4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem"

Transkript

1 9/98 8. kvìtna 1998 Cena 4,80 Kè Podìkování studentùm Gymnázia Sušice Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem pøíspìvek ve výši ,70 Kè od studentù a zamìstnancù Gymnázia v Sušici, který nás velmi potìšil. Naše mìsto bylo letními povodnìmi velmi postiženo a místní podnikatelé a prùmyslové podniky s velkými obtížemi obnovovali výrobu. Proto nám v loòském roce nemohli poskytnout sponzorské dary, které naše škola využívá na rozvoj volnoèasových aktivit studentù. Pøíspìvek, který jsme od Vašeho gymnázia obdrželi, jsme použili právì na tyto úèely ,70 Kè dostal Pìvecký sbor gymnázia a Kè bylo použito na sport. Byl to jediný dar, který naše škola po povodních dostala a proto bych Vám chtìla, jménem našich studentù, za nìj velmi podìkovat. Souèasnì chci využít této pøíležitosti a pozvat Vás k návštìvì Jeseníkù, tøeba v rámci školních výletù. Mùžete pøitom využít turistického ubytování v naší škole, které Vám rádi zdarma poskytneme. PaedDr. MICHAELA SKOPALOVÁ, øeditelka školy Termíny konání státních jazykových zkoušek Státní jazykové zkoušky se konají v období jarním a podzimním. MŠMT stanovilo termín pro vykonání základní státní jazykové zkoušky z jazyka anglického (písemná èást) na 15. kvìten 1998 odpoledne jazyka nìmeckého (písemná èást) na 16. kvìten 1998 dopoledne. S vyplnìnou pøihláškou je tøeba odevzdat i potvrzení o úhradì poplatku za státní jazykovou zkoušku, který èiní Kè. SJZK øídí v každé jazykové škole komise. Pøedsedové tìchto zkušebních komisí pro jazyk nìmecký a anglický byli pro rok 1998 na naší škole jmenováni ministerstvem. Budou zodpovídat za odbornou úroveò. Pro vykonání státní jazykové zkoušky není podmínkou úèast v øádném studiu bìhem školního roku ani zapojení ve studiu tzv. pøípravného kurzu pro SJZK (toto zapojení se však doporuèuje). SJŠ II. roèník festivalu duchovní hudby Po loòském úspìšném I. roèníku festivalu Duchovní hudba, jehož místem konání byl region Šumava Bavorský les, bude festival pokraèovat svým druhým roèníkem. V tomto roce se bude konat ve dnech kvìtna pod názvem Šumava 1998 duchovní hudba a uspoøádá jej, stejnì jako loni, spolek LAETITIA, spolek pro vokální a komorní hudbu ve spolupráci s Muzeem Šumavy a úøady zúèastnìných mìst. Festival by mìl mj. napomoci vzniku hudebního tìlesa mezinárodního charakteru, které by mìlo fungovat nejen v dobì konání festivalu, ale které zároveò vytvoøí zázemí pro celoroèní kulturní rozvoj. Garantem druhého roèníku jsou Kašperské Hory, spolupoøadateli pak mìstské úøady Prachatice, Klatovy a Sušice, okresní úøady Prachatice a Klatovy, úøad partnerského mìsta v Bavorsku a spolek Laetitia. Celkem by se mìlo uskuteènit 12 hudebních a koncertních vystoupení, bìhem nichž se jednotlivé soubory budou prezentovat v poøadatelských mìstech. Celý festival zaštítil JUDr. Petr Pithart (pøedseda senátu Parlamentu ÈR) a umìleckým øeditelem je pøedseda Unie èeských pìveckých sborù a hudební pedagog UK v Praze Doc. PaeDr. Jiøí Koláø. as 4. MAJÁLES studentù Gymnázia Letošní rok je již ètvrtým v poøadí, kdy studenti Gymnázia Sušice poøádají majáles. Jeho letošní zaèátek je stanoven na sobotu 30. kvìtna na 14 hodin na námìstí Svobody, odkud se pøesune na Santos. Tematické pojetí HALOWEEN strašidelný den. V pestrém programu vás kromì slavnostního zahájení na námìstí èeká samozøejmì i prùvod na Santos, volba krále majálesu, rùzné oblíbené soutìže, volba nejhezèí masky. Zapomenuta nezùstane ani hudební kultura na Santosu se pøedstaví studentské hudební skupiny. S sebou pøinesené buøtíky bude možno si opéct na ohni. Komu zbude ještì dosti sil, mùže je vìnovat tanci na diskotéce (do 24 hodin) a v závìru majálesu dojde i na pùlnoèní pøekvapení. as Tato akce je poøádána v rámci boje proti drogám. V pátek 17. dubna se setkali zástupci nemocnièních zaøízení partnerských mìst Kötzting a Sušice, aby zahájili jednání o možných budoucích vzájemných kontaktech v oblasti rozvoje a zkvalitnìní zdravotnické péèe. (Informace o prùbìhu setkání a dalších krocích pøineseme v nìkterém z pøíštích èísel SN). as ; foto: kj Úpravy jsou platné od 24. kvìtna 1998 Zmìny v jízdních øádech ÈSAD a ÈD Podle slov øeditele ÈSAD, a. s., divize Sušice, Ing. Petra Sýkory, dojde k plánovaným zmìnám, platným od 24. kvìtna tohoto roku v závislosti na úpravách jízdního øádu vlakových spojù. Se závažnìjším omezením nebo zrušením autobusových spojù v okrese Klatovy zatím není poèítáno. Jedinou výraznìjší zmìnou je zrušení autobusové zastávky u prodejny Stavebnin v Nádražní ul., ovšem v okolí zhruba 300 m jsou další dvì stanice, které pro provoz linek na této trase (jedná se o linky: Sušice Rabí Horažïovice, Sušice Rabí Nezamyslice Kejnice) plnì dostaèují. V návaznosti na vlakové spojení dojde k èasovým úpravám u tìchto autobusových spojù: Sušice Hartmanice, Sušice místní doprava. Další èasové zmìny: l K. Hory Sušice Plzeò uspíšen, odjezd v K. Hory; plánovaná je také zmìna u linky K. Hory Sušice Strakonice Praha o všech zmìnách se mohou cestující informovat u øidièe, nebo si u nìj zakoupit nový jízdní øád platný pro danou linku!!! Pro letní turisticky nároènìjší sezónu bude v provozu od 14. èervna do 14. záøí autobusový spoj Buèina Kvilda Horská Kvilda dennì, s návazností na Buèinì na spoje v SRN; o víkendech (sobota i nedìle) bude možno využívat linky Ž. Ruda Prášily Srní Kvilda (s návazností spojù od Horažïovic a Sušice l = Horažïovice Sušice Hartmanice Ž. Ruda a Ž. Ruda Kvilda až do SRN). V dobì školních prázdnin, od 1. èervence do 31. srpna, bude linka Ž. Ruda Prášily Srní Kvilda rozšíøena až na Kaplici Boubín a bude fungovat dennì na více spojích (4 5 dennì). Úpravy jízdného, platné od 6. dubna 1998 v místní dopravì, si urèuje každé mìsto samo. Ceník pravidelných linek je platný pro celou ÈSAD autobusy, a. s., Plzeò. K úpravám cen jízdného dochází po dohodì s Okresními úøady naposledy tomu bylo 4. listopadu loòského roku (z dùvodù inflace, pokynù ministerstva financí pro provedení regulace aj.). Ani po zdražení není na pravidelných linkách využito horní hranice. V jednotlivých pásmech se jízdné zvyšuje o jednu až tøi koruny: 1) do 18 km + 1 Kè; 2) km + 2 Kè; 3) do 25 km + 3 Kè; 4) od 26 do 30 km + 2 Kè. Zmìny v železnièní osobní dopravì S platností od 24. kvìtna se také upravuje jízdní øád ÈD. Dojde ke zrušení jednoho spoje na trati Sušice Horažïovice podle nového jízdního øádu pojede pouze v z Domažlic. Další èasové zmìny železnièních spojù: è : Sušice Klatovy jen v sobotu a v nedìli; 17529: Klatovy Hor. pøedm.: Sušice, Hor. pøedm. dennì, Klatovy Sušice pouze v sobotu; 17509: Sušice Hor. pøedm pøípoj na Plzeò; 17502: Hor. pøedm. Sušice jen v pracovní dny (první vlak od Hor. pøedm. v 6 15 každý den); 17501: Sušice Hor. pøedm pouze pondìlí až pátek; Sušice Praha pøíjezd ; Sušice Praha pøímý spoj pondìlí až sobota; Sušice Praha pøímý spoj nedìle. text a foto: as PØEÈTÌTE SI o zmìnách v jízdních øádech ÈSAD a ÈSD nabídku státní jazykové školy aktuality z historie našeho mìsta pøíspìvky našich ètenáøù kam za kulturou sportovní novinky oblastní kulturní pøehled Smetanùv sál Gymnázium ètvrtek 28. kvìtna v hod. Jam session Jazzové improvizace na populární témata. Vìnováno památce Rudolfa Rokla. Úèinkují: klavíry Eduard Spáèil a Jaroslav Pruner, kontrabas František Uhlíø, bicí Ivan Dominák. Slovem provází Tomáš Sláma. Pøedprodej vstupenek v kanceláøi mìstského kulturního støediska. Velký sál Sokolovny sobota 30. kvìtna v hod. Posezení s Jiøinou Bohdalovou a Petrem Novotným Pøedprodej vstupenek od v kanceláøi mìstského kulturního støediska. každý pátek od 11. záøí do 4. prosince od hod. Kurz taneèní a spoleèenské výchovy Kurzovné 700 korun, prùkazka pro rodièe na celý kurz 50 korun. Pøihlášky v kanceláøi mìstského kulturního støediska pouze chlapci! Informace pro maminky Na èerven pøipravujeme burzu dívèího a chlapeckého obleèení do taneèních. Pøesný termín oznámíme na plakátech a v Sušických novinách.

