VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2006/2007 dle platného znění zákona 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů zpracoval RNDr. Josef Drobilič Projednáno a schváleno pedagogickou radou Projednáno a schváleno školskou radou Předáno zřizovateli školy

2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Prostorové a materiální podmínky výuky Přehled učebních plánů a osnov Osmileté studium Čtyřleté studium Jazyková škola Údaje o počtu ročníků, tříd a žáků Gymnázium - osmileté Gymnázium - čtyřleté Jazyková škola počty žáků Doplňková činnost 9 2. ÚDE O PRACOVNÍCÍCH Přehled o zaměstnancích školy souhrn Provozní a správní zaměstnanci Pedagogičtí pracovníci ÚDE O PŘIJÍACÍ ŘÍZENÍ Gymnázium První ročník nižšího stupně Čtyřleté studium Jazyková škola Jednoleté pomaturitní studium absolventů Večerní studium JŠ Statní jazykové zkoušky Zápis o průběhu přijímacího řízení a rozpis jednotlivých dozorů VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Rekapitulace za školu Hodnocení tříd podle prospěchu a absence Hodnocení tříd v jednotlivých předmětech Úvazky učitelů Rozvrh hodin Komisionální zkoušky aturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z jazyka českého (1. termín) 109 1

3 Témata písemné maturitní zkoušky z jazyka českého (2.termín) Hodnocení písemné maturitní zkoušky z jazyka českého Výsledky maturitních zkoušek Přijímací řízení na vysoké školy Účast a výsledky v předmětových olympiádách a soutěžích Vlastní evaluace Kontrolní písemné práce SCIO Projekt devítky Cermat Studentský pohled na výuku ZPRÁVA PŘEDĚTOVÝCH KOISÍ, SOČ Anglický jazyk Německý jazyk Lehrmittelzentrum knihovna pro němčináře 5.4. rancouzský jazyk Ruský jazyk Český jazyk atematika Dějepis Zeměpis Biologie yzika Chemie Informatika a výpočetní technika OV-ZSV Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova 141 2

4 5.18. Výchovné poradenství Výchovné poradenství pro nižší stupeň gymnázia Výchovné poradenství pro vyšší stupeň gymnázia inimální preventivní program JAZYKOVÁ ŠKOLA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST Kontrolní činnost KÚ a další PO a BOZP POVINNÁ TABULKOVÁ PŘÍLOHA CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEINOVÁNA. 10.Další přílohy 1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě 2. Protokol o kontrole OSSZ 3

5 1. Charakteristika školy 1.1. Prostorové a materiální podmínky výuky Dvacet tříd denního studia na gymnáziu a dvě třídy denního pomaturitního studia cizích jazyků měly v průběhu tohoto školního roku k dispozici dvacet dva učeben pro celé třídy, z nichž ovšem šest fungovalo současně jako odborné učebny (chemie, fyzika, biologie, matematika a český jazyk). Odborné učebny s výjimkou učebny chemie byly vybaveny internetovým připojením, dataprojekcí, zčásti také ozvučením a interaktivní technologií. Podobným vybavením disponovaly taktéž jazykové učebny, učebny IVT a učebna hudební výchovy. V průběhu školního roku byly renovovány palubovky v obou tělocvičnách, další dvě třídy nižšího stupně byly vybaveny novými šatnovými skřínkami, učební blok výtvarné výchovy byl doplněn částí nového nábytkového vybavení, pořízeno bylo pět nových keramických tabulí a žákovský nábytek do dvou učeben. Nově byly pořízeny dvě síťové tiskárny, dva dataprojektory a další dva notebooky pro potřeby vyučujících. Ozvučena byla odborná učebna biologie. Stavební údržba, opravy a obnova prováděny pouze v omezeném rozsahu. Důvodem byla povinnost odvést v roce 2007 do investičního fondu kraje celkem 709 tisíc Kč, tedy téměř polovinu vlastního fondu reprodukce investičního majetku. Výše zmíněné aktivity tak byly ekonomicky uskutečnitelné pouze díky použití vlastního rezervního fondu ve výši 400 tisíc Kč. Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Jižní oravy byly vypracovány a řádně zaregistrovány dva projekty vycházející z programu obnovy a dovybavení školy. Obsahem prvního je dobudování učebního bloku chemie, přestavba půdních prostor nad hlavním průčelím na učebny a kabinety a vybudování výtahu, který by umožnil přístup pohybově hendikepovaným lidem do všech nadzemních podlaží historické budovy. Cílem druhého projektu je snížit energetickou náročnost provozu zateplením fasády a výměnou oken na obou přístavbách. Součástí původního záměru byla také výměna technologie plynové kotelny, regulace vytápění, stavební úpravy střechy nad přístavbou I, včetně odstranění zatékání a vybudování fotovoltaické elektrárny na této střeše. Tyto části záměru se však ukázaly být neslučitelné s potřebou poptávat pro jeho realizaci finanční prostředky z příslušných programů EU. Proto byla zahájena například oprava zatékající střechy nad přístavbou I z vlastních prostředků RI. Dokončena by měla být do začátku zimního období 2007/ Přehled učebních plánů a osnov Osmileté studium Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j.: /99-22 ze dne ve znění změny ŠT č.j / ze dne platil pro všechny třídy osmiletého studia. Studenti posledního ročníku si dle svého zaměření vybírali tři z následujících volitelných předmětů: 1. Anglická konverzace 2. Německá konverzace 3. Programování 4. Psychologie a pedagogika 5. Deskriptivní geometrie 6. Laboratorní cvičení z fyziky 7. Laboratorní cvičení z chemie 8. Laboratorní cvičení z biologie 9. Seminář a cvičení z 10. Seminář a cvičení z 11. Seminář a cvičení z B 4

