Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro všechny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro všechny"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, Frýdlant

2 Poděkování Poděkování patří všem, kteří se na tvorbě tohoto školního vzdělávacího programu podíleli, zejména pak Mgr. Jiřímu Bláhovi za velmi cenné podněty a připomínky.

3 Tento dokument č. j /II je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j / ). Tento dokument byl včetně přílohy schválen v pedagogické radě dne Tento dokument byl schválen v Radě školy dne Platnost tohoto dokumentu: od 1. září 2010

4 Obsah OČEKÁVÁNÍ...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...2 CHARAKTERISTIKA ŠVP...6 UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ...9 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ...10 Poznámky k učebnímu plánu...10 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT...12 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...18 Český jazyk...18 Cizí jazyk...34 Anglický jazyk...37 Německý jazyk...38 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE...41 Matematika...41 Technické kreslení...50 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE...52 Informatika...52 ČLOVĚK A JEHO SVĚT...55 Prvouka...55 Vlastivěda...61 Přírodověda...65 ČLOVĚK A SPOLEČNOST...68 Dějepis...68 Člověk, společnost a zdraví...74 ČLOVĚK A PŘÍRODA...82 Přírodopis...82 Přírodní vědy...88 Zeměpis...95 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova UMĚNÍ A KULTURA Výtvarná výchova Hudební výchova VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Literárně dramatická výchova Seminář z českého jazyka a literatury Další cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Seminář z dějepisu Seminář z přírodopisu Seminář z fyziky Seminář z chemie Seminář ze zeměpisu Informatika a výpočetní technika Sportovní průprava - zaměření na kopanou Estetická výchova ŠKOLNÍ DRUŽINA AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

5 5

6 OČEKÁVÁNÍ... Ráno se otevřou dveře školy a začíná vyučování. Věčná touha člověka po harmonii očekává příchod dychtivého odpočinutého školáka, kterému se věnuje fundovaný motivovaný učitel. Chvíle, kdy učitel spřádá neviditelné nitky a citlivě vede žáka, aby sám úspěšně odhalil algebraické či syntaktické pravidlo, jsou vzácné a nezapomenutelné. Všední den přináší předvídané i nepředvídané těžkosti, a partneři, učitel a žáci, na ně musí reagovat. Partneři? Ale ovšem, jsou propojeni časem spolu stráveným, úspěchy a neúspěchy s průrvou prázdnin celé roky. Mluví denně s dítětem více minut, než rodiče. Učitel s nadstavbou svého vzdělání a praxe, přesto zranitelný výchovným i vzdělávacím neúspěchem s trvalou zátěží povinnosti vzoru. Usnadní nám vzdělávací a výchovný proces na míru školy šitý program? Pevně věřím, že ano. Dodnes se mi občas vybaví chyby, které jsem jako učitelka udělala a stydím se za ně. Tehdy jsem ovšem byla přesvědčena, že bez určité vědomosti se žák neobejde a musím ji do něj dostat. Vědomosti... Samozřejmě jsou nezbytné. Ale jsou znovu a znovu zjistitelné, o možnostech a formách není třeba se zmiňovat. Co očekává od školy žák sám? Co očekávají učitelé a jaká jsou jejich kritéria? Co rodiče? Co veřejnost? Jakkoliv malá i větší obec cítí potřebu postarat se o školní děti k jejich i svému prospěchu. Situace absolventů, snaha pozitivně ovlivnit dění v obci, zařazení občana do společnosti, není nic jiného, než reakce na základy do školních dětí vložené. Škola je jednotícím prvkem politických uskupení napojená na krevní oběh obce. Je-li amputována, nemusí se podařit krvácení zastavit, obec zanikne na řadu doprovodných nemocí. Cestu výchovy a vzdělávání bude vždy doprovázet řada otázek. Jen se některé zodpoví a naskočí nová témata. Mé radostné očekávání splní žák, který mě pozdraví, neuhne pohledem a ví, že na slušnou otázku přijde odpověď. Přeskočí příkop a dohoní vlak. Netrpí syndromem nehybného moderního dítěte, vždyť naše škola má rozšířenou výuku tělesné výchovy. Ví, jak se jmenují osady Višňové a sice leze sousedům na třešně, ale neláme celé větve a tuší, že ekologické chování je nezbytné. Ví, že promluvit cizím jazykem není nemožné a sám to zkusí. Jazykové vybavení naší školy je nadstandardní a máme se čím chlubit. Asi si neuvědomí, jaké privilegium má, když ho učí mladí učitelé, ale měl by ctít hranici slušnosti a cítit potřebu nápravy, pokud ji překročí. Říkalo se tomu svědomí. Také očekávám zdravé sebevědomí a poznání, že člověk je stále na cestě a sám se podílí na své budoucnosti, jako důsledků svých činů. K propojení informací a tím i skutečnému pochopení se většinou podařilo dojít samostatně až studentovi, který je často ke svému překvapení okouzlen svázaností dějin, literatury, vědeckého pokroku a stavu naší Země. Náš školní program usiluje o návyk propojování informací z různých oborů již v běžné výuce. to nemá jen umět, měl by tomu rozumět, detaily si podle svých potřeb a kapacity doplní kdykoliv. Přes pokusy a dějinné omyly je stále úroveň našich žáků slušná. Ať náš školní program zracionalizuje vyučovací proces. Co takto uvažuji, ozývají se mi v hlavě výkřiky Komenského. Škola bez kázně, mlýn bez vody, nic neprojde hlavou, co neprošlo smysly, škola hrou.... Ať mají jeho ideje šťastné pokračovaní! S úctou k práci pedagogů a chytrému řízení přeje úspěch starostka. Mgr. Marie Matušková 1

