Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity"

Transkript

1 Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity Zpracováno v rámci projektu»zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech«vsetín 2007 Autoři: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Bc. Věra Goldová Ing. Jiří Trezner a kolektiv

2 Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese Náměty a připomínky k textu publikace zasílejte autorům na - Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; garance kapitol 1, 2, 8, 9, 10.1, 11) - Bc. Věra Goldová (garance kapitol 3, 4, 10.5) - Ing. Jiří Trezner (garance kapitol 5, 6, 7, ) 2007 MEPCO, s. r. o. Pro MEPCO, s. r. o., vydala agentura COM4, s. r. o. ISBN Uvedená problematika byla také řešena v rámci výzkumného projektu GAČR 402/04/0078 Inovativní koncepty a přístupy v rozvoji územních jednotek a čerpala z něj náměty.

3 Obsah Předmluva Úvodní slovo o čem je tato publikace Udržitelný rozvoj a environmentální řízení Udržitelný rozvoj Vztah příroda společnost Environmentální řízení Audity ve školách ve vztahu k udržitelnému rozvoji Ekologické audity Audit zdravého životního stylu Audit bezpečnosti dětí u škol z hlediska provozu na pozemních komunikacích Projekt Bezpečná cesta dětí do škol Realizace energetických auditů a energeticky úsporných opatření na školských budovách Další příklady v oblasti školství Šetření spokojenosti žáků, pedagogických a vedoucích zaměstnanců a rodičů se školou Hodnocení indikátoru Cesta dětí do školy Metodika Ekologická stopa mateřských a základních škol Projekt Dobrá škola Strategické plánování škol metodou Balanced Scorecard Uplatňování místní Agendy Co je místní Agenda Kritéria místní Agendy Konkrétní příklady uplatňování místní Agendy Evropská sada indikátorů udržitelného rozvoje a ekologická stopa Evropská sada indikátorů Co je ekologická stopa Ekologická stopa města Ekologická stopa úřadu Konkrétní příklady environmentálního řízení Zpracování úvodního environmentálního přezkoumání Dokumentace systému Směrnice

4 7.4 Environmentální zásady Zelené nakupování a investiční činnost Zpracování registru environmentálních aspektů Další poznámky a opatření Strategické řízení ve vazbě k environmentálnímu řízení Strategické řízení Metoda vyvážených ukazatelů (BSC) Environmentální řízení, kvalita a výkonnost Proč mluvit o kvalitě a výkonnosti Efektivní úřad dle modelu CAF Co je benchlearning a benchmarking Diagram příčin a následků Cyklus zlepšování PDCA Řízení znalostí (knowledge management) Závěr k metodám kvality a výkonnosti Příklady využití fondů EU v oblasti šetrnosti k přírodě Úvod k projektovému řízení Projekt Logistické centrum odpadů Projekt Čistá řeka Bečva Projekt C2ENET Projekt solární kolektory škol Závěr Literatura Seznam příloh na CD Přílohy

5 Předmluva V průběhu dvacátého století nastaly ve světě podstatné změny. Naše jednání v čase i prostoru získává globální rozměr, tradiční role národních států jsou oslabovány a do centra zájmů se dostává problematika regionálního a místního rozvoje. Současně se zvětšují rozdíly mezi bohatými a chudými státy a polarizační efekty navíc způsobují stále větší rozevírání pomyslných nůžek. Hospodářská a politická provázanost světové ekonomiky umocňuje závažnost dopadů lokálních aktivit na fungování celé planety a podtrhuje nutnost společného řešení problémů s rozvojem. Cílem mezinárodní spolupráce na nadnárodní úrovni je vyrovnávání nerovností mezi vyspělými ekonomikami a rozvojovými zeměmi a zabezpečení dlouhodobě (trvale) udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje. Dnes jsme snad již překonali období, kdy byl pojem udržitelný rozvoj spojován výhradně s ekologií nebo minimálně s něčím, co pro nás představuje nutné zlo. Je pochopitelné, že při rozvíjení tržní ekonomiky bylo nutné vytvořit priority, které vytvářejí základy demokratického státu. Rehabilitace občanské společnosti v České republice poznamenané dekádami potlačování lidských práv a svobod však spočívá také ve znovuvytváření hodnotových systémů a preferencí každého občana a společnosti jako celku. Určitá morální a etická vyspělost národa je jedním z předpokladů pro vytvoření schopnosti nazírat na problémy v širších perspektivách, a to nejen z hlediska národního, ale také mezinárodně. Udržitelný rozvoj představuje takový způsob nazírání na svět a na procesy ovlivňující naše životy. Důležité přitom je uvědomit si provázanost našich aktivit a skutečnost, že každá, i když na první pohled bezvýznamná činnost, se nám jednoho dne vrátí zpět jako bumerang. Mysli globálně a jednej lokálně pro nás dnes nepředstavuje pouze slogan, ale východisko pro strategické myšlení a plánování. Nastala doba, kdy je nutné obohacovat hmotnou produkci o její nehmotný rozměr, obohacovat kvantitu kvalitou. Jedním ze základních předpokladů dosažení udržitelného rozvoje na místní úrovni je tzv. správné řízení věcí veřejných (good governance) a kvalita veřejné správy celkově. Správné řízení je založeno na otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti institucí a účasti veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech. Správné řízení znamená také transparentnost, zodpovědnost, bezúhonnost, vhodný management, efektivní a dostupné služby, závazek k partnerství a neustálý rozvoj institucí veřejné správy. Tyto principy podporuje, v plném souladu s Agendou 21, projekt Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech, v rámci kterého vznikla tato publikace. Je zaměřen na implementaci kvalitativních metod Benchmarking, Balanced Scorecard (BSC) a CAF na českých úřadech. Do projektu jsou zapojeny jak úřady, které již mají předchozí zkušenost s některým z moderních nástrojů, tak úřady nové. Důležitou přidanou hodnotou tohoto projektu je právě jeho zásadní příspěvek ke zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy v České republice, k podpoře demokratických principů vládnutí i k přenesení důrazu na spokojenost občana. 3