2 strana 2 Rozmístìní kontejnerù pro jarní úklid Kontejnery pro jarní úklid budou rozmístìny následovnì: Obec Stanovištì Termín Sušice Pod Antonínem kvìtna Pod Vinièkami Pøíkopy u kina ul. ÈSLA u kuleèníku autobusové nádraží proti skladu ZKD Sušice ul. Alšova a Mánesova kvìtna nábø. J. Seitze proti dìtské nemocnici Stará Dlouhoveská nad salonem Husovo nám. u gymnázia Štìbetka køiž. s ul. B. Nìmcové Sušice køiž. ul. Køièkova s ul. U vodárny kvìtna V Drahelinkách ÈSAD ul. Nádražní pøed mostem PDA Rok na návsi Èervené Dvorce Volšovy u bývalé sušky M. Chmelná proti bývalé hospodì kvìtna V. Chmelná proti hostinci U Koubù Albrechtice u autobusové zastávky Záluží u autobusové zastávky Sušice Nuželická, køiž. ul. Hluboká Kontejnery na jarní úklid jsou urèeny na bioodpad, tzn. odpad ze zelenì (vyhrabaná tráva, oøezané vìtve, apod.). Je zakázáno do kontejnerù ukládat jiný odpad! Obèanùm, majícím zájem o vylepšení veøejné zelenì v okolí svého bydlištì, mùžeme na požádání navézt zeminu na pøedem dohodnuté místo. O výsledku jarního úklidu vás budu informovat na stránkách Sušických novin. Ještì poznámka ke sbìru tøídìného odpadu: do doby, než bude zøízen sbìrný dvùr (nejpozdìji do ), nebude provádìn sbìr tøídìného odpadu plastù (PET lahví). ING. ZDENÌK BACHAN, vedoucí odboru VPS Pùvodnì patøil pod tuto fotografii komentáø: Tak takhle tedy ne! Kontejnery na jarní úklid jsou totiž skuteènì urèeny jen pro jarní úklid na veøejném prostranství, nikoli ve sklepech, na pùdách a v jiných zákoutích obytných domù a bytù. Mìl by tedy pøevažovat odpad z veøejné zelenì. Nyní jsme ovšem obdrželi dopis støediska recyklací firmy ELIOD, s. r. o., v Klatovech, že jsou nuceni uzavøít výkupnu Západoèeských sbìrných surovin v Sušici z dùvodu druhotné platební neschopnosti odbìratelských firem a skuteènosti, že nabídka tøídìných surovin silnì pøevyšuje poptávku na našem i zahranièním trhu. Vznikl tedy problém, kam s ním? s tøídìným odpadem, který nepatøí do popelnic a není místo, kde jej lze legálnì odložit. Abychom zamezili vzniku èerných skládek nejen v okolí Sušice, ale i pøímo ve mìstì, rozhodli jsme se, že do doby otevøení plánovaného Sbìrného dvora (v areálu VPS) budeme odkládání takového odpadu do kontejnerù tolerovat. Tøídìní odpadu bude provádìt støedisko VPS a firma RUM- POLD jej za úhradu zlikviduje. V souèasné dobì probíhá jednání se Sbìrnými surovinami o vývoji nastalé situace a o jejím øešení. Aktuální informace budeme pøinášet i nadále prostøednictvím Sušických novin. Ing. Zdenìk Bachan, vedoucí odboru VPS, foto: as RLA STALLION, reklamní agentura Plzeò ve spolupráci s Mìstem Sušice a Mìstským kulturním støediskem srdeènì zve na sušické námìstí. Zlatá stezka 98 pátek 5. èervna od 16 hod. country hudba, tanec, šermíøi, dobová krèma, na závìr veèera ohòostroj sobota 6. èervna od 9 do 18 hod. na námìstí bude pøipravena dobová krèma, lazebnice, ukázky historických øemesel, stánky s dobovým zbožím. Uvidíte šermíøsko divadelní pøedstavení, pøepadení karavany se zlatem, lidové tance, kejklíøe, historické støelné zbranì a øadu dalších atrakcí Dìti, které v sobotu pøijdou v maskách rusalek, permoníèkù a jiných bájných obyvatel šumavských lesù mají vstup zdarma. Hlavním garantem programu je TVX Bohemia dùlní, a. s. Program sponzorují: Architektonické studio Hysek s.r.o. Plzeò, Hasit a.s. Velké Hydèice, Reiffeisen stavební spoøitelna a.s., Klimo Klatovy, inzertní noviny Annonce, Parkservis Šumava Sušice, Západoèeská energetika a.s., Rumpold Sušice, radio FM Plus, Radio Šumava aj. Kaleidoskop Uèebna SJŠ v Zákl. škole Lerchova ul. Státní jazyková škola v Sušici Ve školním roce 97/98 zaznamenala jazyková škola nárùst v poètu kurzù. Zájem byl hlavnì o angliètinu, speciální kurzy i francouzštinu. V 17 kurzech je zapojeno celkem pøes 250 posluchaèù. Jazykové kurzy pokraèují vesmìs ve tøech stupních. V letošním roce byl otevøen i kurz pro pøípravu na státní jazykovou zkoušku základní z jazyka anglického. Speciální kurz Rodièe a dìti Aj se setkává se stále vìtším zájmem, byl otevøen i druhý roèník. Vìtšina kurzù se zamìøuje svou náplní na praktické potøeby zájemcù, tj. bìžnou konverzaci v cizím jazyce. Škola pøipravila dvouletý intenzivní program v kurzech Aj a Nj se zamìøením na obchodní a technické spektrum pro PAP Sušice a.s. a SOLO Sušice a.s. Do všech kurzù je možno se zapojit i bìhem školního roku, pokud uchazeè projeví odpovídající znalosti na úrovni probírané látky. Co pøipravila jazyková škola pro školní rok 98/ 99? Souèasné kurzy budou ve studiu pokraèovat. Kromì standardních základních kurzù pro zaèáteèníky, mírnì pokroèilé a pokroèilé budeme otevírat i další kurzy. Jednak SPECIÁL- NÍ v tìchto kurzech budou zapojeni dle zájmu i menší skupiny žákù, studentù a dospìlých výhradnì v souladu se zamìøením upevòování jazykových dovedností ze ZŠ a støedních škol, rozvíjení netradièních studijních forem jako doplnìk øádného studia, konverzaèní kurzy pro praktickou komunikaci aj.; dále PØÍPRAVNÝ kurz pro státní jazykovou zkoušku základní a ÈEŠTINA PRO CIZINCE. Opìrným jazykem pro tyto kurzy bude Aj nebo Nj. Úspìšní judisté DDM Sušice V sobotu 18. dubna bojovali judisté v kategorii mladších žákù a mláïat na soutìži v Klatovech o nejlepší umístìní. Soutìže se zúèastnily oddíly z Tachova, Pobìžovic, Klatov, Domažlic, Prachatic a také oddíl juda pøi DDM Sušice. Støíbrnou medaili vybojoval v kategorii mláïat (váhová kategorie do 36 kg) Pavel Král. Bronz si pøivezl Jakub Šmíd v kategorii do 33 kg. Závodníkùm srdeènì blahopøejeme a dìkujeme za vzornou reprezentaci. Oddíl poøádá pro sportovnì založené dìti soustøedìní v Nezamyslicích. Zájemci se mohou informovat v pondìlí v dobì od hodin a ve støedu od hodin ve sportovní hale. V pondìlí 18. kvìtna se mohou všichni pøijít podívat do sportovní haly, kde se uskuteèní oddílový turnaj v judu. Zaèátek je v hodin. zk Pro pøípravu dalšího školního roku je tøeba již nyní poèítat s pøedpokládaným pøíjmem ve formì školného a pøedpokládaným poètem kurzù a lektorù. Proto budeme uzavírat zápis do SJŠ k 1. èervnu Studenti, kteøí se do školy zapíší do této doby a uhradí stanovené školné, nebudou hradit zápisné. Úhrada zápisného se tudíž bude týkat pouze studentù opozdilcù (Pro informaci uvádíme, že zápisné je stanoveno na 350 Kè). Školné se zvyšuje, zdaleka však jeho výše nepøesáhne celostátní prùmìr státních jazykových škol a už vùbec ne škol soukromých. Kurzy s menším poètem úèastníkù budou pomìrnì dražší. Výše školného: pro dìti do 15 let = Kè; pro studenty nad 15 let = Kè; pro dospìlé = Kè. Školné pro speciální kurzy: RaD/rodièe a dìti: 1 rodiè + 1dítì = Kè; 1 rodiè + 2 dìti = Kè; 2 rodièe + 1 dítì = Kè. Pro speciální kurzy (smluvní ceny) s minimálním poètem úèastníkù (3) je stanoveno školné od Kè výše. Uchazeèi pøihlášení bìhem školního roku uhradí pomìrnou èást školného. V termínu do je tøeba odevzdat pøihlášku + doklad (kopii) o zaplacení školného bez zápisného. Pokud nebude dodržen tento termín, bude zápisné pøipoèítáno ke školnému. Zájemci obdrží pøihlášky i složenky k zaplacení od svých lektorù, novì pøihlášení si potøebné vyzved- nou v kanceláøi SJŠ v odpoledních hodinách (po èt mezi 16. a 17. hod.). SJŠ pøichází v tomto roce také s novinkou. Pøedložila totiž projekt v rámci Fondu malých projektù SPF (Euroregion) pod názvem Komunikaèní provázání støedisek centrální Šumavy. Projekt byl schválen a udìlený grant bude sloužit rozvoji komunikace mezi studenty, uèiteli i místními samosprávami pøíhranièních obcí. Pomocí Internetu tak jazyková škola pohotovì zajiš uje cizojazyènou korespondenci mezi organizátory výmìnných akcí SJŠ Sušice, gymnázia Kötzting, Fachakademie Zwiesel a Jugend Bildings Stätte Waldmünchen. Státní jazyková škola v Sušici má tento Mgr. PAVEL KAHLE, ZØ SJŠ Dárcùm krve Plánované odbìry krve probìhnou v mìsíci kvìtnu ve stanovených termínech na tìchto místech: Velhartice zdravotní støedisko Sušice Dùm Penzion pro dùchodce Odbìry krve se uskuteèní vždy od 14 do 17 hodin.

3 Aktuality strana 3 Nemovitosti co o nich víme a nevíme? (3/4) pozemky Oznámení Podle zákona ÈNR è. 485/91 Sb., ze dne , kterým se mìní a doplòuje zákon ÈNR è. 367/90 Sb., 36 a, odst.4, Mìstský úøad v Sušici dává na vìdomí obèanùm zámìry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Pronájem objektù na stavebních parcelách p.è a 2985 a pronájem pozemkových parcel è. 1069/45, 1069/48, 1069/ 49 k.ú. Sušice (areál bývalého autokempu na Volšovské ulici). 2) Pronájem nebytových prostor v èp. 1160/II k. ú. Sušice (ul. Kaštanová). 3) Pronájem èásti pozemkové parcely è. 149/2 k. ú. Sušice (ul. Trocnovská). 4) Odprodej èásti pozemkové parcely è k. ú. Sušice (ul. Hájkova). 5) Odprodej èásti pozemkové parcely è. 1593/34 k. ú. Sušice (ul. Pod Skalkou). 6) Odprodej domu èp. 21/I se stavební parcelou p. è. 4/1 k. ú. Sušice (ul. T.G.Masaryka). 7) Odprodej 1/6 domu èp. 4/I se stavební parcelou p. è. 103 k. ú. Sušice (námìstí Svobody). 8) Odprodej garáží na stavební parcele p. è k. ú. Sušice (ul. Na Burince). Vyvìšeno dne: Za Mìstský úøad v Sušici KAREL JANDA, starosta PRAVIDELNÉ A VÝROÈNÍ TRHY NA SUŠICKÉM NÁMÌSTÍ Kvìten: 12., 26., Èerven: 9., 23., Èervenec: 5. - Letní, 7., 21., Srpen: 4., 18., Záøí: 1., 5. a 6. Pou ový, 15., 29., Øíjen: 13., 27., Listopad: 10., 24., Prosinec: 8., 12. a 13. Vánoèní, poslední pravidelný trh v roce Vyhláška 279/1997 èlení pozemky pro úèely ocenìní (od nejjednodušších skupin k nejsložitìjším) následovnì: 26: Jiné pozemky: 1) hospodáøsky nevyužitelné skála, moèál ap. Cena jednotná: 0,50 Kè/m 2 2) jiné pozemky nestavební, nezemìdìlské, nelesní. Cena jednotná: 5 Kè/m 2. 25: Lesní pozemky: Cena pozemku je odvislá od lesního typu, který na nìm roste a snižuje se dle stupnì poškození (imise ap.) a dle kategorie (napø. lázeòské lesy). Cena nejèastìji v intervalu 0,20 6,60 Kè/m 2. POZOR! Jedná se pouze o cenu pozemku, nikoli vlastního lesa. Pro ocenìní lesa nestaèí vyhláška, ale je nutno získat další údaje z lesního hospodáøského plánu. Otevøenì pøiznám, že ocenit les bez spolupráce s fundovaným lesníkem bych nedokázal, stejnì jako plodící sad bez sadaøe. 24: Zemìdìlské pozemky: Orná pùda, chmelnice, ovocný sad, louka atd. Cena se zjistí dle bonitovaných pùdnì ekologických jednotek (BPEJ), které eviduje pozemkový úøad a postupnì i katastr nemovitostí. Cena v inter- Sokolovna v Sušici nabízí jednotlivcùm, podnikùm, spoleènostem, zájmovým spolkùm vhodné prostory: velký sál, Husùv sál, salonek, konferenèní místnost a cvièebnu: k poøádání: Po dohodì zajiš ujeme služby: koncertù pøedtanèení taneèních zábav, plesù propagace, výzdoba rodinných a podnikových pøedprodej vstupenek oslav inzerce v místním tisku kurzù restaurace prezentací hudba cvièení malých skupin šatnáøka schùzí, školení a výuky poøadatelská a hasièská prodejních akcí služba valu od 0 do 13 Kè/m 2 (nejèastìji 1 až 5 Kè/m 2 ). 23 Stavební pozemky: Zastavìné, popø. volné, na které bylo vydáno územní rozhodnutí dle Stavebního zákona. Tržní pohled na stavební pozemky je hlavním tématem tohoto pojednání. Zásadnì nutno rozlišit dvì skupiny: 1. SP zastavìné. Ty tvoøí nedílný celek se stavbou, samostatnì se oceòují pouze výjimeènì, a to vìtšinou administrativní cenou. Naprosto scestné jsou metody, které hodnotu pozemku odvozují od hodnoty stavby. Kvalitní pozemek je èasto zaneøádìn nevhodnou stavbou. Cena dle vyhl. 297/1997 pro Sušici: 100/m 2, pro venkov: 35/m 2. Tyto ceny se dále upravují dle polohy a napojení na inženýrské sítì, zhruba v rozmezí 50 až 300/m 2 (Sušice) a 20 až 100/m 2 (venkov). Jak výše uvedeno, s tìmito pozemky se samostatnì prakticky neobchoduje. Vìtšinou se jedná o dokoupení pozemku jiného vlastníka ke stavbì. 2. SP nezastavìné. Toto je naprosto opaèný pøípad. Volný SP je vzácné zboží a je spojen s oèekáváním budoucího výnosu. Má v sobì spekulaèní a rizikový prvek. Ocenit jej je pro znalce jeden z nejobtížnìjších úkolù. Ve høe je spousta faktorù, napø.: územní plán (vlastní regulativy + perspektiva rozvoje popø. útlumu okolního území) pøírodní a hydrogeologické podmínky (spodní voda, radon ap.) poloha vzhledem k okolní zástavbì a uvnitø této zástavby svažitost a orientace ke svìtovým stranám geometrický tvar parcely pøístup z veøejné komunikace kvalita okolního prostøedí z hlediska ŽP dostupnost napojení na inž. sítì omezení vlastnických práv (ochranná pásma, vìcná bøemena ap.) atd. V každém pøípadì u SP platí více než u jiných druhù nemovitostí: neukvapit se! Mají na rozdíl od staveb jedineènou vlastnost: nepotøebují opravy a údržbu, jejich životnost je prakticky nekoneèná, umí na svoji šanci èekat. Všeobecnì platí, že výhodné je prodávat v dobì konjunktury a kupovat v dobì krize. Do úvah o tom, v èem my teï zrovna jsme, bych se pouštìl nerad. Obvyklá cena volných SP: I pøi dobré poloze èiní náklady na zainvestování syrového pozemku inženýrskými sítìmi zhruba 500 Kè/m 2. Tzn. obvyklá cena zainvestovaného SP pravdìpodobnì nebude pod 800 Kè/m 2 (na venkovì 500 Kè/m 2 ). Horní hranici vzhledem k výše uvedeným individuálním faktorùm nedokážu od stolu urèit. Ing. V. PELEŠKA, znalec, investièní poradce Mìstská policie upozoròuje obèany, že dne od 12 hodin a od 7 hodin bude z dùvodu realizace kulturní akce Zlatá stezka 98 uzavøeno námìstí. Zároveò vás na tuto akci srdeènì zveme.

