Číslo 10/2010.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 10/2010. www.dvurkralove.cz"

Transkript

1 NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem ZDARMA KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE Číslo 10/ vychází 29. října Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě PODZIMNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2010 Dne 15. a 16. října 2010 proběhly volby do zastupitelstva našeho města. Z celkového počtu přišlo 5619 voličů, tedy 42,4 %. Největší účast byla v okrsku č. 10 Základní škola Podharť, kde volilo 48,11 % voličů, a naopak nejnižší byla v okrsku č. 7 SŠIS nábřeží Jiřího Wolkera, kde přišlo k volebním urnám pouhých 35,09 % voličů. Odkaz na informace, které se týkají voleb, najdete na úvodní webové stránce města (http://www. mudk.cz/). Náš registrační úřad měl ze zákona mimo jiných úkolů i povinnost provádět kontroly v okrscích jak v našem městě, tak i obcích správního obvodu. Tři jmenovaní zaměstnanci registračního úřadu provedli kontrolu průběhu volebního aktu v 21 volebních okrscích. Ve většině okrsků bylo všechno v naprostém pořádku, v několika okrscích byly odstraněny drobné nedostatky, které neměly vliv na vlastní průběh voleb. Na našem úřadu byla přítomna v průběhu Pokračování na straně 2 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ NEVYMĚNÍŠ - NEPOJEDEŠ POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Povinná výměna řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 Obracíme na všechny držitele platných řidičských průkazů, aby si je včas vyměnili a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách. Kam zajít S žádostí o vydání nového řidičského průkazu se obraťte na odbor dopravně-správních činností na městském úřadě dle místa svého trvalého bydliště. Na tomto úřadě předložte následující doklady : vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu (získáte u informační přepážky registru řidičů) jednu fotografii platný občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti) řidičský průkaz, kterému končí platnost Poplatky Povinné výměny řidičských průkazů nepodléhají správnímu poplatku, pokud nedochází současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu. Za vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, činí správní poplatek 500 Kč. Termín vydání Nový řidičský průkaz vám bude vydán ve lhůtě do 20 dnů. Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODP) Vybíráme z obsahu Podzimní volby do zastupitelstva obce Výměna řidičských průkazů Rekonstrukce nám. TGM Ohlédnutí za Dnem seniorů Sběr zahradního odpadu Městská policie informuje Kulturní příloha KdeCo Archeologický výzkum v DK Knižní tipy Sport PŘÍLOHA: Úřad práce, dotazník-odpady strana 1

2 Noviny královédvorské radnice NKR č.10/2010 ODBORY O MĚSTSKÉHO S ÚŘADU INFORMUJÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE V minulém vydání novin jsme informovali o nové aplikaci mapového portálu Pasport komunikací. Další aplikací, která pomůže v přehledném hospodaření města, je Pasport zeleně. Pasport zeleně (PaZel) obsahuje agendy evidující plochy zeleně, biologické prvky, technické prvky a doplňky, dendrologické informace apod. Základním stavebním kamenem pasportu zeleně jsou plochy zeleně, na které se přehledně váží ostatní informace. Např. plocha parčíku u městské policie ( Živá zahrada ) obsahuje 37 biologických prvků (trávníky, stromy, keře, záhony apod.), 7 technických prvků (kašny, cesty, pěšiny) a 18 doplňků (lavičky, odpadkové koše, pítka apod.). Na podzim loňského roku bylo město rozděleno na provozní plochy zeleně, dále proběhlo prvotní mapování městské zeleně na katastru Dvůr Králové nad Labem a letos pokračujeme s prvotním mapováním v ostatních sedmi katastrech města. Kromě polohy a popisných informací (kategorie, věk, svažitost, stupeň ochrany apod.) je u vybraných biologických prvků přiložena i fotografie stávajícího stavu. Pokračování ze strany 1 celých voleb pracovnice na oddělení občanských průkazů pro případ, že by některý občan potřeboval vyhotovit občanský průkaz. Této možnosti využilo za celý předvolební týden 7 občanů, v sobotu se dostavili 3 občané pro občanský průkaz. Poslední žadatel využil služeb firmy OK FOTO dokonce po zavírací době, tj. v hod. Volební lístky roznášeli opět pracovníci MěÚ Dvůr Králové nad Labem, kteří měli jasné příkazy roznést volební lístky občanům dle adresy trvalého pobytu. I nyní došlo k mnoha dotazům a připomínkám, že některý občan již několik měsíců a někdy i let na uvedené adrese nebydlí. Jak jsme již podávali informaci při minulých volbách, tato problematika je ve většině případů řešitelná a bližší informace vám podá osobně pracoviště evidence obyvatel. Za celý volební tým bych chtěla popřát nově zvoleným zastupitelům hodně síly, elánu a energie při plnění volebních programů a práce pro město. Za volební tým Jaroslava Kirschová JAK NA ZLEPŠENÍ ÚDRŽBY MĚSTSKÉ ZELENĚ ZAČALI JSME EVIDENCÍ Dendrologické informace (druh stromu, průměr kmene, výška, vitalita, zdravotní stav apod.) byly pro část území doplněny z projektů zaměřených na regeneraci městské zeleně a průběžně je reviduje a doplňuje specialista z technických služeb. O míře naplnění ke dni informuje tabulka na konci článku. Aplikace byla v květnu letošního roku předána do rutinního provozu garantem obsahu je příspěvková organizace Technické služby města. Veřejnosti je přístupný mapový projekt pasportu zeleně, který přehledně informuje o poloze a základních typech daného prvku (viz obrázek). Aplikace je v plném rozsahu dostupná v rámci interní sítě města informace z pasportu zeleně jsou důležité zejména pro správu městské zeleně, pro činnost odboru životního prostředí, příp. i pro odbor výstavby a územního plánování. Kompletně naplněný pasport zeleně bude sloužit jako poklad pro plánování výdajů za údržbu městské zeleně. Zdravou městskou zeleň a pocit bezpečí při pobytu v její blízkosti přeje Mgr. Emil KUDRNOVSKÝ, Ph.D. správce GIS Agendy pasportu zeleně (PaZel) Stav prvotního naplnění Počet prvků / příp. jejich plocha Plochy Hotovo 264 Biologické prvky Probíhá mapování / 44 ha Technické objekty Probíhá mapování 554 Doplňky Probíhá mapování Dendrologie Průběžně plněno Zásahy Průběžně plněno Výřez mapového projektu pasportu zeleně. Mapový portál je k dispozici na webových stránkách města (www.mudk.cz) pod odkazem Mapy nebo přímo na URL adrese - DEN SENIORŮ A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Pátek byl pro mnoho lidí dnem, na který budou dlouho a s radostí v srdci vzpomínat. Město Dvůr Králové nad Labem uspořádalo pro seniory v Hankově domě historicky první Den seniorů. Svět si tento den připomíná již od roku Musím za sebe, své zaměstnance i za naše uživatele říct, že to byl nádherný den, plný nečekaných setkání, lidské vzájemnosti, pohody a zábavy. Za to patří dík zejména vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí paní Bc. Kateřině Pištorové, která toto odpoledne organizačně zajistila. Sociální a související služby na území města se prezentovaly v předsálí Hankova domu. Jednalo se o služby: Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem, Farní charita, Domov důchodců, Diakonie ČCE, Domov sv. Josefa a související služby, Královédovrská Arnika, Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz diabetiků, Klub důchodců Sadová, Klub důchodců Žireč, Agentura domácí ošetřovatelské péče, prodejna zdravotnických potřeb p. Petra Ilieva, firma Patron a v neposlední řadě střední škola informatiky a služeb (SŠIS), která informovala o Univerzitě třetího věku v našem městě. Pro návštěvníky bylo přichystáno dostatek občerstvení a nádherné zábavy v podobě vystoupení Podzvičinky a dětí ze základní umělecké školy. Někteří návštěvníci si i zatancovali. Setkání, ke kterým zde docházelo, byla často velmi dojemná. Naše organizace se tohoto odpoledne rovněž zúčastnila. Pro návštěvníky připravila letáky, brožury, informace o službách a panel plný fotografií ze života zejména našich uživatelů. Zaměstnanci zajistili hůře pohyblivým lidem dopravu a potřebnou pomoc. Co považuji za velmi důležité, měli jsme možnost se blíže poznat s ostatními poskytovateli sociálních služeb, navázat užší spolupráci a předat si tolik potřebné informace o fungování našich organizací. Ne všechny potřeby našich uživatelů jsme schopni zajistit vlastními silami a zde se bez spolupráce s ostatními poskytovateli neobejdeme. TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Na tento den navázal Týden sociálních služeb, který vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvo práce a sociálních věcí, a my jsme otevřeli dne 4. a 5. října své dveře veřejnosti. Zájemci ze stran veřejnosti měli možnost prohlédnout si oba domy s pečovatelskou službou (v ul. El. Krásnohorské a v ul. Sadové), nahlédnout do bytů a získat potřebné informace. Akce byla spojená s prevencí kriminality, se kterou se, bohužel, naši starší spoluobčané rovněž setkávají. Ukazuje se, jak stále chybí informace, byť se zdá, že jsou všude kolem nás. Dny otevřených dveří budou proto každoročně v tuto dobu pořádány. Na tomto místě bych ráda poděkovala všem zaměstnancům Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem za jejich nelehkou a obětavou práci, bez nichž by nebylo možné poskytovat uživatelům našich služeb péči na tak vysoké lidské a současně profesionální úrovni. Bc. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem strana 2

