Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport Bakalářská práce Jméno: Renata Plodíková Bankovní management, Bankovnictví Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc. Praha Leden,

2 Prohlášení: literatury. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené podpis autora Ve Štětí dne Renata Plodíková - 2 -

3 Anotace práce: Cílem této práce na téma Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport - je prozkoumat stávající situaci hotelu na trhu a navrhnout jeho marketingovou strategii pro zkvalitnění nabízejících služeb pro další období. Teoretická část práce je tvořena charakteristikou marketingu v pohostinství a cestovním ruchu a tvorby marketingové strategie. Praktická část práce je zaměřena na analýzu stávajícího marketingového mixu, stávající situace společnosti a její konkurence v regionu. V konečné části práce je navržena a doporučena marketingová strategie vhodná pro tento hotel. Annotation of work: The aim of the thesis Marketing in running the company application on the hotel Sport is to examine the current situation of the hotel in the market and to propose it s marketing strategy for improve the quality of offering services and for the next period. Theoretic part of the work is aimed characteristic of marketing at catering trade and tourist trade and creating marketing strategy. Practical part of this work is oriented on analysis current marketing mix, current situation of company and competition in the region. In the final part of the work is proposing and recommending the marketing strategy, which is suitable for this hotel

4 Obsah 1. Úvod Charakteristika marketingu Marketingový mix Služby Marketingová strategie SWOT analýza Analýza vnějšího prostředí O/T Analýza vnitřního prostředí S/W Marketing v hotelu Produkt Cena Distribuce Lidé Propagace Marketingový mix Služba Cena Lidé Distribuce Propagace Analýza hotelu Sport Analýza konkurence SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Marketingová strategie Závěr Seznam použité literatury Příloha: Náhled změn grafiky vizitky Příloha: Náhled změn grafiky Příloha: Náhled změn grafiky Příloha: Jídelní lístek denní menu

5 1. Úvod Tato práce pojednává a užití marketingu služeb v oblasti cestovního ruchu. Je konkrétně zaměřena na marketing služeb poskytovaných v pohostinství a hotelnictví. Stejně tak jak je důležitý marketing produktů, tak i marketing v oblasti hotelových služeb hraje velkou roli v jeho rozvoji. V hotelu jsou poskytovány služby každý den v roce, dvacet-čtyři hodin denně a proto není divu, že nároky na jejich kvalitu jsou stále vyšší. To souvisí i s konkurencí, která je stejně tak velká jako výrobních společností. V dnešní době jsou hotely chápány jako přechodné bydlení. Lidé hodně cestují za pracovními účely a chtějí tak najít hotel, kde si mohou odpočinout a splnit si tak i základní potřeby mimo domov. A to platí i v případě, kdy lidé jedou na hotel za účelem dovolené a relaxace. Práce je rozdělena do několika hlavních částí. První dvě části jsou zaměřeny na teorii, kde jsou vysvětleny základní pojmy marketingu, a co to vůbec marketing je. Dále je vysvětlen hlavní a zásadní rozdíl mezi službou a výrobkem. Aplikací teorie do praxe se zabývají další čtyři navazující části. Ty popisují společnost, která analyzovaný hotel Sport provozuje. Popisují marketingový mix hotelu, kterým se snaží působit na zákazníka. Analyzují hotel pomocí rozborů tržeb, analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a porovnávají danou konkurenci v regionu. Závěrem je doporučena marketingová strategie, která by měla vést ke zkvalitnění a zefektivnění již poskytovaných či nově zavedených služeb. Cílem této práce je vypracování marketingové analýzy služeb poskytovaných v hotelnictví aplikovanou na hotel Sport a porovnání určených konkurenceschopných hotelů v regionu. A navrhnout marketingovou strategii na základě poznatků z těchto analýz

