Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17"

Transkript

1 Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

2 Obsah Základní údaje o škole 1 Přehled pracovníků školy... 2 Učební plány.. 3 Přehled prospěchu tříd 7 Výsledky maturitních zkoušek, uplatnění absolventů po maturitě, přijímací řízení 9 Přehled akcí za školní rok 2010/ Z činnosti školy 26 Soutěže ve školním roce 2010/ Seznamy žáků.. 47 Přílohy: Zpráva o hospodaření za rok 2010 Tabulková část výroční zprávy Přijímací řízení a jeho kritéria Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o projektu Odysseus 2009 Informace o projektu Příležitost pro každého Informace o projektu Česko-slovenský studentský časopis Informace o projektu EdTwin Informace o projektu UNIV II KRAJE Zpráva ICT koordinátora Novinové články Prověrky nad stavem BOZP Břeclav 30. září 2011 Předkládá: PhDr. Leo Čuda, ředitel školy Školská rada schválila Výroční zprávu za škol. rok 2010/2011bez připomínek dne Předseda: Mgr. František Oulehle

3 Základní údaje o škole Název: Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17 Sídlo: Smetanovo nábřeží 17, Břeclav Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa pro dálkový přístup: Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části čtvrté, a prováděcími předpisy k zákonu. Vedení školy: PhDr. Leo Čuda - ředitel Ing. Jana Dyčková - zástupkyně ředitele Ing. Nataša Prášková - zástupkyně ředitele pro DČ a ekonomiku Růžena Bezděková - ekonomka Školská rada OA: Mgr. František Oulehle - předseda (pedagogický pracovník) RNDr. Miloš Petrů - člen (zastupitel JMK) Mgr. Josef Pinkava - člen (zástupce JMK) Mgr. Ludmila Výborná - členka (zástupce nezletilých žáků) Ing. Marcela Minářová - členka (učitelka OA Břeclav) Oldřich Bělka - člen (zletilý žák) Přehled oborů vzdělávání M/004 (63-41-M/02 pro 1-3. roč.) Obchodní akademie (počet přijímaných žáků 60) M/002 (78-42-M/02 pro 1-3. roč.) Ekonomické lyceum (počet přijímaných žáků 30) Přijímací řízení viz příloha tabulková část viz příloha Kritéria přijímacího řízení 1

4 Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Zkratky předmětů CJ Český jazyk Titul, jméno, příjmení Předměty LIT Literatura Ing. Hana Brejchová, CSc. PRA, APE, EKO CJL Český jazyk a literatura PhDr. Leo Čuda OBN, PSY ANJ Anglický jazyk Ing. Jana Dyčková UCE, PEK, DAN NEJ Německý jazyk Mgr. Lenka Grandičová CJL, OBN, RUJ, SPK, LIT SPJ Španělský jazyk PhDr. Dana Grégrová CJL, DEJ, CJ, LIT, DEJS FRJ Francouzský jazyk Mgr. Veronika Hanáková NEJ RUJ Ruský jazyk Mgr. Josefa Kleiberová CJL, CJ, FRJ OBN Občanská nauka Mgr. Helena Klimovičová NEJ, CJL, CJ SPK Společenská kultura Mgr. Jaromír Kosík ANJ, ANJK PSY Psychologie Mgr. Ludmila Láníčková TEV, PEK DEJ Dějepis Ing. Petra Mikulášová UCE, CK, ZBO, DAN MAT Matematika Ing. Marcela Minářová EKO, STA BIO Biologie RNDr. Libor Nejezchleba FYZ, MAT, MATS CHE Chemie Ing. Tomáš Novák ITE, IKT FYZ Fyzika Mgr. František Oulehle NEJ, DEJ, NEJK ZEM Zeměpis Mgr. Jitka Oulehlová ANJ HOZ Hospodářský zeměpis Mgr. Jaroslav Pekárek TEV, HOZ, ZEM TEV Tělesná výchova Ing. Dana Pospíchalová EKT, EKO, MAR IKT Informační a komunikační technologie Ing. Nataša Prášková UCE, EKC, ITE ITE Informační technologie Mgr. Jaroslava Řezáčová ANJ, SPJ PEK Písemná a elektronická komunikace Ing. Vladana Šedá PEK, BIO, IKT, ITE EKO Ekonomika Mgr. Maroš Ščerbík ANJ PRA Právo Mgr. Petr Škoda ANJ UCE Účetnictví RNDr. Eva Šupinová MAT, CHE, CMT STA Statistika Ing. Dana Vilímková UCE, ITE, DAN DAN Daně Ing. Jindřiška Zapletalová UCE, EKC, IKT, CK FIN Finance MAR Marketing Provozní pracovníci APE Aplikovaná ekonomie CK Cvičná kancelář Růžena Bezděková - ekonomka ZBO Zbožíznalství Hana Hubíková - účetní EKC Ekonomická cvičení Jitka Pilná - sekretářka EKT Ekonomické teorie Ing. Jan Hájek - manažer projektů ESF DEJS Dějepisný seminář Bc. Petr Nosek - správce IT MATS Matematický seminář František Mank - školník CMT Cvičení z matematiky Eva Janíčková - uklizečka ANJK Konverzace z anglického jazyka Josefa Kuřilová - uklizečka NEJK Konverzace z německého jazyka Iveta Peteříková - uklizečka Dagmar Benešová - uklizečka Externí pracovníci Mgr. Blanka Říhová Mgr. Lenka Maděřičová Mgr. Lenka Fabikovičová Ing. Kateřina Vlková Ing. Tomáš Drobilič CHE MAT TEV EKO, FIN MAR, BAP 2

