Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně čtyřicítka na krku. průmyslovka v nejlepších letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 1973-2013. čtyřicítka na krku. průmyslovka v nejlepších letech"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně čtyřicítka na krku průmyslovka v nejlepších letech

2 Slovo úvodem Vážení přátelé, dostává se vám do rukou almanach, který jsme připravili jako ohlédnutí u příležitosti 40. výročí založení Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně Nechť tento čas znamená malé zastavení, při kterém všichni ti, pro které průmyslovka něco znamenala, vzpomenou na předcházející kantory a žáky, kteří školu budovali, a jak je z dobových obrázků patrno, činili tak s nadšením a elánem. Jsme pokračovatelé, ale to neznamená, že nás neváže pouto stejných cílů, posunuté o přirozený vývoj společnosti. Každá generace má své úspěchy a neúspěchy. Výsledkem toho je současný stav. Nejsme schopni měnit nic na historii, můžeme se z ní ale poučit. Chceme, aby i příští generace měly z čeho čerpat, a chceme i po sobě zanechat stopu, která má směr i cíl. Takovou stopu tiskneme naší každodenní prací v nových a neopakovatelných podmínkách. Škola měla vždy velmi dobré jméno, a to nejen v regionu Prahy. Její absolventi zaujímají významná místa a dali o sobě vědět i v zahraničí. Během čtyřiceti let vychovala škola tisíce studentů, kteří zde získali pevný základ pro své další uplatnění jak přímo v praxi, tak i na vysoké škole. Škola se vždy vyznačovala velice dobrým vztahem mezi učiteli a studenty, byla zde vždy přátelská a tvůrčí atmosféra. V almanachu najdete informace o práci pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců, o aktivitách studentů, o spolupráci školy s různými institucemi a dále informace o studijních oborech. Jsou zde zachyceny významné okamžiky školy. Čtyřicet let v historii není mnoho, pro školu je to ale dost dlouhá doba, která potvrzuje, že škola tohoto typu má své opodstatnění a že je nedílnou součástí středních škol Prahy. Přeji tedy naší škole do dalších let jen to nejlepší, hodně dobrých studentů, zapálené a nadšené učitele, úctu společnosti ke vzdělání a hodně úspěšných a vzpomínajících absolventů. RNDr. František Bártl ředitel školy 3

3 Jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše člověka nenese plody bez učení. Cicero

4 Trocha historie V letošním roce slavíme 40. výročí existence naší školy Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně Je jednou z průmyslových škol, které tvoří síť středních škol v Praze. Nebude bez zajímavosti vrátit se do doby, kdy odborné školství v Čechách začínalo, vznikalo. Vývoj odborného školství v českých zemích Zatímco školy poskytující všeobecné vyšší vzdělání (gymnázia, univerzity) existovaly po staletí, počátky průmyslového odborného školství v našich zemích sahají do 19. století. Zřizování těchto škol vyžadovala nová doba bouřlivý rozvoj hromadné výroby (manufakturní velkovýroba) a nezbytnost zajistit odborně vzdělané pracovníky pro nejrůznější řemeslná a průmyslová odvětví. Velký význam pro rozvoj průmyslového školství mělo založení Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách v roce Jednota kromě sledování veškerého technického a přírodovědeckého pokroku měla za úkol podněcovat průmyslové podnikání a hlavně pečovat o odbornou výuku širokých vrstev pečovat o odborné školství. Na zkoušku byla na Zbraslavi založena v roce 1835 první česká řemeslnická škola. Pořádala většinou jen krátkodobé akce ke zdokonalování řemeslné dovednosti a osvědčila se. Roku 1837 zřídila Jednota Nedělní průmyslovou školu v Praze. Byla umístěna v budově Jednoty v Rytířské ulici. Byla to první škola svého druhu u nás, a tak tento SPŠS Karlínské náměstí 8, Praha 8 rok 1837 můžeme považovat za počátek rozvoje českého průmyslového školství. Nedělní průmyslová škola prodělala zajímavý vývoj a prošla mnohými změnami např. v roce 1842 navštěvovalo tuto školu již 800 mistrů a tovaryšů, posléze byla doplněna o kurzy večerní. V roce 1857 stanul v čele školy J. E. Purkyně a v r se přeměnila na samostatný ústav. Do státní správy byla převzata teprve v roce 1882 a rozšířena na čtyřletou vyšší školu strojnickou a stavitelskou. Postupně se stala školou pouze s českým jazykem vyučovacím. Po několika stěhování do různých budov v Praze se škola roku 1890 natrvalo usídlila v nově postavené budově v Betlémské ulici, kde sídlí dodnes. Pražská průmyslová škola byla dlouhou dobu jedinou českou průmyslovou školou, v té době již existovaly v českých zemích tři německé průmyslové školy v Plzni, Liberci a v Brně. Teprve v roce 1885 byly zřízené české průmyslové školy v Brně a v Plzni, později i další. Přelom století a počátek 20. století byl ve znamení výrazného technického rozmachu, který v mnoha směrech podstatně měnil celou společnost. Výrazně se tak zvyšovaly požadavky na technické vzdělání, které měly zajistit mimo jiné i průmyslové školy. Prosperitu těchto škol, stejně jako veškerý ostatní život, ochromila 1. světová válka. Po válce došlo opět k rozmachu odborného školství a k zakládání dalších průmyslových škol, jejichž úroveň byla v mezinárodním měřítku poměrně vysoká. Tak např. ve školním roce 1926/27 bylo v ČSR již 31 vyšších průmyslo- 6 SPŠS Betlémská 4, Praha 1 7

