Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK"

Transkript

1 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Závodní stravování nárok na poskytnutí oběda za sníženou úhradu Dotaz: Jsem učitelka základní školy. Rozvrh hodin mám stanovený tak, že učím jen čtyři dny v týdnu. Mám nárok na dotovaný oběd i v den, kdy neučím? Odpověď: Legislativní východiska: - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů Příspěvková organizace zabezpečuje zaměstnancům závodní stravování za podmínek stanovených vyhláškou č. 84/2005 Sb., která stanoví, že organizace poskytuje strávníkům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň tři hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Z uvedeného je zřejmé, že se poskytnutí oběda za sníženou úhradu váže na místo výkonu práce, které je sjednáno v pracovní smlouvě. Pracovní doba pedagogických pracovníků se skládá jednak z výkonu přímé pedagogické činnosti a jednak z výkonu práce související s přímou pedagogickou činností. Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel. Jde-li o výkon jiné práce než je výše uvedeno, vykonává pedagogický pracovník sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí. Náklady, které pedagogickému pracovníkovi ale takto vzniknou, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem závislé práce, a hradí je pedagogický pracovník, pokud není dohodnuto jinak. Po potřebu posouzení vzniku nároku na sníženou úhradu ceny oběda je nutné vzít v úvahu celý rozvrh týdenní pracovní doby zaměstnance (povinnost zaměstnavatele je vypracovat jej písemně). V uvedeném případě je tedy nutné vyhodnotit, kde pedagogický pracovník bude vykonávat nepřímou pedagogickou činnost v den, kdy nevykonává přímou pedagogickou činnost. Pokud ji bude vykonávat v rozsahu alespoň tři hodiny ve škole, pak má nepochybně nárok na sníženou úhradu oběda. Závěr: Závodní stravování za sníženou úhradu lze poskytnout pedagogickému pracovníkovi příspěvkové organizace pouze za podmínky, že má stanovenou směnu a v průběhu této směny odpracuje minimálně tři hodiny, a to v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. I když pedagogický pracovník v určitý den nekoná žádnou přímou pedagogickou činnost, ale zaměstnavatel rozvrhl na tentýž den práce související s přímou pedagogickou činností, je nutno respektovat, že tento pedagogický pracovník odpracoval pracovní směnu a vznikají mu stejné pracovněprávní nároky, jako kdyby v tentýž den vykonával i přímou pedagogickou činnost. 1

2 Metodické poradny pro vedoucí vychovatele/vychovatelky školních družin Téma: Školní družina v právních normách od 1. září 2012 Obsah: 1. Změny ve vyhlášce o zájmovém vzdělávání. 2. Změny v získání odborné kvalifikace vychovatele. 3. Různé. Diskuse. Určeno pro ŠD Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Frýdek-Místek :30-12:00 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 okresu Nový Jičín :30-12:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 okresu Ostrava, Karviná :30-12:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Rozsah: 4 h Úč. poplatek: 590 Kč Lektor: Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Přihlášky: do pěti pracovních dnů před termínem jednotlivé akce na adresu odloučeného pracoviště, které akci pořádá Mgr. Jarka Grosmanová tel.: II. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační Přehled plánovaných kvalifikačních studií zahájení listopad/prosinec 2012 V nově vyhlašovaných skupinách registrujeme již přihlášené zájemce. název studia Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium pedagogiky podle 22 odst. 1. písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. asistent pedagoga číslo studia termín zahájení volná místa naplněno místo konání OP Opava OP Opava Studium pedagogiky podle 22 odst. 1. písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č.317/2005 Sb volná místa OP Opava Podrobnosti naleznete na našem webu Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení. Absolvováním tohoto akreditovaného studia splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak ukládá 5, odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb. 2

3 Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících - 33 Ředitel školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, který nezískal znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle 24 odst. 4 písm. a) a vykonává činnost ředitele školy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, může vykonávat tuto činnost nejdéle po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nevykonává činnost ředitele školy alespoň 10 let. Zákon nabyl účinnosti dne Studium je organizováno ve 4 modulech v souladu se standardy MŠMT ČR: Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství Pracovní právo Financování školy Organizace školy a pedagogického procesu Vzdělávací program zahrnuje 104 hodin přímé výuky, 8 hodin závěrečného semináře a odbornou stáž v rozsahu 24 hodin. Každý účastník obdrží studijní materiály, které zahrnují podrobný obsah jednotlivých modulů. Ukončení studia: Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. Číslo akce: cyklus: vyučovacích hodin 2. cyklus: vyučovacích hodin 3. cyklus: vyučovacích hodin 4. cyklus: vyučovacích hodin 5. cyklus: vyučovacích hodin 6. cyklus vyučovacích hodin 7. cyklus: vyučovacích hodin Obhajoby: Doporučeno: nově jmenovaným ředitelům škol a školských zařízení a všem pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem v budoucnu vykonávat funkci ředitele školy/ školského zařízení Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí s garancí Mgr. M. Hanzelky Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Úč. poplatek: Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek: do 5. listopadu 2012 Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: PhDr. Eva Cveková Marcela Urbanská , , III. KVIC organizuje v listopadu 2012 Škola a ekonomika Číslo akce: Určeno: ekonomům, účetním všech druhů škol a školských zařízení Obsah: Inventarizace majetku a závazků. Příprava a sestavení roční účetní závěrky. 1. Vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků 2. Organizační zajištění inventarizace plán inventur, inventarizační komise 3. Provedení fyzických a dokladových inventur, inventarizační rozdíly 4. Inventarizační zpráva 5. Účetní případy před sestavením účetní závěrky 6. Úprava účetní závěrky v roce 2012, změny v obsahu Přílohy k účetní závěrce a v ročních účetních výkazech (přehled peněžních toků, přehled o změnách vlastního kapitálu). Kontrola formální a věcné správnosti 7. Uzávěrka účetnictví roku 2012, vyčíslení daňové povinnosti, otevření účetnictví nového roku podle ČUS

