nerozdělitelný celek. Realizace průřezových témat Konkrétní realizace průřezových témat je uvedena v učebních osnovách jednotlivých předmětů. Občan v demokratické společnosti Průřezové téma je realizováno v předmětech Základy společenských věd, Dějepis a Ekonomika, musí prostupovat napříč všemi předměty, protože jeho úkol je především vychovat žáky k tomu, aby byli zodpovědní za své názory, uměli uvažovat o existenčních otázkách, učili se být kriticky tolerantní, uměli odolávat myšlenkové manipulaci (včetně médií), uměli komunikovat a hledat kompromis, aby se dokázali angažovat. Vážit si též materiálních a duchovních hodnot, chránit životní prostředí. Člověk a životní prostředí Průřezové téma člověk a životní prostředí je realizováno ve vyučovacích předmětech občanský základ, chemie a biologie a ekologie. Dosažené znalosti napomáhají žákům pochopit zásadní význam přírody a životního prostředí pro člověka, získat povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu a životní prostředí. Žáci si budují takové postoje a hodnotovou orientaci, na jejichž základě si budou utvářet svůj budoucí životní styl s ekologicky přijatelnými hledisky. Člověk a svět práce Toto téma je realizováno převážně v předmětech Občanský základ, Ekonomika, v cizích jazycích, ale zároveň se bude opírat o předměty odborného profilu tak, aby se absolvent dokázal co nejlépe uplatnit na trhu práce i v životě. Získané znalosti mu mají umožnit aktivní pracovní život a úspěšnou kariéru tak, aby byl kdykoliv schopen adaptovat se na změněné podmínky, procházet rekvalifikacemi, přizpůsobit se světu práce po všech stránkách. Nedílnou součástí realizace tématu je spolupráce s úřadem práce, exkurze v zaměstnaneckých organizacích a odborná praxe. Informační a komunikační technologie Průřezové téma je realizováno ve vyučovacích předmětech informační a komunikační technologie a CAD systémy. Dosažené znalosti a dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech. Jsou připravováni tak, aby se jim počítač stal běžným pracovním nástrojem. Pracují s kancelářským softwarem, vytvářejí prezentace, používají software pro práci s grafikou, získávají informace z celosvětové sítě, zvládají různé způsoby komunikace na Internetu, pracují s CAD systémy. Jsou vedeni k tomu, aby dokázali dosažené znalosti aktivně využívat v dalším studiu i v praktickém životě. 6

7 78-42-M/01Technické lyceum Charakteristika ŠVP Popis uplatnění absolventa v praxi Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. Absolvent technického lycea je připraven k terciárnímu studiu technických oborů. Pro další studium získal dobré základy přírodovědných předmětů matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a výpočetní techniky. Získal také vhled do problematiky technických oborů a konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu, což mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě. Absolvent získá kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu. Organizace výuky Výuka bude organizována denní formou dle vnitřních směrnic a rozvrhu stanoveným vedením školy, schváleným pedagogickou radou. Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Výchovně vzdělávací proces je plánován na 33 týdnů, ve 4. ročníku na 30 týdnů. Součástí vzdělávacího procesu jsou kurzy (1. ročník seznamovací pobyt, 2. ročník lyžařský kurz, 3. ročník sportovně turistický kurz a dvou týdenní povinná odborná praxe ve 2. a 3. ročníku), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výstavy, výchovné pořady apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy (sportovní turnaje, odborné soutěže, exkurze apod.).. V rámci výuky zpracují žáci v průběhu třetího ročníku ročníkový projekt obsahující problematiku odborných předmětů. Témata budou zadána v rámci bloku odborných předmětů. Žákům bude umožněno po dohodě s vyučujícím předmětu pracovat na tématu vlastním. Žáci obdrží ke zpracování práce metodiku, která bude obsahovat potřebné informace. V případě kvalitně zpracovaného řešení bude žákovi umožněno v problematice pokračovat a hlouběji ji rozpracovat v rámci práce závěrečné. Během čtvrtého ročníku vypracují žáci odbornou závěrečnou maturitní práci (ZMP) z bloku odborných předmětů. Každý žák zpracuje samostatně jedno zvolené odborné téma. Seznam témat bude žákům nabídnut na začátku školního roku. Pro každé téma bude jmenován vedoucí práce, konzultant a oponent. Vedoucí práce je učitel předmětu, který pokrývá převážnou část tématu práce. Hodnotí přístup žáka ke zpracování ZMP. Konzultant je učitel předmětu, který má úzký vztah k tématu práce nebo odborník z praxe. Oponent je učitel nebo odborník z praxe, který zhodnotí práci po odborné i formální stránce. Hodnocení bude písemné s navrhovanou známkou a bude obsahovat dvě otázky pro žáka k obhajobě práce. Hodnocení oponenta obdrží žák minimálně deset dnů před konáním obhajoby. Žákům bude umožněno, v případě souhlasu vedoucího práce, pracovat také na tématu vlastním. V odůvodněných případech může žák pokračovat na tématu z ročníkové práce ve třetím ročníku. Ke zpracování práce obdrží žáci požadavky na formální náležitosti ZMP, která bude obsahovat potřebné informace, jako je rozsah práce, maximální počet obrázků, textové požadavky a náležitosti, formální struktura ZMP, vzor titulního listu, vzor citování literatury, citování elektronických dokumentů, odkazy na citace, soupis citací a základní kritéria hodnocení práce. ZMP budou žáci obhajovat před maturitní komisí v den konání maturitní zkoušky. Pro obhajobu si žáci připraví prezentaci dle předem známých pokynů. V rámci obhajoby zodpoví žák obě otázky položené oponentem. Hodnocení ZMP bude průměrem známky oponenta a známky za obhajobu před komisí. Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí platným školským zákonem a klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu.. Pro hodnocení žáků a ověřování zvládnutí základních požadovaných znalostí jsou používány různé formy hodnocení ústní, písemné, grafické a testy. Dosažené výsledky jsou hodnoceny známkou. Žáci budou hodnoceni tak, aby hodnocení mělo motivační charakter. Podklady pro hodnocení jsou také praktické úkoly. Klasifikace vychází nejen z výsledků zkoušení žáka, ale je zohledněn i přístup žáka k řešení jednotlivých úloh a procvičování učiva. Hodnoceny jsou vědomosti, dovednosti a návyky. 7