7 ZÁKLADNÍ INFORMACE Předkladatel: Název: Základní škola a mateřská škola Višňová příspěvková organizace, okres Liberec Adresa: Višňová Frýdlant v Čechách IČO: Identifikátor školy: Telefon: Fax: Ředitel: Ing. Bc. Luboš Šlechta Koordinátor ŠVP: Mgr. Helena Roubalová Kontaktní osoba: Ing. Bc. Luboš Šlechta Zřizovatel: Název: Obecní úřad Višňová Adresa: Višňová Frýdlant v Čechách IČO: Telefon: , Starosta: Mgr. Marie Matušková 2

8 Organizační schéma Základní školy a mateřské školy Višňová Školská rada kontrolní činnost (zřizovatel) Vedení příspěvkové organizace Ředitel Ing. Bc. Luboš Šlechta Statutární zástupce Mgr. Helena Roubalová Administrace Účetní a skladová evidence PaM Personalistika Všeobecný nákup a prodej Správa majetku (ostatní doplňková činnost) Finance, investice Organizace 1 Základní škola Vedoucí Mgr. Helena Roubalová Základní vzdělávání Výchovná činnost Metodická a kontrolní činnost Školení Organizace 2 Mateřská škola Školní družina Vedoucí Daniela Majtyková Předškolní vzdělávání Výchovná činnost Metodická a kontrolní činnost Školení 3

