Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720"

Transkript

1 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: http:

2 1. Správní obvod: Praha 5 2. Zřizovatel: Městská část Praha 5 Nám. 14. října Praha 5 Název a sídlo školy: Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Podbělohorská 26/ Praha 5 Údaje o vedení školy: Ředitelka školy:mgr. Jitka Vlčková Zástupkyně ředitelky:mgr. Iva Kulhánková Kontakty: tel.: , fax: web: Údaje o školské radě: Ve školním roce 2013/2014 působila na škole školská rada ve složení: za pedagogy Mgr. Marie Štolcová PaedDr. Zuzana Pešíková za rodiče Ing. Jarmila Němcová Šárka Šebelová za MČ Praha 5 Mgr. Diana Bubníková Bc. Lukáš Herold 2

3 3. Zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení Ve školním roce 2013/2014 nedošlo k žádným změnám v rejstříku škol. 4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a) název školního vzdělávacího programu školy: ŠVP Dobrý začátek (učební plán) Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Český jazyk Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Informatika Týdenní počet hodin Nepovinné předměty: Logopedie b) stručné zhodnocení (charakteristika): Výchovně vzdělávací program školy vychází z obecných a vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu. Hlavní motto naší školy Dobrý začátek vede k dobrému konci vyjadřuje cíl našeho ŠVP tj. během prvních let školní docházky vypěstovat v žácích takové kompetence, aby se při přechodu na školy II. stupně byli schopni dobře začlenit do nových kolektivů, a to jak po stránce pracovní, tak i sociální. Nejdůležitější při vytváření dobrého vztahu ke škole, učení a sebevzdělávání jsou první školní krůčky. Škola zajišťuje výuku na I. stupni základní školy a orientuje se tedy na nejmladší žáky. Jsme si vědomi důležitosti začátku vstupu do vzdělávacího systému, a proto svou prioritu spatřujeme v bezproblémovém zařazení žáků do vyučovacího procesu. Podle momentálních možností a individuálního posouzení každého dítěte se snažíme tento vstup umožnit i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracujeme s žáky pět let a za tuto dobu je chceme připravit na přechod na jakoukoliv školu II. stupně. Za důležité považujeme zvládnutí základů obecně vzdělávacích předmětů jako je český jazyk, matematika a základy přírodních věd. Rovněž chápeme nutnost zvládnutí cizího jazyka v životě každého jedince, a proto zavádíme anglický jazyk již od 2. ročníku. Stejně tak od 2. ročníku žáci využívají ke své školní práci počítače, avšak samostatný předmět Informatika je zařazen až do 5. ročníku. 3

4 Stejný důraz klademe i na vytvoření schopnosti vzájemné spolupráce mezi žáky. Do výuky proto v co nejširší míře zařazujeme práci žákovských skupin a také metody alternativních pedagogických směrů. Oceňujeme aktivizační postupy programů Začít spolu a Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Z nich vybíráme metody přiměřené věku žáků, které pracují s jejich vlastní zkušeností a předchozí znalostí. Cílem našeho působení je tedy umožnit žákům přechod na jimi vybranou školu II. stupně a aktivní zapojení a začlenění do kolektivu stávajícího nebo nově tvořeného. 5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní Na škole je kromě mateřského jazyka vyučován i anglický jazyk. Podle ŠVP výuka AJ začíná ve 2. ročníku s časovou dotací jedna hodina týdně a navazuje ve ročníku s časovou dotací tři hodiny týdně. V hodinách anglického jazyka hojně využíváme mobilní počítačovou učebnu, interaktivní tabule a multimediální programy. Nadaní žáci se aktivně zapojují do nejrůznějších soutěží. K dětem se speciálními poruchami učení a chování je při práci uplatňován individuální přístup, též je kladen důraz na slovní projev. Obecným cílem jazykového vyučování je rozvíjet komunikační dovednosti žáků a naučit je užívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a projevu myšlení, sdělování a výměně informací. Podporujeme další vzdělávání učitelů jazyků účastmi na vybraných kurzech a seminářích. 6. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci Učitelé 12 11, ,77 ŠD 4 3,89 4 4,00 asistenti ped. 1 0,63 1 0,53 nepedagogičtí 8 5,73 7 5,38 Celkem 25 21, ,68 4

