I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu"

Transkript

1 I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.

2 Dobrý listopadový den, naši milovaní. Vlastně, jaký je to dobrý listopadový den? Je to ten, který počasím odpovídá datu v kalendáři, který nám ukazuje, že je polovina podzimu a počasí již nebude lepší, nebo to je mimořádně krásný, slunný a teplý den. Co je vlastně dobré. To, jak to má být, nebo to, jak je to příjemné pro nás? Tento svět nás ze všech stran masíruje špatnými zprávami o lidech, kteří nás podvádí, okrádají, zneužívají apod. Je pak lehké vidět kolem sebe jen zlé a špatné dny. Často si myslíme, že doba, ve které nyní žijeme, i lidé jsou nejhorší a horší to již ani nemůže být. To nás potom vede ke smutku, ke ztrátě naděje a radosti a očekáváme ode všech a od všeho to nejhorší. Poznamenává to naši tvář a vztahy s ostatními lidmi. S naprostou jistotou mohu napsat, že to není touto dobou. Tak tomu bylo i v dávných dobách praotce Adama, jeho dětí, v době Abrahamově, Davidově, apoštolů až po dnešní dny. Když budeme pročítat Žalmy a knihy Staré smlouvy, bude nás to bít do očí. Dělo se to i lidem před námi. Jaký je tedy ten dobrý listopadový den? Je to den, ve kterém jsem si uvědomil Boží dobrotu, jeho blízkost, jeho starostlivost o mně. Je to den, kdy str. 2 vím, že jsem jednal podle Boží vůle. Den, který byl plný vděčnosti vůči Bohu. Tak jako byl vděčný prorok Abakuk, když psal slova, která jsou na titulní stránce (Abakuk 3,17-18). Dobrý den je ten, kdy dokážu sečíst všechny dary, které mi již Bůh dal a být za ně vděčný. Tak jako v následujícím textu písně: SEČTI VŠECKY DARY Když kol tebe zuří moře zbouřené, a ty pláčeš smuten, že vše ztracené, sečti všecky dary, které Pán ti dal a v tvém srdci zazní nová píseň chval. Ref.: Sečti dary, které Pán ti dal, sečti dary, které už jsi vzal, sečti dary, v nichž ti požehnal, a v tvém srdci musí zaznět píseň chval. Pod břemenem práce ran a obtíží, když tvé oko marně pomoc vyhlíží, sečti všechny dary a vzdáš Pánu čest, neb v tvém srdci zazní: On má pomoc jest. Ref.: Sečti dary, Když má jiný růže, ty však trní jen, hleď na sliby Páně, budeš spokojen, sečti všecky dary, kterých nemá svět a v tvém srdci zazní: Já netoužím zpět. Ref.: Sečti dary Přejeme nám všem, abychom prožívali dobré listopadové dny, dny naplněné vděčností našich srdcí k Pánu. Josef a Stanislava Knoflíčkovi

3 LIDÉ A MODLITBY MODLITBY A LIDÉ Od března letošního roku se scházíme každé ráno od pondělí do pátku ke společným modlitbám. Z počátku se tato rána více podobala rannímu vyučování a čtení Božího slova, ale postupně se stala skutečným modlitebním časem. Ne každý může ráno přijít. Není tedy divu, že mezi těmito modlitebníky převažují bratři, kteří nemají práci a mohou ráno přijít. Ti, kterým Pán již práci dal, pak přicházejí podle možností. Schází se nás průměrně 6, ale některá rána nás je i osm nebo deset. Tedy o něco více než desetina sboru. Nedovedu si již představit sborový život bez těchto modlitebních setkání. Modlíme se postupně a pravidelně za všechny členy pražského sboru, za vedení AS, za nemocné, za skupinky a shromáždění a za nové příležitosti ke zvěstování evangelia. V poslední době můžeme vidět i účinek těchto modliteb. Bůh přivádí nové návštěvníky do sboru, vidíme, jak pozvedá nemocné a jak buduje a staví to, co bylo pro jiné již definitivně odepsané. Vidíme, jak naši sourozenci jsou vytrhováni z rukou nepřítele. Tak jak o tom píše i David ve svých žalmech. Vysvoboditeli od nepřátel, pozvedáš mě nad ty, kdo proti mně povstávají, ty mě násilníku vyrveš. Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. (Žalmy 18 a 3) Muži bez domova se modlí za druhé ve sboru a Bůh jedná v jejich životech. Uzdravuje a posiluje, přivádí vzdělané do sboru. Trochu mi to připomíná situaci ze života Davida: Také se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem. Bylo s ním na čtyři sta mužů (1. Samuelova 22,2). Když budeme pozorně číst další verše, zjistíme, že mnozí z těchto utlačovaných, stíhaných věřitelem, plných hořkosti se stali později vedoucími Izraelského lidu a bojovníky živého Boha. Osobně věřím, že toto je smysl služby Armády spásy tady v Praze i jinde v ČR. Z Boží milosti a Boží mocí zbudovat z toho, co není přijatelné pro svět, vzácné Boží muže a ženy, kteří budou světlem a solí lidem ve svém okolí. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, str. 3

