VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2006/2007 dle platného znění zákona 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů zpracoval RNDr. Josef Drobilič Projednáno a schváleno pedagogickou radou Projednáno a schváleno školskou radou Předáno zřizovateli školy

2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Prostorové a materiální podmínky výuky Přehled učebních plánů a osnov Osmileté studium Čtyřleté studium Jazyková škola Údaje o počtu ročníků, tříd a žáků Gymnázium - osmileté Gymnázium - čtyřleté Jazyková škola počty žáků Doplňková činnost 9 2. ÚDE O PRACOVNÍCÍCH Přehled o zaměstnancích školy souhrn Provozní a správní zaměstnanci Pedagogičtí pracovníci ÚDE O PŘIJÍACÍ ŘÍZENÍ Gymnázium První ročník nižšího stupně Čtyřleté studium Jazyková škola Jednoleté pomaturitní studium absolventů Večerní studium JŠ Statní jazykové zkoušky Zápis o průběhu přijímacího řízení a rozpis jednotlivých dozorů VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Rekapitulace za školu Hodnocení tříd podle prospěchu a absence Hodnocení tříd v jednotlivých předmětech Úvazky učitelů Rozvrh hodin Komisionální zkoušky aturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z jazyka českého (1. termín) 109 1

3 Témata písemné maturitní zkoušky z jazyka českého (2.termín) Hodnocení písemné maturitní zkoušky z jazyka českého Výsledky maturitních zkoušek Přijímací řízení na vysoké školy Účast a výsledky v předmětových olympiádách a soutěžích Vlastní evaluace Kontrolní písemné práce SCIO Projekt devítky Cermat Studentský pohled na výuku ZPRÁVA PŘEDĚTOVÝCH KOISÍ, SOČ Anglický jazyk Německý jazyk Lehrmittelzentrum knihovna pro němčináře 5.4. rancouzský jazyk Ruský jazyk Český jazyk atematika Dějepis Zeměpis Biologie yzika Chemie Informatika a výpočetní technika OV-ZSV Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova 141 2

4 5.18. Výchovné poradenství Výchovné poradenství pro nižší stupeň gymnázia Výchovné poradenství pro vyšší stupeň gymnázia inimální preventivní program JAZYKOVÁ ŠKOLA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST Kontrolní činnost KÚ a další PO a BOZP POVINNÁ TABULKOVÁ PŘÍLOHA CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEINOVÁNA. 10.Další přílohy 1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě 2. Protokol o kontrole OSSZ 3

5 1. Charakteristika školy 1.1. Prostorové a materiální podmínky výuky Dvacet tříd denního studia na gymnáziu a dvě třídy denního pomaturitního studia cizích jazyků měly v průběhu tohoto školního roku k dispozici dvacet dva učeben pro celé třídy, z nichž ovšem šest fungovalo současně jako odborné učebny (chemie, fyzika, biologie, matematika a český jazyk). Odborné učebny s výjimkou učebny chemie byly vybaveny internetovým připojením, dataprojekcí, zčásti také ozvučením a interaktivní technologií. Podobným vybavením disponovaly taktéž jazykové učebny, učebny IVT a učebna hudební výchovy. V průběhu školního roku byly renovovány palubovky v obou tělocvičnách, další dvě třídy nižšího stupně byly vybaveny novými šatnovými skřínkami, učební blok výtvarné výchovy byl doplněn částí nového nábytkového vybavení, pořízeno bylo pět nových keramických tabulí a žákovský nábytek do dvou učeben. Nově byly pořízeny dvě síťové tiskárny, dva dataprojektory a další dva notebooky pro potřeby vyučujících. Ozvučena byla odborná učebna biologie. Stavební údržba, opravy a obnova prováděny pouze v omezeném rozsahu. Důvodem byla povinnost odvést v roce 2007 do investičního fondu kraje celkem 709 tisíc Kč, tedy téměř polovinu vlastního fondu reprodukce investičního majetku. Výše zmíněné aktivity tak byly ekonomicky uskutečnitelné pouze díky použití vlastního rezervního fondu ve výši 400 tisíc Kč. Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Jižní oravy byly vypracovány a řádně zaregistrovány dva projekty vycházející z programu obnovy a dovybavení školy. Obsahem prvního je dobudování učebního bloku chemie, přestavba půdních prostor nad hlavním průčelím na učebny a kabinety a vybudování výtahu, který by umožnil přístup pohybově hendikepovaným lidem do všech nadzemních podlaží historické budovy. Cílem druhého projektu je snížit energetickou náročnost provozu zateplením fasády a výměnou oken na obou přístavbách. Součástí původního záměru byla také výměna technologie plynové kotelny, regulace vytápění, stavební úpravy střechy nad přístavbou I, včetně odstranění zatékání a vybudování fotovoltaické elektrárny na této střeše. Tyto části záměru se však ukázaly být neslučitelné s potřebou poptávat pro jeho realizaci finanční prostředky z příslušných programů EU. Proto byla zahájena například oprava zatékající střechy nad přístavbou I z vlastních prostředků RI. Dokončena by měla být do začátku zimního období 2007/ Přehled učebních plánů a osnov Osmileté studium Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j.: /99-22 ze dne ve znění změny ŠT č.j / ze dne platil pro všechny třídy osmiletého studia. Studenti posledního ročníku si dle svého zaměření vybírali tři z následujících volitelných předmětů: 1. Anglická konverzace 2. Německá konverzace 3. Programování 4. Psychologie a pedagogika 5. Deskriptivní geometrie 6. Laboratorní cvičení z fyziky 7. Laboratorní cvičení z chemie 8. Laboratorní cvičení z biologie 9. Seminář a cvičení z 10. Seminář a cvičení z 11. Seminář a cvičení z B 4

