Výzva k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název / obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a ová adresa: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.04/ Rozvoj specifické odbornosti zaměstnanců společnosti KERN-LIEBERS CR KERN-LIEBER CR s.r.o. Okružní 607, České Budějovice Ing. Jaroslav Kopp IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a ová adresa: Lhůta pro podávání nabídek: Místo pro podávání nabídek: Popis předmětu zakázky: Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky: Místo dodání / převzetí plnění: Hodnotící kritéria: CZ Ing. Tomáš Pártl tel.: mob.: dní sídlo společnosti Okružní 607, Č. Budějovice Nabídka jednotlivých školení zaměstnanců společnosti dle níže uvedené specifikace ,- Doba trvání zakázky: 22 měsíců sídlo společnosti Okružní 607, Č. Budějovice nabídková cena rozsah nabízených služeb 1

2 Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Požadovaný jazyk nabídky: Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další požadavky na zpracování nabídky*: Zadávací řízení se řídí: * Nepovinný údaj Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ne starší 3 měsíců, příp. jiný doklad prokazující oprávnění k podnikání. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídky mohou být podávány v českém, anglickém nebo německém jazyce. Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 1, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). viz Zadávací dokumentace Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. 2

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení s dílčím plněním pro vzdělávací projekt: Rozvoj specifické odbornosti zaměstnanců společnosti KERN-LIEBERS CR Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není jím zadávána veřejná zakázka ve smyslu citovaného zákona. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. Tato zadávací dokumentace navazuje na vyhlášení výběrového řízení výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. 3

4 Osnova: 1. Základní údaje o zadavateli Předmět zakázky Technické podmínky Obchodní podmínky Způsob zpracování nabídkové ceny Požadavky na zpracování nabídky Způsob hodnocení nabídek Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele Závěrečná ustanovení Přílohy:

5 1. Základní údaje o zadavateli Název subjektu: KERN-LIEBERS CR, s.r.o. IČ: DIČ: CZ Sídlo: Okružní 607, České Budějovice DPH ve vztahu k projektu: plátce Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele statutární zástupce: Ing. Jaroslav Kopp, jednatel Kontaktní osoba oprávněná k poskytování informací a technických specifikací ve věci předmětné zakázky: Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Pártl Tel.: Mob.: Předmět zakázky a) Základní vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je dodávka vzdělávacích kurzů dle níže uvedené specifikace. Podmínky této zakázky upravuje tato zadávací dokumentace. b) Termín plnění předmětu zakázky Všechny poptávané vzdělávací kurzy je nutno zrealizovat během doby vymezené pro realizaci projektu, tj. únor 2011 říjen Konkrétní předpokládaná časová realizace jednotlivých školících kurzů je uvedena v přehledu jednotlivých kurzů viz bod 3. Technické podmínky. Finální termín realizace schvaluje po dohodě s dodavatelem zadavatel dle konkrétních časových možností svých zaměstnanců účastníků kurzů. 5

6 3. Technické podmínky Předmětem zakázky Rozvoj specifické odbornosti zaměstnanců společnosti KERN- LIEBERS CR je proškolení vybraných zaměstnanců firmy zadavatele v následujících kurzech: Přehled jednotlivých školicích kurzů Kód školení Název školení Termín realizace Výukové hodiny Plánovaný počet účastníků Max. cena školení (Kč bez DPH) S Hydraulické systémy lisu Schoen S Elektropneumatické řídící systémy strojů KL S S Programování vybraných výrobních zařízení společnosti Kern-Liebers System plánování preventivní údržby klíčových zařízení ve výrobě KL S Tepelné zpracování - Ipsen a Rohde S S S S Efektivní údržba střižných a postupových nástrojů Analýza systému měření rozměrů dle požadavků zákazníků Bosch, Valeo, Continental Aplikace výrobního procesu montážní skupiny DQ500 dle požadavku zákazníka Systém optimálního plánování zásob ve společnosti KERN-LIEBERS S Proces přípravy výroby pro zákazníka BOSCH S S Zajištění procesu kvality dle specifických požadavků zákazníka Technologie oboustranného broušení s přesností 0,001 mm S Technologie přesného střihu lisu Schoen Podrobný popis jednotlivých školicích kurzů je uveden v Příloze č. 2. Místem plnění budou školící prostory zadavatele. Náklady na školicí prostory včetně PC a datového projektoru pro školené osoby nese zadavatel. Je-li to ekonomicky výhodné a disponuje-li Uchazeč shodnou výrobní technologií jako Zadavatel, může Uchazeč nabídnout realizaci školicího kurzu v prostorách Uchazeče. 6