4 strana 4 VZPOMÍNKA Spoleèenská kronika ÚMRTÍ NAROZENÍ V oèích slzy, v srdci žal, domov zùstává prázdný dál. Dne 9. kvìtna vzpomeneme prvního smutného výroèí, kdy od nás odešel manžel a dìdeèek, pan MILOSLAV NÌMEC ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami. Dne 4. kvìtna 1998 uplynuly ètyøi roky od úmrtí našeho manžela, tatínka a dìdeèka, pana ZDEÒKA PAVLÍÈKA z Podmokel. Vzpomíná manželka a synové s rodinami. Vzpomínky Život nás zanes do dalekých bøehù uèil nás myslet z jiných, cizích vìt V soumraku veèerù míst známých ret šeptá nám pohádky V nich vracíme se zpìt hgh Jan Václavík (1925), Strašín, Lazny Marie Vimmerová (1913), Chanovice Emanuel Prais (1907), Hrádek Èejkovy Cecilie Švandová (1900), Sušice I, 112 Miroslav Hvìzda (1919), Sušie II, 886 Josef Dušek (1935), Strašín Theodor Zívr (1915), Sušice II, Šimon Meliš (1933), Horažïovice Josef Železný (1915), Sušice II, 1073 Marie Hrabová (1925), Sušice II, Jiøina Potužáková (1928), Èíhaò Marie Fürbacherová (1924), Kolinec Marie Èerná (1918), Sušice II, 995 Václav Novotný (1910), Sušice II, 911 Tomáš Brejcha (1911), Èímice Valentina Šimková (1922), Sušice II, 1063 Jarmila Šnajdrová (1922), Hory Matky Boží Josef Pøinda (1933), Sušice II, 894 Milada Dudáèková (1927), Sušice III, Marie Hrachová (1922), Sušice II, 132 Stanislav Kokeš (1924), Ostružno 40 Marie Bulková (1921), Sušice II, Božena Midlochová (1942), Sušice II, Marie Prùchová (1912), Újezd u Chanovic 26 Marie Kerecmanová (1930), Sušice II, Františka Bosáková (1907), Sušice II, 356 Anna Michalová (1911), Sušice II, Bohumil Smolka (1931), Sušice II, 227 Frieda Luhanová (1908), Velké Hydèice Tereza Hofmanová, Sušice II, Jana Kianková, Srní 110 Michal Frait, Rabí 137 Stanislav Hejplík, Sušice II, Daniel Sládek, Sušice II, 791 Marek Pøerost, Sušice II, Daniel Pichler, Sušice III, Anna Hejduková, Žichovice Tomáš Mužík, Hlavòovice Milínov Aneta Makrlíková, Horažïovice 1068 Karel Šperl, Sušice II, 1054 Eliška Medová, Sušice II, 1165 Václav Volf, Velhartice Zuzana Orthová, Hrádek Lucie Schwarzová, Hrádek 222 Ondøej Volák, Dlouhá Ves Annín Andrea Kokiová, Sušice II, 28 Patrik Kopelent, Hlavòovice Radostice Jonáš Bárta, Dlouhá Ves, Annín 34 Michala Nová, Nalžovské Hory Ústaleè 37 Marie Plasová, Zavlekov, èást Plichtice 42 Petr Beneš, Hrádek Tomáš Martínek, Horažïovice Miroslav Lašek, Sušice II, Tomáš Mièúch, Kašperské Hory 96 Jan Zálabský, Horažïovice Vendula Paroubková, Sušice III, Jakub Nový, Sušice II, Jan Nový, Sušice II, 918 David Chmelík, Budìtice Vlkonice 5 Štìpánka Umnerová, Horažïovice Patrik Hubáèek, Hrádek 197 soutìž soutìž soutìž soutìž soutìž soutìž Vážení luštitelé! Touto køížovkou otvíráme ètvrté soutìžní kolo. I v nìm se budeme vìnovat regionálním výroèím v letošním roce. Budete-li s námi luštit a soutìžit o letní dárkový balíèek, zašlete nám znìní tajenek ze SN è. 9 a 10/98 na korespondenèním lístku na adresu redakce nejpozdìji do 29. kvìtna Vítìzem tøetího soutìžního kola a výhercem dárkového balíèku se stala paní Vlasta Polatová ze Sušice. Gratulujeme! V roce 1933 byl v Chudenicích natoèen film (1. díl tajenky), nejstarší (2. díl tajenky) poøízený na našem okrese.

5 Nad kronikou mìsta Sušice Dùm èp díl Od 19. století zde sídlila øada obchodníkù, øemeslníkù a živnostníkù. Pan Josef Seidl zde mj. provozoval malé hospodáøství, choval 3 kusy hovìzího dobytka. Požár v 9 30 hodin znièil celé zadní køídlo. Bydleli zde tesaø Antonín Rejžek, nar. 1850, syn tesaøe Jana Rejžka, krejèí Korda, nožíø Marek, obuvník Èerný a nájemce hostince U Seidlù pan Klepl. Dne 23. øíjna 1913 opìt hoøelo ve dvoøe èp. 36 a 37. Do roku 1945 zde provozoval èinnost košíkáøskou Holub. Po válce byl jeho podnik pro spolupráci s okupanty konfiskován. Od minulého století zde sídlila drogerie lékárníka a purkmistra Josefa Seidla, který roku 1898 zveøejòuje tento inzerát: Drogerie Josef Seidl mag. lékárník v Sušici na námìstí èp. 36 doporuèuje veškeré do oboru toho spadající zboží léèivé, luèebniny, zvìroléèebné pøípravky, zboží materiální, voòavkáøské, minerální vody, desinfekèní pro- støedky. Výroba sodovky a limonád. Barvy suché i tøené, laky, fermeže, barvy na látky, laky na podlahy. Jemná léèivá i ostatní vína. Francouzský cognac, malaga, jemné èaje, octová trest, ocet ovocný i stolní, esence k pøípravì rumu, èistý i denaturovaný líh. Inkousty stolní i toiletní houby, køída, hectografická hmota. Prostøedky proti všelikému hmyzu. Kakao, maggi, liebig. Nestlého mouèka, Odol. Zboží zaruèenì èisté, ceny mírné. Nový nájemce drogerie Karel Sejpka r nabízí: Nejlepší a nejlevnìjší zboží materiální dodá DROGUERIE KARLA SEJPKY, Sušice, námìstí. Barvy, fermeže, oleje, laky všeho druhu, luèebniny, prostøedky desinfekèní, mýdla, voòavky, minerální vody, medicinální a pøírodní vína, fotografické potøeby aj. Další nabídka: Bengálské pochodnì, ohòostroje a rùzné pyrotechnické zboží k oslavám Husovým má na Výroèí významných osobností Antonín KLEE, uèitel, varhaník narozen 27. kvìtna 1864 v Sobìslavi, byl uèitelem v Žihobcích, Budìticích, Sušici. Zkomponoval èetné písnì, sbory a varhanní díla. Zemøel 22. kvìtna 1912 v Sušici. Matìj HRON, malíø krajináø, grafik byl regionálním pracovníkem v Klatovech. Narodil se 30. kvìtna 1888 v Klatovech a tam také 1. záøí 1964 zemøel. Stanislav TOMAN, hudební skladatel dirigent prvního klatovského symfonického orchestru. Narozen 7. kvìtna 1885 v Klatovech, zemøel 21. ledna 1961 také v Klatovech. Daniel František VOØÍŠEK, autor veršované skladby Ohnivá lamentací, pláè a naøíkání královského mìsta Klatov nad ohnìm. Narodil se 20. kvìtna 1641 v Klatovech a zde zemøel 14. øíjna MUDr. Bohumil PRUSÍK, internista, narozen 26. kvìtna 1886 v Klatovech. Profesor fakulty všeobecného lékaøství UK a øeditel její Laboratoøe kardiovaskulární. Èlen korespondent ÈSAV. Specialista na srdeèní, cévní a plicní choroby, zakladatel ès. angiologie. Je autorem øady odborných publikací. Zemøel 6. záøí 1964 v Mariánských lázních. as O knihách Jen ta kniha je dobrá, která nutí èlovìka, aby ji èetl pomalu. F. Vymazal Chtìla bych, aby èeská kniha byla opìt nejdražším pokladem národa. E. Krásnohorská Buï vìren knize, dokud dýšeš. Kniha je nejlepším pøítelem, nebo tì neoklame, neopustí, nezradí. Kniha je nejlepším spoleèníkem, nebo lidé nejlepší dali v ní to nejlepší, co mìli v duších svých. Kniha je nejlepší zábavou, ponìvadž ti nikdy nedá klesnouti na stupeò zvíøete. S. Machar Svìt je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí èíst. G. Goldoni Dílo tištìné pouze velkými písmeny se tìžko ète. Právì tak život ze samých nedìlí. J. Paul A tak tedy z tìchto slov, synu mùj, hodnì dosti osvícen býti mùžeš. Sic dìlání knih mnohých žádného konce není, a èísti mnoho je zemdlení tìla. Šalamoun Za vše, co je ve mnì dobrého, vdìèím knihám. M. Gorkij Z jarní kvìtomluvy Josef Fuksa Sedmikrásky Umounìné tváøe a zcuchané vlásky to je jaro košiláèek malý, jeho zoubky bílé to jsou sedmikrásky, smìjí se teï, když se vyspinkaly. Blatouchy Žlutých dukátù hrst u potoka svítí, jsou to housátka snad, nebo zlaté kvítí? Pampeliška Krátký je mùj život, jepièí má sláva. Dnes jak nemluvòátko mléko stéblem saji zlato kvìtù shoøí, probìlí má hlava a støíbrné vlasy zítra vìtrem vlají. Dùm èp. 36 s pohøebním prùvodem z dvacátých let na fotogradii z archivu kronikáøe. skladì Karel Sejpka, drogerie Sušice, nám. èp. 36. A ještì jedna: K opravì domù jedinì fasádní barvy zn. FRONTON. Drogerie Vl. Koubek, Sušice, námìstí 36. Pokraèování pøíštì. VÁCLAV CHOVÍT, kronikáø Ze šumavského kalendáøe 1997 O zázraèné studánce Zázraèná studánka, poblíž kaplièky svaté Anny u Èachrova v ochranì šumavských hvozdù, ztratila dávno svou kouzelnou moc. Na podzim roku 1720 svolal rebel Matouš ke skalce svatého Víta robotný lid z Vítnì, Bradné, z Jesení i odjinud. V okolí hlídkují a støeží rebelové. V Mladicích pod starou lípou se skrývá Antoš z Vítnì, pøi cestì U Špièáku je Janek z Kunkovic. Vùdce rebelù Matouš promluvil k nevolníkùm: Lidé! Životem, který žijeme my psanci a vy pod knùtou pánù, žít nelze! Sešli jsme se u studánky, která ztratila svou moc, abychom se poradili, jak svùj život zlepšit. Musíme odstranit pána z Èachrova a bude nám dobøe! Rozhlašte po okolí, že zázraèná studánka znovu nabyla svou moc. Já se svými chlapci provedu kouzlo! Pøítomní se rozešli s nadìjí, že se jejich životní podmínky zlepší a že budou žít dùstojný život. Nikdo se nedovážil Matouše zradit. Nejdøíve zprávu o obnovení zázraèné moci studánky zaslechl správce od služebnictva. O tom, co se povídá, informoval svého pána. Èachrovský pán rodem z Fruweinù, jak se onu novinu dozvìdìl, hned ten veèer za tmy vyjel na projížïku na koni ke studánce u kaplièky. Slezl z konì, pøistoupil ke studánce a hledí na její hladinu. Pøál si veliké bohatství a øeè uzavøel: Dej, abych se stal králem Èeského království, abych Své pøání nedokonèil. Z køoví vyskoèili rebelové. V mìsíèní noci ze zablýskly šavle a sekery. Ukonèily tak život tyrana. Mezi nezasvìceným robotným lidem se dlouho øíkalo, že pána potrestala kouzelná moc ze studánky. Èachrovského panství se ujal jiný pán. Vykoøis oval a ponižoval poddané jako pøedchùdci. Postupnì tak lidé poznávali, že moc nad spravedlností a štìstím nemají kouzelné síly, ale sami lidé. JOŽA URBAN Z historie strana 5 Práce v selském mudrosloví Bez práce není ovoce. Kdo pracuje, toho Bùh nezkracuje. Kùò k tahu, pták k letu a èlovìk k práci. Mladí ležáci, staøí žebráci. Chceš li hrachu, dìlej, brachu! Kdo neseje, ten nevìje. Jesle k skotu nechodí. Komu se nelení, tomu se zelení. Kdo chce chleba, pracuj co tøeba. Ranní ptáèe, dál doskáèe. Ani slepice nadarmo nehrabe. Jaké dílo, takový plat. Spáti dlouho do rána nectí hospodáøe ani hejtmana. Záhy vstávej, pøíklad dávej! Špatná to hospodynì bývá, kterou slunce pod peøinou vídá. Poøádek duše všech prací. Kdo ráno vstává, tomu Pánbùh dává. S postele skok, k bohatství krok. Kdo dìlá, vydìlá. Práce nehanobí èlovìka. Práce kvapná, málo platná. Jaká mzda, taková práce. Než špatnì orati, radìji vypøahati. Radìji málo a dobøe, než mnoho a špatnì. Boha vzývej, sám ruky pøikládej! Dobøe slunce modlitbou vítati a s prací v rukou se s ním louèiti. Èlovìèe pøièiò se a Pán Bùh ti požehná! Vše s mírou, i s prací. Ani kùò nad sílu neskoèí. Unavenému i nohy tìžký. Po práci sladké odpoèinutí. Hlad a práce výborné koøení. Zahálka poèátek všech høíchù. Zahálky milovníkem, nebìduj, že jsi hadrníkem! Lenost je zlá kouzelnice, která hospodáøi škodí. Poøádek a dobrý pozor, všechno ku prospìchu vodí. Zahaleèùm vždy svátek, i kdyby byl pátek. Lenice bývá ospalec. Oko Pánì má vše na ránì. Bìda té kuchyni, která nevídá hospodyni! Bez hospodáøe i dobytek pláèe. Více dvì oèi, než dvì ruce vydìlají. Lenoch nemoh. Nedbal si zjednal. Líná ruka, holé neštìstí. Važ si èasu, chop se práce, zahálky se støez co zrádce! šumavský kalendáø 1997 Rok v pranostikách kvìten Vstupujeme do mìsíce, který je pokládán za nejkrásnìjší v roce. Má však ještì další prvenství: jediný ze všech mìsícù v roce má dvì pojmenování starší máj (z latinského maius) a mladší kvìten (podle pøírody, která v tuto dobu kvete). Málokdo však ví, že název kvìten je u nás znám teprve necelých 180 let. Užil ho poprvé jeden z tvùrcù novodobé èeštiny Josef Jungmann r pøi zèeš ování francouzského pøírodního románku Atala aneb láska dvou divochù na poušti F. R. Chateaubrianda. Starší oznaèení pátého mìsíce se však ještì dlouho udržovalo a je dosud pomìrnì živé. Užil ho i Karel Hynek Mácha pro svou nesmrtelnou báseò z r podle tehdejšího pravopisu mìl však její titul pøi svém vzniku podobu Mág. Stejný název kvìtna má i vìtšina našich pranostik. Z toho by se dalo usuzovat na jejich relativní stáøí. Úvodní kvìtnová rèení pøinášejí rùzná libozvuèná pokraèování kamnové pranostiky známé již z bøezna a dubna. To, co dále kvìtnové pranostiky vítají, nám vìtšinou nejde pod vousy: kvìten chladnìjší, spíše deštivìjší. Abychom porozumìli nejznámìjší pranostice Studený máj v stodole ráj, doplòme ji rèením Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. Kvìten by tedy podle poznatkù našich pøedkù nemìl pøíliš vyboèit z normálního chodu teplot; pøi teplém máji jsou obavy z nižších výnosù. Zdravé meteorologické jádro naší oblíbené prùpovídky potvrzuje známý meteorolog A. Gregor. Normální kvìten se vyznaèuje pomìrnì rychlým ohøíváním evropské pevniny, což se projevuje stálým vzestupem prùmìrných teplot vzduchu. Pøilehlý oceán se ohøívá pomaleji. Zatímco v zimì byl teplejší než kontinent, v letním pololetí zùstává postupnì v oteplování za evropským vnitrozemím stále více pozadu. Tyto teplotní rozdíly se zaènou obvykle projevovat i v rozložení tlaku vzduchu. Nad teplejší pevninou se tlak vzduchu snižuje, nad chladnìjším oceánem zvyšuje. Tato nerovnováha se pak vyrovnává pronikáním chladnìjšího vlhèího vzduchu od moøe na kontinent. Nedochází li bìhem kvìtna k neobvykle rychlému prohøívání evropského kontinentu, nehrozí pøíliš prudký nástup a delší trvání advekce (pøílivu) vlhkého vzduchu, a tím deštivého poèasí v první polovinì èervna. Neoèekává se tedy výrazné medardovské poèasí, které by mohlo ohrozit vývoj polních plodin i senoseè. as Stalo se v Sušici 10. kvìtna 1906 Dìlnický svátek 1. máj, dle souhlasných zpráv rùzných èasopisù, nebyl prý letos tak imposantní jako v létech pøedešlých. Velká èást dìlnictva se letos vùbec nezúèastnila a dala pøednost práci. Tak se zdá, že znenáhla se od oslavy upouští, a že bìhem nìkolika let snad i zanikne. Bylo by ovšem jinak, kdyby 1. máj pøipadl na nedìli, kdy se nepracuje vùbec. Pøi nynìjší drahotì všech poživatin však kdy musí každý, a dìlník neb živnostník s každým poèítati, dá se ovšem pøednost práci a výdìlku a tu se mnohému nechce oslavovati, když na druhé stranì za ztracený den náhrady nemá, vydání však vìtší než v den jiný. Což aby se oslavil 1. máj, když by nepøipadl zrovna na nedìli, o nejblíže pøíští nedìli nìjakou pìknou slavností, výletem, atd. Metení ulic. Od 1. kvìtnového pondìlí, t.j. v dubnu nemetla se ulice Havlíèkova. Po onom trhu dobytèím zùstala na dláždìní známá vrstva výkalù pøilepena. Nastalým nyní suchem, jízdou a chùzí, od dláždìní vše uvolnìno a k tomu nastøádané smetí, tvoøilo v ulici této pravé smetištì, s kterým dne 8. tm. panující vítr si rozpustile pohrával a celé mraky prachu a smetí do bytù a prùjezdù zanášel. Obyvatelé této ulice snažnì žádají kompetentní orgány, obecnímu metaøi naøíditi, aby v této ulici hledìl více èistoty než jak dosud uèinil. Divadelní vlak do Plznì. Pìvecká župa Pošumavská poøádá v nedìli dne 27. kvìtna t. r. ku návštìvì divadla plzeòského zvláštní vlak pro èlenstvo svých pìveckých jednot v Horažïovicích, Písku, Strakonicích, Sušici, Volyni a pro obecenstvo tìchto mìst, k nìmuž pøipojí se zajisté i jiní úèastníci z okolí našeho. Provedena bude zajímavá opera Mignon od Ambr. Thomase. Spolek k poskytování penìžité náhrady porotcùm, u porotního soudu v Písku svùj úøad vykonávajícím, koná v pátek 11. kvìtna 1906 o 8. hodinì veèerní v èítárnì Mìš anské Besedy v Písku øádnou valnou hromadu, k níž se páni èlenové uctivì zvou. Poøad: 1. Zpráva za uplynulé období. 2. Zpráva pokladnièní. 3. Zpráva revisorù úètù. 4. Volné návrhy. Letní poštovní úøad. Dne 15. kvìtna bude opìtnì do 30. záøí v restauraci u Èerného jezera na Šumavì otevøena poštovna, pøidìlená k doruèov. okresu c. k. pošt. úøadu ve Špièáku. Sirka Dvìma prsty držím hoøící sirku. Malý kousek stromu, který za mnou pøišel domù. Na stole leží krabièka. Je plná kouskù stromù. Už dohoøívá sirky hlavièka, už hoøí kmen stromu. V popelníku leží zèernalá sirka. Popel co zbyl po kmeni stromu. -nk- Inzerát vydaný v èasopise Svatobor, èasopis politický, vìnovaný zájmùm Pošumaví, pro pouèení a zábavu v roce 1906.