9 Charakteristika školy Jsme úplnou základní školou s ročníkem a mateřskou školou. Školu navštěvují žáci ze všech částí obce Višňová a z obce Černousy. Tomu jsou přizpůsobeny jízdní řády vlakové i autobusové dopravy, dobré spojení je i s Frýdlantem. Základní škola sídlí ve dvou budovách umístěných vedle sebe, školní jídelna a školní družina sídlí v samostatné budově. Škola má jednu tělocvičnu a využívá také hřiště TJ Jiskra Višňová. Škola je vybavena běžnou didaktickou technikou, k výuce se využívá multimediální dataprojektory a interaktivní tabule. Z počítačové učebny i ze všech učitelských kabinetů je přístup na internet. Každý žák i každý učitel má možnost využívat ovou poštu. Je vybudována učebna v přírodě. 8. dubna 2004 vznikla při škole Rada školy. Při škole působí také SRPDŠ. Pedagogický sbor základní školy se skládá z mladých i zkušených pedagogů. Ve školní družině pracují dvě vychovatelky. Při škole působí výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů, garant pro ekologickou výchovu. Jeden z pedagogů má na starosti kulturní dění (Mládež a kultura, Klub mladých čtenářů). Všichni učitelé se dále vzdělávají, účastní se odborných a metodických akcí podle své aprobace, seminářů a kurzů ke zvyšování své pedagogicko - psychogické způsobilosti. Absolvovali také základní kurz první pomoci a jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech. Jeden pedagog má kvalifikaci instruktora lyžování. Velkou pozornost věnuje škola žáků prospěchově slabším a žáků se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněným. Díky nižšímu průměrnému počtu žáků ve třídách je možné efektivněji uplatňovat individuální přístup a vyučovat je podle specificky upravených individuálních plánů. Těmto žákům je navíc nabízeno pravidelné doučování v rámci konzultačních hodin. Škola usiluje i o plnou integraci dětí se specifickými poruchami učení (zřizuje poradnu pro děti s dyslektickými obtížemi) i dětí zdravotně postižených. Nadaní žáci se mohou realizovat v dostatečně pestré nabídce volitelných předmětů, včetně zaměření na fotbal od 6. ročníku, účastní se vědomostních soutěží a olympiád. Škola je zapojena v dlouhodobém ekologickém projektu M.R.K.E.V. Krátkodobé projekty na aktuální témata (např. Den Země) i dlouhodobější projekty se postupně stávají pravidelnou součástí života školy. Každoročně jsou dva dny věnovány ochraně člověka za mimořádných situací (požární poplach, evakuace, zdravověda apod.). V rámci ekologické výchovy škola spolupracuje se středisky ekologické výchovy STŘEVLIK a Divizna, v rámci prevence sociálně patologických jevů se účastníme výzkumů Krajské hygienické stanice v Liberci. Snažíme se o dobré a otevřené vztahy s rodiči žáků, obcí a veřejností. Informace o prospěchu a chování žáků získávají rodiče průběžně prostřednictvím žákovských knížek, je zavedený elektronický informační systém (elektronická žákovská knížka na webových stránkách školy). Rodiče se o výsledcích svých dětí mohou informovat průběžně u jednotlivých učitelů. Dvakrát ročně (v 1. a ve 3. čtvrtletí) jsou vyhrazena informační odpoledne pro rodiče, kde se s nimi jedná diskrétně, mezi čtyřma očima. Těchto informačních odpolední se společně s rodiči mohou účastnit i žáci. Každý rok organizujeme pro rodiče i veřejnost Den otevřených dveří. Ve spolupráci se SRPDŠ probíhá závěrečná školní akademie, masopustní rej, karneval i Den dětí. Program si žáci připravují také ke Dni matek. V závěru školního roku se žáci účastní atletické olympiády. Spolupracujeme s polskou školou v Sulikówě (účast na sportovních turnajích, pobyty žáků). V rámci spolupráce s višňovským občanským sdružením Srdce pro Evropu jsou také navazovány kontakty s francouzským regionem LaMayenne. 4

10 Škola provozuje prostřednicvím občanského sdruženi I. O. - Inteligentní odpoledne volnočasové aktivity pro děti (zájmové útvary jazykové, sportovní, přírodovědné i umělecké) i pro dospělé (jazykové kurzy angličtina, francouzština, němčina a kurz práce s počítačem). Ceny zájmových útvarů jsou přizpůsobeny zdejší sociální situaci většina z nich je zdarma, některé za nízký poplatek. Škola úzce spolupracuje s místní obecní knihovnou, žáci ji mohou navštěvovat ve svém volném čase a mohou ji s učiteli využívat během vyučování. 5

11 CHARAKTERISTIKA ŠVP 1. Prioritní vzdělávací záměry školy: Škola otevřená žákům, jejich rodičům, obci a veřejnosti: - ŠVP respektuje sociální složení obyvatelstva oblasti a učitelé uplatňují při výuce individuální přístup k dětem sociálně znevýhodněným a prospěchově zaostávajícím - škola integruje žáky s poruchami učení i tělesným postižením - vzdělávací program školy, jeho realizace ve vyučování a hodnocení práce žáka je věcí veřejnou, způsob informování si volí rodič z nabídky školy - škola připravuje každoročně celou řadu akcí pro rodiče a veřejnost, úzce spolupracuje s obcí Višňová a dalšími institucemi v oblasti - škola je vzdělávacím centrem obce / propojení výuky, zájmové činnosti a kurzů pro dospělé Škola zajímavá pro žáky: - hlavní metodou žákova učení je jeho aktivní činnost a vlastní objevování poznatků pod vedením učitele a s podporou moderních informačních médií a komunikačních strategií - škola podporuje spolupráci mezi žáky a práci na společných projektech - ŠVP nabízí dva cizí jazyky, široké spektrum volitelných a nepovinných předmětů, včetně třetího světového jazyka, a řadu zájmových útvarů - škola podporuje tělesnou výchovu a sport, ve spolupráci s KFS a TJ Jiskrou Višňová organizuje škola předmět Sportovní průprava (se zaměřením na fotbal), který si mohou zvolit žáci od 6. ročníku Škola užitečná pro život: - škola vede své žáky ke zdravému stylu života - ŠVP klade důraz na dovednosti použitelné v dalším vzdělávání a praktickém životě - škola preferuje jazykovou vybavenost a počítačovou gramotnost - důležitou součástí ŠVP je výchova k volbě povolání, škola poskytuje poradenství při profesionální orientaci žáka 6

