Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17"

Transkript

1 Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

2 Obsah Základní údaje o škole 1 Přehled pracovníků školy... 2 Učební plány.. 3 Přehled prospěchu tříd 7 Výsledky maturitních zkoušek, uplatnění absolventů po maturitě, přijímací řízení 9 Přehled akcí za školní rok 2010/ Z činnosti školy 26 Soutěže ve školním roce 2010/ Seznamy žáků.. 47 Přílohy: Zpráva o hospodaření za rok 2010 Tabulková část výroční zprávy Přijímací řízení a jeho kritéria Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o projektu Odysseus 2009 Informace o projektu Příležitost pro každého Informace o projektu Česko-slovenský studentský časopis Informace o projektu EdTwin Informace o projektu UNIV II KRAJE Zpráva ICT koordinátora Novinové články Prověrky nad stavem BOZP Břeclav 30. září 2011 Předkládá: PhDr. Leo Čuda, ředitel školy Školská rada schválila Výroční zprávu za škol. rok 2010/2011bez připomínek dne Předseda: Mgr. František Oulehle

3 Základní údaje o škole Název: Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17 Sídlo: Smetanovo nábřeží 17, Břeclav Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa pro dálkový přístup: Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části čtvrté, a prováděcími předpisy k zákonu. Vedení školy: PhDr. Leo Čuda - ředitel Ing. Jana Dyčková - zástupkyně ředitele Ing. Nataša Prášková - zástupkyně ředitele pro DČ a ekonomiku Růžena Bezděková - ekonomka Školská rada OA: Mgr. František Oulehle - předseda (pedagogický pracovník) RNDr. Miloš Petrů - člen (zastupitel JMK) Mgr. Josef Pinkava - člen (zástupce JMK) Mgr. Ludmila Výborná - členka (zástupce nezletilých žáků) Ing. Marcela Minářová - členka (učitelka OA Břeclav) Oldřich Bělka - člen (zletilý žák) Přehled oborů vzdělávání M/004 (63-41-M/02 pro 1-3. roč.) Obchodní akademie (počet přijímaných žáků 60) M/002 (78-42-M/02 pro 1-3. roč.) Ekonomické lyceum (počet přijímaných žáků 30) Přijímací řízení viz příloha tabulková část viz příloha Kritéria přijímacího řízení 1

4 Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Zkratky předmětů CJ Český jazyk Titul, jméno, příjmení Předměty LIT Literatura Ing. Hana Brejchová, CSc. PRA, APE, EKO CJL Český jazyk a literatura PhDr. Leo Čuda OBN, PSY ANJ Anglický jazyk Ing. Jana Dyčková UCE, PEK, DAN NEJ Německý jazyk Mgr. Lenka Grandičová CJL, OBN, RUJ, SPK, LIT SPJ Španělský jazyk PhDr. Dana Grégrová CJL, DEJ, CJ, LIT, DEJS FRJ Francouzský jazyk Mgr. Veronika Hanáková NEJ RUJ Ruský jazyk Mgr. Josefa Kleiberová CJL, CJ, FRJ OBN Občanská nauka Mgr. Helena Klimovičová NEJ, CJL, CJ SPK Společenská kultura Mgr. Jaromír Kosík ANJ, ANJK PSY Psychologie Mgr. Ludmila Láníčková TEV, PEK DEJ Dějepis Ing. Petra Mikulášová UCE, CK, ZBO, DAN MAT Matematika Ing. Marcela Minářová EKO, STA BIO Biologie RNDr. Libor Nejezchleba FYZ, MAT, MATS CHE Chemie Ing. Tomáš Novák ITE, IKT FYZ Fyzika Mgr. František Oulehle NEJ, DEJ, NEJK ZEM Zeměpis Mgr. Jitka Oulehlová ANJ HOZ Hospodářský zeměpis Mgr. Jaroslav Pekárek TEV, HOZ, ZEM TEV Tělesná výchova Ing. Dana Pospíchalová EKT, EKO, MAR IKT Informační a komunikační technologie Ing. Nataša Prášková UCE, EKC, ITE ITE Informační technologie Mgr. Jaroslava Řezáčová ANJ, SPJ PEK Písemná a elektronická komunikace Ing. Vladana Šedá PEK, BIO, IKT, ITE EKO Ekonomika Mgr. Maroš Ščerbík ANJ PRA Právo Mgr. Petr Škoda ANJ UCE Účetnictví RNDr. Eva Šupinová MAT, CHE, CMT STA Statistika Ing. Dana Vilímková UCE, ITE, DAN DAN Daně Ing. Jindřiška Zapletalová UCE, EKC, IKT, CK FIN Finance MAR Marketing Provozní pracovníci APE Aplikovaná ekonomie CK Cvičná kancelář Růžena Bezděková - ekonomka ZBO Zbožíznalství Hana Hubíková - účetní EKC Ekonomická cvičení Jitka Pilná - sekretářka EKT Ekonomické teorie Ing. Jan Hájek - manažer projektů ESF DEJS Dějepisný seminář Bc. Petr Nosek - správce IT MATS Matematický seminář František Mank - školník CMT Cvičení z matematiky Eva Janíčková - uklizečka ANJK Konverzace z anglického jazyka Josefa Kuřilová - uklizečka NEJK Konverzace z německého jazyka Iveta Peteříková - uklizečka Dagmar Benešová - uklizečka Externí pracovníci Mgr. Blanka Říhová Mgr. Lenka Maděřičová Mgr. Lenka Fabikovičová Ing. Kateřina Vlková Ing. Tomáš Drobilič CHE MAT TEV EKO, FIN MAR, BAP 2