8 78-42-M/01Technické lyceum Charakteristika ŠVP Prospěch žáka v průběhu klasifikačního období se posuzuje podle těchto hledisek: - stupeň osvojení a jistoty, s níž žák ovládá učivo - schopnost samostatného logického myšlení a osvojení metod myšlení charakteristických pro studovaný obor - schopnost aplikace vědomostí a dovedností při řešení nových úkolů - samostatnost, aktivita a iniciativnost při řešení úkolů, soustavnost a svědomitost v práci - úroveň vyjadřování - dodržování termínů Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných je zajišťováno v souladu s platnou vyhláškou o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou například žáci se specifickými poruchami učení nebo chování, žáci se zdravotním postižením, či zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Tito žáci jsou ve škole evidováni a je jim věnována individuální péče. Žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, na základě závěrů vyšetření pedagogicko-psychologické poradny a ve spolupráci s rodiči, vypracován individuální vzdělávací plán. Individuální vzdělávací plán vypracovává třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími. V případě, že není nutné vypracovat individuální vzdělávací plán, jsou žáci s diagnostikovanou specifickou poruchou chování při výuce zohledněni. Žáci nejsou vystavováni neočekávaným úkolům a časovým tlakům. Žákům jsou úlohy vhodně zadávány a je jim umožněno používat kompenzační pomůcky. Zkoušení žáka probíhá tou formou, která je pro každého takto znevýhodněného žáka nejpřijatelnější. Je zachováván v největší míře pozitivní přístup v hodnocení žáka. Žáci však nejsou z žádného předmětu neklasifikováni a nejsou jim vytvářeny speciální tematické plány, protože tito žáci jsou schopni náplň jednotlivých předmětů zvládnout. Individuální vzdělávací plán se sestavuje i pro žáky mimořádně nadané. I v těchto případech výchovný poradce při sestavování individuálního plánu spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, minimálně vychází ze závěru vyšetření, kde je uvedeno, zda je žák nadaný celkově nebo pouze na jeden předmět, nebo skupinu příbuzných předmětů. Těmto žákům škola nabízí možnost dále svůj talent rozvíjet například: - metodou rozšíření učiva nad rámec osnov tak, aby pro nadaného žáka představovalo odpovídající stimul - účastí na olympiádách nebo soutěžích, nebo korespondenčních seminářích. - doporučí další odbornou literaturu - umožní žákovi individuální konzultace - vhodným zapojením do skupinové práce jako vedoucí skupiny nebo její člen Škola umožní těmto žákům vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, nebo je ředitel školy, za podmínek daných školským zákonem, přeřadí do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci je součástí každého vzdělávacího programu. Vychází z právních a ostatních předpisů platných v době výuky. Tyto požadavky budou vyučujícím doplněny o vyčerpávající informace o možných rizicích ohrožení života a zdraví, kterým jsou žáci při výuce vystaveni. Škola a pedagogové jsou při výuce povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, a nařízením vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Součástí BOZP je i problematika chování žáků v situacích osobního a obecného ohrožení a osvojení si zásad první pomoci. Vzdělávání je směrováno k tomu, aby absolvent: - chápal bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků - dodržoval příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 8