6 12. Seminář a cvičení z CH 13. Dějepisný seminář 14. Zeměpisný seminář 15. Seminář ze základů společenských věd 16. Literární seminář Studenti předposledního ročníku si volí dva předměty z prvních devíti z výše uvedeného seznamu. Disponibilní hodiny v 5. až 7. ročníku jsou přiděleny pro všechny studenty daného ročníku jednotně dle učebního plánu Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, schváleného Pedagogickou radou dne pod č.j. 1314/2006. V 8. ročníku studia přidělení disponibilních hodin respektuje zaměření studentů na obory přírodovědné, společenské, ekonomické a technické následovně: 1. skupina P: přírodovědná (18 studentů) disponibilních hodin 12 z toho 6, 2, CH2, B2 2. skupina H: společenskovědní (33 studentů) disponibilních hodin 12, z toho ZSV4, D3,Z2, 3 3. skupina E: ekonomická (29 studentů) disponibilních hodin 12, z toho 6, D2, IVT2, ZSV2 6. skupina T: technická (10 studentů) disponibilních hodin 12, z toho 5, Dg2, 3, IVT2 Nepovinné předměty....jsou určeny studentům všech ročníků, kteří si dle vlastního zájmu vybírají z následující nabídky: - Sborový zpěv Polyfonia - Sborový zpěv Domino - Umělecký přednes Regina Čtyřleté studium Generalizovaný učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j /99-22 ze dne ve znění změny ŠT č.j / ze dne platí pro všechny třídy čtyřletého studia na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav a byl totožný s učebním plánem posledních čtyř ročníků studia osmiletého. Blíže viz následující tabulka. 5

7 Předmět ročník Celkem za 8 let I II III IV V VI VII VIII P H T E P H T E Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk 2 0 R 2 R Latina R R R R Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis atematika Deskriptivní geometrie R R R R yzika ,66 2, ,32 18,32 21,32 18,32 Chemie ,66 2, ,32 14,32 14,32 14,32 Biologie/geologie ,66 3, ,32 17,32 17,32 17,32 Informatika a výp. R R technika Estetická výchova R Tělesná výchova Volitelný předmět R R R Volitelný předmět Volitelný předmět R Volitelný předmět 4 Celkem

8 Jazyková škola Jazyk anglický 20 hodin týdně, t.j. 4 vyučovací hodiny denně. Studium je rozděleno do následujících předmětů: 1. gramatické struktury 2. práce s textem 3. psaný projev 4. poslech 5. mluvený projev konverzace Studium může být zakončeno státní jazykovou zkouškou Jazyk německý: 20 hodin týdně 4 vyučovací hodiny denně Předměty: 1. gramatické struktury 2. psaný projev 3. poslech 4. práce s textem 5. reálie a praktická cvičení 6. konverzace Studium může být zakončeno státní jazykovou zkouškou a mezinárodní zkouškou Zertifikat Deutsch. Učební plány a osnovy večerních kurzů JŠ Jazyk německý: a) Základní tříletý kurz 1. ročník 4 hodiny týdně - t. j.120 za rok 2. ročník 4 hod. týdně - t. j. 120 za rok 3. ročník 4 h týdně - t. j. 120 za rok Kurz je možno ukončit státní základní jazykovou zkouškou nebo mezinárodní zkouškou Zertifikat Deutsch b/ Přípravný kurz - 4 hod týdně - t.j. 120 za rok Kurz je možno ukončit státní základní jazykovou zkouškou nebo mezinárodní zkouškou Zertifikat Deutsch Jazyk anglický: a) Základní tříletý kurz 1. ročník - 4 hodiny týdně - t.j. 120 za rok 2. ročník - 4 hodiny týdně - t.j. 120 za rok 3. ročník - 4 hodiny týdně - t.j. 120 za rok Tříletý kurz lze zakončit státní základní jazykovou zkouškou b) Přípravný kurz 4 hodiny týdně - t.j. 120 za rok Kurz je možno ukončit státní jazykovou zkouškou Přípravný kurz k mezinárodní zkoušce - 2 h týdně - t j.60 hodin/šk.rok Kurz končí mezinárodní zkouškou City & Guilds 7

