Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Upravená verze Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177/07 13

2 OBSAH 1 Identifikační údaje Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího plánu. 9 4 Učební plán 17 5 Učební osnovy I. Stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti II. Stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 1

3 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Doplňující vzdělávací obory Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 2

4 Upravený ŠVP ZV 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Adresa školy: Kravsko 169, Zřizovatel školy: Obec Kravsko (Kravsko 12, , tel.: starosta ) IČO: IZO: RED - IZO: Ředitelka školy: Mgr. Simona Jakešová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Miroslava Pešková Autoři ŠVP ZV: kolektiv pedagogů ZŠ Kravsko Kontakty: Tel.: ředitelna Platnost dokumentu: od Upravený ŠVP byl projednán: Pedagogickou radou dne: Školskou radou dne: Upravený ŠVP ZV byl zapsán pod č.j. 94/13. Mgr. Simona Jakešová, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 3

5 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy Obec Kravsko neměla velmi dlouho vlastní školu, a proto děti nejprve chodily od roku 1760 do školy v Příměticích a potom od roku 1826 do Plenkovic. 8. ledna 1879 byla slavnostně otevřena obecná škola. Po osvobození se vyučovalo jednak na obecné škole, jednak v budově zámku. Školu v Kravsku navštěvovaly děti, jejichž počet se pohyboval kolem 240, z Plenkovic, Hlubokých Mašůvek, Mramotic, Kasáren, Olbramkostela, Žerůtek a Vranovské Vsi. K zahájení stavby současné budovy školy došlo v roce 1964 a byly ukončeny hlavní práce, škola předána do užívání a zahájen provoz. V areálu školy bylo vybudováno hřiště, dále školní pozemek a vysázen ovocný sad. Volné plochy byly osety trávníky a osázeny okrasnými dřevinami. 2.2 Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace je právní subjekt, který byl zřízen k Obcí Kravsko. Sdružuje několik součástí: dvoutřídní mateřskou školu kapacita 56 dětí základní školu s 9 třídami - kapacita 280 žáků školní družinu kapacita 90 žáků školní jídelnu kapacita 220 dětí a žáků Celek vznikl sloučením původně samostatné ZŠ a MŠ. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilní, zkušený a kvalifikovaný. Pracuje v něm proškolený výchovný poradce, koordinátor prevence rizikového chování, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT a koordinátor EVVO. Pedagogičtí pracovníci pracují s nasazením nejen při vyučování, ale i při vedení různých zájmových kroužků. Projevují velkou ochotu se dále vzdělávat a aplikovat nové poznatky a zkušenosti do výuky. Tyto dlouhodobě dobré výsledky práce pedagogického sboru se odrážejí jak v úspěšnosti našich žáků v přijímacím řízení na střední školy, tak ve velmi dobrých výsledcích v různých soutěžích a olympiádách. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 4

6 2.4 Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci z 10 obcí širokého regionu a celý provoz školy musí být přizpůsoben příjezdům a odjezdům autobusů. Místních žáků je pouze jedna čtvrtina. Ve škole je věnována zvláštní péče dětem s vývojovými poruchami, s problémovým chováním i dětem nadaným a talentovaným. Integrovaní žáci mají ve spolupráci s PPP vypracovaný individuální vzdělávací plán. 2.5 Dlouhodobé projekty Prioritami naší školy je výuka cizích jazyků, oblast ICT, environmentální výchova a sportovní vyžití žáků. Výuka cizích jazyků: studijní pobyty knihovna cizojazyčné literatury Oblast ICT: proškolení pedagogové v tvorbě digitálních učebních materiálů databáze vlastních digitálních učebních materiálů speciální software Edu Base pro tvorbu jednoduchého e-learningu komunikace se žáky školní časopis Budíček školní rozhlasové vysílání webové stránky školy s účastí žáků informační centrum SIPVZ Environmentální výchova: člen sítě škol M.R.K.E.V. školy zabývající se ekologickou výchovou titul Škola pro udržitelný život výchova dětí ke vztahu k životnímu prostředí sběr papíru, vysloužilých elektrospotřebičů, vybitých baterií mnohaletá účast v celostátních projektech Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vlastní regionální učebnice Toulky historií regionu naší školy projektový týden Odpady problém nás všech projektový den Náš region učebna v přírodě s mnoha výukovými prvky v areálu školy zookoutek přírodovědná knihovna spolupráce se středisky ekologické výchovy publikační činnost Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 5

