Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Upravená verze Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177/07 13

2 OBSAH 1 Identifikační údaje Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího plánu. 9 4 Učební plán 17 5 Učební osnovy I. Stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti II. Stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 1

3 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Doplňující vzdělávací obory Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 2

4 Upravený ŠVP ZV 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Adresa školy: Kravsko 169, Zřizovatel školy: Obec Kravsko (Kravsko 12, , tel.: starosta ) IČO: IZO: RED - IZO: Ředitelka školy: Mgr. Simona Jakešová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Miroslava Pešková Autoři ŠVP ZV: kolektiv pedagogů ZŠ Kravsko Kontakty: Tel.: ředitelna Platnost dokumentu: od Upravený ŠVP byl projednán: Pedagogickou radou dne: Školskou radou dne: Upravený ŠVP ZV byl zapsán pod č.j. 94/13. Mgr. Simona Jakešová, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 3

5 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy Obec Kravsko neměla velmi dlouho vlastní školu, a proto děti nejprve chodily od roku 1760 do školy v Příměticích a potom od roku 1826 do Plenkovic. 8. ledna 1879 byla slavnostně otevřena obecná škola. Po osvobození se vyučovalo jednak na obecné škole, jednak v budově zámku. Školu v Kravsku navštěvovaly děti, jejichž počet se pohyboval kolem 240, z Plenkovic, Hlubokých Mašůvek, Mramotic, Kasáren, Olbramkostela, Žerůtek a Vranovské Vsi. K zahájení stavby současné budovy školy došlo v roce 1964 a byly ukončeny hlavní práce, škola předána do užívání a zahájen provoz. V areálu školy bylo vybudováno hřiště, dále školní pozemek a vysázen ovocný sad. Volné plochy byly osety trávníky a osázeny okrasnými dřevinami. 2.2 Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace je právní subjekt, který byl zřízen k Obcí Kravsko. Sdružuje několik součástí: dvoutřídní mateřskou školu kapacita 56 dětí základní školu s 9 třídami - kapacita 280 žáků školní družinu kapacita 90 žáků školní jídelnu kapacita 220 dětí a žáků Celek vznikl sloučením původně samostatné ZŠ a MŠ. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilní, zkušený a kvalifikovaný. Pracuje v něm proškolený výchovný poradce, koordinátor prevence rizikového chování, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT a koordinátor EVVO. Pedagogičtí pracovníci pracují s nasazením nejen při vyučování, ale i při vedení různých zájmových kroužků. Projevují velkou ochotu se dále vzdělávat a aplikovat nové poznatky a zkušenosti do výuky. Tyto dlouhodobě dobré výsledky práce pedagogického sboru se odrážejí jak v úspěšnosti našich žáků v přijímacím řízení na střední školy, tak ve velmi dobrých výsledcích v různých soutěžích a olympiádách. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 4

6 2.4 Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci z 10 obcí širokého regionu a celý provoz školy musí být přizpůsoben příjezdům a odjezdům autobusů. Místních žáků je pouze jedna čtvrtina. Ve škole je věnována zvláštní péče dětem s vývojovými poruchami, s problémovým chováním i dětem nadaným a talentovaným. Integrovaní žáci mají ve spolupráci s PPP vypracovaný individuální vzdělávací plán. 2.5 Dlouhodobé projekty Prioritami naší školy je výuka cizích jazyků, oblast ICT, environmentální výchova a sportovní vyžití žáků. Výuka cizích jazyků: studijní pobyty knihovna cizojazyčné literatury Oblast ICT: proškolení pedagogové v tvorbě digitálních učebních materiálů databáze vlastních digitálních učebních materiálů speciální software Edu Base pro tvorbu jednoduchého e-learningu komunikace se žáky školní časopis Budíček školní rozhlasové vysílání webové stránky školy s účastí žáků informační centrum SIPVZ Environmentální výchova: člen sítě škol M.R.K.E.V. školy zabývající se ekologickou výchovou titul Škola pro udržitelný život výchova dětí ke vztahu k životnímu prostředí sběr papíru, vysloužilých elektrospotřebičů, vybitých baterií mnohaletá účast v celostátních projektech Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vlastní regionální učebnice Toulky historií regionu naší školy projektový týden Odpady problém nás všech projektový den Náš region učebna v přírodě s mnoha výukovými prvky v areálu školy zookoutek přírodovědná knihovna spolupráce se středisky ekologické výchovy publikační činnost Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 5