9 1.3. Údaje o počtu ročníků, tříd a žáků Gymnázium - osmileté nižší stupeň gymnázia vyšší stupeň gymnázia třída žáků z toho dívek třída žáků z toho dívek 1.A A A A A B B A A B B A B celkem Gymnázium - čtyřleté Třída žáků z toho dívek 1.C/ D/ C/ D/ E/ C/ C/ Celkem Celkem 20 tříd, 615 žáků, z toho 362 dívek Jazyková škola počty žáků Denní pomaturitní studium absolventů středních škol (20 hodin týdně) Angličtina studentů 1 třída Němčina studentů 1 třída Celkem Večerní kurzy JA Ročník počet kurzů počet posluchačů 1. ročník ročník ročník 1 16 Přípravný kurz základní 1 16 Přípravný kurz mezinárodní 1 13 celkem

10 Večerní kurzy - JN Ročník počet kurzů počet posluchačů 3. ročník 1 6 Přípravný kurz ZD 1 21 celkem 2 27 Jazyková škola celkem: 2 kurzy, 2 třídy, 161 posluchačů a studentů Doplňková činnost 1. Pronájmy tělocvičen 2. Pronájmy laboratoří a učeben 3. Jazykové kurzy dle požadavků firem 4. Kurzy v rámci SIPVZ (školicí středisko SIPVZ) 5. Profesní počítačová diagnostika 6. Kurzy testů SCIO 7. Zkoušky pro získání ÖSD 8. Zkoušky PQ 9. Kurzy ICT mimo rámec SIPVZ 10. Vzdělávací a zájmové aktivity mládeže (výtvarné kroužky, mezinárodní zkoušky apod. dle zájmu) 2. Údaje o pracovnících 2.1. Přehled o zaměstnancích školy souhrn do 30 let let 46-důchodový věk V důchodovém věku Celkem celkem z toho žen celkem z toho žen celkem z toho žen celkem z toho žen celkem z toho žen Kvalif.učit Nekval Učitelé Učitelé celkem Provozní zaměst. Celkem Provozní a správní zaměstnanci Příjmení, Jméno Pracovní zařazení 1. Bílá Konstantina účetní, rozpočtář, finanční referent 2. Pražáková Věra rozpočtář, referent majetkové správy 3. Holubová Alena pokladní, sekretářka, personalista 4. Soldánová Eva knihovník, archivář 5. Radkovič Bohumil domovník 6. Novotná Naděžda uklízečka 7. Korbelová Emílie uklízečka 9

11 8. Prčíková Jiřina uklízečka 9. Ratajská Jarmila (ukončila ) uklízečka 10. Neuhauserová Petra (od ) uklízečka 11. Sukup Jaromír, Ing. provozář Na RD: iroslav Nešpor 2.3. Pedagogičtí pracovníci poř. číslo Příjmení, jméno, titul funkce aprobace úvazek 1. Drobilič, Josef, RNDr. ŘŠ B-CH B 3 2. aršálek, Karel, RNDr. I.ZŘŠ, statutární -Z Z Zubalíková, Jana, gr. ZŘŠ pro JŠ a dopl. činnost N-D N Pochylý Josef, gr. VP pro vyšší stupeň G Psych. 5. Krutáková Eva, gr. VP pro nižší stupeň G, předs.správní rady Gena-G A-ZSV-R PaP 6,ZSV 4, IVT 4 A 7, ZSV Austová Kateřina, gr. r-n J 17 N 3 7. Cahová arkéta, gr. TU 5.A N N Čechová-eron, athilde J J Čeledová ichaela,gr. -TV 14, TV Ensslin Lilian Ruth rodilá mluvčí A,N A-N A 17,Ak 6, Nk2 11. lachbartová Aranka,gr. ved.učitelka ÖSD- Prüfung, ved. PK N-D N Garčicová Iva, gr. TU 4.C/4 --IVT 8, 8, IVT Geršlová Ludmila, gr. TU 3.C/4, ved. učitelka HV 14, ČJ ČJ-HV souboru Domino 6, Do Havlíková Andrea, gr. TU 1.D/4 B-CH 15. Hyčka Tomáš, gr. 16. Chlumecký Zbyněk, gr. TU 8.A, správce uč. A sbírek IVT, asistent správce sítě, ved. PK IVT ved.škol.sport.klubu, ved. pož.hl. -IVT B 20, CH 5 6, IVT 18 TV-BV TV Chudosovcevová Libuše ČJ-R ČJ 20, R 3 TU 2.E/4, ved. PK Z, 4, Z 20, 18. Janků artin, gr. vedoucí -Z Re 2 hud.soub.regina 10