7 V rámci všech výše uvedených školících kurzů je uchazeč, dále také dodavatel, povinen zajistit ke každému školicímu kurzu komplexní službu v tomto rozsahu: konzultace se zadavatelem; příprava a realizace výuky; dodání veškerých školících materiálů pro účastníky školicího kurzu, a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě; realizaci školicího kurzu prostřednictvím v dané oblasti odborně vzdělaného lektora, výstupní testy ke každému školicímu kurzu; předání výstupů a zpětné vazby zadavateli, včetně prezenční listiny, a to v tištěné a elektronické podobě; připravit a předat pro účastníky školicího kurzu osvědčení - certifikát o absolvování tohoto kurzu. 4. Obchodní podmínky A. Dodavatel musí umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). B. Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, zprávy ze školení atd.) dodržení pravidel povinného minima publicity Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. C. Dodavatel zajistí prezenční listinu z každého jím organizovaného kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem. Originál prezenčních listin předá zadavateli. D. Platba za realizovaný školicí kurz proběhne proti faktuře dodavatele s nejméně třicetidenní splatností. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu teprve po splnění všech náležitostí s dodávkou školicího kurzu spojených a popsaných v této dokumentaci, příp. v následující smlouvě o dílo uzavřené mezi Zadavatelem a Dodavatelem. Zadavatel může poskytnout dodavateli zálohu na objednaný 7

8 školicí kurz, byla-li již podepsána smlouva o dílo na dodávku tohoto školicího kurzu. E. Součástí následné smlouvy o dílo bude mimo jiné: dodavatel musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci, a to jak požadavky věcné, provozní a technické, tak i požadavky obchodní a další; závazek dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty); identifikační údaje stran smlouvy předmět plnění; cena s DPH a sazba DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH); platební podmínky; lhůta dodání plnění nebo harmonogram plnění; místo dodání (převzetí zboží nebo výstupu plnění); dodavatel je povinen poskytnout zadavateli veškeré podklady potřebné pro zpracování monitorovací zprávy; doložka o mlčenlivostí dodavatele ohledně veškerých údajů týkajících se Zadavatele, zejm. pak souvisejících s jeho výrobou, zákazníky, dodavateli, technologií apod. 5. Způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč, dále také dodavatel, podává vždy jednu samostatnou nabídku na každý jednotlivý školicí kurz. Maximální cena jednotlivého školicího kurzu je uvedena v bodě 3 Technická specifikace, a to v Kč bez DPH. Veškeré ceny uváděné v nabídce budou uvedeny v českých korunách a rozčleněny na cenu za 8

