xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 Cvičení základů techniky (cvičení 1P1) předmětu TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY FOTOGRAFIE 1-2 (307FZF1, 307FZF2) Cílem tohoto předmětu je seznámit studenta jednak s fyzikálními základy oboru, tak i s praktickými ukázkami řešení konkrétních úkolů. Současně si osvojí možnosti a způsoby používání technického vybavení katedry fotografie, včetně možnosti porovnávání výsledků získaných analogovou a digitální technologií. 1. Denní a umělé světlo, druhy světel, základní principy, možnosti změny charakteru a ovládání světel. Přednosti jednotlivých systémů. 2. Základy exponometrie, fotometrické jednotky, různé typy měřících přístrojů výhody a způsob měření a ovládání, jasový rozsah scény, exponometrické pomůcky. 3. Práce s fotoaparátem Sinar, - zhotovení 1 reprodukce pod sklem s šedým a barevným klínem ukázka převodu barev do černobílé škály, určení správné expozice a ukázka způsobů vyvolání 6x9 cm. (1 zvětšenina 24x30 cm) 4. Polarizace, polarizační filtry 5. Práce s polarizačním filtrem odstranění reflexů, svícení polarizovaným světlem. Krajní možnosti školních objektivů, zorné pole, základní testy rozlišovací schopnosti, 1 fotografie struktury povrchu předmětu s praktickým ověřením Scheimpflugovy podmínky vyvolání filmu 9x12 cm. (1 zvětšenina 30x40 cm) 6. Vytvoření 2 kompozic geometrických předmětů s rozdílným nasvětlením a perspektivou u jednoho s využitím restituce. (2 zvětšeniny 24x30 cm) 7. následující cvičení budou vždy současnou konfrontací obou technologií v návaznosti na cvičení Práce s počítači a digitální zobrazování. 8. Technické základy fotografování skla, možnosti nasvětlení, použitý materiál - 1 fotografie 30x40, způsob nasvětlení vybere posluchač + digitální záznam 9.Technické základy fotografování porcelánu - 1 fotografie 30x40 + digitální záznam 10. Technické základy fotografování kovových předmětů - 1 fotografie 30x40 + digitální záznam 11. Technické základy fotografování hmoty a povrchu těla - 1 fotografie 30x40 + digitální záznam 6 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS Cvičení základů zobrazování (cvičení 1P2) předmětu ZÁKLADY ZOBRAZOVÁNÍ (307ZZO) Seznámení se základními zákonitostmi fotografického zobrazování při zachycení prostoru a jeho reprodukci a interpretaci do plochy fotografie. Předmět je zaměřen nejen na práci se světlem, s obrazovou ostrostí, výřezem a skladbou, ale i na způsoby uvažování o fotografii. 1/ prostor a/ fotografie celku krajiny b/ fotografie městského celku Oba úkoly jsou černobílé fotografie pojaté jako věrná reprodukce (popis) daných míst se zachycením jejich prostorovosti a s odpovídajícím převodem barevnosti. 2/ světlo - a/ libovolný záběr se světelným řešením, které umocňuje dojem prostoru

2 b/ tentýž záběr se světelným řešením, které dojem prostoru potlačuje 3/ ostrost a/ prostorové řešení věcí s výrazným využitím malé hloubky ostrosti b/ rozmístění věcí v prostoru s řešením ostrosti v celé ploše obrazu 4/ výřez snímek pořízený z místa zachyceného na záběru 1a či 1b tak, aby zvoleným záběrem vynikly jeho podstatné hodnoty, které chce fotograf sdělit a to v přesvědčivé obrazové kvalitě při optimálním využití světla. 5/ skladba 3-4 fotografie z oblasti místa zachyceného na snímku 1a či 1b, které na sebe navazují, doplňují se a podávají tak nové informace či interpretace skutečnosti. Na všechna zadání se odevzdávají černobílé fotografie formátu 24x30 cm, s maximálními nároky na konečné zpracování, tj. kvalitu zvětšenin včetně jejich retuší. Fotografické papíry 30x40 č.b. 30 kusů Film černobílý svitek 8 kusů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS Cvičení studiové fotografie (cvičení 1P3) předmětu FOTOGRAFIE VE STUDIU 1 (307FST1) Předmět je zaměřený na ateliérovou výuku práce s modelem a světlem: fotografování hlavy jako prostorového objektu, postavy, lidské figury a figurální kompozice. Způsob klasifikace: KZ Portrét postava figurální kompozice 4 č.b. fotografie formátu 30 x 40 cm. 1. Oficiální portrét / podobenka 1. Hlava jako prostorový objekt / studie nasvícení 2. Postava / anatomické zobrazení 3. Figura / vytvoření atmosféry a výtvarného účinku Model 10 hod. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS Cvičení plenérové fotografie (cvičení 1P4) předmětu FOTOGRAFIE V PLENÉRU (307FPL) Seznámení se s problematikou fotografie v plenéru, osvojení si teoretických vědomostí o kulturních a sociálních souvislostech předmětu formou přednášek a příprava na individuální přístup k námětu, doložení řemeslných a tvůrčích schopností při kultivovaném věcném zobrazení objektu, osvětlení a situace. 1) povinná část: nejméně 4 ks technicky dokonalých, kompozičně a obrazově přesvědčivých černobílých fotografií ve formátu 30x40 cm. 2) volná část: nejméně 6 ks technicky dokonalých, kompozičně a obrazově přesvědčivých děl ve formátu 30x40 cm odpovídající zadání.