5 Ve školním roce 2013/2014 nadále na škole působil stabilizovaný pedagogický sbor, v němž převažují pedagogové s dlouholetou praxí. Již v září 2011 byla přijata asistentka pedagoga k žákovi s Aspergerovým syndromem, která ve své práci nadále pokračuje. Zároveň pracuje na zkrácený pracovní úvazek jako vychovatelka ve školní družině. b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů k Počet (fyz.osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace I. stupeň II. stupeň vychovatelé asistenti pedag C e l k e m Kvalifikovanost: 82 % Dvě pí učitelky mají aprobaci obor vychovatelství. Absence odborné kvalifikace u těchto vyučujících nemá na kvalitu výuky negativní dopad, obě mají mnohaletou praxi na I. stupni. 7. Věková struktura pedagogických pracovníků k Počet fyzických osob: 16 (i s asistentem) Věk do 30 let let let let 61 a více z toho důchodci Počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 53 - odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: 0 Během školního roku nikdo z pedagogických pracovníků neodešel. - nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: 0 Nebyl přijat žádný absolvent učitelského studia. - nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0 Nebyl přijat ani žádný absolvent neučitelského studia. 5

6 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pořadatel Název akce Rozsah Č. akreditace MŠMT Počet účast. Národ. tech. knih. Čtení dětem-mění životy 6 hod 1 MHMP Seminář EVVO odpady 3 hod 1 VISK Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hod 20893/ AŠSK ČR Škola hrou 12 hod / VISK Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky 60 hod 1 VISK Jak na přírodovědu 6 hod 1 Dys centrum Jsem neposedný - Co s tím mám dělat? 8 hod / Dys centrum Nácvik čtení a psaní na počátku školní docházky 4 hod / Alena Zemanová Kurz výtvarných technik 4 hod 2 agentura Majestic Možnosti reedukace SPU na ZŠ 6 hod 1 VISK Jak na přírodovědu 6 hod 1905/ MČ Praha 5 Školní prevence násilí a kyberkriminality 24 hod 3 Sdružení Tereza Kurz EVVO pro pedagogy ZŠ 54 hod 1 VISK Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky 30 hod / MHMP Integrace 20 hod 1 NIDV Netradiční VV techniky 8 hod 42607/ NIDV Jak obohatit hod.čtení a rozvíjet čten.gram. na I.st. 6 hod 49414/ SAV Inspirativní a zábavné úlohy v ČJ 6 hod 19094/ Tvořivá škola Vyjmenovaná slova, slovní druhy 4 hod 2540/ Zřetel,s.r.o. Jaro s pastely 2 hod 11821/ Vzdělávání probíhalo formou seminářů a kurzů, které pořádaly Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK), Dys-centrum a další akreditovaná střediska. V průměru se jednalo o 22 hod. na pedagogického pracovníka. Ve školním roce 2014/2015 se vzdělávání zúčastnila většina pedagogických pracovníků. Pí učitelky i vychovatelky si doplňovaly a prohlubovaly své znalosti, zejména na seminářích a kurzech zaměřených na práci s dětmi nižšího školního věku. Jedna paní učitelka absolvovala dvouletý vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu (studium k prohlubování odborné kvalifikace). Asistentka pedagoga úspěšně absolvovala vzdělávací program Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga. Výchovná poradkyně v letošním roce dokončila studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů vzdělávací program pro učitele - výchovné poradce na PedF- UK. Jedna paní učitelka pokračuje v jazykovém kurzu pro pedagogické pracovníky výuka Aj. 9. a) Počet tříd I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň celkem k k

7 z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k b) Počet žáků I. stupeň (+přípr.tř.) II. stupeň Celkem k k z toho počet žáků ve specializovaných třídách I. stupeň II. stupeň celkem k k Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 22, b) na učitele (na přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 18, Zaměření tříd s rozšířenou výukou (uvést kterých předmětů): předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd počet žáků Zaměření specializovaných tříd: celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování Počet žáků ve specializovaných třídách Počet integrovaných dětí celkem: SPU zrakové sluchové Řeči tělesné mentální kombinované autista 7

8 Ve škole jsme evidovali a pracovali se dvěma integrovanými žáky v I. třídě (vývojová porucha řeči, dětský autismus). Na základě posudků OPPP byl udělen souhlas s funkcí asistenta pedagoga. Nárok na tolerantní přístup a hodnocení dle 16 školského zákona 531/2004 má v ostatních ročnících 21 dětí. Přeřazení do ZvŠ: ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. počet žáků Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2014/2015: Počet prvních tříd Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet odkladů škol.doch Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 3 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotnické průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotnické průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků - - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku:0 - v nižším ročníku: 0 8

