Gastronomie pro život Číšník, barman Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gastronomie pro život Číšník, barman Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují"

Transkript

1 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU PROFIL ABSOLVENTA Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané kompetence absolventa Podmínky přijímání žáků ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Na začátku bylo všechno trochu jinak Současnost - vzdělávací, stravovací a ubytovací služby Zapojení školy do společenského života Proč si vybrat právě nás Charakteristika ŠVP Gastronomie pro život Číšník, barman Zdroje a kritéria hodnocení žáků Přestupy žáků mezi obory Jiné formy vzdělávání Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Pomaturitní studium Vzdělávání podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků Závěrečná zkouška ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový učební plán UČEBNÍ OSNOVY Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Ekologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura

2 7.6. Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Výroba pokrmů Technologie Potraviny a výživa Odbyt a obsluha Stolničení Komunikace ve službách Odborné vzdělávání - profilující okruhy Odborný výcvik PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Materiální podmínky Personální podmínky SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM /STRATEGIE/ Obecná část ŠPP Přehled sociálně nežádoucích jevů /SPJ/ Terminologie Systém organizace a řízení primární prevence sociálně patologických jevů Konkrétní část ŠPP Cíle ŠPP Minimální preventivní program /MPP/ Postupy při řešení SPJ VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY TVŮRČÍ TÝM

3 1. Úvodní identifikační údaje Předkladatel: název školy REDIZO IČ adresa školy ředitelka školy Střmenské podhradí 218, Teplice nad Metují Ing. Iva Rymešová kontakty telefon , www souteplicenm.cz Fax Zřizovatel: zřizovatel adresa zřizovatele Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 3

4 2. Identifikační údaje oboru Název a adresa školy, zřizovatel název školy: /SŠHSS/ adresa školy: Střmenské podhradí 218, Teplice nad Metují ředitelka školy: Ing. Iva Rymešová zřizovatel: Královéhradecký kraj Název ŠVP Gastronomie pro život - Kuchař Kód a název oboru vzdělání H/01 Kuchař - číšník Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání tříleté, denní forma Platnost ŠVP školní vzdělávací program je účinný od 1. září

5 3. Profil absolventa Gastronomie pro život Číšník, barman 3.1. Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchaře v pozici zaměstnance v provozech všech typů a velikostí. Po získání zákonem stanovené praxe může soukromě podnikat v pohostinství. Technologie a Stolničení /doplněné o praktickou pasáž/ spolu s odborným výcvikem vytvářejí základ k tomu, aby s použitím technologických zařízení připravoval pokrmy a nápoje. Ovládá základy jednoduché obsluhy. Je vybaven poznatky o potravinách, jejich využitelnosti a správném skladování, dodržuje hygienické předpisy, pravidla BOZP a PO. Zajišťuje provoz výrobního střediska, organizuje potřebné činnosti a vede požadovanou evidenci. Vystupuje společensky, postupně zvládá obtížnější pracovní i životní situace. Žákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta k maturitní zkoušce Očekávané kompetence absolventa Žák je během vzdělávání veden k tomu, aby si postupně dokázal poradit s jednoduššími i složitějšími situacemi. Míra úspěšnosti je dána tím, jak vnímá spoluodpovědnost za své vzdělání. Pokud je v tomto bodě aktivní, může do občanského i pracovního života vstoupit náležitě připravený. Znamená to, že se například bude umět učit, bude vědět, že si své postavení udrží jen dalším průběžným vzděláváním, vytvoří si odpovědný vztah k sobě i druhým, zbaví se předsudků a zjednodušujících stereotypů a podobně. Úplný výčet atributů jeho osobnosti přináší připojený přehled klíčových a odborných kompetencí /včetně jejich dílčích podob/. Klíčové kompetence Kompetence k učení Vytváří si dovednost efektivně se učit Porovnává dosažené studijní výsledky se stanovenými cíli vzdělávání Ví, že si své postavení udrží jen průběžným vzděláváním Kompetence k řešení problémů Poradí si při řešení běžných problémů z různých oblastí Ověří správnost postupu i výsledku Komunikativní kompetence Vyjadřuje se kultivovaně v mluveném i psaném projevu Používá odbornou terminologii Aktivně komunikuje v cizím jazyce Personální a sociální kompetence Odhaduje a posuzuje reálně své osobní a odborné kvality 5