4 Termín: :30 12:30 h Místo: KVIC OP Opava, Hany Kvapilové 20 Lektor: Ing. Olga Hanzlová Cena: 680 Kč Přihlášky: ihned em na adresu Přehled zařazených účastníků: Práce s textem ve fyzice Číslo kurzu: Termín: od 13:30 h Určeno: učitelům fyziky, II. st. ZŠ Cíl a obsah: Vzdělávací program zaměřený na rozvoj složek čtenářské gramotnosti a práci s textem ve fyzice a následné možnosti propojení textu a badatelského vyučování. Rozsah: 5 h Cena: 600 Kč Lektor: Mgr. Ivana Machýčková Počet účastníků: 16 Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Přihlášky: do na KVIC Nový Jičín, Dyskalkulie a další poruchy v matematice Číslo kurzu: Termín: :30 12:45 h první skupina, od 13:15 h druhá skupina Určeno: učitelům, speciálním pedagogům I. st. ZŠ Cíl a obsah: Vzdělávací program s praktickými ukázkami - druhy dyskalkulie, nejčastější příčiny a projevy poruch v matematice. Ukážeme si také reedukační a kompenzační cvičení; získáte náměty pro práci s žáky při vyučování, vhodné pomůcky. Rozsah: 5 h Cena: 870 Kč Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová Počet účastníků: 16 Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Přihlášky: do na KVIC Nový Jičín, Hrou k poznání i zábavě Číslo akce: Určeno: pedagogům volného času Obsah: Prožitkový seminář zahrnující metody práce s výchovnou skupinou. Praktické ukázky ice breakingových aktivit a společenských her s cílem seznamovacím, poznání základních rysů osobnosti, aktivizace a motivace skupiny pro spolupráci. Osvojení technik vhodných pro nastartování pozitivních sociálních procesů mezi dětmi a mládeží. Procvičení témat formou prožitkových aktivit. Aktivity směřující k adaptaci, k hodnotové orientaci, pozitivního hodnocení jiných a další. Termín: :30 12:00 h Místo: KVIC OP Opava, Hany Kvapilové 20 Lektor: Mgr. Jitka Trýznová Cena: 590 Kč Přihlášky: ihned em na adresu Přehled zařazených účastníků: Enkaustické malování - pro začátečníky Číslo akce: Určeno: učitelům MŠ, I. a II. stupně ZŠ Obsah: Enkaustika je velmi jednoduchá, tvořivá technika malování horkým voskem, je vhodná pro každého. Je to hravé, jednoduché tvoření, ke kterému nejsou nutné umělecké znalosti ani dovednosti. Krásné a tvořivé malování horkým voskem spolu s krásnými barvami přináší spoustu překvapení. Naučíte se, 4

5 Rozsah: Termíny: Místo: Lektoři: Cena: Přihlášky: jak používat základní enkaustické nářadí a základní enkaustické techniky. Novým způsobem můžete malovat enkaustické obrazy a vytvářet kouzelné abstrakce, které zvládne opravdu i začátečník. Tentokrát se zaměříme na vánoční tématiku. 4 h od 8:30 do 12:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Jana Povalová, MBA 1090 Kč (Doporučujeme účastníkům vzít si s sebou pracovní oděv). em na adresu Enkaustické malování absolventům kurzu z jara 2012 Číslo akce: Určeno: učitelům MŠ, I. a II. stupně ZŠ Obsah: Enkaustika je velmi jednoduchá, tvořivá technika malování horkým voskem, je vhodná pro každého. Je to hravé, jednoduché tvoření, ke kterému nejsou nutné umělecké znalosti ani dovednosti. Krásné a tvořivé malování horkým voskem spolu s krásnými barvami přináší spoustu překvapení. Naučíte se, jak používat základní enkaustické nářadí a základní enkaustické techniky. Novým způsobem můžete malovat enkaustické obrazy a vytvářet kouzelné abstrakce, které zvládne opravdu i začátečník. Tentokrát se zaměříme na vánoční tématiku. Rozsah: 4 h Termíny: od 12:30 do 16:00 h Místo: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Lektoři: Mgr. Jana Povalová, MBA Cena: 1090 Kč (Doporučujeme účastníkům vzít si s sebou pracovní oděv.) Přihlášky: em na adresu Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň I Číslo akce: Určeno: učitelům I. st. základní školy Obsah: Jak mám vychovat a vzdělat zdatného čtenáře? Jak můžu ve své praxi přiblížit dětem texty a práci s nimi? Naučí se porozumět čtenému textu sám od sebe v průběhu času? Několik otázek a tisíce odpovědí. Hledejte s námi odpovědi na semináři Abeceda čtenářských strategií pro1.st. Nabídneme Vám konkrétní inspirace do výuky zaměřené na rozvoj čtenářství u žáků 1. st. Zaměříme se na výuku vybraných strategií vhodných pro žáky I. st., které jim mohou pomoci s porozuměním při čtení různých textů. Vezměte si s sebou 1 dětskou knihu nebo zajímavý text, který využíváte ve výuce žáků. Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Lektoři: Mgr. Leona Mechúrová Cena: 850 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Motivační hry pro podporu a rozvoj čtenářství Číslo akce: Určeno: učitelům zájmových a volnočasových aktivit, vychovatelům I. st. ZŠ,SVČ, ŠD Obsah: Seminář uvádí do problematiky čtenářských dovedností, čtenářské gramotnosti a zájmu dětí o knihy v dnešním světě přeplněném lákavými médii. Seznámíte se s novými, zajímavými a kreativními nápady, možnostmi a hrami, které lze využívat v hodinách čtení. Rozsah: 5 h Termíny: od 9:00 do 14:00 h Místo: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Lektoři: MgA. et Mgr. Henrieta Hornáčková Cena: 700 Kč Přihlášky: em na adresu 5

6 Asertivita v pedagogické praxi Číslo akce: Určeno: učitelům II. stupně ZŠ, gymnázií, středních škol Obsah: Seznámíte se s asertivitou, a s tím, jak ji odlišit od pasivního, manipulativního a agresivního chování. Naučíte se vybrané asertivní techniky a vyzkoušíte si je v praxi. Na situacích z jejich života budeme vybrané asertivní techniky trénovat. Budeme rovněž sdílet konkrétní doporučení a zásady, které je efektivní dodržovat při výuce asertivity ve škole. Poznámka: Asertivitě rozumíme důsledně jako nekonfrontačnímu a neagresivnímu stylu komunikace, asertivitou není žádné prosazování vlastních názorů!!! Rozsah: 8 h Termíny: od 9:00 do 16:00 h Místo: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Lektoři: Mgr. et Mgr. Jakub Švec Cena: 1270 Kč Přihlášky: em na adresu Slovní úlohy kořeněné životem I Číslo akce: Určeno: učitelům matematiky na II. st. základní školy Obsah: Máte ve výuce matematiky také problém s tím, že žáci nedovedou porozumět textu slovní úlohy? Vidíte příčinu tohoto problému ve špatně rozvinuté čtenářské gramotnosti žáků? Proč je to nenaučí v těch hodinách českého jazyka! Zkusme s tím však něco dělat také v hodinách matematiky. Termín: :00 17:30 h Místo: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Lektoři: Mgr. Tomáš otisk Cena: 550 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: učitelům všech aprobací základních a středních škol Obsah: Při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich postupné realizaci ve výuce se stále více ukazuje potřeba naučit se pracovat novými metodami a formami práce, které směřují k aktivnímu učení žáka. Tuto potřebu může uspokojit nově otevíraný dlouhodobý 80-ti hodinový základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). A nejen to! Jeho účastníci si postupně, v průběhu osmi celodenních seminářů, osvojí filozofii a postupy pedagogického konstruktivismu použitelné ve většině vyučovacích předmětů na obou stupních základních škol i na všech typech škol středních. Celý kurz je veden tak, aby si jeho účastníci jednotlivé postupy, které sami prožijí, vyzkoušeli ihned ve své výuce a pak je společně s lektory analyzovali. Termín: 1. modul středa , 8:30 18:00 h termíny dalších modulů jsou vždy ve středu a budou upřesněny na 1. modulu kurzu Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík Cena: Kč - lze hradit z projektu EU peníze školám; účastníci obdrží dílčí osvědčení po absolvování každého modulu je nutno vyznačit na přihlášce. Přihlášky: do em na adresu Složitější beletristické a poetické texty v hodinách Čj Číslo akce: Určeno: učitelům českého jazyka II. st. ZŠ, střední školy Obsah: Seminář se zabývá rozvojem specifických čtenářských dovedností v nejvyšších ročnících základní školy a počátečních ročnících školy střední. Zaměřuje se na práci se složitějšími beletristickými a poetickými texty. S použitím metody Literární kroužky II (BAR) účastníci získají zásobník univerzálnějších otázek, pomáhajících žákům promýšlet text z rozličných hledisek. Seminář umožní učitelům porovnat rozšířený faktografický přístup při výuce literární teorie s postupem rozvíjejícím 6