12 19. Jirmanová arie, gr. TU 1.A A-VV A 14,VV Kabát Libor, RNDr. správce sítě -B-IVT PR Káňa ilan správce materiálu LVVZ a TV II -TV 5, TV Kaňová Jana, PhDr. TU PO A-Č A Kašáková Jana, gr. TU 7.B, ved. PK D, správce kabinetu a sbírek D-N-R 24. Kohoutová Jana, gr. správce sbírek Dg, koordinátor IVT -Dg 25. Komoňová Věra, gr. TU 4.B Č-D D 6, N 3, R 13 IVT 20, Dg 2 Č 7, D 9, OV Kostková, Geeke A. A-N A 12 TU 2.D/4, vedoucí PK 11, 27. Krejčí Čestmír, gr. - a správce sbírek 12 A 18, Ak 28. Kovaříková Veronika, gr. Vedoucí PK A A Lašek Jiří, gr Ling ilan, gr. TU 2.C/4, ved. uč. SOČ - 7, iklínová Zdenka, PhDr. TU PO, vedoucí vzděláv.střediska N-Č N užíková Tatiana, Ing. TU 6.A B B Pernická Božena, gr. TU 6.B, ved. PK CH, 4, CH správce laboratoře, -CH 21 učebny a materiálu CH 34. Petrjanoš Jiří, gr. ved. PK TV TV-Z TV 12, Z Petrová Ilona, gr. TU 3.A -CH 10, CH Prokopová ichaela, gr. TU 3.B D-Č Č17, D Přibáň artin, PhDr. školní metodik prevence, koordinátor D-Č Č 3, D 18 IVT 38. Staněk Vlastimil TU 8.B, ved. PK -CH 21, CH Stöhrová Blanka, gr. TU 1.C/4 -CH 10, CH 40. Straka Ladislav, gr. 41. Sýkorová Eva, PhDr. TU 3.A, správce sbírek, učebny kabinetu HV, vedoucí souboru Polyfonie, ved.pk HV správce kabinetu a Č-HV A-R 15 Č 8, HV 14, Polyfonie 2 A 16, Ak 6 sbírek 42. Škapová Anna, gr. A-Sl A Švec Petr, gr. A A Trubačová Eva, RNDr. TU 7.A, předseda PK B, B-TV B 17, TV 11

13 správce kabinetu B Uhrová Božena, gr. ved. PK VV Č-VV VV Valášková Jitka, gr. N-D N 16, D Ziková Veronika, Ing. A A Žabenská Vlasta, gr. TU 2.A, správce sbírky Č, ved. PK Č Č-ZSV Č 10, ZSV 14 Na D jsou: gr. Lucie Schmalzová, gr. PhD. Ljuba Stoyanova-Stoycheva, gr. Kateřina Opálková 3. Údaje o přijímacím řízení 3.1. Gymnázium V tomto školním roce se konalo přijímací řízení formou testů, které již sedmým rokem připravila pro školu obecně prospěšná společnost SCIO a to v oblasti obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. Sestavy testů pro přijímací řízení byly náročné a profesionálně připraveny. Studenti byli informováni o možnosti vyzkoušet si tyto testy nanečisto, neboť společnost SCIO připravila pro všechny zájemce podobné sestavy testů tak, jak je čekaly při přijímacím řízení. Zkušební baterie testů si mohli všichni zájemci zakoupit u společnosti SCIO. V den otevřených dveří, který se konal 6. ledna 2007, si každý zájemce z páté i deváté třídy mohl prohlédnout celou sestavu testů přijímacího řízení z roku Stejně jako v loňském roce tak i letos zapisovali uchazeči své odpovědi do záznamových archů, které byly načteny scannerem do počítače a vyhodnoceny počítačovým programem, bez možnosti zásahu jiné osoby. Přijímací zkoušky byly vysoce objektivní, neboť jejich vyhodnocení provedl počítač bez vlivu jakéhokoliv subjektivního faktoru. Další výhodou je vysoká vypovídající hodnota u výsledků těchto testů. Třídní učitel má u přijatých studentů okamžitý přehled o talentech ve své třídě, případně o drobných nedostatcích žáků v jednotlivých předmětech, které je zapotřebí dostihnout hned na počátku studia a lépe tak překonat stres související se změnou školy a školního kolektivu. Na základě výsledků přijímacího řízení bude možné průběžně sledovat i vývoj jednotlivých studentů a porovnávat informace o tzv. přidané hodnotě První ročník nižšího stupně Přijímací zkoušku absolvovalo 61 z 63 přihlášených žáků pátých tříd. Podle předem stanovených kriterií byla sestavena výsledková listina a 30 nejlépe umístněným uchazečům, bylo vydáno rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu do oboru KKOV K/801. Zbývajícím žákům, kteří se umístnili ve výsledkové listině na 31. a dalších místech, bylo vydáno rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí. Všem uchazečům bylo přiděleno tzv. anonymní identifikační číslo, které obdrželi žáci na začátku přijímacího řízení, a pod tímto číslem bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých testů. Žáci byli rozmístněni do tříd tak, aby každý z nich seděl sám v jedné lavici a měl tak dostatek prostoru pro samostatnou práci. Jelikož přijímací řízení absolvovali dva žáci, jejichž mateřským jazykem není jazyk český, byli umístněni odděleně do jazykové učebny J3. Pro vypracování každého testu byl žákům prodloužen čas o 15 minut a pro správné porozumění textu zadání jednotlivých úloh jim asistovala gr. Vlasta Žabenská. Do prvního ročníku osmiletého studia oboru K/801 Gymnázium všeobecné nastoupilo 1.září 2007 celkem 30 studentů. 12