6 Vytváří si odpovědný vztah k sobě i druhým Zbavuje se předsudků a zjednodušujících stereotypů Občanské kompetence a kulturní povědomí Jedná s odpovědností k sobě i druhým Vnímá kulturu jako součást životního stylu Dbá o život ve zdravém životním prostředí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Uvědomuje si vazbu mezi vzděláním, profesí a životní úrovní Využívá získané vzdělání k prezentaci svých odborných cílů Má teoretické předpoklady pro založení vlastního podniku Matematické kompetence Nachází vztahy mezi jevy a předměty a kvantifikuje je Vytváří a interpretuje různé formy grafického znázornění Používá matematické postupy v praxi Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Používá prostředky IKT k osobnímu rozvoji Uvědomuje si riziko nekritického přijímání informací Odborné kompetence Ovládá technologii přípravy pokrmů Ovládá techniku odbytu Vykonává obchodní a provozní aktivity Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Jedná ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 6

7 3.3. Podmínky přijímání žáků ke vzdělávání Program je určen pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nejdříve v 8. ročníku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení vyhověli podmínkám pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Při přijímání žáků ke vzdělávání jsou rozhodující následující kritéria: 1. zdravotní předpoklady žáka ke vzdělávání /potvrdí na přihlášce registrující lékař/: - u žáka se nesmí vyskytovat závažnější poruchy funkcí nosného a pohybového aparátu, zejména páteře, dolních a horních končetin, - chronická a alergická onemocnění dýchacích orgánů, srdce a cév, kůže rukou a obličeje, - záchvatové a epileptické stavy, - nervové choroby provázené poruchami pohybových funkcí a koordinace, - přecitlivělost na chemická a mechanická dráždidla /saponáty, prach a podobně/, - poruchy čichu, chuti a sluchu, - značné sklony k obezitě. Bez splnění zdravotních předpokladů nemůže být žák přijat, ani kdyby vyhověl bodům prospěch ze základní školy v předmětech český jazyk, cizí jazyk 1, cizí jazyk 2, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie /případně jim na roveň postavené předměty podle ŠVP ZŠ/. Nejlepší získaný průměr se hodnotí sto body, za každou dostatečnou a nedostatečnou /není žádoucí/ se body odečtou. 3. chování v základní škole: při známce 2 nebo 3 se odečítají body 4. hodnocení ze ZŠ: při vynikajícím hodnocení se body přičítají, při horším než průměrném odečítají. Body získané podle odstavců 2. až 4. se sečtou a sestaví se pořadí. Žáci z 9. ročníku s nejvýše dostatečnými, chováním velmi dobrým a nejvyšším počtem bodů budou přijati bez přijímací zkoušky, ostatní z 9. a všichni z 8. ročníku ji vykonají. Žáci z nižšího než 8. ročníku přijímáni nebudou. Přijímací zkouška má podobu pohovoru a jejím účelem je zjistit, zda má žák pro obor předpoklady. Při nástupu do školy dokládá žák zdravotní způsobilost předložením zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. Konkrétní podmínky pro přijetí vyhlašuje na každý školní rok ředitelka školy a zveřejňuje je způsobem stanoveným platnými právními předpisy. 7

