Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro všechny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro všechny"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, Frýdlant

2 Poděkování Poděkování patří všem, kteří se na tvorbě tohoto školního vzdělávacího programu podíleli, zejména pak Mgr. Jiřímu Bláhovi za velmi cenné podněty a připomínky.

3 Tento dokument č. j /II je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j / ). Tento dokument byl včetně přílohy schválen v pedagogické radě dne Tento dokument byl schválen v Radě školy dne Platnost tohoto dokumentu: od 1. září 2010

4 Obsah OČEKÁVÁNÍ...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...2 CHARAKTERISTIKA ŠVP...6 UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ...9 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ...10 Poznámky k učebnímu plánu...10 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT...12 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...18 Český jazyk...18 Cizí jazyk...34 Anglický jazyk...37 Německý jazyk...38 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE...41 Matematika...41 Technické kreslení...50 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE...52 Informatika...52 ČLOVĚK A JEHO SVĚT...55 Prvouka...55 Vlastivěda...61 Přírodověda...65 ČLOVĚK A SPOLEČNOST...68 Dějepis...68 Člověk, společnost a zdraví...74 ČLOVĚK A PŘÍRODA...82 Přírodopis...82 Přírodní vědy...88 Zeměpis...95 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova UMĚNÍ A KULTURA Výtvarná výchova Hudební výchova VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Literárně dramatická výchova Seminář z českého jazyka a literatury Další cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Seminář z dějepisu Seminář z přírodopisu Seminář z fyziky Seminář z chemie Seminář ze zeměpisu Informatika a výpočetní technika Sportovní průprava - zaměření na kopanou Estetická výchova ŠKOLNÍ DRUŽINA AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

5 5

6 OČEKÁVÁNÍ... Ráno se otevřou dveře školy a začíná vyučování. Věčná touha člověka po harmonii očekává příchod dychtivého odpočinutého školáka, kterému se věnuje fundovaný motivovaný učitel. Chvíle, kdy učitel spřádá neviditelné nitky a citlivě vede žáka, aby sám úspěšně odhalil algebraické či syntaktické pravidlo, jsou vzácné a nezapomenutelné. Všední den přináší předvídané i nepředvídané těžkosti, a partneři, učitel a žáci, na ně musí reagovat. Partneři? Ale ovšem, jsou propojeni časem spolu stráveným, úspěchy a neúspěchy s průrvou prázdnin celé roky. Mluví denně s dítětem více minut, než rodiče. Učitel s nadstavbou svého vzdělání a praxe, přesto zranitelný výchovným i vzdělávacím neúspěchem s trvalou zátěží povinnosti vzoru. Usnadní nám vzdělávací a výchovný proces na míru školy šitý program? Pevně věřím, že ano. Dodnes se mi občas vybaví chyby, které jsem jako učitelka udělala a stydím se za ně. Tehdy jsem ovšem byla přesvědčena, že bez určité vědomosti se žák neobejde a musím ji do něj dostat. Vědomosti... Samozřejmě jsou nezbytné. Ale jsou znovu a znovu zjistitelné, o možnostech a formách není třeba se zmiňovat. Co očekává od školy žák sám? Co očekávají učitelé a jaká jsou jejich kritéria? Co rodiče? Co veřejnost? Jakkoliv malá i větší obec cítí potřebu postarat se o školní děti k jejich i svému prospěchu. Situace absolventů, snaha pozitivně ovlivnit dění v obci, zařazení občana do společnosti, není nic jiného, než reakce na základy do školních dětí vložené. Škola je jednotícím prvkem politických uskupení napojená na krevní oběh obce. Je-li amputována, nemusí se podařit krvácení zastavit, obec zanikne na řadu doprovodných nemocí. Cestu výchovy a vzdělávání bude vždy doprovázet řada otázek. Jen se některé zodpoví a naskočí nová témata. Mé radostné očekávání splní žák, který mě pozdraví, neuhne pohledem a ví, že na slušnou otázku přijde odpověď. Přeskočí příkop a dohoní vlak. Netrpí syndromem nehybného moderního dítěte, vždyť naše škola má rozšířenou výuku tělesné výchovy. Ví, jak se jmenují osady Višňové a sice leze sousedům na třešně, ale neláme celé větve a tuší, že ekologické chování je nezbytné. Ví, že promluvit cizím jazykem není nemožné a sám to zkusí. Jazykové vybavení naší školy je nadstandardní a máme se čím chlubit. Asi si neuvědomí, jaké privilegium má, když ho učí mladí učitelé, ale měl by ctít hranici slušnosti a cítit potřebu nápravy, pokud ji překročí. Říkalo se tomu svědomí. Také očekávám zdravé sebevědomí a poznání, že člověk je stále na cestě a sám se podílí na své budoucnosti, jako důsledků svých činů. K propojení informací a tím i skutečnému pochopení se většinou podařilo dojít samostatně až studentovi, který je často ke svému překvapení okouzlen svázaností dějin, literatury, vědeckého pokroku a stavu naší Země. Náš školní program usiluje o návyk propojování informací z různých oborů již v běžné výuce. to nemá jen umět, měl by tomu rozumět, detaily si podle svých potřeb a kapacity doplní kdykoliv. Přes pokusy a dějinné omyly je stále úroveň našich žáků slušná. Ať náš školní program zracionalizuje vyučovací proces. Co takto uvažuji, ozývají se mi v hlavě výkřiky Komenského. Škola bez kázně, mlýn bez vody, nic neprojde hlavou, co neprošlo smysly, škola hrou.... Ať mají jeho ideje šťastné pokračovaní! S úctou k práci pedagogů a chytrému řízení přeje úspěch starostka. Mgr. Marie Matušková 1

