xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 Cvičení základů techniky (cvičení 1P1) předmětu TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY FOTOGRAFIE 1-2 (307FZF1, 307FZF2) Cílem tohoto předmětu je seznámit studenta jednak s fyzikálními základy oboru, tak i s praktickými ukázkami řešení konkrétních úkolů. Současně si osvojí možnosti a způsoby používání technického vybavení katedry fotografie, včetně možnosti porovnávání výsledků získaných analogovou a digitální technologií. 1. Denní a umělé světlo, druhy světel, základní principy, možnosti změny charakteru a ovládání světel. Přednosti jednotlivých systémů. 2. Základy exponometrie, fotometrické jednotky, různé typy měřících přístrojů výhody a způsob měření a ovládání, jasový rozsah scény, exponometrické pomůcky. 3. Práce s fotoaparátem Sinar, - zhotovení 1 reprodukce pod sklem s šedým a barevným klínem ukázka převodu barev do černobílé škály, určení správné expozice a ukázka způsobů vyvolání 6x9 cm. (1 zvětšenina 24x30 cm) 4. Polarizace, polarizační filtry 5. Práce s polarizačním filtrem odstranění reflexů, svícení polarizovaným světlem. Krajní možnosti školních objektivů, zorné pole, základní testy rozlišovací schopnosti, 1 fotografie struktury povrchu předmětu s praktickým ověřením Scheimpflugovy podmínky vyvolání filmu 9x12 cm. (1 zvětšenina 30x40 cm) 6. Vytvoření 2 kompozic geometrických předmětů s rozdílným nasvětlením a perspektivou u jednoho s využitím restituce. (2 zvětšeniny 24x30 cm) 7. následující cvičení budou vždy současnou konfrontací obou technologií v návaznosti na cvičení Práce s počítači a digitální zobrazování. 8. Technické základy fotografování skla, možnosti nasvětlení, použitý materiál - 1 fotografie 30x40, způsob nasvětlení vybere posluchač + digitální záznam 9.Technické základy fotografování porcelánu - 1 fotografie 30x40 + digitální záznam 10. Technické základy fotografování kovových předmětů - 1 fotografie 30x40 + digitální záznam 11. Technické základy fotografování hmoty a povrchu těla - 1 fotografie 30x40 + digitální záznam 6 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS Cvičení základů zobrazování (cvičení 1P2) předmětu ZÁKLADY ZOBRAZOVÁNÍ (307ZZO) Seznámení se základními zákonitostmi fotografického zobrazování při zachycení prostoru a jeho reprodukci a interpretaci do plochy fotografie. Předmět je zaměřen nejen na práci se světlem, s obrazovou ostrostí, výřezem a skladbou, ale i na způsoby uvažování o fotografii. 1/ prostor a/ fotografie celku krajiny b/ fotografie městského celku Oba úkoly jsou černobílé fotografie pojaté jako věrná reprodukce (popis) daných míst se zachycením jejich prostorovosti a s odpovídajícím převodem barevnosti. 2/ světlo - a/ libovolný záběr se světelným řešením, které umocňuje dojem prostoru

2 b/ tentýž záběr se světelným řešením, které dojem prostoru potlačuje 3/ ostrost a/ prostorové řešení věcí s výrazným využitím malé hloubky ostrosti b/ rozmístění věcí v prostoru s řešením ostrosti v celé ploše obrazu 4/ výřez snímek pořízený z místa zachyceného na záběru 1a či 1b tak, aby zvoleným záběrem vynikly jeho podstatné hodnoty, které chce fotograf sdělit a to v přesvědčivé obrazové kvalitě při optimálním využití světla. 5/ skladba 3-4 fotografie z oblasti místa zachyceného na snímku 1a či 1b, které na sebe navazují, doplňují se a podávají tak nové informace či interpretace skutečnosti. Na všechna zadání se odevzdávají černobílé fotografie formátu 24x30 cm, s maximálními nároky na konečné zpracování, tj. kvalitu zvětšenin včetně jejich retuší. Fotografické papíry 30x40 č.b. 30 kusů Film černobílý svitek 8 kusů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS Cvičení studiové fotografie (cvičení 1P3) předmětu FOTOGRAFIE VE STUDIU 1 (307FST1) Předmět je zaměřený na ateliérovou výuku práce s modelem a světlem: fotografování hlavy jako prostorového objektu, postavy, lidské figury a figurální kompozice. Způsob klasifikace: KZ Portrét postava figurální kompozice 4 č.b. fotografie formátu 30 x 40 cm. 1. Oficiální portrét / podobenka 1. Hlava jako prostorový objekt / studie nasvícení 2. Postava / anatomické zobrazení 3. Figura / vytvoření atmosféry a výtvarného účinku Model 10 hod. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS Cvičení plenérové fotografie (cvičení 1P4) předmětu FOTOGRAFIE V PLENÉRU (307FPL) Seznámení se s problematikou fotografie v plenéru, osvojení si teoretických vědomostí o kulturních a sociálních souvislostech předmětu formou přednášek a příprava na individuální přístup k námětu, doložení řemeslných a tvůrčích schopností při kultivovaném věcném zobrazení objektu, osvětlení a situace. 1) povinná část: nejméně 4 ks technicky dokonalých, kompozičně a obrazově přesvědčivých černobílých fotografií ve formátu 30x40 cm. 2) volná část: nejméně 6 ks technicky dokonalých, kompozičně a obrazově přesvědčivých děl ve formátu 30x40 cm odpovídající zadání.