9 10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub - - Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školní družinu 135 dětí rozdělených do pěti oddělení. Všechny děti, jejichž rodiče měli o ŠD zájem, byly umístěny. Nejstarší děti byly zařazeny do V. oddělení, jehož provoz končí ve hod. a poté jsou stabilně rozděleny do dalších čtyř oddělení, kde jsou děti různých věkových skupin. Dětem bylo maximálně umožněno docházet do zájmových kroužků, které jsou nabízeny v rámci nabídky školy, což částečně komplikovalo provoz ŠD (přesuny žáků). V rámci ŠD stabilně probíhají dva zájmové útvary tvořivé a výtvarné činnosti. Mnoho dětí navštěvovalo žákovskou knihovnu, kde si společně s pí vychovatelkami četly z knih, besedovaly o nich nebo si knihu vypůjčily. Děti si během roku postupně vypůjčily 342 knih. Ke své činnosti školní družina využívala místnosti ŠD, třídy, žákovskou knihovnu, tělocvičnu a celý areál školy se zahradou, víceúčelovým hřištěm i venkovní minitělocvičnou. Dále pro svou činnost ŠD využívala přilehlý park Klamovka a nedaleké dětské hřiště Okrouhlík, kde však docházelo k nepříjemným situacím s nepřizpůsobivými dětmi. Při vycházkách do okolí školy bylo cílem poznávání a orientace v daném okolí a zejména dodržování pravidel silničního provozu. Velmi oblíbené jsou celodružinové akce, kterých se v hojném počtu účastní i děti, které nejsou přihlášeny k pravidelné docházce. S některými akcemi pomáhali rodiče dětí. Vychovatelky pro děti zorganizovaly: - Beseda na téma Včelařství (103 dětí) - Loutkové divadlo Z pohádky do pohádky (26 dětí) - Tvořivé dílny v DDM (25 dětí) - Divadýlko z Pytlíčku O princezně Mlsalce (97 dětí) - Jak na obra (85 dětí) - Mikulášská diskotéka (101 dětí) - Masopustní karneval (93 dětí) - Výstava lidové tvořivosti (26 dětí) - Beseda o knize s autorkou Janou Jirouškovou Tajný cestovní deník Agáta a Kožich (73 dětí) - Výtvarná soutěž Velká pohádková soutěž (115 dětí) - Dopravní soutěž Děti, pozor, červená (90 dětí) - Setkání s Indonéskou kulturou (41 dětí) - Zahradní pouť k MDD (133 dětí) I v letošním školním roce jsme uskutečnili čtyři poznávací výlety, a to již tradičně ve spolupráci s DDM Praha 5: - Svíčkárna Šestajovice (33 dětí) - Výlet s vánoční tématikou Perníkárna Počepice a Čechova stodola Buková (40 dětí) 9

10 - Zámek Staré Hrady (44 dětí) - Zábavní park Mirákulum (43 dětí) Při všech jmenovaných akcích si děti procvičily své schopnosti a vědomosti, zasoutěžily si, dobře se pobavily, odnesly si pěkné zážitky a v neposlední řadě si prohloubily vzájemné vztahy. Tři vychovatelky opakovaně vyjížděly na školy v přírodě, kde ve spolupráci s třídními učitelkami připravovaly a organizovaly pestrý program pro děti. Školní družina svojí celoroční činností plní Školní vzdělávací program pro ŠD. 11. Poradenské služby školy Na škole stále působí jako výchovná poradkyně Mgr. Barbora Kuznická, která v letošním roce dokončila studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů vzdělávací program pro učitele - výchovné poradce na PedF- UK. Poskytuje konzultace pro rodiče při řešení vzdělávacích a výchovných problémů, zprostředkovává a zajišťuje spolupráci školy s OPPP a s orgány státní správy. Společně s vedením školy a třídními učitelkami pomáhá při řešení konfliktních situací a případném zajišťování výchovných opatření v rámci školy. Průběžně po celý rok probíhaly konzultace s kolegyněmi. Paní učitelka Irena Škořepová absolvovala vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu (studium k prohlubování odborné kvalifikace). Ve školním roce 2013/2014 naše škola opět spolupracovala s OPPP v Praze 5, Kuncova 158O/1. Mgr. M. Hájková v případě nutnosti docházela do školy a řešila s paní učitelkami problémy jednotlivých žáků. V první třídě byli vyšetřeni dva žáci. V prvním případě se jednalo o dětský autismus. Třídní učitelka Irena Škořepová ve spolupráci s SPC Sluníčko vypracovala na žáka IVP, podle kterého byl vzděláván. V druhém případě byla diagnostikována vývojová dysfázie. Chlapec měl nárok na integraci, ale rodiče o ni nezažádali. Ve třídě působila asistentka pedagoga, která úspěšně absolvovala vzdělávací program Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga. Nárok na tolerantní přístup a hodnocení dle 16 školského zákona 531/2004 má v ostatních ročnících 21 dětí. Třídní učitelky ale věnují zvýšenou pozornost i těm dětem, kterým nebyla diagnostikována porucha učení, a 10