5 U ební plán Ekonomické lyceum 78-42M/002 Vyu ovací p edm t Zkratka P edpis Celkem 2008/9 2009/ / /12 p edm. vyu. h vyu. h I. A II. A III. A IV. A Povinné vyu ovací p edm ty 1. P edm ty povinného základu eský jazyk a literatura CJL cizí jazyk PCJ 12 14/14 3/3 3/3 4/4 4/4 2. cizí jazyk DCJ 9 10/10 3/3 3/3 2/2 2/2 D jepis DEJ Ob anská nauka OBN Psychologie PSY Spole enská kultura SPK Matematika MAT 12 12/2 3/1 3/1 3 3 Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Zem pis ZEM T lesná výchova TEV 8 8/8 2/2 2/2 2/2 2/2 Informa ní a komun. technol. IKT 6 7/ /1 UCE Písemná a elektronická komun. PEK 3 6/3 3 2/2 1/1 Ekonomika EKO 8 6/6-2/2 2/2 2/2 Ú etnictví UCE 6 8/8-2/2 3/3 3/3 Právo PRA Výb rové p edm ty Finance FIN Matematický seminá MAS D jepisný seminá DEJS -2 Statistika STA Dan DAN Konverzace z cizího jazyka ANJk, NEJk Celkem

6 U ební plán od školního roku 2009/2010 Ekonomické lyceum M/02 Vyu ovací p edm t Zkratka p edm. Celkem 1. ro. 2. ro. 3. ro. 4. ro. Základní všeobecné eský jazyk CJ Literatura LIT eský jazyk a literatura CJL cizí jazyk PCJ 14/14 4/4 4/4 3/3 3/3 2. cizí jazyk DCJ 10/10 3/3 3/3 2/2 2/2 D jepis DEJ Ob anská nauka OBN Psychologie PSY Spole enská kultura SPK Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Zem pis ZEM T lesná výchova TEV 8/8 2/2 2/2 2/2 2/2 Základní odborné Informa ní a komunika ní technologie IKT Písemná a elektronická komunikace PEK 5/1 3 1/1 1 Ekonomika EKO 10/8 2/2 2 3/3 3/3 Ú etnictví UCE 8/8-2/2 4/4 2/2 Dan DAN Právo PRA Odborná specializace Integrovaný ekonomický p edm t IEP 4/ /4 (výuková praxe) Volitelné Konverzace z cizího jazyka ANJk, NEJk Matematický seminá MATS Spole enskov dní seminá SVS Seminá z informatiky INFS D jepisný seminá DEJS Celkem

7 U ební plán Obchodní akademie M/004 Vyu ovací p edm t Zkratka P edpis Celkem 2008/9 2009/ / /12 p edm. vyu. h vyu. h 1. B 1. C 2. B 2. C 3. B 3. C 4. B 4. C Povinné vyu. p edm ty a) základní eský jazyk a literatura CJL 12/4 13/ /1 3/1 1. cizí jazyk PCJ 14/14 3/3 3/3 3/3 3/3 4/4 4/4 4/4 4/4 24/24 2. cizí jazyk DCJ 10/10 3/3 3/3 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 Matematika MAT 8 /4 8/2 3/1 3/1 3/1 3/ D jepis DEJ Ob anská nauka OBN T lesná výchova TEV 8/8 8/8 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 Hospodá ský zem pis HOZ Informa ní technologie ITE 6/6 8/ /2 Písem. a el. komunikace PEK 8 /8 9/ /1 2/ Ekonomika EKO 10/10 12/ /3 3/3 3/3 3/3 Právo PRA Ú etnictví UCE 10/10 9/ /3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Statistika STA 2/ Zbožíznalství ZBO Praxe APE, CK 3 /3 3/ /3 3/3 - - b) výb rové Marketing MAR Bank. a pojiš ovnictví BAP Dan DAN Ekonomické teorie EKT Cvi ení z matematiky CMT Konverzace z cizího jaz. ANJk, NEJk Ekonomická cvi ení EKC Celkem UCE UCE 2/2

