TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY!"

Transkript

1 TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY! IV. ZASEDÁNÍ AS FF UP , 1. října 2014 Pozn.: následuje přepis průběhu zasedání. Upozorňuji, že text jednotlivých vystoupení je mírně formálně upraven (výrazy, slovosled, opakování), obsah sdělení je však důsledně zachováván. Místa psaná bez kurzívy jsou poznámkami autora přepisu, nikoli slovy daného senátora. Značka (...) nahrazuje pasáže věcně irelevantní, opakované, nebo jinak zbytné. Jména jsou z praktických důvodů uváděna ve zkrácené podobě. Jména jsou označena barvami, které rozlišují senátory zastupující programy jednotlivých volebních kandidátek (viz níže). Veřejná hlasování jsou opatřena poznámkou, v níž je uveden výčet těch, kteří hlasovali v menšině. Dodatek ke znovu zveřejněné verzi: z přepisu byl odstraněn text shrnutí a výčet přítomných osob. Dokument se zabývá pouze osobami hovořícími a hlasujícími. Autor přepisu: Jiří Pavlásek BEZ JAZYKOVÉ KOREKTURY!! HOVOŘÍCÍ OBSAH SDĚLENÍ POZNÁMKY Engelbrecht Dámy a pánové, můžeme zahájit zasedání. Myslím si, že dnes bude poměrně bohatý progra. ( ) Nejdříve dám schvalovat program našeho dnešního jednání, jak jsem vám ho poslal. Engelbrecht Dále tady máme program minulého zasedání. Jsou k němu nějaké připomínky? Pokud ne, žádám o schvalování. Engelbrecht Pak je zde ještě zápis hlasování per rollam ukončeného 13: června. Poznamenávám, že k tomu bude dnes ještě 5. bod jednání, tedy volba zástupců ekonomické komise AS UP, protože ke schválení nedošlo. Prosím o schválení zápisu. Engelbrecht Nyní bych rád předal slovo panu senátoru Dudovi, který nám poslal poznámky a vyjádření právního oddělení UP ve věci pořizování a zveřejňování videonahrávek z našich zasedání. Duda Děkuji za slovo. Takže v této věci, o které jsme se naposledy bavili na jaře, mi právní oddělení zaslalo poměrně rozsáhlou zprávu, kterou jsem vám přeposlal a měli jste možnost si ji prostudovat. Velmi stručně z ní vyplývá to, že je možné pořizovat a archivovat videozáznamy ze zasedání, s tou výhradou, že přitom nesmí být zabírán prostor pro usazení veřejnosti. Je to kvůli tomu, že veřejnost má ze zákona právo účastnit se zasedání, ale může tak učinit jako soukromá osoba. Pokud se někdo ovšem rozhodne požádat senát o slovo a vystoupit zde, tento jeho projev se již bere jako veřejný a může být zaznamenán a zveřejněn i bez explicitního souhlasu dotčeného. V podstatě je tedy pouze o to nastavit kameru tak, aby zabírala jen tu část místnosti, kde jsme usazeni my. Potom zde padla ještě ta připomínka ze strany pana předsedy senátu, že záznam by měl být přerušován v době přestávek, ale to je jen takový detail. Takto by to každopádně mělo vypadat a já bych chtěl požádat senát, aby se vyslovil, zda s takovouto podobou pořizování a Já nevím, možná jsem nedával pozor, ale nebyla tam určitá podmínka registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů? Duda Ano, to jsem zapomněl říct. Než začneme s pořizováním záznamu, musí to být formálně oznámeno Úřadu pro ochranu osobních údajů. Což nemusí nutně být formální procedůra. Nechci to rozporovat, já jsem pro. Ale jenom tím říkám, že je to velmi závažný prvek celého toho procesu, jelikož Úřad pro ochranu osobních údajů je často velmi nepříjemný kontrolní orgán. Je potřeba, aby to tady zaznělo a abychom si toho byli vědomi. Duda V této chvíli bych neměl problém tu žádost poslat a To může udělat pouze někdo, kdo je oprávněn za univerzitu nebo fakultu jednat. Engelbrecht Takže, dám asi hlavot o tom, jestli budeme chtít pořizování videozáznamů z našich jednání. HLASOVÁNÍ PRO 17, PROTI 0, ZDRŽELI SE 1. ZDRŽEL SE: Seitl Engelbrecht Pane kolego, jak byste potom chtěl to nahrávání zajistit (pozn. konec věty nesrozumitelný).. od fakulty? Duda Ano. Engelbrecht Takže od příštího zasedání. Duda Od té doby, kdy splníme (pozn.: nesrozumitelné) Nevím, jestli je nutné řešit to nějakým usnesením, ale je tam skutečně podmínka, že fakulta do té doby vybaví to oznámení pro Úřad pro ochranu osobních údajů. Do té doby to samozřejmě být nemůže. Tak jenom jestli budeme žádat my, nebo jestli to udělá exekutiva automaticky na základě tohoto rozhodnutí... nevím. My to uděláme. Pane předsedo, nechte zformulovat za senát, co tam má být napsáno a já to pak udešlu. Engelbrecht Já to vidím tak, že ty videozáznamy by byly schovány podobně, jako jsou schovány zvukové záznamy, takže by měly být centrálně na fakultě přístupné senátorům tak, aby se to nedalo zneužívat. Takže to by pak chtělo opravdu vymyslet, popř. ještě přeložit nějaký plán, jak to přesně (pozn.: nesrozumitelné) Je také nutno zajistit, aby to bylo tak, jak naše právní oddělení Nyní tedy volba zástupce do ekonomické komise AS UP. Nejprve bych od vás chtěl slyšet, koho byste navrhovali, protože minulí kandidáti v hlasování per rollam nebyli schváleni. Stejkal Jestli můžu, vycházím tedy z toho, že kandidáty, kteří byli navrženi, jsme neschválili. Navrhuji tedy, zda bychom k tomu nepřistoupili tak, že by bylo praktické, kdyby v čele ekonomické komise AS UP. A tak navrhuji, i když jsem to sním nepředjednal, pana doktora Seitla. Seitl (pozn.: nesrozumitelné) Přijímám. Engelbrecht Jiné návrhy? Pane docent (pozn.: Stejskale), vy sám byste nechtěl? Stejskal Přiznávám, že by to bylo už nad moje síly. (technická konzultace s paní zapisovatelskou) Nejeschleba Já bych měl ještě jeden návrh. V minulém volebním období byla členkou ekonomické komise UP paní tajemnice. Bylo to rozumné rozhodnutí, protože paní tajmenice vlastně velmi dobře vidí do těch ekonomických věci, byť je tam trochu háček, rád bych na to upozornil, protože paní tajmenice je zároveň zaměstnankyní univerzity a podléhá přímo panu kvestorovi. tajemnice Ne, podléhám panu děkanovi. Jakože metodicky. Jinak podléhá kvestorovi. Nejeschleba Dobře. Já bych tedy navrhl jako dalšího kandidáta paní tajemnici. Engelbrecht Přijímáte návrh? tajemnice Myslím si, že volba by měla být z více kandidátů, tak z toho titulu ano. Já mám ještě otázku. Volíme zástupce, nebo volíme kandidáta? Engelbrecht My volíme kandidáta Pak je to ale v programu špatně. Engelbrecht ( ) My musíme dneska zvolit kandidáta, protože osmého příští týden My si nerozumíme. Tady je napsáno "volba zástupce", ale my ho nevolíme. My jen vybíráme kandidáta. Engelbrecht (pozn.: potvrzuje) Já jenom abychom si nemysleli, že jsme ho dneska zvolili. Engelbrecht Takže. Než se připraví lístky, podíval bych se na další bod a to je volba delegátů do Rady vysokých škol. Každopádně bychom dnes měli navrhnoutjednoho delegáta za fakultu, ale můžeme navrhnout víc. Alespoň tak jsem vyrozumněl z dopisu předsedy AS UP. (,,,) Pokud bude náš zástupce zvolen, musíme ještě doplnit základní charakteristiku dotyčné osoby. Jsou tady k tomu nějaké papíry, já je mám tady a vy jste je dostali v elektronické podobě. Možná by bylo vhodné, kdybychom navrhli alespoň dva kandidáty, totiž jednoho do Studentské Komory RVŠ a jednoho kandidáta za celou fakultu. Takže, teď bych vás poprosil o návrhy. (pozn.: postupně odmítají: Veselovská,, Tichý, Skopal, Harviš,, Droberjar, Vepřek,.. a výběr kandidátů se v jednání posouvá na pozdější dobu) Engelbrecht Nyní bych tedy navrhl skrutátory pro hlasování k předchozímu bodu. Souhlasíte, aby jimi byli pan doc. a pan senátor Tichý? HLASOVÁNÍ PRO 17, PROTI 0, ZDRŽELI SE 2. ZDRŽELI SE:, Tichý (pozn.: hlasování a sčítání hlasů) Engelbrecht 13 lidí hlasovalo pro paní Menšíkovou a 5 pro pana Seitla, takže do velkého senátu navrhujeme paní tajemnici. tajemnice Děkuji za důvěru. Engelbrecht Další bod je navržen panem děkanem, nejdřív ale delegát do RVŠ. Měli bychom někoho pokud možno navrhnout, někoho, kdo bude cestovat a reprezentovat naši fakultu. ( ) Pokud by byli ochotní, mohli bychom navrhnout senátory z velkého senátu. Já osobně bych navrhoval pana prof. Daniela, pokud je ochotný přijmout.

