Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohybu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohybu"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohybu Základní škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace, Brno

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Velikost školy a charakteristika žáků Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Formy spolupráce se zák.zástupci a dalšími soc.partnery Školní družina Zájmové kroužky Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Průřezová témata Učební plán Učební plán 1.stupně Učební plán 2.stupně Učební osnovy Učební osnovy 1.stupně Nepovinné předměty 1. stupně Učební osnovy 2.stupně Volitelné předměty 2. stupně Učební osnovy školní družiny

3 6. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole či na akcích pořádaných školou Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikace chování Klasifikace ve vyučovacích předmětech Opravné zkoušky a komisionální přezkoušení Klasifikace žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole.279 3

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Škola v pohybu Údaje o škole: Č.j. ZSHor/ 910/ 09/ Šus Základní škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace ZŠ Horní 16, Brno, Ředitelka školy : Mgr. Blanka Kloudová Telefon : Fax : Webové stránky: IČO : IZO : Zřizovatel školy: OŠMT MMB, Dominikánské náměstí 3, Brno, , tel datum razítko školy podpis ředitelky Platnost dokumentu od verze č.7 Školní vzdělávací program schválen Radou školy dne 4

5 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy a charakteristika žáků Základní škola Brno, Horní 16 je úplná škola s devíti ročníky. V každém ročníku jsou zpravidla dvě běžné paralelní třídy a od pátého ročníku je zřízena také třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami máme žáky nejen z Brna, ale i z okolních obcí. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Program školy zajišťuje péči o žáky nadprůměrně nadané, běžné i žáky vyžadující speciální péči : - vzdělávání žáků mimořádně nadaných podle individuálního vzdělávacího plánu v běžných třídách - výuka v běžných třídách - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami využívá dvě formy péče: a) dyslektická třída b) individuální integrace v běžné třídě Kapacita základní školy je 500 žáků a školní družiny 150 žáků Charakteristika pedagogického sboru Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Výuka na prvním i na druhém stupni je vyučována téměž bez vyjímky aprobovaně. V dyslektických třídách vyučují speciální pedagogové a máme také pedagogy s kvalifikací pro logopedickou péči o žáky, a to především v prvních ročnících. Prioritními oblastmi dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky i ve výuce žáků Dlouhodobé projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Projekty, do kterých se žáci mají možnost zapojit a které již dlouhodobě probíhají: 1. Akce pořádané Unií neslyšících Brno žáci pomáhají organizovat soutěže, sami se do nich zapojují a během akcí se učí komunikovat s neslyšícími. 2. Dopravní výchova pro žáky prvního stupně jsou organizovány besedy s příslušníky policie a žáci pravidelně navštěvují cvičné dopravní hřiště 3. Projekt CERMAT testování a hodnocení vzdělávání žáků v devátých třídách 5

6 4. Preventivní výukové programy zaměřené na problém šikany, atmosféru ve třídě, protidrogovou prevenci zapojují se žáci druhého stupně ZŠ, třídní učitelé, školní psycholog a odborníci na danou problematiku ze SVP Sládkova 5. Matematická soutěž KLOKAN 6. Matematická olympiáda a olympiáda ČJ pro žáky druhého stupně 7. Vánoční a velikonoční jarmark. 8. Projekt pohybových aktivit pro všechny žáky každoroční účast na sportovních soutěžích, lyžařský výcvikový kurz pro žáky druhého stupně, zájezdy k moři se sportovními aktivitami pro žáky prvního stupně a školy v přírodě 9. Projekt OVOCE DO ŠKOL snaží se v žácích I. stupně probudit zájem o zdravou výživu a zdravý životní styl 10. Projekt ZDRAVÉ ZUBY ve spolupráci se studenty stomatologie 2.4. Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné dosáhnout bez kvalitní vzájemné komunikace. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří plný dílen, sportovní soutěže na Den dětí. Na návštěvu zveme také mateřské školy z okolí. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 byla ve škole zřízena Školská rada, ve které pracují 3 členové. Školu zastupuje jeden člen zvolený pedagogickými pracovníky školy. Rada se schází minimálně 2x ročně a je informována o činnosti a hospodaření školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji zahájilo činnost Školní poradenské pracoviště, které má za úkol usnadnit spolupráci mezi rodinou a školou. Členy pracoviště jsou výchovný poradce, speciální pedagog a metodik školní prevence. Poradenské služby se zaměřují na poradenství žákům při školní neúspěšnosti, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělání, kariérové poradenství, poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů, poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Základem vzdělávání a výchovy žáků vyžadujících speciální péči je úzká spolupráce s PPP Zachova a Školským komplexem J.G. Mendel. V případě vážnějších výchovných problémů škola spolupracuje se Střediskem výchovné péče HELP ME na ulici Bořetická a SVP Kamenomlýnská. Preventivní výukové programy pro naši školu připravuje Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti při PPP Sládkova, krizové centrum Spondea a DDM Lužánky. Akce zaměřené na zvyšování právního povědomí chystáme ve spolupráce s Policií ČR a Městskou policií. Jsme školou úzce spolupracující s Pedagogickou fakultou MU. V roce 2001 získala škola statut Pracoviště Pedagogické fakulty MU Brno. 6

