O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/ Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod"

Transkript

1 O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/ Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str Poty tíd, žák a pracovník školy Školní družina a školní klub Integrovaní žáci Úast v soutžích Další vzdlávání pedagogických pracovník Kontrolní a inspekní orgány Prevence soc. patologických jev Školní jídelna Smování rozvoje školy Poet žák osvobozených od povinné školní docházky za šk.r. 1999/ Údaje o celkové innosti školy ve šk.r. 1999/ Charakteristika školy Další školní aktivity Spolupráce s fakultami Spolupráce s rodii a KPŠ 25 Závrené informace Pílohy 2. Výroní zpráva o hospodaení školy ve šk.r. 1999/2000

2 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu s 17 e odst. 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správ a samospráv ve školství, ve znní pozdjších pedpis. Údaje jsou uvádny k

3 1.2 Soubor údaj o škole Poty tíd, žák a pracovník školy 1. Poet tíd 1.stupe 10 2.stupe 9 celkem Poet žák celkem Prmrný poet žák na tídu 22,10 4. Poet pracovník celkem fyz.os. 48 pep.poet 44,67 5. Poet pedagogických pracovník v. zást. a ed. šk. fyz.os. 33 pep.poet 28,38 6. Poet uitel v. zást. a ed. šk. fyz. os. 28 pep.poet 24,13 7. Aprobovanost výuky 93,32 % 8. Poet nových absolvent uitelského studia, kteí nastoupili bhem šk.r. 1999/20000 fyz.os. 0 pep.poet 0,00 Poet ostatních uitel, kteí nastoupili bhem šk.r. 1999/2000 fyz.os. 6 3

4 Poet uitel, kteí odešli k fyz.os Poet žák osvobozených od povinné školní docházky 1999/2000 fyz.os. 0 tabulka 1 Poet tíd bžné tídy 19 specializované tídy 0 Poet žák celkem bžné tídy 420 specializované tídy 0 Prmrný poet žák na tídu v bžné tíd 22,1 ve specializované tíd 0 Prmrný poet žák na uitele (v. pedag. zást. a ed. šk.) v bžné tíd 15 Poet pracovník celkem (fyz. os. / pep. poet) 48 / 44,67 Poet pedag. prac., tj. vetn pedag. zást. a ed. šk. (fyz. os. / pep. po.) 33 / 28,38 Aprobovanost výuky v procentech 93,32 Poet nových absolvent, kteí nastoupili bhem šk.r. 1998/99 (fyz.os.) 0 Poet ostatních uitel, kteí nastoupili (fyz.os.) 6 Poet uitel, kteí odešli (fyz.os.) 4 Poet žák osvobozených od povinné školní docházky za šk.r. 1998/99 0 Školní družina poet oddlení 4 poet žák 116 Školní klub poet skupin 6 poet žák Školní družina a školní klub 4

5 tabulka 2 poet odd. poet žák Školní družina Školní klub Školní družina Provoz školní družiny je pizpsoben provozu školy plynule na sebe navazují. Ve šk.r. 1999/2000 školní družina otevela tyi oddlení a mla možnost rozšíit své prostory, takže každé oddlení má svou samostatnou místnost. Tím je zajištna kvalitnjší práce s dtmi ve školní družin, zejména v innosti výtvarné, estetické a kulturn spoleenské. Není opomíjena ani tlovýchovn sportovní innost a dopravní výchova, je využívána školní zahrada a hišt. Bhem školního roku se družina prbžn vybavovala nábytkem, pomckami, hrami a hrakami, takže se dti v družin cítí velmi píjemn, o emž svdí i vzrstající poet dtí navštvujících školní družinu, pestože celkový poet malých dtí na škole klesá. Bhem svých odpoledních inností si žáci rozšiují své dovednosti a podílejí se i na spoleenských akcích poádaných školou, nap. celoškolní výstavy výtvarných a rukodlných prací, vánoních vystoupení, bevnovského posvícení, Scholy Pragensis a jiných akcí veejných organizací. Provoz školní družiny respektuje pání rodi pebírat dít kdykoli bhem odpoledne a umožuje dtem bhem odpoledního pobytu v ŠD navštvovat i jiné odpolední volnoasové aktivity (tenis, keramika, mažoretky, tanení kroužek, sportovní kroužky aj.), které škola nabízí všem žákm. Školní klub Ve šk.r. 1999/2000 byly ve školním klubu oteveny tyto obory: keramika - výtvarná výchova rodinný klub hra na zobcovou flétnu hra na klavír aerobic 5

