Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport Bakalářská práce Jméno: Renata Plodíková Bankovní management, Bankovnictví Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc. Praha Leden,

2 Prohlášení: literatury. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené podpis autora Ve Štětí dne Renata Plodíková - 2 -

3 Anotace práce: Cílem této práce na téma Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport - je prozkoumat stávající situaci hotelu na trhu a navrhnout jeho marketingovou strategii pro zkvalitnění nabízejících služeb pro další období. Teoretická část práce je tvořena charakteristikou marketingu v pohostinství a cestovním ruchu a tvorby marketingové strategie. Praktická část práce je zaměřena na analýzu stávajícího marketingového mixu, stávající situace společnosti a její konkurence v regionu. V konečné části práce je navržena a doporučena marketingová strategie vhodná pro tento hotel. Annotation of work: The aim of the thesis Marketing in running the company application on the hotel Sport is to examine the current situation of the hotel in the market and to propose it s marketing strategy for improve the quality of offering services and for the next period. Theoretic part of the work is aimed characteristic of marketing at catering trade and tourist trade and creating marketing strategy. Practical part of this work is oriented on analysis current marketing mix, current situation of company and competition in the region. In the final part of the work is proposing and recommending the marketing strategy, which is suitable for this hotel

4 Obsah 1. Úvod Charakteristika marketingu Marketingový mix Služby Marketingová strategie SWOT analýza Analýza vnějšího prostředí O/T Analýza vnitřního prostředí S/W Marketing v hotelu Produkt Cena Distribuce Lidé Propagace Marketingový mix Služba Cena Lidé Distribuce Propagace Analýza hotelu Sport Analýza konkurence SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Marketingová strategie Závěr Seznam použité literatury Příloha: Náhled změn grafiky vizitky Příloha: Náhled změn grafiky Příloha: Náhled změn grafiky Příloha: Jídelní lístek denní menu

5 1. Úvod Tato práce pojednává a užití marketingu služeb v oblasti cestovního ruchu. Je konkrétně zaměřena na marketing služeb poskytovaných v pohostinství a hotelnictví. Stejně tak jak je důležitý marketing produktů, tak i marketing v oblasti hotelových služeb hraje velkou roli v jeho rozvoji. V hotelu jsou poskytovány služby každý den v roce, dvacet-čtyři hodin denně a proto není divu, že nároky na jejich kvalitu jsou stále vyšší. To souvisí i s konkurencí, která je stejně tak velká jako výrobních společností. V dnešní době jsou hotely chápány jako přechodné bydlení. Lidé hodně cestují za pracovními účely a chtějí tak najít hotel, kde si mohou odpočinout a splnit si tak i základní potřeby mimo domov. A to platí i v případě, kdy lidé jedou na hotel za účelem dovolené a relaxace. Práce je rozdělena do několika hlavních částí. První dvě části jsou zaměřeny na teorii, kde jsou vysvětleny základní pojmy marketingu, a co to vůbec marketing je. Dále je vysvětlen hlavní a zásadní rozdíl mezi službou a výrobkem. Aplikací teorie do praxe se zabývají další čtyři navazující části. Ty popisují společnost, která analyzovaný hotel Sport provozuje. Popisují marketingový mix hotelu, kterým se snaží působit na zákazníka. Analyzují hotel pomocí rozborů tržeb, analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a porovnávají danou konkurenci v regionu. Závěrem je doporučena marketingová strategie, která by měla vést ke zkvalitnění a zefektivnění již poskytovaných či nově zavedených služeb. Cílem této práce je vypracování marketingové analýzy služeb poskytovaných v hotelnictví aplikovanou na hotel Sport a porovnání určených konkurenceschopných hotelů v regionu. A navrhnout marketingovou strategii na základě poznatků z těchto analýz