7 metaforické myšlení žáků. Účastníci budou mít prostor pro sdílení vlastních nápadů a metod pro tvorbu básní. Následně si vyzkouší variantu propojování získávání literárních informací s vlastní tvorbou obraznějších básní. Termín: :00 17:30 h Místo: SPgŠ a SZŠ Krnov, Jiráskova 1a Lektoři: Mgr. Hana Košuličová Cena: 520 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu IV. KVIC připravuje Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce Číslo akce: Určeno: učitelům I. stupně ZŠ, II. stupně ZŠ, speciálních škol, gymnázií, SVČ Obsah: Seminář zaměřený na vytváření návyku správného čtení, od anglického hláskování až po vnímání souvislého textu. Činnosti k procvičování čtenářských technik poskytují přehledné a srozumitelné členění textu s následnými aktivitami k uvědomění a zapamatování si obsahu. Ukázky použitých technik budou prezentovány na základě běžně používaných textů klasických i moderních pohádek a příběhů (zjednodušená četba z nabídky různých nakladatelství apod.). Cílem semináře je naučit učitele připravovat vlastní aktivity a pracovní listy, založené na obsahu textu, vyzkoušet si důležitost vizualizace obsahu textu a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků (vizuální, poslechové a pohybové). Praktické vyzkoušení použitých metod práce poskytuje možnost promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků tvořivé dramatiky a tipů jak uplatnit nabízené techniky a nástroje ve vlastní praxi. Seminář nabízí bohaté náměty k využití v praxi ve školách. Rozsah: 16 h Termíny: 4. a vždy od 9:00 do 16:00 h Místo: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Lektoři: Mgr. Sylvie Doláková Cena: 1700 Kč Přihlášky: em na adresu Základní kurz pro instruktory lyžařských výchovně výcvikových zájezdů Číslo akce: Termín: od 11:00 h do Určeno: učitelům II. st. ZŠ, střední školy Obsah: Proškolení účastníků a získání osvědčení instruktor školního lyžování kvalifikačních předpokladů pro personální zabezpečení školních lyžařských výcvikových zájezdů Bližší informace obdrží účastníci em. Rozsah: 40 h Cena: Kč (cena zahrnuje lektorné, vydání Osvědčení o absolvování, vystavení průkazu instruktora školního lyžování) Min. počet: 16 účastníků Lektor: Mgr. Jaromír Dobiáš; PaedDr. Jaromír Horký Místo konání: Horský hotel Kyčerka Velké Karlovice, Pluskovec 788 Přihlášky: do na KVIC Nový Jičín, Doškolovací kurz pro instruktory lyžařských výchovně výcvikových zájezdů Číslo akce: Termín: od 11:00 h do :00 h Určeno: učitelům II. st. ZŠ, střední školy Obsah: Doškolení instruktorů školního lyžování - prohloubení znalostí, seznámení s novinkami. Úspěšný absolvent doškolovacího kurzu získá prodloužení platnosti získané základní kvalifikace pro personální zabezpečení školních lyžařských výcvikových zájezdů. S přihláškou zašlete kopii průkazu instruktora školního lyžování nebo kopii dokladu o získání základní kvalifikace pro personální zabezpečení školních lyžařských výcvikových zájezdů. Bližší informace obdrží přihlášení účastnici em. 7

8 Rozsah: Cena: 20 h Kč (zahrnuje lektorné, vydání Osvědčení o absolvování, prodloužení platnosti průkazu instruktora školního lyžování) 16 účastníků Mgr. Jaromír Dobiáš; PaedDr. Jaromír Horký Min. počet: Lektor: Místo konání: Horský hotel Kyčerka Velké Karlovice, Pluskovec 788 Přihlášky: do na KVIC Nový Jičín, V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Krajská konference věnovaná ICT ve školách Zamračeno, místy jasno Termín konání: Místo konání: Účastnický poplatek: od 8:00 h Střední škola technická a dopravní, Moravská 2, Ostrava - Vítkovice pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma Zveme Vás na konferenci zaměřenou na aplikaci ICT do vzdělávacího procesu a prostředí školy. Budeme se zabývat zejména využitím cloudu a vizualizace. Svá témata zde naleznou jak ředitelé škol a jejich zástupci, tak ICT koordinátoři a metodici, ale především učitelé, kteří se ve své výuce snaží pracovat inovativně a hledají inspiraci a vhodné ICT nástroje. Vše doplníme o aktuální informace o maturitě z informatiky a o projektu EU peníze školám, jak z pohledu základních, tak středních škol. Program akce: 08:00 h 09:00 h Úvodní slovo o ICT projektech ve školách (Blanka Kozáková, KVIC) Propojenost projektů Hvězdárny a planetária Johanna Palisy a spolupráce se školami (Ivana Češková, VŠB-TU, Ostrava) Projekty European Schoolnet a etwinning příležitost pro školy (Veronika Blablová, DZS MŠMT) 09:00 h 12:30 h TOPík soutěžní přehlídka projektů škol I. a II. blok 13:00 h 14:00 h Informatika a ICT gramotnost na střední škole (Petr Naske, JSI) Microsoft pro školství (Jiří Chytil, Microsoft) Online služby Google pro školy a podpora vzdělávání GEG (Janek Wagner, Česká škola, GEG ČR) 14:15 h 16:00 h workshopy pro Vaše EU projekty školám: Zdroje pro tvorbu DUMů (Zbyněk Šostý, ZŠ Bezruče, Frýdek-Místek) Virtuální desktopy pro školy a počítačové učebny (Antonín Mrkva, ORBIT Services s.r.o.) Výroba krátkého filmu ve škole (Jiří Černohorský, G Český Těšín) ipad jako pomůcka učitele a žáka v podmínkách českých škol (Libor Klubal, Wichterlovo G, Ostrava) Dnešní dotykové technologie v pedagogické praxi (Jan Wagner, J4W s.r.o.) Registrace na akci je připravena na Soutěže ICT v Moravskoslezském kraji Probíhá další ročník soutěže projektů škol TOPík V rámci krajské konference proběhne další ročník soutěžní přehlídky projektů, ve kterých školy různými způsoby využily ICT. Motivace, inspirace a šíření příkladů dobré praxe, to bude hlavním posláním letošního ročníku. Zapojíme také Vás do volby toho nejzajímavějšího projektu školy z Moravskoslezského kraje. 8