4 ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem (1, Korintským 1,16-29). Pojď zakusit sílu, která je z radosti Boží. Zveme tě mezi náš modlitební tým. JK Často máme tuto představu o našich modlitbách: Nemohu se modlit, protože nejsem dostatečně svatý, čistý a spravedlivý. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením (1. Korintským 1,30). Není to tvá svatost, moudrost a spravedlnost, pro kterou tě Bůh slyší, ale spravedlnost, svatost a moudrost Ježíše Krista. Možná si říkáš: Nemám víru na zázraky, tak proč bych se měl chodit modlit. Právě ve společných modlitbách nezáleží ani tak na tvé víře v zázraky, ale na shodě s ostatními. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní (Matouš 18,19). Jednota sboru se nebuduje lépe, než při společných modlitbách. Při modlitbách za druhé, kdy musíme přejít přes naše rozdíly, abychom se shodli a naše modlitby zachránily druhé. Tam se musíme rozhodnout, jestli jde více o naše ego, nebo o naše blízké i vzdálené. O jejich uzdravení, spasení, posilnění a pozvednutí. Stojí to za to. Přijď s námi bojovat láskou, radostí a pokojem v jednotě na modlitbách. str. 4 POZDRAVY Z NEMOCNIC V současné době se několik našich členů nachází v nemocnici. PANÍ MAGDALÉNA HATAJOVÁ Moji milí vespolek! Moje myšlenky jsou stále s Vámi a vzpomínky na ten uplynulý čas jdou jedna za druhou jako biograf. Ale vím, že pilně nacvičujete vánoční program a v pravý čas se vydáte, dá-li Pán, rozdávat radost lidem, kteří už té životní pohody moc nemají. O to je to záslužnější a cennější. Je mi líto, že nebudu mezi Vámi, ale v myšlenkách Vás budu provázet