7 ZÁKLADNÍ INFORMACE Předkladatel: Název: Základní škola a mateřská škola Višňová příspěvková organizace, okres Liberec Adresa: Višňová Frýdlant v Čechách IČO: Identifikátor školy: Telefon: Fax: Ředitel: Ing. Bc. Luboš Šlechta Koordinátor ŠVP: Mgr. Helena Roubalová Kontaktní osoba: Ing. Bc. Luboš Šlechta Zřizovatel: Název: Obecní úřad Višňová Adresa: Višňová Frýdlant v Čechách IČO: Telefon: , Starosta: Mgr. Marie Matušková 2

8 Organizační schéma Základní školy a mateřské školy Višňová Školská rada kontrolní činnost (zřizovatel) Vedení příspěvkové organizace Ředitel Ing. Bc. Luboš Šlechta Statutární zástupce Mgr. Helena Roubalová Administrace Účetní a skladová evidence PaM Personalistika Všeobecný nákup a prodej Správa majetku (ostatní doplňková činnost) Finance, investice Organizace 1 Základní škola Vedoucí Mgr. Helena Roubalová Základní vzdělávání Výchovná činnost Metodická a kontrolní činnost Školení Organizace 2 Mateřská škola Školní družina Vedoucí Daniela Majtyková Předškolní vzdělávání Výchovná činnost Metodická a kontrolní činnost Školení 3