3 Fotografické papíry č.b. 30x40 20 kusů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS Cvičení reportážní fotografie (cvičení 1P5) předmětu FOTOGRAFIE REPORTÁŽNÍ (307FRE) Fotografická reportáž není jen strohým popisem, nýbrž definováním podstaty události fotografickými prostředky. Cvičení jsou řazena za sebou tak, aby na sebe metodicky navazovala: Neopakovatelná událost, Reportážní portrét a Koncipovaná reportáž. Důraz je kladen na obrazové vyjadřování a skladebné myšlení. 1. Neopakovatelná událost Neopakovatelná událost jako základ obrazové časopisecké zprávy. Jde o popis události v životě jedince, nebo společnosti. Tato reportáž by měla obsahovat záběry celku - určující alokaci události, zajímavé dynamické polocelky reportovaného tématu a detaily upozorňující na něco podstatného a krásného. Sled fotografií musí vytvářet celek vizuálního příběhu reportáže. 5-8 fotografií formátu 10x15 cm 2. Reportážní dokumentární portrét pro časopis Reportážní portrét člověka. Fotograf vychází z přirozeného výrazu, nebojí se dynamických gest a využívá existující dané světlo jednotlivých portrétů, nejméně tří portrétovaných osob. Formát 24x30 cm. 3. Tématický koncipovaný soubor dokumentárních fotografií Fotograf si vybírá téma se závažným osobním, či společenským problémem jevem. Přesvědčivost stejně jako přirozenost je předpokládaným účinkem celého cyklu. Vizuálně významové seřazení záběrů, včetně jejich velikosti dává v časopisecké, knižní, či výstavní formě, velké možnosti autorského sebevýrazu fotografií 30 x 40 cm. Fotografické papíry 30x40 č.b. 40 kusů Film černobílý kinofilm 10 kusů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS Cvičení výtvarné fotografie (cvičení 1P6) předmětu VÝTVARNÁ FOTOGRAFICKÁ TVORBA 1 (307VFT1) Cílem je zvládnutí kompozičních a skladebných postupů, které jsou nezbytným základem pro další tvůrčí práci ve vyšších ročnících a schopnost samostatné práce vedoucí ke kreativitě. 8 fotografií prostorových objektů, kde postupně budou zvýrazněny: 1/ plošná a lineární skladba 2/ rytmus 3/ vyváženost kompozice 4/ dynamická kompozice Doporučuji větší míru stylizace. tj. více abstrahované fotografie. Kompozice všech fotografií musí být invenční. Úkoly č. 2-4 tvoří jednotný celek.

4 Technické požadavky: Cvičení č. 1 musí být fotografováno na klasický černobílý negativ bez následné digitální manipulace, minimální formát pozitivu 30x40cm; ostatní cvičení tvoří černobílé nebo barevné fotografie nebo digitální tisky, formát dle dohody s pedagogem. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS Cvičení digitálního zobrazování (cvičení 1P7) předmětu PRÁCE S POČÍTAČI A DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVÁNÍ (307ZPDZ) Pochopení a osvojení si v praxi možnosti digitálního zobrazování jako moderního kreativního nástroje, který přináší posun v tvůrčí fotografii. Výuka základních principů rasterizace fotografického obrazu, jeho transformace pomocí počítače do datového souboru. Funkce počítače a jeho periferií, jako alternativy ke zpracování fotografie v temné komoře. Samostatné nasnímání barevné tabulky Kodak, její zpracování v počítači s následným tiskem. Porovnání tisku s originálem. 4 x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS Fotografie výstavního souboru (cvičení 1P8) předmětu VÝSTAVNÍ SOUBOR 1 (307VS1) Výstavní soubor představuje hlavní práci studenta v ročníku, která má prokázat jeho tvůrčí schopnosti získané během studia. Výstavní soubor je hlavní části klauzurní zkoušky. Výstavním souborem se rozumí kolekce minimálně 8 fotografií, které tvoří kompaktní celek. Způsob provedení, velikost, forma adjustace jsou podmíněné souhlasem vedoucího pedagoga. Navíc může student odevzdat i jinou podobu výstavního souboru pokud je opodstatněná a schválená vedením katedry. Fotografické papíry 50x60 č.b. 30 kusů 15 fotografií Po dohodě s vedoucím práce je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS

5 Cvičení praktik oboru fotografie (cvičení 1P9) předmětu PRAKTIKA OBORU FOTOGRAFIE (307POF) Základní seznámení s problematikou fotografického zobrazování ve čtyřech tématických okruzích, laboratorního zpracování a zvětšování černobílých fotografií. Studenti se seznámí jak s klasickými analogovými postupy fotografie černobílé (portrét, postava, architektura) i barevné (dokument) tak s digitální technikou za využití počítačového zpracování (table top, zátiší). Studenti musí mít s sebou vlastní analogový fotoaparát na kinofilm! Způsob klasifikace: Z 1/ Fotografie v ateliéru (zátiší) seznámení s technikou v ateliéru, velkoformátovým přístrojem, jeho možnostmi a užitím, fotografování předmětů, zátiší, table top výsledné práce realizované digitální technikou 2/ Fotografie v ateliéru (portrét, postava) práce s modelem a fotoaparátem na střední formát černobílý portrét, postava, skupinový portrét, způsoby svícení, práce se zábleskovým zařízením výsledné práce realizované na černobílý negativ 6x6 cm, černobílé zvětšeniny 3/ Fotografie v plenéru (architektura) Práce s velkoformátovým přístrojem, restituce, volba stanoviště, využití denního světla a jeho kombinace se světlem umělým, používání filtrů výsledné práce realizované na černobílý negativ 6x9 cm, černobílé zvětšeniny 4/ Fotografie v plenéru (dokument) Práce s kinofilmovým přístrojem, reportážní a dokumentární fotografie, člověk, město, krajina, přístupy k tématu, obrazová skladba, ukázky práce s digitálním přístrojem výsledné práce realizované vlastním fotoaparátem na dodaný barevný negativní kinofilm, barevné zvětšeniny 10x15 cm zpracované v minilabu 5/ Laboratorní zpracování (práce v temné komoře) (Mgr. M. Stecker, P. Brejcha) Vyvolávání filmů, pořízení zvětšenin z černobílých negativů Fotografické papíry 18x24 č.b. 10 kusů Film černobílý svitek 1 kus Film barevný kinofilm + volání 1 kus Zpracování bar. foto 10x15 24 kusů Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS Cvičení fotosky (cvičení 1P10) předmětu FOTOSKY SPOLEČNÝCH PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU (307FSK) Soubor fotosek z natáčení závěrečných společných cvičení FAMU v podobě, která vystihuje základní charakteristiku daného filmu. Způsob klasifikace: Z Student si zvolí jeden z filmů nabídnutých katedrou produkce na včas zveřejněném seznamu. Po dohodě s režisérem filmu v domluvený den (nebo dny) pořídí soubor 10 digitálních fotografií. Výsledný soubor předkládá pedagogovi předmětu Fotografie reportážní a následně odevzdává na katedru produkce v elektronické podobě digitálního záznamu na CD. CD 1 kus A4 náhledy 3 kusy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6 2. ročník Cvičení studiové fotografie Tvář a tělo (cvičení 2P1) předmětu FOTOGRAFIE VE STUDIU 2-3 (307FST2, 307FST3) Technické, estetické ale i obsahové zvládnutí problematiky ateliérového zobrazování lidské anatomie a to jak z hlediska technického tak i výtvarného. Obsahem předmětu je práce s jedním nebo více modely, zábleskovým osvětlením (zvládnutí intenzity, poměru a modulace) a studiová práce se středoformátovou kamerou. Ukázky ateliérového svícení, praktické exponometrie, práce s modelem a práce se středním formátem. Kniha formátu 30 x 40 cm č.b. fotografií (30 x 40 jednotlivé stránky a 40 x 60 cm dvoustrany). Celkem cca. 15 dvoustran. Fotografické papíry 30x40 č.b. 40 kusů Fotografické papíry 50x60 č.b. 40 kusů Film černobílý svitek 20 kusů Model 25 hodin kniha 1 kus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. ročník Cvičení plenérové fotografie architektura (cvičení 2P2) předmětu FOTOGRAFIE ARCHITEKTURY 1-2 (307FPA1, 307FPA2) Výuka studentů k chápání role architektury tak, aby odpovídajícím fotografickým způsobem cítili a interpretovali kvality zvolené architektury, uvědomovali si její význam v životě a v urbanismu města, uměli pracovat s velkoformátovým přístrojem, vhodně využívali světlo v exteriéru a uměli zacházet se světlem v interiérech. Kromě černobílé fotografie budou studenti vedeni k schopnosti správně uvažovat i o vhodnosti použití barevného materiálu a seznámeni s problematikou rozdílu v postupu při práci na černobílý a barevný materiál. Cílem cvičení je technicky a fotograficky přesvědčivě podat: 1/ historické slohy (architektura do konce 19. století) a/ celek b/ detail charakteristický pro danou stavbu 2/ architekturu 20. století a soudobou a/ celek b/ detail charakteristický pro danou stavbu 3/ stavbu v kontextu s okolím celek objasňující vazbu architektury s okolní zástavbou (stavba fotografovaná v předchozích bodech cvičení) 4/ soubor 6 8 fotografií snímky podávající základní představu o nějaké budově exteriéry i interiéry, fotografované s tím záměrem, že snímky jsou určeny buď do odborného časopisu o architektuře nebo knihy. Odevzdávají se černobílé fotografie min. formátu 30x40 cm a barevné diapozitivy (min. 6x9 cm) s maketou grafického řešení v časopise či stránek knihy. Student si zvolí kterou část provede formou černobílé fotografie a kterou na barevný diapozitiv. Fotografické papíry 30x40 č.b. 30 kusů Film barevná inverze svitek 2 kusy