6 2. Charakteristika marketingu Marketing je nástroj řízení, který předává poznatky z průzkumu trhu do výroby s ohledem na zákazníka, ale i výrobu. Zjišťuje reálné potřeby z trhu. Požadavky trhu se předávají k zajištění a uspokojení požadavků zákazníka. Cílem marketingu je dokonale rozpoznat potřeby jednotlivých skupin zákazníků. Jde o proces v němž je důležité poznání, předvídání, stimulování a uspokojování potřeb zákazníků tak, aby i určené cíle organizace byly dosaženy. Existuje celá řada definic marketingu, ale v podstatě jde vždy o určení klíčového pojmu marketingových úvah a tím bývá zákazník. Mezi nejznámější a nejvýstižnější definice patří tyto: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož pomocí získávají lidé to, co buď potřebují a nebo po čem touží, a to na základě výroby komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za peníze (Kotler 1989). 1 Podle definice Americké marketingové asociace (AMA) představuje marketing proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací (AMA, 1988) 2 Podle další definice, kterou zformuloval britský Autorizovaný institut marketingu je marketing manažerským procesem, který umožňuje zjišťování, předvídaní a uspokojování požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem (Dubnová aj., 1994) 3 Z historického hlediska se oblast marketingu objevila na konci 19. století, kdy se rozvíjely výrobní vztahy a dělba práce. Výrobci nebyli schopni reagovat na požadavky zákazníka a zajistit tak včasnou výrobu. Nenasycený trh se přeměnil v trh nasycený z čehož plynula krize z nadvýroby. Tu měl za úkol vyřešit marketing, který se v té době začal teprve uplatňovat, jelikož jeho jednotlivé činnosti nebyly tak dobře rozpracované jako činnosti u 1 FORET, Miroslav; PROCHÁZKA, Petr; URBÁNEK, Tomáš. Marketing - základy a principy. Brno Computer Press ISBN FORET, Miroslav; PROCHÁZKA, Petr;URBÁNEK, Tomáš. Marketing - základy a principy. Brno Computer Press ISBN FORET, Miroslav; PROCHÁZKA, Petr; URBÁNEK, Tomáš. Marketing - základy a principy. Brno Computer Press ISBN

7 řízení. Vlivem hospodářského cyklu docházelo k výrobě, která v různé době zákazníka uspokojovala. Zvyšováním úrovně společenských vztahů vedlo k rozvoji výroby a trhu výrobků a služeb. Podstatným významem marketingu je působení na snižování cen, zvyšování kvality výrobků či služeb, vliv na zvyšování vědeckotechnických pokroků, provozování reklamy a v neposlední řade také sponzorství a zvyšování bohatství země. Marketing procházel různými marketingovými koncepcemi, kde hlavním faktorem byl přístup hodnocení výrobce a zákazníka. Je známých 5 základních marketingových koncepcí: Výrobní koncepce zastává stanovisko, že spotřebitelé budou mít v oblibě ty produkty, které jsou lehce dostupné a za nízkou cenu. 4 Výrobková koncepce předpokládá, že zákazníci budou preferovat ty produkty, které mají nejvyšší jakost, výkonnost nebo zcela nové vlastnosti. 5 Prodejní koncepce vychází z předpokladu, že kdyby byli spotřebitelé ponecháni sami sobě, pravděpodobně by si dost produktů nekoupili. Firmy proto musejí vyvíjet agresivní prodejní a propagační úsilí. 6 Marketingová koncepce představuje názor, že klíč k dosahování cílů organizace spočívá ve schopnosti být efektivnější v určování potřeb a přání cílových trhů a v jejich uspokojování než konkurence. 7 Sociální marketingová koncepce zastává názor, že úkolem organizace je určovat potřeby, přání a zájmy cílových trhů a poskytovat žádoucí uspokojení potřeb účinněji a efektivněji než konkurenti způsobem, který zachovává nebo zvyšuje blahobyt spotřebitele a společnosti. 8 Na obrázku č. 1 se nabízí pohled na porovnání prodejní a marketingové koncepce, kde každá koncepce představuje odlišnou perspektivu. Prodejní koncepce zevnitř-ven a marketingová zvenčí-dovnitř. 4 KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN

8 Obrázek č. 1.: Porovnání prodejní a marketingové koncepce Ohnisko Výchozí bod soustředění Prostředky Výsledky Továrna Produkty Prodej Zisky (dané a propagace objemem prodeje) (a) Prodejní koncepce Zisky (dané Trh Potřeby Integrovaný uspokojením zákazníka marketing potřeb zákazníka) (b) Marketingová koncepce Zdroj: KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN Marketingový mix Marketingový mix je kombinace určitých marketingových nástrojů, které zajišťují maximální uspokojení potřeb zákazníka. Pro každý cílový segment se tak musí stanovit přesný model mixu. Pomocí marketingového mixu splňujeme marketingový plán a pomocí něho zajišťujeme cíl podnikání a tím maximalizace zisku. Vzájemné respektování jednotlivých vazeb marketingových nástrojů a jejich uplatňování, je v dané organizaci velmi důležité. Výsledek vždy závisí na poměru v jakém jsou jednotlivé nástroje kombinovány. Jak bude dále graficky znázorněno, většinou se jedná o tzv. 4 P marketingu z anglického překladu product (produkt, služba), price (cena), promotion (propagace), place (místo)

9 Obrázek č. 2.: Čtyři P marketingového mixu Marketingový mix Produkt Cílový trh Místo Rozmanitost produktu Jakost Design Vlastnosti Značka Balení Velikost Služby Záruky Výnosy Cena Ceník Slevy Srážky Doba splatnosti Platební podmínky Propagace Podpora prodeje Reklama Prodejní síly Public relations Přímý marketing Distribuční cesty Pokrytí trhu Sortiment Dislokace Zásoby Doprava Zdroj: KOTLER, Philips. Marketing management. 10. vyd. Praha : Grada, ISBN Jelikož jsou služby nehmatatelné a nedají se produkovat na sklad uplatňuje u nich marketingový mix odlišně než je tomu u výrobků. Jde o tzv. 8P marketingu: - Produkt poskytovaná služba - Price cena - Place místo - People pracovníci, lidé - Promotion propagace - Partnership kooperace, spolupráce - Packaging balíčky služeb - Programming programová specifikace - 9 -

10 2.2 Služby Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží. 9 Služby mají nehmotný charakter, jsou nestálé, neoddělitelné a neskladovatelné. To jsou hlavní charakteristiky, které odlišují služby od výrobků. Kvalitu služeb lze posoudit až při jejich užití. Na rozdíl od výrobků služby nelze skladovat a nemůžeme je předem odzkoušet či si je prohlédnout. Nelze ani předem stanovit objem výroby jako tomu je u výrobků. U služeb se na zákazníka musí čekat. Zákazník si musí většinou vyhledat službu sám. Zvláštností u služeb je krátká doba potřeby, služba je rychle spotřebována a nemá možnost patentu, dá se velice snadno kopírovat. Proto je velice důležitá načasovanost a propagace. Poptávka po službách je stále vzrůstající a podílí se na tom zejména vyšší životní úroveň, měnící se životní styl společnosti, ale i například globalizace. Na služby se kladou stále vyšší nároky a tím se i zvyšuje jejich potřeba samotná. Často však mohou být služby nabízeny ve spojitosti s výrobky a naopak např. stravování v restauraci. Na kvalitě poskytovaných služeb musí být kladen zvlášť vysoký důraz, jelikož zaručuje spokojenost zákazníka a tím i jeho opakované využívání služeb. Obrázek č. 3 Model základního zákaznického uspokojení Předpokládaná kvalita Celkové vnímání kvality Skutečně poznaná kvalita komunikace image ústní reference minulá zkušenost potřeby zákazníka funkční kvalita jak? image technická kvalita co? Zdroj: BOUČKOVÁ, Jana.a kol. Marketing. 1 vyd. Praha : C. H. Beck, 200. ISBN VAŠTÍČKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha : Grada, ISBN

