VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martina Mládková Systémy hodnocení kvality v gastronomickém zařízení Diplomová práce 2013

2 Systémy hodnocení kvality v gastronomickém zařízení Diplomová práce Bc. Martina Mládková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Jiří Sysel, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce:

3 Master s Dissertation Bc. Martina Mládková Quality evaluation systems in gastronomic centers The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel and Spa Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Jiří Sysel, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Č e s t n é p r o h l á š e n í Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Systémy hodnocení kvality v gastronomickém zařízení zpracovala samostatně. Pouţitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloţeném seznamu literatury.

5 P o d ě k o v á n í Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí mé diplomové práce, panu Ing. Jiřímu Syslovi, Ph.D. za rady a konzultace. Děkuji mé rodině a příteli za podporu po dobu psaní mé diplomové práce.

6 ABSTRAKT Martina Mládková Systémy hodnocení kvality v gastronomickém zařízení Diplomová práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vedoucí diplomové práce: Ing. Jiří Sysel, Ph.D. Místo a datum vydání diplomové práce: Praha, Počet stran: V mé diplomové práci se zabývám systémy hodnocení kvality v gastronomickém zařízení. V teoretické části charakterizuji gastronomii jako takovou, dále charakterizuji kvalitu, představím normy ISO, model EFQM, TQM a princip HACCP. Dále se zabývám specifiky kvality ve stravovacích sluţbách a zmiňuji moţné přístupy k hodnocení a ocenění kvality gastronomických sluţeb. V analytické části se zaměřuji na gastronomické průvodce, na ţebříčky hodnocených restaurací v České republice a zaměřuji se na konkrétní restaurace a v neposlední řadě na aktuální statistické údaje. Obsahuje také rozhovor s šéfkuchařem restaurace Divinis, panem Janem Kratochvílem. Závěrečná část práce spočívá ve vlastním názoru na kvalitu v gastronomických zařízení v ČR a ve vlastní zkušenosti s provozem v gastronomickém zařízení.

7 OBSAH ÚVOD 7 TEORETICKÁ ČÁST 1 GASTRONOMICKÉ SLUŢBY DEFINICE GASTRONOMIE Gastronomické organizace v České republice VÝVOJ GASTRONOMIE Gastronomie v české republice světová a evropská gastronomie Trendy v gastronomii 17 2 CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KVALITY DEFINICE KVALITY KVALITY NORMY ISO Přístupy zabezpečování kvality ve smyslu ISO Struktura norem a normativní opatření TQM EFQM MODEL EXCELENCE PRINCIP HACCP 32 3 KVALITA V GASTRONOMII Obecně o kvalitě v gastronomii Kvalita sluţeb v gastronomii Charakteristické rysy sluţeb v oblasti gastronomie METODIKA HODNOCENÍ KVALITY Nástroje hodnocení, moţnosti hodnocení a certifikace 41 ANALYTICKÁ ČÁST 4 NEJVÝZNAMĚJŠÍ GASTRONOMIČTÍ PRŮVODCI MICHELIN MAURERŮV VÝBĚR GRAND RESTAURANT Historie projektu Maurerův Výběr Grand Restaurant Ţebříčky restaurací TOP z Maurerova výběru Grand restaurant Statistika 2012 dle Maurerova výběru Grand Restaurant 65 5 CERTIFIKACE CERTIFIKACE CATERINGOVÝCH SLUŢEB PROGRAM CZECH SPECIALS 68 6 ROZHOVOR ROZVOVOR S PANEM JANEM KRATOCHVÍLEM 69 7 NÁVRHOVÁ ČÁST KVALITNÍ RESTAURACE DLE VLASTNÍHO NÁZORU VLASTNÍ ZKUŠENOST V GASTRONOMICKÉM PROVOZU 73 ZÁVĚR 75