7 2.5. Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn.dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování Zájmové kroužky Činnost kroužků je zaměřena na různé zájmové oblasti: pohybové aktivity, umělecké, výtvarné, přírodovědné, společenskovědní a další. Žáci si mohou zvolit podle svých schopností a zájmů z těchto kroužků: -míčové hry -vodní pólo -vodní záchranář -plavání -atletika -sportovní hry -výtvarná technika a keramika -informatika -cvičení z českého jazyka a matematiky -divadýlko -přírodovědný -cizí jazyk Všechny tyto kroužky při ŠD umožňují žákům smysluplně trávit volný čas. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol, a tím dochází k její profilaci. Naše škola je zaměřena na: -výuku cizích jazyků od 3. ročníku, od 4.roč. zvýšená hodinová dotace na 5 hodin týdně -práci s výpočetní a komunikační technikou -sportovní výchovu -inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro mimořádně nadané žáky i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Chceme: 7

8 Posílit výuku cizích jazyků, což je nezbytné pro budoucí život v EU. Vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání. Preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi. Učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi. Zavádět do výuky efektivní metody skupinového a projektového vyučování, tím vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Podporovat žáky s jejich druhem nadání jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod Výchovné a vzdělávací strategie Na 1. i na 2. stupni naší školy vytvoříme podnětné a tvůrčí školní prostředí, které bude stimulovat nejschopnější žáky, povzbuzovat méně nadané, chránit i podporovat žáky nejslabší a zajišťovat, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobilo svým individuálním potřebám. K tomu vytvoříme i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra bude žáky vést ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytovat jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků bude postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům bude dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu vzdělávání by žáci měli získat takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti. Za cíle vzdělávání, které umožní žákům rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání, jsme si stanovili tyto: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 8

9 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 9

10 Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Smyslem a cílem, který jsme si stanovili, je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci 9.třídy, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Ve vzdělávacím obsahu ŠVP je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni těchto klíčových kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 10

11 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 11

12 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Tyto obecné klíčové kompetence jsou podrobněji rozpracovány v jednotlivých vyučovacích předmětech Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme: -žáka se zdravotním postižením -žáka se zdravotním a sociálním znevýhodněním -žáka nadaného nebo mimořádně nadaného Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a) Žáci s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením Naše škola nemá bezbariérový přístup, proto nemůže integrovat žáky s tělesným postižením. Umožňuje integrovat žáky s lehčími formami zrakových a sluchových postižení. Tito žáci mohou být zařazeni do tříd s nižším počtem žáků a vybaveni individuálním plánem. b) Žáci s lehkým mentálním postižením mohou být vzděláváni podle IVP. Při sestavování IVP respektujeme individuální potřeby a možnosti žáků, které vycházejí z druhu a stupně postižení nebo znevýhodnění. Při hodnocení žáků s LMD je kladen důraz na jejich pokrok. c) Žáci s autismem mohou být integrovaní v běžné třídě a s pomocí asistenta doporučeného PPP vzděláváni podle IVP d) Žáci s vadami řeči mají v první třídě individuální logopedickou péči pod vedením speciálního pedagoga a v dalších ročnících pokračují jako individuálně integrovaní v běžné třídě s IVP a jsou stále v péči speciálního pedagoga ve škole e) Žáci s vývojovými poruchami učení. Pro tyto žáky má naše škola vytvořeny dva programy. Vhodnost programu pro výchovu a vyučování stanoví vedení školy po 12

