Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Datum:

2 STRÁNKA 2 Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne

3 STRÁNKA 3 Obsah TELEFON PRO OBJEDNÁNÍ: Základní údaje 4 2. Přehled oborů vzdělání 5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6 4. Zápis k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 6 5. Výsledky vzdělávání žaků 7 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 9 7. Prevence sociálně patologických jevů 9 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 18

4 STRÁNKA 4 1. Základní údaje Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 727 Sídlo: I. Sekaniny 15/1804, Ostrava-Poruba IČ: IZO: telefonní kontakt: , , http: www. sekaniny.cz Zřizovatelem Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizace je Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba, IČ: Ředitelkou školy je Ing. Miroslava Bukovská, která je statutárním zástupcem. Pro I. stupeň je zástupkyní ředitelky školy Mgr. Lenka Jurů, pro II. stupeň je zástupkyní ředitelky školy Mgr. Dagmar Petřková. 1.1 Charakteristika školy Hlavní činností školy je poskytování základního vzdělání, provozování školní družiny a provozování školní jídelny. Škola sídlí na 8. stavebním obvodě obce Poruba. Jde o klasickou pavilonovou školu, která prošla revitalizací. V areálu školy se nachází 28 tříd, malá a velká tělocvična, vybaveno je 9 odborných učeben 2 počítačové, multimediální, zeměpisu, jazyková, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, hudební výchovy, multimediální knihovna, cvičná kuchyňka s jídelnou. Ke školnímu areálu, jež má škola vypůjčen od statutárního města Ostrava, svěřenému obvodu Poruba, patří rozlehlý pozemek školní zahrady. Na volném prostranství mezi pavilonem A a B byla vybudována oplocená zahrada s dřevěnou pergolou a areálem pro venkovní hry. Využíváme ho pro naplňování vzdělávacích a výchovných cílů školy v hodinách tělesné výchovy, pracovních činností i pro sportovní činnosti školní družiny. Stupeň Počet Základní škola tříd ročníků žáků Průměrný počet žáků na třídu , ,6 Kapacita ZŠ celkem * ,8 650 Školní družina Počet oddělení 5 Počet dětí 151 Počet vychovatelek 5 Kapacita 250 * stav k

5 STRÁNKA 5 Školní jídelna Typ jídelny dle výkazu Z Strávníci celkem Počet strávníků žáků zaměstnanců cizích strávníků Kapacita L 11 ŠJ - úplná Škola disponuje prostory pro činnost školní družiny s 5 odděleními a zároveň jsou v objektu družiny umístěny dvě třídy I. stupně. Školní jídelna zajišťuje stravu pro žáky školy, její zaměstnance i pro cizí strávníky Při škole působí šestičlenná školská rada v rozsahu svých pravomocí vymezených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Složení rady: z řad pedagogických pracovníků Mgr. Dagmar Petřková, Věra Kořistková, z řad zákonných zástupců Emilie Juřicová, Jan Kňazovčík, jmenovaní členové zřizovatelem Mgr. Jindřich Vavrla (předseda), Ing. Radim Poncza. Ve škole je rovněž zřízena žákovská rada skupina zvolených zástupců žáků jednotlivých tříd. Jejím prostřednictvím mohou žáci prezentovat své názory a připomínky na jednáních s vedením školy a podílejí se na organizování školních akcí. Ve škole pracuje Sdružení rodičů základní školy Sekaniny. Sdružení organizuje a financuje akce volnočasových aktivit žáků školy, které jdou nad rámec samotného vyučování, případně se podílí na spolufinancování projektů školy. 2. Přehled oborů vzdělání Obor vzdělání C/01 Základní škola, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání: 9 r. Žáci ve škole plní povinnou školní docházku. Škola poskytuje základní vzdělávání plněním školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jež vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č. j / Podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jsou žáci vzděláváni od Od se žáci v 1.,2, 6. a 7. ročníku vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrum. Ve Školním vzdělávacím programu Spektrum jsme posílili hodinové dotace českého jazyka, matematiky, přírodovědných předmětů a tělesné výchovy. Zvýšeným počtem hodin zaměřených na informační technologie prohlubujeme teoretické i praktické znalosti žáků v ovládání výpočetní techniky, zvyšujeme jejich schopnosti pracovat s internetem a klademe důraz na využívání získaných poznatků v ostatních vyučovacích předmětech. Zaměřili jsme se i na finanční výchovu a získání základní finanční gramotnosti. Vytváříme a podporujeme aktivity k setkávání žáků se stále se zvětšující generací seniorů, aby vznikaly možnosti se od těch starších učit, posílit vzájemný respekt a úctu. Rozvíjíme zájmovou činnost žáků, využíváme zálib žáků při prezentaci školy na veřejnosti a k posílení vnitřní soudržnosti školy, pocitu sounáležitosti a hrdosti.