5 SPŠS Masná 8, Praha 1 strojů, nábytku, knih i jiných pro výuku nezbytných věcí ze staré školní budovy v Karlíně do nového objektu, nebylo ke dni zahájení zdaleka vše v pořádku. Stavebně nebyl dokončen objekt školních dílen a objekt tělovýchovný, technicky nebyly vybaveny laboratoře a odborné učebny, nepracovalo audiovizuální centrum a chybělo připojení na telefonní síť. Chyběly také přístupové komunikace. Přes veškeré potíže, které poznamenaly práci školy v průběhu prvního roku vyučování i v letech dalších, nastoupili vyučující i žáci do školy s chutí a radostí. Byli si vědomi, že postupně po zvládnutí počátečních těžkostí a nedostatků bude nová škola svým vybavením jednou z nejmodernějších středních škol v Československu. Vedením školy byl pověřen ředitel ing. Zdeněk Pavelka, jeho zástupci byli jmenováni prof. Ladislav Hyka a ing. Miloš Hlinka. Do nové školy přešel kompletně celý profesorský sbor z bývalé SPŠS v Karlíně a jeho řady doplnilo několik vyučujících ze zrušené SPŠS v Masné ulici (Ing. J. Neruda, ing. S. Krajina, Ing. Švec, Ing. J. Valenta, ing. L. Král, prof. B. Zigmundová, prof. K. Pavlík a další). Z jiných škol přibyli ještě prof. Juras a prof. Ing. R. Hogen a nová škola též spolupracovala s několika externisty. V prvním školním roce usedlo do lavic celkem 597 žáků (543 chlapci, 54 dívky) na denním studiu a 210 žáků (190 mužů, 20 žen) na studiu při zaměstnání (SPZ). Byly zavedeny dva studijní obory: strojírenství (11 tříd denního studia a 5 tříd SPZ) a přístrojová a automatizační technika (8 tříd denního studia a 4 třídy SPZ). Z nepovinných předmětů měli žáci možnost studovat angličtinu a němčinu, matematiku a optiku a nově zavedený předmět řízení motorových vozidel. Na konci prvního školního roku 1973/74 v nové škole bylo bohužel třeba konstatovat, že vinou zpoždění některých stavebně-montážních prací nebyly nedostatky odstraněny. Nebyl dokončen objekt tělesné výchovy, dílny a laboratoře se dovybavovaly průběžně, nedošlo ke kolaudaci všech prostor apod. Ale již v dalších letech se situace zlepšovala, mimo jiné i díky tomu, že škola měla smlouvu s výzkumným pracovištěm TOS Hostivař a rozvíjela se i spolupráce s dalšími závody: ČKD Dukla, České loděnice a Tesla Karlín. Škola se skutečně stala jednou z nejmodernějších a nejlépe vybavených středních škol nejprve v ČSSR, pak v ČSFR i ČR. 8 vých škol, z toho 11 německých. Období okupace a 2. světové války však bylo (nejen) pro vývoj školství další ranou. Po roce 1945 a též 1948 mnohé školy měnily svůj studijní profil byly koncipovány nové obory, jiné studijní programy, školy se rozšiřovaly nebo dělily, zavádělo se večerní studium při zaměstnání, dálkové studium atd. A naše škola? Studie k výstavbě nové moderní školy v Praze Malešicích byly zahájeny již v roce 1955 v Ústavu staveb Ministerstva školství a kultury a prováděcí projekt zpracoval Pražský projektový ústav pod vedením ing. arch. Polívky v letech 1965/66. Výstavba byla zahájena v roce 1967 a práce prováděly Pozemní stavby České Budějovice. Vyučování v nové školní budově bylo slavnostně zahájeno 1. září 1973, kdy do nového komplexu přešli žáci i vyučující z bývalé SPŠS v Praze 1, Masné ul. 18, kde místo průmyslové školy strojní zaujala prostory průmyslová škola dopravní. Přestože se v průběhu 2. pololetí předcházejícího školního roku i o prázdninách všichni učitelé i žáci obětavě zapojili do stěhování strojů, pří- SPŠ Na Třebešíně 2299, Praha 10 9