6 strana 6 Ètenáøi nám píší Aromaterapie XI. Poèátky èeské profesionální aromaterapie Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeò, jež se má zapálit. Jan Amos Komenský Život nám pøináší mnoho možností uèit se. Mnohokrát jsme v životì žáky, mnohokrát jsme v životì uèiteli. Nyní mohu všem pøátelùm a milovníkùm aromaterapie s radostí sdìlit, že od záøí se otevírá další možnost být žákem. V záøí tohoto roku zaèíná svou èinnost první akreditovaná škola aromaterapie. Tato škola má statut rekvalifikaèního kurzu. Jedná se o 16 studijních víkendù a jeden víkend opakovací. Frekvence studia je vždy jeden víkend v mìsíci. Studium je ukonèeno zkouškou Èlenové pøíznivci psù služebních plemen, nacvièovali v té dobì skladbu urèenou pro první celostátní spartakiádu, které se v roce 1955 mìli zúèastnit. Po nìjaké dobì byl však nácvik z hygienických dùvodù odvolán. Aby èlenové nezaháleli, uspoøádal klub v obcích Annín a Velhartice pro obèany veøejná vystoupení, na kterých pøedvádìli ukázky výcviku a rùzné atraktivní cirkusové kousky. Snažili jsme se na okrese toto branné sportovní odvìtví dostateènì propagovat. V šedesátých létech narušila však naši èinnost nepøíjemná a nepøedvídaná událost. Potkalo nás to, co jsme nejménì oèekávali a nepotøebovali. Z neoploceného pozemku se nám ztratily všechny pøekážky sloužící k výcviku. Jelikož byly zhotoveny ze døeva, nebylo pochyb o tom, že se nìjakému pobertovi staly laciným palivem. V dùsledku této pro nás citelné a nenahraditelné ztráty (abychom mohli pokraèovat ve výcviku), jsme byli nuceni navázat spolupráci s našimi pohranièníky, èleny bývalé Pohranièní stráže, jejichž výcvikový areál se nacházel v té dobì v bývalé sušické továrnì zvané Koželužna. Pokud si vzpomínám, když jsme se poprvé do jejich areálu dostavili, øídil tam výcvik psovodù poddùstojník Jan Halas. Ten nás v jejich areálu, stejnì tak jako i ostatní psovodi, kamarádsky pøivítal a všichni nám byli pøi výcviku dobrými uèiteli. Jak se pozdìji ukázalo, spolupráce naší zájmové organizace V minulém èísle Sušických novin jsem se pokusil o sepsání chronologického vývoje dnes již oblíbené akce Sportovní areál. Jelikož paní Naglmüllerová ve svém èlánku na této stranì pøedem dìkovala za odpovìï, èiním tak šíøeji. A) Soutìž na projektovanou a inženýrskou èinnost (tzn. pøíprava, analytický rozbor, technické prùzkumy lokalit, porovnání technické a ekonomické studie, vyhodnocení technické a ekonomické, rozpracování zvolené varianty, pøedpoklad investièních nákladù a budoucích provozních nákladù, projekt pro územní øízení, vydání územního rozhodnutí, projekt ke stavebnímu øízení, stavební povolení, realizaèní a provádìcí projekt, výbìr zhotovitele stavby, výkon technického dozoru a autorského dozoru, kontrola financování stavební èinnosti, kolaudace stavby) byla vypsána dle zákona K pøedložení nabídek bylo vyzváno 8 firem. Dne podali svou nabídku 4 uchazeèi (celkové nabídkové ceny od 2,8 mil. Kè do 3,8 mil. Kè). B) Soutìž byla hodnocena dle zákona od do s tím, že bylo doporuèeno, aby byla vybrána nabídka s nejnižší cenou a pouze na první dùležitou èást pøíprava, analytický rozbor, technické prùzkumy lokalit, porovnávání technické a ekonomické studie (3 varianty øešení), rozpracování zvolené varianty, pøedpoklad investièních nákladù a budoucích provozních nákladù, projekt pro územní øízení, vydání územního rozhodnutí. Tento první krok je dùležitý pro nalezení budoucího èi budoucích investorù. C) Mìstská rada dne schválila dle zákona avšak bez souhlasu zastupitelstva (zastupitelstvo pøijalo usnesení, že budou pøedkládány návrhy na rozhodování o smluvních vztazích se závazky nejdøíve nad 50 tis. Kè a poté nad 500 tis. Kè) smlouvu s tím, že bude do rozpoètu zakomponována èástka na první krok (viz bod B) ve výši 594 tis. Kè, Dotazy paní Naglmüllerové zbývajících 56 tis. Kè pro pøípadné prùzkumné práce (vrty, geologie, dendrologie, apod.). V tomto okamžiku jsem s mìstskou radou porušil podmínku zastupitelstva, což se projevilo na jednání zastupitelstva dne Ano, zde je chyba. Na tuto skuteènost reagoval Dr. Bauer návrhem, nech zastupitelstvo odvolá radu. D) Smlouva o dílo na první krok byla mnou podepsána dne E) Celkové projektové a inženýrské èinnosti mohou být ukonèeny až po 100% zabezpeèení mimorozpoètových finanèních prostøedkù, pøipravovat se bude nyní a opravòuje k získání živnostenského listu. Poøadatelem školy je Asociace èeských aromaterapeutù a spoleènost Symed. Název studijního oboru zní Pracovník bioinformaèních metod se zamìøením na aromatické éterické látky. Toto studium nabízí vùbec první možnost v naší zemi stát se profesionálním aromaterapeutem. Kromì aromaterapeutických znalostí (jako je znalost jednotlivých silic a panenských olejù, jejich pùsobení na fyzickou a psychickou pohodu èlovìka, historii a filozofii aromaterapie, holistickou aromaterapeutickou masáž a podobnì) se budou vyuèovat také základy dalších terapií. K nim patøí napøíklad akupresura, craniosacrální terapie, terapie svìtlem a barvou. Osnovy zahrnují také pìt rozdílných diagnostických orientálních metod (diagnostika ucha, jazyka, oblièeje, pìti elementù, pulzní) a také diagnostiku EAV. Doprovodné pøedmìty pak jsou napøíklad dietetika a vliv prostøedí na zdravotní stav lidí. Vìøíme, že absolventi Institutu bioinformatiky a aromaterapie se zaøadí mezi kvalitní a všestrannì vzdìlané terapeuty. Možnost získání øádného aromaterapeutického vzdìlání pøinese pomoc nejen terapeutùm, kteøí si rozšíøí své znalosti a budou moci praktikovat na základì živnostenského listu, ale také klientùm a pacientùm navštìvujícím aromaterapeutická pracovištì. Vždy se zde objeví jasné kritérium posouzení legálního pùsobení terapeuta na poli aromaterapie. Škola si zároveò klade za cíl stát se èlenem Mezinárodní asociace profesionálních aromaterapeutù, což by mìlo opìt pozitivní dopad na kvalitu aromaterapie praktikované v Èechách. Rádi budeme usilovat o naplnìní Komenského myšlenky a tìšíme se na možnost zapálení nových pochodní radosti z kvalitní terapeutické práce ve prospìch èlovìka. bn Poèátky kynologie na bývalém sušickém okrese s profesionalitou bývalých pohranièníkù pøinesla v blízké budoucnosti své ovoce. Když jsem se v tisku doèetl, tuším že to bylo v pìtašedesátém roce, že sušiètí kynologové poèali dosahovat dobrých výsledkù, vìdìl jsem, jako jejich pøíznivec, že to bylo za pøedsednické éry Jana Halase. Družstvo, které v té dobì dokázalo v závodech porážet vìhlasné klatovské kynology a nebylo pro nìj vzácností vybojovat si postup do krajských soutìží, svìdèilo o tom, že klub mìl k dispozici vzácnì vyrovnané družstvo, jehož výkonnost po stránce odborné mìla vysokou úroveò. Mám velmi dobøe v pamìti, že klatovští kynologové mìli, a to nejen v západoèeském kraji, dobrý zvuk. Rád bych však pøíznivcùm kynologie pøipomenul, že pozoruhodného a ojedinìlého úspìchu na mezistátním utkání kynologù v bývalé NDR, dosáhl se svým psem právì dlouholetý pøedseda klubu Jan Halas, když obsadil pìkné šesté místo. Je nutné pøiznat, že nejvìtší mìrou se podílel i na výstavbì pìknì vybaveného klubového areálu. Mohl jsem s potìšením konstatovat, že pod vedením pøedsedù klubu Evžena Kakaše, ale zejména Jana Halase (pozdìji i s dalšími, v poøadí Ing. Bušek, Štìpán a Kliment), se èlenové klubu intenzivnì zúèastòovali každým rokem, ponejvíce v západoèeském kraji mnoha soutìží. V posledních letech, za posledního pøedsedy Ing. Petra Šváèe, i nadále sleduji èinnost klubu a jako bývalý kynolog mohu konstatovat, že i on pokraèuje v dobré práci svých pøedchùdcù. Za jeho vedení má klub bezesporu dobrou úroveò, poèetnou èlenskou základnu, pro sportovní výcvik psù služebních plemen velmi dobré výcvikáøe, kteøí psovody a jejich psy pøipravují podle zkušebního øádu ke zkouškám všestrannosti. Tyto se poté provádìjí za asistence svazem delegovaných rozhodèích. Klub je aktivní a v rámci svých možností poøádá mimo Memoriálu Ing. Buška další rùzné akce závod o pøeborníka našeho mìsta, poøádání ukázek výcviku v poslušnosti, obratnosti, pachových pracech, vyhledávání ztracených pøedmìtù, vyhledávání a vyštìkání pachatele, jeho zadržení pøi útìku, èi obrana pøi napadení psovoda. Podle mého taková podívaná oku diváka nesmírnì lahodí. Práce kynologù se svými ètyønohými nìmými kamarády je velice nároèná, vyžaduje ke zvíøeti velkou lásku, pevné nervy a znalost metodiky. I pøes rùzná úskalí tato záliba pøináší lidem velké potìšení. Tøebaže ve mìstì vidím hodnì milovníkù tìch ètyønohých kamarádù, mám dojem a nebudu jistì daleko od pravdy, že se kynologie u naší veøejnosti velké pozornosti netìší. Vìøím, že mnozí z nich ani netuší, kde kynologové vybavený areál vùbec mají. Závìrem bych uvedl, a nepochybuji o tom, že zkušený kynolog má na pamìti nejdùležitìjší fakt, že základem úspìšného výcviku psa jsou cviky poslušnosti pouze první krok. Dále je potøebné, aby mìsto mìlo vydáno územní rozhodnutí k zámìru v dobì pøed schváleným novým územním plánem, což je pøedpoklad pro stanovení reálnosti nákladù na výstavbu a budoucí provoz. F) Doba realizace zámìru lze pouze odhadovat na dobu 10 let. Poté budou zøejmì obdobná zaøízení stabilizována v širokém okolí (ÈR, SRN). Dùležité je být pøipraven! S tímto odhadem lze pøedpokládat, že technologie se bude vyvíjet a v dobì zabezpeèení finanèních zdrojù se v dalších krocích navrhne ta nejoptimálnìjší.. To umožòuje postup prací tak, jak je nasmlouváno. Ostatní informace jsou k dispozici na Mìstském úøadu, zastupitelstvo dne po rozpravì zámìr dodateènì schválilo. Doufám, že jsem zodpovìdìl Vaše dotazy uspokojivì. KAREL JANDA, starosta Mìsta Sušice a obratnosti, nebo tìmito plánovitì a úèelnì provádìnými cviky se dociluje absolutní poslušnosti psa. Dokonalý a dùslednì provádìný výcvik je podmínkou pro další možný výcvik pro speciální úèely. Rád bych pøipomenul, a praxe to dokumentuje, že dobøe vycvièený pes je nejen nejlepším pøítelem èlovìka, ale i jeho nejvìtším a nejužiteènìjším pomocníkem v mnoha oblastech veøejného života. Je nepostradatelným pomocníkem pøi nejrùznìjších pátracích akcích èlenù bezpeènostních složek, na hranièních pøechodech, pøi vyhledávání osob ve snìhových lavinách a více nežli pøítelem je osobám nevidomým. Je dobré si uvìdomit, že veškeré tyto služby èlovìku provádí pes bez nároku na odmìnu, dìlá vše pouze za pøátelské zacházení, vlídné slovo a pohlazení svého pána. Prostì ètyønohý nejvìrnìjší kamarád. Tento pøíspìvek uvádím (i pro pøípadné souèasné kronikáøe klubu) k jeho 45. výroèí založení. Je pøirozené, že v prùbìhu let mìnili se nejen èlenové klubu, ale i èelní funkcionáøi. Za existence kynologického klubu mu pøedsedalo sedm èlenù, což bezpochyby svìdèilo o jejich velké vìrnosti a odpovìdnosti. Jsem pøesvìdèen, že pravdivost mých údajù by mohl zcela konkrétnì na podkladì mìstské kroniky z padesátých let potvrdit kronikáø mìsta Sušice pan Václav Chovít, nebo bývalý námìstek pøedsedy okresního národního výboru pan Karel Tregler. BOHUMIL JELÍNEK Pøijímací zkoušky do primy Gymnázia v Sušici Dne se konaly na Gymnáziu v Sušici pøijímací zkoušky do prim. Ke studiu se v tomto roce pøihlásilo 36 žákù, a protože tento poèet do jisté míry omezoval možnost výbìru, umožòuje vedení školy 11 žákùm, kteøí v pololetí prospìli s prùmìrem 1,00 pøijetí bez zkoušek. Pøijímacích zkoušek se tedy zúèastnilo 25 žákù, z nichž 19 bylo pøijato. Porovnání výsledkù zkoušek s klasifikací na ZŠ ukazuje, že se na základních školách pomìrnì zodpovìdnì klasifikuje. Žáci skládali zkoušku z èeského jazyka a z matematiky. Zkouška z ÈJ mìla dvì èásti diktát a mluvnický test, tentokrát i s jednou otázkou literární. A jak zkoušení dopadli? S diktáty byli zkoušející vesmìs spokojeni. I když se ojedinìle objevily chyby, pøece jen to nebyla taková pravopisná spouš, kterou jsme zažívali v letech pøedcházejících. Zajímavé je, že se stále objevují chyby ve spodobì znìlosti (napø. schazovat, nebespeèí) èi chyby pøi oznaèení hranice slov v písmu (napø. kní místo k ní). tyto chyby zkušenému èeštináøi prozrazují, že dìtem chybí ètenáøská praxe a že je nutno složit hold pedagogùm na nižším stupni ZŠ, když dokážou tyto neètenáøe pøivést ke správnému pravopisu vyjmenovaných slov, shody podmìtu s pøísudkem èi k pravopisu jednotlivých typù skloòování. Ono zmínìné neètenáøství se nejvýraznìji projevilo v mluvnickém testu pro nìkteré bylo pøedevším problémem uvìdomit si, co po nich zadání úkolu vyžaduje (totéž vlastnì platilo i pøi zkouškách z matematiky). Pomìrnì pøekvapující bylo, že se dìti dopouštìly nejvíce chyb v tzv. hravých úlohách, které smìøovaly k tvoøivé práci s jazykem. Vytvoøit samostatnì vlastní text, to èinilo mnohým potíže. Tady by asi Mezi nejmenší základní devítileté školy na klatovském okrese patøí svým poètem ZŠ K. Klostermanna ve Strašínì. Pøesto zde mají její žáci možnost navštìvovat ve volném èase sedm zájmových kroužkù vedených z velké èásti obìtavými a zkušenými uèiteli. Napø. p. vychovatelka Dagmar Blahoutová již mnoho let úspìšnì pøenáší své nadšení pro amatérské divadlo na nejmladší generaci. Ve školním dramatickém kroužku se pod jejím vedením vystøídala pìkná øádka dìtí, které zkusily, jak chutná tréma spojená s veøejným vystoupením na divadelním je- neškodilo èastìjší zadávání slohových úkolù na prvém stupni ZŠ. Pøi matematice byla nejlépe øešena úloha na písemné sèítání, odèítání, násobení a dìlení a úloha konstrukce ètverce, rovnostranných trojúhelníkù a kružnice. Potíže mìli nìkteøí s logickou úvahou ve slovních úlohách, a proè vìtšina nezvládla urèení souètu a rozdílu èasù v hodinách a minutách, by všichni mìli na ruce hodinky, to opravdu otázka. V koneèném výsledku se zdá, že štìstí pøi letošních pøijímacích zkouškách pokoušeli vesmìs ti praví. Doufejme, že tento èlánek pomùže i rodièùm budoucích gymnazistù pøíštích let. Tøeba je napadne tu a tam darovat dítìti pìknou knížku a po jejím pøeètení si o ní s dítìtem promluvit. Mnozí, kteøí tentokrát váhali, zda dítì ke zkouškám pøihlásit, si možná uvìdomí, že v tomto roce byla šance s ohledem na nízký poèet uchazeèù velká a že svou váhavostí možná trochu šlápli vedle. Nebo i když právì v tomto roce dostávají šanci ti, kteøí nebyli pro gymnázium buï rozhodnuti, èi dostateènì zralí pøed ètyømi roky a mohou se tedy pøihlásit ke ètyøletému studiu, je jisté, že osmileté gymnázium pøece jen dává systematický základ pøedevším v tìch výchozích pøedmìtech, jako je matematika èi cizí jazyky. A poèítáme-li s dítìtem pro vysokoškolská studia, pak si podle všech dostupných statistik uvìdomujeme, že zatím koncepce výuky na gymnáziu vede pro tento úèel pøed ostatními støedními školami. Také prùzkumy trhu práce zaèínají postupnì odpovídat na otázku, kde se naše dítì mùže uplatnit. Odpovìï je dost jednoznaèná: buï øemeslo, nebo vysoká škola. A když vysoká škola, pak cesta k ní vede nejspolehlivìji pøes dobré studijní výsledky na gymnáziu. b Prkna, která znamenají svìt višti. Poslední nacvièenou pohádkou byla Šípková Rùženka, kterou sehráli dokonce tøikrát pro spolužáky, rodièe a veøejnost a pro kamarády v Žihobcích. Kroužek je souèástí školního klubu. Jeho èlenové se nevìnují jen divadlu s pásmem jarních zvykù, písní a tancù byli potìšit obyvatele Penzionu v Sušici, pøipravují vystoupení ke Dni matek. Práce mají mladí herci opravdu hodnì. Na konec školního roku nyní nacvièují novou pohádku s názvem Soví princezny. Popøejme jim hodnì dalších úspìchù a hodnì vdìèných divákù. zv