9 78-42-M/01Technické lyceum Charakteristika ŠVP a hygienické předpisy - používal osobní ochranné pracovní prostředky podle platných právních norem, předpisů a směrnic pro dané jednotlivé činnosti a pracovní postupy - uplatňoval oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečnostním a protipožárním předpisům při práci či případném pracovním úrazu Podmínky pro přijetí ke vzdělání Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 59, 60, 83, 85 (2), dále 63, 16, 20, 70. Studium je určeno pro chlapce a dívky, kteří: - úspěšně splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky - splnili podmínky přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů - splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium stanovených vládním nařízením - při zkráceném studiu splnili podmínku získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání Zdravotní způsobilost Pro obor technické lyceum není potvrzení zdravotní způsobilosti vyžadováno Obecně zdravotní způsobilost ke studiu může posoudit a potvrdit s konečnou platností lékař. 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky Podmínky realizace Pro uskutečňování školního vzdělávacího programu je nutné vytvořit vhodné realizační podmínky v oblasti materiální, personální, organizační a bezpečnosti práce. Pouze ucelený, vzájemně se podmiňující komplex těchto požadavků umožní vytvoření optimálního vzdělávacího prostředí, které je nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci ŠVP a dosažení stanovených cílů a výsledků vzdělávání. Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách. Jednu tvoří základní učivo všeobecně vzdělávací i odborné povinné pro všechny žáky, druhou, menší část, představuje učivo variabilní (výběrové). Funkci výběrového učiva je jednak vytvořit širší vzdělávací nabídku pro žáky a tím lepší předpoklady pro jejich profesní rozhodování, jednak prohloubit jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího vysokoškolského studia. Vytváření optimálních podmínek pro uskutečňování školního vzdělávacího programu je potřebné zejména v následujících oblastech. Základní materiální podmínky Výuka je zajišťována v kmenových (univerzálních) učebnách pro konkrétní třídy. Ty jsou vybaveny základním víceúčelovým, estetickým a funkčním zařízením, v učebnách speciálních-odborných pro výuku jazyků, výpočetní techniky, přírodovědných, odborných aj. předmětů, v laboratořích vybavených speciálním nábytkem, přístroji, nástroji, materiálem a pomůckami potřebnými pro realizaci cílů a obsahu vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem a v kapacitě odpovídající požadavkům BOZP nebo umožňující dělení tříd na skupiny, popř. podle charakteru předmětu umožňující také individuální práci žáků (např. na PC, v laboratořích). Předmět Tělesná výchova je vyučován v tělocvičně a ve sportovním areálu při škole. Počítačové učebny jsou sesíťovány a škola má připojení na Internet. Ve výuce je využíván e-lerning i internetová encyklopedie Wikipedia, žáci pracují v operačním systému Windows. Interaktivní tabule SMART je možno využívat operativně i v jiných předmětech dle potřeby vyučujícího. Škola disponuje knihovnou s odbornými učebnicemi, ze kterého zapůjčuje učebnice studentům. Agenda školy je vedena v programu On-line, který poskytuje podrobné výstupy týkající se studia žáků i zajištění výuky. Ve škole je zajištěna provázanost www stránek školy s programem On-line, což žákům umožňuje sledování aktuálních změn v rozvrhu (např. suplování) z domova na Internetu. Většina předmětů má k dispozici výukové videokazety, či CD, DVD. Fyzický stav těchto výukových materiálů je průběžně doplňován dle nabídky trhu. Škola má k dispozici nezbytné prostory pro ukládání nářadí, nástrojů, materiálů a učebních a jiných pomůcek. Prostory pro přípravnou práci učitelů kabinety jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem s potřebnými úložnými prostory dle konkrétních požadavků vyučovaného předmětu. V každém kabinetě jsou maximálně dva pedagogové. Každý pedagog má k dispozici pro své potřeby PC připojený ke školní počítačové síti a k internetu. K dispozici jsou i další prostory a jejich vybavení nezbytné pro jiné vzdělávací či podpůrné aktivity, jako jsou 9

