O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/ Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod"

Transkript

1 O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/ Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str Poty tíd, žák a pracovník školy Školní družina a školní klub Integrovaní žáci Úast v soutžích Další vzdlávání pedagogických pracovník Kontrolní a inspekní orgány Prevence soc. patologických jev Školní jídelna Smování rozvoje školy Poet žák osvobozených od povinné školní docházky za šk.r. 1999/ Údaje o celkové innosti školy ve šk.r. 1999/ Charakteristika školy Další školní aktivity Spolupráce s fakultami Spolupráce s rodii a KPŠ 25 Závrené informace Pílohy 2. Výroní zpráva o hospodaení školy ve šk.r. 1999/2000

2 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu s 17 e odst. 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správ a samospráv ve školství, ve znní pozdjších pedpis. Údaje jsou uvádny k

3 1.2 Soubor údaj o škole Poty tíd, žák a pracovník školy 1. Poet tíd 1.stupe 10 2.stupe 9 celkem Poet žák celkem Prmrný poet žák na tídu 22,10 4. Poet pracovník celkem fyz.os. 48 pep.poet 44,67 5. Poet pedagogických pracovník v. zást. a ed. šk. fyz.os. 33 pep.poet 28,38 6. Poet uitel v. zást. a ed. šk. fyz. os. 28 pep.poet 24,13 7. Aprobovanost výuky 93,32 % 8. Poet nových absolvent uitelského studia, kteí nastoupili bhem šk.r. 1999/20000 fyz.os. 0 pep.poet 0,00 Poet ostatních uitel, kteí nastoupili bhem šk.r. 1999/2000 fyz.os. 6 3

4 Poet uitel, kteí odešli k fyz.os Poet žák osvobozených od povinné školní docházky 1999/2000 fyz.os. 0 tabulka 1 Poet tíd bžné tídy 19 specializované tídy 0 Poet žák celkem bžné tídy 420 specializované tídy 0 Prmrný poet žák na tídu v bžné tíd 22,1 ve specializované tíd 0 Prmrný poet žák na uitele (v. pedag. zást. a ed. šk.) v bžné tíd 15 Poet pracovník celkem (fyz. os. / pep. poet) 48 / 44,67 Poet pedag. prac., tj. vetn pedag. zást. a ed. šk. (fyz. os. / pep. po.) 33 / 28,38 Aprobovanost výuky v procentech 93,32 Poet nových absolvent, kteí nastoupili bhem šk.r. 1998/99 (fyz.os.) 0 Poet ostatních uitel, kteí nastoupili (fyz.os.) 6 Poet uitel, kteí odešli (fyz.os.) 4 Poet žák osvobozených od povinné školní docházky za šk.r. 1998/99 0 Školní družina poet oddlení 4 poet žák 116 Školní klub poet skupin 6 poet žák Školní družina a školní klub 4

5 tabulka 2 poet odd. poet žák Školní družina Školní klub Školní družina Provoz školní družiny je pizpsoben provozu školy plynule na sebe navazují. Ve šk.r. 1999/2000 školní družina otevela tyi oddlení a mla možnost rozšíit své prostory, takže každé oddlení má svou samostatnou místnost. Tím je zajištna kvalitnjší práce s dtmi ve školní družin, zejména v innosti výtvarné, estetické a kulturn spoleenské. Není opomíjena ani tlovýchovn sportovní innost a dopravní výchova, je využívána školní zahrada a hišt. Bhem školního roku se družina prbžn vybavovala nábytkem, pomckami, hrami a hrakami, takže se dti v družin cítí velmi píjemn, o emž svdí i vzrstající poet dtí navštvujících školní družinu, pestože celkový poet malých dtí na škole klesá. Bhem svých odpoledních inností si žáci rozšiují své dovednosti a podílejí se i na spoleenských akcích poádaných školou, nap. celoškolní výstavy výtvarných a rukodlných prací, vánoních vystoupení, bevnovského posvícení, Scholy Pragensis a jiných akcí veejných organizací. Provoz školní družiny respektuje pání rodi pebírat dít kdykoli bhem odpoledne a umožuje dtem bhem odpoledního pobytu v ŠD navštvovat i jiné odpolední volnoasové aktivity (tenis, keramika, mažoretky, tanení kroužek, sportovní kroužky aj.), které škola nabízí všem žákm. Školní klub Ve šk.r. 1999/2000 byly ve školním klubu oteveny tyto obory: keramika - výtvarná výchova rodinný klub hra na zobcovou flétnu hra na klavír aerobic 5