3 Fotografické papíry č.b. 30x40 20 kusů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS Cvičení reportážní fotografie (cvičení 1P5) předmětu FOTOGRAFIE REPORTÁŽNÍ (307FRE) Fotografická reportáž není jen strohým popisem, nýbrž definováním podstaty události fotografickými prostředky. Cvičení jsou řazena za sebou tak, aby na sebe metodicky navazovala: Neopakovatelná událost, Reportážní portrét a Koncipovaná reportáž. Důraz je kladen na obrazové vyjadřování a skladebné myšlení. 1. Neopakovatelná událost Neopakovatelná událost jako základ obrazové časopisecké zprávy. Jde o popis události v životě jedince, nebo společnosti. Tato reportáž by měla obsahovat záběry celku - určující alokaci události, zajímavé dynamické polocelky reportovaného tématu a detaily upozorňující na něco podstatného a krásného. Sled fotografií musí vytvářet celek vizuálního příběhu reportáže. 5-8 fotografií formátu 10x15 cm 2. Reportážní dokumentární portrét pro časopis Reportážní portrét člověka. Fotograf vychází z přirozeného výrazu, nebojí se dynamických gest a využívá existující dané světlo jednotlivých portrétů, nejméně tří portrétovaných osob. Formát 24x30 cm. 3. Tématický koncipovaný soubor dokumentárních fotografií Fotograf si vybírá téma se závažným osobním, či společenským problémem jevem. Přesvědčivost stejně jako přirozenost je předpokládaným účinkem celého cyklu. Vizuálně významové seřazení záběrů, včetně jejich velikosti dává v časopisecké, knižní, či výstavní formě, velké možnosti autorského sebevýrazu fotografií 30 x 40 cm. Fotografické papíry 30x40 č.b. 40 kusů Film černobílý kinofilm 10 kusů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS Cvičení výtvarné fotografie (cvičení 1P6) předmětu VÝTVARNÁ FOTOGRAFICKÁ TVORBA 1 (307VFT1) Cílem je zvládnutí kompozičních a skladebných postupů, které jsou nezbytným základem pro další tvůrčí práci ve vyšších ročnících a schopnost samostatné práce vedoucí ke kreativitě. 8 fotografií prostorových objektů, kde postupně budou zvýrazněny: 1/ plošná a lineární skladba 2/ rytmus 3/ vyváženost kompozice 4/ dynamická kompozice Doporučuji větší míru stylizace. tj. více abstrahované fotografie. Kompozice všech fotografií musí být invenční. Úkoly č. 2-4 tvoří jednotný celek.

4 Technické požadavky: Cvičení č. 1 musí být fotografováno na klasický černobílý negativ bez následné digitální manipulace, minimální formát pozitivu 30x40cm; ostatní cvičení tvoří černobílé nebo barevné fotografie nebo digitální tisky, formát dle dohody s pedagogem. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS Cvičení digitálního zobrazování (cvičení 1P7) předmětu PRÁCE S POČÍTAČI A DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVÁNÍ (307ZPDZ) Pochopení a osvojení si v praxi možnosti digitálního zobrazování jako moderního kreativního nástroje, který přináší posun v tvůrčí fotografii. Výuka základních principů rasterizace fotografického obrazu, jeho transformace pomocí počítače do datového souboru. Funkce počítače a jeho periferií, jako alternativy ke zpracování fotografie v temné komoře. Samostatné nasnímání barevné tabulky Kodak, její zpracování v počítači s následným tiskem. Porovnání tisku s originálem. 4 x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS Fotografie výstavního souboru (cvičení 1P8) předmětu VÝSTAVNÍ SOUBOR 1 (307VS1) Výstavní soubor představuje hlavní práci studenta v ročníku, která má prokázat jeho tvůrčí schopnosti získané během studia. Výstavní soubor je hlavní části klauzurní zkoušky. Výstavním souborem se rozumí kolekce minimálně 8 fotografií, které tvoří kompaktní celek. Způsob provedení, velikost, forma adjustace jsou podmíněné souhlasem vedoucího pedagoga. Navíc může student odevzdat i jinou podobu výstavního souboru pokud je opodstatněná a schválená vedením katedry. Fotografické papíry 50x60 č.b. 30 kusů 15 fotografií Po dohodě s vedoucím práce je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS

5 Cvičení praktik oboru fotografie (cvičení 1P9) předmětu PRAKTIKA OBORU FOTOGRAFIE (307POF) Základní seznámení s problematikou fotografického zobrazování ve čtyřech tématických okruzích, laboratorního zpracování a zvětšování černobílých fotografií. Studenti se seznámí jak s klasickými analogovými postupy fotografie černobílé (portrét, postava, architektura) i barevné (dokument) tak s digitální technikou za využití počítačového zpracování (table top, zátiší). Studenti musí mít s sebou vlastní analogový fotoaparát na kinofilm! Způsob klasifikace: Z 1/ Fotografie v ateliéru (zátiší) seznámení s technikou v ateliéru, velkoformátovým přístrojem, jeho možnostmi a užitím, fotografování předmětů, zátiší, table top výsledné práce realizované digitální technikou 2/ Fotografie v ateliéru (portrét, postava) práce s modelem a fotoaparátem na střední formát černobílý portrét, postava, skupinový portrét, způsoby svícení, práce se zábleskovým zařízením výsledné práce realizované na černobílý negativ 6x6 cm, černobílé zvětšeniny 3/ Fotografie v plenéru (architektura) Práce s velkoformátovým přístrojem, restituce, volba stanoviště, využití denního světla a jeho kombinace se světlem umělým, používání filtrů výsledné práce realizované na černobílý negativ 6x9 cm, černobílé zvětšeniny 4/ Fotografie v plenéru (dokument) Práce s kinofilmovým přístrojem, reportážní a dokumentární fotografie, člověk, město, krajina, přístupy k tématu, obrazová skladba, ukázky práce s digitálním přístrojem výsledné práce realizované vlastním fotoaparátem na dodaný barevný negativní kinofilm, barevné zvětšeniny 10x15 cm zpracované v minilabu 5/ Laboratorní zpracování (práce v temné komoře) (Mgr. M. Stecker, P. Brejcha) Vyvolávání filmů, pořízení zvětšenin z černobílých negativů Fotografické papíry 18x24 č.b. 10 kusů Film černobílý svitek 1 kus Film barevný kinofilm + volání 1 kus Zpracování bar. foto 10x15 24 kusů Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS Cvičení fotosky (cvičení 1P10) předmětu FOTOSKY SPOLEČNÝCH PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU (307FSK) Soubor fotosek z natáčení závěrečných společných cvičení FAMU v podobě, která vystihuje základní charakteristiku daného filmu. Způsob klasifikace: Z Student si zvolí jeden z filmů nabídnutých katedrou produkce na včas zveřejněném seznamu. Po dohodě s režisérem filmu v domluvený den (nebo dny) pořídí soubor 10 digitálních fotografií. Výsledný soubor předkládá pedagogovi předmětu Fotografie reportážní a následně odevzdává na katedru produkce v elektronické podobě digitálního záznamu na CD. CD 1 kus A4 náhledy 3 kusy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6 2. ročník Cvičení studiové fotografie Tvář a tělo (cvičení 2P1) předmětu FOTOGRAFIE VE STUDIU 2-3 (307FST2, 307FST3) Technické, estetické ale i obsahové zvládnutí problematiky ateliérového zobrazování lidské anatomie a to jak z hlediska technického tak i výtvarného. Obsahem předmětu je práce s jedním nebo více modely, zábleskovým osvětlením (zvládnutí intenzity, poměru a modulace) a studiová práce se středoformátovou kamerou. Ukázky ateliérového svícení, praktické exponometrie, práce s modelem a práce se středním formátem. Kniha formátu 30 x 40 cm č.b. fotografií (30 x 40 jednotlivé stránky a 40 x 60 cm dvoustrany). Celkem cca. 15 dvoustran. Fotografické papíry 30x40 č.b. 40 kusů Fotografické papíry 50x60 č.b. 40 kusů Film černobílý svitek 20 kusů Model 25 hodin kniha 1 kus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. ročník Cvičení plenérové fotografie architektura (cvičení 2P2) předmětu FOTOGRAFIE ARCHITEKTURY 1-2 (307FPA1, 307FPA2) Výuka studentů k chápání role architektury tak, aby odpovídajícím fotografickým způsobem cítili a interpretovali kvality zvolené architektury, uvědomovali si její význam v životě a v urbanismu města, uměli pracovat s velkoformátovým přístrojem, vhodně využívali světlo v exteriéru a uměli zacházet se světlem v interiérech. Kromě černobílé fotografie budou studenti vedeni k schopnosti správně uvažovat i o vhodnosti použití barevného materiálu a seznámeni s problematikou rozdílu v postupu při práci na černobílý a barevný materiál. Cílem cvičení je technicky a fotograficky přesvědčivě podat: 1/ historické slohy (architektura do konce 19. století) a/ celek b/ detail charakteristický pro danou stavbu 2/ architekturu 20. století a soudobou a/ celek b/ detail charakteristický pro danou stavbu 3/ stavbu v kontextu s okolím celek objasňující vazbu architektury s okolní zástavbou (stavba fotografovaná v předchozích bodech cvičení) 4/ soubor 6 8 fotografií snímky podávající základní představu o nějaké budově exteriéry i interiéry, fotografované s tím záměrem, že snímky jsou určeny buď do odborného časopisu o architektuře nebo knihy. Odevzdávají se černobílé fotografie min. formátu 30x40 cm a barevné diapozitivy (min. 6x9 cm) s maketou grafického řešení v časopise či stránek knihy. Student si zvolí kterou část provede formou černobílé fotografie a kterou na barevný diapozitiv. Fotografické papíry 30x40 č.b. 30 kusů Film barevná inverze svitek 2 kusy

