Turisté p inášejí do regionu peníze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turisté p inášejí do regionu peníze"

Transkript

1 Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce ledna i s radou, kde žádat finan ní pomoc. strany 1, 3 a 7 idi ské pr kazy Jak jste na tom s platností svého idi ského pr kazu? Porovnejte ho s našimi vzory a ušet ete p ípadn 7 bod za jízdu bez platného dokladu. strana 8 SLOUPEK RADNÍHO Vážení tená i, ub hl první m síc nového roku a já p emýšlím, zda je v n em nový, zda m n co nového zase p ekvapilo. A zjiš- uji, že ano. Kone n za alo sn žit a zase nás to p ekvapilo. V lednu totiž napadl sníh. Jak zvláštní, že? Postupn si zvykáme na teplé zimy a tato mohla být první bez sn hu P ekvapující bylo nejen, že sn žit nakonec za alo, ale i množství napadaného sn hu, tradi ní zasko ení výjezdových posypových voz a stejn tak i nep ipravenost nás, idi. Sami stále ve sp chu si totiž neradi uv domujeme fakt, že by se nám matka p íroda mohla pokusit zkazit naše jednání i naplánovanou sch zku. Tím, že si nesta íme všimnout, že zima se skute n dostavila, sami sebe pak dostáváme do pozice p ekvapených. Další z ady p ekvapujících zpráv je i ne ekaný výpadek díl televizního seriálu Ordinace vr žové zahrad. Poslední skon- ily v prosinci minulého roku a po malé pauze mají pokra ovat v únoru Ale možná si jen tv rci po adu neví rady s dalším letošním p ekvapením, a tím je nový zákoník práce. P ekvapením je možná jak pro zam stnance, tak pro zam stnavatele. A práv toto je asi d vodem té údajné pauzy ve vysílání oblíbeného seriálu. Anebo t eba seriál skon il nadobro, nebo schází dostatek sester a léka, kte í by sloužili služby. Nechci toto téma zleh ovat, ale p i schvalování tohoto zákona muselo být jasné, že jsou oblasti, kde ho nebude možné naplnit. A zdravotnictví mezi n ur it pat í. Op t budeme p emýšlet, jak se poškrabat p es hlavu. Nebo si snad n kdo myslel, že je možné mávnutím proutku sehnat desítky dalších kvalitních léka a zdravotník i nalít do systému další miliony? Rád se nechávám p ekvapovat novými dovednostmi mé jeden a p l roku staré dcerky Klárky, ale naopak nerad n ím novým, co p inesl dle mého názoru nedomyšlený zákon o sociálních službách. A tak bych mohl vý tem p ekvapení letošního roku pokra ovat. Možná bych se mohl zamyslet i nad p ekvapeními budoucími. Co nového nám p inese plánovací období EU pro léta ? Velice asto slýcháváme, kolik unijních pen z a na co budeme moci erpat. Pokra ování na stran 4 NÁKLAD VÝTISKŮ OVĚŘEN AUDITORSKOU FIRMOU P rvní vlaštovkou v letošním roce byl Regiontour, který se za átkem ledna uskute nil v Brn. Plze ský kraj se na n m na ploše 200 metr tvere ních p edstavil jako prehistorické území a oslavil tam neobvyklé jubileum 310 milion let existence. Jeho expozice m la mezi návšt vníky, kte í si jako dárek odnesli krabi ku s prav kou zkamen linou i ochutnali chléb namazaný pravým dinosau ím sádlem, veliký ohlas. Celkem stánek navštívilo p es p t tisíc zájemc. Důležité jsou kontakty Veletrhy slouží k tomu, abychom prezentovali region komplexn. Tím, že na n jezdíme pravideln, vyzdvihneme vždy n co jiného, abychom získali další návšt vníky. D ležité je, že naši lidé na veletrzích navazují p ímé kontakty na cestovní kancelá e, dávají jim informace, které navíc zve ej ujeme na našem webu turisturaj.cz, takže tam všichni zájemci najdou vše pot ebné, vysv tluje nám stkyn hejtmana pro cestovní ruch a propagaci Olga Kal íková. Holanďany lákají kempy Na veletrzích jednotlivé destinace prezentují obsáhlou regionální nabídku, podávají informace o turistických možnostech jednotlivých region, ubytování, stravování, doprav, památkách, kulturních, spole enských a sportovních akcích, výletech. Každý veletrh je jinak zam ený, takže n kde máme v tší úsp ch s levn jšími kategoriemi turistiky. Nap íklad cykloturistika a kempy mají obrovský úsp ch v Holandsku, na veletrzích, kde cht jí lepší kategorii ubytování nebo jsou zvyklí na vyšší standard, mají úsp ch naše hotely. Vždy je však p edm tem zájmu Šumava, dopl uje nám stkyn. S CzechTourismem levněji eská centrála cestovního ruchu CzechTourism každoro n také umož uje jednotlivým kraj m pod svou záštitou, spojenou s finan ní podporou, ú ast na zahrani ních veletrzích. V tomto roce bude CzechTourism organizovat celkem 41 mezinárodních veletrh cestovního ruchu. Cílem je p edstavit komplexní turistickou nabídku eské republiky sd razem na prezentaci region. Pokra ování na stran 2 Ročník 5 číslo / Pro občany Plzeňského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu Turisté p inášejí do regionu peníze Zajistit co nejv tší p íliv turist a tím i finan ních prost edk do regionu se usilovn snaží Plze ský kraj. Prezentuje se proto na d ležitých veletrzích doma i ve sv t. O zám ru umístit radarovou základnu ve vojenském prostoru Jince a dopadu na okolní m sta a obce jednali v pátek 26. ledna 2007 hejtmani Plze ského ast edo eského kraje Petr Zimmermann a Petr Bendl s velvyslancem USA v R Richardem W. Graberem. Informativní sch zky se zú astnily také na ty i desítky starost obcí am st, sousedících s vojenským prostorem Jince. Krom sedmnácti starost se sch zky zú astnili také místop edseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, nám stek ministra zahrani ních v cí Tomáš Pojar a zástupci ministerstva obrany. Hejtman Plze ského kraje Petr Zimmermann na dotazy noviná uvedl, že souhlasí se stavbou radaru, kolem n hož by m la být bezpe ná zóna dva krát dva kilometry. Jsme pro. Musíme n jak zajistit naši bezpe nost. Nem žeme se jen Účast Plzeňského kraje na veletrzích cestovního ruchu a festivalu v roce 2007 Vacantie Utrecht, Nizozemsko Ferienmesse Vídeň, Rakousko CMT Stuttgart, Německo Vacances Brusel, Belgie Holiday World Praha, ČR BIT Miláno, Itálie CBR Mnichov, Německo MITT Moskva, Rusko Hejtmani jednali o radarové základn Hejtmani Petr Zimmermann a Petr Bendl (zleva) odpovídali po jednání s americkým velvyslancem na dotazy noviná. FOTO ARCHIV spoléhat na ostatní, zd raznil. V blízkosti zamýšlené stavby budou v Plze ském kraji nap íklad vesnice a m sta Strašice, Spálené Po í í, Vísky, Hrádek u Rokycan a Rokycany. Ve St edo eském kraji jsou nejblíže obce Rožmitál pod T emšínem a V šín. Americký velvyslanec Richard W. Graber na setkání uvedl, že by radar m l být umíst n v nejzápadn jší ásti výcvikového vojenského prostoru. Základna by nem la být v tší než dva krát dva kilometry v etn obranných zón. Obsluhující personál by podléhal eským zákon m, ujistil p ítomné americký velvyslanec. Jednou z eských podmínek je možnost ú astnit se výb rového ízení na stavbu radarové stanice. Náklady na její vznik jsou odhadovány na 1,5 až 2,7 miliardy korun a základna nijak neomezí plány na další zp ístup ování vojenského prostoru ve ejnosti, uvedl Pojar. Radarová základna prý neohrozí zdroje pitné vody v regionu a nebude rušit televizní a mobilní signál. Informa ní linka o zám ru USA vybudovat v R radarovou základnu je na tel. ísle: Provozní doba Po t: 8 17 hod. Pá: 8 16 hod. Pokra ování na stran 4 N ejžádan jší dota ní titul pro obce kraje Program stabilizace a obnovy venkova na letošní rok už schválili radní Plze ského kraje. Zájemci o finan ní prost edky z tohoto programu už však nemají p íliš asu. P íjem žádostí kon í už 9. února. Pokra ování na stran 4 O DAVID HRDINA dávky mimo ádné okamžité pomoci lze požádat pov ené obecní ú ady. Místní p íslušnost se ídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Pokud však k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo správní obvod pov eného obecního ú adu, je místn p íslušný ten pov ený obecní ú ad, Rheinland-Pfalz-Tag in Baumholder 2007 Německo TT Varšava, Polsko září 2007 Top Resa Deauville, Francie září/říjen 2007 UTE Jekatěrinburg, Rusko říjen 2007 WTM Londýn, V. Británie listopad 2007 MADI Praha, ČR listopad 2007 ILTM Cannes, Francie prosinec 2007 Program obnovy venkova otev en jen do 9. února Lidé postižení vich icí mohou získat mimo ádnou pomoc Mimo ádná okamžitá pomoc m že být podle zákona poskytnuta ob an m, kte í byli postiženi živelnou pohromou, tedy nap íklad vich icí. v jehož správním obvodu k situaci došlo, vysv tluje radní Pavel Karpíšek. Postižení ob ané žádají o tyto dávky prost ednictvím formulá, které jsou na ú adech k dispozici. Tiskopisy jsou také vyv šeny na webových stránkách ministerstva práce a sociálních v cí: (www.portal.mpsv.cz/forms odkaz na Formulá e pro pomoc v hmotné nouzi. Pokra ování na stran 7