3 NKR č.10/2010 ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB V MĚSÍCI ŘÍJNU Ve spolupráci s odborem životního prostředí se naši pracovníci podíleli na svozech nebezpečného a objemného odpadu. Podle předem zveřejněného rozpisu měli občané možnost odevzdat odpad, který nelze uložit do odpadových nádob. V ulici Pod Lesem jsme provedli přeložku kabelového vedení veřejného osvětlení a přemístění lampy, také zde došlo k opravě odvodnění komunikace, u garáží v ul. Kollárova byl opraven asfaltový povrch komunikace, na městském hřbitově jsme pokračovali ve výstavbě nového kolumbária. Zahájili jsme novou sezónu na zimním stadionu, objekt byl napojen na nový horkovod, byla provedena kompletní revize ocelové konstrukce zimního stadionu, u vstupu na letní stadion došlo k osazení nové brány, bylo provedeno zazimování plaveckého bazénu na městském koupališti tím, že na hladinu byly umístěny plováky, byla provedena příprava celého areálu koupaliště na zimní období. Na úseku údržby zeleně proběhlo letošní poslední pokosení trávníků, na hřbitově pracovníci odklízejí spadané listí, ostříhali zde všechny živé ploty, provedli dosadbu uhynulých nebo vandaly zničených výsadeb keřů a stromů, dále na území města tvarovali živé ploty. Na křižovatce ul. Tyršova a Sladkovského nainstalovali nové zábradlí, to původní bylo zcela zničeno při dopravní nehodě. Z dotace Královéhradeckého kraje jsme pořídili štěpkovač dřevní hmoty. Tento stroj najde své uplatnění již v nadcházející sezóně při likvidaci větví z pokácených stromů a z prořezávek keřů. Takto vyrobenou štěpku budeme používat na mulčování výsadeb keřů. Rádi bychom upozornili občany, že poskytujeme v případě zájmu posypový materiál na zimní údržbu komunikací. REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ TGM DLAŽBA UŽ POKRÝVÁ TÉMĚŘ CELÉ NÁMĚSTÍ Poměrně příznivé podzimní počasí umožňuje stavebním firmám intenzivně pokračovat v postupu prací. Na dopravně zklidněných plochách v prostoru náměstí je pokládána pískovcová dlažba. Na komunikaci před spořitelnou a městským úřadem je pokládána dlažba žulová a obruby. Místy se objevují kostky zbarvené z podélného dopravního značení. Takto obarvenou dlažbu bude realizující stavební firma ještě před dokončením a předáním celé stavby postupně řešit. V chodnících před městským úřadem společnost ČEZ začala s výměnou kabelů nízkého a vysokého napětí. V souvislosti s objevujícími se připomínkami na průběh a stav dláždění je potřeba si uvědomit, že bylo požadováno použití původních kostek a že celé území náměstí je stavba, která bude dokončena a předána na konci roku Do té doby budou jednotlivé připomínky ve spolupráci s památkáři, architekty a stavební firmou řešeny. NÁVŠTĚVA PŘEDSEDY ČMFS IVANA HAŠKA V JUTĚ Noviny královédvorské radnice V objektu čp. 83, kde bude sídlit základní umělecká škola, se provádí betonáž trámového stropu a budou vybetonovány atiky. Následně bude probíhat příprava objektu na provádění zimních prácí. Postupně pokračuje montáž elektrických rozvodů a vodovodního a kanalizačního potrubí. Na konci září skončila po čtyřech měsících druhá finanční etapa projektu. Za toto období bylo profinancováno necelých 20 milionů korun. Z toho téměř 16 milionů korun by se mělo do konce roku vrátit zpět na účet města z prostředků Evropské unie. Dušan Kubica referent odboru rozvoje, investic a majetku města I. Hašek v doprovodu předsedy komise pro stadiony a hrací plochy ČMFS Petra Voženílka navštívil závod na výrobu umělých trávníků společnosti JUTA v Žirči. Generální ředitel Ing. Jiří Hlavatý seznámil představitele ČMFS s výrobním programem společnosti a pozicí JUTY jak na tuzemském, tak zahraničním trhu. ČMFS prostřednictvím komise pro stadiony a hrací plochy realizuje vlastní projekty výstavby s přírodním i umělým trávníkem. Vzhledem k dynamickému rozvoji umělých trávníků nové generace vydává atestace ČMFS pro hřiště užívaná k soutěžním utkáním. Důvodem návštěvy představitelů fotbalového svazu bylo jednání o možnostech vzájemné spolupráce při realizaci hřišť v oblasti vývoje a ověřování nových konstrukcí trávníků. ČMFS pozitivně hodnotí spolupráci společnosti JUTA s technickou komisí FIFA, jejímž výsledkem bude vystavení certifikátu FIFA 1 star(ut3g) pro hřiště BielskoBiala v Polsku. Testy prováděla akreditovaná laboratoř SportsLabs ze Skotska a výsledky plně splňují parametry FIFA. Certifikát FIFA umožňuje stát se členem ESTO/European synthetic turf org./, které v současnosti zastupuje 17 výrobců umělých trávníků. Pan Hašek vysoce ocenil skutečnost, že tak specifický výrobek, jakým je umělá tráva, má českého výrobce, který se v krátké době řadí mezi renomované zahraniční výrobce, působící již dlouhodobě na trhu. V závěru návštěvy si I. Hašek prohlédl vlastní výrobu trávníků a byl překvapen množstvím typů a konstrukcí trávníků. Zajímal se o zkušební laboratoře a simulátory provozního zatížení. Konstatoval, že dynamika rozvoje této oblasti vývoje vytváří předpoklad pro spolupráci v dalších letech a vytváří se tak spojení mezi dvěma ryze českými subjekty, které se mohou doplňovat a vzájemně ovlivňovat. Podle slov generálního ředitele byla celá investice žirečského moderního závodu pořízena z úvěrů a vlastních peněz, bez dotací z různých fondů nebo evropských peněz. Na závěr ing Hlavatý spokojeně potvrdil, že návštěva Ivana Haška v Jutě není rozhodně poslední. Hana Sedláčková KONTEJNERY NA ELEKTROZAŘÍZENÍ Vážení spoluobčané, město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL připravuje rozmístění červených kontejnerů na sběr použitých drobných elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Nádoby jsou vybaveny speciálním boxem pro sběr baterií. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky. Kontejnery budou na podzim letošního roku umístěny na 11 vybraných stvištích kontejnerů na tříděný odpad (seznam stvišť kontejnerů je zveřejněn na úřední desce MěÚ). Drobné elektrospotřebiče již nebude třeba nosit až na sběrný dvůr, ale každý je bude moci kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů. Ing. Eva Šírková odbor životního prostředí (OŽP) MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM POŘÁDÁ SBĚR ZAHRADNÍHO ODPADU 2010 Určeno pouze pro fyzické osoby! VĚTVE - LISTÍ Na níže uvedených místech budou přistaveny velkoobjemové kontejnery k odložení zahradního odpadu. V žádném případě nenoste jiné než uvedené druhy odpadů, obsluha - pracovník TSM - je nebude přijímat. ČTVRTEK Žireč - u obchodu* Klicperova u pekárny* Hradecká naproti Milcomu Žirecká Podstráň trafo Slunečná x Okružní* Klazarova - v polovině ulice PÁTEK Verdek Podháj - naproti čp. 69 Jiráskova x Švecova Rokycva x Poděbradova Raisova x Sylvárovská Čechova x Hlávkova* E. Krásnohorské x Do Lánů SOBOTA Žižkov * Smetva býv. prodejna* Slovany - u zahrádek V Lukách (býv. sad Míru) Alešova - u zahrádek Strž - u zahrádek PONDĚLÍ Pod Lesem x Purkyňova Heydukova x Luční* Kotkova x Šafaříkova* Tyršova x Nedbalova (u čp. 772) Dvořákova x Březinova Hradecká x Žižkova ÚTERÝ Žireč - u cyklostezky Raisova x Sochorova* Na Vyhlídce x Na Výsluní Žireč - bytovky* Lipnice u rozvodny* Verdek* STŘEDA Zboží u Malibu* Máchova* Rašínovo nám Zborovská* Fibichova x Spoj. národů* Roháčova x Rokycva * stviště je v blízkosti kontejnerů na papír, sklo a plasty strana 3