13 předchozí dohodě se speciálním pedagogem, zákonnými zástupci a žákem, podle doporučení PPP. První program nabízí výuku žáků se specifickými poruchami učení v běžné třídě podle individuálního plánu a s pomocí speciálního pedagoga, který v rámci dopolední výuky provádí i potřebnou reedukaci a to ve speciálních hodinách českého jazyka. Speciální hodiny ČJ jsou pro žáky od druhého do devátého ročníku. Rozvrh hodin je vypracován tak, aby obě třídy v ročníku měly ČJ ve stejnou hodinu. Potom mohou žáci v daných hodinách z paralelních tříd odcházet do kabinetu speciální pedagogiky. Tam probíhá výuka českého jazyka pro skupinku žáků pod vedením speciálního pedagoga s reedukačním programem. Spec. pedagog dodržuje stejný plán učiva jako vyučující v běžné třídě. Ve skupince může být maximálně 8 žáků. Na každý rok stanoví ředitelka školy počet hodin speciálního ČJ v rozmezí 1 5 hodin týdně. Druhý program nabízí výuku žáků se specifickými poruchami učení ve speciální třídě. Žáci zvládnou ŠVP v plném rozsahu pod vedením speciálních pedagogů, za pomoci speciálních pomůcek, přístupů a metod a ve spolupráci s PPP. Ve třídě by mělo být maximálně 12 žáků. Ve výjimečných případech schvaluje větší počet žáků ředitelka školy. f)žáci s vývojovými poruchami chování mohou být vzděláváni dle doporučení PPP podle vypracovaného individuálního vzdělávacího programu. Pedagog uplatňuje vhodné přístupy a snaží se vést žáka k odpovědnosti při plnění povinností za nezbytné podpory rodičů. Vzdělávání žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním Jednou z hlavních podmínek vzdělávání těchto žáků je odborný přístup k jejich vzdělávacím potřebám kvalifikovanými speciálními pedagogy. Naše školní poradenské pracoviště spolupracuje s odborníky v SPC,PPP, odbornými lékaři a spolu s nimi zvažuje integraci těchto dětí do běžných nebo speciálních tříd. Vzdělávání žáků nadaných nebo mimořádně nadaných Těmto žákům chceme vytvořit podmínky pro jejich rozvoj. Z metod práce budeme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Žákům vypracujeme individuální plán, který umožňuje v některých oborech zvládnout větší množství učiva za kratší časový úsek, využít speciálních forem, postupů, prostředků vzdělávání a didaktických materiálů. Umožníme těmto žákům účast na různých soutěžích školního i okresního charakteru. Při přípravě na soutěže dochází k rozvoji jejich nadání. Ve školní oblasti máme tyto cíle: - zlepšit koordinaci mezi učiteli, která může potvrdit vytipované nadání - ve vyučovacích hodinách dávat nadaným žákům větší množství úkolů - umožnit jim navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících - intenzivněji je zapojovat do školních soutěží a olympiád V mimoškolní činnosti je naším cílem: - zapojit nadané žáky do připravených kroužků, které postihují většinu vzdělávacích oblastí 13

