Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohybu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohybu"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohybu Základní škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace, Brno

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Velikost školy a charakteristika žáků Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Formy spolupráce se zák.zástupci a dalšími soc.partnery Školní družina Zájmové kroužky Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Průřezová témata Učební plán Učební plán 1.stupně Učební plán 2.stupně Učební osnovy Učební osnovy 1.stupně Nepovinné předměty 1. stupně Učební osnovy 2.stupně Volitelné předměty 2. stupně Učební osnovy školní družiny

3 6. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole či na akcích pořádaných školou Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikace chování Klasifikace ve vyučovacích předmětech Opravné zkoušky a komisionální přezkoušení Klasifikace žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole.279 3

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Škola v pohybu Údaje o škole: Č.j. ZSHor/ 910/ 09/ Šus Základní škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace ZŠ Horní 16, Brno, Ředitelka školy : Mgr. Blanka Kloudová Telefon : Fax : Webové stránky: IČO : IZO : Zřizovatel školy: OŠMT MMB, Dominikánské náměstí 3, Brno, , tel datum razítko školy podpis ředitelky Platnost dokumentu od verze č.7 Školní vzdělávací program schválen Radou školy dne 4

5 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy a charakteristika žáků Základní škola Brno, Horní 16 je úplná škola s devíti ročníky. V každém ročníku jsou zpravidla dvě běžné paralelní třídy a od pátého ročníku je zřízena také třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami máme žáky nejen z Brna, ale i z okolních obcí. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Program školy zajišťuje péči o žáky nadprůměrně nadané, běžné i žáky vyžadující speciální péči : - vzdělávání žáků mimořádně nadaných podle individuálního vzdělávacího plánu v běžných třídách - výuka v běžných třídách - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami využívá dvě formy péče: a) dyslektická třída b) individuální integrace v běžné třídě Kapacita základní školy je 500 žáků a školní družiny 150 žáků Charakteristika pedagogického sboru Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Výuka na prvním i na druhém stupni je vyučována téměž bez vyjímky aprobovaně. V dyslektických třídách vyučují speciální pedagogové a máme také pedagogy s kvalifikací pro logopedickou péči o žáky, a to především v prvních ročnících. Prioritními oblastmi dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky i ve výuce žáků Dlouhodobé projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Projekty, do kterých se žáci mají možnost zapojit a které již dlouhodobě probíhají: 1. Akce pořádané Unií neslyšících Brno žáci pomáhají organizovat soutěže, sami se do nich zapojují a během akcí se učí komunikovat s neslyšícími. 2. Dopravní výchova pro žáky prvního stupně jsou organizovány besedy s příslušníky policie a žáci pravidelně navštěvují cvičné dopravní hřiště 3. Projekt CERMAT testování a hodnocení vzdělávání žáků v devátých třídách 5