6 2. Charakteristika marketingu Marketing je nástroj řízení, který předává poznatky z průzkumu trhu do výroby s ohledem na zákazníka, ale i výrobu. Zjišťuje reálné potřeby z trhu. Požadavky trhu se předávají k zajištění a uspokojení požadavků zákazníka. Cílem marketingu je dokonale rozpoznat potřeby jednotlivých skupin zákazníků. Jde o proces v němž je důležité poznání, předvídání, stimulování a uspokojování potřeb zákazníků tak, aby i určené cíle organizace byly dosaženy. Existuje celá řada definic marketingu, ale v podstatě jde vždy o určení klíčového pojmu marketingových úvah a tím bývá zákazník. Mezi nejznámější a nejvýstižnější definice patří tyto: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož pomocí získávají lidé to, co buď potřebují a nebo po čem touží, a to na základě výroby komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za peníze (Kotler 1989). 1 Podle definice Americké marketingové asociace (AMA) představuje marketing proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací (AMA, 1988) 2 Podle další definice, kterou zformuloval britský Autorizovaný institut marketingu je marketing manažerským procesem, který umožňuje zjišťování, předvídaní a uspokojování požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem (Dubnová aj., 1994) 3 Z historického hlediska se oblast marketingu objevila na konci 19. století, kdy se rozvíjely výrobní vztahy a dělba práce. Výrobci nebyli schopni reagovat na požadavky zákazníka a zajistit tak včasnou výrobu. Nenasycený trh se přeměnil v trh nasycený z čehož plynula krize z nadvýroby. Tu měl za úkol vyřešit marketing, který se v té době začal teprve uplatňovat, jelikož jeho jednotlivé činnosti nebyly tak dobře rozpracované jako činnosti u 1 FORET, Miroslav; PROCHÁZKA, Petr; URBÁNEK, Tomáš. Marketing - základy a principy. Brno Computer Press ISBN FORET, Miroslav; PROCHÁZKA, Petr;URBÁNEK, Tomáš. Marketing - základy a principy. Brno Computer Press ISBN FORET, Miroslav; PROCHÁZKA, Petr; URBÁNEK, Tomáš. Marketing - základy a principy. Brno Computer Press ISBN

7 řízení. Vlivem hospodářského cyklu docházelo k výrobě, která v různé době zákazníka uspokojovala. Zvyšováním úrovně společenských vztahů vedlo k rozvoji výroby a trhu výrobků a služeb. Podstatným významem marketingu je působení na snižování cen, zvyšování kvality výrobků či služeb, vliv na zvyšování vědeckotechnických pokroků, provozování reklamy a v neposlední řade také sponzorství a zvyšování bohatství země. Marketing procházel různými marketingovými koncepcemi, kde hlavním faktorem byl přístup hodnocení výrobce a zákazníka. Je známých 5 základních marketingových koncepcí: Výrobní koncepce zastává stanovisko, že spotřebitelé budou mít v oblibě ty produkty, které jsou lehce dostupné a za nízkou cenu. 4 Výrobková koncepce předpokládá, že zákazníci budou preferovat ty produkty, které mají nejvyšší jakost, výkonnost nebo zcela nové vlastnosti. 5 Prodejní koncepce vychází z předpokladu, že kdyby byli spotřebitelé ponecháni sami sobě, pravděpodobně by si dost produktů nekoupili. Firmy proto musejí vyvíjet agresivní prodejní a propagační úsilí. 6 Marketingová koncepce představuje názor, že klíč k dosahování cílů organizace spočívá ve schopnosti být efektivnější v určování potřeb a přání cílových trhů a v jejich uspokojování než konkurence. 7 Sociální marketingová koncepce zastává názor, že úkolem organizace je určovat potřeby, přání a zájmy cílových trhů a poskytovat žádoucí uspokojení potřeb účinněji a efektivněji než konkurenti způsobem, který zachovává nebo zvyšuje blahobyt spotřebitele a společnosti. 8 Na obrázku č. 1 se nabízí pohled na porovnání prodejní a marketingové koncepce, kde každá koncepce představuje odlišnou perspektivu. Prodejní koncepce zevnitř-ven a marketingová zvenčí-dovnitř. 4 KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN

8 Obrázek č. 1.: Porovnání prodejní a marketingové koncepce Ohnisko Výchozí bod soustředění Prostředky Výsledky Továrna Produkty Prodej Zisky (dané a propagace objemem prodeje) (a) Prodejní koncepce Zisky (dané Trh Potřeby Integrovaný uspokojením zákazníka marketing potřeb zákazníka) (b) Marketingová koncepce Zdroj: KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN Marketingový mix Marketingový mix je kombinace určitých marketingových nástrojů, které zajišťují maximální uspokojení potřeb zákazníka. Pro každý cílový segment se tak musí stanovit přesný model mixu. Pomocí marketingového mixu splňujeme marketingový plán a pomocí něho zajišťujeme cíl podnikání a tím maximalizace zisku. Vzájemné respektování jednotlivých vazeb marketingových nástrojů a jejich uplatňování, je v dané organizaci velmi důležité. Výsledek vždy závisí na poměru v jakém jsou jednotlivé nástroje kombinovány. Jak bude dále graficky znázorněno, většinou se jedná o tzv. 4 P marketingu z anglického překladu product (produkt, služba), price (cena), promotion (propagace), place (místo)

9 Obrázek č. 2.: Čtyři P marketingového mixu Marketingový mix Produkt Cílový trh Místo Rozmanitost produktu Jakost Design Vlastnosti Značka Balení Velikost Služby Záruky Výnosy Cena Ceník Slevy Srážky Doba splatnosti Platební podmínky Propagace Podpora prodeje Reklama Prodejní síly Public relations Přímý marketing Distribuční cesty Pokrytí trhu Sortiment Dislokace Zásoby Doprava Zdroj: KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN Jelikož jsou služby nehmatatelné a nedají se produkovat na sklad uplatňuje u nich marketingový mix odlišně než je tomu u výrobků. Jde o tzv. 8P marketingu: - Produkt poskytovaná služba - Price cena - Place místo - People pracovníci, lidé - Promotion propagace - Partnership kooperace, spolupráce - Packaging balíčky služeb - Programming programová specifikace - 9 -

10 2.2 Služby Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží. 9 Služby mají nehmotný charakter, jsou nestálé, neoddělitelné a neskladovatelné. To jsou hlavní charakteristiky, které odlišují služby od výrobků. Kvalitu služeb lze posoudit až při jejich užití. Na rozdíl od výrobků služby nelze skladovat a nemůžeme je předem odzkoušet či si je prohlédnout. Nelze ani předem stanovit objem výroby jako tomu je u výrobků. U služeb se na zákazníka musí čekat. Zákazník si musí většinou vyhledat službu sám. Zvláštností u služeb je krátká doba potřeby, služba je rychle spotřebována a nemá možnost patentu, dá se velice snadno kopírovat. Proto je velice důležitá načasovanost a propagace. Poptávka po službách je stále vzrůstající a podílí se na tom zejména vyšší životní úroveň, měnící se životní styl společnosti, ale i například globalizace. Na služby se kladou stále vyšší nároky a tím se i zvyšuje jejich potřeba samotná. Často však mohou být služby nabízeny ve spojitosti s výrobky a naopak např. stravování v restauraci. Na kvalitě poskytovaných služeb musí být kladen zvlášť vysoký důraz, jelikož zaručuje spokojenost zákazníka a tím i jeho opakované využívání služeb. Obrázek č. 3 Model základního zákaznického uspokojení Předpokládaná kvalita Celkové vnímání kvality Skutečně poznaná kvalita komunikace image ústní reference minulá zkušenost potřeby zákazníka funkční kvalita jak? image technická kvalita co? Zdroj: BOUČKOVÁ, Jana.a kol. Marketing. 1 vyd. Praha : C. H. Beck, 200. ISBN VAŠTÍČKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha : Grada, ISBN