6 12. Seminář a cvičení z CH 13. Dějepisný seminář 14. Zeměpisný seminář 15. Seminář ze základů společenských věd 16. Literární seminář Studenti předposledního ročníku si volí dva předměty z prvních devíti z výše uvedeného seznamu. Disponibilní hodiny v 5. až 7. ročníku jsou přiděleny pro všechny studenty daného ročníku jednotně dle učebního plánu Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, schváleného Pedagogickou radou dne pod č.j. 1314/2006. V 8. ročníku studia přidělení disponibilních hodin respektuje zaměření studentů na obory přírodovědné, společenské, ekonomické a technické následovně: 1. skupina P: přírodovědná (18 studentů) disponibilních hodin 12 z toho 6, 2, CH2, B2 2. skupina H: společenskovědní (33 studentů) disponibilních hodin 12, z toho ZSV4, D3,Z2, 3 3. skupina E: ekonomická (29 studentů) disponibilních hodin 12, z toho 6, D2, IVT2, ZSV2 6. skupina T: technická (10 studentů) disponibilních hodin 12, z toho 5, Dg2, 3, IVT2 Nepovinné předměty....jsou určeny studentům všech ročníků, kteří si dle vlastního zájmu vybírají z následující nabídky: - Sborový zpěv Polyfonia - Sborový zpěv Domino - Umělecký přednes Regina Čtyřleté studium Generalizovaný učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j /99-22 ze dne ve znění změny ŠT č.j / ze dne platí pro všechny třídy čtyřletého studia na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav a byl totožný s učebním plánem posledních čtyř ročníků studia osmiletého. Blíže viz následující tabulka. 5

7 Předmět ročník Celkem za 8 let I II III IV V VI VII VIII P H T E P H T E Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk 2 0 R 2 R Latina R R R R Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis atematika Deskriptivní geometrie R R R R yzika ,66 2, ,32 18,32 21,32 18,32 Chemie ,66 2, ,32 14,32 14,32 14,32 Biologie/geologie ,66 3, ,32 17,32 17,32 17,32 Informatika a výp. R R technika Estetická výchova R Tělesná výchova Volitelný předmět R R R Volitelný předmět Volitelný předmět R Volitelný předmět 4 Celkem

8 Jazyková škola Jazyk anglický 20 hodin týdně, t.j. 4 vyučovací hodiny denně. Studium je rozděleno do následujících předmětů: 1. gramatické struktury 2. práce s textem 3. psaný projev 4. poslech 5. mluvený projev konverzace Studium může být zakončeno státní jazykovou zkouškou Jazyk německý: 20 hodin týdně 4 vyučovací hodiny denně Předměty: 1. gramatické struktury 2. psaný projev 3. poslech 4. práce s textem 5. reálie a praktická cvičení 6. konverzace Studium může být zakončeno státní jazykovou zkouškou a mezinárodní zkouškou Zertifikat Deutsch. Učební plány a osnovy večerních kurzů JŠ Jazyk německý: a) Základní tříletý kurz 1. ročník 4 hodiny týdně - t. j.120 za rok 2. ročník 4 hod. týdně - t. j. 120 za rok 3. ročník 4 h týdně - t. j. 120 za rok Kurz je možno ukončit státní základní jazykovou zkouškou nebo mezinárodní zkouškou Zertifikat Deutsch b/ Přípravný kurz - 4 hod týdně - t.j. 120 za rok Kurz je možno ukončit státní základní jazykovou zkouškou nebo mezinárodní zkouškou Zertifikat Deutsch Jazyk anglický: a) Základní tříletý kurz 1. ročník - 4 hodiny týdně - t.j. 120 za rok 2. ročník - 4 hodiny týdně - t.j. 120 za rok 3. ročník - 4 hodiny týdně - t.j. 120 za rok Tříletý kurz lze zakončit státní základní jazykovou zkouškou b) Přípravný kurz 4 hodiny týdně - t.j. 120 za rok Kurz je možno ukončit státní jazykovou zkouškou Přípravný kurz k mezinárodní zkoušce - 2 h týdně - t j.60 hodin/šk.rok Kurz končí mezinárodní zkouškou City & Guilds 7