6 STRÁNKA 6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogický sbor je stabilizovaný. Skladba pedagogického sboru není zcela optimální, neboť výrazně převažují ženy, průměrný věk 48,8 let. Pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní, ve výchovně-vzdělávacím procesu intenzivně spolupracují. Učitelé se zapojují do rozličných forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole se uplatňuje systém periodického sebehodnocení a hodnocení pedagogických pracovníků.. Ve škole působí plně kvalifikovaní výchovní poradci a školní metodik prevence. 3.1 Přehled jednotlivých skupin zaměstnanců: zaměstnanci celkem 49 a) pedagogové 34 učitelé 29 odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., 6 a7) 29 vychovatelky 5 odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., 16) 5 b) ostatní nepedagogičtí zaměstnanci 15 zaměstnanci úklidu 6 personál školní jídelny 5 ostatní správní zaměstnanci (ekonom,ek.-adnimistrativní pracovník, školník, vedoucí ŠJ) 4 Závazný ukazatel limit přepočteného počtu zaměstnanců nebyl překročen. 4. Zápis k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce proběhl ve dnech ledna Spádová oblast školy jsou děti s trvalým bydlištěm v ulicích: Zdeňka Štěpánka, náměstí Antonie Bejdové, Ivana Sekaniny, Miroslava Bajera, Karola Šmidkeho, Oty Synka, Jana Ziky, Jedlová, Ludvíka Podéště, Otakara Jeremiáše. Dostavilo se 99 zákonných zástupců s dětmi. Z toho 12 % zákonných zástupců požádalo o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. Všichni splnili zákonné náležitosti dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon 37 a ředitelka školy jim odklad povolila. Školní rok 2013/2014 Zapsaní žáci Odklady Dodatečné odklady Přestup na jinou ZŠ Počet přijatých žáků Do jiných spádových oblastí odešlo 12 dětí.

7 neuspokojivé uspokojivé velmi dobré dívky chlapci celkem jiné hodnocení nedostatečný dostatečný dobrý chvalitebný výborný neprospěli prospěli vyznamenání STRÁNKA 7 5. Výsledky vzdělávání žáků * Žáků Prospěch Chování Celkový Počet známek Celkem Procent ,7 48,3 57,8 40,8 1,4 46,1 34,1 13 6,5 0,3 0,02 99,4 0,6 Celkový průměrný prospěch 1,773 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 284 prospěl 200 neprospěl 7 jiné hodnocení Udělená výchovná opatření, klasifikace chování Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Celkem/počet Procent 18 0,4 0,8 2,2 0,61 0 Průměr/třída 4 0,1 0,2 0,5 0, Zameškané hodiny ABSENCE CELKOVÁ PRŮMĚR NA ŽÁKA celkem omluvená neomluvená celkem omluvená neomluvená Celkem/počet ,7 53,6 0,1 Průměr/třída 1198,7 1196,1 2,54 * stav k