14 - v případě, že škola nebude v ojedinělých případech schopna vyjít žáku a jeho rodičům vstříc, pokusí se najít cestu do příslušné organizace, zaměřené na mimoškolní trávení volného času, rozvíjející příslušné nadání 3.4. Průřezová témata Rozhodli jsme se, že průřezová témata začleníme napříč vzdělávacími oblastmi a integrujeme je do vyučovacích předmětů. Průřezová témata a jejich tématické okruhy jsou součástí tabulky učebních osnov jednotlivých předmětů a přehledová tabulka je uvedena zde: výchova Tematické okruhy průřezového tématu 1.stupeň Ročníky stupeň Ročníky Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí M,Prv, Čj,Vv, Hv Prv,Vv, Tv M,Čj, Hv,Pč, Vv M,Čj, Hv,Pč, Tv M,Čj, Hv,Pč, Nj,Vv M,Čj, Hv,Tv M,Čj, Vl,Hv, Př,Pč, Nj,Vv M,Čj, Hv,Tv M,Čj, Př,Hv, Pč,Aj, Vv M,Čj, Hv,Tv M,Př, Hv Nj,Vo, Hv,Tv Čj,Nj, Př Vo,Hv, Vv,Tv Nj,Př, Vv Nj,Vo, Ch,Tv N,Př, Vv Čj,Ch, Tv,Vz, Vp - seberegulace a sebeorganizace Prv,Čj, Tv Čj,Hv, TV,Vv Hv,Pč, Tv Hv,Pč, Tv Hv,Pč, Tv Nj,Vo, Tv Nj,M, Vo,Př, Tv,Tp Nj,Ch, Tv,Tp Nj,Tv, Vz,Tp - psychohygiena Prv Čj,Tv, Hv Prv,Hv, Tv Čj,Hv, Tv Čj,Hv, Tv Nj,Vo, Vv,Tv Nj,Tv, Tp Nj,Vv, Tv,Tp Hv,Tv, Vv,Vz, Tp - kreativita Sociální rozvoj M,Pč, Tv,Hv Prv,Čj, Hv,Pč, Vv Čj,Vv, Hv,Pč, Nj Čj,Vv, Hv,Pč, Nj Čj,Vv, Hv,Pč Př,Hv, Tv,Vv Nj,Př, Tv,Do, Tp Čj,Nj, Vo,Př, Hv,Tv, Do,Tp Čj,Př, Hv,Tv, Do,Tp - poznávání lidí Prv Prv,Čj Prv,Čj, Nj,Aj, Pč Čj,Aj, Nj,Pč Čj,Pč Čj,Nj, Vo,Tv Nj,Tv Čj,Nj, Vv,Tv Nj,Vv, Tv,Vz - mezilidské vztahy Prv,Čj, Tv Čj,Prv Čj,Prv, Nj Čj,Nj Čj Vo,F, Z,Vv Nj,F, Do Čj,Nj, Vo,F, Z,Do Nj,F, Hv,Vz, Do - komunikace Čj,Tv, Hv M,Prv, Čj,Hv, Tv M,Hv, Prv,Aj, Nj,Čj, Vv,Pč M,Čj, Aj,Nj, Vv,Hv, Pč M,Čj, Aj,Nj, Hv,Vv Pč Čj,Z Aj,Nj, Vo,Hv, Vv,Do Aj,Nj, Vo,Vv, Do Čj,Aj, Nj,Vv, Vz,Do - kooperace a kompetice M,Tv M,Tv M,Tv, Nj,Pč M,Tv, Nj,Pč M,Tv, Pč Z,Tv Nj,Vo, Tv,Do, Tp Z,Hv, Tv,Do, Tp Čj,Tv, Do,Tp Morální rozvoj 14

15 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti M,Prv, Tv M,Čj M,Čj, Pč M,Pč M,Čj, Pč Čj,Př, Tv Nj,Př, Tv Nj,Vo, Př,Tv Čj,Nj, Př,Tv, Vz - hodnoty, postoje, praktická etika Vv Čj Čj Čj Čj Nj Nj,D Nj,D, Vo,Ch, Z,Hv Čj,Nj, D,Ch, Vz Výchova demokratického občana 1.stupeň Tematické okruhy průřezového tématu Ročníky stupeň Ročníky občanská společnost a škola Čj Čj Čj,Vl Hv,Vv Nj,Vo, Vv Nj,Vv Čj,Nj, Vv - občan, občanská společnost a stát Prv,Hv, Pč Čj Čj,Vl Vl Vo,F, Př,Z Vo,F, Př,Z Nj,D, Vo,F, Př,Hv Čj,D, Vo,F, Ch,Př - formy participace občanů v politickém životě Čj,Vl M,D Vo - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Čj D Nj Čj,Vv Čj,D, Vo,Z, Vv 15