14 Protokol o přijímacím řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázium Břeclav) Obor: K/ ročník nižšího stupně osmiletého studia Pro školní rok 2007/2008 Počet podaných přihlášek: 63 Konalo zkoušku 23. dubna 2007: 61 Stanoveným podmínkám pro přijetí vyhovělo: 61 Přijato: 30 Počet podaných odvolání: 0 Do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého studia Gymnázia Břeclav bylo pro školní rok 2007/2008 přijato celkem 30 uchazečů. Komise: RNDr. Josef Drobilič ředitel školy RNDr. Karel aršálek zástupce ředitele školy gr. Eva Krutáková výchovný poradce Přílohou protokolu je výsledková listina RNDr. Josef Drobilič ředitel školy V Břeclavi dne 25. května

15 Čtyřleté studium Přijímací zkoušku absolvovalo v 1. kole všech 69 přihlášených uchazečů. Podle předem stanovených kriterií byla sestavena výsledková listina a 60 nejlépe umístněným uchazečům, bylo vydáno rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu do oboru KKOV K/401. Zbývajícím žákům, kteří se umístnili ve výsledkové listině na 61. a dalších místech, bylo vydáno rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí. Všem uchazečům bylo přiděleno tzv. anonymní identifikační číslo, které obdrželi na začátku přijímacího řízení a pod tímto číslem bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých testů. Žáci byli rozmístněni do tříd tak, aby každý z nich seděl samostatně v jedné lavici a měl tak dostatek prostoru pro svou práci. V tomto oboru byl jeden žák řádně omluven a zákonní zástupci požádali ředitele školy o náhradní termín, který byl rozhodnutím ředitele určen na 3. května 2007 od 8:00 hodin. Nové testy pro náhradní termín dodala společnost SCIO a průběh přijímacího řízení byl totožný jako v řádném termínu Druhé kolo přijímacího nebylo vyhlášeno, nikdo se neodvolal proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí a do prvního ročníku čtyřletého studia oboru K/401 Gymnázium bylo tedy celkem přijato 60 studentů. 14

16 Protokol o přijímacím řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázium Břeclav) Obor: K/ ročník čtyřletého studia Pro školní rok 2007/2008 Počet podaných přihlášek: 69 Konalo zkoušku 23. dubna 2007: 68 Náhradní termín 3. května 2007 Počet účastníků v náhradním termínu: 1 Stanoveným podmínkám pro přijetí vyhovělo: 68 Přijato: 60 Počet podaných odvolání: 0 Do 1. ročníku čtyřletého studia Gymnázia Břeclav bylo pro školní rok 2007/2008 přijato celkem 60 uchazečů. Komise: RNDr. Josef Drobilič ředitel školy RNDr. Karel aršálek zástupce ředitele školy gr. Josef Pochylý výchovný poradce Přílohou protokolu je výsledková listina RNDr. Josef Drobilič ředitel školy V Břeclavi dne 25. května