5 a v duchu tleskat a možná, že si i známé koledy zazpívám. A ze srdce vám přeji kladný výsledek. Mějte se všichni dobře, buďte veselí a hlavně, ať Pán Bůh zdraví dá. Všem v duchu tisknu ruku a vzpomínám. Magdaléna Hatajová V úterý 23. října 2012 oslavila své životní jubileum paní Magdalena Hatajová, dlouholetá a obětavá členka Radostného stáří. Přestože je paní Hatajová od září v léčebně dlouhodobě nemocných, jsme s ní v písemném a telefonickém kontaktu. V Komunitním centru nám moc chybí, a tak jsme byli rádi, že jsme ji mohli alespoň u příležitosti jejích narozenin navštívit, popřát jí, vyřídit pozdravy a předat dárky. Milá paní Hatajová, Myslíme na Vás a modlíme se za Vás i za řemeslníky a firmu ve vašem bytě. Modlí se za Vás ve sboru i ti, kteří Vás nikdy neviděli. Společně Vám přejeme mnoho Božích navštívení, přítomnost Ducha svatého a radost Boží, která je naší silou. Za sbor AS v Praze Josef a Stanislava Knoflíčkovi PANÍ ANNA MALÁ Naše milovaná setra paní Anička Malá je již delší dobu upoutaná na lůžko a nyní je také v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Sestra Malá po několik let věrně myslela na všechny členy sboru a pravidelně jim posílala za sbor přání k narozeninám. Dnes my všichni přejeme Vám hodně Božího požehnání, posilnění na těle, duši i duchu. Modlíme se za Vás na ranních modlitbách a věříme, že Pán má pro Vás nachystaný nový domov, ve kterém ještě prožijete mnoho z jeho požehnání a radosti. To Vám přejí všichni ve sboru a posílají jedno velké společné přání. PAN MILAN MARTÍNEK Milan je po operaci rakovinového nádoru. Jsme Bohu vděčni, že vše dopadlo nad očekávání dobře, že Bůh naklonil srdce lékařů a personálu nemocnice na jeho stranu. Milane, těšíme se na Tebe, až budeš opět mezi námi, myslíme na Tebe a modlíme se za tvou situaci. Věříme, že Ježíš se bude dále oslavovat v tvém životě. Pozdravuje Tě celý sbor a myslí na Tebe i kluci z Opavy. JSOU MEZI NÁMI NEMOCNÍ, KTEŘÍ ZROVNA NEJSOU V NEMOCNICI, ALE POTŘEBUJÍ NAŠE MODLITBY A POVZBUZENÍ OD PÁNA. MODLÍME SE ZA TY, O KTERÝCH TO VÍME, ALE MOHOU BÝT NEMOCNÍ NEBO JINAK POTŘEBNÍ LIDÉ, O NICHŽ SE TO NEDOVÍME. POKUD POTŘEBUJETE MODLTBY ZA NĚJAKOU POTŘEBU, PROSÍM, DEJTE NÁM VĚDĚT A MY SE BUDEME ZA VÁS PRAVIDELNĚ MODLIT ZA KONKRÉTNÍ VĚC. str.5

6 Podzim Magdalena Hatajová Jde poutník krajem, ten poutník Podzim je. Paletu s sebou nese a maluje a maluje. Listnáče obarví žlutou, někde i trochu rudou. I fialovou a oranžovou namočí, jen zelenou nechá jehličí. A když lístek po lístečku padá, zem se zdá celá zlatá. Jenom ten vítr nezbeda mu jeho práci kazí, zafouká, nic na svém místě nenechá a v kostech mrazí. Poutník se ohlédne a spokojeně odchází, aby se potkal s paní Zimou a předal jí barvu bílou. Ta ujme se své vlády, takový už je Boží řád. Děkujme za tu nádheru a mějme jeden druhého více rád.

7 MILUJI CÍRKEV Ano, to je mé vyznání: Miluji církev. V dnešní době dost neobvyklé prohlášení a vyznání. Na církev útočí ze všech stran nejrůznější lidé, instituce a vlády. Snaží se dokázat její neopodstatněnost, její omylnost, panovačnost, hříšnost, chamtivost Nemohu si však pomoci, já ji miluji. Když jsem před rokem začal psát texty k písním, všechny texty se vztahovaly k Bohu, Ježíši a Duchu svatému. Pak jsem chtěl napsat píseň, která bude jen tak o životě, ale nemohl jsem si pomoci, skončil jsem u oslavy Boha a jeho lásky ke mně. Stejné je to s církví. Co je vlastně církev, kterou tak miluji? Sám Pán ji nazývá svou nevěstou a v devatenácté kapitole Zjevení svojí chotí manželkou. Hned ve druhé kapitole Bible se dovídáme, že: opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Ježíš byl ochotný pro svou nevěstu manželku opustit nebe a Otce a sestoupit z nebe na zem. Byl ochoten pro ni prolít krev a stát se sní jedním tělem. Kdo tedy nemiluje své tělo svého bratra, sestru nemůže milovat ani Ježíše, i když to všude prohlašuje. 1 Jan 4,20: Řekne-li někdo: Já miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. 1 Jan 3,14: My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. 1 Jan 3,10: Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje str.7