11 Na prvním místě je to zákazník a prodej požadované služby, která uspokojuje jeho potřeby. Se zákazníkem bezprostředně souvisí poznání jeho zvyklosti při nákupu, motivy pro nákup a jeho kupní chování. Nelze pominout ani znalost konkurence a její nabídky a znalost konkurenčního prostředí. 10 Obrázek č. 4 : Proces poskytování služeb Zákazník Poskytovatel služeb - představa o službě - styk s poskytovatelem a jeho personálem - výdaje za službu vzájemné výměny a ovlivňování výsledek dodaná služba - způsob poskytování - řízení poskytování - kontakt se zákazníkem - vytvoření loajality - výnosnost a zisk Následné hodnocení služby Zákazník Poskytovatel - Přijetí (nepřijetí) poskytované služby - Náklady poskytovatele (povaha služby) - Zaplacená cena za dodanou službu - Kapacita poskytovatele - Další výdaje spojené se získáním služby - Dodavatelský systém - Spokojenost nebo nespokojenost - Vytvoření loajality s poskytnutou službou - Zisk nebo ztráta - Ponákupní chování zákazníka (doporučeni - Opakovaně poskytovaná služba nebo nedoporučení poskytovatele a služby) - Opakované využití služby (věrný zákazník) Zdroj: BOUČKOVÁ, Jana.a kol. Marketing. 1 vyd. Praha : C. H. Beck, 200. ISBN BOUČKOVÁ, Jana.a kol. Marketing. 1 vyd. Praha : C. H. Beck, 200. ISBN

12 2.3 Marketingová strategie Marketingový plánovací proces je sestavován v podniku s cílem zvýšení prodeje, je součástí ostatních plánů a sestavuje se v rámci prodeje. Vychází ze strategických marketingových cílů a soustředí se na konkretizaci záměrů podniku. Při stanovení marketingového cíle bereme v úvahu: - cílový trh a účastníky trhu - období prezentace služby - čeho má být dosaženo - cílový efekt vzhledem k vynaloženým nákladům Z pěti hlavních etap strategického marketingového plánování jsou rozeznávány analýza stávající tržní pozice organizace, stanovení cílů organice a cílů marketingu, identifikace a hodnocení strategických alternativ, zavádění zvolené strategie a sledování a kontrola. Z čehož vyplývá, že lze marketingový plán charakterizovat jako analýzu, plánování, zavádění a kontrolu viz obrázek č. 5: Obrázek č. 5: Prky marketingového plánování Analýza Kde jsme tržní segmentace marketingový audit analýza SWOT Plánování Čeho chceme dosáhnout stanovení poslání cíle identifikace a hodnoceni strategických alternativ Zavádění Jak realizujeme naše strategie vývoj akčních programů stanovení rozpočtů Kontrola Dosahujeme našich cílů porovnávání výkonů a cílů vytváření korekčních programů realizace nouzových plánů Zdroj: VAŠTÍČKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha : Grada, ISBN

13 Marketingová strategie bere ohled na konkrétní podmínky trhu určitého odvětví, konkurence a zákazníky. Marketingový plán je konkretizace jednotlivých dlouhodobých opatření a záměrů podniku jako je volba trhu, konkurence, zavedení nové služby. Rozsah marketingového plánu závisí na tom, jak veliká organizace je a v jakém časovém pásmu chce svůj plán uskutečnit. Mezi hlavní strategické alternativy patří zaměřit se kde má konkurence výhodu a zaměřit se tak na růst, vývoj a inovaci portfolia výrobků. 2.4 SWOT analýza Stávající situaci organizace na trhu lze zjistit různými analytickými metodami. K těm nejpodstatnějším a nejdůležitějším patří analýza SWOT. Ta se používá k podrobnému zkoumání vnitřních silných a slabých stránek organizace a vnějších příležitostí a ohrožení. Název SWOT se skládá z prvních počátečních písmen anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). Výsledky z této analýzy jsou často velmi důležitými podklady, které zásadním způsobem ovlivňují tvorbu marketingových strategických plánů Analýza vnějšího prostředí O/T Základní strukturu této analýzy tvoří makroprostředí, které se skládá těchto prostředí: přírodní prostředí, demografické prostředí, ekonomické prostředí, technologické prostředí, politické prostředí, legislativní prostředí a sociálně-kulturní prostředí. Také označována jako PEST analýza. Příležitosti Příležitosti jsou příznivé vlivy ve firemním okolí. Podnik se může rozvíjet a zdokonalovat v oblasti, ve které má jisté určité rezervy. Mohou být využity k objevení nového tržního segmentu, k zajištění větších prodejů a výnosnosti. Na základě atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchů může firma příležitosti zhodnotit. Pro toto zhodnocení se může použit matice příležitostí