11 nemají tak nárok na tolerantní přístup a hodnocení podle již zmíněného zákona a také dětem z jazykově znevýhodněného prostředí. Ve IV. třídě je žák s nesocializovanou poruchou chování diagnostikovanou na dětské psychiatrii. Rodina chlapce je zároveň v péči OSPOD. Narůstající konflikty mezi chlapcem a spolužáky byly řešeny ve spolupráci s OPPP. V září a v listopadu proběhla schůzka s rodiči žáků páté třídy. Byly jim sděleny informace o přijímacím řízení na konzervatoř a víceletá gymnázia (přihlášky, zápisové lístky, odvolání). Přijati byli 4 žáci z jedné V. třídy. Jeden žák na gymnázium Nad Kavalírkou, jeden žák na gymnázium Nad Alejí, jeden žák na gymnázium Jana Keplera, jedna žákyně na taneční konzervatoř. Žák, který se léčil pro nádorové onemocnění, nastoupil do 5. ročníku, ve kterém byl osvobozen z tělesné výchovy. První stupeň ZŠ ukončil bez nutnosti opakovat některý ročník. 12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Kromě dlouholeté spolupráce školy s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 5 škola spolupracuje škola i se sociálním odborem MČ Praha 5 při řešení případných problémů rodin našich žáků. Využíváme programy, které sociální odbor nabízí v oblasti prevence negativních jevů. Obojí je přínosem nejen pro pedagogy, ale i pro žáky a jejich rodiče. Spolupráce s rodiči se uskutečňuje pravidelně 5 x ročně při třídních schůzkách. Před jejich konáním se vedení školy setkává se zástupci rodičů jednotlivých tříd a předávají si vzájemně informace o chodu, potřebách a výsledcích práce školy. Několikrát ročně dochází k neformálním setkáním při akcích pořádaných školou, např. již 12. ročník Svatováclavské pouti, kterou tradičně organizují zaměstnanci školy pro žáky a jejich rodiče. Pestrý program plný sportovních klání a soutěží vždy vrcholí vyhodnocením a ochutnávkou nejlepšího posvícenského koláče. Slavnostní a zároveň smutné loučení s odcházejícími páťáky a jejich rodiči probíhá u táborového ohně na školní zahradě. Další cenné kontakty jsou navazovány s rodiči, kteří jezdí pomáhat na ŠvP (zdravotníci, pomocní vychovatelé). Rodičů, kteří by se chtěli aktivně podílet na činnosti a chodu školy, je bohužel stále velmi málo. Formou besed a přednášek pokračuje spolupráce s Policií ČR i s Policií MČ Prahy 5, která je využívána především v oblasti dopravní výchovy a prevence kriminality. Již několik let úspěšně spolupracujeme s agenturou Kroužky, s DDM Praha 5 a Klubem Klamovka, které organizují mimoškolní aktivity a podílejí se tím na aktivně a kvalitně stráveném volném času našich dětí. Se žáky se pravidelně zúčastňujeme sportovních a kulturních akcí pořádaných pod záštitou MČ Praha 5, které jsou vhodné pro I. stupeň. Na škole je zřízena školská rada, v níž spolupracují dva zástupci pedagogů, dva zástupci rodičů a dva zástupci zřizovatele. Schází se minimálně 2 x ročně a schvalují potřebnou dokumentaci, vyjadřují se k hospodaření školy a zabývají se případnými podněty a potřebami školy. Spolupráce se zřizovatelem byla i v letošním roce bezproblémová. 11