7 lektorování kurzů s environmentální tematikou zájmové kroužky s přírodovědným zaměřením Sportovní vyžití žáků: víceúčelové sportoviště každoroční atletické závody pořádání turnajů lyžařský výcvikový kurz sportovní vyžití o velkých přestávkách na ozvučeném dvorku plavecký kurz zájmové kroužky se sportovním zaměřením využívání sportoviště školní družinou pravidelná sportovní odpoledne rodičů a žáků Ostatní oblasti: keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem fungující výchovné poradenství spolupráce s PPP nejen při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, ale také při výběru povolání žáků, spolupráce s úřadem práce i se středními školami kvalitní příprava žáků k dalšímu profesnímu uplatnění pravidelné besedy s odborníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů drogy, AIDS, partnerský život, šikana, dětská kriminalita, kyberšikana veřejná vystoupení žáků integrace dětí vývojovými poruchami učení do výuky, nabídka dyslektických kroužků péče o talentované žáky, účast v soutěžích a olympiádách pořádání exkurzí, ozdravného pobytu v přírodě, výletů návštěvy divadelních a filmových představení, muzeí 2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Zřizovatelem školy je obec Kravsko a již po několik volebních období cítíme ze strany obecního úřadu a téměř všech zastupitelů podporu a pochopení, stejně jako od starostů ostatních obcí školského obvodu. Spolupráce se zákonnými zástupci je na velmi dobré úrovni. Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle jejich přání. Nejen účastí na pravidelných třídních schůzkách, ale i postojem k dalším aktivitám vyjadřují zákonní zástupci podporu škole. Pomáhají např. při sběru léčivých bylin, starého papíru, pořádání školního plesu a akcí školy. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 6

8 Zvolení důvěrníci z řad zákonných zástupců přenášejí případné připomínky od rodičovské veřejnosti k vedení a obráceně - vedení školy jejich prostřednictvím informuje zákonné zástupce v jednotlivých vesnicích o záměrech školy. O činnosti školy je informuje také náš školní časopis Budíček, který si žáci tvoří sami. Dalším zdrojem informací jsou i webové stránky. Školská rada má 9 členů: 3 jmenovaní zřizovatelem, 3 volení zástupci zákonných zástupců a 3 zástupci volení pedagogickými pracovníky školy. Pravidelná je spolupráce s PPP, týká se především odkladů školní docházky, vyšetřování dětí s poruchami DYS a vyšetření na žádost rodičů. 2x ročně kontrolují preventivní logopedickou péči pracovnice Speciálně pedagogického centra ve Znojmě a v případě potřeby nás také navštěvují pracovnice SPC pro sluchově postižené a kontrolují výsledky a péči o sluchově postižené. 2.7 Podmínky školy Škola provozuje činnost v budově zřizovatele. Budova školy je situována v klidném prostředí blízko lesa naproti zámeckému parku. Školu tvoří soubor pěti pavilonů spojených chodbami. Ve dvou z nich je 9 tříd vybavených nastavitelným nábytkem a v jednom pavilonu je prostorná tělocvična s nově vybudovaným moderním sociálním zařízením pro žáky i učitele. Ve dvou předních pavilonech je umístěna školní kuchyně a jídelna, dvě třídy školní družiny, ředitelna, sborovna, učebna informatiky, jedna třída, dva kabinety a keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem. Novou přístavbou, která propojila dva přední pavilony, škola získala tři učebny a tři kabinety pro učitele. Ve třech třídách byly zřízeny multimediální učebny vybavené interaktivní dotykovou tabulí Smart s prostorovým ozvučením a hlasovacím zařízením pro žáky. Všechny učebny jsou propojeny do školní počítačové sítě řízené vyhrazeným serverem s připojením na internet. Škola má vybavení pro fotodokumentaci, videodokumentaci a její zpracování, pro školní rozhlasové vysílání a tvorbu časopisu. Každý učitel má k dispozici vlastní notebook pro zpracovávání digitálních učebních materiálů a e-learningovou komunikaci se žáky prostřednictvím EduBase. Všichni učitelé mají volný přístup k veškerému vybavení na kopírování a přípravu materiálů k výuce. Škola má vlastní databázi digitálních výukových materiálů. Mezi budovami je ozvučený dvorek, na kterém žáci tráví za pěkného počasí velké přestávky. Dvorek těsně sousedí s dětským hřištěm mateřské školy. To je společné pro obě oddělení. Jedno oddělení je součástí zadního pavilonu školy a druhé je umístěno naproti v budově společně s poštou. Rekonstrukce zadního pavilonu školy, kde byla zřízena mateřská škola s moderním vybavením, byla dokončena v roce Za školou bylo vybudováno nové víceúčelové sportoviště s fotbalovým, volejbalovým a tenisovým hřištěm, běžeckou dráhou, doskočištěm na skok daleký, odhodištěm pro vrhačské Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 7