9 Charakteristika školy Jsme úplnou základní školou s ročníkem a mateřskou školou. Školu navštěvují žáci ze všech částí obce Višňová a z obce Černousy. Tomu jsou přizpůsobeny jízdní řády vlakové i autobusové dopravy, dobré spojení je i s Frýdlantem. Základní škola sídlí ve dvou budovách umístěných vedle sebe, školní jídelna a školní družina sídlí v samostatné budově. Škola má jednu tělocvičnu a využívá také hřiště TJ Jiskra Višňová. Škola je vybavena běžnou didaktickou technikou, k výuce se využívá multimediální dataprojektory a interaktivní tabule. Z počítačové učebny i ze všech učitelských kabinetů je přístup na internet. Každý žák i každý učitel má možnost využívat ovou poštu. Je vybudována učebna v přírodě. 8. dubna 2004 vznikla při škole Rada školy. Při škole působí také SRPDŠ. Pedagogický sbor základní školy se skládá z mladých i zkušených pedagogů. Ve školní družině pracují dvě vychovatelky. Při škole působí výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů, garant pro ekologickou výchovu. Jeden z pedagogů má na starosti kulturní dění (Mládež a kultura, Klub mladých čtenářů). Všichni učitelé se dále vzdělávají, účastní se odborných a metodických akcí podle své aprobace, seminářů a kurzů ke zvyšování své pedagogicko - psychogické způsobilosti. Absolvovali také základní kurz první pomoci a jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech. Jeden pedagog má kvalifikaci instruktora lyžování. Velkou pozornost věnuje škola žáků prospěchově slabším a žáků se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněným. Díky nižšímu průměrnému počtu žáků ve třídách je možné efektivněji uplatňovat individuální přístup a vyučovat je podle specificky upravených individuálních plánů. Těmto žákům je navíc nabízeno pravidelné doučování v rámci konzultačních hodin. Škola usiluje i o plnou integraci dětí se specifickými poruchami učení (zřizuje poradnu pro děti s dyslektickými obtížemi) i dětí zdravotně postižených. Nadaní žáci se mohou realizovat v dostatečně pestré nabídce volitelných předmětů, včetně zaměření na fotbal od 6. ročníku, účastní se vědomostních soutěží a olympiád. Škola je zapojena v dlouhodobém ekologickém projektu M.R.K.E.V. Krátkodobé projekty na aktuální témata (např. Den Země) i dlouhodobější projekty se postupně stávají pravidelnou součástí života školy. Každoročně jsou dva dny věnovány ochraně člověka za mimořádných situací (požární poplach, evakuace, zdravověda apod.). V rámci ekologické výchovy škola spolupracuje se středisky ekologické výchovy STŘEVLIK a Divizna, v rámci prevence sociálně patologických jevů se účastníme výzkumů Krajské hygienické stanice v Liberci. Snažíme se o dobré a otevřené vztahy s rodiči žáků, obcí a veřejností. Informace o prospěchu a chování žáků získávají rodiče průběžně prostřednictvím žákovských knížek, je zavedený elektronický informační systém (elektronická žákovská knížka na webových stránkách školy). Rodiče se o výsledcích svých dětí mohou informovat průběžně u jednotlivých učitelů. Dvakrát ročně (v 1. a ve 3. čtvrtletí) jsou vyhrazena informační odpoledne pro rodiče, kde se s nimi jedná diskrétně, mezi čtyřma očima. Těchto informačních odpolední se společně s rodiči mohou účastnit i žáci. Každý rok organizujeme pro rodiče i veřejnost Den otevřených dveří. Ve spolupráci se SRPDŠ probíhá závěrečná školní akademie, masopustní rej, karneval i Den dětí. Program si žáci připravují také ke Dni matek. V závěru školního roku se žáci účastní atletické olympiády. Spolupracujeme s polskou školou v Sulikówě (účast na sportovních turnajích, pobyty žáků). V rámci spolupráce s višňovským občanským sdružením Srdce pro Evropu jsou také navazovány kontakty s francouzským regionem LaMayenne. 4

10 Škola provozuje prostřednicvím občanského sdruženi I. O. - Inteligentní odpoledne volnočasové aktivity pro děti (zájmové útvary jazykové, sportovní, přírodovědné i umělecké) i pro dospělé (jazykové kurzy angličtina, francouzština, němčina a kurz práce s počítačem). Ceny zájmových útvarů jsou přizpůsobeny zdejší sociální situaci většina z nich je zdarma, některé za nízký poplatek. Škola úzce spolupracuje s místní obecní knihovnou, žáci ji mohou navštěvovat ve svém volném čase a mohou ji s učiteli využívat během vyučování. 5

11 CHARAKTERISTIKA ŠVP 1. Prioritní vzdělávací záměry školy: Škola otevřená žákům, jejich rodičům, obci a veřejnosti: - ŠVP respektuje sociální složení obyvatelstva oblasti a učitelé uplatňují při výuce individuální přístup k dětem sociálně znevýhodněným a prospěchově zaostávajícím - škola integruje žáky s poruchami učení i tělesným postižením - vzdělávací program školy, jeho realizace ve vyučování a hodnocení práce žáka je věcí veřejnou, způsob informování si volí rodič z nabídky školy - škola připravuje každoročně celou řadu akcí pro rodiče a veřejnost, úzce spolupracuje s obcí Višňová a dalšími institucemi v oblasti - škola je vzdělávacím centrem obce / propojení výuky, zájmové činnosti a kurzů pro dospělé Škola zajímavá pro žáky: - hlavní metodou žákova učení je jeho aktivní činnost a vlastní objevování poznatků pod vedením učitele a s podporou moderních informačních médií a komunikačních strategií - škola podporuje spolupráci mezi žáky a práci na společných projektech - ŠVP nabízí dva cizí jazyky, široké spektrum volitelných a nepovinných předmětů, včetně třetího světového jazyka, a řadu zájmových útvarů - škola podporuje tělesnou výchovu a sport, ve spolupráci s KFS a TJ Jiskrou Višňová organizuje škola předmět Sportovní průprava (se zaměřením na fotbal), který si mohou zvolit žáci od 6. ročníku Škola užitečná pro život: - škola vede své žáky ke zdravému stylu života - ŠVP klade důraz na dovednosti použitelné v dalším vzdělávání a praktickém životě - škola preferuje jazykovou vybavenost a počítačovou gramotnost - důležitou součástí ŠVP je výchova k volbě povolání, škola poskytuje poradenství při profesionální orientaci žáka 6