9 1.3. Údaje o počtu ročníků, tříd a žáků Gymnázium - osmileté nižší stupeň gymnázia vyšší stupeň gymnázia třída žáků z toho dívek třída žáků z toho dívek 1.A A A A A B B A A B B A B celkem Gymnázium - čtyřleté Třída žáků z toho dívek 1.C/ D/ C/ D/ E/ C/ C/ Celkem Celkem 20 tříd, 615 žáků, z toho 362 dívek Jazyková škola počty žáků Denní pomaturitní studium absolventů středních škol (20 hodin týdně) Angličtina studentů 1 třída Němčina studentů 1 třída Celkem Večerní kurzy JA Ročník počet kurzů počet posluchačů 1. ročník ročník ročník 1 16 Přípravný kurz základní 1 16 Přípravný kurz mezinárodní 1 13 celkem

10 Večerní kurzy - JN Ročník počet kurzů počet posluchačů 3. ročník 1 6 Přípravný kurz ZD 1 21 celkem 2 27 Jazyková škola celkem: 2 kurzy, 2 třídy, 161 posluchačů a studentů Doplňková činnost 1. Pronájmy tělocvičen 2. Pronájmy laboratoří a učeben 3. Jazykové kurzy dle požadavků firem 4. Kurzy v rámci SIPVZ (školicí středisko SIPVZ) 5. Profesní počítačová diagnostika 6. Kurzy testů SCIO 7. Zkoušky pro získání ÖSD 8. Zkoušky PQ 9. Kurzy ICT mimo rámec SIPVZ 10. Vzdělávací a zájmové aktivity mládeže (výtvarné kroužky, mezinárodní zkoušky apod. dle zájmu) 2. Údaje o pracovnících 2.1. Přehled o zaměstnancích školy souhrn do 30 let let 46-důchodový věk V důchodovém věku Celkem celkem z toho žen celkem z toho žen celkem z toho žen celkem z toho žen celkem z toho žen Kvalif.učit Nekval Učitelé Učitelé celkem Provozní zaměst. Celkem Provozní a správní zaměstnanci Příjmení, Jméno Pracovní zařazení 1. Bílá Konstantina účetní, rozpočtář, finanční referent 2. Pražáková Věra rozpočtář, referent majetkové správy 3. Holubová Alena pokladní, sekretářka, personalista 4. Soldánová Eva knihovník, archivář 5. Radkovič Bohumil domovník 6. Novotná Naděžda uklízečka 7. Korbelová Emílie uklízečka 9

11 8. Prčíková Jiřina uklízečka 9. Ratajská Jarmila (ukončila ) uklízečka 10. Neuhauserová Petra (od ) uklízečka 11. Sukup Jaromír, Ing. provozář Na RD: iroslav Nešpor 2.3. Pedagogičtí pracovníci poř. číslo Příjmení, jméno, titul funkce aprobace úvazek 1. Drobilič, Josef, RNDr. ŘŠ B-CH B 3 2. aršálek, Karel, RNDr. I.ZŘŠ, statutární -Z Z Zubalíková, Jana, gr. ZŘŠ pro JŠ a dopl. činnost N-D N Pochylý Josef, gr. VP pro vyšší stupeň G Psych. 5. Krutáková Eva, gr. VP pro nižší stupeň G, předs.správní rady Gena-G A-ZSV-R PaP 6,ZSV 4, IVT 4 A 7, ZSV Austová Kateřina, gr. r-n J 17 N 3 7. Cahová arkéta, gr. TU 5.A N N Čechová-eron, athilde J J Čeledová ichaela,gr. -TV 14, TV Ensslin Lilian Ruth rodilá mluvčí A,N A-N A 17,Ak 6, Nk2 11. lachbartová Aranka,gr. ved.učitelka ÖSD- Prüfung, ved. PK N-D N Garčicová Iva, gr. TU 4.C/4 --IVT 8, 8, IVT Geršlová Ludmila, gr. TU 3.C/4, ved. učitelka HV 14, ČJ ČJ-HV souboru Domino 6, Do Havlíková Andrea, gr. TU 1.D/4 B-CH 15. Hyčka Tomáš, gr. 16. Chlumecký Zbyněk, gr. TU 8.A, správce uč. A sbírek IVT, asistent správce sítě, ved. PK IVT ved.škol.sport.klubu, ved. pož.hl. -IVT B 20, CH 5 6, IVT 18 TV-BV TV Chudosovcevová Libuše ČJ-R ČJ 20, R 3 TU 2.E/4, ved. PK Z, 4, Z 20, 18. Janků artin, gr. vedoucí -Z Re 2 hud.soub.regina 10