17 3.2. Jazyková škola Jednoleté pomaturitní studium absolventů V přijímacím řízení bylo přijato celkem 36 uchazečů, z toho 18 na jazyk anglický a 18 na jazyk německý. Uchazeči byli přijati bez přijímacího testu na základě pořadí přihlášek a maturitního vysvědčení Večerní studium JŠ Celkem bylo přijato do kurzů na základě podaných přihlášek a zaplacení zápisného a školného celkem 125 uchazečů v sedmi kurzech Statní jazykové zkoušky Pořádána byla pouze státní základní jazyková zkouška Jazyk německý: jarní termín přihlášeno 6 uchazečů 5 uspělo v písemné i ústní části Jazyk anglický: jarní termín přihlášeno 11 uchazečů, z toho 11 uchazečů uspělo v písemné i ústní části. Jazyk český pro cizince podzimní termín přihlášeni 2 uchazeči, uspěli u písemné i ústní části zkoušky 3.3. Zápis o průběhu přijímacího řízení a rozpis jednotlivých dozorů Od osmi hodin do půl deváté probíhalo setkání rodičů s ředitelem školy, kde byly zodpovězeny všechny dotazy o přijímacím řízení. RNDr. Drobilič vysvětlil rodičům i způsob vyhodnocování a seznámil je s možností odvolání proti rozhodnutí o případném nepřijetí. V 8:00 byla jednotlivými vyučujícími provedena prezence a žáci byli seznámeni s organizací celého přijímacího řízení. Pokyny pro prezenci a organizaci přijímacího řízení jsou uvedeny dále. Testy pro celé přijímací řízení připravila Obecně prospěšná společnost SCIO a do školy byly přivezeny dne 19. dubna 2007 kurýrní službou v zapečetěných obalech. Neporušenost obálek kontrolovali uchazeči vždy před začátkem jednotlivých testů. V 9:00 hodin provedl gr. Josef Pochylý kontrolu průběhu přijímacího řízení ve všech třídách bez závad. Ve čtyřletém oboru K/401 byl jeden žák řádně omluven a zákonní zástupci požádali ředitele školy o náhradní termín, který byl rozhodnutím ředitele určen na 3. května 2007 od 8:00 hodin. Nové testy pro náhradní termín dodala společnost SCIO a průběh přijímacího řízení byl totožný jako v řádném termínu viz organizační zabezpečení přijímacího řízení. Vzhledem k tomu, že se přijímacího řízení zúčastnili dva žáci, jejichž mateřským jazykem není jazyk český, byli umístněni odděleně do jazykové učebny J3. Pro vypracování každého testu byl žákům prodloužen čas o 15 minut a pro správné porozumění textu zadání jednotlivých úloh jim po celou dobu asistovala gr. Vlasta Žabenská. Vyhodnocování přijímacího řízení pro žáky z pátých i devátých tříd prováděli na počítači v kabinetě výchovné poradkyně gr. Eva Krutáková, PhDr. artin Přibáň a gr. Zubalíková již 16

18 od půl desáté, kdy obdrželi první vyplněné záznamové archy testů OSP. Záznamové archy byly naskenovány do počítače a následně vyhodnoceny v připravených souborech programu S Excel. Po vyhodnocení byla provedena následná kontrola, která potvrdila správnost výsledků u všech testů a bylo přikročeno k závěrečnému vyhodnocení přijímacího řízení. Druhý den dopoledne byla provedena ruční kontrola všech záznamových archů s výsledky, které zaznamenal skener. Po dobu skenování i vyhodnocování byli vždy přítomni minimálně dva učitelé. Vyhodnocení bylo ukončeno za přítomnosti gr. Krutákové, PhDr. Přibáně a gr. Pochylého v 16:30 hodin. Předběžné výsledky byly uveřejněny na internetové adrese a na nástěnkách ve vestibulu školy 25. dubna 2007 v 9:00 hodin. Organizační zabezpečení přijímacího řízení řádný termín Úvodní porada v 7:45 sborovna: CA, L, G, HA, ZI, CHU, KŠ, AK, LI, CHL, KR, P, ZU Osmileté studium Skupina Třída Prezence OSP AT JČ 1. sk uč. Zem CA U L I 2. sk 1.A L I G PA 3. sk 2.C/4 G PA HA SB 4. sk 2.D/4 HA SB ZI U 5. sk J3 ZI ŽA ŽA ŽA Čtyřleté studium Skupina Třída Prezence OSP AT JČ 1. sk 6.A CHU SV KŠ TA 2. sk 2.E/4 KŠ TA AK LA 3. sk 4.A AK LA LI ST 4. sk 1.D/4 LI ST ZI S 5. sk 7.A CHL S CHU SV Dozor na chodbách Čas 1. patro 2. patro 7:30 8:15 HY, K PŠ, CHL 9:30 9:45 HY, K PŠ, CHL 10:30 10:45 HY, K PŠ, CHL Vyhodnocování testů: KR, P, ZU, PY 17