2 2 Únor Informace z ú adu Nové zákony komplikují uživatel m život Dva nové zákony O pomoci v hmotné nouzi a O životním a existen ním minimu nabyly ú innosti 1. ledna První m síc zavád ní nových právních p edpis do praxe však odhalil ne ekan velké složitosti. D ošlo p edevším ke zm nám v okruhu spole n posuzovaných osob. Nov jsou spole n posuzováni nap íklad rodi e a jejich zletilé d ti, pokud spole n užívají byt a d ti nejsou spole n posuzovány s jinými osobami, nap íklad se svými manžely. Rovn ž osam lý rodi spole n užívající byt se svými rodi i se i s dít tem posuzuje spole n s rodi i. Problematické je také posuzování rodiny starobního d chodce nebo vícegenera ní rodiny, vysv tluje radní Pavel Karpíšek. Komplikované bydlení Životní ani existen ní minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ty jsou ešeny v rámci systému dávek státní sociální podpory poskytováním p ísp vku na bydlení a v rámci systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. V této souvislosti se ú edníci p íslušných obcí vy izující tyto agendy a sami žadatelé potýkají s problematikou nenarovnaných bytových vztah a s nedostatkem cenov p ijatelného sociálního bydlení. Kdo pracuje, má se lépe Ke zm nám došlo i v zápo tu p íjm, kdy nap íklad p íjem ze závislé innosti je zapo ítáván pouze ve výši 70 procent, což lze jednozna n hodnotit V e znamení jednání o erpání podpory ze zdroj EU v rámci opera ního programu pro p eshrani ní spolupráci mezi eskou republikou a Bavorskem pro období let se nese nový rok zástupce Evropské kancelá e Plze ského kraje v Bruselu Zby ka Prokopa. Zástupci Evropské komise D pro všechny opera ní programy p eshrani ní spolupráce v jednáních prosazují zna n centralistický p ístup, který by v praxi znamenal, že oproti sou asnému stavu by ada inností, nap íklad konzultace projektových zám r, jejich p íjem a následné hodnocení, byla soust ed na na Spole ný technický sekretariát. Pro žadatele z Plze ska by to znamenalo, že by se s t mito záležitostmi museli obracet do Bavorska, zatímco v sou asnosti je možno je vy ídit prost ednictvím krajského ú adu. S takovou komplikací samoz ejm není možné souhlasit, íká Z. Prokop. Evropská kancelá Plze ského kraje proto iniciovala jednání se zástupci dalších dot ených kraj Jiho eského a Karlovarského spole n se Spolkovou zemí Bavorsko, jehož cílem je dohodnout spole ný postup a prosadit, že i v p íštích jako pozitivní motiva ní prvek. Celý zákon o pomoci v hmotné nouzi vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, pop ípad se práci vyhýbá, konstatuje radní Karpíšek. Jednotný systém pomoci Systém pomoci v hmotné nouzi by m l být jednotný na území celé eské republiky, a to díky jednotnému programovému vybavení výpo etní technikou a jednotným tiskopis m žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi. Zabezpe ení t chto požadavk a vybavení p íslušných obecních i krajských ú ad s sebou neslo mnoho komplikací p i zavád ní nového systému a nárok na pracovníky agend, jež dávky vyplácejí. P echod ze systému dávek sociální pé e vázaných na sociální pot ebnost ob ana do nového systému pomoci v hmotné nouzi nebyl dostate n zabezpe en ze strany ministerstva práce a sociálních v cí, zvlášt vp ípravné fázi p ed ú inností nových zákon. Mějte trpělivost S prosbou o trp livost p i podávání žádostí a vy izování dávek pomoci v hmotné nouzi se p ipojuji i já jako radní, dodává Pavel Karpíšek. Nápor na ú edníky obcí je podle n j zna ný, protože ti se musí vypo ádat nejen po odborné stránce s novou legislativou a náro nou administrativou, ale též s výpadky po íta ového systému a dalšími neovlivnitelnými technickými problémy. BRUSELSKÉ OKÉNKO Evropská kancelá bojuje za jednoduchý p ístup k dotacím Zbyn k Prokop o rukou hejtman jednotlivých kraj i jejich zástupc p edali na slavnostním ceremoniálu zástupci spole nosti Ahold Czech Republic výt žek celé akce celkem p es 9 milion korun pro tém sto t icet ústav z více než stovky eských m st. Práv plošnost a adresnost akce byla d vodem, že eští hejtmani poskytli projektu svou záštitu. V pr b hu ve era zárove došlo k p edání daru Nada nímu fondu manžel Livie a Václava Klausových ve výši na projekt Startovné do života. ástka pro nadaci bude rozd lena mezi 1018 d tí z celé zem, ekla p i p evzetí daru pro fond Livia Klausová. Smyslem projektu totiž je, aby d ti um ly nejenom peníze p ijímat, ale také aby v d ly, jak s nimi zacházet. Mohou je tak využít nap íklad k financování ubytování na kolejích i dokon- ení studia, uvedla Klausová. Peníze, které se vyberou v regionech, mají být alespo z ásti investovány na stejné místo. Od poloviny listopadu probíhala v prodejnách Albert akce, kdy za každého žlutého Bertíka, vhozeného zákazníky do box, v novala po skon ení akce 2. ledna spole nost Ahold korunu pro d ti v d tských domovech, pro nemocnice nebo školky. Dosud takto firma p edala 27 milion korun. Zákazníci prodejen sami rozhodli o tom, že d ti letech z stane zachováno organiza ní uspo ádání v takové podob, v jaké jej žadatelé znají nyní. Také se pomalu za ínají rozbíhat konzultace ohledn budoucího Regionálního opera ního programu NUTS 2 Jihozápad, které p isp jí k jeho hladkému schválení, podotýká Z. Prokop. P i prezentaci Plze ského kraje se jeho kancelá aktuáln v nuje jednáním s potenciálními partnery, s nimiž by se kraj spole n p edstavil na již tradi ním Týdnu evropských region am st (Open Days) od 8. do 11. íjna 2007 v Bruselu. Na této prestižní akci se podílejí vedle samospráv EU také jejich partne i z dalších stát ar zná profesní i zájmová sdružení, to vše za nemalé pozornosti médií. O rámcové podob ú asti Plze ského kraje bude rozhodnuto do 14. února 2007, na kdy je stanoven kone ný termín pro podání p ihlášek. v obtížných životních situacích letos dostanou devítimilionovou ástku. Ve erního programu se zú astnily i d ti z jednoho d tského domova, kterému Bertíci pomáhají. Letošní vybrané peníze si rozd lilo 129 organizací ve 106 m stech celé eské republiky. N kde vybaví d tské h išt, jinde po íta ovou u ebnu, zájem je i o lyža ské zájezdy pro d ti nebo jazykové pobyty v zahrani- Od Nového roku se také intenzivn ji rozb hly diskuse o podob akcí souvisejících s eským p edsednictvím Rady EU v prvním pololetí roku Podle zkušeností Rakouska se b hem jejich p edsednictví uskute nilo tém 3000 r zných akcí. Pro Plze ský kraj je to velká p íležitost hostit r zná oficiální nebo pracovní jednání a dostat se tak více do pov domí domácí i zahrani ní ve ejnosti. S ohledem na zna né množství akcí a jejich rozmanitý charakter, je nutné jejich p ípravu rozeb hnou už nyní, aby se za dva roky kraj p edstavil v tom nejlepším sv tle, uzavírá Zbyn k Prokop. Vp ípad zájmu o další informace je možné nahlédnout na ní vztahy nebo nás kontaktujte na telefonu nebo e- mailem na adresu: Statisíce z charity poputují k d tským adresát m trnáct hejtman i jejich zástupc, manželka prezidenta republiky a zástupci d tských domov, nemocnic a škol se sešlo v polovin ledna na charitativním ve eru. Hejtmani p evzali výt žek akce celkem p es 9 milion pro obdarované ve svém kraji v rámci 7. ro níku dobro inné akce Bertík, probíhající ve 244 supermarketech Albert. Za Plze ský kraj p evzal šek v hodnot radní Miroslav Jaroš. Podpora kraj ukazuje, že i charita m že být adresná pro ty regiony, ve kterých sbírky probíhají. Kraj poznají v celé Evropě Máme v plánu navštívit adu veletrh tak, abychom kraj prezentovali postupn ve všech koutech Evropy. V letošním roce chceme prezentovat region na 3 tuzemských a 13 zahrani ních mezinárodních veletrzích cestovního ruchu a 1 festivalu. Ú ast na veletrzích organizovaných CzechTourismem je pro nás Šek na korun pro Plze ský kraj p evzal krajský radní Miroslav Jaroš. FOTO ARCHIV í. Další pokra ování projektu Bertíci se p ipravuje i v roce Zapojením jednotlivých region a podporou hejtman tak cht jí kraje p isp t k adresnosti charity a zárove lepší motivaci pro zapojení dárc. I zde totiž platí (a v daních nebo charit ), to stejné: peníze, které se vyberou v regionech, mají být alespo z ásti investovány na stejné místo. (BĚL) Turisté p inášejí do regionu peníze výhodná, nebo umožní nákupem výstavního sektoru prezentovat Plze ský kraj s výrazn nižšími finan ními náklady než v p ípad samostatné ú asti kraje v zahrani í, dopl uje O. Kal íková. SLOVO ZASTUPITELE Vážení tená i, naplno jsme vstoupili do nového roku Krajské zastupitelstvo se p íprav rozpo tu na nový rok v novalo opravdu d sledn. Návrh byl projednáván ve finan ním výboru, rad, na seminá i zastupitel a schválen 12. zasedáním Zastupitelstva Plze ského kraje 5. prosince P i jeho tvorb jsme vycházeli z rozpo tového výhledu na léta 2006 a Ovšem zm nou zákona. 108/2006 Sb. došlo k poklesu p íjm o cca 243 mil. pro položku dotace na sociální služby. Tím celkové p íjmy zaznamenaly celoro ní pokles o 3,99 %, které nevyrovnají ani zvýšené da ové p íjmy. Pohyby ostatních p íjmových položek jsou zanedbatelné. Ve výdajích kraje lze hodnotit kladn trvale vysoký trend pom ru investi ních výdaj ku b žným výdaj m. Nejv tší prost edky plynou do dopravy a školství a nejsou opomíjeny ani projekty EU a pro tuto oblast je vy le- ována ástka 90 mil. K. Z t chto d vod klub zastupitel za KS M podpo il návrh rozpo tu na rok Protože však zm nou zákona o sociálních službách dochází k propadu financování ústav sociální pé e z izovaných krajem, navrhl klub komunistických zastupitel, aby krom jiného bylo i v rozpo tové rezerv kraje pamatováno na ešení nenadálých krizových situací v této oblasti. Zm nou zákona se totiž sociální p ísp vky p enáší p ímo na pot ebné ob any, ale zvyšuje se i jejich spoluú ast na zabezpe ení innosti ústav. Práv to vyvolává nervozitu jak u pracovník vt chto organizacích, tak jejich osazenstva. Zákon má zabezpe it rovný p ístup k sociálním p ísp vk m a umožnit t m, kte í cht jí využít jiných možností než pobytu v sociálním ústavu, aby o tom mohli sami rozhodnout. Na výsledek eká nejen MPSV, ale i statisíce starších a nemocných ob an. RSDR. LADISLAV URBAN (KSČM) Užite né internetové odkazy Vážené tená ky, vážení tená i, vítejte u dalšího dílu našeho seriálu. Dnešní tip je zam en na bezpe nost využívání internetu. Je to podce ované téma, které v tšinu lidí až tak nezajímá, i když o n kterých nebezpe ích už každý z nás slyšel. Pravd podobn jste už v médiích zaregistrovali informace o ší ení n jakého nebezpe ného po íta ového viru, který se b hem n kolika málo hodin rozší il kv li internetu po celém sv t. N které z vás možná hned napadlo, co se stane, až se ten vir spojí a zmutuje s letošní verzí ch ipkového viru, nebo jestli se proti po íta ovému viru ochráním, když na klávesnici budu psát výhradn v gumových rukavicích. Ti z vás, kte í používáte , jste ur it už p emýšleli nad tím, pro vám naprosto neznámí lidé z ciziny posílají maily v angli tin sr znými geniálními nabídkami na cokoliv. Další oblastí jsou p ínosy a hrozby internetového bankovnictví: m že mi n kdo z mého bankovního ú tu ukrást internetem peníze? Jak se mám chovat, abych snížil pravd podobnost napadení mého po íta e a jak mám zálohovat svá data? Jak ochránit své potomky p ed návšt vou pornostránek p i surfování z domácího po íta e? Hodn otázek, ale kde hledat odpov? Pokud nejste IT odborník, využijte celkem slušn zpracovanou stránku Bezpe n Online na adrese kterou realizuje Ministerstvo informatiky R. Úvodní stránka je roz len na na t i základní oddíly, které bezpe nost d lí na oblasti ochrany svého po íta e, ochrany sebe a ochrany své firmy. V pravé ásti máte rychlé odkazy na nejpoužívan jší informace. Nap íklad v sekci Chra te sebe, se mimo jiné dozvíte, jak se vyhýbat nebezpe ným stránkám, nebo co všechno vašim d tem na internetu hrozí a jak se proti tomu chránit. V sekci Chra te sv j po íta si m žete p e íst, co to je a jak používat tzv. firewall, i jak si nainstalovat antivirový program. Dozvíte se ale také t eba to, jak je d ležité pravidelné zálohování dat (nap. fotek z digitálního fo áku) z vašeho domácího po íta e, protože jak známo, uživatelé se d lí pouze na dv skupiny, na ty, co o svá data p išli, a na ty, co o svá data teprve p ijdou. Stránky jsou d lány p ehledn a srozumiteln, takže i jako naprostý laik byste m li všemu rozum t. Na záv r bych vám cht l pop át, abyste se pokud možno nestávali astým ter em r zných hacker, vir, spam, trojských koní a dalších nebezpe ných elektronických potv rek. Jako vždy platí, že vítám každý váš názor na tuto rubriku, p ípadn váš vlastní tip na internetový odkaz, vše na adresu VÁCLAV KOUDELE, VEDOUCÍ ODBORU INFORMATIKY KUPK