8 3.4. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou a doloženo vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák dosáhne středního vzdělání s výučním listem. 4. Charakteristika vzdělávacího programu 4.1. Na začátku bylo všechno trochu jinak Dne 1. září 1955 vznikla v bezprostřední blízkosti Teplických skal učňovská škola. Provozovaly ji Restaurace a jídelny Náchod a připravovaly v ní své budoucí zaměstnance - kuchaře a číšníky. Poměrně brzy vedle nich začala škola vychovávat i pekaře a cukráře. Vývoj se nezastavil a z učňovské školy se stalo Střední odborné učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218. Zájem o něj byl tak velký, že pro žáky z Trutnovska vzniklo ve Vrchlabí odloučené pracoviště pro teorii i praxi. Význačným okamžikem v životě školy je 1. září byl otevřen 1. ročník nástavbového studia Společné stravování pro absolventy oborů kuchař, číšník a cukrář. V té době také probíhala /a zhruba po dvou letech skončila/ tolik potřebná rekonstrukce školy. Na ni s malým časovým odstupem navázala přístavba domova mládeže, rekonstrukce školní kuchyně a během školních prázdnin 2006/2007 bylo vybudováno zcela nové a náročným hygienickým předpisům vyhovující zázemí školní kuchyně. Jméno školy je v gastronomické oblasti dobře známé a je spojeno s řadou úspěchů, kterých žáci v průběhu let dosáhli. Za všechny kuchaře lze jmenovat Josefa Rychtra. Opakovaně bodoval v národní soutěži Gastro Junior Brno - nejprve obsadil třetí, v následujícím roce druhé místo. Z juniorského EUROGASTRO 2000 si s ostatními členy českého týmu přivezl z Varšavy zlatou medaili. Barmanská soutěž Labský pohár přinesla vítězství za nejlepší obchodní název soutěžního nápoje, Mattoni Grand Drink a Martini Bacardi CUP prvenství a pohár za připravený nápoj Vojtěchu Novákovi. Číšníci-servírky získali na veletrhu HORECA ve Veletržním paláci v Praze první místo za nejlepší slavnostní tabuli. Je logické, že dobří žáci musí mít dobré učitele. Dokladem o tom je Čestné uznání M. D. Rettigové, kterou pro školu vybojovalo družstvo učitelů /dříve mistrů/ odborného výcviku a bronzová medaile M. D. Rettigové, o kterou se sbírka trofejí rozrostla v roce Uvedené skutečnosti mohou budit dojem, že škola žije poklidným až idylickým životem. Realita je ovšem jiná. Legislativní úpravy z konce minulého tisíciletí měly za následek, že škola přišla o prostory i žáky ve Vrchlabí. Výuka kuchařů a číšníků se navíc v té době stala módním doplňkem /a dlužno říci záchranou/ pro málo žádané obory nejrůznějšího zaměření. Nástavbové studium, ač bylo atraktivní, nedokázalo kompenzovat tak velký úbytek učňů. Následovalo rozhodnutí zřizovatele utlumit obor cukrář a omezit nástavbu. Počet žáků přijímaných do oboru cukrář byl během tří let zredukován na nulu, nástavbové studium mohlo být otevíráno jedenkrát za dva roky. 8