8 svého bratra. Z těchto veršů jasně vyplývá, že milovat Ježíše znamená milovat své sourozence v Kristu a naopak. Milovat své sourozence znamená milovat Krista. Pokud nemiluješ církev to jsou tví sourozenci pak nemiluješ Ježíše. Pavel píše v 1. listě Korintským: Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Mnoho z křesťanů se samo vystavuje pod prokletí tím, že nechce milovat církev své bratry a sestry. Máme milost, že zažíváme dobu, kdy přichází vlna nových poznání do církve. Bůh dává svému tělu nové poznání samo o sobě. Jsem vděčný za to, že čím dál tím více vidím jednotu mezi věřícími. Církev není struktura, i když ji v určité stupni růstu musí křesťanská společenství pro dobrou organizaci vytvořit. A to taky jako důsledek tvrdých srdcí. Neměla by být však prioritou v životě církve. Církev tu není pro organizaci samotnou, ale pro Krista. Má s ním spoluvládnou jak na zemi, tak v nebi a má se spoléhat na to, že on se o ni, jako o svoji manželku postará. Ona by k Němu měla vzhlížet s úctou a poddajností. Poddajnost je však pro nás často oříškem. Máme příliš tvrdá srdce, která jsou příčinou nelásky v církvi a jejího rozdělení. Tvrdost srdcí vede k nepoddajnosti se Kristu a dává prostor a vytváří potřebu příkazů, zákazů, struktur. Máme však zaslíbení, že Kristus si připraví svoji nevěstu, aby byla čistá a bez vrásek a poskvrny. On to umí svým pro nás tajemným způsobem udělat. Dokáže jednat s každým zvlášť a přitom z nás udělat celek. Jako tělo. Tam si buňky neporoučí navzájem, ale jsou organizované z hlavy a když se poddají, tělo funguje jako celek. Nemůžeme očekávat, že někdo nad námi, byť je to Bohem obdarovaný služebník, vyprodukuje probuzení církve. To dělá Duch svatý s jednotlivci. Znamená to, že se křesťané chtějí s radostí poddat pod jeho ruku. Pak přichází jeho zázračné vedení a moc v jednotě Kristova těla. Slyšel jsem mnoho učení o večeři Páně. Dnes však s naprostou jistotou vím, že je to o církvi. Lámat chléb můžeme pouze ve společenství. Pán nám to i říká: kdykoliv se sejdete. Kdykoli se sejdete znamená církev. Církev není jeden věřící, ale aspoň dva. Chléb jako tělo Páně, které se za nás vydává. Církev je tělem Páně a kdykoli se sejde, měla by si připomínat, že se má lámat jeden za druhého, tak, jako se nechal zlomit Kristus. Pokud lámu chléb ve společenství také vyznávám, že miluji své bratry a jsem ochoten se za ně zlomit. Pokud si neuvědomuji, že se jedná o tělo Páně, pak si jím prokletí. (Kdo nemiluje bratra, nemiluje Krista, kdo nemiluje Krista, ať je proklet) Proto je mnoho mezi námi nemocných a někteří umírají. Nejde jen o tělo, ale i o krev, Vždyť jsme všichni bratři spojení jednou Kristovou krví. Nové stvoření s novou DNA. Pokud se stavím proti bratru, zle o něm mluvím, je to znehodnocení Kristovy krve a jeho oběti za mne i za mého bratra. Jsme jedné krve! str. 8