9 kompletní zakázku bez DPH, výši DPH platnou v ČR v době podání nabídky, hodnotu DPH a cenu s DPH. Platnost nabídkové ceny bude stanovena do konce realizace zakázky a musí v sobě obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky, bez nutnosti platit nebo objednávat jakékoliv jiné služby nutné k realizaci zakázky. 6. Požadavky na zpracování nabídky Lhůta pro podání nabídky končí dnem ve 24:00 Nabídky je třeba ve stanovené lhůtě doručit na adresu sídla zadavatele: Okružní 607, PSČ České Budějovice. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou do výběrového řízení zařazeny. Uchazeč, dále také dodavatel, podává vždy jednu samostatnou nabídku na každý jednotlivý školicí kurz. Nabídku může podat společně i více dodavatelů. Nabídka na jeden školicí kurz nesmí být ze strany uchazeče podmíněna, ani jinak svázána, s jinou samostatnou nabídkou na jiný školicí kurz. Nabídky musejí být vyhotoveny v písemné formě v českém, anglickém nebo německém jazyce, ve dvou vyhotoveních, jednou v originále, jednou v označené kopii. Obě písemná vyhotovení musejí být doručena v jedné zásilce (obálce), zřetelně označené názvem zakázky, adresou odesílatele a nápisem Výběrové řízení NEOTVÍRAT. Zásilka musí být vhodným způsobem zajištěna proti neoprávněné manipulaci, na místě přelepu podepsána, případně orazítkována způsobem, aby nebylo možno zásilku otevřít bez poškození tohoto spojení. Veškeré dokumenty uvnitř nabídky vyžadující podpis musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či jinou osobou k tomu pověřenou. Je-li uchazeč zastoupen ve věcech podání nabídky, je povinnou součástí nabídky i plná moc udělená této osobě. Jednotlivé listy nabídky musejí být vzestupně očíslovány, včetně podkladů k prokázání kvalifikace. Případné nepovinné dokumenty (fotografie, letáky apod.) budou zařazeny na úplný konec nabídky. 9

10 Struktura nabídky: a) krycí list nabídky viz příloha č. 1, b) doložení splnění kvalifikačních kritérií (více viz bod 8. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele ), c) prohlášení o pravdivosti uvedených dokumentů (osoby oprávněné jednat za uchazeče) a o pravdivosti všech údajů obsažených v předkládané nabídce. d) vlastní nabídka, e) případné další nepovinné dokumenty. Zadavatel uzavře smlouvu s uchazečem, jehož nabídka bude dle pravidel pro výběrová řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. 7. Způsob hodnocení nabídek Před hodnocením nabídek podle výše zmíněných kritérií budou nabídky posouzeny z hlediska úplnosti. Nabídky, které nesplní tyto podmínky, budou posouzeny jako neúplné, budou vyřazeny a nebudou následně hodnoceny, nerozhodne-li se hodnotící komise dožádat chybějící údaje od žadatele, a to za předpokladu dodržení principů podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Odborně-kvalifikační požadavky na dodavatele jedná se o kritérium, které musí Uchazeč splnit, aby byla jeho nabídka přijata a dále hodnocena. Odborněkvalifikační kritéria jsou stanovena pro každý dílčí školicí kurz viz příloha č. 2. B. Kritérium I - celková nabídková cena - hodnocena bude celková cena bez DPH. Počet bodů, které uchazeč získá za nabídkovou cenu, bude vypočten dle následujícího vzorce: 100 x nejnižší (nejvýhodnější) nabídnutá cena cena hodnocené nabídky C. Kritérium II - Volitelný rozsah nabízených služeb vpopisu jednotlivých školicích kurzů (viz příloha č. 2) je uvedena tabulka s volitelným rozsahem nabízených služeb. Uchazeč nemusí nabídnout všechny služby zde uvedené. Za 10

11 každou nabídnutou volitelnou službu budou Uchazeči přiděleny tzv. kredity. Kredity přiděluje hodnotící komise na základě subjektivního hodnocení, hodnocení písemně zdůvodňuje. Celkem získané Kredity za nabídku budou následně převedeny na body následujícím výpočtem: 100 x Počet kreditů hodnoceného Uchazeče Počet kreditů Uchazeče s nejvyšším počtem kreditů Body získané za Kritérium I (celková nabídková cena) a Kritérium II (volitelný rozsah nabízených služeb) se následně převede na vážené body prostřednictvím vah jednotlivých kritérií: Váha hodnotících kritérií Hodnotící kritérium Váha Celková nabídková cena 40% Volitelný rozsah nabízených služeb 60% Celkový počet vážených bodů = body za Kritérium I x 40% + body za Kritérium II x 60% Nabídka, která získá nejvyšší celkový počet vážených bodů, je nabídkou vítěznou. 8. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele a) Základní požadavky Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní evidovány daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 11