11 Na prvním místě je to zákazník a prodej požadované služby, která uspokojuje jeho potřeby. Se zákazníkem bezprostředně souvisí poznání jeho zvyklosti při nákupu, motivy pro nákup a jeho kupní chování. Nelze pominout ani znalost konkurence a její nabídky a znalost konkurenčního prostředí. 10 Obrázek č. 4 : Proces poskytování služeb Zákazník Poskytovatel služeb - představa o službě - styk s poskytovatelem a jeho personálem - výdaje za službu vzájemné výměny a ovlivňování výsledek dodaná služba - způsob poskytování - řízení poskytování - kontakt se zákazníkem - vytvoření loajality - výnosnost a zisk Následné hodnocení služby Zákazník Poskytovatel - Přijetí (nepřijetí) poskytované služby - Náklady poskytovatele (povaha služby) - Zaplacená cena za dodanou službu - Kapacita poskytovatele - Další výdaje spojené se získáním služby - Dodavatelský systém - Spokojenost nebo nespokojenost - Vytvoření loajality s poskytnutou službou - Zisk nebo ztráta - Ponákupní chování zákazníka (doporučeni - Opakovaně poskytovaná služba nebo nedoporučení poskytovatele a služby) - Opakované využití služby (věrný zákazník) Zdroj: BOUČKOVÁ, Jana.a kol. Marketing. 1 vyd. Praha : C. H. Beck, 200. ISBN BOUČKOVÁ, Jana.a kol. Marketing. 1 vyd. Praha : C. H. Beck, 200. ISBN

12 2.3 Marketingová strategie Marketingový plánovací proces je sestavován v podniku s cílem zvýšení prodeje, je součástí ostatních plánů a sestavuje se v rámci prodeje. Vychází ze strategických marketingových cílů a soustředí se na konkretizaci záměrů podniku. Při stanovení marketingového cíle bereme v úvahu: - cílový trh a účastníky trhu - období prezentace služby - čeho má být dosaženo - cílový efekt vzhledem k vynaloženým nákladům Z pěti hlavních etap strategického marketingového plánování jsou rozeznávány analýza stávající tržní pozice organizace, stanovení cílů organice a cílů marketingu, identifikace a hodnocení strategických alternativ, zavádění zvolené strategie a sledování a kontrola. Z čehož vyplývá, že lze marketingový plán charakterizovat jako analýzu, plánování, zavádění a kontrolu viz obrázek č. 5: Obrázek č. 5: Prky marketingového plánování Analýza Kde jsme tržní segmentace marketingový audit analýza SWOT Plánování Čeho chceme dosáhnout stanovení poslání cíle identifikace a hodnoceni strategických alternativ Zavádění Jak realizujeme naše strategie vývoj akčních programů stanovení rozpočtů Kontrola Dosahujeme našich cílů porovnávání výkonů a cílů vytváření korekčních programů realizace nouzových plánů Zdroj: VAŠTÍČKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha : Grada, ISBN

13 Marketingová strategie bere ohled na konkrétní podmínky trhu určitého odvětví, konkurence a zákazníky. Marketingový plán je konkretizace jednotlivých dlouhodobých opatření a záměrů podniku jako je volba trhu, konkurence, zavedení nové služby. Rozsah marketingového plánu závisí na tom, jak veliká organizace je a v jakém časovém pásmu chce svůj plán uskutečnit. Mezi hlavní strategické alternativy patří zaměřit se kde má konkurence výhodu a zaměřit se tak na růst, vývoj a inovaci portfolia výrobků. 2.4 SWOT analýza Stávající situaci organizace na trhu lze zjistit různými analytickými metodami. K těm nejpodstatnějším a nejdůležitějším patří analýza SWOT. Ta se používá k podrobnému zkoumání vnitřních silných a slabých stránek organizace a vnějších příležitostí a ohrožení. Název SWOT se skládá z prvních počátečních písmen anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). Výsledky z této analýzy jsou často velmi důležitými podklady, které zásadním způsobem ovlivňují tvorbu marketingových strategických plánů Analýza vnějšího prostředí O/T Základní strukturu této analýzy tvoří makroprostředí, které se skládá těchto prostředí: přírodní prostředí, demografické prostředí, ekonomické prostředí, technologické prostředí, politické prostředí, legislativní prostředí a sociálně-kulturní prostředí. Také označována jako PEST analýza. Příležitosti Příležitosti jsou příznivé vlivy ve firemním okolí. Podnik se může rozvíjet a zdokonalovat v oblasti, ve které má jisté určité rezervy. Mohou být využity k objevení nového tržního segmentu, k zajištění větších prodejů a výnosnosti. Na základě atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchů může firma příležitosti zhodnotit. Pro toto zhodnocení se může použit matice příležitostí