7 8 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. ročník Cvičení dokumentárnní fotografie (cvičení 2P3) předmětu FOTOGRAFIE DOKUMENTÁRNÍ 1-2 (307FD1, 307FD2) Poznání základních znaků dokumentární tvorby, její vývoj a proměny. Koncipovaný soubor realizovaný jako obrazová kniha s tématem Jedinec ve vztahu k lidskému společenství. Téma si volí student po dohodě s vedoucím práce. Jedinec ve vztahu k lidskému společenství. Koncipovaný soubor realizovaný jako obrazová kniha-album. Vizuální osobní dokumentární definování podoby vybraného společenství lidí a jejich života ve městě, nebo na venkově. Konkrétní téma si volí student po dohodě s pedagogem, vedoucím práce fotografií Fotografické papíry 24x30 č.b. 50 kusů Film černobílý kinofilm 10 kusů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. ročník Cvičení výtvarné fotografie (cvičení 2P4) předmětu VÝTVARNÁ FOTOGRAFICKÁ TVORBA 2-3 (307VFT2, 307FVT3) Cílem tohoto semináře je zejména prohloubení výtvarných schopností posluchačů. Důraz je kladen na kreativitu, podpořenou znalostí kompozičních pravidel. Zimní semestr: I. Jedna fotografie, kde kompozice bude odvozena podle klasického malířského zátiší /např. holandské zátiší 17. stol./, použité předměty se nemusí shodovat. II. Fotografie různých typů moderního zátiší: a) výrazně stylizované (minimálně dvě fotografie) b) neestetizované (minimálně dvě fotografie) Fotografie minimálně 30x40cm, fotografie podle obrazu na klasický negativ bez digitální manipulace, ostatní podle záměru posluchače, klasické i digitální tisky. Letní semestr: Soubor zátiší (minimálně 6 fotografií), styl a pojetí určí každý posluchač sám v explikaci, kterou odevzdá před započetím práce. Tyto práce by měly mít charakter volných fotografií. Formát a technické provedení po dohodě s pedagogem na základě předložené explikace, klasické i digitální tisky. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8 ZS 2. ročník Cvičení užité fotografie (cvičení 2P5) předmětu UŽITÁ FOTOGRAFIE (307UFO) Smyslem tohoto cvičení je naučit se vnímat hmotu, strukturu a tvar předmětů a přesvědčivě je vyjádřit fotografickou reprodukcí i vlastní interpretací. Jako nástroje k tomu je pak třeba zvládnout práci se světlem, expozicí a negativním i pozitivním materiálem a jejich zpracováním. Cílem cvičení je technicky a obrazově přesvědčivě podat: 1/ Povrch předmětu bílý papír na bílém papíru 2/ Tvar předmětu snímek řešený tak, aby vynikl tvar předmětu či několika libovolných předmětů 3/ Sklo jeden nebo dva skleněné tenkostěnné výrobky (skleničky, technické sklo) celek 4/ Porcelán skupina výrobků z porcelánu, 5/ Kov soubor příborů - celek 7/ Kompozice jakýchkoliv předmětů z několika odlišných materiálů respektující materiál a pojatá vlastním tvůrčím způsobem Odevzdává se: Technicky dokonalé, kompozičně a obrazově přesvědčivé černobílé fotografie ve formátu odpovídajícím tématu a dohodnutém s pedagogem. Od každého bodu cvičení 1 fotografie 30x40 a u jednoho předem vybraného a zdůvodněného případu barevný diapozitiv minimálně 6x9 cm. Film barevná inverze svitek 1 kus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS 2. ročník Cvičení reklamní fotografie (cvičení 2P6) předmětu REKLAMNÍ FOTOGRAFIE (307RFO) Základní seznámení s prací pro využití fotografie v reklamě. Student je veden k zvládnutí technické stránky vzniku fotografie až po konečné zpracování. Dokonalé řemeslné zpracování je zde zásadním předpokladem pro realizaci vlastních nápadů. Odevzdávají se technicky dokonalé fotografie nebo diapozitivy a nátisky grafického řešení: 1/ spotřební zboží foto: 2 snímky sortimentu jakýchkoliv výrobků fotografované a/ tak, aby vynikly všechny jejich kvality tj. dokonalé věcné zobrazení při zachování výtvarného kultivovaného řešení b/ tak, aby snímek upoutal nápadem a výtvarným řešením a bylo možné ho dále použít pro grafické zpracování grafika: inzertní strana nebo dvoustrana reklamního katalogu nebo jiné tiskoviny (fotografie může být použita jedna nebo více) 2/ výrobek foto: 2 snímky jakéhokoliv výrobku určené pro reklamní poutač a/ tak, aby vynikly všechny jeho kvality tj. dostatečně popisně b/ tak, aby bylo zřejmé o jaký výrobek jde, ale především, aby snímek upoutal nápadem a výtvarným řešením grafika: snímek řešený současně s vlastním vymyšleným sloganem