4 Noviny královédvorské radnice NKR č.10/2010 FOTOZPRÁVY UJEL BEZ ZAPLACENÍ Součástí výkonu pravomoci MPDK je i součinnost s orgány Policie ČR. Příkladem je pátrání po vozidle, jehož řidič ujel od čerpací stanice bez zaplacení. ASISTENCE U VYPUŠTĚNÍ VODY Z CHLADIČE Hlídka MPDK zajišťovala preventivní činnosti, dohled nad veřejným pořádkem a asistovala při realizaci dopravních omezení na akci Než vypustíme vodu z chladiče. HASIČI POD HANKOVÝM DOMEM Hasiči z několika evropských zemí soutěžili v klasických disciplínách na stadionu pod Hankovým domem. MPDK při této příležitosti zajišťovala dohled a pomáhala zejména s organizací dopravy na stadionu a v jeho okolí. DNY SENIORŮ U příležitosti Týdne seniorů provedla skupina prevence MPDK tři prezentační akce zaměřené na pomoc seniorům, poradenskou a konzultační činnost. Součástí prezentací byla mimo jiné i služba opatřování podpůrných prostředků retroreflexními prvky. PRANOSTIKA NA MĚSÍC LISTOPAD Zdroj: Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží. Motoristé, máme se na co těšit Bc. Jindřich Hauke, určený strážník MPDK strana 4 NOVĚ VZNIKLÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ V NAŠEM MĚSTĚ!! V našem městě vzniklo na sklonku léta nové občanské sdružení s názvem FURT VEN- KU!!, o.s. Občanské sdružení chce umožnit dětem, rodinám a široké veřejnosti setkávat se k rozmanitým aktivitám ve volné přírodě. Činnost zahájilo klubem, inspirovaným lesními školkami, s dětmi v přírodě, za každého počasí! Hlavním posláním občanského sdružení FURT VENKU!! je podporovat a budovat vztah člověka k přírodě pomocí aktivit provozovaných v úzkém sepětí s přírodou. O.s. FURT VENKU!! chce umožnit nejen dětem, ale i dospělým, prarodičům, rodinám i širší veřejnosti setkávat se k těmto činnostem ve volné přírodě. Snažíme se podporovat ekologické povědomí, sounáležitost s přírodou, tradice, vztah k místu a okolí bydliště a také budovat zodpovědnost za prostředí, ve kterém žijeme. Na začátku října zahájilo FURT VENKU!!, o.s., svoji praktickou činnost otevřením tzv. Lesního klubu, který je inspirován činností lesních mateřských škol v Německu i České republice. Zde mají děti možnost pravidelně jedno odpoledne v týdnu trávit čas v malebném prostředí přírody v okolí Labe u městské části Verdek. Čas strávený s dětmi je naplněn nejen pozorováním přírody, ale i praktickým poznáváním konkrétních druhů rostlin, zvířat, plodů. Děti se učí, že je možné se zabavit a vyhrát si bez uměle vytvořených a nákladných hraček. K tomu jim stačí, co najdou v lese a na louce. Poznávají přírodu v proměnách počasí i ročních období prostě jsou furt venku. Kontakt: Zajímavé odkazy: ZPRÁVIČKY ZE ŽIRAFY Na listopad jsme kromě pravidelného programu připravili pro naše návštěvníky spoustu zajímavých akcí. Tak jen vybírejte z následující nabídky. V úterý v 10 hod. přiveze do Žirafy paní Neuhauslová značkové dětské oblečení (Next, Gap aj.), které si můžete v případě zájmu za velmi nízké ceny koupit. Domluvíme se zároveň na další vzájemné spolupráci. Ve středu v 10 hod. přijde za dětmi paní Böhmová se svou čivavou Májou. Zakoupili jsme cvičební pomůcky, lávky, obruče, překážky a švédskou lavičku, ze kterých lze vytvořit nejrůznější dráhy, které prověří zručnost a šikovnost našich malých návštěvníků. Pomůcky budou používány při programech Cvičeníčko, Zpívánky, Šikulky, Školka nanečisto a Klub miminko a také při canisterapii. V úterý od 10 hod. proběhne přednáška Zoubky, zuby, zoubečky na téma dentální hygiena malých dětí. Rodiče a děti se zábavnou formou seznámí se správnou péčí o dutinu ústní. Zubní kazy mají čím dál menší děti a učení se s humorem je pro ně nejlepší motivací. V pondělí od 15:30 hod. navštíví naše mateřské centrum divadelní společnost Úsměv. Herci si pro naše malé diváky připravili hrané pohádkové představení O veliké řepě. Vstupné je 50,- pro dospělého, děti mají vstup zdarma. Zájemci o představení se mohou hlásit u služby v centru nebo na níže uvedeném kontaktu. Prostorová kapacita centra je omezena, hlaste se proto včas a rezervujte si na pohádku místo zaplacením vstupného! Všechny srdečně zveme! Kontakt: tel: , web: Mgr. Linda Mocová VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ OPĚT PO 40 LETECH Německý ovčák je již několik desetiletí velmi oblíbeným plemenem (pro svoji povahu i vzhled), je to také jeden z nejčastějších zástupců sportovní kynologie. Proto se rozhodli pořadatelé, členové ZKO Nový Svět č.686 a p. Kejzar (celoživotní chovatel NO), uspořádat 10. října oblastní výstavu německých ovčáků a obnovit tak tuto dřívější tradici v našem městě. Třídy dorostu, mladých, dospívajících a pracovní posuzoval rozhodčí exteriéru p. Zavadilík. Díky sponzorům HPF Hájek PET FOOD a městu Dvůr Králové n.l. obdrželi vítězové jednotlivých tříd hodnotné ceny a příznivci tohoto plemene i náhodní diváci se po celý den mohli kochat krásou psího ochránce, sportovce, pomocníka i společníka německého ovčáka. Výsledky i fotky z výstavy jsou ke zhlédnutí na stránkách Daniela Hoblová Róťa - rotvajler, pes vhodný pouze do rukou zkušeného pejskaře, vhodný ke střežení objektu Otis - vlkošedý kříženec německého ovčáka, zpočátku nedůvěřivý, ale ke svým lidem poslušný a milý, dobrý hlídač zahrady Kazan - německý ovčák, pohlídá zahradu, ale zároveň potěší jako společník Bob - kokršpaněl - senior, ale stále temperamentní a vyžadující procházky a náklonnost

5 NKR č.10/ LISTOPADU 2010 OD 15 HODIN SÁL HANKOVA DOMU USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA ÚVODNÍ WEBOVÉ STRÁNCE MĚSTA GYMNÁZIUM SLAVILO V září 2010 uplynulo 120 let od založení gymnázia v našem městě. Toto významné jubileum nejprve připomenula výstava, která byla od 13. září instalována v městském muzeu. Představila historii i současnost školy a pobavila při čtení školních perliček. Jádro oslav bylo naplánováno na poslední víkend v září. V pátek 24. září se v Hankově domě uskutečnila slavnostní akademie pro širokou veřejnost. Předvedené výstupy byly z velké části autorské a studentský přístup z nich byl patrný. Nejeden příslušník starší generace si povzdechl: To bychom za našich časů nemohli V sobotu dopoledne patřila budova gymnázia absolventům, kteří vzpomínali na dřívější uspořádání tříd a hodnotili současné vybavení školy. Z nainstalovaných výstavek a atrakcí se pochopitelně největší pozornosti těšila tabla, která vyplnila celou aulu. Po jedenácté hodině se školní budova začala vyprazdňovat, protože se absolventi přemístili do Hankova domu, kde došlo k oficiálnímu setkání. To začalo přivítáním a projevem ředitele školy Mgr. Josefa Běliny a pokračovalo studentskou akademií. Odpoledne se sešli absolventi po ročnících a třídách ve velkém sále Hankova domu, v Zábavním centru Zálabí a dalších restauračních zařízeních města. Setkání se zúčastnilo více než sedm set absolventů gymnázia. Nejstaršími účastníky byli tři absolventi, kteří studium na gymnáziu zakončili maturitní zkouškou v roce Podle ohlasů, které jsme vyslechli, a děkovných dopisů, které jsme obdrželi, se oslavy většině účastníků líbily. Děkuji touto cestou všem kolegům a studentům, kteří se o zdárný průběh akce zasloužili. Zájemci o výroční almanach, který byl k oslavám vydaný, ho mohou získat v kanceláři gymnázia. Totéž platí také pro přihlášené absolventy, kteří se nakonec setkání nemohli zúčastnit. RNDr. Vladimír Hušek BĚH SCHULZOVÝMI SADY Dne se ve Dvoře Králové n.l. uskutečnil již 10. jubilejní ročník vytrvalostního běžeckého závodu BĚH SCHULZOVÝMI SADY. Tento závod je určen pro děti z našeho města a blízkého okolí. Pro děti od 1. do 9. třídy jsou připraveny tratě dlouhé od 500 do 1500 metrů. Pořadatelé z řad učitelů se každý rok snaží závod dětem zatraktivnit a to se jim naštěstí za podpory města Dvora Králové n.l., firmy CARLA a Královéhradeckého kraje daří. Svědčí o tom i letošní účast, když se na start postavilo více než 400 dětí. Letošní ročník přibyla navíc samostatná kategorie prvňáčků a vzhledem k jubileu byly rozdávány jak pohár za první místo, tak i medaile za druhé a třetí místo. K nim samozřejmě diplomy a spousta dalších cen v podobě sladkostí. Atmosféru zpříjemnilo ozvučení celého parku i přítomnost moderátorů Hitrádia Magic, kteří letos rozdávali nafukovací balónky a další drobné ceny pro doplňkové srandasoutěže. Uvidíme, jak bude dobře zaběhnutá akce pokračovat v dalších ročnících. Přijďte se se svými dětmi podívat! Mgr. Jiří Baier ředitel závodu ZŠ PODHARŤ STMELOVACÍ VÝLET 6. TŘÍDA V pondělí ráno jsme se shromáždili před školou a šli na autobusovou zastávku. Autobus sice přijel o čtvrt hodiny později, ale přijel. Všichni nastoupili a po hodině jízdy jsme dorazili do Vrchlabí. Z Vrchlabí jsme se vydali pěšky do Strážného na chatu Diana. Tam jsme se ubytovali a naobědvali. Po obědě jsme měli hodinu volna. Pak jsme vyrazili na velkou túru do hor. Přišli jsme přesně na večeři. Po večeři jsme hráli hry, nejdříve venku a potom když už se stmívalo- jsme se přemístili do klubovny. Druhý den jsme se vydali na celodenní výlet. Cesta vedla do kopce (jsme přece na horách) na Hříběcí boudy, kolem Rennerovek do bufetu Na Rozcestí. Zde jsme se posilnili. Krakonoš ale neměl dobrou náladu a seslal na nás déšť, pochod do Špindlerova Mlýna byl zdolán mokrou nohou. V místní cukrárně jsme si zaslouženě dali něco dobrého na zub. Autobusem jsme se dopravili do Strážného. Závěrečný kopeček byl poslední tečkou. Po večeři jsme se utahaní sešli v klubovně, napsali jsme malý testík a hráli hry. Poslední den jsme se museli dostat pěšky do Vrchlabí na autobus a oběd jsme si již dali ve školní jídelně. A. Vaisová, T. Pastvová 6.třída EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ Jako každým rokem, tak i letos si žáci ZŠ Schulzovy sady připomněli Evropský den jazyků. Tentokrát bohatý program připravili nejen učitelé cizích jazyků, ale také DDM Jednička. Některé třídy plnily úkoly v anglickém jazyce v zoologické zahradě, jiné tvořily projekty o jednotlivých evropských zemích, poslouchaly tradiční hudbu či ochutnávaly místní speciality. Zaměstnanci DDM Jednička pak pro děti v rámci Dne otevřených dveří připravili mnoho zajímavých činností, ukázek i jazykových soutěží. Děti si např. vyzkoušely skákání na trampolíně, malování na obličej, hledání cizojazyčných slovíček nebo skládání anglických vět. Děkujeme kolegům z DDM a těšíme se na další společné akce. Mgr. Lucie Kučerová, ZŠ Schulzovy sady EXPEDICE KLUBU NATURA ŠVÝCARSKO 2010 Na realizaci projektu přispělo město Dvůr Králové nad Labem. Expedice Klubu NATURA do země bank, přesných hodinek, čokolády a sýrů. Švýcarsko leží v jihozápadní části Evropy a jeho největší město je Zürich (Curych), který jsme navštívili při naší první zastávce. Prohlédli jsme si místní zoologickou zahradu, která nás velmi zaujala. Zürich však není hlavní město Švýcarska. Tím je Bern. Ubytovaní jsme byli v horské vesničce Visperterminen. Leží zde jedna z nejvýše položených vinic a výroben vína v Evropě. Plnoletí mohli kupovat a ochutnávat víno, které zrálo přímo na svazích. Poté jsme navštívili místní sýrárnu, kde byla také připravena vynikající ochutnávka. V dalších dnech jsme zavítali do známého horského střediska Zermatt, odkud jsme se vydali podívat z vrcholu Gornergrat (3 089 m. n. m.) na ještě známější Matterhorn (4 478 m. n. m.). Viděli jsme ledovec Rhôneglet- cher, ze kterého vytéká řeka Rhôna, a zajímavou scenérii vysokohorských silnic Furkapass (2 431 m. n. m. ). Také jsme vyjeli na horský hřeben se starými borovými porosty, odkud se většina z nás vydala přímo k dalšímu ledovci Aletschgletcher, který je nejdelší v Alpách ( 24 km ). V navštívených místech samozřejmě probíhala biologická práce plná nových poznatků. Volné chvíle jsme trávili prohlídkou naší vesničky, učením se na poznávačku rostlin, odpočinkem po dlouhých túrách a někteří nadšení sportovci nalezli uspokojení v podobě moderního fotbalového hřiště. Zpáteční cesta nás zavedla do Lichtenštejnského knížectví, konkrétně do hlavního města Vaduz. Symbolem Vaduzu je hrad postavený na skále, který se tyčí nad městem. Když jsme projížděli městem Bregenz v Rakousku, které leží na břehu Bodamského jezera, viděli jsme světovou zajímavost plovoucí pódium, kde se hrají muzikály, opery i divadelní hry. Ze břehu jsme chvíli poslouchali část opery Aida. Expedice Švýcarsko se vydařila, od unikátních zážitků, přes krásnou krajinu, po výborné vaření paní kuchařky. Eliška Janáková, 2.C Gymnázium Dvůr Králové n/l strana 5