7 8 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. ročník Cvičení dokumentárnní fotografie (cvičení 2P3) předmětu FOTOGRAFIE DOKUMENTÁRNÍ 1-2 (307FD1, 307FD2) Poznání základních znaků dokumentární tvorby, její vývoj a proměny. Koncipovaný soubor realizovaný jako obrazová kniha s tématem Jedinec ve vztahu k lidskému společenství. Téma si volí student po dohodě s vedoucím práce. Jedinec ve vztahu k lidskému společenství. Koncipovaný soubor realizovaný jako obrazová kniha-album. Vizuální osobní dokumentární definování podoby vybraného společenství lidí a jejich života ve městě, nebo na venkově. Konkrétní téma si volí student po dohodě s pedagogem, vedoucím práce fotografií Fotografické papíry 24x30 č.b. 50 kusů Film černobílý kinofilm 10 kusů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. ročník Cvičení výtvarné fotografie (cvičení 2P4) předmětu VÝTVARNÁ FOTOGRAFICKÁ TVORBA 2-3 (307VFT2, 307FVT3) Cílem tohoto semináře je zejména prohloubení výtvarných schopností posluchačů. Důraz je kladen na kreativitu, podpořenou znalostí kompozičních pravidel. Zimní semestr: I. Jedna fotografie, kde kompozice bude odvozena podle klasického malířského zátiší /např. holandské zátiší 17. stol./, použité předměty se nemusí shodovat. II. Fotografie různých typů moderního zátiší: a) výrazně stylizované (minimálně dvě fotografie) b) neestetizované (minimálně dvě fotografie) Fotografie minimálně 30x40cm, fotografie podle obrazu na klasický negativ bez digitální manipulace, ostatní podle záměru posluchače, klasické i digitální tisky. Letní semestr: Soubor zátiší (minimálně 6 fotografií), styl a pojetí určí každý posluchač sám v explikaci, kterou odevzdá před započetím práce. Tyto práce by měly mít charakter volných fotografií. Formát a technické provedení po dohodě s pedagogem na základě předložené explikace, klasické i digitální tisky. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8 ZS 2. ročník Cvičení užité fotografie (cvičení 2P5) předmětu UŽITÁ FOTOGRAFIE (307UFO) Smyslem tohoto cvičení je naučit se vnímat hmotu, strukturu a tvar předmětů a přesvědčivě je vyjádřit fotografickou reprodukcí i vlastní interpretací. Jako nástroje k tomu je pak třeba zvládnout práci se světlem, expozicí a negativním i pozitivním materiálem a jejich zpracováním. Cílem cvičení je technicky a obrazově přesvědčivě podat: 1/ Povrch předmětu bílý papír na bílém papíru 2/ Tvar předmětu snímek řešený tak, aby vynikl tvar předmětu či několika libovolných předmětů 3/ Sklo jeden nebo dva skleněné tenkostěnné výrobky (skleničky, technické sklo) celek 4/ Porcelán skupina výrobků z porcelánu, 5/ Kov soubor příborů - celek 7/ Kompozice jakýchkoliv předmětů z několika odlišných materiálů respektující materiál a pojatá vlastním tvůrčím způsobem Odevzdává se: Technicky dokonalé, kompozičně a obrazově přesvědčivé černobílé fotografie ve formátu odpovídajícím tématu a dohodnutém s pedagogem. Od každého bodu cvičení 1 fotografie 30x40 a u jednoho předem vybraného a zdůvodněného případu barevný diapozitiv minimálně 6x9 cm. Film barevná inverze svitek 1 kus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS 2. ročník Cvičení reklamní fotografie (cvičení 2P6) předmětu REKLAMNÍ FOTOGRAFIE (307RFO) Základní seznámení s prací pro využití fotografie v reklamě. Student je veden k zvládnutí technické stránky vzniku fotografie až po konečné zpracování. Dokonalé řemeslné zpracování je zde zásadním předpokladem pro realizaci vlastních nápadů. Odevzdávají se technicky dokonalé fotografie nebo diapozitivy a nátisky grafického řešení: 1/ spotřební zboží foto: 2 snímky sortimentu jakýchkoliv výrobků fotografované a/ tak, aby vynikly všechny jejich kvality tj. dokonalé věcné zobrazení při zachování výtvarného kultivovaného řešení b/ tak, aby snímek upoutal nápadem a výtvarným řešením a bylo možné ho dále použít pro grafické zpracování grafika: inzertní strana nebo dvoustrana reklamního katalogu nebo jiné tiskoviny (fotografie může být použita jedna nebo více) 2/ výrobek foto: 2 snímky jakéhokoliv výrobku určené pro reklamní poutač a/ tak, aby vynikly všechny jeho kvality tj. dostatečně popisně b/ tak, aby bylo zřejmé o jaký výrobek jde, ale především, aby snímek upoutal nápadem a výtvarným řešením grafika: snímek řešený současně s vlastním vymyšleným sloganem