9 3/ model foto: 1 snímek s využitím modelu (lidské tělo nebo jeho fragment) pro reklamní billboard nebo citylight - určený k propagaci neziskových, charitativních a humanitárních organizací. Odevzdávají se černobílé nebo barevné fotografie min. formátu 24 x 30 cm nebo barevné diapozitivy (min. formátu 6x9 cm) a tisky uvažovaného grafického řešení. Film barevná inverze svitek 1 kus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. ročník Cvičení digitální fotografie (cvičení 2P7) předmětu DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVÁNÍ 1-2 (307DZO1, 307DZO2) Prohloubení znalostí a praxe digitální fotografie na úroveň předtiskové přípravy s důrazem na kreativní stránku tiskového záměru. Zvládnutí dokonalého digitálního tisku tak, aby student byl schopen presentovat fotografie - tisky ve výstavní kvalitě. K tomu bude sloužit nátisková tiskárna Epson 4000 a tiskový Rip. Jednotlivá témata: křivky a úrovně, tonalita, sytost, zaostření. Práce s vrstvami a barevnými kanály. Multiexpozice ve vrstvách kreativní montáže - prolínání. Masky, kanály a cesty, v praxi fotografa. Práce s barevnými ICC profily v tisku. Grafické a fotografické papíry. Rozdíly náhledu kontra nátisku. ZS 1 úkol zadaný při zahájení kurzu LS 1 fotografie Moderní zátiší s neutrálními kovovými předměty na barevném pozadí, formát tisku A3. 15 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. ročník Cvičení grafického designu (cvičení 2P8) předmětu GRAFICKÝ DESIGN A FOTOGRAFIE 1-2 (307GDF1, 307GDF2) Úvod do grafického designu a typografie. Základy práce s počítačovými grafickými programy. Vlastní řešení návrhu a sazby jednoduchých dokumentů, s důrazen na vztah mezi fotografickým obrazem, písmem a grafickým znakem. Technický základ pro návrh a sazbu jednoduchých tiskovin v programu InDesign. Vytváří pracovní systém s programem Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Orientace v písmových řezech, sazbu a zlom jednostránkových dokumentů, pravidla hladké sazby přípravu digitálního tisku. Zimní semestr: novoročenka KFO 2005, formát 210x100, oboustranný tisk, nebo pozvánka na vlastní výstavu formát 210x100, oboustranný tisk Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně. Jedna práce vybraná komisí katedry bude realizována vhodnou polygrafickou technikou pro prezentaci KF. Letní semestr:

10 plakát pro výstavu fotografií formát A2, nebo booklet pro CD (120x120 mm), 8 stran + zadní strana (142x120) Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně, formát A 4 (1), A 3 (2) 8 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx FAMU - katedra fotografie - PRAKTICKÉ CVIČENÍ 2. ročník Fotografie výstavního souboru (cvičení 2P9) předmětu VÝSTAVNÍ SOUBOR 2-3 (307VS2, 307VS3) Výstavní soubor představuje hlavní práci studenta v ročníku, která má prokázat jeho tvůrčí schopnosti získané během studia. Výstavní soubor je hlavní části klauzurní zkoušky. Výstavním souborem se rozumí kolekce minimálně 8 fotografií, která tvoří kompaktní celek. Způsob provedení, velikost, forma adjustace jsou podmíněné souhlasem vedoucího pedagoga. Navíc může student odevzdat i jinou podobu výstavního souboru pokud je opodstatněná a schválená vedením katedry. Fotografické papíry 50x60 č.b. 30 kusů 15 fotografií Po dohodě s vedoucím práce je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. nebo 3. ročník Fotografická publikace (cvičení 2P10, 3P8) předmětu FOTOGRAFICKÁ PUBLIKACE 1-2 (307FPU1, 307FPU2) Fotografická publikace má své zákonitosti. Smyslem je naučit se uvažovat o významu řazení fotografií, jejich vzájemném vztahu, návaznosti, proporcích, rytmu, vztahu fotografie s textem, grafické úpravě a to na vybraném tématu z cvičení předmětů 2. či 3. ročníku. Je jedním z výstupů předmětu Grafický design a fotografie. Student v 2. nebo 3. ročníku má za povinnost provést a odevzdat jedno zvolené cvičení formou knihy. Volit může z cvičení těchto předmětů zařazených v učebních plánech 2. a 3. ročníku: ve 2. ročníku - Fotografie architektury, Fotografie dokumentární, Výtvarná fotografická tvorba, Užitá fotografie anebo ve 3. ročníku z cvičení zadaných v rámci čtyř základních ateliérů a v předmětu Divadelní fotografie. Možnost výběru cvičení studentem umožňuje studentovi realizovat formou knihy takové téma, které je jeho způsobu tvorby nejbližší. Kniha z cvičení předmětů 2. ročníku nemusí být realizovaná v tomto ročníku pokud student splní povinnost odevzdání fotografií dle normálního zadání cvičení, ale může být realizovaná až v 3. ročníku se stejným pedagogem, kdy dané téma bude dál rozvedeno či zpracováno jinak. Fotografická publikace je jedním z výstupů plnění předmětu Grafický design, fotografie, kniha. 1/ Explikace - písemná formulace záměru studenta do 15. prosince 2/ Kontakty a ukázky do konce ZS 3/ Kniha s fotografiemi v dohodnuté grafické úpravě a tvaru do klauzur.