8 U ební plán od školního roku 2009/2010 Obchodní akademie M/02 Vyu ovací p edm t Zkratka p edm tu Celkem 1. ro. 2. ro. 3. ro. 4. ro. Pozn. Základní všeobecné eský jazyk CJ Literatura LIT eský jazyk a literatura CJL cizí jazyk PCJ 14/14 4/4 4/4 3/3 3/3 2. cizí jazyk DCJ 10/10 3/3 3/3 2/2 2/2 Ob anská nauka OBN Spole enská kultura SK D jepis DEJ Matematika MAT Základy p írodních v d ZPV 4 2 (1 CHE, 1 BIO) 2 (FYZ) - - T lesná výchova TEV 8/8 2/2 2/2 2/2 2/2 Základní odborné Ekonomie EI Ekonomika EKO 14/ /3 3/3 Dan DAN Ú etnictví UCE 10/10-3/3 4/4 3/3 Informa ní a komunika ní IKT technologie Statistika STA Hospodá ský zem pis HOZ Právo PRA Písem. a el. komunikace PEK 9/1 3 2/1 2 2 Odborné specializace Aplikovaná ekonomie/ Cvi ná APE/ kancelá ( výuková praxe) CK Praxe ve firmách PRX 2 týdny FYZ CHE BIO 3/ /3 - Volba 1 p. Integrovaný ekonom. p. (výuková praxe) IEP 4/ /4 Volitelné Konverzace z cizího jaz. ANJk, NEJk Matematický seminá MATS Spole enskov dní sem. SVS Celkem

9 1. pololetí školního roku 2010/2011 Přehled prospěchu tříd Třída Počet Průměr Prospěl Prospěl žáků třídy s vyznam. Neprospěl Neklasif. Absence 1. A 30 2, ,10 1. B 26 2, ,79 1. C 28 2, ,50 2. A 27 2, ,33 2. B 30 2, ,60 2. C 26 2, ,00 3. A 29 2, ,48 3. B 25 2, ,50 3. C 27 2, ,52 4. A 24 2, ,88 4. B 30 2, ,30 4. C 27 2, ,19 S vyznamenáním prospěli 1. A Veronika Halmová Lucie Pilátová Klára Létalová 2. A Jakub Osička Barbora Rosochová 2. B Petra Morcová 3. A Žaneta Baxová Lucie Špilmanová Markéta Kosíková Ondřej Švásta Jindřich Košťál Nikola Brymová Jolana Strakušová 3. C Ivana Zemánková Lenka Komoňová 4. A Martina Pilátová Vlastimil Krmíček Kristýna Klepáčková 4. C Michaela Kosičová Hana Kováčová 9

10 2. pololetí školního roku 2010/2011 Třída Počet Průměr Prospěl žáků třídy s vyznam. Prospěl Neprospěl Neklasif. Absence 1. A 30 2, ,57 1. B 27 2, ,81 1. C 28 2, ,54 2. A 27 2, ,26 2. B 27 2, ,70 2. C 28 2, ,57 3. A 29 2, ,45 3. B 25 2, ,08 3. C 27 2, ,50 4. A 24 2, ,63 4. B 29 2, ,83 4. C 27 2, ,04 S vyznamenáním prospěli 1. A Veronika Halmová Marie Backová Klára Létalová 2. A Jakub Osička 2. B Petra Morcová 3. A Žaneta Baxová Lucie Špilmanová Markéta Kosíková Ondřej Švásta Jindřich Košťál 4. A Martina Pilátová Vlastimil Krmíček 4. C Michaela Kosičová Hana Kováčová Kázeňská opatření Pochvala ŘŠ Pochvala TU Napomenutí TU Důtka ŘŠ Důtka TU 1. pololetí pololetí