14 Závažnost nízká vysoká Atraktivita nízká vysoká Obrázek č. 6: Matice příležitostí Pravděpodobnost úspěchu vysoká nízká Nejvyšší užitek I Riskantní oblast II Málo zajímavá oblast III Nevyužitelná oblast IV Zdroj: VAŠTÍČKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha : Grada, ISBN Hrozby Nepříznivé vlivy vyskytující se ve firemním prostředí. Hrozby mohou negativně působit na schopnost firmy udržet se na trhu. Hrozbami mohou být například konkurence, změny v legislativě nebo klesající tržní potenciál. Na základě pravděpodobnosti výskytu a závažnosti může firma určit jak moc je riziko ohrožuje. Obrázek č. 7: Matice rizik Pravděpodobnost výskytu vysoká nízká Oblast aktuálního ohrožení I Oblast stálého monitorování II Oblast potencionálního rizika III Oblast nízkého ohrožení IV Zdroj: VAŠTÍČKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha : Grada, ISBN

15 Důležitost nízká vysoká Analýza vnitřního prostředí S/W Základní strukturu této analýzy tvoří interní mikroprostředí firmy a její blízké okolí. Do mikroprostředí spadají výroba, technika, technologie, finance a další jiná odvětví, aby firma mohla vůbec existovat. K blízkému okolí neboli externímu mikroprostředí patří zákazníci, dodavatelé, konkurenti, veřejnost a jiné. Silné stránky Silné stránky jsou konkurenční výhodou, která existuje uvnitř firmy. Mohou mít podobu v bohatosti nabídky služeb, dobré dopravní dostupnosti, či personálních nebo manažerských schopností. Stále by se měly vyhledávat možnosti jak silné stránky rozvíjet. Slabé stránky Slabé stránky jsou nevýhodou oproti konkurenci a jsou ve firmě identifikovány. Mohou působit v nedostatku personálních a manažerských schopností, špatně stanovené ceně, nízké úrovni poskytovaných služeb, vysokých provozních nákladů, nekvalifikovaném personálu apod. Maticí důležitosti a efektu můžeme posuzovat jak významné a jakou váhu mají jednotlivé silné a slabé stránky. Jakou mají důležitost ve spojitosti s dosahujícím efektem, zdali je nutné, je i nadále podporovat či naopak zdali je nutné, vytvářet jinou strategii. Obrázek č. 8: Matice důležitosti a efektu Efekt vysoký nízký Oblast udržování podpory I Oblast posilování účinnosti II Oblast rezerv III Oblast nízkého ohrožení IV Zdroj: VAŠTÍČKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha : Grada, ISBN

