Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Mosty u Jablunkova 750 okres Frýdek Místek příspěvková organizace

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP ŠKOLA PRO ŽIVOT Název školy Základní škola Mosty u Jablunkova 750, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace Adresa školy Mosty u Jablunkova 750 Ředitel Mgr. Jiří Wolny Kontakty Telefon , Fax Web zs.mostyujablunkova.cz Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Zřizovatel Kontakty: Starosta obce Web: Obec Mosty u Jablunkova Mosty u Jablunkova 800, okres Frýdek Místek Josef Szotkowski Tel.: Fax: Platnost dokumentu od: Verze: č.2-srpen 2013 Koordinátoři Mgr. Martina Lohnová - koordinátor ŠVP školního vzdělávacího Tel.: programu : Mgr. Marian Plucnar - koordinátor pro 2. stupeň do Poznámka: 2. verze ŠVP vznikla z potřeby zpracovat a začlenit do původní verze změny, vyplývající z upraveného RVP platného k

3 Obsah: Identifikační údaje 2 1. Charakteristika školy Velikost školy Podmínky školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Vlastní hodnocení školy Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Školní družina 9 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Dosahování obecných cílů vzdělávání Rozvíjení klíčových kompetencí Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a talentovaných Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Začlenění průřezových témat Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení známkou Stupně hodnocení Zásady pro slovní hodnocení Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách Komisionální zkouška Opravná zkouška Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení zájmových útvarů Výchovná opatření Opatření při porušení školního řádu Učební plán pro 1. stupeň ZŠ Učební osnovy pro 1. stupeň ZŠ Učební plán pro 2. stupeň ZŠ Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ Přílohy 254 3

4 1. Charakteristika školy Velikost školy: Základní škola Mosty u Jablunkova je školou úplnou s postupným ročníkem. K měla naše škola přibližně 300 žáků. Budova školy je rozdělena na dvě části,v jedné se nachází česká základní škola a v druhé je umístěna základní škola s polským vyučovacím jazykem. Obě školy fungují samostatně, ale sdílejí i některé společné prostory ( jídelna, tělocvična, počítačová učebna, sociální zařízení.) Naše škola je školou spádovou pro obec Hrčava. Doprava žáků je zajištěna pravidelnými autobusovými spoji Podmínky školy Škola je umístěná v krásném prostředí Moravskoslezských Beskyd a využívá především dobrých podmínek pro sportovní vyžití žáků. V sousedství budovy školy se nachází malý aquapark a Ski areál, čehož žáci využívají ve svém volném čase i v rámci hodin tělesné výchovy. V blízkosti školy jsou také ideální podmínky pro turistiku, cykloturistiku, běžecké lyžování a další sporty, které učitelé tělesné výchovy zařazují do výuky a žáci se jim také věnují v rámci kroužků či ve svém volném čase. K výuce tělesné výchovy využívá škola kromě tělocvičny travnaté hřiště TJ Sokol Mosty u Jablunkova a také má k dispozici místní sokolovnu.o přestávkách i po vyučování mohou žáci hrát stolní tenis na dvou stolech, které se nacházejí v prostorách hlavní chodby. Učitelé přírodovědných a vlastivědných předmětů mají možnost výuky přímo v místním terénu. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, kopírovací a audiovizuální technikou. Pomůcky jsou pravidelně doplňovány. Do jednotlivých tříd se postupně instalují interaktivní tabule. Pro další studium i práci žáků a pedagogů je k dispozici kvalitně vybavená žákovská a učitelská knihovna ( knihy jsou aktuálně doplňovány). Škola má tyto odborné učebny: dvě učebny pro výuku inforrmatiky, hudebnu, dílny, kuchyňku pro výuku předmětu Příprava pokrmů, jazykovou učebnu. Škola vlastní dostatečné množství počítačů s připojením na internet, interaktivní tabule, televizní přijímače, videa, DVD a CD přehrávače, ozvučovací techniku pro slavnostní shromáždění, kulturní a sportovní akce školy. Pedagogové běžně využívají ke své práci výpočetní techniku, kopírovací stroje. 4