11 Maturitní zkoušky, uplatnění absolventů školy po maturitě Maturitní zkouška se skládala ze 2 částí: společné (státní) a profilové (školní). 1. Část společná (státní) Povinné zkoušky český jazyk a literatura (komplexní zkouška tj. dílčí ústní zkouška, didaktický text a písemná práce) cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika (u oboru OA) Povinné zkoušky konali žáci v základní úrovni obtížnosti. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musel žák/žákyně uspět u obou povinných zkoušek. Každý žák mohl vykonat 1 až 3 nepovinné zkoušky podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT. Nikdo z žáků této nabídky nevyužil. 2. Část profilová (školní) Ředitel školy vyhlásil pro jarní i podzimní zkušební období 2011 témata zkoušek v profilové části maturitní zkoušky - informace byly předány žákům. Obor M/004 Obchodní akademie Povinné zkoušky praktická zkouška z odborných předmětů účetnictví (ústní zkouška) ekonomika (ústní zkouška) Praktická zkouška z odborných předmětů zahrnovala řešení uceleného příkladu, který obsahoval úkoly z předmětů ekonomika, účetnictví (ručně i na PC) a písemná a elektronická komunikace. Návaznost byla řešena tak, aby nezvládnutí jednoho úkolu nevyloučilo možnost úspěšně pokračovat. Ústní zkouška z účetnictví obsahovala učivo z předmětu účetnictví a daně. Ústní zkouška z ekonomiky zahrnovala učivo obsažené v předmětech ekonomika, ekonomické teorie, právo, bankovnictví a pojišťovnictví, statistika a marketing. Obor M/002 Ekonomické lyceum Povinné zkoušky praktická zkouška z odborných předmětů ekonomické předměty (ústní zkouška) 9

12 na výběr dějepis nebo matematika (ústní zkouška) Praktická zkouška z odborných předmětů zahrnovala řešení uceleného příkladu, který obsahoval úkoly z předmětů ekonomika, účetnictví (ručně i na PC) a písemná a elektronická komunikace. Návaznost byla řešena tak, aby nezvládnutí jednoho úkolu nevyloučilo možnost úspěšně pokračovat. Ústní zkouška z ekonomických předmětů obsahovala učivo z předmětů ekonomika, účetnictví, daně, právo, finance a statistika. Jarní zkušební období 2011 Výsledky maturitních zkoušek Třída Konali zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neukončili 4. ročník 4. A B C Celkem Pozn.: 1 žákyně, která neuspěla u maturitní zkoušky ve školním roce 2009/2010, opakovala celou maturitní zkoušku (neprospěla z 1 předmětu). U maturity prospěli s vyznamenáním: 4. A Filip Jandora Vlastimil Krmíček Martina Kudličková Martina Pilátová Anna Zoubková 4. B Kateřina Palínková 4. C Michaela Kosičová Karolína Lelková 10

13 Podzimní zkušební období 2011 Třída Maturovalo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 4. A B C Celkem Neprospěly tyto žákyně: Kapustová (MAT), Danešová (CJL - PP), Hasilová (CJL, MAT), Soboličová (MAT), Zugarová (MAT), Kujová (CJL) - opakovala MZ podle Vyhlášky o ukončování studia ve SŠ č. 442/1991 Sb, v platném znění ("stará maturita"). Úspěšným vykonáním maturitní zkoušky získal(a) absolvent(ka) střední vzdělání s maturitní zkouškou. Maturitní zkouška byla vykonána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Europass-dodatek k osvědčení Ve školním roce 2010/2011 poprvé v historii obdrželi absolventi školy Europass-dodatek k osvědčení. Tento dokument: je přílohou maturitního vysvědčení, je k dispozici absolventům napříč celou Evropou, popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru, poskytuje absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu. Jedná se o společnou aktivitu MŠMT a EU. Za systém vydávání dokumentů zodpovídá Národní centrum Europass ČR. Činí tak ve spolupráci s Regionálními konzultačními centry a školami. Dobrovolné přihlášení školy do systému a veškerá další administrace probíhala prostřednictvím internetové databáze na stránkách NCE ČR. Veškeré služby spojené s projektem Europass byly pro školu i samotné absolventy bezplatné, odbornou stránku zajišťoval NCE ČR ve spolupráce NÚOV. Maturitní generálka (MAG) Ve dnech si mohli žáci 4. ročníků vyzkoušet nanečisto společnou (státní) část maturitní zkoušky. Účast škol v MAG byla dobrovolná. Přihlásili jsme se proto, abychom zjistili, jestli novou maturitu zvládneme zda žáci ovládají potřebné učivo a zda série školení a seminářů pro pedagogy poskytla dostatečné znalosti pro výkon různých funkcí. MAG absolvovalo: CJL 81 žáků, ANJ základní úroveň 42 žáků, NEJ základní úroveň 10 žáků, vyšší úroveň 6 žáků, MAT základní úroveň 22 žáků, vyšší úroveň 1 žákyně. 11