12 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/ Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Škola se neúčastnila žádných rozvojových ani mezinárodních programů. 14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky V tomto roce jsme neměli žádné výrazně nadané dítě, které by vyžadovalo individuální vzdělávací plán. Nadané děti na naší škole jsou vhodně motivované. Jejich pracovní tempo a učení je mnohem rychlejší, a proto jsou aktivněji zapojovány do vzdělávacího procesu. Jsou jim zadávány složitější a náročnější úkoly, své vědomosti a znalosti uplatňují v rámci soutěží a olympiád (Pythagoriáda, Matematická soutěž Pangea, Matematická olympiáda, Cvrček, Klokan, Předveď, co umíš na PC). V odpoledních hodinách je jim umožněn přístup na internet a individuálně využívají vzdělávací programy na PC. Jejich nadání pomáhá spolužákům zejména v rámci skupinových prací. Nadaní žáci se většinou hlásí na osmiletá gymnázia a během školního roku se mohou připravovat v rámci odpoledních zkoušek nanečisto. Cílem pí učitelek je záměrné, cílevědomé a soustavné působení na nadané žáky tak, aby byl zajištěn jejich pozitivní rozvoj. Hledají cesty, jak pracovat s žáky, aby dosahovali úspěšnosti ve škole i v životě. Podporují jedinečnost žáka a motivují ho k lepším výkonům. Sledují výsledky a pomáhají v předmětech tam, kde nadané dítě zaostává a naopak rozšiřují pro něj rozsah učiva v oblastech, kde vyniká. 15. Polytechnická výchova V rámci pracovních činností žáci získávají základy konstrukčních činností, práce s drobným materiálem, přípravy pokrmů, pracují na školní zahradě či pečují o pokojové rostliny. Zařazením organizovaných exkurzí vhodných pro žáky I. stupně přibližujeme dětem praktický život. Získané poznatky převádějí učitelé, dle možností školy, do vyučování a formují zručnost žáků. Dle vlastního zájmu v rámci kroužků mají žáci možnost rozvíjet své dovednosti a schopnosti (tvořivé činnosti, výtvarné činnosti, modeláři, ). 12

13 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V polytechnické výchově se žáci seznamují, přiměřeně ke svému věku, se základy techniky a výroby a se základními pracovními dovednostmi a návyky. 16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy na škole nejsou zřízeny. Bezproblémově a úspěšně spolupracujeme s odborem péče o rodinu a dítě. S integrací dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí jsme dosud neměli negativní zkušenosti. Při integraci a začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do běžných tříd jim škola věnuje zvýšenou péči - intenzivněji spolupracuje s rodinou, pomáhá v přístupu k potřebným materiálům a dává žákům možnost zažít radost z úspěchu, a tím podpořit jejich sebedůvěru. 17. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých zemí Stát EU počet žáků Polsko 1 Slovensko 5 počet žáků Stát mimo EU Kosovo Indonésie Kazachstán Kyrgyzstán Rusko Ukrajina Žákům, kteří se přistěhovali do České republiky bez znalosti českého jazyka je věnována obdobná péče jako žákům znevýhodněným. Pedagogové si dobře uvědomují situaci žáků při komunikaci v novém jazykovém prostředí. Pomáhají dětem zapojit se mezi ostatní a věnují jim zvýšenou péči a individuální přístup. Při hodnocení žáků cizinců postupujeme podle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a Vyhlášky 48/

14 Sb. o základním vzdělávání. Znamená to, že při hodnocení vyučující zohledňuje úroveň znalosti českého jazyka, která samozřejmě ovlivňuje výkon žáka i v ostatních předmětech. Využíváme i možnosti žáky jistou dobu nehodnotit, než zvládnou základy českého jazyka. Dosavadní zkušenosti při spolupráci s cizinci byly většinou kladné. 18. Enviromentální výchova V letošním roce jsme již počtvrté plnili samostatný roční plán EVVO. Hlavním projektem školního roku 2013/2014 bylo v této oblasti vytvoření naučné stezky na školní zahradě se žáky 3. ročníku. Ke spolupráci jsme přizvali odbornici z řad rodičů. Vytipovali jsme vhodné dřeviny (stromy a keře) a navrhli informační tabulky. Žáci tabulky vyplňovali, přiřazovali obrázky listů a plodů. Tabulky jsme připevnili k rostlinám. Začátkem příštího školního roku provedeme vyhodnocení projektu, opravu tabulek a seznámíme s výsledky ostatní ročníky. Ve spolupráci se sdružením Ornita jsme organizovali dvoudílnou přednášku s ukázkami živých zvířat na téma "Kam letí ptáci". Žáci 2. a 5. ročníku navštívili na škole v přírodě Záchranou stanici Pasíčka, a seznámili se tak s problematikou poraněných živočichů. Na Den sponzorů jsme využili pozvánku ZOO Praha k návštěvě pro dvě třídy. Během celého školního roku již standartně probíhalo třídění odpadu do sběrných kontejnerů ve třídách a nebezpečný odpad (použité baterie) byl odkládán do vyhrazené nádoby u vchodu. Zeleň na chodbách školy byla obnovena a doplněna o nové exempláře. Děti pečují o rostliny ve třídách a na pozemku školy. Po tříleté přestávce jsme opakovaně absolvovali program "Tonda Obal na cestách", který žákům ukazuje význam recyklace odpadů. 19. Multikulturní výchova Smyslem multikulturní výchovy je seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, rozvíjet smysl pro respekt a solidaritu, nacházet způsoby spolupráce s odlišnými kulturami a přiblížit jim kulturu a životní styl těchto skupin. Vzhledem k celosvětové migraci obyvatelstva narůstá i počet žáků cizích státních příslušníků na naší škole. Snažíme se, aby toto žáci lépe pochopili a 14