6 Stavba naší katedrály Bez komentáře 10 11

7 12 13

8 Pedagogický sbor Ing. Zdeněk Pavelka první ředitel Již za jeho působení škola získala pověst jedné z nejlepších průmyslovek v Praze. Ing. Miloš Hlinka zástupce ředitele Přísný, nekompromisní, též však odborník na svém místě, spravedlivý, na všechny učitele ve sboru kladl vysoké nároky. 14 Prof. Jan Diblík matematik, tělocvikář Vždy ochotný pomoci svým kolegům, jeho humor a klid často rozjasnil tvář přepracovaných profesorů i žáků. Prof. Ladislav Hyka zástupce ředitele Vždy přátelský, skromný, v práci precizní; tak jsme si asi představovali prvorepublikové středoškolské profesory. 15

9 Prof. Walter Baránek vyučující odborných předmětů Vždy usměvavý, přátelský, oblíbený u studentů i kolegů pro svoji nezištnost a skromnost. Prof. Blažena Butovičová vysoce ceněná odbornice v předmětech matematika a fyzika oblíbená u studentů. I později jako zástupkyně ředitele byla oporou mladším kolegům. 16 Prof. Marie Dostálová vyučující společenskovědních předmětů Svými znalostmi a rozhledem vždy ohromovala nejen studenty; dokázala téměř nemožné na technické škole vzbudit zájem žáků o historii, kulturu, filosofii. A také obětavá kamarádka, rádce, vzor pro mnohé mladší učitele. V pozdější funkci zástupkyně ředitele se osvědčila jako moderní řídicí pracovník. Prof. Eva Králová vyučující odborných předmětů Odborník na svém místě, na úkor vlastního volného času se často věnovala svým studentům a škole. 17

10 Ing. Svatek Krajina vyučující odborných předmětů Jedna z legend školy. Až do dnešních dnů o něm s láskou a úctou hovoří bývalí žáci i kolegové. Vzor pro mladé kantory, velký profesionál ve svém oboru, nádherný člověk. Dobrý kamarád, sportovec. Osobnost, jakých je v dnešní době málo. Prof. Žofie Kostelková vyučující českého jazyka a literatury Pro kolegy Soňa, svérázná svým bohémským humorem i přístupem k žákům, žena s velkým rozhledem v kultuře a zvlášť v její milované literatuře. Ing. Miloslav Král vyučující odborných předmětů Všemi oblíbený, nezapomenutelný kolega, kamarád, odborník. Zakladatel využití výpočetní techniky pro administrativu i výuku ve škole. Organizátor školních i mimoškolních aktivit pro kolegy i žáky. Prof. Petr Šilhavý vyučující odborných předmětů Velký sportovec, iniciátor dlouhodobých studentských projektů, účastník sportovních kurzů a zájezdů. Prof. Rudolf Hogen vyučující odborných předmětů Vždy dobře naladěn, oblíbený u studentů, vynikající sportovec, přítel

11 Prof. Eva Králová vyučující humanitních předmětů Jemná, milá, kultivovaná kolegyně, které se snažila o zjemnění a zkulturnění chlapeckého osazenstva školy. Prof. Václav Kumšta vyučující ekonomických předmětů Kliďas, nikdy se neprojevoval rozmáchlými gesty a přebytečnou energií, ale velký mozek a velký člověk svými charakterovými vlastnostmi. Prof. Zdena Mikolášková vyučující přírodovědných předmětů Velký idealista a ekolog dávno před tím, než se toto slovo začalo dostávat do povědomí lidí. Prof. Iva Primáková vyučující matematiky Nezapomenutelná kamarádka vždy usměvavá, mezi studenty oblíbená matikářka

12 Prof. Olga Sádková vyučující společenskovědních předmětů Velká odbornice ve svém oboru, přísná na studenty, ale vždy ochotná jim pomoci. Prof. Bohunka Zigmundová vyučující společenskovědních předmětů. Typ profesorky ze staré školy hluboké znalosti v oboru, distingované vystupování, respekt žáků i k žákům. Ing. Luďa Štěpánková vyučující odborných předmětů Vynikající odborník ve svých předmětech, jedna z prvních propagátorů zavedení výpočetní techniky do škol. Ale také hybná síla mnohých školních i mimoškolních akcí. Radost být v její blízkosti. Ing. Ladislav Toms Dlouholetý spolupracovník školy. Externí vyučující odborných předmětů z oboru přesné mechaniky a optiky. Velmi náročný ke studentům. Nezapomenutelný svými úlohami z Konstrukčních cvičení. Prof. Emil Špaček vyučující tělesné výchovy Přesný, pečlivý ve své práci, nekompromisní a náročný ke studentům i k sobě, nikdy nezvýšil hlas a nedal najevo rozmrzelost. Tělem i duší myslivec