19 Organizační zabezpečení přijímacího řízení náhradní termín 3. května 2007 Čtyřleté studium Prezence Třída organizace OSP AT JČ 8:00 8:30 8:30 9:30 9:45 10:30 10:45 11:30 J1 PY TA KN HA Pokyny pro prezenci a organizaci přijímacího řízení Přivítejte děti a pokuste se je uklidnit, aby se dokázaly soustředit na zkoušky. 2. Proveďte prezenci podle seznamu žáků a účast potvrďte do prezenční litiny. Žáci jsou usazeni do lavic podle předem daného zasedacího přádku (na každém místě jsou připraveny záznamové archy a malý lísteček se jménem a identifikačním číslem). Vysbírejte doklady, které žáci přinesli a založte je do připraveného dvoulistu (každý doklad musí být zřetelně označen jménem). 3. Každý žák má před sebou sadu záznamových archů (OSP, atematika a JČ) a malý ústřižek se svým jménem a přiděleným číslem (volné listy jsou v zadání testů a na učitelském stole). 4. Každý žák si musí porovnat své přidělené číslo s číslem uvedeným na záznamových arších (OSP, atematika i JČ), pokud je někde chyba, dostane nový záznamový arch, na který se vypíše správné číslo (náhradní archy ke každému testu jsou na učitelském stole). Své jméno na záznamový arch NEPÍŠE!! (Když napíše, tak se nic neděje). Lísteček si uschová a bere domů. Podle přiděleného čísla najde své pořadí ve výsledkové listině! imo tohoto lístečku si nic neodnáší a vše se sbírá!!! 5. Nyní proveďte poučení žáků o správném vyplňování testů (nakresleno na tabuli). Správná odpověď je označena ve vybraném čtvercovém poli křížkem PROPISKOU (nebo perem) z rohu do rohu! V případě, že se žák splete, tak políčko zcela vybarví a označí správnou odpověď, pokud se při kontrole rozhodne pro návrat k původní odpovědi, tak to již není možné. ůže pouze špatnou odpověď zcela vybarvit a potom nemá označenu žádnou odpověď a neodečítají se žádné části bodu. Na záznamový arch se nesmí dělat žádné poznámky, ani jej nesmí pokrčit! Vše se zpracovává na počítači!! 6. U každé otázky je vždy pouze jedna odpověď správná. Za každou správnou odpověď se započítává jeden bod. Za nevyplněnou odpověď (prázdná pole v záznamovém archu) se nepřičítá, ale ani neodečítá žádný bod. Za špatnou odpověď se odečítá 1 bod v případě pokud žák volí ze dvou možností (ANO NE), 1/3 bodu pokud žák vybírá ze čtyř možností (A, B, C, D) a ¼ bodu pokud žák vybírá z pěti možností (A, B, C, D, E). 7. Zápis do záznamového archu může student provádět pouze propisovací tužkou modré nebo černé barvy. Nesmí používat zmizík ani obyčejnou tužku!!!!!!!! 8. U přijímací zkoušky je zakázáno používat knihy, encyklopedie, slovníky, kalkulačky, mobilní telefony a další pomůcky mimo psacích potřeb! Všichni si musí vypnout mobilní telefony! 18

20 9. V případě, že potřebuje žák odejít na toaletu, odevzdá záznamový arch i s testovým zadáním dozírajícímu učiteli a v doprovodu pověřených studentů může navštívit toaletu a vrátit se zpět k vyplňování testů čas se nepřerušuje a záznam se provede pouze do protokolu o přijímacím řízení, který po celou dobu zůstává na učitelském stole. Pro jistotu všem doporučte návštěvu toalet v době přestávky mezi jednotlivými testy (vždy mají 15 minut). 10. První test bude z obecných studijních předpokladů (OSP) a na vyplnění mají 60 minut, po 15-ti minutové přestávce pokračují testem z matematiky 45 minut a po další 15-ti minutové přestávce dokončí přijímací řízení testem z jazyka českého 45 minut. Čas začátku i konce testu vždy napište na tabuli a do protokolu o přijímacím řízení! Ukončení přijímacího řízení je plánováno na 11:30 hodin. V případě, že student dokončí test před plánovaným časem, může odevzdat záznamový arch i test (samostatně ne vložený do testu!) a odejít na chodbu. Po testu z JČ vyplní žáci dotazník společnosti SCIO a mohou odcházet domů. Do ukončení přijímacího řízení není možné opustit budovu školy. 11. Předběžné výsledky budou zveřejněny nejdříve ve středu 25. dubna 2007 v 9 hodin na nástěnce ve vestibulu školy a na internetu Dejte prostor pro dotazy. 12. Výsledky prezence zaznamenejte do prezenčního seznamu a ten přineste v 8:30 do sborovny. Odevzdávání vyplněných testů i vyzvedávání obálek s dalšími testy bude vždy ve sborovně. 13. Na závěr požádejte žáky, aby si jejich rodiče vyzvedli rozhodnutí o přijetí případně nepřijetí v pátek a v pondělí od 8:00 do 15:00 hodin. Tyto pokyny nechejte ve třídě. 5 minut před koncem každého testu upozorněte žáky na čas!!!! časy testů: OSP od 8:30 do 9:30 AT od 9:45 do 10:30 JČ od 10:45 do 11:30 4. Výsledky vzdělávání a výchovy 4.1. Rekapitulace za školu Celkový počet žáků: 615 z toho děvčata: 362 chlapci: 252 Počet žáků s vyznamenáním: 162 Počet žáků, kteří prospěli: 443 Počet žáků, kteří neprospěli: 1 Počet neklasifikovaných žáků: 0 Průměrný prospěch: 1,86 Celková absence: z toho omluvená: neomluvená: hodin hodin 5 hodin Průměrná celková absence: 60,85 hodin z toho omluvená: 60,85 hodin neomluvená: 0,01 hodin 19