5 U ební plán Ekonomické lyceum 78-42M/002 Vyu ovací p edm t Zkratka P edpis Celkem 2008/9 2009/ / /12 p edm. vyu. h vyu. h I. A II. A III. A IV. A Povinné vyu ovací p edm ty 1. P edm ty povinného základu eský jazyk a literatura CJL cizí jazyk PCJ 12 14/14 3/3 3/3 4/4 4/4 2. cizí jazyk DCJ 9 10/10 3/3 3/3 2/2 2/2 D jepis DEJ Ob anská nauka OBN Psychologie PSY Spole enská kultura SPK Matematika MAT 12 12/2 3/1 3/1 3 3 Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Zem pis ZEM T lesná výchova TEV 8 8/8 2/2 2/2 2/2 2/2 Informa ní a komun. technol. IKT 6 7/ /1 UCE Písemná a elektronická komun. PEK 3 6/3 3 2/2 1/1 Ekonomika EKO 8 6/6-2/2 2/2 2/2 Ú etnictví UCE 6 8/8-2/2 3/3 3/3 Právo PRA Výb rové p edm ty Finance FIN Matematický seminá MAS D jepisný seminá DEJS -2 Statistika STA Dan DAN Konverzace z cizího jazyka ANJk, NEJk Celkem

6 U ební plán od školního roku 2009/2010 Ekonomické lyceum M/02 Vyu ovací p edm t Zkratka p edm. Celkem 1. ro. 2. ro. 3. ro. 4. ro. Základní všeobecné eský jazyk CJ Literatura LIT eský jazyk a literatura CJL cizí jazyk PCJ 14/14 4/4 4/4 3/3 3/3 2. cizí jazyk DCJ 10/10 3/3 3/3 2/2 2/2 D jepis DEJ Ob anská nauka OBN Psychologie PSY Spole enská kultura SPK Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Zem pis ZEM T lesná výchova TEV 8/8 2/2 2/2 2/2 2/2 Základní odborné Informa ní a komunika ní technologie IKT Písemná a elektronická komunikace PEK 5/1 3 1/1 1 Ekonomika EKO 10/8 2/2 2 3/3 3/3 Ú etnictví UCE 8/8-2/2 4/4 2/2 Dan DAN Právo PRA Odborná specializace Integrovaný ekonomický p edm t IEP 4/ /4 (výuková praxe) Volitelné Konverzace z cizího jazyka ANJk, NEJk Matematický seminá MATS Spole enskov dní seminá SVS Seminá z informatiky INFS D jepisný seminá DEJS Celkem

7 U ební plán Obchodní akademie M/004 Vyu ovací p edm t Zkratka P edpis Celkem 2008/9 2009/ / /12 p edm. vyu. h vyu. h 1. B 1. C 2. B 2. C 3. B 3. C 4. B 4. C Povinné vyu. p edm ty a) základní eský jazyk a literatura CJL 12/4 13/ /1 3/1 1. cizí jazyk PCJ 14/14 3/3 3/3 3/3 3/3 4/4 4/4 4/4 4/4 24/24 2. cizí jazyk DCJ 10/10 3/3 3/3 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 Matematika MAT 8 /4 8/2 3/1 3/1 3/1 3/ D jepis DEJ Ob anská nauka OBN T lesná výchova TEV 8/8 8/8 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 Hospodá ský zem pis HOZ Informa ní technologie ITE 6/6 8/ /2 Písem. a el. komunikace PEK 8 /8 9/ /1 2/ Ekonomika EKO 10/10 12/ /3 3/3 3/3 3/3 Právo PRA Ú etnictví UCE 10/10 9/ /3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Statistika STA 2/ Zbožíznalství ZBO Praxe APE, CK 3 /3 3/ /3 3/3 - - b) výb rové Marketing MAR Bank. a pojiš ovnictví BAP Dan DAN Ekonomické teorie EKT Cvi ení z matematiky CMT Konverzace z cizího jaz. ANJk, NEJk Ekonomická cvi ení EKC Celkem UCE UCE 2/2