12 2. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Jakými výchovně vzdělávacími strategiemi se daných kompetencí snažíme dosáhnout? y vedeme k tomu, aby si byli schopni své vlastní učení naplánovat a zorganizovat. S pomocí učitele žáci hledají nejlepší způsob učení, který odpovídá jejich učebnímu stylu. Důraz je kladen na práci s textem, na vyhledávání informací a na jejich zpracování. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení, učí se pracovat s chybou. V rámci krátkodobých projektů využívají žáci poznatky z různých vzdělávacích oblastí, čímž si na určité jevy vytvářejí komplexnější pohled. Žáci mají možnost účastnit se soutěží a olympiád. Ve vyučování uplatňujeme prvky činnostního učení; žáci jsou vedeni pomocí problémových úloh k tomu, aby navrhovali adekvátní možnosti řešení. Ve výuce přírodovědných předmětů se často využívají pokusy či krátkodobé projekty. Žáci mohou výsledky své práce prezentovat v multimediální učebně. Žáci vyšších ročníků mají možnost připravit si vyučovací hodinu pro žáky z nižších ročníků. Ve všech vzdělávacích oblastech se snažíme vést žáky k tomu, aby se výstižně a kultivovaně vyjadřovali. S využitím modelových situací se žáci učí naslouchat promluvám jiných lidí a vhodně na ně reagovat. Ke komunikaci s veřejností využíváme místního měsíčníku Zprávy z Višňové, k jehož tvorbě žáci sami aktivně přispívají. Podporujeme komunikaci se zahraničními školami (Dzialoszyn, Sulików) pořádáme společné akce pro žáky. Během vyučování vedeme žáky k tomu, aby byli schopni pracovat v týmu (skupinová práce, projekty, diskuse, debata). y vedeme k respektování lidi z jiných prostředí, zejména handicapovaných spolužáků a jejich potřeb. Žáci se spolupodílejí na vytváření pravidel chování (školního řádu); uvědomují si tak nutnost zákonů a společenských norem. y již od prvního ročníku vedeme k tomu, aby se dokázali adekvátně zachovat v krizových situacích, aby dokázali poskytnout první pomoc. Důraz klademe také na environmentální výchovu, která prolíná jednotlivými ročníky v jednotlivých předmětech i v rámci projektů. V oblasti Člověk a svět práce, v předmětu Člověk, společnost a zdraví i v rámci estetické výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby dokázali aktivně používat materiály, nástroje a vybavení v závislosti na daném cíli, aby dbali na ochranu svého zdraví i zdraví ostatních lidí a na ochranu životního prostředí, kulturních a společenských hodnot. Snažíme se o to, aby žáci dokázali své reálné možnosti při volbě povolání spolu se svými rodiči objektivně zhodnotit. Je zpracován plán kariérního poradenství v 8. a 9. ročníku. Další orientace žáků je podporována pestrou nabídkou zájmových útvarů a nabídkou volitelných předmětů. 7

13 3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola má několikaleté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd: 1. Žáci, u kterých se projevují příznaky některé ze specifických vývojových poruch učení a chování, posíláme po projednání s rodiči a s jejich souhlasem na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. 2. Na základě závěrů a doporučení z vyšetření (které nám rodiče mohou poskytnout) s žáky individuálně pracujeme; v případě potřeby podle individuálního vzdělávacího plánu. 3. Mimo vyučování mohou tito žáci navštěvovat dvakrát týdně doučovací a procvičovací hodiny s pedagogickým asistentem, který je v úzkém kontaktu s učiteli. Škola je připravena také na integraci žáků tělesně či smyslově handicapovaných do běžných tříd; i v tomto směru máme zkušenosti. Pokud je to pro vzdělávání takového žáka nutné, pomáhá mu při práci ve škole asistent. 4. Žáci mimořádně nadaní Vzdělávání žáků mimořádně nadaných probíhá v běžných třídách a realizuje se zejména těmito postupy: 1. Diferencovaným přístupem při zadávání školních a domácích úkolů. 2. Žáci, kteří projevují o některou vzdělávací oblast zvýšený zájem, si své znalosti, dovednosti a schopnosti mohou prohloubit v rámci volitelných předmětů (např. výuka tělesné výchovy se zaměřením na kopanou), nepovinných předmětů, popř. zájmových útvarů. 3. Žáci mimořádně nadaní mají možnost individuálních konzultací s vyučujícími. 4. Každý žák má možnost připravovat se s učitelem na soutěže a olympiády podle svého zájmu. 5. Učitelé jsou připraveni vytvořit pro mimořádně nadané žáky individuální vzdělávací plán, který bude odpovídat aspirační úrovni daného žáka (prohloubení a rozšíření vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, účast ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících apod.) Se souhlasem rodičů můžeme spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou. 8