21 4.2. Hodnocení tříd podle prospěchu a absence Třída Třídní učitel Počet žáků Prům. známka Prům. absence Celk. absence N A 2.A gr. Vlasta Žabenská 32 1,39 45, A gr. arie Jirmanová 30 1,45 43, B gr. Božena Pernická 28 1,67 60, A gr. Ladislav Straka 29 1,69 53, B gr. ichaela Prokopová 29 1,72 49, A gr. Tomáš Hyčka 30 1,73 47, C/4 gr. Iva Garčicová 31 1,78 57, A gr. Ilona Petrová 26 1,78 63, C/4 gr. Blanka Stöhrová 34 1,84 45, C/4 gr. Ludmila Geršlová 33 1,85 68, A gr. arkéta Cahová 34 1,86 62, B gr. Jana Kašáková 32 1,90 92, C/4 gr. ilan Ling 30 1,93 94, A Ing. Tatiana užíková 28 1,96 74, B Vlastimil Staněk 29 1,98 49, B gr. Věra Komoňová 30 2,03 42, D/4 gr. Čestmír Krejčí 33 2,08 71, D/4 gr. Andrea Havlíková 34 2,12 56, A RNDr. Eva Trubačová 31 2,13 67, E/4 gr. artin Janků 31 2,24 72, Hodnocení tříd v jednotlivých předmětech Hodnocení třídy 1.A Pololetí: 2 Třídní učitel: gr. arie Jirmanová Klasifikace Počet žáků 30 Prospělo s vyznamenáním 18 Nejlepší průměr 1,00 Klasifikováno 30 Prospělo 12 Nejhorší průměr Neklasifikováno 0 Neprospělo z 1 předmětu 0 Celkový průměr 1,45 2,45 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2007/2008 dle platného znění zákona 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů zpracoval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 dle platného znění zákona 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů zpracoval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 809/2011 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle platného znění zákona 561/2004 Sb. a souvisejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 715/2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/2012 dle platného znění zákona 561/2004 Sb. a souvisejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 680/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle platného znění zákona 561/2004 Sb. a souvisejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 723/2013 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/2013 dle platného znění zákona 561/2004 Sb. a souvisejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 660/2015 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2014/2015 dle platného znění zákona 561/2004 Sb. a souvisejících

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1. za školní rok 2009/2010

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1. za školní rok 2009/2010 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2009/2010 dle platného znění zákona 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů zpracoval

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 1. Gymnázium Břeclav je rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 14 694/99-21 zařazeno do sítě škol

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 29/ zpracováno dne: 28.. 2. Chv Chování 6 Čj Český jazyk a literatura 5 M Matematika 6.88 Tv Tělesná výchova 6 Pu Prvouka 6.25 Pc Pracovní činnosti 6 Vv Výtvarná

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice 1. Úvod Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2011/2012 VÝTAH Ředitel školy rozhoduje

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Lány 2, Ivančice

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Lány 2, Ivančice Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2, 664 91 Ivančice Identifikátor školy: 600 014 053 Termín kontroly na místě: 24. květen 2004 %UA^

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor: 600 013 065 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2012/2013 č.j. GJŠS/32/2013 1. Úvod (výtah)

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK. ROK 2007/2008, 1. POLOLETÍ

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK. ROK 2007/2008, 1. POLOLETÍ PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK. ROK 2007/2008, 1. POLOLETÍ Přehled u třídy 1.A Třídní učitel: Havlíková Vladana Počet žáků celkem: 23 Změny v počtu žáků z toho dívek: 8 ubylo: 0 chlapců: 15 přibylo: 0 1

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více