6 4. Preventivní výukové programy zaměřené na problém šikany, atmosféru ve třídě, protidrogovou prevenci zapojují se žáci druhého stupně ZŠ, třídní učitelé, školní psycholog a odborníci na danou problematiku ze SVP Sládkova 5. Matematická soutěž KLOKAN 6. Matematická olympiáda a olympiáda ČJ pro žáky druhého stupně 7. Vánoční a velikonoční jarmark. 8. Projekt pohybových aktivit pro všechny žáky každoroční účast na sportovních soutěžích, lyžařský výcvikový kurz pro žáky druhého stupně, zájezdy k moři se sportovními aktivitami pro žáky prvního stupně a školy v přírodě 9. Projekt OVOCE DO ŠKOL snaží se v žácích I. stupně probudit zájem o zdravou výživu a zdravý životní styl 10. Projekt ZDRAVÉ ZUBY ve spolupráci se studenty stomatologie 2.4. Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné dosáhnout bez kvalitní vzájemné komunikace. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří plný dílen, sportovní soutěže na Den dětí. Na návštěvu zveme také mateřské školy z okolí. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 byla ve škole zřízena Školská rada, ve které pracují 3 členové. Školu zastupuje jeden člen zvolený pedagogickými pracovníky školy. Rada se schází minimálně 2x ročně a je informována o činnosti a hospodaření školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji zahájilo činnost Školní poradenské pracoviště, které má za úkol usnadnit spolupráci mezi rodinou a školou. Členy pracoviště jsou výchovný poradce, speciální pedagog a metodik školní prevence. Poradenské služby se zaměřují na poradenství žákům při školní neúspěšnosti, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělání, kariérové poradenství, poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů, poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Základem vzdělávání a výchovy žáků vyžadujících speciální péči je úzká spolupráce s PPP Zachova a Školským komplexem J.G. Mendel. V případě vážnějších výchovných problémů škola spolupracuje se Střediskem výchovné péče HELP ME na ulici Bořetická a SVP Kamenomlýnská. Preventivní výukové programy pro naši školu připravuje Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti při PPP Sládkova, krizové centrum Spondea a DDM Lužánky. Akce zaměřené na zvyšování právního povědomí chystáme ve spolupráce s Policií ČR a Městskou policií. Jsme školou úzce spolupracující s Pedagogickou fakultou MU. V roce 2001 získala škola statut Pracoviště Pedagogické fakulty MU Brno. 6

7 2.5. Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn.dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování Zájmové kroužky Činnost kroužků je zaměřena na různé zájmové oblasti: pohybové aktivity, umělecké, výtvarné, přírodovědné, společenskovědní a další. Žáci si mohou zvolit podle svých schopností a zájmů z těchto kroužků: -míčové hry -vodní pólo -vodní záchranář -plavání -atletika -sportovní hry -výtvarná technika a keramika -informatika -cvičení z českého jazyka a matematiky -divadýlko -přírodovědný -cizí jazyk Všechny tyto kroužky při ŠD umožňují žákům smysluplně trávit volný čas. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol, a tím dochází k její profilaci. Naše škola je zaměřena na: -výuku cizích jazyků od 3. ročníku, od 4.roč. zvýšená hodinová dotace na 5 hodin týdně -práci s výpočetní a komunikační technikou -sportovní výchovu -inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro mimořádně nadané žáky i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Chceme: 7

8 Posílit výuku cizích jazyků, což je nezbytné pro budoucí život v EU. Vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání. Preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi. Učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi. Zavádět do výuky efektivní metody skupinového a projektového vyučování, tím vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Podporovat žáky s jejich druhem nadání jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod Výchovné a vzdělávací strategie Na 1. i na 2. stupni naší školy vytvoříme podnětné a tvůrčí školní prostředí, které bude stimulovat nejschopnější žáky, povzbuzovat méně nadané, chránit i podporovat žáky nejslabší a zajišťovat, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobilo svým individuálním potřebám. K tomu vytvoříme i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra bude žáky vést ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytovat jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků bude postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům bude dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu vzdělávání by žáci měli získat takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti. Za cíle vzdělávání, které umožní žákům rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání, jsme si stanovili tyto: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 8

9 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 9

10 Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Smyslem a cílem, který jsme si stanovili, je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci 9.třídy, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Ve vzdělávacím obsahu ŠVP je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni těchto klíčových kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 10

