Číslo 10/2010.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 10/2010. www.dvurkralove.cz"

Transkript

1 NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem ZDARMA KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE Číslo 10/ vychází 29. října Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě PODZIMNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2010 Dne 15. a 16. října 2010 proběhly volby do zastupitelstva našeho města. Z celkového počtu přišlo 5619 voličů, tedy 42,4 %. Největší účast byla v okrsku č. 10 Základní škola Podharť, kde volilo 48,11 % voličů, a naopak nejnižší byla v okrsku č. 7 SŠIS nábřeží Jiřího Wolkera, kde přišlo k volebním urnám pouhých 35,09 % voličů. Odkaz na informace, které se týkají voleb, najdete na úvodní webové stránce města (http://www. mudk.cz/). Náš registrační úřad měl ze zákona mimo jiných úkolů i povinnost provádět kontroly v okrscích jak v našem městě, tak i obcích správního obvodu. Tři jmenovaní zaměstnanci registračního úřadu provedli kontrolu průběhu volebního aktu v 21 volebních okrscích. Ve většině okrsků bylo všechno v naprostém pořádku, v několika okrscích byly odstraněny drobné nedostatky, které neměly vliv na vlastní průběh voleb. Na našem úřadu byla přítomna v průběhu Pokračování na straně 2 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ NEVYMĚNÍŠ - NEPOJEDEŠ POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Povinná výměna řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 Obracíme na všechny držitele platných řidičských průkazů, aby si je včas vyměnili a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách. Kam zajít S žádostí o vydání nového řidičského průkazu se obraťte na odbor dopravně-správních činností na městském úřadě dle místa svého trvalého bydliště. Na tomto úřadě předložte následující doklady : vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu (získáte u informační přepážky registru řidičů) jednu fotografii platný občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti) řidičský průkaz, kterému končí platnost Poplatky Povinné výměny řidičských průkazů nepodléhají správnímu poplatku, pokud nedochází současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu. Za vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, činí správní poplatek 500 Kč. Termín vydání Nový řidičský průkaz vám bude vydán ve lhůtě do 20 dnů. Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODP) Vybíráme z obsahu Podzimní volby do zastupitelstva obce Výměna řidičských průkazů Rekonstrukce nám. TGM Ohlédnutí za Dnem seniorů Sběr zahradního odpadu Městská policie informuje Kulturní příloha KdeCo Archeologický výzkum v DK Knižní tipy Sport PŘÍLOHA: Úřad práce, dotazník-odpady strana 1