12 19. Jirmanová arie, gr. TU 1.A A-VV A 14,VV Kabát Libor, RNDr. správce sítě -B-IVT PR Káňa ilan správce materiálu LVVZ a TV II -TV 5, TV Kaňová Jana, PhDr. TU PO A-Č A Kašáková Jana, gr. TU 7.B, ved. PK D, správce kabinetu a sbírek D-N-R 24. Kohoutová Jana, gr. správce sbírek Dg, koordinátor IVT -Dg 25. Komoňová Věra, gr. TU 4.B Č-D D 6, N 3, R 13 IVT 20, Dg 2 Č 7, D 9, OV Kostková, Geeke A. A-N A 12 TU 2.D/4, vedoucí PK 11, 27. Krejčí Čestmír, gr. - a správce sbírek 12 A 18, Ak 28. Kovaříková Veronika, gr. Vedoucí PK A A Lašek Jiří, gr Ling ilan, gr. TU 2.C/4, ved. uč. SOČ - 7, iklínová Zdenka, PhDr. TU PO, vedoucí vzděláv.střediska N-Č N užíková Tatiana, Ing. TU 6.A B B Pernická Božena, gr. TU 6.B, ved. PK CH, 4, CH správce laboratoře, -CH 21 učebny a materiálu CH 34. Petrjanoš Jiří, gr. ved. PK TV TV-Z TV 12, Z Petrová Ilona, gr. TU 3.A -CH 10, CH Prokopová ichaela, gr. TU 3.B D-Č Č17, D Přibáň artin, PhDr. školní metodik prevence, koordinátor D-Č Č 3, D 18 IVT 38. Staněk Vlastimil TU 8.B, ved. PK -CH 21, CH Stöhrová Blanka, gr. TU 1.C/4 -CH 10, CH 40. Straka Ladislav, gr. 41. Sýkorová Eva, PhDr. TU 3.A, správce sbírek, učebny kabinetu HV, vedoucí souboru Polyfonie, ved.pk HV správce kabinetu a Č-HV A-R 15 Č 8, HV 14, Polyfonie 2 A 16, Ak 6 sbírek 42. Škapová Anna, gr. A-Sl A Švec Petr, gr. A A Trubačová Eva, RNDr. TU 7.A, předseda PK B, B-TV B 17, TV 11