2 Daniel Ano. Engelbrecht Pokud jsou další návrhy, rád je vyslechnu. Cieslar My jsme navrhovali pana Fafejtu, ale pořád tady není. ( ) Můžeme to dát jako návrh, že to přesuneme až za další bod programu, než se pan vrátí.. Engelbrecht Návrh je změna programu, předřazení před různé. Souhlasíte? Engelbrecht Pokračujeme s bodem č. 7. Poprosil bych pana děkana, nebo pana proděkana, aby vystoupili s návrhem vytvoření Centra jazykového vzělávání. Předtím bych vás ještě poprosil o souhlas s tím, že by zde vystoupil pan vedoucí Katedry aplikované lingivstiky, stejně tak pan () a paní tajemnce katedry. Jestli můžu doplnit, na cestě je pan kolega Martin Šterba, vedoucí Britského centra. Mohli byste jej také zařadit? Engelbrecht Dobže. Takže ten návrh zní, aby všichni jmenovaní dostali možnost vystoupit. Engelbrecht Nejdřív tedy pan proděkan. Všichni máte důvodovou zprávu. (pozn. příprava techniky k prezentaci) Vážený pane předsedo, děkuji vám za slovo. Vážené senátorky, vážení senátoři, dovolte mi, abych vám ve stručnosti, přestože jste dostali materiály, představil krátkou prezentaci, kde ještě jednou představím ty klíčové body zamýšlené organizační změny, která se týká jazykového vzdělávání na filozofické fakultě. Pokud bude třeba, klidně se ptejte už během prezentace. Potom se, věřím, otevře diskuze. Velmi krátce k důvodům, které vedou k této navrhované organizační změně. Jedním z nich je požadavek pana rektora na řešení ve věci mezifakultního finančního vyrovnání za kredity typu C. Jak jistě víte, je tady dlouhodobý problém toho, že filozofická fakulta přichází o relativně velký balík peněz za jazykovou výuku prostřednictvím kreditů C, tzv. mezifakultních studentů, čili studentů, kteří mají zájem o jazykovou výuku, přichází nejen, ale ve velké většině na katedru aplikované lingvistika, zaplňují tam kurzy a ty jsou v podstatě nezaplacené. Nedochází k žádnému, nebo jinému fakultnímu vyrovnání. Pan děkan se rozhodl, že zamezíme přístupu studentům z jiných fakult, pokud se na vyrovnání nedohodneme. Když o tom vyrovnání mluvíme, jsme zrovna v několika jednáních, s tím, že to finanční vyrovnání by mělo být výhodné jak pro filozofickou fakultu, tak pro jednotlivé fakulty, protože fungují rozpočtově trošku jinak. Případně se k tomu dostaneme. Pan rektor nás v reakci na ten deklarovaný stop-stav požádal, abychom přišli s koncepcí, co bychom nabídli těm jednotlivým fakultám. Věřím, že se dohodneme, ta jenání probíhají, z některých fakult máme pozitivní reakci, že by o takovou spolupráci stáli. Na některých fakultách funguje jazyková výuka dobře, třeba lékařská fakulta má svůj ústav, kde nestojí o spolupráci, protože se zabývají specifickým jazykem a počet studentů, který by navštěvoval kurzy Tato změna a dohoda by měla přinést peníze pro filozofickou fakultu za tyto konkrétní mezifakultní studenty. Dalším důvodem k této organizační změně je s tím související navázání spolupráce s vybranými fakultami v jazykovém vzdělávání. Některé fakulty již outsourcují jazykové služby, některé o tom uvažují, ale zase, jednáme o tom, za jakých podmínek, jakou formou. Někde uvažují o tom, že by redukovali spolupráci s externisty, kteří jim tu výuku zajišťují. Těch důvodů je několik, samozřejmě organizační zátěž, snížení osobních nákladů. Některé fakulty dokonce uvažují o tom, že by některé ty jazykové kabinety zrušily, protože je to finančně i organizačně náročné. Na úrovni výuky akademických pracovníků ta mezifakultní spolupráce již probíhá. Můžu zmínit pedagogickou fakultu, přírodovědeckou fakultu, fakultu zdravotních věd, lékařskou fakultu, FTK. Tuto výuku zajišťuje jazyková škola UPLIFT. Jenom pro orientaci, FTK rekreologie si například objenala 1000 individuálních hodin výuky pro své zaměstnance. FZV v následujících letech plánuje otevřít program v angličtině, myslím si, že se jední primárně o porodnictví, byť nevím, jestli je to přesné. Ale jejich lektoři nejsou schopni přednášet v angličtině, takže v horizontu dvou tří let plánují akreditovat tento obor a my jim v této chvíli zajišťujeme výuku, aby na to byli patřičně jazykově vybavení. Čili jedná se o další příjem pro filozofickou fakultu. Po rekonstrukcích teď bude nějakou dobu trvat, než proběhnou, ale po nich se plánuje, že Třída Svobody 26 bude fungovat jako centrum komerčních aktivit. Po rekonstrukcích bude nabízet prostory, které do budoucna nebudou využívány, takže pokud by se to centrum mělo přesunout na Třídu Svobody, tak ta by měla zajistit dostatečný prostor a případný další rozvoj pracoviště jako takového. Dalším důvodem je roztříštěnost jazykových služeb, které fakulta nabízí. Pravdou je, že zcela chybí rozcestník jazykových služeb. Když příjde nějaký člověk z jiné fakulty nebo zvenčí, tak se jen ztěží dokáže orientovat, chybí