13 40. výročí Ing. Stanislav Bohumínský vyučující odborných předmětů, později dlouhá léta zástupce ředitele. Malý postavou, ale velký svými zásluhami o školu; díky němu často získávala škola finance na průkopnické projekty. Prof. Josef Janhuba vyučující odborných předmětů Milý, chápavý, shovívaný kolega. Zkušený učitel, od kterého mladí kolegové získávali kantorská moudra. Ing. Jiří Valenta vyučující odborných předmětů Velká osobnost školy, nezapomenutelný kolega, rádce, kamarád, odborník. Od 90. let ředitel školy. Za jeho působení získala škola zcela novou tvář, došlo k výrazné modernizaci. Jako příklad možno uvést zavedení školního INTRANETU, navázání spolupráce se zahraničními školami, zřízení mnoha školicích středisek ve spolupráci s různými firmami v oborech nových technologií. I přes svou přísnost a důslednost byl u žáků velmi oblíben a pro učitele kolegy vůdčí osobností, na kterou se mohli se všemi svými problémy vždy s důvěrou obrátit. Ing. Jiří Urban vyučující odborných předmětů Vždy v dobré náladě, kterou šířil mezi žáky i mezi kolegy

14 Prof. Dáša Miloschewská vyučující tělocviku a angličtiny Žena s velkým rozhledem a přehledem, drobná postavou, ale energií a pracovním záběrem předčila mnohé velké a silné muže. Prof. Larisa Paiskrová vyučující ruštiny. Nezapomenutelná kolegyně, nikdy nezkazila žádnou legraci, široká slovanská duše. 26 Ing. Jan Neruda vyučující odborných předmětů Ve svých předmětech dokázal ideálně propojit teorii s praxí, velký milovník a znalec aut, vždy k ruce všem motoristům, správný kolega a kamarád. Prof. Karel Šebela obávaný matikář Nekompromisní k žákům i k sobě. To, co studenty naučil, jistě nezapomněli do dnešních dnů. 27

15 Ing. Stanislav Horký Vyučující odborných předmětů. Náročný kantor ale vždy nezaujatý a spravedlivý. Ing. Petr Černý Vyučující společenskovědních předmětů. Němčinář, ale i osobitý kantor doprovázející studenty na chmelové brigády. Ing. Jaroslav Synek Na průmyslové škole působil krátce jako vyučující odborných předmětů. Se studenty se také účastnil sportovních vodáckých akcí. 28 Ing. Rudolf Bednář Vyučující odborných předmětů. Přísný kantor s vysokými nároky na studenty. Kantor ze staré školy. Ing. Josef Pospíšil Vyučující odborných předmětů. Velmi náročný ke studentům, zodpovědný ke svému povolání. Zahynul tragicky krátce po založení naší školy. 29

16 Ing. Antonín Baudyš Dlouholetý spolupracovník školy. Externí vyučující odborných předmětů z oboru přesné mechaniky a optiky. Odborník, prof. na ČVUT v Praze. Astrolog. Prof. J. Kolařík vedoucí dílen Vždy s přehledem a svědomitě řídil svůj dílenský kolektiv, který byl v počátcích školy velmi početný. 30 Ing. Václav Zykuška Vyučující odborných předmětů. Nezapomenutelný z hodin Technického kreslení svým nekompromisním postojem k tvorbě výkresové dokumentace. Ing. Ludvík Král Vyučující odborných předmětů. Velmi oblíbený kantor s pokročilými názory na společenské události doby. Ze školy odešel krátce po jejím založení. 31