8 ÚVOD Tématem mé diplomové práce je Systémy hodnocení kvality v gastronomickém zařízení Toto téma jsem si vybrala se záměrem posouzení kvality v gastronomických střediscích z mé vlastní zkušenosti. O gastronomii se velmi zajímám a kvalitu vnímám jako hlavní faktor pro úspěch a úroveň kaţdého gastronomického zařízení. Kvalitu gastronomie vnímám jako vlastnost s cílem zaujmout, co největší počet jedinců. Dále bych chtěla podotknout, ţe kaţdé kvalitě by měla odpovídat i její hodnota. Moderním trendem v gastronomii je dle mého názoru kvalita chápána jako celek z gastronomického záţitku, kterým se rozumí celkový dojem ze získaného proţitku. Dle mých otázek u náhodně vybraných jedinců soudím, ţe má velký vliv umístění daného gastronomického střediska, hovoříme-li o restauračním zařízení, dále prostředí, estetika prostředí, zda-li je prostor klimatizován, zda je kuřácký či nekuřácký, dále rychlost, snaha, pečlivost, postoj, přirozenost vystupování obsluhujícího personálu, čistota, čerstvost pokrmů, v neposlední řadě chuť a uspokojení potřeby se najíst alespoň o stupeň lépe neţ bylo očekáváno. Toto téma jsem si zvolila také proto, ţe mě zajímá samotné hodnocení, pohyb a vývoj kvality v gastronomii. Velmi ráda sleduji pořady, které mi mohou přinést do mého přehledu o kvalitě v gastronomii nové poznatky. Můj vlastní názor je takový, ţe kvalita sluţeb v gastronomii velmi závisí na náročnosti zákazníka, na jeho nárocích, postavení ve společnosti. Nové trendy a kvalita zvyšují ţivotní standardy daného segmentu zákazníků. V teoretické části se zabývám odborným výkladem, který souvisí s tématem. V analytické části pak uvádím ţebříčky nejlepších restaurací v jednotlivých kategoriích dle Maurerova výběru GRAND RESTAURANT a také je zde moţno nahlédnout do rozhovoru s panem Janem Kratochvílem. V návrhové části publikuji svůj názor na kvalitu sluţeb v gastronomii a také uvádím vlastní zkušenost z provozu v gastronomickém zařízení. 7

9 1 GASTRONOMIE 1.1 DEFINICE GASTRONOMIE Gastronomie je nauka o vztahu kultury a potravy, jedná se o kuchařské či kulinářské umění, které nazýváme gastronomie. V překladu tento termín znamená věda o ţaludku. Coţ chápeme jako umění přípravy či vaření pokrmů a jejich konzumaci. Gastronomie je součástí sektoru sluţeb. Cílem gastronoma je zprostředkovat z přípravy a konzumace pokrmu či potraviny záţitek, akt, chvíli, která je kultivovaná a konzumentovi zvýšit ţivotní úroveň prostřednictvím kvalitního pokrmu. Moderní kuchařské umění spočívá v tom, aby pokrm uspokojil ducha konzumenta. 1 Základní sloţky kuchařského řemesla: Kultivace chuti pokrmu, kultivace vzhledu pokrmu, kultivace vůně pokrmu kultivace prostředí, v němţ je pokrm podáván, kultivace ideového pokrmu podtextu Gastronomické organizace v České republice Asociace hotelů a restaurací České republiky Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Asociace sommeliérů ČR Česká barmanská asociace 1 Webová stránka: staženo dne

10 Asociace hotelů a restaurací České republiky je nezisková profesní organizace. Tuto organizaci označujeme zkratkou AHR ČR. Hlavním cílem této neziskové organizace je podpora podnikatelů v oboru hotelnictví a gastronomie. Členy asociace hotelů a restaurací České republiky jsou majitelé a provozovatelé ubytovacích zařízení z celé republiky, pro které tato organizace zajišťuje pravidelný servis a poradenství. AHR ČR je členem evropské konfederace asociací hotelů a restaurací HOTREC a zastupuje zároveň zájmy svých členů i na evropské úrovni. Krajské sekce AHR ČR spolupracují se samosprávou na propagaci a rozvoji cestovního ruchu v krajích a marketingové připraven na nová legislativní opatření a moţnost ovlivňovat dění v oboru. 2 Členy asociace hotelů a restaurací České republiky jsou například: Aquapalace hotel Prague, Areál Botanika, Autokemp, Best Wester hotel Grand, BIDWEST Czech republic s.r.o., Hospůdka na Bašte, Hotel Vorlina, Hostinec u Kaštanu, Hotel Astra, Hotel Benica, Hotel Jesenice, Hotel Jizera, Hotel La Park, Hotel Mědínek, Hotel Opat, Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem a státní jazykové zkoušky-poděbrady, Hotel Pod Sluncem, Hotel S.E.N., Hotel Soudek, Hotel Tupadly, Hotel u bílého lva, Jiří Lobkowitz Zámek Mělník, Kemp Riviera, Penzion pod Moníncem, Prádelna Kyselý, a.s., Restaurace u Neuţilú, Vila u Varhanáře atd. Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Asociace kuchařů a cukrářů České republiky vznikla v roce 1993 z Asociace československých kuchařů a cukrářů. Původní asociace, coţ byla československá asociace obnovila svou činnost v roce 1990, čímţ navázala na tradici Svazu kuchařů. Svaz kuchařů byl zaloţen v roce Hlavním cílem AKC je podporovat, zvyšovat úroveň, autoritu a smysl českého pohostinství, kulinářského umění a gastronomie, také je jejím zájem podporovat své členy. Tato organizace je zároveň čelenm 2 Webová stránka: staženo dne