9 disciplíny a místem pro skok vysoký. Vedle sportoviště je dětské hřiště s herními prvky využívané převážně školní družinou a mateřskou školou. Na školním pozemku je vybudována přírodní učebna s výukovými prvky pro environmentální výchovu. K výchově jsou využívány záhony, skalka, bouda na nářadí, bylinková spirála, zahradní loučka, hřbitov odpadků, kompost, týpí z vrbového proutí, hmatová stezka, ptačí budky, krmítka, domečky a zázemí pro živočichy. Celý komplex tvoří naprosto funkční celek a umožňuje realizaci daných cílů a hlavních úkolů školy. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 8

10 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Priority: výuka cizích jazyků oblast ICT a jejího využití environmentální výchova sportovní vyžití žáků Naše žáky vybavujeme do života nejen vědomostmi, ale i dovednostmi, které jim umožní snazší uplatnění na pracovním trhu, jak v naší republice, tak v zemích EU. Poskytujeme jim kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti. Podporujeme rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. Rozvíjíme komunikační dovednosti žáků v mateřském i cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích i v sociálních vztazích. Pěstujeme v žácích vztah k prostředí, k trvale udržitelnému způsobu života. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ Škola vede žáky: k používání aktivizujících metod za účelem celoživotního vzdělávání k čtení s porozuměním k vyhledávání informací k tvořivosti k radosti z učení k sebehodnocení a objektivnímu hodnocení druhých k učení se v souvislostech k aplikaci vědomostí, dovedností, schopností a postojů v praktickém životě ke schopnosti analýzy a syntézy dovednosti plánovat a organizovat si čas potřebný k učení a k dovednosti zvolit vhodnou strategii učení k vyhledávání informací a jejich kritickému hodnocení k umění realizace a prezentace výsledků jejich činnosti před kolektivem KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Škola vede žáky: k hledání různých řešení problému Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 9

11 k logické argumentaci založené na znalosti problému k rozvoji logického, tvořivého a kritického myšlení k praktické aplikaci získaných vědomostí, dovedností, postojů ke spolupráci při řešení problému k uvědomění si významu experimentu při řešení problému k uvědomění si důležitosti zpětné vazby k prezentaci a schopnosti obhajoby výsledků vlastních řešení KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Škola vede žáky: ke kultivovanému verbálnímu a neverbálnímu projevu, k dovednosti vést dialog a vhodnou konverzaci k vyhledávání informací z různých zdrojů, k práci s nimi a k jejich hodnocení k používání metod, které je povedou ke vzájemné spolupráci k rozvíjení dovednosti obhajovat vlastní názor a respektovat názor druhých, k užívání vhodné argumentace k využití ICT při komunikaci k dovednosti vystupovat před skupinou lidí k umění naslouchat k využívání informační gramotnosti jako součásti každého předmětu KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Škola vede žáky: k spolupodílení se na chodu školy k vzájemné spolupráci ke zdravému sebevědomí, sebedůvěře i sebekritice k toleranci (respektování jiného názoru, národnosti, víry atd.) a k dobrým mezilidským vztahům i učitele ke vzájemnému respektu a úctě k povědomí o spoluodpovědnosti za práci a činnost školy a její obraz na veřejnosti KOMPETENCE OBČANSKÉ Škola vede žáky: ke správnému posuzování krizových situací a k umění poskytnout, případně vyhledat účinnou pomoc k důslednému dodržování pravidel stanovených školním řádem, zákonů a společenských norem k zapojování se do mimoškolních a mimotřídních činností Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 10