7 Zveme vás do kina Flubber Profesor Brainard v podání komika Robina Williamse je sice vìdecký génius, ale také nenapravitelný sklerotik. Dvakrát zapomnìl pøijít na vlastní svatbu, ale tentokrát má seriózní omluvu uèinil objev, o který usiloval již léta. Na první pohled obyèejný zelený sliz je ve skuteènosti èásteènì inteligentní hmota s nevyèerpatelnou energií. S Flubberem v motoru dokáže auto létat, s Flubberem na podrážkách lze pøeskoèit celé høištì a mùžete s ním zažít spoustu legrace. Živý sliz vytvoøený v poèítaèích nìkolika pøedních trikových studií hraje spoleènì se svým vynálezcem i dalšími herci. Režisérem filmu je tvùrce úspìšného snímku 101 dalmatinù, je tedy záruka, že pøinejmenším dìti, ale urèitì i jejich rodièe se dobøe pobaví. Sedm let v Tibetu V roce 1939 se rakouský horolezec Heinrich Harre rozhodne spoleènì se svým pøítelem pokoøit himalájskou osmitisícovku Nanga Parbat. Protože však zaèala válka, skonèí v britském internaèním táboøe, odkud se jim podaøí uprchnout a dva roky se potulují horami Himalájí. Nakonec se dostanou do posvátného mìsta lamaismu, legendární Lhasy a Heinrich se setkává s chlapcem, který má být pøíštím dalajlámou. Jako jeho uèitel ho seznamuje s reáliemi a myšlením západního svìta a sám koneènì nachází svobodu a klid. Schyluje se však k èínské agresi do Tibetu a Heinrich se s novým pøítelem musí rozlouèit. Po návratu sepsal své zážitky a v jeho knize objevil francouzský režisér Jean Jacques Annaud ideální námìt pro svùj nejnovìjší film. V hlavní roli uvidíme Brada Pitta. Nenechte si ujít! Kino nároèného diváka Život stavba povolena Velmi zajímavý nìmecký film natoèil režisér Wolfgang Becker, držitel studentského Oscara a dìj se odehrává v Berlínì posledních let. Tvùrci vám pøedkládají pøíbìh o tom, jak tìžké je žít ve svìtì, kde se hroutí sociální a rodinné jistoty a co víc, jak tìžké mùže být vytvoøit v nìm partnerský vztah. Hlavními hrdiny jsou mladí lidé Jan a Vera a køehký citový vztah vznikající mezi nimi. Uvidíte film jemný a citlivý, plný života a humoru i když nìkdy spíš èerného a pøedevším hledání cesty mezi sny, obavami a touhami. Hlavní role hrají nejpopulárnìjší mladí nìmeètí herci Jurgen Vogel a Christiane Paulová. Snímek byl ocenìn jak v Nìmecku, tak v zahranièí Student Film Award Hollywood, Zlatý leopard Locarno aj. Èasopis Cinema oceòuje film 80 % extra tøída. Èerpáno z filmového èasopisu Cinema a informaèních materiálù filmových distributorù. sz Je kraj, kde voní tráva Pøed dvìma lety se v Sušici pod tímto názvem úspìšnì konal festival dìtských pìveckých sborù a v letošním roce se opìt mùžeme tìšit na tøi dny hudby a zpìvu v podání malých zpìvákù. Festival bude zahájen v pátek 22. kvìtna programem ve Smetanovì sále, kde bude dvìma koncerty pokraèovat i v sobotu a závìreèný koncert se uskuteèní v kostele sv.václava v nedìli dopoledne. Úèastníci festivalu se kromì koncertních vystoupení podívají i na Šumavu a pobaví se v Sokolovnì, kde je v sobotu odpoledne a veèer pro nì pøipravena diskotéka a program. Myslím, že zde vzniká krásná tradice setkání malých i velkých, kteøí svým vystoupením pøinášejí pohodu a radost nejen svým blízkým a pøátelùm, ale nám všem. A že je nám skuteènì v tìžkých všedních dnech radosti zapotøebí! Pøijïte se proto i se svými dìtmi podívat, dopøejte si chvíli pohody a svým potleskem potìšte a povzbuïte všechny úèinkující. Podrobný pøehled koncertù i zúèastnìných sborù najdete na poslední stranì v kulturním pøehledu, vstupenky si mùžete zajistit v pøedprodeji v kanceláøi Mìstského kulturního støediska v Sokolovnì. Kultura strana 7 Mìstské kulturní støedisko v Sušici Pøipravujeme pro vás: èervna (pátek sobota) Zlatá stezka 98 Velký zábavný program na námìstí v Sušici dobová hudba, šermíøi, divadlo, kejklíøi, stylová krèma, stánky s prodejem dobového zboží, ukázky starých øemesel, ohòostroj. Poøadatelem je agentura RLA STALLION Plzeò sobota 13. èervna ve hod. Sokolovna Posezení pøi cimbálu Hraje, zpívá a tanèí folklorní soubor a cimbálová muzika Velièan z moravského Horòácka pátek 19. èervna v hod. Smetanùv sál Karel Klostermann spisovatel Šumavy Povídání o šumavském spisovateli s písnièkami našeho kraje. Dìtský pìvecký sbor z Prahy a Sušický dìtský sbor èervence (pátek nedìle) Sokolovna Taneèní diskomaratón støeda 8. èervence Sokolovna Koncert smíšeného pìveckého sboru Svatobor inscenace Pana Pickwicka sobota 5. záøí ve hod. Sokolovna Pou ová taneèní zábava. Hraje taneèní orchestr Borovanka z Klatov úterý 8. záøí Sokolovna Politická inventura Zuzana Bubílková a Miroslav Šimek v novém poøadu pátek 11. záøí až pátek 4. prosince Sokolovna Kurz taneèní a spoleèenské výchovy sobota 10. øíjna Sokolovna O putovní pohár MKS Soutìž ve spoleèenském tanci ètvrtek 15. øíjna Sokolovna Divadelní pøedstavení Dobrý voják Švejk støeda 21. øíjna Sokolovna Koncert pìveckých sborù ze Sušice, Klatov a Horažïovic k 28. øíjnu støeda 18. listopadu Sokolovna Robert Køes an a Druhá tráva ètvrtek 26. listopadu Sokolovna Koncert pražské dechovky Strahovanka úterý 8. prosince Sokolovna Nový poøad populární dvojice Izer a Dobrodinský pátek 11. a sobota 12. prosince Smetanùv sál Vánoèní koncerty pìveckého sboru Svatobor pátek 18. a sobota 19. prosince (odpoledne) Smetanùv sál Vánoèní koncerty Sušického dìtského pìveckého sboru sobota 19. prosince Sokolovna Vánoèní koncert Úèinkují Pavla Bøínková a Jan Ježek sólisté Hudebního divadla v Karlínì s hudebním doprovodem Vladimíra Truce pátek 26. prosince kostel sv.václava Koncert pìveckého sboru Svatobor Podrobné informace o všech programech sledujte v Sušických novinách a na plakátech MKS. Informace a pøedprodej vstupenek v kanceláøi MKS, tel.: 0187/ Na zaèátku školního roku jsme zaèali s obèanskou výchovou úplnì jinak. Øešili jsme problémy kolem nás. A tak zaèal na naší škole Projekt Obèan. Tento projekt nám mìl pomoci nauèit se vyjadøovat své názory, nauèit se rozeznávat, která instituce a na které úrovni je pro øešení urèitého problému vhodná. Museli jsme si nejprve uvìdomit, jaké problémy kolem nás existují. Nakonec jsme došli k názoru, že nejaktuálnìjší téma asi bude CIGARETY, DROGY a ALKOHOL. Po sedmimìsíèní práci jsme jeli s panem Ing. K. Fleischmannem a Mgr. V. Divišem na 4 dny do Prahy pøedstavit svùj problém. Vyjeli jsme ve ètvrtek ráno 26. bøezna vlakem ze Sušice do Plznì a z Plznì rovnou do Prahy. Cesta docela rychle ubìhla. Po pøíjezdu do Prahy jsme nejdøíve navštívili Vyšehrad. Pak jsme se odebrali do školy v Táborské ulici v Nuslích. V této škole se konaly veškeré akce. Po ubytování v jiné škole jsme šli ještì do tøetí školy, kde se konal zahajovací program Projekt Obèan. Druhý den ráno jsme opìt šli do Táborské školy obhajovat své portfolio. Každá škola mìla pøipravenou obhajobu. Tøetí den, zatímco ostatní dìti z mojí tøídy byly v divadle a v parlamentu, já sedìla v porotì. Bylo to dost tìžké a nároèné, protože každá škola mìla perfektnì pøipravený program. Nejvíce mì zaujalo Týrání zvíøat. Ale stejnì si myslím, že ze všech škol jsme nejlepší program mìli my. K rùzným prospektùm a obrázkùm jsme ještì Letní zájezdový program sobota 20. èervna Sen noci svatojanské Otáèivé hledištì v Èeském Krumlovì. Cena zájezdu: 260 až 340 Kè podle ceny vstupenky. Cena zahrnuje autobusovou dopravu, vstupenku do divadla. Vyprodáno!!! sobota 11. èervence Návštìva ZOO safari ve Dvoøe Králové nad Labem Cena zájezdu: Kè podle výše vstupného na safari. Cena zahrnuje autobusovou dopravu, prùvodce, vstupné na safari. sobota 25. èervence Zámek Kynžvart a pøírodní rezervace SOOS u Chebu Cena zájezdu: Kè Divadelní sdružení TYL v Hartmanicích pøipravuje premiéru (16. kvìtna) dramatu z anglických dìjin od Roberta Bolta Èlovìk pro každé poèasí v úpravì a režii Mgr. Václava Diviše. Dìj se odehrává v dobì vlády krále Jindøicha VIII., jehož pøítelem a kancléøem byl humanista a filozof Thomas More, který však z dùvodu svìdomí nemùže souhlasit s jednáním svého krále. Odstoupí, složí svùj úøad kancléøe a odejde do ústraní. Je však zatèen a nakonec pro svùj nekompromisní postoj vìrnosti svému svìdomí odsouzen a popraven. Hra je velmi nároèná a svým morálním poselstvím nesmírnì aktuální i pro dnešního diváka, který je v osobì obyèejného èlovìka konfrontován s mravními kvalitami a postoji hlavního hrdiny Thomase Mora (Mgr. Václav Diviš). Jedná se pøedevším o vìrnost svému svìdomí proti hrubému nátlaku totalitní zvùle a nenávisti, která vede až k úplnému znièení èlovìka. Thomas More tu øíká: V otázce svìdomí je každý èlovìk vázán vìrností vùèi svému svìdomí než èemukoliv jinému. A protože vidíme, že ctnost a poctivost se v bìžném životì nevyplácí, spíše naopak musíme volit Projekt obèan Pøíbìh stále aktuální podle ceny vstupenky do zámku. Cena zahrnuje autobusovou dopravu, vstupné do zámku, prùvodce. sobota 8. srpna Konopištì a botanická zahrada Prùhonice Cena zájezdu: Kè podle výše vstupného. Cena zahrnuje autobusovou dopravu, vstupné na zámek a do botanické zahrady, prùvodce. sobota 15. srpna Kouzelná flétna (opera) Otáèivé hledištì Èeský Krumlov. Cena zájezdu: 420 Kè. Cena zahrnuje autobusovou dopravu, vstupenku do divadla. Èlovìk pro každé poèasí mezi dobrem a zlem, abychom vùbec byli lidmi pak je tøeba trochu víc stát na svém i s rizikem, že se staneme hrdiny. Pozorný divák, který sleduje strhující dìj, pochopí, že se nejedná o tragické údobí jedné zemì a stateènost jednoho ušlechtilého èlovìka, který vzdoruje nespravedlnosti a bezpráví, nýbrž se jedná o každého èlovìka v každé dobì, aby vùbec jako èlovìk mohl žít ve svobodì ducha a svého pøesvìdèení. Nemnoho hercù má v deseti obrazech nároèný úkol: Pøedvést drama o lidské bídì i velikosti, ztvárnit charaktery rùzných postav, napø. krále Jindøicha VIII. postavu tak obdarovanou i rozporuplnou (Ing. Karel Fleischmann), Thomase Cromwella (Milan Vierer), který tolik pøipomíná typy soudcù padesátých let, postavu obyèejného èlovìka (Jaroslav Kalivoda), který proplouvá bez nesnází proudem, èi typ vysoké církevní kariéry v podobì arcibiskupa z Canterbury (Josef Baierl) a další. Máte-li zájem o skuteènì hodnotnou hru, pak pøijïte v sobotu 16. kvìtna 1998 do Hartmanic. Premiéra zaène veèer v hodin v Kulturním domì v Hartmanicích. VD zahráli divadlo Osudové pokušení. Velice se to všem líbilo a každý nás obdivoval. Ètvrtý den bylo vyhodnocení našich prací. Ocenìní dostaly všechny školy. Za tento velký úspìch mùžeme vdìèit pøedevším Mgr. V. Divišovi, který tomu vìnoval své veškeré volno. Urèitì byl na nás pyšný a my se pyšnili také. LENKA HASPEKLOVÁ, 9. tøída, ZŠ Hartmanice