8 STRÁNKA 8 Ve školním roce 2013/2014 proběhlo na škole Výběrové šetření výsledků žáků 2014 ČŠI ve 4. a 8. ročníku Výsledky testování Průměrná úspěšnost žáků školy Průměrná úspěšnost celkem Anglický jazyk, 8. r. 56% 56% Přírodovědná gramotnost, 8. r 63% 59% Člověk a jeho svět, 4. r. 67% 65% Žáci 7. a 9. ročníků se zúčastnili srovnávacích testů Společnosti pro kvalitu školy. Celkové vyhodnocení 7. ročníků Předmět Ú[%] P PK Český jazyk 82, Matematika Anglický jazyk 65, Fyzika 33, Biologie 65, Celkové vyhodnocení 9. ročníků Předmět Ú [%] P PK Český jazyk 66, Matematika 37, Anglický jazyk 76, Fyzika 63, Biologie 71, Chemie 59, Ú. Úspěšnost řešení v % P. Percentil školy vzhledem k ostatním školám v celé České republice PK.. Percentil školy vzhledem k ostatním školám ve stejném kraji

9 STRÁNKA 9 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Ročník Celkem Chlapci Dívky Celkem V průběhu školního roku 2013/2014 bylo na naší škole evidováno celkem 24 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednalo se o 23 žáků se zdravotním postižením a 1 žáka se zdravotním znevýhodněním, všichni integrováni v běžných třídách. U žáků se zdravotním postižením byly diagnostikovány specifické vývojové poruchy učení 17 žáků, poruchy řeči 6 žáků, v 1 případě šlo o žáka se zdravotním znevýhodněním. Do ambulantní reedukační péče bylo zařazeno 19 žáků. Navštěvovali 1 hodinu reedukační péče týdně. Byli rozděleni do 4 skupin. Reedukaci vedly speciálně vyškolené paní učitelky. Náplň reedukace i použití speciálních pomůcek byly stanoveny na základě pokynů pedagogicko psychologické poradny/spec. pedagogického centra. 17 integrovaným žákům byly vypracovány na základě posudku z pedagogicko psychologické poradny/spec. pedagogického centra a na žádost zákonných zástupců individuální vzdělávací programy. Individuální vzdělávací programy byly prokonzultovány se zákonnými zástupci žáků, byli s nimi seznámeni všichni zainteresovaní vyučující a jejich zásady byly uplatňovány v běžném vyučování. S ostatními integrovanými žáky bylo pracováno dle pokynů pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra formou plánu individuální podpory. Při práci s žáky, jejichž diagnóza nevyžadovala individuální vzdělávací program, postupovali pedagogové podle pokynů poradenských pracovišť. Integrovaní žáci, kterým skončila platnost posudku k integraci, byli zasláni ke kontrolnímu vyšetření. U dalších 18 žáků byla zaslána žádost o vyšetření na pedagogicko-psychologickou poradnu (podezření na SVPU, ADHD, výukové problémy, problémy chování). 7. Prevence sociálně patologických jevů Na začátku školního roku 2013/2014 byl vypracován minimální preventivní program, ve kterém jsme naplánovali aktivity týkající se prevence rizikových forem chování. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školním roce byla zaměřena především na aktivity v oblastech prevence: a) komunikace a vztahy ve třídě b) násilí a šikanování c) záškoláctví d) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování e) zdravý životní styl, sebepojetí f) šikana a kyberšikana g) vliv médií na naše postoje h) práva dítěte s pozorností na rovnováhu k odpovědnosti i) nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT j) problematika počítačů, počítačových her k) drogy l) infekčních nemocí a závislostí m) práv dítěte n) právní vědomí a eliminace nežádoucích jevů