9 Prorocké vidění a slovo k církvi. V roce 2010 jsem v duchu uviděl otevřené dveře. Pak ke mně promluvil Pán: Otevřel jsem dveře pro Armádu spásy. Pokud do nich vstoupíte, nikdo je nezavře a ponesete prapor vítězství a mé moci v této zemi. Radoval jsem se z toho a byl jsem plný očekávání. Přišlo 20. Výročí Armády spásy v ČR a sním různé akce, které rozvířily hladinu názorů a představ na tyto oslavy. Po několika měsících jsem opět uviděl tyto dveře a byly zavřené. Prošli jsme jen kolem nich. Byl jsem z toho hodně zničený a skleslý až k smrti. Trvalo to několik měsíců, než jsem se z toho dostal a mohl dál v radosti sloužit Pánu. Nedávno jsem z novu o tom přemýšlel a Pán ke mně promluvil: Oslovil jsem postupně všechna vedení denominací v této zemi. Pro všechny jsem postupně otevřel tyto dveře. Nikdo však nevstoupil. Jeden se mi dokonce vysmál a zaháněl mne jako ďábla. Ti, co slyšeli, místo aby vstoupili, začali hledat své kořeny nebo hledali to, co je vymezuje. Dveře jsem zavřel. Pamatuj si, že pokud se budeš chtít někdy vymezovat na úkor svých bratří, jednáš proti mně. Sám jsem za vás prosil, abyste byli jedno, jako já jsem jedno se svým Otcem a byli jsme v jednotě všichni společně. V mém království nejsou domy pro tradiční, charismatické, letniční, katolické nebo další denominace, pro svobodné sbory nebo společenství. V mém království jsem připravil domov pro můj lid, pro svou nevěstu, pro své děti - pro mou církev. Tak jako Mojžíš pro tvrdost srdcí dal mému lidu rozlukový lístek, tak já pro tvrdost vašich srdcí musím snášet vaše rozdělení. Když to Pán mluvil, nepřicházel z jeho slov hněv, ani smutek. Spíše bylo slyšet v jeho slovech lítost nad námi. Pokračoval: Musíš se naučit vidět věci skrze mou lásku, proto ještě mnohokrát budeš tak umírat. Já se ani na jednoho vedoucího nezlobím. Než se stali vedoucími, viděli mnoho věcí mýma očima a toužili po proměně své denominace. Když však byli dosazeni na vedoucí místo, byli obuti do zabetonovaných holinek. Teď se nemohou pohnout, i když někteří z nich mnohé věci ví nebo tuší. Mnozí stále touží a snaží se dělat pro proměnu mnoho věcí. Ale další beton je přiléván kolem nich. Je to vrstva za vrstvou. Ty největší jsou strach, odpovědnost a tradice. Strach z rozbití denominace, strach z lidí z rad a poradních orgánů, starších, synodů. Odpovědnost za ovce, které jim byli svěřené, odpovědnost za pracovníky, kteří jsou zaměstnaní, za finance. Tradice, které byly dříve k podpoře víry ve mne, se staly středem církve a slouží se jim a ne mě. Mnohé struktury, které měly sloužit misii, služebníkům, teď žijí samy pro sebe a strhávají pohled ze mne na organizaci. V mém jménu se slouží organizacím a aktivitám, místo mě. str. 9

10 Hodnotíte počet lidí na bohoslužbách, počet aktivit, přete se o písně, které se zpívají, o způsobu jakým se má sloužit, kdo se však ptá: Pane, jsi mezi námi? Pane, líbilo se Ti mezi námi? Byl v tom Tvůj Duch? Mluvíte o jednotě, ale toto vše vás vede k vymezování se. Nehledejte, v čem jste jiní než ostatní, ale také nehledejte, v čem máte jednotu, hledejte MNE! Zůstávejte v mé blízkosti a nechte se vést mým Duchem, pak nesejdete z mé cesty. Přibližte se ke mně a přiblížíte se k druhým, sjednoťte se se mnou a sjednotíte se s ostatními, protože je budete milovat tak, jako je miluji já. Zavřel jsem dveře, ale ne pro váš národ. Mám mnoho svých dětí, které připravuji pro tyto dny. Někteří mne ještě neznají, ale dám se jim poznat a oni povstanou. Společně povedou MOU církev. Bude je vidět a slyšet na ulicích, v tržnicích, v obchodních domech, v nemocnicích, na úřadech. Budou všude. Budou se k nim přidávat ti, kteří mne milují. Mnozí ubití, unavení okolnostmi, ze služby budou skrze to znovu postaveni a posilněni. Těm, kteří byli smutní a ztrápení z toho, co vidí, se vrátí radost. Najednou bude jedno, kdo kam patří, kdo jak uctívá, kdo má jakou doktrínu, protože oni mne budou znát a budou se mnou zajedno a tím i zajedno s ostatními. Jak tato vlna poroste, dotkne se všech denominací a roztaví beton kolem holínek a vedoucí se stanou, pokud to přijmou, svobodní od všeho, čím byli svazováni a přidají se k této vlně. Budou pomocníky těm, kteří tuto vlnu povedou. Budou praktickou pomocí pro tu chvíli. Ti, kteří si budou chtít zůstat v betonu, zůstanou sami, a jejich struktury ztratí život. Lidé z ní odejdou. Pane, ale jak poznám, že to, co přichází, je ono? zeptal jsem se, když domluvil. Znamením bude, že dám povstat novým mužům a ženám, kteří tuto vlnu povedou, nebudou to lidé zdatní v teologii ani ve vedení, ale budou mne znát a já se k nim budu přiznávat mocnými činy. Postavím je do své autority a lidé to poznají. Nepovedou ani lidskou moudrostí, ani mocí a silou, ale budou vedeni mým Duchem. Bude to vlna, ve které nebude zmatek ani nepokoj. Bude tam jednota. Podle toho ji poznáš, že tam bude řád, i když na první pohled to bude vypadat jako chaos a bude tam jednota a pokoj z Ducha svatého. Pak se na nějakou dobu odmlčel, aby za chvíli pokračoval slovy, která jsem znal, a která jsem často citoval: Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. str. 10