10 78-42-M/01Technické lyceum Charakteristika ŠVP 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky prostory pro řízení školy, osobní hygienu a odpočinek žáků i vyučujících, prostory pro odkládání oděvů a obuvi, prostory pro zájmovou činnost aj. K dispozici je nářadí, materiály, učebnice, didaktická a výpočetní technika, učební pomůcky potřebné pro výuku v jednotlivých oblastech vzdělávání, tělocvičné nářadí a náčiní aj. Součástí školy jsou dílny pro praktické vyučování. A. základní pracoviště - elektronika s vybavením pro výuku v oblasti slaboproudé elektrotechniky z projektu ROP NUTS II Severovýchod se spolufinancováním Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - elektrotechnika s vybavením pro výuku v oblasti silnoproudé elektrotechniky - ruční obrábění kovů i nekovů vybavené kvalitním strojním zařízením i nářadím - strojní obrábění obsahující klasické obráběcí stroje s vybavením z projektu ROP NUTS II Severovýchod se spolufinancováním Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - CNC obrábění obsahující obráběcí centrum, CNC frézky a CNC soustruh, včetně PC učebny - s vybavením z projektu ROP SV se spolufinancováním Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - autodílny obsahující diagnostické zařízení Bosch a kvalitní servisní vybavení z projektu ROP NUTS II Severovýchod se spolufinancováním Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - zednické cvičné pracoviště s vybavením z projektu ROP NUTS II Severovýchod se spolufinancováním Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Personální podmínky Pro kvalitní realizaci školního vzdělávacího programu oboru Technické lyceum - zajišťují výuku jednotlivých předmětů dle učebního plánu odborně a pedagogicky způsobilí pracovníci. Pro zajištění kvalitní výuky a bezpečnosti práce a s ohledem na kapacitu učeben jsou žáci v konkrétních předmětech děleni do skupin. Žáci jsou děleni do skupin dle pravidel popsaných v kapitole Poznámky k realizaci učebního plánu. Jedná se zejména o předměty: Cizí jazyky, Informatika, CAD systémy, Praxe. Vedení školy zajistí soulad vzdělávacích a výchovných činností pedagogických pracovníků s cíli vzdělávání stanovenými zákonem a příslušného oboru vzdělání. Organizační podmínky Škola splňuje požadavky školské legislativy na organizaci a průběh středního vzdělávání, a to ve vazbě na formu vzdělávání v teoretickém vyučování, v učební praxi a ve výchově mimo vyučování. Škola je zapojena do programu Ekoškola. Realizuje tak požadavky na rozvoj osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti životního prostředí a výchovy ke zdraví v souladu se Státním programem enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a s národním programem Zdraví pro 21. století. Žáci jsou seznamováni s nejdůležitějšími znalostmi a dovednostmi souvisejícími s jejich uplatněním ve světě práce a vybaveni kompetencemi, které jim pomohou při rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze. Žáci školy a pedagogové se účastní odborných a jiných soutěží vyhlašovaných v resortu školství. Škola programové zařazuje do výuky problematiku ochrany člověka za mimořádných situací v souladu s právními předpisy pro krizové řízení a civilní nouzové plánování. Oblasti vzdělávání a integrace žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a žáků vyžadujících jinou speciální péči věnuje škola mimořádnou pozornost. Podporujeme také žáky mimořádně nadané. Těmto žákům slouží speciální vzdělávací programy zaměřené na jejich konkrétní potřeby. Stravování žáků je zajištěno ve stravovně firmy EUREST přímo v budově SPŠT Podmínky BOZP Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci je součástí vzdělávacího programu. Vychází z právních a ostatních předpisů platných v době výuky. Tyto požadavky budou vyučujícím doplněny o vyčerpávající informace o možných rizicích ohrožení života a zdraví, kterým jsou žáci při výuce vystaveni. Škola a pedagogové jsou při výuce povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházet vzniku sociálně patologických jevů - násilí, šikany, kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek. Pro tento účel má škola vydanou konkrétní směrnici zpracovanou školním metodikem prevence. Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Žáci jsou prokazatelně na začátku každého školního roku upozorňováni a podrobně instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním 10

11 78-42-M/01Technické lyceum Charakteristika ŠVP 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky (zejména při učební praxi), jsou seznámení se školním řádem, zásadami bezpečného chování, případně s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a požární ochrany souvisejících s konkrétní činností vykonávanou žáky. Prokazatelnost je možné ověřit na konkrétních podpisových arších a v Zápisnících BP. Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č.108/2001 Sb.v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, a nařízením vlády č.178/2001 Sb.v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Součástí BOZP je i problematika chování žáků v situacích osobního a obecného ohrožení a osvojení zásad první pomoci. 11

12 78-42-M/01Technické lyceum Učební plán 4 Učební plán Škola Název ŠVP Platnost, Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Technické lyceum - Pilotáž od Délka studia v letech: 4.0 Učební plán ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Rétorika Jazyk Jazyk Jazykový seminář Dějepis Občanský základ Tělesná výchova Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Informatika Ekonomika Mechanika Strojnictví Elektrotechnika Elektronika Aplikovaná matematika Technické kreslení Deskriptivní geometrie CAD systémy Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku Volitelné předměty 12