15 byli citliví při setkávání s odlišnostmi. Klademe důraz především na rovné zacházení a schopnost porozumět situacím, při kterých se setkáváme s kulturními rozdíly. Multikulturní výchova u nás na škole vychází z předpokladu, že setkávání lidí z různých kulturních prostředí je v dnešním světě samozřejmostí. Pedagogové i spolužáci poskytují cizím státním příslušníkům pomoc při začlenění do kolektivu třídy. 20. Prevence rizikového chování Cílem v oblasti prevence rizikového chování byla výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, ke zvládání složitých životních situací, ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji pozitivního sociálního chování. Během celého školního roku se žáci v rámci programu primární protidrogové prevence zúčastnili různých aktivit. Každoročně tradiční navazující cyklus pořadů Městské policie, kde je přínosem pestrost přednášek - I. třída - program Malý Péťa sám doma, 2. ročník Bezpečné chování sám venku, III. třída - Bezpečné chování nebezpečné situace, 4. ročník - Rekapitulace a pro V. třídu - Bezpečné chování v elektronickém světě a program Kriminalita ve městě. Všemi tématy prolínala problematika nástrah ve městě a nebezpečí kontaktu s cizími lidmi. V letošním roce se děti ze IV. V. tříd zúčastnily i seminářů na téma kyberšikana. Ty byly velkým přínosem, protože byly obohaceny opravdovými příběhy ze života dětí ve virtuálním světě a v sociálních sítích, kdy děti navazují nebezpečné vztahy s neznámými osobami. Všechny pořady byly zdarma. V září v rámci soutěže O pohár starosty si děti na Císařském ostrově zkoušely s policisty různé úkoly z oblasti dopravní výchovy, topografie, zdravovědy a například i stavění stanu či střelbu ze vzduchovky. Všechny děti prošly semináři s dopravní tematikou, ve kterých si zopakovaly, s ohledem na věkové zvláštnosti, dopravní předpisy, dopravní značky a pravidla bezpečného chování v silničním provozu. Každoročně se setkáváme s úspěchem na sportovním poli v rámci Sportu bez předsudků. Tady mají šanci si zasportovat téměř všechny děti. Absolovali jsme jeden tréninkový den ragby a atletiku. Velký sportovní den byl bohužel zrušen pro nepřízeň počasí. Již druhým rokem probíhá akce Hudbou proti drogám určená pro všechny věkové kategorie. Jedná se o hudebně naučný program, zaměřený na plnohodnotné prožití aktivního života, na radost z hudby. Na základě skutečných příběhů zpěváků jsou zdokumentovány patologické jevy, se kterými se v životě může setkat každý. Na příkladech se žáci seznamují s tím, jak odolat nástrahám drog, léků a přemíře alkoholu. Ve všech třídách proběhlo seznámení se zdravým životním stylem a také besedy na téma zdravověda. 15

16 21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Kraj: Počet žáků celkem Z toho nově přijatí Žádný z našich žáků nemá trvalý pobyt v jiném kraji. 22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité a) granty Kdo grant vypsal pro jakou oblast pro jakou konkrétní činnost Požadovaná částka MČ Praha 5 Volnočas.aktivity Sportovní den ,- Kč 0,- Kč MČ Praha 5 Volnočas.aktivity Svatováclavská pouť ,- Kč 0,- Kč Přidělená částka MČ Praha 5 Volnočas.aktivity Vánoční hrátky ,- Kč 0,- Kč Celková částka xxxxxxxxx 0,- Kč - od sponzorů získané věcné dary, služby, finanční částky Sponzor vypište Meridian International School Multifunkční tiskárna Canon - - b) kulturní přehled Pravidelné kulturní a společenské akce v průběhu školního roku zpestřují a obohacují výchovně vzdělávací práci na naší škole. Žáci pátého ročníku navštívili v listopadu divadelní představení Hon na Jednorožce v divadle Minor. Jedná se o dobrodružný příběh podle skutečné události z 50. let minulého století. Děti čtvrtého ročníku byly v Divadle v Dlouhé na představení O líné babičce. Rozdováděný rockový muzikál je návodem na to, jak se nebát plnit si své sny a užívat života. Druhé a třetí ročníky v lednu zhlédly v divadle U Hasičů roztomilé představení Pohádky 16