6 PLACENÁ INZERCE PRAVIDLA PRO INZERCI V NOVINÁCH KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE (PLATNÁ OD Č. 9 / 2010) 1. Inzerce je v NKR zveřejňována za úplatu. Platba za zveřejnění inzerátu musí být uhrazena k datu splatnosti. Výši úhrady za inzerci schvaluje Rada města Dvůr Králové nad Labem. 2. Inzerci je zpravidla vyhrazen prostor dvou stran. O výjimkách rozhoduje redakční rada, případně vedení města. Inzerci je možno zveřejnit i prostřednictvím vkládaných listů. 3. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci. 4. Uveřejňování reklamy a inzerce se řídí zákonem č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zákonem o regulaci reklamy. 5. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit: a) inzerci či reklamu zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, b) reklamu klamavou, c) reklamu či inzerci, která je v rozporu s dobrými mravy, obsahuje jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadá náboženské či národnostní cítění, ohrožuje obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižuje lidskou důstojnost, obsahuje prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu a reklamu, která napadá politické přesvědčení, d) reklamu či inzerci, která podporuje chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. 6. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci, kterou uzná za nevhodnou z jiných důvodů.

7 CENÍK A OSTATNÍ ÚDAJE PRO INZERCI V NKR Termín podání inzerce: do termínu uzávěrky (15. den v měsíci), případně jiného termínu po dohodě s osobou pověřenou agendou s NKR související. Zadání inzerátu: písemná objednávka (možné i faxem a em) + inzerát v digitální podobě (CD, DVD apod., ) ve formátu jpg, cdr, pdf. Formát novin: A4-210 x 297 mm, celobarevný Tiskový formát: 180 x 267 mm Šířka 1 sloupce: 56 mm Mezera mezi sloupci: 6 mm Řádková inzerce: Standardní písmo: 1 znak - 2 Kč Tučné písmo: 1 znak 2,60 Kč Max. 6 řádků (velikost fontu 9 b) Plošná inzerce 1 cm 2 / 35,3 Kč; min. 20 cm 2 Plošné slevy Název Plocha (cm 2 ) Rozměr (mm) Cena (Kč) Modul 1 1 strana (480) 180 x Modul 2 1/2 strany (240) 180 x 133, Modul 3 1/3 strany (160) 180 x velikost inzerátu je dána šířkou sloupců a velikostí stránky - Vložený list balení novin do fólie jednotlivě + vkládání přílohy k novinám vkládání přílohy do novin libovolná strana: vkládání přílohy do novin konkrétní strana: CENY JSOU UVEDENY S DPH OD JSME PLÁTCI DPH ,- Kč ,- Kč ,- Kč Četnost Sleva (%) 10 a více Množstevní slevy Slevu je možno uplatňovat od trojího zveřejnění v řadě (například: 1. objednávka pro č. 4/2010, 2. objednávka pro č.5 a 6/2010) či v případě jedné objednávky trojího a četnějšího zveřejnění. O slevu je dále možno zažádat při dodatečné objednávce třetího, případně četnějšího zveřejnění ve stejném roce. Příplatky: 20 % za grafické zpracování inzerátu 5% za výměnu inzerátu v průběhu opakované inzerce Bližší informace: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, telefon: , fax: ,

8 Noviny královédvorské radnice Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... Soutěž Znáte své město pokračuje snímkem z našeho města. Do volného řádku napište odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.... Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázku Řešení z NKR 09/2010 naleznete v článku vedle fotografie. Výherci z NKR 09: 1. místo - Franta Vyhnálek, M. Horákové místo - Zdenka Škopová, Březinova místo - Miluše Peterová, E. Krásnohorské 2349 NOVÍ OBČÁNCI MĚSTA V červenci 2010 se v našem městě narodilo 15 občánků - 6 chlapců a 9 děvčat. Jana Náhlovská, evidence obyvatel SŇATKY V měsíci září bylo uzavřeno ve Dvoře Králové nad Labem 9 sňatků na Staré radnici a 16 sňatků na zámku Kuks. Dne uzavřeli manželství ve Dvoře Králové nad Labem (areál Technických služeb) snoubenci pan Pavel Kmoníček a slečna Petra Šitinová. Zveřejněno na přání novomanželů. ÚMRTÍ V měsíci září zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 25 lidí, z toho bylo 16 dvorských občanů, 4 muži a 12 žen. Simona Vykouřilová, matrika UPOZORNĚNÍ Dne (čtvrtek) bude uzavřena kancelář matriky z důvodu účasti pracovnic na školení. Dne (čtvrtek) bude uzavřena kancelář evidence obyvatel z důvodu účasti pracovnic na školení. Děkujeme za pochopení. Simona Vykouřilová, matrika Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Těšte se na pěkné ceny. Losování soutěže proběhne VZPOMÍNKA Výhru je možné si vyzvednout v městském informačním centru Dne 10. října uběhly už tři roky, co zemřel můj bratr pan Zbyněk Vojtěch, Žireč 53. Stále vzpomíná sestra Marta Hojná. INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA V MUZEU Městské muzeum poprvé představilo interaktivní výstavu v roce 2001, byla to Cesta do pravěku. V letošním roce nabízíme svým návštěvníkům v pořadí již 10. výstavu tohoto typu. A je třeba dodat, že jsme jediným muzeem v okolí, které interaktivní výstavy pravidelně pořádá. Navíc se snažíme interaktivní prvek zařadit do každého projektu, který připravujeme. Co je vlastně interaktivní výstava? Je to výstava, na které je vše dovoleno. Na chvíli se můžete stát pravěkým lovcem, středověkým rytířem nebo spanilou princeznou. Na malý okamžik je z vás vynálezce bojující s přírodními zákony. Na probíhající výstavě Ze světa zvířat si můžete vyzkoušet některé dovednosti ptáků, např. nakrmit ptačí mládě, bez pomocí rukou dostat vejce do hnízda nebo si nasadit obrovská křídla. Interaktivní výstavy kladou důraz na poznávání a učení všemi smysly, možnost volného pohybu v expozici, vlastní výzkumnou a tvůrčí činnost, účast na ději a rozvíjení fantazie. Výstavy jsou určené dětem i dospělým. Školním výpravám dávají možnost propojení učiva s praktickou zkušeností. Rodinám nabízí společný zážitek. Přijďte strávit příjemné chvíle do muzea. Máme otevřeno i v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin. Alexandra Jiřičková NKR č.10/2010 N a minulém snímku jste bezpečně poznali bývalou celnici, známou také jako Hanušův dům. Ten stával naproti Šindelářské věži. Opět také velmi rádi na webových stránkách města zveřejníme došlé dopisy, které jste připojili k vašim odpovědím. Děkujeme vám za ně, věříme, že netěší jenom nás, ale i všechny ostatní, kteří se do soutěže zapojují nebo mají rádi historii, zvlášť pak tu dvorskou. Prosíme, pište dál, těšíme se na další vaše zážitky a vzpomínky na léta a místa dávno zapadlá v minulosti. Redakce Na této nepříliš staré fotografii jste jistě poznali, o jakou lokalitu města jde. Otázka se však netýká někdejšího autoservisu, to by bylo příliš lehké. Vaším úkolem je napsat, jakému druhu podnikání a jmenovitě komu dříve sloužily nízké budovy ve středu snímku. Možná že se Vám to lépe vybaví, když navštívíte zdejší pivovárek a pochutnáte si na pivečku Tambor. Text k obrázku na požádání dodal Pavel Jušek ZO SPCCH DVŮR KRÁLOVÉ N.L. Letos v říjnu jsme si připomněli 20 let od založení SPCCH (Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR,o.s.). My jsme se připojili výstavkou z činnosti naší základní organizace, a to nejprve v městské knihovně a pak v prostorách Měst.úřadu ve Dvoře Králové n. L. Také jsme svoji činnost prezentovali na Dni seniorů, pořádaném MěÚ. Zároveň zhodnotím naší letošní činnost. Jako každý rok jsme měli plavání v měst. lázních. Letos pouze do půlky června a od té doby nám plavání chybí pro rekonstrukci bazénu. Dále pořádáme cvičení, a to každý čtvrtek. Také se uskutečnil rekondiční pobyt v Janských Lázních v Sola-Fide a podzimní výlet na zámek Loučeň. Dále jarní posezení při hudbě a různé společné oslavy výročí. I na další divadelní sezonu jsme zakoupili permanentky. Ve spolupráci s OV SPCCH Trutnov rekondiční pobyt v Bělči n. O. a kurz životosprávy v Janských Lázních. Tuto činnost bychom nemohli dělat jen z vybraných příspěvků od našich členů, bez finanční podpory ve formě darů, grantů nebo dotace, a to od MěÚ ve Dvoře Kr.n.L, Juta, a.s., Dvůr Králové n. L., KÚ Královéhradeckého kraje a centra služeb SPCCH Praha.Všem srdečně děkujeme a doufáme,že i další rok nás finančně podpoří. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v září 23 občanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 6 manželských párů stříbrnou svatbu, 1 zlatou svatbu a 2 manželské páry svatbu diamantovou. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 10 novorozených občánků našeho města. Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ PODĚKOVÁNÍ NOVINY - KONTAKT Za ZO SPCCH J. Šmelhausová Chtěla bych poděkovat paní primářce MUDr. Věře Stránské, lékařům, sestřičkám a ostatnímu personálu za svědomitou a obětavou lékařskou péči, kterou věnovali mému manželovi Miroslavu Javorskému. Manželka Věra Javorská a synové Své náměty, příspěvky, dotazy či připomínky můžete zasílat na ovou adresu nebo na adresu: NKR, náměstí T.G.Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. Uzávěrka každého čísla je vždy k 15. dni v měsíci. Další informace viz tiráž na straně 11. strana 8