9 Nejtěžší zásah přišel v podobě nového školského zákona: střední odborná učiliště nemohou poskytovat nástavbové vzdělání! Situace byla jasná - buď Střední odborné učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218, najde program, který mu umožní nástavbu mít, nebo Teplice nad Metují o svou střední školu přijdou. Postupně se objevovaly různé varianty řešení, ale rychle braly za své. Doména školy - oborová čistota - se s ohledem na profesní zaměření pedagogického sboru i vybavení začala projevovat jako silně komplikující faktor. Jiná cesta než gastronomie nebyla možná. Nakonec byl zvolen ten nejefektivnější, ale vzhledem ke konkurenci nejobtížněji realizovatelný tah - rozšířit vzdělávací nabídku o Hotelnictví a turismus. Trvalo tři roky, než se podařilo záměr prosadit, ale vyšlo to! Dnem 1. září 2008 zahájila svou činnost Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují /SŠHSS/. Přebírá pomyslnou štafetu Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218. Dobrá pověst, kvalita a více než padesátiletá tradice je motivem i závazkem Současnost - vzdělávací, stravovací a ubytovací služby Vzdělávací služby má ve svém programu vzdělávání v oborech s výučním listem i s maturitní zkouškou. Tradičně vzdělává v tříletých oborech kuchaře a číšníky, servírky /od číšníky, barmany/. Dvouletá denní a tříletá dálková nástavba je určena jim a jejich kolegům cukrářům pro výrobu. Hotelnictví daný gastronomický směr doplňuje a kompletuje. Díky němu může být vzdělávání koncipováno jako prostupné - žákům s vynikajícími výsledky v oborech s výučním listem je umožněn přestup do čtyřletého maturitního oboru. Ten, kdo tempu v původně zvoleném hotelnictví nestačí, může přejít do oboru s výučním listem. Maturitní zkoušku přesto prostřednictvím nástavby může mít. Její dosažení trvá o rok déle, ale vzhledem k vyšší vyzrálosti žáka a jeho silnější motivaci je reálné. Popsaný model škola zachová i v budoucnu. Teoretické vyučování je koncipováno tak, aby byly naplněny požadavky dané učebními dokumenty u všech žáků alespoň v základním rozsahu. V jednotlivých předmětech mohou učitelé stanovit minima, která musí splnit i slabší žák. Jsou zohledňovány dysfunkce, učitelé připravují doučování, pro vyšší ročníky a nástavbu konzultace. Pokračuje hledání cest k rozšíření spolupráce s rodiči, aby působení bylo komplexnější a přineslo větší efekt. Na opačném konci spektra stojí žáci nadaní. V podmínkách oborů s výučním listem tím rozumíme nadání pro obor - šikovné ruce, kreativitu, kombinační a organizační schopnosti. Úkolem učitelů praktického vyučování je takové žáky vyhledat a pracovat s nimi zejména formou přípravy k různým stupňům soutěží. Stravovací a ubytovací služby Jednou z dalších činností, které SŠHSS vykonává, je poskytování stravovacích služeb. Žáci-kuchaři pod vedením učitelů odborného výcviku připravují snídaně, obědy a večeře určené jejich spolužákům a zaměstnancům školy. Celodenní strava je pro ubytované žáky, obědy pro dojíždějící. Strava se při- 9

10 hlašuje, mění a odhlašuje prostřednictvím stravovací karty, kterou si žák na začátku vzdělávání pořídí a na konci vrátí. Běžně je k dispozici výběr ze dvou polévek a tří hlavních pokrmů, v době ověřovacích a závěrečných zkoušek je ještě širší. Vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, jsou připravována i dietní jídla. Strávníky obsluhují žáci-číšníci, servírky /od školního roku 2009/2010 také žáci-číšníci, barmani/ ve školní restauraci /mimochodem - ta je nejatraktivnějším sálem v Teplicích nad Metují/. Ubytování zajišťuje domov mládeže žákům, kteří jsou ze vzdálenějších nebo dopravně hůře obsluhovaných míst. Přihláška do domova mládeže má charakter smlouvy a platí jeden školní rok. Při volné kapacitě je možné ubytovat žáky na kratší dobu /např. během zimního období/. Domov mládeže je v provozu od nedělního podvečera do pátečního odchodu žáků na snídani. Pokoje mají jedno až tři lůžka, v každém patře je kuchyňka a sociální zařízení. Žákům jsou k dispozici 2 klubovny /jedna z nich je nově vybavena 5 počítači s připojením na internet/. V době čekání na spoje je mohou při dodržení daných pravidel užívat i dojíždějící žáci. O smysluplné využití volného času a přípravu na vyučování žáků se starají vychovatelé. V rámci režimu dne chodí pod jejich vedením žáci do posilovny, využívají tenisových kurtů v areálu školy, které zapůjčilo město, podnikají výlety do okolí, navštěvují kulturní představení, jezdí do bazénu, připojují se k ekologickým a charitativním aktivitám a podobně. Domov mládeže je jedním z dalších míst školy, které napomáhá k překonání genderových stereotypů Zapojení školy do společenského života Tím, že stojí škola na samém okraji Teplic nad Metují, rozhodně není řečeno, že stojí na okraji společenského dění nebo dokonce mimo něj. Je známá svým uměním zajistit a připravit gastronomickou část nejrůznějších společenských událostí od oslav narozenin, setkání významných osobností, výročí vzniku obcí a měst až po pořady s charitativním posláním. Počet opravdu význačných akcí v průměru překračuje 10 ročně. Z poslední doby lze jmenovat návštěvu prezidenta ČR Václava Klause v Broumově, Regionální konferenci Dobrovolného svazku obcí Broumovska, Charitativní akce Davida Novotného, Setkání účastníků mezinárodního projektu Leonardo da Vinci, Mezinárodní setkání lékařů oboru horské medicíny, Pracovní setkání představitelů Města Teplice nad Metují s partnery z Velké Britanie. Každoročně pořádá Gastroden jako přehlídku dovedností žáků. Je určen nejen možným zájemcům z devátého ročníku základních škol, ale i veřejnosti. O důležitých okamžicích svého života informuje SŠHSS veřejnost příspěvky do regionálního tisku. K tradičním aktivitám patří účast na Květinovém dni, Světlušce, Šanci a dalších humanitárních sbírkách. Žáci i zaměstnanci přispívají na konto Adventních koncertů Proč si vybrat právě nás Uvedená charakteristika školy zahrnuje jen to, co je nejpodstatnější a nejcharakterističtější. Nezmiňuje se o bohatých vztazích k Asociaci kuchařů a cukrářů, České barmanské asociaci a dalším subjektům, nezachází do podrobností o odborných soutěžích. Ten, kdo pozorně četl, ví, že umíme čelit nejrůznějším nepříznivým vlivům a obhájit své zájmy a postavení. Jsme houževnatí, důslední 10

