ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 12 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. prosince 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 12 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. prosince 2007"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 12 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. prosince 2007 Tím nejkrásnûj ím dárkem k VánocÛm není nic, co se zlatem tfipytí, je to úsmûv, láska, pohlazení. Nad takov dar Ïádn není. Krásné Vánoce a hodnû tûstí v novém roce pfieje sv m ãtenáfiûm Keramika Václava Černého Redakãní rada Vážení občané, V tomto čísle najdete: Vánoční strom str. 4 Základní školy str Benátky filmových amatérů str Zimní stadion str. 26 čas adventní nás naplňuje pocity, které vnímají přibližování se svátků vánočních i nástup dalšího roku. Do těchto pocitů úplně samozřejmě, aniž bychom si to uvědomovali, vstupuje kulisa událostí, které jste v roce prožili, kulisa prostředí, ve kterém žijete, kulisa domova. Je částečně na vedení města, aby se tyto kulisy snažilo zpříjemnit tak, abyste město, ve kterém žijete, mohli vnímat jako opravdový domov. Někdy se to daří více, někdy méně, podle situací a podmínek, ve kterých se společně pohybujeme. Mohu Vás ujistit, že je maximální snahou, aby se město Benátky nad Jizerou postupně stávalo městem moderním, městem pro život. Snažíme se Vás informovat na stránkách místního tisku, na našich webových stránkách i jinými prostředky o akcích, které realizujeme, i o našich záměrech. Zhodnocení roku 2007 provedeme po úplném uzavření roku, zřejmě v únorovém čísle Zpravodaje Benátecka. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se snažili o to, aby se v našem městě opravdu dobře žilo, abych poděkoval i těm, kteří svými podněty dokazují, že jim dění v našem městě není lhostejné. Všem občanům pak chci popřát hezké prožití zbytku roku, šťastné Vánoce a optimistický vstup do roku Zároveň mi dovolte, abych Vás pozval na již tradiční Novoroční ohňostroj 1. ledna 2008 v hodin, tentokrát komponovaný na hudbu z filmu Piráti z Karibiku, kterou bude (poprvé v Čechách) synchronně vysílat Radio Jizera. Na setkání s Vámi se těší starosta Jaroslav Král Na slavnostním otevření Klubovny pro seniory v pátek 16. listopadu 2007 byl přítomen Hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl. Na snímku se starostou města Benátky n. J. Jaroslavem Králem. Více na str. 5. Foto: Emilie Jeřábková ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce komunikace v Ořechové ulici Rekonstrukce asfaltového koberce, vybudování komunikace pro pěší a parkovacích stání. Zhotovitel: ZETEZA s.r.o. Dolní Bousov Začátkem měsíce listopadu proběhlo výběrové řízení, které vyhrála společnost ZETEZA s.r.o. Dolní Bousov. Práce byly zahájeny 13. listopadu vyřezáním zeleně, bouráním betonu, dešťových vpustí, odstraněním živice, vytěžením zeminy. Na místa pro parkovací stání a komunikace pro pěší byl navážen štěrkopísek a štěrk a bylo zahájeno zhutnění tohoto podkladu. Dále byly pokládány obruby kolem parkovacích stání a míst pro kontejnery na odpad a byla zahájena pokládka zámkové dlažby. V rámci rekonstrukce bude obnoven asfaltový kryt komunikace. Stávající svrchní vrstva bude odfrézována a nahrazena novou. Dále budou osazeny nové uliční vpusti, které budou napojeny na stávající kanalizaci. Po pravé straně vozovky vznikne částečně nová komunikace pro pěší včetně parkovacích stání pro cca 65 míst a stání pro kontejnery na komunální a tříděný odpad s krytem ze zámkové dlažby. Akce byla zahájena ještě v tomto roce i z důvodu, že byly městu nabídnuty finanční prostředky s podmínkou proinvestování v letošním roce. Jedná se o prostředky ze státního rozpočtu ve výši cca 4,5 mil. korun. Termín ukončení je třetí týden měsíce prosince. Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod Benátky nad Jizerou, Dražice dostavba kanalizace Zhotovitel: sdružení společností VCES SKANSKA: MLADO- BOLESLAVSKO Správce stavby: sdružení VOD-KA a VRV V měsíci listopadu probíhaly závěrečné práce na přípojkách k veřejnému řadu a byly zahájeny (Pokračování na str. 2)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Podél komunikace v ulici Ořechová vznikne nová komunikace pro pěší včetně cca 65 míst k parkování vozidel a stání pro kontejnery na komunální a tříděný odpad (Pokračování ze str. 1) úpravy na komunikacích (Pod Brdy). V ulici V Olšinách probíhaly práce na přečerpávací stanici a propojení na veřejný řad. Dále bude provedena provizorní úprava komunikace pro zimní období v těchto lokalitách. Ve druhém týdnu měsíce listopadu byly zahájeny práce také v ulici Raabova, kde je v současné době položeno cca 200 metrů hlavního kanalizačního řadu. Dne 19. listopadu 2007 byla svolána schůzka ke stavbě kanalizace s občany Dražic, která proběhla ve společenském sále v areálu Družstevních závodů za účasti objednavatele VaK Mladá Boleslav a.s., správce stavby společnosti VOD-KA a VRV, zhotovitele stavby sdružení společností SKANSKA a.s. a VCES a.s. a zástupců města Benátky nad Jizerou, kteří informovali občany o zahájení a dalším postupu prací v této lokalitě. Přístupová komunikace ke sportovně rekreačnímu areálu v bývalém VVP Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Ve třetím týdnu měsíce listopadu byla stavba zkolaudována a oficiálně předána do užívání. Navrhovaná dopravní rychlost bude 30 km/hod. Na tuto akci byla získána dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3,3 milionu korun. Oprava zámecké ohradní zdi Oprava zámecké zdi byla dokončena. Zbývající drobné nedodělky budou zahrnuty do opravy zámeckého parku, protože v době zadání opravy zdi ještě Také oprava zámecké zdi byla dokončena. Zbývající drobné nedodělky budou zahrnuty do opravy zámeckého parku nebyly projektanty dořešeny. Jedná se o bránu na vinici, kde by měla být osazena nová dřevěná vrata, vnitřek bylinkové zahrádky vedle zdravotního střediska, kde chybí opravit vstupní schodiště a vsadit nová vrátka, a další vrátka na vyhlídce nad vinicí. V současné době je projekt na rekonstrukci zámeckého parku hotov a město bude hledat cesty pro získání peněz na rekonstrukci. Ta by se měla týkat úprav komunikací v parku, vytvoření nové kašny a opravy jezírka v dolní části parku u altánu, osvětlení a nových sadových úprav. Součástí rekonstrukce parku bude také přestěhování pomníku do části nad vinicí. Výstavba veřejných toalet Na Burse Zhotovitel: GEO-ING spol. s r.o. JIHLAVA V měsíci listopadu probíhalo vyzdívání a omítnutí obvodového zdiva a příček. Dále probíhalo uvnitř budovy dokončování rozvodů vody a kanalizace a vyzdívka štítu obvodových stěn. Ve druhém týdnu měsíce byly zahájeny tesařské práce na střeše objektu a pokládka střešní krytiny. Dále byly zahájeny práce na kanalizační přípojce. V prosinci bude probíhat pokládka keramických obkladů, instalace sanity a práce na vodovodní přípojce. Akce bude ukončena ve třetím týdnu měsíce prosince. Rekonstrukce zámecké kašny V listopadu byla dokončena rekonstrukce zámecké kašny. Po osazení trubek pro rozvody vody a elektro byla celá kašna vyložena plechem pro zajištění její nepropustnosti. Kamenné bloky byly sepnuty kovovými sponami, spáry mezi kameny byly vyplněny umělým kamenem a dobarveny. Na jaře bude ještě doopraveno barevné tónování těchto spár i drobných doplnění kamenných bloků. Oprava kašny v zámeckém parku byla dokončena. Na jaře bude ještě doopraveno barevné tónování spár i doplnění drobných kamenných bloků. Zničená výsadba Povodí Labe s. p. Na přelomu měsíců září a října 2007 byla provedena oprava levobřežní nátrže koryta Jizery v prostoru nad bývalou železniční vlečkou. Nátrž byla způsobena povodňovými průtoky v dubnu loňského roku. Poškozený břeh byl dosypán štěrkopískem a zpevněn rovnaným kamenným záhozem. Následně byl opravený úsek doplněn o novou výsadbu. Bohužel, čerstvě vysázené dřeviny byly vzápětí poničeny místními vandaly. Je vidět, že jsou mezi námi tací, kteří asi stále nechápou význam stromů v krajině a v přírodě. V tomto případě je skutečnost o to horší, protože se jedná o nivu řeky Jizery, která je ze zákona významným krajinným prvkem. Krom toho je zde zeleň důležitá i jako protierozní článek, který by měl zajistit právě ochranu před nátržemi v břehu koryta Jizery. To, že toto někteří lidé nedokážou stále pochopit, může činit v budoucnu velké problémy například při povodni apod., nehledě na náklady, které byly na tuto výsadbu vynaloženy. Výstavba kanalizace v ulici Raabova Fota na této straně: MěÚ Benátky nad Jizerou Výstavba veřejných toalet má být ještě tento měsíc dokončena