6 MEPCO působí nyní mimo jiné v oblasti regionu Severozápad, krajině dlouhodobě postižené vysokou koncentrací těžkého průmyslu. Region již více než deset let tvrdě pracuje na své proměně. Vznikly zde průmyslové zóny pro kvalifikovanou lehkou výrobu, odsířily se elektrárny, snížila se produkce polutantů v chemičkách, zmizely inverze a sirény, které oznamovaly občanům, že nemají vycházet ze svých domovů kvůli vysoké míře znečištění ovzduší. Měli jsme zde možnost sledovat přeměnu regionu, který pochopil, že zvyšování kvality života je komplexní a dlouhodobý proces, který je založen na respektování všech aspektů udržitelného rozvoje. Postupně zde dochází ke strategickému začleňování dalších aspektů rozvoje do celkové politiky. V přístupu města jde o to podpořit akceleraci místní ekonomiky, což znamená nejen vytvořit předpoklady pro příliv nových občanů, turistů, zlepšit kulturní a volnočasovou infrastrukturu a podobně, ale dnes především udržení obyvatel stávajících. Vezmeme-li navíc v úvahu, že více migrují vzdělanější a mladší lidé, mělo by být prioritou města postarat se o vytvoření kvalitního zázemí a podmínek umožňujících strávit zde celý život. Mluvíme zde o koncepčním zlepšování kvality života v městě. Za současného působení mnoha faktorů tak dojde k nabalování dalších aktivit, k přílivu investic či služeb, které roztočí spirálu rozvoje území. Rostoucí poptávka po službách a zboží následně umožní vytvoření nových pracovních míst a pokrytí nabízené práce. Díky působení regionálního multiplikačního efektu dojde k pozitivnímu vlivu na širší okolí města a k růstu celého regionu. Trvale udržitelný rozvoj bývá přirovnáván k míčku balancujícímu na trojnožce sociální, ekonomický a ekologický rozvoj. Doufejme, že společnými silami tuto rovnováhu pro příští generace udržíme. Ing. Zdeněk Hušek jednatel MEPCO, s. r. o PhDr. Ing. Martina Křepelková projektová manažerka 4

