ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 12 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. prosince 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 12 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. prosince 2007"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 12 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. prosince 2007 Tím nejkrásnûj ím dárkem k VánocÛm není nic, co se zlatem tfipytí, je to úsmûv, láska, pohlazení. Nad takov dar Ïádn není. Krásné Vánoce a hodnû tûstí v novém roce pfieje sv m ãtenáfiûm Keramika Václava Černého Redakãní rada Vážení občané, V tomto čísle najdete: Vánoční strom str. 4 Základní školy str Benátky filmových amatérů str Zimní stadion str. 26 čas adventní nás naplňuje pocity, které vnímají přibližování se svátků vánočních i nástup dalšího roku. Do těchto pocitů úplně samozřejmě, aniž bychom si to uvědomovali, vstupuje kulisa událostí, které jste v roce prožili, kulisa prostředí, ve kterém žijete, kulisa domova. Je částečně na vedení města, aby se tyto kulisy snažilo zpříjemnit tak, abyste město, ve kterém žijete, mohli vnímat jako opravdový domov. Někdy se to daří více, někdy méně, podle situací a podmínek, ve kterých se společně pohybujeme. Mohu Vás ujistit, že je maximální snahou, aby se město Benátky nad Jizerou postupně stávalo městem moderním, městem pro život. Snažíme se Vás informovat na stránkách místního tisku, na našich webových stránkách i jinými prostředky o akcích, které realizujeme, i o našich záměrech. Zhodnocení roku 2007 provedeme po úplném uzavření roku, zřejmě v únorovém čísle Zpravodaje Benátecka. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se snažili o to, aby se v našem městě opravdu dobře žilo, abych poděkoval i těm, kteří svými podněty dokazují, že jim dění v našem městě není lhostejné. Všem občanům pak chci popřát hezké prožití zbytku roku, šťastné Vánoce a optimistický vstup do roku Zároveň mi dovolte, abych Vás pozval na již tradiční Novoroční ohňostroj 1. ledna 2008 v hodin, tentokrát komponovaný na hudbu z filmu Piráti z Karibiku, kterou bude (poprvé v Čechách) synchronně vysílat Radio Jizera. Na setkání s Vámi se těší starosta Jaroslav Král Na slavnostním otevření Klubovny pro seniory v pátek 16. listopadu 2007 byl přítomen Hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl. Na snímku se starostou města Benátky n. J. Jaroslavem Králem. Více na str. 5. Foto: Emilie Jeřábková ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce komunikace v Ořechové ulici Rekonstrukce asfaltového koberce, vybudování komunikace pro pěší a parkovacích stání. Zhotovitel: ZETEZA s.r.o. Dolní Bousov Začátkem měsíce listopadu proběhlo výběrové řízení, které vyhrála společnost ZETEZA s.r.o. Dolní Bousov. Práce byly zahájeny 13. listopadu vyřezáním zeleně, bouráním betonu, dešťových vpustí, odstraněním živice, vytěžením zeminy. Na místa pro parkovací stání a komunikace pro pěší byl navážen štěrkopísek a štěrk a bylo zahájeno zhutnění tohoto podkladu. Dále byly pokládány obruby kolem parkovacích stání a míst pro kontejnery na odpad a byla zahájena pokládka zámkové dlažby. V rámci rekonstrukce bude obnoven asfaltový kryt komunikace. Stávající svrchní vrstva bude odfrézována a nahrazena novou. Dále budou osazeny nové uliční vpusti, které budou napojeny na stávající kanalizaci. Po pravé straně vozovky vznikne částečně nová komunikace pro pěší včetně parkovacích stání pro cca 65 míst a stání pro kontejnery na komunální a tříděný odpad s krytem ze zámkové dlažby. Akce byla zahájena ještě v tomto roce i z důvodu, že byly městu nabídnuty finanční prostředky s podmínkou proinvestování v letošním roce. Jedná se o prostředky ze státního rozpočtu ve výši cca 4,5 mil. korun. Termín ukončení je třetí týden měsíce prosince. Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod Benátky nad Jizerou, Dražice dostavba kanalizace Zhotovitel: sdružení společností VCES SKANSKA: MLADO- BOLESLAVSKO Správce stavby: sdružení VOD-KA a VRV V měsíci listopadu probíhaly závěrečné práce na přípojkách k veřejnému řadu a byly zahájeny (Pokračování na str. 2)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Podél komunikace v ulici Ořechová vznikne nová komunikace pro pěší včetně cca 65 míst k parkování vozidel a stání pro kontejnery na komunální a tříděný odpad (Pokračování ze str. 1) úpravy na komunikacích (Pod Brdy). V ulici V Olšinách probíhaly práce na přečerpávací stanici a propojení na veřejný řad. Dále bude provedena provizorní úprava komunikace pro zimní období v těchto lokalitách. Ve druhém týdnu měsíce listopadu byly zahájeny práce také v ulici Raabova, kde je v současné době položeno cca 200 metrů hlavního kanalizačního řadu. Dne 19. listopadu 2007 byla svolána schůzka ke stavbě kanalizace s občany Dražic, která proběhla ve společenském sále v areálu Družstevních závodů za účasti objednavatele VaK Mladá Boleslav a.s., správce stavby společnosti VOD-KA a VRV, zhotovitele stavby sdružení společností SKANSKA a.s. a VCES a.s. a zástupců města Benátky nad Jizerou, kteří informovali občany o zahájení a dalším postupu prací v této lokalitě. Přístupová komunikace ke sportovně rekreačnímu areálu v bývalém VVP Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Ve třetím týdnu měsíce listopadu byla stavba zkolaudována a oficiálně předána do užívání. Navrhovaná dopravní rychlost bude 30 km/hod. Na tuto akci byla získána dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3,3 milionu korun. Oprava zámecké ohradní zdi Oprava zámecké zdi byla dokončena. Zbývající drobné nedodělky budou zahrnuty do opravy zámeckého parku, protože v době zadání opravy zdi ještě Také oprava zámecké zdi byla dokončena. Zbývající drobné nedodělky budou zahrnuty do opravy zámeckého parku nebyly projektanty dořešeny. Jedná se o bránu na vinici, kde by měla být osazena nová dřevěná vrata, vnitřek bylinkové zahrádky vedle zdravotního střediska, kde chybí opravit vstupní schodiště a vsadit nová vrátka, a další vrátka na vyhlídce nad vinicí. V současné době je projekt na rekonstrukci zámeckého parku hotov a město bude hledat cesty pro získání peněz na rekonstrukci. Ta by se měla týkat úprav komunikací v parku, vytvoření nové kašny a opravy jezírka v dolní části parku u altánu, osvětlení a nových sadových úprav. Součástí rekonstrukce parku bude také přestěhování pomníku do části nad vinicí. Výstavba veřejných toalet Na Burse Zhotovitel: GEO-ING spol. s r.o. JIHLAVA V měsíci listopadu probíhalo vyzdívání a omítnutí obvodového zdiva a příček. Dále probíhalo uvnitř budovy dokončování rozvodů vody a kanalizace a vyzdívka štítu obvodových stěn. Ve druhém týdnu měsíce byly zahájeny tesařské práce na střeše objektu a pokládka střešní krytiny. Dále byly zahájeny práce na kanalizační přípojce. V prosinci bude probíhat pokládka keramických obkladů, instalace sanity a práce na vodovodní přípojce. Akce bude ukončena ve třetím týdnu měsíce prosince. Rekonstrukce zámecké kašny V listopadu byla dokončena rekonstrukce zámecké kašny. Po osazení trubek pro rozvody vody a elektro byla celá kašna vyložena plechem pro zajištění její nepropustnosti. Kamenné bloky byly sepnuty kovovými sponami, spáry mezi kameny byly vyplněny umělým kamenem a dobarveny. Na jaře bude ještě doopraveno barevné tónování těchto spár i drobných doplnění kamenných bloků. Oprava kašny v zámeckém parku byla dokončena. Na jaře bude ještě doopraveno barevné tónování spár i doplnění drobných kamenných bloků. Zničená výsadba Povodí Labe s. p. Na přelomu měsíců září a října 2007 byla provedena oprava levobřežní nátrže koryta Jizery v prostoru nad bývalou železniční vlečkou. Nátrž byla způsobena povodňovými průtoky v dubnu loňského roku. Poškozený břeh byl dosypán štěrkopískem a zpevněn rovnaným kamenným záhozem. Následně byl opravený úsek doplněn o novou výsadbu. Bohužel, čerstvě vysázené dřeviny byly vzápětí poničeny místními vandaly. Je vidět, že jsou mezi námi tací, kteří asi stále nechápou význam stromů v krajině a v přírodě. V tomto případě je skutečnost o to horší, protože se jedná o nivu řeky Jizery, která je ze zákona významným krajinným prvkem. Krom toho je zde zeleň důležitá i jako protierozní článek, který by měl zajistit právě ochranu před nátržemi v břehu koryta Jizery. To, že toto někteří lidé nedokážou stále pochopit, může činit v budoucnu velké problémy například při povodni apod., nehledě na náklady, které byly na tuto výsadbu vynaloženy. Výstavba kanalizace v ulici Raabova Fota na této straně: MěÚ Benátky nad Jizerou Výstavba veřejných toalet má být ještě tento měsíc dokončena

3 7. prosince 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Opravený úsek byl doplněn o novou výsadbu Nová výsadba byla nedlouho po výsadbě poničena Informace a fotografie poskytl J. Bechyně z Povodí Labe s. p., provozní středisko Mladá Boleslav. Oprava článku Ohrádky na kontejnery v listopadovém čísle Ve větě V letošním roce jsme se opět nerozhodli rozšířit síť dřevěných ohrádek na kontejnery se do textu vloudila chyba. Přirozeně věta má správně znít V letošním roce jsme se opět rozhodli rozšířit síť dřevěných ohrádek na kontejnery Ošetření lipové aleje Kbel Při sestavování rozpočtu na letošní rok bylo rozhodnuto o ošetření Kbelské lipové aleje, která lemuje hlavní komunikaci procházející středem této městské části. Důvody pro ošetření je především zajištění provozní bezpečnosti a také zlepšení zdravotního stavu dřevin a tím i zajištění jejich delší životnosti. Při ošetření bylo u vytipovaných jedinců provedeno zajištění koruny dynamickou vazbou. Veškeré řezy nad 5 cm byly ošetřeny fungicidním nátěrem proti houbovým chorobám. Práce na ošetření byly prováděny kombinovanou stromolezeckou technikou a pomocí vysokozdvižné plošiny. Celkem bylo ošetřeno 68 ks lip, z toho 17 mladých exemplářů a 3 ks jasanu. Práce provedla firma Petr Kerber Práce a služby v lesnictví za celkovou částku Kč bez DPH, což odpovídá částce 2295 Kč za jeden strom. Výstavba sběrného dvora V minulých číslech Zpravodaje Benátecka jsme Vás informovali o přípravách výstavby Sběrového dvora v areálu Technických služeb. V současné době proběhl výběr dodavatele stavby, který na základě stanovených podmínek vyhrála firma ZETEZA s.r.o. Dolní Bousov. Podle podmínek smlouvy o dílo bude stavba zahájena 3. prosince 2007 s termínem dokončení 15. března Celá stavba bude probíhat za finanční podpory Středočeského kraje z Fondu životního prostředí, ze kterého jsme obdrželi dotaci ve výši ,- Kč. Sběrový dvůr bude sloužit ke shromažďování vytříděných odpadů z domácností, popřípadě z firem ve městě. Jedná se o úpravu zbytku bývalého kravína, která pokračuje přestavbou na polyfunkční objekt. Ke shromažďování odpadu bude sloužit poslední křídlo společně s venkovním prostorem, který bude upraven pojezdovou zámkovou dlažbou a budou zde umístěny velkoobjemové kontejnery. V nedokončeném křídle bude zřízena kancelář obsluhy spolu s hygienickým zázemím, ostatní prostory budou skladové. Celý areál bude zabezpečen novým oplocením se dvěma vjezdovými branami. V areálu se zřídí venkovní osvětlení. O dalším průběhu realizace stavby Vás budeme informovat na stránkách Zpravodaje Benátecka. Sedlecká cesta Město pokračuje v obnově interakčního prvku Pod Vrchy, který je součástí Územního systému ekologické stability. Celá akce je finančně podporována Středočeským krajem z Fondu životního prostředí kraje. Do dnešního dne byla provedena úprava stávající zeleně. Byly odstraněny nežádoucí náletové křoviny a byly odklizeny černé skládky. Realizační práce pokračovaly vyjednocením dřevin na okolních svazích a lehkou arboristickou úpravou dřevin, které zde zůstanou a budou dále zapěstovány jako perspektivní. V současné době bylo provedeno vyznačení výsadeb nepravidelného přírodního stromořadí, které bude složeno především z javorů, ale také lip, kaštanů a ptačích třešní. Veškeré práce provádí firma Petr Kerber Práce a služby v lesnictví a podle současného stavu prací se předpokládá dokončení na přelomu měsíce listopadu a prosince V kostele sv. Martina v Dražicích byly v druhé polovině listopadu ukončeny letošní restaurátorské práce a lešení ve vnitřních prostorách kostela bylo odstraněno. Foto MěÚ Benátky Technické služby Města Benátky nad Jizerou UPOZORŇUJÍ na ZMĚNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU Pondělí bude svoz beze změny! (Kbel, Dražice a část Benátky nad Jizerou I) Středa (Benátky nad Jizerou II) svoz se přesouvá na čtvrtek Pátek (Benátky nad Jizerou I a Obodř) bude svoz beze změny!