3 Informace z kraje 3 Únor Pedagogové zlepšují své znalosti v unikátním projektu Z výšení dostupnosti, kvality a efektivity odborného a metodického vzd lávání pedagog základních a st edních škol v jednotlivých okresech Plze ského kraje, zajišt ní rovného p ístupu ke vzd lávání pro pedagogy a další ve ejnost z menších obcí a vytvo ení p edpoklad pro transformaci škol a školských za ízení v p irozená centra vzd lávání daných mikroregion, to je cíl projektu Podp rný systém dalšího vzd lávání pedagogických pracovník v Plze ském kraji. Shrnutí dosavadního pr b hu i plány do budoucna shrnuli jeho ú astníci na 1. evalua ní konferenci letos v lednu. Nositelem tohoto grantového projektu je od íjna roku 2005 Krajské centrum vzd lávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Plzni, které na n j získalo dotaci 8,4 milionu korun. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky a je za azen do opera ního programu Evropského sociálního fondu, íká editel centra Ji í Cais. Přihlásilo se 140 učitelů Cílem projektu, v rámci n hož se p ipravuje 140 vybraných pedagog základních a st edních škol v regionu, je vytvo it sedm pln vybavených a odborn zajišt ných okresních vzd lávacích a informa ních st edisek pro další vzd lávání pedagogických pracovník v Plze ském kraji. Odborníci v rámci kraje poradí Špan lské gymnázium v Plzni zahájí letos výuku Gymnázium Lu ka Pika v Plzni. V DAVID HRDINA FOTO ARCHIV ýznamnou novinkou v oblasti školství se stane v Plze ském kraji od nového školního roku otev ení t ídy s intenzivní výukou špan lštiny na plze ském Gymnáziu Lu ka Pika. Studium bude organizováno jako šestileté gymnázium, kde první dva roky bude probíhat intenzivní výuka špan lštiny deset hodin týdn. Od t etího ro níku se budou vyu ovat vybrané p edm ty ve špan lštin, nap íklad d jepis, zem pis, matematika, fyzika a chemie. O jazykovou i odbornou stránku t chto p edm t se postarají kvalifikovaní špan lští u itelé, které, stejn jako pot ebné studijní materiály, dodá špan lská strana, vysv tluje nám stek hejtmana Václav ervený. P ijímací ízení se uskute ní 23. dubna 2007 nejen na již zavedené obory gymnázia a ostatní st ední školy, ale poprvé i do bilingvní špan lské t ídy. Uchaze i ze sedmých t íd základní školy se podrobí zkoušce z eského jazyka, matematiky a všeobecného p ehledu podle p ijímacích test vzd lávací agentury Scio. Výuka za íná od samých základ jazyka, p edcházející znalost špan lštiny není tudíž podmínkou k p ijetí na zdejší školu. Celé studium budou samoz ejm dopl ovat každoro ní krátkodobé pobyty student ve Špan lsku. Výuka bude koncipována v duchu školských norem eské republiky tak, aby mohli studenti pokra ovat na eských i špan lských vysokých školách. Z ízení bilingvní t ídy podporuje i Západo- eská univerzita, nebo udržuje blízké kontakty s vysokými školami ve Špan lsku. P edpokládá se, že jazykov vybavení studenti mohou být na ást svého studia vysláni do zahrani í, dopl uje nám stek ervený. Tím se bude nadále zlepšovat a rozši ovat spolupráce mezi eskými a špan lskými školami. V minulých letech se studenti Gymnázia Lu ka Pika bez v tších problém zapisovali ke studiu na vysokých školách se stoprocentní úsp šností p i p ijímacím ízení. Jejich zájem o p írodov dné, technické a humanitní obory byl rovnom rn rozd len. Mezi nejvíce frekventované fakulty v Plzni ur it pat í obory pedagogické a elektrotechnické. V listopadu lo ského roku byli ty i absolventi ocen ni Cenou d kana elektrotechnické fakulty. Ú astníci projektu procházejí teoretickou i praktickou p ípravou v celkovém rozsahu 200 vyu ovacích hodin v kompetencích odborn -p edm tových, pedagogickopsychologických, lektorských a manažerských. Po absolvování všech stanovených seminá vytvo í tým odborných metodik a poradc, kte í se budou podílet na realizaci programu dalšího vzd lávání v Plze ském kraji, vysv tluje nám stek hejtmana Václav ervený. Ojedinělý záměr jde do druhé fáze To je v sou asné dob v rámci eské republiky zcela ojedin lý projektový zám r, uvádí manažer projektu Lukáš Vl ek a up es- uje: Nyní máme úsp šn za sebou více než polovinu plánovaných aktivit. Budoucí odborní poradci absolvují seminá e již také v nov vzniklých okresních st ediscích v Rokycanech, P ešticích, Klatovech, Domažlicích, Tachov, Plasích a Plzni. Seminá e probíhají p evážn o sobotách. Školy, které své pedagogy Kudy vedla cesta k tomuto úsp chu? Je to obdobná ástka, jaká zbyla vp edchozím roce. D vod, pro nám vzniká p ebytek v hospoda ení, je n kolik: p edevším je to rozpo tová káze, a to nejen ú adu a jednotlivých radních, ale i našich p ísp vkových organizací a také on co v tší výb r daní, než kolik bylo p vodn p edpokládáno v rozpo tu. Je t eba íci, že vlastn nejv tší da ové výb ry jsou v posledním tvrtletí roku, první pololetí je v tomto smyslu chudší. V minulém roce jsme navíc za ali p edfinancovávat n které evropské projekty v n kterých p ípadech je financování posunuto do letošního a p íštího roku, takže eský pohár lavinových prací se uskute ní 17. února 2007 na Špi áku. Bojovat tu budou záchraná ští psi se zapsáním zkoušky lavinových prací 3. stupn. Lavinový pohár letos prob hne pod záštitou nám stkyn hejtmana Olgy Kal íkové. Akce se zú astní lenové záchranných brigád ze všech 14 kraj eské republiky a vítána je i ve ejnost. Lavinový pohár p ispívá ke zvyšování schopností a ov ení dovedností záchranných ps p i hledání lidí ztracených ve sn hu i p ímo zasypaných sn hovou lavinou. Pes tak musí p edvést krom vyhledání zasypané osoby i nap íklad poslušnost ztíženou pohybem ve sn hu, dlouhodobé odložení na sn hu nebo nereagování na st elbu. do projektu vyslaly, tedy nejsou zat žovány hledáním náhrady za chyb jícího pedagoga a také veškeré náklady spojené s ú astí na školení jsou hrazeny z prost edk projektu. Plnou funk nost celého systému v Plze ském kraji, s ú astí vyškolených odborných poradc, p edpokládáme již koncem roku Ušet ené peníze pomohou hasi m, školám a d tem Rozpo tového p ebytku ve výši 116 milion korun se Plze skému kraji poda ilo dosáhnout za lo ský rok. Na otázky k tomuto tématu odpovídá nám stek hejtmana pro ekonomiku, finance a majetek Vladislav Vilímec. o ekávané finan ní zatížení rozpo- tu nebylo tak velké. Kam peníze z p ebytku p jdou? V každém p ípad t ch 116 milion je dobrá zpráva, a to z ejm už tradi n pro dobrovolné hasi e z asi 11 obcí, pokud rada a zastupitelstvo op t podpo í dotace na po ízení cisternových automobilových st íka ek. Z tohoto pohledu jsme nejúsp šn jším krajem v republice, navíc jediným, který m že ze svého rozpo tového p ebytku p isp t ke státní dvoumilionové dotaci. V rozpo tovém výboru poslanecké sn movny se mi poda ilo navýšit státní dotaci na hasi ská auta z 50 na 100 milion korun. Plze ský kraj by m l využít tyto peníze pro dobrovolné hasi e, hlavn z toho d vodu, že jejich technika je mnohdy v provozu n kolik desítek let. Zbudou prost edky i na investice? Chceme také posílit investice p edevším do školství, to už je také ur itá tradice. Další peníze p jdou na posílení program víceú elových h iš, drobných vodohospodá ských staveb a chceme také podpo it jednotlivé akce, kde jeden i dva miliony mohou zásadn zlepšit situaci žadatel. Obcím ob asn p ispíváme k odstran ní havarijního stavu na jejich majetku, ale rozhodn z toho nebudeme d lat pravidlo. V kraji je 501 obcí a každá má své problémy. Snažíme se postupovat vkusn, požadujeme, aby se obec minimáln z padesáti procent finan n podílela. Pomáháme p edevším u t ch menších obcí, kde je velmi obtížné z vlastního rozpo tu havarijní situaci odstranit. STŘÍPKY Bolešiny V rozpočtu obce Bolešiny pro letošní rok jsou vyčleněny peníze na opravy a údržby týkající se okolních obcí. Obec plánuje prořezat stromy na návsi v Pečetíně a Kroměždicích. Hodně větví je zde suchých a mohou ohrožovat kolemjdoucí. Náklady jsou odhadovány na 100 tisíc korun, zčásti budou uhrazeny z dotace poskytované Plzeňským krajem na ekologické projekty. Planá Nemocnice následné péče Svatá Anna má za sebou výměnu oken. Dvěstěšestnáct starých nevyhovujících oken z osmdesátých let minulého století nahradila nová plastová. Dva a půl milionu korun na nová okna poskytl Plzeňský kraj. Chanovice Zhruba 8000 sbírkovými předměty už jsou zaplněna všechna čtyři podlaží téměř 300 let starého chanovického barokního špýcharu, který slouží jako depozitář Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Většinu z nich, zejména v posledních letech, získali historici z darů a sběrů po obcích jihozápadních Čech. Ing. Vladislav Vilímec Jak si stojíme v porovnání s ostatními? Jsme jediným krajem, který disponuje p ebytkem hospoda ení a navíc není zatížený jediným úv rem. Nemám zásadní výhrady proti úv r m samospráv, ale zatím se ukazuje, že vše dokážeme zvládnout z vlastních zdroj, a navíc se nechceme zadlužovat jako stát i n které obce. ZA ROZHOVOR DĚKUJE DAVID HRDINA Lavinoví psi z celé republiky se utkají na Špi áku Psovod má dokázat schopnost následovat svého psa na lyžích nebo se spole n s ním plazit sn hem. Výkony psovod a jejich sv - enc budou hodnotit dva nezávislí rozhod í. Záchraná ský pes nesmí být agresivní na psy ani na lidi, rozhodn však není povinné, aby m l pr kaz p vodu. A tak vedle špi kových chovných ps pracují v lavinách i oby- ejní vo íšci a k íženci, kte í se co do p edvedených výkon rozhodn nenechají zahanbit. eský pohár lavinových prací letos prob hne za podpory Plze ského kraje a dalších partner a sponzor. Bližší informace naleznete na nebo na mobilním telefonu (M. Pospíšilová). (LARA) Kalamita znepøístupnila lesy V íce než milion metr Vzhledem ke kalamitní situaci osobám, které provád jí likvida ní krychlových lesních a hrozícímu nebezpe í vyhlásila práce po kalamit, zástup- porost poškodil na Vláda eské republiky nouzový c m eské životní inspekce území Plze ského kraje orkán, který se z 18. na 19. ledna p ehnal p es území naší republiky. To je zhruba objem ro ní t žby d eva na území regionu. Nejvíce byly poškozeny porosty na Klatovsku, Tachovsku, Domažlicku a Sušicku. Nejmén pak na Kralovicku, stav na celém území Plze ského kraje. Ten trval do 5. února 2007 do 24 hodin. Pro toto období platil zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích v celém regionu. Nastalou situací se hned ve tvrtek 25. ledna ráno zabývala a orgán m vrchního státního dozoru v lesích. Vlastníci postižených les jsou podle vyhlášky ministerstva zem d lství povinni v co nejkratší dob zpracovat kalamitou poškozené porosty. Veškeré polomy, vývraty a d íví atraktivní pro rozvoj šk dc kde je p evažující d evi- Bezpe nostní rada kraje vzniklé do 31. b ezna musí být nou borovice. Pádem strom nebo jejich ástí jsou poškozeny i mladé lesní porosty, oplocenky jsou poni ené až z 80 procent. Rozsah kalamity je i nadále pr b žn zjiš ován a vyhodnocován. a n které skupiny krizového štábu a p ijala adu opat ení, íká mluv í krajského ú adu Alena Šatrová. Z nich i z na ízení vlády jednozna n vyplývalo, že v tomto zpracovány nebo asanovány nejpozd ji do 31. kv tna, v lesních porostech, které alespo áste n zasahují do polohy nad 600 m nadmo ské výšky, do 30. ervna b žného roku. období byly lesy p ístupné jen (LARA) FOTO ARCHIV