9 NKR č.10/2010 PREZENTACE KRÁLOVÉDVORSKÉ FARNÍ CHARITY Co mohou čekat návštěvníci z řad veřejnosti při návštěvě Nízkoprahového klubu Střelka ve Dvoře Králové? Všechno, jen ne nudu a smutné tváře. I tentokrát děti a mládež připravily v rámci celostátního Týdne nízkoprahových klubů všem příchozím překvapení. Zatímco minulá léta se prostory fary proměnily v pevnost Boyard nebo část hradu s tajemnou věží a zakletou princeznou, tentokrát se všude kouzlilo. O pozornost publika se snažili dva sympatičtí kouzelníci s buřinkami, které by jim mohl závidět i kolega Pokustón. Svými triky vydrželi bavit obecenstvo téměř celou hodinu. V tento výjimečný den bylo možné nahlédnout do všech prostor, které Střelka ke svému provozu používá. I z ulice mohou kolemjdoucí pozorovat cvrkot v hlavní klubovně, kterou obývají zejména mladší děti. Kromě počítačů zde využívají společenských her a výtvarných aktivit. Univerzitu si oblíbila spíše mládež, je zde totiž k dispozici hudební technika, taneční prostor, zároveň však místnost umožňuje i příjemné posezení při čaji. Přes chodbu s pingpongovým stolem, air hokejem a stolním fotbálkem se návštěvníci mohli výjimečně dostat i do čajovny, tzv. kontaktní místnosti, kde si zájemci zvykli nerušeně povídat i s vedoucími. Kromě prohlídky zařízení se veřejnost měla možnost prostřednictvím dataprojekce seznámit s bohatým prázdninovým programem Střelky, jehož stěžejní akcí se jednoznačně stal tábor Pev- ARNIKA - JAK JSEM JI POZNAL A CO BYLO DÁL Zeměpis a dějepis mi nikdy moc nešly. S čísly a letopočty mám problémy. Takže si už nepamatuji, kdy jsme se prvně potkali. Snad to tenkrát byly dvě žabky, tak 7. či 8. třída: Jsme z Arniky a budeme vám pomáhat!, řekly. A co slíbily, dodržely. Tak to začalo. DOMOV SVATÉHO JOSEFA A ARNIKA Na jedné straně postižení roztroušenou sklerózou. Na druhé straně Arnika, občanské sdruženi dobrovolníků, jejichž cílem je pomáhat lidem s handicepem. Nesměle jsme se oťukávali a po nějakém čase jsme si dali rande. Kde jinde než u Dostaveníčka. Tím začaly oblíbené nákupy, doprovody do kina, do divadla i na trhy v Kohoutově, adventní trhy Kuks a Svatoanenské slavnosti v Žirči. Jednou z pravidelných akcí je Vítání ročních období. Arnika připraví pro klienty nejen mňamky, ale i dobré slovo, okořeněné soutěžemi, hudbou a jinými rozvernostmi. Spolupráce se rozvíjela a léta běžela. Časem se z těch, co se neznali, stali přátelé. Arnika totiž nejsou jen ty dvě žabky, ale i pár dalších nadšenců. A taky šílenců, kteří svůj čas tráví s námi,a tím nám ulehčují osud. OBČANSKÁ PORADNA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM POSKYTUJEME OBČANŮM: bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství v oblasti právní, sociální, pracovně právní, bydlení, mezilidských vztahů a v dluhové problematice. NÁVŠTĚVNÍ HODINY: Pondělí Úterý Pro velký zájem přidán: Čtvrtek nost Boyard. Vzpomínky dětí se vázaly zejména ke strážci pevnosti, otci Furo, ale i k dobrodružným výpravám do sklepení. Bystrost si procvičili nad hádankami bělovousého starce, který za správné zodpovězení nabídl vytoužené indicie. Překonání strachu se stalo tématem provázejícím nejen tábor, ale celé dva měsíce, kdy se všech 6 pracovníků Střelky snažilo formou výletů a výjimečných akcí naplnit smysluplně dětem a mládeži jejich volný prázdninový čas. Kromě prezentace Nízkoprahového klubu Střelka představila Farní charita své služby na Dni seniorů, který proběhl dne v Hankově domě. Senioři měli možnost zazpívat si při doprovodu muziky, popovídat při kávě, zhlédnout vystoupení mažoretek, a v neposlední řadě se seznámit s mnoha poskytovanými sociálními službami ve Dvoře Králové a okolí. Pracovnice Farní charity zde představily dvě ze služeb, které charita poskytuje odborné sociální poradenství (Občanská poradna) a osobní asistenci. Ti, kteří o služby projevili zájem, dostali informační letáčky, vizitky a potřebné informace. Setkání sloužilo také k výměně informací mezi poskytovateli služeb ve městě, k vzájemnému seznámení a sblížení se. Senioři, kteří se zúčastnili v hojném počtu, odcházeli velmi spokojeni. Doufejme, že se i tato akce stane dobrou královédvorskou tradicí. Za Farní charitu Dvůr Králové nad Labem Pavlína Kupková Z žabek se staly dívky a slečny. Čas, život a lásky je rozptýlily do světa. A jak nám odrostly dorostenky, tak i střední a starší generace. Začínají chybět pomocné ruce. Prosím tímto všechny eventuální příznivce, aby trochu omladili(ly) Arniku. S Arnikou je čeká široká škála výletů a návštěv kulturních akci a mimochodem, občas je s námi i sranda. Svou pomocí snad získají i dobrý pocit. PS: V Arnice jsou vítáni i muži, ale je jich málo. Tak opatrně...nevyplašme je!!! PEPINO Poradna se nachází na Děkanském úřadě (vedle hasičů), Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem. KONTAKT: tel.: , ZŘIZOVATEL: Farní charita Dvůr Králové nad Labem Palackého 99, Dvůr Králové n. L. www : fchdk.cz Noviny královédvorské radnice RENATA LAXOVÁ DOPIS ALEXANDROVI BRNO: BARRISTER&PRINCIPAL, 2010 Renata Laxová roz. Polgarová (* 1931, v Brně) se s posledním transportem Nicholase Wintona, který zachraňoval židovské děti, dostala do rodiny ve Velké Británii, kde žila 7 let. Pak se Městská knihovna vrátila do Československa, vystudovala lékařství a v r emigrovala. Od roku 1975 žije ve Spojených státech. Knihu Dopis Alexandrovi napsala autorka pro svého vnuka, aby uchovala vzpomínku na jeho středoevropské předky a jejich osudy v pohnutém 20. století. IVONA BŘEZINOVÁ AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI PRAHA: ČESKÁ TELEVIZE, 2010 Ivona Březinová patří v současné době mezi naše nejproduktivnější a zároveň nejčtenější autory literatury pro děti a mládež. Její knížky získávají mnohá ocenění, autorka sama byla dětskými čtenáři v roce 2004 pasována na rytíře Řádu krásného slova. Romantická láska není jenom pro holky a bojovat nemusí jen kluci! S dobrodružnou knížkou podle výpravného seriálu Ať žijí rytíři se vrátíte do trochu jiného středověku, než jaký znáte z učebnic dějepisu. Napínavý příběh se vrací k drsnému životu našich předků, k bitevním vřavám, třeskotu zbraní při rytířských kláních i drobných šarvátkách a nabízí také humorné příhody a kouzlo romantiky. To všechno zažije pět sourozenců bránících rodnou tvrz a čest rodinného jména proti dobyvačným choutkám Albrechta z Krvenos, proradného a krutého souseda spolčeného s loupežníky. Albrecht neváhá šířit lži, zapojit intriky a násilí, aby získal panství čestného a statečného souseda Martina z Vamberka. Ve svých plánech ale s jedním nepočítá se sousedovými dětmi. PSÍ VOJÁCI V MUZEU V pátek od 19:30 se ve špýcharu městského muzea uskuteční koncert skupiny Psí vojáci. Pražská undergroundová skupina, jejíž ústřední postavou je zpěvák, pianista, skladatel a textař Filip Topol, se v našem městě nepředstaví poprvé. Skupinu založil už v roce 1979 se svými tehdejšími spolužáky ze základní školy, bubeníkem Davidem Skálou a baskytaristou Janem Hazukou. Název Psí vojáci si zvolili podle válečného spolku indiánského kmene Šajenů z románu Thomase Bergera Malý velký muž. Během několika let skupina prošla změnami stylu i obsazení. Zpočátku textařsky spolupracovala s Filipovým bratrem Jáchymem, později začal skládat texty sám Filip. Od poloviny 80. let kapela vystupovala pod krycím názvem P.V.O. (Psí vojáci osobně) a její domovskou scénou se stal pražský Juniorklub Na Chmelnici (nyní působící v Paláci Akropolis). Po devětaosmdesátém se Psí vojáci stávají oblíbenou koncertní atrakcí a kromě klubových koncertů se účastní i řady festivalů. Podnikli klubová turné po Maďarsku, Rakousku, Německu, Holandsku a Japonsku, představili se na festivalech v Belgii (Eurorock s Jesus and Mary Chain) a ve Francii (Belfort s Carlosem Santu). Jejich písně byly použity ve filmech (Žiletky režiséra Zdeňka Tyce, kde si Filip Topol zahrál hlavní roli), podíleli se i na scénické hudbě k několika divadelním představením. Hudba Psích vojáků má kořeny ve světovém undergroundu, značný je však i vliv skladatelů druhé půle 18. století. Více informací na Městské muzeum strana 9