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Informace z oblasti lesního hospodářství Pokud jste vlastníkem či nájemcem pozemku vedeného v evidenci zemědělské půdy a hodláte jej zalesnit, můžete na založení lesního porostu získat prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Soukromí majitelé mohou navíc požádat o dotaci na jeho následnou péči po dobu 5 let a náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 15 let. Žádosti se podávají na příslušné zemědělské agentuře pozemkového úřadu do 30. listopadu roku, ve kterém bylo zalesněno; žádosti o následnou péči a náhradu za ukončení zemědělské výroby do Veškeré podmínky pro získání dotace, sazby a náležitosti projektu zalesnění uvádí Nařízení vlády č. 239/2007, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů. Polopřírodní pralesy nebo továrna na dříví? Nejvážnějším problémem současného českého lesnictví není, jak by se mohlo na první pohled zdát, mediálně sledovaná větrná kalamita, ale totální absence lesnické politiky státu, odtržení lesnictví od zpracovatelského průmyslu a chybějící politické zadání pro státní lesy, uvedl předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) František Kučera. Podle jeho názoru celou situaci navíc komplikuje nevyjasněný program surovinové politiky státu v oblasti obnovitelných zdrojů, špatná komunikace mezi dotčenými ministerstvy, nedostatečná podpora lesnického výzkumu, politizování hospodaření v lesích a přílišné protěžování a zveličování názorů různých ekologických iniciativ a skupin. Na lesy a lesnictví je vyvíjen nesmírný tlak jak ze strany ochranářské obce, tak ze strany zpracovatelů dříví. Zatímco jedni by nejraději viděli lesy jako polopřírodní pralesy, druzí požadují maximální zvýšení těžebních možností našich lesů. Je třeba si také uvědomit, že dřevo je naším jediným významnějším trvale udržitelným zdrojem. To jsou ve stručnosti důvody, proč musí být stanovena jasná pravidla hry nejen pro lesy patřící státu, ale i pro nestátní, které představují cca 40 % všech lesů v republice. Jen koncepce ale nestačí, za vším je třeba vidět financování záměrů považovaných za veřejný zájem, které pochopitelně nelze provádět na účet nestátních vlastníků lesa. O přípravě základního strategického dokumentu pro směřování lesnictví v nadcházejících sedmi letech tzv. Národního lesnického programu a nového lesního zákona vlastníci lesů diskutovali na celostátní konferenci SVOL v Pelhřimově se zástupci parlamentu, představiteli ministerstva zemědělství, životního prostředí a krajských samospráv. K tomu František Kučera dodává: Náš současný zákon o lesích, zcela bezpochyby jeden z nejpřísnějších v Evropě, respektuje základní požadavky na lesy, a to i z hlediska ochrany půdy a biodiverzity. O stavu našich lesů nejlépe vypovídají již nejméně 50 let rostoucí zásoby dřeva a dlouhodobě se zvyšující zastoupení listnatých dřevin. Změnit způsob obhospodařování lesů není úkolem na jeden rok, vždy jde o záležitost dlouhodobou. Při navrhování změn v obhospodařování lesů je nutno brát v úvahu nejen hlediska biologická, ale i dopady těchto změn pro hospodářství. K návrhu některých ekologů na vyloučení holosečí doplňuje: Stávající znění zákona, které neumožňuje mýtní těžbu nad 1 ha a ve vhodných podmínkách doporučuje využívat přirozené obnovy, je odpovídající podmínkám ČR. Zemědělce také zákonnými prostředky nenutíme, aby pole obhospodařovali osevním postupem na plochách do 1 ha. Lesníci a vlastníci nejsou ve své práci limitováni jen zákonem o lesích, jejich činnost navíc podléhá bdělému oku zákona o ochraně přírody a krajiny. Na programech jednání konferencí SVOL se proto objevují diskuse nad návrhem ministerstva životního prostředí na novelizaci uvedené normy. Návrh poslaný do meziresortního připomínkového řízení na sklonku loňského roku zaskočil nejen vlastníky lesů, ale i ministerstvo zemědělství. Úpravy zákona omezující účast vlastníků lesů při vyhlašování chráněných území a jejich ochranných podmínek. Podřízení lesních hospodářských plánů časově i finančně náročnému procesu hodnocení jejich vlivu na lokality Natury 2000 (hradil by vlastník) se opírají o výtku Evropské komise k nedostatečnému naplňování tzv. směrnice o stanovištích. SVOL společně s ministerstvem zemědělství jsou přesvědčeni, že upozornění Komise vyplývá z nedostatečných informací o povaze lesních hospodářských plánů v ČR a upozorňují na možnost jejich vysvětlení a podání argumentů. Navrhované opatření považujeme za diskriminační vůči vlastníkům lesů v ČR. V jiných členských státech, např. Německo, Rakousko, tímto způsobem vlastníci svázáni nejsou. Navíc většina států unie institut LHP vůbec nemá. Takovýto návrh novely by ve svém důsledku vedl ke snížení či ztrátě konkurenceschopnosti u vlastníků lesa, kteří jsou povinni hospodařit podle LHP a na jejichž majetku se nachází evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast. Stanovisko Evropské komise není neměnné, jeho změna je však podmíněna shodou na národní úrovni. Město Benátky nad Jizerou je jako jeden ze zakládajících členů Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) na řešení výše zmíněných problémů prostřednictvím Správy městských lesů také zainteresováno. Vánoční strom města Vánoční smrk ztepilý nainstalovali dne v hodin Na Burse pracovníci Správy městských lesů. Strom pochází ze spřátelené lesní správy v Bělé pod Bezdězem (snadná dostupnost pro techniku v lese). Zprávy z radnice text a fota na této straně: MěÚ Benátky nad Jizerou

5 7. prosince 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 KLUBOVNA NEJEN PRO SENIORY Město Benátky nad Jizerou pozvalo na pátek 16. listopadu 2007 benátecké seniory k účasti na otevření Klubovny pro seniory. Pro vybudování klubovny byly vybrány z několika předložených návrhů prostory společenské místnosti v přízemí budovy Městské ubytovny na Náměstí 17. listopadu v Benátkách nad Jizerou II. Tato místnost byla rozšířena o sociální zázemí, kuchyňku a terasu s krbem. Byl vybudován bezbariérový přístup do klubovny i do nově pořízeného sociálního zázemí. Prostory klubovny jsou vybaveny novým nábytkem stoly, židle, skříňky, křesla. Najdeme tu televizní přijímač, hifi věž, počítač. Podlaha je z větší části pokryta kobercem to, aby se tu dalo cvičit. Kuchyňka je vybavena původním nábytkem i spotřebiči a novým potřebným nádobím. Zato sociální zázemí je pořízeno zcela nově. Původní prostory jsou rozšířeny o část sousedících ubytovacích prostor. Výdaje vynaložené na tuto akci jsou ve výši cca jeden milion korun. Možná Vás napadne otázka, kde se vůbec vzala myšlenka na vybudování klubovny pro seniory a co způsobilo rychlou realizaci tohoto záměru? Za vším najdeme naše činorodé a družné seniory a lidi, kteří dobře znají různé stránky této životní etapy a neváhali záměr seniorů podpořit. Startovacím momentem bylo zahájení přípravy na vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb pro naše město, kde se právě senioři a mladí lidé projevili jako lidé, kterým není lhostejné kde a jak žijí, kterým není lhostejný život v jejich městě. Mimo jiné se při činnosti v oblasti komunálního plánování projevila právě absence vhodného místa, kde by se mohli senioři scházet a probírat záležitosti veřejné i osobní, pobavit se i se něčemu přiučit. A senioři neváhali a vydali se na cestu za odstraněním tohoto nedostatku. Zanedlouho se jim podařilo svoji vytrvalostí a argumenty přesvědčit o oprávněnosti svého záměru i vedení města. Netrvalo dlouho a výsledek se dostavil! A jaký byl, o tom se přesvědčili na vlastní oči všichni, kteří přijali pozvání a zúčastnili se 16. listopadu 2007 v 11 hodin slavnostního otevření. Účast byla záviděníhodná, vhod přišly židle z celého objektu ubytovny. Připraveno bylo i malé občerstvení, o to sladké se postaraly ženy, které vlastnoručně upekly různé zákusky. Zahájení patřilo starostovi našeho města panu Jaroslavu Královi, který poděkoval jmenovitě všem, kteří se na realizaci vybudování klubovny Náměstí 17. listopadu 493 přízemí budovy, Benátky nad Jizerou II POZVÁNKA DO KLUBOVNY SENIORŮ PROSINEC 2007 A ZAČÁTEK LEDNA 2008 Úterý 4. prosince hodin Cvičení pro tělesně postižené hodin Poskytování první pomoci Úterý 11. prosince hodin Cvičení pro tělesně postižené hodin Promítání: Benátky včera a dnes Čtvrtek 13. prosince hodin Předvánoční povídání hodin Společenské hry Úterý 18. prosince hodin Cvičení pro tělesně postižené hodin Připravujeme se na Vánoce Čtvrtek 20. prosince hodin Vánoční povídání Úterý 8. ledna hodin Cvičení pro tělesně postižené hodin Poskytování první pomoci hodin Volné téma Čtvrtek 10. ledna hodin Literární hodinka hodin Učíme se na počítači Zastávky pro svoz do Klubovny seniorů: Obodř obecní dům U mostu autobusová zastávka Kbel autobusová zastávka Dražice u závodu a na Štěpnici Benátky nad Jizerou I u Čapků Benátky nad Jizerou II - aut. zastávka na Ml. Boleslav Svoz vždy ve hodin Podrobné informace: MUDr. L. Kroupová, mobil M. Vraníková, mobil podíleli. Podal i informace o dalších nových záměrech města či jiných připravovaných aktivitách a odpovídal na četné dotazy. Slavnostnost těchto chvil byla podržena účastí hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla. Jeho přítomnost svědčila o tom, že se podařila skutečně dobrá věc. Hejtman hovořil o tom, co probíhá na krajské úrovni v oblasti komunikací, zdravotnictví atd. a ochotně odpovídal na dotazy přítomných občanů. Převážnou většinu lidí v klubovně překvapil svým vstřícným a nenadřazeným vystupováním, které se nepodobalo vystupování mnohých politiků na úrovni státní i samosprávní. Největším překvapením pro všechny, i pro samotného hejtmana, byl okamžik, kdy starosta našeho města a zároveň krajský radní pan Jaroslav Král vyndal z utajeného pouzdra kytaru a představil hejtmana jako dobrého kytaristu a zpěváka. Překvapení to bylo, ale Petra Bendla to nezaskočilo zahrál a zazpíval a všem bylo dobře. Před svým odchodem předal dar několik pěkných a zajímavých publikací, které mohou být základem knihovničky pro uživatele klubovny. Mluvíme sice o klubovně pro seniory, kteří mají již připravenou činnost na prosinec t. r. a leden 2008, ale klubovna bude sloužit po vzájemné dohodě také maminkám s malými dětmi a samozřejmě bude také i nadále využívána šachisty, kteří prostory užívali dlouho před provedenou rekonstrukcí. Ať klubovna přináší všem návštěvníkům příjemné i poučné zážitky! Emilie Jeřábková ZPŠ děkuje svým klientům Zaměstnanecká pojišťovna Škoda před koncem roku 2007 srdečně děkuje všem svým klientům a partnerům, kteří využili její služby a přeje jim hodně úspěchů v roce Věříme, že se nám v letošním roce podařilo uspokojit potřeby všech našich pojištěnců včetně příjemného klientského prostředí. Spokojený klient je základní motivací v našem usilovném snažení, jak být stále lepší. Doufáme, že v novém roce 2008 budeme i nadále Vaší zdravotní pojišťovnou. Připravili jsme pro Vás nové zdravotní programy a další řadu výhod. To nejzajímavější ze zdravotních programů 2008: příspěvek na pohybové aktivity: 300 Kč všem pojištěncům ZPŠ, 600 Kč dárcům krve, Kč nositelům Zlatého kříže Kč na péči o matku a novorozence a dárkový kufřík plný produktů pro miminka a maminky Kč na očkování proti rakovině děložního čípku příspěvky na další druhy očkování: 200 Kč klíšťová encefalitida (na každou dávku včetně přeočkování), Kč hepatitida typu B, A+B, 800 Kč pneumokokové infekce, aj Kč na ozdravné pobyty při chronickém onemocnění kůže a dýchacích cest a pro děti s neurologickým nebo onkologickým onemocněním výhodnější cestovní pojištění pro klienty ZPŠ Kompletní nabídku a podmínky pro získání příspěvků naleznete na www. zpskoda.cz Další novinky, které jsme připravili, se týkají nových pojištěnců, kdy všichni nově zaregistrovaní pojištěnci obdrží věcný dárek: jednotlivý pojištěnec vitamíny dvoučlenná rodina Antisept Juwim gel (sada na ochranu proti klíšťatům) tří a vícečlenná rodina gymnastický míč MAXAFE I v letošním roce pokračuje ZPŠ v dlouholeté tradici předávání vánočních dárků dětem narozeným v letech 1992 až Dárky budou k vyzvednutí od do na poradenství ZPŠ (Mladá Boleslav) a na pobočkách ZPŠ (Nymburk, Kvasiny, Rychnov nad Kněžnou, Vrchlabí) v jejich úředních hodinách. Pro nejmenší pojištěnce narozené v letech je připraven box na svačinu spolu s čistícími ubrousky SOFT-CREME speciálně určenými pro tuto věkovou kategorii. Při výběru dárků pro ročníky byl kladen důraz na zdravou výživu. Děti obdrží box na svačinu spolu s müsli sušenkami a školní twiggy tyčinkou. Tato volba byla inspirována novým rokem 2008, ve kterém se ZPŠ zaměří na zdravou výživu a boj proti obezitě. Tematicky je pojata i vánoční soutěž, které se děti mohou zúčastnit po vyplnění kartičky přiložené k vánočnímu dárku. Dárek bude vydán po předložení kartičky pojištěnce dítěte. Další informace a podrobnosti naleznete na Markéta Suchá