5 Každý den po vyučování mají žáci přístup na počítače a internet ve školní knihovně. Školní digitální fotoaparát a kamera jsou využívány při výuce žáků v počítačové učebně a k dokumentování školních akcí. Pro odpočinek je k dispozici školní družina pro žáky prvního i druhého stupně. Od jara do podzimu jsou otevřené terasy školy a na chodbě mají žáci k dispozici stoly pro stolní tenis. Každým rokem pracuje na škole více než 15 zájmových kroužků, např. školní divadlo, kopaná, šachy, vybíjená, mladí hasiči, angličtina, včelařský, myslivecký, ekologický, pěvecký a horolezecký kroužek, které navštěvuje asi 60% všech žáků školy. Pro dodržování pitného režimu slouží ve škole automat na mléčné výrobky, žáci si také mohou kupovat čaj ve školní jídelně. Celá škola postupně prochází celkovou stavební rekonstrukcí, čímž se také postupně zlepšují podmínky prostorové, technické i hygienické Charakteristika pedagogického sboru: Pedagogický sbor je tvořen ředitelem školy, zástupkyní ředitele, výchovnou poradkyní, přibližně 20 učiteli a 2 vychovatelkami Školní družiny. Sbor je smíšený, věkově pestrý, převažují v něm ženy. Na naší škole pracují kvalifikovaní učitelé, řada z nich je proškolena pro práci s integrovanými žáky. Učitelé se vzdělávají v rámci DVPP a to především v oblasti pedagogiky, psychologie, počítačové gramotnosti, v oblasti jazykové, dále dle zájmů a aprobovanosti jednotlivých pedagogů. Řada z nich prošla semináři v poskytování první pomoci a instruktorským kurzem lyžování. Na škole je zastoupen pedagog působící jako metodik prevence sociálně patologických jevů, pedagog pracující jako koordinátor ICT, obvodní metodička pro 1. stupeň a obvodní metodička pro český jazyk. Dva učitelé fungují v okresním klubu ASŠK a taktéž dva učitelé jsou koordinátory pro ekologickou výchovu. Učitelky 1. stupně pracují v rámci Metodického sdružení 1. stupně a učitelé 2. stupně v jednotlivých předmětových komisích. Pedagogický sbor se i nadále vzdělává a rozšiřuje si kvalifikaci prostřednictvím různých seminářů i dlouhodobějších kurzů, seznamuje se s novými formami i metodami výuky. Vzdělávání pedagogů je zaměřeno hlavně na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím digitálních učebních materiálů a na zvýšení úrovně výuky jazyka anglického. Nově ve škole pracuje preventista logopedické péče. 5

6 1.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Dlouhodobé projekty: Projekty zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků, proto se pedagogové v naší škole snaží zařazovat projekty do vyučování. Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem, vyučujícím pedagogem nebo vedením školy. Od školního roku 1995/1996 pracuje na škole ekologický kroužek a podílí se na různých školních i vybraných celostátních projektech. K dlouhodobým ekologickým projektům, kterých se naše škola účastní, patří Les ve škole škola v lese a Recyklohraní. Dále je škola zapojena do celostátního sportovního projektu OVOV a do mezistátního jazykového projektu Comenius. Mezinárodní spolupráce: - s PZŠ sdílíme společné prostory, odborné učebny, sportovní zařízení, jídelnu - spolupráce s PZŠ při sportovních akcích, kultuře a ve školní družině - účast v mezinárodních sportovních aktivitách ( atletika, běžecké lyžování, sjezdové lyžování, kopaná ) - účast na mezinárodním projektu COMENIUS 1.5. Vlastní hodnocení školy Oblasti vlastního hodnocení školy: - materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání - průběh vzdělávání - školní klima, vzájemné vztahy s rodiči - výsledky vzdělávání - řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Cíle a kritéria vlastního hodnocení školy: Cílem vlastního hodnocení školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. 6

7 Kriteria vlastního hodnocení školy jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které škola stanovuje na každý školní rok / jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro školní rok /. Nástroje vlastního hodnocení školy: - rozbor dokumentace školy - rozhovory s učiteli, rodiči - dotazníky pro rodiče, žáky a učitele - srovnávací prověrky, dovednostní testy - hospitace Časové rozvržení autoevaluačních činností - hospitační činnost v průběhu celého školního roku - sebehodnocení učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok - začátek školního roku - projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb - do konce září - projednání vlastního hodnocení školy na pedagogické radě za minulý školní rok do konce října - dovednostní testy žáků - pololetní prověrky - konec pololetí - srovnávací prověrky průběžně celý rok - rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady 7