4 4 Únor Informace z kraje Radní hledají využití pro chátrající výrobní areály Stovky nevyužitých a asto zna n zdevastovaných budov, výrobních areál a dalších podobných objekt, kterým se souhrnn íká brownfields, zmapovala Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Plze ského kraje. Mezi nejznám jší objekty z této kategorie pat í nap íklad areál bývalých kasáren v Plzni na Slovanech. Z PR DAVID HRDINA adavatelem studie byl Plze ský kraj spole n s vládní Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest a zhotovitelem této zakázky byla Regionální rozvojová agentura Plze ského kraje. Nevyužité objekty hyzdí města Brownfields vznikají zejména sociálními a ekonomickými tlaky ve spole nosti. Jsou to pozemky a budovy v urbanizovaném území, které ztratily svoje p vodní využití nebo jsou podvyužité. asto mají nebo se p edpokládá, že mají ekologické poškození a zdevastované výrobní a jiné budovy. Z mnoha d vod p edstavují podstatnou ást zastav ného území m st, vysv tluje radní Ji í Kalista. Zvýšená rizika a náklady spojené s jejich renovací a znovuvyužitím odrazují soukromý kapitál od aktivní ekonomické intervence a obvykle vyžadují ve ejnou finan ní pomoc k tomu, aby se odbouraly bariéry bránící jejich rozvoji a nastartoval se proces nového využití. Analýza pomůže i v budoucnu Samotná studie byla zpracována ve t ech rozdílných díl ích krocích. eské projekty jsou žádané i zahrani ními investory Poklady architektury nás provázejí na každém kroku. Každý d m, obchodní centrum i výrobní hala však pot ebuje dokonalý a funk ní projekt. Jednou z významných firem zajiš ujících projekty a projektové dokumentace staveb nejen pro tuzemské, ale i zahrani ní investory, je projektová spole nost RHM, s.r.o., sídlící v Praze 4. Na pár slov jsme se sešli s jednateli této spole nosti, pány Ing. Vojt chem Rohlí kem a Ing. Pavlem Mol íkem. Kdy byla vaše spole nost založena a co je hlavní náplní vaší innosti? Naše spole nost byla založena v roce 1993 Ing. Vojt chem Rohlí kem, Ing. Milošem Hejtmánkem a Ing. Pavlem Mol íkem. Jsme soukromou projektovou spole ností, jejímž hlavním p edm tem innosti jsou projekty st edn velkých výrobn -skladových hal a logistických center pro automobilový a elektrotechnický pr mysl p evážn japonských investor. Výše uvedené akce realizujeme ve spolupráci s japonskou architektonickoinženýrskou spole ností TAKE- NAKA EUROPE, GmbH. Dále se zabýváme projekty prodejních center obchodních et zc LIDL, projekty bytových dom, p ípadn i individuálních rodinných dom. Samostatnou ást pracovní nápln spole nosti tvo í projekce základnových stanic mobilních operátor pro eskou republiku i Slovensko. Vlastními silami zajiš ujeme stavebn architektonické ešení projekt, celkovou koordinaci a rovn ž inženýrskou innost. P i naší innosti trvale spolupracujeme s externími projek ními kancelá emi a projektanty. Komu jsou vaše služby ur eny a m žete nám p edstavit n který z vámi realizovaných projekt? Spektrum našich klient je opravdu široké. Naleznete mezi V prvním kroku došlo k vytipování stovky brownfields na území regionu, které byly stru n popsány. Jednalo se nej ast ji o bývalé zem d lské areály, pr myslové podniky, ale i o objekty opušt ných vojenských kasáren. Ve druhém kroku bylo zadavateli vybráno z p edchozího seznamu dvacet lokalit, které už byly analyzovány podrobn ji. Rozhodujícím kritériem pro za azení brownfields do druhého kroku bylo nap íklad to, zda má daný objekt vyjasn ny majetkoprávní vztahy a nebo zda by jeho p ípadná revitalizace m la významný socioekonomický p ínos pro Plze ský kraj. Mezi t chto dvacet zkoumaných lokalit pat í Zem d lský areál Ne tiny, Kasárna Plze - Sv tovar, Výrobní areál Kovohut Rokycany, Papírna Plze, Výrobní areál Solo Sušice, Pivovar Stod a nebo areál Kasáren St íbro. SC-71059/5 Areál kasáren bude první Ve t etím kroku byl po dohod zhotovitele a zadavatel vybráno k nejpodrobn jšímu popisu p t brownfields. Za všechny m žeme jmenovat Kasárna Plze Sv tovar. Regenerace tohoto areálu je ze všech mapovaných lokalit v Plze ském kraji v dohledné dob nejvíce pravd podobná. Kasárna by m la být v nejbližších letech p ebudovaná na centrum nimi tuzemské i zahrani ní soukromé investory, ale i nadnárodní spole nosti a korporace. K zajímavým projekt m realizovaným v naší republice pat í bezesporu kompletní projektová dokumentace obchodních center LIDL. Finan ní objem námi realizovaných zakázek v posledních letech stále stoupá. Nicmén nejv tším ocen ním je pro nás dob e odvedená práce a spokojení klienti. Podrobný vý et a reference našich významných klient a projekt je zájemc m k dispozici na našich webových stránkách Jaké služby vaše spole nost svým klient m nabízí? V naší nabídce je zpracování územních, urbanistických a architektonických studií, ale i studií dopadu na životní prost edí (EIA) i hlukových a rozptylových studií. Naší další, nemén ob anské vybavenosti, dopl uje radní Kalista. Tento brownfield by m l poskytnout plochy pro bydlení, ale je zde také navrhováno umíst ní centra kultury a volného asu. V rámci revitalizace by zde dále m l mít sídlo m stský archiv a m stská knihovna. V ásti areálu je také plánovaná výstavba parkovacího objektu a rozší ení zázemí sousedních Dopravních podnik m sta Plzn. Databázi najdete na krajském webu Záv rem lze íci, že díky zpracované studii byla vytvo ena dosud chyb jící databáze brownfields na území regionu, která v budoucnu poslouží jako základ pro p ípravu projekt a dokument, které budou ešit regeneraci vytipovaných lokalit v Plze ském kraji. P ínos této studie je nepochybn i v možnosti vytipovat projekty, které bude možné podpo it v rámci program financovaných ze Strukturálních fond EU. Seznam všech brownfields, které byly zmapovány touto studií v etn jejich základního popisu bude zve ejn n na internetových stránkách Plze ského kraje a p ípadní zájemci o jednotlivé objekty se mohou podrobn ji informovat na Odboru regionálního rozvoje. d ležitou inností je vypracování projektové dokumentace pro územní ízení a stavební povolení a projektové dokumentace pro výb r dodavatele a pro realizaci. Pro klienty dále zajiš ujeme po íta ové modely projekt a staveb v etn jejich vizualizace a fotomontáže. Velmi žádanou službou je i výkon autorského i stavebn technického dozoru a projednání dokumentace s ve ejnoprávními orgány pro vydání územního rozhodnutí,stavebního povolení a kolauda ního rozhodnutí nebo zastupování zahrani ních klient p ed orgány eské státní správy a místní samosprávy.v neposlední ad zajiš ujeme pr zkumné práce a zpracování dokumentace stávajícího stavu objekt v etn zajišt ní p esného geodetického zam ení. D kuji vám za váš as a ochotu. -KMI- Hejtmani jednali o radarové základn Program obnovy venkova otev en jen do 9. února Pro letošní rok je také p ipravena novinka - poprvé zavádíme možnost podávat žádosti elektronicky. Neznám žádný jiný dota ní titul, který by takový p ístup umož oval. Navíc jednostránková žádost je natolik jednoduchá, že ji zvládne vyplnit každý starosta. Nejd ležit jší ást žádosti je stru ný popis p edpokládané investice a starost v podpis, íká radní Ji í Kalista. Žádný dota ní program v celé R není v i obcím tak p ív tivý, nebo k žádosti není nutné doložit ani projektovou dokumentaci, stavební povolení, výpisy z katastru nemovitostí i jiné podklady. inzerce Americký velvyslanec starost m také p islíbil exkurzi do N mecka, kde je umíst na americká vojenská základna. Hejtman St edo eského kraje Petr Bendl starost m slíbil, že v tomto týdnu pro n vy lení zvláštní telefonní linku, na kterou se budou moci obracet se svými dotazy k základn. Hejtmani vyzvali starosty, aby využili zám ru na výstavbu radarového za ízení a vytvo ili seznam požadavk na zlepšení infrastruktury. Ty by m ly být zahrnuty do jednání se Spojenými státy. Ameri ané o výstavbu radaru v esku oficiáln požádali ve tvrtek 25. ledna Ministerstvo zahrani í p edpokládá, že zašle odpov na oficiální americkou nótu b hem n kolika týdn. Páte ní setkání zástupc vlády, velvyslanectví a starost na Krajském ú adu St edo eského kraje odstartovalo pravidelná zasedání na téma výstavby americké radarové stanice v eské republice. SC-71077/1 SLOUPEK RADNÍHO Pro nové žadatele asi bude velkým p ekvapením, po jak dlouhé a trnité cest budou muset projít, než utratí n jaké to euro. Stále m p ekvapuje, co jednoduchých v cí lze zkomplikovat a kolik p irozených proces zregulovat. Ne, nejsem a nechci být pesimistou, naopak. Nedejme se, nenechme se p ekvapovat tam, kde nemusíme. Život je p eci krásný tím, že není zcela nalinkovaný. Každý den je originál, který se nebude nikdy opakovat. Tak si ho nenechme kazit... MGR. ING. PAVEL KARPÍŠEK (ODS) Tento program je tradi ním dota ním titulem již n kolik let po sob, ur eným zejména pro obce Plze ského kraje, svazky obcí nebo zájmová sdružení právnických osob. Letos je na n j op t vy len no 60 milion korun z rozpo tu kraje. Jeho obliba mezi obcemi se projevila nap íklad v lo ském roce, kdy byly podány tém ty i stovky žádostí. Celková výše požadovaných dotací inila 130 milion, což je více než dvojnásobek našich možností, vysv tluje J. Kalista. Proto i práce výb rové komise je velmi zodpov dná a náro ná. Loni nakonec zastupitelstvo podpo ilo 256 žádostí obcí a 40 integrovaných projekt mikroregion. Nejv tší oblastí podpory se staly místní komunikace a cyklostezky. Získaly tém 40 procent z celkové podpory. V lo ském roce platilo, že celková suma 60 milion korun byla spravedliv rozd lena pom rnou ástkou mezi jednotlivé okresy. Tento trend v rozd lování letos bude ur it pokra ovat. Zásady a formulá e žádostí jsou zve ejn ny na webových stránkách plze ského kraje. (HAD) Další dota ní programy najdete na stran 6.