7 1. Úvodní slovo o čem je tato publikace Každodenně tisíce a tisíce politických představitelů, manažerů a zaměstnanců ve veřejné správě na celém světě přijímají řadu velkých, ale také drobných rozhodnutí, která mají vliv na nastolování harmonie či disharmonie mezi přírodou a člověkem. Výsledky těchto rozhodnutí se v globální úrovni projevují jako ekologická krize. Ekologická krize, které čelíme, má mnoho příčin. Zahrnují chudobu, nedbalost a hrabivost a především selhání při správě Země. (viz Hák, Rynda 2001, s. 17). K tomuto selhání při správě daného území dochází na úrovni globální, národní, regionální i lokální. Peter Drucker uvádí dva důvody krize nebo selhání (viz Drucker 2004, s. 19): Každá existující organizace rychle zkrachuje, pokud neinovuje. Naopak každá nová organizace se rychle zhroutí, pokud neřídí. To podle Druckera platí stejně v ziskovém i v neziskovém sektoru, samozřejmě včetně států, územních celků a jejich organizací. Můžeme tedy říci, že hlavní příčinou ekologické krize je selhání při správě daného území. Tato publikace je o šetrnosti k přírodě a také o výkonnosti. Výkonnost, kvalita a efektivnost se na straně jedné má uplatňovat v oblasti šetrného chování k životnímu prostředí a zdrojům, na straně druhé udržitelný rozvoj má být rámcem nebo alespoň limitem pro uplatnění principů efektivnosti, výkonnosti a kvality. V posledních letech je stále jasnější, že: Veřejný sektor je vystaven nebývalému tlaku na změnu řízení výkonnosti. (viz Creelmanem s Harveyem In. Vacek 2004, s. 3). Řízení výkonnosti je důležité také při environmentálním řízení není možné o udržitelném rozvoji jen hovořit. Je nutné tento koncept uplatňovat v běžném životě institucí. To odpovídá veřejné instituci, která je (viz Osborne, Gaebler, In. Vacek 2005, s. 5): štíhlá, decentralizovaná a inovativní. Je pružná, adaptabilní, rychle se učí, pokud se mění podmínky. Používá konkurenci, orientuje se na zákazníky a používá další nebyrokratické přístupy k tomu, aby řešila problémy co nejefektivněji a tvůrčím způsobem. K naplnění této vize se snaží přispět i tato publikace. Struktura publikace Kapitola druhá je teoretickým východiskem publikace věnuje se otázkám, co je udržitelný rozvoj, co řeší environmentální řízení a vysvětluje základní vazby. Největší množství příspěvkových organizací, u kterých je zřizovatelem obec nebo kraj, je v oblasti školství. Třetí a čtvrtá kapitola je plná drobných případových studií, které popisují konkrétní návody, jak uplatňovat udržitelný rozvoj nebo environmentální řízení v těchto organizacích. Obsahuje metodiku ekologických auditů, auditů zdravého životního stylu, auditu bezpečnosti, šetření spokojenosti se školou žáků, rodičů a učitelů, metodiku ekologické stopy atd. V páté a šesté kapitole najdete informace o místní Agendě 21 a Evropské sadě indikátorů udržitelného rozvoje. Další konkrétní příklady environmentálního řízení jsou obsahem kapitoly sedmé (např. příklady dokumentů a směrnic, environmentální profil, procesní mapy atd.). 5

8 Protože je vydání této publikace financováno z projektu Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech, jsou osmá a devátá kapitola věnovány problematice strategického řízení a metodám kvality a výkonnosti. Čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU je v oblasti životního prostředí velkou výzvou. Proto obsahuje desátá kapitola popis pěti úspěšných projektů v oblasti šetrnosti k přírodě. Je zde také zařazen úvod k projektovému řízení. Následuje shrnutí a závěr v kapitole jedenácté. K tištěné publikaci patří soubor příloh na CD (případně ke stažení). Seznam příloh je uveden na konci publikace. Pro inspiraci byla zařazena plná znění směrnic navazujících na oblast životního prostředí, mapy procesů, metodiky určení měřítek BSC a další a další přílohy. Komu je publikace určena Publikace je určena především těm, kteří hledají konkrétní příklady a inspiraci pro harmonizaci vztahu příroda společnost v duchu udržitelného rozvoje. Je také určena pro politiky a pracovníky radnic, krajů a příspěvkových organizací, kteří rozhodují o tom, zda chování jejich organizace bude k životnímu prostředí a k přírodním zdrojům nepřátelské, nevšímavé anebo a to bychom si přáli šetrné. Jsme přesvědčeni, že šetrné chování k přírodě patří k důležitým trendům modernizace veřejné správy. Náměty v publikaci uvedené nejsou jediným možným řešením daného problému či situace. Mají spíše sloužit pro inspiraci, vyvolání diskuse nebo být podnětem pro hledání vlastního způsobu řešení, které více odpovídá místním podmínkám a charakteru dané organizace veřejného sektoru. Vždyť to, co jednomu prospívá, může jinému škodit. Není důležité lpět na jednotlivostech, ale posuzovat změny v ochraně přírody a zdrojů z hlediska celku. Vždy je potřeba dobře znát místní podmínky, možnosti, zdroje, znalosti a správně využít a zužitkovat to, co máme k dispozici. Přejeme všem voleným zástupcům a pracovníkům veřejné správy, kteří usilují o harmonizaci vztahu společnost příroda a příroda společnost, mnoho úspěchů při jejich nesnadné a důležité práci. Milan Půček, Jiří Trezner, Věra Goldová 6