6 Cílem školního klubu je pedevším nabídnout dtem jejich oblíbené innosti pro odpolední hodiny a pomoci tak omezit xxxx trávení jejich volného asu a s tím i související pípadné zamezení zneužívání návykových látek a dalších soc. patologických jev. Školní sportovní klub lenská základna Školního sportovního klubu Ddina byla i ve šk.r. 1999/2000 široká, mla 150 len a tvoili ji žáci I. a II. stupn. Mladší žáci navštvovali pedevším kroužky míových her, pro všechny žáky byl i nadále velmi oblíbený stolní tenis, florbal, basketbal, kopaná a tenis. Všechny sportovní innosti probíhají pod vedením zkušených trenér a uitel tlesné výchovy. Protože Školní sportovní klub Ddina je lenem Asociace školních sportovních klub R, žáci se pravideln zúastují sportovních soutží poádaných AŠSK. I sportovní innosti Školního sportovního klubu se stávají souástí školního Minimálního programu protidrogové prevence Škola bez drog. Výbor AŠSK R schválil podporu Centra sportu pi ZŠ Ddina i pro školní rok 1998/99. Centrum sportu pi ZŠ Ddina navštvuje 124 žáci naší školy a 20 z dalších šesti škol Prahy Integrovaní žáci tabulka 3 integrovaní žáci (specifická porucha uení) 48 z toho žáci s individuálním vzdlávacím programem 8 tlesn postižení (tžká slabozrakost) s individuálním plánem 2 Pée o žáky se specifickými poruchami uení Na základ odborného posouzení a doporuení školní psycholožky jsou žáci se specifickými poruchami uení integrováni v bžných tídách. U osmi žák byla diagnostikována výraznjší forma specifické poruchy uení (nejastji dyslexie a dysortografie) a na podklad aktuálních materiál z vyšetení v PPP byl pro tyto žáky potvrzen nárok na finanní píspvek. Práce s nimi se opírá o individuální výukové plány. Bhem školního roku nebyly zaznamenány problémy ve výuce, nejvtší pomoc a respektování obtíží se i nadále projevuje zejména v hodinách cizího jazyka. 6

7 Drábovi OPP Pravidelné návštvy psycholožky z PPP jsou využívány podle poteby mnoha pedagogy, škola oceuje i nabídku zajímavých seminá poádaných PPP bhem školního roku pro výchovné poradce a protidrogové koordinátory, kteí získané dležité informace prbžn pedávají kolegm ve sboru Úast v soutžích tabulka 4 7

8 poty žák typ soutže školní kolo obvodní kolo celopražské Olympiáda v eském jazyce 24 4 Olympiáda v nmeckém jazyce I., II., III.místo 1 - IV.místo Olympiáda v matematice 14 2 Olympiáda v chemii 4 1 Fyzikální olympiáda 12 0 Zempisná olympiáda Biologická olympiáda 15 5 Pythagoriáda 26 2 Poítej s Kulíškem II.místo Historicko zempisná soutž III.místo Dopravn zempisná soutž III.místo Soutž mladých historik III.místo Recitaní soutž "Pražské vajíko" 21 5 Soutž v anglickém jazyce HANDY DANDY Soutž "Hledáme posádku raketoplánu" 6 x 3 - III.místo Tší nás, že po dlouhé dob se žáci zúastnili jazykové soutže v nmeckém jazyce, kde v obvodním kole získali I., II. i III. místo, v celopražském kole vítzka obvodního kola se umístila na IV. míst. tabulka 5 poty žák výtvarné soutže školní kolo finále "Drogy a AIDS" - Zdravý živ.styl, pozitivní aktivity v našem život 68 6 "Soutž o nejkrásnjší ozdobu Prahy 6" 12 kol. prací 12 - ocenní "Krásná jako kvítka je ta naše zem ", Techn. Min. a píštího století 90 7 Celoškolní výtvarná soutž v rámci školního projektu Budoucnost - nejlepší práce vystaveny na Schole Pragensis a na školní výstav. Ve škole probhla celoškolní výtvarná soutž v rámci projektu Budoucnost a nejlepší práce byly vystaveny nejen na každoroní jarní školní výstav, ale opt i na výstav Schola Pragensis. 8