3 7. prosince 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Opravený úsek byl doplněn o novou výsadbu Nová výsadba byla nedlouho po výsadbě poničena Informace a fotografie poskytl J. Bechyně z Povodí Labe s. p., provozní středisko Mladá Boleslav. Oprava článku Ohrádky na kontejnery v listopadovém čísle Ve větě V letošním roce jsme se opět nerozhodli rozšířit síť dřevěných ohrádek na kontejnery se do textu vloudila chyba. Přirozeně věta má správně znít V letošním roce jsme se opět rozhodli rozšířit síť dřevěných ohrádek na kontejnery Ošetření lipové aleje Kbel Při sestavování rozpočtu na letošní rok bylo rozhodnuto o ošetření Kbelské lipové aleje, která lemuje hlavní komunikaci procházející středem této městské části. Důvody pro ošetření je především zajištění provozní bezpečnosti a také zlepšení zdravotního stavu dřevin a tím i zajištění jejich delší životnosti. Při ošetření bylo u vytipovaných jedinců provedeno zajištění koruny dynamickou vazbou. Veškeré řezy nad 5 cm byly ošetřeny fungicidním nátěrem proti houbovým chorobám. Práce na ošetření byly prováděny kombinovanou stromolezeckou technikou a pomocí vysokozdvižné plošiny. Celkem bylo ošetřeno 68 ks lip, z toho 17 mladých exemplářů a 3 ks jasanu. Práce provedla firma Petr Kerber Práce a služby v lesnictví za celkovou částku Kč bez DPH, což odpovídá částce 2295 Kč za jeden strom. Výstavba sběrného dvora V minulých číslech Zpravodaje Benátecka jsme Vás informovali o přípravách výstavby Sběrového dvora v areálu Technických služeb. V současné době proběhl výběr dodavatele stavby, který na základě stanovených podmínek vyhrála firma ZETEZA s.r.o. Dolní Bousov. Podle podmínek smlouvy o dílo bude stavba zahájena 3. prosince 2007 s termínem dokončení 15. března Celá stavba bude probíhat za finanční podpory Středočeského kraje z Fondu životního prostředí, ze kterého jsme obdrželi dotaci ve výši ,- Kč. Sběrový dvůr bude sloužit ke shromažďování vytříděných odpadů z domácností, popřípadě z firem ve městě. Jedná se o úpravu zbytku bývalého kravína, která pokračuje přestavbou na polyfunkční objekt. Ke shromažďování odpadu bude sloužit poslední křídlo společně s venkovním prostorem, který bude upraven pojezdovou zámkovou dlažbou a budou zde umístěny velkoobjemové kontejnery. V nedokončeném křídle bude zřízena kancelář obsluhy spolu s hygienickým zázemím, ostatní prostory budou skladové. Celý areál bude zabezpečen novým oplocením se dvěma vjezdovými branami. V areálu se zřídí venkovní osvětlení. O dalším průběhu realizace stavby Vás budeme informovat na stránkách Zpravodaje Benátecka. Sedlecká cesta Město pokračuje v obnově interakčního prvku Pod Vrchy, který je součástí Územního systému ekologické stability. Celá akce je finančně podporována Středočeským krajem z Fondu životního prostředí kraje. Do dnešního dne byla provedena úprava stávající zeleně. Byly odstraněny nežádoucí náletové křoviny a byly odklizeny černé skládky. Realizační práce pokračovaly vyjednocením dřevin na okolních svazích a lehkou arboristickou úpravou dřevin, které zde zůstanou a budou dále zapěstovány jako perspektivní. V současné době bylo provedeno vyznačení výsadeb nepravidelného přírodního stromořadí, které bude složeno především z javorů, ale také lip, kaštanů a ptačích třešní. Veškeré práce provádí firma Petr Kerber Práce a služby v lesnictví a podle současného stavu prací se předpokládá dokončení na přelomu měsíce listopadu a prosince V kostele sv. Martina v Dražicích byly v druhé polovině listopadu ukončeny letošní restaurátorské práce a lešení ve vnitřních prostorách kostela bylo odstraněno. Foto MěÚ Benátky Technické služby Města Benátky nad Jizerou UPOZORŇUJÍ na ZMĚNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU Pondělí bude svoz beze změny! (Kbel, Dražice a část Benátky nad Jizerou I) Středa (Benátky nad Jizerou II) svoz se přesouvá na čtvrtek Pátek (Benátky nad Jizerou I a Obodř) bude svoz beze změny!