11 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 11

12 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Tyto obecné klíčové kompetence jsou podrobněji rozpracovány v jednotlivých vyučovacích předmětech Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme: -žáka se zdravotním postižením -žáka se zdravotním a sociálním znevýhodněním -žáka nadaného nebo mimořádně nadaného Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a) Žáci s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením Naše škola nemá bezbariérový přístup, proto nemůže integrovat žáky s tělesným postižením. Umožňuje integrovat žáky s lehčími formami zrakových a sluchových postižení. Tito žáci mohou být zařazeni do tříd s nižším počtem žáků a vybaveni individuálním plánem. b) Žáci s lehkým mentálním postižením mohou být vzděláváni podle IVP. Při sestavování IVP respektujeme individuální potřeby a možnosti žáků, které vycházejí z druhu a stupně postižení nebo znevýhodnění. Při hodnocení žáků s LMD je kladen důraz na jejich pokrok. c) Žáci s autismem mohou být integrovaní v běžné třídě a s pomocí asistenta doporučeného PPP vzděláváni podle IVP d) Žáci s vadami řeči mají v první třídě individuální logopedickou péči pod vedením speciálního pedagoga a v dalších ročnících pokračují jako individuálně integrovaní v běžné třídě s IVP a jsou stále v péči speciálního pedagoga ve škole e) Žáci s vývojovými poruchami učení. Pro tyto žáky má naše škola vytvořeny dva programy. Vhodnost programu pro výchovu a vyučování stanoví vedení školy po 12

13 předchozí dohodě se speciálním pedagogem, zákonnými zástupci a žákem, podle doporučení PPP. První program nabízí výuku žáků se specifickými poruchami učení v běžné třídě podle individuálního plánu a s pomocí speciálního pedagoga, který v rámci dopolední výuky provádí i potřebnou reedukaci a to ve speciálních hodinách českého jazyka. Speciální hodiny ČJ jsou pro žáky od druhého do devátého ročníku. Rozvrh hodin je vypracován tak, aby obě třídy v ročníku měly ČJ ve stejnou hodinu. Potom mohou žáci v daných hodinách z paralelních tříd odcházet do kabinetu speciální pedagogiky. Tam probíhá výuka českého jazyka pro skupinku žáků pod vedením speciálního pedagoga s reedukačním programem. Spec. pedagog dodržuje stejný plán učiva jako vyučující v běžné třídě. Ve skupince může být maximálně 8 žáků. Na každý rok stanoví ředitelka školy počet hodin speciálního ČJ v rozmezí 1 5 hodin týdně. Druhý program nabízí výuku žáků se specifickými poruchami učení ve speciální třídě. Žáci zvládnou ŠVP v plném rozsahu pod vedením speciálních pedagogů, za pomoci speciálních pomůcek, přístupů a metod a ve spolupráci s PPP. Ve třídě by mělo být maximálně 12 žáků. Ve výjimečných případech schvaluje větší počet žáků ředitelka školy. f)žáci s vývojovými poruchami chování mohou být vzděláváni dle doporučení PPP podle vypracovaného individuálního vzdělávacího programu. Pedagog uplatňuje vhodné přístupy a snaží se vést žáka k odpovědnosti při plnění povinností za nezbytné podpory rodičů. Vzdělávání žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním Jednou z hlavních podmínek vzdělávání těchto žáků je odborný přístup k jejich vzdělávacím potřebám kvalifikovanými speciálními pedagogy. Naše školní poradenské pracoviště spolupracuje s odborníky v SPC,PPP, odbornými lékaři a spolu s nimi zvažuje integraci těchto dětí do běžných nebo speciálních tříd. Vzdělávání žáků nadaných nebo mimořádně nadaných Těmto žákům chceme vytvořit podmínky pro jejich rozvoj. Z metod práce budeme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Žákům vypracujeme individuální plán, který umožňuje v některých oborech zvládnout větší množství učiva za kratší časový úsek, využít speciálních forem, postupů, prostředků vzdělávání a didaktických materiálů. Umožníme těmto žákům účast na různých soutěžích školního i okresního charakteru. Při přípravě na soutěže dochází k rozvoji jejich nadání. Ve školní oblasti máme tyto cíle: - zlepšit koordinaci mezi učiteli, která může potvrdit vytipované nadání - ve vyučovacích hodinách dávat nadaným žákům větší množství úkolů - umožnit jim navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících - intenzivněji je zapojovat do školních soutěží a olympiád V mimoškolní činnosti je naším cílem: - zapojit nadané žáky do připravených kroužků, které postihují většinu vzdělávacích oblastí 13