10 STRÁNKA 10 Všechna témata zaměřena na primární prevenci byla v jednotlivých předmětech a ročnících průběžně během školního roku probrána ve spolupráci s Policií, se sdružením Renarkon, Faust a PPP. Během školního roku byly uspořádány besedy a přednášky, které doplňovaly učební plány jednotlivých předmětů. Zvláště jsme se věnovali problematice etického užívání online technologií a rizik souvisejících s komunikací na sociálních sítích. V průběhu školního roku proběhly další aktivity divadelní představení, filmové představení, exkurze, školní výlety, návštěvy akcí pořádaných v knihovně, školní soutěže, sportovní aktivity házená, fotbal, florbal, atd., atletické olympiády pro I. a II. stupeň, sportovně sociální aktivity. Škola rovněž spolupracovala s těmito institucemi: PPP Ostrava, lékaři (pediatři, psychiatři). Žáci naší školy měli možnost navštěvovat kroužky. Spolupracovali jsme také s DDM Plesná, který jim nabízí širší možnosti jak strávit volný čas. Během školního roku průběžně spolupracoval metodik prevence s výchovnými poradci pro I. a II. stupeň, s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky. Zákonní zástupci i žáci mohli rovněž využít k řešení problémů konzultací s metodikem prevence. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Pořadatel Termín Rozsah počet hodin Číslo akreditace Práce s interaktivní tabulí VŠB-TUO 10/ / Podzimní zpívání Tandem Hradec Králové / Jak komunikovat s rodiči Jazyková škola Hello Ostrava Abeceda práce s čítankou Tvořivá škola Brno / Nejlepší nápady do prvouky, vlastivědy, přírodovědy KVIC Ostrava / ICT VŠB-TUO EVVO Výuka Tv a školská legislativa OU Centrum celoživotního vzdělávání 10/ NIDV Ostrava O /2 První pomoc Seminář k výuce dopravní výchovy Aktiv Besip Centrum služeb pro silniční dopravu Praha a Průzkumník VŠB-TUO Excel VŠB-TUO 11/ / Nové nápady k výuce AJ II NIDV Ostrava / Setkání koordinátorů environmentální výchovy Učíme se navzájem 8. 1 Vzdělávání pedagogů Moravskoslezský kraj - radnice

11 STRÁNKA 11 Název akce Pořadatel Termín Rozsah počet hodin Powerpoint VŠB-TUO II/ Číslo akreditace Tvorba www stránek VŠB-TUO Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky Jak účinně sestavit plán reedukační péče ství, konzultace Orlová Š.Šohrová poraden / Úprava digitální fotografie VŠB-TUO III/ / Výuka čtení s genetickou metodou Fraus Ostrava Práce s interaktivní tabulí VŠB Ostrava / Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost v Krkonoších Škola hrou Martinice / Excel pro pokročilé VŠB-TUO III/ / Dnešní svět v souvislostech Terra klub / Soft CLIL na 1. st. ZŠ přirozená cesta KVIC Ostrava / BOZP Resk education s.r.o Třinec / Učebnice Klassnyje druzya Klett nakladatelství Praha Počítač jako pomocník při výuce M na 1. st. Poznej tajemství vědy NIDV Ostrava Gymnázium a MŠ Hello Ostrava Vzdělávání vychovatelek ŠD Název akce Pořadatel Termín Metodická poradna pro vedoucí vychovatele ŠD Rozsah počet hodin Číslo akreditace KVIC Ostrava /

12 STRÁNKA Vzdělávání výchovných poradců a metodiků prevence Název akce Pořadatel Termín Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán Prevence šikany na 1. stupni ZŠ Š.Šohrová poradenství, konzultace, Orlová Institut pro další vzdělávání, o.p.s. Praha 6 Rozsah počet hodin Číslo akreditace / / Okresní metodička prevence Schůzka metodiků prevence Ostrava Jak efektivně sestavit reedukační plán / Pokročilé zpracování textu VŠB-TUO březen / v MS Office Právní minimum v oblasti Ekonom press; / rizikových projevů chování D. Sedláčková, Ostrava Řešení konfliktů s rodiči IDV Praha / Individuální výchovný program-smlouvy se školou Schůzka metodiků prevence NIDV Ostrava / Okresní metodička prevence Ostrava Vzdělávání vedoucích pracovníků Název akce Pořadatel Termín Angličtina s rodilým mluvčím Rozsah počet hodin Jazyková škola Hello IX/2013 I/ Číslo akreditace Pedagog mezi paragrafy Agentura Paris Karviná / Vzděláváme pro budoucnost Clarion Excel VŠB-TUO XI/ / Software Bakalářiprogram pro školní administrativu Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny Organizační řád školy a jeho součásti Služba škole MB Mladá Boleslav RESK education Třinec NIDV Ostrava Powerpoint VŠB-TUO II/ / / Metodická poradna KVIC Ostrava / Náslechová hodina Aj KVIC Ostrava Word pro pokročilé VŠB-TUO III/2014 Úprava digitální fotografie VŠB-TUO II-III/ Mapa učebního pokroku Scio Pokročilé zpracování textu v MS Office VŠB-TUO III/ / Teaching English PF OU Technologie zítřka v dnešní škole KVIC Ostrava /