17 Předmětové komise Pedagogický sbor František AMBROS, Garrett ANDERSON, Zdeněk BAČKOVSKÝ, Walter BARÁNEK, Jaroslav BAREŠ, Josef BARTÁK, František BÁRTL, Jaroslav BARTOŠ, Jiří BAŠTA, Antonín BAUDYŠ, Jaroslav BEDNÁŘ, Dagmar BENDOVÁ, Václav BEZVODA, Petr BIČIŠTĚ, Karel BLÁHA, sen. Karel BLÁHA, Stanislav BOHUMÍNSKÝ, Renata BOŘÍKOVÁ, Věra BOUBELÍKOVÁ, Helena BRADÁČOVÁ, Pavel BRAVENEC, Josef BRIX, Jakub BRUNNER, Dana BUDAIOVÁ, Vojtěch BUŠEK, Blažena BUTOVIČOVÁ, Lada CENTNEROVÁ, Marc David COLLINS, Jarmila ČADKOVÁ, Vladimíra ČAPKOVÁ, Eliška ČÁSLAVSKÁ, Jiří ČÁSLAVSKÝ, Markéta ČÁSTKOVÁ, Zdenka ČEPELOVÁ, Ilja ČERNÁ, Petr ČERNÝ, Božena DAŇKOVÁ - HORKÁ, Milan DEMUTH, Jan DIBLÍK, Emilie DOČKALOVÁ, Eva DOLISTOVÁ, Marie DOSTÁLOVÁ, Alena DOUŠOVÁ, Karel ERAZIM, Seif FATHI, Jaroslav FEYTIS, Miroslava FICKEROVÁ, Věra FLEKNOVÁ, Pavel FRANTA, David FRESAR, Jaroslav FRIEDRICH, Jaroslava FRÖHLICHOVÁ, David FRÝBERT, Josef GOGA, Ian GOULD, Miroslav GRÉGR, Zdeněk HÁJEK, Monika HAKLOVÁ, Vladimír HAMERNÍK, Václav HANĚK, Petra HANUŠOVÁ, Zdeněk HAŠEK, Jan HIŠČÁR, Milada HLADKÁ, Jiří HLAVÁČ, Miloš HLINKA, Pavla HLUBUČKOVÁ, Bohuslav HLŮŽEK, Lenka HNÍZDILOVÁ, Rudolf HOGEN, Jan HOLUB, Miloslav HORKA, Stanislav HORKÝ, Jaroslav HORSKÝ, Sonja HOŠKOVÁ, Josef HRABÁNEK, Ctirad HRUBANT, Saul HUGGINS, Ladislav HYKA, Dagmar CHARVÁTOVÁ, Zdeněk CHLEBEČEK, Dagmar CHLEBOUNOVÁ, Václav JAHODA, Marie JÁCHYMOVÁ, Vladimír JANDA, Václav JANEČEK, Lada JANEČKOVÁ, Zuzana JÁNEŠOVÁ, Jaroslav JANEŠ, Josef JANHUBA, Petr JANIŠ, Josef JANOUŠEK, Josef JEČNÝ, Jana JEŽKOVÁ, Vladimír JIROUT, Jarmila JIŘÍKOVÁ, Zdeněk JOHANOVSKÝ, Jakub JONÁŠ, Miroslava JOSHIOVÁ, Karel JURÁK, Josef JURAS, Martina KANTORÍKOVÁ, Eva KARABINOŠOVÁ, Radek KASÍK, Danuše KAVKOVÁ, Vladimír KAZDA, Dagmar KLEČKOVÁ, Rudolf KLINGER, Stanislav KODR, Linda KOHÚTOVÁ, Jaroslav KOKEŠ, Žofie KOSTELKOVÁ, Jarmila KOSTOVSKÁ, Milan KOUBEK, Milan KOUREK, Zdeněk KOUŘIL, Kateřina KOUTKOVÁ, Jakub KOŽELUH, Svatopluk KRAJINA, Ludvík KRÁL, Miloslav KRÁL, Eliška KRÁLOVÁ, Eva KRÁLOVÁ, Petr KRONUS, Jiří KUBA, Taťjana KUBÍKOVÁ, Karel KUČERA, Ondřej KUDRNA, Václav KUMŠTA, Petr KUŽEL, Michal KUŽELÍK, František KYLAR, Václav KYSELA, Linda LAGOVÁ, Marie LENDROVÁ, Lenka LIBÁ, Jana LIDICKÁ, Vladimír LISS, František LIST, Eduard LIŠKA, Pavlína MALÍKOVÁ, Ladislav MAŇAS, Miloslav MAREK, Pavel MARJÁNEK, Kamila MERTOVÁ, Kateřina MÍČOVÁ, Eva MIFFKOVÁ, Petra MIHULOVÁ, Pavel MICHALOVSKÝ, Zdena MIKOLÁŠKOVÁ, Lucie MIKUŠOVÁ, Dagmar MILOSCHEWSKÁ, Monika MIŠAGOVÁ, Jarmila MLČKOVÁ, Vladislava MUSILOVÁ, Václav MUŽÍK, Ondřej NEJEDLÝ, Richard NĚMEC, Martin NERMUT, Jan NERUDA, Libuše NOVOTNÁ, Alena ODEHNALOVÁ, Renata ORLÍKOVÁ, Martin OTA, Marta OUTLÁ, Larisa PAISKROVÁ, Hana PAKANDLOVÁ, Vojtěch PALETA, Jiří PAULER, Eva PAUEROVÁ, Zdeněk PAVELKA, Karel PAVLÍK, Růžena PEŠKOVÁ, Oldřich PEŠULA, Ondřej PETRÁŇ, Danuta PICHOVÁ, Alena PLATZEROVÁ, Pavel PLOYHAR, Světlana PODZEMSKÁ, Helena POKOJOVÁ, Antonin POLA, Jan POPP, Jiří POŠTA, Tomislav POTOCKÝ, Ladislava POUČKOVÁ, Dana POŽÁROVÁ, Alena PRAJZLEROVÁ, Erika PRAUSOVÁ, Věra PREISLEROVÁ, Vladimír PRCHAL, Iva PRIMÁKOVÁ, Miroslav PRNKA, Karel PROCHÁZKA, Julie PROKEŠOVÁ, Vladimír PROKOP, Pavel RIES, Tomáš ROUTA, Eliška RUTTEOVÁ, Pavel RYNEŠ, Olga SÁDKOVÁ, Květa SEDLÁČKOVÁ, Milan SIMON, Jan SKALNÍK, Lenka SKOŘEPOVÁ, Monika SOCHOROVÁ, Jiřina SOLDÁNOVÁ, Josef STEHLÍK, František STOHL, Jan STRAKA, Jiřina STRNADOVÁ, Richard STRNKA, Marcela SYNÁČKOVÁ, Miroslav SYSEL, Jana ŠAFRÁNKOVÁ, Miroslava ŠAMANOVÁ, Ivan ŠAMONIL, Karel ŠEBELA, Ivanka ŠEBELOVÁ, Marie ŠEDOVÁ, Eva ŠEFRNOVÁ, Jana ŠETINOVÁ, Jana ŠETINOVÁ ml., Bohumil ŠÍLA, Petr ŠILHAVÝ, Ondřej ŠIMEK, Martin ŠKORPA, Veronika ŠKVÁROVÁ, Milan ŠMERHOVSKÝ, Emil ŠPAČEK, Hana ŠTEFKOVÁ, Ludmila ŠTĚPÁNKOVÁ, Ladislav ŠTĚRBA, Milan ŠVARC, Jiří ŠVEJCAR, Eva TAUŠOVÁ, Jiří TESAŘÍK, Jiří TOMÁŠ, Ladislav TOMS, Jiřina TRUBAČOVÁ, Stanislav TUHÁČEK, Jiří URBAN, Tamara URBANOVÁ, Jiří VALENTA, Elena VANÍČKOVÁ, Renata VANIŠOVÁ, Lubomír VESELÝ, Olga VILÍMKOVÁ, Václav VLACH, Jiří VLČEK, Miloslav VLČEK, Jiří VOBORSKÝ, Pavel VOKÁČ, Nicholas WIMSHURST, Tomáš ZACHAT, Lukáš ZEMAN, Lucie ZHOUFOVÁ, Bohumila ZIGMUNDOVÁ, Václav ZIKUŠKA, Romana ZMEKOVÁ, Danuše ZOUBKOVÁ, Soreya ZYCHOVÁ 32 33