marketing, špatně ty služby inzerujeme, ať už se jedná o doplňkovou činnost, nebo o jiné služby. Katedra aplikované lingvistiky nabízí a zajišťuje mezinárodní zkoušky ECL, katedra bohemistiky zkoušky pro trvalý pobyt cizinců a zajištění státního občanství, mezinárodní jcambridgeské zkoušky zajišťuje právě jazyková škola ve spolupráci s Britským centrem a knihovna Britského centra navíc nabízí další možnosti, které jsou v jednání a v podstatě jsme dohodnuti, že British Council nám poskytně jako univerzitě velmi výrazné slevy při mezinárodních zkouškách. Víte, že ty mezinárodní zkoušky jsou platné takovým způsobem, že vám umožňují ucházet se třeba o pracovní pozice v zahraničí, protože máte zajišťěno, že jste jazykově vybavený. Britská knihovna má položky v řádech tisíců, myslím, že kolem položek, je to velmi užitečný partner v kontextu jazykového vzdělávání. Ta idea toho rozcestníku je zajistit komplexní nabídku služeb a efektivnější marketing, který bude cílen na požadavky těch zájemců o Dalším důvodem je nespokojenost s činností katedry aplikované lingvistiky. Ta si nese do jisté míry špatnou pověst z minulosti, v posledních letech pod vedením pana dr. Nového se ta situace řekl bych výrazně lepší. Můžeme potom hovořit o tom, co je lepší a co není dostatečné. Například chybí dostatečné pre-testování studentů, zejména na úrovni anglického jazyka. Chybí e- learningová platforma, která je dnes v rámci výuky jazyků běžná a patřičně šetří čas. Za poslední rok jsem zaznamenal asi dvě stížnosti na to, aby se to řešilo. Díval jsem se do zápisů z jednání senátu z minulých let a bylo to téma, které bylo několikrát probíráno. Samozřejmě reflektuji to, že nějaké změny probíhají a jsou to změny k lepšímu. Centrum jazykového vzdělávání jako takové by mělo pomoci zajistit kvalitní tým lektorů, koncepci výuky, nahraditelnost při výpadku lektora, e-learningovou platformu, kterou již teď využívá např. jazyková škola UPLIFT. Špatná finanční situace je dalším důvodem a jedním z těch hlavních důvodů je, že KAL v porovnání s dalšími katedrami není financována z více zdrojů a chybí kompenzace výpadků ze zdroje 11, který je těžko preikovatelný. Zaměstnanci KAL nepublikují, což po nich ale není vyžadováno, protože tato katedra byla vždycky prezentována jako servisní, tedy zajišťující výuku pro studenty napříč jednotlivými katedrami a studijními obory. Nicméně tento výpadek lze nahradit tou doplňkovou činností, ať už překladatelstvím, jazykovými službami, atd. Dalším důvedem je, že KAL není zatížena akreditacemi, státnicemi bakalářskými a diplomovými pracemi. To samozřejmě souvisí i s financováním v PVČ, IGA a dalších různých projektů a v podstatě 18 týdnů v roce neprobíhá výuka. Toto je zase věc, na kterou bylo poukazováno v minulosti. Mám tady zápis ze zasedání , kdy na toto bylo poukázáno několika členy senátu, někteří jsou zde přítomni. Takže já vidím i tu možnost posílit činnost KAL v období letních měsíců, kde je prostor vytvořit další komerční aktivity. Tady nerozumějme komerčními aktivitami jen honbu za penězi, ale také např. organizaci kurzů pro akademické pracovníky, pro studenty FF a dalších fakult. Samozřejmě na něčem se dá vydělávat a saturovat výpadky ze zdroje 11, něčím zase můžeme poskytovat určitý benefit zaměstnancům a studentům FF. Je to k diskuzi. Dalším důvodem je vzniklá jazyková škola UPLIFT, která vznikla v loňském roce. Je to projekt, který byl dlouhodobý, už vlastně na minulém zasedání jsem přislíbil základní analýzu toho, jak jazyková škola funguje. Dovolte mi proto asi dva slajdy. V tuto chvíli nabízí komplexní služby od výuky, přes překlady, korektury, tlumočení, případně kurzy měkkých dovedností, ve spolupráci s Britským centrem jazykové zkoušky, získala akreditaci na udílení rakouského certifikátu, usiluje o získání dalších certifikátů v souladu se svým statutem. Nabízí několik jazyků od angličtiny, němčiny, přes románské jazyky, až po ruštinu, švédštinu a češtinu pro cizince. Díky katedře anglistiky a amerikanistiky v současné době disponuje tlumočnickou technikou v hodnotě několika statísíců, doposud byla ta technika využívána tak, aby poskytovala praxi studentům překladu a tlumočení, na druhou stranu, požadavky jsou různé. Co tím chci říci je, že pokud někdo z fakulty nebo z univerzity vyžaduje nějakého profesionála, my jsme schopni jej zajistit a jsme schopni poskytnou tlumočnickou techniku za velmi přátelskou cenu, která by měla v průběhu času přinést nové prostředky na nákup, popř. inovaci této techniky. Jazyková škola, byť začala fungovat v režimu 19 - hlavní činnosti, po dohodě s rektorátem se přesunula do režimu doplňkové činnosti. V tuto chvíli probíhá jednání, protože někteří to vidí, že bychom mohli fungovat i v hlavní činnosti, ale to asi