9 Téma dopravní výchovy je každoron zaleováno do tematických plán všech roník (prvouka, vlastivda, pírodovda, obanská výchova, rodinná výchova, tlesná výchova, výtvarná výchova). Žáci pravideln navštvují dopravní hišt na Vypichu a zúastují se dopravní soutže. V kategorii mladších žák obsadily naše dti v obvodním kole III. místo. Úast žák ZŠ Ddina na sportovních soutžích tabulka 6 a) d) a) obvodní kola Poháru pražských škol (POPRASK) umístní žák ml.žáci st.žáci ml.žákyn st.žákyn atletický tyboj 5 basketbal 22 florbal 42 III. III. halový fotbal 10 házená 11 II. malý fotbal 19 Mc Donald cup 20 plavání 17 2x II., III. 3x II. II. Pohár rozhlasu 17 pehazovaná 35 pespolní bh jednotl. 41 III. stolní tenis 21 I. II. šachy 4 volejbal 20 III. II. vybíjená 6.tíd 12 b) mstská kola Poháru pražských škol (POPRASK) umístní poet žák ml.žáci st.žáci ml.žákyn st.žákyn beach volejbal 7 II. stolní tenis 5 III. c) obvodní kola nepostupových soutží základních škol Prahy 6 poádané ZŠ Ddina 9

10 naši žáci šplh družstva (83 dr. z 13 škol, c 332 ž.) 8 družstev ml.dti III. místo ml.žákyn I.místo jednotlivci (332 ž. z 13 škol) 24 žák ml. dti I., III.místo ml. žákyn I. místo vybíjená 5. tíd družstva (6 škol, c. 82 ž.) 1 družstvo II. místo Žáci naší školy se zúastují vtšiny sportovních soutží, které nabízí DDM Prahy 6 v celoroním sportovním soutžním cyklu Poprask. Soutže Poprasku se staly pevnou souástí zájmové tlesné výchovy na naší škole a vhodným zpsobem doplují a rozvíjejí povinnou školní tlesnou výchovu. Dtské olympijské hry Prahy 6 - DOH 2000 V kvtnu 2000 se naše škola zapojila do nové velké celoobvodní akce Pražské dtské olympijské hry 2000, jejímž cílem bylo pomoci dtem vhodn vyplnit volný as, podpoit jejich soutživost, hravost a pomit své síly s vrstevníky v disciplínách sportovních i kulturn spoleenských. Zájem žák a jejich úast byly velké, o emž svdí následující tabulky: Tabulka. 10

11 sportovní olympiáda kulturní olympiáda ch d žák skupiny basketbal fotografie 7 cyklistika 8 8 hist.-zempisná s. 5 florbal hra na hud. nástroj 4 1 gymnastika 1 6 keramika jednotlivci 20 házená 11 keramika skupiny 25 4 horské kolo 8 6 malba 125 kolekové brusle recitaní soutž 11 lehká atletika sólový zpv 5 malá kopaná 38 7 tvorba plakátu plavání Celkem úast žák 342 pehazovaná pespolní bh 6 6 petahování lanem Celoobvodní umístní žák stolní tenis 16 4 soutž šachy 2 šplh šplh keramika tenis 5 2 historicko-zempisná s. volejbal 19 recitaní soutž vybíjená tvorba plakátu Celkem úast žák Celkem dtí 548 Celková úast místo I. I. III. III. III. 890 Kulturní innosti poádané pro dti a veejnost poádané školou Mikulášská nadílka (ve spolupráci s KPŠ) Vánoní koncert flétnového souboru v libockém kostele Vánoní besídka pro rodie v kinosále Delta (ve spolupráci s KPŠ) Besídka a koncert pro mateské školy (slavnostní poad k zápisu do 1. tíd) Masopustní karneval (ve spolupráci s KPŠ) Den otevených dveí Výstava výtvarných prací žák ve škole, projekt Budoucnost Sportovní den dtí k MDD (ve spolupráci se studenty FTVS) Zábavn sportovní den pro dti, rodie a uitele k zakonení školního roku Sluníkový den (ve spolupráci s KPŠ) Slavnostní rozlouení se žáky 9. roníku Kulturní innosti poádané organizacemi, na kterých se naši žáci podíleli 11