7 lektorování kurzů s environmentální tematikou zájmové kroužky s přírodovědným zaměřením Sportovní vyžití žáků: víceúčelové sportoviště každoroční atletické závody pořádání turnajů lyžařský výcvikový kurz sportovní vyžití o velkých přestávkách na ozvučeném dvorku plavecký kurz zájmové kroužky se sportovním zaměřením využívání sportoviště školní družinou pravidelná sportovní odpoledne rodičů a žáků Ostatní oblasti: keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem fungující výchovné poradenství spolupráce s PPP nejen při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, ale také při výběru povolání žáků, spolupráce s úřadem práce i se středními školami kvalitní příprava žáků k dalšímu profesnímu uplatnění pravidelné besedy s odborníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů drogy, AIDS, partnerský život, šikana, dětská kriminalita, kyberšikana veřejná vystoupení žáků integrace dětí vývojovými poruchami učení do výuky, nabídka dyslektických kroužků péče o talentované žáky, účast v soutěžích a olympiádách pořádání exkurzí, ozdravného pobytu v přírodě, výletů návštěvy divadelních a filmových představení, muzeí 2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Zřizovatelem školy je obec Kravsko a již po několik volebních období cítíme ze strany obecního úřadu a téměř všech zastupitelů podporu a pochopení, stejně jako od starostů ostatních obcí školského obvodu. Spolupráce se zákonnými zástupci je na velmi dobré úrovni. Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle jejich přání. Nejen účastí na pravidelných třídních schůzkách, ale i postojem k dalším aktivitám vyjadřují zákonní zástupci podporu škole. Pomáhají např. při sběru léčivých bylin, starého papíru, pořádání školního plesu a akcí školy. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 6

8 Zvolení důvěrníci z řad zákonných zástupců přenášejí případné připomínky od rodičovské veřejnosti k vedení a obráceně - vedení školy jejich prostřednictvím informuje zákonné zástupce v jednotlivých vesnicích o záměrech školy. O činnosti školy je informuje také náš školní časopis Budíček, který si žáci tvoří sami. Dalším zdrojem informací jsou i webové stránky. Školská rada má 9 členů: 3 jmenovaní zřizovatelem, 3 volení zástupci zákonných zástupců a 3 zástupci volení pedagogickými pracovníky školy. Pravidelná je spolupráce s PPP, týká se především odkladů školní docházky, vyšetřování dětí s poruchami DYS a vyšetření na žádost rodičů. 2x ročně kontrolují preventivní logopedickou péči pracovnice Speciálně pedagogického centra ve Znojmě a v případě potřeby nás také navštěvují pracovnice SPC pro sluchově postižené a kontrolují výsledky a péči o sluchově postižené. 2.7 Podmínky školy Škola provozuje činnost v budově zřizovatele. Budova školy je situována v klidném prostředí blízko lesa naproti zámeckému parku. Školu tvoří soubor pěti pavilonů spojených chodbami. Ve dvou z nich je 9 tříd vybavených nastavitelným nábytkem a v jednom pavilonu je prostorná tělocvična s nově vybudovaným moderním sociálním zařízením pro žáky i učitele. Ve dvou předních pavilonech je umístěna školní kuchyně a jídelna, dvě třídy školní družiny, ředitelna, sborovna, učebna informatiky, jedna třída, dva kabinety a keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem. Novou přístavbou, která propojila dva přední pavilony, škola získala tři učebny a tři kabinety pro učitele. Ve třech třídách byly zřízeny multimediální učebny vybavené interaktivní dotykovou tabulí Smart s prostorovým ozvučením a hlasovacím zařízením pro žáky. Všechny učebny jsou propojeny do školní počítačové sítě řízené vyhrazeným serverem s připojením na internet. Škola má vybavení pro fotodokumentaci, videodokumentaci a její zpracování, pro školní rozhlasové vysílání a tvorbu časopisu. Každý učitel má k dispozici vlastní notebook pro zpracovávání digitálních učebních materiálů a e-learningovou komunikaci se žáky prostřednictvím EduBase. Všichni učitelé mají volný přístup k veškerému vybavení na kopírování a přípravu materiálů k výuce. Škola má vlastní databázi digitálních výukových materiálů. Mezi budovami je ozvučený dvorek, na kterém žáci tráví za pěkného počasí velké přestávky. Dvorek těsně sousedí s dětským hřištěm mateřské školy. To je společné pro obě oddělení. Jedno oddělení je součástí zadního pavilonu školy a druhé je umístěno naproti v budově společně s poštou. Rekonstrukce zadního pavilonu školy, kde byla zřízena mateřská škola s moderním vybavením, byla dokončena v roce Za školou bylo vybudováno nové víceúčelové sportoviště s fotbalovým, volejbalovým a tenisovým hřištěm, běžeckou dráhou, doskočištěm na skok daleký, odhodištěm pro vrhačské Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 7