17 pod Řípem. V tomtéž divadle v únoru žáci třetí a čtvrté třídy viděli výpravnou hudební pohádku Labutí jezero, kde je použita hudba P. I. Čajkovského. Kvalitu výuky prvouky, přírodovědy a vlastivědy doplňují pořady při návštěvě Planetária (Vesmír kolem nás - V. třída), Stanice přírodovědců a v neposlední řadě oblíbené besedy a přednášky s ochránci přírody (Kam ptáci letí 1, Kam ptáci letí 2, Poznej svého psa, Třídění odpadu). Mezi další iniciativy školy patří exkurze do knihovny a v rámci prevence sociálně patologických jevů každoroční setkání s příslušníky městské policie, tentokrát na téma Bezpečné chování. Pořadu S hudbou proti drogám, který se uskutečnil v tělocvičně školy, se zúčastnili žáci všech ročníků. Z hudebních pořadů mezi oblíbené patří koncert Radima Hladíka se skupinou Blue Effect, který navštívili v Národním domě na Vinohradech žáci čtvrtého a pátého ročníku. Velice zdařilou akcí a velkým zážitkem pro děti byla návštěva Muzea hlavního města Prahy. Interaktivní výstava Peníze nebo život, která zde probíhala, měla za cíl pomoci dětem s finanční gramotností. Uskutečněnými akcemi si děti doplňují svůj všeobecný přehled. c) testování žáků Na jaře 2014 se 52 žáků ze IV. a V. tříd zúčastnilo testování čtenářské gramotnosti v rámci projektu Čtenář. V průměru 74% žáků školy se zařadilo do kategorie Čtenář objevitel (tj. žák, který umí vyhledat v textu, mapce, tabulce, plánku potřebné informace, pracuje s nimi při interpretaci textu, dokáže porovnat druhy a žánry, při čtení přemýšlí, jak se může příběh vyvíjet, rozpozná objektivní a subjektivní hodnocení). Celostátní průměr žáků stejné kategorie činí cca 54%. d) mimoškolní aktivity na škole funguje žákovská knihovna, která je otevřena každé úterý od do hod., malí čtenáři si přišli vypůjčit cca 342 knih. velká část našich žáků navštěvuje ZUŠ Na Popelce a Klub Klamovka v rámci rozšíření kulturního přehledu organizují pí učitelky pravidelně každý měsíc vycházky Prahou pro žáky 4. a 5. ročníků naše škola již tradičně pořádala pro rodiče výstavu výrobků z vánočních a velikonočních dílen ve spolupráci s DDM se konaly pohybové hry a modelářský kroužek 17

18 ve spolupráci s agenturou Kroužky byly smluvně vedeny kroužky - angličtina - výtvarná výchova - hip-hop, aerobic, florbal, sportovní hry, bojové sporty a sebeobrana ve spolupráci s Wattsenglish - angličtina s rodilým mluvčím probíhal šachový kroužek s lektorem šachové školy žáci mohli navštěvovat nový kroužek Věda nás baví jsme zapojeni do projektu Školní mléko (možnost odběru mléka za dotované ceny) a Ovoce do škol (2x týdně ovoce a zelenina zdarma) úspěšně se účastníme projektu Zdravé zuby a žáci I. tříd absolvovali projekt Veselé zoubky e) Opravy a údržba Také v letošním roce jsme pokračovali v péči o stav budov a zahrady. Nově osazené svahy směrem do dvora byly pravidelně kultivovány, ovocné stromy byly revitalizovány, keře a živé ploty upraveny tak, aby nebránily pohybu dětí. Byly opraveny sloupy zahradní zdi u brány do dvora. Bohužel zcela marně je zde opakovaně odstraňováno grafitti. V průběhu školního roku byla vyměněna čerpadla u vzduchotechniky ve školní výdejně a provedeny nezbytné instalatérské práce. Během prázdnin jsme provedli opravu schodišť k pavilonu I. tříd a ke hřišti. Zároveň bylo opraveno a nalakováno oplocení venkovního hřiště. Obě větší akce prováděly firmy, které zvítězily v interním výběrovém řízení. V daných termínech probíhaly pravidelné revize a údržba. Způsob prezentace školy na veřejnosti K prezentaci naší školy patří webové stránky, které se snažíme pravidelně aktualizovat a zveřejňovat údaje o dění ve škole a zajímavých akcích a udržovat tak dobré jméno školy. V prosinci jsme k prezentaci školy využili měsíčník Pětka pro vás, kde před zápisem do I. tříd poskytujeme informace o škole. Tyto informace uvádíme i na letáčcích v okolí školy. Pověřená pí učitelka připravila schůzku rodičů dětí z nejbližších MŠ a seznámila je s naší školou, kterou děti v dopoledních hodinách se svou MŠ navštívily. Při zápisech a ve dnech otevřených dveří si rodiče mohou prohlédnout školu, zúčastnit se hodin výuky v I. třídách, pohovořit si s vyučujícími a zároveň jim jsou zodpovězeny jejich případné dotazy. Mezitím si budoucí prvňáčci vyzkouší své znalosti formou soutěží a her. Po celý školní rok pedagogičtí pracovníci připravují akce pro děti i jejich rodiče. Začínáme oblíbenou Svatováclavskou poutí a sportovním kláním Běh Klamovkou. Letos nově jsme uskutečnili první ročník Svatomartinského lampionového průvodu. V zimě se pořádají vánoční besídky a veřejnost si může prohlédnout tematické výrobky, které zhotovily děti ve Vánočních 18