12 k péči o životní prostředí a k jeho aktivní ochraně k dodržování základních hygienických návyků a zdravému způsobu života k rozvíjení jejich kulturního a estetického cítění k uvědomování si nejen svých práv, ale i svých povinností k vlastenectví, k hrdosti na svůj region a na kulturní a historické dědictví k úsilí o odhalování a okamžité řešení jakýchkoliv zárodků sociálně patologických jevů ke ztotožnění se s principy trvale udržitelného rozvoje společnosti KOMPETENCE PRACOVNÍ Škola vede žáky: k praktickému využívání získaných vědomostí, dovedností a postojů k vytváření povědomí společenské důležitosti práce k využívání nabytých znalostí a zkušeností při volbě profesní orientace k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i mimo ni k objektivnímu hodnocení a posuzování výsledků práce k přizpůsobování se aktuálním pracovním podmínkám k hospodárnosti a ochraně majetku při všech činnostech k dodržování povinností, závazků a termínů k respektování autorských práv 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Na naší škole integrujeme žáky se specifickými poruchami učení nebo chování, ale i se zdravotním znevýhodněním. Tito žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Je nutná úzká spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a školského poradenského zařízení. Naše zásady komunikace se zákonnými zástupci: vytvoření klidné atmosféry dopřání dostatku času pro rozhovor popsání (nehodnocení) situací, chování a příhod se žákem uvádění zdrojů svých informací ujasnění si pojmů spolu se zákonnými zástupci nastolení pravidel hry uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat se zákonnými zástupcimožné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat) snaha citlivě zákonným zástupcům poradit a nabídnout pomoc Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 11

13 Svým obsahem se tento proces zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat jejich hyperaktivitu a impulsivní jednání, které většinou poruchy učení provázejí. Škola zajistí: individuální práci se žákem, respektování jeho pracovního tempa, časté opakování probraného učiva, kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků využívání reedukačních postupů podle druhu a stupně poruchy jednotný postup všech vyučujících seznámí spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení podporování snahy, pochvalu při sebemenším zlepšení výkonu (neporovnávat s ostatními) odstranění rušivých vlivů při práci navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci vyhledávání činností, při kterých může být žák úspěšný Vzdělávání žáků se zdravotním postižením O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě se zákonnými zástupci na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy. Škola zajistí: seznámení všech pedagogů i spolužáků s daným postižením žáka dohodu se zákonnými zástupci a odborným pracovištěm o spolupráci, vypracování individuálního vzdělávacího plánu vysvětlí, ujasní způsob hodnocení zabezpečí potřebné kompenzační a didaktické pomůcky zajistí odbornou literaturu dle potřeby utvoření optimálního pracovního prostředí a příznivého klimatu ve školním prostředí Primární prevence rizikového chování Prevence rizikového chování je přirozenou součástí výuky a výchovy dětí a prolíná celým životem školy. Cílem preventivního působení je výchova ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti dítěte. Důležitou součástí je otevřený dialog, vstřícný vztah učitele a žáka, komunikace mezi žáky, pedagogy i zákonnými zástupci navzájem. Školní metodik prevence vytváří ve spolupráci s ostatními pedagogy Minimální preventivní program pro daný školní rok a koordinuje jeho realizaci. Prevence probíhá Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 12

14 jednak v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí, tak i při realizaci průřezových témat. Škola využívá nabídky organizací, které realizují programy z oblasti prevence nežádoucích jevů. Důležitou součástí preventivního programu je také zapojení žáků do volnočasových aktivit. Škola monitoruje rizika vzniku nežádoucích jevů a při varovných signálech školní metodik prevence koordinuje postup, konzultuje se žáky a zákonnými zástupci, nabízí poradenství a pomoc. Školní metodik prevence je v kontaktu s okresním metodikem prevence, s kurátory pro mládež, s oddělením péče o dítě a dalšími organizacemi a institucemi působícími v této oblasti. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Pro takového žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Při zjišťování mimořádného nadání žáků se spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě jeho závěrů se sestavuje a realizuje individuální vzdělávací plán. Je stanoven koordinátor pro práci s nadanými žáky výchovný poradce. Často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 13