11 Fotografické papíry 30x40 č.b. 30 kusů Film černobílý svitek 8 kusů 30 x 1 kniha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. ročník Fotografická tvorba ateliéru (cvičení 3P1) předmětu ATELIÉR (307A1-2) Fotografická tvorba dle zvoleného ateliéru cílevědomě rozvíjí talent studenta. Fotografie či tisky v rozměrech a provedení dle zaměření ateliéru a charakteru fotografické tvorby studenta. Fotografické papíry 30x40 č.b. 40 kusů Po dohodě s vedoucím ateliéru je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS nebo LS 3. ročník Cvičení Dílny 1 (cvičení 3P2) předmětu DÍLNA 1 (307DF1) Zaměření dílen, jejich náplň se každý rok mění a je daná vedoucím dílny, kterým je nějaká významná osobnost z oblasti fotografie či výtvarného umění. Individuální dle zaměření dílny a zadání určeného vedoucím pedagogem dílny v sylabu a při jejím zahájení. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS nebo LS 3. ročník Cvičení Dílny 2 (cvičení 3P3) předmětu DÍLNA 2 (307DF2) Zaměření dílen, jejich náplň se každý rok mění a je daná vedoucím dílny, kterým je nějaká významná osobnost z oblasti fotografie či výtvarného umění.

12 Individuální dle zaměření dílny a zadání určeného vedoucím pedagogem dílny v sylabu a při jejím zahájení. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS 3. ročník Cvičení nových médií (cvičení 3P4) předmětu ATELIÉR FOTOGRAFICKÁ TVORBA (307AF) Cílem předmětu je integrování digitálního zobrazování do vlastní tvorby.tudenti budou zcela volně zpracovávat určené téma. Téma podle osobního výběru ze zadání. Formát tisku minimálně A3. Odevzdávají se 4 výstavně adjustované fotografie, podlepené např. na materiálu Forex. 30 x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. ročník Cvičení grafického designu (cvičení 3P5) předmětu GRAFICKÝ DESIGN, FOTOGRAFIE, KNIHA GDK1, 307GDK2) Tvorba složitěji strukturovaného dokumentu. Základy knižní grafiky se zaměřením na fotografickou publikaci, autorskou knihu a reklamní katalog. Zpracování vlastního knižního objektu. Praktická část je vedena dvěma směry: Na tvorbu tzv. autorské knihy, tedy uměleckého artefaktu buď ve formě klasické knihy nebo jako objektu, který hranice této formy překračuje. Základním zdrojem jsou vlastní fotografie a autorský nebo přejatý text. Alternativním směrem je tvorba reklamního katalogu. Zde je důraz kladen na simultální působení fotografické i typografické složky. Součástí práce je rovněž řešení polygrafického výstupu. Zimní semestr: 1/ Maketa prezentačního katalogu vlastní fotografické tvorby, formát 210x420, čtyři strany Náhledový tisk na inkoustové tiskárně, formát 1:1, oboustranná maketa Letní semestr: 1/ Autorská kniha, rozsah 12 stran + obálka, formát minimálně15 x15 cm, nebo reklamní katalog formát minimálně 210x200 mm, rozsah 12 stran + obálka Fotografie, text i ostatní grafické prvky jsou považovány za rovnocenné výtvarné komponenty. Povinné stanovení tématu knihy do konce října formou stručné písemné explikace volby tématu a způsobu zpracování. 1/ ový výstup chápaný jako konečný autorizovaný stav, knihařsky zpracovaný výtisk knihy. 2/ Maketa. Náhled na inkoustové tiskárně. Zpracování dokumentu umožňující polygrafické zpracování 40 x

13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS 3. ročník Cvičení divadelní fotografie (cvičení 3P6) předmětu DIVADELNÍ FOTOGRAFIE (307DIF) Objasnění zákonitostí problematiky divadelní fotografie. Vlastní práce na zvolené inscenaci. Posluchač se rozhodne pro inscenaci a napíše krátkou explikaci o zvoleném představení a způsobu fotografování. 10 fotografií 30 x 40 cm v provedení dle uvážení po odsouhlasení pedagoga Film černobílý kinofilm 10 kusů Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. ročník Fotografie výstavního souboru (cvičení 3P7) předmětu VÝSTAVNÍ SOUBOR 4-5 (307VS4, 307VS5) Výstavní soubor představuje hlavní práci studenta v ročníku, která má prokázat jeho tvůrčí schopnosti získané během studia. Výstavní soubor je hlavní části klauzury Výstavním souborem se rozumí kolekce minimálně 8 fotografií, která tvoří kompaktní celek. Způsob provedení, velikost, forma adjustace jsou podmíněné souhlasem vedoucího pedagoga. Kromě toho může student odevzdat i jinou podobu výstavního souboru pokud je opodstatněná a schválená vedením katedry. Fotografické papíry 50x60 č.b. 30 kusů 15 fotografií Po dohodě s vedoucím práce je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. ročník Soubor fotografií pro Projekt (Cvičení 3P9) předmětu PROJEKT 1-2 (307PRO1, 307PRO2) Společná práce studentů bez rozdílu ročníku nad daným tématem společenského dosahu, vznikající na základě získaných poznatků od přizvaných odborníků a vlastních zkušeností.

14 Kontakty a vybrané ukázky pořízených záběrů cca 13x18 cm odevzdávané v průběhu práce v termínech po dohodě s vedoucím Fotografie či digitální tisky dodatečně určeného formátu a charakteru. Fotografické papíry 50x60 č.b. 30 kusů 15 fotografií Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. ročník Fotografická tvorba ateliéru (cvičení 4P1) předmětu ATELIÉR (307A3-4) Fotografická tvorba dle zvoleného ateliéru cílevědomě rozvíjí talent studenta. Fotografie či tisky v rozměrech a provedení dle zaměření ateliéru a charakteru fotografické tvorby studenta. Fotografické papíry 30x40 č.b. 40 kusů Po dohodě s vedoucím ateliéru je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS nebo LS 4. ročník Cvičení Dílny 3 (cvičení 4P2) předmětu DÍLNA 3 (307DF3) Zaměření dílen, jejich náplň se každý rok mění a je daná vedoucím dílny, kterým je nějaká významná osobnost z oblasti fotografie či výtvarného umění. Individuální dle zaměření dílny a zadání určeného vedoucím pedagogem dílny v sylabu a při jejím zahájení. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS nebo LS 4. ročník Cvičení Dílny 4 (cvičení 4P3) předmětu DÍLNA 4 (307DF4)