8 1. 6. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty: Spolupráce se zákonnými zástupci žáků: Zákonní zástupci žáků mohou školu navštěvovat: - po vzájemné dohodě s vyučujícím - v době konzultačních hodin výchovného poradce - v době třídních schůzek - ve dnech otevřených dveří na prvním stupni - v době akcí pro veřejnost (den otevřených dveří pro předškolní děti, besídkyvelikonoční,vánoční, Den matek, sportovní soutěže-zimní a letní olympiády,jarmarky,školní divadlo,radovánky, akce pro žáky pořádané v době mimo školní vyučování). Zákonní zástupci žáků jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek zs.mostyujablunkova.cz a mosteckého zpravodaje. Zákonní zástupci žáků vedou zájmové kroužky, které fungují ve škole (myslivecký, šachový,taneční,včelařský) a pořádají besedy pro žáky. Při škole pracuje také SRPŠ, jehož cílem je vytvářet podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu ve všech oblastech /kultura,sport/. Spolupráce s Obecním úřadem: a) s SPOZ Vítání občánků Beseda s důchodci Rozloučení s vycházejícími žáky b) s odborem odpadového hospodářství a životního prostředí sběr papíru, třídění komunálního odpadu c) se sportovní komisí atletický čtyřboj Dále škola spolupracuje s : - SRPŠ ( zimní olympiáda, rodičovský večírek, radovánky ) - Muzeum Jablunkova - Knihovna - DDM - Soukromá umělecká škola - Sokol - Myslivecké sdružení Gírová 8

9 - Český svaz včelařů - Pedagogicko-psychologická poradna - Okresní hygienická stanice - Lidová škola umění - Speciální pedagogické centrum - KVIC - s ostatními základními, středními a vysokými školami Školní družina Školní družina pro 1.stupeň funguje při základní škole v Mostech u Jablunkova již řadu let. Činnost školní družiny je přednostně určena pro žáky ročníků. Školní družina se nachází v hlavní budově základní školy, kde využívá svou hernu a přilehlou učebnu Hv.Ve školní družině se žáci zapojují do činností, které slouží k uspokojování jejich potřeb a zájmů.při volno časových aktivitách děti využívají nejen hernu, ale i školní tělocvičnu, učebnu výpočetní techniky, fotbalové hřiště TJ Sokol.Navštěvují školní i místní knihovnu. ŠD organizuje pro děti sportovní, kulturní akce, hudební a výtvarné soutěže, besídky, školní karneval, diskotéky a jiné zábavné i poučné projekty. Při ŠD pracují kroužky: Hra na flétnu, Hra na kytaru, Veselé zpívání.pobyt ve ŠD i návštěva kroužků je pro děti zdarma. Na škole pracuje také školní družina pro žáky druhého stupně. Předsedové tříd 6. až 9. ročníků jsou členy celoškolské žákovské samosprávy. Na schůzkách samosprávy plánují a připravují členové samosprávy s vychovatelkou zájmové akce pro žáky, vznášejí připomínky k činnostem ve škole a hodnotí aktivitu jednotlivých tříd. Na začátku každého měsíce se koná v respiriu školy shromáždění žáků a učitelů 2. stupně s vedením školy. Na shromáždění se udělují pochvaly a ocenění, vyhodnocují se sportovní a kulturní akce za minulý měsíc, žáci jsou seznámení s plánem činnosti školy v novém měsíci, vyhodnocují se dotazy ze schránky důvěry a udělují se pokárání za porušení školního řádu. Kromě celoškolské žákovské samosprávy organizuje vychovatelka školní družiny pro žáky sportovní turnaje a zajišťuje činnost divadelního a novinářského kroužku. Školní divadlo má na škole dlouholetou tradici. Každým rokem žáci s divadelního kroužku nacvičují představení pro žáky, rodiče i veřejnost. Žáci z novinářského kroužku vydávají školní časopis. 9

10 2. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Při zpracování této kapitoly jsme vycházeli z pojetí a cílů základního vzdělávání a také z charakteristiky naší školy a jejich specifických podmínek pro tvorbu vyučovacího procesu. Prioritou naší školy je její umístění v krásné přírodě s možností sportovního vyžití. Z toho vychází i jeden z cílů naší školy, chceme: podporovat zdravý životní styl chceme vést žáky ke vztahu k přírodě a její ochraně prostřednictvím různých přírodopisných a ekologických projektů, vycházek, pracovních činností chceme podporovat sportovní výchovu, využívat možností lyžování, běžkování, turistiky, vést žáky ke sportovnímu chování chceme pro žáky a s žáky společně vytvářet příjemné estetické prostředí ve škole, prostředí co nejméně stresové chceme podporovat zájmy žáků velkou nabídkou různých zájmových kroužků chceme dbát na zdravý stravovací a pitný režim ve škole chceme být školu bez drog a násilí Uvědomujeme si potřebu připravovat žáky do reálného života, ve kterém se musí umět orientovat v informacích, používat informační a komunikační technologie a dorozumět se v cizím jazyce, naším dalším cílem je: dobře vybavovat žáky pro život chceme poskytovat žákům všeobecné znalosti, dovednosti a návyky, vést je k aktivnímu přístupu k výuce pomocí zajímavých forem a metod práce chceme, aby se žáci naučili uvědoměle využívat informačních technologií chceme,aby žáci získali dovednost pracovat s informacemi (vyhledávat je, třídit, orientovat se v nich) chceme vést žáky k zodpovědnému přístupu k učení a práci chceme, aby žáci uměli komunikovat v cizím jazyce ( možnost výuky anglického jazyka již od 1. ročníku, posílení konverzace) 10