13 78-42-M/01Technické lyceum Učební plán 1. ročník Jazyk 1 Anglický jazyk B1 3 Německý jazyk B ročník Jazyk 1 Anglický jazyk B1 3 Německý jazyk B1 3 Jazyk 2 Anglický jazyk A2 3 Německý jazyk A ročník Jazyk 1 Anglický jazyk B1 3 Německý jazyk B1 3 Jazyk 2 Anglický jazyk A2 3 Německý jazyk A ročník Jazyk 1 Anglický jazyk B1 4 Německý jazyk B1 4 Jazyk 2 Anglický jazyk A2 3 Německý jazyk A2 3 Jazykový seminář Jazykový seminář A 1 Jazykový seminář N 1 13

14 78-42-M/01Technické lyceum Učební plán Využití týdnů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Výuka dle rozpisu učiva Lyžařský kurz 1 Odborná praxe 1 1 Sportovně turistický kurz 1 Sezamovací kurz 1 null Celkem: Výuka dle rozpisu učiva Výchovně vzdělávací proces je plánován na 33 týdnů, ve 4. ročníku na 30 týdnů. Součástí vzdělávacího procesu jsou kurzy (1. ročník seznamovací pobyt, 2. ročník lyžařský kurz, 3. ročník sportovně turistický kurz a týdenní povinná odborná praxe ve 2. a 3. ročníku), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výstavy, výchovné pořady apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy (sportovní turnaje, odborné soutěže, exkurze apod.). Lyžařský kurz Součástí vyučování tělesné výchovy na školách poskytujících základní a střední vzdělání je lyžařský výcvik. Provádí se podle platných učebních osnov a současně s cíli vzdělávacími a výchovnými plní i významné funkce zdravotní a zotavné. Naše škola uskuteční tento kurz v 2. ročníku studia. Forma kurzu se rozhodne vždy na začátku školního roku (ubytování ve vybrané lokalitě / denní návraty). Cílem je zvýšit fyzickou zdatnost žáků, upevnit jejich zdraví, prověřit jejich vědomosti a dovednosti lyžařských dovednostech i vědomostech.seznámit žáky s regionem, kde se výcvik pořádá po stránce kultury a tradic kraje. Pobytem v přírodě působit na estetické cítění, přírodní krásy a celkově pěstovat kladný přístup k ekologii. a) Základní obsah kurzu tvoří sjezdové či běžecké lyžování, doplněné činnostmi souvisejícími s pobytem na horách. b) Vlastní lyžařská činnost se vhodně doplňuje podle možností materiálních, personálních a místních o další pohybové aktivity v přírodě. Vždy je třeba vše přizpůsobit sněhovým a povětrnostním podmínkám. c) Obsah kurzu doplňují teoretická a praktická témata zvolené pro doplnění lyžování.(servis lyží, zdravověda, pobyt na horách) Součástí pobytu na horách je i kulturně poznávací a vzdělávací činnost např.návštěva kina, kulturních památek a památných míst, apod. Dle možností se doporučují odborné přednášky s promítáním - zaměřené na problematiku spojenou s lyžováním činnost horské služba, cestováním, zajímaví lidé apod. Odborná praxe Do druhého a třetího ročníku je zařazena povinná týdenní odborná praxe (květen) v reálných pracovních podmínkách firem. V rámci rozvoje komunikačních dovedností si žáci sami praxi ve firmě domluví a zajistí. Škola následně s firmou uzavře smlouvu o vykonání praxe žáka. Na závěr praxe ve firmě žák vypracuje zprávu, jejíž minimální obsah i rozsah je žákům předán před nástupem na odbornou praxi. Žákovská zpráva je důležitou součástí klasifikace předmětů se zaměřením na strojnictví a elektrotechniku. V průběhu praxe jsou žáci na pracovištích kontrolováni. O provedení kontroly se pořizuje Záznam o kontrole odborné praxe. Sportovně turistický kurz Cílem je zvýšit fyzickou zdatnost žáků, upevnit jejich zdraví. Prověřit jejich vědomosti a dovednosti v topografii a zdravovědě, prohloubit dovednosti též ve sportovní střelbě, seznámit žáky s problematikou chování v případě mimořádných situací v životě člověka 14