5 Chatový tábor Svojšín nabízí v období letních prázdnin 2007 tyto akce: Prázdniny s policií 7. ročník Dětské policejní akademie Vyzkoušíte si, uvidíte, seznámíte se s obory kriminalistiky, bojová umění, laserová střelnice, kynologie, pyrotechnika, sportovní průprava policie, protidrogová problematika, práce zásahové jednotky, dopravní a městské policie, záchranného sboru hasičů a záchranářů, nácvik první pomoci a další zajímavosti. Program zajišťují odborníci Policie ČR-Správy Západočeského kraje Plzeň a Policejní ředitelství okresu Tachov. Vhodné pro chlapce a dívky 9 15 let. Termíny: 1. běh: běh: dní 11 dní Cena: 3.490,- Kč 3.190,- Kč Prázdninový týden na koních 9. ročník Základy jezdeckého výcviku na ponících i na jezdeckých koních ve spolupráci s jezdeckým oddílem Pony Farm Kladruby. Vhodné pro začátečníky i pokročilejší zájemce o jezdecký sport ve věku od 8 do 15 let Termíny: 1. běh: běh: dní 8 dní Cena: 3.200,- Kč Cena: 3.050,- Kč Sportovní pobyt se cvičením (aerobik) pro ženy, pro Vaše děti zajištěný program Termín: dní Informace na tel nebo: Cena od 2.340,- Kč Tajemství egyptských pyramid Promění se piráti z Karibiku v mumie? Kdo najde poklad pyramid? Jak rozluštit hieroglyfy? Jak se ubránit staré kletbě faraonů? Umíš mlčet jako Sfinga? Kam vede Údolí králů? Jaká bude slavnost boha Re? Sežere krokodýl Maznaka? Doporučujeme dětem vzít sebou tématický kostým fantazii se meze nekladou!! Určeno dětem 8 15 let viz: Termín: dní Cena: 3.390,- Kč Týden sportu a zručnosti Jízda na kole, na vodě, fyzická a psychická průprava na začátek školního roku. 7 dní Cena: 1.700,- Kč SC-60941/1 SC-71040/5 Všechny uvedené ceny jsou bez pojištění viz Všeobecné smluvní podmínky Kontaktní adresa: Antonín Kraus TURISTCENTR, Brožíkova 961, Stříbro Telefon: , ; Fax: SC-71065/ SC-71071/1 Termín: NÁKLAD SC-60946/1 MARTA TRNKOVÁ GSM: , TEL.: KS PlzeÍského kraje AHR R se zúãastnila veletrhô cestovního ruchu SC-60957/1 Zástupci výkonného výboru KS PK AHR R využili velkorysé nabídky, kterou vyjednali v pròbæhu minulého roku se zástupci kraje, v Âele s Tomášem Kotorou, a zúâastnili se veletrhò cestovního ruchu, které se konaly od 10. do 14. ledna v BrnÆ a Vídni. Aktivní prezentaci všech hotelò v kraji si vzalo pod záštitu hlavnæ hotelové sdružení 5 Boutique Hotels, které delegovalo na stánky svoje zamæstnance, kteñí prezentovali materiály všech hotelò KS AHR, které mæly o toto zájem. Stánek PlzeËského kraje patñil beze sporu na veletrhu GO v BrnÆ ktomu nejzajímavæjšímu anejatraktivnæjšímu, co bylo možné za celé ÂtyÑi dny veletrhu zhlédnout. HoteliéÑi doplnili informace k prezentaci samotného kraje, Âímž byla potencionálnímu návštævníkovi pñedána kompletní a ucelená informace. NemÒžeme Ñíci, že není co zlepšovat, ale rozhodnæ touto spoluprácí docházi k jednoduššímu odhalení slabších míst v prezentaci. Letošním velkým nedostatkem byla absence map našeho regionu, o který byl zájem, a to jak v BrnÆ, tak ve Vídni. I to bude jeden z bodò, o kterém se bude rokovat, aby ty pñíští veletrhy byly úspæšnæjší a pñedstavili kvalitnæ náš region. ZA KS PK AHR ČR MAREK AUDES MÍSTOPŘEDSEDA KS PK AHR ČR Naše firma, PILA TOUŽIM (Karlovarský kraj), se zabývá výrobou a prodejem stavebního a truhlářského řeziva: Stavební řezivo prkna, fošny, hranoly, střešní latě, klasické krovy a jiné. Zakázkova výroba řezivo na objednávku. Truhlářské řezivo smrk, borovice, modřín. Levné produkty krajiny, kratiny a palivové svazky. Provádíme výrobu řeziva také na přání zákazníků. Produkty stavebního řeziva jsou: Prkna, fošny, hranoly, klasické krovy, řezivo pro lepené a sbíjené krovy, střešní latě a řezivo k oplocení. Veškeré nabízené řezivo dodáváme na základě osobní objednávky zákazníků. Informace: Ing. Pilát tel SC-71063/1 SC-71058/2 OBJEDNÁVKY INZERCE