13 správce kabinetu B Uhrová Božena, gr. ved. PK VV Č-VV VV Valášková Jitka, gr. N-D N 16, D Ziková Veronika, Ing. A A Žabenská Vlasta, gr. TU 2.A, správce sbírky Č, ved. PK Č Č-ZSV Č 10, ZSV 14 Na D jsou: gr. Lucie Schmalzová, gr. PhD. Ljuba Stoyanova-Stoycheva, gr. Kateřina Opálková 3. Údaje o přijímacím řízení 3.1. Gymnázium V tomto školním roce se konalo přijímací řízení formou testů, které již sedmým rokem připravila pro školu obecně prospěšná společnost SCIO a to v oblasti obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. Sestavy testů pro přijímací řízení byly náročné a profesionálně připraveny. Studenti byli informováni o možnosti vyzkoušet si tyto testy nanečisto, neboť společnost SCIO připravila pro všechny zájemce podobné sestavy testů tak, jak je čekaly při přijímacím řízení. Zkušební baterie testů si mohli všichni zájemci zakoupit u společnosti SCIO. V den otevřených dveří, který se konal 6. ledna 2007, si každý zájemce z páté i deváté třídy mohl prohlédnout celou sestavu testů přijímacího řízení z roku Stejně jako v loňském roce tak i letos zapisovali uchazeči své odpovědi do záznamových archů, které byly načteny scannerem do počítače a vyhodnoceny počítačovým programem, bez možnosti zásahu jiné osoby. Přijímací zkoušky byly vysoce objektivní, neboť jejich vyhodnocení provedl počítač bez vlivu jakéhokoliv subjektivního faktoru. Další výhodou je vysoká vypovídající hodnota u výsledků těchto testů. Třídní učitel má u přijatých studentů okamžitý přehled o talentech ve své třídě, případně o drobných nedostatcích žáků v jednotlivých předmětech, které je zapotřebí dostihnout hned na počátku studia a lépe tak překonat stres související se změnou školy a školního kolektivu. Na základě výsledků přijímacího řízení bude možné průběžně sledovat i vývoj jednotlivých studentů a porovnávat informace o tzv. přidané hodnotě První ročník nižšího stupně Přijímací zkoušku absolvovalo 61 z 63 přihlášených žáků pátých tříd. Podle předem stanovených kriterií byla sestavena výsledková listina a 30 nejlépe umístněným uchazečům, bylo vydáno rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu do oboru KKOV K/801. Zbývajícím žákům, kteří se umístnili ve výsledkové listině na 31. a dalších místech, bylo vydáno rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí. Všem uchazečům bylo přiděleno tzv. anonymní identifikační číslo, které obdrželi žáci na začátku přijímacího řízení, a pod tímto číslem bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých testů. Žáci byli rozmístněni do tříd tak, aby každý z nich seděl sám v jedné lavici a měl tak dostatek prostoru pro samostatnou práci. Jelikož přijímací řízení absolvovali dva žáci, jejichž mateřským jazykem není jazyk český, byli umístněni odděleně do jazykové učebny J3. Pro vypracování každého testu byl žákům prodloužen čas o 15 minut a pro správné porozumění textu zadání jednotlivých úloh jim asistovala gr. Vlasta Žabenská. Do prvního ročníku osmiletého studia oboru K/801 Gymnázium všeobecné nastoupilo 1.září 2007 celkem 30 studentů. 12

14 Protokol o přijímacím řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázium Břeclav) Obor: K/ ročník nižšího stupně osmiletého studia Pro školní rok 2007/2008 Počet podaných přihlášek: 63 Konalo zkoušku 23. dubna 2007: 61 Stanoveným podmínkám pro přijetí vyhovělo: 61 Přijato: 30 Počet podaných odvolání: 0 Do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého studia Gymnázia Břeclav bylo pro školní rok 2007/2008 přijato celkem 30 uchazečů. Komise: RNDr. Josef Drobilič ředitel školy RNDr. Karel aršálek zástupce ředitele školy gr. Eva Krutáková výchovný poradce Přílohou protokolu je výsledková listina RNDr. Josef Drobilič ředitel školy V Břeclavi dne 25. května

15 Čtyřleté studium Přijímací zkoušku absolvovalo v 1. kole všech 69 přihlášených uchazečů. Podle předem stanovených kriterií byla sestavena výsledková listina a 60 nejlépe umístněným uchazečům, bylo vydáno rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu do oboru KKOV K/401. Zbývajícím žákům, kteří se umístnili ve výsledkové listině na 61. a dalších místech, bylo vydáno rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí. Všem uchazečům bylo přiděleno tzv. anonymní identifikační číslo, které obdrželi na začátku přijímacího řízení a pod tímto číslem bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých testů. Žáci byli rozmístněni do tříd tak, aby každý z nich seděl samostatně v jedné lavici a měl tak dostatek prostoru pro svou práci. V tomto oboru byl jeden žák řádně omluven a zákonní zástupci požádali ředitele školy o náhradní termín, který byl rozhodnutím ředitele určen na 3. května 2007 od 8:00 hodin. Nové testy pro náhradní termín dodala společnost SCIO a průběh přijímacího řízení byl totožný jako v řádném termínu Druhé kolo přijímacího nebylo vyhlášeno, nikdo se neodvolal proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí a do prvního ročníku čtyřletého studia oboru K/401 Gymnázium bylo tedy celkem přijato 60 studentů. 14

16 Protokol o přijímacím řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázium Břeclav) Obor: K/ ročník čtyřletého studia Pro školní rok 2007/2008 Počet podaných přihlášek: 69 Konalo zkoušku 23. dubna 2007: 68 Náhradní termín 3. května 2007 Počet účastníků v náhradním termínu: 1 Stanoveným podmínkám pro přijetí vyhovělo: 68 Přijato: 60 Počet podaných odvolání: 0 Do 1. ročníku čtyřletého studia Gymnázia Břeclav bylo pro školní rok 2007/2008 přijato celkem 60 uchazečů. Komise: RNDr. Josef Drobilič ředitel školy RNDr. Karel aršálek zástupce ředitele školy gr. Josef Pochylý výchovný poradce Přílohou protokolu je výsledková listina RNDr. Josef Drobilič ředitel školy V Břeclavi dne 25. května