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Informace z oblasti lesního hospodářství Pokud jste vlastníkem či nájemcem pozemku vedeného v evidenci zemědělské půdy a hodláte jej zalesnit, můžete na založení lesního porostu získat prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Soukromí majitelé mohou navíc požádat o dotaci na jeho následnou péči po dobu 5 let a náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 15 let. Žádosti se podávají na příslušné zemědělské agentuře pozemkového úřadu do 30. listopadu roku, ve kterém bylo zalesněno; žádosti o následnou péči a náhradu za ukončení zemědělské výroby do Veškeré podmínky pro získání dotace, sazby a náležitosti projektu zalesnění uvádí Nařízení vlády č. 239/2007, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů. Polopřírodní pralesy nebo továrna na dříví? Nejvážnějším problémem současného českého lesnictví není, jak by se mohlo na první pohled zdát, mediálně sledovaná větrná kalamita, ale totální absence lesnické politiky státu, odtržení lesnictví od zpracovatelského průmyslu a chybějící politické zadání pro státní lesy, uvedl předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) František Kučera. Podle jeho názoru celou situaci navíc komplikuje nevyjasněný program surovinové politiky státu v oblasti obnovitelných zdrojů, špatná komunikace mezi dotčenými ministerstvy, nedostatečná podpora lesnického výzkumu, politizování hospodaření v lesích a přílišné protěžování a zveličování názorů různých ekologických iniciativ a skupin. Na lesy a lesnictví je vyvíjen nesmírný tlak jak ze strany ochranářské obce, tak ze strany zpracovatelů dříví. Zatímco jedni by nejraději viděli lesy jako polopřírodní pralesy, druzí požadují maximální zvýšení těžebních možností našich lesů. Je třeba si také uvědomit, že dřevo je naším jediným významnějším trvale udržitelným zdrojem. To jsou ve stručnosti důvody, proč musí být stanovena jasná pravidla hry nejen pro lesy patřící státu, ale i pro nestátní, které představují cca 40 % všech lesů v republice. Jen koncepce ale nestačí, za vším je třeba vidět financování záměrů považovaných za veřejný zájem, které pochopitelně nelze provádět na účet nestátních vlastníků lesa. O přípravě základního strategického dokumentu pro směřování lesnictví v nadcházejících sedmi letech tzv. Národního lesnického programu a nového lesního zákona vlastníci lesů diskutovali na celostátní konferenci SVOL v Pelhřimově se zástupci parlamentu, představiteli ministerstva zemědělství, životního prostředí a krajských samospráv. K tomu František Kučera dodává: Náš současný zákon o lesích, zcela bezpochyby jeden z nejpřísnějších v Evropě, respektuje základní požadavky na lesy, a to i z hlediska ochrany půdy a biodiverzity. O stavu našich lesů nejlépe vypovídají již nejméně 50 let rostoucí zásoby dřeva a dlouhodobě se zvyšující zastoupení listnatých dřevin. Změnit způsob obhospodařování lesů není úkolem na jeden rok, vždy jde o záležitost dlouhodobou. Při navrhování změn v obhospodařování lesů je nutno brát v úvahu nejen hlediska biologická, ale i dopady těchto změn pro hospodářství. K návrhu některých ekologů na vyloučení holosečí doplňuje: Stávající znění zákona, které neumožňuje mýtní těžbu nad 1 ha a ve vhodných podmínkách doporučuje využívat přirozené obnovy, je odpovídající podmínkám ČR. Zemědělce také zákonnými prostředky nenutíme, aby pole obhospodařovali osevním postupem na plochách do 1 ha. Lesníci a vlastníci nejsou ve své práci limitováni jen zákonem o lesích, jejich činnost navíc podléhá bdělému oku zákona o ochraně přírody a krajiny. Na programech jednání konferencí SVOL se proto objevují diskuse nad návrhem ministerstva životního prostředí na novelizaci uvedené normy. Návrh poslaný do meziresortního připomínkového řízení na sklonku loňského roku zaskočil nejen vlastníky lesů, ale i ministerstvo zemědělství. Úpravy zákona omezující účast vlastníků lesů při vyhlašování chráněných území a jejich ochranných podmínek. Podřízení lesních hospodářských plánů časově i finančně náročnému procesu hodnocení jejich vlivu na lokality Natury 2000 (hradil by vlastník) se opírají o výtku Evropské komise k nedostatečnému naplňování tzv. směrnice o stanovištích. SVOL společně s ministerstvem zemědělství jsou přesvědčeni, že upozornění Komise vyplývá z nedostatečných informací o povaze lesních hospodářských plánů v ČR a upozorňují na možnost jejich vysvětlení a podání argumentů. Navrhované opatření považujeme za diskriminační vůči vlastníkům lesů v ČR. V jiných členských státech, např. Německo, Rakousko, tímto způsobem vlastníci svázáni nejsou. Navíc většina států unie institut LHP vůbec nemá. Takovýto návrh novely by ve svém důsledku vedl ke snížení či ztrátě konkurenceschopnosti u vlastníků lesa, kteří jsou povinni hospodařit podle LHP a na jejichž majetku se nachází evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast. Stanovisko Evropské komise není neměnné, jeho změna je však podmíněna shodou na národní úrovni. Město Benátky nad Jizerou je jako jeden ze zakládajících členů Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) na řešení výše zmíněných problémů prostřednictvím Správy městských lesů také zainteresováno. Vánoční strom města Vánoční smrk ztepilý nainstalovali dne v hodin Na Burse pracovníci Správy městských lesů. Strom pochází ze spřátelené lesní správy v Bělé pod Bezdězem (snadná dostupnost pro techniku v lese). Zprávy z radnice text a fota na této straně: MěÚ Benátky nad Jizerou