16 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň Tematické okruhy průřezového tématu Ročníky stupeň Ročníky Evropa a svět nás zajímá Vv Čj Nj M,Čj, Vl,Aj, Nj M,Př, Vl,Aj, Nj Čj,Aj, Nj,Hv, Vv Aj,Nj, D,Hv, Vv,Do Aj,Nj, M,D,Z Ch,Př, Hv,Do Čj,Aj, Nj,D, Ch,Hv, Do - objevujeme Evropu a svět Čj Aj,Nj Čj,Nj, M,Vl Čj,Aj, Nj,M, Vl Čj,Aj, Nj,Př, Z Čj,Nj, Vo,Př, Z Nj,D, Př,Z Čj,Nj, Př,Z - jsme Evropané Prv Čj Čj,Vl Čj,Vl Čj,Nj, M,D, F,Z,Hv D,F, Př Čj,F, Ch,Z, Hv,Vv Čj,F, Z,Hv, Vv Multikulturní výchova Tematické okruhy průřezového tématu 1.stupeň Ročníky stupeň Ročníky kulturní diference Čj,Nj, Aj Čj,Nj, Aj Čj,Nj, Aj Aj,Nj, M,Vv Aj,Nj, D,Hv, Vv Čj,Aj, Nj,Vo, Z,Hv Čj,Nj - lidské vztahy Vv Čj,Vv, Nj Nj,Vv Vv Čj,Aj, Nj,F, Př,Vv Aj,F, Př,Z, Vv Nj,Vo, F,Př, Hv,Vv Čj,Nj, Aj,F, Př,Hv, Vv - etnický původ Čj,Vv Čj,Vv Čj,Vv D,Z, Hv Aj,Nj, D,Vv, Do Aj,Do Aj,Nj, Z,Do - multikulturalita Hv Čj,Aj, Vv Čj,Aj, Nj,Vv Aj,Nj, Vv Čj,Aj, Nj,D Aj,Nj Čj,Aj, Nj,D, Vo,Hv Aj,Nj, Ch,Hv - princip sociálního smíru a solidarity Čj Čj Čj,Z Aj,Nj Vo Vo 16

17 Environmentální výchova 1.stupeň 2.stupeň Tematické okruhy průřezového tématu Ročníky Ročníky ekosystémy Pč Prv Vl,Př Př,Vv F,Př, Vv Ch,Př - základní podmínky života Pč Pč,Prv Čj,Vl, Př Čj,Vl, Př Aj,F, Př,Z, Vv F,Př, Z,Vv Nj,F, Ch,Př F,Ch, Př,Z - lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Prv,Čj Pč Čj,Pč, Vl,Př Čj,Pč, Vl Př,Vv D,Vo, F,Př, Vv Nj,Ch, Př,Z, Vv Vo,F, Ch,Př, Z,Vv - vztah člověka k prostředí Prv,Vv Prv,Hv Čj,Pč Prv,Hv Pč Čj,Pč, Hv,Př, Vl Čj,Pč, Hv,Př Čj,Nj, D Vo Čj,Nj Ch Mediální výchova Tematické okruhy průřezového tématu - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1.stupeň Ročníky stupeň Ročníky Vv Vv Čj,Aj, Vv Čj,Aj, Nj,Vv Aj,Nj, M,D, F,Př Čj,Př, Hv Čj,F, Př,Hv, Vv Čj,Aj,F, N,Vz,In Vo,Př, Hv,Vv, - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vv Čj,Vv Čj,Vv Vv Z,In, In Ch,Z, Hv,In Nj,Z, Vz - stavba mediálních sdělení Čj Čj,Nj Z Čj,Z - vnímání autora mediálních sdělení Vv Čj,Vv Vv Vv Př Př Ch,Př Ch,Hv - fungování a vliv médií ve společnosti Čj Čj Čj,Nj, D,In 17