2 Noviny královédvorské radnice NKR č.10/2010 ODBORY O MĚSTSKÉHO S ÚŘADU INFORMUJÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE V minulém vydání novin jsme informovali o nové aplikaci mapového portálu Pasport komunikací. Další aplikací, která pomůže v přehledném hospodaření města, je Pasport zeleně. Pasport zeleně (PaZel) obsahuje agendy evidující plochy zeleně, biologické prvky, technické prvky a doplňky, dendrologické informace apod. Základním stavebním kamenem pasportu zeleně jsou plochy zeleně, na které se přehledně váží ostatní informace. Např. plocha parčíku u městské policie ( Živá zahrada ) obsahuje 37 biologických prvků (trávníky, stromy, keře, záhony apod.), 7 technických prvků (kašny, cesty, pěšiny) a 18 doplňků (lavičky, odpadkové koše, pítka apod.). Na podzim loňského roku bylo město rozděleno na provozní plochy zeleně, dále proběhlo prvotní mapování městské zeleně na katastru Dvůr Králové nad Labem a letos pokračujeme s prvotním mapováním v ostatních sedmi katastrech města. Kromě polohy a popisných informací (kategorie, věk, svažitost, stupeň ochrany apod.) je u vybraných biologických prvků přiložena i fotografie stávajícího stavu. Pokračování ze strany 1 celých voleb pracovnice na oddělení občanských průkazů pro případ, že by některý občan potřeboval vyhotovit občanský průkaz. Této možnosti využilo za celý předvolební týden 7 občanů, v sobotu se dostavili 3 občané pro občanský průkaz. Poslední žadatel využil služeb firmy OK FOTO dokonce po zavírací době, tj. v hod. Volební lístky roznášeli opět pracovníci MěÚ Dvůr Králové nad Labem, kteří měli jasné příkazy roznést volební lístky občanům dle adresy trvalého pobytu. I nyní došlo k mnoha dotazům a připomínkám, že některý občan již několik měsíců a někdy i let na uvedené adrese nebydlí. Jak jsme již podávali informaci při minulých volbách, tato problematika je ve většině případů řešitelná a bližší informace vám podá osobně pracoviště evidence obyvatel. Za celý volební tým bych chtěla popřát nově zvoleným zastupitelům hodně síly, elánu a energie při plnění volebních programů a práce pro město. Za volební tým Jaroslava Kirschová JAK NA ZLEPŠENÍ ÚDRŽBY MĚSTSKÉ ZELENĚ ZAČALI JSME EVIDENCÍ Dendrologické informace (druh stromu, průměr kmene, výška, vitalita, zdravotní stav apod.) byly pro část území doplněny z projektů zaměřených na regeneraci městské zeleně a průběžně je reviduje a doplňuje specialista z technických služeb. O míře naplnění ke dni informuje tabulka na konci článku. Aplikace byla v květnu letošního roku předána do rutinního provozu garantem obsahu je příspěvková organizace Technické služby města. Veřejnosti je přístupný mapový projekt pasportu zeleně, který přehledně informuje o poloze a základních typech daného prvku (viz obrázek). Aplikace je v plném rozsahu dostupná v rámci interní sítě města informace z pasportu zeleně jsou důležité zejména pro správu městské zeleně, pro činnost odboru životního prostředí, příp. i pro odbor výstavby a územního plánování. Kompletně naplněný pasport zeleně bude sloužit jako poklad pro plánování výdajů za údržbu městské zeleně. Zdravou městskou zeleň a pocit bezpečí při pobytu v její blízkosti přeje Mgr. Emil KUDRNOVSKÝ, Ph.D. správce GIS Agendy pasportu zeleně (PaZel) Stav prvotního naplnění Počet prvků / příp. jejich plocha Plochy Hotovo 264 Biologické prvky Probíhá mapování / 44 ha Technické objekty Probíhá mapování 554 Doplňky Probíhá mapování Dendrologie Průběžně plněno Zásahy Průběžně plněno Výřez mapového projektu pasportu zeleně. Mapový portál je k dispozici na webových stránkách města (www.mudk.cz) pod odkazem Mapy nebo přímo na URL adrese - DEN SENIORŮ A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Pátek byl pro mnoho lidí dnem, na který budou dlouho a s radostí v srdci vzpomínat. Město Dvůr Králové nad Labem uspořádalo pro seniory v Hankově domě historicky první Den seniorů. Svět si tento den připomíná již od roku Musím za sebe, své zaměstnance i za naše uživatele říct, že to byl nádherný den, plný nečekaných setkání, lidské vzájemnosti, pohody a zábavy. Za to patří dík zejména vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí paní Bc. Kateřině Pištorové, která toto odpoledne organizačně zajistila. Sociální a související služby na území města se prezentovaly v předsálí Hankova domu. Jednalo se o služby: Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem, Farní charita, Domov důchodců, Diakonie ČCE, Domov sv. Josefa a související služby, Královédovrská Arnika, Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz diabetiků, Klub důchodců Sadová, Klub důchodců Žireč, Agentura domácí ošetřovatelské péče, prodejna zdravotnických potřeb p. Petra Ilieva, firma Patron a v neposlední řadě střední škola informatiky a služeb (SŠIS), která informovala o Univerzitě třetího věku v našem městě. Pro návštěvníky bylo přichystáno dostatek občerstvení a nádherné zábavy v podobě vystoupení Podzvičinky a dětí ze základní umělecké školy. Někteří návštěvníci si i zatancovali. Setkání, ke kterým zde docházelo, byla často velmi dojemná. Naše organizace se tohoto odpoledne rovněž zúčastnila. Pro návštěvníky připravila letáky, brožury, informace o službách a panel plný fotografií ze života zejména našich uživatelů. Zaměstnanci zajistili hůře pohyblivým lidem dopravu a potřebnou pomoc. Co považuji za velmi důležité, měli jsme možnost se blíže poznat s ostatními poskytovateli sociálních služeb, navázat užší spolupráci a předat si tolik potřebné informace o fungování našich organizací. Ne všechny potřeby našich uživatelů jsme schopni zajistit vlastními silami a zde se bez spolupráce s ostatními poskytovateli neobejdeme. TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Na tento den navázal Týden sociálních služeb, který vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvo práce a sociálních věcí, a my jsme otevřeli dne 4. a 5. října své dveře veřejnosti. Zájemci ze stran veřejnosti měli možnost prohlédnout si oba domy s pečovatelskou službou (v ul. El. Krásnohorské a v ul. Sadové), nahlédnout do bytů a získat potřebné informace. Akce byla spojená s prevencí kriminality, se kterou se, bohužel, naši starší spoluobčané rovněž setkávají. Ukazuje se, jak stále chybí informace, byť se zdá, že jsou všude kolem nás. Dny otevřených dveří budou proto každoročně v tuto dobu pořádány. Na tomto místě bych ráda poděkovala všem zaměstnancům Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem za jejich nelehkou a obětavou práci, bez nichž by nebylo možné poskytovat uživatelům našich služeb péči na tak vysoké lidské a současně profesionální úrovni. Bc. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem strana 2