5 7. prosince 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 KLUBOVNA NEJEN PRO SENIORY Město Benátky nad Jizerou pozvalo na pátek 16. listopadu 2007 benátecké seniory k účasti na otevření Klubovny pro seniory. Pro vybudování klubovny byly vybrány z několika předložených návrhů prostory společenské místnosti v přízemí budovy Městské ubytovny na Náměstí 17. listopadu v Benátkách nad Jizerou II. Tato místnost byla rozšířena o sociální zázemí, kuchyňku a terasu s krbem. Byl vybudován bezbariérový přístup do klubovny i do nově pořízeného sociálního zázemí. Prostory klubovny jsou vybaveny novým nábytkem stoly, židle, skříňky, křesla. Najdeme tu televizní přijímač, hifi věž, počítač. Podlaha je z větší části pokryta kobercem to, aby se tu dalo cvičit. Kuchyňka je vybavena původním nábytkem i spotřebiči a novým potřebným nádobím. Zato sociální zázemí je pořízeno zcela nově. Původní prostory jsou rozšířeny o část sousedících ubytovacích prostor. Výdaje vynaložené na tuto akci jsou ve výši cca jeden milion korun. Možná Vás napadne otázka, kde se vůbec vzala myšlenka na vybudování klubovny pro seniory a co způsobilo rychlou realizaci tohoto záměru? Za vším najdeme naše činorodé a družné seniory a lidi, kteří dobře znají různé stránky této životní etapy a neváhali záměr seniorů podpořit. Startovacím momentem bylo zahájení přípravy na vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb pro naše město, kde se právě senioři a mladí lidé projevili jako lidé, kterým není lhostejné kde a jak žijí, kterým není lhostejný život v jejich městě. Mimo jiné se při činnosti v oblasti komunálního plánování projevila právě absence vhodného místa, kde by se mohli senioři scházet a probírat záležitosti veřejné i osobní, pobavit se i se něčemu přiučit. A senioři neváhali a vydali se na cestu za odstraněním tohoto nedostatku. Zanedlouho se jim podařilo svoji vytrvalostí a argumenty přesvědčit o oprávněnosti svého záměru i vedení města. Netrvalo dlouho a výsledek se dostavil! A jaký byl, o tom se přesvědčili na vlastní oči všichni, kteří přijali pozvání a zúčastnili se 16. listopadu 2007 v 11 hodin slavnostního otevření. Účast byla záviděníhodná, vhod přišly židle z celého objektu ubytovny. Připraveno bylo i malé občerstvení, o to sladké se postaraly ženy, které vlastnoručně upekly různé zákusky. Zahájení patřilo starostovi našeho města panu Jaroslavu Královi, který poděkoval jmenovitě všem, kteří se na realizaci vybudování klubovny Náměstí 17. listopadu 493 přízemí budovy, Benátky nad Jizerou II POZVÁNKA DO KLUBOVNY SENIORŮ PROSINEC 2007 A ZAČÁTEK LEDNA 2008 Úterý 4. prosince hodin Cvičení pro tělesně postižené hodin Poskytování první pomoci Úterý 11. prosince hodin Cvičení pro tělesně postižené hodin Promítání: Benátky včera a dnes Čtvrtek 13. prosince hodin Předvánoční povídání hodin Společenské hry Úterý 18. prosince hodin Cvičení pro tělesně postižené hodin Připravujeme se na Vánoce Čtvrtek 20. prosince hodin Vánoční povídání Úterý 8. ledna hodin Cvičení pro tělesně postižené hodin Poskytování první pomoci hodin Volné téma Čtvrtek 10. ledna hodin Literární hodinka hodin Učíme se na počítači Zastávky pro svoz do Klubovny seniorů: Obodř obecní dům U mostu autobusová zastávka Kbel autobusová zastávka Dražice u závodu a na Štěpnici Benátky nad Jizerou I u Čapků Benátky nad Jizerou II - aut. zastávka na Ml. Boleslav Svoz vždy ve hodin Podrobné informace: MUDr. L. Kroupová, mobil M. Vraníková, mobil podíleli. Podal i informace o dalších nových záměrech města či jiných připravovaných aktivitách a odpovídal na četné dotazy. Slavnostnost těchto chvil byla podržena účastí hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla. Jeho