6 6 Únor Téma P ehled n kterých vyhlašovaných dota ních titul Plze ského kraje na rok 2007 Veškeré podrobnosti, žádosti a formulá e najdete na Příspěvky na lesní hospodaření O šest druh dota ních titul na hospoda ení v lesích mohou zájemci požádat v letošním roce. T i z nich budou financovány z rozpo tu a podle pravidel Plze ského kraje, na ostatní uvol uje prost edky stát prost ednictvím ministerstva zem d lství. Žádáme všechny zájemce, aby používali vždy p íslušné tiskopisy pro jednotlivé dota ní tituly dle použitých pravidel kraje i ministerstva, a to vždy pro jednotlivý dota ní titul samostatn, íká radní Ji í Kalista. Podacím místem v obou p ípadech je i nadále podatelna KÚPK, Škroupova Plze ský kraj: Pravidla pro poskytování finan ních p ísp vk na hospoda ení v lesích v Plze ského kraje na období Podporovaný dota ní titul v roce 2007: A Obnova les poškozených imisemi B Obnova, zajišt ní a výchova porost D Ekologické a k p írod šetrné technologie 2. Ministerstvo zem d lství Závazná pravidla poskytování fin. p ísp vk na hospoda ení v lesích v roce 2007 Podporovaný dota ní titul v roce 2007: G Vybrané innosti mysliveckého hospoda ení H Vyhotovení lesních hospodá ských plán K Chov a výcvik národních plemen loveckých ps a dravc Strana (Sbírka zákon. 622/2006, ástka 195): Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež Tento dota ní program, si klade za cíl na základ Dlouhodobého zám ru vzd lávání a rozvoje výchovn vzd lávací soustavy Plze ského kraje: Rozší it a podpo it provoz klub v organizacích pracujících s d tmi a mládeží z izovaných obcemi, církvemi, ob anskými sdruženími a jinými subjekty Podpo it volno asové aktivity v nov vzniklých klubech na území celého regionu, p ednostn však v oblastech, které dosud nejsou dostate n pokryty inností za ízení pro zájmové vzd lávání d tí a mládeže Smysluplným využitím volného asu zajiš ovat optimální formou primární prevenci sociáln patologických jev Termín uzáv rky p íjmu žádostí: Žádosti lze zaslat poštou na adresu: Krajský ú ad Plze ského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plze nebo doru it osobn na podatelnu Krajského ú adu Plze ského kraje (do 12 hodin) Bc. Jitka Šlajchová, tel: Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2007 Mezinárodní projekty a vým ny mládeže jsou realizovány v souladu s Koncepcí státní politiky pro oblast d tí a mládeže do roku 2007, na základ Dlouhodobého zám ru vzd lávání a rozvoje výchovn vzd lávací soustavy Plze ského kraje a rovn ž navazují na Bílou knihu Evropské komise o mládeži. Cílem je výchova mladých lidí k solidarit, toleranci a porozum ní prost ednictvím interkulturního vzd lávání, zdokonalování jazykové vybavenosti a znalosti reálií, zp ístupn ní programu zdravotn, sociáln, ekonomicky, geograficky i etnicky znevýhodn ným mladým lidem, p íprava mládeže na soužití v Evrop a další. P edm tem programu jsou: Dvoustranné mezinárodní kontakty d tí a mládeže. Mezinárodní tábory s min. ú astí 30 % zahrani ních ú astník konané v eské republice nebo v zahrani í. Dvou i vícestranná jednorázová setkání mládeže u nás i v zahrani í. Mezinárodní projekty a vým ny mládeže. Vzd lávací akce v zahrani í. Podpora ú asti škol na Bavorské zemské výstav 2007 s názvem Bavorsko- echy: 1500 let sousedství ve Zwieselu. Termín uzáv rky p íjmu žádostí: a) b žné projekty do , b) projekt Zwiesel termín bude up esn n. Žádosti lze zaslat poštou na adresu Krajský ú ad Plze ského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plze nebo doru it osobn na podatelnu Krajského ú adu Plze ského kraje (do 12 hodin) Mgr. Barbora Horá ková, tel: Podpora tělovýchovy a sportu Cílem dota ního titulu je podpora akcí se zam - ením na d ti a mládež, podpora pravidelné sportovní innosti d tí a mládeže na území Plze ského kraje u zdravých i handicapovaných spoluob an, podpora sportovních akcí a sportovních sout ží pro d ti a mládež zam ených na reprezentaci regionu. P edm t programu je: Pravidelná sportovní innost d tí a mládeže v oblasti t lovýchovy a sportu. Podpora významných sportovních akcí pro d ti a mládež. T lovýchova a sport zdravotn handicapovaných spoluob an. Termín uzáv rky p íjmu žádostí je Žádosti lze zaslat poštou na adresu Krajský ú ad Plze ského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plze nebo doru it osobn na podatelnu Krajského ú adu Plze ského kraje (do 12 hodin). Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Berková, odd lení mládeže a sportu OŠMS KÚ PK, Škroupova 18, Plze, tel.: , Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal Tento program má být cestou k realizaci vytvo ení dostate né nabídky moderních sportoviš na území Plze ského kraje. Ú elem je programové financování se zám rným sdružováním finan ních prost edk z ministerstev, Plze ského kraje, obcí, ob anských sdružení, od právnických a fyzických osob. Cílem programu je vytvo ení dostate né nabídky moderních sportovních a t lovýchovných za ízení pro obce a m sta v regionu, vybudování sportovních za ízení, která budou mít charakter obecních sportoviš, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými za ízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující ve ejností, dále vytvo ení regulérních podmínek pro mí ové hry za azené do školních i klubových sportovních sout ží a poskytnutí podmínek pro zdravé sportování. P edm tem programu se stává: Výstavba víceú elových h iš s um lým povrchem optimální velikosti hrací plochy 40 x 20 m. Rekonstrukce povrch t locvi en a sportovních hal, které jsou ve vlastnictví obcí, ve vlastnictví ob anských sdružení p sobících v oblasti t lovýchovy a sportu, nebo které mají školy a školská za ízení z ízená Plze ským krajem ve správ ke svému vlastnímu hospodá skému využití. Termín uzáv rky p íjmu žádostí je Žádosti lze zaslat poštou na adresu Krajský ú ad Plze ského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plze nebo doru it osobn na podatelnu Krajského ú adu Plze ského kraje (do 12 hodin). Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Berková, odd lení mládeže a sportu OŠMS KÚ PK, Škroupova 18, Plze, tel.: , Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci Cílem programu je podpora preventivních aktivit vedoucích k žádoucímu rozvoji osobnosti, podpora uplat ování metod vedoucích k zdravému životnímu stylu p i práci s d tmi a mládeží. Posílení role pedagog v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, sebevzd lávání a vedení kolektivu k soužití bez negativních projev chování. Transformace škol a školských za ízení na subjekty podporující zdraví a zdravý životní styl. Spolupráce s rodi i v této oblasti. Cílem je také výchova mladých lidí k toleranci, zlepšení pov domí o odlišných etnických a náboženských skupinách a tím odbourávání bariér p i vzájemné komunikaci, p íprava d tí a mládeže na soužití ve sjednocené Evrop. Zlepšení informovanosti tak, aby se da ilo potla ovat antisemitské, xenofobní a rasistické projevy mezi mladými lidmi. Prioritou jsou projekty zam ené na oblasti: specifické primární prevence realizované nestátními neziskovými organizacemi, školami a školskými za ízeními zam ené na práci s rizikovou populací, projekty zam ené na problematiku prevence drogových závislostí, šikany, násilí, komer ního sexuálního zneužívání apod. rozvoje pozitivního sociálního klimatu, monitorování, symptom a rizik kontinuální práce s rodi i a monitorování situace mimo školu rozší ení skladby preventivních program, za azení aktivit pro celé rodiny aktivního sociálního u ení podpory zdravého životního stylu etické výchovy, osobnostního a sociálního rozvoje vytvo ení podmínek pro práci školních metodik prevence jazykové diverzity ve školách r znorodosti a jejího ocen ní ve školním prost edí Termín uzáv rky p íjmu žádostí je Žádosti lze zaslat poštou na adresu Krajský ú ad Plze ského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plze nebo doru it osobn na podatelnu Krajského ú adu Plze ského kraje (do 12 hodin). Kontaktní osoba: Mgr. Irena Kroftová, tel.: , Podpora činnosti informačních center Cílem je podpora innosti a rozvoje informa ních center poskytujících kompletní turistické informace, aktualizace dat cestovního ruchu pro pot eby Odboru cestovního ruchu a propagace Krajského ú adu Plze ského kraje. Finan ní prost edky budou poskytovány na: Propaga ní tiskové materiály a webové prezentace Dotace se týká jak tvorby nových materiál, tak i dopln ní a inovace stávajících. Vybavení informa ního centra stojany, drát né programy, vitríny. Podpora prezentace informa ního centra v zahrani í ú ast na vybraných zahrani ních veletrzích cestovního ruchu v rámci propagace Plze ského kraje a jeho cestovního ruchu. Termín uzáv rky p íjmu žádostí je do 12 hodin na podatelnu Krajského ú adu Plze ského kraje, nebo poštou na adresu Krajského ú adu Plze ského kraje, Odboru cestovního ruchu a propagace, Škroupova 18, Plze. Kontaktní osoba: Bc. Irena Matoušková, telefon: , Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu Cílem je podporovat obnovu a další budování venkovské a turistické infrastruktury a vznik regionálních produkt zejména se zam ením na tradi ní výrobu potravin, emeslnou výrobu, turistické informa ní systémy, ubytovací za ízení, za ízení pro volný as a sport, cykloturistiku, hypoturistiku, vodáctví, adrenalinové sporty, turistiku rodin s d tmi. Podporovány budou konkrétn : Rozvoj emesel na venkov Zvýšení atraktivity stávajících turistických cíl Podpora orienta ních systém zna ení Rozvoj infrastruktury a zlepšení dostupnosti služeb cestovního ruchu Zlepšení infrastruktury pro sport a volný as Tvorba propaga ních materiál turistických cíl Termín uzáv rky p íjmu žádostí je do 12 hodin na podatelnu Krajského ú adu Plze ského kraje, nebo poštou na adresu Krajského ú adu Plze ského kraje, Odboru cestovního ruchu a propagace, Škroupova 18, Plze. Kontaktní osoba: Ilona Šnebergerová, Škroupova 18, Plze, tel.: ,