13 STRÁNKA Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti S akcemi, které ve škole pořádáme, s úspěchy našich žáků v soutěžích pravidelně seznamujeme veřejnost na školních webových stránkách, v měsíčníku městského obvodu Poruba PRIO i v krajském tisku, Moravskoslezském dni. Ve školním roce 2013/2014 jsme zúčastnili soutěží sportovních, matematických, přírodovědných, dějepisných, jazykových, literárních i uměleckých (výtvarných, pěveckých). Významná umístění našich žáků uvádíme níže v tabulce. Soutěž Kategorie Kolo Umístění Mladý chemik Chemie krajské 13. Brich dir die Zunge nicht Německý jazyk okresní (Ostrava-město) 2. Globetrotter Anglický jazyk okresní (Ostrava-město) 1., 2. Olympiáda v českém jazyce Český jazyk okresní (Ostrava-město) 6. Výstava ostravských školních časopisů Jazyková komunikace, mediální výchova okresní (Ostrava-město) 1. Biologická olympiáda Přírodopis okresní (Ostrava-město) 6. Pythagoriáda Matematika okresní (Ostrava-město) 6. Chemická olympiáda Chemie okresní (Ostrava-město) 7. Poznej Porubu Dějepis obvodní (Ostrava-Poruba) 6. Porubská liga házené Tělesná výchova a sport obvodní (Ostrava-Poruba) 4. Mladý cyklista Dopravní výchova obvodní (Ostrava-Poruba) Akce pro rodiče a žáky Ve spolupráci Sdružení rodičů a žákovské rady proběhly tyto akce: Opékání špekáčků na školní zahradě Lampionový průvod Vánoční diskotéka Většina našich školních projektů byla zaměřena na prohlubování pozitivních vztahů a posilování úcty mezi generacemi. Pro žáky a jejich rodiče byly určeny: Tvůrčí dílny projektu Střípky dětských radostí Sportovní odpoledne projektu Ostrava Evropské město sportu: 2014 Spojí nás sport Sekaninka má talent 9. 2 Sběrové akce Ve školním roce 2013/2014 škola jako obvykle uspořádala sběrové akce. V průběhu školního roku se uskutečnily tentokráte čtyři sběry. Škola se zaměřila na sběr lesních plodů, na sběr sušené pomerančové, mandarinkové a citrónové kůry a na sběr starého netříděného papíru. Zapojili jsme se do projektu Zelený strom 2013/2014, pořádaný společností ORC group s.r.o. Finanční prostředky byly rozděleny zúčastněným třídám. Celková částka všech sběrů činila ,-Kč.

