Základní škola Větřní, Školní 232, Větřní Tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: reditel@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz"

Transkript

1 Základní škola Větřní, Školní 232, Větřní Tel

2 Obsah 1) Poslání a cíle projektu str. 3 2) Celoročně probíhající akce str. 3 3) Akce školy str. 9 4) Kalendárium str. 9 Poslání a cíle projektu 2

3 Posláním projektu je vytvářet celkovou koncepci primární prevence na ZŠ Větřní, tzn.vytvářet rámec pro aktivity prevence sociálně nežádoucího chování ve škole, podporovat a spoluvytvářet koncepci osvěty a vzdělávání žáků v této oblasti a tvořit východisko pro zpracování dalších souvisejících dokumentů Minimálního preventivního programu a Školní strategie prevence šikany. Projekt zahrnuje odkazy jak na aktivity výukové, realizované v rámci školního vyučování, tak na mimoškolní činnosti, zájmové kroužky, tematicky zaměřené soutěže, besedy, přednášky a další programy a projekty, které v rámci projektu Moje škola probíhají. Cílem projektu je zapojit všechny žáky, učitele a rodiče do každodenního života školy, potlačovat projevy nežádoucího chování žáků, rozvíjet u žáků zdravý životní styl a smysluplné trávení volného času, poskytnout žákům dostatek informací, aby sami sebe dokázali chránit před riziky návykových látek, nezdravých sociálních vztahů, různých forem zneužívání a vzbudit jejich zájem o spoluúčast na aktivním vytváření pěkného a kulturního prostředí ve škole a o budování pozitivních mezilidských vztahů mezi žáky, rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy. Celoročně probíhající akce: Činnost školního preventivního týmu Školní preventivní tým je tvořen školním metodikem prevence p. uč. Vysušilem, výchovnou poradkyní pro I. stupeň p. uč. Smolkovou a výchovnou poradkyní pro II. stupeň p. uč. Achatzyovou. Školní preventivní tým garantuje realizaci projektu MOJE ŠKOLA, realizaci Minimálního preventivního programu a Školní strategie prevence šikany. Tvorbu těchto dokumentů má na starost školní metodik prevence, který je předkládá ke schválení řediteli školy a informuje o nich ostatní pedagogy, školskou radu a okresního metodika prevence. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Plnění Minimálního preventivního programu Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. To znamená především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, zdravých sociálních vztahů a rozvoj dovedností a prohlubování postojů, které vedou u dětí a mládeže k odmítání projevů agresivity a porušování právních norem. 3

4 Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Realizace Školní strategie prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na naší škole je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině mezi žáky i v širším kolektivu mezi žáky, učiteli a ostatními zaměstnanci školy. Program práce s žáky ohroženými z hlediska prevence sociálně nežádoucího chování Hlavní myšlenkou programu je hledání cesty k řešení školních problémů žáků v široké spolupráci žáka, rodičů, třídního učitele, jiného zaangažovaného pedagoga, metodika prevence a výchovných poradkyň. Odtud název programu NA CESTĚ. Na základě informací od pedagogů, zejména třídních učitelů, školní metodik prevence spolu s výchovnými poradkyněmi sledují žáky s problémovým chováním nebo žáky jinak ohrožené z hlediska prevence sociálně nežádoucího chování, např. oběti agrese ve škole, žáky s nižší mírou začlenění do kolektivu, apod. Snaží se o intenzivní spolupráci s rodiči těchto žáků. Všichni učitelé věnují těmto žákům zvýšenou pozornost. Členové školního preventivního týmu s těmito žáky, případně i s jejich rodiči nebo zákonnými zástupci, pracují na individuálních schůzkách nad rámec pravidelných třídních konzultací. Četnost těchto schůzek vychází z aktuální potřeby a je na zvážení členů školního preventivního týmu. Součástí každé schůzky je práce s písemným dokumentem, kde je popsána podstata řešeného problému a který obsahuje motivační osnovu pro žáka, jaké kroky může podniknout, aby svůj problém zvládl. Originál školní preventivní tým zakládá pro případnou budoucí potřebu, kopii si nechává žák, aby na sobě mohl pracovat podle motivační osnovy. Výhodou programu je přesné vymezení žákova problému, stanovení cílů, na kterých může žák pracovat a odstranění komunikačního šumu mezi žákem, rodiči a školou. V případě závažných problémů jsou rodiče odkázáni na odbornou pomoc specializovaného pracoviště (psycholog, dětský lékař, sociální pracovník). V případě, že rodiče nejsou ochotni nebo schopni problémy svého dítěte řešit, je kontaktováno oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) příslušného orgánu státní správy. 4