11 i cílevědomí, otevření, vstřícní a nároční. Jsme připraveni své žáky pro život vybavit vším, co sami dokážeme Charakteristika ŠVP Gastronomie pro život Číšník, barman Školní vzdělávací program s motivačním názvem Gastronomie pro život Číšník, barman č. j. 102/2009/Ř ze dne /ŠVP/ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání H/01 Kuchař - číšník, vydaného MŠMT dne , č. j / Je výsledkem propojení teoretických poznatků /z literatury a seminářů/ s dosavadními zkušenostmi z tradičních oborů vzdělávání v naší škole, kreativitou a invencí pedagogického sboru. Lze ho charakterizovat jako otevřený dokument, jehož posláním je vytvořit kvalitní rámec samostatnému oboru Číšník, barman, vyučovanému od 1. září Je velmi pravděpodobné, že se v průběhu realizace objeví faktory, s nimiž ŠVP nepočítá, každý rok zkušeností naznačí nové možnosti v přesazích mezi předměty a podobně. Tyto skutečnosti budou průběžně zaznamenávány, vyhodnocovány a vždy před začátkem dalšího školního roku promítnuty do ŠVP. O formě změny /dodatkem či jinak/ rozhodne rozsah a závažnost kroku. Základním principem ŠVP je takové působení na žáka, které umožní celkový rozvoj jeho osobnosti. K utváření požadovaných kompetencí budou použity různé metody. Za nejvýraznější z nich považuje /dále SŠHSS/ příklad. Proto dbá na udržení klimatu, které je k žákovi vstřícné a otevřené. Nástrojem k úspěchu je důslednost a přiměřená náročnost včetně stanovení dílčích cílů v zóně nejbližšího vývoje. Rozhodující je individuální přístup k žákovi, ochota naslouchat mu a řešit obtížné situace ve spolupráci s rodiči. Odborný růst žáka považuje škola za rovnocenný osobnostnímu. V rámci ŠVP byla rozhodující část disponibilních hodin RVP použita k posílení odborného výcviku. Připravenost v tomto směru může výrazně usnadnit vstup absolventů do pracovního procesu a snížit riziko negativních sociálních projevů. V rámci ŠVP se realizuje teoretické a praktické vyučování. Aby byly v gastronomii vytvořeny a upevněny správné dovednosti a návyky, je teoretické doplněno odborným výcvikem po dobu celých tří let, v provozu reálného veřejného stravování zpravidla od 2. ročníku. Ke zprostředkování učiva jsou využívány především tyto metody: - výklad učiva; - řízený rozhovor; - diskuse; - práce s učebnicí/textem; - poslech ukázek; - ukázky pracovních operací; 11