9 Registrace na akci je připravena na Vyhlašujeme další ročník soutěže MS Office 2010 Ve čtvrtek uspořádá Mendelova střední škola, Nový Jičín, Divadelní 4, pracoviště Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína, ve spolupráci s Krajským zařízením pro DVPP a IC, Nový Jičín, příspěvková organizace již sedmý ročník regionální soutěže v Microsoft Office Soutěž bude rozdělena na tři části (Word, Excel a nově Powerpoint 2010). Nebudou hodnoceny každé kategorie zvlášť, ale výsledky z jednotlivých částí se budou sčítat. Žáci se tedy budou muset zúčastnit všech tří částí. Každý škola může přihlásit maximálně 3 žáky. Prosím o přihlášení nejpozději do na Potřebné podklady a informace naleznete na adrese Proběhl další ročník soutěže ORIGIN 4. ročník soutěže ORIGIN soutěže pro učitele ZŠ a SŠ o nejlepší elektronický výukový materiál z autorské dílny učitele Finále soutěže proběhlo na Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole, Ostrava, v rámci 2. ročníku minikonference Prameny tvořivosti. Mezi vystupující byli Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. (UK Praha), Ing. Milan Hausner (ředitel ZŠ Lupáčova, Praha), PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., Janek Wagner (šéfredaktor portálu Česká škola). Další informace z akce naleznete na adrese Kluby moderních učitelů Dovolujeme si upozornit na akce Klubu moderních učitelů Moravskoslezsko, což jsou neformální setkávání k tématům, které aktuálně ve svých školách řešíte a pomohly by Vám např. příklady dobré praxe kolegů z dalších škol. Snažíme se také podpořit zavádění ICT do výuky napříč ŠVP tam, kde je to smysluplné. Akce jsou pro učitele zdarma. V Novém Jičíně si navíc můžete vyzkoušet dotykovou interaktivní obrazovku, která je velmi zajímavým řešením do výuky. DUMy jdou do terénu aneb využití GPS ve výuce (mix zdrojů a nástrojů, které mohou učitelé 1., 2. st. ZŠ a SŠ využít pro tvorbu DUMů do výuky v různých předmětech Z, Bi, D, ZSV a dalších, GPS máme k dispozici) Akci moderuje: Mgr. Jiří Štěpán Termín konání: od 14:30 h Místo konání: KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Novinky v oblasti cloudových služeb (Mura.ly a další kreativní nástroje v praxi učitele) Akci moderuje: Mgr. Martin Vonášek Termín konání: od 14:00 h Místo konání: Gymnázium Hladnov a Jazyková škola, Ostrava Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Tvoříme DUMy v matematice (využití programů MS Excel, GeoGebra, Derive a dalších speciálních online aplikací při přípravě pracovních listů pro žáky) Akci moderuje: Mgr. Iveta Bulawová Termín konání: od 15:00 h Místo konání: SPŠ stavební, Kollárova 2, Havířov - Podlesí Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. 9

10 E-learning jako součást práce učitele Akci moderuje: Ing. Marta Slawinská Termín konání: od 15:15 h Místo konání: Gymnázium a SOŠ, Orlová - Lutyně Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Tvoříme DUMy v matematice (využití programů MS Excel, GeoGebra, Derive a dalších speciálních online aplikací při přípravě pracovních listů pro žáky) Akci moderuje: Mgr. Iveta Bulawová Termín konání: od 15:00 h Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánkova 7 Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Pokud máte zájem o přihlášení, další informace, napište na Další nabídku naleznete na zde jsou uvedeny také pokyny pro přihlášení na konkrétní setkání. Pro správce školní sítě Privátní cloud Termín konání: Místo konání: online Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Další témata připravujeme (cca 1x/měs). Pro registraci zašlete na Virtualizace počítačů ve škole Termín konání: Místo konání: interaktivní workshop v rámci krajské konference věnované ICT ve školách Zamračeno, místy jasno viz článek výše Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Registrace na akci je připravena na EU peníze školám Aby škola čerpala finanční podporu z tohoto dotačního programu správně, pak je v jejím zájmu ověřit si, zda je vzdělávací program akreditován v systému DVPP v databázi MŠMT. Toto ověření lze provést na adrese Na listopad jsme pro vás připravili tyto akreditované kurzy z oblasti ICT: Zoner Photo Studio základy úprav digitálních fotografií (prezenčně 4 h + 4 h elearning) Termín konání: (od 15:00 h) Místo konání: Gymnázium, Frýdecká 30, Český Těšín Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Přehled témat výuky prezenční části - seznámení s prostředím aktuální verze programu Zoner Photo Studio, základní nastavení programu a novinky v poslední verzi, základní postupy úprav fotografií v režimu editor, tipy a trikypanoráma, vrstva úprav, přechodový filtr, tvorba HDR fotografií a na závěr práce s RAW v prostředí programu. 10