18 Od dálnopisu k pracovní stanici 34 Rozvoj výuky výpočetní techniky na naší SPŠ se datuje rokem 1984, kdy jediným počítačem byl sálový počítač SIMENS Tento počítač provozoval Ing. M. Král a byl využíván pro účely statistického vyhodnocování studijních výsledků žáků naší školy. Již v této době sloužil jako ukázka využití výpočetní techniky i pro studenty. První výpočetní technika za účelem výuky byla nasazena v roce 1985, kdy byla zřízena učebna s počítači IQ 151. Od té doby se výuka ICT značně změnila. Přelomovým rokem z hlediska náplně výuky v předmětu Informační a komunikační technologie (dále jen ICT) byl zřejmě rok 1999, kdy vláda naší republiky přijala základní koncepční dokument, pojmenovaný Státní informační politika cesta k informační společnosti Od roku 2007 začala naše škola nabízet uchazečům o studiu další dva obory, Informační technologie a Technické lyceum. Vzhledem k dynamickému rozvoji výuky infor- mačních technologií bylo třeba zajistit hardwarové vybavení školy takovými prostředky, aby bylo možné využívat stále náročnějších programů z oblasti počítačových sítí, grafických programů a grafických systémů typu CAD/CAM. V současné době tvoří zázemí školy 13 laboratoří s výpočetní technikou, celkový počet počítačů přesáhl 350 a správa domény trebesin.cz běží na 20 serverech. 35

19 Od kovářské výhně k CNC stroji V době otevření měla naše průmyslová škola nejlépe vybavené dílny pro výuku praxe budoucích strojařů. Na tehdejší dobu jsme byli vybaveni nejmodernějšími obráběcími stroji. Na počátku devadesátých let min. století zasáhla do našeho života výpočetní technika. Začalo masivní, mnohdy překotné používání informatiky ve všech oblastech. Na středních školách se zaváděly počítače do výuky, hledala se náplň a metodika jejich použití ve výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. V počátcích byly nejprve zavedeny do výuky předmětů konstruování a technické kreslení (CAD software). Vedení školy pochopilo, že po mohutné invazi moderních technologií v oblasti strojírenství je nutné zavést nové studijní obory a v některých předmětech editovat učební plány. Již od září roku 1993 jsme začali vyučovat ruční sestavení řídicího NC kódu pro obráběcí stroje. Ve školním roce pak byla výuka strojního programování převedena plně pod programy CAD/CAM. Přelomem byl rok 1997, kdy se u nás ve škole začal vyučovat CAM software SURFCAM. Neustálou modernizací a vývojem tohoto softwaru rostla a roste i úroveň výuky programování CNC strojů. V roce 2006 se nám podařilo získat potřebné finanční prostředky a mohly se zakoupit dva produkční stroje firmy Haas. Tyto stroje již umožňují plnohodnotnou výuku CNC obrábění. 8. listopadu 2012 se nám po ročním snažení podařilo získat od Evropské centrály firmy Haas statut HTEC (Haas Technical Education Center). Naše HTEC centrum se tak stalo 68. v Evropě a první v České republice