12 - samostatná práce; - práce ve dvojicích; - skupinová práce; - referáty, prezentace; - práce s počítačem; - skupinové a třídní projekty; Gastronomie pro život Číšník, barman - práce s myšlenkovými mapami; - kritické učení. Součástí vzdělávání jsou exkurze, přednášky a besedy s odborníky z praxe Zdroje a kritéria hodnocení žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou: - vzdělávání a chování žáků se hodnotí průběžně, - při hodnocení je třeba přihlížet k věkovým zvláštnostem žáků, uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákům, - hodnocení musí být věcné, jednoznačné a žákům srozumitelné, nelze směšovat hodnocení vědomostí a chování, řídí se předem stanovenými kritérii, Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. O prospěchu nebo kázeňských problémech informují zákonného zástupce učitelé jednotlivých předmětů, třídní učitel /TU/ v případě trvale slabých výkonů, při třídních schůzkách, TU prokazatelným způsobem v případě zhoršení žáka nebo tehdy, jestliže o to zákonní zástupci požádají. Hlavní zdroje hodnocení - soustavné diagnostické pozorování /aktivita, spolupráce, schopnost přesně a jasně odpovídat, formulovat myšlenky, domácí příprava, odpovědnost, svědomitost atd./, - ústní zkoušení žáků, - písemné prověrky a testy, odborné projekty, seminární práce, - protokoly o laboratorních cvičeních, - prověrky dovednosti a ověřovací zkoušky /v případech, kdy je cílem vzdělávání osvojení konkrétních dovedností/, hodnotí se přesnost, rychlost, správnost, kvalita, dodržování zásad BOZ žáků a hygieny práce, - referáty, zprávy z exkurzí, 12

13 - orientace žáků v technické dokumentaci, - výkonnost v požadovaných disciplínách a hrách /sportovní výkony v TEV/. Hodnocení prospěchu žáka Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí v průběžné i závěrečné klasifikaci stupni prospěchu: ústní zkouška: stupeň 1 výborný: plné zvládnutí učiva, porozumění učivu, schopnost zařadit ho do systému, samostatnost při práci s učivem stupeň 2 chvalitebný: plné zvládnutí učiva, porozumění učivu, drobnější chyby v interpretaci, samostatnost při práci s učivem stupeň 3 dobrý: zvládnutí učiva, schopnost orientovat se v problematice, reaguje na doplňovací otázky, při práci s učivem potřebuje poradit stupeň 4 dostatečný: zvládnutí učiva s obtížemi, horší orientace v problematice, na doplňovací otázky reaguje těžkopádně, při práci s učivem potřebuje pomoc stupeň 5 nedostatečný: nezvládnutí učiva, chybí základní orientace v problematice, na doplňovací otázky reaguje chybně nebo vůbec, nedokáže využít ani příkladů z praxe; písemná zkouška: U psaných zkoušek se užívá bodovací systém, který umožní objektivnější hodnocení. Základní schéma pro hodnocení: stupeň 1 výborný: plný počet bodů stupeň 3 dobrý: při lichém počtu bodů je dolní hranicí jejich nadpoloviční většina, při sudém polovina 13