12 Bevnovské posvícení Vystoupení žák v pedvánoním programu m.. Prahy 6 v Dejvicích Schola Pragensis Úast v programu výstavy Ecolife jaro 2000 TEXTIK Koncerty školního flétnového souboru mají dlouholetou tradici, jsou hojn navštvovány rodii a zejména vánoní koncert v libockém kostele má vždy velký úspch. Velký zájem projevují rodie o výstavy výtvarných prací a výrobk z keramické dílny, rádi se zúastní i masopustního karnevalu. Na letošní výstavu výtvarných prací Škola bez drog zavítal i ing. J. Vihan, zást. starosty m.. Praha 6. Ze všech výše uvedených akcí si škola poizuje dokumentaci (fotografie, video), televizní studio Žukajda nabízí kvalitní dokumenty ze života žák ve škole a ze strany dtí i rodi je o n stále velký zájem. Krom školního televizního studia se žáci 2. tídy podívali do pravého televizního studia, kde se dvakrát zúastnili natáení a vystupovali v dtském poadu Žirafa. Vedení školy si uvdomuje, že je teba uit žáky diskutovat, rozvíjet schopnost vyjadovat své názory, obhajovat je, akceptovat názor vtšiny, a proto již druhým rokem pracuje na škole žákovská samospráva, kterou tvoí vždy dva žáci z každé tídy 5. až 9. roníku. Schzky žákovské samosprávy se konají s vedením školy dvakrát msín a žáci mají možnost oteven ešit své problémy, tlumoit návrhy ostatních a diskutovat o nich. Vedení si je vdomo, že tyto neformální schzky velmi pomáhají pirozenému a nenásilnému minimalizování odstupu ve vztahu žák uitel, což je velmi žádoucí. Schzek žákovské samosprávy se mohou úastnit i ostatní žáci a vyuující. Na základ tchto spolených jednání se mimo jiné žáci organizan podíleli na závreném sportovn zábavném dni a s jejich pomocí mohlo vedení školy navázat úspšné kontakty s Dtským domovem v Dolních Poernicích a s Jedlikovým ústavem v Praze. Skupina žák, které problematika hendikepovaných dtí zaujala, nkolikrát ob instituce navštívila, probhla zde zcela neformální setkání, pro ob strany velmi pínosná. Dti z obou institucí pijaly pozvání na závrený sportovn zábavný Sluníkový den, který strávily na naší škole velmi 12

13 píjemn a vedení obou ústav zaslalo našim žákm a uitelm dkovné dopisy. Slavnostního otevení tohoto závreného programu se ujal editel ŠÚ Praha 6 PhDr. P. Drtina a dopoledního programu se zúastnili MUDr. P. Bém, starosta m.. Praha 6, ing. J. Vihan, zástupce starosty, školský rada PhDr. Popel, protidrogový koordinátor J. Žufníek a ing. J. Tuháek, vedoucí odboru provozu škol. Odpoledního volejbalového turnaje se aktivn zúastnili zástupci MŠMT. Velký dík patí ppor. Dubnovi, vedoucímu oddlení eské Policie Vokovice Praha 6, za pomoc pi organizaci a za zajímavé policejní ukázky. Jako zahraniní hosté byli pivítáni uitelé ze švédské školy v Jönköpingu, se kterými se škola chystá rozvinout užší spolupráci v rámci projektu Sokrates. Celodenními prvodci všech zábavných akcí byli moderátoi rádia Kiss a o Sluníkovém dni se tenái doetli i ve Veerníku Praha. Školní asopis Ddinka, který žákovská redakce pod vedením pedagoga eštináe pipravuje z prací žák a který slouží též jako informaní materiál, i v tomto školním roce získal ocenní za svou kvalitu v soutži školních asopis Další vzdlávání pedagogických pracovník tabulka 7 13