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka SLUŽBY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK HALUCINOGENY (LSD, lysohlávky, durman) Halucinogeny jsou skupina látek, které vyvolávají halucinace, čili poruchy vnímání. Ve většině případů poruchy zrakové. Intoxikovaný člověk vidí, slyší nebo jinak vnímá neexistující osoby, předměty apod. Pod vlivem takového vnímání někdy i jedná. Mezi tyto látky patří především LSD, drogy z halucinogenních rostlin a hub (halucinogenní houba lysohlávka česká, durman, kaktus peyotl). Největším nebezpečím bývá právě nesmyslné a nebezpečné jednání pod vlivem drogy, které může mít i smrtelné následky (nejznámější jsou např. skoky z okna, kdy má intoxikovaný člověk pocit schopnosti létat). Poruchy vnímání a duševní obtíže po požití halucinogenních drog mohou přetrvávat i poté, co odezněla intoxikace typické jsou toxické psychózy, flashbacky (opětovné, nenadálé objevení účinků drogy, i když člověk není intoxikován) nebo deprese. Toxické psychózy mohou trvat různě dlouhou dobu a projevují se např. sluchovými halucinacemi a abnormálními emocemi. Vzhled: LSD krystaly v naší republice v čisté formě méně obvyklé, Trip malé papírky s barevným potiskem (velikost poštovní známky). Způsob užití: polykání, trip rozpouštění v ústech (pod jazykem). Příznaky: změněné vnímání času a prostoru, barev a světel, poruchy paměti, halucinace, bludy, změny nálad, podivné chování, pohrouženost do vnitřního světa, zmatenost, úzkost, někdy třes a nevolnost. Rizika: psychická závislost, halucinačně paranoidní psychóza, flashback (opětovné, nenadálé objevení účinků drogy, i když člověk není intoxikován), stihomam, výrazné riziko psychických poruch (toxické psychózy), horror trip, bad trip (děsivé halucinace po požití, pocit ohrožení), srdeční komplikace, rozvoj depresí, paranoia, nepokojnost, psychotické stavy, rozvinutí schizofrenie, nehody, sebevraždy, nevypočitatelnost účinků. V Á N O Č N Í B O H O S L U Ž B Y C í r k e v č e s k o s l o v e n s k á h u s i t s k á: :00 Kaple svaté rodiny (Husovo náměstí), Poslední adventní bohoslužba :00 Kaple svaté rodiny (Husovo náměstí), Půlnoční :00 Kaple svaté rodiny (Husovo náměstí), Hod Boží vánoční :00 Kaple svaté rodiny (Husovo náměstí), Poděkování za prožitý rok :00 Kaple svaté rodiny (Husovo náměstí), Novoroční bohoslužba Ř í m s k o k a t o l i c k á c í r k e v: :00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Na Burse) :15 Kostel Máří Magdalény (Nové Benátky, u fary) :00 KOLEDOVÁNÍ PŮLNOČNÍ MŠE, Kostel Máří Magdalény (Nové Benátky, u fary) :30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Na Burse) :00 Kostel Máří Magdalény (Nové Benátky, u fary) :30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Na Burse) :00 Kostel sv. Martina (Dražice) :30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Na Burse) :00 Kostel Máří Magdalény (Nové Benátky, u fary) :30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Na Burse) :00 Kostel Máří Magdalény (Nové Benátky, u fary) :00 Charitativní akce TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT (Kostel, kde se bude akce konat, upřesníme v městském rozhlase) Tříkrálová sbírka 2008 Tříkrálová sbírka 2008 Vstup do nového roku je vítanou příležitostí k dobrým předsevzetím, která se pak v dalším často nepodaří realizovat. První lednový týden ale současně nabízí možnost, jak konkrétně něco vykonat pro naše bližní, pro lidi, kteří naši pomoc potřebují. Již v minulých letech se římskokatolická farnost Benátky n. Jiz. díky svým příznivcům úspěšně zapojila do Tříkrálové sbírky organizované Českou katolickou charitou, kam jsou sbírky posílány, aby zmírňovaly nouzi a utrpení způsobené různými katastrofami v zahraničí nebo pomáhaly i v naší vlasti potřebným. Také letos vyjdou koledníci s dospělým, opatřeni příslušným potvrzením a pokladničkou označenou logem charity, do ulic Benátek, zakoledují, popřejí zdraví, nad dveře napíši K+M+B Každý bude mít možnost se připojit dle vlastních možností do této záslužné akce. Římskokatolická farnost přeje všem občanům pokojné Vánoce a mnoho dobra v novém roce Římskokatolická farnost U LSD obecně platí, že velmi nebezpečné mohou být příměsi, které se do drogy dostaly neúmyslně při výrobě, nebo do ní byly záměrně přidány. Abstinenční příznaky: obecně lze říci, že na halucinogenních drogách vzniká především psychická závislost bez výraznějších abstinenčních příznaků. Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech a adresách: Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program a poradenství pro uživatele návykových látek přímo v Benátkách nad Jizerou: Tel.: Denisa, Zuzana V Benátkách nad Jizerou jsme každý pátek od 12:00 do 16:00 Poradenství pro uživatele, rodiče a blízké osoby, zprostředkování léčby apod.: Tel.: K-centrum Mladá Boleslav, Ptácká 162, Mladá Boleslav každý den od 10:00 do 17:00 hod. Připravila Mgr. Denisa Krajíčková, terénní pracovnice Centra terénních programů o. s. Semiramis

7 7. prosince 2007 ZŠ PRAŽSKÁ strana 7 Učíme se plavat Plavci z 3.A Skokani do vody z 3.A Reprezentovaly školu v přespolním běhu Na přespolní běh do Žehušic jsme se vydaly 24. října Závody byly rozděleny na čtyři okruhy podle věku závodníků a závodnic. Za mladší žákyně, které se umístily na třetím místě, naší školu reprezentovaly: Linda Kubová (3. místo) Eva Dědková (7. místo) Zuzana Puldová (15. místo) Petra Herclíková (30. místo) Tereza Jelínková (34. místo) Markéta Chvalkovská (41. místo) A za starší žákyně, které se umístily na čtvrtém místě, závodily: Lenka Drahozalová (10. místo) Katka Košáková (12. místo) Klára Chvalkovská (23. místo) Katka Hejdrychová (31. místo) Noemi Pancová (32. místo) Andrea Michálková 9. A Zprava: Tereza Jelínková, Zuzana Puldová, Eva Dědková, Linda Kubová, Petra Herclíková, Markéta Chvalkovská Fota poskytla ZŠ Pražská

8 strana 8 ZŠ PRAŽSKÁ Zpravodaj Benátecka Turnaj ve stolním tenise 8. a 9. tříd Ve čtvrtek 1. listopadu 2007 se v 1. patře Základní školy Pražská v Benátkách nad Jizerou konal již třetí ročník turnaje ve stolním tenise O přeborníka školy. Mezi sebou se tentokrát utkali žáci osmých a devátých ročníků, a to jak chlapci, tak i dívky. Právě dívky se sešly pouze čtyři, a proto se utkaly v jedné skupině systémem každá s každou. Na okresní kolo, které se konalo v pátek 2. listopadu v areálu Základní školy v Dolním Bousově, postoupily tyto žákyně: ze třetí pozice Kateřina Holcmanová, z druhé příčky Pavlína Rysková a z prvního místa Klára Červenková. Této trojici děvčat přejeme hodně úspěchů a vyhraných zápasů. Chlapci, kterých se přihlásilo celkem 14, se utkali ve třech skupinách. Jeden zápas se hrál na 21 vyhraných míčků. Ve finále na sebe narazili obhájce loňského prvenství Martin Ježek a Jirka Wolf. Martin vyhrál i tentokrát a těší se tak z účasti na okresním kole v Bousově, kde ho doplní již zmiňovaný Jirka Wolf, třetí Ondra Novotný a čtvrtý náhradník Lukáš Goc. Poděkování si zaslouží i ostatní zúčastnění hráči. V neposlední řadě patří velký dík panu učiteli Fröhlichovi za uspořádání a organizaci turnaje. Tomáš Nejedlo Okresní kolo turnaje ve stolním tenise Dne 2. listopadu 2007 proběhlo v Dolním Bousově okresní kolo turnaje ve stolním tenise. Naše třetí účast na tomto turnaji již nebyla pouhým sbíráním zkušeností, nýbrž bojem o mety nejvyšší. Turnaje se zúčastnilo pět škol okresu Mladá Boleslav, přičemž pouze ZŠ Pražská a 3. ZŠ MB obsadily všechny kategorie. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo starších žáků ve složení: Martin Ježek 9. A, Jiří Wolf 9. C, Ondřej Novotný 9. A a Lukáš Goc 9. B, které po velmi bojovném a disciplinovaném výkonu zaslouženě zvítězilo a postoupilo na kraj do Vlašimi. Výborně zahráli především Martin Ježek a Jiří Wolf, nicméně dík patří celému týmu. Velmi dobře si dále vedla družstva mladších žáků a mladších žákyň, která obsadila shodně pěkné druhé místo. Družstvo starších žákyň skončilo třetí. Všem hráčům a hráčkám děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a přeji mnoho úspěchů nejen v tomto sportu v letech dalších, starším žákům pak hodně štěstí při sbírání nových zkušeností v kole krajském. Jaroslav Fröhlich O. Novotný, M. Ježek, L. Goc, J. Wolf Foto poskytla ZŠ Husovo nám. Vánoce ve verších žáků Základní škola Pražská 135, Benátky nad Jizerou SOUPISKA kategorie III. (6.+7. ročníky) 1. Jan Hrubý 1. Kristýna Čurdová 2. Michal Carda 2. Eva Dědková 3. Martin Šplíchal 3. Linda Kubová 4. Erik Maroši kategorie IV. (8.+9. ročníky) 1. Martin Ježek 1. Klára Červenková 2. Jiří Wolf 2. Pavlína Rysková 3. Ondřej Novotný 3. Kateřina Holcmanová 4. Lukáš Goc Vánoční čas Jakub Král Daniel Brož Vánoce, Vánoce přicházejí a už jsou skoro tady! Zleva: K. Čurdová, L. Kubová, E. Dědková, K. Červenková, K. Holcmanová, P. Rysková Fota poskytla ZŠ Pražská K. Walterová Tak už zase po roce máme tady Vánoce, Nabitý program chystáme, tím vánoční nálada nastane. Máme vás čím pobavit, tak to přijďte oslavit!!! Přesvědčte se sami a pojďte na to s námi!!!

9 7. prosince 2007 ZŠ PRAŽSKÁ / ZŠ HUSOVO strana a stupeň zájemci navštíví ateliér U Matouše(vánoční zvyky, koledy, výroba drobných dárků) Rozsvícení stromu v areálu školy za zpěvu koled začátek v 17 hodin Mikulášská nadílka Zájezd žáků do Ústavu sociální péče na Lipníku Vánoční den Dopoledne-výroba vánočního zboží a příprava jarmarku Odpoledne- jarmark a den otevřených dveří začátek aukce v nové budově stupeň besídky ve třídách 2. stupeň karneval na ledě žáci ZŠ Pražská Poznáváme Prahu Dějepis K. Urbanová a K. Čurdová, R. Vaňousek a R. Novotný prezentují projekty z dějepisu Svůj dějepisný projekt prezentují R. Vaňousek a R. Novotný Fota poskytla ZŠ Pražská Třicetiletá válka Dne 23. října 2007 jsme se s naší třídou vydali do Záložny. Na programu byla 30letá válka. Přivítali nás dva velmi veselí páni. Přísně se podívali do hlediště a okřikli nás, ať po dobu celého představení zachováme klid. Představili se nám v několika podobách. Ukázali nám mimo jiné první pražskou defenestraci, bitvu na Bílé hoře a nakonec si každý z mužů vybral deset dětí z obecenstva a názorně nám předvedli válku, jak každý ustupoval a nakonec se žádná válka nekonala. Dokonce měli i vyrobené koně z dřevotřísky. Vystoupení bylo velmi vtipné a poučné a těšíme se na další setkání s výbornými herci. Klára Urbanová, Sandra Vašičková 8. A Foto poskytla ZŠ Husovo nám.