5 Program UNPLUGGED Program UNPLUGGED jsou osnovy pro školní drogovou prevenci vycházející z principu komplexního vlivu sociálního prostředí. Při přípravě programu byly zohledněny výsledky předchozích výzkumů. Kurikulum programu UNPLUGGED má tyto hlavní charakteristiky: Program vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí, interaktivity a zapojení témat osobních dovedností a normativních přesvědčení. Cílovou skupinou jsou dospívající ve věku 12 až 14 let, protože v právě v tomto věku začínají experimentovat s drogami (především s tabákem, alkoholem a konopím). Náplň programu se zaměřuje na snižování počtu dětí začínajících užívat návykové látky či oddalování přechodu od experimentování s drogami k pravidelnému užívání. Program se skládá z dvanácti hodin, které jsou připraveny tak, aby bylo možno provést každou z nich v rámci jedné vyučovací hodiny. Počet hodin byl stanoven na základě zjištění, podle kterých jsou programy s méně než deseti hodinami méně účinné než programy s průměrně patnácti vyučovacími hodinami. Lekce jsou zaměřeny na konopí a další nelegální drogy, ale také na tabák a alkohol. Záštitu nad programem v ČR převzalo Centrum adiktologie při Univerzitě Karlově v Praze. Pravidelná činnost školní žákovské rady Do školní žákovské rady vysílají své zástupce žáci čtvrtých až devátých ročníků. Školní žákovská rada se schází pravidelně nejméně jednou za měsíc. Koordinaci činnosti školní žákovské rady se věnuje p. uč. Bicek a p. uč. Achatzyová. Z dalších učitelů se ŠŽR spolupracuje školní metodik prevence p. uč. Vysušil a rovněž vedení školy p. řed. Šimek a p. zást. řed. Kopačková. Projekt Protiva (Proti Vandalismu) Posláním projektu je podnítit u žáků vnímavost ke svému okolí a rozvíjet úctu k vlastní práci a majetku i k práci a majetku druhých lidí. Ideově vychází z myšlenky, že každý nese nelibě (je mu to protivné, obtěžuje to), když mu někdo jiný ničí jeho vlastní věci. Výtvarná soutěž pro jednotlivce Žáci namalují kresbu nebo cyklus kreseb, případně komiks. Mohou vytvořit i drobnou plastiku (z plastelíny, moduritu, hlíny). 5

6 Fotografická soutěž pro jednotlivce Žáci vytvoří fotografii nebo cyklus fotografií. Společným námětem je pěkný vzhled prostředí kolem nás, šetrné chování ke společným věcem nebo naopak způsob chování a zacházení s věcmi, který se nám nelíbí. Každý autor může ke svému výtvoru napsat krátký komentář. Seznámení žáků s pravidly soutěže mají na starost třídní učitelé, nebo po domluvě s třídním učitelem vyučující níže jmenovaného předmětu. Učitelé vhodně motivují žáky v hodinách Vv (výtv.) nebo např. Obc (výtv., foto.) nebo Pc (foto.). Pracím mohou učitelé věnovat tematicky zaměřenou hodinu v rámci učebního plánu, jinak žáci pracují doma a ve svém volném čase. Výtvory budou prezentovány na výstavce ve škole, případně i na jiném vhodném místě, kde je budou moci shlédnout i občané Větřní a na webových stránkách školy. Soutěží se v následujících kategoriích: Výtvarné dílo, komiks Fotografie I. a II. stupeň II. stupeň Hodnotí odděleně žáci a učitelé školy hlasováním. Každý může udělit po jednom bodu výtvarnému dílu a fotografii (příp. cyklu kreseb, fotografií). Vítězem se stává autor s nejvyšším počtem získaných bodů (hlasů). Realizace: školní metodik prevence, třídní učitelé, vyučující Vv (výtvarná část), Pc (fotosoutěž). Úklid kolem školy Každý týden zajišťují ve spolupráci s třídním učitelem žáci jedné třídy sběr odpadků v bezprostředním okolí školy. Jde o projev zájmu o pěkný vzhled bezprostředního okolí naší školy a vyjádření vůle aktivně se na něm podílet - úklid pohozených papírů, kelímků, obalů, slupek, které zde z větší části pohazují samotní žáci školy. Koordinátor: p. řed. Šimek Realizace: třídní učitelé Vlastní iniciativa žáků Žáci sami se chovají šetrně ke svěřeným věcem, neničí školní majetek, nepohazují volně odpadky a pokud se stanou svědky takového jednání, pokud tím sami sebe nevystaví nebezpečí, vhodnou formou upozorní původce na nevhodnost takového počínání. Zodpovídají za vzhled a upravenost své třídy a prostřednictvím třídní samosprávy společně řeší případné problémy nebo věc přednesou na školní žákovské radě. 6