3 NKR č.10/2010 ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB V MĚSÍCI ŘÍJNU Ve spolupráci s odborem životního prostředí se naši pracovníci podíleli na svozech nebezpečného a objemného odpadu. Podle předem zveřejněného rozpisu měli občané možnost odevzdat odpad, který nelze uložit do odpadových nádob. V ulici Pod Lesem jsme provedli přeložku kabelového vedení veřejného osvětlení a přemístění lampy, také zde došlo k opravě odvodnění komunikace, u garáží v ul. Kollárova byl opraven asfaltový povrch komunikace, na městském hřbitově jsme pokračovali ve výstavbě nového kolumbária. Zahájili jsme novou sezónu na zimním stadionu, objekt byl napojen na nový horkovod, byla provedena kompletní revize ocelové konstrukce zimního stadionu, u vstupu na letní stadion došlo k osazení nové brány, bylo provedeno zazimování plaveckého bazénu na městském koupališti tím, že na hladinu byly umístěny plováky, byla provedena příprava celého areálu koupaliště na zimní období. Na úseku údržby zeleně proběhlo letošní poslední pokosení trávníků, na hřbitově pracovníci odklízejí spadané listí, ostříhali zde všechny živé ploty, provedli dosadbu uhynulých nebo vandaly zničených výsadeb keřů a stromů, dále na území města tvarovali živé ploty. Na křižovatce ul. Tyršova a Sladkovského nainstalovali nové zábradlí, to původní bylo zcela zničeno při dopravní nehodě. Z dotace Královéhradeckého kraje jsme pořídili štěpkovač dřevní hmoty. Tento stroj najde své uplatnění již v nadcházející sezóně při likvidaci větví z pokácených stromů a z prořezávek keřů. Takto vyrobenou štěpku budeme používat na mulčování výsadeb keřů. Rádi bychom upozornili občany, že poskytujeme v případě zájmu posypový materiál na zimní údržbu komunikací. REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ TGM DLAŽBA UŽ POKRÝVÁ TÉMĚŘ CELÉ NÁMĚSTÍ Poměrně příznivé podzimní počasí umožňuje stavebním firmám intenzivně pokračovat v postupu prací. Na dopravně zklidněných plochách v prostoru náměstí je pokládána pískovcová dlažba. Na komunikaci před spořitelnou a městským úřadem je pokládána dlažba žulová a obruby. Místy se objevují kostky zbarvené z podélného dopravního značení. Takto obarvenou dlažbu bude realizující stavební firma ještě před dokončením a předáním celé stavby postupně řešit. V chodnících před městským úřadem společnost ČEZ začala s výměnou kabelů nízkého a vysokého napětí. V souvislosti s objevujícími se připomínkami na průběh a stav dláždění je potřeba si uvědomit, že bylo požadováno použití původních kostek a že celé území náměstí je stavba, která bude dokončena a předána na konci roku Do té doby budou jednotlivé připomínky ve spolupráci s památkáři, architekty a stavební firmou řešeny. NÁVŠTĚVA PŘEDSEDY ČMFS IVANA HAŠKA V JUTĚ Noviny královédvorské radnice V objektu čp. 83, kde bude sídlit základní umělecká škola, se provádí betonáž trámového stropu a budou vybetonovány atiky. Následně bude probíhat příprava objektu na provádění zimních prácí. Postupně pokračuje montáž elektrických rozvodů a vodovodního a kanalizačního potrubí. Na konci září skončila po čtyřech měsících druhá finanční etapa projektu. Za toto období bylo profinancováno necelých 20 milionů korun. Z toho téměř 16 milionů korun by se mělo do konce roku vrátit zpět na účet města z prostředků Evropské unie. Dušan Kubica referent odboru rozvoje, investic a majetku města I. Hašek v doprovodu předsedy komise pro stadiony a hrací plochy ČMFS Petra Voženílka navštívil závod na výrobu umělých trávníků společnosti JUTA v Žirči. Generální ředitel Ing. Jiří Hlavatý seznámil představitele ČMFS s výrobním programem společnosti a pozicí JUTY jak na tuzemském, tak zahraničním trhu. ČMFS prostřednictvím komise pro stadiony a hrací plochy realizuje vlastní projekty výstavby s přírodním i umělým trávníkem. Vzhledem k dynamickému rozvoji umělých trávníků nové generace vydává atestace ČMFS pro hřiště užívaná k soutěžním utkáním. Důvodem návštěvy představitelů fotbalového svazu bylo jednání o možnostech vzájemné spolupráce při realizaci hřišť v oblasti vývoje a ověřování nových konstrukcí trávníků. ČMFS pozitivně hodnotí spolupráci společnosti JUTA s technickou komisí FIFA, jejímž výsledkem bude vystavení certifikátu FIFA 1 star(ut3g) pro hřiště BielskoBiala v Polsku. Testy prováděla akreditovaná laboratoř SportsLabs ze Skotska a výsledky plně splňují parametry FIFA. Certifikát FIFA umožňuje stát se členem ESTO/European synthetic turf org./, které v současnosti zastupuje 17 výrobců umělých trávníků. Pan Hašek vysoce ocenil skutečnost, že tak specifický výrobek, jakým je umělá tráva, má českého výrobce, který se v krátké době řadí mezi renomované zahraniční výrobce, působící již dlouhodobě na trhu. V závěru návštěvy si I. Hašek prohlédl vlastní výrobu trávníků a byl překvapen množstvím typů a konstrukcí trávníků. Zajímal se o zkušební laboratoře a simulátory provozního zatížení. Konstatoval, že dynamika rozvoje této oblasti vývoje vytváří předpoklad pro spolupráci v dalších letech a vytváří se tak spojení mezi dvěma ryze českými subjekty, které se mohou doplňovat a vzájemně ovlivňovat. Podle slov generálního ředitele byla celá investice žirečského moderního závodu pořízena z úvěrů a vlastních peněz, bez dotací z různých fondů nebo evropských peněz. Na závěr ing Hlavatý spokojeně potvrdil, že návštěva Ivana Haška v Jutě není rozhodně poslední. Hana Sedláčková KONTEJNERY NA ELEKTROZAŘÍZENÍ Vážení spoluobčané, město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL připravuje rozmístění červených kontejnerů na sběr použitých drobných elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Nádoby jsou vybaveny speciálním boxem pro sběr baterií. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky. Kontejnery budou na podzim letošního roku umístěny na 11 vybraných stvištích kontejnerů na tříděný odpad (seznam stvišť kontejnerů je zveřejněn na úřední desce MěÚ). Drobné elektrospotřebiče již nebude třeba nosit až na sběrný dvůr, ale každý je bude moci kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů. Ing. Eva Šírková odbor životního prostředí (OŽP) MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM POŘÁDÁ SBĚR ZAHRADNÍHO ODPADU 2010 Určeno pouze pro fyzické osoby! VĚTVE - LISTÍ Na níže uvedených místech budou přistaveny velkoobjemové kontejnery k odložení zahradního odpadu. V žádném případě nenoste jiné než uvedené druhy odpadů, obsluha - pracovník TSM - je nebude přijímat. ČTVRTEK Žireč - u obchodu* Klicperova u pekárny* Hradecká naproti Milcomu Žirecká Podstráň trafo Slunečná x Okružní* Klazarova - v polovině ulice PÁTEK Verdek Podháj - naproti čp. 69 Jiráskova x Švecova Rokycva x Poděbradova Raisova x Sylvárovská Čechova x Hlávkova* E. Krásnohorské x Do Lánů SOBOTA Žižkov * Smetva býv. prodejna* Slovany - u zahrádek V Lukách (býv. sad Míru) Alešova - u zahrádek Strž - u zahrádek PONDĚLÍ Pod Lesem x Purkyňova Heydukova x Luční* Kotkova x Šafaříkova* Tyršova x Nedbalova (u čp. 772) Dvořákova x Březinova Hradecká x Žižkova ÚTERÝ Žireč - u cyklostezky Raisova x Sochorova* Na Vyhlídce x Na Výsluní Žireč - bytovky* Lipnice u rozvodny* Verdek* STŘEDA Zboží u Malibu* Máchova* Rašínovo nám Zborovská* Fibichova x Spoj. národů* Roháčova x Rokycva * stviště je v blízkosti kontejnerů na papír, sklo a plasty strana 3