11 Tvorba interaktivních výukových pomůcek s využitím ICT techniky (prezenčně 4 h + 4 h e-learning) Termín konání: (od 15:00 h) Místo konání: Kraj. zař. DVPP a IC, Na Hradbách 27, Ostrava Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Cílem kurzu je pomoci učitelům zatraktivnit výuku na školách a zapojit do vzdělávacího procesu samotné žáky tak, aby nebyli jen pasivními posluchači. Účastníci se naučí začleňovat běžně známé a dostupné aplikace do výuky a kriticky posoudit kvalitu daných aplikací. Učitelé mají možnost prakticky si vyzkoušet práci při tvorbě vlastních interaktivních výukových pomůcek. Např, využití PowerPointové šablony na tvorbu vědomostních soutěží, Aplikace HotPotatoes, tvorba interaktivního pexesa a puzzle, práce s myšlenkovými mapami a diagramy, tvorba výukových plakátů, tvorba online slideshow, binga, výukových kostek. Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku (6 h prezenčně + 2 h e-learning) Termín konání: Místo konání: Účastnický poplatek: listopad 2012 (od 15:00 h, termín bude upřesněn) Ostrava (bude upřesněno) Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Kurz motivuje učitele k rozvíjení kompetencí využitím ICT ve všech činnostech spojených se vzdělávacím procesem na ZŠ a SŠ. Po absolvování akce by měl být uchazeč schopen pracovat s prezentacemi na vysoké úrovni, vkládat a upravovat videa a zvuky. Vytvářet z prezentace zajímavé tištěné výstupy pro práci žáků ve výuce i mimo ni. Tvorba pracovních listů při vytváření DUMů (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Tento kurz pomáhá učiteli s orientací mezi programy pro tvorbu testů, srovnává a prezentuje jejich výhody i nevýhody, možnosti použití (použitý software je jak z oblasti komerčního sw, tak freeware). V kurzu si učitel ve vybraných programech vytvoří vlastní testy pro potřeby evaluace. Tyto testy také připraví v tištěné podobě pro práci žáků bez počítačů. Cena kurzu je Kč/os. Využití textového editoru ve výuce (7 h prezenčně + 1 h e-learning) Kurz představí učiteli celou škálu nástrojů využitelných z textového editoru pro tvorbu digitálních učebních materiálů. Využívání ICT ve výuce usnadní učiteli znalost běžných textových editorů a věnuje se výrazně oblasti korektní práce podle typografických pravidel. Kurz nabízí individuální práci účastníkům a další podporu učitele v e-learningové části. Cena kurzu je Kč/os. Profesionální využití tabulkového kalkulátoru ve výuce (7 h prezenčně + 1 h e-learning) Kurz představuje učitelům pokročilé používání tabulkového kalkulátoru zejména v oblasti výpočtů, analyzování dat a úvod do práce s databází. Dále seznámí účastníky kurzu s různými typy analýz, které je možné využívat při tvorbě digitálních učebních materiálů. Kurz nabízí významnou podporu učitele v e-learningové části. Cena kurzu je Kč/os. Publikování na webu s nástroji Google (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Online nástroje se výrazně prosazují i ve školním prostředí a dnešní žáci berou internet jako součást běžného života. Vzdělávací akce se zaměří na tvorbou vlastního výukového webu v prostředí, které je zdarma. Účastnící se seznámí s nástroji vhodnými pro využití ve školní praxi, prakticky si je vyzkoušejí a budou mít možnost zatraktivnit a zefektivnit výuku. Web mohou využívat pro komunikaci se svými žáky, ale rovněž pro komunikaci s jejich rodiči. Cena kurzu je Kč/os. Tvorba videodumů (4 h prezenčně) V dnešní době multimédia, hlavně digitální video, hýbají počítačovým světem. A netýká se to jen profesionálů. Nainternetu lze nalézt statisíce amatérských videonahrávek. Nahrát a publikovat video nikdy nebylo snadnější a cenově dostupnější. Nezůstaňte pozadu. Vytvořte si a zveřejněte film ze školní akce. Učte žáky moderním technologiím. Zjistíte, že k tomu nepotřebujete drahou digitální kameru ani placený software. Cena kurzu je 890 Kč/os. 11

12 Zadejte svůj požadavek na adrese přes odkaz Chci se zúčastnit a při naplnění kurzu (min. 8 zájemců) Vás budeme kontaktovat. Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli hojně využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám resp. EU peníze středním školám). Z našich vzdělávacích akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce a metodickou příručku. Tyto kurzy jsou akreditovány Jednotou školských informatiků, se kterou máme uzavřenu dohodu o jejich realizaci. Rozsah 7 h s e-learningovou podporou Microsoft PowerPoint 2010 profesionální prezentace v pedagogické praxi Microsoft Excel 2010 využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi Microsoft Word 2010 využití textového editoru v pedagogické praxi Cena/účastník Kč Kč Kč V rámci DVPP z oblasti ICT Vám dále nabízíme tyto kurzy: Učitel v roli uživatele počítače (24 h prezenčně + 16 h e-learning) Kurz rozšiřuje základní uživatelské znalosti práce na počítači a upevňuje dosud získané vědomosti a dovednosti účastníků, navíc obsahuje nová rozšiřující témata. Především se jedná o využití textového editoru (využití formulářů, úprava šablon, stylů, odrážek při tvorbě testů ), tabulkového procesoru (tvorba rozpočtů, úpravu grafů, třídění a filtrace školních databází), prezentačního programu (včetně multimédií a fotoalb), internetových zdrojů pro výuku včetně vytvoření jednoduché www stránky a grafiky (úprava fotografií, tvorba fotokoláží) při výuce. Cena kurzu je Kč/os. Grafika fotografie s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Absolvent kurzu nahlédne do světa fotografování, bude pracovat a experimentovat s fotoaparátem. Naučí se fotografie upravovat na počítači pomocí rastrového programu GIMP (narovnání a ořez fotografie, změna velikosti fotografie, její barevné vylepšení, retuše apod.). Seznámí se s tvorbou jednoduchého vektorového obrázku v programu Corel (alternativa Inkscape). Bude schopen vytvářet jednoduché koláže, fotomontáže a grafické návrhy - leták, logo, vizitka, plakát, webovou grafiku apod. Bude umět vkládat a upravovat obrázky a kliparty v programu Word Tento kurz neopomene poukázat na dnes velmi používanou formu výukových multimediálních prezentací, kde se integrují do jednoho celku různé datové soubory např. fotografie, obrázky, texty, tabulky, zvuky, videa, animace apod. Účastníci kurzu zvládnou takto vytvořit jednoduché multimediální prezentace v programu Windows Movie Maker a PowerPoint tvorba fotoalba. Cena kurzu je Kč/os. Výuka přírodních věd s využitím digitální měřící sady (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Vzdělávací program je zaměřen na motivaci účastníků pro zařazování základu badatelství a žákovského experimentu do výuky přírodních věd s dopadem do oblasti EVVO. Seznámí se s digitální měřící soupravou a jednotlivými sondami, seznámí se s cizojazyčnými popř. tuzemskými www stránkami pro podporu této formy výuky. V nabídce kurzu je sada vhodně zvolených experimentů sloužících ke zatraktivnění výuky a laboratorních cvičení v hodinách biologie a přírodopisu, chemie a fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikací měřících sad do výuky budou posíleny také kompetence žáků pro využívání ICT, zároveň budou posíleny badatelské metody ve výuce i vybrané klíčové kompetence (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní, kompetence sociální). Cena kurzu je Kč/os. Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole (30 h prezenčně + 10 h e-learning) Účastníci kurzu se naučí aktivně pracovat s uživatelským prostředím LMS Moodle ve vztahu ke své vzdělávací oblasti. Naučí se v tomto prostředí vytvářet studijní kurzy k podpoře výuky svých žáků, k individualizaci výuky se zohledněním specifických potřeb jednotlivých žáků s možností práce z jejich domácího prostředí. Absolvent umí vkládat různé druhy studijních materiálů a doporučených internetových výukových zdrojů, naučí se vytvořit zpětnovazebné činnosti pro žáky ve formě odevzdávání a elektronického vyhodnocení úkolů a odesílat příspěvky 12