14 Závažnost nízká vysoká Atraktivita nízká vysoká Obrázek č. 6: Matice příležitostí Pravděpodobnost úspěchu vysoká nízká Nejvyšší užitek I Riskantní oblast II Málo zajímavá oblast III Nevyužitelná oblast IV Zdroj: VAŠTÍČKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha : Grada, ISBN Hrozby Nepříznivé vlivy vyskytující se ve firemním prostředí. Hrozby mohou negativně působit na schopnost firmy udržet se na trhu. Hrozbami mohou být například konkurence, změny v legislativě nebo klesající tržní potenciál. Na základě pravděpodobnosti výskytu a závažnosti může firma určit jak moc je riziko ohrožuje. Obrázek č. 7: Matice rizik Pravděpodobnost výskytu vysoká nízká Oblast aktuálního ohrožení I Oblast stálého monitorování II Oblast potencionálního rizika III Oblast nízkého ohrožení IV Zdroj: VAŠTÍČKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha : Grada, ISBN

15 Důležitost nízká vysoká Analýza vnitřního prostředí S/W Základní strukturu této analýzy tvoří interní mikroprostředí firmy a její blízké okolí. Do mikroprostředí spadají výroba, technika, technologie, finance a další jiná odvětví, aby firma mohla vůbec existovat. K blízkému okolí neboli externímu mikroprostředí patří zákazníci, dodavatelé, konkurenti, veřejnost a jiné. Silné stránky Silné stránky jsou konkurenční výhodou, která existuje uvnitř firmy. Mohou mít podobu v bohatosti nabídky služeb, dobré dopravní dostupnosti, či personálních nebo manažerských schopností. Stále by se měly vyhledávat možnosti jak silné stránky rozvíjet. Slabé stránky Slabé stránky jsou nevýhodou oproti konkurenci a jsou ve firmě identifikovány. Mohou působit v nedostatku personálních a manažerských schopností, špatně stanovené ceně, nízké úrovni poskytovaných služeb, vysokých provozních nákladů, nekvalifikovaném personálu apod. Maticí důležitosti a efektu můžeme posuzovat jak významné a jakou váhu mají jednotlivé silné a slabé stránky. Jakou mají důležitost ve spojitosti s dosahujícím efektem, zdali je nutné, je i nadále podporovat či naopak zdali je nutné, vytvářet jinou strategii. Obrázek č. 8: Matice důležitosti a efektu Efekt vysoký nízký Oblast udržování podpory I Oblast posilování účinnosti II Oblast rezerv III Oblast nízkého ohrožení IV Zdroj: VAŠTÍČKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha : Grada, ISBN