8 strana 8 Divize mužù 23. kolo: SK Vodòany TJ Sušice 3:2 (0:0). Po bezbrankovém poloèase si hosté vytvoøili dvoubrankový náskok, který drželi do 77. minuty. Pak ale domácí dali š astný gól a výsledek nakonec dokázali obrátit ve svùj prospìch. Za Sušici skórovali Stanìk a Slivoò. 24. kolo: TJ Sušice SK Smíchov 1:2 (0:2). Domácí byli favoritovi z èela divizní tabulky naprosto vyrovnaným soupeøem. Smíchov vedl dvìma góly z konce prvního poloèasu, Sušice v 74. minutì snížila Slivonìm na 1:2, ale na vyrovnání již nestaèila. Trenér Sušice Jan Stanìk k tomuto zápasu øekl: Favorizovanému Smíchovu jsme byli vyrovnaným soupeøem. Pøedvedli jsme dobrý výkon, za který bychom si body zasloužili. Nyní nás èeká derby zápas v Horažïovicích. Potøebovali bychom bodovat. Na sestupové pøíèky máme náskok 11 bodù a teoreticky jsme sestupem ještì ohroženi. Jsem ovšem pøesvìdèen, že pokud pøedvedeme to co umíme, výsledek a body se musí dostavit! Starší dorost 21. kolo: FK Tábor TJ Sušice 3:0 (1:0). Hosté nastoupili bez ètyø hráèù základní sestavy a bylo to znát. Navíc se Sušici už v šesté minutì zranil brankáø Sládek, a tak musel nastoupit Jarolím. Domácí skórovali v 6. minutì, další branky pøidali v druhém poloèase a pøipsali si tøi body. Mladší dorost: FK Tábor TJ Sušice 3:0 (1:0). V èele tabulky extraligy družstev v elektronických šipkách nyní figurují hráèi SK MBC Sušice, kteøí dokázali porazit tým DC Strašice u Rokycan a souèasnì vedoucí tým soutìže Sympact Plzeò A klopýtl v utkání s DC Býèí oko Plzeò a ztratil tak své vedení v tabulce. SK MBC Sušice DC Strašice u Rokycan 9:2. Sušický tým zvítìzil a dostal se opìt do vedení v soutìži. Sušický Open vyhrál Kaiser Koøistí zkušeného extraligového hráèe SK MBC Sušice Ladislava Kaisera se stalo vítìzství minulé- FOTBAL Sušiètí šipkaøi v èele extraligy ho kola seriálového turnaje Sušice Open, který poøádá SK MBC Sušice v restauraci U Chovatelù v Sušici. Ladislav Kaiser, který, aèkoli reprezentuje klub SK MBC Sušice, žije v Pøíbrami, se obvykle tohoto klání ovšem neúèastní. Turnaje se zúèastnilo celkem 27 hráèù, z nichž se na druhé místo prosadil Èestmír Slovák z Kašperských Hor, tøetí a ètvrtá pøíèka patøila šipkaøùm poøádajícího SK MBC Sušice Františku Ferusovi a Miroslavu Šímovi. Na místì spoleènì skonèili Mirka Maršátová z Klatov a Vlastimil Míèka z SK MBC Sušice. Hosté sehráli s Táborem vyrovnanou partii. Rozhodlo promìòování šancí. Zatímco hosté je promarnili, domácí tøi pøíležitosti využili a vyhráli. Starší dorost 22. kolo: TJ Sušice SK Èeské Budìjovice 0:3 (0:0). Po bezbrankovém poloèase, v nìmž byla Sušice hostujícímu favorizovanému týmu Èeských Budìjovic vyrovnaným soupeøem, se hosté ujali vedení v 60. minutì. Svoje vítìzství ještì pojistili brankami v 85. a 87. minutì. Trenér TJ Sušice Jaroslav Stanìk zápas zhodnotil takto: Èeskobudìjovickému SK jsme byli vyrovnaným soupeøem. Hrál se oboustrannì rychlý kombinaèní fotbal bez zbyteèného držení míèe. O vítìzství hostù rozhodla trojice hráèù zøejmì A týmu, kterou najednou vystøídal v druhém poloèase trenér SK. Inkasovali jsme v 60. minutì a pak dvakrát až v úplném závìru. I pøes porážku bych chtìl všechny kluky pochválit za zodpovìdný pøístup k utkání a bojovnost. Mladší dorost: TJ Sušice SK Èeské Budìjovice 1:4 (0:1). Aèkoli skóre napovídá o jasném vítìzství hostujícího celku, vývoj zápasu výši porážky zcela neodpovídá. Autorem jediného gólu domácích byl ještì žák Václav Kotrba. Trenér TJ Sušice Friš: Soupeø byl lepší, ale porážka 1:4 je až pøíliš krutá. Naší nejvìtší slabinou je nepromìòování pøíležostí, když zvláštì mrzí promarnìné pøíležitosti Prexla a Koèího. Pochvalu si zaslouží ještì žák Václav Kotrba, který nastoupil v divizi poprvé a svým výkonem mile pøekvapil. Oblastní pøebor žákù 19. kolo starší žáci: TJ Sušice SCC Bolevec 2:2. Sušice vedla, ale hostùm se podaøilo vyrovnat. Branky za Sušici dali Kotrba a Sehoø. Mladší žáci: TJ Sušice SCC Bolevec 2:0. Sušice zaslouženì vyhrála brankami Hupky a Šlajse. 20. kolo starší žáci: Viktoria Plzeò B TJ Sušice 1:0. Hned v páté minutì chytil sušický brankáø penaltu, bohužel body si Sušice z Plznì nepøivezla. Mladší žáci: Viktoria Plzeò B TJ Sušice 1:1. Sušice, která bojuje o první pøíèku v tabulce, v Plzni ztratila dva body. Autorem jediného gólu hostù byl O. Musil. Okresní pøebor mužù: 18. kolo: TJ Sušice B So Mìcholupy 0:3. Domácí byli fotbalovìjším týmem, ale støelecky se jim nedaøilo. 19. kolo: TJ Bezdìkov TJ Sušice B 1:2. Sušice si odvezla z Bezdìkova, který se pere o první pøíèku okresního pøeboru s Mìèínem, cenné tøi body. Za hosty skóroval Kadlec a Ruda. Jarního turnaje v odbíjené žen se v Janovicích zúèastnily volejbalistky TJ Sušice, které už 16. kvìtna zahájí jarní èást mistrovské sezony okresního pøeboru. V Janovicích se pøedstavilo osm mužstev, která byla rozdìlena do dvou skupin. Sušice skonèila v základní skupinì na tøetím místì, když z prvního místa do finálové skupiny postoupil Bezdìkov a z druhé pøíèky Š áhlavy. Ètvrté místo za Sušicí patøilo Pobìžovicím. Sport Chystá se Otava Cup Dìjištìm ètvrtého roèníku mezinárodního fotbalového turnaje Otava Cup 1998 se stane od 29. kvìtna do 1. èervna Sušice. Turnaje, který poøádá místní fotbalový oddíl ve spolupráci s agenturou Eurosportring, se zúèastní na 40 týmu ze ètyø zemí. Ve ètyøech vìkových kategoriích se zde pøedstaví mladí fotbalisté ze sousední Spolkové republiky Nìmecko, Belgie, Holandska a Èeské republiky. Zápasy sušického Otava Cupu, který se zaøadil mezi tøi nejlepší turnaje poøádané v Evropì agenturou Eurosportring, se budou hrát na pìti høištích, a to v Sušici, Hrádku, Kolinci, Dlouhé Vsi a Velharticích. Chybìt nebude samozøejmì ani slavnostní prùvod mìstem, chystaný pøi pøíležitosti zahájení turnajového klání. Vyvrcholením turnaje budou v nedìli finálové zápasy, které se budou od 12 do 15 hodin hrát na stadionu v Sušici a následné slavnostní dekorování vítìzù. Sušice skonèila šestá Sušice tedy bojovala o celkové 5. až 8. místo. Sušické volejbalistky porazily tým Jiskry Domažlice B 2:0 na sety, v zápase s Janovicemi a s Pobìžovicemi ovšem hrály nerozhodnì 1:1 na sety. Tyto výsledky Sušici vynesly šesté místo. Páté byly Pobìžovice, sedmá pøíèka patøila poøádajícímu družstvu Janovic a osmé skonèilo béèko Domažlic. Ve finálové skupinì vyhrály Klatovy pøed Bezdìkovem, Š áhlavami a Postøekovem. 20. Horažïovická dvacítka Letošní roèník okresní soutìže bìhù mimo dráhu zahájila Horažïovická dvacítka. Bìžci, kteøí se do Horažïovic sjeli, pøitom na trase Horažïovice Rabí a zpìt oslavili již 20. narozeniny nejdelšího bìhu mimo dráhu v klatovském okrese. Na startu jich tentokráte bylo rovných padesát. Hlavní závod mužù vyhrál Radek Kuèera z Písku v èase 1:09,10 hodiny, když za ètyøi roky starým tra ovým rekordem Soukupa z AC Poldi Kladno zaostal pìt minut. Mezi ženami dosáhla nejlepšího èasu Eva Øeøichová ze Škody Plzeò, která tra zabìhla za 1:18,56 hodiny. Kategorii žen nad 34 let vyhrála bìžkynì SKP Sušice Libuše Rašková, která 20 km zvládla za 1:25,53 hodiny. Volkswagen rallye v Èeském Krumlovì Seriál mistrovství Èeské republiky v automobilových soutìžích pokraèuje ve dnech kvìtna v Èeském Krumlovì tradièním podnikem Volkswagen rallye, který má letos koeficient obtížnosti 3. Díky tomu se na startu objeví kompletní domácí špièka v èele s úøadujícím mistrem Dolákem na nové Toyotì Corolle WRC. Start soutìže je v pátek v hodin a cíl první etapy tìsnì po pùlnoci. V sobotu vyjede na tra první závodník v 7 00 hodin a na cílové rampì u gymnázia se vítìz objeví kolem 17. hodiny. Tra dlouhá 666 km je zpestøena 16 asfaltovými rychlostními zkouškami v délce 260 km. Tak jako loni je pro úèastníky pøipravena lahùdková 32 km dlouhá Malontská rychlostní zkouška, která je vùbec nejdelší zkouškou v celé republice. Volkswagen rallye letos novì zavítá i do vojenského prostoru Boletice. VK Posádka Kunc Pícha s vozem Volkswagen Polo na startu loòského roèníku rallye. KDY NA MISTROVSKÝ FOTBAL Divize mužù: 10. kvìtna SK Horažïovice TJ Sušice (17 00 ) okresní derby utkání. 17. kvìtna TJ Sušice SK Tachov (17 00 ). Divize dorostu: 10. kvìtna SK Èeský Krumlov TJ Sušice (10 15 a hodin). 16. kvìtna TJ Sušice Ètyøi Dvory (10 00 a hodin). Oblastní pøebor žákù: 9. kvìtna TJ Sušice SK Tachov (10 00 a hodin). 17. kvìtna Horní Slavkov TJ Sušice (10 00 a hodin). Okresní pøebor mužù: 10. kvìtna TJ Sušice Chanos Chanovice B (17 00 hodin). 16. kvìtna TJ Kašperské Hory TJ Sušice (17 00 hodin). CYKLISTIKA Odstartoval bikový Trek Cup Šestièlenná výprava bikerù Jiko Èácha Sušice se pøedstavila v prvním závodì Trek Cupu v cross country v Táboøe. Hned první závod letošní sezony vyšel velmi dobøe Filipu Sulánovi, který v závodì kadetù obsadil pìkné druhé místo. Tìsnì za medailovými pøíèkami na 4. místì dojel v kategorii juniorù Ota Huleš. V kategorii mužù Elite II byl jedenáctý Michal Hrabý, který se ovšem specializuje na sjezd. Rovnìž na 11. pøíèce skonèil v kategorii žákù Jan Lískovec. V kategorii veteránù zastupovali sušický klub dva jezdci Jan Ryneš obsadil 6. místo a Eduard Lískovec byl sedmnáctý. O první body do Ramala Cupu bodovali silnièáøi Èasovka na 20 km Klatovy Švihov a zpìt O cenu pohostinství Dolany zahájila letošní roèník pohárové soutìž šumavské unie amatérských cyklistù Ramala Cup Na jejím startu nechybìla ani poèetná skupina zástupcù Sušice. Body za první místo si pøipsala Petra Procházková z týmu Jiko Èácha Sušice, která vyhrála kategorii žen Š. U. A. C., když závod proti chronometru absolvovala v èase 38:11,00 minuty. Zároveò se tímto èasem dokázala prosadit v celkovém hodnocení žen na výborné druhé místo, když pøedstihla i závodnice CK Metal Ústí nad Labem Janu a Martinu Bendíkovy. Vstup do sezony vyšel i Václavu Procházkovi z Jiko Èácha Sušice, který v první divizi mužù Š.U.A.C. v kategorii let vybojoval druhé místo. Èasem 31:21,23 minuty zaostal o pouhé dvì vteøiny za vítìzem Stanislavem Fuxem z SK Kaznìjov. Druhé místo vybojoval v kategorii pøíchozích sušický Pavel Fornous, který jel na èasovkáøském speciálu s diskem a pro støíbro si dojel v èase 29:32,48 minuty. Prvenství patøilo Václavu Metlièkovi z týmu Stock Plzeò v èase 28:53,66 minuty. Tìsnì za medailovými stupínky skonèil v II. divizi mužù do 49 let Zdenìk Mráz z Jiko Èácha Sušice, který pøijel pozdì na start a na tra vyrazil s minutovou ztrátou. Dvacetikilometrovou tra absolvoval v èase 38:49,78 minuty. Do první pìtice se prosadil v kategorii mužù nad 50 let Jaroslav Babický, startující rovnìž za Jiko Èácha Sušice. Pro páté místo si dojel v èase 35:39,97 minuty. Další cyklisté ze Sušice se na pøední místa neprosadili, umístili se na tìchto pøíèkách: Divize I 20. místo Jan Ritter, Jiko Èácha Sušice, 33:14 min., 23. Richard Nový, Jiko Èácha Sušice, 33:25 minuty. Divize II 61. Vladimír Cervan, Jiko Èácha Sušice, 37:26 min. (25. místo v kategorii do 49 let), 62. Pavel Èácha, Jiko Èácha Sušice, 37:26 min., 66. Vladimír Èeøovský, Jiko Èácha Sušice, 37:41.

