Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční analýza (BI-EKP) BI EKP Finanční analýza Stránka 1

2 Finanční analýza - Vychází z finančních i nefinančních informací - Účetní informace účetní výkazy, uzávěrky, CF, rozvaha Účely - Finanční zdraví firmy - Podklady pro rozhodování Analýza - Externí z veřejně dostupných informací, - Interní veřejně dostupné informace + vnitropodnikové kalkulace Finanční ukazatelé: 1. Ukazatelé rentability 2. Ukazatelé likvidity 3. Ukazatelé zadluženosti 4. Ukazatelé aktivity 5. Ukazatelé WACC a EVA 1. Ukazatelé rentability - ukazatelé výnosnosti, ukazatelé návratnosti - měří poměr konečného efektu ke vstupu ROA (Return on Assets) rentabilita aktiv - poměřuje zisk s celkovými aktivy - aktiva jsou financována z vlastního nebo cizího kapitálu - doporučuje se počítat s průměrnou hodnotou aktiv na začátku a na konci roku nebo EBIT t zisk před úroky a daněmi daňová sazba BI EKP Finanční analýza Stránka 2

3 ROE (Return on Equity) rentabilita vlastního kapitálu - důležitý ukazatel pro akcionáře, společníky a investory - vlastní kapitál tvoří základní kapitál, emisní ážio, zákonné a další fond - hodnota ROE bz měla být vyšší než výnosnost jiných investičních příležitostí - výnosnost kapitálu vloženého akcionáři, hodnotí efektivnost vložených prostředků EAT Equity čistý zisk po zdanění vlastní kapitál ROS (Return on Sales) rentabilita tržeb - tržby= výkony a jejich ohodnocení za určité časové období - jak podnik hospodaří - hodnota ukazatele závisí i na strategii podniku a jeho cílech (společnost nemusí dosahovat zisku za cenu dosažení co největšího podílu na trhu). 2. Ukazatelé likvidity - likvidita je podmínkou dlouhodobé existence podniku - schopnost podniku uspokojit splatné závazky Běžná (celková) likvidita (Current Ratio) - kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil oběžná aktiva na hotovost - ukazatel je citlivý na ocenění zásob a pohledávek Pohotová (rychlá) likvidita (Quick Ratio, Acid Test) - vyloučíme nejméně likvidní položku zásoby (jejich prodej je obvykle ztrátový) BI EKP Finanční analýza Stránka 3

4 Hotovostní likvidita (Cash Ratio) - Peněžní prostředky = Běžný účet + Šeky + Pokladna + Krátkodobé cenné papíry 3. Ukazatelé zadluženosti - Financování cizími zdroji je levnější než jen vlastními zdroji - Věřitelé dávají přednost nižší zadluženosti, vlastníci podniku naopak. Ukazatel věřitelského rizika (Debt Ratio) - Vychází z rozvahy, měří rozsah dluhů, které financují aktiva - Celkové cizí zdroje = krátkodobé + dlouhodobé závazky Ukazatel úrokového krytí (Times-interest-earned TIE) - Vychází z výsledovky, ukazuje krytí nákladů na cizí kapitál - Jako minimální hodnota ukazatele se uvádí 6, prahová hodnota je 1 - Pokud je hodnota tohoto ukazatele menší jak 1, bude každý pokles zisku znamenat ztrátu. 4. Ukazatelé aktivity - Jsou využívány pro řízení aktiv, měří jak podnik hospodaří se svými aktivy - Ukazatelé se počítají pro jednotlivé skupiny aktiv: celková aktiva, fixní aktiva, zásoby a pohledávky Obrat aktiv (Assets Turnover) - Jak efektivně podnik hospodaří s aktivy - Nízká hodnota ukazatele ve srovnání s průměrem odvětví ukazuje na nízkou podnikatelskou aktivitu Obrat dlouhodobého majetku (Invetory Turnover, Utilization Ratio) BI EKP Finanční analýza Stránka 4

5 - Měří efektivnost využití fixních aktiv - Důležitým faktorem jsou metody odepisování - Problémem jsou historické ceny Obrat zásob= Tržby / Zásoby - Tržby jsou poměřovány s průměrnou hodnotou zásob - Udává počet obrátek zásob za sledované období, obvykle 1 rok Doba obratu zásob průměrná doba inkasa (Average Collection Period) - Doba obratu v dnech, co nejvyšší ukazatel vede obvykle k zvyšování zisku Doba splatnosti pohledávek - Kolik dní uplyne, v nichž je inkaso za tržby zadrženo v pohledávkách - Zájem je o co nekratší dobu inkasa, standardní hodnota je 48 dní 5. Ukazatel WACC vážená cena kapitálu (Weighted Average Cost of Capital) - Optimální kapitálovou strukturu lze stanovit jako minimum celkových nákladů na podnikový kapitál WACC D r (1 t D E ) E D E D r E D tržní hodnota cizího kapitálu v Kč E tržní hodnota vlastního kapitálu v Kč r D náklady na cizí kapitál po zdanění zisku v % r E náklady na vlastní kapitál po zdanění zisku v % t daňová sazba BI EKP Finanční analýza Stránka 5