17 3.2. Jazyková škola Jednoleté pomaturitní studium absolventů V přijímacím řízení bylo přijato celkem 36 uchazečů, z toho 18 na jazyk anglický a 18 na jazyk německý. Uchazeči byli přijati bez přijímacího testu na základě pořadí přihlášek a maturitního vysvědčení Večerní studium JŠ Celkem bylo přijato do kurzů na základě podaných přihlášek a zaplacení zápisného a školného celkem 125 uchazečů v sedmi kurzech Statní jazykové zkoušky Pořádána byla pouze státní základní jazyková zkouška Jazyk německý: jarní termín přihlášeno 6 uchazečů 5 uspělo v písemné i ústní části Jazyk anglický: jarní termín přihlášeno 11 uchazečů, z toho 11 uchazečů uspělo v písemné i ústní části. Jazyk český pro cizince podzimní termín přihlášeni 2 uchazeči, uspěli u písemné i ústní části zkoušky 3.3. Zápis o průběhu přijímacího řízení a rozpis jednotlivých dozorů Od osmi hodin do půl deváté probíhalo setkání rodičů s ředitelem školy, kde byly zodpovězeny všechny dotazy o přijímacím řízení. RNDr. Drobilič vysvětlil rodičům i způsob vyhodnocování a seznámil je s možností odvolání proti rozhodnutí o případném nepřijetí. V 8:00 byla jednotlivými vyučujícími provedena prezence a žáci byli seznámeni s organizací celého přijímacího řízení. Pokyny pro prezenci a organizaci přijímacího řízení jsou uvedeny dále. Testy pro celé přijímací řízení připravila Obecně prospěšná společnost SCIO a do školy byly přivezeny dne 19. dubna 2007 kurýrní službou v zapečetěných obalech. Neporušenost obálek kontrolovali uchazeči vždy před začátkem jednotlivých testů. V 9:00 hodin provedl gr. Josef Pochylý kontrolu průběhu přijímacího řízení ve všech třídách bez závad. Ve čtyřletém oboru K/401 byl jeden žák řádně omluven a zákonní zástupci požádali ředitele školy o náhradní termín, který byl rozhodnutím ředitele určen na 3. května 2007 od 8:00 hodin. Nové testy pro náhradní termín dodala společnost SCIO a průběh přijímacího řízení byl totožný jako v řádném termínu viz organizační zabezpečení přijímacího řízení. Vzhledem k tomu, že se přijímacího řízení zúčastnili dva žáci, jejichž mateřským jazykem není jazyk český, byli umístněni odděleně do jazykové učebny J3. Pro vypracování každého testu byl žákům prodloužen čas o 15 minut a pro správné porozumění textu zadání jednotlivých úloh jim po celou dobu asistovala gr. Vlasta Žabenská. Vyhodnocování přijímacího řízení pro žáky z pátých i devátých tříd prováděli na počítači v kabinetě výchovné poradkyně gr. Eva Krutáková, PhDr. artin Přibáň a gr. Zubalíková již 16

18 od půl desáté, kdy obdrželi první vyplněné záznamové archy testů OSP. Záznamové archy byly naskenovány do počítače a následně vyhodnoceny v připravených souborech programu S Excel. Po vyhodnocení byla provedena následná kontrola, která potvrdila správnost výsledků u všech testů a bylo přikročeno k závěrečnému vyhodnocení přijímacího řízení. Druhý den dopoledne byla provedena ruční kontrola všech záznamových archů s výsledky, které zaznamenal skener. Po dobu skenování i vyhodnocování byli vždy přítomni minimálně dva učitelé. Vyhodnocení bylo ukončeno za přítomnosti gr. Krutákové, PhDr. Přibáně a gr. Pochylého v 16:30 hodin. Předběžné výsledky byly uveřejněny na internetové adrese a na nástěnkách ve vestibulu školy 25. dubna 2007 v 9:00 hodin. Organizační zabezpečení přijímacího řízení řádný termín Úvodní porada v 7:45 sborovna: CA, L, G, HA, ZI, CHU, KŠ, AK, LI, CHL, KR, P, ZU Osmileté studium Skupina Třída Prezence OSP AT JČ 1. sk uč. Zem CA U L I 2. sk 1.A L I G PA 3. sk 2.C/4 G PA HA SB 4. sk 2.D/4 HA SB ZI U 5. sk J3 ZI ŽA ŽA ŽA Čtyřleté studium Skupina Třída Prezence OSP AT JČ 1. sk 6.A CHU SV KŠ TA 2. sk 2.E/4 KŠ TA AK LA 3. sk 4.A AK LA LI ST 4. sk 1.D/4 LI ST ZI S 5. sk 7.A CHL S CHU SV Dozor na chodbách Čas 1. patro 2. patro 7:30 8:15 HY, K PŠ, CHL 9:30 9:45 HY, K PŠ, CHL 10:30 10:45 HY, K PŠ, CHL Vyhodnocování testů: KR, P, ZU, PY 17