14 STRÁNKA Školní projekty Malý velký kamarád je již tradiční celoroční projekt, ve kterém dochází k setkávání žáků 1. a 9. ročníků. Cílem je nejenom přispět k adaptaci žáků 1. tříd v základní škole, vytvořit ke škole kladný vztah, ale i budovat mezigenerační vztahy. Den sv. Valentýna V měsíci únoru se konal na naší škole projekt s názvem St. Valentine s Day. Cílem projektového dopoledne bylo objasnit žákům vznik tohoto svátku a také tradice, které se dodržují v anglicky mluvících zemích. Žáci 2. stupně se v rámci hodiny anglického jazyka věnovali tomuto tématu, četli texty o této tématice, luštili křížovky, rébusy a kvízy. O velké přestávce měli možnost nejen žáci 2. stupně, ale i žáci 1. stupně, si zasoutěžit v jazykové učebně. Po zvládnutí různorodých aktivit na všechny žáky čekaly sladké odměny. Během celého dopoledne, Sv. Valentýn roznášel do tříd mnoha žákům tajné vzkazy či milá přání. Čtenářský maraton 23. duben vyhlásilo UNESCO Světovým dnem knihy a autorských práv, a proto se v tento den na naší škole uskutečnil šestihodinový maraton ve čtení Dona Quiota. Tohoto dne probíhala výuka v multimediální knihovně, kde jsme měli připraveny pracovní listy, slavný Cervantesův román v potřebném počtu a další obrazové materiály. Dozvěděli jsme se, proč zrovna 23. duben je Světovým dnem knihy a jak s ním souvisí Miguel de Cervantes a jeho nejznámější román Důmyslný rytíř Don Quiote de la Mancha. Společně jsme si přečetli úryvek z románu, v němž jsme zároveň s Donem Quiotem bojovali s větrnými mlýny. Jeden svět na školách Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Jím přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. V roce 2013/2014 jsme se věnovali období 50. a 6. let Školní časopisy Vydáváme dva školní časopisy Beznázevník pro žáky 2. stupně, Úpsík pro žáky na 1. stupni. Redakční radu vždy tvoří žáci daného stupně, přispívající autoři se však rekrutují ze všech tříd daného stupně, pokud mají zájem o spolupráci nebo jsou autory zajímavých slohových úloh Zájmové kroužky Snažíme se o nabídku rozmanitých kroužků, které by zaujaly všechny žáky školy: stolní hokej, angličtina, aerobik, zdravotnicko-dopravní, pohybové hry, ekologie, English Club, sportovní hry. Celkově se v 11 kroužcích zapojilo 150 žáků. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat kroužek počítačových her, jógy a keramiky. Pro žáky 9. ročníků jsme uspořádali kurz přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky Školní družina Slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků. Jejím cílem je vytvářet návyky na účelné trávení volného času, rozvíjet pohybové schopnosti, fantazii, upevňovat jemnou motoriku, rozvíjet schopnost spolupráce a tolerance. V různých zájmových činnostech mají děti možnost prohlubovat své vědomosti a poznatky, získané při vyučování i mimo školu. Jednou z dominantních činností ve školní družině jsou tělovýchovné a pohybové aktivity, kdy se vychází ze zájmu a dovedností dětí a možností družiny. Samozřejmostí je každodenní pobyt na školním nebo veřejném hřišti s průlezkami, houpačkami, pískovištěm, apod. V celodružinových soutěžích mohou děti vyzkoušet a porovnat mezi sebou své sportovní dovednosti. Připravily jsme pro ně Koloběžkové závody, Všechno za minutu, Podzimní trojboj, Zimní olympiádu, Dopravní soutěž a k ukončení školního roku Veselou olympiádu se spoustou zábavných disciplín. V pracovně-výtvarných činnostech mají děti možnost vyzkoušet si různé výtvarné techniky a práci s různým materiálem. Děti vyráběly přání a dárečky maminkám ke Dni matek, vyzkoušely si malování na sklo, výtvarně doplnily řadu soutěží pořádaných Kulturním centrem Poruba. Výrobky dětí jsou součástí výzdoby každého oddělení. Celodružinová soutěž Kreslí celá družina je vždy věnována určitému tématu. Svou výtvarnou a pracovní zručnost a fantazii mohou děti projevit na akcích pořádaných nejen pro ně, ale také pro rodiče, prarodiče a veřejnost před vánočními svátky se konalo už druhé Vánoční baňkování, před Velikonoce-