15 78-42-M/01Technické lyceum Učební plán živelné pohromy, přírodní katastrofy a průmyslové havárie, popř. modelovat specifickou situaci cvičně v praktické ukázce - postupy, pobytem v přírodě působit na estetické cítění, přírodní krásy a celkově pěstovat kladný přístup k ekologii a) Základní obsah kurzu tvoří turistika, sporty v přírodě, pobyt v přírodě a další rekreační činnosti. Turistiku pěší, horskou, popř. cykloturistickou, vodáckou a další formy je možno kombinovat. b) Vlastní turistická činnost se vhodně doplňuje podle možností materiálních, personálních a místních o další pohybové aktivity v přírodě, zejména přirozená cvičení v přírodě (běh, skoky, hody, šplh apod.), orientační běh, míčové hry, různé formy cvičení s hudbou, sportovní střelba atd. c) Součástí turistiky je kulturně poznávací a vzdělávací činnost (návštěva kulturních památek a památných míst, významných přírodních výtvorů apod.). d) Obsah kurzu doplňují teoretická a praktická témata zvolené formy turistiky (technika jízdy na kole, údržba a drobné opravy, péče o turistickou výzbroj a výstroj. Dále procvičování a upevňování dovedností z první pomoci, uplatňování ekologických zásad při pobytu v přírodě, používání základních tábornických dovedností, orientace v terénu, další topografické dovednosti atd. Sezamovací kurz Cílem kurzu je vzájemné poznání žáků, tvorba tř. kolektivu, zjistit jejich vztah k přírodě, chování žáků, sebepoznání a prověřit fyzickou zdatnost v kolektivních sportech, upevnit jejich zdraví a procvičit jejich základní znalosti a dovednosti v topografii a zdravovědě. a) Základní obsah seznamovacího kurzu je podpořit snadnější vzájemné seznámení studentu v rámci třídy i celého ročníku a navázání kontaktu mezi třídním učitelem a jeho studenty. Naší snahou je iniciovat stmelení třídního kolektivu, nastartovat chuť a ochotu studentů spolupodílet se na různých aktivitách ve škole i mimo školu. b) Náplň kurzu je velmi různorodá, aby zaujala co nejširší spektrum studentů. Nezbytnou součástí kurzu jsou také sportovní hry a soutěže, a to i takové, které nelze realizovat v podmínkách školy v průběhu školního roku. Vedle běžných sportovních her jsme zařadili různé dovednostní štafety. Náplní večerního bloku jsou hry, které studenti sami vymýšlejí a organizují. Součástí kurzu jsou i aktivity s třídními učiteli seznamovací hry, hry na podporu komunikace (verbální i neverbální) a další. Jsme přesvědčeni, že právě v mimoškolním prostředí - díky sportovním hrám a soutěžím, společenským hrám a kláním a dalším aktivitám - dochází k nenásilnému sblížení účastníků s možností nadchnout se pro společnou věc. c) Součástí turistiky je kulturně poznávací a vzdělávací činnost (návštěva kulturních památek a památných míst, významných přírodních výtvorů apod.). d) Obsah kurzu doplňují teoretická a praktická témata zvolené formy turistiky, uplatňování ekologických zásad při pobytu v přírodě, používání základních tábornických dovedností, orientace v terénu, další topografické dovednosti pro pobyt v přírodě. Realizace učebního plánu Pro uskutečňování vzdělávání v souladu s daným je nevyhnutelné vytvářet vhodné realizační podmínky. Podkladem pro jejich stanovení jsou jak obecné požadavky platných právních norem, tak konkrétní požadavky vyplývající z cílů a obsahu vzdělávání v daném oboru. Pouze ucelený, vzájemně se podmiňující komplex těchto požadavků umožní vytvářet optimální vzdělávací prostředí, které je nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci ŠVP a dosažení stanovených cílů a výsledků vzdělávání. Studium je organizováno jako čtyřleté - denní. Organizace výuky se řídí platnými právními předpisy, tj. zákonem č.561/2004 Sb. a č.563/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve 15