10 strana 10 ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Zpravodaj Benátecka Škola hrou V hodinách literární výchovy jsme se učili o J. A. Komenském a o jeho pedagogické zásadě škola hrou a hned v příštím týdnu jsme v praxi poznali, co to znamená. Vyjeli jsme totiž do Mladé Boleslavi na dějepisnou exkurzi do Templu, kde jsme si vyzkoušeli život v pravěku. Drtili jsme obilí na zrnotěrce, rozdělávali oheň pomocí luku, vyráběli amulety a malovali na střípky barvou, kterou jsme si sami namíchali z hematitu a bílku. Také jsme si z modelíny vytvarovali přeslen. Je to pomůcka při spřádání nití a slouží jako setrvačník i závaží. Líbila se nám i hra na pravěké hudební nástroje vyrobené z kostí, klů a kůže. Exkurze končila prohlídkou celého muzea. Po návratu do školy jsme zjistili, že si pamatujeme daleko víc věcí než z několika hodin strávených v lavici. Ten Komenský měl asi pravdu! Tereza Ossendorfová, Jan Fuhrman 6. B Co pro mě znamená štěstí Štěstí je opravdu široký pojem. Může se týkat úspěchu ve sportu, šťastné rodiny, kariéry či lásky. Každý z nás si představuje štěstí trochu jinak. Pro své štěstí musíme také ale něco udělat, mít trochu snahy, štěstí za námi nepřijde jen tak z ničeho nic. Někteří lidé si říkají, že člověk, který má peníze, si žije jako král a nemá vůbec žádné starosti. Opravdu, může se najít takový jedinec, ale většina má velké trápení. Například s rodinou, se závistí druhých lidí, nebo je opravdu moc vytížen svou prací a nezvládá to psychicky ani fyzicky. Lidé také můžou předstírat, že jsou šťastní, mají rodinu, velký dům se zahradou, na které pobíhá velký huňatý pes. Ve společnosti se chovají jako opravdová rodina s perfektními vztahy, ale ve skutečnosti, když přijdou domů, každý se zavře do svého pokoje a nepromluví spolu ani slovo. Není třeba mít štěstí ve všem a vždy, ale stačí i chvilkově, to vám třeba zvedne sebevědomí a popostrčí v životě zas o kousek dál. Tereza Tůmová, 8. A Štěstí. Štěstí je, když přežijete autonehodu a nic se vám při ní nestane. Štěstí je, když žijete s milovanou osobou, máte děti, a nebo dokonce vnoučata. Pro mě znamená štěstí něco jiného. Každá chvíle s koňmi. Zdá se vám to hloupé? Možná to je hloupé, ale pro mě je každá chvíle s těmito tvory něco nezaměnitelného. Žiji ve městě, kde není žádný jezdecký klub. Až na jeden, ten ale praská ve švech a jízdárna je tam asi neznámé slovo. Kdo bydlí v bytě, tak jako já, jistě ví, že je obtížné tam chovat i psa. Natož koně. Nemám ani možnost mít koně kde ustájeného. Zkoušela jsem i stáje mimo město, ale nevyšlo to. Proto je pro mě každý kontakt s koňmi, jako když vyhrajete v loterii. Každé pohlazení nebo dokonce jízda na koni je pro mě nezapomenutelným zážitkem. Štěstěna se na mě v tomhle směru usmála, ba dokonce zazubila! Moje teta se chystá pořídit si koně. Proto je naděje, že se budu moci občas podívat na koně a na to, jak se můj bratránek bude vozit na koni. A já budu zase ta holka, co stojí za plotem a sní o svém vlastním koni, o svém snu, který jí bude vozit po dalekých loukách. To je pro mě štěstí. Kůň. Ten pegas bez křídel a jednorožec bez rohu. Klára Urbanová, 8. A Druhý den exkurze pokračovala. Vyměnili jsme se s 6. A a vyrazili do Domu dětí a mládeže, kde probíhala výuka přírodopisu. Celým dopolednem nás provázel Honza, který nejenom vykládal, ale také organizoval různé soutěže, které byly zaměřené na přírodopis. Součástí DDM je také mini ZOO, kde jsme si prohlédli různá zvířata. Roztomilé byly veverky tmavá Zuzka a zrzavý Filip, líbili se nám ale i křečci, myši, potkani, kajmani, andulky i rybičky. Největší zážitek měli kluci, kteří shlédli porod potkaní samice. Na konci celého zaměstnání se z nás stali průzkumníci lovci, protože jsme v půdě hledali různé organismy, které jsme pak zkoumali. Měli jsme docela slušný úlovek vyhrabali jsme žížaly, larvy brouků, mnohonožky, svinky a další breberky. Po práci jsme si zde koupili teplou oplatku a vypravili se k domovu. Oba dva dny nám přinesly nové poznatky a vědomosti, nebylo to tedy jenom ulejvání. Štěpán Winterling, Tereza Částečková 6. B Fota poskytla ZŠ Husovo náměstí Štěstí? Toť otázka. Každý si štěstí přestavuje jinak. Někomu přijde štěstí koupit si levné auto, nebo podobně. Podle mě se štěstím souvisí i láska, rodina a přátelé. Můžeme říct: To je štěstí, že ten domácí úkol nebyl povinný. Ale je to opravdové štěstí? Rozhodně ne! Štěstí pro mne bylo, když moje mamka spadla ze čtyřmetrového tarasu a neměla žádné smrtelné poranění, nebo že není na vozíčku. Dopadlo to ještě celkem dobře. Mohlo to být horší. Měla velké štěstí. Štěstí je, když máte dobré přátele. Podrží vás, když máte problém, pomůžou a utěší, když ovšem ne, tak to nejsou opravdoví přátelé. Ne nadarmo se říká, že opravdový přítel přichází, když všichni odešli. Nebo si najdete přítele, který vás bude milovat, nebude vás bít, psychicky ani fyzicky týrat. Budete jezdit na výlety a po světě. Pořídíte si krásný dům někde na samotě a budete chovat koně, kozy, ovečky, spoustu psů a jiných zvířat. V létě navečer si osedláte koně a vyrazíte na romantickou projížďku. Zastavíte se u skály, kde krásně uvidíte západ slunce. Pojedete spokojeně domů, kde na vás bude čekat rodina. Maminka vám připraví jídlo stejně, jako když jste byli ve školce. Popovídáte si se svými sourozenci u ohně. Druhý den si pozvete skvělé přátele a pojedete všichni na koňský vandr. Bude vám skvěle. A jednoho dne přijdete domů s tím, že čekáte miminko. Založíte si vlastní rodinu a budete všichni žít šťastně. Sandra Vašičková, 8. A Festival filmových amatérů Dne jsme se po třetí vyučovací hodině vydali do Záložny, kde pro nás bylo připraveno dopoledne filmových amatérů. Na začátku představení jsme byli seznámeni s jeho programem a hned poté začalo promítání animovaných filmů pana Jaroslava Nykla. Celkem jsme zhlédli sedm filmů, z toho jeden dokument o panu J. Nyklovi. Z dokumentu jsme se dozvěděli, jak takový animovaný filmeček vlastně vzniká a jak dlouho trvá jeho výroba. Všechny nás překvapilo, že na zhotovení minutového filmu potřebujeme celkem sedm měsíců a na zhotovení pohybu jedné postavičky potřebujeme alespoň šedesát obrázků. Tyto pohádky jsou jak bez zvuku, tak i mluvené. Ze všech pohádek, které jsme měli možnost zhlédnout, se nám nejvíce líbila Mokrá pohádka, která byla o mravencích v dešti. Doufáme, že se dostaneme na Festival filmových amatérů i příští rok. Karolina Winterlingová a Šárka Patočková, 8. A

11 7. prosince 2007 DOPISY strana 11 STŘÍPKY Z MĚSTSKÉHO DOMOVA PRO SENIORY Literární čtvrtky V našem Domově jsme zahájili literární čtvrtky. Sešlo se nás opravdu hodně. Úlohy lektora se ujala naše milá paní učitelka. A s ohromným elánem a zaujetím jsme otevřeli první téma: K. V. Rais. Dozvěděli jsme se spoustu věcí o jeho životě, studiích, zaměstnání i jeho literární tvorbě. Rychle jsme své šedé buňky mozkové (H. Poirot) zapnuli k výkonu a recitovali ze školy známou básničku Cestička k domovu MW Je to dobré, ještě ji umíme! Druhé téma byl František Ladislav Čelakovský. Opět jsme se dozvěděli o jeho životě i literární tvorbě. Naše posezení zakončila přednesem dlouhé básně Bohatýr Muromec zpaměti naše paní učitelka. Velké díky za její úsilí a příští čtvrtek pokračujeme. A je tu zase čtvrtek otvíráme další téma Naše milá paní Božena Němcová. Dozvídáme se toho hodně o jejích rodičích a prarodičích, jejím dětství, škole a dalším životě. Nenecháme si vzít naši iluzi o hezounké Barunce i její milované babičce. A je to právo všech spisovatelů pozměnit své dílo podle svých představ a snů! Ale zavzpomínejme na Staré Bělidlo se čtyřmi dětmi, rodinu Proškovu, babičku, Sultána a Tyrla a rozšafného pana mlynáře, paní kněžnu Zaháňskou na zámku a ubohou Viktorku u splavu i na ty všechny postavy a postavičky kolem Starého Bělidla! Díky, paní učitelko, a těšíme se na pokračování. MW Drakiáda Dnes odpoledne máme milé posezení. Nazvali jsme je Drakiáda. Proč? Vždy hezký podzim končil pouštěním draků a snahou, aby náš drak byl nejhezčí a vylétl co nejvýš. A nám tady také visí několik draků. Budeme hodnotit, který je nejhezčí. Ale zdaleka nejhezčí jsou tři živí dráčci, kteří létají za naším oknem, celí bílí, barevně ozdobení s dlouhým barevným dračím ohonem. Jsou to dvě naše sestřičky a malá dceruška jedné z nich. Odpoledne nám přišla zpestřit Káťa Walterová, která nám svým nádherným hlasem zazpívala několik písní a potom s námi ještě zpívala lidovky. S chutí jsme si všichni zazpívali, něco dobrého pojedli a popili. Děkujeme všem, kteří se o zdařilé odpoledne zasloužili. MW Nám tady také visí několik draků. Budeme hodnotit, který je nejhezčí Foto: MV PROSINEC Poslední měsíc v roce. Plný neobyčejných překvapení, pocitů, zážitků. Proč? Protože jsou v něm Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Pro někoho příležitost potěšit druhého tedy rodiče, děti, manželku či manžela, přátele, spolupracovníky apod. Pro někoho příležitost se ukázat. Pro někoho smutek, když ví, že nemá koho potěšit nebo nebude potěšen Vzpomeňme si na dávné zvyky našich předků a zkusme to udělat jako oni. V prosinci začínají nadílky Mikulášem s jeho čertíky a andělem. Když jsem byl malý, chodili ke mně a já se těšil i trochu bál. Když jsem byl větší, dělal jsem s kamarády čerta a když jsem se stal otcem, naděloval jsem sám neukazoval jsem se jako Mikuláš, ale vždy jsem našel, co u nás zanechal. Na venkově chodila za dva dny Barborka. Dnes už asi nechodí. Jdeme tedy v její den utrhnout z keřů barborky, které se do Štědrého dne ve váze pěkně zazelenají. Vrchol? Ten první je Štědrý den zakončený večerem. Přes den půst k obědu vánočka a kakao, k večeři klasika, tzn. rybí polévka, smažený kapr a bramborový salát. Zkusme, pánové, to udělat sami. Manželce ubereme starostí, protože dlouho před tím pekla cukroví a zase bude vařit na Boží hod a na Štěpána. Stromeček, zvoneček, koledy a dárečky. Tak to bylo, jest a bude A dárky od srdce a pro radost a ne pro chlubení se před jinými. Pod stromeček patří kniha a po rozbalení dárků pak příjemné chvíle, vzpomínky, koledy z rozhlasu nebo z desek či cédéček. Silvestr? Druhý vrchol v měsící. Kdysi v mládí tanec a popíjení, později TV. Moje osobní sdělení: Již třicet let chodíme s manželkou do divadla. Kam? Nejdříve to bylo Divadlo ABC, později, až do povodní v roce 2002, Hudební divadlo v Karlíně a posledních pět let Divadlo na Fidlovačce. Představení začíná v 16 hodin. Kolem dvacáté hodiny jsme doma, v klidu povečeříme, jukneme na TV (ta už není léta letoucí nic moc) a čekáme na půlnoc. Pak telefony a SMS s gratulacemi. A je to tady. Nový rok! Sklenka šampaňského. Říká se, že na Nový rok se má jíst vepřové pro štěstí. Ryba ne, protože by štěstí uplavalo a opeřenci také ne, protože by uletělo. Vyzpovídal jsem se a Vy jste si zase jistě vzpomněli a připomněli svůj prosinec. Vybavili jste si své dětství, své rodiče, své lásky, své radosti. A právě to jsem chtěl těmito řádky navodit. Je to přece příjemné a milé. Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v nastávajícím roce, který končí osmičkou Dr. Jiří Pfeifer Oprava. V listopadovém čísle Zpravodaje Benátecka v dopise Dr. Jiřího Pfeifera mělo být správně uvedeno Jel jsem, třebaže jsem byl na setkání spolužaček v roce 2005, kdy nám bylo jenom sedm... JEDNI DRUHÝCH BŘEMENA NESTE Většina lidí dnes životem pádí a málo vnímá věci, které se jich přímo netýkají. Ale co se dnes netýká přímo nás, to nás může klidně potkat o několik let později. V Benátkách v kapli na Husově náměstí se nejen vykládá slovo Boží, ale také se zde pro církevní charitu sbírá šatstvo a jiné věci potřebné ke každodennímu životu a to jak pro dospělé, tak i pro děti. Když se s touto akcí, která především pomáhá lidem v utečeneckých táborech, které jsou na našem území, začínalo, přicházeli se svou pomocí především ti dříve narození, kteří na vlastní kůži prožili časy nouze. Dnes už přicházejí i mladší ročníky, tedy ti, kteří sami na sobě už žádnou nouzi nezažili. I při nich je znát, že cítí potřebu solidarizovat s těmi, kteří ne vlastním přičiněním zažívají svízelné situace. Jejich pomoc je zvláštní v tom, že tyto lidi nikdy neviděli, a asi ani neuvidí, ale byli schopni uvěřit, jak těžký je jejich úděl. Co hodin musí být věnováno, než je připraven balík vypraného a vyžehleného oblečení, někdy i s dokladem z čistírny. Skoro nikoho z dárců neznám podle jména, ale tváře některých už mám v paměti. Jsou to staří známí, kteří už roky pamatují na potřebné lidi. Jak by to bylo lehké věci hodit do popelnice a oni si život komplikují a to na úkor neznámých lidí. Ani nevíte, jak rád i dnes předávám dobrou zprávu o tom, že ještě stále jsou na světě lidé, kteří nemyslí jen na sebe a na vlastní prospěch. Právě v čase Vánoc si takovéto lidi připomínáme. Jsou tady a jsou i v Benátkách. Vím, že když se Vaše oči zastavily u titulku tohoto článku, někteří jste určitě zaváhali. Zastavit se u něj, či přejít bez povšimnutí. Nést břemena života jiných, kdo to kdy viděl. Musím přiznat, že ta věta napsaná jako nadpis, není celá. Má ještě pokračování. A tak plňte zákon Kristův. To napsal v jednom dopise nějaký Saul, který pocházel z města Tarsu. Byl to vzdělaný člověk, ale nesnášel lidi, kteří měli jiné názory, než měl on. Hlavně nesnášel křesťany, nositele nových myšlenek, které jeho mnozí současníci začali zastávat. Co se mu ale nepřihodilo. Měl vidění, ve kterém se mu zjevil vzkříšený Kristus. Saul živého Ježíše nikdy nevi- (Pokračování na str. 12)