11 Světové asociace kuchařů a cukrářů, s kterou se můţeme v odborné literatuře setkat pod zkratkou WACS. Prezidentem AKC je Bc. Miroslav Kubec. V současné době sdruţuje AKC v osmi regionálních pobočkách přes 1200 kuchařů a cukrářů z celé České republiky. 2 ( staţeno dne ). Tato organizace navázala na historickou minulost. Podporuje nejrůznější formy spolupráce, zabývá se gastronomií jako takovou, jejím rozvojem, modernizací atd. Pořádá pro své členy gastronomické akce, semináře, přednášky, vzdělávací programy, tréninky, celonárodní a celosvětové soutěţe, výstavy a jiné záţitkové kulturní akce. Tradičně se opakují tyto akce: Kuchař roku Cukrář roku Gastro Junior Gastro Hradec Oslavy sv. Vavřince Reprezentační týmy se pravidelně zúčastňují mezinárodních soutěţí. Týmy soutěţí v kategoriích juniorů, seniorů a regionálních týmů AKC ČR. Jsou úspěšní a dlouhodobě si drţí místo na 16té příčce. 20.října.2007 se AKC ČR poprvé zapojila do celosvětových oslav Dne kuchařů. Tato gastronomická akce se konala pod záštitou paní Livie Klausové, manţelky prezidenta České republiky a pana MUDr. Pavla Béma, primátora hl.m. Prahy a její výtěţek byl věnován na charitativní účely Nadací manţelů Livie a Václava Klausových, projektu Start do ţivota. 3 AKC je členem Světové federace kuchařských sdruţení se zkratkou WASC, jak je jiţ výše zmíněno. Rozvíjí svou činnost tedy v zahraničí. WACS se skládá z 96ti členských států a má členů. Kongresy WASC jsou pořádány jednou za 2 roky. V roce 2010 byl kongres organizován v Chile a poslední kongres v roce 2012 organizovala Korea. 3 Webová stránka: staženo dne

12 Hlavní cíle AKC: Zabývat se problematikou kulinářství a gastronomie v ČR a vztahu k zahraničí s hlavním cílem zvyšování úrovně Chránit a podporovat oprávněné zájmy všech členů a prosazovat je u orgánů státní zprávy, organizací a institucí. Podílet se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s obory Soustřeďovat se, analyzovat a zpracovávat důleţité poznatky a zkušenosti z gastronomie doma i v zahraničí, popularizovat a rozšiřovat je tak, aby mohly být účelně vyuţívány v praxi. Poskytovat členům odborné informační, konzultační a poradenské sluţby a podle mnoţství a podmínek napomáhat i dalšími způsoby rozvoji jejich odbornosti. Zasazovat se o zvýšení autority a prestiţe oborů kuchař a cukrář i pohostinství jako celku. Navazovat vztahy s odbornými gastronomickými asociacemi, odbornými institucemi, ţivnostenskými a cechovními společenstvy doma i v zahraničí k výměně zkušeností. Zúčastňovat se a organizovat gastronomické akce, soutěţe, výstavy, semináře apod. Jako člen WACS Světové federace kuchařů vyvíjet aktivní činnost i na mezinárodním poli zvláštní pozornost věnovat výchově a vzdělání mládeţe. Napomáhat k plnění úkolů a k informovanosti svých členů i další odborné veřejnosti vydáváním periodických i neperiodických publikací podle platných právních norem. 4 Členem AKC se můţou stát osoby starší 18ti let, vyučení kuchaři a cukráři, dále absolventi škol jako je například hotelová škola. Také se můţe stát členem osoba, která se v přítomnosti, minulosti nebo budoucnosti zabývá, zabývala nebo bude zabývat gastronomickou činností. Členy se však mohou stát kolektivy škol, podniků nebo institucí. Uchazeč je přijímán regionální pobočkou na základě písemných přihlášek. 4 Webová stránka: staženo dne

13 Organizační struktura AKC Nejvyšším orgánem AKC je valná hromada, v čele je prezident s dvěma viceprezidenty a představenstvo, které se skládá z předsedů z regionálních poboček a představitelů odborných sekcí. 5 Asociace sommelierů ČR Tato organizace vznikla v roce 1997 a v roce 1998 byla přijata do Mezinárodní asociace sommelierů ( ASI ). Desetkrát ročně pořádá běţná setkání pro své členy, tato setkání jsou spojena se semináři a degustacemi k dané tématice. Asociace sommelierů ČR pořádá další akce ve spolupráci se svými partnery, také pak exkurze do výrobních podniků a zájezdy na gastronomické veletrhy. Jako jsou: Vinex Brno VinExpo Bordeaux ProWein Dussseldorf VinItaly Verona AS ČR se kaţdoročně účastní na veletrhu Víno a Destiláty v Praze. AS ČR pořádá kurz a školení v hotelových školách, pořádá konzultační činnost, degustace, odborně obstarává a podílí se na spolupráci sommelierských významných soutěţí následně uvedených. Trophée Bohemia sekt mistrovství ČR Sommelier Znovín Znojmo Mistrovství v sekání sektů O Burgunský hrozen Sommelier Grand Jour de Champagne 5 Webová stránka: staženo dne