7 Kultura 7 Únor P edstavujeme ochotnické divadelní soubory v Plze ském kraji D nes vám v naší rubrice dv ocen ní a to za Nejlepší autorský p edstavíme Divadlo po in roku pro O. Ciprovou Maebh, které na scén p sobí od roku 1999, kdy ho založily Old iška Ciprová a Eva Dobnerová a za tu dobu už se mu poda ilo dostat do pov domí plze ské ve ejnosti. Zabýváme se autorskými hrami, komediemi a za Nejlepší realizace kostým pro kostymérku souboru Evu Dobnerovou. Jako každé správné divadlo i my hledáme do svých ad mladou hereckou krev, pro alternace i hlavní role, láká nové herce i tragédiemi, zasazenými do a here ky do stávajícího souboru období st edov ku, což nám vynáší ú ast na celé ad historických víkend, ten plze ský nevyjímaje. s osmi leny O. Ciprová. Podmínkou je dobrá výslovnost, spolehlivost, zodpov dnost, vítán je zp v Hrajeme však i v Práši- a nezbytné nadšení pro v c. lech, Kašperských Horách i Železné Rud, íká Old iška Ciprová, která je také autorkou Pokud máte zájem, kontaktujte nás nebo p ij te osobn na naše zkoušky. Ty se konají ve tvrtek od všech p edstavení, jež mají 17 do 20 hodin v budov St ediska zásadn veršovanou podobu. V roce 2005 sbíralo Divadlo Maebh vav íny nap íklad na festivalu Karlínské jevišt. Získalo volného asu d tí a mládeže na Lochotín, Ledecká ulice 23. Více info na K Divadlo Maebh Realizovaná představení: A nastal lásky as Prvotina souboru. St edov ká hra pojednává o ty ech mladých lidech se zapeklitými citovými vztahy. Ve h e nechybí scestná zápletka, p i jejímž rozlušt ní se jist nudit nebudete. Falkenštejn a P emyslovna St edov ká balada napsaná na motivy románu Old išky Liškové-Ciprové B h zem el, když se narodili. P íb h o lásce, jež mohla být napln na, a snech, které se nemusely jen zdát... Popelka Laškovn zpracovaná klasická pohádka, která pobaví spíše dosp lé publikum a starší d ti. Zprvu trpké zdá se Není na sv t nic d ležit jšího než dobrá pov st. Alespo pro Kryšpína. Ješt nedávno se zdálo, že princezna Augustina jeho ideu do posledního puntíku spl uje. O pohádkovém království komponované p edstavení pro hlavní scénu historického víkendu v Plzni veselá pohádka o tom, jak dobro vždy vít zí nad zlem, i když má zna n na kahánku. oncem ledna se v Dob anech sešli k zasedání lenové ídícího výboru Internetizace knihoven, aby vyhodnotili, jak se projekt internetizace knihoven rozb hl a kolik knihoven už má p ipojení k internetu. Jednání se krom knihovník z pov ených knihoven zú astnil také krajský radní Martin Baxa, informatiky krajského ú adu Václav Koudele a Vladimír Líbal z odboru kultury a památkové pé e (zleva). (HAD) FOTO ARCHIV Lidé postižení vich icí mohou získat pomoc Žádost o pomoc z d vodu postižení mimo ádnou událostí nebo Žádost o úhradu nezbytného jednorázového výdaje). Mimo ádná pomoc se poskytuje osob, kterou postihne vážná mimo ádná událost v p ípad, že celkové sociální a majetkové pom ry lov ka neumož ují p ekonat nep íznivou situaci vlastními silami, up es- uje radní Karpíšek. Výše mimo ádné pomoci se stanoví s p ihlédnutím k majetkovým pom r m a p íjmové situaci osoby nebo spole n posuzovaných osob až do patnáctinásobku ástky životního minima jednotlivce, to je v sou asnosti až do výše korun. Na základ individuální pot eby lze dále mimo ádn pomoci lov ku, který nemá vzhledem kp íjm m a celkovým sociálním a majetkovým pom r m dostate né prost edky na úhradu náklad spojených s po ízením nezbytných základních p edm t dlouhodobé pot eby. Výše mimo ádné pomoci se stanoví až do výše konkrétního nákladu s tím, že sou et dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí v rámci kalendá ního roku p ekro it desetinásobek životního minima jednotlivce, tedy v sou asnosti korun. Další informace lze získat na sociálních odborech pov ených obecních ú ad, takzvaných obcích II. typu i krajského ú adu, v etn webových stránek Zdravotnictví a sociální v ci-hmotná nouze nebo p ímo na Na výstav si vyrobíte vlastní loutku S kulturní rozmanitostí a kulturním životem Plzn - metropole západních ech, se m žete seznámit na výstav, která je instalována v Centru Bavaria Bohemia vn meckém Schönsee. Plze srdce západních ech, se tu p edstaví v rámci cyklu M sta v echách. Expozice s bohatým doprovodným programem potrvá až do 25. února. Slavnostního zahájení se první únorový tvrtek za doprovodu Kapely 35. p šího pluku zú astnili starosta Schönsee Hans Eibauer a primátor Plzn Pavel Rödl, uvedl radní Martin Baxa. V ned li se Centru Bavaria Bohemia p edstavila alternativní plze ská kulturní scéna komponovanou multižánrovou um leckou akcí nazvanou Hemžení. Protagonisté tu propojili tanec s výtvarnými objekty, ak ní malbou, projekcí a sv telnou kompozicí. Nezávislí mladí um lci z Plzn nabídli p vodní site specific projekt, ve kterém zprost edkovali ukázku své práce propojující um leckou akci s konkrétní budovou. Projekt p ipravený p ímo pro budovu Centra zapojil tane níky, hudebníky, performery a žongléry spojené s plze ským centrem JOHAN, které v Plzni p ed šesti lety oživilo bývalou nádražní budovou na Jižním p edm stí, dopl uje M. Baxa. Ve tvrtek 8. února se od hodin uskute ní p ednáška Prof. PhDr. Tomáše Jílka, CSc., který se ve své komentované mediální prezentaci zam í na d jiny m sta. Ot i dny pozd ji se mohou zájemci zú astnit Loutká ského workshopu loutkového divadla V Boud, který za íná ve 14 hodin. Workshop pod vedením D. Nesvedové odkryje zájemc m tajemství výroby i oživení loutky, umožní nejen nahlédnout do loutká ské technologie, ale každý ú astník si bude moci vyrobit svou vlastní loutku z jednoduchých materiál. Dílna je otev ena d tem a jejich rodi m, ale i dosp lým zájemc m o loutkové divadlo. Ú astník m doporu ujeme donést n žky, p ípradn pracovní n ž, št tce a barvy. Po workshopu vystoupí loutkové divadlo v Boud se svým p edstavením, uzavírá radní Baxa. Na záv r výstavy se poslední únorovou ned li bude Plze ský pivovat Pilsner Urquell prezentovat ukázkou filmových projekcí, p ednášek a sout ží na téma pivovarnictví v Plzni. Chyb t nebude originální plze ské pivo. M stská zbrojnice uzav ena Západo eské muzeum v Plzni oznamuje, že z d vodu konzervace vystavených exponát bude od do uzav ena Plze ská m stská zbrojnice. V pátek 16. února 2007 už bude zbrojnice p ístupná ve ejnosti. Západo eské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, Plze, tel.: , (LARA) Krajský úřad Plzeňského kraje P. O. BOX 313, Škroupova 18, Plzeň elektronická adresa: telefon spojovatelka: provolba: ; fax: úřední hodiny pondělí , středa ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚŘADU: Ředitel KÚPK Mgr. Jiří Leščinský odbor kancelář hejtmana Bc. Alena Šatrová odbor kancelář ředitele pověřena řízením Mgr. Drahomíra Janoušková odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad Ing. Jan Nový odbor cestovního ruchu a propagace Bc. Tomáš Kotora odbor informatiky Bc. Václav Koudele odbor ekonomický Ing. Roman Reiser odbor regionálního rozvoje Ing. arch. Miloslav Michalec odbor životního prostředí pověřen zastupováním Ing. Václav Liška odbor majetku Ing. Alena Hemrová odbor školství mládeže a sportu pověřena řízením JUDr. Jaroslava Havlíčková odbor kultury a památkové péče Mgr. Vlasta Frouzová odbor sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Erika Kunešová odbor dopravy a silničního hospodářství Ing. Jaroslav Vejprava odbor krizového řízení Ing. Milan Řihošek odbor právní JUDr. Blanka Žižková útvar interního auditu vedoucí Ing. Martin Zaoral odbor fondů a programů EU Ing. Eva Jindrová