9 3/ model foto: 1 snímek s využitím modelu (lidské tělo nebo jeho fragment) pro reklamní billboard nebo citylight - určený k propagaci neziskových, charitativních a humanitárních organizací. Odevzdávají se černobílé nebo barevné fotografie min. formátu 24 x 30 cm nebo barevné diapozitivy (min. formátu 6x9 cm) a tisky uvažovaného grafického řešení. Film barevná inverze svitek 1 kus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. ročník Cvičení digitální fotografie (cvičení 2P7) předmětu DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVÁNÍ 1-2 (307DZO1, 307DZO2) Prohloubení znalostí a praxe digitální fotografie na úroveň předtiskové přípravy s důrazem na kreativní stránku tiskového záměru. Zvládnutí dokonalého digitálního tisku tak, aby student byl schopen presentovat fotografie - tisky ve výstavní kvalitě. K tomu bude sloužit nátisková tiskárna Epson 4000 a tiskový Rip. Jednotlivá témata: křivky a úrovně, tonalita, sytost, zaostření. Práce s vrstvami a barevnými kanály. Multiexpozice ve vrstvách kreativní montáže - prolínání. Masky, kanály a cesty, v praxi fotografa. Práce s barevnými ICC profily v tisku. Grafické a fotografické papíry. Rozdíly náhledu kontra nátisku. ZS 1 úkol zadaný při zahájení kurzu LS 1 fotografie Moderní zátiší s neutrálními kovovými předměty na barevném pozadí, formát tisku A3. 15 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. ročník Cvičení grafického designu (cvičení 2P8) předmětu GRAFICKÝ DESIGN A FOTOGRAFIE 1-2 (307GDF1, 307GDF2) Úvod do grafického designu a typografie. Základy práce s počítačovými grafickými programy. Vlastní řešení návrhu a sazby jednoduchých dokumentů, s důrazen na vztah mezi fotografickým obrazem, písmem a grafickým znakem. Technický základ pro návrh a sazbu jednoduchých tiskovin v programu InDesign. Vytváří pracovní systém s programem Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Orientace v písmových řezech, sazbu a zlom jednostránkových dokumentů, pravidla hladké sazby přípravu digitálního tisku. Zimní semestr: novoročenka KFO 2005, formát 210x100, oboustranný tisk, nebo pozvánka na vlastní výstavu formát 210x100, oboustranný tisk Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně. Jedna práce vybraná komisí katedry bude realizována vhodnou polygrafickou technikou pro prezentaci KF. Letní semestr:

10 plakát pro výstavu fotografií formát A2, nebo booklet pro CD (120x120 mm), 8 stran + zadní strana (142x120) Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně, formát A 4 (1), A 3 (2) 8 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx FAMU - katedra fotografie - PRAKTICKÉ CVIČENÍ 2. ročník Fotografie výstavního souboru (cvičení 2P9) předmětu VÝSTAVNÍ SOUBOR 2-3 (307VS2, 307VS3) Výstavní soubor představuje hlavní práci studenta v ročníku, která má prokázat jeho tvůrčí schopnosti získané během studia. Výstavní soubor je hlavní části klauzurní zkoušky. Výstavním souborem se rozumí kolekce minimálně 8 fotografií, která tvoří kompaktní celek. Způsob provedení, velikost, forma adjustace jsou podmíněné souhlasem vedoucího pedagoga. Navíc může student odevzdat i jinou podobu výstavního souboru pokud je opodstatněná a schválená vedením katedry. Fotografické papíry 50x60 č.b. 30 kusů 15 fotografií Po dohodě s vedoucím práce je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. nebo 3. ročník Fotografická publikace (cvičení 2P10, 3P8) předmětu FOTOGRAFICKÁ PUBLIKACE 1-2 (307FPU1, 307FPU2) Fotografická publikace má své zákonitosti. Smyslem je naučit se uvažovat o významu řazení fotografií, jejich vzájemném vztahu, návaznosti, proporcích, rytmu, vztahu fotografie s textem, grafické úpravě a to na vybraném tématu z cvičení předmětů 2. či 3. ročníku. Je jedním z výstupů předmětu Grafický design a fotografie. Student v 2. nebo 3. ročníku má za povinnost provést a odevzdat jedno zvolené cvičení formou knihy. Volit může z cvičení těchto předmětů zařazených v učebních plánech 2. a 3. ročníku: ve 2. ročníku - Fotografie architektury, Fotografie dokumentární, Výtvarná fotografická tvorba, Užitá fotografie anebo ve 3. ročníku z cvičení zadaných v rámci čtyř základních ateliérů a v předmětu Divadelní fotografie. Možnost výběru cvičení studentem umožňuje studentovi realizovat formou knihy takové téma, které je jeho způsobu tvorby nejbližší. Kniha z cvičení předmětů 2. ročníku nemusí být realizovaná v tomto ročníku pokud student splní povinnost odevzdání fotografií dle normálního zadání cvičení, ale může být realizovaná až v 3. ročníku se stejným pedagogem, kdy dané téma bude dál rozvedeno či zpracováno jinak. Fotografická publikace je jedním z výstupů plnění předmětu Grafický design, fotografie, kniha. 1/ Explikace - písemná formulace záměru studenta do 15. prosince 2/ Kontakty a ukázky do konce ZS 3/ Kniha s fotografiemi v dohodnuté grafické úpravě a tvaru do klauzur.

11 Fotografické papíry 30x40 č.b. 30 kusů Film černobílý svitek 8 kusů 30 x 1 kniha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. ročník Fotografická tvorba ateliéru (cvičení 3P1) předmětu ATELIÉR (307A1-2) Fotografická tvorba dle zvoleného ateliéru cílevědomě rozvíjí talent studenta. Fotografie či tisky v rozměrech a provedení dle zaměření ateliéru a charakteru fotografické tvorby studenta. Fotografické papíry 30x40 č.b. 40 kusů Po dohodě s vedoucím ateliéru je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS nebo LS 3. ročník Cvičení Dílny 1 (cvičení 3P2) předmětu DÍLNA 1 (307DF1) Zaměření dílen, jejich náplň se každý rok mění a je daná vedoucím dílny, kterým je nějaká významná osobnost z oblasti fotografie či výtvarného umění. Individuální dle zaměření dílny a zadání určeného vedoucím pedagogem dílny v sylabu a při jejím zahájení. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS nebo LS 3. ročník Cvičení Dílny 2 (cvičení 3P3) předmětu DÍLNA 2 (307DF2) Zaměření dílen, jejich náplň se každý rok mění a je daná vedoucím dílny, kterým je nějaká významná osobnost z oblasti fotografie či výtvarného umění.