14 Do členství se můţe dostat kaţdý starší 18ti let. Po zaplacení příspěvku získá jeden z typů členství (profesní členství, řádné členství, volné členství, školní členství). AS ČR je jedním z partnerů AHR ČR. 6 Česká barmanská asociace Zajištuje poradenskou, konzultační a obchodní činnost, organizuje kurzy a vdělávací programy s účelem rozvíjení členů CBA a podnikatelů v pohostinské činnosti a podnikatelů v oblasti cestovního ruchu v České republice VÝVOJ GASTRONOMIE Pro chápání nynější gastronomie je nutné přihlédnout k historii. Gastronomie se se vyvíjela postupně. Člověk jiţ v historii dovedl kultivovat prostředí, kde je pokrm konzumován. Někteří ţivočichové po poţití určité potravy nedokázali přeţít a proto vyhynuli. Jediný člověk dokázal přeţít a postupem času osídlit celou Zemi. Lidé se vyvíjeli a s ním i způsob opatření si potravy, od člověka lovce aţ po člověka, který vyráběl nádoby na nejrůznější přípravy pokrmů. S rozvojem kultury a potřeb lidstva se rozvíjelo kulinářství a kuchyň. Nešlo jiţ pouze o uspokojení základní lidské potřeby hladu, ale potraviny a pokrmy stoupaly na hodnotě a získávaly tak nový rozměr, čímţ byl poţitek z dobrého jídla. Velmi významným obdobím byla antika. Z doby antické se dodnes zachovaly speciality jako jsou těstoviny nebo pečivo. Řekové a Římané přinesli do jídelníčku koření, rýţi, cukrovou třtinu a také ovoce a jiné další suroviny. Z tohoto období se dochovaly první zmínky o bohatých hostinách s kvalitním aranţmá spolu se servisem. (Burešová, Zimáková 2008 str.7) 8 6 Webová stránka: staženo dne Webová stránka: staženo dne Gastronomické služby-servis, Ing. Pavla Burešová, Ing. Blanka Zimáková ISBN

15 Do Evropské gastronomie přinesla velký význam Byzantská říše, protoţe měla blízko k Itálii díky byzantským ţenám, které si přinášely do nových domovů své zvyky a recepty. Princezna Byzance poprvé pouţila k jídlu vidličku. Do té doby byla vidlička pouţívána k přípravě masa a také podávání masných pokrmů, nebyla součástí jídelního příboru jako dnes. V 16. století se začala vidlička pouţívat spolu s noţem jako jídelní příbor. V roce 1574 byla vidlička poprvé pouţita a území Čech. Mezi prvními byl měšťan Pavel Ţupanský a Albrecht z Valdštejna. Byzantská tradice, perská a arabská kuchyně byla základním prvkem turecké kuchyně. V roce 1492 přicházejí do Evropy nové potraviny. Kryštof Kolumbus zajistil dovoz a také uţití doposud neznámých potravin. Byly to rajčata, kukuřice, papriky, topinambury, vanilka, kakao a další. Italskou kuchyni můţeme označit jako základ pro mnoho dalších. Z Benátek a jiných měst se dováţely potraviny, které se kupovaly jak bohatí lidé, tak šlechtici i duchovenstvo. Drahé a kvalitní potraviny a jejich pouţívání bylo velmi důleţité pro společenské postavení. Svatba Catherine De Medici s francouzským králem Jindřichem II. Byla důkaz toho, ţe italské ţeny přinášely novinky v gastronomii, přivedla s sebou lahůdky jako artyčoky, lanýţe, zmrzlinu a také přivedla kuchaře z Itálie, kteří předali své zkušenosti francouzským kuchařům. Právě tehdy přicházely prvky z Itálie do Francie. V roce 1615 svatba princezny Anny s Ludvíkem XII přinesla na královský francouzský stůl čokoládu. V době absolutismu za vlády Ludvíka XIV. bylo moderní vše francouzské. Konzumovala se káva, čaj a čokoláda, která se v té době začala dováţet do Evropy. Následovaly změny v zemědělství, protoţe vědeckotechnický vývoj a průmyslová revoluce toto zapříčinila. Přicházely nové technologie, které zasáhly do potravinářského průmyslu a do zemědělství. Luis Pausteur objevil význam mikroorganismů. Pasterizace byla v potravinové produkci postupně aplikována jako metoda pro uchování potravin s delší trvanlivostí. Změny zasahují i do gastronomie, která je uplatňována v dosud nebývalém rozsahu pro širokou veřejnost. Zde je nutno připomenout několik velkých gastronomů: Mario Antonio Careme (1784) se zaslouţil o reformu francouzské gastronomie. Careme zavedl řád a systém do tehdejší francouzské kuchyně, který popsal ve své knize 14