14 typ kurzu poadatel ú Kurz anglického jazyka Jazyková škola v Praze 1 Metodický kurz anglického jazyka pro uitele I. stupn PedF UK 1 Kurz anglického jazyka Dm armády Praha 6 1 Tíletý djepisný kurz "Inspirace D" Asociace uitel djepisu 1 Seminá výpoetní techniky Invex Brno 2 Jak uit o holocaustu Vzdl.sted. Terezín 1 Jak vést žáky k recitaci PC Praha 1 Kurs GEOATEST 99 "Budoucí výuka zempisu" PF UK GEOATEST 1 Seminá "Les ve škole, škola v lese" Tereza - Sdružení pro ekol.v. 1 Seminá pro uitele chemie ZŠ Masarykova SŠCH 1 Házená pro uitele Tv Tatran Stešovice 1 Program Zaít spolu - alternativní výuka OSF 2 Netradiní formy výuky PC Praha 2 Komunikace v rámci práce s tídním kolektivem PC Praha 1 Zdravá škola 1 Rozvíjíme vlastní školu PC Praha 1 Komunikace a spolupráce editele školy s rodii - "Akní plán" PC Praha 1 Školní družina jako souást ZŠ PC Praha 1 Tvorba ádu školy 1 Základy obsluhy PC, výukové programy a internet ZŠ Ddina 10 Kurz "Prevence soc.patolog. jev na ZŠ" Pragouniversa 2 Kurz komplex. pístupu k životospráv (protidrog. prev.) K 1 Protidrogová prevence a prevence kriminality Expedice Bohemia, ob.sdr. 1 Zákl. efektivní komunikace pro práci v oblasti prim. prev. Centrum dohody, s.r.o. 2 Protidrogová prevence, komunikace, zdravý životní styl OÚ Praha 6 2 Školní protidrogová prevence OÚ Praha 6 2 Den otevených dveí Prev-centrum 1 Rada AŠSK AŠSK 1 Pracovní setkání tlovýchovných pedagog FTVS 1 Škola se vždy snažila podporovat vzdlávání len pedagogického sboru. V souasné dob podporuje vzdlávání uitel zejména v oblasti moderních metod výuky v ovlasti využívání poíta a internetu a v neposlední ad nezapomíná na neustále vážnou problematiku protidrogové prevence. Uitelé jsou prbžn seznamováni s širokou nabídkou nejrznjších kvalitních vzdlávacích akcí, které jsou škole nabízeny a kterých škola v rámci svých finanních a asových možností využívá Kontrolní a inspekní orgány 14

15 Na škole byla uskutenna kontrola provádní nemocenského pojištní a odvodu pojistného na sociální zabezpeení. Kontrola probhla bez závad, nápravná opatení nebyla uložena Prevence sociáln patologických jev V rámci školního Minimálního programu protidrogové prevence Škola bez drog škola realizovala adu akcí pro žáky všech vkových kategorií. Žáci roníku se zúastnili komponovaného poadu s protidrogovou tematikou Dkuji, neberu MUDr. P. Bema, J. Vodanského a D. Dobiáše. S žáky tíd probhl první roník seminá nkolikaletého protidrogového cyklu vedených odborníky z Prev-centra. Dále pokraovaly aktivity, které mají za cíl dlouhodob a cílen psobit na žáky rzných vkových kategorií a které tvoí základní osu školního Minimálního programu. Pro šk.r. 1999/2000 škola pedložila tyi samostatné projekty realizované v rámci ŠvP. a) 1. roník XIXON 1 99/2000 pro žáky 3. roníku b) 1. roník LYŽNÍCI 99/2000 pro žáky 4. roníku c) 2. roník SLUNÍKO 99/2000 pro žáky 5. roníku d) 3. roník GO 99/2000 pro žáky 6. a 7. roníku Pi všech innostech tchto protidrogových projekt se uplatuje výcvik komunikativních dovedností, samostatného rozhodování, posilování zdravého sebevdomí, pstování rozvoje pozitivních vzájemných vztah s hlavním cílem vést žáky ke zdravému životnímu stylu a pomoci ovlivnit jejich chování ve smyslu podpory zdraví a posílení odolnosti proti negativním vlivm všech soc. patologických jev. Nezapomíná se ani na nejmladší žáky. V 1. a 2. roníku probíhá dvouletý protidrogový cyklus poad nabízený institutem FILIA. Krom prbžného zaleování protidrogové problematiky do pedmt Ov, Rv, prvouky, pírodovdy a pírodopisu a využívání kvalitních odborných píruek mají žáci k dispozici informace o poradenských centrech a službách vetn linek bezpeí apod. Ve šk.r. 1999/2000 byla žákm nabízena poradenská služba pravidelné konzultace s editelkou pedagogicko psychologické poradny PhDr. Fidrhelovou, která zde pracovala v rámci grantu obce. 15

16 Souástí školního Minimálního protidrogového preventivního programu je každoroní bohatá nabídka volnoasových aktivit v rámci školní družiny, školního klubu, školního sportovního klubu, nepovinných pedmt a kroužk a soukromých kurz. Nápln jednotlivých aktivit odpovídají zájmm dtí. Ve šk.r. 1999/2000 škola využila nabídky programu Výcvik chování, sebezáchrany a dopomoci v situaci ohrožení pro dti a mládež firmy Ledic a umožnila žákm roníku absolvování základního, nkde i zdokonalovacího kurzu, který obsahoval lekce lezeckého a záchranáského výcviku na trenažéru Jakub, zdravotní pípravu a informace o tom, jak se chovat pi mimoádných událostech Školní jídelna tabulka 8 Obd celkem z toho I. - IV. tídy V. - IX. tídy zamstnanci školy externí odbratelé x/rok Celková kapacita jídelny Poet strávník (prmrn) x/den fyz.os. pep.os. Poet pracovnic kuchyn 5 4,88 Administrace 0 0 VŠJ 1 1 Celkem pracovník 6 5,88 Spolupráce se školní jídelnou je na velmi dobré úrovni. V tomto školním roce se zkvalitnila možnost výbru z nabídky dvou jídel díky instalaci samoobslužného systému objednávání pomocí 16