14 Ve srovnání s celostátním průměrem byly výsledky našich žáků dobré. MAG splnila to, co jsme od ní očekávali. Ověřila funkčnost a spolehlivost organizačního a logistického zabezpečení, připravenost pedagogických pracovníků pro výkon funkcí při zkoušce a poskytla vedoucím pracovníkům školy, učitelům a zejména žákům praktické informace potřebné pro kvalifikovanou volbu předmětů a úrovně obtížnosti k jarnímu termínu maturitní zkoušky. Ukázala na slabá místa a napomohla k přijetí některých opatření, která zmírní rizika možného neúspěchu. Uplatnění absolventů školy po maturitě Školní rok 2010/2011 Třída 4. A 4. B 4. C TU RNDr. Nejezchleba Ing. Mikulášová Mgr. Řezáčová VŠ VOŠ Zaměstnanec Nezaměstnaný Jazyková škola Ostatní (MD, atd.) Celkem Přijímací řízení Obor OA Počet přihlášených uchazečů Odevzdané ZL Obor EL Počet přihlášených uchazečů Odevdané ZL 1. kolo kolo kolo Celkem

15 Přehled akcí školního roku 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá SRPEN Od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ plán školy personální změny zhodnocení prací v průběhu prázdnin organizační záležitosti školení BOZP - Porada metodických komisí vedoucí MK (učební plány, maturitní zkoušky 09/2010 atd.) Seminář Týden bez hranic Mgr. Škoda Komisionální zkoušky členové ZK - Od 9:00 h školení Moodle pro členy pedagog. sboru Ing. Nosek - Příprava kabinetů, nástěnek na chodbách a učeben správci majetku Komisionální zkoušky členové ZK - Příprava kabinetů, nástěnek na chodbách a učeben správci majetku - Informační schůzka - Anglie Seminář ke Startovacímu týdnu Mgr. Škoda Komisionální zkoušky členové ZK Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová Ing. Vilímková Exkurze do Anglie (Paříž, Londýn), 45 žáků Mgr. Oulehlová Mgr. Řezáčová Od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, ZŘŠ informace z porady ředitelů zhodnocení výsledků komisionálních zkoušek projednání opravných maturitních zkoušek jmenování maturitní komise nabídka kurzů v rámci VHČ nabídka zájmové činnosti žáků organizační záležitosti příprava zahájení školního roku pedagogická dokumentace 13

16 ZÁŘÍ Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová Ing. Vilímková Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová Mgr. Oulehlová Slavnostní zahájení školního roku ŘŠ, TU Seminář ke Startovacímu týdnu Týden bez hranic Ing. Vilímková Srbsko PhDr. Čuda Ing. Zapletalová Mgr. Ščerbík Startovací týden 1. A a 1. B Ing. Vilímková - Preventivní program Agresivita, šikana, žáci 1. A, 1. B Mgr. Klimovičová Mgr. Kleiberová Mgr. Hanáková Mgr. Láníčková Exkurze Praha 4. A RNDr. Nejezchleba Mgr. Grandičová DVPP Ing. Prášková DVPP Ing. Dyčková Metody a formy aktivního učení práce s textem ve výuce vyučující SVP spol. věd. předmětů, PhDr. Kyncl, 8:00 h 14:00 h - Srdíčkový den, vybraní žáci z 3. B a 3. C Ing. Brejchová Pracovní stáž v Bratislavě v rámci projektu ČR-SR časopis RNDr. Šupinová žáci 2. C + redakční rada Ing. Hájek Praktická zkouška z odborných předmětů ŘŠ, ZŘŠ Školení SPJ Ing. Vlková - Seminář k nové maturitě, Brno Mgr. Kleiberová Testování žáků 4. B a 4. C v rámci projektu Evaluace kvality ZŘŠ vzdělávání ve vybraných oborech vzdělávání SŠ DVPP Ing. Dyčková Opravné maturitní zkoušky ústní část ŘŠ, ZŘŠ - Atletika Corny okresní kolo, vybraní žáci Mgr. Láníčková Mgr. Pekárek Pedagogická porada ŘŠ, ZŘŠ 14