přítomnost svědčila o tom, že se podařila skutečně dobrá věc. Hejtman hovořil o tom, co probíhá na krajské úrovni v oblasti komunikací, zdravotnictví atd. a ochotně odpovídal na dotazy přítomných občanů. Převážnou většinu lidí v klubovně překvapil svým vstřícným a nenadřazeným vystupováním, které se nepodobalo vystupování mnohých politiků na úrovni státní i samosprávní. Největším překvapením pro všechny, i pro samotného hejtmana, byl okamžik, kdy starosta našeho města a zároveň krajský radní pan Jaroslav Král vyndal z utajeného pouzdra kytaru a představil hejtmana jako dobrého kytaristu a zpěváka. Překvapení to bylo, ale Petra Bendla to nezaskočilo zahrál a zazpíval a všem bylo dobře. Před svým odchodem předal dar několik pěkných a zajímavých publikací, které mohou být základem knihovničky pro uživatele klubovny. Mluvíme sice o klubovně pro seniory, kteří mají již připravenou činnost na prosinec t. r. a leden 2008, ale klubovna bude sloužit po vzájemné dohodě také maminkám s malými dětmi a samozřejmě bude také i nadále využívána šachisty, kteří prostory užívali dlouho před provedenou rekonstrukcí. Ať klubovna přináší všem návštěvníkům příjemné i poučné zážitky! Emilie Jeřábková ZPŠ děkuje svým klientům Zaměstnanecká pojišťovna Škoda před koncem roku 2007 srdečně děkuje všem svým klientům a partnerům, kteří využili její služby a přeje jim hodně úspěchů v roce Věříme, že se nám v letošním roce podařilo uspokojit potřeby všech našich pojištěnců včetně příjemného klientského prostředí. Spokojený klient je základní motivací v našem usilovném snažení, jak být stále lepší. Doufáme, že v novém roce 2008 budeme i nadále Vaší zdravotní pojišťovnou. Připravili jsme pro Vás nové zdravotní programy a další řadu výhod. To nejzajímavější ze zdravotních programů 2008: příspěvek na pohybové aktivity: 300 Kč všem pojištěncům ZPŠ, 600 Kč dárcům krve, Kč nositelům Zlatého kříže Kč na péči o matku a novorozence a dárkový kufřík plný produktů pro miminka a maminky Kč na očkování proti rakovině děložního čípku příspěvky na další druhy očkování: 200 Kč klíšťová encefalitida (na každou dávku včetně přeočkování), Kč hepatitida typu B, A+B, 800 Kč pneumokokové infekce, aj Kč na ozdravné pobyty při chronickém onemocnění kůže a dýchacích cest a pro děti s neurologickým nebo onkologickým onemocněním výhodnější cestovní pojištění pro klienty ZPŠ Kompletní nabídku a podmínky pro získání příspěvků naleznete na www. zpskoda.cz Další novinky, které jsme připravili, se týkají nových pojištěnců, kdy všichni nově zaregistrovaní pojištěnci obdrží věcný dárek: jednotlivý pojištěnec vitamíny dvoučlenná rodina Antisept Juwim gel (sada na ochranu proti klíšťatům) tří a vícečlenná rodina gymnastický míč MAXAFE I v letošním roce pokračuje ZPŠ v dlouholeté tradici předávání vánočních dárků dětem narozeným v letech 1992 až Dárky budou k vyzvednutí od do na poradenství ZPŠ (Mladá Boleslav) a na pobočkách ZPŠ (Nymburk, Kvasiny, Rychnov nad Kněžnou, Vrchlabí) v jejich úředních hodinách. Pro nejmenší pojištěnce narozené v letech je připraven box na svačinu spolu s čistícími ubrousky SOFT-CREME speciálně určenými pro tuto věkovou kategorii. Při výběru dárků pro ročníky byl kladen důraz na zdravou výživu. Děti obdrží box na svačinu spolu s müsli sušenkami a školní twiggy tyčinkou. Tato volba byla inspirována novým rokem 2008, ve kterém se ZPŠ zaměří na zdravou výživu a boj proti obezitě. Tematicky je pojata i vánoční soutěž, které se děti mohou zúčastnit po vyplnění kartičky přiložené k vánočnímu dárku. Dárek bude vydán po předložení kartičky pojištěnce dítěte. Další informace a podrobnosti naleznete na Markéta Suchá