12 strana 12 DOPISY / KULTURA Zpravodaj Benátecka Smyčcový kvartet v proudu času Panochovo kvarteto patří k vítaným hostům na benáteckém hudebním pódiu. Primarius Jan Panocha, druhý houslista Pavel Zejfart, violista Miroslav Sehnoutka a violoncellista Jaroslav Kulhan od založení souboru v roce 1971 šíří slávu českého koncertního umění u nás i v zahraničí. Příznivce koncertního žánru oslovil již program koncertu, který se konal v úterý 6. listopadu 2007 ve výstavní síni muzea na zámku. Skladby z doby vídeňského klasicismu, českého romantismu a francouzského impresionismu poskytly četným návštěvníkům listopadového koncertu jedinečnou exkurzi do vývojových období vrcholného žánru komorní hudby. S dílem vídeňského klasika Josepha Haydna ( ) se posluchači seznámili již dříve. V roce 2003 zazněl Mistrův smyčcový kvartet g moll Jezdecký v podání Kociánova kvarteta. D dur Skřivánčí předneslo Heroldovo kvarteto v roce Své vystoupení zahájilo Panochovo kvarteto pátým číslem z Haydnova op. 76. Čtyřvětá skladba v tónině D dur nese pečeť skladatelova mistrovství, jehož formální dokonalost byla vzorem W. A. Mozartovi. Myšlenkovou hloubku Haydnových kvartetů zase obdivoval L. v. Beethoven. Skladba se vyznačuje dokonalou kompozicí samostatně vedených nástrojových hlasů. Na dvě věty vážnějšího rázu navazuje menuet s živým, jadrným triem. Závěrečné presto dává vyniknout virtuozitě interpretů. Dílo Zdeňka Fibicha ( ), jednoho ze zakladatelů české národní hudby, se přes své nezpochybnitelné kvality nedočkalo takového uznání jako tvorba Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka. Bytostný romantik Fibich působil jako skladatel, klavírista i dirigent. Výsledkem jeho pedagogické činnosti je Velká teoretickopraktická škola hry na klavír (společná práce s Janem Malátem). Výčet rozsáhlé Fibichovy tvorby, zasahující do všech hudebních oblastí od drobných klavírních skladeb přes symfonie až k scénickým formám, přesahuje rámec našeho sdělení. Zmínku si však zaslouží dvě díla, jež přes svou rozdílnost zajistila proslulost svému tvůrci. Trilogie Hippodamie je největší a nejdokonalejší melodram světové hudební literatury. Lyrický Poem, krátký úryvek selanky V podvečer, se stal díky houslové úpravě Jana Kubelíka stejně populární jako Dvořákova Humoreska. Ze dvou smyčcových kvartetů Zdeňka Fibicha zazněl druhý, G dur (z roku 1878). Skladba romantického vznětu a melodického bohatství má výraznou zvukovou plnost a vnitřní napětí. Přibližuje tak posluchačům skladatele jako symfonika i dramatika. Autorovo vlastenecké cítění se projevuje ve třetí větě kvartetu, kde nahradil obvyklé scherzo českým lidovým tancem polkou. V tom patří Fibichovi prvenství před Smetanou i Dvořákem. Panochovo kvarteto svým výtečným podáním zařazuje Fibichův kvartet do kontextu evropského hudebního romantismu a tím částečně splácí dluh méně známému českému skladateli. Tvorba francouzského skladatele Maurice Ravela ( ), autora světoznámé Pavany pro mrtvou infantku a Bolera, charakterizuje perfektní znalost kompoziční techniky, vztah ke klasickému hudebnímu odkazu i k národním skladatelským školám a současně snaha po nezávislosti vlastního projevu. Ravelův smyčcový kvartet F dur z roku 1903 dokládá jedinečnost autora, který zpočátku k dílu zaujal kritický postoj a dokonce uvažoval o jeho přepracování. Na radu Clauda Debussyho od úmyslu upustil a tak generace posluchačů okouzluje jediný Ravelův opus pro toto nástrojové obsazení ve své původní podobě. V přísně vyvážené klasické formě upoutá v první větě s tempovým označením velmi jemně, měkce průzračný motiv, s nímž se posluchač setkává opakovaně. Exotickou atmosféru navazuje rytmicky výrazná druhá věta. Po klidném, zpěvném lentu následuje pohyblivé finále, v němž graduje zvuková barevnost, do níž proniká jas výchozího motivu. Umělcům Panochova kvarteta patří mimořádný dík za provedení fascinujícího díla hudby XX. století. Okamžiky vzájemného kontaktu umělců s publikem prodloužily dva přídavky z pera Mistrů půvabný menuet W. A. Mozarta a volná věta z Cypřišů Antonína Dvořáka. Skvělý výkon Panochova kvarteta, jeho virtuozita ve službě díla a vzácná stylová čistota, představily smyčcový kvartet v kontinuitě významných hudebních epoch jako živou a trvalou hodnotu ve fondu komorní hudby. MUDr. Marie Černá (Pokračování ze str. 11) děl. Toto setkání před branami Damašku se mu stalo osudným. Nedostal jen nové jméno Pavel, ale pro křesťanství a tím i pro svět udělal ze všech lidí nejvíc. Nakonec pro Kristovy ideály položil život. I dnes mnozí dárci přicházející do naší kaple, obtíženi balíky pomoci, aniž si to uvědomují, naplňují Pavlova slova, která vyslovil skoro před dvěma tisíci lety. Jsou slova a myšlenky, které nikdy nezapadnou a stále ve světě působí. Ať Vám, kteří jste se i v tomto roce na této akci solidarity s potřebnými podíleli, je odplatou dobrý pocit v mysli i v srdci. Ten se nedá koupit a ani jinak získat. Ať o letošních Vánocích smíte poznat, že Ježíš, dítě z Betléma, přišel do tohoto světa proto, aby změnil naše životy a i skrze nás život na zemi. Ježíš tu moc má. Když dokázal změnit i Saula z Tarsu a mnohé další, dokáže změnit i nás, kteří žijeme v těchto časech. Jen je třeba mu uvěřit. Požehnané Vánoce přeje Vám i Vašim rodinám René Hradský, farář Církve československé husitské SKUPINA THE SHOWER V BENÁTKÁCH Restaurace Šťastný hroch útulná hospůdka, která se už dávno dostala do povědomí Benátčanů také i tím, že se tu pořádají různé koncerty, výstavy, přednášky. V pátek 16. listopadu to bylo vystoupení hudební skupiny The Shower. Webové stránky nám o ní stručně říkají, že je to rock n rollová kapela, hrající písně padesátých a šedesátých let: Elvis Presley, Beatles, Chuck Berry, Bill Haley, Roy Orbison, Rolling Stones Tato sympatická pětice klatovských muzikantů ve složení Josef Černý basová kytara, Ondřej Černý sólová kytara, rytmická kytara, Marek Vávra doprovodná kytara, Jan Auermüller saxofon a Petr Jiříček bicí, skutečně spustila na všechny přítomné posluchače sprchu rock n rollových pecek té doby. Mnozí z přítomných neodolali rychlým rytmům a vrhli se do víru tance. Atmosféra byla úžasná, předváděný program líbivý co více si pro prožití pohodového večera ještě přát? Vidíte sami, v Restauraci Šťastný hroch se stále něco zajímavého děje. Text Hana Sloupová, foto Ing. Jiří Winter PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem V á c l a v e m S v o b o d o u, děkujeme za květinové dary a vyslovenou účast s jeho úmrtím. Manželka, bratr Jan s rodinou, rodina Večerníkova a Zemanova VZPOMÍNKA Dne 16. listopadu 2007 zemřela paní Berta Růžičková z Benátek nad Jizerou, ulice Podskalská, bývalá zaměstnankyně Komunálních služeb Města Benátky nad Jizerou (prádelna), ve věku 88 let v Děčíně. O tichou vzpomínku prosí neteře Milada Opatová a Anna Kokořová

13 7. prosince 2007 KULTURA strana 13 SPOLEČENSKÁ NABÍDKA , denně od 9:00 do 16:00 hodin, hájovna Okrouhlík, prodej vánočních stromků, pořádá: Město Benátky , Muzeum Benátky, vánoční výstava Andělé (pondělí pátek 8:00 12:00, 13:00 16:00, soboty a neděle 13:00 16:00), pořádá: Muzeum Benátky, ZUŠ J. A. Bendy, Keramický ateliér U Matouše , 17:00, Hospůdka Šťastný hroch, vánoční výstava Andělské zvonění, pořádá: Keramický ateliér U Matouše a Hospůdka Šťastný hroch , 8:00, Sokolovna, Pohár ve vybíjené, pořádá: TJ Sokol Benátky , 21:00, bar Picák, Staré Benátky, Jan Frumar & Jana Doležalová Mikulášská, pořádá: Jan Frumar & Jana Doležalová , 15:00, Kostel svatého Martina v Dražicích, Adventní koncert manželů Lutkových a děkovná bohoslužba za opravu kostela sv. Martina za účasti P. Radima Vondráčka, pořádá: Římskokatolická církev (za finanční podpory Středočeského kraje) , 19:30, Hospůdka Šťastný hroch, vánoční koncert Renaty Drösslerové a vernisáž výstavy obrazů Tomáše Hřivnáče (Jako host vystoupí herečka a zpěvačka Hana Seidlová.), pořádá: Hospůdka Šťastný hroch , 17:00, sál Záložna, Promítání filmů s benáteckými náměty, pořádá: Spolek rodáků , 10:00, sál Záložna, Koncert pro mateřské školy vánoční skřítek Notíček, pořádá: Základní umělecká škola J. A. Bendy , 15:00, Klub dětí a mládeže, vánoční potěšení, pořádá: Klub dětí a mládeže , 17:00, Klub dětí a mládeže, Taneční odpoledne, pořádá: Klub dětí a mládeže , 15:00, sportovní hala, 1. liga Deltacar Benátky nad Jizerou Meteor Praha, pořádá: Badmintonový klub , 10:00, sportovní hala, 1. liga Deltacar Benátky nad Jizerou Sokol Dobruška, pořádá: Badmintonový klub , 15:30, areál Základní školy Pražská, tradiční vánoční jarmark spojený s dnem otevřených dveří, pořádá: Základní škola Pražská , 16:30, Kostel Máří Magdalény, Nové Benátky, Výstava žákovských výrobků, pořádá: Základní škola Husovo náměstí , 17:00, Kostel Máří Magdalény, Nové Benátky, vánoční koncert, pořádá: Základní škola Husovo náměstí , 18:00, Restaurace Na Baště, vánoční turnaj v kulečníku (nutná registrace předem na nebo ), pořádá: Kulečníkový klub DUNS , 18:00, Keramický ateliér U Matouše, Moje cukroví je nejlepší aneb posezení s punčem (Všechny věrné i všichni věrní jsou v podvečer vítáni v ateliéru k posezení, povídání a vzpomínání. S sebou jen jeden dáreček pro někoho.), pořádá: Keramický ateliér U Matouše , 17:00, sál Záložna, Miss a Missák školy, pořádá: Základní škola Husovo náměstí , 10:00, Na Burse, Betlémské světlo, pořádá: Skautské středisko Povodeň 25., 12., 20:00, Hospůdka Šťastný hroch, Country večer, pořádá: Hospůdka Šťastný hroch , 17:00, zimní stadion, Mezinárodní utkání v ledním hokeji reprezentací do 16 let CZE RUS, pořádá: HC Benátky , 9:00, sportovní hala, fotbalový turnaj, pořádá: TJ Sokol Benátky 1. 1., 19:00, nádvoří zámku, NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, pořádá: Město Benátky 5. 1., 13:00, sportovní hala, 1. liga Benátky nad Jizerou Sokol Jehnice, pořádá: Badmintonový klub Připravila Monika Gürtlerová ŘÁDKOVÁ INZERCE MUŽI, NEVÍTE JAKÝ DÁREK ŽENÁM K VÁNOCŮM? Kosmetické studio nabízí dárkové kupony - v hodnotě 500 Kč (celkové ošetření pleti, manikúra) - v hodnotě 1000 Kč (modeláž nehtů UV gelem vč. fr. manikúry, nail art) KOSMETICKÉ STUDIO, PRAŽSKÁ 56 tel.: ,