11 V dnešním světě pokládáme za důležité, aby se žáci naučili základům pro budování dobrých mezilidských vztahů, učili se vzájemné toleranci a pomoci, toho dosáhneme tím, že budeme: klást důraz na kladné mezilidské vztahy Chceme vést žáky k dodržování základních norem slušného chování. Chceme žáky učit toleranci k ostatním spolužákům Škola chce vést žáky k ohleduplnému a citlivému vztahu ke svému okolí (pomoc spoluobčanům, vystoupení v domově důchodců, různá kulturní vystoupení žáků pro veřejnost.) Tím, že sdílíme budovu se základní školou s polským vyučovacím jazykem, máme výbornou příležitost vést žáky k ohleduplnému a citlivému vztahu k národostní menšině. Byli bychom rádi, kdyby z našich žáků vyrostli zdravě sebevědomí občané, kteří si váží příslušnosti k své vlasti a hrdě se k ní hlásí, proto chceme: budovat v žácích přiměřené sebevědomí a hrdost k národní kultuře Chceme učit žáky kultivovaně vyjadřovat své názory a pocity, snažit se rozvíjet jejich individualitu, naučit je orientovat se sami v sobě ( prostor pro komunikaci v hodinách, zařazování skupinových prací, vyzdvihování úspěchů žáka, schránka důvěry, zájmové kroužky ) Chceme vést žáky kladnému vztahu k vlasti ( slavné české osobnosti, dějiny našeho národa, krása české krajiny,sportovní utkání ) 11

12 2.2. Výchovné a vzdělávací strategie Dosahování obecných cílů vzdělávání Současný vzdělávací systém má 9 hlavních cílů vzdělávání. Naše škola chce ve svém vyučovacím procesu těchto cílů dosahovat používáním vhodných metod a forem práce. Tento proces ve výuce lze popsat následujícím způsobem: Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení - seznámit žáky s internetem a jinými informačními zdroji - podporovat aktivní vyhledávání informací - vést žáky k systematickému třídění, zpracovávání informací a následnému používání v praxi - motivovat žáky pro celoživotní učení vlastním vzorem, vzorem rodičů a úspěšných osobností - vytvořit ve škole motivující prostředí - umožnit žákům přechod od vnější motivace k učení vnitřní (učení ne pro známku, ale pro budoucí život) - naučit žáky transferu v učení - seznámit žáky, jak pracovat s chybou (poskytnout žákovi pomoc, nápovědu pomáhat správně odpovědět, ne přistihnout, jak chybují), docílit toho, aby žák cítil odpovědnost za chybné odpovědi - ukázat a seznámit žáky s individuálními učebními styly (možnost volby) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení,logickému uvažování a řešení problémů - zadávat žákům problémové úlohy k řešení - motivovat žáky k řešení problémových úloh, hledání vhodného postupu a zhodnocení jeho výsledku - využívat ve vyučovacím procesu skupinové práce - učit žáky diskutovat o problémech - využívat ve vyučování mezipředmětových vztahů - využívat netradičních forem a metod práce podporujících tvořivost (žáci pracují na různých projektech, píší básně, tvoří křížovky, slohové práce) - na základě získaných informací, jejich analýzou, porozuměním, rozvíjet u žáků tvůrčí myšlení (př. navrhněte vlastní experiment, který bude demonstrovat ) - podporovat u žáků tvořivost, samostatnost, vlastní úsudek a odpovědnost za provedenou práci, sebehodnocení 12