3 Engelbrecht Jazyková škola disponuje jak zaměstnanci, kteří disponují akademickým jazykem, tak externisty, těch je myslím 25 v tuto chvíli. Velkou výhodou jazykové školy je zkušenost s anglickým jazykem, zejména jazykem anglickým, a to díky projektu UPLIFT, který myslím si plní tu roli, kterou si zadal. Sečteno podtrženo, jazyková škola představuje silný stavební prvek pro Centrum jazykového vzdělávání. Já jsem na dnešní zasedání pozval současnou ředitelku Michaelu Čekányovou, která se ale omluvila, protože v tuto dobu učí. Byla jmenována od Velmi stručně, jazyková škola začínala asi s 5-6 kurzy pro veřejnost, v tuto chvíli je těch kurzů asi 22, zejména se jedná o angličtinu a další jazyky, nabízí kurzy češtiny pro cizince, přípravné kurzy na Cambridgeské zkoušky, dětské kurzy, což je velký potenciál, je o ně veliký zájem - na začátku byl kurz 1, dnes jich je 8, individuální výuku napříč univerzitou a ze strany veřejnosti ji využívá asi Navázali jsme spolupráci s rektorátem, který nám byl ochoten saturovat i finančně výuku Erasmus studentů, protože, to asi víte, pokud vám výuku navštěvují studenti Erasmu, tak často nedisponují angličtinou natolik, aby byli vůbec schopni komunikovat. Takže ta výuka je velmi intenzivní ze začátku, aby jim dala nějakou podporu v té jazykové kompetenci. Nabídli jsme byla překvapivě pozitivní odezva od studentů, kteří nastupují do prvního ročníku na filozofické fakultě napříč obory. Přihlásilo se jich v prvním roce 50, ve druhém asi 30, kvůli termínu, ale pře začátkem semestru přijedou na týdenní intenzivní kurz anglického jazyka. Dále spolupracujeme s Mezinárodní školou a mateřskou školou Olomouc, kde nabízíme kurzy. Velkou výhodou, byť fungujeme v režimu doplňkové činnosti, že cena, a to i pro veřejnost, se nenavyšuje o DPH. Je to jak konkurenční výhoda, tak nám to dává určitý prostor, např. zaplatit kvalitní lektory. Zároveň při vnitřním přeúčtování se rovněž cena nenavyšuje o DPH, ani při tlumočení, narozdíl třeba od vydavatelství, které své služby na jednotlivých fakultách musí dodaňovat. Tady to je veliký potenciál a o tom budu mluvit na dalším slajdu, což jsou překlady. Až překvapivě se rozjela nabídka překladů, ať už pro veřejnost, nebo v rámci univerzity. Obrat v roce 2014 do dnešního data činí asi 900 tisíc. Dle nasmlouvaných projektů, na kterých se teď pracuje, budeme na konci roku asi na milionu a půl. Hovořím o obratu, není to čistý zisk, což je samozřejmě o něco méně, resp. o dost méně, a má to několik důvodů. Jedním z nich je, že jazyková škola samozřejmě disponuje několika vlastními zaměstnanci, několika externisty, ale těch překladů za necelý rok se rozjelo takové množství, že to vlastními zaměstnanci nepokryjeme. To znamená, že musíme nasmlouvat externisty a to snižuje Centrum jazykového vzdělávání by mělo disponovat větší lektorskou základnou i s přesahem do těch ostatních jazykových služeb, např. lektory z KAL, z té tzv. akademické divize, tak během těch letních měsíců by mohli pracovat na překladech, korekturách, a mohli by přinášet do fakultního rozpočtu více peněz. Když to shrnu, a budu už končit, tak ty hlavní cíle organizačních změn. Otevřít se jiným fakultám v užší spolupráci při jazykovém vzdělávání. O tuto spolupráci je aktuálně zájem a rektorát a některé fakulty čekají na to, s jakou nabídkou příjdeme. Je to jeden z důvodů, proč tuhle změnu předkládáme právě v tento čas. Rozšířit portfolio jazykových služeb pro filozofickou fakultu, ale také pro jiné fakulty, ať už se jedná o výuku, nebo jiné služby - překlady, tlumočení, odborné poradenství, atd. Dalším cílem je zkvalitnit jazykové vzdělávání na filozofické fakultě, v nějakém horizontu stanovit obsah výuky, požadovat kontinuitu při předávání výuky, zavedení e- learningové platformy. Já jsem tady v rámci prezentace nezmínil skutečnost, že některé katedry si začaly výuku zajišťovat samy. V momentě, kdy jsme chtěli, aby tu výuku zajišťoval KAL, protože filologické obory by se měly soustředit na své studenty v rámci svých akreditovaných programů a na vědeckou činnost, tak důvodem bylo, že nevěřili, že to KAL bude schopná saturovat. Dalším důvodem je efektivní využívání lidských zdrojů. Např. to znamená primárně využívat vlastní zaměstnance a až poté externisty, což v některých případech je nutné, v některých případech to samozřejmě přinese fakultě více peněž, konkrétně třeba v těch letních měsících, kdy neprobíhá Další důvod je administrativa. Já jsem tady nezmiňoval např., že v rámci té struktury je navržena Letní škola slovanských studií, čeština pro cizince, kterou na jedné straně zajišťuje katedra bohemistiky, na druhou stranu je schovaná pod děkanát, je tu spoustu administrativních pracovníků, kteří by si vzájemně mohli vypomoci. Nečekám, že by právě Letní škola slovanských studií nějakým způsobem byla touto změnou zasažena, bude jenom spolupracovat s někým jiným a každý pracovník má samozřejmě právo té nabídky využít, nebo ne. Ta změna se týká především spolupráce jazykové školy a KAL - k tomu se ještě vrátím. Dalším důvodem je zajistit finanční stabilitu a soběstačnost Centra jazykového vzdělávání, saturovat výpadky ze zdroje 11 jinou činností (...). Zvýšit komerční potenciál služeb, které poskytuje filozofická fakulta veřejnosti, dalším fakultám