16 3. Marketing v hotelu Hotel je veřejné ubytovací zařízení, které poskytuje za určitou finanční úhradu ubytování a nabízí služby s ním spojené. A to zejména i stravování. Hotelnictví, stejně tak jako celý cestovní ruch, je silně ovlivněné sezónností. Tato skutečnost často stojí v cestě kvalitnímu a udržitelnému rozvoji. Oblast řízení je spojena s úrovní řízení vývoje lidské společnosti. Posuzování je často spjato s psychikou člověka a to i z emotivního motivu. Ten často vyplývá z pocitů a jedná se o smyslové uspokojení potřeb (chuť, čich). Toto právě převládá u služeb v hotelnictví a cestovního ruchu. Služby poskytované v hotelu jsou v podstatě domácí práce. U poskytování osobních služeb je i proto velmi důležité jakým způsobem a kým jsou poskytovány. Je určitě velmi důležité stanovit si kvalitu služby, i jakým způsobem bude prezentována hostovi. A předem i stanovit na jakou skupinu hostů (zákazníků) bude použita ta či ona forma služby, na jakém místě, v jakém čase a za jakou cenu. Marketing hotelu znamená vykonávání činností souvisejících se schopností vyvolat a ovlivňovat poptávku, získávat zákazníka (hosta, návštěvníka), jeho důvěru, vytvářet dobrou pověst a určitou image hotelu, zvětšovat podíl na trhu apod. Hotel by měl aktivně působit při ovlivňování rozhodování zákazníka.to však předpokládá kromě informačního, technického, personálního a finančního i organizační zabezpečení činnosti tak, aby mohl, v souladu se změnami ve vnějším prostředí a na základě analýzy momentálního stavu přijmout vhodná marketingová opatření. 11 Uspokojování potřeb a často i velmi náročných požadavků hosta s maximálním dosažením zisku je cílem každého hotelu. Porozumět požadavkům jednotlivých segmentů hostů je pouze jen půl cesty k úspěchu. Dalším krokem je dokázat tyto požadavky poskytnout s vysokým stupněm kvality a uspokojit tak potřeby hostů. Marketing hotelu zahrnuje komunikaci s hostem, prodej produktu individuálním hostům, organizovaným skupinám, obchodním cestujícím, rekreantům i ostatním, prodej jídel, nápojů a doplňkových služeb, jsou to vztahy s hosty, dodavateli a odběrateli, s konkurencí, vnějším okolím hotelu, je to výzkum, plánování, realizace a kontrola KIRÁLOVÁ, Alžběta. Marketing hotelových služeb. II. vydání. Praha : Ekopress, ISBN KIRÁLOVÁ, Alžběta. Marketing hotelových služeb. II. vydání. Praha : Ekopress, ISBN

17 Zpětná vazba Obrázek č. 9 Marketing hotelových služeb Marketingová koncepce hotelu Určení poslání hotelu Určení marketingového cíle Marketingová analýza Analýza silných a slabých stránek Analýza vnějšího prostředí Analýza hostů Určení specifických předností Určení možností a ohrožení na trhu Segmentace trhu Výběr marketingové strategie Aktivizace marketingového mixu Produkt Distribuční cesty Cena Komunikace Lidé Realizační plán Kontrola Zdroj: KIRÁLOVÁ, Alžběta. Marketing hotelových služeb. II. vydání. Praha : Ekopress, ISBN

18 3.1 Produkt Základní funkcí produktu je uspokojování potřeb zákazníka. Poskytované služby v hotelu mají především charakter: - ubytovací recepce, pokoj - stravovací restaurace, pivnice, bar - doplňkové bazén, fitness, sauna, masáže - osobní etážový servis, praní prádla Pokud hotel není umístěn na turisticky atraktivním místě, může profitovat z možností okolí a nebo najít jedinečnost nabízených služeb jako jsou např. různá školení, semináře, wellnes pobyty, předváděcí akce či spolupráce s CK. Zařízení, vybavení a uspořádaní hotelu musí odpovídat cílové skupině hostů. Měli by být kladeny vysoké nároky na komfort pokojů, společenských prostor a hlavně na sociální zařízení. Musíme hostovi dopřát určitý standart služeb. Stejně tak důležitý je i vývoj nových služeb. Vedení hotelu by mělo do budoucna plánovat, jaké služby budou požadovány a s ohledem na finanční prostředky je začít realizovat. Stejně jako výrobek, má i služba svůj životní cyklus ovlivněný různě dlouhými fázemi. Zavedení nových či obměna stávajících služeb je ovlivněna: - tradiční služby postupem času ztrácejí na atraktivitě - zákazníci mají nové náročnější požadavky - konkurence nás dohání či dokonce předhání - klesající obrat či zisk Klíčovým prvkem produktu v našem případě služby je její kvalita