16 78-42-M/01Technické lyceum Učební plán smyslu navazujících předpisů a následných novelizací. Stěžejním dokumentem pro organizaci přípravy je učební plán, který je součástí schváleného Školního vzdělávacího programu. Výchovně vzdělávací proces je plánován na 35 týdnů v I. a II. ročníku, na 34 týdnů v III. a IV.ročníku. Součástí vzdělávacího procesu jsou kurzy ( 1.ročník seznamovací kurz, 2. ročník lyžařský kurz a 3.ročník sportovně turistický kurz ), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výstavy, výchovné pořady) a další aktivity vyplývajícího z ročního plánu např. sportovní turnaje, odborné soutěže, exkurze apod.) Pro tyto aktivity bude využívána časová rezerva. Výuka ve škole je rozdělena na teoretickou a praktickou část - ve čtrnáctidenních cyklech. Teoretická výuka je realizována v běžných i odborných učebnách, praktická výuka v dílnách pro odborný výcvik. Výuka je řízena rozvrhem, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky ( dělení hodin, kurzy, sportovní akce, odborné exkurze, výstavy, soutěže apod.). Poznámky k realizaci učebního plánu Cílem učebního plánu je umožnit vyučujícím prostřednictvím výběrových předmětů,dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy s možností navázání na vysokoškolské studium v regionu. Vedení školy vypracuje, s respektováním dále uvedených poznámek, konkrétní učební plán studijního oboru a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících.v učebním plánu jsou u předmětů povinného základu stanoveny závazné minimální počty hodin. Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, fyzika, matematika, informatika a tělesná výchova budou proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. Předmět tělesná výchova se vyučuje podle učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy, které schválilo MŠMT ČR pod č.j /96-50 dne s platností od 1. září V 3. ročníku vypracují žáci ročníkovou práci na zvolené téma ve vybraném vyučovacím předmětu. Výběr a rozsah nepovinných předmětů provádí ředitel školy, který také schvaluje jejich učební osnovy. Dělení žáků do učebně výchovných skupin pro odborný výcvik a dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení do skupin v odborném výcviku (odborné praxi) a dělení tříd v teoretických předmětech. - žáci jsou zpravidla rozděleni ve všech ročnících do dvou skupin v předmětech cizí jazyk. informační a komunikační technologie. Dělení se odvíjí od počtu žáků ve třídě. - vzhledem ke kapacitě učeben výpočetní techniky, laboratoří a jazyků je stanoven maximální počet žáků ve skupině 16. V případě, že počet žáků ve třídě klesne na tuto hranici 16 žáků, nebudou do skupin děleni. - pro zajištění hospodárnosti je stanoven minimální počet žáků ve skupině 7, ve třídě 16 - v případě poklesu počtu žáků pod uvedené hranice, budou na výuku stejných předmětů ve stejných ročnících u jedné vzdělávací úrovně M, L nebo H vytvářeny skupiny žáků z více tříd a třídy budou slučovány -žák si zvolí hlavní cizí jazyk (angliština, němčina) v návaznosti na znalosti získané studiem na základní škole a nevybraný jazyk bude dle učebního plánu studovat s nižší úrovní -učivo je uspořádáno do předmětů s rozsahem uvedeným v učebním plánu -obsah osnovy předmětu rozpracovávají učitelé na příslušný školní rok do tématických plánů -v tématickém plánu je pak provedeno časové rozložení výuky stanovené osnovou předmětu -tématický plán schvaluje pro příslušný školní rok ředitel školy, tematický plán je součástí dokumentace školy -v učebních osnovách může škola provést až 30% obměny učiva k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, popřípadě k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým požadavkům budoucích zaměstnavatelů 16

17 78-42-M/01Technické lyceum Přehled rozpracování do ŠVP 5 Přehled rozpracování do ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Technické lyceum - Pilotáž Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Vzdělávací program M/01Technické lyceum Délka studia v letech: 4 ŠVP disponibilní Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Český jazyk a literatura Rétorika Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Jazyk Jazyk Jazykový seminář Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Dějepis Občanský základ Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Přírodovědné vzdělávání Fyzikální vzdělávání A Fyzika Chemické vzdělávání A Chemie Biologické a ekologické vzdělávání Biologie a ekologie 3 99 Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informatika Ekonomické vzdělávání Ekonomické vzdělávání Ekonomika 3 90 Odborné vzdělávání Technická fyzika Mechanika Grafická komunikace a průmyslový design Strojnictví Technická fyzika Elektrotechnika Elektronika Aplikovaná matematika 2 64 Aplikovaná matematika 2 60 Grafická komunikace a průmyslový design Technické kreslení 3 99 Deskriptivní geometrie CAD systémy disponibilní Celkem