13 Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - učit žáky účinně a slušně komunikovat (naslouchat, respektovat jiný názor, vyjadřovat svůj názor) - vést žáky k práci v týmech - naučit žáky chápat pravidla kooperativní práce a nést zodpovědnost za svou práci - učit žáky komunikovat v cizím jazyce - učit žáky komunikovat různou formou( ústně, písemně, pomocí počítače, telefonu ) - zadávat žákům témata vyžadující kontakt žáků s veřejností ( zjistit zajímavosti z historie naší obce návštěvami a rozhovory se starousedlíky, s představiteli obce) - pořádat besedy s významnými osobnostmi, spolupracovat s knihovnou - využívat třídní žákovskou samosprávu k diskusi o třídních problémech Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých: - seznámit žáky s jejich právy a povinnostmi a důkladně vyžadovat jejich dodržování - využívat různých metod výuky podporující spolupráci (skupinové práce,kooperativní práce, problémové vyučování, frontální pokusy, laboratorní práce, prvky dramatické výchovy - vést žáky k sebehodnocení - vést žáky ke vzájemnému hodnocení svých prací, k respektování práce druhých - vést pedagogy ke kladnému hodnocení žáků ( hodnotit, co žák ví, ne to, co neví) - podporovat komunikaci mezi žáky a mezi žáky a učiteli - vést žáky k účinné komunikaci - seznámit žáky s možnostmi a úskalími neverbální komunikace - učit žáky umět vhodně prezentovat svou práci - naučit žáky poznávat schopnosti a možnosti své i druhých /tolerance/ - kdo jsem, jaký jsem, čeho chci dosáhnout a jak 13

14 Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné a zodpovědné osobnosti - dát žákům prostor k svobodnému vyjádření svých myšlenek nebát se zeptat, umění naslouchat, vyjádřit a obhájit vlastní názor, umění diskutovat, přijmout argumenty druhých,hledání kompromisů, nebát se zeptat - důsledně kontrolovat plnění zadaných povinností ve škole, v civilním životě /schopnost sebekontroly/ - vést žáky k spoluúčasti na chodu školy - vést žáky ke schopnosti přijmout pochvalu i kritiku - podporovat zdravé sebevědomí žáků - vést je ke schopnosti asertivity Vytvářet u žáků potřebu projevovat POZITIVNÍ CITY (v chování, prožívání životních situací, rozvíjet citlivé vztahy k lidem a životnímu prostředí) - vést žáky k citlivému vztahu k lidem - učit orientovat se ve vlastním citovém životě a kultivovaně své city projevovat - naučit žáky nebát se o svých problémech a citech hovořit - seznámit žáky s možnostmi řešení různých problémů ( např. pomocí metod dramatické výchovy) - umožnit žákům dostatečný kontakt se starší generací ( např.návštěva domova důchodců s programem), s národnostními menšinami (společné akce se školou s polským vyučovacím jazykem), naučit je chápat jejich potřeby, problémy apod. - vést žáky k toleranci k handicapovaným lidem, vypěstovat v nich pocit empatie a nutnosti těmto lidem pomáhat (integrace žáků s poruchami na ZŠ) - vést žáky k citlivému vztahu k přírodě ( tématické vycházky do přírody,vytvoření koutku živé přírody, návštěva botanické zahrady, pralesa Mionší, chráněné oblasti a území - vést žáky k aktivní ochraně přírody (třídění odpadu na škole, sběr papíru,každoroční projekt Kyselý déšť,beseda s myslivci,vedení mysliveckého a ekologického kroužku na škole, návštěva ZOO a seznamování s ohroženými druhy živočichů) - vytvářet kritický postoj žáků ke konzumnímu způsobu života společnosti - vést žáky ke kladnému vztahu ke kulturním hodnotám (výlety s poznáváním kulturních památek,školní divadelní představení, návštěva filmových a divadelních představení, koncertů, návštěva výstav výtvarného umění,účast ve výtvarných a literárních soutěžích 14

15 Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví - rozvíjet tělesnou zdatnost žáků - využívat sportovních zařízení v blízkosti školy (lyžařského areálu lyž. kurz, bazénu kurz plavání, hřiště TJ Sokol míčové hry a atletické závody, sokolovny florbalové a volejbalové turnaje) - dát žákům možnost fyzické relaxace o přestávkách (hra stolního tenisu v areálu školy) - podporovat turistiku a pobyt v přírodě (pravidelné turistické vycházky a výlety) - naučit žáky respektování sebe sama i druhých, intolerance projevů vulgarity a hrubého chování - vést žáky k sebepojetí a sebepoznání vztah k sobě samému, poznávání svých kladných a záporných vlastností - dát žákům příležitost vyjadřovat své problémy - dát žákům možnost seberealizace v zájmových kroužcích - zajistit čisté, funkční a estetické prostředí ve škole žáci se sami podílejí na vytváření tohoto prostředí (výzdoba tříd, zhotovení nástěnek ve třídách, třídní služby) - organizovat pravidelné návštěvy kulturních zařízení (obecní knihovny,muzeí, divadlakulturního domu) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám - upevňovat u žáků postoj, aby respektovali sebe navzájem, názory vrstevníků a dospělých - seznamovat žáky se zvyky, tradicemi jiných kultur (prostřednictvím filmové tvorby, nastudováním písní, návštěvou muzeí,skanzenů při dennodenním kontaktu žáků české školy se školou s polským jazykem vyučovacím, účastí na kulturních a sportovních akcích společně s polskou menšinou) - vést žáky k respektování zvláštnosti jednotlivce(mentální,tělesné, zařazení žáků se specifickými poruchami učení do tříd) - rozvíjet sociální cítění(formou dramatizace) - vést k úctě k dospělým, ke starším lidem(kulturní vystoupení na akcích důchodců, zhotovení malých dárků pro důchodce,slušné chování ke starším ve veřejných dopravních prostředcích) - klást důraz na vzor v rodině - seznamovat žáky s charitativními projekty (sbírky pro postižené děti apod.) 15