15 Zaměření dílen, jejich náplň se každý rok mění a je daná vedoucím dílny, kterým je nějaká významná osobnost z oblasti fotografie či výtvarného umění. Individuální dle zaměření dílny a zadání určeného vedoucím pedagogem dílny v sylabu a při jejím zahájení. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. ročník Fotografie výstavního souboru (cvičení 4P4) předmětu VÝSTAVNÍ SOUBOR 6-7 (307VS4, 307VS5) Výstavní soubor představuje hlavní práci studenta v ročníku, která má prokázat jeho tvůrčí schopnosti získané během studia. Výstavní soubor je hlavní části klauzury. Výstavním souborem se rozumí kolekce minimálně 8 fotografií, která tvoří kompaktní celek. Způsob provedení, velikost, forma adjustace jsou podmíněné souhlasem vedoucího pedagoga. Kromě toho může student odevzdat i jinou podobu výstavního souboru pokud je opodstatněná a schválená vedením katedry. Fotografické papíry 50x60 č.b. 30 kusů 15 fotografií Po dohodě s vedoucím práce je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5. ročník Fotografická tvorba ateliéru (cvičení 5P1) předmětu ATELIÉR (307A5-6) Fotografická tvorba dle zvoleného ateliéru cílevědomě rozvíjí talent studenta. Fotografie či tisky v rozměrech a provedení dle zaměření ateliéru a charakteru fotografické tvorby studenta. Fotografické papíry 30x40 č.b. 40 kusů Po dohodě s vedoucím ateliéru je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS nebo LS 5. ročník

16 Cvičení Dílny 5 (cvičení 5P2) předmětu DÍLNA 5 (307DF5) Zaměření dílen, jejich náplň se každý rok mění a je daná vedoucím dílny, kterým je nějaká významná osobnost z oblasti fotografie či výtvarného umění. Tímto způsobem má student možnost poznat odlišné tvůrčí přístupy a doplňovat si své vzdělání v oblasti, která je mu blízká. Individuální dle zaměření dílny a zadání určeného vedoucím pedagogem dílny v sylabu a při jejím zahájení. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5. ročník Cvičení Dílny 6 (cvičení 5P3) předmětu DÍLNA 4 (307DF6) Zaměření dílen, jejich náplň se každý rok mění a je daná vedoucím dílny, kterým je nějaká významná osobnost z oblasti fotografie či výtvarného umění. Individuální dle zaměření dílny a zadání určeného vedoucím pedagogem dílny v sylabu a při jejím zahájení. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. ročník Obrazová publikace (cvičení 4P5) předmětu OBRAZOVÁ PUBLIKACE 1-2 (307OP1, 307OP2) Obrazová publikace představuje jednu ze závěrečných prací studenta, která má prokázat jeho schopnosti získané během magisterského studia v řešení použití fotografií ve tvaru knihy. Předkládá se ke klauzuře a je části magisterské zkoušky. Obrazová publikace má obsahovat minimálně 15 fotografií. Způsob provedení, velikost, forma adjustace mají odpovídat zvolenému tématu a zaměření a jsou podmíněné souhlasem vedoucího pedagoga. Publikace může být předkládána i v jiné podobě než je klasická podoba knihy (tj. např. i v elektronické podobě apod.) ovšem pouze po předchozím zdůvodnění tohoto tvaru, souhlasu vedoucího pedagoga a schválení sborem pedagogů na schůzi katedry. Fotografické papíry 30x40 č.b. 30 kusů 20 x

17 Po dohodě s vedoucím práce je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5. ročník Obrazová publikace (cvičení 5P4) předmětu OBRAZOVÁ PUBLIKACE 3-4 (307OP3, 307OP4) Obrazová publikace představuje jednu ze závěrečných prací studenta, která má prokázat jeho schopnosti získané během magisterského studia v řešení použití fotografií ve tvaru knihy. Předkládá se ke klauzuře a je části magisterské zkoušky. Obrazová publikace má obsahovat minimálně 15 fotografií. Způsob provedení, velikost, forma adjustace mají odpovídat zvolenému tématu a zaměření a jsou podmíněné souhlasem vedoucího pedagoga. Publikace může být předkládána i v jiné podobě než je klasická podoba knihy (tj. např. i v elektronické podobě apod.) ovšem pouze po předchozím zdůvodnění tohoto tvaru, souhlasu vedoucího pedagoga a schválení sborem pedagogů na schůzi katedry. 20 x 1 kniha Po dohodě s vedoucím práce je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. ročník Fotografie závěrečného výstavního souboru (cvičení 4P6) předmětu ZÁVĚREČNÝ VÝSTAVNÍ SOUBOR 1-2 (307ZVS1, 307VS2) Výstavní soubor představuje závěrečnou práci studenta, která má prokázat jeho tvůrčí schopnosti získané během studia. Výstavní soubor se předkládá ke klauzuře a je hlavní části magisterské zkoušky. Výstavním souborem se rozumí kolekce minimálně 8 fotografií, která tvoří kompaktní celek. Způsob provedení, velikost, forma adjustace jsou podmíněné souhlasem vedoucího pedagoga. Kromě toho může student odevzdat i jinou podobu výstavního souboru pokud pokud je opodstatněná a schválená vedením katedry. Fotografické papíry 50x60 č.b. 20 kusů Po dohodě s vedoucím práce je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5. ročník Fotografie závěrečného výstavního souboru (cvičení 5P5) předmětu ZÁVĚREČNÝ VÝSTAVNÍ SOUBOR 3-4 (307ZVS3, 307ZVS4)