16 3. Marketing v hotelu Hotel je veřejné ubytovací zařízení, které poskytuje za určitou finanční úhradu ubytování a nabízí služby s ním spojené. A to zejména i stravování. Hotelnictví, stejně tak jako celý cestovní ruch, je silně ovlivněné sezónností. Tato skutečnost často stojí v cestě kvalitnímu a udržitelnému rozvoji. Oblast řízení je spojena s úrovní řízení vývoje lidské společnosti. Posuzování je často spjato s psychikou člověka a to i z emotivního motivu. Ten často vyplývá z pocitů a jedná se o smyslové uspokojení potřeb (chuť, čich). Toto právě převládá u služeb v hotelnictví a cestovního ruchu. Služby poskytované v hotelu jsou v podstatě domácí práce. U poskytování osobních služeb je i proto velmi důležité jakým způsobem a kým jsou poskytovány. Je určitě velmi důležité stanovit si kvalitu služby, i jakým způsobem bude prezentována hostovi. A předem i stanovit na jakou skupinu hostů (zákazníků) bude použita ta či ona forma služby, na jakém místě, v jakém čase a za jakou cenu. Marketing hotelu znamená vykonávání činností souvisejících se schopností vyvolat a ovlivňovat poptávku, získávat zákazníka (hosta, návštěvníka), jeho důvěru, vytvářet dobrou pověst a určitou image hotelu, zvětšovat podíl na trhu apod. Hotel by měl aktivně působit při ovlivňování rozhodování zákazníka.to však předpokládá kromě informačního, technického, personálního a finančního i organizační zabezpečení činnosti tak, aby mohl, v souladu se změnami ve vnějším prostředí a na základě analýzy momentálního stavu přijmout vhodná marketingová opatření. 11 Uspokojování potřeb a často i velmi náročných požadavků hosta s maximálním dosažením zisku je cílem každého hotelu. Porozumět požadavkům jednotlivých segmentů hostů je pouze jen půl cesty k úspěchu. Dalším krokem je dokázat tyto požadavky poskytnout s vysokým stupněm kvality a uspokojit tak potřeby hostů. Marketing hotelu zahrnuje komunikaci s hostem, prodej produktu individuálním hostům, organizovaným skupinám, obchodním cestujícím, rekreantům i ostatním, prodej jídel, nápojů a doplňkových služeb, jsou to vztahy s hosty, dodavateli a odběrateli, s konkurencí, vnějším okolím hotelu, je to výzkum, plánování, realizace a kontrola KIRÁLOVÁ, Alžběta. Marketing hotelových služeb. II. vydání. Praha : Ekopress, ISBN KIRÁLOVÁ, Alžběta. Marketing hotelových služeb. II. vydání. Praha : Ekopress, ISBN

17 Zpětná vazba Obrázek č. 9 Marketing hotelových služeb Marketingová koncepce hotelu Určení poslání hotelu Určení marketingového cíle Marketingová analýza Analýza silných a slabých stránek Analýza vnějšího prostředí Analýza hostů Určení specifických předností Určení možností a ohrožení na trhu Segmentace trhu Výběr marketingové strategie Aktivizace marketingového mixu Produkt Distribuční cesty Cena Komunikace Lidé Realizační plán Kontrola Zdroj: KIRÁLOVÁ, Alžběta. Marketing hotelových služeb. II. vydání. Praha : Ekopress, ISBN

18 3.1 Produkt Základní funkcí produktu je uspokojování potřeb zákazníka. Poskytované služby v hotelu mají především charakter: - ubytovací recepce, pokoj - stravovací restaurace, pivnice, bar - doplňkové bazén, fitness, sauna, masáže - osobní etážový servis, praní prádla Pokud hotel není umístěn na turisticky atraktivním místě, může profitovat z možností okolí a nebo najít jedinečnost nabízených služeb jako jsou např. různá školení, semináře, wellnes pobyty, předváděcí akce či spolupráce s CK. Zařízení, vybavení a uspořádaní hotelu musí odpovídat cílové skupině hostů. Měli by být kladeny vysoké nároky na komfort pokojů, společenských prostor a hlavně na sociální zařízení. Musíme hostovi dopřát určitý standart služeb. Stejně tak důležitý je i vývoj nových služeb. Vedení hotelu by mělo do budoucna plánovat, jaké služby budou požadovány a s ohledem na finanční prostředky je začít realizovat. Stejně jako výrobek, má i služba svůj životní cyklus ovlivněný různě dlouhými fázemi. Zavedení nových či obměna stávajících služeb je ovlivněna: - tradiční služby postupem času ztrácejí na atraktivitě - zákazníci mají nové náročnější požadavky - konkurence nás dohání či dokonce předhání - klesající obrat či zisk Klíčovým prvkem produktu v našem případě služby je její kvalita