6 Cílem školního klubu je pedevším nabídnout dtem jejich oblíbené innosti pro odpolední hodiny a pomoci tak omezit xxxx trávení jejich volného asu a s tím i související pípadné zamezení zneužívání návykových látek a dalších soc. patologických jev. Školní sportovní klub lenská základna Školního sportovního klubu Ddina byla i ve šk.r. 1999/2000 široká, mla 150 len a tvoili ji žáci I. a II. stupn. Mladší žáci navštvovali pedevším kroužky míových her, pro všechny žáky byl i nadále velmi oblíbený stolní tenis, florbal, basketbal, kopaná a tenis. Všechny sportovní innosti probíhají pod vedením zkušených trenér a uitel tlesné výchovy. Protože Školní sportovní klub Ddina je lenem Asociace školních sportovních klub R, žáci se pravideln zúastují sportovních soutží poádaných AŠSK. I sportovní innosti Školního sportovního klubu se stávají souástí školního Minimálního programu protidrogové prevence Škola bez drog. Výbor AŠSK R schválil podporu Centra sportu pi ZŠ Ddina i pro školní rok 1998/99. Centrum sportu pi ZŠ Ddina navštvuje 124 žáci naší školy a 20 z dalších šesti škol Prahy Integrovaní žáci tabulka 3 integrovaní žáci (specifická porucha uení) 48 z toho žáci s individuálním vzdlávacím programem 8 tlesn postižení (tžká slabozrakost) s individuálním plánem 2 Pée o žáky se specifickými poruchami uení Na základ odborného posouzení a doporuení školní psycholožky jsou žáci se specifickými poruchami uení integrováni v bžných tídách. U osmi žák byla diagnostikována výraznjší forma specifické poruchy uení (nejastji dyslexie a dysortografie) a na podklad aktuálních materiál z vyšetení v PPP byl pro tyto žáky potvrzen nárok na finanní píspvek. Práce s nimi se opírá o individuální výukové plány. Bhem školního roku nebyly zaznamenány problémy ve výuce, nejvtší pomoc a respektování obtíží se i nadále projevuje zejména v hodinách cizího jazyka. 6

7 Drábovi OPP Pravidelné návštvy psycholožky z PPP jsou využívány podle poteby mnoha pedagogy, škola oceuje i nabídku zajímavých seminá poádaných PPP bhem školního roku pro výchovné poradce a protidrogové koordinátory, kteí získané dležité informace prbžn pedávají kolegm ve sboru Úast v soutžích tabulka 4 7

8 poty žák typ soutže školní kolo obvodní kolo celopražské Olympiáda v eském jazyce 24 4 Olympiáda v nmeckém jazyce I., II., III.místo 1 - IV.místo Olympiáda v matematice 14 2 Olympiáda v chemii 4 1 Fyzikální olympiáda 12 0 Zempisná olympiáda Biologická olympiáda 15 5 Pythagoriáda 26 2 Poítej s Kulíškem II.místo Historicko zempisná soutž III.místo Dopravn zempisná soutž III.místo Soutž mladých historik III.místo Recitaní soutž "Pražské vajíko" 21 5 Soutž v anglickém jazyce HANDY DANDY Soutž "Hledáme posádku raketoplánu" 6 x 3 - III.místo Tší nás, že po dlouhé dob se žáci zúastnili jazykové soutže v nmeckém jazyce, kde v obvodním kole získali I., II. i III. místo, v celopražském kole vítzka obvodního kola se umístila na IV. míst. tabulka 5 poty žák výtvarné soutže školní kolo finále "Drogy a AIDS" - Zdravý živ.styl, pozitivní aktivity v našem život 68 6 "Soutž o nejkrásnjší ozdobu Prahy 6" 12 kol. prací 12 - ocenní "Krásná jako kvítka je ta naše zem ", Techn. Min. a píštího století 90 7 Celoškolní výtvarná soutž v rámci školního projektu Budoucnost - nejlepší práce vystaveny na Schole Pragensis a na školní výstav. Ve škole probhla celoškolní výtvarná soutž v rámci projektu Budoucnost a nejlepší práce byly vystaveny nejen na každoroní jarní školní výstav, ale opt i na výstav Schola Pragensis. 8