17 kreditních karet. Na specifické pání rodi se pro dti vaí též diety (nap. diabetes). Ke zlepšení stolování škola pispla zakoupením nového nádobí, tác a zásobník píbor. Škola provádí hospodáskou innost pokrauje prodej dopolední svainy žákm, mléka a prodej obd externím odbratelm (lékam a sestrám zdravotního stediska Delta a zamstnancm školy). Vedoucí školní jídelny spolupracuje s inspektorkou školního stravování P. Gleichovou Smování rozvoje školy Škola bude pokraovat ve struktue své vzdlávací koncepce, která je zamena na rozšíenou výuku cizích jazyk. Dále rozšíila své aktivity v oblasti primární protidrogové prevence s cílem úinn posílit odolnost dtí proti negativním vlivm návykových látek a jiných soc. patologických jev. S tím souvisí i bohatá nabídka aktivit pro mimoškolní innost žák (nepovinné pedmty, školní klub, zájmové kroužky a sport). Škola si cení nárstu zájmu svých pedagog o problematiku moderníh metod výuky. Svdí o tom soustavné vzdlávání pedagog, absolvování pednášek, kurz a seminá s touto tematikou (nap. program Zaít spolu alternativní výuka ) a sledování odborných lánk v asopisech, které škola odebírá. Ve škole se snažíme prohlubovat pro své žáky dnes již nezbytné dovednosti vyhledávání informací zavedením internetu do výuky informatiky s postupným rozšíením pro bžné využívání i v dalších pedmtech, pro samostatné studium a pipravuje se otevení knihovny a studovny, kde budou mít žáci pístup v dopoledních i odpoledních hodinách k odborným publikacím, encyklopediím a asopism. Byly nainstalovány i multimediální poítae s internetem, které se postupn dovybaví výukovými programy. Rozšíí se tak možnost využívání poíta nejen v pracovn informatiky, ale i v dalších prostorách školy, zejména pak v dob mimo vyuování. Poítae jsou zapojeny v síti Microsoft Windows NT Terminal Server vetn pipojení na internet pomocí pevné linky. Na modernizaci výuky vynaložila škola nemalé finanní prostedky, i když ti poítae ady Pentium získala sponzorským darem. Vyuování probíhalo podle uebních osnov schválených MŠMT R Základní škola a Základní škola s rozšíenou výukou cizích jazyk, uební dokument.j /

18 Poet žák osvobozených od povinné školní docházky za šk.r. 1999/2000 Ve šk.r. 1999/2000 nebyli od povinné školní docházky osvobozeni žádní žáci. 1.3 Údaje o celkové innosti školy ve šk.r. 1999/ Charakteristika školy Základní škola je souástí výchovn vzdlávací soustavy a je zaazena do sít škol. Rozhodnutí o zaazení vydal ŠÚ Praha 6 pod.j. 1031/95/PE-00 s úinností od Škola má právní subjektivitu již od , zizovatelem je mstská ást Praha 6 dle zizovací listiny ze dne Souástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. Škola je píspvkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt a má odpovdnost vyplývající z jejího právního postavení. Na základ rozhodnutí ŠÚ Praha 6 a m.. Praha 6 ze dne je název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 s úinností od Základní škola poskytuje základní vzdlání; zabezpeuje rozumovou výchovu ve smyslu vdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tlesnou výchovu a ekologickou výchovu žák. Zárove umožuje náboženskou výchovu a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Pipravuje je pro další studium na stedních školách a uilištích a následn i pro praxi. ZŠ Ddina se nachází na samém okraji msta, na sídlišti s nevýhodným dopravním spojením, jehož výstavba byla ped mnoha lety dokonena. Stárnutí sídlišt škola pociuje klesajícím potem žák prvních tíd a nižším potem žák i ve vyšších tídách, nebo silné roníky již opustily školu. Tento celkový úbytek je každoron zvýšen o poet žák, kteí odcházejí na 18