9 disciplíny a místem pro skok vysoký. Vedle sportoviště je dětské hřiště s herními prvky využívané převážně školní družinou a mateřskou školou. Na školním pozemku je vybudována přírodní učebna s výukovými prvky pro environmentální výchovu. K výchově jsou využívány záhony, skalka, bouda na nářadí, bylinková spirála, zahradní loučka, hřbitov odpadků, kompost, týpí z vrbového proutí, hmatová stezka, ptačí budky, krmítka, domečky a zázemí pro živočichy. Celý komplex tvoří naprosto funkční celek a umožňuje realizaci daných cílů a hlavních úkolů školy. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 8

10 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Priority: výuka cizích jazyků oblast ICT a jejího využití environmentální výchova sportovní vyžití žáků Naše žáky vybavujeme do života nejen vědomostmi, ale i dovednostmi, které jim umožní snazší uplatnění na pracovním trhu, jak v naší republice, tak v zemích EU. Poskytujeme jim kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti. Podporujeme rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. Rozvíjíme komunikační dovednosti žáků v mateřském i cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích i v sociálních vztazích. Pěstujeme v žácích vztah k prostředí, k trvale udržitelnému způsobu života. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ Škola vede žáky: k používání aktivizujících metod za účelem celoživotního vzdělávání k čtení s porozuměním k vyhledávání informací k tvořivosti k radosti z učení k sebehodnocení a objektivnímu hodnocení druhých k učení se v souvislostech k aplikaci vědomostí, dovedností, schopností a postojů v praktickém životě ke schopnosti analýzy a syntézy dovednosti plánovat a organizovat si čas potřebný k učení a k dovednosti zvolit vhodnou strategii učení k vyhledávání informací a jejich kritickému hodnocení k umění realizace a prezentace výsledků jejich činnosti před kolektivem KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Škola vede žáky: k hledání různých řešení problému Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 9

11 k logické argumentaci založené na znalosti problému k rozvoji logického, tvořivého a kritického myšlení k praktické aplikaci získaných vědomostí, dovedností, postojů ke spolupráci při řešení problému k uvědomění si významu experimentu při řešení problému k uvědomění si důležitosti zpětné vazby k prezentaci a schopnosti obhajoby výsledků vlastních řešení KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Škola vede žáky: ke kultivovanému verbálnímu a neverbálnímu projevu, k dovednosti vést dialog a vhodnou konverzaci k vyhledávání informací z různých zdrojů, k práci s nimi a k jejich hodnocení k používání metod, které je povedou ke vzájemné spolupráci k rozvíjení dovednosti obhajovat vlastní názor a respektovat názor druhých, k užívání vhodné argumentace k využití ICT při komunikaci k dovednosti vystupovat před skupinou lidí k umění naslouchat k využívání informační gramotnosti jako součásti každého předmětu KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Škola vede žáky: k spolupodílení se na chodu školy k vzájemné spolupráci ke zdravému sebevědomí, sebedůvěře i sebekritice k toleranci (respektování jiného názoru, národnosti, víry atd.) a k dobrým mezilidským vztahům i učitele ke vzájemnému respektu a úctě k povědomí o spoluodpovědnosti za práci a činnost školy a její obraz na veřejnosti KOMPETENCE OBČANSKÉ Škola vede žáky: ke správnému posuzování krizových situací a k umění poskytnout, případně vyhledat účinnou pomoc k důslednému dodržování pravidel stanovených školním řádem, zákonů a společenských norem k zapojování se do mimoškolních a mimotřídních činností Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 10