13 do diskusních fór. Důraz v kurzu je kladen na tvorbu, nastavení a vyhodnocení testů jako evaluačního nástroje výsledků vzdělávání žáků. Každý proškolený učitel obdrží školicí materiál a certifikát o absolvování školení. Cena kurzu je Kč/os. Při individuálním vzdělávání se účastníci hlásí přes poptávkový systém a jsou zařazováni do skupin na školení v našich smluvních učebnách (spádové ICeMSK). V rámci sborovny mohou kurzy proběhnout přímo ve vaší škole. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, mail: tel: ECDL testování pro učitele a žáky Testování (formou placené služby) nabízíme pedagogickým pracovníkům, ale také i žákům středních škol. Pro zjednodušení nástupu na vysokou školu - na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů. Více informací o cenách a testovaných modulech se dozvíte na webové stránce Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, mail: tel VI. Realizace projektů ESF Nově schválené projekty ESF Žadatelem i realizátorem níže uvedených projektů je KVIC Nový Jičín. Elementarium Projekt je určen učitelům posledního ročníku MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Cílové skupině bude v rámci jeho trvání projektu bezplatně nabídnuto postupně 79 vzdělávacích aktivit ve 30 vzdělávacích programech. Cílem projektu je napomoci pedagogickým pracovníkům škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky. Připravené vzdělávací programy a další informace o projektu jsou průběžně zveřejněny na našich webových stránkách (http://www.kvic.cz/aktuality/300/1/projekty/aktualni/elementarium/aktuality). Aktuální nabídka vzdělávacích programů, na které je možno se ještě přihlásit: Projekt je určen učitelům posledního ročníku MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu je napomoci pedagogickým pracovníkům škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky. V současné době připravujeme harmonogram vzdělávacích programů na rok , který bude zveřejněn v příštím Informátoru KVIC. Můžete se těšit např. na tyto vzdělávací programy: 13

14 Portfólio - co vše tam patří a jak s ním pracovat ve výuce, Co by dítě mělo umět ve věku od 3-7 let, Úvod do problematiky grafomotoriky u dětí předškolního a školního věku s ohledem na ergonomii psaní Tréninkový program zaměřený na zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku, Reflexe práce při zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku, Emoční a sociální rozvoj osobnosti, Sociální dovednosti a efektivní komunikace, Genetická metoda čtení, Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet a mnoho dalších. Připravené vzdělávací programy a další informace o projektu jsou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách (http://www.kvic.cz/aktuality/300/1/projekty/aktualni/elementarium/aktuality) Kontaktní osoby: Ing. Renata Kocurková, Mgr. Zuzana Nevřelová, Eva Šafarčíková (Skrzypczaková), (projektové přihlášky) Projekt Vím, co chci Vím, jak na to Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí s nařízenou ústavní výchovou v 16 partnerských dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Podporuje jejich začlenění do běžných sociálních struktur, a to zejména zvýšením jejich sociálních kompetencí a posílením sociálních vazeb prostřednictvím speciálních zážitkových programů realizovaných odborníky. K prohloubení profesionality pracovníků dětských domovů přispějí kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj cílových skupin, zlepšení vztahů a komunikaci se svěřenými dětmi, na pedopsychologickou a pedopsychiatrickou tématiku, krizovou intervenci. Připravené vzdělávací programy a další informace o projektu jsou zveřejněny na: Inspirace tancem (aktivita č. 2) Číslo kurzu: Termín: přeloženo z na :00 15:00 h Určeno: Cíl a obsah: pracovníkům dětských domovů v MSK zapojených do projektu Interaktivní seminář využije zajímavého tématu tance a pravidel společenské etikety století k tomu, aby jej účastníci dokázali smysluplně využít pro práci s dětmi formou pohybových her a kolektivních aktivit zaměřených na vzájemnou komunikaci, sebepoznávání a rozvíjení tvořivosti. Součástí výuky bude bohatý obrazový materiál, ukázka originálních tanečních zápisů, poslech a ukázky dobové hudby. Lektorka poskytne účastníkům základní metodické materiály pro výuku dobového tance: popisy pohybových prvků, tanečních kroků i notový materiál pro hudební doprovod. Rozsah: 6 h Lektor: Mgr. Kateřina Doležalová Počet účastníků: 16 Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Přihlášky: na KVIC Nový Jičín, Připravené vzdělávací programy a další informace o projektu jsou zveřejněny na 14

15 Kontaktní osoby: Aktivity č. 1 a 4: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava: Mgr. Marie Apriasová, Kontakt pro dotazy: Mgr. Zuzana Nevřelová, Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Barbora Juřenová, DiS, Aktivity č. 2 a 3: OP KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826: Mgr. Jarka Grosmanová, Kontakt pro dotazy: Mgr. Ilona Fiurášková, Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Bronislava Raníková, Progress Projekt je zaměřen na podporu: o vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků o o sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce včetně mentorské podpory vlastního jazykového vzdělávání včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoje komunikativních dovedností Je určen pedagogickým pracovníkům mateřských (MŠ), základních (ZŠ) a středních škol (SŠ) Moravskoslezského kraje (MSK). Doba realizace: únor 2012 prosinec 2014 Určeno: Lektor: Obsah: Rozsah: Cena: Začleňování výuky cizího jazyka do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ učitelkám MŠ Bc. Lenka Otřísalová Cílem semináře je předat účastníkům základní informace o procesu začleňování výuky anglického jazyka do výchovně vzdělávacího procesu, seznámit je s výhodami, riziky a požadavky na výuku anglického jazyka v předškolních zařízeních a motivovat je k postupnému začleňování anglického jazyka do programů MŠ. Stanovisko Rady Evropy k podpoře výuky cizích jazyků v mateřských školách Česká Školní Inspekce a MŠMT a jejich postoje k výuce cizích jazyků v předškolních zařízeních Aktuální situace ve výuce anglického jazyka v mateřských školách (nejazykového typu) Cíle, koncepce a výhody zařazení anglického jazyka do výchovně - vzdělávací práce MŠ 4 h zdarma Termín Číslo akce Čas Místo konání :30 12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové :00 16:30 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 15