19 Organizační zabezpečení přijímacího řízení náhradní termín 3. května 2007 Čtyřleté studium Prezence Třída organizace OSP AT JČ 8:00 8:30 8:30 9:30 9:45 10:30 10:45 11:30 J1 PY TA KN HA Pokyny pro prezenci a organizaci přijímacího řízení Přivítejte děti a pokuste se je uklidnit, aby se dokázaly soustředit na zkoušky. 2. Proveďte prezenci podle seznamu žáků a účast potvrďte do prezenční litiny. Žáci jsou usazeni do lavic podle předem daného zasedacího přádku (na každém místě jsou připraveny záznamové archy a malý lísteček se jménem a identifikačním číslem). Vysbírejte doklady, které žáci přinesli a založte je do připraveného dvoulistu (každý doklad musí být zřetelně označen jménem). 3. Každý žák má před sebou sadu záznamových archů (OSP, atematika a JČ) a malý ústřižek se svým jménem a přiděleným číslem (volné listy jsou v zadání testů a na učitelském stole). 4. Každý žák si musí porovnat své přidělené číslo s číslem uvedeným na záznamových arších (OSP, atematika i JČ), pokud je někde chyba, dostane nový záznamový arch, na který se vypíše správné číslo (náhradní archy ke každému testu jsou na učitelském stole). Své jméno na záznamový arch NEPÍŠE!! (Když napíše, tak se nic neděje). Lísteček si uschová a bere domů. Podle přiděleného čísla najde své pořadí ve výsledkové listině! imo tohoto lístečku si nic neodnáší a vše se sbírá!!! 5. Nyní proveďte poučení žáků o správném vyplňování testů (nakresleno na tabuli). Správná odpověď je označena ve vybraném čtvercovém poli křížkem PROPISKOU (nebo perem) z rohu do rohu! V případě, že se žák splete, tak políčko zcela vybarví a označí správnou odpověď, pokud se při kontrole rozhodne pro návrat k původní odpovědi, tak to již není možné. ůže pouze špatnou odpověď zcela vybarvit a potom nemá označenu žádnou odpověď a neodečítají se žádné části bodu. Na záznamový arch se nesmí dělat žádné poznámky, ani jej nesmí pokrčit! Vše se zpracovává na počítači!! 6. U každé otázky je vždy pouze jedna odpověď správná. Za každou správnou odpověď se započítává jeden bod. Za nevyplněnou odpověď (prázdná pole v záznamovém archu) se nepřičítá, ale ani neodečítá žádný bod. Za špatnou odpověď se odečítá 1 bod v případě pokud žák volí ze dvou možností (ANO NE), 1/3 bodu pokud žák vybírá ze čtyř možností (A, B, C, D) a ¼ bodu pokud žák vybírá z pěti možností (A, B, C, D, E). 7. Zápis do záznamového archu může student provádět pouze propisovací tužkou modré nebo černé barvy. Nesmí používat zmizík ani obyčejnou tužku!!!!!!!! 8. U přijímací zkoušky je zakázáno používat knihy, encyklopedie, slovníky, kalkulačky, mobilní telefony a další pomůcky mimo psacích potřeb! Všichni si musí vypnout mobilní telefony! 18