12 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ne starší 3 měsíců, příp. jiný doklad prokazující oprávnění k podnikání. 9. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele - Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit zadávací podmínky. - Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. - Zadavatel není povinen vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků. - Zadavatel nepřipouští variantní řešení. - Zadavatel připouští podání nabídek jen na dílčí plnění (jednotlivé školicí kurrzy). - V případě nesplnění podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci bude nabídka vyřazena ze zadávacího řízení a nebude dále hodnocena. - Zadavatel je povinen resp. oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v pokynech platných pro OP LZZ D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek Místem plnění budou školící prostory zadavatele. Náklady na školicí prostory včetně PC a datového projektoru pro školené osoby nese zadavatel. 10. Závěrečná ustanovení a) Zadávací podmínky zveřejněné zadavatelem a uvedené v této zadávací dokumentaci jsou pro uchazeče závazné. V případě zjištění nesrovnalostí v této zadávací dokumentaci je zájemce povinen upozornit zadavatele na tento rozpor a před podáním nabídky si vyjasnit veškeré nesrovnalosti. Dotazy k zadávací dokumentaci je možné podat pouze prostřednictvím elektronické pošty, a to nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje 3 pracovní dny na odpověď tohoto dotazu. b) Celkový objem kurzu se bude odvíjet dle podmínek k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Časový objem kurzu jednotlivých školení (projektů) se může změnit podle aktuálních vzdělávacích potřeb firmy zadavatele a bude se rovněž odvíjet od podmínek k rozhodnutí o poskytnutí dotace. 12

13 c) Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v této zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. V Českých Budějovicích, dne Ing. Tomáš Pártl na základě plné moci 13

14 11. Přílohy: Příloha č Krycí list nabídky Příloha č. 2 - Popis jednotlivých školení 14

15 Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka Podlimitní veřejná zakázka zadávaná v souladu s metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.1 Rozvoj specifické odbornosti zaměstnanců společnosti KERN LIEBERS CR Název: Zadavatel Název: Sídlo: Základní identifikační údaje IČ: Kontaktní osoba: KERN-LIEBERS CR s.r.o. Okružní 607, České Budějovice Ing. Tomáš Pártl Tel.: ; Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: DIČ: Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Kontaktní osoba: Tel./fax: Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 10 %): Samostatně DPH (sazba 20 %): Cena celkem včetně DPH: Osoba oprávněná za uchazeče jednat Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení... razítko Funkce

16 Příloha č. 2 Popis jednotlivých školicích kurzů

17 Kód školicího kurzu: S Téma: Hydraulické systémy stanovení diagnóz poruch hydraulického systému lisu Schoen 450 t Cíl školicího kurzu: Orientace v hydraulických schématech zařízení. Porozumět činnosti jednotlivých hydraulických prvků zařízení a jednotlivých funkčních celků hydraulického systému zařízení. Schopnost rychlé diagnostiky poruch zařízení, plánování efektivní preventivní údržby zařízení. Obsah školicího kurzu: Seznámení s dokumentací hydraulického systému lisu Schoen 450 t (dále jen zařízení ) a s jednotlivými hydraulickými schématy zařízení. Stavba a funkce použitých prvků systému, vlastnosti těchto prků: - tlakových a redukčních ventilů - cartridge technologie - hydromotory, čerpadla - děliče průtoku - regulační hydrogenerátory Odborně-kvalifikační požadavky na dodavatele: 5 let na trhu s hydraulickými systémy obdobných zařízení Praktická zkušenost s realizací školení v této oblasti. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů výpisem z OR + stručným popisem portfolia nabízených výrobků a služeb. Volitelný rozsah nabízených služeb: Nabízená služba Max. počet kreditů Jako součást školení za účasti školených zaměstnanců analýza současného hydraulického systému námi používaného lisu Schoen, zhodnocení vhodnosti 50 jednotlivých prvků tohoto systému příp. navržení optimalizace vše jako součást kurzu školených zaměstnanců. Teoretické školení dle výše uvedené specifikace 50 Nabídka následných školení pro udržení a rozšiřování kvalifikace získané realizovaným školením Možnost technické podpory školeným zaměstnancům při následných problémech, se kterými se tito zaměstnanci ve své praxi setkají, i když nebylo 20 součástí školení, ale spadá do oblasti hydraulických systémů Další nabídnuté služby dle zvážení dodavatele, relevantní k tomuto tématu Cílová skupina: Vybraní pracovníci údržby Rozsah (dnů): 3