14 UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ Předmět Celke m Z toho DČD Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Průřezová témata Celkem

15 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Předmět Celkem Z toho DČD Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika Dějepis Člověk, společnost a zdraví Přírodní vědy Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Volitelné předměty z volné, 10 z vázané Celkem i s volitelnými Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk a literatura - na 1. stupni zahrnuje jazykovou a komunikační výchovu, literární výchovu a psaní - na 2. stupni zahrnuje jazykovou, komunikační a literární výchovu (oddělené hodiny i komplexní hodiny) Cizí jazyk - od 3. do 9. ročníku škola organizuje výuku cizího jazyka; přednostně je všem žákům nabízen jazyk anglický (v případě velkého zájmu o jiný cizí jazyk je možné nabídnout jazyk německý nezaručujeme však, že se na středních školách na jiný cizí jazyk než anglický bude navazovat) - od 8. do 9. ročníku škola nabízí předmět Další cizí jazyk; přednostně se nabízí jazyk německý 10

16 Člověk, společnost a zdraví - integrovaný předmět, který zahrnuje vzdělávací obory Výchova k občanství a Výchova ke zdraví - časová dotace je čerpána následovně: ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství 3 hodiny, ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 1hodina - v 7. ročníku je časová dotace rozšířena o jednu hodinu v rámci předmětu jsou probírána vybraná témata z průřezového tématu Mediální výchova a Etická výchova Přírodní vědy - tento předmět obsahuje část fyzika (vyučováno od 7. ročníku) a část chemie (vyučováno v 8. a v 9. ročníku) - tento předmět učí dva vyučující Přírodopis - jedná se o integrovaný předmět, který zahrnuje vzdělávací obory Přírodopis a Výchova ke zdraví - vzdělávací obor Výchova ke zdraví je v rámci tohoto předmětu realizován v 8. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně Člověk a svět práce - v 8. a 9. ročníku zahrnuje výchovu k volbě povolání Tělesná výchova na 1. stupni (nejpozději ve 3. ročníku) probíhá v rámci výuky kurz plavání v rozsahu 10 lekcí na 2. stupni probíhá lyžařský kurz, kterého se účastní žáci 7. ročníku a dále pak i žáci navštěvující volitelný předmět Sportovní průprava (5 dnů v zimním období) Volitelné předměty - v 8. a v 9. ročníku je zařazen předmět Další cizí jazyk s časovou dotací 3 hodiny týdně - od 6. ročníku je nabízen volitelný předmět Sportovní průprava s časovou dotací 2 hodiny týdně - další volitelné předměty jsou zařazovány podle aktuálního zájmu a odpovídajícího pedagogického zajištění Náboženství jako nepovinný předmět se vyučuje při minimálním počtu sedmi žáků. 11

17 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita INT VV, ČSP INT VV, ČSP INT VV, ČSP INT Vl INT Vl INT - ČSZ INT - ČSZ INT VV, ČSP INT VV, ČSP Poznávání lidí INT - Prv INT - Prv INT Prv INT ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ INT ČSP INT ČSZ INT - ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ Mezilidské vztahy INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ Komunikace INT ČJ INT ČJ INT ČJ INT - Vl INT - Vl INT - ČSZ INT ČSZ Kooperace a kompetice INT - Vl INT - Vl INT ČSZ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT ČJ INT ČSZ INT - ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ INT - ČSP 12