16 Konverzační kurz anglického jazyka Určeno: učitelům NJ nebo AJ na ZŠ a SŠ s jazykovou úrovní A2 B1 Lektor: Chelsea Anne Mc Henry, B. A. Obsah: Kurz pod vedením zkušených lektorů a rodilých mluvčí se zaměřením na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Naučíte se používat jednoduché každodenní způsoby pozdravů, oslovení a společenské konverzace. Tematicky bude kurz zaměřen na nejběžnější slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se nás bezprostředně týkají (např. základní informace o nich, jejich rodinách, nakupování, místopisu, zaměstnání apod.) Rozsah: 12 h Cena: zdarma včetně ubytování a stravy Termín Číslo akce Místo konání Hotel Sepetná Ostravice Určeno: Lektor: Obsah: Rozsah: Cena: Konverzační kurz německého jazyka učitelům NJ nebo AJ na ZŠ a SŠ s jazykovou úrovní A2 B1 Mgr. Tomáš Černý Kurz pod vedením zkušených lektorů a rodilých mluvčí se zaměřením na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Naučíte se používat jednoduché každodenní způsoby pozdravů, oslovení a společenské konverzace. Tematicky bude kurz zaměřen na nejběžnější slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se nás bezprostředně týkají (např. základní informace o nich, jejich rodinách, nakupování, místopisu, zaměstnání apod.) 12 h zdarma včetně ubytování a stravy Termín Číslo akce Místo konání Hotel Sepetná Ostravice Určeno: Lektor: Obsah: Rozsah: Cena: Čtení a psaní v hodinách cizích jazyků učitelům cizích jazyků na ZŠ a SŠ Mgr. Dagmar Csatová Pracovní dílna je určena kvalifikovaným, ale i nekvalifikovaným učitelům cizího jazyka, přináší Vám nápady a tipy do vyučovacích hodin, rady, jak pracovat s cizojazyčným textem. Vyzkoušíte si prakticky aktivity, které přímo směřují k aktivnímu učení žáka, setkáte se s třífázovým modelem učení. V praktické dílně, která je vedena v češtině i angličtině, se seznámíte a vyzkoušíte některé z metod programu RWCT Čtením a psaním ke kritickému myšlení takovými formami práce, které účinně ve výuce rozvíjejí čtenářské dovednosti žáků a mají snahu vybudovat vztah ke čtení v cizím jazyce. Pracovní postupy lze využít zejména na 2. stupni ZŠ a SŠ, učitelům z 1. stupně ZŠ dílna nabídne metodickou pomoc při začleňování metod práce v nižších ročnících. 8 h zdarma Termín Číslo akce Čas Místo konání :30 16:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Bližší informace najdete na KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek Mgr. Ludmila Muchová , mobil: Karin Šebestová , mobil: Gabriela Zlá

17 Projekt MAPA Manažer či pedagog? Přehled vzdělávacích programů listopad 2012 Číslo Název programu Termín konání Rozsah Místo realizace Timemanagement ve školské praxi Právní vědomí vedoucího vychovatele naplněno Řízení pedagogické evaluace Koučink ve školské praxi naplněno Týmová spolupráce ve školské praxi Řízení pedagogické evaluace , naplněno 16 h Opava 16 h 16 h Studium pro ředitele škol a školských zařízení cyklus Právní vědomí ve školském prostředí Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP naplněno volná místa Kontakt pro dotazy: PhDr. Eva Cveková, tel.: , , Hotel Sepetná, Ostravice Hotel Sepetná, Ostravice Hotel Sepetná, Ostravice 8 h KVIC OP Opava 8 h KVIC OP Opava EduČaS aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje. Doba realizace: březen 2010 únor Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS) Určeno: Lektor: Obsah: Rozsah: Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět učitelům 1. stupně ZŠ Mgr. Hana Lipková Účastníci budou pracovat s metodou rozvíjející u dětí věcné čtení, kterou následně mohou uplatnit ve výuce nejen v předmětu ČAS. V praktických aktivitách se naučí tuto metodu aplikovat na různých textech a tématech. Seznámí se s tím, jak ve výuce využívat možnosti volby dle MBTI, jak vytvářet úkoly odpovídající jednotlivým osobnostním typům. 6 h Termín Čas Číslo akce Místo konání :00 17:50 h KVIC Ostrava, Na Hradbách :00 17:50 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 Určeno: Lektor: Obsah: Rozsah: Aktivně za poznáním dějin učitelům 2. stupně ZŠ a středních škol Mgr. Zuzana Medveďová Cílem semináře je seznámit učitele s metodami, které žáky v hodinách aktivizují a které jsou velmi efektivní pro jejich učení a rozvoj kritického myšlení (např. hraní divadla, životopis jako detektivka, dílna psaní, práce s obrázkem, historickými texty atd.). Učitelé navíc získají návod, jak takové hodiny sami sestavovat a jak posilovat mezipředmětové vztahy (hl. mezi dějepisem, občanskou výchovou a českým jazykem). V semináři budou využívány metody RWCT. Účastníci se naučí, jak metody přímo aplikovat v hodinách dějepisu a jak je využívat i v jiných předmětech. 8 h 17

18 Termín Čas Číslo akce Místo konání :30 15:30 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Určeno: Lektor: Obsah: Rozsah: Dobové texty v hodinách společenskovědních předmětů učitelům 2. stupně ZŠ a středních škol Mgr. Hana Košuličová V pracovní dílně se naučíte pracovat s dobovými texty ve výuce. Budete rozeznávat formální znaky dobových textů a jejich využití pro porozumění obsahu, budete zkoumat autorské záměry, používání argumentů i protiargumentů (včetně oponentních). 4 h Termín Čas Číslo akce Místo konání :30 17:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Závěrečná konference Číslo kurzu: Termín: :00 15:15 h (prezence od 8:30 h) Místo konání: Dům kultury Akord, SNP 1, Ostrava - Zábřeh Určeno: učitelům dějepisu, společenských věd, výchovy k občanství; I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SŠ Obsah: Prezence účastníků (8:30 9:00 hodin) Zahájení konference (9:00 hodin) Úvodní slovo zástupců Moravskoslezského kraje a Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra, Nový Jičín Kooperativní učení aneb Jaký občan nám zůstane po výuce moderních dějin (Mgr. J. Mărz, UJEP Ústí nad Labem) Multiperspektivita ve výkladu moderních dějin výsledky empirických šetření (Doc. PhDr. B. Gracová, CSc., FF OSU, Ostrava) Zachytávání, ohýbání a tvoření dějin pomocí ICT (Mgr. M. Vonášek, Gymnázium Hladnov a Jazyková škola, Ostrava) Sami proti zlu využití filmového svědectví pamětníků ve výuce dějepisu (Mgr. J. Hruška, Gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba) Proč je třeba připomínat minulost (L. Eliáš, Český svaz bojovníků za svobodu) Má historické vědomí místo v naší současné společnosti? (Doc. PhDr. J. Pavlíček, CSc., PdF OSU, Ostrava) O dokumentu a hraném filmu ve výuce soudobých dějin (Mgr. J. Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů) Možné cíle vzdělávání ve výuce soudobých dějin (Mgr. K. Činátl, PhD., Ústav pro studium totalitních režimů) Stát a církve v socialistickém Československu (ThDr. Dr. J. Szymeczek, PdF OSU, Ostrava) Účastníci konference obdrží sborník Edukace Času, který obsahuje výukové materiály, pracovní listy a přípravy na hodiny pro učitele dějepisu, výchovy k občanství a základů společenských věd. Přihlášky: do Bližší informace najdete na Prosíme Vás o vyplnění projektové přihlášky a její odeslání na adresu: KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek Mgr. Ludmila Muchová , mobil: Karin Šebestová , mobil: Gabriela Zlá