9 2. Udržitelný rozvoj a environmentální řízení 2.1 Udržitelný rozvoj Co je udržitelný rozvoj Základním výstupem řízení měst či regionů je jejich rozvoj. Ten může být realizován a posuzován mnoha způsoby. Pokud rozvoj probíhá tak, že se neuskutečňuje na úkor budoucích generací, jde o udržitelný rozvoj. Také je možné se setkat s pojmem udržitelný způsob života. Josef Vavroušek považoval za udržitelný způsob života: takový způsob života, který se přibližuje ideálům humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném horizontu. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a na úctě k živé i neživé přírodě. (viz MŽP 2000, kap. Poznámky k zákl. pojmům 1 ). V české legislativě je udržitelný rozvoj vymezen takto (viz paragraf 6 zákona č. 17/1992 o životním prostředí): Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. 2 V rámci udržitelného rozvoje mají být mezi sebou vyvažována tato hlediska: - ekonomická (konkrétními příklady a náměty se zabývá publikace Řízení rizik a financí, kterou také vydává společnost MEPCO, s. r. o.); - sociální; - environmentální (ekologická). Obrázek č. 1: Udržitelný rozvoj: rovnováha ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek Udržitelný rozvoj: jsou vyvažována ekonomická, environmentální a sociální hlediska (zájmy) Ekonomický pilíř Sociální pilíř Je předmětem zájmu zdravého finančního řízení (praktické náměty jsou v publikaci Řízení rizik a financí). Environmentální pilíř Je předmětem zájmu environmentálního řízení (praktické náměty jsou v této publikaci). 1 Formát odkazu na literaturu, v tomto případě na publikaci MŽP z roku 2000: Agenda Ekosystém je (viz Ekosystémy a lidský blahobyt, úvod): dynamickým komplexem rostlinných živočišných a mikroorganických společenstev a neživého prostředí, jež na sebe vzájemně působí jako funkční celek. 7

10 Jako další příklad vymezení udržitelného rozvoje lze uvést definici přijatou vládou Spojeného království, kde je také kladen důraz na uvážlivé využívání přírodních zdrojů (viz Moldan 2001, kap. 5): Udržitelný rozvoj zajišťuje lepší kvalitu života pro každého, nyní a pro příští generace. Za tím účelem je třeba dosáhnout čtyř cílů, a to všech zároveň: - sociální pokrok (který uznává potřeby všech); - účinná ochrana prostředí; - uvážlivé užívání přírodních zdrojů; - udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. Tato definice více zdůrazňuje způsob chování k přírodním zdrojům. Šetrné nakládání se zdroji, respektive radikální zvýšení produktivity zdrojů, je hlavním tématem konceptu přírodního kapitalismu, jehož propagátory jsou Hawken, Lovins, Lovinsová (viz 2003, s. 7): Jádrem této teorie je myšlenka, že ekonomika přesouvá důraz z lidské produktivity na radikální zvýšení produktivity zdrojů. Tento přesun by měl přinést více rodinám práci, která bude mít smysl a uživí je, celému světu lepší životní standard pro ty, kdo jsou potřební, a dramatické omezení dopadu aktivit celého lidstva na životní prostředí. To se jistě týká i organizací veřejného sektoru. Bedřich Moldan na přebalu knihy Přírodní kapitalismus píše: Je povzbudivé sledovat, jak daleko v teoretickém domýšlení i v praktických zkušenostech postoupili Lovinsovi od roku 1996, kdy v našem Centru pro otázky životního prostředí vyšel česky jejich Faktor 4. Knížku ale především chápu jako výzvu: Co je možné udělat pro to, aby se podobné principy uplatnily i u nás? Na tuto otázku se alespoň částečně snaží najít odpověď i tato publikace. Pro organizace veřejného sektoru je to jistě velká výzva. Na závěr úvodního textu k udržitelnému rozvoji ještě jednu starou moudrost, která nám radí, čím má být náš rozvoj limitován: Můžete putovat a žít na této Zemi. Žijte tak, abyste jiným nepůsobili utrpení, když si chcete splnit nějaké své přání či žádost Udržitelný rozvoj na místní úrovni Prosazování udržitelného rozvoje na místní úrovni je tématem takzvané místní Agendy 21. V Česku je většinou uplatňována pomocí metodiky Národní sítě Zdravých měst (více na Podle profesora Moldana se při prosazování změn za zásadní pokládají řešení ve třech směrech (viz Moldan 2001, kap. 9, kráceno): Především se doporučuje přednostně se zaměřit na jednotlivé lidi a na jejich životní styl. Zdůrazňuje se uvědomělá skromnost, opuštění konzumního způsobu, prohloubení duchovních aspektů lidského života, potlačení vypjatého individualismu projevujícího se snahou neomezovat žádnou z materiálních či jiných lidských potřeb. Druhý směr se zaměřuje především na změnu institucí. Současný systém demokratického uspořádání a volného trhu nemá žádné účinné mechanismy, kterými by byly účinně chráněny zájmy a potřeby planetárních životadárných systémů. ( ) 8