18 Výstavní soubor představuje závěrečnou práci studenta, která má prokázat jeho tvůrčí schopnosti získané během studia. Výstavní soubor se předkládá ke klauzuře a je hlavní části magisterské zkoušky. Výstavním souborem se rozumí kolekce minimálně 8 fotografií, která tvoří kompaktní celek. Způsob provedení, velikost, forma adjustace jsou podmíněné souhlasem vedoucího pedagoga. Kromě toho může student odevzdat i jinou podobu výstavního souboru pokud pokud je opodstatněná a schválená vedením katedry. Fotografické papíry 50x60 č.b. 10 kusů 15 fotografií Po dohodě s vedoucím práce je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. nebo 5. ročník Soubor fotografií pro Projekt (cvičení 3P6) předmětu PROJEKT 3-4 (307PRO3, 307PRO4) Společná práce studentů bez rozdílu ročníku nad daným tématem společenského dosahu, vznikající na základě získaných poznatků od přizvaných odborníků a vlastních zkušeností. Kontakty a vybrané ukázky pořízených záběrů cca 13x18 cm odevzdávané v průběhu práce v termínech po dohodě s vedoucím Fotografie či digitální tisky dodatečně určeného formátu a charakteru. Fotografické papíry 50x60 č.b. 30 kusů 15 fotografií xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. nebo 5. ročník Profilová výstava (cvičení 5P7) předmětu PROFILOVÁ VÝSTAVA (307PVY) Volná tvorba studenta prezentovaná formou výstavy ve veřejném výstavním prostoru. Realizace výstavy. Předání tiskových podkladů k výstavě (pozvánka, plakát apod.), jejich zhotovení a zajištění produkce. Fotografické papíry 50x60 č.b. 40 kusů 20 x 20 fotografií Zde je tisk jako příspěvek na tisk pozvánek a plakátu. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Produktový a dokumentační fotograf

Produktový a dokumentační fotograf Produktový a dokumentační fotograf (kód: 34-031-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Reklamní a módní fotograf (kód: 34-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Reklamní

Více

Hodnoticí standard. Fotograf základy fotografování (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotograf základy fotografování (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotograf základy fotografování (kód: 34-037-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Portrétní fotograf (kód: 34-038-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Portrétní

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotoreportér (kód: 34-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Reportážní fotograf (kód: 34-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotoreportér

Více

Fotograf vědeckých a technických oborů (kód: N)

Fotograf vědeckých a technických oborů (kód: N) Fotograf vědeckých a technických oborů (kód: 34-040-N) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Fotograf pro DTP studio (kód: 34-030-N) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf

Více

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 Svatební tradice, které nesmí na vašich fotografiích chybět 11 Před obřadem 11 Po obřadu 12 Na hostině 12 Jak současný vývoj fotografické techniky

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne 1. 7. 2012, kterým se stanoví Sazebník služeb poskytovaných Státním oblastním archivem v Praze V souladu s vyhláškou č. 213/2012 Sb., kterou

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU OBOROVÉ - ANIMACE 1.r. ANIMACE KRESEB Vytvoření vlastní figury, která je dobře animovatelná. K tomu, aby student pochopil, jaké vlastnosti musí mít, může být použito daného výtvarného typu. Druhou částí

Více

ZADÁNÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY pro školní rok 2015 2016

ZADÁNÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY pro školní rok 2015 2016 ZADÁNÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY pro školní rok 2015 2016 Studijní obor Grafický design Vyučující Mgr. Jiří Zenkl a MgA. Sam Mikolášek Téma 1 Propagace kulturní akce Zadání Student vytvoří soubor zadaných

Více

JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY

JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY ceník fotografických služeb 02/2014 Portrétní a rodinná fotografie Základní balíček STANDARD Služba zahrnuje fotografování v délce 1 až 2 hodiny. Odevzdáno je 15 pečlivě vyretušovaných

Více

Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 1. r.

Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 1. r. Pedagogické vedení: Ing. Bukovský, prof. Bláha Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: Charakteristika zadání: CVIČNÁ MIXÁŽ DANÝCH ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Na zadaném úkolu si má student uvědomit významovou

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podzimní zkušební období 23. srpna 17. září 2013

Podzimní zkušební období 23. srpna 17. září 2013 Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Kurz fotografie Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1. října 2011 Základní vědomosti

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

digitalizace obrazových předloh perovky

digitalizace obrazových předloh perovky Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Autor: Mgr. MgA. Michal Popieluch Datum vytvoření:

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU Výrobní číslo: OBOROVÉ KAMERA 1.r Vedoucí pedagog: Datum: Podpis:... FOTOGRAFICKÁ CVIČENÍ FOT I - III FOT I ověření základních kompozičních principů, schopnost realizovat předepsaná zadání záběru obsahově

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Obsah. Úvod do digitální fotografie 1. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 9. Formát a komprese obrazových d a t 10. Základy fotografování 13

Obsah. Úvod do digitální fotografie 1. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 9. Formát a komprese obrazových d a t 10. Základy fotografování 13 Úvod do digitální fotografie 1 Digitální fotografie - fikce nebo skutečnost? 1 Digitální = bez filmu 1 Digi kontra klasika 2 Investice jako hrom 2 Bez filmu = zadarmo 4 Svět jedniček a nul 5 Rychlost jako

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Průkazové fotografie digitální

Průkazové fotografie digitální Průkazové fotografie digitální doba zhotovení akt.den+počet prac.dnů cena [Kč] zhotovení 4 ks 3,5 x 4,5 cm s výběrem na počkání 129,- zhotovení 4 ks 3,5 x 4,5 cm s výběrem D+3 99,- zhotovení 8 ks 3,5 x

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Co je to Autor: Mgr. MgA. Michal

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 34-56-L/01 Fotograf Multimediální technik - fotograf Doplnění výsledků

Více

Kapitola 5 Pokročilé techniky fotografování s bleskem 59

Kapitola 5 Pokročilé techniky fotografování s bleskem 59 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Různé záblesky a jejich vlastnosti 9 Interní blesky 10 Externí systémové blesky 11 Externí makro blesky 14 Studiové záblesky 14 Vybíráme externí blesk 15 Srovnání různých záblesků

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 2010

Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 2010 Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 13. 3. Přípravný kurz pro uchazeče o studium v bakalářském oboru Marketingové komunikace, kombinovaná forma studia Obsah:

Více

Hodnoticí standard. Fotolaborant (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotolaborant (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotolaborant (kód: 34-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU Výrobní číslo: OBOROVÉ DOKUMENT 1.r VE SPOLUPRÁCI S KZT Jméno studenta: Datum: Podpis:...... Vedoucí pedagog dílny: Datum: Podpis:...... Vedoucí produkce STUDIA FAMU: Datum: Podpis:....... ZVUKOVÉ CVIČENÍ

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst.