20 Názory absolventů Ing. Jan P. Martínek Petr Kheil Na Třebešín jsem chodil v polovině devadesátých let. Tam, kde potom vznikl STIC (který jsem později coby zaměstnanec Microsoftu řídil ), bývalo televizní studio, pro něž jsem skládal filmovou hudbu. Nebýt školy, kdoví, jestli bych se k té práci dostal. Té skladatelské i manažerské. Ale já Třebešín měl vždycky rád (a stále se tam vracím) hlavně kvůli lidem - a to nejen spolužákům, z nichž někteří se stali mými celoživotními přáteli. Náš druhý třídní, Lubomír Veselý, jeden z nejhodnějších lidí, které jsem kdy potkal. Kdysi jsem ho navštívil doma a byl pohoštěn buchtami, které vlastnoručně napekl. Taky jsme s ním jezdili na výlety. Nakonec jsem se zúčastnil posledního rozloučení s ním. Byla to čest. Miloš Král, náš profesor na specializaci, CADy. Další nádherný člověk. Strávil jsem s ním před lety dokonce Silvestra. Byl vtipný, velkorysý, lidský. Nedělej ze mě blbce, hrával jsem na trombón, řekl mi, když jsem si ve třeťáku na plotteru tisknul notový papír. Taky už není mezi námi. Oplakala nás ho velká spousta. Na výlety s námi tehdy jezdil i tehdejší ředitel, Jiří Valenta. V pumpkách do půlky lýtek, ve žlutém 80 s tričku a v pohorkách nevypadal zdaleka tak přísně jako ve škole. Zvlášť když si s námi všemi dával pivko kdesi na dvorku mezi slepicemi, v nelegální domácí hospůce. A nynější ředitel, František Bártl. Člověk, který ze mě, trojkaře, udělal údajně nejlepšího matematika na škole. Pedagog s velkým P, chlap, který nám imponoval, Učitel, který dokázal podpořit i setřít, a tak jako vědma v Matrixu říct každému přesně to, co potřeboval slyšet. Jediný Martínek neumí opisovat, suše konstatoval po písemce, kterou zbytek třídy opsal z taháku. Češtinářka Marta Outlá, která ve mně mezi všemi těmi strojaři objevila nejen čtenáře. Lenka Skořepová, která po mně šla několik měsíců s tím, že nemá mé technické výkresy, aby je pak kdesi našla a před celou třídou se mi omluvila (a dala mi Kočičí jazýčky) - formát. Další skvělí učitelé i pár nezapomenutelných exotů, kteří ale všichni měli nějakou tu přidanou hodnotu a něčemu nás naučili. Frydrych, Haněk, Paiskrová, Kostelková, Králová Spousta hlášek, které za ty dvě dekády zkultovněly. Dodnes mám mezi třebešínskými učiteli pár kamarádů. S mnohými z nich jsem se spřátelil až dávno po maturitě. Jenže se mi sem nevejdou. Mám k dispozici jen půl stránky A4 (210x297 mm - jedna z mnoha informací, které jsem se na Třebešíně dozvěděl na celý život). Stručnější by bylo napsat, co mi tahle škola nedala. Jen ten binární diagram železo - uhlík jsem dodnes nepochopil. Navíc se mám podělit o nestranný pohled. A to já v případě Třebešína nedokážu. Omlouvám se a přeji svému milému ústavu hodně mladistvého elánu do další čtyřicítky. Ing. Jan Martínek Absolvent 1995 Jako většina dětí v deváté třídě jsem stál před rozhodnutím, kam dále směřovat svá studia. V té době jsem měl v hlavě spíše měnící se postavy svých spolužaček než představu, co budu dále studovat. Otec studoval strojní průmyslovku a sám jsem inklinoval k technice. Strojní průmyslová škola Na Třebešíně byla pro mě logickou volbou, a to nejen vzhledem ke své poloze, ale také se honosila moderním vybavením. Jako jedna z mála škol byla vybavena výpočetní technikou. Pro pamětníky sálový počítač Siemens 4004 a IQ151. Pro mladší ročníky: jednalo se o počítače velikosti lednice a výkonu, který dnes předčí mnohonásobně jakýkoli chytrý telefon v nejnižší cenové hladině. Stejně tak bylo na špičkové úrovni i ostatní vybavení školy. Náš třídní profesor a dnešní ředitel školy RNDr. František Bártl a učitelský sbor nám dali do života mnoho dobrého. Pokud mohu mluvit za sebe, je to především idea, že pokud člověk na sobě neustále pracuje, je schopen dosáhnout svých cílů a dále je posouvat. Na SPŠS jsem přišel jako salámista a odcházel jsem s motivací na sobě neustále pracovat. Časem jsem pochopil, že ze mě nikdy nebude strojní inženýr a ani programátor (byť jsme během mých studií na SPŠS programovali a děrovali štítky na počítačích). Zůstal jsem věrný high-tech oborům a léta řídím obchod v předních IT firmách (Citibank, Siemens, Samsung). Mnohému vděčím právě procitnutí na Třebešíně. Po čase jsem navštívil pana ředitele RNDr. Bártla a s nadšením jsem zjistil, že škola drží krok s technickým vývojem a vedení ji neustále zdokonaluje. SPŠ Na Třebešíně držím moc palce i do budoucna. Mně zůstanou pěkné vzpomínky na skvěle fungující a progresivní školu, profesionální učitelský tým a prima spolužáky. Petr Kheil třebešínský student v letech