14 - v případě, že škola nebude v ojedinělých případech schopna vyjít žáku a jeho rodičům vstříc, pokusí se najít cestu do příslušné organizace, zaměřené na mimoškolní trávení volného času, rozvíjející příslušné nadání 3.4. Průřezová témata Rozhodli jsme se, že průřezová témata začleníme napříč vzdělávacími oblastmi a integrujeme je do vyučovacích předmětů. Průřezová témata a jejich tématické okruhy jsou součástí tabulky učebních osnov jednotlivých předmětů a přehledová tabulka je uvedena zde: výchova Tematické okruhy průřezového tématu 1.stupeň Ročníky stupeň Ročníky Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí M,Prv, Čj,Vv, Hv Prv,Vv, Tv M,Čj, Hv,Pč, Vv M,Čj, Hv,Pč, Tv M,Čj, Hv,Pč, Nj,Vv M,Čj, Hv,Tv M,Čj, Vl,Hv, Př,Pč, Nj,Vv M,Čj, Hv,Tv M,Čj, Př,Hv, Pč,Aj, Vv M,Čj, Hv,Tv M,Př, Hv Nj,Vo, Hv,Tv Čj,Nj, Př Vo,Hv, Vv,Tv Nj,Př, Vv Nj,Vo, Ch,Tv N,Př, Vv Čj,Ch, Tv,Vz, Vp - seberegulace a sebeorganizace Prv,Čj, Tv Čj,Hv, TV,Vv Hv,Pč, Tv Hv,Pč, Tv Hv,Pč, Tv Nj,Vo, Tv Nj,M, Vo,Př, Tv,Tp Nj,Ch, Tv,Tp Nj,Tv, Vz,Tp - psychohygiena Prv Čj,Tv, Hv Prv,Hv, Tv Čj,Hv, Tv Čj,Hv, Tv Nj,Vo, Vv,Tv Nj,Tv, Tp Nj,Vv, Tv,Tp Hv,Tv, Vv,Vz, Tp - kreativita Sociální rozvoj M,Pč, Tv,Hv Prv,Čj, Hv,Pč, Vv Čj,Vv, Hv,Pč, Nj Čj,Vv, Hv,Pč, Nj Čj,Vv, Hv,Pč Př,Hv, Tv,Vv Nj,Př, Tv,Do, Tp Čj,Nj, Vo,Př, Hv,Tv, Do,Tp Čj,Př, Hv,Tv, Do,Tp - poznávání lidí Prv Prv,Čj Prv,Čj, Nj,Aj, Pč Čj,Aj, Nj,Pč Čj,Pč Čj,Nj, Vo,Tv Nj,Tv Čj,Nj, Vv,Tv Nj,Vv, Tv,Vz - mezilidské vztahy Prv,Čj, Tv Čj,Prv Čj,Prv, Nj Čj,Nj Čj Vo,F, Z,Vv Nj,F, Do Čj,Nj, Vo,F, Z,Do Nj,F, Hv,Vz, Do - komunikace Čj,Tv, Hv M,Prv, Čj,Hv, Tv M,Hv, Prv,Aj, Nj,Čj, Vv,Pč M,Čj, Aj,Nj, Vv,Hv, Pč M,Čj, Aj,Nj, Hv,Vv Pč Čj,Z Aj,Nj, Vo,Hv, Vv,Do Aj,Nj, Vo,Vv, Do Čj,Aj, Nj,Vv, Vz,Do - kooperace a kompetice M,Tv M,Tv M,Tv, Nj,Pč M,Tv, Nj,Pč M,Tv, Pč Z,Tv Nj,Vo, Tv,Do, Tp Z,Hv, Tv,Do, Tp Čj,Tv, Do,Tp Morální rozvoj 14