15 STRÁNKA 15 mi malování kraslic a výroba velikonočních dekorací. Nezapomínáme samozřejmě na činnost přírodovědnou a výchovu k ekologickému myšlení a chování. Nejčastěji využívanou formu je vycházka do lesa a okolí školy, pozorování změn v přírodě- roční období, sběr žaludů a kaštanů, poznávání stromů, květin, stavby a výrobky z přírodnin, chování v lese. Přírodovědná soutěž prověřila znalosti dětí z přírody, které získaly nejen učivem ve škole, ale také povídáním, pozorováním a soutěžemi ve ŠD. Děti 3. tříd se s paní vychovatelkou zúčastnili projektu Badatelský svět pořádaný Mgr. Reimerovou a vyrobily budku pro ptáky. Další akcí, kterou v družině každoročně pořádáme, je vánoční besídka se stromečkem a cukrovím, zpíváním koled, básničkami a soutěžemi s vánoční tematikou. Pozvali jsme Mikuláše s čertem a andělem. Také jsme v tomto roce nabídly dětem možnost navštěvovat s p.vychovatelkami solnou jeskyni v Porubě. Pokračovaly akce pořádané ve spolupráci s knihovnou L.Podéště a Kulturním centrem O.Jeremiáše, jezdili jsme do kina Panorama v Klimkovicích. Uskutečnila se beseda s nevidomým a jeho vodícím psem Pedrem; přijelo k nám Kouzelné divadlo se svou magic show a Divadlo tety Chechtalíny nám zahrálo Perníkovou chaloupku. Veškeré organizační záležitosti paní vychovatelky sdělovaly rodičům prostřednictvím družinového deníčku a informační nástěnky a byly v kontaktu s třídními učitelkami. 10. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce na škole neproběhla inspekce ČŠI ČR. Naše škola však byla vybrána pro šetření výsledků vzdělávání žáků, viz str.. 8, Výběrové šetření výsledků žáků 2014 ČŠI ve 4. a 8. ročníku. Ve vzdělávacích oblastech Přírodovědná gramotnost, 8. r., a Člověk a jeho svět, 4. r., naši žáci dosáhli lepšího výsledku než byl celorepublikový průměr. V oblasti anglický jazyk byla úspěšnost stejná jako celorepublikový průměr. 11. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu (v Kč) VÝNOSY k k Dotace na přímé náklady na vzdělávání Dotace na Rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Výnosy celkem NÁKLADY k k z toho: - platy - ostatní osobní náklady - zákonné odvody (SP, ZP) - náhrady za DPN - příděl do FKSP - zákonné úrazové pojištění - DVPP - učebnice, učební pomůcky, školní potřeby - ostatní (DDHM, DDNM, pracovní oděvy, knihy do ŽK, ) Neinvestiční náklady celkem Výsledek hospodaření

16 STRÁNKA Hospodaření s neinvestičním příspěvkem zřizovatele na provoz, prostředky z hlavní a doplňkové činnosti a prostředky z účelových dotací SMO (v Kč) VÝNOSY k k Neinvestiční příspěvek zřizovatele Účelové dotace SMO, účelový finanční dar Doplňková činnost Ostatní Výnosy celkem NÁKLADY k k Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2013 byl převeden do rezervního fondu. 12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Edison V rámci tohoto projektu společnosti AISEC naši školu navštívili vysokoškolští studenti z Brazílie, Mexika, Rumunska, Ruska, Polska, Turecka a Austrálie. V hodinách anglického jazyka prezentovali naším žákům svou zemi, kulturu a tradice. Žáci komunikovali se studenty v anglickém jazyce. Týdenní akce vyvrcholila v pátek, neboť se v tělocvičně uspořádala Global village. Zde si studenti připravili stánek své země, ve kterém nakonec prezentovali svou zemi. S žáky diskutovali o zajímavých místech, ukazovali různé předměty, místní měnu apod. Nakonec naše hosty čekal zajímavý kvíz o naší zemi a také ochutnávky české kuchyně. Žáci měli ještě možnost potkat své zahraniční hosty na další akci, opékání na školním hřišti, kde měli možnost komunikovat v angličtině. Easter Cílem tohoto mezinárodního projektu evropských škol bylo seznámit žáky s tradicemi svátku Velikonoc různých zemí. Žáci v rámci hodin anglického jazyka a výtvarné výchovy připravili pro zahraniční školy zajímavá velikonoční přání. Jejich součástí byl text, ve kterém představili sebe a naši školu, naše město a zemi. Popsali zde naše velikonoční zvyky a tradice. Texty doprovodili krásnými kresbami. Tento projekt probíhal v anglickém jazyce. Naši žáci na oplátku rovněž obdrželi zajímavá přání a texty z různých koutů Evropy, a tudíž mohli porovnat jednotlivé zvyky daného národa. Erasmus+ Trojlístek naší škole naučíme se, domluvíme se, poznáme se v rámci projektu V březnu letošního roku naše škola podala žádost o grant v programu Erasmus+, pro klíčovou akci č. 1, vzdělávací mobilitu jednotlivců. Tento program, Erasmus+, si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky v předškolních vzdělávacích zařízeních, na základních a středních školách a učilištích po celé Evropě. Erasmus+ nabízí příležitosti vychovatelům a pedagogům, aby rozvíjeli své odborné dovednosti a také spolupracovali s partnery v Evropě. Činnosti podporované programem mají motivovat ke sdílení osvědčených postupů a testování inovativních přístupů. Naše žádost o grant byla schválena a projekt s názvem Trojlístek naší škole naučíme se, domluvíme se, poznáme se byl zahájen 16. června 2014 a potrvá do 15. června Hlavním cílem našeho projektu je zkvalitnění výu-