16 (La Grande Cuisine Francaise). Kladl důraz na zavedení hygieny do kuchyní a kuchaře pozvedl ve společenském ţebříčku ( kuchař byl umělec ). Tento mistr kulinářství a spisovatel byl nesmírně nadaný člověk. Prosadil novou gastronomii a francouzské kuchařské umění po celé Evropě. 9 (Burešová, Zimáková 2009 str 9.) Vysoká gastronomie se stala historicky slavnou díky muţi, který nesl jméno Auguste Escoffier. Byl šéfkuchařem hotelu Ritz. Víno v kombinaci s pokrmy jako nezbytnou součást popisuje Anteme brilant Savarin, který také ve svém díle O labuţnictví a fyziologii chuti definuje gastronomii: Ačkoli slovo gastronomie je řeckého původu, zní lahodně i jiným národům a kupodivu i francouzskému uchu. Přestoţe mu moţná mnoho laiků nerozumí, objeví se jim úsměv na tváři po vyslovení tohoto slova. Takovému člověku s úsměvem se říká gurmán ( Burešová, Zimáková 2009 str.9) S rozvojem gastronomie spojujeme i způsoby podávání pokrmů. Talíře a misky se pouţívaly jiţ v pravěku. Byly z dostupných materiálů jako je dřevo nebo kov. Ubrusy se pouţívaly v císařském Římě za císaře Hadriána. Ubrousky mají historii o něco větší, ve starém Řecku chránily ubrus a otíraly se o ně lţíce. Etiketa fungovala jiţ ve středověku, nesměly být na stole lokty, olizovat lţíci, mlaskat, zbytečně mluvit a ani nepít bez otření úst Gastronomie v české republice Tradice českého pohostinství začala formálně v 1918 po rozdělní Rakouska. (Salač 2001 str.14) 10 V minulosti mělo české pohostinství aţ do poválečné doby velmi vysokou úroveň. Čeští kuchaři pracovali po celé Evropě. Od roku 1948 nebylo umoţněno občanům, tudíţ ani kuchařům a číšníkům cestovat do zahraničí, coţ gastronomii v Čechách velmi poznamenalo. Před rokem 1948 výjezdy kuchařů a číšníků do Evropy mělo velký význam, jelikoţ přinášeli nové poznatky a zkušenosti z jiných evropských zemí. Po roce 1989 následoval velký zlom tím, ţe vznikaly nové gastronomické koncepty, pouţívaly se nové technologie a vyuţívaly se nové formy komunikace. ( , mobilní telefony, skype.. apod.) Dále byly nové moţnosti zpracování a skladování potravin díky moderním informačním technologiím s vyuţitím grafiky. Vývoj české 9 Gastronomické služby-servis, Ing. Pavla Burešová, Ing. Blanka Zimáková ISBN Stolničení, Gustav Salač ISBN

17 gastronomie souvisí s vývojem celé společnosti a především v sociální a ekonomické sféře. Gastronomii v budoucnu mohou ovlivnit následující faktory: Politická, sociální a hospodářská situace Poţadavky na zisk Nároky na vyuţití volného času Nároky z hlediska ekologie a udrţitelného rozvoje Věková skupina Efektivnost vyuţití energie Nároky na odborné znalosti ve výrobě a ve sluţbách Vyuţití lidských zdrojů v managementu Logistika pří řízení restaurací a hotelů Standardizace Nové technologie Změna nabídky v souvislosti s kvalitou Vyuţití polotovaru a konveniencí při přípravě konzumovaných pokrmů Vyuţití méně známých jídel Vznik nových luxusních restaurací s vysokou úrovní nabízených sluţeb Dnešní neboli současný konzument preferuje atmosféru, autentičnost, charakter, jakost, komfort, bezpečí, popularitu, pohodlí, rychlost, účelnost, zdravotní aspekty, fyzické aspekty a mnohé další faktory. Preference jednotlivých strávníků se liší. Závisí na kultuře, vzdělávání jednotlivců a také závisí na národnosti, jejich tradicích a zvyklostech Světová a evropská gastronomie Cestování a vzdělávací prostředky nám umoţňují získávat nové poznatky v oblasti gastronomie. Jedním ze současných jevů je propojení jednotlivých kuchyní, které 16