9 Téma dopravní výchovy je každoron zaleováno do tematických plán všech roník (prvouka, vlastivda, pírodovda, obanská výchova, rodinná výchova, tlesná výchova, výtvarná výchova). Žáci pravideln navštvují dopravní hišt na Vypichu a zúastují se dopravní soutže. V kategorii mladších žák obsadily naše dti v obvodním kole III. místo. Úast žák ZŠ Ddina na sportovních soutžích tabulka 6 a) d) a) obvodní kola Poháru pražských škol (POPRASK) umístní žák ml.žáci st.žáci ml.žákyn st.žákyn atletický tyboj 5 basketbal 22 florbal 42 III. III. halový fotbal 10 házená 11 II. malý fotbal 19 Mc Donald cup 20 plavání 17 2x II., III. 3x II. II. Pohár rozhlasu 17 pehazovaná 35 pespolní bh jednotl. 41 III. stolní tenis 21 I. II. šachy 4 volejbal 20 III. II. vybíjená 6.tíd 12 b) mstská kola Poháru pražských škol (POPRASK) umístní poet žák ml.žáci st.žáci ml.žákyn st.žákyn beach volejbal 7 II. stolní tenis 5 III. c) obvodní kola nepostupových soutží základních škol Prahy 6 poádané ZŠ Ddina 9

10 naši žáci šplh družstva (83 dr. z 13 škol, c 332 ž.) 8 družstev ml.dti III. místo ml.žákyn I.místo jednotlivci (332 ž. z 13 škol) 24 žák ml. dti I., III.místo ml. žákyn I. místo vybíjená 5. tíd družstva (6 škol, c. 82 ž.) 1 družstvo II. místo Žáci naší školy se zúastují vtšiny sportovních soutží, které nabízí DDM Prahy 6 v celoroním sportovním soutžním cyklu Poprask. Soutže Poprasku se staly pevnou souástí zájmové tlesné výchovy na naší škole a vhodným zpsobem doplují a rozvíjejí povinnou školní tlesnou výchovu. Dtské olympijské hry Prahy 6 - DOH 2000 V kvtnu 2000 se naše škola zapojila do nové velké celoobvodní akce Pražské dtské olympijské hry 2000, jejímž cílem bylo pomoci dtem vhodn vyplnit volný as, podpoit jejich soutživost, hravost a pomit své síly s vrstevníky v disciplínách sportovních i kulturn spoleenských. Zájem žák a jejich úast byly velké, o emž svdí následující tabulky: Tabulka. 10

11 sportovní olympiáda kulturní olympiáda ch d žák skupiny basketbal fotografie 7 cyklistika 8 8 hist.-zempisná s. 5 florbal hra na hud. nástroj 4 1 gymnastika 1 6 keramika jednotlivci 20 házená 11 keramika skupiny 25 4 horské kolo 8 6 malba 125 kolekové brusle recitaní soutž 11 lehká atletika sólový zpv 5 malá kopaná 38 7 tvorba plakátu plavání Celkem úast žák 342 pehazovaná pespolní bh 6 6 petahování lanem Celoobvodní umístní žák stolní tenis 16 4 soutž šachy 2 šplh šplh keramika tenis 5 2 historicko-zempisná s. volejbal 19 recitaní soutž vybíjená tvorba plakátu Celkem úast žák Celkem dtí 548 Celková úast místo I. I. III. III. III. 890 Kulturní innosti poádané pro dti a veejnost poádané školou Mikulášská nadílka (ve spolupráci s KPŠ) Vánoní koncert flétnového souboru v libockém kostele Vánoní besídka pro rodie v kinosále Delta (ve spolupráci s KPŠ) Besídka a koncert pro mateské školy (slavnostní poad k zápisu do 1. tíd) Masopustní karneval (ve spolupráci s KPŠ) Den otevených dveí Výstava výtvarných prací žák ve škole, projekt Budoucnost Sportovní den dtí k MDD (ve spolupráci se studenty FTVS) Zábavn sportovní den pro dti, rodie a uitele k zakonení školního roku Sluníkový den (ve spolupráci s KPŠ) Slavnostní rozlouení se žáky 9. roníku Kulturní innosti poádané organizacemi, na kterých se naši žáci podíleli 11