11 Vůle občanů nemá příliš možností se uplatnit. Proto je třeba zásadně změnit celý systém řízení a vládnutí (governance) ve společnosti. Třetí směr vychází z koncepce udržitelného rozvoje. Zdůrazňuje potřebu harmonizace rozvoje ve třech základních dimenzích: ekonomické, sociální (včetně institucionálního) a ekologické. Zjednodušeně můžeme uvést, že jde o změnu chování jednotlivce, změnu systému řízení a harmonizaci rozvoje z ekonomického sociálního a environmentálního hlediska. Ve všech těchto oblastech mohou hrát územní celky významnou roli. A jak je možné místní Agendu 21 definovat? Uvádíme definici, kterou používá pracovní skupina pro místní Agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj (viz CENIA 2006): MA 21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase. Více se této problematice věnuje kapitola Vztah příroda společnost Z hlediska udržitelného rozvoje je důležité harmonizovat vztah příroda společnost. Na následujícím obrázku je zobrazen vývoj přeměny krajiny. Přírodní krajina se tak prostřednictvím lidské činnosti mění na krajinu kulturní, umělou. Obrázek č. 2: Vývoj přeměny krajiny (zdroj: Bičík, Janský 2004, s. 127). původní krajina přeměněná krajina přírodní krajina extenzivně kultivovaná krajina intenzivně kultivovaná krajina postupný rozklad na části s dominujícími funkcemi umělá krajina zemědělská krajina urbanizovaná krajina rekreační krajina krajina spec. funkcí kvalita řízení a plánování samovolný či špatně řízený tlak společnosti devastovaná krajina velké náklady rekultivace krajina druhotně kultivovaná racionalizace a optimalizace vztahu společnost příroda dlouhodobě intenzivně kultivovaná kulturní krajina typy krajiny různých fází vývoje tlak společnosti hlavní směry vývoje krajiny ostatní směry vývoje krajiny 9

12 Ze schematu vyplývá, že kvalita řízení a plánování v tomto procesu sehrává klíčovou roli. Kvalitní environmentální řízení může bránit devastaci krajiny, může vést k dlouhodobě intenzivně kultivované kulturní krajině. Vztah příroda společnost pak můžeme zobrazit takto: Obrázek č. 3: Vztah příroda společnost a společnost příroda. Příroda Společnost : služby ekosystémů: zásobovací (potraviny, voda, dřevo ), podpůrné (tvorba půdy ), regulační (podnebí, čištění vody ), kulturní (estetické, duchovní ) Společnost Ve vztahu příroda společnost nám příroda poskytuje služby potraviny, dřevo, regulaci podnebí, estetické zážitky atd. Také dochází k záplavám, katastrofám a podobně. Ty mohou být ale také důsledkem chování člověka. A jak se lidé chovají k přírodě? Je-li vztah dobře řízen, je vytvářena relativně harmonizovaná krajina, zdroje jsou užívány uvážlivě atd. Pokud je vztah špatně řízen, krajina je devastována, dochází k drancování zdrojů, plýtvání atd. 2.3 Environmentální řízení Co je řízení Příroda : záplavy, vichřice, katastrofy Profesorka Strecková (viz Strecková 1996, s. 5) ve svém Vstupu do teorie řízení definuje řízení takto: Řízení je uvědomělá lidská činnost, pomocí níž jsou poznávány a stanovovány cíle, kterých má být dosaženo, a poznávány, stanovovány a realizovány postupy za účelem dosažení těchto cílů a poznávání cílů dalších. Profesorka Strecková klade velký důraz na slova poznávání a stanovování cílů. K základním funkcím managementu patří: 1. plánování, které stanovuje cíle, cílové hodnoty a prostředky k jejich dosažení; 2. organizování zahrnuje struktury a postupy, které zajišťují uskutečňování plánu; 3. řízení (angl. directing), které spočívá ve vedení, motivování a podněcování organizace k činnostem, jejichž uskutečnění je vymezeno plánem; 4. kontrola: pomocí zpětných vazeb jsou usměrňovány činnosti tak, aby byly dosahovány cíle a cílové hodnoty. Co je produktem řízení organizací obcí či krajů? : relativně harmonizovaná krajina, šetrnost k přírodě, uvážlivé užívání zdrojů : devastovaná krajina, drancování zdrojů, plýtvání Základním produktem (chceme-li výstupem) řízení státu, krajů, regionů či měst (obcí) je jejich rozvoj. Ten může uskutečňovat mnoha způsoby. Pokud je rozvoje dosaženo tak, že není na úkor budoucích generací, jde o udržitelný rozvoj. 10