14 strana 14 KULTURA Zpravodaj Benátecka 46. Benátky filmových amatérů 2007 Radost, nadšení, cukrová tombola a francouzský kankán Každý rok je program na benátecké soutěži filmových amatérů o jeden stupínek výš. Organizátoři soutěže z Městského úřadu v Benátkách nad Jizerou v čele se slečnou Monikou Gürtlerovou si dávají záležet. Nenechávají nic náhodě. Ozdobou programu je nejen každoroční tombola, ale i vystoupení žáků Základní umělecké školy J. A. Bendy (ZUŠ). Žáci umělecké školy zahráli vážnou hudbu, zatančili kankán a předvedli i velký akrobatický cirkus. Pořadatelé nezapomněli ani na místní základní školy. Ve dvou projekcích představili neprofesionální filmaři své umění animovanými filmy v zastoupení špičkového autora pana Jaroslava Nykla z Prahy a moderátora ing. Emila Pražana. Vzrušení mezi filmaři nastalo pokaždé, když mezi projekčními bloky začala cukrová mini tombola. Velice radostné bylo, že město v zastoupení svých představitelů místostarosty RNDr. Pavla Štiftera a radní PaedDr. Jany Rejzlové dává jasně najevo svůj kladný a vstřícný postoj k této letité filmařské soutěži. lita snímků. V Benátkách bylo přihlášeno 54 filmů. Do soutěže bylo přijato 29. Jeden film se technicky nedal promítnout a další byl z jiné kategorie. Programová dramaturgie se podařila a filmy byly v pěti projekčních blocích složené tak, aby závěr patřil těm nejlepším. Před prvním Tvůrce animovaných filmů pan Jaroslav Nykl (vlevo) s moderátorem Ing. Emilem Pražanem, který byl zároveň členem předvýběrové komise BFA. Páteční Benátecký Oskar se rozjel nesoutěžně v dopoledních hodinách ve dvou projekcích pro základní školy. V poslední době to není ojedinělý jev a již na několika soutěžích v naší republice pořadatelé začleňují do svých doprovodných programů projekce pro nejmenší děti, žáky a studenty škol. (Český lvíček, Brněnská šestnáctka). V mnoha případech jsou tyto projekce spojeny s workshopy určenými dětem. V Benátkách se představil neprofesionální animovaný film, který zastupoval jeden z nejpovolanějších českých animátorů Jaroslav Nykl z Prahy. Společně s ním uváděl jeho filmy pan Ing. Emil Pražan. Reakce nejmladšího publika, ale i pedagogického vedení na předvedené filmy byla veliká. Humorné klipy, pohádky i dokumentární film Petra Barana Óda na o Jaroslavu Nyklovi sklízely samé chvály. Není se čemu divit, výchova mladého tvůrce je možná na půdě školy nebo na neprofesionálních filmařských soutěžích, kterých je v naší republice požehnaně. V současné době snad není žádná soutěž, která by nemusela dělat nějakou selekci ve formě předvýběru filmů. Zájem o soutěžení je veliký a není v silách pořadatelů, aby se vyhovělo všem. Na řadu přichází kva- Benátecký místostarosta RNDr. Pavel Štifter (vlevo) s moderátorem Lubošem Dvořákem. Pomyslné úvodní slovo měl orchestr Základní umělecké školy J. A. Bendy Fota na této straně: František Stýblo, autorem kresby Pana Jaryna nesoucího logo BFA v titulku článku je animátor Jaroslav Nykl V páteční podvečer přivítaly hosty na zámku dobově oděné tanečnice Základní umělecké školy J. A. Bendy. soutěžním blokem se konalo slavnostní zahájení za přítomnosti představitele města pana místostarosty RNDr. Pavla Štiftera. V Benátkách je již samozřejmostí, že nechyběl kulturní program. Vyslechli jsme si krátký kytarový koncert žáků ZUŠ z Benátek nad Jizerou v podání Jaroslava Fouska a Jaroslava Černíka. Z prvního projekčního bloku četné publikum určitě zaujal film Petra Barana z Brna Koulení kola. V anotaci filmu se píše: Reportáž je ze závodu v koulení kola podle staré pověsti na trati Lednice Brno, což je 68 kilometrů. Film nadchne každého svoji originalitou a neskutečně vnímavými sportovními i uměleckými záběry nejen koulení kola, šikovností nebo nešikovností koulejících kolářů, ale jejich neobvyklého doprovodu: Běžící maminky s kočárky a malými dětmi nebo narůstající únava z těžkých a často neposlouchajících kol. Snímek je velice poutavý a je radost se na to dívat. V pátek se stihl promítnout ještě jeden soutěžní blok a večer patřil zámku v Benátkách nad Jizerou. Na hosty festivalu čekaly na zámku

15 7. prosince 2007 KULTURA strana 15 tanečnice ze ZUŠ v historických kostýmech s maskami na tvářích. Poté ve vstupní hale zámku zatančily Pochod pro dánského prince. Prohlédli jsme si téměř celý zámek. Od sklepní expozice středověké mučírny, muzea dětských hraček až po exponáty o slavném astronomovi Tychonovi de Brahem. Závěrečný raut byl spojený s přijetím autorů soutěže místostarostou města Benátky nad Jizerou. Sobotní ráno opět početnému publiku filmařů zpestřily žákyně Základní umělecké školy J. A. Bendy a předvedly za velkého aplausu překvapených filmařů francouzský kankán. Třetí a čtvrtý projekční blok, co se týče kvality filmů, byl velice vyrovnaný. Tvořily ho vesměs zavedené snímky od renomovaných autorů, mezi které patří Václav Šimek z Červeného Kostelce, Mária a Ivo Renotiérovi z Ústí nad Labem, Dr. Eduard Mocek a Bohumil Cihla z Frýdku- Místku, Miroslav Černý z Ivančic, Jan Stráník a Marta Žůrková z Kroměříže. Pořadím v soutěži zahýbal až poslední pátý projekční blok, ve kterém se rozhodovalo o udělení třech Benáteckých Oskarů. Tvořila ho špička současného neprofesionálního filmu. Manželé Eva a Jaroslav Boudovi ve snímku Byl jednou jeden Hnojový dům dokázali, že filmy točit umí. Pokračování o sběrateli kuriozit panu Ginzelovi a jeho znovuzrozeném Hnojovém domě je skutečně perfektní filmové vyprávění. Je to příběh neobyčejného člověka, který ví, co chce. Jeho filozofie je jednoduchá a průhledná. Neumí lhát, ani si stavět vzdušné zámky. Jeho slova hladí duši a problémy řeší s nadhledem. Po zásluze získal jednoho ze tří Benáteckých Oskarů. Bohumil Kheil z Prahy je perfekcionalista, který nezačne točit, pokud nemá jasno, jak bude jeho příští snímek vypadat. Hledá tak dlouho chybějící materiály až je skutečně najde. Ve svém filmu těch 920 kroků se neminul ve své výpovědi ani o jeden centimetr. Dokumenty, které uváděl, viděli někteří profesionální porotci ve své dlouhodobé praxi poprvé v životě. Rytmus a dynamika filmu dosáhla u diváků přesný a cílený efekt. Vzbudila zájem a dojem pravdivosti o této kruté válečné výpovědi. Film byl oceněn cenou nejvyšší. Třetího Oskara získal film autora Petra Barana z Brna Óda na. Již úvodní animovaný titulek filmu naznačuje, v jakém duchu se ponese vyprávění o nejlepším současném animátoru neprofesionálního filmu v České republice Jaroslavu Nyklovi z Prahy. Je to bez nadsázky skutečně jedna báseň. Hladí na těle i na duši. S filmem souzní hudební složka a lehce chytá diváka za srdce. Střih filmu je dynamický, pružný a nápaditý. Filmová šťáva nenápadně kape každou chvilku z animovaných taškařic. Není se čemu divit, že drobnůstky dostávají diváka do optimistické nálady. S napětím čeká, co se ještě zajímavého na plátně objeví. Milé animované bytosti spolupracují s panem kreslířem jedna radost. Tu je kumštýři podána guma na opravu špatně nakreslené postavičky, po chvilce zase jiná pohádková bytost vyleze z plné sklenice piva. Diváci pozorně čekají, čím je autor ještě překvapí. Jakoby očekávali na to krásné čmeláčí zvolání: Jaro je tu! Klobouk dolů. Ve filmu Óda na excelují oba dva protagonisté. Autor i animátor. Za zmínku stojí i film Jiřího Beneše Parní muž, který byl oceněn Cenou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., rozměrnou loutkou. Film vypráví o složitém životě jednoho hradeckého technika, kterému učarovala pára. Muž košatě vypráví o své lásce k železu, pohybu i složitosti života, se kterou se dokázal vypořádat. Podle úsudku poroty by uvedenému snímku nevadil hlubší rozměr lidskosti a ducha. Ve filmařském provedení je na velice dobré úrovni. Naopak dynamický reportážní snímek Iva Renotiéra UNICA 2007 je tak rychlý, že divák téměř nestačí vnímat výčet události, které snímek přináší. Mnoho filmařů i porota měli stejný názor. Tak by měla vypadat správná reportáž. Nikde ani zrnko zbytečného filmařského marastu. Na slavnostním zakončení festivalu zazářili žáci ZUŠ z Benátek nad Jizerou a předvedli dokonalý dětský cirkus. Žáci byli odměněni velkým aplausem. Filmaři napjatě čekali na verdikt poroty ve složení: Režisérka Simona Oktábcová, publicista Jan Jelínek a metodik NIPOS-ARTAMA Mirek J. Tuščák, kterou vedl režisér Milan Růžička. Ve svém závěrečném hodnocení předseda poroty vyzvedl zvedající se úroveň festivalu, vysokou účast autorů a kvalitu filmů, která každoročně stoupá o jeden stupínek výš. Důraz kladl na péči o mladého diváka rekrutujícího se z místních škol. Pak společně s radní PaedDr. Janou Rejzlovou, která je autorkou keramických Benáteckých Oskarů, předali udělené ceny. Vážení přátelé, nashledanou příští rok na 47. ročníku Benátek filmových amatérů ve dnech 31. října 1. listopadu 2008 v Benátkách nad Jizerou. Mgr. Mirek Jakub Tuščák Benátecké tanečky Benátky filmových amatérů shromažďující žánry reportáže, dokumentu a publicistiky se v mnohém vymykají běžným pořadatelským zvyklostem. Potvrdila to i 46. soutěž, která se konala ve dnech listopadu 2007, a která ukázala svou úrovní, že je v kalendáři akcí po právu na jednom z předních míst. Kde jinde se už po zahájení projekce mohou organizátoři prokázat tím, že jejich starosta si pozve autory a všechny další účastníky na přátelské setkání spojené s mimořádným pohoštěním? A to zdaleka není jediná zvláštnost. Tou druhou je, že o přestávkách mezi projekcemi se odbývá tombola spojená s předáváním hodnotných produktů. Pořadatelská snaha po originalitě pramení z dlouholeté tradice a především ze schopností pořadatelského štábu pod vedením Moniky Gürtlerové. Opustíme-li tyto víceméně hmotné záležitosti, můžeme se podivit nad tím, že pořadatelé dokáží zcela organicky vsunout do programové skladby hudebně-taneční programy, které vycházejí z toho nejryzejšího klasického odkazu. Dochází tak na vystoupení menších hudebních těles, která hned na začátku celé akce pravidelně zahrají několik komorních skladeb. Kromě toho využívají žáků Základní umělecké školy J. A. Bendy, kteří se vždy ujmou nějakého velice náročného programu z dílny našich hudebních velikánů. Letos to byla Skočná ze třetího jednání opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany následující hned po pochodu komediantů. Bylo až neuvěřitelné, s jakou náročnou přípravou zvládli mladí žáci školy obtížné výstupy klaunů a komediantů, které jsou tvrdým oříškem i pro některé operní scény. Jistě, dalo by se také ledacos kritizovat. Například, že mladý principál se nedržel přesně textu, a že svoji úlohu spíše činoherně odehrál, nežli v recitativu odzpíval, což je v opeře jeho skutečným úkolem. To je ale jen piha na kráse než nějaké pochybení. Vše nahradilo nadšení mladých tanečníků, kteří prokázali mimořádné schopnosti v těžkých akrobatických pasážích. Zvláštní ocenění si zaslouží mladé dívky, které oslňovaly svými výkony při metání hvězd, přemetů a skoků do kruhů. Pochválit je nutné i choreografa scény, protože některé komické prvky byly secvičeny velice přesně a také v mnoha případech zcela původně. Byl to opravdu krásný výstup přinášející závěrečnému vyhlášení vítězů osvěžující náladu publika. Je zcela nepochybné, že doplňkové programy na filmařské soutěži jsou vhodným vyplněním přinášející divákům nezapomenutelné kulturní zážitky. A těm, kteří se jen tak nedostanou k návštěvě naší operní klasiky, připomenou její existenci a alespoň v malé ukázce přiblíží její půvab. Podíváme-li se blíže na hodnocení podstatné filmové části akce, lze rozhodně souhlasit s konečným verdiktem poroty. Ústy jejího předsedy, režiséra Milana Růžičky, jsme si vyslechli, že letošní ročník byl určitě lepší než předcházející a v mnoha ohledech přinesl několik nových tvůrčích podnětů našim filmařům. Také, podle mého soudu, ukázal především to, že lze stále nacházet i pro dokumenty nová přitažlivá témata, a že zdaleka nejsou vyčerpány všechny možnosti autorů v otázkách zpracování jejich snímků. Letošní ročník přinesl nové pohledy na scénáristické zpracování, svým způsobem se projevila i řada nových přístupů v režii, střihu i kameře. Dá se říci, že se dokumentaristé nepotýkali se závažnými prohřešky v hudební dramaturgii a při ozvučení svých snímků. A to je spolu se vzpomínkami na benátecké tanečky tím nejlepším připomenutím kvality letošních BFA. Vedle zdařilých filmů k ní přispěly rozhodně i doplňkové programy, které pořadatelé k radosti všech účastníků připravili. Ing. Emil Pražan Velký aplaus sklidili žáci benátecké ZUŠky za závěrečnou Skočkou z Prodané nevěsty. Foto: František Stýblo