12 Individuální dle zaměření dílny a zadání určeného vedoucím pedagogem dílny v sylabu a při jejím zahájení. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LS 3. ročník Cvičení nových médií (cvičení 3P4) předmětu ATELIÉR FOTOGRAFICKÁ TVORBA (307AF) Cílem předmětu je integrování digitálního zobrazování do vlastní tvorby.tudenti budou zcela volně zpracovávat určené téma. Téma podle osobního výběru ze zadání. Formát tisku minimálně A3. Odevzdávají se 4 výstavně adjustované fotografie, podlepené např. na materiálu Forex. 30 x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. ročník Cvičení grafického designu (cvičení 3P5) předmětu GRAFICKÝ DESIGN, FOTOGRAFIE, KNIHA GDK1, 307GDK2) Tvorba složitěji strukturovaného dokumentu. Základy knižní grafiky se zaměřením na fotografickou publikaci, autorskou knihu a reklamní katalog. Zpracování vlastního knižního objektu. Praktická část je vedena dvěma směry: Na tvorbu tzv. autorské knihy, tedy uměleckého artefaktu buď ve formě klasické knihy nebo jako objektu, který hranice této formy překračuje. Základním zdrojem jsou vlastní fotografie a autorský nebo přejatý text. Alternativním směrem je tvorba reklamního katalogu. Zde je důraz kladen na simultální působení fotografické i typografické složky. Součástí práce je rovněž řešení polygrafického výstupu. Zimní semestr: 1/ Maketa prezentačního katalogu vlastní fotografické tvorby, formát 210x420, čtyři strany Náhledový tisk na inkoustové tiskárně, formát 1:1, oboustranná maketa Letní semestr: 1/ Autorská kniha, rozsah 12 stran + obálka, formát minimálně15 x15 cm, nebo reklamní katalog formát minimálně 210x200 mm, rozsah 12 stran + obálka Fotografie, text i ostatní grafické prvky jsou považovány za rovnocenné výtvarné komponenty. Povinné stanovení tématu knihy do konce října formou stručné písemné explikace volby tématu a způsobu zpracování. 1/ ový výstup chápaný jako konečný autorizovaný stav, knihařsky zpracovaný výtisk knihy. 2/ Maketa. Náhled na inkoustové tiskárně. Zpracování dokumentu umožňující polygrafické zpracování 40 x

13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS 3. ročník Cvičení divadelní fotografie (cvičení 3P6) předmětu DIVADELNÍ FOTOGRAFIE (307DIF) Objasnění zákonitostí problematiky divadelní fotografie. Vlastní práce na zvolené inscenaci. Posluchač se rozhodne pro inscenaci a napíše krátkou explikaci o zvoleném představení a způsobu fotografování. 10 fotografií 30 x 40 cm v provedení dle uvážení po odsouhlasení pedagoga Film černobílý kinofilm 10 kusů Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. ročník Fotografie výstavního souboru (cvičení 3P7) předmětu VÝSTAVNÍ SOUBOR 4-5 (307VS4, 307VS5) Výstavní soubor představuje hlavní práci studenta v ročníku, která má prokázat jeho tvůrčí schopnosti získané během studia. Výstavní soubor je hlavní části klauzury Výstavním souborem se rozumí kolekce minimálně 8 fotografií, která tvoří kompaktní celek. Způsob provedení, velikost, forma adjustace jsou podmíněné souhlasem vedoucího pedagoga. Kromě toho může student odevzdat i jinou podobu výstavního souboru pokud je opodstatněná a schválená vedením katedry. Fotografické papíry 50x60 č.b. 30 kusů 15 fotografií Po dohodě s vedoucím práce je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. ročník Soubor fotografií pro Projekt (Cvičení 3P9) předmětu PROJEKT 1-2 (307PRO1, 307PRO2) Společná práce studentů bez rozdílu ročníku nad daným tématem společenského dosahu, vznikající na základě získaných poznatků od přizvaných odborníků a vlastních zkušeností.