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka SLUŽBY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK HALUCINOGENY (LSD, lysohlávky, durman) Halucinogeny jsou skupina látek, které vyvolávají halucinace, čili poruchy vnímání. Ve většině případů poruchy zrakové. Intoxikovaný člověk vidí, slyší nebo jinak vnímá neexistující osoby, předměty apod. Pod vlivem takového vnímání někdy i jedná. Mezi tyto látky patří především LSD, drogy z halucinogenních rostlin a hub (halucinogenní houba lysohlávka česká, durman, kaktus peyotl). Největším nebezpečím bývá právě nesmyslné a nebezpečné jednání pod vlivem drogy, které může mít i smrtelné následky (nejznámější jsou např. skoky z okna, kdy má intoxikovaný člověk pocit schopnosti létat). Poruchy vnímání a duševní obtíže po požití halucinogenních drog mohou přetrvávat i poté, co odezněla intoxikace typické jsou toxické psychózy, flashbacky (opětovné, nenadálé objevení účinků drogy, i když člověk není intoxikován) nebo deprese. Toxické psychózy mohou trvat různě dlouhou dobu a projevují se např. sluchovými halucinacemi a abnormálními emocemi. Vzhled: LSD krystaly v naší republice v čisté formě méně obvyklé, Trip malé papírky s barevným potiskem (velikost poštovní známky). Způsob užití: polykání, trip rozpouštění v ústech (pod jazykem). Příznaky: změněné vnímání času a prostoru, barev a světel, poruchy paměti, halucinace, bludy, změny nálad, podivné chování, pohrouženost do vnitřního světa, zmatenost, úzkost, někdy třes a nevolnost. Rizika: psychická závislost, halucinačně paranoidní psychóza, flashback (opětovné, nenadálé objevení účinků drogy, i když člověk není intoxikován), stihomam, výrazné riziko psychických poruch (toxické psychózy), horror trip, bad trip (děsivé halucinace po požití, pocit ohrožení), srdeční komplikace, rozvoj depresí, paranoia, nepokojnost, psychotické stavy, rozvinutí schizofrenie, nehody, sebevraždy, nevypočitatelnost účinků. V Á N O Č N Í B O H O S L U Ž B Y C í r k e v č e s k o s l o v e n s k á h u s i t s k á: :00 Kaple svaté rodiny (Husovo náměstí), Poslední adventní bohoslužba :00 Kaple svaté rodiny (Husovo náměstí), Půlnoční :00 Kaple svaté rodiny (Husovo náměstí), Hod Boží vánoční :00 Kaple svaté rodiny (Husovo náměstí), Poděkování za prožitý rok :00 Kaple svaté rodiny (Husovo náměstí), Novoroční bohoslužba Ř í m s k o k a t o l i c k á c í r k e v: :00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Na Burse) :15 Kostel Máří Magdalény (Nové Benátky, u fary) :00 KOLEDOVÁNÍ PŮLNOČNÍ MŠE, Kostel Máří Magdalény (Nové Benátky, u fary) :30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Na Burse) :00 Kostel Máří Magdalény (Nové Benátky, u fary) :30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Na Burse) :00 Kostel sv. Martina (Dražice) :30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Na Burse) :00 Kostel Máří Magdalény (Nové Benátky, u fary) :30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Na Burse) :00 Kostel Máří Magdalény (Nové Benátky, u fary) :00 Charitativní akce TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT (Kostel, kde se bude akce konat, upřesníme v městském rozhlase) Tříkrálová sbírka 2008 Tříkrálová sbírka 2008 Vstup do nového roku je vítanou příležitostí k dobrým předsevzetím, která se pak v dalším často nepodaří realizovat. První lednový týden ale současně nabízí možnost, jak konkrétně něco vykonat pro naše bližní, pro lidi, kteří naši pomoc potřebují. Již v minulých letech se římskokatolická farnost Benátky n. Jiz. díky svým příznivcům úspěšně zapojila do Tříkrálové sbírky organizované Českou katolickou charitou, kam jsou sbírky posílány, aby zmírňovaly nouzi a utrpení způsobené různými katastrofami v zahraničí nebo pomáhaly i v naší vlasti potřebným. Také letos vyjdou koledníci s dospělým, opatřeni příslušným potvrzením a pokladničkou označenou logem charity, do ulic Benátek, zakoledují, popřejí zdraví, nad dveře napíši K+M+B Každý bude mít možnost se připojit dle vlastních možností do této záslužné akce. Římskokatolická farnost přeje všem občanům pokojné Vánoce a mnoho dobra v novém roce Římskokatolická farnost U LSD obecně platí, že velmi nebezpečné mohou být příměsi, které se do drogy dostaly neúmyslně při výrobě, nebo do ní byly záměrně přidány. Abstinenční příznaky: obecně lze říci, že na halucinogenních drogách vzniká především psychická závislost bez výraznějších abstinenčních příznaků. Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech a adresách: Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program a poradenství pro uživatele návykových látek přímo v Benátkách nad Jizerou: Tel.: Denisa, Zuzana V Benátkách nad Jizerou jsme každý pátek od 12:00 do 16:00 Poradenství pro uživatele, rodiče a blízké osoby, zprostředkování léčby apod.: Tel.: K-centrum Mladá Boleslav, Ptácká 162, Mladá Boleslav každý den od 10:00 do 17:00 hod. Připravila Mgr. Denisa Krajíčková, terénní pracovnice Centra terénních programů o. s. Semiramis