18 nejsou nějakým způsobem omezeny regionálně. Kuchaři se učí novým gastronomickým trendům, kterými pak obohacují své tradiční receptury. Evropská kuchyně velmi ovlivnila kuchyně v jiných zemích a zase naopak. Asie a Japonsko ovlivnilo Evropu a hlavním faktorem je kulturní dění během staletí. V dnešní době lze sehnat exotické potraviny téměř všude a důsledkem toho je, ţe lidé chtějí neustále hledají nové záţitky spojené s gastronomií v exotickém rozměru. Spojením pokrmu s nápoji získá gastronomie nový rozměr a klade se důraz na kvalitu celkového záţitku z konzumovaných pokrmů spolu s kvalitními nápoji. V Evropě je mnoho zemí lišících se kuchyní, která je odrazem kultury a tradic jednotlivých zemí. Kaţdá z nich má svá specifika jako je například pěstování jednotlivých druhů ovoce, rybolov nebo chod skotu. Na to navazuje jedinečnost daných regionů a pak se tyto produkty stávají oblíbené mimo daný kraj. V Evropě lidé konzumují pokrmy u stolu, ve společnosti, pouţívají jídelní příbor v Japonsku nebo v Arábii se stoluje v sedě na zemi a v některých kulturách muţi a ţeny stolují odděleně. V Evropě je běţné, ţe se pouţívají odlišné druhy sklenic na určité druhy nápojů. V USA se často vyskytuje zvyk nakrájet si nejprve maso noţem a pak se konzumuje pouze vidličkou. Dalším způsobem konzumace pokrmu je v USA také to, ţe více neţ polovina obyvatelstva konzumuje jídla dle dostupnosti zdrojů pouze rukama. Evropskými zvyky je flambování, dochucování pokrmů vínem, destiláty nebo jiným alkoholickým nápojem. V menu jsou pokrmy lehké, syté i sladké. Současným trendem je však čerstvost, lehkost a myšlenka na zdraví v podávaném pokrmu, jelikoţ zvyšování ţivotní úrovně a ţivotní styl s sebou přináší prodluţování lidského věku. Velký rozkvět nastal v cateringovém odvětví, které se vyuţívá při společenských akcí jako je raut, banket, recepce, čaj o páté Gastronomické služby-servis, Ing. Pavla Burešová, Ing. Blanka Zimáková ISBN

19 Trendy v gastronomii Trendy v gastronomii jsou téměř všude ovlivňovány ţivotním stylem. Člověk v dnešní době dělá více věcí najednou. V důsledku toho při konzumaci pokrmu si čte, odpovídá na y, dívá se na televizi. Velmi často se lidé stravují mimo domov, tento jev se nazývá jídlo v ruce. Jde o způsob stravovaní mimo domov, který představuje výplň mezi fastfoodem a restaurací. Současný člověk má v úmyslu se stravovat zdravě a chutně, ale rychle. Klidnější způsob stravovaní pak u většiny probíhá aţ večer, kdy konzument můţe při jídle odpočívat a vychutnat si jak pokrm tak i prostředí ve kterém se stravuje. K odborným znalostem současného gastronoma patří znalost níţe uvedených výrazů: Amuse bouche jsou malé porce povzbuzující chuť Bio food jsou pokrmy, které oslovují konzumenty pečující o své zdraví, pokrmy jsou z bio produkce bez chemických prvků při výrobě Convenience food jsou polotovary, které ulehčují a urychlují práci v kuchyni Ethno food chápeme jako pokrmy, které jsou připravovány tradičním způsobem a zdravým způsobem. Ethno food můţe být připraveno v různých kuchyních. Fast food je rychlý způsob stravování, příprava, servis i konzumace probíhají ve stejném čase na stejném místě, mnohdy konzumováno ve stoje či při chůzi. Finger food je způsob konzumace dle názvu rukama. Jedná se tedy o pokrmy, ke kterým se nepodává příbor, jsou to například španělské tapas. Funcional food jsou pokrmy s určitou funkcí nebo léčivá strava. Jedná se o pokrmy s vysokou výţivovou hodnotou s obsahem přínosných látek pro lidský organismus. 18

20 Fun Food a Fancy Food směřuje k zábavné gastronomii, je spojen s tvárností, kreativitou a estetickým cítěním kuchaře. Velký důraz se klade na kvalitu pokrmu a celkový design. Fusion cuisine je styl v gastronomii, kdy místní kuchyně tvoří základ a je obohacena exotickou netradiční kuchyní. Jedná se tedy o spojení dvou nebo více gastronomií a je nutná mistrovská schopnost kuchaře. Handheld food představuje pokrmy, které jsou pohodlně přenosné a uchopitelné s jedlým obalem, jsou to různé sendviče, tortily apod. Instinct food v tomto případě jde o pokrmy, které jsou například nezpracované a konzument posuzuje dle chuti, čichu s ohledem na jeho instinkt. Junk food v roce 1972 mikrobiolog Dr. Michael Jacobson zaloţil Centrum pro vědu a zdraví a jako Junk food pojmenoval pokrmy, jako prázdné kalorie a jídlo podřadné. Lego food, puzzle food najdeme zejména v cukrářském odvětví, jedná se sladkosti sestavené z drobných prvků, kde je vyuţita kuchařova kreativita a vkus. Novel food jsou nové potraviny, nové druhy, nové suroviny, pochutiny, které doposud nebyly v gastronomii známy. Slow food představuje hnutí gastronomů proti rychlému způsobu stravování, cílem Slow Food je zachování tradic a s ohledem na zdraví konzumenta stolovat v klidu, příjemně, pomalu. Jedná se o menu sestaveného z malých chodů, které vytváří společně s nápoji harmonický a příjemný gastronomický záţitek Gastronomické služby-servis, Ing. Pavla Burešová, Ing. Blanka Zimáková ISBN