18 - tvorba mediálního sdělení Vv Čj Př,Vv M,Př. Vv Vv,In - práce v realizačním týmu Vv Vv Čj,In Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - fungování a vliv médií ve společnosti Čj Čj Čj,Nj, D,In - tvorba mediálního sdělení Vv Čj Př,Vv M,Př. Vv Vv,In - práce v realizačním týmu Vv Vv Čj,In 18

19 4. Učební plán 4.1. Učební plán 1. stupně Celkem povinně hodin Oblasti Předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Jazyk a 53 Český jazyk a lit jazyková /5/ komunikace /disp.9/ Cizí jazyk (Aj/Nj) /4/ Matematika 24 Matematika a její aplikace/di.4/ Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví/di.1/ Člověk a svět práce 1 Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Poznámky k učebnímu plánu: Disponibilní časové dotace 14hod. je rozdělena dle vzdělávacích oblastí následovně: Jazyk a jazyková komunikace 9hod., z toho český jazyk a lit.5hod. a cizí jazyk 4hod. Matematika a její aplikace 4hod. Člověk a zdraví 1hod. V 1.roč. je zařazen nepovinný předmět Individuální logopedická péče pro potřebné žáky. Tento předmět se nehodnotí, ani se neuvádí na vysvědčení, je však zahrnut do školního vzdělávacího programu. 19

20 4.2. Učební plán 2. stupně od šk.roku 2013/ Vzdělávací oblasti Předměty Součet roč. roč. roč. roč. Jazyk a jazyková komunikace 41 Český jazyk /disp.14/ a lit. /1/ Cizí jazyk (Aj/Nj) /8/ Další cizí jazyk/6/ Matematika a její aplikace/d.1/ 16 Matematika Informační a komunikační 3,5 Informatika 1 0,5 1 0,5 3,5 technologie /disp.2,5/ Praktická informatika 0,5 Člověk a společnost 12 Dějepis /disp.1/ Výchova k občanství Člověk 23 Fyzika a příroda Chemie /disp.2/ Přírodopis Umění A kultura Člověk a zdraví /disp.2/ Člověk a svět práce /disp.1,5/ ,5 Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Technické - 1 0,5 0,5 2 práce Domácnost - 0,5 0,5 1 2 Volba ,5 0,5 povolání Poznámky k učebnímu plánu: Od 7.do 9. ročníku se budou vyučovat předměty technické práce, domácnost a informatika. Předměty budou střídány vždy v pololetí dle tohoto harmonogramu: 7.roč. 8.roč. 9.roč. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. Tp sk.a sk.b sk.c A B C Inf B C A B C A Dom C A B C A B Disponibilní časová dotace 24hod.je rozdělena dle vzdělávacích oblastí následovně: Jazyk a jazyková komunikace 14.hod., z toho český jazyk a lit.1hod., cizí jazyk 7hod. a další cizí jazyk 6.hod. Matem. a její aplikace - 1hod.Inf. a komunik. tech.. 2,5 hod., Člověk a společ. 1hod. Člověk a příroda - 2hod., Člověk a zdraví 2hod,Člověk a svět práce 1,5 vyuč.hod. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA A CÍLE ŠKOLY... 5 Charakteristika školy... 5 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007 č.j. 560/2007 Předkladatel : Základní škola Ţidlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Ředitelka

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro ZV Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV Sluníčko Školní vzdělávací program pro ZV Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola vědomostí, pohybu a her Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Aš, OBSAH: ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program - 2 -

Více

Základní škola a Mateřská škola Tučapy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Základní škola a Mateřská škola Tučapy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY OOBBEECC TTUUČČAAPPYY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu ŠKOLA PRO VŠECHNY Název školy Základní škola a Mateřská škola Tučapy Adresa školy Tučapy 200, 392 26 Ředitel Mgr.

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠVP ZŠ Chotíkov ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 330 17 Chotíkov 173 1 Poznámka Pokud jsou v dokumentu používány

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více