20 9. V případě, že potřebuje žák odejít na toaletu, odevzdá záznamový arch i s testovým zadáním dozírajícímu učiteli a v doprovodu pověřených studentů může navštívit toaletu a vrátit se zpět k vyplňování testů čas se nepřerušuje a záznam se provede pouze do protokolu o přijímacím řízení, který po celou dobu zůstává na učitelském stole. Pro jistotu všem doporučte návštěvu toalet v době přestávky mezi jednotlivými testy (vždy mají 15 minut). 10. První test bude z obecných studijních předpokladů (OSP) a na vyplnění mají 60 minut, po 15-ti minutové přestávce pokračují testem z matematiky 45 minut a po další 15-ti minutové přestávce dokončí přijímací řízení testem z jazyka českého 45 minut. Čas začátku i konce testu vždy napište na tabuli a do protokolu o přijímacím řízení! Ukončení přijímacího řízení je plánováno na 11:30 hodin. V případě, že student dokončí test před plánovaným časem, může odevzdat záznamový arch i test (samostatně ne vložený do testu!) a odejít na chodbu. Po testu z JČ vyplní žáci dotazník společnosti SCIO a mohou odcházet domů. Do ukončení přijímacího řízení není možné opustit budovu školy. 11. Předběžné výsledky budou zveřejněny nejdříve ve středu 25. dubna 2007 v 9 hodin na nástěnce ve vestibulu školy a na internetu Dejte prostor pro dotazy. 12. Výsledky prezence zaznamenejte do prezenčního seznamu a ten přineste v 8:30 do sborovny. Odevzdávání vyplněných testů i vyzvedávání obálek s dalšími testy bude vždy ve sborovně. 13. Na závěr požádejte žáky, aby si jejich rodiče vyzvedli rozhodnutí o přijetí případně nepřijetí v pátek a v pondělí od 8:00 do 15:00 hodin. Tyto pokyny nechejte ve třídě. 5 minut před koncem každého testu upozorněte žáky na čas!!!! časy testů: OSP od 8:30 do 9:30 AT od 9:45 do 10:30 JČ od 10:45 do 11:30 4. Výsledky vzdělávání a výchovy 4.1. Rekapitulace za školu Celkový počet žáků: 615 z toho děvčata: 362 chlapci: 252 Počet žáků s vyznamenáním: 162 Počet žáků, kteří prospěli: 443 Počet žáků, kteří neprospěli: 1 Počet neklasifikovaných žáků: 0 Průměrný prospěch: 1,86 Celková absence: z toho omluvená: neomluvená: hodin hodin 5 hodin Průměrná celková absence: 60,85 hodin z toho omluvená: 60,85 hodin neomluvená: 0,01 hodin 19

21 4.2. Hodnocení tříd podle prospěchu a absence Třída Třídní učitel Počet žáků Prům. známka Prům. absence Celk. absence N A 2.A gr. Vlasta Žabenská 32 1,39 45, A gr. arie Jirmanová 30 1,45 43, B gr. Božena Pernická 28 1,67 60, A gr. Ladislav Straka 29 1,69 53, B gr. ichaela Prokopová 29 1,72 49, A gr. Tomáš Hyčka 30 1,73 47, C/4 gr. Iva Garčicová 31 1,78 57, A gr. Ilona Petrová 26 1,78 63, C/4 gr. Blanka Stöhrová 34 1,84 45, C/4 gr. Ludmila Geršlová 33 1,85 68, A gr. arkéta Cahová 34 1,86 62, B gr. Jana Kašáková 32 1,90 92, C/4 gr. ilan Ling 30 1,93 94, A Ing. Tatiana užíková 28 1,96 74, B Vlastimil Staněk 29 1,98 49, B gr. Věra Komoňová 30 2,03 42, D/4 gr. Čestmír Krejčí 33 2,08 71, D/4 gr. Andrea Havlíková 34 2,12 56, A RNDr. Eva Trubačová 31 2,13 67, E/4 gr. artin Janků 31 2,24 72, Hodnocení tříd v jednotlivých předmětech Hodnocení třídy 1.A Pololetí: 2 Třídní učitel: gr. arie Jirmanová Klasifikace Počet žáků 30 Prospělo s vyznamenáním 18 Nejlepší průměr 1,00 Klasifikováno 30 Prospělo 12 Nejhorší průměr Neklasifikováno 0 Neprospělo z 1 předmětu 0 Celkový průměr 1,45 2,45 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 809/2011 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle platného znění zákona 561/2004 Sb. a souvisejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 680/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle platného znění zákona 561/2004 Sb. a souvisejících

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2011/2012 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005/2006 Obsah Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1 INFORMACE O ŠKOLE... 4 2 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 6 3 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Úvodní slovo ředitelky školy

Úvodní slovo ředitelky školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitelky školy... 3 Základní údaje o škole... 5 Charakteristika školy... 6 Školská rada... 7 Školní vzdělávací plány a školní učební plány... 7 Volitelné předměty... 7

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2011/2012 Strana (celkem 23) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2011/2012 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

GYMNÁZIUM J. S. MACHARA

GYMNÁZIUM J. S. MACHARA GYMNÁZIUM J. S. MACHARA V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 0 OBSAH strana Základní charakteristika školy 4 7 Materiálnětechnické zabezpečení výuky 7 12 Vzdělávací program školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více