16 strana 16 KULTURA / TJ SOKOL Zpravodaj Benátecka Architekt a malíř Alois Šťastný Osud dopřál Aloisi Šťastnému dlouhý a umělecky naplněný život. Zemřel v Praze ve věku 87 let. PhDr. Luděk Beneš V prosinci t. r., konkrétně 7. prosince, si připomeneme 25. výročí úmrtí architekta a malíře Aloise Šťastného, jehož život i dílo jsou pevně spojené s regionem Benátecka. Narodil se 12. října 1893 v Horkách nad Jizerou, kde rovněž navštěvoval obecnou školu. Kvalitního oborového vzdělání nabyl na Vyšší průmyslové škole stavitelské v Praze. Její absolutorium jej připravilo k celoživotní dráze architekta a stavitele. Až do roku 1945 pobýval v Brodcích nad Jizerou, kde projektoval a odkud jako stavitel řídil budování řady veřejných i soukromých budov v blízkém i vzdálenějším okolí. Poté přesídlil do Prahy-Holešovic a věnoval se převážně své malířské a kreslířské zálibě. Z jeho ateliéru vzešly desítky maleb a kreseb architektury, zejména kostelů, hradů a zřícenin, vesnických domů i celých vesnic, které mají nejen nepopiratelnou uměleckou hodnotu, ale mnohdy i značný dokumentární význam, neboť často zachycují objekty či scenérie, které již dnes neexistují. Alois Šťastný vystavoval své olejomalby, perokresby, akvarely a dřevoryty několikrát především v muzeu v Benátkách nad Jizerou (v letech 1973, 1977 a 1980), v Ústředním kulturním domě železničářů na Vinohradech (1978 a 1979) a na zámku v Duchcově (1978). Zúčastnil se však také uměleckého oddílu Severočeské výstavy v Mladé Boleslavi v roce Kromě volné tvorby se zabýval rovněž ilustracemi, kterými opatřil několik knih Karla Sellnera, ale také vlastivědný sborník Boleslavan či Almanach školství okresu Mladá Boleslav. Alois Šťastný s obrazem Čertovka Foto poskytlo Muzeum Benátky Hvězdičky nad Jizerou 2007 za námi Tak máme to za sebou, mohli jsme si říct v Záložně v sobotu 24. listopadu v 18 hod., kdy jsme se loučili se souborem ze Sadské. Jaký vlastně ten letošní Minifestival byl? Především byl o neděli kratší, což bylo způsobeno především tím, že některé soubory (Čelákovice a Toušeň) nemají novou pohádku, pak jsou tu kolize termínů, scénická náročnost představení (např. Neratovice) a nakonec klasické důvody zaneprázdnění či nemoc klíčového herce (Milovice). Proto byla letošní nabídka menší než obvykle. Novinkou bylo páteční večerní představení Loď v naší zkušebně. To jsme znali, a protože jde o podívanou divadla malých forem, především pohybové divadlo, věděli jsme, že jej musíme zařadit mimo hlavní program. Letošní ročník lze charakterizovat jako infarktový, o stressové situace opravdu nebyla nouze. Náš soubor (jako tradičně) zahrál v pátek dopoledne pro školy a školky. Přemýšleli jsme, co zahrajeme. Zda ještě dát Honzu králem nebo něco staršího v obnovené premiéře. Nakonec jsme sáhli ke hře Čert nebo vodník (která se premiérově hrála na podzim 2003), trochu jsme ji upravili a doplnili, dokonce jsme přidali malou roličku víly Amálky, abychom krátkou pohádku trošku protáhli. Před generálkou jsme se dozvěděli, že malá představitelka této role hrát nebude. Takže jsme to museli zvládnout bez ní, což nebyl problém. V rámci školních představení nás navštívily některé třídy ze ZŠ Pražská, z MŠ Růženka a Poupátko a děti ze ZŠ praktické. Celkem tři představení shlédlo cca 250 dětí. Večerní představení toušeňských navodilo další infarktové situace pozdní příjezd souboru, malá scéna naší zkušebny, nefungující věž. Vše se podařilo zvládnout scénu přijatelně rozšířit, zapojit naši věž a připravit scénu i herce tak, aby se 10 min. před začátkem mohli vpustit diváci. Představení začalo úvodním proslovem režiséra, mj. informujícího o tom, že hvězda souboru Jana nemohla přijet, neboť se musí podílet na komerci v Ostravě a Nova ji odmítla pustit na představení do Benátek. Tak tedy byla ukázána její fotka a navázáno (jak jsme později zjistili krom režiséra pro všechny překvapivé) spojení se s ní mobilním telefonem. Pak proběhlo vlastní představení (film + bonusy), při kterém se (soudě podle smíchu) cca čtyřicítka diváků dobře bavila. Sobota v Záložně nám taky připravila horké chvilky. Nejprve jsme přivítali Divadlo v Kufru s pohádkou O Budulínkovi. Dva herci s paravanem, loutkou Budulínka, lišky a lištiček, s harmonikou sehráli kombinované činoherně-loutkové představení, které vtáhlo děti do děje, mnohé živě komunikovaly, některé radily a hodně jich zpívalo a hrálo na zapůjčené rumba šišky. Bylo to skvělé až na řev cirkulárky ze sousedství, který na chvíli představení zvukově rušil. Odpoledne jsme očekávali trochu s rozpaky, věděli jsme, že Sadská přiveze klasiku - Tylova Čerta na zemi (což je v podstatě Čert a Káča), které bude hodně dlouhé a že menší děti nevydrží. Představení je založeno na hudbě a zpívání a účinkují v něm i dětské komparsy, které jen sedí a zpívají. Už z tohoto samotného jsme měli předem obavy, to jsme ještě netušili, že naše minivěž, jež zachránila Toušeňáky, začne v průběhu představení stávkovat. V první půlce se tak jedna píseň nezpívala a dvě byly zpívány bez hudby. Během přestávky jsme stihli přivést náhradní starší věž a tak byly zpěvy zachráněny (celkem bylo na CD 24 hudebních motivů). Ani tolik diváků během přestávky neodešlo a nás těšilo, že to diváci vydrželi a my jsme to přežili. Dík patří všem sobotním divákům, jichž se sešlo dopoledne cca 50 a odpoledne 70. Za organizátory děkujeme ještě rodičům našich dětí za přípravu sladkého pohoštění pro soubory, Brichovým potravinám za levné občerstvení, pracovníkům Technických služeb města a vedoucí Muzea Benátky Janě Vernerové za improvizovanou prohlídku pro naše kolegy ze Sadské. Příští rok budeme pořádat již 5. ročník a tak jej chceme udělat trochu slavnostnější. Požádali jsme o grant Středočeského kraje a pokud nám kraj dotaci poskytne, doufáme, že zde přivítáme více souborů a budeme moci nabídnout i více představení. Text a foto Ing. Jan Tichý

17 7. prosince 2007 SPOLKY A KLUBY TJ SOKOL strana 17 Dívčí florbal Doposud jsme vám v této rubrice představili vždy spolek, klub nebo oddíl, který už nějakou svou historii a tradici má a jehož zakládající a první členové, pokud ještě žijí, patří dnes již k té starší generaci. Při rozhovoru s nimi bylo tedy na co vzpomínat, s odstupem času i hodnotit, popř. zalistovat v klubových kronikách. Dnes nás ale čeká pravý opak. Seznámíme vás s nejmladším klubem v Benátkách nad Jizerou, s klubem, jehož historie se teprve začíná psát. Je to dívčí florbalový klub. Byl založen vloni a na jeho zrodu mají největší zásluhu Veronika Lhoťanová a Jana Dědková. V následujícím rozhovoru nám všem představí klub poněkud podrobněji sympatická Veronika. Úvodem ale několik málo slov o florbalu. FLORBAL je halový sport, který vznikl v Severní Americe. Odtud také pochází vynález děrovaného míčku, se kterým se tento sport provozuje dodnes. Pro zajímavost míček je vyroben ze syntetického materiálu a váží 23 gramů. Je bílé barvy, kulatý o průměru 72 mm a má 26 otvorů, každý o průměru 10 mm. Organizovaně se ale začal florbal provozovat ve skandinávských zemích, Švédsku a Finsku. Jde o sálovou mutaci tzv. bandy hokeje, který je zde nesmírně populární. V sedmdesátých letech se florbal začal hrát ve Švédsku pod názvem innebandy. O několik let později pak pronikl do Finska jako saalibandy. Tyto dvě země ještě spolu se Švýcarskem, kde se hra nazývá unihockey, jsou v současné době florbalovými velmocemi. V roce 1986 jimi byla založena International Floorbal Federation (IFF). V Čechách tento sport získal a stále ještě získává velkou popularitu. Nejznámějšími celky jsou Tatran Střešovice (desetinásobný mistr ČR) a Pepino Ostrava. Veroniko, řekněte nám, co vše předcházelo založení dívčího florbalového klubu? Můj otec trénuje benátecké juniory a já jsem s ním často na tréninky chodila. Florbal se mi líbil a chtěla jsem to také zkusit. Promluvila jsem o svém nápadu s kamarádkou Janou Dědkovou, která už s florbalem nějaké zkušenosti měla. Nadchlo ji to, podobně jako mne, a rozhodly jsme se jednat. Vyrobily jsme několik plakátů jakýsi nábor, kde bylo uvedeno kdy, kde a v kolik hodin se mají zájemci sejít k informativní schůzce. Kromě nás dvou se sešlo ještě šest děvčat a dohodly jsme se, že to zkusíme. A tak jsme vloni v zimě začaly rekreačně hrát. Kde jste trénovaly a trénujete? Samozřejmě, že byl a stále ještě je problém sehnat vyhovující prostory k trénování. V tomto nám pomohl můj otec a zajistil dvě hodiny týdně v místní sokolovně. Takže v současné době se scházíme pravidelně vždy v pátek od 16 do 17 hodin a v neděli od 15,30 do 16,30 hodin. Jsou to vyhovující prostory? No, vzhledem k tomu, že nejmenší povolené rozměry hřiště pro soutěžní hraní jsou 36 x 18 metrů, je to prostor malý, ale my jsme rády i za to. Máme se kde scházet, máme kde trénovat a učit se. Do haly u internátu, kde jsou prostory dostatečné, zatím nemáme šanci se pro její velkou vytíženost dostat. Kdo vás trénuje? Na co se zaměřujete? Trénuji já a Jana Dědková. Na každém společném tréninku je vždy alespoň jedna z nás. Ochotně nám pomůže a poradí také trenér benáteckých juniorů. K učení je toho opravdu hodně. Zpracování míče, technika hole, nahrávka, dribling s míčem, běh s míčem a hokejkou, trénink brankáře. Občas si v rámci tréninku zahrajeme i proti klukům a věřte, že nás vůbec nešetří. Zleva stojící: Martina Langová, Markéta Machatová, Barbora Kadlecová, Jana Dědková, Magda Štencová, Veronika Bernardová, Michaela Slušná. Sedící zleva: Veronika Najmanová, Veronika Lhoťanová, Simona Bártová, Jana Trhoňová ležící je brankářka Lucie Bartoníčková A členská základna v současné době? V současné době je nás čtrnáct. A protože jsme chtěly zkusit si zahrát i závodně, přihlásily jsme se do oblastní florbalové ligy, což je celorepubliková smíšená soutěž (v soutěži startují družstva chlapců i děvčat) pro začátečníky, pořádaná Sokolem. V soutěži je devět týmů, z toho dva dívčí. Letos už máme za sebou tři sehrané zápasy Liberec, Semily a místní chlapecké družstvo elévů. Zatím jsme si na své konto žádné vítězství nezapsaly, ale sbíráme zkušenosti, učíme se. Děvčata se stále zlepšují a já věřím, že to také přijde. Jaký je základní kádr družstva? Minimální počet hráček na hřišti je pět plus brankářka. Takže my máme pro zápasy dvě stálé pětky. První je Veronika Bernardová, Simona Bártová, Petra Šusterová, Barbora Kadlecová a Jana Trhoňová, druhá Adéla Hradecká, Jitka Hazdrová, Pavlína Rysková, Martina Hrabětová, Magda Štencová a Lucie Hejnová. Brankářkou je Barbora Spitzerová. Hraje se 2 x 15 minut a děvčata se střídají, takže mají možnost odpočinku tam, kde chybí fyzička. Měly jste nějakou letní přípravu? V letošním roce ještě ne, ale na příští rok už plánujeme nějaká víkendová soustředění, zaměřená hlavně na běh, posilování a fyzickou kondici, která některým z nás teď docela chybí. Co vás čeká v nejbližší době? Dvakrát ještě pojedeme hrát do Liberce a do Smržovky. Tady bych chtěla poděkovat rodičům, kteří nás ochotně k zápasům na hřiště soupeřů dopravují. A vaše plány do budoucna? To vše zhodnotíme v závěru sezóny v dubnu příštího roku. Pokud bude zájem a chuť a pokud nás bude stále dostatečný počet, je možné se pro další sezónu přihlásit do nejnižší soutěže do IV. ligy. Čas nám všem ukáže, jak zvládneme počáteční přechodné období proher, učení se základním florbalovým dovednostem, sbírání zkušeností a utužování fyzické kondice.ale každý začátek je těžký. V závěrečném hodnocení bude samozřejmě záležet také na rodičích. Nějaké jejich finance a spoustu času to obnáší.takže, to všechno teprve uvidíme. Díky za rozhovor Hana Sloupová Půjčovna kostýmů a divadelních rekvizit Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Benátky n. J. schválil záměr Divadla Hvězdička nabídnout veřejnosti službu půjčování kostýmů a stanovil úřední hodiny a ceny půjčovného. Kostým je možné si půjčit a vrátit každou středu v 18:30 19 hod. ve zkušebně souboru v Krohově domě, Husovo náměstí č. 41 nahoře (bývalá třída ZŠ). V jinou dobu jen po předchozí telefonické domluvě. Ceny: Oblek, kostým (např. šaty, košile, kabát, kalhoty): 50,- Kč Rekvizita, doplněk (např. boty, paruka, klobouk, vousy, boa): 20,- Kč Kostým pro jednoho s třemi a více doplňky: 100,- Kč Upozorňujeme, že půjčujeme jen věci, které nehrají v současně uváděných a připravovaných hrách. Nejsme specializovaná půjčovna kostýmů pohádkových postav (např. Spidermana u nás opravdu nenajdete), spíše jde o kombinaci různých oděvů a doplňků. Kdo přijde, může si vybrat z našeho divadelního fundusu. Sokolovna stolní tenis Nejmenší pingpongárnu v Benátkách jsme zprovoznili v bývalé sauně. Prostor je skutečně malý a pro hráče zvyklé hrát vzadu za stolem naprosto nevhodný. Dá se říci, že máme zázemí pro tzv. líný stolní tenis, vhodnější spíše pro děti a nezkušené hráče, kteří stojí u stolu. Tento prostor by měl být pouze dočasný a možná již v příštím roce dojde k přestěhování do větších a vhodnějších prostor. Ty získáme, pokud se podaří realizovat opravu podlahy na půdě sokolovny. (Pokračování na str. 20)