15 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezové téma Jiná forma 1. Osobnostní a sociální výchova 1 Rozvoj schopnosti poznávání Prv EVVO 2 Sebepoznání a sebepojetí Prv 3 Seberegulace a sebeorganizace Pč 4 Psychohygiena Tv 5 Kreativita Vv 6 Poznávání lidí Čj 7 Mezilidské vztahy Vkz Vkz 8 Komunikace Čj 9 Kooperace a kompetice M 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Tv Tv 11 Hodnoty, postoje, praktická etika Vkz EVVO 2. Výchova demokratického občana 1 Občanská společnost a škola Ov 2 Občan, občanská společnost a stát EVVO Ov 3 Formy participace občanů v politickém životě Ov 4 Principy demokracie jako D Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 14

16 formy vlády a způsobu rozhodování 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1 Evropa a svět nás zajímá Hv EVVO 2 Objevujeme Evropu a svět Vl 3 Jsme Evropané Z 4. Multikulturní výchova 1 Kulturní diference Aj 2 Lidské vztahy Prv 3 Etnický původ Hv 4 Multikulturalita Aj 5 Princip sociálního smíru a solidarity D 5. Environmentální výchova 1 Ekosystémy Př/ EVVO EVVO 2 Základní podmínky života Pč EVVO EVVO 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí EVVO EVVO Př/ EVVO Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 15

17 4 Vztah člověka k prostředí EVVO Z 6. Mediální výchova 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj 3 Stavba mediálních sdělení Čj Inf 4 Vnímání autora mediálních sdělení Čj 5 Fungování a vliv médií ve společnosti Ov 6 Tvorba mediálního sdělení Inf. 7 Práce v realizačním týmu Pč Inf. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 16

18 4 Učební plán I. stupeň Vyučovací předmět/ ročník 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Celkem I. st. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Informatika II. stupeň Vyučovací předmět/ 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Celkem ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 17

19 Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Volitelný předmět Nabídka volitelného předmětu: environmentální výchova technické kreslení konverzace v anglickém jazyce finanční gramotnost cvičení z českého jazyka cvičení z matematiky filmová výchova mediální výchova Žáci mohou být případně děleni na skupiny. Výchova ke zdraví: v 6. a 7. ročníku propojení s tělesnou výchovou v 8. ročníku propojení s přírodopisem Pracovní činnosti: v 6. a 7. ročníku zaměřené na pěstitelské práce, chovatelství a práce s laboratorní technikou v 8. ročníku zaměřené na svět práce a využití digitálních technologií v 9. ročníku zaměřené na svět práce a provoz a údržbu domácnosti Nepovinné předměty: Dle zájmu dětí a možností nabízíme: náboženství, sborový zpěv, sportovní hry, logopedická péče. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 18

20 5 Učební osnovy 5.1. I. Stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vzdělávací obsah je rozčleněn do tří okruhů: 1. Komunikační a slohová výchova 2. Jazyková výchova 3. Literární výchova Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě vede k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností vede k využívání různých zdrojů informací (např. slovníky, encyklopedie, katalogy, PC, internet) Časové vymezení: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 9 hodin týdně ve 2. ročníku 10 hodin týdně ve 3. ročníku 9 hodin týdně ve 4. ročníku 8 hodin týdně v 5. ročníku 7 hodin týdně Organizace: Výuka je organizována především v kmenových třídách, popřípadě ve třídě s interaktivní tabulí nebo v počítačové učebně, kde se využívají různé výukové programy. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí: Kompetence k učení učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 19