16 Poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci - dát prostor k rozvoji všech složek osobnosti žáka - vést žáky k sebepoznání, sebehodnocení, sebepojetí (kdo jsem, jaký jsem,co umím,co chci,co dokážu) - poskytovat žákům dostatek kontaktů se světem práce - využívat poradenské služby,trhu škol,dnů otevřených dveří ve školách - využívat různých forem a metod dramatické výchovy (navozování modelových situací, předvádění určitých profesí) - poskytovat dostatek besed se zajímavými osobnostmi a s bývalými žáky - vést žáky k seberealizaci v zájmových kroužcích - využívat vzoru v rodině Rozvíjení klíčových kompetencí Základní vzdělávání má žákům pomoci získávat a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu na praktické jednání. Naplňování klíčových kompetencí ve vyučovacím procesu žáků bychom chtěli dosáhnout tímto způsobem: Kompetence k učení Při výuce klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem, aby žáci uměli zpracovávat informace a následně je použít v praxi. Nabízíme žákům různé informační zdroje(učebnice, encyklopedie, knihy, internet ) Motivujeme žáky k celoživotnímu učení vlastním vzorem, vzorem rodičů a úspěšných osobností. Podporujeme u žáků tvořivost, samostatnost, logické uvažování,vlastní úsudek.vedeme žáky k sebehodnocení. Podporujeme učení pro život, ne pro známku. Nabízíme jim zajímavé domácí úkoly připravujeme je na účast v různých soutěžích a olympiádách. Kompetence k řešení problémů Zadáváme žákům k řešení problémové úlohy, kde je potřeba, aby žáci hledali vhodný postup řešení, byli tvořiví, pracovali s chybou, dobrali se výsledku a následně svou práci ohodnotili. Na této cestě je povzbuzujeme a chválíme, aby měli radost i z dílčích úspěchů. Podporujeme netradiční postupy řešení problémů. Upozorňujeme žáky, aby si všímali souvislostí mezi 16

17 jednotlivými obory, vnímali mezipředmětové vztahy. K řešení složitějších problémů volíme práci v týmech, kde si žáci navzájem pomáhají. Poskytujeme žákům dostatek informačních zdrojů a vedeme je k tomu, aby uměli tyto informace zpracovávat a dál používat v praxi. Kompetence komunikativní Vedeme žáky k pochopení pravidel účinné a slušné komunikace. Dáváme žákům dostatečný prostor k vyjádření svých názorů a myšlenek, umožňujeme jim rozvíjet slovní zásobu. Dáváme podněty k diskusi, při čemž je učíme věcné a přesné a stručné argumentaci, ale také je tím učíme naslouchat a respektovat názor jiných. Zadáváme práci v týmech a kontrolujeme dodržování pravidel komunikace uvnitř skupiny.v neposlední řadě usilujeme o to, aby se žáci domluvili v cizím jazyce. Motivujeme je ke komunikaci, povzbuzujeme je a chválíme. Kompetence sociální a personální Při výuce využíváme různých metod výuky podporující spolupráci (skupinové práce, kooperativní práce, problémové vyučování, frontální pokusy, laboratorní práce, prvky dramatické výchovy), kde je potřeba, aby se žáci respektovali navzájem, uvědomovali si vyjímečnost sebe sama i svých spolužáků, ale také zvláštnosti jednotlivce, učili se pomáhat slabším a handicapovaným lidem ( různé projekty, charitativní akce).vedeme je k úctě k dospělým a starým lidem (návštěvy domova důchodců, besedy s pamětníky, projekty na pomoc starším lidem ). Při sportovních aktivitách vedeme žáky k pochopení pojmu sportovní chování. Kompetence občanské Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování a dodržování mravních hodnot ( žáci si vytvářejí Kodex slušného žáka, který je součástí školního řádu a žáci jsou povinni ho dodržovat). Žáci si uvědomují, že mají svá práva, ale také povinnosti, které musí plnit, seznamují se s významem a obsahem pojmu DEMOKRACIE.Seznamujeme žáky se zvyky, tradicemi jiných kultur (při dennodenním kontaktu žáků české školy se školou s polským vyučovacím jazykem, na akcích pořádaných společně se školou s polským vyučovacím jazykem, prostřednictvím projektů multikulturální výchovy, prostřednictvím filmové tvorby, návštěvou muzeí, skanzenů,.) Vedeme žáky k sounáležitosti se svým národem, ke kladnému vztahu k symbolům vlasti, k úctě a obdivu k významným osobnostem a národním hrdinům Do vyučování zařazujeme častý pobyt v přírodě, návštěvy pralesa Mionší, ekologické projekty aj.,aby si žáci uvědomili sounáležitost člověka k přírodě a nutnost ji chránit, aby si vytvořili kritický 17