8 U ební plán od školního roku 2009/2010 Obchodní akademie M/02 Vyu ovací p edm t Zkratka p edm tu Celkem 1. ro. 2. ro. 3. ro. 4. ro. Pozn. Základní všeobecné eský jazyk CJ Literatura LIT eský jazyk a literatura CJL cizí jazyk PCJ 14/14 4/4 4/4 3/3 3/3 2. cizí jazyk DCJ 10/10 3/3 3/3 2/2 2/2 Ob anská nauka OBN Spole enská kultura SK D jepis DEJ Matematika MAT Základy p írodních v d ZPV 4 2 (1 CHE, 1 BIO) 2 (FYZ) - - T lesná výchova TEV 8/8 2/2 2/2 2/2 2/2 Základní odborné Ekonomie EI Ekonomika EKO 14/ /3 3/3 Dan DAN Ú etnictví UCE 10/10-3/3 4/4 3/3 Informa ní a komunika ní IKT technologie Statistika STA Hospodá ský zem pis HOZ Právo PRA Písem. a el. komunikace PEK 9/1 3 2/1 2 2 Odborné specializace Aplikovaná ekonomie/ Cvi ná APE/ kancelá ( výuková praxe) CK Praxe ve firmách PRX 2 týdny FYZ CHE BIO 3/ /3 - Volba 1 p. Integrovaný ekonom. p. (výuková praxe) IEP 4/ /4 Volitelné Konverzace z cizího jaz. ANJk, NEJk Matematický seminá MATS Spole enskov dní sem. SVS Celkem

9 1. pololetí školního roku 2010/2011 Přehled prospěchu tříd Třída Počet Průměr Prospěl Prospěl žáků třídy s vyznam. Neprospěl Neklasif. Absence 1. A 30 2, ,10 1. B 26 2, ,79 1. C 28 2, ,50 2. A 27 2, ,33 2. B 30 2, ,60 2. C 26 2, ,00 3. A 29 2, ,48 3. B 25 2, ,50 3. C 27 2, ,52 4. A 24 2, ,88 4. B 30 2, ,30 4. C 27 2, ,19 S vyznamenáním prospěli 1. A Veronika Halmová Lucie Pilátová Klára Létalová 2. A Jakub Osička Barbora Rosochová 2. B Petra Morcová 3. A Žaneta Baxová Lucie Špilmanová Markéta Kosíková Ondřej Švásta Jindřich Košťál Nikola Brymová Jolana Strakušová 3. C Ivana Zemánková Lenka Komoňová 4. A Martina Pilátová Vlastimil Krmíček Kristýna Klepáčková 4. C Michaela Kosičová Hana Kováčová 9

10 2. pololetí školního roku 2010/2011 Třída Počet Průměr Prospěl žáků třídy s vyznam. Prospěl Neprospěl Neklasif. Absence 1. A 30 2, ,57 1. B 27 2, ,81 1. C 28 2, ,54 2. A 27 2, ,26 2. B 27 2, ,70 2. C 28 2, ,57 3. A 29 2, ,45 3. B 25 2, ,08 3. C 27 2, ,50 4. A 24 2, ,63 4. B 29 2, ,83 4. C 27 2, ,04 S vyznamenáním prospěli 1. A Veronika Halmová Marie Backová Klára Létalová 2. A Jakub Osička 2. B Petra Morcová 3. A Žaneta Baxová Lucie Špilmanová Markéta Kosíková Ondřej Švásta Jindřich Košťál 4. A Martina Pilátová Vlastimil Krmíček 4. C Michaela Kosičová Hana Kováčová Kázeňská opatření Pochvala ŘŠ Pochvala TU Napomenutí TU Důtka ŘŠ Důtka TU 1. pololetí pololetí