a rektorátu. Rektorát využil v tom to roce v jazykových službách mám pocit že využil cca půl milionu přes jazykovou školu, plánuje s, že by se v této spolupráci pokračovalo. Dalším důvodem je sjednotit a zefektivnit marketingové snahy jednotlivých jenotek, které nabízejí jazykové služby. Čili vytvořit rozcestník pro lidi, kteří se třeba neorientují na filozofické fakultě, nebo do ní ani nepatří a přichází zvenčí, tak aby se rychle zorientovali, mají-li například zájem o Dalším důvodem soustředění služeb do jednoho centra je přispět k projektovým možnostem, což po konzultaci s ředitelkou projektového servisu je velký potenciál, aneboť ty budoucí výzvy pravděpodobně budou přesahovat jednotlivé fakulty. S tímto schématem jste se seznámili (pozn. odkazuje na prezentaci). Ideou je využívat lektorské týmy napříč těmi jednotlivými divizemi, které by měly spolupracovat a přispět ke zkvalitnění, tak ke stabilizaci prostředí a vytvoření perspektivy, co se týče pracovníků na daném pracovišti. Tady je zase jen orientačně navrženo, na jaké služby by se ty jednotlivé jenotky měly soustředit. Tímto vám velmi děkuji za pozornost a ještě mi dovolte v rychlosti reagovat na ten dopis, který vám byl rozeslán panem dr. Novým. On se k tomu určitě vyjádří, já jsem s ním o tom už mluvil a byl bych hrozně nerad, kdyby to vyšlo tak konfrontačně, jak to z toho dopisu vyplývá. Jenom chci říct k tomu obsahu. Tady tu změnu jsme komunikovali s panem doktorem již několik měsíců, o tom, co se plánuje jsem informoval již na jaře a v průběhu léta. Pan dr. Kysučan, nejen proto, že je člen AS, ale hlavně proto, že byl dočasným vedoucím katedry, byl s plánem seznámen jako první, informovali jsme ho o tom, že počítáme s tím, že s převážnou většinou zaměstnanců se počítá, že budou převedeni do nové jednotky a já jsem nikdy nepoužil, ani pan děkan, slovo "zrušit". Samozřejmě legislativně, když jsem potom tu organizační změnu konzultoval s právním oddělením, tak jsem vždycky preferoval používat slovo transformace. Ta transformace se dá samozřejmě vykládat různými způsoby, ale legislativně ta katedra musí být zrušena, pokud vzniká něco nového. Čili za nás, my preferujeme tu transformaci, tedy chceme stavět na tom, co už je vystavěno, chceme využívat potenciál toho, co KAL již vytvořila a ceníme si zaměstnanců, kteří zde pracují. Co se týče v dopise zmíněné finanční situace, pane doktore, v zápise ze zasedání AS jste sám přišel s tím, že katedra je ve špatné finanční situaci. Komunikovali jsme ji spolu i přes e- maily, popř. můžu senátu doložit, využíval jste např. stipendijního fondu, abyste saturoval některé výpadky, což je samozřejmě cesta možná, ale právnímu oddělení se to vůbec nelíbilo. Vyřešili jsme to, ale zase je to jen podtruju tu skutečnost, že finanční situace katedry sice není nijak katastrofická, ale rozhodně je co zlepšovat. Další důvodem je, že využíváte externistů, kteří nezajistí ani kontinuitu, ani stabilitu, protože externista vám může ze dne na den uprchnout. Čili počet kmenových pracovníků se u vás snížil. Dále zmiňujete studijní plány. Naše změna nepočítá s tím, že by se zrušily a že by vzniklo něco nového. Studijní plány by měly přejít, pouze se změní kód: místo KAL tam bude něco jiného. Počítáme s tím, že naprostá většina z těch vámi zmiňovaných 100 kurzů bude zachována. Nechal jsem si dělat vlastní evaluace a vůbec nepochybuji o tom, že třeba německý jazyk je na velmi vysoké úrovni, možná cesta, kde zlepšovat, je možná ten anglický jazyk, kam chodí nejvíce studentů. Když jsem se namátkově díval do STAGu, tak mezi nejpoužívanější literaturu patří Murphy a Headway, což z jazykového hlediska je v podstatě Ještě k té finanční situaci, je také faktem, že máte limity, pracujete s rozpočtem, který máte, ale když limitujete lektory, nakolik mohou kopírovat, má to samozřejmě zase vliv na kvalitu výuky. Víte, že jsme spolu spolupracovali, když jste požádal, nabídl jsem vám např. jazykové rozřazovací testy, které používáme v jazykové škole. A poslední poznámka je k tomu Goethe-Institutu. Přiznám se, že tam mě to trošičku zamrzelo, protože vy jste přišel s tím, že při zrušení Státní jazykové školy v Olomouci se zrušil Goethe-Institut, že by byla vůle ho převzít a nabídl jste ho jazykové škole. Já jsem říkal, pane doktore, abyste se toho ujal, abyste tuhle věc rozpracoval a že do budoucna se to bude určitě hodit, protože nevidím nikoho jiného, kdo by v oblasti německého jazyka, kromě tedy toho rakouského certifikátu, by byl na tu věc vhodnější. Tím končím. Byl bych velmi nerad, kdyby to před senátem vypadalo, že je ta změna konfrontační, že chceme někoho vyhodit, něco zrušit a přijít s něčím novým. My chceme naopak využít a spojit ty síly do budoucí spolupráce a přinést perspektivu jak na současné pracoviště KAL, tak na Centrum jazykového vzdělávání a já věřím, že má velký potenciál a že se může blížit např. těm jazykovým centrům na jiných univerzitách, kde to funguje velmi dobře. Děkuji za pozornost a jsem samozřejmě připraven Děkuji. Než dám slovo ostatním, mám praktický dotaz. Čili vy navrhujete zřízení centra a jaké bude pak přesně statut pro KAL, pro Letní školu slovanských studií a pro Britské centrum? KAL a letní školu tady v té vaší struktuře vidím, ale to Britské centrum ne.