17 Školení školní matrika Ing. Novák - S tebou o tobě, dívky 1. roč., 1. a 2. vyuč. h Mgr. Láníčková - Mistrovství světa v košíkové, vybraní žáci, po 3. vyuč. h Mgr. Láníčková Mgr. Pekárek ZŘŠ předložit žádosti o uvolnění z TEV TU - ZŘŠ předložit tématické plány, plány exkurzí vyuč. jedn. předm. ICT koordinátor výchov. poradce preventista SPJ - Zjištění zájmové činnosti žáků Ing. Mikulášová TU Rychlé šípy na Svatováclavských hodech, 14:00 h Ing. Vilímková Ředitelské volno Státní svátek Den české státnosti Audiovizuální pořad ZEM a HOZ, kino Koruna, 1. roč. Mgr. Pekárek Nahlásit vedoucí ASK nabídku zájmových kroužků vedoucí kroužků - Informační schůzka MAG, ke stát. mat., pro žáky, 4. roč., Mgr. Klimovičová 7. vyuč. h Mgr. Škoda Mgr. Grandičová - Okrskové kolo v kopané, Břeclav Mgr. Pekárek ŘÍJEN Veselé paničky windsorské pro ZŠ, kino Koruna Ing. Vilímková Veselé paničky windsorské, kino Koruna, 14:30 h Ing. Vilímková a Testování žáků 4. B a 4. C v rámci projektu Evaluace ZŘŠ kvality vzdělávání ve vybraných oborech vzdělávání SŠ (Vektor) Školní kolo ve skoku do dálky dívky, po 3. vyuč. h Mgr. Láníčková (z každé třídy 5 závodnic) - schůzka vedení školy, zadavatelů a hodnotitelů MAG ŘŠ po 3. vyučovací hod., sborovna ZŘŠ Školní kolo ve skoku do dálky chlapci, po 3. vyuč. h Mgr. Pekárek - Exkurze DEJ, Brno, žáci 3. A PhDr. Grégrová Mgr. Kleiberová Závěrečná konference TBH, od 13:30 h Ing. Hájek DVPP Ing. Dyčková Filmové představení v kině Koruna 15

18 MAG ŘŠ, ZŘŠ RNDr. Nejezchleba Exkurze Třebíč, Kralice, žáci 2. roč. Mgr. Kleiberová Mgr. Grandičová Mgr. Klimovičová Mgr. Řezáčová den - Exkurze Praha v rámci projektu ČR-SR časopis, Ing. Hájek den - stáž slovenských žáků v rámci projektu ČR-SR časopis Exkurze Městská knihovna Břeclav, žáci 1. B a 1. C Mgr. Kleiberová PhDr. Grégrová - Seminář Informační a vzdělávací portál JMK Ing. Dyčková Studium preventivy SPJ Ing. Vlková Den otevřených dveří ZŘŠ Veletrh vzdělávací nabídky Ing. Mikulášová Ing. Zapletalová Ing. Brejchová Exkurze Vídeň, žáci 2. roč., projekt Ed-Twin Ing. Brejchová Ing. Hájek - Seminář Hodnocení a sebehodnocení, Brno Ing. Dyčková DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková Veselé paničky windsorské pro Ing. Vilímková Gymnázium Uh. Hradiště, 9:00 h Seminář divadelního souboru, Staré město Ing. Vilímková Veselé paničky windsorské pro veřejnost Ing. Vilímková ve Starém Městě, 19:00 h Školení Porucha příjmu potravy Ing. Vlková Pedagogická porada ŘŠ, ZŘŠ - Konference k celoživot. vzdělávání, Brno ŘŠ 27. a Podzimní prázdniny (St, Pá) Státní svátek Den vzniku samostatného českoslov. státu DVPP, Brno Ing. Dyčková Návštěva partnerské školy ze Srbska 16

19 říjen Projekt s MS Dnes Studenti čtou a píší noviny Mgr. Grandičová říjen Recyklohraní, žáci EL Ing. Šedá LISTOPAD Gaudeamus BVV Brno, žáci 3. roč. Ing. Vilímková Ing. Novák Mgr. Oulehlová - Návštěva partnerské školy ze Srbska exkurze Brno Mgr. Ščerbík ŘŠ Návštěva partnerské školy ze Srbska, MU Mgr. Ščerbík DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková - Porada UNIV II, Brno Ing. Prášková Seminář v rámci projektu Příležitost pro každého Ing. Zapletalová od 8:00 h, vyučující školy realizační tým projektu Prezentace školy na ZŠ v Drnholci, od 16:00 h, Ing. Mikulášová v jídelně školy Prezentace školy na ZŠ v Židlochovicích, od 15:45 h ŘŠ v kulturním sále sokolovny Beseda pro 2. roč. - Integrace zdravotně postižených Ing. Vilímková - Beseda k poválečným událostem s pamětníkem PhDr. Grégrová žáci 3. A, 4. A, aula, vyuč. h - Konference metodického portálu RVP.cz ŘŠ Učitel v informační síti, Brno Ing. Nosek DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková Uzávěrka přihlášek žáků ŘŠ k maturitní zkoušce ZŘŠ - Prezentace školy na ZŠ v Mikulově, Valtická, Ing. Minářová od 16:30 h v tělocvičně Výbor SRDPŠ ŘŠ Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková Divadlo Lakomec, žáci 4. A Mgr. Grandičová Ing. Vilímková 17