21 2 CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KVALITY 2.1 DEFINICE KVALITY Kvalitu lze definovat jako schopnost produktu sluţby uspokojovat potřeby a očekávání zákazníka. V cestovním ruchu je patrný trend přistupovat ke kvalitě na základě manaţerských systémů, které rozšiřují vztahy organizací k zákazníkovi na vztahy všech zainteresovaných stran a integrují kvalitu produktu a spokojenost zákazníka se vztahy organizace ke svému vnitřnímu i vnějšímu okolí a společnosti jako celku. 13 (www.mmr.cz staţeno dne ) Kvalita je různě interpretována. V historii to není neznámý pojem. Při řízení organizací začala mít významnou úlohu ve druhé polovině dvacátého století. Prosazovala jí řada odborníků. Stala se klíčovým faktorem úspěchu za předpokladu, ţe je správně chápána a následně vyuţívána. Kvalita neboli jakost je vlastnost vztahující se k produktům či sluţbám, činnostem či procesům. Zaslouţilí odborníci zavedli spoustu metod a přístupů pro její zabezpečování. V současné době je jakost povaţována za důleţitost, ve které je moţno spatřovat výhodu výrobku či sluţby. Tématika kvality se stala součástí vzdělávacích programů, výzkumu nových metod a přístupu k aplikacím v různějších oblastech. Jako příklad je uváděna aplikace v činnosti policie nebo státní správy HISTORIE KVALITY Jiţ od dob, kdy lidé začali vyhotovovat nejrůznější nástroje pro lov potravy, oděvy a jiné pomůcky pro zpracování přírodních produktů, si museli klást otázku, zda se jim to podaří či podařilo a zda jim to poslouţí za účelem, který byl k tomu jimi určen. Lidé tak hodnotili v těchto situacích, zda dosáhli kvality, kterou si před vyhotovením představili. 13 Webová stránka: staženo dne Webová stránka: staženo dne

22 Chamurapiho zákoník ze staré Mezopotámie například stanoví, ţe stavitel, který postaví dům s nevyhovující konstrukcí, v důsledku čehoţ se dům zřítí a zabije svého majitele, má být potrestán smrtí. V díle římského architekta Vitruvia De architectura je uvedeno, ţe pokud chceme, aby cihly rovnoměrně vyschly, klademe je venku pouze na jaře a na podzim, Na těch cihlách, které jsou vystaveny prudkému slunci v létě, se rychle vytvoří na povrchu kůrka. Cihla se zdá být suchá, avšak uvnitř je ještě vlhká. 15 ( Veber a kol.2007 str.14 ) Kvalita zastávala ve středověku různá nařízení řemeslnických cechů. Konkrétně v Německu při výrobě zlata. Nesměly se na trhu objevit zlaté produkty s ryzosti niţší neţ 16 karátů. Předpisově to bylo povoleno pouze na přání zákazníka. Tímto způsobem si zlatníci chránili pověst a pověst celého města. Za šizení zákazníků hrozila v některých zemích i poprava. V roce 1887 britská dolní sněmovna udala pokyn, ţe veškeré importované zboţí do Anglie musí být označeno odkud pochází. Začal se objevovat způsob označení made in., který známe doposud. V řemeslném oboru bylo typické, ţe tvůrce daného produktu byl v kontaktu s produktem po celou dobu jeho zhotovování. Kdykoli jej mohl srovnat se svými poţadavky na něj ze strany své i ze strany zákazníka. Měl přehled o kaţdém kroku a dle okolností mohl ovlivnit průběh zpracování a konečnou fázi výrobku. Mnoho inovací přinesl počátek průmyslu. Jednou z nich byla i hlubší dělba práce. Dělník jiţ nebyl v přímém kontaktu se zákazníkem. Prováděl na výrobku určité operace a poté jej předával dalšímu spolupracovníkovi. Ztratil se pocit vlastnictví vyráběného produktu a hrdosti na něj. ( Veber a kol 2007 ) Ve druhé světové válce přišly i větší nároky na kvalitu ve výrobní sféře. Jakost byla vyţadována v mnohem větším měřítku, průběh byl sledován a také se prováděla častá kontrola a měření kvality. Za kvalitní produkt byl povaţován pouze ten, který byl stoprocentně proveden. Stále rostly poţadavky na kvalitu. Výrobcům bylo stále více a více jasné, ţe produkt bez vad nemusí být úspěšný. Zákazníci vyţadovaly pěkný design, úspornost, dobré vlastnosti, spolehlivost a mnohé další parametry ovlivňující kupní sílu. 15 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Jaromír Veber a kol ISBN