9 Inzerce strana 9

10 strana 10 Inzerce

11 Inzerce strana let pøíjmu televize v Sušici dokonèení Zdenìk Kalivoda odborník v oboru televizní techniky, který øadu let pracoval jako provozní technik na vysílaèi Krašov, pozdìji na Svatoboru a byl také u samého zaèátku popisuje z dnešního pohledu aparaturu takto: Amatérsky vyrobený vykrývací televizní vysílaè na Svatoboru byl koncepènì nejjednodušší možnou variantou klasického malého TV vysílaèe, která se však pozdìji u profesionálnì v továrnì vyrábìných vysílaèù dále nepoužívala. Pojem televizní pøevádìè byl v té Autor pøi smìrování antény na støeše rozhledny. dobì neznámý a existovala pouze koncepce klasického TV vysílaèe, jehož výroba byla v amatérských podmínkách prakticky neproveditelná jak z dùvodù finanèních tak i technických, zejména pro naprosto nedostateèné vybavení dílny radioklubu Svazarmu. Pro možnost výroby vysílaèe zcela chybìla mìøící technika, ale chybìly i vìdomosti a zkušenosti a koneckoncù i možnost jejich nabytí; literatura nebyla témìø žádná, každá informace nebo poznatek mìly cenu zlata. Zjednodušená koncepce TV vysílaèe Svatobor mìla tuto pøenosnou soustavu: Pøijímaè TV signálu, sí ový zdroj, modulátor, generátor nosného kmitoètu obrazu, násobiè a koncový stupeò vysílaèe. Pøi tomto zjednodušení chybìla øada dalších nezbytných prvkù. V dnešní dobì by vysílaè v tomto stavu vùbec nebyl schválen pro provoz. Vysílaè pracoval tak, že na svém vstupu odebíral kompletní videosignál a mezinosný kmitoèet zvuku z komerèního TV pøijímaèe a ten dále zpracovával v modulátoru a koncovém stupni na úroveò vysílaného kmitoètu 6. kanálu OIRT, na který byl vysílaè konstruován. Bylo to zjednodušené øešení, které nemìlo a nemá obdoby v souèasné TV technice, ale takto zkonstruovaný vysílaè z hlediska provozu v té dobì celkem vyhovoval. Byl plnì osazen elektronkami, což je v souèasné dobì už otázka historická, nebo celou elektroniku dnes zcela ovládají polovodièe. Ve své dobì však sehrál nezastupitelnou úlohu. Mìl výkon asi 30 W, antény byly smìrovány na mìsto a okolí ve smìru východním až jižním s dosahem asi 15 km, v ostatních smìrech bylo vyzaøování slabší vzhledem k uspoøádání anténního systému a terénním podmínkám. Tolik slovo odborníka. Zadostiuèinìním pro všechny, kteøí se na práci od zrodu myšlenky až k její realizaci podíleli, bylo dosažení takové kvality pøíjmu, že mohl býti uspoøádán veøejný poslech pøenosù hokejových utkání z mistrovství svìta, které se hrálo v Praze ve dnech bøezna Z klubovny Svazarmu v bývalém hostinci U Vávrù v èp. 21 (dnešní holièství v ulici TGM) byla pro tento Vojáci pøi pokládání kabelu. úèel zøízena veøejná posluchárna, kde se po dobu pøenosù tlaèily desítky zájemcù nejen o hokej, ale o televizi vùbec. Ocenìní a uznání veøejnosti bylo jedinou odmìnou všem, kteøí dali svoji práci, svùj um i èas ve prospìch dobré vìci. Uvedení zhotovené aparatury do stálého provozu vyvolalo další, za tehdejších podmínek témìø neøešitelné problémy, na které se døíve nemyslelo, jako denní spouštìní a vypínání, protože program byl v té dobì vysílán jen v pozdních odpoledních a veèerních hodinách, odstraòování poruch, vyžadující zásah odborníka a jeho rychlou dopravu na Svatobor, krytí vznikajících nákladù (elektøina a jiné). Tuto témìø bezvýchodnou situaci vyøešila celostátní zmìna koncepce rozvoje televize, když celé zaøízení pøevzala, dále provozovala a zdokonalovala Správa radiokomunikací. Stalo se tak poèátkem roku 1960, a tím se také uzavøela kapitola, kterou do dìjin pøíjmu televize v Sušici vepsali radioamatéøi. Od 1. ledna 1961 byla amatérská aparatura nahrazena pùlwattovým pøevádìèem tovární výroby, který až do ledna 1964 vysílal s pùvodními amatérskými anténami. Dne 1. bøezna 1966 byl pøevádìè doplnìn pìtiwattovým zesilovaèem. To už Svatobor pøijímal signál z vysílaèe Krašov, uvedeného do provozu 9. kvìtna Je škoda, že vìtšina tìch, kteøí pøed ètyøiceti lety uvedli do života pokrokovou myšlenku pøíjmu televize na Sušicku, bez které si dnešní život nelze pøedstavit ani v tom nejzapadlejším koutì, již dnes nežije. Není snad nadsázkou, že to byl jeden z hlavních podnìtù k tomu, že dnes stojí na Svatoboru moderní televizní vìž, dosahující s anténními nástavci výšky 68 metrù, kde jsou osazeny ètyøi vysílaèe televize a jeden vysílaè VKV, které spolehlivì pokrývají signálem nejen Sušici, ale i široké okolí. KAREL TREGLER Pozn. autora: èlánek byl napsán podle dochovaných písemných dokladù a podle vlastních pamìtí autora za pøispìní Zd. Kalivody.