19 3.2 Cena Cena je vyjádřena finančními prostředky, jejichž získáním se hradí náklady spojené s poskytováním služeb a vytváří se tím zisk. Musí se respektovat způsob stanovení ceny a přitom brát ohled na zákazníka a konkurenci. Cena s poměrem kvalitou služeb hraje velkou roli v rozhodování hosta, zda si vybere náš hotel. Proto se při stanovení ceny musí dbát na to, aby cena odpovídala kvalitě nabízených služeb. Zvýšení ceny pokaždé nemusí znamenat i zvýšení kvality či kvantity a naopak. Host je ochoten zaplatit určitou cenu, ale částka závisí na tom, jak požadované služby splnily jeho očekávání. Ceny ubytovacích služeb by měly být odlišeny podle: - sezónnosti (mimosezóna, sezóna, hlavní sezóna) - cena za jednolůžkový, dvoulůžkový pokoj - cena za pokoje dle jednotlivých tříd - zda cena zahrnuje snídani, polopenzi nebo plnou penzi - zda se jedná o např. wellnes pobyt, silvestrovský pobyt - různé příplatky, případně za další služby 3.3 Distribuce Distribuce má za úkol zákazníkovi usnadnit přístup ke službě. Hotel musí stanovit jakou distribuční cestou zvolí prezentaci nabídky potencionálním zákazníkům. Může využít přímých distribučních cest, kdy hledá zákazníka sám. A nebo nepřímých distribučních cest formou spolupráce se zprostředkovateli jako jsou cestovní kanceláře, cestovní agentury, touroperátoři či internet. Prostřednictvím internetu bývá prezentace hotelu nejčastěji začlenění do jednotlivých rezervačních sítí různých poskytovatelů. V dnešní době je tato forma prezentace nejefektivnější

20 3.4 Lidé Lidé neboli pracovníci hotelu jsou jedním z nejvýznamnějších prvků, jelikož jsou spojeny s přímým vlivem na kvalitu služeb. Hotel musí investovat do vzdělávání svých zaměstnanců pokud chce, aby i kvalita nabízených služeb byla perfektní. Stejně tak musí i své zaměstnance motivovat. Kvalifikovaný zaměstnanec by měla být záruka kvality služeb. V dnešní době není jednoduché vybudovat schopný tým, který by zajišťoval dlouhodobě, a bez ztráty kvality, chod hotelu. Správný výběr lidí a jejich motivace dokáží mnohokrát i zázraky. 3.5 Propagace Propagace velmi působí na chování zákazníka a ovlivňuje jeho kupní schopnosti. Do propagace zařazujeme podporu prodeje, reklamu, vztahy s veřejností, interní reklamu apod. Cílem podpory prodeje získání a přilákání co nejvíce hostů z různých cílových skupin segmentu. Reklama je placenou formou neosobního prodeje. Motivuje zákazníky k rozhodnutí o koupi a buduje image, upevňuje či mění znalosti. Nevýhoda je, že zpětně lze špatně získat informace o úspěšnosti. Efektivní reklama by měla udržet pozornost hosta. Prostředky reklamy v hotelu mohou být: - hotelový prospekt - jídelní lístek - webové stránky - tisk, inzeráty v novinách o konání různých akcí - vizitky - plakáty - ostatní (např.: reklamní tabule, dopravní směrovky)

21 4. Marketingový mix Společnost J.P. Sport, s.r.o. je provozovatelem hotelu Sport, který se zabývá ubytovacími službami a pohostinskou činností. Společnost má jediného společníka a jednatele a není součástí žádného hotelového řetězce. Hotel Sport vznikl v roce 1998, kde fungoval spíše jako ubytovna a od té doby prošel velkou modernizací, kterou prochází i nadále dle požadavků trhu. V dnešní době je schopen uspokojit i náročnější klientelu. Hotel Sport je vlastníkem mezinárodního systému kritických bodů HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Název společnosti: J.P.Sport, s.r.o. IČO DIČ CZ Adresa Družstevní 400, Štětí, 41108, Datum vzniku Právní Společnost s ručením Registrovaný kapitál Kč forma omezeným (k datu ) Nuts Litoměřice Počet zaměstnanců 22 Podnikatelské aktivity (obory dle OKEČ) Motely, botely Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Restaurace Kategorie podle počtu zaměstnanců Kategorie podle tržeb zaměstnanci Kč Finanční údaje Rok Aktiva celkem tis tis tis. Vlastní kapitál tis tis tis. Cizí zdroje tis tis tis. Tržby resp. výkony tis tis tis. Obrat resp. výnosy tis tis tis. Náklady tis tis tis. Hospodářský výsledek za účetní období tis tis. 651 tis. Zdroj: Zpracováno ke dni:

22 Hotel se nachází ve městě Štětí, které není z hlediska turistického ruchu moc vyhledáváno, jelikož je město zaměřeno spíše na papírenský průmysl. To znamená, že z velké většiny hotel uspokojuje zákazníky, kteří jezdí do města z pracovních důvodů. Hotel je dobře umístěn na obchvatu kolem města. Budova hotelu je třípatrová, kde v přízemí se nachází recepce, restaurace a pivnice. Na dalších dvou patrech se nachází pokoje, apartmány a školící místnost. Cílovým segmentem hotelu Sport je převážně střední a vysoký management papírenského průmyslu. To tvoří největší procento pravidelně se vracejících hostů tuzemských i zahraničních. Další segmentační skupinou jsou školící skupiny, skupiny sportovců a skupiny turistů z Německa. Ačkoliv v práci zmiňuji, že Štětí není turisticky vyhledávaných městem, turisté z Německa jezdí na hotel na základě spolupráce s cestovními kancelářemi a jedná se vždy jen o přespání na jednu maximálně dvě noci. Turisté jsou převážně důchodového věku a využívají levnějších služeb ubytování i stravování a také blízkosti hlavnímu městu Praze. 4.1 Služba Hotel Sport disponuje 30 pokoji a 4 apartmány. Celková ubytovací kapacita včetně 4 přistýlek je 72 lůžek. Apartmány jsou vybaveny komfortněji než je tomu u hotelových pokojů. Splňují požadavky i náročnějších hostů. Nejčastěji jsou však využívány zahraničními hosty. Všechny pokoje i apartmány mají ucelený vzhled a to jak typem a strukturou umístění nábytku, barevností a vybaveností tak i čistotou a úhledností hotelového textilu. Host přichází do nejtěsnějšího kontaktu právě s hotelovým textilem. Ložní prádlo, které bylo v roce 2008 nově nakoupeno má špičkovou kvalitu. Podle posledních výzkumů prodejů textilních závodů, vede barva hotelového ložního prádla bílá. Proto se i hotel Sport rozhodl nakoupit bílé elegantní damaškové ložní prádlo s vytkávaným proužkem. Materiál tohoto prádla je 100% česaná bavlna a na dotyk velmi příjemná. Prádlo se může prát i při vysokých teplotách a je chlorostálé. Bílá barva se zvolila i přesto, že služby, které poskytuje místní prádelna, nejsou zcela kvalitní a prádlo se kolikrát vrací poničené a zatrhané. Také se bralo v úvahu hledisko, kdy byly pořízeny vzorky tkanin jednotlivých ložních prádel a daly se prádelně 50x protočit různými pracími programy. Podle výsledků jak prádlo vypadalo bylo vidno, že rozhodně nemá cenu šetřit na materiálu. V prádelně byl dohodnut speciální prací program, který se v současné době dodržuje. Prádelna obdržela veškeré informace i

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky Miroslava Žampachová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci Podnikatelský plán na založení restaurace je zpracován podnikatelský

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová Propagace Sport-V-hotelu Vysočina Vendula Pelikánová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou propagace konkrétního subjektu, a to Sport-V-hotelu Vysočina, působícího

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA Bc. Markéta Doudová DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bakalářská práce Autor: Jan Vůjtěch bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Marketingová koncepce firmy ADAX-TOUR s.r.o. Alice Solfronková Bakalářská práce Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ.

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. BAKALÁŘSKÁ

Více

Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě

Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě BAKALÁŘSKÁ

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o.

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jakub Tabas Jan Moravčík Brno 2015 Na tomto místě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Radek Pospíšil Marketingová komunikace vybraného hotelu Bakalářská práce 2014 Marketingová komunikace vybraného hotelu Bakalářská práce Radek Pospíšil Vysoká

Více