12 Bevnovské posvícení Vystoupení žák v pedvánoním programu m.. Prahy 6 v Dejvicích Schola Pragensis Úast v programu výstavy Ecolife jaro 2000 TEXTIK Koncerty školního flétnového souboru mají dlouholetou tradici, jsou hojn navštvovány rodii a zejména vánoní koncert v libockém kostele má vždy velký úspch. Velký zájem projevují rodie o výstavy výtvarných prací a výrobk z keramické dílny, rádi se zúastní i masopustního karnevalu. Na letošní výstavu výtvarných prací Škola bez drog zavítal i ing. J. Vihan, zást. starosty m.. Praha 6. Ze všech výše uvedených akcí si škola poizuje dokumentaci (fotografie, video), televizní studio Žukajda nabízí kvalitní dokumenty ze života žák ve škole a ze strany dtí i rodi je o n stále velký zájem. Krom školního televizního studia se žáci 2. tídy podívali do pravého televizního studia, kde se dvakrát zúastnili natáení a vystupovali v dtském poadu Žirafa. Vedení školy si uvdomuje, že je teba uit žáky diskutovat, rozvíjet schopnost vyjadovat své názory, obhajovat je, akceptovat názor vtšiny, a proto již druhým rokem pracuje na škole žákovská samospráva, kterou tvoí vždy dva žáci z každé tídy 5. až 9. roníku. Schzky žákovské samosprávy se konají s vedením školy dvakrát msín a žáci mají možnost oteven ešit své problémy, tlumoit návrhy ostatních a diskutovat o nich. Vedení si je vdomo, že tyto neformální schzky velmi pomáhají pirozenému a nenásilnému minimalizování odstupu ve vztahu žák uitel, což je velmi žádoucí. Schzek žákovské samosprávy se mohou úastnit i ostatní žáci a vyuující. Na základ tchto spolených jednání se mimo jiné žáci organizan podíleli na závreném sportovn zábavném dni a s jejich pomocí mohlo vedení školy navázat úspšné kontakty s Dtským domovem v Dolních Poernicích a s Jedlikovým ústavem v Praze. Skupina žák, které problematika hendikepovaných dtí zaujala, nkolikrát ob instituce navštívila, probhla zde zcela neformální setkání, pro ob strany velmi pínosná. Dti z obou institucí pijaly pozvání na závrený sportovn zábavný Sluníkový den, který strávily na naší škole velmi 12

13 píjemn a vedení obou ústav zaslalo našim žákm a uitelm dkovné dopisy. Slavnostního otevení tohoto závreného programu se ujal editel ŠÚ Praha 6 PhDr. P. Drtina a dopoledního programu se zúastnili MUDr. P. Bém, starosta m.. Praha 6, ing. J. Vihan, zástupce starosty, školský rada PhDr. Popel, protidrogový koordinátor J. Žufníek a ing. J. Tuháek, vedoucí odboru provozu škol. Odpoledního volejbalového turnaje se aktivn zúastnili zástupci MŠMT. Velký dík patí ppor. Dubnovi, vedoucímu oddlení eské Policie Vokovice Praha 6, za pomoc pi organizaci a za zajímavé policejní ukázky. Jako zahraniní hosté byli pivítáni uitelé ze švédské školy v Jönköpingu, se kterými se škola chystá rozvinout užší spolupráci v rámci projektu Sokrates. Celodenními prvodci všech zábavných akcí byli moderátoi rádia Kiss a o Sluníkovém dni se tenái doetli i ve Veerníku Praha. Školní asopis Ddinka, který žákovská redakce pod vedením pedagoga eštináe pipravuje z prací žák a který slouží též jako informaní materiál, i v tomto školním roce získal ocenní za svou kvalitu v soutži školních asopis Další vzdlávání pedagogických pracovník tabulka 7 13