10 Noviny královédvorské radnice POVODNĚMI ZASAŽENÉ OBCE DĚKUJÍ ZA POMOC O neštěstí druhých slýcháme na každém kroku, už jsme si zvykli. Naštěstí se stále najde dost těch, kteří chtějí pomoci. Po nedávných povodních na severu Čech, při pohledu na zničenou Raspenavu jsme se rozpomněli na přátelské návštěvy, které uskutečňovali naši rodiče v klubech důchodců Žireč s Raspenavou. Rozhodli jsme se na přátelství navázat tím, že jim pomůžeme alespoň trochu po materiální stránce. Navázali jsme tak kontakt s organizátory pomoci na místě a zjistili, co postižení nejvíce rychle potřebují. Podařilo se nám s pomocí sousedů v Žirči i okolí nashromáždit plný pick-up s vlekem potřebných věcí, které jsme neprodleně zavezli do Hejnic, odkud pomoc řídí. Některé věci jsme hned po dohodě odvezli přímo do postižených domů. Po zjištění, že ta pomoc je jak kapka v moři, jsme chtěli vědět, co nadále nejvíce potřebují. Obdrželi jsme malý seznam věcí, které se dost pomalu dařilo shromažďovat v klubovně chovatelů Žireč. Oslovovali jsme další známé i neznámé a potýkali se i s nedůvěrou. Přesto s radostí byla napěchována velká dodávka i s vlekem, kterou jsme opět dovezli na místo. Darovaná finanční částka byla použita na úhradu jednoměsíčního školného Ondry a Davida v raspenavské mateřské škole. I další děti by to moc potřebovaly! Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli tak, kde toho bylo zapotřebí. J.H. Všem občanům Dvora Králové nad Labem, Žirče a okolí, kteří poskytli materiální i finanční pomoc, dále děkují Rostislav Dankanič za Jednotu Bratrskou Hejnice a Zuzana Kosařová za humanitární organizaci Hope and Help. MLADŠÍ I NEJMLADŠÍ ŽÁKYNĚ KRÁLOVÉDVORSKÉHO SOKOLA V KRAJSKÉM PŘEBORU STŘÍBRNÉ Ve středu se konalo v Hradci Králové za velmi nepříznivého počasí 4. kolo krajského atletického přeboru mladšího žactva 1. třídy. Družstvo žákyň královédvorského Sokola bylo tentokrát velmi oslabeno o zraněnou Z. Vítkovou a další závodnice. Přesto v počtu šesti závodnic získala děvčata 74,5 bodu a skončila ve 4. kole na 3. místě. Celkově však obsadilo naše družstvo ziskem 435 pomocných a 19 hlavních bodů výborné 2. místo za družstvem Sokola Hradec Králové. Nejlépe se tentokrát dařilo Vanesse Godárové, která se výkonem 8,83 m stala krajskou přebornicí ve vrhu koulí pro letošní rok. V. Godárová zvítězila ve skoku vysokém výkonem 130 cm a vybojovala 3. místo ve skoku dalekém (385 cm). Dominika Hysková získala 2. místo ve skoku vysokém za výkon 125 cm, 6. místo ve vrhu koulí (6,76 m) a 7. místo v běhu na 60m překážek e k (12,67 s). Ve čtvrtek ukončila letošní krajský atletický přebor také družstva nejmladšího žactva královédvorského Sokola. Sokol reprezentovala en družstva dívek i chlapců do 11 let. Družstvo děvčat ve složení Jana Hynková, Eva Špatenková, Kateřina Vobořilová, Jana Holubcová, Tereza Hulíková a Dominika Horníková vybojovalo mezi pěti družstvy stříbrné medaile za Sokolem Jaroměř se ztrátou jednoho hlavního bodu a pěti set pomocných bodů. Na 3. místě skončilo družstvo Sokola Hradec Králové. Družstvo chlapců ve složení Jan Kuchta, Vojtěch Hojný, Tomáš Větvička, Jakub Mikyska, DRAKYÁDA NKR č.10/2010 Nikolas Erben a Daniel Hojný skončilo mezi pěti družstvy na 3. místě za Sokolem Jaroměř a Sokolem Hradec Králové. Posledním atletickým závodem byl krajský přebor nejmladšího žactva v atletickém víceboji jednotlivců, který se konal v Jaroměři. Zde naši zástupci vybojovali několik medailí. Jakub Mikyska se stal krajským přeborníkem v kategorii chlapců 2001 a mladších, Tereza Hulíková vybojovala ve stejné kategorii stříbrnou medaili. Jana Holubcová vybojovala v kategorii dívek ročníků bronzovou medaili. Naše štafety dívek i chlapců získaly v běhu na 4 x 60 m stříbrné medaile. Blahopřejeme všem závodnicím a závodníkům k výbornému výsledku a přejeme mnoho úspěchů v dalším závodění! Špatenkovi Vynikající povětrnostní podmínky vyhnaly z nedělního kanape tatínky a maminky na pátý ročník Podharťské drakyády ve Dvoře Králové. Rekordní počet draků (kolem stovky) létal převážně nad zeleným trávníkem fotbalového hřiště. Jak už je zavedenou tradicí, každý účastník přinesl místo startovného hračku a odnášel si hračku jinou, něco na zub z pekárny Katka a cenu věnovu dalšími sponzory. Součástí programu bylo i skákání na velké trampolíně Sokola Dvůr Králové a opékání buřtů. Dobře odvedený výkon mohli rodiče svlažit u stánku piva Tambor. Děkujeme sponzorům a za rok nashledu. Aleš Kubica ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘI REKONSTRUKCI TEPLOVODŮ ČEZ V ROCE 2010 Od května až do současné doby probíhá rekonstrukce teplovodů ČEZ, což je druhá významná stavební akce probíhající v r. 2010, která se dotkla historického jádra města. Od srpnových Novin, ve kterých jsme referovali o probíhajícím výzkumu na náměstí, došlo i v trasách teplovodů k novým objevům. Hlavní trasy rekonstruovaných teplovodů obcházejí po východním a severním obvodu města v rámci bývalého hradebního pásma města. Sekundární topné kanály a přípojky však významně zasáhly do archeologických situací v centru a přinesly řadu nových cenných archeologických nálezů. Pomineme-li již zmiňované nálezy z prostoru rekonstruovaných tras a přípojek na Masarykově náměstí, tj. dřevěných haltýřů, vodovodů, základů školy a vrstev dlažeb, a přípojky teplovodu za čp. 7 v Horově ulici, zasáhl hlavní kanál prostor příkopu při severní hradbě města a do prostoru hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele. Výzkum měl na této stavbě svůj specifický průběh. Většinou po odkrytí betonového koryta teplovodu nedošlo hned k odhalení archeologických situací. Teprve při vybourávání betonů, rozšiřování výkopů z technologických důvodů, hloubení svařovacích jam a především po opadání stěn výkopů vlivem deštivého počasí docházelo jak k odhalování starých profilů archeologickými terény, tak k zásahům do situací nových. Stěny s archeologickými situacemi byly dokumentovány a nové zásahy byly zkoumány jako standardní archeologické sondy. Začneme li od Legionářské ulice směrem k Havlíčkově ulici, vedl teplovod částečně zásypem obranného příkopu městského opevnění. U Šindelářské věže došlo k odkryvu zajímavé situace, kdy v 70. letech při stavbě teplovodu stavebníci prošli skrz starší kamennou stavební konstrukci, která patrně náleží k Šindelářské bráně, resp. tzv. předbraní, jakémusi krátkému koridoru předsazenému před samotnou bránu do prostoru příkopu. Podle Věžní ulice pokračoval teplovod ve stálém odstupu od původní hradby až ke kostelu Jana Křtitele. Zde jsme nalezli před hradbou zdi související patrně s novověkou zástavbou předměstí. Dále po vybourání betonů byly odkryty jak v trase kanálu, tak v kompenzaci kostrové hroby, z nichž část byla narušena již v 70. letech. U kostela se přestalo pohřbívat v 80. letech 18. století. Nohy zemřelého se zbytky dřevěné rakve Celkem výzkum zachytil 14 kostrových hrobů. Prozkoumané kostrové hroby jsou novověkého stáří a mají zachovalé stopy po dřevěných rakvích. Jedním ze zajímavých nálezů je fragment nápisu z náhrobku. Na jihovýchodní straně kostela byla dokumentována hradební zeď. Zatím ještě nemáme k dispozici celkový plán výzkumu, který bychom porovnali se starším plánem města z r Je však vysoce pravděpodobné, že se nám podaří ztotožnit prozkoumané zdi s částmi městského opevnění. Dále ve svahu pod kostelem byl odkryt novověký kamenný sklep s valenou klenbou. V trase teplovodu severně od kostela, v autobazaru ve Fügnerově ulici, je zajímavým nálezem objekt zahloubená jáma vyplněná velkým množstvím vrcholně středověké keramiky. Podle všeho se jedná o vyhozenou vsádku - odpad z nepodařeného hrnčířského výpalu. Tento nález zjevně ukazuje na využívání bezprostředního sousedství hradebního pásma k výrobním účelům. V prostoru náměstí Václava Hanky byly odkryty kamenné základy domů, které můžeme patrně ztotožnit s některými domy na plánu města z 19. století. Jejich stáří zatím neznáme. Další informace naleznete na www. labrys.cz. O dalších nálezech vás budeme průběžně informovat na stránkách NKR. Milan Kuchařík, archeolog Labrys o.p.s. strana 10