14 Kontakty a vybrané ukázky pořízených záběrů cca 13x18 cm odevzdávané v průběhu práce v termínech po dohodě s vedoucím Fotografie či digitální tisky dodatečně určeného formátu a charakteru. Fotografické papíry 50x60 č.b. 30 kusů 15 fotografií Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. ročník Fotografická tvorba ateliéru (cvičení 4P1) předmětu ATELIÉR (307A3-4) Fotografická tvorba dle zvoleného ateliéru cílevědomě rozvíjí talent studenta. Fotografie či tisky v rozměrech a provedení dle zaměření ateliéru a charakteru fotografické tvorby studenta. Fotografické papíry 30x40 č.b. 40 kusů Po dohodě s vedoucím ateliéru je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS nebo LS 4. ročník Cvičení Dílny 3 (cvičení 4P2) předmětu DÍLNA 3 (307DF3) Zaměření dílen, jejich náplň se každý rok mění a je daná vedoucím dílny, kterým je nějaká významná osobnost z oblasti fotografie či výtvarného umění. Individuální dle zaměření dílny a zadání určeného vedoucím pedagogem dílny v sylabu a při jejím zahájení. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS nebo LS 4. ročník Cvičení Dílny 4 (cvičení 4P3) předmětu DÍLNA 4 (307DF4)

15 Zaměření dílen, jejich náplň se každý rok mění a je daná vedoucím dílny, kterým je nějaká významná osobnost z oblasti fotografie či výtvarného umění. Individuální dle zaměření dílny a zadání určeného vedoucím pedagogem dílny v sylabu a při jejím zahájení. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. ročník Fotografie výstavního souboru (cvičení 4P4) předmětu VÝSTAVNÍ SOUBOR 6-7 (307VS4, 307VS5) Výstavní soubor představuje hlavní práci studenta v ročníku, která má prokázat jeho tvůrčí schopnosti získané během studia. Výstavní soubor je hlavní části klauzury. Výstavním souborem se rozumí kolekce minimálně 8 fotografií, která tvoří kompaktní celek. Způsob provedení, velikost, forma adjustace jsou podmíněné souhlasem vedoucího pedagoga. Kromě toho může student odevzdat i jinou podobu výstavního souboru pokud je opodstatněná a schválená vedením katedry. Fotografické papíry 50x60 č.b. 30 kusů 15 fotografií Po dohodě s vedoucím práce je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5. ročník Fotografická tvorba ateliéru (cvičení 5P1) předmětu ATELIÉR (307A5-6) Fotografická tvorba dle zvoleného ateliéru cílevědomě rozvíjí talent studenta. Fotografie či tisky v rozměrech a provedení dle zaměření ateliéru a charakteru fotografické tvorby studenta. Fotografické papíry 30x40 č.b. 40 kusů Po dohodě s vedoucím ateliéru je možné zvolit jiný materiál v odpovídajícím množství a hodnotě. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZS nebo LS 5. ročník

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA Výuka zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba) a první pokusy práce s jiným materiálem

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Grafika a animace Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/05

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačová grafika Projekt

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Informační technologie

Informační technologie Doplněk ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento doplněk nabývá platnosti dne 1. 9. 2013 (počínaje prvním, druhým, třetím a čtvrtým ročníkem) Doplněk je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Kód a název oboru:

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, TURNOV, SKÁLOVA 373, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zřizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

Katalog kurzů 2015/2016

Katalog kurzů 2015/2016 Katalog kurzů 2015/2016 LŠF Liberec, s. r. o. Bosenská 552/9, Liberec učebna: Pražská 15/23 (OD Brouk a Babka), Liberec Tel.: 724 048 595 info@lsf-liberec.cz facebook.com/lsf.liberec www.lsf-liberec.cz

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 7 Červenec 2001 O B S A H Část normativní - Mimořádné opatření (uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka) Část metodická

Více

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA (studijní texty) Václav Talhofer Brno 2001 1 Obsah 1. Účel a obsah projekčních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY MEDIÁLNÍ VÝCHOVA JAKO MOŽNOST INTEGRACE VIZUÁLNÍCH A VERBÁLNÍCH VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Albrechtová Veronika

Více

1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího Obsah strana 1 1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 5 2.3. Charakteristika školy.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Elektrotechnik 26-41-L/01Mechanik elektrotechnik Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Fotograf kód a název oboru: 34-56-L/01 FOTOGRAF 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 7 2. Profil absolventa... 8 2.1.

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 Německý jazyk 7 NJ Ruský jazyk 10 RJ Cvičení z matematiky 13 CM 1 1 Praktikum z

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Technické lyceum 1 Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, který vydalo

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 1 Německý jazyk 7 NJ 2 2 2 Ruský jazyk 10 RJ 2 2 2 Cvičení z matematiky 13 CM 1

Více