14 typ kurzu poadatel ú Kurz anglického jazyka Jazyková škola v Praze 1 Metodický kurz anglického jazyka pro uitele I. stupn PedF UK 1 Kurz anglického jazyka Dm armády Praha 6 1 Tíletý djepisný kurz "Inspirace D" Asociace uitel djepisu 1 Seminá výpoetní techniky Invex Brno 2 Jak uit o holocaustu Vzdl.sted. Terezín 1 Jak vést žáky k recitaci PC Praha 1 Kurs GEOATEST 99 "Budoucí výuka zempisu" PF UK GEOATEST 1 Seminá "Les ve škole, škola v lese" Tereza - Sdružení pro ekol.v. 1 Seminá pro uitele chemie ZŠ Masarykova SŠCH 1 Házená pro uitele Tv Tatran Stešovice 1 Program Zaít spolu - alternativní výuka OSF 2 Netradiní formy výuky PC Praha 2 Komunikace v rámci práce s tídním kolektivem PC Praha 1 Zdravá škola 1 Rozvíjíme vlastní školu PC Praha 1 Komunikace a spolupráce editele školy s rodii - "Akní plán" PC Praha 1 Školní družina jako souást ZŠ PC Praha 1 Tvorba ádu školy 1 Základy obsluhy PC, výukové programy a internet ZŠ Ddina 10 Kurz "Prevence soc.patolog. jev na ZŠ" Pragouniversa 2 Kurz komplex. pístupu k životospráv (protidrog. prev.) K 1 Protidrogová prevence a prevence kriminality Expedice Bohemia, ob.sdr. 1 Zákl. efektivní komunikace pro práci v oblasti prim. prev. Centrum dohody, s.r.o. 2 Protidrogová prevence, komunikace, zdravý životní styl OÚ Praha 6 2 Školní protidrogová prevence OÚ Praha 6 2 Den otevených dveí Prev-centrum 1 Rada AŠSK AŠSK 1 Pracovní setkání tlovýchovných pedagog FTVS 1 Škola se vždy snažila podporovat vzdlávání len pedagogického sboru. V souasné dob podporuje vzdlávání uitel zejména v oblasti moderních metod výuky v ovlasti využívání poíta a internetu a v neposlední ad nezapomíná na neustále vážnou problematiku protidrogové prevence. Uitelé jsou prbžn seznamováni s širokou nabídkou nejrznjších kvalitních vzdlávacích akcí, které jsou škole nabízeny a kterých škola v rámci svých finanních a asových možností využívá Kontrolní a inspekní orgány 14

15 Na škole byla uskutenna kontrola provádní nemocenského pojištní a odvodu pojistného na sociální zabezpeení. Kontrola probhla bez závad, nápravná opatení nebyla uložena Prevence sociáln patologických jev V rámci školního Minimálního programu protidrogové prevence Škola bez drog škola realizovala adu akcí pro žáky všech vkových kategorií. Žáci roníku se zúastnili komponovaného poadu s protidrogovou tematikou Dkuji, neberu MUDr. P. Bema, J. Vodanského a D. Dobiáše. S žáky tíd probhl první roník seminá nkolikaletého protidrogového cyklu vedených odborníky z Prev-centra. Dále pokraovaly aktivity, které mají za cíl dlouhodob a cílen psobit na žáky rzných vkových kategorií a které tvoí základní osu školního Minimálního programu. Pro šk.r. 1999/2000 škola pedložila tyi samostatné projekty realizované v rámci ŠvP. a) 1. roník XIXON 1 99/2000 pro žáky 3. roníku b) 1. roník LYŽNÍCI 99/2000 pro žáky 4. roníku c) 2. roník SLUNÍKO 99/2000 pro žáky 5. roníku d) 3. roník GO 99/2000 pro žáky 6. a 7. roníku Pi všech innostech tchto protidrogových projekt se uplatuje výcvik komunikativních dovedností, samostatného rozhodování, posilování zdravého sebevdomí, pstování rozvoje pozitivních vzájemných vztah s hlavním cílem vést žáky ke zdravému životnímu stylu a pomoci ovlivnit jejich chování ve smyslu podpory zdraví a posílení odolnosti proti negativním vlivm všech soc. patologických jev. Nezapomíná se ani na nejmladší žáky. V 1. a 2. roníku probíhá dvouletý protidrogový cyklus poad nabízený institutem FILIA. Krom prbžného zaleování protidrogové problematiky do pedmt Ov, Rv, prvouky, pírodovdy a pírodopisu a využívání kvalitních odborných píruek mají žáci k dispozici informace o poradenských centrech a službách vetn linek bezpeí apod. Ve šk.r. 1999/2000 byla žákm nabízena poradenská služba pravidelné konzultace s editelkou pedagogicko psychologické poradny PhDr. Fidrhelovou, která zde pracovala v rámci grantu obce. 15

16 Souástí školního Minimálního protidrogového preventivního programu je každoroní bohatá nabídka volnoasových aktivit v rámci školní družiny, školního klubu, školního sportovního klubu, nepovinných pedmt a kroužk a soukromých kurz. Nápln jednotlivých aktivit odpovídají zájmm dtí. Ve šk.r. 1999/2000 škola využila nabídky programu Výcvik chování, sebezáchrany a dopomoci v situaci ohrožení pro dti a mládež firmy Ledic a umožnila žákm roníku absolvování základního, nkde i zdokonalovacího kurzu, který obsahoval lekce lezeckého a záchranáského výcviku na trenažéru Jakub, zdravotní pípravu a informace o tom, jak se chovat pi mimoádných událostech Školní jídelna tabulka 8 Obd celkem z toho I. - IV. tídy V. - IX. tídy zamstnanci školy externí odbratelé x/rok Celková kapacita jídelny Poet strávník (prmrn) x/den fyz.os. pep.os. Poet pracovnic kuchyn 5 4,88 Administrace 0 0 VŠJ 1 1 Celkem pracovník 6 5,88 Spolupráce se školní jídelnou je na velmi dobré úrovni. V tomto školním roce se zkvalitnila možnost výbru z nabídky dvou jídel díky instalaci samoobslužného systému objednávání pomocí 16