12 k péči o životní prostředí a k jeho aktivní ochraně k dodržování základních hygienických návyků a zdravému způsobu života k rozvíjení jejich kulturního a estetického cítění k uvědomování si nejen svých práv, ale i svých povinností k vlastenectví, k hrdosti na svůj region a na kulturní a historické dědictví k úsilí o odhalování a okamžité řešení jakýchkoliv zárodků sociálně patologických jevů ke ztotožnění se s principy trvale udržitelného rozvoje společnosti KOMPETENCE PRACOVNÍ Škola vede žáky: k praktickému využívání získaných vědomostí, dovedností a postojů k vytváření povědomí společenské důležitosti práce k využívání nabytých znalostí a zkušeností při volbě profesní orientace k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i mimo ni k objektivnímu hodnocení a posuzování výsledků práce k přizpůsobování se aktuálním pracovním podmínkám k hospodárnosti a ochraně majetku při všech činnostech k dodržování povinností, závazků a termínů k respektování autorských práv 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Na naší škole integrujeme žáky se specifickými poruchami učení nebo chování, ale i se zdravotním znevýhodněním. Tito žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Je nutná úzká spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a školského poradenského zařízení. Naše zásady komunikace se zákonnými zástupci: vytvoření klidné atmosféry dopřání dostatku času pro rozhovor popsání (nehodnocení) situací, chování a příhod se žákem uvádění zdrojů svých informací ujasnění si pojmů spolu se zákonnými zástupci nastolení pravidel hry uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat se zákonnými zástupcimožné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat) snaha citlivě zákonným zástupcům poradit a nabídnout pomoc Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 11

13 Svým obsahem se tento proces zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat jejich hyperaktivitu a impulsivní jednání, které většinou poruchy učení provázejí. Škola zajistí: individuální práci se žákem, respektování jeho pracovního tempa, časté opakování probraného učiva, kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků využívání reedukačních postupů podle druhu a stupně poruchy jednotný postup všech vyučujících seznámí spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení podporování snahy, pochvalu při sebemenším zlepšení výkonu (neporovnávat s ostatními) odstranění rušivých vlivů při práci navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci vyhledávání činností, při kterých může být žák úspěšný Vzdělávání žáků se zdravotním postižením O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě se zákonnými zástupci na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy. Škola zajistí: seznámení všech pedagogů i spolužáků s daným postižením žáka dohodu se zákonnými zástupci a odborným pracovištěm o spolupráci, vypracování individuálního vzdělávacího plánu vysvětlí, ujasní způsob hodnocení zabezpečí potřebné kompenzační a didaktické pomůcky zajistí odbornou literaturu dle potřeby utvoření optimálního pracovního prostředí a příznivého klimatu ve školním prostředí Primární prevence rizikového chování Prevence rizikového chování je přirozenou součástí výuky a výchovy dětí a prolíná celým životem školy. Cílem preventivního působení je výchova ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti dítěte. Důležitou součástí je otevřený dialog, vstřícný vztah učitele a žáka, komunikace mezi žáky, pedagogy i zákonnými zástupci navzájem. Školní metodik prevence vytváří ve spolupráci s ostatními pedagogy Minimální preventivní program pro daný školní rok a koordinuje jeho realizaci. Prevence probíhá Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 12

14 jednak v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí, tak i při realizaci průřezových témat. Škola využívá nabídky organizací, které realizují programy z oblasti prevence nežádoucích jevů. Důležitou součástí preventivního programu je také zapojení žáků do volnočasových aktivit. Škola monitoruje rizika vzniku nežádoucích jevů a při varovných signálech školní metodik prevence koordinuje postup, konzultuje se žáky a zákonnými zástupci, nabízí poradenství a pomoc. Školní metodik prevence je v kontaktu s okresním metodikem prevence, s kurátory pro mládež, s oddělením péče o dítě a dalšími organizacemi a institucemi působícími v této oblasti. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Pro takového žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Při zjišťování mimořádného nadání žáků se spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě jeho závěrů se sestavuje a realizuje individuální vzdělávací plán. Je stanoven koordinátor pro práci s nadanými žáky výchovný poradce. Často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 13