15 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti M,Prv, Tv M,Čj M,Čj, Pč M,Pč M,Čj, Pč Čj,Př, Tv Nj,Př, Tv Nj,Vo, Př,Tv Čj,Nj, Př,Tv, Vz - hodnoty, postoje, praktická etika Vv Čj Čj Čj Čj Nj Nj,D Nj,D, Vo,Ch, Z,Hv Čj,Nj, D,Ch, Vz Výchova demokratického občana 1.stupeň Tematické okruhy průřezového tématu Ročníky stupeň Ročníky občanská společnost a škola Čj Čj Čj,Vl Hv,Vv Nj,Vo, Vv Nj,Vv Čj,Nj, Vv - občan, občanská společnost a stát Prv,Hv, Pč Čj Čj,Vl Vl Vo,F, Př,Z Vo,F, Př,Z Nj,D, Vo,F, Př,Hv Čj,D, Vo,F, Ch,Př - formy participace občanů v politickém životě Čj,Vl M,D Vo - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Čj D Nj Čj,Vv Čj,D, Vo,Z, Vv 15

16 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň Tematické okruhy průřezového tématu Ročníky stupeň Ročníky Evropa a svět nás zajímá Vv Čj Nj M,Čj, Vl,Aj, Nj M,Př, Vl,Aj, Nj Čj,Aj, Nj,Hv, Vv Aj,Nj, D,Hv, Vv,Do Aj,Nj, M,D,Z Ch,Př, Hv,Do Čj,Aj, Nj,D, Ch,Hv, Do - objevujeme Evropu a svět Čj Aj,Nj Čj,Nj, M,Vl Čj,Aj, Nj,M, Vl Čj,Aj, Nj,Př, Z Čj,Nj, Vo,Př, Z Nj,D, Př,Z Čj,Nj, Př,Z - jsme Evropané Prv Čj Čj,Vl Čj,Vl Čj,Nj, M,D, F,Z,Hv D,F, Př Čj,F, Ch,Z, Hv,Vv Čj,F, Z,Hv, Vv Multikulturní výchova Tematické okruhy průřezového tématu 1.stupeň Ročníky stupeň Ročníky kulturní diference Čj,Nj, Aj Čj,Nj, Aj Čj,Nj, Aj Aj,Nj, M,Vv Aj,Nj, D,Hv, Vv Čj,Aj, Nj,Vo, Z,Hv Čj,Nj - lidské vztahy Vv Čj,Vv, Nj Nj,Vv Vv Čj,Aj, Nj,F, Př,Vv Aj,F, Př,Z, Vv Nj,Vo, F,Př, Hv,Vv Čj,Nj, Aj,F, Př,Hv, Vv - etnický původ Čj,Vv Čj,Vv Čj,Vv D,Z, Hv Aj,Nj, D,Vv, Do Aj,Do Aj,Nj, Z,Do - multikulturalita Hv Čj,Aj, Vv Čj,Aj, Nj,Vv Aj,Nj, Vv Čj,Aj, Nj,D Aj,Nj Čj,Aj, Nj,D, Vo,Hv Aj,Nj, Ch,Hv - princip sociálního smíru a solidarity Čj Čj Čj,Z Aj,Nj Vo Vo 16

17 Environmentální výchova 1.stupeň 2.stupeň Tematické okruhy průřezového tématu Ročníky Ročníky ekosystémy Pč Prv Vl,Př Př,Vv F,Př, Vv Ch,Př - základní podmínky života Pč Pč,Prv Čj,Vl, Př Čj,Vl, Př Aj,F, Př,Z, Vv F,Př, Z,Vv Nj,F, Ch,Př F,Ch, Př,Z - lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Prv,Čj Pč Čj,Pč, Vl,Př Čj,Pč, Vl Př,Vv D,Vo, F,Př, Vv Nj,Ch, Př,Z, Vv Vo,F, Ch,Př, Z,Vv - vztah člověka k prostředí Prv,Vv Prv,Hv Čj,Pč Prv,Hv Pč Čj,Pč, Hv,Př, Vl Čj,Pč, Hv,Př Čj,Nj, D Vo Čj,Nj Ch Mediální výchova Tematické okruhy průřezového tématu - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1.stupeň Ročníky stupeň Ročníky Vv Vv Čj,Aj, Vv Čj,Aj, Nj,Vv Aj,Nj, M,D, F,Př Čj,Př, Hv Čj,F, Př,Hv, Vv Čj,Aj,F, N,Vz,In Vo,Př, Hv,Vv, - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vv Čj,Vv Čj,Vv Vv Z,In, In Ch,Z, Hv,In Nj,Z, Vz - stavba mediálních sdělení Čj Čj,Nj Z Čj,Z - vnímání autora mediálních sdělení Vv Čj,Vv Vv Vv Př Př Ch,Př Ch,Hv - fungování a vliv médií ve společnosti Čj Čj Čj,Nj, D,In 17