19 dílnách. Jaro vítáme poezií v rámci školního kola v recitaci a opět vlastními výrobky z Jarních dílen. Pořádáme také tematické besedy s odborníky z řad rodičů a se známými osobnostmi. Závěr roku je korunován výjezdy tříd na školy v přírodě a třídními výlety. Účastí na velkém množství kulturních a sportovních akcí, pořádaných i jinými školami, ale i při pobytech na ŠvP, žáci svým slušným chováním a vystupováním reprezentují naši školu na veřejnosti. Již od roku 2000 jsou žáci i zaměstnanci školy adoptivními rodiči levharta obláčkového v pražské ZOO. Školní stravování počty stravovaných žáků: 183 z toho počty žáků z jiných škol: 0 počet jídelen počet výdejen ZŠ: 0 ZŠ: 1 MŠ: 0 MŠ: 0 Do školní výdejny jsme dováželi jídlo ze školní kuchyně ZŠ Weberova. Pí hospodářka Hanka Zoulíková bezproblémově řešila vše, co se týkalo stravování. Výběr ze dvou jídel byl zajištěn dvakrát týdně - vždy v úterý a ve čtvrtek. Jídlo bylo velmi chutné a skladba jídelníčku odpovídala spotřebnímu koši. Velmi nás mrzelo, že jsme museli koncem školního roku spolupráci z kapacitních důvodů se ŠJ Weberova ukončit. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy - - ŠvP lyžařské kurzy - - Dvě I. třídy pod vedením třídních učitelek a s vychovatelkami ŠD vyjely hned v říjnu na ŠvP, kterou pojaly jako seznamovací kurz. Ostatní třídy se 19

20 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 zúčastnily škol v přírodě v různých lokalitách ČR během jarních měsíců (jižní Čechy, Jižní Morava, Vysočina, Šumava). Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních (jaké) 0 b) ostatních vědomostních (jaké) Matematická olympiáda Mat. soutěž Cvrček, Klokan Pythagoriáda Předveď, co umíš na PC Matematická soutěž Pangea sportovních (jaké) 0 sportovních (jaké) Sport bez předsudků McDonald s Cup Malý pohár DDM Praha 5 Sportovní den MČ Praha 5 Mladý cyklista uměleckých (jaké) 0 uměleckých (jaké) Soutěž v recitaci Filmová fantazie Ilustrace v Portheimce Matematická olympiáda nejlepším řešitelem se stal Adam Vorlíček, který obsadil 2. místo. Vítězem obvodního kola Pythagoriády se stal opět Adam Vorlíček a další úspěšní řešitelé byli František Martinovský a Tomáš Mrnuštík. V soutěži Předveď, co umíš na PC nás úspěšně reprezentovali žáci Adam Vorlíček Tomáš Mrnuštík, František Martinovský, Šimon Forman a Adam Zelený. Za úspěšný postup do celopražského kola v matematické soutěži Pangea, získali žáci V. třídy multifunkční tiskárnu. V dopravní soutěži Mladých cyklistů se o třetí místo podělili Adam Vorlíček s Jonatanem Fischerem a dívky Nikola Ohemová s Alžbětou Zenkerovou. Cenu odborné poroty v soutěži Filmová fantazie obdržela Ema Votápková. Veřejnost svým hlasováním přidělila v kategorii 6 10 let 1. a 2. místo Františku Martinovskému a Alžbětě Balíkové. Slavnostního vyhlášení výtvarné soutěže v Galerii Portheimka se zúčastnil Jonatan Fischer, který se umístil na 3. místě. 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více