12 2. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Jakými výchovně vzdělávacími strategiemi se daných kompetencí snažíme dosáhnout? y vedeme k tomu, aby si byli schopni své vlastní učení naplánovat a zorganizovat. S pomocí učitele žáci hledají nejlepší způsob učení, který odpovídá jejich učebnímu stylu. Důraz je kladen na práci s textem, na vyhledávání informací a na jejich zpracování. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení, učí se pracovat s chybou. V rámci krátkodobých projektů využívají žáci poznatky z různých vzdělávacích oblastí, čímž si na určité jevy vytvářejí komplexnější pohled. Žáci mají možnost účastnit se soutěží a olympiád. Ve vyučování uplatňujeme prvky činnostního učení; žáci jsou vedeni pomocí problémových úloh k tomu, aby navrhovali adekvátní možnosti řešení. Ve výuce přírodovědných předmětů se často využívají pokusy či krátkodobé projekty. Žáci mohou výsledky své práce prezentovat v multimediální učebně. Žáci vyšších ročníků mají možnost připravit si vyučovací hodinu pro žáky z nižších ročníků. Ve všech vzdělávacích oblastech se snažíme vést žáky k tomu, aby se výstižně a kultivovaně vyjadřovali. S využitím modelových situací se žáci učí naslouchat promluvám jiných lidí a vhodně na ně reagovat. Ke komunikaci s veřejností využíváme místního měsíčníku Zprávy z Višňové, k jehož tvorbě žáci sami aktivně přispívají. Podporujeme komunikaci se zahraničními školami (Dzialoszyn, Sulików) pořádáme společné akce pro žáky. Během vyučování vedeme žáky k tomu, aby byli schopni pracovat v týmu (skupinová práce, projekty, diskuse, debata). y vedeme k respektování lidi z jiných prostředí, zejména handicapovaných spolužáků a jejich potřeb. Žáci se spolupodílejí na vytváření pravidel chování (školního řádu); uvědomují si tak nutnost zákonů a společenských norem. y již od prvního ročníku vedeme k tomu, aby se dokázali adekvátně zachovat v krizových situacích, aby dokázali poskytnout první pomoc. Důraz klademe také na environmentální výchovu, která prolíná jednotlivými ročníky v jednotlivých předmětech i v rámci projektů. V oblasti Člověk a svět práce, v předmětu Člověk, společnost a zdraví i v rámci estetické výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby dokázali aktivně používat materiály, nástroje a vybavení v závislosti na daném cíli, aby dbali na ochranu svého zdraví i zdraví ostatních lidí a na ochranu životního prostředí, kulturních a společenských hodnot. Snažíme se o to, aby žáci dokázali své reálné možnosti při volbě povolání spolu se svými rodiči objektivně zhodnotit. Je zpracován plán kariérního poradenství v 8. a 9. ročníku. Další orientace žáků je podporována pestrou nabídkou zájmových útvarů a nabídkou volitelných předmětů. 7