11 Maturitní zkoušky, uplatnění absolventů školy po maturitě Maturitní zkouška se skládala ze 2 částí: společné (státní) a profilové (školní). 1. Část společná (státní) Povinné zkoušky český jazyk a literatura (komplexní zkouška tj. dílčí ústní zkouška, didaktický text a písemná práce) cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika (u oboru OA) Povinné zkoušky konali žáci v základní úrovni obtížnosti. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musel žák/žákyně uspět u obou povinných zkoušek. Každý žák mohl vykonat 1 až 3 nepovinné zkoušky podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT. Nikdo z žáků této nabídky nevyužil. 2. Část profilová (školní) Ředitel školy vyhlásil pro jarní i podzimní zkušební období 2011 témata zkoušek v profilové části maturitní zkoušky - informace byly předány žákům. Obor M/004 Obchodní akademie Povinné zkoušky praktická zkouška z odborných předmětů účetnictví (ústní zkouška) ekonomika (ústní zkouška) Praktická zkouška z odborných předmětů zahrnovala řešení uceleného příkladu, který obsahoval úkoly z předmětů ekonomika, účetnictví (ručně i na PC) a písemná a elektronická komunikace. Návaznost byla řešena tak, aby nezvládnutí jednoho úkolu nevyloučilo možnost úspěšně pokračovat. Ústní zkouška z účetnictví obsahovala učivo z předmětu účetnictví a daně. Ústní zkouška z ekonomiky zahrnovala učivo obsažené v předmětech ekonomika, ekonomické teorie, právo, bankovnictví a pojišťovnictví, statistika a marketing. Obor M/002 Ekonomické lyceum Povinné zkoušky praktická zkouška z odborných předmětů ekonomické předměty (ústní zkouška) 9

12 na výběr dějepis nebo matematika (ústní zkouška) Praktická zkouška z odborných předmětů zahrnovala řešení uceleného příkladu, který obsahoval úkoly z předmětů ekonomika, účetnictví (ručně i na PC) a písemná a elektronická komunikace. Návaznost byla řešena tak, aby nezvládnutí jednoho úkolu nevyloučilo možnost úspěšně pokračovat. Ústní zkouška z ekonomických předmětů obsahovala učivo z předmětů ekonomika, účetnictví, daně, právo, finance a statistika. Jarní zkušební období 2011 Výsledky maturitních zkoušek Třída Konali zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neukončili 4. ročník 4. A B C Celkem Pozn.: 1 žákyně, která neuspěla u maturitní zkoušky ve školním roce 2009/2010, opakovala celou maturitní zkoušku (neprospěla z 1 předmětu). U maturity prospěli s vyznamenáním: 4. A Filip Jandora Vlastimil Krmíček Martina Kudličková Martina Pilátová Anna Zoubková 4. B Kateřina Palínková 4. C Michaela Kosičová Karolína Lelková 10

13 Podzimní zkušební období 2011 Třída Maturovalo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 4. A B C Celkem Neprospěly tyto žákyně: Kapustová (MAT), Danešová (CJL - PP), Hasilová (CJL, MAT), Soboličová (MAT), Zugarová (MAT), Kujová (CJL) - opakovala MZ podle Vyhlášky o ukončování studia ve SŠ č. 442/1991 Sb, v platném znění ("stará maturita"). Úspěšným vykonáním maturitní zkoušky získal(a) absolvent(ka) střední vzdělání s maturitní zkouškou. Maturitní zkouška byla vykonána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Europass-dodatek k osvědčení Ve školním roce 2010/2011 poprvé v historii obdrželi absolventi školy Europass-dodatek k osvědčení. Tento dokument: je přílohou maturitního vysvědčení, je k dispozici absolventům napříč celou Evropou, popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru, poskytuje absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu. Jedná se o společnou aktivitu MŠMT a EU. Za systém vydávání dokumentů zodpovídá Národní centrum Europass ČR. Činí tak ve spolupráci s Regionálními konzultačními centry a školami. Dobrovolné přihlášení školy do systému a veškerá další administrace probíhala prostřednictvím internetové databáze na stránkách NCE ČR. Veškeré služby spojené s projektem Europass byly pro školu i samotné absolventy bezplatné, odbornou stránku zajišťoval NCE ČR ve spolupráce NÚOV. Maturitní generálka (MAG) Ve dnech si mohli žáci 4. ročníků vyzkoušet nanečisto společnou (státní) část maturitní zkoušky. Účast škol v MAG byla dobrovolná. Přihlásili jsme se proto, abychom zjistili, jestli novou maturitu zvládneme zda žáci ovládají potřebné učivo a zda série školení a seminářů pro pedagogy poskytla dostatečné znalosti pro výkon různých funkcí. MAG absolvovalo: CJL 81 žáků, ANJ základní úroveň 42 žáků, NEJ základní úroveň 10 žáků, vyšší úroveň 6 žáků, MAT základní úroveň 22 žáků, vyšší úroveň 1 žákyně. 11