18 postoj ke konzumnímu způsobu života.ve škole žáci třídí odpad a vedeme je k tomu, aby této dovednosti využívali i mimo školu. Kompetence pracovní Ve všech předmětech se snažíme o celkový rozvoj osobnosti žáka, vedeme ho k osvojení základních pracovních dovedností a návyků, pomáháme mu najít jeho osobní předpoklady (kdo jsem, jaký jsem,co umím,co chci,co dokážu) pro volbu povolání, podporujeme jeho záliby a zájmy. Poskytujeme žákům dostatek kontaktů se světem práce např.exkurze:úp Třinec,Třinecké železárny,návštěva jiných podnikatelských subjektů (pekárna, zahradnictví,stolárna,pila,chov ryb), poskytujeme dostatek besed se zajímavými osobnostmi a s bývalými žáky. Využíváme poradenské služby,trhu škol,dnů otevřených dveří ve školách Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a talentovaných Jednou z mnoha funkcí školy, tedy nás pedagogů, je pomoc žákům při objevování oblasti zájmů a budování schopnosti nasadit se v daném oboru a tvořivě v něm pracovat. Proto se snažíme v jednotlivých předmětech vyhledávat žáky talentované, mimořádně nadané a pomáhat jim v jejich osobnostním růstu. Práce s žáky mimořádně nadanými je z psychologického hlediska velmi náročná. Tito žáci často stojí mimo kolektiv, objevují se u nich výkyvy v chování, které my, jako učitelé, musíme usměrňovat s pedagogickým optimismem velmi taktně, avšak důsledně (vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat). Je potřebné rovněž zařadit tyto žáky do třídního kolektivu a vyzvednout jejich práci z hlediska celkového pohledu na třídu i školu (image třídy a školy). Pedagogické hledisko: pro práci s žáky mimořádně nadanými volíme především individuální styl práce, a to jak v rámci vyučování, tak i mimo něj. Po vstupní diagnostice toho, které z dovedností vyučovaných již ovládají, jsou seznamováni s učivem nad rámec daného ročníku. Těmto, ale i ostatním žákům, je umožněn přístup k informačním zdrojům (internet, knihovna). Mají rovněž možnost přestupu do matematické třídy v ZŠ Jablunkov po 5. ročníku, či víceletých gymnázií po 5. a 7. ročníku. Tito žáci se rovněž účastní řady postupových předmětových soutěží. V rámci vyučování matematiky se tito žáci projevují širokou vědomostní základnou, dobrou pamětí, vytrvalostí v řešení úloh, proto jsou jim zadávány náročnější úlohy a práce, která je vhodným způsobem zapojuje do činností v hodině ( pomoc slabším spolužákům). 18