18 Výchova demokratického občana 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola INT - Vl INT Vl INT - ČSZ Občan, občanská společnost a stát INT - Vl INT - Vl INT ČSZ Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT ČSZ INT ČSZ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá INT Vl INT - Vl INT - Z INT ČSZ Objevujeme Evropu a svět INT Vl INT - Vl INT ČSZ Jsme Evropané INT ČSZ 13

19 Multikulturní výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference INT Vl INT - Vl INT ČSZ Lidské vztahy INT Prv INT - Prv INT - Prv INT ČSZ Etnický původ INT ČSZ Multikulturalita INT ČSZ, Z INT - Z Princip sociálního smíru a solidarity INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT - ČSZ Environmentální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy INT - Přv INT - Z INT Př INT - Z Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT - Přv INT Př, Z INT PříV INT - Z INT - Prv PRO Den Země INT Př, PříV, ČSZ, Z Vztah člověka k prostředí INT - Vl INT - Přv INT - ČSZ INT Z, Př 14

20 Etická výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Komunikace INT ČJ, INT ČJ, INT ČJ INT Čj INT Vl INT - ČSZ Důstojnost a identita lidské osoby INT - Prv INT -Prv INT -Prv INT Vl INT Vl INT- ČSZ INT- ČSZ Asertivní chování INT - Přv INT - Přv INT- ČSZ Reálné a zobrazené vzory INT - ČJ INT - ČJ INT- ČSZ Iniciativa a komplexní prosociálnost Aplikovaná etická výchova etické hodnoty, ochrana přírody a životního prostředí Aplikovaná etická výchova rodina Aplikovaná etická výchova sexuální zdraví Aplikovaná etická výchova duchovní rozměr člověka Aplikovaná etická výchova ekonomické hodnoty INT Prv, ČSP, Vv INT ČJ, Prv INT-Prv, ČSP, Vv INT ČJ, Prv INT Prv, ČSP, Vv INT ČJ, Prv INT Vl, ČSP, Vv INT - Přv INT - Přv INT Vl, ČSP, Vv INT - Přv INT - Přv INT- ČSZ INT- ČSZ INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT- ČSZ INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT Vl INT Vl INT- ČSZ INT- ČSZ INT- ČSZ INT- ČSZ, Př INT- ČSZ, Př 15

21 Mediální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení INT ČJ, Přv INT ČJ, Přv INT - ČSZ Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality INT - ČJ INT - ČSZ Stavba mediálních sdělení INT - ČJ INT - ČJ INT - ČSZ Vnímání autora mediálních sdělení INT - ČJ INT - ČSZ INT - ČJ Fungování a vliv médií ve společnosti INT - ČJ INT - ČSZ Tvorba mediálního sdělení INT Vl INT - ČJ Práce v realizačním týmu INT Vl INT - ČJ INT - ČJ Vysvětlivky: INT = integrace obsahu tematického okruhu průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu PRO = projekt Prv = Prvouka, Přv = Přírodověda, Vl = Vlastivěda, VV = Výtvarná výchova, ČSP = Člověk a svět práce, ČJ = Český jazyk a literatura, Př = Přírodopis, PříV = Přírodní vědy, ČSZ = Člověk, společnost a zdraví, Z = zeměpis 16

22 Dopravní výchova Bezpečnost silničního provozu je celosvětovým problémem. Proto se snažíme věnovat ji na naši škole zvýšenou pozornost. V 1. a 2. ročníku se žáci seznamují v rámci prvouky s pravidly důležitými pro chodce, ve 3. třídě začínají jezdit děti na dopravní hřiště do Frýdlantu a učí se základy pravidel silničního provozu pro cyklisty. Důležitým mezníkem je třída čtvrtá, kdy se skládají zkoušky k získání Průkazu cyklisty. Ve škole se na ně děti připravují formou zkušebních testů pro cyklisty, které si také mohou vyzkoušet na počítači pomocí programu BESIP. V rámci přípravy navštíví několikrát dopravní hřiště ve Frýdlantu, kde také skládají závěrečné zkoušky. Na druhém stupni bývá zařazována dopravní výchova jako průřezové téma do předmětu Člověk, společnost a zdraví. V měsíci dubnu píší žáci tříd testy zaměřené na dopravní výchovu. Několikrát do roka zveme Policii České republiky, která dělá přednášky žákům na 1. stupni základní školy a kontroluje před školou cyklisty - vybavení kola a nošení přilby. 17