23 Nároky zákazníku ovlivnily výrobce a začali se přesvědčovat o tom, ţe kvalita sluţeb a produktů je velmi nesmírnou důleţitostí pro tzv. přeţití daného útvaru. Jedni z prvních, kdo pochopil přínos kvality byli Japonci. E. Deming aj. Juran ukázali světu, jak zvítězit v ekonomické prosperitě, která je zaloţena na kvalitě výrobků a sluţeb. V sedmdesátých letech dvacátého století si ostatní firmy začaly uvědomovat nebezpečí a konkurenci. Poţadavky na řízení jakosti neboli management kvality byly stanoveny poprvé v normách AQAP ( Alied Quality Assurance Publications ) pro NATO. Poté se přidala i NASA a tato pravidla se v návaznosti osvědčila i v civilních oblastech. Roku 1980 byla ustavena technická komise ISO/TC 176. Výsledkem jejích zásluh byl návrh a v roce 1987 byla přijata řada norem ISO 9000 pro systémy řízení jakosti. Těmito normami se mohla řídit v celém světě jakákoliv organizace. Normy ISO byly jiţ dvakrát revidovány. Poprvé v roce 1994 a podruhé roku V roce 2005 byla revidována jedna z norem této řady ISO (Veber a kol 2007 str. 16) K řízení jakosti vedla cesta od kontroly, přes výrobu k úplnému řízení všech činností majících vliv na kvalitu. Coţ znamenalo tedy, ţe se kladl důraz na poţadavky zákazníků, návrhy, vývoj, nákup, výrobu, skladování, prodej, distribuci, instalaci a pomoc technickou a likvidaci a dále zpětnou vazbu od zákazníků a jejich spokojenost. V dnešní době je spousta organizací, které naplňují ustanovení těchto poţadavků na řízení kvality. Jsou to například jiţ zmíněné AQAP, dále normy ISO řady 9000, QSF pro letectví a kosmonautiku, GMP pro výrobce potravin a léků stanoveno Světovou zdravotnickou organizací WHO, norma ISO/TS 16949, VDA či QS-9000 pro automobilový průmysl. Pro dozaţení podnikatelské úspěšnosti se vyuţívá filosofie TQM ( Total Quality management ). Znamená to zviditelnění se v očích spotřebitele nejrůznějšími značkami kvality ( BIO ) a usilují tím o získání cen za jakost prostřednictvím plnění kriterií modelů úspěšnosti. Jedním z nich je model Excellence EFQM Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Jaromír Veber a kol ISBN Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Jaromír Veber a kol ISBN

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martina Mládková Systémy hodnocení kvality v gastronomických střediscích Diplomová práce 2013 Systémy hodnocení kvality v gastronomických střediscích Diplomová

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8. přednáška Systémy kvality ve výrobě potravin Doc. RNDr.

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. DEFINICE KVALITY. 2. POČÁTKY MODERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY. 3. KVALITA V ŘETĚZCI SLUŽEB. 4. PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ KVALITY

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI SKUPINA POSTOJŮ, PROCESŮ A PROCEDUR VYŽADOVANÝCH PRO PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝROBY NEBO SLUŽBY V OBLASTI HLAVNÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 4 6 Nakladatelství Grada

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stanovení kritických bodů v technologii výroby potravin Doc.

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu Vzor titulní strany (pevné desky) SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA BUKASCHOOL s.r.o. v MOSTĚ Jméno studenta Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční a moderní kuchyni a jejich ekonomik Maturitní

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE ---------------------------------

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- Tato má pro veřejnost informativní charakter a odkazy v ní uvedené slouţí pro práci zaměstnanců MěÚ. kopírován, upravován nebo

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Asociace sommelierů ČR, o. s. Poděbradova 443, 252 63 Roztoky STANOVY. Tyto stanovy vymezuje charakter, postavení, zásady, principy a úkoly AS ČR

Asociace sommelierů ČR, o. s. Poděbradova 443, 252 63 Roztoky STANOVY. Tyto stanovy vymezuje charakter, postavení, zásady, principy a úkoly AS ČR Asociace sommelierů ČR, o. s. Poděbradova 443, 252 63 Roztoky STANOVY Tyto stanovy vymezuje charakter, postavení, zásady, principy a úkoly AS ČR 1 Charakter a postavení AS ČR I. AS ČR je výběrová, dobrovolná,

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

fkuchař,, ale také sommelier

fkuchař,, ale také sommelier Kvalitní restauraci dělád nejen šéfkucha fkuchař,, ale také sommelier Martin Fousek Jakub Bratánek Sommelier Odborný pracovník v gastronomii, specialista na víno a nápoje Perfektní znalost celého sortimentu

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Valentina Banďouchová. Analýza rizik systému HACCP ve stravovacích službách Risks analysis of HACCP in mass catering

Valentina Banďouchová. Analýza rizik systému HACCP ve stravovacích službách Risks analysis of HACCP in mass catering UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav výživy Valentina Banďouchová Analýza rizik systému HACCP ve stravovacích službách Risks analysis of HACCP in mass catering Bakalářská práce Praha, září

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY CZ.1.07/3.2.05/02.0024Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP LEGISLATIVA Od

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více