18 Kód školicího kurzu: S Téma: Elektropneumatické řídící systémy vybraných výrobních zařízení společnosti KL I-III Specifičnost: Společnost KERN-LIEBERS CR se mj. zaměřuje na navíjení pružin do kazetových mechanismů sloužících pro zpětný návin, zejm. pro bezpečnostní pásy osobních automobilů. K tomuto účelu vyvinula společnost specifickou technologii navíjení a navíjecí stroje, které jsou vybaveny originálním elektropneumatickým řídícím systémem. S ohledem na ojedinělost těchto zařízení (jedná se výhradně o vývojový produkt společnosti, stroje nejsou volně dostupné na trhu), je kvalifikovaný personál ovládající schopnost nastavení těchto zařízení prakticky nedostupný. Z tohoto důvodu je potřebné zorganizovat specifické školení na programování a údržbu těchto vybraných zařízení. Sohledem na zmiňovanou originalitu daných zařízení jsou poznatky získané tímto školením nepřenositelné do jiných závodů. Tato zařízení využívají elektropneumatické řídící systémy od výrobce FESTO. Cíl školicího kurzu: Schopnost programovat a udržovat vybraná zařízení viz odst. výše Obsah školicího kurzu: Jednotlivé druhy elektropneumatických řídících systémů využívaných ve výrobních zařízeních KL Specifika těchto systémů, potřeby jejich preventivní a následné údržby, úprav programů dle konkrétních potřeb jednotlivých výrobků Odborně-kvalifikační požadavky na dodavatele: 5 let na trhu s elektropneumatickými řídícími systémy Praktická zkušenost s realizací školení a výcvikových kurzů v této oblasti Praktická zkušenost s elektropneumatickými řídícími systémy FESTO Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů výpisem z OR příp. jiné evidence (např. ŽR) + stručným popisem portfolia nabízených výrobků a služeb. Volitelný rozsah nabízených služeb: Nabízená služba Max. počet kreditů Jako součást školení za účasti školených zaměstnanců analýza současného hydraulického systému námi používaného lisu Schoen, zhodnocení vhodnosti 50 jednotlivých prvků tohoto systému příp. navržení optimalizace vše jako součást kurzu školených zaměstnanců. Teoretické školení dle výše uvedené specifikace 50 Nabídka následných školení pro udržení a rozšiřování kvalifikace získané realizovaným školením Možnost technické podpory školeným zaměstnancům při následných problémech, se kterými se tito zaměstnanci ve své praxi setkají, i když nebylo 20 součástí školení, ale spadá do oblasti shodné se školicím kurzem Další nabídnuté služby dle zvážení dodavatele, relevantní k tomuto tématu 20 20

19 Průběh školení: Školení bude realizováno ve 2 úrovních dle rozsahu vstupních znalostí jednotlivých účastníků. Cílová skupina: Pracovníci údržby Seřizovači strojů Rozsah (dnů): 5 dnů pro každou úroveň, tj. celkem 10 školicích dnů