7 Projekt PRÓZOU PROTI ZÁVISLOSTI Nosným prvkem projektu je tvůrčí psaní. Logo je možné vnímat jako zkratku slov PROti ZÁvislosti nebo jako slovo PRÓZA, protože se jedná o literární soutěž. Součástí loga je injekční stříkačka a list vzdáleně připomínající konopí, ale závislost si člověk nemusí vypěstovat pouze na návykových látkách, ale např. také na počítačových hrách, internetu, televizi, telefonování, SMS, na určitých lidech, rádoby kamarádech, apod. Vzhledem k charakteru soutěže žáky vhodně motivují především vyučující českého jazyka. V rámci vyučování, např. v hodinách slohu, mohou žákům pomoci s výběrem námětu, případně vypracováním osnovy, dále už žáci pracují samostatně. I tehdy ale mohou učitelé pomoci radou, pokud o to žáci projeví zájem. Užším posláním projektu je přivést žáky k zamyšlení nad obecným tématem různých závislostí, širším posláním je rozvíjet jejich celkovou jazykovou kulturu, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, stylistické dovednosti, cit pro úpravu, dovednosti při práci s textovým editorem na PC a nabídnout smysluplné naplnění volného času, ve kterém mohou rozvíjet své umělecké ambice a literární nadání. Literární soutěž pro žáky I. i II. stupně. Literární formy: pohádka povídka vyprávění - líčení zážitku Náměty: a) příběh, v němž nějakou roli hrají návykové látky nebo závislost b) volné téma Autoři své práce odevzdají buď v písemné formě do rukou školního metodika prevence nebo je zašlou v elektronické podobě na (u žáků II. stupně preferována druhá varianta). Vybrané práce budou uveřejněny v časopisu ŠKOLÁČEK, všechny pak na školním webu. Vyhodnocení soutěže provede soutěžní komise složená ze zástupců školního preventivního týmu, školské rady a vyučujících českého jazyka, která na základě literárních a jazykových kvalit vybere nejlepší práce. Žáci školy budou moci dát hlas příběhu, který se jim nejvíce líbil nebo jim připadal nejzajímavější. Recyklohraní Projekt zaměřený na ekologicku výchovu. Realizace: p. uč. Ilkóová Vydávání časopisu ŠKOLÁČEK Vydávání školního časopisu. Prezentace prací žáků, informace ze školního života, výsledky soutěží, připomínky důležitých výročí a významných dnů, informace metodika prevence a školní žákovské rady, zábava. Koordinátor: p. uč. Vysušil 7

8 Spolupráce starších a mladších žáků, spolupráce II. a I. stupně Podpora sounáležitosti starších a mladších žáků téže školy, prevence nerovných vztahů mezi staršími a mladšími dětmi. 1) Přivítání nových prvňáčků v novém školním roce ve škole ročník 2) Příprava drobných dárků pro nové prvňáčky II. stupeň 3) Pomoc žáků z II. stupně na organizačním zajištění akcí pro I. stupeň organizace adventního vystoupení, Mikulášská minilaťka, dětský den, atletická olympiáda, apod. 4) Spolupráce při řešení aktuálních problémů života školy na školní žákovské radě Volnočasové aktivity pro žáky Činnost školních zájmových kroužků, vedených učiteli a rodiči: Název aktivity, akce, kroužku Dráčci třída St Gelnarová Dráčkové třída Út Gelnarová Atletika třída Po Šesták Dramatický třída Pá Temiaková Stolní tenis třída St Lepeška Plavecký třída St Smolková Rybářský pro pokročilé Po ,30 Soukup Rybářský pro začátečníky St Hladík Volejbal třída Út Bicek Volejbal třída St Bicek Florbal třída Čt Kovalčíková Atletika třída Po Dvořák Výtvarný třída Po Vojtíšková Po Flétna třída Po Vysušil Redakční rada třída Út Vysušil Školáčku 8