15 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezové téma Jiná forma 1. Osobnostní a sociální výchova 1 Rozvoj schopnosti poznávání Prv EVVO 2 Sebepoznání a sebepojetí Prv 3 Seberegulace a sebeorganizace Pč 4 Psychohygiena Tv 5 Kreativita Vv 6 Poznávání lidí Čj 7 Mezilidské vztahy Vkz Vkz 8 Komunikace Čj 9 Kooperace a kompetice M 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Tv Tv 11 Hodnoty, postoje, praktická etika Vkz EVVO 2. Výchova demokratického občana 1 Občanská společnost a škola Ov 2 Občan, občanská společnost a stát EVVO Ov 3 Formy participace občanů v politickém životě Ov 4 Principy demokracie jako D Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 14

16 formy vlády a způsobu rozhodování 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1 Evropa a svět nás zajímá Hv EVVO 2 Objevujeme Evropu a svět Vl 3 Jsme Evropané Z 4. Multikulturní výchova 1 Kulturní diference Aj 2 Lidské vztahy Prv 3 Etnický původ Hv 4 Multikulturalita Aj 5 Princip sociálního smíru a solidarity D 5. Environmentální výchova 1 Ekosystémy Př/ EVVO EVVO 2 Základní podmínky života Pč EVVO EVVO 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí EVVO EVVO Př/ EVVO Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 15

17 4 Vztah člověka k prostředí EVVO Z 6. Mediální výchova 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj 3 Stavba mediálních sdělení Čj Inf 4 Vnímání autora mediálních sdělení Čj 5 Fungování a vliv médií ve společnosti Ov 6 Tvorba mediálního sdělení Inf. 7 Práce v realizačním týmu Pč Inf. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 16

18 4 Učební plán I. stupeň Vyučovací předmět/ ročník 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Celkem I. st. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Informatika II. stupeň Vyučovací předmět/ 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Celkem ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 17

19 Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Volitelný předmět Nabídka volitelného předmětu: environmentální výchova technické kreslení konverzace v anglickém jazyce finanční gramotnost cvičení z českého jazyka cvičení z matematiky filmová výchova mediální výchova Žáci mohou být případně děleni na skupiny. Výchova ke zdraví: v 6. a 7. ročníku propojení s tělesnou výchovou v 8. ročníku propojení s přírodopisem Pracovní činnosti: v 6. a 7. ročníku zaměřené na pěstitelské práce, chovatelství a práce s laboratorní technikou v 8. ročníku zaměřené na svět práce a využití digitálních technologií v 9. ročníku zaměřené na svět práce a provoz a údržbu domácnosti Nepovinné předměty: Dle zájmu dětí a možností nabízíme: náboženství, sborový zpěv, sportovní hry, logopedická péče. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 18

20 5 Učební osnovy 5.1. I. Stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vzdělávací obsah je rozčleněn do tří okruhů: 1. Komunikační a slohová výchova 2. Jazyková výchova 3. Literární výchova Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě vede k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností vede k využívání různých zdrojů informací (např. slovníky, encyklopedie, katalogy, PC, internet) Časové vymezení: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 9 hodin týdně ve 2. ročníku 10 hodin týdně ve 3. ročníku 9 hodin týdně ve 4. ročníku 8 hodin týdně v 5. ročníku 7 hodin týdně Organizace: Výuka je organizována především v kmenových třídách, popřípadě ve třídě s interaktivní tabulí nebo v počítačové učebně, kde se využívají různé výukové programy. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí: Kompetence k učení učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 19