4 Noviny královédvorské radnice NKR č.10/2010 FOTOZPRÁVY UJEL BEZ ZAPLACENÍ Součástí výkonu pravomoci MPDK je i součinnost s orgány Policie ČR. Příkladem je pátrání po vozidle, jehož řidič ujel od čerpací stanice bez zaplacení. ASISTENCE U VYPUŠTĚNÍ VODY Z CHLADIČE Hlídka MPDK zajišťovala preventivní činnosti, dohled nad veřejným pořádkem a asistovala při realizaci dopravních omezení na akci Než vypustíme vodu z chladiče. HASIČI POD HANKOVÝM DOMEM Hasiči z několika evropských zemí soutěžili v klasických disciplínách na stadionu pod Hankovým domem. MPDK při této příležitosti zajišťovala dohled a pomáhala zejména s organizací dopravy na stadionu a v jeho okolí. DNY SENIORŮ U příležitosti Týdne seniorů provedla skupina prevence MPDK tři prezentační akce zaměřené na pomoc seniorům, poradenskou a konzultační činnost. Součástí prezentací byla mimo jiné i služba opatřování podpůrných prostředků retroreflexními prvky. PRANOSTIKA NA MĚSÍC LISTOPAD Zdroj: Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží. Motoristé, máme se na co těšit Bc. Jindřich Hauke, určený strážník MPDK strana 4 NOVĚ VZNIKLÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ V NAŠEM MĚSTĚ!! V našem městě vzniklo na sklonku léta nové občanské sdružení s názvem FURT VEN- KU!!, o.s. Občanské sdružení chce umožnit dětem, rodinám a široké veřejnosti setkávat se k rozmanitým aktivitám ve volné přírodě. Činnost zahájilo klubem, inspirovaným lesními školkami, s dětmi v přírodě, za každého počasí! Hlavním posláním občanského sdružení FURT VENKU!! je podporovat a budovat vztah člověka k přírodě pomocí aktivit provozovaných v úzkém sepětí s přírodou. O.s. FURT VENKU!! chce umožnit nejen dětem, ale i dospělým, prarodičům, rodinám i širší veřejnosti setkávat se k těmto činnostem ve volné přírodě. Snažíme se podporovat ekologické povědomí, sounáležitost s přírodou, tradice, vztah k místu a okolí bydliště a také budovat zodpovědnost za prostředí, ve kterém žijeme. Na začátku října zahájilo FURT VENKU!!, o.s., svoji praktickou činnost otevřením tzv. Lesního klubu, který je inspirován činností lesních mateřských škol v Německu i České republice. Zde mají děti možnost pravidelně jedno odpoledne v týdnu trávit čas v malebném prostředí přírody v okolí Labe u městské části Verdek. Čas strávený s dětmi je naplněn nejen pozorováním přírody, ale i praktickým poznáváním konkrétních druhů rostlin, zvířat, plodů. Děti se učí, že je možné se zabavit a vyhrát si bez uměle vytvořených a nákladných hraček. K tomu jim stačí, co najdou v lese a na louce. Poznávají přírodu v proměnách počasí i ročních období prostě jsou furt venku. Kontakt: Zajímavé odkazy: ZPRÁVIČKY ZE ŽIRAFY Na listopad jsme kromě pravidelného programu připravili pro naše návštěvníky spoustu zajímavých akcí. Tak jen vybírejte z následující nabídky. V úterý v 10 hod. přiveze do Žirafy paní Neuhauslová značkové dětské oblečení (Next, Gap aj.), které si můžete v případě zájmu za velmi nízké ceny koupit. Domluvíme se zároveň na další vzájemné spolupráci. Ve středu v 10 hod. přijde za dětmi paní Böhmová se svou čivavou Májou. Zakoupili jsme cvičební pomůcky, lávky, obruče, překážky a švédskou lavičku, ze kterých lze vytvořit nejrůznější dráhy, které prověří zručnost a šikovnost našich malých návštěvníků. Pomůcky budou používány při programech Cvičeníčko, Zpívánky, Šikulky, Školka nanečisto a Klub miminko a také při canisterapii. V úterý od 10 hod. proběhne přednáška Zoubky, zuby, zoubečky na téma dentální hygiena malých dětí. Rodiče a děti se zábavnou formou seznámí se správnou péčí o dutinu ústní. Zubní kazy mají čím dál menší děti a učení se s humorem je pro ně nejlepší motivací. V pondělí od 15:30 hod. navštíví naše mateřské centrum divadelní společnost Úsměv. Herci si pro naše malé diváky připravili hrané pohádkové představení O veliké řepě. Vstupné je 50,- pro dospělého, děti mají vstup zdarma. Zájemci o představení se mohou hlásit u služby v centru nebo na níže uvedeném kontaktu. Prostorová kapacita centra je omezena, hlaste se proto včas a rezervujte si na pohádku místo zaplacením vstupného! Všechny srdečně zveme! Kontakt: tel: , web: Mgr. Linda Mocová VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ OPĚT PO 40 LETECH Německý ovčák je již několik desetiletí velmi oblíbeným plemenem (pro svoji povahu i vzhled), je to také jeden z nejčastějších zástupců sportovní kynologie. Proto se rozhodli pořadatelé, členové ZKO Nový Svět č.686 a p. Kejzar (celoživotní chovatel NO), uspořádat 10. října oblastní výstavu německých ovčáků a obnovit tak tuto dřívější tradici v našem městě. Třídy dorostu, mladých, dospívajících a pracovní posuzoval rozhodčí exteriéru p. Zavadilík. Díky sponzorům HPF Hájek PET FOOD a městu Dvůr Králové n.l. obdrželi vítězové jednotlivých tříd hodnotné ceny a příznivci tohoto plemene i náhodní diváci se po celý den mohli kochat krásou psího ochránce, sportovce, pomocníka i společníka německého ovčáka. Výsledky i fotky z výstavy jsou ke zhlédnutí na stránkách Daniela Hoblová Róťa - rotvajler, pes vhodný pouze do rukou zkušeného pejskaře, vhodný ke střežení objektu Otis - vlkošedý kříženec německého ovčáka, zpočátku nedůvěřivý, ale ke svým lidem poslušný a milý, dobrý hlídač zahrady Kazan - německý ovčák, pohlídá zahradu, ale zároveň potěší jako společník Bob - kokršpaněl - senior, ale stále temperamentní a vyžadující procházky a náklonnost