11 NKR č.10/2010 ÚSPĚŠNÝ PODZIM NAŠICH MLADÝCH SOFTBALISTEK Podzimní a rozhodující část sezóny mladých královédvorských softbalistek se podařila nad očekávání. Za krásného slunného počasí se o víkendu na dvou hřištích v areálu na Hrubých lukách uskutečnilo MČR žákyň do 13 let. Finálového turnaje se zúčastnilo 7 nejlepších týmů z celé ČR. V pátečních bojích se představily týmy z Mladých Buků, pražské Kotlářky, Eagles, Joudrs a Arrows Ostrava.V sobotu bylo k vidění mnoho zajímavých zápasů, které končily o jediný bod v tie-breacích, a do posledního odpalu nebylo jasného vítěze. Domácí děvčata nastoupila proti hráčkám Storms Praha Řepy (6:3) a pražským Eagles Krč (3:2) a v podvečerním zápase proti Arrows Ostrava (8:0). Těmito výsledky si hráčky zajistily semifinále, které se odehrálo v neděli dopoledne. Děvčata rozdrtila Storms Praha Řepy ve 4. směně 13:0 a postoupila tak do očekávaného finále. Druhé semifinále bylo velmi napínavé a šťastnější byla děvčata z Ostravy, která si finále po výsledku 9:7 zasloužila více. Finále před zraky zhruba dvou stovek diváků bylo ukázkou bezkonkurenční nadvlády děvčat ze Dvora Králové, která již ve své kategorii nemají konkurenci a zvítězila nad Arrows Ostrava vysoko 12:0. Děvčata tak po roce obhájila prvenství v ČR. Předání diplomů, medailí a individuálních ocenění se ujali čestní hosté, paní starostka Dvora Králové n.l. Mgr. Edita Vaňková a čestný předseda ČSA pan Aleš Hrabě. Konečné pořadí: 1. Dvůr Králové n.l., 2. Ostrava, 3. Eagles Praha, 4. Storms Praha, 5. Mladé Buky, 6. Joudrs Praha, 7. Kotlářka Praha. Individuální ocenění: Nejlepší pálkařka turnaje: Kristýna Paukerová (Joudrs Praha) Nejlepší nadhazovačka turnaje: Apolena Výborná (Dvůr Králové) Nejlepší hráčka turnaje: Sabina Vítková (Arrows Ostrava) OBLASTNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR KADETEK 2010 V sobotu se na hřišti ve Dvoře Králové uskutečnil poslední finálový turnaj OP přeboru kadetek v softbalu do 16 let. Tým děvčat ze Dvora Králové i v této kategorii dominoval a zvítězil v celkovém pořadí nad Mladými Buky, Trutnovem a Chocní a stal se tak po dvou letech vítězem kraje ve své kategorii. OBLASTNÍ PŘEBOR V T-BALLU DĚTÍ DO 11 LET (SOFTBAL) Naše mladé naděje, které k softbalu přivedli rodiče před velmi krátkým časem, byly naší chloubou i při oblastním přeboru v T-ballu (softbalu ze stojánku) a utkávaly se celé jaro a podzim se soupeři (většinou stejně starými chlapci) z Trutnova (Rytíři), Mladých Buků, Žacléře a trutnovského Horního Starého Města. Naše malá děvčata, až na jednu jedinou porážku od Mladých Buků, přehrávala soupeře natrénovanými herními situacemi a po celou sezónu předváděla,že jsou příslibem do budoucna. Pro nás nečekané vítězství je podporou do další práce s malými špunty. MČR KADETEK 2010 V OSTRAVĚ O prodlouženém víkendu se na hřištích ostravského týmu Arrows konalo MČR kadetek do 16 let. Turnaje se zúčastnilo 8 nejlepších týmů ze základní jarní části soutěže.naše děvčata nastoupila v sobotním dopoledni proti týmu Eagles Praha. Vstup se děvčatům nevydařil a prohrála vysoko 2:15. Důležité bylo otřepat se z drtivé porážky a dál bojovat. Odpoledne nás čekal těžký,ale známý soupeř - Mladé Buky, které celou sezónu prokazovaly kvalitu, ale děvčata v těžkém zápase zvítězila 7:1. Večerní zápas proti domácí Ostravě před obrovským množstvím diváků byl krásnou podívu. Náš tým se ujal vedení 3:0 po první směně, po druhé již vedl 10:2 a na konci 4. směny bylo hotovo a rozdílový výsledek o min.10 bodů (16:5) nás posunul do semifinále a bojů o medaile. Druhý den ráno, za velmi špatného a deštivého počasí, se náš tým utkal znovu s Mladými Buky o postup do finále, kdy Ml. Buky o postup mezi 4 smetly polskou Wroclaw 10:2. Zápas s odvěkým rivalem z Ml.Buků byl obrovsky těžký. Soupeř vedl 1:0, později 2:1 a do páté směny za stavu 2:2 tým, již vyčerpán útoky Buků, těžko hledal síly. Pátá směna nám však vyšla a při dohrávce jsme vedli 5:2. Zápas, a později i celý turnaj, byl však ukončen s tímto výsledkem pro nepřízeň počasí a nehratelnost hřiště. Direktoriát turnaje rozhodl o anulování nedělních výsledků a ponechal konečné výsledky po odehraném pátku a sobotě. Protože naše děvčata utrpěla pouze jedinou prohru, mohla se tak radovat z konečného a pro nás nečekaného 2. místa v ČR. Chtěl bych touto cestou všem hráčkám jako předseda oddílu softballu za sezónu 2010 poděkovat a stejně tak i trenérům a rodičům za to, že děvčata reprezentují naše město skvělými výkony a výsledky. Alan Výborný PODZIMNÍ CENA NOVÝCH LESŮ V neděli 26. září se na střelnici v Nových Lesích konal druhý ze závodů v libovolné a sportovní malorážce, pořádaný místním střeleckým klubem za podpory akciové společnosti Juta. Počasí sice nebylo ideální, celý den hustě pršelo, ale i tak se soutěže zúčastnilo 30 střelců z Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského a Libereckého kraje. Soutěž byla okořeněna účastí českého reprezentanta Tomáše Jeřábka, který si za své výkony zaslouženě odvezl vítězství v obou hlavních kategoriích. Výsledky: kategorie muži a junioři libovolná malorážka 60 ran vleže: 1. místo Tomáš Jeřábek nástřelem 597 bodů, nejlepší z novoleských střelců Václav Chlum obsadil v této kategorii 7. místo nástřelem 590 bodů. V kategorii ženy a juniorky sportovní malorážka 60 ran vleže obsadila první místo Veronika Kučerová nástřelem 594 bodů. V kategorii dorostu si vítězství zajistil Aleš Poláček nástřelem 587 bodů. Královskou disciplínu libovolná malorážka 3x40, kde se střílí v polohách vleže, vstoje a vkleče, ovládl již zmíněný reprezentant Jeřábek. Zvítězil nástřelem 1152 bodů s velkým odstupem před druhým Miloslavem Johnem s 1109 body a třetím Jindřichem Březinou rovněž s 1109 body. Letos se jednalo již o 5. ročník této akce, které se celkem zúčastnilo 35 soutěžících. Je znát, že postupně vzrůstající kvalita přispěla k rozšíření popularity této akce i do okolních krajů. Věříme, že členové místního střeleckého klubu Nové Lesy (webové stránky klubu najdete na pro příští ročník opět připraví kvalitní soutěž za podpory akciové společnosti JUTA, která přispěla na ceny pro nejlepší střelce. Petr Kocmánek Noviny královédvorské radnice KRÁLOVÉDVORSKÝM SOKOLKÁM SE DAŘILO NA EVROPSKÝCH ATLETICKÝCH HRÁCH Závodnice královédvorského Sokola se zúčastnily již 5. ročníku Evropských atletických her mládeže (European kids athletics games), který se letos z důvodu rekonstrukce stadionu v Brně konal v Olomouci. Mezinárodního závodu se zúčastnilo přes sedm set závodníků z deseti států Evropy, a tak jsme se mohli těšit na zajímavé dvoudenní vzájemné měření sil. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Zuzana Vítková, které se podařilo obhájit mezi 27 třináctiletými závodnicemi zlatou medaili za skok vysoký výkonem 154 cm. Trochu štěstíčka jí chybělo při skoku dalekém, kde dosáhla mezi šedesáti závodnicemi na 4. místo se ztrátou tří! cm na třetí místo, přestože podala velmi kvalitní výkon 484 cm. Trochu štěstí v závěru závodu chybělo také Vanesse Godárové, která mezi dvacítkou dvanáctiletých děvčat skončila ve výšce na místě na pokusy. Zdolala stejně jako bronzová závodnice 133 cm a od bronzové medaile ji dělilo jedno shození laťky. V. Godárové a Kateřině Holubové se podařilo postoupit do finále míčku. Mezi 26 závodnicemi postoupily z 6. a 7. místa. Ve finále se lépe dařilo K. Holubové, která výkonem 42,84 m dosáhla na 6. místo, a V. Godárová skončila výkonem 42,40 m na místě 7. Postup do finále míčku se nezdařil Dominice Hyskové, které chyběly na postup mezi třináctiletými 2 cm! D. Hysková si vylepšila své osobní maximum v běhu na 150m vítězstvím v rozběhu v čase 23,7 s. Návrat po zranění není nikdy jednoduchý, a tak doufáme, že se Dominice opět začne dařit. Karolíně Chaloupkové mezi čtrnáctiletými nejlépe vyšel oštěp, kde výkonem 28,89 m postoupila do finále a nakonec obsadila 5. místo mezi 18 oštěpařkami. V kouli obsadila výkonem 8,49 m 12. místo mezi 17 závodnicemi. K. Holubová skončila ve skoku dalekém mezi 42 závodnicemi na 12. místě výkonem 397 cm. Naše nejmladší závodnice E. Špatenková skončila v míčku mezi 37 jedenáctiletými závodnicemi na 11. místě v osobním rekordu 32,80 m a Jana Hynková skončila 15. výkonem 30,66 m. J. Hynková skončila 28. mezi 54 závodnicemi v běhu na 600 m výkonem 2:10,8. Velkým zážitkem byl i vložený závod ve skoku dalekém mužů, kde zvítězil Štěpán Wágner výkonem 775cm před jamajským rekordmanem Jamesem Beckfordem, který překonal vzdálenost 759cm. Celé Evropské hry byly obrovským svátkem mládežnické atletiky. Byla radost sledovat, s jakým zápalem děti bojují a jaké výkony dokážou podat. Viděli jsme dokonce nový český rekord v hodu míčkem v podání Nikol Tabačkové z Poruby, která poslala míček do neuvěřitelné vzdálenosti 67,81m a druhou závodnici nechala za sebou o dvacet metrů. Blahopřejeme našim závodnicím k předvedeným výkonům a přejeme mnoho úspěchů do dalšího závodění. P. Špatenková NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 7000výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: Grafická úprava: Tomáš Vlk, Martin Záruba Redakční rada: Mgr. Vasil Biben, Zuzana Čermáková, Mgr. Ivana Černá, Mgr. Jaroslava Jebousková, Marta Staníková, Mgr. Tomáš Vlk, Bc. Petra Zivrová Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ELLI print, spol. s r. o., náměstí T. G. Masaryka 86, Dvůr Králové nad Labem, Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta, s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. strana 11 Uzávěrky vydání vždy 15. den v měsíci.