21 učitel stanovuje dílčí cíle v pravopisu učitel vytváří vhodné podmínky pro získávání dalších informací žák porovnává získané výsledky žák posoudí vlastní pokrok žák řídí své učení a aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu Kompetence k řešení problémů žák navrhuje různá řešení problémů, dokončuje úlohy a zdůvodňuje své závěry žáci si vzájemně pomáhají a radí si učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému ústnímu i písemnému projevu žák dokáže prezentovat své myšlenky a názory žák naslouchá promluvám druhých lidí Kompetence sociální a personální učitel organizuje práci ve skupinách učitel vede žáky k prezentaci svých názorů a myšlenek a k vzájemnému respektu žák respektuje pokyny pedagogů žák účinně spolupracuje ve skupině, poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské učitel využívá naučné i vědecké literatury žák respektuje přesvědčení druhých žák se aktivně zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit žák zvládne komunikaci ve vyhraněných situacích Kompetence pracovní učitel vede žáky k organizování a plánování učení učitel se zajímá, zda žákům vyhovuje způsob výuky žák dodržuje dohodnuté kvality, vymezená pravidla žák plní povinnosti a závazky učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk Ročník 1. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 20

22 Čtení: atp. skládá a čte slabiky a slova pozná všechna písmena v tištěném a psaném textu, skládá slova a věty používá základy techniky čtení, čte jednoduché texty porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti hlásky, písmena, slabiky, slova, texty podle zvolené nácvikové metody čtení skládání slov a vět rozvoj techniky čtení čtení jednoduchého písemného projevu praktické čtení - pozorné, přiměřeně rychlé věcné čtení- porozumění slovům, větám hygienické návyky při čtení Naslouchání: Praktické naslouchání respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Věcné naslouchání reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení základní komunikační pravidla - pozornost, naslouchání, role mluvčího a posluchače Mluvený projev: správná výslovnost, řečová cvičení, oprava nesprávné výslovnosti základy mluveného projevu - dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, přiměřené tempo Rozvoj slovní zásoby: verbální a nonverbální prostředky řeči (mimika, gesta) role mluvčího a posluchače, Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 21

23 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh správně sedí při psaní rozlišuje tiskací a psací písmena napíše psací písmena velké i malé abecedy napíše a opíše slabiky, jednoduchá slova a věty přepíše tiskací písmo do psané podoby píše diktát slov a vět přiměřeně svému věku zdvořilost, střídání rolí Reprodukce textu: krátké komunikační žánrypozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz vypravování na základě obrazového materiálu Písemný projev: správné sezení, držení psacího nástroje, hygiena zraku technika psaní - čitelný a přehledný písemný projev, úhlednost, úprava psaní jednotlivých písmen a číslic, spojování písmen a slabik, psaní slov, psaní krátkých vět opisy, přepisy, interpunkční znaménka psaní jednoduchého sdělení žánry písemného projevuvzkaz, pozvánka, zápis do notýsku Zvuková stránka jazyka: VV- barva + tuš písmena rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek dlouhých a krátkých a souhláskových skupin, intonace vět porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená. porovnává a třídí slova podle rozlišování zvukové a grafické podoby slov Slovní zásoba a tvoření slov: slova a pojmy význam slov porovnávání slov podle Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 22

24 zobecněného významu- děj, věc, okolnost, vlastnost. zobecňujícího významu slovní zásoba rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Tvarosloví: poznávání správných tvarů slov Skladba: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy spojování slov do vět stavba věty rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky pořádek slov ve větě interpunkční znaménka ve větě modulace souvislé věty odlišuje v písmu krátké a dlouhé samohlásky Pravopis: používá základní interpunkční znaménka lexikální pravopis-odlišování krátké a dlouhé samohlásky píše správně hlásky, slabiky, slova, věty používání tečky, čárky, otazníku, vykřičníku používá velká písmena na začátku vět správné psaní hlásek, slabik, slov, vět Český jazyk Ročník 2. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky atp. porozumí písemným pokynům čte plynule s porozuměním jednoduché texty Čtení vlastními slovy sdělí, o čem četl, rozvíjí příběh, tvoří otázky k textu a odpovídá na ně doplní text vhodnými výrazy, škrtne slova, která do textu nepatří Praktické čtení: technika čtení, pozorné čtení Věcné čtení: čtení vyhledávací Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 23

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

I. Sekaniny 1804 Český jazyk

I. Sekaniny 1804 Český jazyk 1 stupeň I. Sekaniny 1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje na 1.stupni jako samostatný předmět

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více