5 NKR č.10/ LISTOPADU 2010 OD 15 HODIN SÁL HANKOVA DOMU USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA ÚVODNÍ WEBOVÉ STRÁNCE MĚSTA GYMNÁZIUM SLAVILO V září 2010 uplynulo 120 let od založení gymnázia v našem městě. Toto významné jubileum nejprve připomenula výstava, která byla od 13. září instalována v městském muzeu. Představila historii i současnost školy a pobavila při čtení školních perliček. Jádro oslav bylo naplánováno na poslední víkend v září. V pátek 24. září se v Hankově domě uskutečnila slavnostní akademie pro širokou veřejnost. Předvedené výstupy byly z velké části autorské a studentský přístup z nich byl patrný. Nejeden příslušník starší generace si povzdechl: To bychom za našich časů nemohli V sobotu dopoledne patřila budova gymnázia absolventům, kteří vzpomínali na dřívější uspořádání tříd a hodnotili současné vybavení školy. Z nainstalovaných výstavek a atrakcí se pochopitelně největší pozornosti těšila tabla, která vyplnila celou aulu. Po jedenácté hodině se školní budova začala vyprazdňovat, protože se absolventi přemístili do Hankova domu, kde došlo k oficiálnímu setkání. To začalo přivítáním a projevem ředitele školy Mgr. Josefa Běliny a pokračovalo studentskou akademií. Odpoledne se sešli absolventi po ročnících a třídách ve velkém sále Hankova domu, v Zábavním centru Zálabí a dalších restauračních zařízeních města. Setkání se zúčastnilo více než sedm set absolventů gymnázia. Nejstaršími účastníky byli tři absolventi, kteří studium na gymnáziu zakončili maturitní zkouškou v roce Podle ohlasů, které jsme vyslechli, a děkovných dopisů, které jsme obdrželi, se oslavy většině účastníků líbily. Děkuji touto cestou všem kolegům a studentům, kteří se o zdárný průběh akce zasloužili. Zájemci o výroční almanach, který byl k oslavám vydaný, ho mohou získat v kanceláři gymnázia. Totéž platí také pro přihlášené absolventy, kteří se nakonec setkání nemohli zúčastnit. RNDr. Vladimír Hušek BĚH SCHULZOVÝMI SADY Dne se ve Dvoře Králové n.l. uskutečnil již 10. jubilejní ročník vytrvalostního běžeckého závodu BĚH SCHULZOVÝMI SADY. Tento závod je určen pro děti z našeho města a blízkého okolí. Pro děti od 1. do 9. třídy jsou připraveny tratě dlouhé od 500 do 1500 metrů. Pořadatelé z řad učitelů se každý rok snaží závod dětem zatraktivnit a to se jim naštěstí za podpory města Dvora Králové n.l., firmy CARLA a Královéhradeckého kraje daří. Svědčí o tom i letošní účast, když se na start postavilo více než 400 dětí. Letošní ročník přibyla navíc samostatná kategorie prvňáčků a vzhledem k jubileu byly rozdávány jak pohár za první místo, tak i medaile za druhé a třetí místo. K nim samozřejmě diplomy a spousta dalších cen v podobě sladkostí. Atmosféru zpříjemnilo ozvučení celého parku i přítomnost moderátorů Hitrádia Magic, kteří letos rozdávali nafukovací balónky a další drobné ceny pro doplňkové srandasoutěže. Uvidíme, jak bude dobře zaběhnutá akce pokračovat v dalších ročnících. Přijďte se se svými dětmi podívat! Mgr. Jiří Baier ředitel závodu ZŠ PODHARŤ STMELOVACÍ VÝLET 6. TŘÍDA V pondělí ráno jsme se shromáždili před školou a šli na autobusovou zastávku. Autobus sice přijel o čtvrt hodiny později, ale přijel. Všichni nastoupili a po hodině jízdy jsme dorazili do Vrchlabí. Z Vrchlabí jsme se vydali pěšky do Strážného na chatu Diana. Tam jsme se ubytovali a naobědvali. Po obědě jsme měli hodinu volna. Pak jsme vyrazili na velkou túru do hor. Přišli jsme přesně na večeři. Po večeři jsme hráli hry, nejdříve venku a potom když už se