13 2.3.2 Co je environmentální řízení Environmentální řízení je řízení, které do svých rozhodovacích procesů ve všech prováděných činnostech a aktivitách uplatňuje šetrný přístup k životnímu prostředí a přírodním zdrojům, a to: - jak v běžném operativním rozhodování; - tak ve strategickém plánování. U měst či regionů to znamená respektovat ve všech svých aktivitách zásady udržitelného rozvoje. Takto chápané řízení je ve starých zemích EU vcelku běžné. V rámci environmentálního řízení je nutné věnovat se poznávání, plánování a zejména řízení vztahu příroda společnost a společnost příroda (viz předchozí obrázek). Tedy: 1. dopadu přírodních vlivů na společnost (a člověka), například: - služby, 3 které nám poskytují k uspokojování lidských potřeb jednotlivé ekosystémy; 4 - ale také rizika spojená s působením přírodních vlivů, jako jsou povodně, sesuvy, katastrofy atd.; 2. vlivu lidské společnosti na přírodní prostředí (například devastace přírody a krajiny špatným územním plánováním, nešetrností k přírodě, neekonomickým přístupem k energiím, plýtváním všeho druhu, drancováním zdrojů, atd.). Norma ISO uvádí tyto důvody pro zavedení environmentálního řízení: - Organizace má zavést účinný systém environmentálního managementu (EMS) proto, aby napomohla ochraně lidského zdraví a životního prostředí před možnými dopady své činnosti, výrobků a služeb a napomáhala udržování a zlepšování kvality životního prostředí. (viz ISO 14004, s. 6); - EMS zavádí pořádek a důslednost do snah organizace zabývat se environmentálními problémy tak, že určuje přidělování zdrojů, rozděluje odpovědnosti a neustále vyhodnocuje praxi, postupy a procesy. (viz ISO 14004, s. 5); - Organizace, jejíž systém managementu integruje EMS, získá rámec, v němž může vyvažovat a spojovat ekonomické i environmentální zájmy. (viz ISO 14004, s. 7). V Evropě se nejčastěji používají pro zavedení systému environmentálního managementu (EMS): 1. systém EMAS dle Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93; 2. normy řady ISO 14000; 3. metoda čistší produkce (více informací viz 3 Více viz studie zpracovaná pro OSN Ekosystémy a lidský blahobyt. Český překlad vydalo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. 4 Ekosystém je (viz Ekosystémy a lidský blahobyt, úvod): dynamickým komplexem rostlinných, živočišných a mikroorganických společenstev a neživého prostředí, jež na sebe vzájemně působí jako funkční celek. 11