14 stupeň 5 nedostatečný: méně než čtvrtina dosažitelných bodů /může stanovit vyučující dle náročnosti nebo složitosti učiva/. Šíři intervalu pro všechny stupně stanoví vyučující a oznámí ji před započetím práce žákům. V předmětech, kde nelze body použít /např. písemné práce z jazyků/, se hodnotí dodržení tématu, šíře záběru, rozsah znalostí, logická výstavba, úroveň vyjadřování, množství chyb. Hodnocení chování žáka V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí těmito stupni: stupeň 1 - velmi dobré stupeň 2 - uspokojivé stupeň 3 - neuspokojivé Klasifikaci žáků navrhuje třídní učitel po projednání v pedagogické radě. Při klasifikaci chování třídní učitel vychází z toho, jak žák plní ustanovení školního řádu, provozního řádu, případně dalších řádů školy a dodržuje zásady BOZ ve škole. Opírá se o své poznatky, poznatky ostatních vyučujících, vychovatelů a ostatních zaměstnanců. Bere v úvahu zápisy v žákovské knížce a třídní knize. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, mravní a rozumové vyspělosti žáka a k předchozím kázeňským opatřením. Po podmíněném vyloučení ze školy se klasifikuje 3. stupněm. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování: stupeň 1 velmi dobré: žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu a dalších řádů školy. Výjimečně se může dopustit méně závažného přestupku. stupeň 2 uspokojivé: chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanovením školního řádu a dalších řádů školy. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo opakovaně porušuje řády. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. stupeň 3 neuspokojivé: žák se dopustí závažného přestupku proti elementárním pravidlům chování, školnímu řádu a ostatním řádům školy. I po předchozím kázeňském opatření porušuje principy mravnosti a humanity. 14

15 Celkové hodnocení žáka na konci 1. a 2. pololetí Celkové hodnocení vyjadřuje souhrnné žáka za pololetí školního roku, musí být všestranné, tj. v oblasti výsledků vzdělávání přihlížet ke všem vědomostem, dovednostem a schopnostem žáka, které za hodnocené období projevil, a v oblasti chování přihlížet ke všem jeho projevům za hodnocené období. Žák je na konci 1. a 2. pololetí hodnocen takto: a) prospěl s vyznamenáním b) prospěl c) neprospěl Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném povinném vyučovacím předmětu prospěch horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je hodnoceno jako velmi dobré Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. Doplňkové a mimořádné zkoušky Zamešká-li žák více než 25% z odučených hodin za klasifikační období, rozhodnou vyučující jednotlivých předmětů o konání doplňkových zkoušek, jestliže zamešká 50 % a více z odučených hodin za klasifikační období, koná doplňkové zkoušky. Žákovi, který v průběhu pololetí nezvládl, bude ve výjimečných případech před klasifikační poradou umožněno prokázat doplnění znalostí z daného předmětu tím, že bude přezkoušen z látky celého pololetí. Mimořádné zkoušky se zúčastní další vyučující jako přísedící. Vyhoví-li žák požadavkům, může být hodnocen celkově stupněm 4 - dostatečný. Úplné znění klasifikačního řádu je uvedeno ve Školním řádu Střední školy hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují /dále ŠŘ/. Klasifikační řád schválila školská rada dne 23. června Přestupy žáků mezi obory Přestup do oboru M/01 Hotelnictví bude povolen žákovi s velmi dobrými a s předpoklady pro obor. Odborné předměty a tělesná výchova budou uznány v plném rozsahu, o složení a termínech rozdílových zkoušek z jazyků, matematiky a dalších všeobecných předmětů rozhodne na základě posouzení vyučujícími ředitelka školy. Předpokládá se, že žák přestoupí do stejného ročníku, který už dokončil /např. po skončení 2. ročníku znovu do 2. apod./. Přestup v pololetí bude umožněn výjimečně žákovi, který do učebního oboru přešel z již jinde započatého maturitního vzdělávání a jehož potenciál by přípravou na závěrečnou zkoušku zůstal nevyužitý. 15