4 Jasně, tady ta organizační struktura jednak, každá organizační změna podléhá schválení akademického senátu. Podotýkám, že se jedná o statutární změnu, čili musí být schválena 13 hlasy. Ta změna se týká toho, že se bude měnit struktura, Britské centrum je nezávislé a nespadá pod filozofickou fakultu, spadá pod Knihovnu UP a v podstatě je to jiná jednotka, ale byla by škoda nevyužít toho potenciálu, který Britská knihovna nabízí a která se může rozvíjet. My jsme již domlouvali i jistou spolupráci na univerzitní úrovni v tom smyslu, že bychom objížěli ty jenotlivé fakulty s nabídkou přípravy jazykových kurzů. Pan kolega Štěrba byl na tzv. seznamováku, kde bylo asi 300 studentů a kde informoval, protože ta informovanost je dost malá. Nevím, kolik studentů navštěvuje Britské centrum, ale kdo tam chodíte, tak víte, že je to za velmi výhodných podmínek a tato knihovna poskytuje řekl bych unikátní nabídku učebnic, textů všeho druhu v jazykovém vzdělávání, převážně tedy anglického jazyka. Tady ale nechám případně specifikovat pana kolegu Engelbrecht Teď bych předal slovo panu vedoucímu katedry aplikované lingvistiky. Nový (pozn.: host sedí mimo standardní dosah mikrofonu, nahrávka je místy zkreslená) Děkuji za slovo. Úvodem bych chtěl říct, že naše katedra je a nadále bue otevřena v poskytování jazykových služeb na filozofické fakultě. Všichni stávající členové katedry jsou přesvědčeni, že katedra funguje velmi dobře. Zaslal jsem vám materiál, který popisuje současný stav KAL, jenom mě mrzí, že pan proděkan označil toto jako konfrontační. My jsme chtěli pouze uvést fakta. Například, teď jsme slyšeli, že KAL nemá e-learning. Má e-learning. Že prý kal 18 týdnů v roce neposkytuje výuku. Poskytujeme X kurzů () komunikace, tzv. osvěžovací kurzy a angličtinu mezi semestry, takže květen, červen, září, leden máme tzv. blokové kurzy, téměř všichni na katedře jsou zapojení do těchto jazykových kurzů mezi semestry, na jiných katedrách mají jinou činnost. Pokud tady senát rozhodne o zrušení, či transformaci, pak bychom žádali, pokud si to můžeme dovolit, o následující garance. Čili garance pracovní pro stávající lektorský tým (), garanci zachování dosavadní nabídky kurzů s ohledem na potřeby studentů - to pan proděkan potvrdil - a garanci diskuze o odborném dohledu a koordinaci všech činností, všech subjektů, tak, aby v konečném výsledku studenti filozofické fakulty nebyli jakkoli znevýhodnění, nebo omezováni v jazykovém vzdělávání. Nevím, Jeslti mohu ještě k tomu, že nemáme pretesting. Pretesting momentálně neuplatňujeme proto, že nabízíme jazykové kurzy ve čtyřech úrovních a domníváme se, že dospělý student, který má již jisté zkušenosti s jazykem, dokáže odhanout úroveň kurzu. Pak máme ještě před uzavřením STAGu týdenní prostor pro přechody mezi kurzy. Jinak e-learningové portály využíváme, konkrétně portál EDIS a v něm speciálně vypracovaný systém () a ten jsme zavedli právě u blokových kurzů a někteří vyučující budou využívat () na podporu svých kurzů. Co se týká kopírování, tak externisté možná kopírovat nemůžou, ale není problém, aby materiály posílali přes mail a student je pak povinen si materiály sám vytisknout a přinést, takže šetříme naše materiální zdroje. Jinak jsem chtěla říct, že v důvodové zprávě nás zaskočil ten bod "návrh na zrušení KAL", který je zřejmě nutným administrativním postupem při zřízení centra. Katedra je momentálně na vzestupu, co se týče spokojenosti studentů, obnovy lektorského týmu a co se týká i jiných faktorů. Takže z problematických učitelů, hlavně v té anglické sekci, už u nás nepracuje nikdo a od studentů máme výborné ohlasy. Máme i děkovné dopisy, ale nebudeme zatěžovat. Co se týče typu kurzů, tak nabízíme obecné kurzy, odborně orientované kurzy, akademicky orientované kurzy, a to v osmi jazycích na čtyřech úrovních. Spousty našich kurzů jsou součástí akreditačních spisů oborových kateder a tyto předměty jsou v kategoriách A a B. Co se týče změny kódu, tak naše předměty jsou vedeny pod zkratkou KAL/předmět, a podle STAGistů nelze kódy jen tak vyměnit, je třeba zavést úplně nové. Takže technická stránka by byla poměrně pracná. Dále není jasná logistika, co se týče třídy Svobody. Ta je dostupná pro tamní studenty a pro studenty jiných fakult, ale např. pro studenty z Křížkovského, nebo pro studenty z Vodární, je to už budova vzdálenější. Nevím ale, do jaké míry se uvažuje i o přesunech v rámci budov, to ještě probíráno nebylo. Takže my bychom se přimlouvali za Vodární, protože to mají 10 minut jak studenti z Křížkovského, tak studenti z třídy Svobody, což se dá stihnout v 15-ti minutové přestávce. To jsou tedy technické stránky věci. Ten návrh přichází v době, kdy se opravdu snažíme tu katedru budovat a celkem se nám to daří. A z hlediska těch zkoušek v rámci Goethe-Institutu, tak tam došlo zřejmě k nějakému informačnímu šumu, protože naše katedra tuto zkoušku skutečně garantovat bude. Jenom jsme nabídli jazykové škole, že by eventuélně mohli poskytnout přípravné kurzy k této