17 STRÁNKA 17 ky anglického jazyka na naší škole a zvýšení jazykových a profesních kompetencí našich učitelů. V rámci tohoto projektu vyjedou dvě vyučující anglického jazyka na 14 denní jazykově-metodický kurz do Irska, následně budou sdílet poznatky a zkušenosti s vyučujícími naší školy a také z škol jiných. Mezi další cíle našeho projektu patří snaha o internacionalizaci naší školy, čehož chceme dosáhnout pomocí etwinningových projektů, které budou probíhat během celého dvouletého období projektu. Tímto chceme podpořit motivaci žáků v aktivním přístupu k učení se anglického jazyka a v neposlední řadě tímto chceme také zvýšit u žáků povědomí o sounáležitosti naší země v rámci EU. 13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14. Projekty financované z cizích zdrojů Ve školním roce jsme podali návrhů na udělení grantu z rozpočtu Statutárního města ostravy. Na všechny naše projekty jsme finanční dotace SMO obdrželi. Poznat přírodu a rozumět jí ekologizace školní zahrady Příspěvek SMO: Kč Na volném prostranství mezi pavilonem A a B byla vybudována školní zahrada. Na novém pozemku se tyčí krásná dřevěná pergola pro pěstování popínavých druhů rostlin jako hroznové víno či kiwi. Pergola rovněž vytváří vstupní bránu do zahrady. Ta je rozdělena na několik částí. V ovocné části rostou rybízy, josta, angrešty, borůvky, maliny, arónie i černý bez. V bylinkové části máme mátu, šalvěj, meduňku, mateřídoušku a další. Pěstovat zde budeme také různé druhy zeleniny a to jak plodové, tak kořenové. Ostrava fandí florbalu Příspěvek SMO: Kč Projekt se skládal ze 4 částí. Sportovní turnaj ve florbalu, výroba maskota MS 2013, výroba velkoplošného výkresu a kotle fanoušků. Naši žáci díky projektu objevili kouzlo sporu a tělesného pohybu vůbec, ať už jako sportovci nebo nadšení fanoušci. Střípky dětských radostí Příspěvek SMO: Kč Do projektu se zapojily nejen děti a jejich vychovatelky, ale i rodiče a veřejnost. Projekt posílil vztah rodičů s družinou, ukázali jsme jim, že školní družina není místo kde se hlídají děti, ale je to místo, kde mohou děti rozvíjet své nadání, dovednosti a zájmy, kde svůj volný čas tráví smysluplně a aktivně. Projektové aktivity zahrnuly mimo jiné soutěžní odpoledne a tvůrčí dílny. Sekaninka má talent Příspěvek SMO: Kč Projekt byl připraven pro žáky i jejich rodiče. Ve výtvarné části rodiče a děti připravovali společně výrobky a dekorace s jarní a velikonoční tématikou. Pohybově-hudební část byla soutěžní. Obě části vyvrcholily společným programem pro žáky a rodiče. Ostrava Evropské město sportu 2014 Příspěvek SMO: Kč Kromě zahrady v nově oploceném prostoru vznikla hrací plocha s venkovními hrami, posezením, šachovnicí, skákacím panákem. Tady proběhlo několik zábavných soutěžních odpolední, které se účastnili naši žáci, rodiče, prarodiče, sourozenci a také senioři ze sousedního DPS Astra.

18 STRÁNKA Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Ve škole pracuje základní organizace ČMOS PŠ. Vedení školy plni povinnosti vyplývající ze zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce ve vztahu k odborové organizaci.

19 STRÁNKA 19

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace I. Sekaniny 15/1804, 708 00 Ostrava-Poruba vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 727

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více