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce budovy staré pošty Dodavatel: GEO-ING, s.r.o., Jihlava V rekonstruované budově staré pošty probíhají

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo: 12 ročník: 29 cena: 7 Kč 8. prosince 2005 V tomto čísle na jde te: Policie informuje str. 5 Učiliště Horky str. 6-7 Vánoční nabídka str. 8-9 Zprávy z kopané str. 21 Hezké prožití

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Benátecký Pohár 2015. Benátecký masopust 2015

Benátecký Pohár 2015. Benátecký masopust 2015 Benátecký Pohár 2015 Číslo: 3 ročník: 39 9. března 2015 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2015 Na 36. ročníku Benáteckého poháru se představily nejen páry z Česka, ale také reprezentanti Slovenska a Polska

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 10 ročník: 35 cena: 10 Kč 7. října 2011 V tomto čísle najdete: Ze zasedání Zastupitelstva str. 4 Základní školy str. 8 11 Mateřská škola str. 11 Zdravotnické služby a ordinační hodiny str. 18 19

Více

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Krásný teplý, slunný, prodloužený víkend završil tradiční benátecký Prvomájový jarmark, který se uskutečnil jako vždy 1. května na Husově náměstí. Bylo k

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 32 cena: 10 Kč 8. září 2008 V tomto čísle najdete: Počet obyvatel k 30. 06. 2008 str. 3 2. rozpočtová změna str. 3 4 Policie ČR informuje str. 7 Ředitelé škol o zahájení

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 3 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. března 2011 V tomto čísle najdete: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 str. 3 Základní školy str. 6-8 ZUŠ J. A. Bendy str. 8-9 Mateřská škola str. 9-10 Masopust v Benátkách

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová 10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH foto Světla Parkanová Úvodník Vážení spoluobčané, v závěru roku bychom měli bilancovat, avšak s Vaším dovolením, se ohlédnutím za rokem

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY číslo 8 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. srpna 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2011 v 9.30

Více

Nové sokolské hřiště bylo slavnostně otevřeno v úterý 19. května 2009. ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

Nové sokolské hřiště bylo slavnostně otevřeno v úterý 19. května 2009. ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 6 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. června 2009 NOVÉ SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ BYLO SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO Dotace Středočeský kraj... 400 000 Kč Česká obec sokolská... 380 000 Kč Město Benátky nad

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Benátecký masopust 2013

Benátecký masopust 2013 Číslo: 3 ročník: 37 8. března 2013 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2013 Plnění volebního programu města v roce 2012 Činnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou v roce 2012 Základní školy Mateřská škola

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu mnichovice0104.qxd 20.1.2004 11:06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007

číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007 První den ve školních lavicích Základní školy Husovo náměstí a PražskáSMgr. Olga Hlávková ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE MŠ Jizerka rekonstrukce

Více

Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč. Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha

Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč. Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha Tak se tančilo na jedenadvacátém Plesu města I letos uspořádala Základní škola Husovo

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Benátecký hrozen 2015

Benátecký hrozen 2015 D e t s k ý d e n Číslo: 6 ročník: 39 8. června 2015 cena: 10 Kč Benátecký hrozen 2015 Rekonstrukce místních komunikací Splatnost místního poplatku za komunální odpad Rozpočtové opatření č. 2 Školy Mezigenerační

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více