stmívalo- jsme se přemístili do klubovny. Druhý den jsme se vydali na celodenní výlet. Cesta vedla do kopce (jsme přece na horách) na Hříběcí boudy, kolem Rennerovek do bufetu Na Rozcestí. Zde jsme se posilnili. Krakonoš ale neměl dobrou náladu a seslal na nás déšť, pochod do Špindlerova Mlýna byl zdolán mokrou nohou. V místní cukrárně jsme si zaslouženě dali něco dobrého na zub. Autobusem jsme se dopravili do Strážného. Závěrečný kopeček byl poslední tečkou. Po večeři jsme se utahaní sešli v klubovně, napsali jsme malý testík a hráli hry. Poslední den jsme se museli dostat pěšky do Vrchlabí na autobus a oběd jsme si již dali ve školní jídelně. A. Vaisová, T. Pastvová 6.třída EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ Jako každým rokem, tak i letos si žáci ZŠ Schulzovy sady připomněli Evropský den jazyků. Tentokrát bohatý program připravili nejen učitelé cizích jazyků, ale také DDM Jednička. Některé třídy plnily úkoly v anglickém jazyce v zoologické zahradě, jiné tvořily projekty o jednotlivých evropských zemích, poslouchaly tradiční hudbu či ochutnávaly místní speciality. Zaměstnanci DDM Jednička pak pro děti v rámci Dne otevřených dveří připravili mnoho zajímavých činností, ukázek i jazykových soutěží. Děti si např. vyzkoušely skákání na trampolíně, malování na obličej, hledání cizojazyčných slovíček nebo skládání anglických vět. Děkujeme kolegům z DDM a těšíme se na další společné akce. Mgr. Lucie Kučerová, ZŠ Schulzovy sady EXPEDICE KLUBU NATURA ŠVÝCARSKO 2010 Na realizaci projektu přispělo město Dvůr Králové nad Labem. Expedice Klubu NATURA do země bank, přesných hodinek, čokolády a sýrů. Švýcarsko leží v jihozápadní části Evropy a jeho největší město je Zürich (Curych), který jsme navštívili při naší první zastávce. Prohlédli jsme si místní zoologickou zahradu, která nás velmi zaujala. Zürich však není hlavní město Švýcarska. Tím je Bern. Ubytovaní jsme byli v horské vesničce Visperterminen. Leží zde jedna z nejvýše položených vinic a výroben vína v Evropě. Plnoletí mohli kupovat a ochutnávat víno, které zrálo přímo na svazích. Poté jsme navštívili místní sýrárnu, kde byla také připravena vynikající ochutnávka. V dalších dnech jsme zavítali do známého horského střediska Zermatt, odkud jsme se vydali podívat z vrcholu Gornergrat (3 089 m. n. m.) na ještě známější Matterhorn (4 478 m. n. m.). Viděli jsme ledovec Rhôneglet- cher, ze kterého vytéká řeka Rhôna, a zajímavou scenérii vysokohorských silnic Furkapass (2 431 m. n. m. ). Také jsme vyjeli na horský hřeben se starými borovými porosty, odkud se většina z nás vydala přímo k dalšímu ledovci Aletschgletcher, který je nejdelší v Alpách ( 24 km ). V navštívených místech samozřejmě probíhala biologická práce plná nových poznatků. Volné chvíle jsme trávili prohlídkou naší vesničky, učením se na poznávačku rostlin, odpočinkem po dlouhých túrách a někteří nadšení sportovci nalezli uspokojení v podobě moderního fotbalového hřiště. Zpáteční cesta nás zavedla do Lichtenštejnského knížectví, konkrétně do hlavního města Vaduz. Symbolem Vaduzu je hrad postavený na skále, který se tyčí nad městem. Když jsme projížděli městem Bregenz v Rakousku, které leží na břehu Bodamského jezera, viděli jsme světovou zajímavost plovoucí pódium, kde se hrají muzikály, opery i divadelní hry. Ze břehu jsme chvíli poslouchali část opery Aida. Expedice Švýcarsko se vydařila, od unikátních zážitků, přes krásnou krajinu, po výborné vaření paní kuchařky. Eliška Janáková, 2.C Gymnázium Dvůr Králové n/l strana 5