18 - tvorba mediálního sdělení Vv Čj Př,Vv M,Př. Vv Vv,In - práce v realizačním týmu Vv Vv Čj,In Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - fungování a vliv médií ve společnosti Čj Čj Čj,Nj, D,In - tvorba mediálního sdělení Vv Čj Př,Vv M,Př. Vv Vv,In - práce v realizačním týmu Vv Vv Čj,In 18

19 4. Učební plán 4.1. Učební plán 1. stupně Celkem povinně hodin Oblasti Předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Jazyk a 53 Český jazyk a lit jazyková /5/ komunikace /disp.9/ Cizí jazyk (Aj/Nj) /4/ Matematika 24 Matematika a její aplikace/di.4/ Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví/di.1/ Člověk a svět práce 1 Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Poznámky k učebnímu plánu: Disponibilní časové dotace 14hod. je rozdělena dle vzdělávacích oblastí následovně: Jazyk a jazyková komunikace 9hod., z toho český jazyk a lit.5hod. a cizí jazyk 4hod. Matematika a její aplikace 4hod. Člověk a zdraví 1hod. V 1.roč. je zařazen nepovinný předmět Individuální logopedická péče pro potřebné žáky. Tento předmět se nehodnotí, ani se neuvádí na vysvědčení, je však zahrnut do školního vzdělávacího programu. 19

20 4.2. Učební plán 2. stupně od šk.roku 2013/ Vzdělávací oblasti Předměty Součet roč. roč. roč. roč. Jazyk a jazyková komunikace 41 Český jazyk /disp.14/ a lit. /1/ Cizí jazyk (Aj/Nj) /8/ Další cizí jazyk/6/ Matematika a její aplikace/d.1/ 16 Matematika Informační a komunikační 3,5 Informatika 1 0,5 1 0,5 3,5 technologie /disp.2,5/ Praktická informatika 0,5 Člověk a společnost 12 Dějepis /disp.1/ Výchova k občanství Člověk 23 Fyzika a příroda Chemie /disp.2/ Přírodopis Umění A kultura Člověk a zdraví /disp.2/ Člověk a svět práce /disp.1,5/ ,5 Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Technické - 1 0,5 0,5 2 práce Domácnost - 0,5 0,5 1 2 Volba ,5 0,5 povolání Poznámky k učebnímu plánu: Od 7.do 9. ročníku se budou vyučovat předměty technické práce, domácnost a informatika. Předměty budou střídány vždy v pololetí dle tohoto harmonogramu: 7.roč. 8.roč. 9.roč. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. Tp sk.a sk.b sk.c A B C Inf B C A B C A Dom C A B C A B Disponibilní časová dotace 24hod.je rozdělena dle vzdělávacích oblastí následovně: Jazyk a jazyková komunikace 14.hod., z toho český jazyk a lit.1hod., cizí jazyk 7hod. a další cizí jazyk 6.hod. Matem. a její aplikace - 1hod.Inf. a komunik. tech.. 2,5 hod., Člověk a společ. 1hod. Člověk a příroda - 2hod., Člověk a zdraví 2hod,Člověk a svět práce 1,5 vyuč.hod. 20

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ.

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ. Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková výchova zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková komunikace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více