14 Ve srovnání s celostátním průměrem byly výsledky našich žáků dobré. MAG splnila to, co jsme od ní očekávali. Ověřila funkčnost a spolehlivost organizačního a logistického zabezpečení, připravenost pedagogických pracovníků pro výkon funkcí při zkoušce a poskytla vedoucím pracovníkům školy, učitelům a zejména žákům praktické informace potřebné pro kvalifikovanou volbu předmětů a úrovně obtížnosti k jarnímu termínu maturitní zkoušky. Ukázala na slabá místa a napomohla k přijetí některých opatření, která zmírní rizika možného neúspěchu. Uplatnění absolventů školy po maturitě Školní rok 2010/2011 Třída 4. A 4. B 4. C TU RNDr. Nejezchleba Ing. Mikulášová Mgr. Řezáčová VŠ VOŠ Zaměstnanec Nezaměstnaný Jazyková škola Ostatní (MD, atd.) Celkem Přijímací řízení Obor OA Počet přihlášených uchazečů Odevzdané ZL Obor EL Počet přihlášených uchazečů Odevdané ZL 1. kolo kolo kolo Celkem

15 Přehled akcí školního roku 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá SRPEN Od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ plán školy personální změny zhodnocení prací v průběhu prázdnin organizační záležitosti školení BOZP - Porada metodických komisí vedoucí MK (učební plány, maturitní zkoušky 09/2010 atd.) Seminář Týden bez hranic Mgr. Škoda Komisionální zkoušky členové ZK - Od 9:00 h školení Moodle pro členy pedagog. sboru Ing. Nosek - Příprava kabinetů, nástěnek na chodbách a učeben správci majetku Komisionální zkoušky členové ZK - Příprava kabinetů, nástěnek na chodbách a učeben správci majetku - Informační schůzka - Anglie Seminář ke Startovacímu týdnu Mgr. Škoda Komisionální zkoušky členové ZK Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová Ing. Vilímková Exkurze do Anglie (Paříž, Londýn), 45 žáků Mgr. Oulehlová Mgr. Řezáčová Od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, ZŘŠ informace z porady ředitelů zhodnocení výsledků komisionálních zkoušek projednání opravných maturitních zkoušek jmenování maturitní komise nabídka kurzů v rámci VHČ nabídka zájmové činnosti žáků organizační záležitosti příprava zahájení školního roku pedagogická dokumentace 13

16 ZÁŘÍ Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová Ing. Vilímková Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová Mgr. Oulehlová Slavnostní zahájení školního roku ŘŠ, TU Seminář ke Startovacímu týdnu Týden bez hranic Ing. Vilímková Srbsko PhDr. Čuda Ing. Zapletalová Mgr. Ščerbík Startovací týden 1. A a 1. B Ing. Vilímková - Preventivní program Agresivita, šikana, žáci 1. A, 1. B Mgr. Klimovičová Mgr. Kleiberová Mgr. Hanáková Mgr. Láníčková Exkurze Praha 4. A RNDr. Nejezchleba Mgr. Grandičová DVPP Ing. Prášková DVPP Ing. Dyčková Metody a formy aktivního učení práce s textem ve výuce vyučující SVP spol. věd. předmětů, PhDr. Kyncl, 8:00 h 14:00 h - Srdíčkový den, vybraní žáci z 3. B a 3. C Ing. Brejchová Pracovní stáž v Bratislavě v rámci projektu ČR-SR časopis RNDr. Šupinová žáci 2. C + redakční rada Ing. Hájek Praktická zkouška z odborných předmětů ŘŠ, ZŘŠ Školení SPJ Ing. Vlková - Seminář k nové maturitě, Brno Mgr. Kleiberová Testování žáků 4. B a 4. C v rámci projektu Evaluace kvality ZŘŠ vzdělávání ve vybraných oborech vzdělávání SŠ DVPP Ing. Dyčková Opravné maturitní zkoušky ústní část ŘŠ, ZŘŠ - Atletika Corny okresní kolo, vybraní žáci Mgr. Láníčková Mgr. Pekárek Pedagogická porada ŘŠ, ZŘŠ 14