20 Kód školicího kurzu: S Téma: Programování vybraných výrobních zařízení společnosti KERN-LIEBERS CR Specifičnost: Společnost KL disponuje některými velmi těžko dostupnými technologiemi přesný střih s využitím lisu Schoen 450 t, zařízení pro oboustranné broušení Staehli, jednoúčelové třídící automaty. Tyto stroje využívají řídící systémy Simatick S7. S ohledem na ojedinělost těchto zařízení (lisem Schoen 450 t nedisponuje žádná jiná společnost v České republice, třídící automaty jsou stroje vyvinuté a vyrobené přímo společností KERN- LIEBERS CR), je kvalifikovaný personál ovládající schopnost nastavení těchto zařízení prakticky nedostupný. Z tohoto důvodu je potřebné zorganizovat specifické školení na programování těchto vybraných zařízení. Sohledem na zmiňovanou originalitu daných zařízení jsou získané tímto školením nepřenositelné do jiných závodů. Cíl školicího kurzu: Schopnost programovat vybraná zařízení viz odst. výše s využitím HMI-rozhraní Obsah školicího kurzu: Jednotlivé druhy řídících systémů Komunikace řídících systémů s HMI, programování těchto HMI-systémů Postupy programování jednotlivých zařízení v závislosti na požadavcích konkrétních dílů Odborně-kvalifikační požadavky na dodavatele: 5 let na trhu v oblasti řídících systémů Simatic S7 Praktická zkušenost s realizací školení v této oblasti. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů výpisem z OR + stručným popisem portfolia nabízených výrobků a služeb. Volitelný rozsah nabízených služeb: Nabízená služba Max. počet kreditů Jako součást školení za účasti školených zaměstnanců analýza současného hydraulického systému námi používaného lisu Schoen, zhodnocení vhodnosti 50 jednotlivých prvků tohoto systému příp. navržení optimalizace vše jako součást kurzu školených zaměstnanců. Teoretické školení dle výše uvedené specifikace 50 Nabídka následných školení pro udržení a rozšiřování kvalifikace získané realizovaným školením Možnost technické podpory školeným zaměstnancům při následných problémech, se kterými se tito zaměstnanci ve své praxi setkají, i když nebylo 20 součástí školení, ale spadá do oblasti shodné se školicím kurzem Další nabídnuté služby dle zvážení dodavatele, relevantní k tomuto tématu 20 Průběh školení: Školení bude realizováno ve 2 úrovních dle rozsahu vstupních znalostí jednotlivých účastníků. 20

21 Cílová skupina: Pracovníci elektroúdržby Technologové výroby Rozsah(dnů): dny

22 Kód školicího kurzu: S Téma: Systém plánování preventivní údržby zařízení společnosti KERN-LIEBERS CR Cíl školicího kurzu: Cílem školicího kurzu je proškolit cílovou skupinu na správné a efektivní realizaci preventivní údržby strojového parku, který má společnost KERN-LIEBERS CR k dispozici. Obsah školicího kurzu: Správné stanovení obsahu preventivní údržby pro strojový park KERN-LIEBERS CR Proces realizace preventivní údržby s využitím SAP systémové nastavení plánu údržby Práce s nastaveným systémem preventivní údržby v návaznosti na její skutečnou realizaci Zpětné vyhodnocení efektivity a účinnosti preventivní údržby. Odborně-kvalifikační požadavky na dodavatele: 5 let na trhu v oboru oblast údržby strojového parku Praktická zkušenost s realizací školení v této oblasti. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů výpisem z OR příp. jiné evidence (např. ŽR) + stručným popisem portfolia nabízených výrobků a služeb. Volitelný rozsah nabízených služeb: Nabízená služba Max. počet kreditů Analýza strojového parku Zadavatele, rozdělení strojů do skupin s obdobnou charakteristikou z pohledu potřebné preventivní údržby, stanovení preventivní 40 údržby pro tyto skupiny vše za účasti účastníků kurzu, jako součást realizovaného školicího kurzu Teoretické školení na oblast preventivní údržby 40 Možnosti využití SAP v oblasti preventivní údržby 20 Nabídka následných školení pro udržení a rozšiřování kvalifikace získané realizovaným školením Možnost technické podpory školeným zaměstnancům při následných problémech, se kterými se tito zaměstnanci ve své praxi setkají, i když nebylo 20 součástí školicího kurzu, ale spadá do oblasti preventivní údržby Další nabídnuté služby dle zvážení dodavatele, relevantní k tomuto tématu 20 Cílová skupina: Vedoucí údržby, technolog údržby, vybraní pracovníci údržby Rozsah(dnů): 3 20