18 strana 18 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka (Pokračování ze str. 19) Zatímní provozní režim stolního tenisu je takovýto: Zájemci se v odpoledních hodinách pracovního dne musí ohlásit u vedoucího cvičení v tělocvičně, příp. u sokolnice (pokud není cvičení). Nejlépe je přijít v celou hodinu, kdy se střídají cvičení. Cvičitel jim odemkne hernu a zapíše je do sešitu, na konci přijde místnost zamknout. K dispozici jsou staré pálky a pár míčků. Zájem hrát o víkendu musí být nahlášen a domluven dopředu (Jan Tichý, , ), aby mohl být zajištěn dozor. Nabídka zatím platí pouze pro členy Sokola. Víceúčelové sokolské hříště Jak jsme slíbili v dřívějších číslech Zpravodaje, přinášíme informace o stavu výstavby víceúčelového hřiště. Po dlouhých měsících je na dané ploše na Kosince konečně něco vidět. Stavíme sice jen hřiště, dá se říci poměrně jednoduchou záležitost, ale ukazuje se, že stavba, co se týče komplikací, je (řečeno s velkou nadsázkou) srovnatelná se stavbou jaderné elektrárny. Tak tedy: nejdříve věc zkomplikoval nový stavební zákon, pak shánění financí a jejich zdržení, což vedlo k odřeknutí původního dodavatele pana Linharta ze Staré Boleslavi. Nakonec nám pomohl pan Schmidt, který hřiště vybuduje, potřebuje ho však mít připravené a pak je to otázka několika málo týdnů. Další komplikace pak způsobily zemní práce a vyrovnání terénu, nutné rozhodnutí obezdít celé hřiště kolem dokola (to stálo téměř 200 tisíc Kč navíc), problémy byly i s přípravou potřebné dokumentace pro schválení územního rozhodnutí, neboť se měnily požadavky ze strany stavebního úřadu. Stavba tím získala několikaměsíční skluz a to nás mrzí, neboť mezitím nám další vícenáklady způsobili občané, kteří si z toho udělali skládku a vandalové ničící sloupky připravené pro oplocení. Výsledkem našeho úsilí bude víceúčelové antukové hřiště sloužící pro Sokol i veřejnost. Předpokládáme, že hřiště bude dokončeno a k využití předáno na jaře příštího roku. Toto se uskuteční za předpokladu, že se nám podaří sehnat dalších cca 180 tisíc Kč, na čemž usilovně pracujeme. Tím se celkové investiční náklady vyšplhají na téměř 1,2 mil. Kč. Stavbu hřiště bychom si bez grantových příspěvků Města Benátky nad Jizerou, Středočeského kraje a České obce sokolské a nezištné pomoci dalších lidí těžko mohli dovolit. Touto cestou děkujeme zastupitelům a Radě města v čele se starostou Jaroslavem Králem za podporu tohoto projektu. Dík patří i všem pracovníkům, kteří se jakkoliv podíleli a podílejí na realizaci výstavby víceúčelového sokolského hřiště. Ing. Jan Tichý TJ Sokol Benátky nad Jizerou buduje víceúčelové hřiště Foto MěÚ Benátky DOTAZY ČTENÁŘŮ V minulých týdnech přitahovaly pozornost občanů výkopy v sídlišti ulice Ořechová, Platanová a Na Burse. K jakému účelu bude tato akce sloužit? Odpověď na tuto otázku jsme získali na Městském úřadu Benátky nad Jizerou: Prováděná akce je stavbou optického propojení jednotlivých míst v bytových domech s komunikačním výchozím bodem podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě ochrannými trubkami v délce 1600 metrů. Společnost FIBERNET, a.s. Mladá Boleslav, zastoupená na základě plné moci společností SITEL, s.r.o., Praha, v rámci zkvalitnění služeb postupně rozšiřuje optickou metropolitní síť. Tato síť bude umožňovat např. přenos digitálního televizního vysílání, připojení k Internetu, telefonické hovory či možnost přenosu informací z bezpečnostních zařízení. Foto: Emilie Jeřábková

19 7. prosince 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 19 Co se dozvíme z propagačních materiálů Informačního střediska V dnešním díle našeho představování bych se chtěla věnovat pohlednicím. Pohlednice jsou pěkné obrázky, focené profesionálními fotografy, a proto zachytí to, co leckdy běžný turista neumí, zachytí jakési kouzlo okamžiku. Nemyslím si, že jde o přežitek z dob, kdy zdaleka ne každý vlastnil fotoaparát a chtěl si uchovat vzpomínku na místa, která navštívil. Takže, milí čtenáři, pojďme k pohlednicím. Máme jich opravdu pestrou škálu a krásných. Jsem nesmírně ráda, že jsme se k nim v našem mini seriálu konečně dostali. První pohlednice, kterou bych Vám chtěla představit je tématicky zaměřená. Jedná se o zimní pohled na zámek v Benátkách nad Jizerou. Tento pohled je cenný možná i proto, že je zde skutečný zimní pohled, tedy i se sněhem, v loňské zimě jevem naprosto nevídaným. Dále jsou zde 4 pohledy s různou tématikou. První z nich je věnovaný benáteckým památkám. Na pohledu je vyfotografována kaple svaté Rodiny, zámek, dům U ryby nebo také U modrého kapra, budova, kterou navrhl architekt Kroha pošta a zřícenina hradu Dražice. Jak sami vidíte je toho na jednu pohlednici Pohled benátecké památky Pohled vinice docela dost a to jsme ještě neskončili. Další pohled uspokojí milovníky vína, a to zejména znalce. Ptáte se proč? Nu, protože je zde několik obrázků ze zámecké vinice. Třetí pohlednice je zajímavá pro každého turistu a vlastně nejen pro turisty. Je zde několik výjevů Benátek nad Jizerou a jejich okolí Jizeru, lesy, louky. Poslední z nabízených pohledů je celý věnovaný v současnosti velmi populárnímu sportu, který je, ač neprávem, často považován za snobskou záležitost, případně se říká, že se nejedná o sport. Ano uhádli jste. Tento pohled je věnován golfu. Je to skutečně velmi starý a náročný sport vzniklý ve Skotsku již ve středověku. Ještě si dovolím jednu drobnou poznámku. Všechny tyto pohledy, s výjimkou zimního zámku, jsou zpracovány velmi zajímavým způsobem. Jsou delší než obvykle pohledy bývají a mají oddělitelnou část, jakýsi kupón nebo chcete-li útržek, na němž je celý pohled v malém měřítku. Tento kupón si na pohledu můžete klidně ponechat a nebo si jej můžete před odesláním oddělit a budete vědět jak pohled vypadal. Nebo si tyto kupóny můžete ukládat do sbírky jako třeba turistické známky, pidifrky či známky cyklistické. Ale o těch dnes nemluvíme, takže zpět k pohledům. Do pohledů bych zahrnula skládačku s fotografiemi staré dominanty, kterou bezesporu je zřícenina hradu Dražice. V této skládačce se dočtete vše o tom, jak tato stavba započala, kdy byla dokončena, vlastníky této zříceniny atd. Text je přeložen i do anglického a německého jazyka. Do Pohled turistika Pohled golf skládačky jsou přidány fotky gotického kostela sv. Martina z 1. pol. 14. stol., fresky z kostela sv. Martina, dražický misál biskup Jan IV. z Dražic, řeka Jizera u Dražic. Druhá skládačka je věnovaná zámku v Benátkách nad Jizerou a též je přeložena do anglického a německého jazyka. V této skládačce najdete fotky z Husova náměstí kaple sv. Rodiny, dům U ryby, barokní sochu ze zámeckého parku a zámecký park. Obec Kochánky nám přispěla do sbírky dvěma pohledy. První pohled Kochánek zobrazuje část obce, bývalou školu a pomník obětem 1. a 2. světové války. Na druhém pohledu Kochánek je vyfocena zvonička, část obce, obecní úřad a pomník obětem 1. a 2. světové války. Kochánky jsou s naším městem historicky provázané a tak tyto pohledy ocení jistě nejen pamětníci a nebo turisté. Vždyť mnoho občanů Benátek pochází z Kochánek, mají tam příbuzné, rodiče a podobně. Mezi pohledy bych zařadila i leporelo zámků Středních Čech. V této skládačce najdete zámky jako jsou Veltrusy, Nelahozeves, Mníšek pod Brdy, Benátky nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Jemniště, Brandýs nad Labem a nebo Nižbor. Ke každému zámku je stručná charakteristika, která je přeložena i do německého jazyka. Leporelo je skutečně hezkým kouskem a fotografie v něm použité jsou opravdu pěkné. Je to vlastně výpravné mini dílo, které udělá radost každému milovníku historie a hezkých fotek. Tak to by bylo pro tentokrát vše, těšte se na další příval informací z Íčka, které pro Vás chystáme do příštího čísla Benáteckého zpravodaje. Monika Bašková Informační středisko

20 strana 20 ZPRAVODAJSTVÍ / INZERCE Zpravodaj Benátecka KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE Začátek měsíce se neobejde nikde, tedy ani v KDM, bez čertů a andělů přesně v 17 hodin otevřeme čertu dveře. Kdo se čerta nebude bát, kdo si s ním zatančí a zazpívá mu, toho čeká malá sladkost. Vstupné 30 Kč v 15 hodin vystoupí se svým programem děti z našich zájmových útvarů. Bude to takové malé Vánoční potěšení, na které zveme rodinné příslušníky vystupujících i ostatní příznivce KDM. Vstupné je dobrovolné. Ve stejný den se v 17 hodin vrhnou na parket příznivci tance. Taneční odpoledne v latinsko-americkém rytmu vede soutěžní pár třídy B a s nimi se naučíte další kroky a taneční sestavy. Vstupné činí 60 Kč za jednotlivce nebo 80 Kč za smíšený pár. Vhodné pro děti od 12 let. Kromě uvedených informací o akcích oznamujeme, že od 1. listopadu 2007 došlo ke změně v personálním obsazení KDM. Do pozice vedoucí pracoviště byla jmenována Pavlína Smutná. Na tuto pracovnici se obracejte i s vašimi případnými dotazy k akcím (tel.: ). Čas vánoční má patřit zejména rodinám, neměl by být nikým a ničím rušen. Respektujeme tuto tradici a i v KDM máme od 17. prosince 2007 vánoční klid. Přejeme vám hezké společné zážitky při přípravách na sváteční dny, hodně legrace při veselých zimních radovánkách, příjemně prožité vánoční svátky a těšíme se na setkání při dalších programech v lednu Pracovníkům Klubu dětí a mládeže pak přeji co nejštědřejší spolupráci se všemi, kteří toto zařízení navštěvují. Kdo se nebál a přišel na Halloween party do KDM, užil si strašidelných příběhů, ale i veselého zpívání Foto: Pavlína Smutná Pravidelná činnost v klubu začíná opět 7. ledna 2008 Mgr. Hana Vidlařová Sháníte dárky na poslední chvíli a nevíte čím své blízké obdarovat? Dne 3. listopadu 2007 probíhala v Klubu dětí a mládeže Halloveen party s veselým zpíváním Foto: Pavlína Smutná MĚSTSKÁ KNIHOVNA Město, kde žiji Přiznejme si, že někdy ani nevíme, jak se jmenují ulice v Benátkách nad Jiz., ve městě, kde bydlíme a žijeme. Z různých důvodů známe jen ty, které právě znát potřebujeme. Přesvědčila jsem se, že děti ze třetích tříd starobenátecké školy, když dají hlavy dohromady, znají téměř všechny. Učí se o svém městě a do knihovny letos přišly, aby si své znalosti zopakovaly a možná i rozšířily. Měli jsme spolu několik besed a na závěr jsme absolvovali vědomostní soutěž. Byla těžká, to uznávám, ale mnozí v ní obstáli se ctí. A pokud někdo něco nevěděl, tak teď už to ví. Protože se nám osvědčila hra na spisovatele, sáhli jsme po ní i letos. Opět vydáme, tentokrát před Vánoci a ve vlastní režii knížku s názvem Bylo nebylo. Samozřejmě, že v naší hře mají pojmy vydat a knížka trochu jinou podobu, než ve světě dospělých. Ale uvidíte, jak si děti představují, že vznikly Benátky. Tak pojďte a poslyšte pověsti dávných časů, tentokrát o městě, které založil kdysi kdosi v krajině Dolního Pojizeří. Jsou výplodem dětské fantazie, ale i znalostí a snad se vám budou líbit. Uvádíme jednu za všechny : BŠ O králi Karbanátkovi Byl jednou jeden král, který strašně rád jedl karbanátky. Tak mu říkali král Karbanátek I. A ten král dal postavit zámek a město Karbanátky. Na zámku měl král svého koktavého šaška. A ten to stále pletl. Když byl na zámku bál, šašek řekl: Vítá vás král Karbanátek z z z Benátek. Králi se to moc líbilo a už to tak zůstalo. A je konec pohádky, jak nám vznikly Benátky. Barbora Poláková, 3A Hledáte originální dárky pro Vaše blízké, kamarády, spolupracovníky nebo obchodní partnery? Přijďte k nám do Gravo Techu, kde na Vás čeká celá řada jedinečného luxusního cínového zboží! Nabízíme cínové předměty s tematikou vinařství, myslivosti, rybolovu a nebo např. koňskými motivy atp. Také u nás můžete nakoupit cínové prezenty jako jsou korbele, číše, skleničky, svícny, nejrůznější misky, tácy, alba nebo vázy. Na některé předměty lze vyrýt text nebo grafiku! A kde nás najdete? Platanová 665 (Za Plusem), Benátky n/jiz Pracovní doba: Po-Čt 6:30 17 h Pá 6:30 15 h Tel.: , 811;

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí.

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí. TISKOVÁ ZPRÁVA 2 Sídlo sdružení: 517 03 Skuhrov nad Bělou 84 kancelář: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého n. 23 Ing. arch. Kateřina Holmová kontaktní osoba Tel. +420 494 323 650, katerina@sdruzenisplav.cz

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více