21 učitel stanovuje dílčí cíle v pravopisu učitel vytváří vhodné podmínky pro získávání dalších informací žák porovnává získané výsledky žák posoudí vlastní pokrok žák řídí své učení a aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu Kompetence k řešení problémů žák navrhuje různá řešení problémů, dokončuje úlohy a zdůvodňuje své závěry žáci si vzájemně pomáhají a radí si učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému ústnímu i písemnému projevu žák dokáže prezentovat své myšlenky a názory žák naslouchá promluvám druhých lidí Kompetence sociální a personální učitel organizuje práci ve skupinách učitel vede žáky k prezentaci svých názorů a myšlenek a k vzájemnému respektu žák respektuje pokyny pedagogů žák účinně spolupracuje ve skupině, poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské učitel využívá naučné i vědecké literatury žák respektuje přesvědčení druhých žák se aktivně zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit žák zvládne komunikaci ve vyhraněných situacích Kompetence pracovní učitel vede žáky k organizování a plánování učení učitel se zajímá, zda žákům vyhovuje způsob výuky žák dodržuje dohodnuté kvality, vymezená pravidla žák plní povinnosti a závazky učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk Ročník 1. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 20

22 Čtení: atp. skládá a čte slabiky a slova pozná všechna písmena v tištěném a psaném textu, skládá slova a věty používá základy techniky čtení, čte jednoduché texty porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti hlásky, písmena, slabiky, slova, texty podle zvolené nácvikové metody čtení skládání slov a vět rozvoj techniky čtení čtení jednoduchého písemného projevu praktické čtení - pozorné, přiměřeně rychlé věcné čtení- porozumění slovům, větám hygienické návyky při čtení Naslouchání: Praktické naslouchání respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Věcné naslouchání reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení základní komunikační pravidla - pozornost, naslouchání, role mluvčího a posluchače Mluvený projev: správná výslovnost, řečová cvičení, oprava nesprávné výslovnosti základy mluveného projevu - dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, přiměřené tempo Rozvoj slovní zásoby: verbální a nonverbální prostředky řeči (mimika, gesta) role mluvčího a posluchače, Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 21

23 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh správně sedí při psaní rozlišuje tiskací a psací písmena napíše psací písmena velké i malé abecedy napíše a opíše slabiky, jednoduchá slova a věty přepíše tiskací písmo do psané podoby píše diktát slov a vět přiměřeně svému věku zdvořilost, střídání rolí Reprodukce textu: krátké komunikační žánrypozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz vypravování na základě obrazového materiálu Písemný projev: správné sezení, držení psacího nástroje, hygiena zraku technika psaní - čitelný a přehledný písemný projev, úhlednost, úprava psaní jednotlivých písmen a číslic, spojování písmen a slabik, psaní slov, psaní krátkých vět opisy, přepisy, interpunkční znaménka psaní jednoduchého sdělení žánry písemného projevuvzkaz, pozvánka, zápis do notýsku Zvuková stránka jazyka: VV- barva + tuš písmena rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek dlouhých a krátkých a souhláskových skupin, intonace vět porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená. porovnává a třídí slova podle rozlišování zvukové a grafické podoby slov Slovní zásoba a tvoření slov: slova a pojmy význam slov porovnávání slov podle Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 22

24 zobecněného významu- děj, věc, okolnost, vlastnost. zobecňujícího významu slovní zásoba rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Tvarosloví: poznávání správných tvarů slov Skladba: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy spojování slov do vět stavba věty rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky pořádek slov ve větě interpunkční znaménka ve větě modulace souvislé věty odlišuje v písmu krátké a dlouhé samohlásky Pravopis: používá základní interpunkční znaménka lexikální pravopis-odlišování krátké a dlouhé samohlásky píše správně hlásky, slabiky, slova, věty používání tečky, čárky, otazníku, vykřičníku používá velká písmena na začátku vět správné psaní hlásek, slabik, slov, vět Český jazyk Ročník 2. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky atp. porozumí písemným pokynům čte plynule s porozuměním jednoduché texty Čtení vlastními slovy sdělí, o čem četl, rozvíjí příběh, tvoří otázky k textu a odpovídá na ně doplní text vhodnými výrazy, škrtne slova, která do textu nepatří Praktické čtení: technika čtení, pozorné čtení Věcné čtení: čtení vyhledávací Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Stránka 23

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro ZV Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV Sluníčko Školní vzdělávací program pro ZV Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814. okres Karviná, příspěvková organizace

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814. okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. ZŠ/523/2007 OBSAH Identifikační údaje...6 Charakteristika školy...7

Více

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ č.j. ZŠ MŠ Ll 254/13 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (4.verze) ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ Základní škola a mateřská škola

Více