8 8 Únor Zajímavosti S FOTOHÁDANKA právnou odpov dí na minulou hádanku byla kaple And la Strážce, která se nachází na vrchu Stráž u Sušice, nad pravým b ehem Otavy, ve výšce 469 m n. m. Jedná se o ran barokní stavbu z roku 1682, p estav na byla pseudorománsky v roce Do dnešní podoby byla kaple uvedena roku Každoro n je otev ena o sušické pouti nebo o bohoslužbách. K And lí ku se váže pov stí hned n kolik, ovšem následující je známa asi nejvíce. Vypráví o tom, jak pachole v neprostupném lese na vrchu šláplo na hada, který sy el a ovinul se mu kolem t la. Dít polekáno hr zou náhle spat ilo and la, který se k n mu sklonil. V tom and l zmizel a had se odplazil, aniž by dít ti ublížil. Rodi e dítka s ostatními zbožnými rodinami nechali na památku zázraku vystav t kapli a umístili do ní obraz zachycující And la Strážce. Ze správných odpov dí jsme vylosovali t i výherce, kte í obdrží pozornost od Krajského ú adu Plze ského kraje. Jsou jimi: Anna Polatová Dobršín, Pavla Skalková Strážov, Dana Kunešová Spálené Po í í V dnešní hádance chceme v d t, o jaký objekt na fotografii se jedná. Odpov di se zpáte ní adresou posílejte na adresu: Plze ský kraj redakce Husova 29, Plze, Tip na výlet po kraji Tentokrát pro vás máme tip na výlet na hory. Doufáme, že po así p ežije naši uzáv rku a nebudeme vás posílat na holé svahy. Nabízíme vám proto užite né informace o nejvyhledávan jších lyža ských st ediscích v Plze ském kraji. V e sportovním areálu Špi- ák u Železné Rudy mohou lyža i a snowboardisté brázdit celkem p t sjezdovek, které v etn snowparku a dvou cvi ných lou ek s d tským lyža ským h išt m dosahují celkové délky 8,4 km. Lyža m slouží ty seda ková lanovka s nástupním kobercem a osm klasických vlek, které zvládnou p epravit až 5500 osob za hodinu. Za mén p íznivých klimatických podmínek je areál um le zasn žován. Rodinný SKIareál Kašperské Hory nabízí 3 moderní vleky, sjezdové trat st ední obtížnosti, samostatnou cvi nou lou ku pro d ti, moderní zasn žovací systém, který pokrývá 94 procent tratí! Dále tu najdete perfektn vybavený snowpark, snowtubing, nov vybavenou p j ovnu, lyža skou školu pro d ti i dosp lé, ale i p íjemné ob erstvení a b žecké trat. Lyža ský areál Belveder v Železné Rud nabízí krom vlek a upravených sjezdovek lyža skou školou pro d ti a dosp lé, p j ovnu lyží a lyža ské výzbroje, servis, ve erní lyžování p i um lém osv tlení a bezplatné parkování hned u vleku. V horní ásti areálu je umíst n 150 m dlouhý d tský lyža ský vlek. Pro ty, co nelyžují, je ve vzdálenosti 300 m od areálu dráha a samostatný vlek pro snowtubing. Lyža ský areál Nad Nádražím v Železné Rud je propojen turnikety s lyža ským areálem Belveder. Vleky o délce 622 m a 150 m jsou umíst ny na profilu st edn lehké a široké sjezdovky, která je velmi vhodná pro lyža e za áte níky, školní výcvikové kurzy a lyža ské školy. Propojení s areálem Belveder umož uje kvalitní lyžování i zdatným lyža m. St edisko je zasn žováno a strojov upravováno. P ímo u dojezdu vlek je profesionální lyža ská škola, p j ovna a opravna lyží a snowboard. (LARA) Sportovní areál Špi ák Tel./fax : Infolinka o sn hovém zpravodajství: SKI areál Kašperské Hory Infolinka rezervace skibusy: Provoz denn hod., dále pak i ve er hod. Lyža ský areál Nad Nádražím, Železná Ruda Provozní doba ve st edisku hod., ve erní lyžování hod. Plze ský kraj se p edstavil na Regiontouru Letošní expozice Plze ského kraje na brn nském Regiontouru t sn p ed p íchodem návšt vník. Počet ŘP, které podléhají povinné výměně do konce roku 2007 podle 134 odst. 2 písm a) zákona č. 361/2000 Sb Velkým hitem mezi návšt vníky našeho stánku bylo dinosau í sádlo. pozn: výchozí stav = stav k Dnešní Plze ský kraj vznikl p ed 310 miliony let. Pro hejtmana Petra Zimmermanna a jeho nám stkyni Olgu Kal íkovou jednozna ný d vod k p ípitku. Chodští dudáci nechybí na žádné podobné akci, své nástroje tak prov trali i v Brn. 4 X FOTO ARCHIV Noviny Krajského úřadu Plzeňského kraje vydává Plzeňský kraj ve vydavatelství Strategic Consulting, s. r. o. vydavatel Jan Čížek ( , šéfredaktor David Hrdina ( , Krajský úřad Plzeňského kraje nenese zodpovědnost za obsah placené inzerce Redakční rada: Bc Alena Šatrová ( ); Mgr. Olga Kalčíková, Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., Mgr. Jiří Leščinský, Bc. Tomáš Kotora, Mgr. Jana Filípková DTP Pavel Huml ( , inzerce Marta Trnková, Husova 29, Plzeň, gsm: tel.: fax: adresa redakce: Husova 29; Plzeň, tel./fax: , adresa vydavatele: Na Poříčí 8, Praha 1, tel: , tel/fax: distribuce výtisků zdarma tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. náklad výtisků ověřen auditorskou společností ABC Registrováno pod číslem MK ČR E 14873

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 realizátor programu: Odbor prevence kriminality Městské policie Liberec Zpracoval : Mgr. Luboš Raisner Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice Sekretariát DSO MR Hranicko nám. Míru 21 753 66 Hustopeče nad Bečvou Zápis ze schůzky rozvojového partnerství

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce Z Á P I S z veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025, včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Místo a čas

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví, konaného dne 17. 6. 2014 ve 13 hodin v Senohrabech

Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví, konaného dne 17. 6. 2014 ve 13 hodin v Senohrabech HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Program jednání: Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví, konaného dne 17. 6. 2014 ve

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky VÝZKUM KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, v zimě jsme se na Vás obrátili

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Nové herní prvky pro aktivní děti

Nové herní prvky pro aktivní děti Nové herní prvky pro aktivní děti - modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice a doplnění veřejného prostranství o dětské prvky na Skokách Žadatel: Obec Dolní Újezd Partner: Mateřská škola Staměřice

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová. Místo: Moravská Třebová Dne: 22. dubna 2015

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová. Místo: Moravská Třebová Dne: 22. dubna 2015 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová Místo: Moravská Třebová Dne: 22. dubna 2015 Obsah prezentace 1. Organizační pokyny 2. Zhodnocení průběhu prací na projektu

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Zastupitelstvo 23.11.2012

Zastupitelstvo 23.11.2012 Zastupitelstvo 23.11.2012 Obsah: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení program zasedání 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 4. Úprava odměny zastupitelů obce 5. Schválení

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII eská republika má bohatou historii láze ství a tuto tradici dnes v láze sk ch místech napl uje wellness obsahem. Jestli e to platí o t iceti sedmi láze sk

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více