20 Pedagogická rada ŘŠ, ZŘŠ - Třídní schůzky TU - Informace o prospěchu a chování jednot. vyuč Návštěva partnerské školy z Vídně, BHAK Wien 10, Ed-Twin ( prohlídka školy, Pohansko vč. 10 žáků z OA, prohlídka Břeclavi exkurze Mikulčice a Dolní Věstonice exkurze Brno) Prezentace na ZŠ Valtická, Břeclav Ing. Dyčková Adventní dopoledne pro Dům Pohody, ZŠ Kupkova, Ing. Vilímková MŠ Břetislavova zdravotně a mentálně postižení, aula, po 1. vyuč. h Uzávěrka podání přihlášek ŘŠ do CZVV (maturitní zk.) ŘŠ - Seminář Výměna zkušeností v oblasti MPP škol Ing. Vlková listopad Projekt s MF Dnes Studenti čtou a píší noviny Mgr. Grandičová PROSINEC Recyklohraní, žáci EL Ing. Šedá Seminář Poruchy potravy Ing. Vlková DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková Exkurze Státní archiv Mikulov, žáci 4. A PhDr. Grégrová - DVPP Ing. Dyčková Prezentace na ZŠ Komenského, Břeclav-Poštorná - Srdíčkový den, vybraní žáci z APE Ing. Brejchová Aktiv výchovných poradců, sborovna Ing. Vilímková - Aktuální problémy odborného vzdělávání, Brno ŘŠ, Ing. Prášková Talentová soutěž žáků ZŠ Ing. Novák Ing. Dyčková - Beseda s Ing. Petrem Machem, PhD., 12:30 h -13:15 h Ing. Pospíchalová vybraní žáci ze 3. a 4. roč., učebna 2. C - Prezentace na ZŠ Valtice ZŘŠ ZAV Hodonín, vybraní žáci Ing. Novák Školení Školní kontrolní systém, Brno Ing. Prášková R. Bezděková Školní kolo v UCE Ing. Prášková 18

21 Divadlo Hordubal, Brno, žáci 3. roč., 2. A, část 2. B Ing. Vilímková Mgr. Grandičová Ing. Novák Mgr. Kleiberová - Prezentace na ZŠ Lanžhot ZŘŠ - Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici PC Mgr. Láníčková Ed-Twin Vídeň Mgr. Pekárek Ing. Hájek ŘŠ Přednáška informace o studiu v zahraničí Mgr. Oulehlová DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková DVPP Ing. Dyčková - Prezentace na ZŠ Moravská Nová Ves ZŘŠ Vánoční nadílka, pořad pro děti lůžkového odd. Ing. Vilímková v nemocnici Břeclav Porada zaměstnanců školy ŘŠ, ZŘŠ Vánoční zamyšlení aula Mgr. Hanáková Vánoční prázdniny LEDEN Vánoční prázdniny Státní svátek Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu (Po) - Zahájení vyučování Seminář, Brno ŘŠ - Prezentace na ZŠ Dolní Bojanovice ZŘŠ Prezentace na ZŠ Podivín a Lednice ZŘŠ Projektová studie Ekonomický tým Ing. Pospíchalová DVPP Ing. Vlková Den otevřených dveří 19

22 Praktická zk. z odb. předm. Ing. Dyčková Ing. Zapletalová Ing. Pospíchalová Ing. Šedá DVPP Ing. Prášková Ing. Vilímková Ing. Zapletalová Jednání veden školy a členů metod. kom. CJL ŘŠ, ZŘŠ, vyuč. CJL Celostátní soutěž v UCE MD, Dal Znojmo 2011 Ing. Prášková Ing. Novák Pedagogická rada ŘŠ, ZŘŠ Přednáška pro dívky ze 4. roč., od 13:20 h, aula Ing. Vlková Ples školy Ing. Brejchová (Po) - Vydávání výpisu z vysvědčení (6. vyuč. h) TU leden Recyklohraní, žáci EL Ing. Šedá ÚNOR Seminář Do Světa ŘŠ Školní kolo recitační soutěže Mgr. Grandičová (Pá) - Pololetní prázdniny Stáž žáků školy v Piešťanech v rámci projektu Ing. Hájek česko-slovenský časopis DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková Ed-Twin - SSŠ, Brno ZŘŠ, Ing. Hájek Školní kolo olympiády v ANJ Mgr. Oulehlová Mgr. Kosík Školení DPH Ing. Prášková - Beseda s Ing. Sedláčkem, od 12:30 h, žáci 4. roč. vyuč. EKO - Recitační soutěž, Velké Pavlovice vyuč. CJL Školní kolo v graf. disciplínách, vybraní žáci Mgr. Láníčková od 8:00 h, v MU a OBK Ing. Dyčková Ing. Novák Jednání členů metod. kom. cizích jazyků a vedení školy ŘŠ, ZŘŠ 20