13 3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola má několikaleté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd: 1. Žáci, u kterých se projevují příznaky některé ze specifických vývojových poruch učení a chování, posíláme po projednání s rodiči a s jejich souhlasem na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. 2. Na základě závěrů a doporučení z vyšetření (které nám rodiče mohou poskytnout) s žáky individuálně pracujeme; v případě potřeby podle individuálního vzdělávacího plánu. 3. Mimo vyučování mohou tito žáci navštěvovat dvakrát týdně doučovací a procvičovací hodiny s pedagogickým asistentem, který je v úzkém kontaktu s učiteli. Škola je připravena také na integraci žáků tělesně či smyslově handicapovaných do běžných tříd; i v tomto směru máme zkušenosti. Pokud je to pro vzdělávání takového žáka nutné, pomáhá mu při práci ve škole asistent. 4. Žáci mimořádně nadaní Vzdělávání žáků mimořádně nadaných probíhá v běžných třídách a realizuje se zejména těmito postupy: 1. Diferencovaným přístupem při zadávání školních a domácích úkolů. 2. Žáci, kteří projevují o některou vzdělávací oblast zvýšený zájem, si své znalosti, dovednosti a schopnosti mohou prohloubit v rámci volitelných předmětů (např. výuka tělesné výchovy se zaměřením na kopanou), nepovinných předmětů, popř. zájmových útvarů. 3. Žáci mimořádně nadaní mají možnost individuálních konzultací s vyučujícími. 4. Každý žák má možnost připravovat se s učitelem na soutěže a olympiády podle svého zájmu. 5. Učitelé jsou připraveni vytvořit pro mimořádně nadané žáky individuální vzdělávací plán, který bude odpovídat aspirační úrovni daného žáka (prohloubení a rozšíření vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, účast ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících apod.) Se souhlasem rodičů můžeme spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou. 8

14 UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ Předmět Celke m Z toho DČD Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Průřezová témata Celkem

15 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Předmět Celkem Z toho DČD Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika Dějepis Člověk, společnost a zdraví Přírodní vědy Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Volitelné předměty z volné, 10 z vázané Celkem i s volitelnými Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk a literatura - na 1. stupni zahrnuje jazykovou a komunikační výchovu, literární výchovu a psaní - na 2. stupni zahrnuje jazykovou, komunikační a literární výchovu (oddělené hodiny i komplexní hodiny) Cizí jazyk - od 3. do 9. ročníku škola organizuje výuku cizího jazyka; přednostně je všem žákům nabízen jazyk anglický (v případě velkého zájmu o jiný cizí jazyk je možné nabídnout jazyk německý nezaručujeme však, že se na středních školách na jiný cizí jazyk než anglický bude navazovat) - od 8. do 9. ročníku škola nabízí předmět Další cizí jazyk; přednostně se nabízí jazyk německý 10

16 Člověk, společnost a zdraví - integrovaný předmět, který zahrnuje vzdělávací obory Výchova k občanství a Výchova ke zdraví - časová dotace je čerpána následovně: ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství 3 hodiny, ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 1hodina - v 7. ročníku je časová dotace rozšířena o jednu hodinu v rámci předmětu jsou probírána vybraná témata z průřezového tématu Mediální výchova a Etická výchova Přírodní vědy - tento předmět obsahuje část fyzika (vyučováno od 7. ročníku) a část chemie (vyučováno v 8. a v 9. ročníku) - tento předmět učí dva vyučující Přírodopis - jedná se o integrovaný předmět, který zahrnuje vzdělávací obory Přírodopis a Výchova ke zdraví - vzdělávací obor Výchova ke zdraví je v rámci tohoto předmětu realizován v 8. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně Člověk a svět práce - v 8. a 9. ročníku zahrnuje výchovu k volbě povolání Tělesná výchova na 1. stupni (nejpozději ve 3. ročníku) probíhá v rámci výuky kurz plavání v rozsahu 10 lekcí na 2. stupni probíhá lyžařský kurz, kterého se účastní žáci 7. ročníku a dále pak i žáci navštěvující volitelný předmět Sportovní průprava (5 dnů v zimním období) Volitelné předměty - v 8. a v 9. ročníku je zařazen předmět Další cizí jazyk s časovou dotací 3 hodiny týdně - od 6. ročníku je nabízen volitelný předmět Sportovní průprava s časovou dotací 2 hodiny týdně - další volitelné předměty jsou zařazovány podle aktuálního zájmu a odpovídajícího pedagogického zajištění Náboženství jako nepovinný předmět se vyučuje při minimálním počtu sedmi žáků. 11