19 víceletá gymnázia. Díky své specifické vzdlávací koncepci (RVJ) se daí získávat nové žáky od 3. tíd i z okolních obcí. Zápis žák do 1. tíd tabulka 9 Poet zapsaných žák 55 Poet odklad 15 27,3% Poet pijatých žák 40 Poet tíd 2 Umístní žák 9. roníku tabulka 10 Gymnázium 9 Obchodní akademie 8 Stední prmyslová škola 8 Stední odborná škola s maturitou 4 Integrovaná stední škola 3 Stední odborná škola 1 Stední odborné uilišt 9 Soukromé gymnázium 4 Soukromá obchodní akademie 6 Soukromé stední odborné uilišt 7 59 Výuka cizích jazyk V roce 1999/2000 byla výuka zajištna eskými aprobovanými uiteli, poetné tídy byly dleny na skupiny. Tak jako v pedcházejících letech žáci využívali vybavení poízené speciáln pro jazykovou výuku magnetofony, videa, televize a jazykovou laborato. Veškeré vybavení je k dispozici nejen tídám s RVJ, ale i žákm bžných tíd. 19

20 Poty tíd s RVJ tabulka 11 s RVJ bžné celkem I. stupe II. stupe celkem Tídy s RVJ tabulka 12 roník poet tíd 1.jazyk 2.jazyk hod./týd 3. 1 anglický anglický anglický francouzský anglický francouzský anglický anglický/nmecký francouzský/nmecký anglický francouzský 3+3 Volitelné a nepovinné pedmty Škola prohlubuje zájmy žák nabídkou volitelných a nepovinných pedmt, která je ízena vždy souasnými podmínkami a možnostmi školy. Obsahová náronost tchto pedmt je rzná, v nabídce jsou vždy zastoupeny obory studijního typu i praktického zamení. S vhodnou nabídkou nepovinných pedmt je pamatováno na žáky všech devíti roník. Volitelné pedmty Informatika Technika administrativy Sportovní výchova Sborový zpv Hra na zobcovou flétnu 20

21 Nepovinné pedmty Ruský jazyk Cviení z matematiky ímskokatolické náboženství Technika administrativy Hra na zobcovou flétnu Tenis Zájmové kroužky Ve šk.r. 1999/2000 krom nabídky voltelných a nepovinných pedmt nabízela škola i tyto zájmové útvary: Výtvarný kroužek aranžování suchých kvtin a tkaní Runí práce Redakce škoílního asopisu Ddinka Klub mladých divák Klub mladých tená Ve spolupráci s DDM škola organizovala pro žáky odpolední hodiny stolního tenisu, volejbalu pro II. stupe, míové hry pro I. stupe, florbal a basketbal. Dále mli žáci možnost navštvovat v prostorách školy i soukromé tanení kurzy, kurzy anglického jazyka, informatiky, tenisu a mažoretek. Výše uvedená nabídka mimoškolních aktivit slouží zejména jako pomoc pi zabezpeování úelného využívání volného asu dtí. K této zvýšené aktivit vede školu mimo jiné i její lokalita na sídlišti není žádná nabídka odpoledních inností pro dti. Nabídka všech zájmových inností tvoí souást školního Minimálního programu protidrogové prevence Škola bez drog. 21

22 Výsledky vzdlávání Ve šk.r. 1999/2000 byly hlavní cíle výuky ve všech pedmtech splnny. Uitelé si pro své pedmty vypracovávají tematické plány, které pedkládají vedení školy, zaínající uitelé jsou vedeny uvádjícím uitelem a krom tematických plán pedkládají i pípravy na vyuování. Pro prbžnou a objektivní informovanost slouží krom klasických hospitací sledování výsledk z pedagogických rad, metodických sdružení a pedmtových komisí, i nadále se uplatují srovnávací testy. Vedení školy podporuje zavádní nových forem a metod pi výuce, ve kterých se více uplatuje samostatné myšlení žák, diskutování, tvoivý pístup k uení, samostatná orientace v odborných materiálech a vzájemná spolupráce. editelka školy každoron zizuje pedagogickou radu jako svj poradní orgán. Jejími leny jsou všichni pedagogití pracovníci školy. Pedagogická rada se schází tyikrát za školní rok a mezi její kompetence patí jednání o chování a prospchu žák, metodika výuky pedmtu. Výchovn vzdlávací innost školy, klasifikace prospchu a chování žák se ídí platnými vyhláškami MŠMT R a vnitním ádem školy. Dále se pedagogická rada na svých jednáních seznamuje s pokyny vydanými MŠMT R a ŠÚ Praha 6. Z každé pedagogické rady je poizován zápis. Krom pravidelných plánovaných pedagogických rad jsou zamstnanci školy svoláváni na provozní porady. editelka školy ustanovuje tídní uitele, vedoucí pedmtových komisí, metodických sdružení a výchovné poradce. Dále pak jmenuje zástupce editele, vedoucí vychovatelku školní družiny, vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchaku a vedoucí správních zamstnanc. Po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady vydává editelka ád školy, schvaluje ád odborných pracoven. Škola pln využívá vybavených pracoven, jazykovou laborato, cvinou kuchy, školní dílnu a pracovny informatiky. Souástí všech pracoven jsou vybavené kabinety, které jsou prbžn doplovány na základ požadavk jejich správc a uživatel. V píštím školním roce se poítá s otevením školní knihovny a studovny pro žáky i uitele, jejíž výstavba je v závrené etap. Bhem školního roku byla výuka v jednotlivých pedmtech na I. i II. stupni prbžn doplována návštvami výstav, divadel a knihoven, exkurzemi, pednáškami a besedami. 22