11 Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Najednou se ke mně otočil: Věříš, že Otec slyšel tuto modlitbu? Věříš, že se stane to, za co prosím? Hledáte a přemýšlíte o proroctvích, která jsou již vyplněna před mým příchodem, ale to hlavní vám stále uniká: láska, soucit a milosrdenství. Nevyhlížej, kdy přijdu, ale buď každý den se mnou. Já to v tobě učiním. Já to s vámi učiním. Pak odešel. ANO, JEŽÍŠI, VĚŘÍM. Josef Knoflíček MILUJI CÍRKEV str. 11

12 IN FORMACE Z PRAHY 3 Ohlédnutí za akcemi pořádanými KC Biskupcova v měsících září a říjen 2012 V úterý 11. září 2012 mezi nás opět zavítaly děti ze ZŠ v Ostrovní ulici. Naše setkání bylo tentokrát věnované povídání o prázdninách dříve a dnes. Společně jsme si zazpívali a vyráběli obrázky a figurky z přírodnin. Ve čtvrtek 27. září 2012 jsme v KC Biskupcova přivítali paní majorku Ruth Stannettovou, která si pro nás připravila přednášku o W. Boothovi - zakladateli Armády spásy. Měli jsme možnost si nejen procvičit angličtinu, ale též se dozvědět spoustu zajímavých informací o tomto mimořádném člověku a jeho službě potřebným. Přednášky se zúčastnilo 29 lidí. V úterý 2. října 2012 se nám podařilo uskutečnit první společný výlet dětí ze ZŠ Ostrovní a seniorů z KC Biskupcova. Vypravili jsme se do ZOO koutku v Chuchelském háji, kde jsme si prohlédli více než 30 druhů živočichů a vyslechli poutavé vyprávění lesníků. Děti odlévaly stopy zvířat a za pomoci seniorů plnily nejrůznější úkoly. Reportáž z akce nalezenete na: Od 15. do 20. října 2012 jsme mohli prožít společný čas v Jiřetíně pod Jedlovou. Počasí jsme měli nad očekávání teplé a slunečné, jídlo výborné a ubytování příjemné. Radostné stáří mezi sebou opět přivítalo pana Vladimíra Macnara, našeho bývalého zpěváka, který nyní pobývá v Domově pro seniory ve Vidimi. Pilně jsme se připravovali na adventní čas, kdy se chystáme navštívit obyvatele Domovů pro seniory a potěšit je vánočním pásmem a dárečky. Při večerních programech jsme si užili spoustu legrace a bylo nám spolu opravdu dobře. Více o pobytu jedna z účastnic, paní Dušková: Náš říjnový pobyt v Jiřetíně pod Jedlovou se nám opět vydařil. Nejen počasím, kdy nám dokonce 3 dny svítilo podzimní sluníčko, ale i prací fyzickou při přípravě dárků pro důchodce, až pojede Radostné stáří na návštěvy, ale i duševní pohodou, o kterou se nám postaraly jak Helenka Košťáková, tak Alenka Adamcová. Také sestra kapitánka Stáňa Knoflíčková nám při ranních posezeních přiblížila části Bible. Díky jim za to. Navštívili jsme 2x i místní cukrárnu, která dělá výborné domácí dorty, zmrzliny i kávy. Máme všichni pocit smysluplného pobytu. str. 12