6 PLACENÁ INZERCE PRAVIDLA PRO INZERCI V NOVINÁCH KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE (PLATNÁ OD Č. 9 / 2010) 1. Inzerce je v NKR zveřejňována za úplatu. Platba za zveřejnění inzerátu musí být uhrazena k datu splatnosti. Výši úhrady za inzerci schvaluje Rada města Dvůr Králové nad Labem. 2. Inzerci je zpravidla vyhrazen prostor dvou stran. O výjimkách rozhoduje redakční rada, případně vedení města. Inzerci je možno zveřejnit i prostřednictvím vkládaných listů. 3. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci. 4. Uveřejňování reklamy a inzerce se řídí zákonem č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zákonem o regulaci reklamy. 5. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit: a) inzerci či reklamu zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, b) reklamu klamavou, c) reklamu či inzerci, která je v rozporu s dobrými mravy, obsahuje jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadá náboženské či národnostní cítění, ohrožuje obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižuje lidskou důstojnost, obsahuje prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu a reklamu, která napadá politické přesvědčení, d) reklamu či inzerci, která podporuje chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. 6. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci, kterou uzná za nevhodnou z jiných důvodů.

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 11/2013 Vychází 30. listopadu 2013 www.dvurkralove.cz Dvůr Králové nad Labem - město podporující sociální služby V této