19 Projekt Informatorium školy mateřské Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Určeno: absolventům modulu Obsah: Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Témata: 4. modul Spolupráce s rodinou Lektoři: Mgr. Juliana Gardošová, Mgr. Natália Toflová Přehled termínů vzdělávacího programu Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV: Číslo vzdělávacího programu Termín: (vždy 8:30 16:30 h) modul Naplněno: (max. 24) naplněno 19 Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Koordinátor v kraji: Mgr. Ilona Fiurášková Regionální setkání učitelek předškolní výchovy aneb Hodnotící aktivity v MŠ Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Obsah: vzdělávací program zaměřený na představení a praktické využití dvou evaluačních nástrojů. První z nich, Rámec kvality učitele, vznikl v projektu Cesta ke kvalitě a zaměřuje se na sledování profesní úrovně učitele mateřské školy. Druhý nástroj RoK v MŠ (rozvoj kompetencí v mateřské škole) je určený ke sledování pokroků dítěte. Tvůrci nástroje jsou představitelky Programu podpory zdraví v mateřské škole. Oba nástroje ukazují možnosti, které může učitelka využít při sledování, hodnocení a plánování svého vlastního rozvoje a rozvoje dítěte v mateřské škole. Rozsah: 8 h Lektoři: PhDr. Mgr. Zora Syslová, PhD., PaedDr. Hana Sedláčková, Mgr. Jana Kargerová, Ph.D., Mgr. Juliana Gardošová, PaedDr. Lenka Burdíková Počet účastníků: 60/kurz Z projektu bude hrazen účastnický poplatek a občerstvení účastníků. Přehled termínů vzdělávacího programu Regionální setkání učitelek předškolní výchovy aneb Hodnotící aktivity v MŠ Číslo vzdělávacího programu Termín: (vždy 8:30 16:30 h) Naplněno: (max. 60) Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Hotel Fit plus, a.s., Přerov Dvořákova 21b Koordinátor v kraji: Mgr. Ilona Fiurášková Mgr. Kateřina Petrová Mgr. Naďa Kocourková Alternativy dobré praxe v MŠ exkurze do MŠ Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventkám projektových vzdělávacích programů. Obsah: exkurze do 2 mateřských škol, které pracují podle zajímavého/výjimečného školního vzdělávacího programu vytvořeného podle RVP PV. Rozsah: 14 h Lektoři: Mgr. Juliana Gardošová, Mgr. Natália Toflová a další učitelky MŠ Počet účastníků: 20 Přehled termínů exkurzí: Číslo vzdělávacího programu Termín: Místo konání: Koordinátor: listopad 2012 MŠ Montessori, Kladno Mgr. Ilona Fiurášková leden 2013 MŠ Praha - zrušeno z důvodu nízkého počtu zájemců MŠ Beruška, Nad Lipinou 2318, únor 2013 Frýdek-Místek a MŠ Čeladenská Mgr. Ilona Fiurášková (2. skupina) (určeno pro další zájemce z projektu) beruška, p. o., Čeladná 389

20 S(dílna) metodický program v MSK Termín: :00 11:00 h Místo konání: MŠ Čeladenská beruška, Čeladná 389 Určeno: tvořivým učitelkám mateřských škol zapojených do projektu Obsah: Rozvíjení předmatematických představ u dětí předškolního věku. Cena: bez poplatku vstupenkou je aspoň jeden nápad (metodický program projektu) Garant: Mgr. Natália Toflová Pozn.: S sebou vezměte náměty, činnosti k realizaci předmatematických představ u dětí (v písemné podobě, flash disk), které v MŠ využíváte a se kterými máte dobré zkušenosti. Informujte garantku o svém zájmu předem - Pozor, max. pro 12 účastníků S(dílna) metodický program v JMK Termín: :00 11:00 h Místo konání: MŠ Sluníčko Brno, Strnadova 13 Určeno: jen pro pozvané tvořivé učitelky mateřských škol zapojených do projektu Obsah: Autoevaluace v MŠ Cena: bez poplatku vstupenkou je aspoň jeden nápad (metodický program projektu) Garant: Mgr. Hana Schenková Pozn.: S sebou vezměte náměty, činnosti k realizaci autoevaluace ve své MŠ (v písemné podobě, flash disk), které v MŠ využíváte a se kterými máte dobré zkušenosti. Informujte garantku o svém zájmu předem - Pozor, max. pro 12 účastníků Závěrečná konference projektu Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Ilona Fiurášková, Marcela Moravčíková, Mgr. Eva Mokrošová, Projekt Škola s místem pro všechny Projekt má za úkol podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v 9 partnerských školách v MSK (v Ostravě, Karviné, Bohumíně a Kopřivnici) a vytvořit jim tak motivující prostředí ke vzdělávání. Navazuje na předchozí úspěšný projekt Škola pro život ( ). V přímé práci se zaměřuje na praktické metody a techniky, rozvíjí sociální dovednosti dětí a žáků, pro zvýšení školní úspěšnosti žákům poskytuje individuální péči, na školách rozšiřuje volnočasové aktivity, u pedagogů a asistentů pedagoga podporuje osobnostní a profesní růst. Projekt je v souladu s globálním cílem oblasti podpory 1.2 OPVK. Doba trvání projektu je 30 měsíců. Připravené vzdělávací programy a další informace o projektu jsou zveřejněny na KONTAKTNÍ OSOBY: Změna telefonních čísel od ! OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava: Mgr. Marie Apriasová, Kontakt pro dotazy: Mgr. Klára Šmalcová, Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Eva Šafarčíková, Mgr. Eva Mokrošová vedoucí útvaru DVPP 20

INFORMÁTOR LISTOPAD 2012. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR LISTOPAD 2012. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR LISTOPAD 2012 KVIC - odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,

Více

Informátor KVIC listopad 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC listopad 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR LISTOPAD 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Informátor KVIC říjen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC říjen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ŘÍJEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR BŘEZEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín. ř í j e n 2 0 1 2

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín. ř í j e n 2 0 1 2 INFORMÁTOR ř í j e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC říjen 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC leden 2013 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INFORMÁTOR KVĚTEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR KVĚTEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR KVĚTEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595 538 063 Krajské zařízení pro další vzdělávání

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h)

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h) Progress Projekt je zaměřen na podporu: vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 558 445 116, fax: 558 445 129 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

INFORMÁTOR ŘÍJEN Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ŘÍJEN Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ŘÍJEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN,

KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, mail:icemsk@kvic.cz, tel. 595

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

INFORMÁTOR ÚNOR 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ÚNOR 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ÚNOR 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 558 445 116, fax: 558 445 129 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l i s t o p a d 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E na zakázku s názvem Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Druh zakázky: služby Název projektu a registrační číslo projektu: Klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Jednota školských informatiků

Jednota školských informatiků Jednota školských informatiků Jednota školských informatiků Hlavní cíle a oblasti činnosti sdružení jsou: zastupování a obhajoba zájmů svých členů, zaujímání stanovisek ke vzdělávací politice, pořádání

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR p r o s i n e c 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více