13

14 EVEREST (text písně) Ty jsi můj Everest Chladný a vzdálený Kde mráz jen tak na protest Tvoří obraz svůj bíle nádherný Tam chtěl bych být tříští ledovou Spadlou vločkou sněhovou Oknem, kde tvým prstem mrazivým Vyznání lásky psát si nechat smím Ty jsi můj Everest Chladný a vzdálený Kde mráz jen tak na protest Tvoří obraz svůj bíle nádherný Pod prstem Tvým taje srdce mé Dotek Tvůj mě spaluje Hoří i to, co je kamenné To Tvé Slovo mou lásku vzbuzuje Nejsi můj Everest Chladný a vzdálený Jsi jen ohnivý můj test Co proměnil můj obraz studený Z kamene stalo se srdce Z mrazu žár Když podleh jsem Tobě Nebyla to slabost Byl to dar

15 MIMOŘÁDNÉ AKCE V LISTOPADU 2012 SBOR: v 17:00 hod. koncert v azylovém domě Tusarova 60, Praha :30 16:00 hod. konference o bezdomovectví Lidická 18, Praha 5 KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady pro každého RODINNOU s přátelskou atmosférou ZACHRAŇIUJÍCÍ pomáháme těm, kteří pomoc potřebují Srdečně vás zveme mezi nás v 18:00 hod. koncert Igor Mamojka Lidická 18, Praha v 16:30 hod. přednáška o stvoření Evoluce nebo Boží slovo Pavel Kábrt Lidická 18, Praha 5 KC BISKUPCOVA (úterý) Domov pro seniory Jenštejn - vystoupení Radostného stáří (čtvrtek) KC Biskupcova 9:00 hodin přednáška inženýrského geologa a textaře duchovních písní, pana Blahoslava Košťáka na téma Neživá příroda (úterý) Domov pro seniory Bethesda, Chvaly - vystoupení Radostného stáří (čtvrtek) Vánoční jarmark v KC Biskupcova 9:00 16:00 hodin Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 16:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Skupinky: ÚTERÝ 13:00 hod. Biskupcova 38, Praha 3 STŘEDA 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 ČTVRTEK 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 str. 15

16 Když jsme minulý týden projížděli venkovskou krajinou, měnící se podzimní barvy listů v nádherných odstínech červené, zlaté a hnědé vystupovaly na pozadí tmavě šedé oblohy. V kopcích jsme vjeli do mlhavého oparu a cítili jsme tam úžasný klid. Náhle se objevila škvíra v mracích, mlhou pronikly zlaté sluneční paprsky a všechny ty barvy byly ještě živější a krásnější. Barvy podzimu mám ráda, jsou tak bohaté a krásné, ale jak listí ze stromů opadává a tvoří na chodnících a na cestách koberce, připomíná mi to, že ta krása má krátké trvání s příchodem zimy a chladného počasí listy odumírají. Přimělo mě to k přemýšlení o všem, co život obsahuje: zkušenosti, radosti, požehnání, ale také období zkoušek a těžkostí, kdy se nám život zdá těžký, chladný, prázdný a šedivý. Ale jsem moc ráda, že i když prožívám tak různé věci, nejsem sama. Bůh je se mnou se svou láskou a silou. Po zimě nastává vždycky jaro s něžnou krásou objevujícího se života, poupata se rozvíjejí v nádherné květy, znovu roste listí i tráva v zářivě zelených odstínech. Mám jistotu, že v mém životě působí živý Pán Ježíš Kristus svou mocí a ujišťuje mě, že s ním je možné všechno. Každá roční doba má vlastní krásu a charakter. Modlím se za to, abych při prožívání každého období svého života zůstávala Pánu blízko a uvědomovala si, jak jeho láska a moc jedná ve mně i kolem mne. Ruth Stannettová, mjr.

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři,

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři, 1. čtení: Ž 100 1 Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého Základ kázání: Mk 12, 28-34 Kázání: Milé sestry, milí bratři, zrovna zákoník nebyl daleko od království Božího. Zrovna člověk, pro kterého jsou zákony

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více