23 LVK, vybraní žáci 2. roč. Mgr. Láníčková Mgr. Pekárek Pedagogická porada ŘŠ, ZŘŠ Školení UCE, Praha Ing. Dyčková Ing. Prášková Ing. Vilímková Ing. Mikulášová Ing. Zapletalová Divadelní představení Královna Margot Ing. Vilímková (po vyučování) Únor Recyklohraní, žáci EL Ing. Šedá BŘEZEN Veletrh fiktivních firem ve Vídni Ing. Mikulášová Ing. Hájek Workshop se zástupci ZŠ CJL, projekt Příležitost Ing. Zapletalová vyuč. CJL DBK Kukis Vídeň Ing. Vilímková Mgr. Hanáková - Seminář Brno Ing. Dyčková Ředitelské prověrky z EKO a UCE ZŘŠ - Informační schůzka k přijímacím zk. pro žáky ZŠ RNDr. Nejezchleba PhDr. Grégrová - Beseda Návykové látky kolem nás, kino Koruna Ing. Vlková 8:30 h 10:30 h, žáci 3. roč Ekonomický tým, rep. soutěž družstev, Hodonín Ing. Pospíchalová, ŘŠ Komponovaný program drogové prevence - Pervitin, Ing. Vlková žáci roč., vyuč. h, kino Koruna - DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková DBK dvě představení, aula Ing. Vilímková Jarní prázdniny Projekt ČR-SR časopis - pracovní stáž na OABV Ing. Hájek Mgr. Hanáková Matematický klokan RNDr. Nejezchleba - Volejbal, dívky, Mikulov Mgr. Fabikovičová - Exkurze Okresní soud Břeclav, žáci 4. roč. Ing. Brejchová Porada s třídními učiteli ŘŠ, ZŘŠ 21

24 Oblastní konference PŠ člen výboru zákl. org. Ing. Dyčková Přehlídka div. souboru v Hodoníně MUMRAJ Ing. Vilímková Okresní kolo v silovém víceboji zdatnosti hoši, Mgr. Láníčková čtyřboj zdatnosti dívky Mgr. Pekárek Ing. Nosek - DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková Volejbal, hoši, Mikulov Mgr. Pekárek Exkurze do Osvětimi, mimo vyučování PhDr. Grégrová DVPP Ing. Vlková - Seminář pro vedoucí prac. ke státní maturitě ZŘŠ Porada zaměstnanců školy, oslava Dne učitelů ŘŠ, ZŘŠ - Krajská soutěž SŠ ve zpracování textu na PC a graf. p. Mgr. Láníčková Ing. Novák Porada ředitelů ŘŠ Setkání metodiků školní prevence Ing. Vlková - DVPP Ing. Prášková Ing. Zapletalová Ing. Vilímková březen Recyklohraní, žáci EL Ing. Šedá březen Prezentiáda Naše škola za 10 let Ing. Šedá DUBEN Konference Podpora sociálního partnerství SŠ v JMK ŘŠ Asociace obchodních akademií ŘŠ Krajské kolo Prezentiády, vybraní žáci Ing. Šedá - Exkurze soud, 8:00 h 10:30 h, žáci 4. B Ing. Brejchová Divadelní představení ve Zlíně, po vyučování Ing. Vilímková Opravná maturitní písemná práce z CJL PhDr. Grégrová - Krajské kolo v silovém čtyřboji Mgr. Pekárek Sobotní odpoledne s DBK Ing. Vilímková 14:45 h Veselé paničky windsorské, kino Koruna 18:00 h Z dějin ruské literatury, aula OABV Exkurze soud, 8:00 h 10:30 h, žáci 4. C Ing. Brejchová Srdíčkový den, žáci APE Ing. Brejchová 22

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace telefon: 487 826 212, web: www.oa.clnet.cz, e-mail: oa-cl@clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2013/2014 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr. Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 17. říjen 2008 Obsah Úvod. 3 Základní charakteristika školy.. 3 Přehled učebních plánů. 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací řízení.

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, 779 00 OLOMOUC Tel., fax: 585 411 935 603 864 891 www.skolaodborna.cz e mail: skola@skolaodborna.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Ekonomické lyceum 78-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více