23 Kód školicího kurzu: S Téma: Tepelné zpracování efektivní údržba a obsluha kalicí a nitridační pece Ipsen a Rohde Cíl školicího kurzu: Porozumět dokumentaci kalicí a nitridační pece Ipsen a Rohde (dále jen zařízení ). Porozumět technologii zařízení Schopnost rychlé diagnostiky poruch zařízení, plánování efektivní preventivní údržby zařízení. Znalost správné obsluhy zařízení Obsah školicího kurzu: Seznámení s dokumentací zařízení Seznámení s jednotlivými prvky zařízení, jejich funkcí, významem, specifiky: - průtokoměry - kyslíkové sondy - čerpadla, ventily - hořáky - termočlánky - software zařízení Odborně-kvalifikační požadavky na dodavatele: 5 let na trhu v oboru tepelného zpracování Praktická zkušenost s realizací školení v této oblasti. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů výpisem z OR, příp. jiné evidence + stručným popisem portfolia nabízených výrobků a služeb. Volitelný rozsah nabízených služeb: Nabízená služba Max. počet kreditů Jako součást školení za účasti školených zaměstnanců - analýza aktuálně předdefinovaných programů těchto zařízení, posouzení jejich vhodnosti ve 50 vztahu ke konkrétním výrobkům, příp. navržení optimalizace těchto programů Teoretické školení dle výše uvedené specifikace 50 Nabídka následných školení pro udržení a rozšiřování kvalifikace získané realizovaným školením Možnost technické podpory školeným zaměstnancům při následných problémech, se kterými se tito zaměstnanci ve své praxi setkají, i když nebylo 20 součástí školení, ale spadá do oblasti shodné se školicím kurzem Další nabídnuté služby dle zvážení dodavatele, relevantní k tomuto tématu 20 Cílová skupina: Pracovníci tepelného zpracování Rozsah (dnů): 3 20

24 Kód školicího kurzu: S Téma: Efektivní údržba střižných a postupových nástrojů určených pro lis Schoen 450 t, Feintool 160 t a Feintool 250 t Cíl školicího kurzu: Zefektivnění přípravy nástrojů pro výše zmiňovaná zařízení tak, abychom dosáhli: - zkrácení času odstávky zařízení při pravidelném broušení v průběhu výroby, - zpřesnění přípravy nástrojů a tím snížení zmetkovosti procesu lisování, - zkvalitnění připravovaných nástrojů tak, aby jejich reálná životnost odpovídala kalkulovaných parametrům. Obsah školicího kurzu: Standardizace postupů přípravy konkrétních nástrojů pro výrobu; Standardizace postupů demontáže a zpětné montáže konkrétních nástrojů tak, aby bylo dosaženo minimalizace potřebného času za současného optimálního ustavení střižných vůlí; Posouzení optimálního materiálu pro konkrétní nástroj ve vazbě na maximalizaci jeho životnosti; Stručný přehled různých typů konstrukce zařízení využívaných pro přesné střihání Stručný popis používaného příslušenství k těmto zařízením pro odvíjení a rovnání materiálu. Zpětné vyhodnocení efektivity procesu přípravy nástroje ve vztahu k předepsaným postupům. Odborně-kvalifikační požadavky na dodavatele: 5 let na trhu s výrobními zařízeními využívanými ve společnosti KERN-LIEBERS CR s.r.o., tj. technologie přesného střihu na lisech Feintool nebo Schoen. Praktická zkušenost s realizací školení v této oblasti. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů výpisem z OR + stručným popisem portfolia nabízených výrobků a služeb. Volitelný rozsah nabízených služeb: Nabízená služba Analýza 5 nástrojů dle výběru Zadavatele a zhodnocení použité konstrukce, materiálů a povrchových úprav, a to za účasti a součinnosti školených zaměstnanců Max. počet kreditů Teoretické školení dle výše uvedené specifikace 50 Nabídka následných školení pro udržení a rozšiřování kvalifikace získané realizovaným školením Možnost technické podpory školeným zaměstnancům při následných problémech, se kterými se tito zaměstnanci ve své praxi setkají, i když nebylo 20 součástí školení, ale spadá do oblasti údržby střižných a postupových nástrojů Další nabídnuté služby dle zvážení dodavatele, relevantní k tomuto tématu 20 Cílová skupina: Vybraní pracovníci nástrojárny a lisovny 50 20

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více