17 kreditních karet. Na specifické pání rodi se pro dti vaí též diety (nap. diabetes). Ke zlepšení stolování škola pispla zakoupením nového nádobí, tác a zásobník píbor. Škola provádí hospodáskou innost pokrauje prodej dopolední svainy žákm, mléka a prodej obd externím odbratelm (lékam a sestrám zdravotního stediska Delta a zamstnancm školy). Vedoucí školní jídelny spolupracuje s inspektorkou školního stravování P. Gleichovou Smování rozvoje školy Škola bude pokraovat ve struktue své vzdlávací koncepce, která je zamena na rozšíenou výuku cizích jazyk. Dále rozšíila své aktivity v oblasti primární protidrogové prevence s cílem úinn posílit odolnost dtí proti negativním vlivm návykových látek a jiných soc. patologických jev. S tím souvisí i bohatá nabídka aktivit pro mimoškolní innost žák (nepovinné pedmty, školní klub, zájmové kroužky a sport). Škola si cení nárstu zájmu svých pedagog o problematiku moderníh metod výuky. Svdí o tom soustavné vzdlávání pedagog, absolvování pednášek, kurz a seminá s touto tematikou (nap. program Zaít spolu alternativní výuka ) a sledování odborných lánk v asopisech, které škola odebírá. Ve škole se snažíme prohlubovat pro své žáky dnes již nezbytné dovednosti vyhledávání informací zavedením internetu do výuky informatiky s postupným rozšíením pro bžné využívání i v dalších pedmtech, pro samostatné studium a pipravuje se otevení knihovny a studovny, kde budou mít žáci pístup v dopoledních i odpoledních hodinách k odborným publikacím, encyklopediím a asopism. Byly nainstalovány i multimediální poítae s internetem, které se postupn dovybaví výukovými programy. Rozšíí se tak možnost využívání poíta nejen v pracovn informatiky, ale i v dalších prostorách školy, zejména pak v dob mimo vyuování. Poítae jsou zapojeny v síti Microsoft Windows NT Terminal Server vetn pipojení na internet pomocí pevné linky. Na modernizaci výuky vynaložila škola nemalé finanní prostedky, i když ti poítae ady Pentium získala sponzorským darem. Vyuování probíhalo podle uebních osnov schválených MŠMT R Základní škola a Základní škola s rozšíenou výukou cizích jazyk, uební dokument.j /

18 Poet žák osvobozených od povinné školní docházky za šk.r. 1999/2000 Ve šk.r. 1999/2000 nebyli od povinné školní docházky osvobozeni žádní žáci. 1.3 Údaje o celkové innosti školy ve šk.r. 1999/ Charakteristika školy Základní škola je souástí výchovn vzdlávací soustavy a je zaazena do sít škol. Rozhodnutí o zaazení vydal ŠÚ Praha 6 pod.j. 1031/95/PE-00 s úinností od Škola má právní subjektivitu již od , zizovatelem je mstská ást Praha 6 dle zizovací listiny ze dne Souástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. Škola je píspvkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt a má odpovdnost vyplývající z jejího právního postavení. Na základ rozhodnutí ŠÚ Praha 6 a m.. Praha 6 ze dne je název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 s úinností od Základní škola poskytuje základní vzdlání; zabezpeuje rozumovou výchovu ve smyslu vdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tlesnou výchovu a ekologickou výchovu žák. Zárove umožuje náboženskou výchovu a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Pipravuje je pro další studium na stedních školách a uilištích a následn i pro praxi. ZŠ Ddina se nachází na samém okraji msta, na sídlišti s nevýhodným dopravním spojením, jehož výstavba byla ped mnoha lety dokonena. Stárnutí sídlišt škola pociuje klesajícím potem žák prvních tíd a nižším potem žák i ve vyšších tídách, nebo silné roníky již opustily školu. Tento celkový úbytek je každoron zvýšen o poet žák, kteí odcházejí na 18