14 3. Audity ve školách ve vztahu k udržitelnému rozvoji Kapitola třetí a čtvrtá se věnují příkladům šetrného přístupu k přírodě (environmentálnímu řízení) ve školských zařízeních. Hlavním důvodem je velký počet těchto organizací. Řada popsaných případů je snadno uplatnitelná i v dalších organizacích veřejného sektoru. Obvyklým cílem vedení měst a obcí v této sféře je, aby se školy postupně proměňovaly z tradiční hierarchické instituce v komunitu organizovanou na demokratických principech, kterými jsou zejména svoboda a odpovědnost, zachování pravidel a spravedlnost, spoluúčast, spolupráce, partnerství a respektování zásad udržitelného rozvoje. Dílčí cíl lze pak definovat tak, že záměrem zřizovatelů je zvyšování kvality jednotlivých škol, zejména pak škol základních tak, aby nedocházelo současně ke zvyšování nákladů na zajištění základního vzdělání. Jedním z nástrojů pro dosažení stanovených cílů je realizace auditů ve školách a školských zařízeních, jejich vyhodnocení a přijetí závěrů či úkolů k nápravě. 3.1 Ekologické audity Účel metodiky Účelem metodiky je zajištění jednotného a jednoznačného návodu na realizaci ekologických auditů škol a školských organizací. V zobecněné formě může sloužit i jako návod pro ekologické audity ostatních organizací financovaných ze zdrojů města Širší souvislosti a cíl ekologických auditů Škola představuje veřejnou instituci v působnosti města, jejímž prostřednictvím lze přímo i nepřímo přenášet žádoucí hodnoty a vzorce chování na značnou část populace (děti, rodiče, firmy apod.). Jedním z cílů tedy je přispět k tomu, aby se dětem ve škole dobře učilo a učitelům dobře vyučovalo. Snahou města je prohloubit se školami spolupráci v oblasti ekologizace provozu a dále poskytnout metodickou pomoc při nápravě nevyhovujícího stavu. Jde také o navázání a prohloubení spolupráce mezi městem a jednotlivými organizacemi tak, aby v této oblasti byly školy pro město partnerem pro uskutečňování společného cíle (budování partnerství). Cíl ekologických auditů je stanoven tak, aby podporoval cíl veřejné správy, přičemž cílem veřejné správy je zvyšování kvality života občanů při respektování udržitelného rozvoje. K tomu přispívá zvyšování kvality a efektivnosti jednotlivých veřejných služeb a vzdělávání patří k nejdůležitějším veřejným službám. Specifikace hlavních cílů ekologických auditů: 1. prokázat, že veřejná správa jde v oblasti životního prostředí a respektování principů udržitelného rozvoje příkladem; 12

15 2. vyslat jasný signál školám, školským organizacím a dalším příspěvkovým organizacím, že šetrný přístup k životnímu prostředí a aplikace principů udržitelného rozvoje v praxi na místní úrovni jsou pro radnici důležité; 3. ověřit situaci ve školách, školských organizacích a v dalších příspěvkových organizacích a dle potřeby přispět ke zlepšení stavu; 4. osvěta budou-li třídit odpad děti ve školách, lze očekávat zvýšení třídění odpadu domácností Obsah ekologických auditů Hlavním obsahem je: 1. ověření naplňování Metodického pokynu k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě MŠMT, soulad a naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty; 2. ověření dostupnosti informací o životním prostředí a jeho ochraně a o udržitelném rozvoji obecně; 3. zjištění, zda jsou postupně a systematicky naplňovány kroky vedoucí k ekologickému provozu budovy a podmínkám pro zdravý životní styl; 4. zjištění, jak škola či školská organizace udržuje a zvelebuje školní zahradu a bezprostřední okolí školy; 5. zjištění úrovně prostředí školy estetizace vnitřního prostředí budovy školy či školské organizace; 6. ověření, jak je škola či školská organizace zapojena do programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), jako jsou ekovýchovné projekty, programy, spolupráce s organizacemi, které se EVVO zabývají apod Struktura ekologických auditů Ve struktuře ekologických auditů jsou uvedeny pouze základní otázky, které auditní tým může doplňovat, modifikovat či rozšiřovat. A. Úvod B. Obsah auditu Odpadové hospodářství způsob nakládání s odpady; Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta; - výchovně vzdělávací proces a osvěta; - spolupráce s organizacemi a s obcí; Provozně technická oblast; Péče o zeleň a úpravu prostředí v areálu školy; C. Ekologická stopa Sledování Společného evropského indikátoru ES, porovnání a vyhodnocení ekologického provozu školy, zejména spotřeby energií, materiálů, zboží a ploch, vztažené na jednoho žáka; 13