23 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk Základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti žáků základní školy je kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Jazykový rozvoj žáků probíhá paralelně a ve vzájemné podmíněnosti s jejich rozumovým a emocionálním zráním. Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí. Získává prostředky k tomu, aby chápal význam nejdůležitějších literárních výtvorů v historii národní a evropské kultury a mohl se orientovat v různých formách slovesné produkce současnosti. Ovládnutí jazykových prostředků češtiny je i základním předpokladem úspěšného vzdělávání v dalších oblastech, zejména při osvojování cizích jazyků. Časové dotace českého jazyka v jednotlivých ročnících: Ročník Týdenní časová dotace 9 hodin 10 hodin 9 hodin 7 hodin 7 hodin 5 hodin 5 hodin 4 hodiny 4 hodiny I. STUPEŇ 1. období KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy Učivo 1. ročník Učivo 2. ročník Učivo - 3. ročník Průřezová témata - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - článek, nadpis, řádek, odstavec - nácvik hlasitého a tichého čtení - procvičování plynulého čtení vět - zvyšování plynulosti čtení, jeho kvality a rychlosti, vzbuzení zájmu o četbu prostřednictvím prezentace vhodných knih 18

24 - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené souvislosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - zdvořilost - otevřená komunikace - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - osvojí si oslovování křestními jmény, umí vhodně pozdravit, dokáže naslouchat, dodržuje jednoduchá komunikační pravidla - umí poděkovat, omluvit se, přiměřeně gestikuluje - práce s učebnicí - ústní i písemné zadávání úkolu s cílem zvýšit schopnost práce podle instrukcí - seznámení s komunikačními pravidly při rozhovoru - dramatizace rozhovoru s lékařem, s pracovníkem cestovní kanceláře - respektování pravidla neskákat druhému do řeči, umění naslouchat - rozvíjení znělého hlasu, artikulování, srozumitelné mluvení - říkadla a jejich rytmizace, nafukování balónku - hry s dechem - kontrola vlastního tempa řeči - volba hlasitosti - představení se, otevřená komunikace, pozdrav, úsměv, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, zdvořilost, pokládání otázek, zrakový kontakt - poděkování, prosba, omluva, podání ruky, gestikulace - respektování pravidla neskákat druhému do řeči, umění naslouchat Naslouchání druhým, vyjadřování vlastního názoru, diskuse. Komunikace při vytváření výchovného kolektivu. Komunikace při vytváření výchovného kolektivu. Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích. Základy neverbální komunikace. Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích. Základy neverbální komunikace. 19

25 - seznámí se s prvky neverbální komunikace, vyjadřuje city v jednoduchých situacích - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - vyprávění vlastní příhody - krátký mluvený projev - vyprávění vlastní příhody - rozlišovat podstatné, správně řadit děj - popis zvířátka, oblíbené hračky - správné sezení, sklon sešitu, správná volba psací potřeby, držení pera - cvičení kresebného charakteru, průpravné cviky na psaní - psaní písmen, slabik, slov - užití tečky a čárky ve větě - psaní jednotlivých písmen, číslic, jejich automatizace - nácvik spojů jednotlivých písmen - kontrola vlastního písemného projevu - opis a přepis, diktát - opis a přepis, diktát - žádost - postoje těla, mimika, vyjádření a usměrňování základních citů, projevy radosti a smutku - pantomimické hry - vyprávění vlastní příhody - osnova - procvičování psaní - římské číslice - opis a přepis, diktát - slohová cvičení - řazení obrázků a vypravování příběhu, popis obrázků - řazení obrázků, vět, částí textu, V, vypravování příběhu, popis obrázků Základy neverbální komunikace. Komunikace citů. Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti, novinky. Aplikovaná etická výchova rodina. 20

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola, příspěvková organizace 2013 Č.j.: 2013/406 OBSAH OBSAH... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 4 UČEBNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Výchovami k výchově a vzdělání Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola generála Františka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně Základní škola sv. Voršily v Praze Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení

Více

Platnost od 1. 9. 2013

Platnost od 1. 9. 2013 Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVA K ODPOVĚDNOSTI A OSOBNÍ SVOBODĚ Platnost od 1. 9. 2013-1 - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Výchova k odpovědnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu č.j. 330/07 Školní

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814. okres Karviná, příspěvková organizace

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814. okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. ZŠ/523/2007 OBSAH Identifikační údaje...6 Charakteristika školy...7

Více

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola vědomostí, pohybu a her Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Aš, OBSAH: ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program - 2 -

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více