19 víceletá gymnázia. Díky své specifické vzdlávací koncepci (RVJ) se daí získávat nové žáky od 3. tíd i z okolních obcí. Zápis žák do 1. tíd tabulka 9 Poet zapsaných žák 55 Poet odklad 15 27,3% Poet pijatých žák 40 Poet tíd 2 Umístní žák 9. roníku tabulka 10 Gymnázium 9 Obchodní akademie 8 Stední prmyslová škola 8 Stední odborná škola s maturitou 4 Integrovaná stední škola 3 Stední odborná škola 1 Stední odborné uilišt 9 Soukromé gymnázium 4 Soukromá obchodní akademie 6 Soukromé stední odborné uilišt 7 59 Výuka cizích jazyk V roce 1999/2000 byla výuka zajištna eskými aprobovanými uiteli, poetné tídy byly dleny na skupiny. Tak jako v pedcházejících letech žáci využívali vybavení poízené speciáln pro jazykovou výuku magnetofony, videa, televize a jazykovou laborato. Veškeré vybavení je k dispozici nejen tídám s RVJ, ale i žákm bžných tíd. 19

20 Poty tíd s RVJ tabulka 11 s RVJ bžné celkem I. stupe II. stupe celkem Tídy s RVJ tabulka 12 roník poet tíd 1.jazyk 2.jazyk hod./týd 3. 1 anglický anglický anglický francouzský anglický francouzský anglický anglický/nmecký francouzský/nmecký anglický francouzský 3+3 Volitelné a nepovinné pedmty Škola prohlubuje zájmy žák nabídkou volitelných a nepovinných pedmt, která je ízena vždy souasnými podmínkami a možnostmi školy. Obsahová náronost tchto pedmt je rzná, v nabídce jsou vždy zastoupeny obory studijního typu i praktického zamení. S vhodnou nabídkou nepovinných pedmt je pamatováno na žáky všech devíti roník. Volitelné pedmty Informatika Technika administrativy Sportovní výchova Sborový zpv Hra na zobcovou flétnu 20

21 Nepovinné pedmty Ruský jazyk Cviení z matematiky ímskokatolické náboženství Technika administrativy Hra na zobcovou flétnu Tenis Zájmové kroužky Ve šk.r. 1999/2000 krom nabídky voltelných a nepovinných pedmt nabízela škola i tyto zájmové útvary: Výtvarný kroužek aranžování suchých kvtin a tkaní Runí práce Redakce škoílního asopisu Ddinka Klub mladých divák Klub mladých tená Ve spolupráci s DDM škola organizovala pro žáky odpolední hodiny stolního tenisu, volejbalu pro II. stupe, míové hry pro I. stupe, florbal a basketbal. Dále mli žáci možnost navštvovat v prostorách školy i soukromé tanení kurzy, kurzy anglického jazyka, informatiky, tenisu a mažoretek. Výše uvedená nabídka mimoškolních aktivit slouží zejména jako pomoc pi zabezpeování úelného využívání volného asu dtí. K této zvýšené aktivit vede školu mimo jiné i její lokalita na sídlišti není žádná nabídka odpoledních inností pro dti. Nabídka všech zájmových inností tvoí souást školního Minimálního programu protidrogové prevence Škola bez drog. 21

22 Výsledky vzdlávání Ve šk.r. 1999/2000 byly hlavní cíle výuky ve všech pedmtech splnny. Uitelé si pro své pedmty vypracovávají tematické plány, které pedkládají vedení školy, zaínající uitelé jsou vedeny uvádjícím uitelem a krom tematických plán pedkládají i pípravy na vyuování. Pro prbžnou a objektivní informovanost slouží krom klasických hospitací sledování výsledk z pedagogických rad, metodických sdružení a pedmtových komisí, i nadále se uplatují srovnávací testy. Vedení školy podporuje zavádní nových forem a metod pi výuce, ve kterých se více uplatuje samostatné myšlení žák, diskutování, tvoivý pístup k uení, samostatná orientace v odborných materiálech a vzájemná spolupráce. editelka školy každoron zizuje pedagogickou radu jako svj poradní orgán. Jejími leny jsou všichni pedagogití pracovníci školy. Pedagogická rada se schází tyikrát za školní rok a mezi její kompetence patí jednání o chování a prospchu žák, metodika výuky pedmtu. Výchovn vzdlávací innost školy, klasifikace prospchu a chování žák se ídí platnými vyhláškami MŠMT R a vnitním ádem školy. Dále se pedagogická rada na svých jednáních seznamuje s pokyny vydanými MŠMT R a ŠÚ Praha 6. Z každé pedagogické rady je poizován zápis. Krom pravidelných plánovaných pedagogických rad jsou zamstnanci školy svoláváni na provozní porady. editelka školy ustanovuje tídní uitele, vedoucí pedmtových komisí, metodických sdružení a výchovné poradce. Dále pak jmenuje zástupce editele, vedoucí vychovatelku školní družiny, vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchaku a vedoucí správních zamstnanc. Po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady vydává editelka ád školy, schvaluje ád odborných pracoven. Škola pln využívá vybavených pracoven, jazykovou laborato, cvinou kuchy, školní dílnu a pracovny informatiky. Souástí všech pracoven jsou vybavené kabinety, které jsou prbžn doplovány na základ požadavk jejich správc a uživatel. V píštím školním roce se poítá s otevením školní knihovny a studovny pro žáky i uitele, jejíž výstavba je v závrené etap. Bhem školního roku byla výuka v jednotlivých pedmtech na I. i II. stupni prbžn doplována návštvami výstav, divadel a knihoven, exkurzemi, pednáškami a besedami. 22