17 Školení školní matrika Ing. Novák - S tebou o tobě, dívky 1. roč., 1. a 2. vyuč. h Mgr. Láníčková - Mistrovství světa v košíkové, vybraní žáci, po 3. vyuč. h Mgr. Láníčková Mgr. Pekárek ZŘŠ předložit žádosti o uvolnění z TEV TU - ZŘŠ předložit tématické plány, plány exkurzí vyuč. jedn. předm. ICT koordinátor výchov. poradce preventista SPJ - Zjištění zájmové činnosti žáků Ing. Mikulášová TU Rychlé šípy na Svatováclavských hodech, 14:00 h Ing. Vilímková Ředitelské volno Státní svátek Den české státnosti Audiovizuální pořad ZEM a HOZ, kino Koruna, 1. roč. Mgr. Pekárek Nahlásit vedoucí ASK nabídku zájmových kroužků vedoucí kroužků - Informační schůzka MAG, ke stát. mat., pro žáky, 4. roč., Mgr. Klimovičová 7. vyuč. h Mgr. Škoda Mgr. Grandičová - Okrskové kolo v kopané, Břeclav Mgr. Pekárek ŘÍJEN Veselé paničky windsorské pro ZŠ, kino Koruna Ing. Vilímková Veselé paničky windsorské, kino Koruna, 14:30 h Ing. Vilímková a Testování žáků 4. B a 4. C v rámci projektu Evaluace ZŘŠ kvality vzdělávání ve vybraných oborech vzdělávání SŠ (Vektor) Školní kolo ve skoku do dálky dívky, po 3. vyuč. h Mgr. Láníčková (z každé třídy 5 závodnic) - schůzka vedení školy, zadavatelů a hodnotitelů MAG ŘŠ po 3. vyučovací hod., sborovna ZŘŠ Školní kolo ve skoku do dálky chlapci, po 3. vyuč. h Mgr. Pekárek - Exkurze DEJ, Brno, žáci 3. A PhDr. Grégrová Mgr. Kleiberová Závěrečná konference TBH, od 13:30 h Ing. Hájek DVPP Ing. Dyčková Filmové představení v kině Koruna 15

18 MAG ŘŠ, ZŘŠ RNDr. Nejezchleba Exkurze Třebíč, Kralice, žáci 2. roč. Mgr. Kleiberová Mgr. Grandičová Mgr. Klimovičová Mgr. Řezáčová den - Exkurze Praha v rámci projektu ČR-SR časopis, Ing. Hájek den - stáž slovenských žáků v rámci projektu ČR-SR časopis Exkurze Městská knihovna Břeclav, žáci 1. B a 1. C Mgr. Kleiberová PhDr. Grégrová - Seminář Informační a vzdělávací portál JMK Ing. Dyčková Studium preventivy SPJ Ing. Vlková Den otevřených dveří ZŘŠ Veletrh vzdělávací nabídky Ing. Mikulášová Ing. Zapletalová Ing. Brejchová Exkurze Vídeň, žáci 2. roč., projekt Ed-Twin Ing. Brejchová Ing. Hájek - Seminář Hodnocení a sebehodnocení, Brno Ing. Dyčková DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková Veselé paničky windsorské pro Ing. Vilímková Gymnázium Uh. Hradiště, 9:00 h Seminář divadelního souboru, Staré město Ing. Vilímková Veselé paničky windsorské pro veřejnost Ing. Vilímková ve Starém Městě, 19:00 h Školení Porucha příjmu potravy Ing. Vlková Pedagogická porada ŘŠ, ZŘŠ - Konference k celoživot. vzdělávání, Brno ŘŠ 27. a Podzimní prázdniny (St, Pá) Státní svátek Den vzniku samostatného českoslov. státu DVPP, Brno Ing. Dyčková Návštěva partnerské školy ze Srbska 16

19 říjen Projekt s MS Dnes Studenti čtou a píší noviny Mgr. Grandičová říjen Recyklohraní, žáci EL Ing. Šedá LISTOPAD Gaudeamus BVV Brno, žáci 3. roč. Ing. Vilímková Ing. Novák Mgr. Oulehlová - Návštěva partnerské školy ze Srbska exkurze Brno Mgr. Ščerbík ŘŠ Návštěva partnerské školy ze Srbska, MU Mgr. Ščerbík DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková - Porada UNIV II, Brno Ing. Prášková Seminář v rámci projektu Příležitost pro každého Ing. Zapletalová od 8:00 h, vyučující školy realizační tým projektu Prezentace školy na ZŠ v Drnholci, od 16:00 h, Ing. Mikulášová v jídelně školy Prezentace školy na ZŠ v Židlochovicích, od 15:45 h ŘŠ v kulturním sále sokolovny Beseda pro 2. roč. - Integrace zdravotně postižených Ing. Vilímková - Beseda k poválečným událostem s pamětníkem PhDr. Grégrová žáci 3. A, 4. A, aula, vyuč. h - Konference metodického portálu RVP.cz ŘŠ Učitel v informační síti, Brno Ing. Nosek DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková Uzávěrka přihlášek žáků ŘŠ k maturitní zkoušce ZŘŠ - Prezentace školy na ZŠ v Mikulově, Valtická, Ing. Minářová od 16:30 h v tělocvičně Výbor SRDPŠ ŘŠ Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková Divadlo Lakomec, žáci 4. A Mgr. Grandičová Ing. Vilímková 17