21 Ing. Martin Ota, Ph.D. Průmyslovka na Třebešíně mi imponovala svoji nevídanou schopností držet krok s dobou. Například výpočetní technika se v době mého nástupu do školy učila na dnes již muzeálních IQ 151 a rozbíhala se výuka na osobních počítačích slušovických TNS HC 16. Když jsem školu po čtyřech letech opouštěl, byla doslova zaplavena nejmodernějšími pracovišti pro počítačem podporované konstruování (CAD), včetně bohatých možností velkoformátového tisku. Závidět mohla i většina univerzit. Atmosféra velmi motivovala spolupráci studentů a učitelů při zapojování počítačů do výuky, takže technika byla hned využita i při řešení úloh z jiných předmětů. V dílnách se dokonce rozebíhala první vazba na výrobu pomocí NC-strojů. Když jsem zabrousil k dílnám, musím říci, že vybavení bylo opravdu širokospektré a vysoce profesionální. Spolu s promyšleným systémem výuky tak bylo zajištěno, že školu nebudou opouštět nepoužitelní teoretici vazba na praktické využití byla veliká. Mix výuky byl zvolený rozumně po škole nebyl problém pokračovat na vysoké škole magisterským i doktorským studiem. Ti, kdo chtěli do praxe rovnou, byli rovněž připraveni. Když se setkávám s bývalými spolužáky, uplatnění je opravdu široké v technických oborech od strojařiny, přes elektrotechniku, výpočetní techniku až po řídící a manažerské funkce, s nemalým přesahem do jiných oborů. Ačkoli jde o poměrně veliké vzdělávací zařízení, vždy jsme měli pocit individuálního přístupu. Každý pedagog byl silnou osobností a v drtivé většině dokázal silnými příběhy strhnout žáky na svoji stranu. Také individuální zájmy studentů nebyly profesorům lhostejné koho zajímala audiovizuální technika, výpočetní technika nebo třeba výroba snowboardových prken, což byla úplná a na trhu zatím nedostupná novinka, našel vždy svoji spřízněnou duši v řadách profesorského sboru. Student pak dostal prostor a maximální pro podporu individuální rozvoj. Příkladem může být například studentská televize, jejíž vysílání nám zpestřovalo velkou přestávku. Ing. Martin Ota, Ph.D. Absolvent A co na to první absolvent? SPŠ Na Třebešíně se vine celým mým životem. Na této škole jsem maturoval v prvním roce jejího otevření ve školním roce 1973/74. Poznal jsem na ní pár vzácných kantorů, kteří výrazně ovlivnili moje rozhodnutí, že se učení budu také celoživotně věnovat. Po studiu na Strojní fakultě ČVUT a absolvování roční vojenské služby jsem oslovil ředitele této školy, Ing. Zdenka Pavelku, a projevil jsem zájem vyučovat zde technické předměty. K mému překvapení jsem byl přijat a hned v roce 1980 jsem začal učit. Mým zavádějícím učitelem byl můj velký vzor, Ing. Svatek Krajina, se kterým jsem sdílel celých deset let společný kabinet. Na tato léta vzpomínám jako na ta nejkrásnější. Po jmenování Ing. Jiřího Valenty ředitelem školy jsem se stal jeho zástupcem a v této funkci jsem zůstal do dnešních dnů, kdy školu vede RNDr. František Bártl. Přátelské ovzduší, tvůrčí atmosféra a výborný kolektiv mne utvrdily v tom, že má volba byla volbou šťastnou. Ing. Václav Jahoda zástupce ředitele školy Ing. Petr Janiš a Ing. Václav Jahoda Dávní spolužáci - současní kolegové 40 41

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 V Hluboké nad Vltavou dne 5. 12. 2014

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ve dnech 21. a 22. června 2007

ve dnech 21. a 22. června 2007 Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové www.uhk.cz a Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času http://www.avpvc.zde.cz si Vás dovolují pozvat na 3. mezinárodní konferenci

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

1. ročník AUTOTRONIK

1. ročník AUTOTRONIK 1. ročník AUTOTRONIK PŘEDMĚT TECHNICKÁ DOKUMENTACE POVINNÁ LITERATURA LITERATURA Technické kreslení Petr Fořt; Jaroslav Kletečka PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE DOPORUČENÁ LITERATURA LITERATURA Technologie

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10. ročník Branických ledů

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10. ročník Branických ledů VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10. ročník Branických ledů Pořadatel: Datum konání: Místo konání: Klimatické podmínky: Soutěžní tratě: Charakter tratí: JURY: Ředitel soutěže: Vrchní rozhodčí: Cíloví rozhodčí: Startéři:

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice projekt CZ.1.07/1.1.7/03.0127 Tvorba elektronických učebnic Tvorba elektronických učebnic na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Z obsahu vystoupení stručné představení projektu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Reference, hodnocení služeb Madio

Reference, hodnocení služeb Madio Reference, hodnocení služeb Madio MADIO z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízí velké množství kvalitních služeb v oboru vzdělávání a prevence rizikového chování u dětí a mládeže v mateřských,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více