12 Noviny královédvorské radnice NKR č.10/2010 K volebním urnám v našem městě dorazilo voličů. Sčítací komise měly po uzavření volebních místností plné ruce práce. Podrobnější informace o volbách v článku na straně 1 a 2. Foto: Bedřich Machek V Den české státnosti byly položeny věnce u pomníku T.G.Masaryka a památníku Odboje. Foto: Tomáš Vlk Město Dvůr Králové nad Labem uspořádalo 1. října v Hankově domě historicky první Den seniorů. Ti, co přišli, se bavili při dechové hudbě Podzvičinka nebo při vystoupení žáků a pedagogů místní základní umělecké školy. Foto: Tomáš Vlk Senioři se dále mohli blíže seznámit s nabídkou sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí. O atmosféře, která vládla v Hankově domě, a dalších podrobnostech o Dni seniorů více v článku na straně 2. Foto: Jindřich Hauke Výborně vyšla podzimní část sezony mladým královédvorským softbalistkám. Více se dočtete v článku na straně 11. Foto: archiv MěÚ Dne v Ústí nad Labem si na 42. ročníku turnaje North Bohemia, se silnou mezinárodní účastí, vybojovala Simona Šedivá stříbrnou medaili. Ze sedmičlenného startovního pole podlehla pouze ve finále soupeřce Teufelové. Foto: archiv MěÚ Kalendář města pro rok 2011 zdobí obrázky ze soutěže Město očima dětí. Tuto soutěž vyhlásilo loňský rok městské informační centrum, kde si také kalendář můžete za cenu 95 Kč zakoupit. Ve dnech a se v lese nad nemocnicí konaly další stezky lesního moudra. Jako poděkování jsme od dětí dostali krásné obrázky zachycující to, co děti na stezce viděly. Akce byly podpořeny grantem Královéhradeckého kraje. strana 12

13 NKR č.10/2010 Noviny královédvorské radnice DOTAZNÍK O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM Vážení spoluobčané, v rámci zlepšení služeb v odpadovém hospodářství v našem městě jsme pro Vás připravili dotazník o nakládání s odpady ve Dvoře Králové nad Labem. Akce je realizována v rámci projektu Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady s prioritou zvýšení efektivity separace využitelných odpadů (papír, plast, sklo, nápojové karton, bioodpad) s podporou grantu získaného od Královéhradeckého kraje. Vyplněný dotazník můžete odevzdat do na podatelnu, příp. recepci městského úřadu (náměstí T. G. Masaryka 38), odbor životního prostředí (náměstí T.G. Masaryka 59) nebo na městské informační středisko (náměstí T. G. Masaryka 2). Dotazník lze také stáhnout v elektronické podobě na Vyplněný je můžete odeslat na ovou adresu Ing. Eva Šírková, odbor ŽP DOTAZNÍK 1. Místo bydliště: rodinný dům bytový nebo panelový dům bytový nebo panelový dům s možností kompostovat na přilehlém pozemku bytový nebo panelový dům s oddělenou zahradou 2. Jste spokojen s barevnými kontejnery na tříděný odpad rozmístěnými po ulicích? ne, z důvodu: daleko od mého bydliště jiný (specifikujte, prosím) Uvítali byste tříděný sběr nějakého dalšího druhu odpadu? ne, není potřeba., uvítal bych možnost do kontejnerů na ulici třídit: elektroodpad bioodpad textil kovy jiný (specifikujte, prosím) Zapojila by se Vaše domácnost do systému pytlového sběru tříděného odpadu? (Jedná se o systém, kdy je využitelný odpad - papír, plasty, nápojové kartony - tříděn do poskytnutých pytlů v domácnostech a v určených termínech odvážen od dveří domu. V roce 2010 je pytlový systém zkoušen v pilotní oblasti v lokalitě pod vlakovým nádražím.) ne, protože: plně mi vyhovují barevné kontejnery na tříděný odpad. nemám místo na pytle v domácnosti. nemám o tom dost informací. jiný (specifikujte, prosím) Jak nakládáte s kuchyňským bioodpadem? kompostuji ho vyhazuji do popelnice jinak (specifikujte, prosím) Využíváte služeb sběrného dvora v lokalitě pod vlakovým nádražím? ne 6a. Pokud, vyhovuje Vám rozsah služeb nabízených sběrným dvorem? ne, chtěl bych: delší otevírací dobu možnost odevzdat i jiné druhy odpadu (vyjmenujte) jiné (specifikujte, prosím) PRO MAJITELE ZAHRAD 7. Jak nakládáte s odpady ze zahrady? kompostuji pálím vozím do sběrného dvora vyhazuji do popelnice vyvážím do přírody jinak (specifikujte, prosím) Máte na zahradě založený kompost? ne 8a. Pokud máte, vhazujete na kompost také rostlinné zbytky z kuchyně? ne 8b. Pokud nemáte, měl byste zájem o pronájem kompostéru od města? ne 9. Využíváte možnost krátkodobého pronájmu štěpkovače? ne 9a. Pokud nevyužíváte, sdělte prosím proč. štěpkovač nepotřebuji nevím o možnosti zdarma si zapůjčit štěpkovač v areálu Technických služeb města jiný důvod (specifikujte, prosím) Vyhovuje Vám současný systém sběru odpadů ve Dvoře Králové nad Labem? ne (specifikujte, prosím) Jak chcete být informován(a) o odpadových záležitostech města? internet, webová stránka města zpravodaj města vývěska obce leták do schránky jinak (specifikujte, prosím)... Prosíme o Vaše další připomínky a náměty týkající se nakládání s komunálním odpadem ve Dvoře Králové nad Labem (v případě nedostatku místa můžete přiložit na samostatném listu papíru): strana 13

14 Noviny královédvorské radnice ÚŘADY PRÁCE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROGRAM PRO OKRES TRUTNOV Pondělí NKR č.10/2010 Název akce Pořadatel, místo konání Čas Celookresní konference pro ZŠ, SŠ a personalisty Úřad práce Trutnov, Horská 5, velká zasedací místnost Den otevřených dveří Střední průmyslová škola, Školní 101, Trutnov Den otevřených dveří MAGIC SCHOOL, s.r.o., Horská 288, Trutnov Angličtina - ukázková lekce začátečníci MAGIC SCHOOL, s.r.o., Horská 288, Trutnov Angličtina - ukázková lekce pokročilí MAGIC SCHOOL, s.r.o., Horská 288, Trutnov Angličtina pro dospělé ukázková lekce Jazyková škola DOMINO, Na Struze 30, Trutnov (bývalá poliklinika) Digitální fotografie PCstorm, Přerušená 357, Trutnov Upravujeme digitální fotografie Střední průmyslová škola, Školní 101, Trutnov Úterý Název akce Pořadatel, místo konání Čas Moderní informační zdroje a požadavky pro vstup na evropský trh práce Úřad práce Trutnov, Horská 5, velká zasedací místnost Den otevřených dveří Střední průmyslová škola, Školní 101, Trutnov Jak hledat na internetu Střední průmyslová škola, Školní 101, Trutnov Angličtina pro dospělé ukázková lekce Jazyková škola DOMINO, Na Struze 30, Trutnov (bývalá poliklinika) Středa Název akce Pořadatel, místo konání Čas Moderní informační zdroje pro volbu povolání Úřad práce Trutnov, Horská 5, velká zasedací místnost Den otevřených dveří Střední průmyslová škola, Školní 101, Trutnov Windows 7 Střední průmyslová škola, Školní 101, Trutnov Excel PCstorm, Přerušená 357, Trutnov Angličtina pro dospělé ukázková lekce Jazyková škola DOMINO, Na Struze 30, Trutnov (bývalá poliklinika) Čtvrtek Název akce Pořadatel, místo konání Čas Vstup na evropský trh práce, práce a studium v zahraničí Úřad práce Trutnov, Horská 5, velká zasedací místnost Den otevřených dveří Střední průmyslová škola, Školní 101, Trutnov AutoCAD Střední průmyslová škola, Školní 101, Trutnov Angličtina pro dospělé ukázková lekce Jazyková škola DOMINO, Na Struze 30, Trutnov (bývalá poliklinika) Pátek ÚČAST NA VŠECH AKCÍCH ZDARMA Název akce Pořadatel, místo konání Čas Den otevřených dveří Střední průmyslová škola, Školní 101, Trutnov Upravujeme digitální fotografie Střední průmyslová škola, Školní 101, Trutnov Angličtina pro dospělé ukázková lekce Jazyková škola DOMINO, Na Struze 30, Trutnov (bývalá poliklinika) Angličtina pro dospělé ukázková lekce Jazyková škola DOMINO, Na Struze 30, Trutnov (bývalá poliklinika) Tkaní a zpracování lnu a vlny ukázkový kurz Dům pod jasanem tkalcovské muzeum, Voletiny 22, Trutnov od Další informace o Týdnu vzdělávání dospělých a odkazy na webové stránky spolupracujících organizací najdete na strana 14

PLACENÁ INZERCE. 3. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci.

PLACENÁ INZERCE. 3. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci. PLACENÁ INZERCE PRAVIDLA S CENÍKEM INZERCE V NOVINÁCH KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE JSOU PLATNÁ OD 1.1.2012. Platností těchto pravidel vč. ceníku zaniká platnost pravidel a ceníku schválených usnesením 835/2010-128.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Boskovice, 1. května 2015 VI. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY

Boskovice, 1. května 2015 VI. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY Boskovice, 1. května 2015 VI. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY HISTORIE BĚHU Historie běhu se začala psát v roce 2009, tehdy vznikl nápad uspořádat největší sportovně kulturní akci regionu. V roce 2010 se pořádal

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Pořadatel Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky T.J. Sokol Kolín-atletika Datum Neděle 7. září 2014 Místo Atletický stadion Mirka

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

SK ToRiK. SK ToRiK DOKSY. využití reklamních ploch v areálu klubu. ... sportovní vyžití a relax pro každého... volejbal beachvolejbal nohejbal

SK ToRiK. SK ToRiK DOKSY. využití reklamních ploch v areálu klubu. ... sportovní vyžití a relax pro každého... volejbal beachvolejbal nohejbal NABÍDKA NABÍDKA SK ToRiK využití reklamních ploch v areálu klubu volejbal beachvolejbal nohejbal volejbal beachvolejbal nohejbal... sportovní vyžití a relax pro každého... OBSAH základní informace klub

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více