zkoušce, čili by šlo o komerční využití. Samozřejmě bychom tyto kurzy mohli prodávat i na KALu, ale nabídli jsme je. Vzhledem k jazykové škole UPLIFT jsme udělali ještě jeden vstřícný krok, a to ten, že jsme pro tento akademický rok přestali nabízet začátečnické kurzy. Takže vlastně nabízíme kurzy od B1, což se sice setkalo s velkou nevolí u studentů i kolegů, nicméně jsme to prosadili. A ještě chci říct, že opravdu velice rádi budeme spolupracovat na jakémkoli budoucím centru, které povede k ještě většímu zkvalitnění těch nabízených služeb. Ale chci ještě říct, hovoříme tady o různých komerčních aktivitách.. za tu naši sekci, divizi, nebo katedru nám opravdu záleží na našich studentech, na studentech filozofické fakulty a na tom, jakou má fakulta pověst. Záleží nám na tom, že studenti budou chodit studovat k nám do Olomouce a ne jinam. A my od studentů víme, že často jdou radši do Olomouce, než do Brna, právě kvůli jazykům. Kvůli širokým možnostem, Nový V době, kdy se katedry potýkají s odlivem studentů, je to významná věc (). Takže nám skutečně záleží na studentech, především na jejich kompetenčním profilu. Samozřejmě, že veškeré standardy, které máe stanoveny, jsou v souladu s aktuálními poznatky lingvo-didaktiky. Svoje postupy, co se týká metod, cílů, atd pravidelně diskutujeme např. s Centrem jazykové přípravy KU, jsme s nimi plně srovnatelní, čili standardy kvality můžeme určitě zaručit. Záleží nám také na spokojenosti kateder, na tom, aby to, co my poskytneme studentům, odpovídalo právě tomu kompetenčnímu profilu, které požadují a které pak mohou nabídnout těm svým budoucím studentům. No a samozřejmě nám také záleží na tom, aby ten náš sedmičlenný tým lektorů skutečně nebyl ohrožen ztrátou pracovního místa, neboť mohu za nás za všechny říct, že do své práce dáváme opravdu všechno, máme ji rádi, máme rádi studenty a neradi bychom o tuto práci přišli. Takže prosím i za nás, jako členy katedry a připomínám ještě jednou, že v současné době opravdu u nás není jediný lektor, který by byl problematický, ať už se týče komunikace se studenty, komunikace v rámci týmu apod. Na tom na opravdu záleží. Takže pokud budou garantovány tyto věci, pokud bude garantován profil našich studentů - ještě chci podotknout, pokud možno zdarma - tak určitě budeme rádi spolupracovat. Takže to jsem asi Potom ještě, v rámci případné transformace by bylo dobré, resp. bychom opravdu potřebovali, aby probíhal odborný dohled nad celým procesem, s tím, že v něm budou zapojeny všechny jednotky, kterých se to týká. Aby se nestalo, že proběhne něco "o nás bez nás". Aby ve výsledku šlo skutečně o kvalitu a nějaké zlepšení. Veselovská Já budu mít technický dotaz. Já jsem z projevu pana proděkana vcelku pochopila ten pavouk a pochopila jsem, že existuje asi pět různých činností, které se zabývají jazykem. Vy byste navrhovali z aší strany - myslím si, že asi pan Nový by věděl - aby se zachovala KAL a sloučily se ty čtyři ostatní, nebo aby se zachovalo všech pět odděleně, nebo tvrdíte, že když se zachová KAL, tak jste všechny schopni pojmout vy? Rozumíte, mě není jasné, jaká je ta vaše alternativa. (...) Nový No, pokud to senát schválí, tak prostě budeme jedna z těch pěti součástí. Ovšem neradi bychom, aby to bylo zadokováno (?) jako akademická angličtina a nad to nic. To určitě ne. Já si myslím, že z toho záměru je patrné, že se jedná o rozšíření těch jednotlivých možností. Já ve stručnosti budu reagovat na několik těch bodů, které jste zmínila. Začnu tím pretestingem. Kdo má nějakou zkušenost s výukou jazyků, tak může potvrdit tu skutečnost, že člověk se sám není schopen dobře odhadnout. Kolega Štěrba může potvrdit, oni mají pretesting povinný. Protože když máte nevyrovnaný kurz o 15 lidech, kde jsou 3 o několik úrovní jinde, než ostatní, tak vám to rozbíjí celou hodinu. Ten pretesting je nutný požadavek k tomu, aby byla garantována kvalita. Za blokové kurzy jsem samozřejmě rád, ale obávám se, že je o nich malá informovanost. Nejaký marketing by to mohl opravdu zlepšit. Dále, v současné době nikdo nechce po studentech filozofické fakulty, aby za výuku jazyků platili. Tam je ta výzva spíše na univerzitní úrovni, kde se očekává, že nám ostatní fakulty budou proplácet studenty, kteří přicházejí na FF, mají zájem třeba o nějaký exotičtější jazyk a my ho budeme schopni nabízet. Je jasné, že v rámci akreditací musíme zachovat studijní plány i tu jazykovou pestrost. Musím ovšem nesouhlasit s jednou věcí. Věřím vám, že máte kladné evaluace mnoho pochvalných ů, opravdu vám to ze srdce přeji, pokud si vzpomínáte, my jsme dělali i na KAL papírové testování, nejaká evaluace probíhala i na facebooku, ta data samozřejmě máme a můžeme doložit, že ne všichni - a bylo by naivní si myslet něco jiného - jsou spokojeni, především co se týče výuky angličtiny. Zase, sedí tady hodně angličtinářů, ve většině kurzů máte Headway a Murphyho. Myslím si, že to není v tuhletu chvíli aktuální a kvalitní materiál, skterým by se na univerzitní úrovni dalo pracovat.

TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY!

TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY! TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY! IiI. ZASEDÁNÍ AS FF UP 2014 2017, 28. KVĚTNA 2014 Pozn.:

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová:

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová: Senátor Tomáš Grulich: Děkuji panu velvyslanci a prosil bych paní Karolínu Síglovou ze Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. Paní Karolína Síglová: Dobrý den. Na začátek

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 24. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je dle prezenční listiny přítomno členů

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, už máme 3 minuty zasedat, tak se,

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Prosím, abyste se dostavili do zasedací místnosti, abyste

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP?

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP? založeny 1883 25/2013 ročník 116 18. červen učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS Jsou sice chtěné, ale státem málo podporované 7 RAČTE SI PŘÁT NOVÝ

Více

Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb

Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb ze dne 21.10.2013 Proč rozvojový plán, co se bude rozvíjet? Název i struktura byla dána zřizovatelem.

Více

Termín vyřízení: 27.12.2008

Termín vyřízení: 27.12.2008 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 21. zasedání ZHMP dne 27.11.2008 (Schváleno v Radě HMP dne 2.12.2008) P Í S E M N É Termín vyřízení: 27.12.2008

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Dámy a pánové, já vás vítám na prvním zasedání zastupitelstva

Více

15.10 hodin) (pokračuje Heger)

15.10 hodin) (pokračuje Heger) 4. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/11/ - vrácený prezidentem republiky Stanovisko

Více

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem www.jsmepartners.cz 1/10 Dagmar Prajzlerová UCB měla jako jediná odvahu vyzkoušet něco nového Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem Exkluzivita a možnost

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

Záznam přepisu z jednání k vypořádávání zásadních připomínek k sociální reformě dne 31. 3. 2011 na Karlově náměstí.

Záznam přepisu z jednání k vypořádávání zásadních připomínek k sociální reformě dne 31. 3. 2011 na Karlově náměstí. Simultánní přepis mluveného slova zajišťuje Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN. Veškeré informace o simultánním přepisu můžete získat na adrese www.eprepis.cz. Tento materiál je přístupný

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 7. července 2003 Zapsala: Ing. J. Kopečková Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání ZMČ Praha 1. K ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva dosud

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

ZÁPIS Z 1. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 17. 1. 2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 17. 1. 2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 17. 1. 2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1/ Zahájení, schválení pořadu jednání Primátor města zahájil zasedání v 16.02

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie domu na půl cesty

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie domu na půl cesty Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie domu na půl cesty zpráva ze třetí fáze výzkumu Libor Musil Olga Hubíková Kateřina Kubalčíková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno květen 2003

Více