18 78-42-M/01Technické lyceum Přehled rozpracování do ŠVP 18

19 78-42-M/01Technické lyceum 6 Název školy Adresa Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Název ŠVP Technické lyceum - Pilotáž Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Vzdělávací program M/01Technické lyceum Délka studia v letech: Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Garant předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník ročník: Jana Trnková 2. ročník: Jana Trnková 3. ročník: Jana Trnková 4. ročník: Jana Trnková Pojetí vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je nedělitelnou součástí všeobecného vzdělání a poskytuje základ pro rozvoj většiny klíčových kompetencí. Jazykové vzdělání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému kultivovanému projevu, učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, sdělování a výměny informací, prohlubuje v nich kladný vztah k mateřskému jazyku. Literární vzdělání přispívá ke kultivaci žáků a podílí se na rozvoji jejich duševního života, pomáhá utvářet jejich morální profil a hodnotové cítění. Prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných textů učí žáky porozumět čtenému a psanému projevu. Zároveň je cílem předmětu rozvinout u co největší části žáků potřebu číst. V neposlední řadě vede předmět k rozvoji funkční a mediální gramotnosti. Předmět Český jazyk a literatura spojuje tři oblasti, které se vzájemně doplňují a podporují. Složka jazyková společně s komunikační a slohovou výchovou rozvíjejí komunikační schopnosti a dovednosti žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Obě složky se podílejí na osvojení sociálních kompetencí. K plnění tohoto cíle přispívá i složka literární (práce s literárními texty), která prohlubuje znalosti jazykové, kultivuje jazykový projev a plní i roli formativní. Výchova literární je součástí estetického vzdělávání a zahrnuje širší pohled na kulturní dění. Východiskem je práce s textem. Text slouží k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s učiteli i mezi žáky navzájem. Rozbor a interpretace uměleckého textu vede žáky k celkovému přehledu o hlavních jevech a osobnostech v české a světové literatuře a kultuře. Práce s textem je zaměřena rovněž na výchovu k uvědomělému kultivovanému čtenářství. Při výuce literatury se posilují mezipředmětové vztahy v dějepisu a společenských naukách, jazyková výuka je důležitá pro zvládnutí cizích jazyků. Literární učivo je řazeno chronologicky. Žáci ovládají principy českého jazyka v různých komunikačních situacích, rozumí významu kultury projevu pro osobní a profesionální uplatnění a využívají jazykové a literární vědomosti a dovednosti v praktickém životě. Žáci se vyjadřují srozumitelně a souvisle, umí formulovat a obhajovat své názory, aplikují principy českého pravopisu, získávají a kriticky hodnotí informace z různých zdrojů a předávají je vhodným způsobem s ohledem na uživatele. Žáci získávají přehled o kulturním dění a uplatňují ve svém životě estetická kritéria. Výuka předmětu Český jazyk a literatura navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, rozvíjí je vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření. Cílem je tyto vědomosti prohloubit a posunout na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň. Při vyučování jsou využívány následující metody a formy práce - výklad a řízený dialog, samostatná práce individuální a skupinová, samostatná domácí příprava (vč. referátů), společná četba literárních textů, rozbor a interpretace textů, multimediální metody (podle možností využití videa, DVD, 19

20 78-42-M/01Technické lyceum Český jazyk a literatura interaktivní tabule), exkurze (knihovny, galerie, muzea), společná návštěva divadelních a filmových představení, mluvnická a stylistická cvičení, diktáty a doplňovací cvičení, souvislé slohové práce (vč. kontrolních 2x ročně), řečnická cvičení. V předmětu Český jazyka a literatura se hodnotí obsahová správnost projevů a použití gramatických a stylistických prostředků, a to v projevu ústním a písemném. V projevu písemném je hodnocena i pravopisná správnost. Hodnocení žáků probíhá na základě kombinace ústního zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastějšími používanými formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, jsou individuální a frontální ústní zkoušení, písemné testy (diktáty, opakovací a doplňovací cvičení), slohové práce kontrolní i cvičné, mluvní cvičení, samostatné domácí práce (referáty), rozbor a interpretace textů, projektové práce, prezentace individuálních a skupinových prací. Hodnocení žáka bude v některých situacích doplňováno sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením ze strany jeho spolužáků. Konečnou klasifikaci určí učitel. Průřezová témata pokrývaná předmětem Informační a komunikační technologie Člověk a svět práce Člověk a životní prostředí Občan v demokratické společnosti 1. ročník Garant předmětu: Jana Trnková, 3 týdně, P Klíčové kompetence Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí Kompetence k řešení problémů porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Komunikativní kompetence 20

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář od 1.9.2012 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář Datum 10.4.2012 Platnost od 1.9.2012 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma vzdělávání Miloslav

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Obor vzdělávání 31-43-M/01 Oděvnictví Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Mechanik seřizovač. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Mechanik seřizovač. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 035/2011 Mechanik seřizovač - CNC obráběcí stroje Seřizovač Mechanik seřizovač Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Více

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací školní vzdělávací program 047/2012 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací technika Sdělovací a ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací technika

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Zedník. RVP 36-67-H/01 Zedník

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Zedník. RVP 36-67-H/01 Zedník Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Zedník 36-67-H/01 Zedník ver.2 od 1. 9. 2010 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Mechanik seřizovač RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

ŠVP Technická zařízení budov 2011

ŠVP Technická zařízení budov 2011 školní vzdělávací program 043/2011 Technická zařízení budov ŠVP Technická zařízení budov 2011 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Zemědělské práce RVP: 41-51-E/01 Zemědělské práce Platnost od 1.6.2012 Ředitel školy: PaedDr. Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. PROFIL

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Dopravní stavitelství

Dopravní stavitelství školní vzdělávací program Stavebnictví se zaměřením na dopravní stavby Dopravní stavitelství PLACE HERE Stavebnictví se zaměřením na dopravní stavby Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zlatník a klenotník Obor vzdělání: 82-51- H/003 Zlatník a klenotník

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.5 od 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více