16 Přestup z oboru M/01 Hotelnictví proběhne v opačném směru - všeobecné předměty budou uznány v plném rozsahu, o složení a termínech rozdílových zkoušek z odborných předmětů a rozsahu náhradního odborného výcviku /ODV/ rozhodne na základě posouzení vyučujícími ředitelka školy. ODV bude rovněž klíčovým kritériem pro zařazení žáka do ročníku vzdělávání /principiálně se předpokládá ročník následující, nejvýše 3/. Přestup mezi jednotlivými ŠVP v rámci oboru H/01Kuchař - číšník bude umožněn žákovi, který o to požádá. Rozdílové zkoušky vykoná z profilujících předmětů Jiné formy vzdělávání Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu V souladu s 18 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhodne na základě žádosti žáka ředitelka školy o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, vydaného v souladu s platnou právní úpravou. Vzdělávání trvá 2-3 roky, podle předpokladů žáka. Lze ho prodloužit nebo přerušit. Žák se podle svých možností zúčastňuje denního vyučování, počet konzultací a zkoušek pro jednotlivá období je u- praven harmonogramem Pomaturitní studium Pomaturitní studium je určeno zájemcům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. Vzdělávání trvá 1 až 1,5 roku v závislosti na možnostech uchazeče konat odborný výcvik. Všeobecné předměty budou uznány v plném rozsahu. Odborné předměty a jazyky /odborná slovní zásoba/, které jsou součástí závěrečné zkoušky, bude žák navštěvovat buď společně se žáky denního vzdělávání, nebo mu bude umožněno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Vzdělávání podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Ministerstvo pro místní rozvoj udělilo v srpnu 2008 SŠHSS autorizaci pro dílčí kvalifikace H jednoduchá obsluha hostů H Složitá obsluha hostů H Barman E Práce v ubytovacím zařízení E Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská H Ubytování v soukromí. Vykonání zkoušky je zpoplatněno a řídí se příslušnými právními předpisy. 16

Gastronomie pro život Číšník, barman Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují

Gastronomie pro život Číšník, barman Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU...4 3. PROFIL ABSOLVENTA...5 3.1. Popis uplatnění absolventa v praxi... 5 3.2. Očekávané kompetence absolventa... 5 3.3. Podmínky přijímání

Více

1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3. PROFIL ABSOLVENTA... 5

1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3. PROFIL ABSOLVENTA... 5 3.1. Popis uplatnění absolventa v praxi... 5 3.2. Očekávané kompetence absolventa... 5 3.3. Podmínky přijímání

Více

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5 3.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 5 3.2 Očekávané kompetence absolventa... 5 3.3 Podmínky přijímání

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 131) Strana 2 (celkem 131) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 131) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Elektrotechnik 26-41-L/01Mechanik elektrotechnik Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 53 41 H/01 Ošetřovatel Platnost od 1. září 2010 1 Obsah 1 Identifikační údaje...4 1.1 Identifikační údaje oboru...4 1.2 Předkladatel...4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-41-H/01 a lakýrník Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou.. dne.. Kateřina

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 29-53-H/01 Pekař "Zdravé a chutné pečivo je náš cíl" 29-53-H/01Pekař Verze 1. z 05. 11. 2008 Platnost od 01. září 2009.

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-52-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 2 Školní vzdělávací program : - projednán školskou

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 65 51 E/01 Kuchařské práce

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 65 51 E/01 Kuchařské práce Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 65 51 E/01 Kuchařské práce Platnost od 1. září 2010 Obsah 1 Identifikační údaje...4 1.1 Identifikační údaje oboru...4 1.2 Předkladatel...4

Více

školní vzdělávací program Kuchař(ka) RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Kuchař(ka)

školní vzdělávací program Kuchař(ka) RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Kuchař(ka) školní vzdělávací program Kuchař(ka) 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Kuchař(ka) Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Prodavač - lahůdkář 66-51-H/01Prodavač Verze první z 31. 08. 2009 Platnost od 1. 9. 2009, počínaje prvním ročníkem

Více

Školní vzdělávací program. Cukrář

Školní vzdělávací program. Cukrář Školní vzdělávací program Cukrář Obsah 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika vzdělávacího programu...5 2.1 Identifikační údaje oboru...5 2.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...5 2.3

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 41-55-E/01 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5

Více

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 26-51-H/01 Elektrikář 26-51-H/01Elektrikář Verze z 01. 09. 2009 Platnost Číslo jednací: SŠE/615/09

Více

Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 07. 02. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1. Identifikační údaje

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více