19 3.2 Cena Cena je vyjádřena finančními prostředky, jejichž získáním se hradí náklady spojené s poskytováním služeb a vytváří se tím zisk. Musí se respektovat způsob stanovení ceny a přitom brát ohled na zákazníka a konkurenci. Cena s poměrem kvalitou služeb hraje velkou roli v rozhodování hosta, zda si vybere náš hotel. Proto se při stanovení ceny musí dbát na to, aby cena odpovídala kvalitě nabízených služeb. Zvýšení ceny pokaždé nemusí znamenat i zvýšení kvality či kvantity a naopak. Host je ochoten zaplatit určitou cenu, ale částka závisí na tom, jak požadované služby splnily jeho očekávání. Ceny ubytovacích služeb by měly být odlišeny podle: - sezónnosti (mimosezóna, sezóna, hlavní sezóna) - cena za jednolůžkový, dvoulůžkový pokoj - cena za pokoje dle jednotlivých tříd - zda cena zahrnuje snídani, polopenzi nebo plnou penzi - zda se jedná o např. wellnes pobyt, silvestrovský pobyt - různé příplatky, případně za další služby 3.3 Distribuce Distribuce má za úkol zákazníkovi usnadnit přístup ke službě. Hotel musí stanovit jakou distribuční cestou zvolí prezentaci nabídky potencionálním zákazníkům. Může využít přímých distribučních cest, kdy hledá zákazníka sám. A nebo nepřímých distribučních cest formou spolupráce se zprostředkovateli jako jsou cestovní kanceláře, cestovní agentury, touroperátoři či internet. Prostřednictvím internetu bývá prezentace hotelu nejčastěji začlenění do jednotlivých rezervačních sítí různých poskytovatelů. V dnešní době je tato forma prezentace nejefektivnější

20 3.4 Lidé Lidé neboli pracovníci hotelu jsou jedním z nejvýznamnějších prvků, jelikož jsou spojeny s přímým vlivem na kvalitu služeb. Hotel musí investovat do vzdělávání svých zaměstnanců pokud chce, aby i kvalita nabízených služeb byla perfektní. Stejně tak musí i své zaměstnance motivovat. Kvalifikovaný zaměstnanec by měla být záruka kvality služeb. V dnešní době není jednoduché vybudovat schopný tým, který by zajišťoval dlouhodobě, a bez ztráty kvality, chod hotelu. Správný výběr lidí a jejich motivace dokáží mnohokrát i zázraky. 3.5 Propagace Propagace velmi působí na chování zákazníka a ovlivňuje jeho kupní schopnosti. Do propagace zařazujeme podporu prodeje, reklamu, vztahy s veřejností, interní reklamu apod. Cílem podpory prodeje získání a přilákání co nejvíce hostů z různých cílových skupin segmentu. Reklama je placenou formou neosobního prodeje. Motivuje zákazníky k rozhodnutí o koupi a buduje image, upevňuje či mění znalosti. Nevýhoda je, že zpětně lze špatně získat informace o úspěšnosti. Efektivní reklama by měla udržet pozornost hosta. Prostředky reklamy v hotelu mohou být: - hotelový prospekt - jídelní lístek - webové stránky - tisk, inzeráty v novinách o konání různých akcí - vizitky - plakáty - ostatní (např.: reklamní tabule, dopravní směrovky)

21 4. Marketingový mix Společnost J.P. Sport, s.r.o. je provozovatelem hotelu Sport, který se zabývá ubytovacími službami a pohostinskou činností. Společnost má jediného společníka a jednatele a není součástí žádného hotelového řetězce. Hotel Sport vznikl v roce 1998, kde fungoval spíše jako ubytovna a od té doby prošel velkou modernizací, kterou prochází i nadále dle požadavků trhu. V dnešní době je schopen uspokojit i náročnější klientelu. Hotel Sport je vlastníkem mezinárodního systému kritických bodů HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Název společnosti: J.P.Sport, s.r.o. IČO DIČ CZ Adresa Družstevní 400, Štětí, 41108, Datum vzniku Právní Společnost s ručením Registrovaný kapitál Kč forma omezeným (k datu ) Nuts Litoměřice Počet zaměstnanců 22 Podnikatelské aktivity (obory dle OKEČ) Motely, botely Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Restaurace Kategorie podle počtu zaměstnanců Kategorie podle tržeb zaměstnanci Kč Finanční údaje Rok Aktiva celkem tis tis tis. Vlastní kapitál tis tis tis. Cizí zdroje tis tis tis. Tržby resp. výkony tis tis tis. Obrat resp. výnosy tis tis tis. Náklady tis tis tis. Hospodářský výsledek za účetní období tis tis. 651 tis. Zdroj: Zpracováno ke dni:

22 Hotel se nachází ve městě Štětí, které není z hlediska turistického ruchu moc vyhledáváno, jelikož je město zaměřeno spíše na papírenský průmysl. To znamená, že z velké většiny hotel uspokojuje zákazníky, kteří jezdí do města z pracovních důvodů. Hotel je dobře umístěn na obchvatu kolem města. Budova hotelu je třípatrová, kde v přízemí se nachází recepce, restaurace a pivnice. Na dalších dvou patrech se nachází pokoje, apartmány a školící místnost. Cílovým segmentem hotelu Sport je převážně střední a vysoký management papírenského průmyslu. To tvoří největší procento pravidelně se vracejících hostů tuzemských i zahraničních. Další segmentační skupinou jsou školící skupiny, skupiny sportovců a skupiny turistů z Německa. Ačkoliv v práci zmiňuji, že Štětí není turisticky vyhledávaných městem, turisté z Německa jezdí na hotel na základě spolupráce s cestovními kancelářemi a jedná se vždy jen o přespání na jednu maximálně dvě noci. Turisté jsou převážně důchodového věku a využívají levnějších služeb ubytování i stravování a také blízkosti hlavnímu městu Praze. 4.1 Služba Hotel Sport disponuje 30 pokoji a 4 apartmány. Celková ubytovací kapacita včetně 4 přistýlek je 72 lůžek. Apartmány jsou vybaveny komfortněji než je tomu u hotelových pokojů. Splňují požadavky i náročnějších hostů. Nejčastěji jsou však využívány zahraničními hosty. Všechny pokoje i apartmány mají ucelený vzhled a to jak typem a strukturou umístění nábytku, barevností a vybaveností tak i čistotou a úhledností hotelového textilu. Host přichází do nejtěsnějšího kontaktu právě s hotelovým textilem. Ložní prádlo, které bylo v roce 2008 nově nakoupeno má špičkovou kvalitu. Podle posledních výzkumů prodejů textilních závodů, vede barva hotelového ložního prádla bílá. Proto se i hotel Sport rozhodl nakoupit bílé elegantní damaškové ložní prádlo s vytkávaným proužkem. Materiál tohoto prádla je 100% česaná bavlna a na dotyk velmi příjemná. Prádlo se může prát i při vysokých teplotách a je chlorostálé. Bílá barva se zvolila i přesto, že služby, které poskytuje místní prádelna, nejsou zcela kvalitní a prádlo se kolikrát vrací poničené a zatrhané. Také se bralo v úvahu hledisko, kdy byly pořízeny vzorky tkanin jednotlivých ložních prádel a daly se prádelně 50x protočit různými pracími programy. Podle výsledků jak prádlo vypadalo bylo vidno, že rozhodně nemá cenu šetřit na materiálu. V prádelně byl dohodnut speciální prací program, který se v současné době dodržuje. Prádelna obdržela veškeré informace i

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 1 Kapitola 4 Modul 2 Marketingový plán Cena Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH MODUL 2. MARKETINGOVÝ PLÁN Kapitola 4: Cena Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Profesní vzdělávání pracovníků VITANA, a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00352

Profesní vzdělávání pracovníků VITANA, a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00352 Zadávací dokumentace k zakázce Servisní služby pro společnost VITANA, a.s. Profesní vzdělávání pracovníků VITANA, a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00352 VITANA, a. s. Se sídlem Mělnická 133,277 32 Byšice IČ: 14803691

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking

10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking 10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking Marketingové řízení destinace Marketing je proces řízení, jehož výsledkem

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.)

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 6.1.2012 1 Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 1 (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2005 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Účetní

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více