17 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita INT VV, ČSP INT VV, ČSP INT VV, ČSP INT Vl INT Vl INT - ČSZ INT - ČSZ INT VV, ČSP INT VV, ČSP Poznávání lidí INT - Prv INT - Prv INT Prv INT ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ INT ČSP INT ČSZ INT - ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ Mezilidské vztahy INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ Komunikace INT ČJ INT ČJ INT ČJ INT - Vl INT - Vl INT - ČSZ INT ČSZ Kooperace a kompetice INT - Vl INT - Vl INT ČSZ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT ČJ INT ČSZ INT - ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ INT - ČSP 12

18 Výchova demokratického občana 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola INT - Vl INT Vl INT - ČSZ Občan, občanská společnost a stát INT - Vl INT - Vl INT ČSZ Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT ČSZ INT ČSZ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá INT Vl INT - Vl INT - Z INT ČSZ Objevujeme Evropu a svět INT Vl INT - Vl INT ČSZ Jsme Evropané INT ČSZ 13

19 Multikulturní výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference INT Vl INT - Vl INT ČSZ Lidské vztahy INT Prv INT - Prv INT - Prv INT ČSZ Etnický původ INT ČSZ Multikulturalita INT ČSZ, Z INT - Z Princip sociálního smíru a solidarity INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT - ČSZ Environmentální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy INT - Přv INT - Z INT Př INT - Z Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT - Přv INT Př, Z INT PříV INT - Z INT - Prv PRO Den Země INT Př, PříV, ČSZ, Z Vztah člověka k prostředí INT - Vl INT - Přv INT - ČSZ INT Z, Př 14

20 Etická výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Komunikace INT ČJ, INT ČJ, INT ČJ INT Čj INT Vl INT - ČSZ Důstojnost a identita lidské osoby INT - Prv INT -Prv INT -Prv INT Vl INT Vl INT- ČSZ INT- ČSZ Asertivní chování INT - Přv INT - Přv INT- ČSZ Reálné a zobrazené vzory INT - ČJ INT - ČJ INT- ČSZ Iniciativa a komplexní prosociálnost Aplikovaná etická výchova etické hodnoty, ochrana přírody a životního prostředí Aplikovaná etická výchova rodina Aplikovaná etická výchova sexuální zdraví Aplikovaná etická výchova duchovní rozměr člověka Aplikovaná etická výchova ekonomické hodnoty INT Prv, ČSP, Vv INT ČJ, Prv INT-Prv, ČSP, Vv INT ČJ, Prv INT Prv, ČSP, Vv INT ČJ, Prv INT Vl, ČSP, Vv INT - Přv INT - Přv INT Vl, ČSP, Vv INT - Přv INT - Přv INT- ČSZ INT- ČSZ INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT- ČSZ INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT Vl INT Vl INT- ČSZ INT- ČSZ INT- ČSZ INT- ČSZ, Př INT- ČSZ, Př 15

21 Mediální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení INT ČJ, Přv INT ČJ, Přv INT - ČSZ Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality INT - ČJ INT - ČSZ Stavba mediálních sdělení INT - ČJ INT - ČJ INT - ČSZ Vnímání autora mediálních sdělení INT - ČJ INT - ČSZ INT - ČJ Fungování a vliv médií ve společnosti INT - ČJ INT - ČSZ Tvorba mediálního sdělení INT Vl INT - ČJ Práce v realizačním týmu INT Vl INT - ČJ INT - ČJ Vysvětlivky: INT = integrace obsahu tematického okruhu průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu PRO = projekt Prv = Prvouka, Přv = Přírodověda, Vl = Vlastivěda, VV = Výtvarná výchova, ČSP = Člověk a svět práce, ČJ = Český jazyk a literatura, Př = Přírodopis, PříV = Přírodní vědy, ČSZ = Člověk, společnost a zdraví, Z = zeměpis 16

22 Dopravní výchova Bezpečnost silničního provozu je celosvětovým problémem. Proto se snažíme věnovat ji na naši škole zvýšenou pozornost. V 1. a 2. ročníku se žáci seznamují v rámci prvouky s pravidly důležitými pro chodce, ve 3. třídě začínají jezdit děti na dopravní hřiště do Frýdlantu a učí se základy pravidel silničního provozu pro cyklisty. Důležitým mezníkem je třída čtvrtá, kdy se skládají zkoušky k získání Průkazu cyklisty. Ve škole se na ně děti připravují formou zkušebních testů pro cyklisty, které si také mohou vyzkoušet na počítači pomocí programu BESIP. V rámci přípravy navštíví několikrát dopravní hřiště ve Frýdlantu, kde také skládají závěrečné zkoušky. Na druhém stupni bývá zařazována dopravní výchova jako průřezové téma do předmětu Člověk, společnost a zdraví. V měsíci dubnu píší žáci tříd testy zaměřené na dopravní výchovu. Několikrát do roka zveme Policii České republiky, která dělá přednášky žákům na 1. stupni základní školy a kontroluje před školou cyklisty - vybavení kola a nošení přilby. 17