6 6. Ukazatel EVA ekonomická přidaná hodnota - Účetní zisk je rozdílem výnosů a nákladů - Ekonomický zisk je rozdílem celkového výnosu kapitálu a nákladů na kapitál - Očekávaný výnos musí pokrýt jak náklady na cizí kapitál (úroky) tak náklady na vlastní kapitál EVA EBIT ( 1 t) WACC C C D E EBIT*(1-t) věřitele a vlastníky WACC t celkový investovaný kapitál cizí kapitál vlastní kapitál NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) - čistý zisk pro vážená cena kapitálu daňová sazba BI EKP Finanční analýza Stránka 6

7 Příklad (řešený) Podnik se rozhoduje jakým způsobem pro příští období navýšit svůj kapitál o Kč. a) emitovat ks akcií o nominální hodnotě Kč za akcii, tržní cena 1 akcie = Kč b) požádat banku o poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši Kč Současná bilance: Aktiva = Pasiva = (1 000 ks akcií, nominální hodnota 1 akcie = Kč) Úroková sazba z úvěru 10 % Náklady na vlastní kapitál 14 % Sazba daně z příjmu 20 % EBIT pro příští období Kč Rozhodněte se podle ukazatelů WACC a ROE, která varianta je pro vás výhodnější. Řešení: WACC: a) WACC = 0,14*( / ) = 0,14 b) WACC = 0,10*(1 0,2)*( / ) + 0,14*( / ) = 0,1 Podle tohoto kritéria by bylo pro podnik výhodnější vzít si od banky úvěr WACC jsou nižší. ROE: Kapitál celkem Vlastní kapitál Cizí kapitál EBIT úrok EBT daň Čistý zisk ROE A ,2 B ,44 Podle tohoto kritéria by se měl podnik přiklonit k variantě B použít cizí kapitál. Úvěr by zajistil působení daňového štítu (nižší daň ze zisku) a finanční páky (vyšší ROE). BI EKP Finanční analýza Stránka 7

8 1. Příklad Pomocí následujících účetních výkazů, proveďte finanční analýzu. Jedná se o účetní výkazy firmy Pražská teplárenská a.s., které byly převzaty a upraveny z výroční zprávy za rok KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (v tisících Kč.) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. výsledek hospodaření za účet. obd. bez. menš. podílů A.V.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky C.I. Časové rozlišení BI EKP Finanční analýza Stránka 8

9 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ (v tisících Kč) I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů přístích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. až XII. Finanční výnosy J až P Finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q1. - splatná Q2. - odložená ** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence z toho: - HV běžného účetního obodbí bez menšinových podílů **** Konsolidovaný HV za úč. Období BI EKP Finanční analýza Stránka 9

10 KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) (v tisících Kč) P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1 Odpisy stálých aktiv A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6 Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3 Vyplacené úroky A.4 Přijaté úroky A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnostpřijaté dividendy a podíly na zisku A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěryspřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.1. Platby z fondů tvořených ze zisků Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včedtně zaplacené srážkové C.2.2. daně C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů BI EKP Finanční analýza Stránka 10

11 2. Příklad Rozhodněte, která z uvedených kapitálových struktur podniku je nejvýhodnější, je li daň z příjmu 20 %? Celkové zdroje Kč v tis. Vlastní jmění v tis. Kč Úroková sazba v % Dividenda na Akcii v Kč Cena akcie v Kč 3. Příklad Máme dva podniky A a B, oba mají výnosnost 20 %, úroková míra cizího kapitálu je 10 % a daňová sazba je 20 %. Určete výnosnost vlastního kapitálu. Diskutujte vliv daňového štítu. Celkový kapitál Vlastní kapitál EBIT Výnosnost vlastního kapitálu A ? B ? BI EKP Finanční analýza Stránka 11

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku

Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku Analýza finanční situace akciové společnosti Stock Plzeň Autor: Zdeněk

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Písemná práce k modulu Finanční účetnictví

Písemná práce k modulu Finanční účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Finanční účetnictví Základní finanční analýza účetních výkazů akciové společnosti Stock Plzeň

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor:

Více