23 Prospch žák za II. pololetí tabulka 13 tída žák vyzn. prospl neprosp. 2.st.chov. 3.st.chov. neoml.h. 1.A B A B A B A B A B A B A B A B C A B celkem Materiální zabezpeení výuky a materiáln technické zabezpeení školy V r. 1999/2000 škola pokraovala ve financování kvalitního vybavení ueben, kabinet a dalších prostor v budov školy: Zízení a vybavení místností pro školní knihovnu a studovnu Vybavení studovny poítai Pipojení poítaové tídy a studovny na Internet pomocí pevné linky Vytvoení odpoinkového koutku pro žáky II. stupn Zízení samostatné místnosti pro IV. oddlení školní družiny 23

24 Vybavení dvou tíd novým nábytkem Zízení sportovních míst ping-pongové stoly Vybavení pro školní kuchy Zavedení samoobslužného systému výbru jídla pes kreditní karty Malování školní budovy Ochranné sít do malé i velké tlocviny Osvtlení malé i velké tlocviny Opravy tabulí Stroj na úklid Úpravy a opravy sportovního areálu Kopírka Telefon a fax Hasicí pístroje Zabezpeení školy elektronickým zabezeovacím systémem a mížemi Doplování skladu uebnic Nkteré nákupy a opravy byly poizovány z fond? Další školní aktivity Školy v pírod Za pomoci vedení školy si uitelé vybírají výjezdy na ŠvP individuáln. Vtšinou vyjíždjí spolen dv tídy. V tomto školním roce absolvovalo pobyty v pírod celkem 235 žák. Krom klasických pobyt 7 tíd absolvovalo svj speciální pobyt tematicky zamený na protidrogovou prevenci, jehož realizace probíhala na základ vypracovaných projekt. Lyžaské kurzy Konají se každý rok pro sedmý roník, kde tvoí souást tlesné výchovy. Kurz se zúastnilo 40 žák. 24

25 Kurzy plavání Žáci 3. a 4. tíd absolvují dlouhodobý kurz plavání v délce 40 hodin. Tvoí doplnk výuky tlesné výchovy a je hrazen školou. Sbr starého papíru Škola poádá nkolikrát do roka sbr papíru, který je organizován žáky školní samosprávy a kterého se zúastnili žáci všech tíd. O všech výsledcích jsou žáci informováni prostednictvím školního rozhlasu a nejúspšnjší tídy odmovány drobnými odmnami Spolupráce s fakultami Bhem šk.r. 1998/99 pokraovala spolupráce s Pedagogickou fakultou UK, Pírodovdeckou fakultou UK a Fakultou tlesné výchovy a sportu UK. Na základ požadavku fakult pt student vykonávalo na naší škole své dlouhodobé oborové praxe. Spolupráce všech fakultních uitel se studenty byla velmi dobrá. V závru školního roku na žádost PedF UK škola opt realizovala jednodenní návštvu školy skupiny francouzských student budoucích pedagog z IFM v Paíži. S velkým zájmem si prohlédli pracovny, uebnice, úastnili se i výuky. Ke Dni dtí studenti z FTVS opt pipravili pro žáky naší školy na školním hišti sportovní den plný her a sportovních soutží, na které se vždy dti velmi tší Spolupráce s rodii a KPŠ 25

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více