9 Kontakty na krizovou intervenci Školní schránka důvěry Školní schránka důvěry umístěná vedle hlavního vchodu do školní budovy. Školní pomoci Seznam kontaktů na tablu metodika prevence Seznam kontaktů ve třídách Akce Add. Minimální preventivní program a Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku Kalendárium 8. září Mezinárodní den gramotnosti 3. čtvrtek v listopadu Mezinárodní nekuřácký den tematická hodina pro žáky 8. ročníku s využitím projekční techniky v rámci výuky Pří p. uč. Ilkóová dle učebního plánu 19. listopadu Světový den prevence zneužívání dětí ve všech ročnících učitelé zmíní téma v rámci předmětů Prvouka (1.-2. roč.), Český jazyk literární výchova, sloh (3.-5. roč.), Výchova k občanství a ke zdraví (6.-9. roč.) 9

10 1. prosince Světový den boje proti AIDS tematická hodina pro žáky 8. ročníku o prevenci pohlavně přenosných chorob s využitím projekční techniky v rámci výuky Pří p. uč. Ilkóová dle učebního plánu 10. prosince Den lidských práv ve všech ročnících učitelé zmíní téma v rámci předmětů Prvouka (1.-2. roč.), Český jazyk literární výchova, sloh (3.-5. roč.), Výchova k občanství a ke zdraví (6.-9. roč.) 21. února Mezinárodní den mateřského jazyka ve všech ročnících učitelé zmíní téma v rámci předmětu český jazyk 21. března Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace v uvedených ročnících učitelé zmíní téma v rámci předmětů Český jazyk literární výchova, sloh (3.-5. roč.), Výchova k občanství a ke zdraví (6.-9. roč.) 7. dubna Světový den zdraví, Den vzdělanosti ve všech ročnících učitelé zmíní téma v rámci předmětů Prvouka (1.-2. roč.), Přírodověda (3.-5. roč.), Přírodopis (6.-9.roč.) 15. května Mezinárodní den rodiny v uvedených ročnících učitelé zmíní téma v rámci předmětů Český jazyk literární výchova, sloh (3.-5. roč.), Výchova k občanství a ke zdraví (6.-9. roč.) 31. května Světový den bez tabáku 10

11 1. června Mezinárodní den dětí ve všech ročnících učitelé zmíní téma v rámci předmětů Prvouka (1.-2. roč.), Český jazyk literární výchova, sloh (3.-5. roč.), Výchova k občanství a ke zdraví (6.-9. roč.) 4. června Mezinárodní den dětí, které se staly oběťmi agrese 26. června Mezinárodní den boje proti drogám v uvedených ročnících učitelé zmíní téma v rámci předmětů Přírodověda (3.-5. roč.), Přírodopis (6.-9. roč.) 11

12 Jako rámcový dokument primární prevence na ZŠ Větřní zpracoval školní metodik prevence. ZŠ Větřní 30. září

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695,767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Školní rok 2013/2014.. Vypracovala a zodpovídá: Mgr.

Více

Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, tel. 571 614 221 Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů Školní rok: 2014-2015 Školní metodik prevence: Mgr. Anna

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní rok: 2014/2015 vypracovala: Mgr. Jaroslava Hrodková, školní metodik prevence schválil: Mgr. Zdeněk Wohlhöfner, ředitel školy Osnova

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 V Rakovníku 30.12. 2011 Zpracoval: Mgr. Zdeněk BRABEC 1 OBSAH 1. Úvod str.3 2. Aktivity školy str.3 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2011/2012 1 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO...

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jarmil Müller Realizátor: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Odpovědný

Více

Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012

Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012 Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012 (Prevence sociálně patologických jevů) Úvod Současná společnost s sebou přináší kromě řady nových vynálezů a poznatků také řadu problémů, které se projevují

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Minimální preventivní program Školní metodik prevence: Mgr. Jana Jarošová Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Minimální preventivní program Na Františku 32 294 02 Kněžmost školní rok: 2010/2011 Obsah 1. Úvod 2. Vymezení sociálně patologických jevů

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M ZŠ a MŠ BRANDÝSEK,SLÁNSKÁ 36 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M školní rok 2012/2013 vypracovala: Bc. Drahomíra Hynková Obsah: 1) Související zákony 2) Charakteristika školy, základní

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více