20 Pedagogická rada ŘŠ, ZŘŠ - Třídní schůzky TU - Informace o prospěchu a chování jednot. vyuč Návštěva partnerské školy z Vídně, BHAK Wien 10, Ed-Twin ( prohlídka školy, Pohansko vč. 10 žáků z OA, prohlídka Břeclavi exkurze Mikulčice a Dolní Věstonice exkurze Brno) Prezentace na ZŠ Valtická, Břeclav Ing. Dyčková Adventní dopoledne pro Dům Pohody, ZŠ Kupkova, Ing. Vilímková MŠ Břetislavova zdravotně a mentálně postižení, aula, po 1. vyuč. h Uzávěrka podání přihlášek ŘŠ do CZVV (maturitní zk.) ŘŠ - Seminář Výměna zkušeností v oblasti MPP škol Ing. Vlková listopad Projekt s MF Dnes Studenti čtou a píší noviny Mgr. Grandičová PROSINEC Recyklohraní, žáci EL Ing. Šedá Seminář Poruchy potravy Ing. Vlková DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková Exkurze Státní archiv Mikulov, žáci 4. A PhDr. Grégrová - DVPP Ing. Dyčková Prezentace na ZŠ Komenského, Břeclav-Poštorná - Srdíčkový den, vybraní žáci z APE Ing. Brejchová Aktiv výchovných poradců, sborovna Ing. Vilímková - Aktuální problémy odborného vzdělávání, Brno ŘŠ, Ing. Prášková Talentová soutěž žáků ZŠ Ing. Novák Ing. Dyčková - Beseda s Ing. Petrem Machem, PhD., 12:30 h -13:15 h Ing. Pospíchalová vybraní žáci ze 3. a 4. roč., učebna 2. C - Prezentace na ZŠ Valtice ZŘŠ ZAV Hodonín, vybraní žáci Ing. Novák Školení Školní kontrolní systém, Brno Ing. Prášková R. Bezděková Školní kolo v UCE Ing. Prášková 18

21 Divadlo Hordubal, Brno, žáci 3. roč., 2. A, část 2. B Ing. Vilímková Mgr. Grandičová Ing. Novák Mgr. Kleiberová - Prezentace na ZŠ Lanžhot ZŘŠ - Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici PC Mgr. Láníčková Ed-Twin Vídeň Mgr. Pekárek Ing. Hájek ŘŠ Přednáška informace o studiu v zahraničí Mgr. Oulehlová DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková DVPP Ing. Dyčková - Prezentace na ZŠ Moravská Nová Ves ZŘŠ Vánoční nadílka, pořad pro děti lůžkového odd. Ing. Vilímková v nemocnici Břeclav Porada zaměstnanců školy ŘŠ, ZŘŠ Vánoční zamyšlení aula Mgr. Hanáková Vánoční prázdniny LEDEN Vánoční prázdniny Státní svátek Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu (Po) - Zahájení vyučování Seminář, Brno ŘŠ - Prezentace na ZŠ Dolní Bojanovice ZŘŠ Prezentace na ZŠ Podivín a Lednice ZŘŠ Projektová studie Ekonomický tým Ing. Pospíchalová DVPP Ing. Vlková Den otevřených dveří 19

22 Praktická zk. z odb. předm. Ing. Dyčková Ing. Zapletalová Ing. Pospíchalová Ing. Šedá DVPP Ing. Prášková Ing. Vilímková Ing. Zapletalová Jednání veden školy a členů metod. kom. CJL ŘŠ, ZŘŠ, vyuč. CJL Celostátní soutěž v UCE MD, Dal Znojmo 2011 Ing. Prášková Ing. Novák Pedagogická rada ŘŠ, ZŘŠ Přednáška pro dívky ze 4. roč., od 13:20 h, aula Ing. Vlková Ples školy Ing. Brejchová (Po) - Vydávání výpisu z vysvědčení (6. vyuč. h) TU leden Recyklohraní, žáci EL Ing. Šedá ÚNOR Seminář Do Světa ŘŠ Školní kolo recitační soutěže Mgr. Grandičová (Pá) - Pololetní prázdniny Stáž žáků školy v Piešťanech v rámci projektu Ing. Hájek česko-slovenský časopis DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková Ed-Twin - SSŠ, Brno ZŘŠ, Ing. Hájek Školní kolo olympiády v ANJ Mgr. Oulehlová Mgr. Kosík Školení DPH Ing. Prášková - Beseda s Ing. Sedláčkem, od 12:30 h, žáci 4. roč. vyuč. EKO - Recitační soutěž, Velké Pavlovice vyuč. CJL Školní kolo v graf. disciplínách, vybraní žáci Mgr. Láníčková od 8:00 h, v MU a OBK Ing. Dyčková Ing. Novák Jednání členů metod. kom. cizích jazyků a vedení školy ŘŠ, ZŘŠ 20