Více

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014 Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. listopadu 2014 ZDARMA 10 2014 Výsledky voleb, 1-2 koaliční dohoda Kácení dřevin 3 Rekonstrukce 3 mimo les ulice 28. října On-line rezervace 4 vstupenek Obec

Více

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2012 Leden příštího roku přinese celou řadu změn pro příjemce

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

RADNICE. Číslo 01/2011. Vychází 31. ledna

RADNICE. Číslo 01/2011. Vychází 31. ledna NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Vánoce přerušily práce na stavbě základní umělecké školy, ale hned po novém roce se opět začalo pracovat. Provádí se montáž ústředního

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L. Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 30. května 2014 ZDARMA 5 2014 Rekonstrukce 2 silnice v Kocbeři Otevření Tyršova 3 koupaliště Novinky DéKá 4 festu Úspěchy místních 9 škol Mladší dorost 11 házené

Více

Číslo 7/2013. Vychází 1. srpna 2013

Číslo 7/2013. Vychází 1. srpna 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 7/2013 Vychází 1. srpna 2013 KRÁLOVÉDVORSKÉ KOUPALIŠTĚ SLAVÍ 80. NAROZENINY Obraz Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad

Více

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Červenec 2009 Číslo 7 www.dvurkralove.cz 100.000,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi V souvislosti s letošními ničivými

Více

V průběhu svého panování královna postupně navštěvuje a poznává ostatní věnná města. V letošním roce předá vládu nové královně královských

V průběhu svého panování královna postupně navštěvuje a poznává ostatní věnná města. V letošním roce předá vládu nové královně královských Vychází 4. září 2006 Ročník XII. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vyhlídkový let pro královnu věnných měst V říjnu loňského roku reprezentovala Radka Machková, studentka Střední pedagogické

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Vychází 30.11.2007 Ročník XIII. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Omlouváme se občanům města za tiskovou chybu termínu konání zastupitelstva

Více

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Nedbalova ulice čeká na nový most

Nedbalova ulice čeká na nový most Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 29. dubna 2015 ZDARMA 4 2015 Zhodnocení půlroční práce vedení města 2 3 Plány ve Valové 4 uličce Novinky na hřišti 4 Královédvorský 4 v Podharti okruh Férová

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz říjen 2010 Chrudim bude mít svůj Panteon Bude v říjnu Jan Nepomuk Štěpánek

Více

Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Zrekonstruované sportovní hřiště v areálu ZŠ Schulzovy sady Nová dráha na krátké sprinty Foto: D. Kubica ZŠ Schulzovy

Více

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 LISTY 6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 Vysoká sokolská pocta pro město Lysá nad Labem Květinová slavnost... 1 Slavnosti Labe...

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Ze společnosti Nohejbalisté dosáhli na tituly. Z knihovny Knižní novinky. Z historie Posvícení

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Ze společnosti Nohejbalisté dosáhli na tituly. Z knihovny Knižní novinky. Z historie Posvícení Ročník 51. / září 2012 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Ze společnosti Nohejbalisté dosáhli na tituly Z knihovny Knižní novinky Z historie Posvícení Podnikáme Úklid od profesionálů 15 28

Více