12 strana 12 SUŠICE Program kina Zaèátky pøedstavení, není li uvedeno jinak, vždy ve hod. Tituly oznaèené uvádíme premiérovì. Pokladna otevøena dennì od hod. Rezervace vstupenek na tel. 0187/ Podrobné informace o zajímavých filmech uvádíme na str (pátek v ; sobota ve ) FLUBBER = flying rubber = létající guma. Vynález roztržitého profesora v podobì Robina Williamse. Rodinná komedie urèené hlavnì dìtem a mládeži. USA, 93 min., dabing, pøístupný (nedìle ; pondìlí ) Sám doma 3 Poslední pokraèování úspìšné rodinné komedie s novou dìtskou hvìzdou v hlavní roli. USA, 100 min., dabing, pøístupný. 12. (úterý) Kino nároèného diváka Život stavba povolena Citlivý a jemný film, pøíbìh souèasných mladých lidí v Nìmecku, kteøí se potýkají se stejnými problémy jako jejich vrstevníci v Èechách. SRN, 118 min., titulky, od 15 let (støeda ètvrtek) Pátý element Nejnovìjší film úspìšného režiséra Luca Bessona boj Dobra proti Zlu, záchrana planety. V hlavní roli Bruce Willis. USA, 126 min., titulky, od 12 let (pátek sobota) Èarodìjky ze Salemu Salem, Massachusetts 1692 drama o osudu nevinných obìtí masové hysterie. Za hlavní roli byla Winona Ryderová navržena na Oscara. USA, 120 min., titulky, od 12 let (nedìle pondìlí) Láska a válka Pøíbìh velké lásky, podle kterého vznikl slavný Hemingwayùv román Sbohem armádo. USA, 105 min., titulky, od 15 let (úterý støeda) Sedm let v Tibetu Pøíbìh rakouského horolezce Heinricha Harrera o jeho dlouhé cestì Himalájemi až do Lhasy, kde se setkává s mladým dalajlámou. V hl. roli Brad Pitt. USA, 139 min., titulky, od 12 let. 21. (ètvrtek) Filmový klub Faraon Historický pøíbìh ze starého Egypta. Polsko, 180 min., titulky, od 15 let (pátek sobota) CON AIR Napínavý akèní film o zloèincích, kteøí se zmocnili letadla a chystají se zmizet. USA, 110 min., titulky, od 12 let (nedìle pondìlí) Anglický pacient Naposledy uvádíme Oscary ovìnèený dramatický pøíbìh zdravotní sestry a jejího pacienta v období II. svìtové války. USA, 162 min., titulky, pøístupný. Spoleèenská zábava Dancing club Granát, nám. Svobody pátek a sobota hod. Do hod. vstup zdarma. Hotel Paleèek pátek 8. kvìtna ve hod. Taneèní veèer. Hraje skupina p. Brabce Restaurace Sokolovna každý pátek od do hod. Veèer s hudbou na pøání. Pøíjemné posezení s Jirkou Machatým a hudbou 50. až 80. let. Divadlo, zábavné poøady pondìlí 25. kvìtna v hod. Husùv sál Veèer poezie Most pøes navždy. Úèinkuje Boris Rösner a Táòa Fisherová. sobota 30. kvìtna Sokolovna Veèer s Jiøinou Bohdalovou a Petrem Novotným Pøedprodej vstupenek v kanceláøi MKS od Kultura Oblastní kulturní pøehled od 8. do 22. kvìtna 1998 Koncerty pátek 8. kvìtna v hod. Smetanùv sál Koncert dìtských pìveckých sborù Sušický dìtský sbor, Zvoneèek Kašperské Hory, Motýli Šumperk. Prodej vstupenek na místì. úterý 12. kvìtna v hod. Smetanùv sál Vystoupení taneèního oddìlení ZUŠ Sušice. Festival dìtských pìveckých sborù Je kraj, kde voní tráva pátek 22. kvìtna v hod. Smetanùv sál Zahajovací koncert festivalu. Úèinkují: Svatobor, dìtské sbory z Dánska, Pardubic a Vèelky ze Sušice. Vstupné 50 Kè, pøedprodej v kanceláøi MKS. sobota 23. kvìtna ve hod. a v hod. Úèinkují: dìtské sbory z Francie, Pardubic, Tachova a Sušický dìtský sbor. Vstupné 50 Kè, pøedprodej v kanceláøi MKS. nedìle 24. kvìtna v Kostel sv.václava Závìreèný koncert festivalu Úèinkují všechny zúèastnìné sbory. Prodej vstupenek na místì. ètvrtek 28. kvìtna v hod. Smetanùv sál Gymnázium. Jam session vìnováno památce Rudolfa Rokla. Úèinkují: klavíry Eduard Spáèil, Jaroslav Pruner, kontrabas František Uhlíø, bicí Ivan Dominák. Slovem provází Tomáš Sláma. Vstupné 40 Kè, pøedprodej vstupenek v kanceláøi MKS. Koncerty na námìstí sobota 16. kvìtna hod. Solovaèka sobota 23. kvìtna dìtský sbor Prácheòáèek sobota 23. kvìtna hod. Solovaèka Muzea, výstavy Muzeum Šumavy stálá expozice dennì mimo pondìlí 9 12 a hod. Výstava prací dìtí ZUŠ Barevný svìt FOTO FIŠER Výstava fotografií J. H. Zieglera MISS ÈR 1998 Tìlovýchova, sport, relaxace Tìlocvik pro tìhotné ženy Sokolovna úterý hod. Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvièit v posilovnì si mùžete: pondìlí pátek a hod. nedìle hod. Za hodinu zaplatíte pøedplatné 23 Kè mìsíènì 250 Kè ètvrtletnì 560 Kè v dobì provozu posilovny lze využít solárium pìt min. 15 Kè. Možnost pronájmu sportovní haly dle dohody. Julius Urbanics masáže, budova Šumavské lesní, a. s., Na Burince 273/III od 9 30 do hod. na objednávky tel , kl. 35 Informace HARTMANICE Muzea, výstavy Muzeum Dr. Šimona Adlera otevøeno støeda nedìle hod. Stálá expozice vìnovaná židovské komunitì regionu. Informaèní støedisko NP Šumava nachází se ve stejné budovì Divadlo Kulturní dùm sobota 16. kvìtna v hod. Robert Bolt Èlovìk pro každé poèasí. Premiéra v podání divadelní sdružení Tyl. KAŠPERSKÉ HORY Stálá exp. Muzea Šumavy 9 12 a hod. HORAŽÏOVICE Kino Otava (pátek, sobota ve hod.) Poslední zùstává B. Willis jako záhadný cizinec. USA, titulky, od 15 let (støeda, ètvrtek ve hod.) Amistad Nový historický film Stevena Spielberga. USA, titulky, od 12 let (pátek ve 20 00, v sobotu v a ve ) Muž, který vìdìl pøíliš málo Bill Murray v nové americké komedii. USA, titulky, pøístupný (støeda, ètvrtek ve hod.) Ïáblùv advokát Akèní thriller s K. Reevesem a Al Pacinem v hl. rolích. USA, titulky, od 15 let (pátek, sobota ve hod.) Pùlnoc v zahradì dobra a zla Napínavý pøíbìh z amerického jihu. USA, titulky, od 12 let. Spoleèenská zábava Kulturní dùm sobota 9. kvìtna ve hod. Eges Zábava s populární plzeòskou rockovou kapelou. Vstupné 50 Kè. sobota 16. kvìtna ve hod. Securitatt Telefon (bývalý Vizír) Další taneèní zábava s rockovou kapelou. nedìle 24. kvìtna v hod. Posezení s písnièkou Nedìlní odpoledne pøi harmonice. Vstupné 25 Kè. sobota 30. kvìtna Sifon Velká událost køest nové desky! Informace Pøedprodej vstupenek na všechny kulturní akce i filmová pøedstavení v kinì Otava (hlavní vchod), tel pondìlí pátek 9 12 a hod. Ve stejnou dobu je otevøena pùjèovna videokazet. Mìstské muzeum tel. 0187/ SRNÍ Hotel Srní, tel Vyhøívaný bazén Mìstská knihovna, tel každý den hod. odd. pro dospìlé vèetnì odd. nauèné literatury, èasopisy Vstupenky v recepci dìti do 10 let 25 Kè, dospìlí 50 Kè pondìlí, støeda, pátek 8 12 a hod. Sauna odd. pro dìti pondìlí, støeda, pátek hod. pondìlí až pátek hod. v období prázdnin 8 12 a hod. Poplatek dospìlí 50 Kè/hod., dìti 30 Kè/hod. Rozhledna Svatobor, tel Posilovna otevøeno dennì hod. pondìlí až pátek hod. Vstupné 5 Kè dospìlí, dìti a dùchodci 3 Kè, dìti do 6 let zdarma. Mìstské kulturní støedisko Sokolovna pøedprodej vstupenek na kulturní akce, tel Automatický kuželník støeda až nedìle možnost obèerstvení, 100 Kè/hod. Kuleèník hod. pondìlí ètvrtek a hod. støeda až nedìle hod. redakce SN tel Sokolovna tel Masáže pondìlí až pátek hod. Pokladna kina otevøena od hod., tel ŽELEZNÁ RUDA Stálá expozice úterý sobota nedìle Muzeum KLATOVY 9 12 a hod hod. Galerie U bílého jednorožce Tomáš Vanìk Barvy laky obrazy, objekty Petr Nikl Prasklá pohádka obrazy, objekty, fotografie. Vladimír Janoušek Neznámý kresby, sochy, obrazy. Potrvá do 14. èervna Galerie Klenová Miroslav Pacner práce z let , potrvá do Sýpka Rudolf Deurko obrazy. Do 28. èervna. ètvrtek 21. kvìtna v hod. zahájení výstavy E luma romane jakhenca Svìt oèima Romù. Koná se pod záštitou ministra Vladimíra Mlynáøe. Potrvá do 28. èervna Vila manželù Kotrbových Karel Sedlák ze sbírek malíøe. Informace z ateliéru sbìratele. Potrvá do Koncerty sobota 16. kvìtna v hod. Šup s tím do šuplíku recitál Jiøího Traxlera sobota 30. kvìtna v hod. Gypsy khamoro Koncert klasické cikánské kapely Mìstské kulturní støedisko 0186/224 52, Stálá divadelní scéna divadlo 0186/ KULTURNÍ PAMÁTKY Hrad Rabí tel. 0187/ kvìten dennì mimo pondìlí 9 12 a Organizované skupiny si mohou zajistit rezervaci na den a hodinu písemnì nebo telefonicky. Vstupné 30 Kè, dìti, dùchodci, studenti, vojsko 20 Kè, dìti do 6ti let zdarma, rodinná vstupenka 80 Kè. Hrad Velhartice tel. 0187/ dennì mimo pondìlí 9 12 a hod. Hrad Kašperk tel. 0187/ kvìten dennì 9 17 hod. zavírací den v pondìlí, pøipadne-li na pondìlí den pracovního volna nebo svátek, zavírací den se pøesouvá na úterý. Vstupné 25 Kè, dìti, dùchodci, studenti, vojsko 15 Kè, dìti do 6ti let zdarma. Hrad Švihov tel. 0186/ kvìten dennì mimo pondìlí 9 12 a Mimo tuto dobu je možná dohoda pro organizované skupiny. Vstupné 30 Kè, dìti, dùchodci, studenti, vojsko 20 Kè. Èerná vìž, katakomby Klatovy kvìten dennì mimo pondìlí 9 12 a Vstupné 12 Kè, dìti 6 Kè. Informaèní støediska NP a CHKO Šumava Sušice, Nuželická 60, tel. 0187/ , v pracovní dny 7 15 hod., jinak po pøedchozí dohodì Svinná Lada, tel. 0339/ úterý - nedìle 9 15 hod. Železná Ruda, Javorská 154, tel. 0186/ úterý - sobota 9 17 hod. Støediska poskytují informace s výkladem a videoprogramem. jako pravidelný ètrnáctideník vydává Mìstské kulturní støedisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištìní pøíspìvky pisatelù podle potøeb SN. Pøíspìvky pøedstavují názory a postoje pisatelù. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Aktuální informace o mìstì na INTERNETU: Odpovìdný redaktor PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 4,80 Kè. Náklad výtiskù. Povoleno OÚ Klatovy pod è.j. 72/ /92.

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava STØEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY HORSKÁ KVILDA Novì otevøené støedisko v malé šumavské obci Horská Kvilda, která leží v nejkrásnìjší

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více