19 Po projednání s odbornými pracovišti a se souhlasem rodičů je možný přestup dítěte do vyššího ročníku. Nejen mimořádně nadaným, ale také talentovaným žákům je umožněno zapojit se do postupových předmětových soutěží, kde se seznamují i s učivem nad rámec učiva daného ročníku a to jak v rámci vyučování, tak i mimo něj. Za zmínku stojí účast v matematických soutěžích (Pythágoriáda, Klokan, korespondenční soutěže KOKOS, PIKOMAT aj.), chemické, dějepisné, zeměpisné, fyzikální, biologické olympiádě. Žáky s hudebním talentem učitel vhodně zapojuje do činností v hodině ( hudební doprovod, předzpěv písní). Na naší škole rovněž působí pěvecký kroužek, do něhož jsou tyto děti začleněny, kroužek hry na flétnu a kytaru. Děti z těchto uskupení mají možnost prezentovat se na veřejnosti ( Vítání občánků, setkání s důchodci vánoční besídky aj.). Na škole již několik let pracuje pobočka SZUŠ Třinec ( hra na keyboard, housle, klavír, dudy). Snažíme se rovněž zapojit tyto žáky do pěveckých soutěží. Žáci s výtvarným talentem se podílejí na výzdobě školy, jsou seznámeni s nabídkou výtvarných kroužků při DDM a ZUŠ a rovněž se účastní řady výtvarných soutěží. Pohybově talentovaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Zapojují se do sportovních soutěží pořádaných školou, obcí, ASŠK či jiných organizací ( TJ Sokol, Ski Mosty aj.). Reprezentují tak nejen kmenové třídy, ale také školu a obec. Jazykově talentovaní žáci mají možnost prezentovat vlastní tvorbu ve školním časopise, obecním zpravodaji, účastní se jazykových olympiád, recitačních soutěží. V rámci vyučování mají možnost řešit složitější úkoly. V anglickém jazyce se tito žáci účastní konverzačních soutěží. Pro žáky s hereckými ambicemi funguje na škole již několik let divadelní kroužek, který se prezentuje divadelním představením určeným nejen žákům školy, ale také široké veřejnosti. Není výjimkou, že žák který vyniká v jedné oblasti, je v jiné průměrný. Proto se my jako pedagogové snažíme respektovat individualitu každého jedince. 19

20 2.3.2 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Vzdělávání žáků s poruchami učení a chování probíhá formou individuální integrace 1. Vytipování problémových žáků 2. Konzultace s rodiči problémových žáků-návrhy na odborné šetření v pedagogickopsychologické poradně (PPP) 3. Zpracování dokumentace pro šetření 4. Konzultace s pracovníky PPP 5. Závěrečnou zprávu šetření projednat s rodiči 6. Seznámení pedagogických pracovníků se závěry šetření žáka 7. Sestavení individuálních vzdělávacích plánů podle doporučení PPP Práce se žákem se specifickými poruchami učení (SPU) a specifickými poruchami chování (SPCH) 1. Individuální přístup k žákovi v hodinách 2. Úprava učiva a metodiky v příslušných předmětech 3. Spolupráce vyučujících s učitelem, který vede nápravu SPU 4. Zajištění reedukační péče v doporučeném rozsahu s přihlédnutím k možnostem školy 5. Spolupráce rodičů s vyučujícím nápravy možnost přítomnosti rodičů v hodině nápravy podíl rodičů při procvičování úkolů z nápravy 6. Pomoc žákovi při komunikaci s ostatními žáky ve třídě i širším kolektivu 7. Zohledňovat žáka s SPU při hodnocení a klasifikaci řídit se pokyny MŠMT 8. Na konci školního roku vypracování závěrečného hodnocení z reedukačních hodin (vypracovává učitel nápravy) 9. Hodnotící zpráva je zasílána PPP. Poradna posuzuje efektivitu a doporučuje další postupy v reedukaci 10. Na konci školní docházky je poskytována žákovi s SPU odborná pomoc při výběru povolání kontakt výchovného poradce s rodiči 20

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489 391 02 Sezimovo Ústí II tel. fax: 381202020 Česká spořitelna S. Ústí IČO DIČ E-mail: zs_su@volny.cz č. ú. 704042399/0800 70938318 CZ 70938318

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola U Lesa Nový Bor, B.Němcové 539,okres Česká Lípa příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Jindřich Novák, ředitel školy Mgr. Jindřich Novák,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první pololetí

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8. Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.2011 Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Hodnocení výsledků vzdělávání Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci stanovit jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a hodnocení průběhu a výsledků chování ve škole

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e mail: zsuvalno@seznam.cz, IČ: 70640301 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní předpis Účinnost: od 3.9. 2007 Základní škola a Mateřská škola Spisový znak: Loučovice Skartační znak: A5 Razítko školy: Počet stran: 12 Přílohy: 2 Podpis ředitele školy: Pravidla pro hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vyjádřena ve směrnici, která je součástí Organizačního řádu školy. 8.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Masarykova základní škola Lanžhot Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla hodnocení žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 24.11.2010 1 Pravidla hodnocení žáků Významným rysem hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Kadaň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková Pedagogická rada schválila dne: 30. 8. 2013

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více