23 Prospch žák za II. pololetí tabulka 13 tída žák vyzn. prospl neprosp. 2.st.chov. 3.st.chov. neoml.h. 1.A B A B A B A B A B A B A B A B C A B celkem Materiální zabezpeení výuky a materiáln technické zabezpeení školy V r. 1999/2000 škola pokraovala ve financování kvalitního vybavení ueben, kabinet a dalších prostor v budov školy: Zízení a vybavení místností pro školní knihovnu a studovnu Vybavení studovny poítai Pipojení poítaové tídy a studovny na Internet pomocí pevné linky Vytvoení odpoinkového koutku pro žáky II. stupn Zízení samostatné místnosti pro IV. oddlení školní družiny 23

24 Vybavení dvou tíd novým nábytkem Zízení sportovních míst ping-pongové stoly Vybavení pro školní kuchy Zavedení samoobslužného systému výbru jídla pes kreditní karty Malování školní budovy Ochranné sít do malé i velké tlocviny Osvtlení malé i velké tlocviny Opravy tabulí Stroj na úklid Úpravy a opravy sportovního areálu Kopírka Telefon a fax Hasicí pístroje Zabezpeení školy elektronickým zabezeovacím systémem a mížemi Doplování skladu uebnic Nkteré nákupy a opravy byly poizovány z fond? Další školní aktivity Školy v pírod Za pomoci vedení školy si uitelé vybírají výjezdy na ŠvP individuáln. Vtšinou vyjíždjí spolen dv tídy. V tomto školním roce absolvovalo pobyty v pírod celkem 235 žák. Krom klasických pobyt 7 tíd absolvovalo svj speciální pobyt tematicky zamený na protidrogovou prevenci, jehož realizace probíhala na základ vypracovaných projekt. Lyžaské kurzy Konají se každý rok pro sedmý roník, kde tvoí souást tlesné výchovy. Kurz se zúastnilo 40 žák. 24

25 Kurzy plavání Žáci 3. a 4. tíd absolvují dlouhodobý kurz plavání v délce 40 hodin. Tvoí doplnk výuky tlesné výchovy a je hrazen školou. Sbr starého papíru Škola poádá nkolikrát do roka sbr papíru, který je organizován žáky školní samosprávy a kterého se zúastnili žáci všech tíd. O všech výsledcích jsou žáci informováni prostednictvím školního rozhlasu a nejúspšnjší tídy odmovány drobnými odmnami Spolupráce s fakultami Bhem šk.r. 1998/99 pokraovala spolupráce s Pedagogickou fakultou UK, Pírodovdeckou fakultou UK a Fakultou tlesné výchovy a sportu UK. Na základ požadavku fakult pt student vykonávalo na naší škole své dlouhodobé oborové praxe. Spolupráce všech fakultních uitel se studenty byla velmi dobrá. V závru školního roku na žádost PedF UK škola opt realizovala jednodenní návštvu školy skupiny francouzských student budoucích pedagog z IFM v Paíži. S velkým zájmem si prohlédli pracovny, uebnice, úastnili se i výuky. Ke Dni dtí studenti z FTVS opt pipravili pro žáky naší školy na školním hišti sportovní den plný her a sportovních soutží, na které se vždy dti velmi tší Spolupráce s rodii a KPŠ 25

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ e-mailová adresa ZŠ: info@1zs.brandysnl.cz telefon: 326 911 188 fax: 326 912

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í Š K O L A 463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Výroní zpráva o innosti

Více