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. Kontaktní osoba: Jan Sůva Tel./fax: 267 994 333 E-mail: jan.suva@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), k veřejné zakázce malého

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Městský úřad Bruntál vyhlašuje v rámci osmistého výročí jeho vzniku fotografickou soutěž s názvem

Městský úřad Bruntál vyhlašuje v rámci osmistého výročí jeho vzniku fotografickou soutěž s názvem Městský úřad Bruntál vyhlašuje v rámci osmistého výročí jeho vzniku fotografickou soutěž s názvem Město Bruntál a lidé bruntálští aneb 800 let v drsném kraji I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tato pravidla ustanovují

Více

Praktický workshop fotografování v ateliéru

Praktický workshop fotografování v ateliéru Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Praktický workshop fotografování v ateliéru Miroslav Podhrázský metodika přednášky Světlo v ateliéru Základní charakteristika: Exteriéry i interiéru nabízejí

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Art grafik (kód: 34-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Grafik pro média Kvalifikační

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ČISTÁ SÍLA BARVY Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ColorChecker Passport je tak šikovný a užitečný, že si ho budete chtít vzít na každé focení s sebou! ColorChecker Passport kombinuje

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Praktická filmová řeč

Praktická filmová řeč OBOROVÉ - REŽIE 1.ročník Jméno studenta: Datum: Podpis:... Vedoucí pedagog dílny: Datum: Podpis:... Vedoucí produkce STUDIA FAMU: Datum: Podpis:... Praktická filmová řeč Charakteristika zadání: Série krátkých

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Grafická a multimediální laboratoř ÚVOD. U058 Zoner Photo Studio editace fotografií 3 LS 2014 Ing. Martin Seko

Grafická a multimediální laboratoř ÚVOD. U058 Zoner Photo Studio editace fotografií 3 LS 2014 Ing. Martin Seko ÚVOD U058 Zoner Photo Studio editace fotografií 3 LS 2014 Ing. Martin Seko ORGANIZACE kontakt martin.seko@vse.cz, v předmětu U058 SB 300 nebo SB 305A konzultace/dotazy k výuce, probírané látce atd. mailem,

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2012/2013 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 6 1 U k á z k a k n i h

Více

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis):

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis): ATELIÉR 1 LS 2015 POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU vá tvorba bytové stavby / KATEDRA ARCHITEKTURY FSv ČVUT v PRAZE Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu,

Více

Fotografie. Tematický okruh (ŠVP) Grafický software část 2 Název DUM (téma) Fotografie. 3. ročník / ZI3B Vytvořeno Červenec 2013 Autor materiálu

Fotografie. Tematický okruh (ŠVP) Grafický software část 2 Název DUM (téma) Fotografie. 3. ročník / ZI3B Vytvořeno Červenec 2013 Autor materiálu Fotografie Fotografie VY_32_INOVACE_08_03_01 Kompozice- prvky Kompozice- prvky VY_32_INOVACE_08_03_02 Kompozice- hlavní motiv Kompozice- hlavní motiv VY_32_INOVACE_08_03_03 Kompozice- pravidla Kompozice-

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Základy fotografování architektury

Základy fotografování architektury Základy fotografování architektury Jak na fotografování exteriéru i interiéru Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou ukázkový studijní materiál k fotografickému

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

1. Černobílé reprodukce z publikací, časopisů a novin (xerox Kč/1 list) cena 3,- Kč 2,- Kč. A 4 - jednostranně A 4 - oboustranně A 3 - 5,- Kč 4,- Kč

1. Černobílé reprodukce z publikací, časopisů a novin (xerox Kč/1 list) cena 3,- Kč 2,- Kč. A 4 - jednostranně A 4 - oboustranně A 3 - 5,- Kč 4,- Kč Ceník (reprografických) služeb, platný pro podsbírku Fotoarchiv, Sbírku písemných pramenů (muzejního archivu), Knihovnu a Sbírkový fond Národního zemědělského muzea Praha 1. Černobílé reprodukce z publikací,

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU Výrobní číslo: OBOROVÉ DOKUMENT 1.r VE SPOLUPRÁCI S KZT Jméno studenta: Datum: Podpis:...... Vedoucí pedagog dílny: Datum: Podpis:...... Vedoucí produkce STUDIA FAMU: Datum: Podpis:....... ZVUKOVÉ CVIČENÍ

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2013/2014 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

DESIGN A NÁSTROJE PREZENTACE INFORMACÍ

DESIGN A NÁSTROJE PREZENTACE INFORMACÍ DESIGN A NÁSTROJE PREZENTACE INFORMACÍ Název tématického celku: Cíl: Metodický list č. 1 Počítačová grafika a prezentace informací Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení úlohy a možností

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Fotograf architektury a krajiny (kód: 34-039-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Operátor DTP (kód: 4-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 4) Týká se povolání: Grafik pro média Kvalifikační

Více

CENÍK Ateliérová činnost Digtální fotografie Analogová fotografie Fotokniha, diplomové práce Dárkové předměty Kalendáře, přepis videa Doplňkové služby

CENÍK Ateliérová činnost Digtální fotografie Analogová fotografie Fotokniha, diplomové práce Dárkové předměty Kalendáře, přepis videa Doplňkové služby CENÍK Ateliérová činnost Digtální fotografie Analogová fotografie Fotokniha, diplomové práce Dárkové předměty Kalendáře, přepis videa Doplňkové služby DIGITÁLNÍ FOTO Barevné a černobílé amatérské fotografie

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Ceník služeb. Portréty ateliér. /Děti, miminka, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/

Ceník služeb. Portréty ateliér. /Děti, miminka, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/ Jindřich Šilhánek Marcus Sawo Na Zámku 649, Nehvizdy, 250 81 Telefon +420 774 229 945 e-mail: foto@marcussawo.cz www.marussawo.cz IČO: 71134336 DIČ: CZ7410030078 Bankovní spojení: Raiffeisen Bank: 2223033028/5500

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Robinem Povšíkem,

Více

BASIC STANDARD EXCLUSIVE

BASIC STANDARD EXCLUSIVE CENÍK ATELIÉROVÝCH PRACÍ rodinné focení, děti, těhulky, portrétní fotografie... 50-80 záběrů na 1 pozadí 8 profesionálně vyretušovaných fotografií tisk 6 ks fotografií 15x23 cm tisk 2 ks fotografií velikosti

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Grafik pro digitální média (kód: 34-045-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Hodnoticí standard. Počítačový 3D grafik (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Počítačový 3D grafik (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Počítačový 3D grafik (kód: 82-030-N) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost Název Úroveň

Více