23 LVK, vybraní žáci 2. roč. Mgr. Láníčková Mgr. Pekárek Pedagogická porada ŘŠ, ZŘŠ Školení UCE, Praha Ing. Dyčková Ing. Prášková Ing. Vilímková Ing. Mikulášová Ing. Zapletalová Divadelní představení Královna Margot Ing. Vilímková (po vyučování) Únor Recyklohraní, žáci EL Ing. Šedá BŘEZEN Veletrh fiktivních firem ve Vídni Ing. Mikulášová Ing. Hájek Workshop se zástupci ZŠ CJL, projekt Příležitost Ing. Zapletalová vyuč. CJL DBK Kukis Vídeň Ing. Vilímková Mgr. Hanáková - Seminář Brno Ing. Dyčková Ředitelské prověrky z EKO a UCE ZŘŠ - Informační schůzka k přijímacím zk. pro žáky ZŠ RNDr. Nejezchleba PhDr. Grégrová - Beseda Návykové látky kolem nás, kino Koruna Ing. Vlková 8:30 h 10:30 h, žáci 3. roč Ekonomický tým, rep. soutěž družstev, Hodonín Ing. Pospíchalová, ŘŠ Komponovaný program drogové prevence - Pervitin, Ing. Vlková žáci roč., vyuč. h, kino Koruna - DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková DBK dvě představení, aula Ing. Vilímková Jarní prázdniny Projekt ČR-SR časopis - pracovní stáž na OABV Ing. Hájek Mgr. Hanáková Matematický klokan RNDr. Nejezchleba - Volejbal, dívky, Mikulov Mgr. Fabikovičová - Exkurze Okresní soud Břeclav, žáci 4. roč. Ing. Brejchová Porada s třídními učiteli ŘŠ, ZŘŠ 21

24 Oblastní konference PŠ člen výboru zákl. org. Ing. Dyčková Přehlídka div. souboru v Hodoníně MUMRAJ Ing. Vilímková Okresní kolo v silovém víceboji zdatnosti hoši, Mgr. Láníčková čtyřboj zdatnosti dívky Mgr. Pekárek Ing. Nosek - DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková Volejbal, hoši, Mikulov Mgr. Pekárek Exkurze do Osvětimi, mimo vyučování PhDr. Grégrová DVPP Ing. Vlková - Seminář pro vedoucí prac. ke státní maturitě ZŘŠ Porada zaměstnanců školy, oslava Dne učitelů ŘŠ, ZŘŠ - Krajská soutěž SŠ ve zpracování textu na PC a graf. p. Mgr. Láníčková Ing. Novák Porada ředitelů ŘŠ Setkání metodiků školní prevence Ing. Vlková - DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková březen Recyklohraní, žáci EL Ing. Šedá březen Prezentiáda Naše škola za 10 let Ing. Šedá DUBEN Konference Podpora sociálního partnerství SŠ v JMK ŘŠ Asociace obchodních akademií ŘŠ Krajské kolo Prezentiády, vybraní žáci Ing. Šedá - Exkurze soud, 8:00 h 10:30 h, žáci 4. B Ing. Brejchová Divadelní představení ve Zlíně, po vyučování Ing. Vilímková Opravná maturitní písemná práce z CJL PhDr. Grégrová - Krajské kolo v silovém čtyřboji Mgr. Pekárek Sobotní odpoledne s DBK Ing. Vilímková 14:45 h Veselé paničky windsorské, kino Koruna 18:00 h Z dějin ruské literatury, aula OABV Exkurze soud, 8:00 h 10:30 h, žáci 4. C Ing. Brejchová Srdíčkový den, žáci APE Ing. Brejchová 22

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav

Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Plán práce pro školní rok 2009/2010 Plán práce Obchodní akademie Břeclav školní rok 2009/2010 1. Úvod Ve školním roce 2008/2009 došlo v Obchodní

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení maturitních

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více