23 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk Základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti žáků základní školy je kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Jazykový rozvoj žáků probíhá paralelně a ve vzájemné podmíněnosti s jejich rozumovým a emocionálním zráním. Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí. Získává prostředky k tomu, aby chápal význam nejdůležitějších literárních výtvorů v historii národní a evropské kultury a mohl se orientovat v různých formách slovesné produkce současnosti. Ovládnutí jazykových prostředků češtiny je i základním předpokladem úspěšného vzdělávání v dalších oblastech, zejména při osvojování cizích jazyků. Časové dotace českého jazyka v jednotlivých ročnících: Ročník Týdenní časová dotace 9 hodin 10 hodin 9 hodin 7 hodin 7 hodin 5 hodin 5 hodin 4 hodiny 4 hodiny I. STUPEŇ 1. období KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy Učivo 1. ročník Učivo 2. ročník Učivo - 3. ročník Průřezová témata - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - článek, nadpis, řádek, odstavec - nácvik hlasitého a tichého čtení - procvičování plynulého čtení vět - zvyšování plynulosti čtení, jeho kvality a rychlosti, vzbuzení zájmu o četbu prostřednictvím prezentace vhodných knih 18

24 - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené souvislosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - zdvořilost - otevřená komunikace - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - osvojí si oslovování křestními jmény, umí vhodně pozdravit, dokáže naslouchat, dodržuje jednoduchá komunikační pravidla - umí poděkovat, omluvit se, přiměřeně gestikuluje - práce s učebnicí - ústní i písemné zadávání úkolu s cílem zvýšit schopnost práce podle instrukcí - seznámení s komunikačními pravidly při rozhovoru - dramatizace rozhovoru s lékařem, s pracovníkem cestovní kanceláře - respektování pravidla neskákat druhému do řeči, umění naslouchat - rozvíjení znělého hlasu, artikulování, srozumitelné mluvení - říkadla a jejich rytmizace, nafukování balónku - hry s dechem - kontrola vlastního tempa řeči - volba hlasitosti - představení se, otevřená komunikace, pozdrav, úsměv, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, zdvořilost, pokládání otázek, zrakový kontakt - poděkování, prosba, omluva, podání ruky, gestikulace - respektování pravidla neskákat druhému do řeči, umění naslouchat Naslouchání druhým, vyjadřování vlastního názoru, diskuse. Komunikace při vytváření výchovného kolektivu. Komunikace při vytváření výchovného kolektivu. Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích. Základy neverbální komunikace. Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích. Základy neverbální komunikace. 19

25 - seznámí se s prvky neverbální komunikace, vyjadřuje city v jednoduchých situacích - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - vyprávění vlastní příhody - krátký mluvený projev - vyprávění vlastní příhody - rozlišovat podstatné, správně řadit děj - popis zvířátka, oblíbené hračky - správné sezení, sklon sešitu, správná volba psací potřeby, držení pera - cvičení kresebného charakteru, průpravné cviky na psaní - psaní písmen, slabik, slov - užití tečky a čárky ve větě - psaní jednotlivých písmen, číslic, jejich automatizace - nácvik spojů jednotlivých písmen - kontrola vlastního písemného projevu - opis a přepis, diktát - opis a přepis, diktát - žádost - postoje těla, mimika, vyjádření a usměrňování základních citů, projevy radosti a smutku - pantomimické hry - vyprávění vlastní příhody - osnova - procvičování psaní - římské číslice - opis a přepis, diktát - slohová cvičení - řazení obrázků a vypravování příběhu, popis obrázků - řazení obrázků, vět, částí textu, V, vypravování příběhu, popis obrázků Základy neverbální komunikace. Komunikace citů. Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti, novinky. Aplikovaná etická výchova rodina. 20

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Poděkování Poděkování patří

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více