16 D. Cesta dětí do školy Zavedení Společného evropského indikátoru Cesta dětí do školy, jeho vyhodnocení a porovnání výsledků s ostatními školami; Sledování vývoje používání dopravních prostředků pro dopravu dětí do škol s cílem zvýšení dopravy na jízdních kolech; E. Vyjádření sledované instituce/organizace F. Návrh na nápravná opatření, termín jejich realizace a zodpovědnost G. Závěr Výstupy ekologických auditů Výstupy lze charakterizovat ve třech základních rovinách: 1. přímý posun směrem k udržitelnému rozvoji (úspory materiálů a energií, zvýšený podíl tříděného odpadu, estetizace vnitřního prostředí budov, okolí apod.); 2. zvýšení environmentálního povědomí mezi učiteli a žáky škol (informační materiály, besedy, exkurse, zapojení do projektů a programů EVVO apod.); 3. větší zájem a zapojení do procesu MA 21; 4. vyjádření způsobu chování školy pomocí indikátoru Ekologická stopa. Dalším nepřímým efektem je získání poměrně efektivního nástroje, který může být přizpůsoben pro kteroukoliv další veřejnou instituci v působnosti města nebo přímo na místní úřad samotný. Navíc ho lze zobecnit a aplikovat též v rámci dalších municipalit ČR. Úplné znění metodiky Ekologické audity škol a školských organizací je přílohou č. 1 na CD. 3.2 Audit zdravého životního stylu Projekt Audit zdravého životního stylu ve školách lze např. realizovat v rámci dotačního programu Národní program zdraví projekty podpory zdraví vyhlašovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR Cíl projektu Cílem projektu je ověření stávajícího stavu v oblasti zdravého životního stylu ve všech typech škol. Postup realizace Auditní tým sestavil celkem deset otázek a stanovil kritéria pro posouzení toho, jak je oblast zdravého životního stylu propagována ve školách. 1. Prostředí školy spoluúčast dětí na jeho vytváření; 2. Pohybové aktivity volného času volitelné, zájmové a nepovinné předměty zaměřené na pohybové aktivity; 3. Spolupráce ve škole i mimo školu občanská sdružení, metodické orgány a ostatní NNO; 14

17 4. Prevence a evidence úrazů: - kontrola třídních knih (zápisy o poučení žáků v oblasti bezpečnosti); - kontrola knih úrazů; - počet, rozmístění a doplňování lékárniček (prokázat fakturou nákup materiálu do lékárniček); - vybavení tělocvičen a školních hřišť z hlediska bezpečnosti provozu ověření revizních zpráv tělocvičného nářadí; 5. Aktivní odpočinek o přestávkách vybavení odpočinkových ploch; 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory zdravého životního stylu; 7. Dodržování zásad zdravé výživy: - potravinový koš a pestrost jídelníčku; - vybavení školních jídelen; - četnost využívání polotovarů a potravin v prášku; 8. Ověření, zda jsou na škole kroužky první pomoci; 9. Jak je zajišťována preventivní závodní péče u zaměstnanců školy; 10. Víkendové a prázdninové akce zaměřené na podporu zdraví počet aktivit Výstupy projektu 1. Posouzení jednotlivých škol z hlediska stanovených kontrolních otázek vlastní audit zdravého životního stylu. Jedná se o zjišťování, jak jsou začleňovány prvky zdravého životního stylu včetně výuky první pomoci, jak je kladen důraz na pohybové aktivity. Dále je ověřován spotřební koš potravin, zda nedochází ke zvýšené spotřebě tuků a zda je respektována vhodná a pestrá skladba jídelníčků. 2. Zjistit, jak jsou tyto prvky začleňovány do mimoškolní výchovy a zda ve školách pracují zdravotnické kroužky. Realizace zájmových aktivit podporujících zdravý životní styl, a to jednak formou kroužků a jednak v rámci školní družiny nebo školního klubu. Činnost zdravotnických kroužků. Ověření výuky pravidel jako součásti učebních osnov jak na I., tak i na II. stupni. 3. Dle zjištěných skutečností přijmout opatření ke zlepšení práce v této oblasti jak po stránce teoretické a metodické, tak i po stránce materiálního vybavení. Po stránce metodické poradit ředitelům škol při zavádění teoretických i praktických prvků zdravého životního stylu životospráva, pohyb, prevence sociálně patologických jevů apod. Po stránce materiálního vybavení ověřit, zda nechybí patřičná literatura, učební pomůcky a také konkrétní vybavení. Součástí tohoto bodu je také kontrola školních kuchyní v návaznosti na stávající legislativní normy. Závěrečná zpráva Audit zdravého životního stylu je přílohou č. 2 na CD. 15

18 3.3 Audit bezpečnosti dětí u škol z hlediska provozu na pozemních komunikacích Právo na život a zdraví člověka je součástí Ústavy ČR a tomuto je zapotřebí přizpůsobit veškeré lidské konání, včetně chování se na pozemních komunikacích. Je zapotřebí, aby společnost byla znalá a uvědomělá. Tato slova zazněla na semináři Ministerstva dopravy a spojů ČR s názvem Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací dne Mohou se tak stát východiskem pro odstartování celé série opatření vedoucích k zlepšení situace v bezpečnosti dětí při docházce do základních škol. Samosprávným celkům doporučujeme zpracovat audit, jak je z hlediska provozu na pozemních komunikacích bezpečná cesta dětí do jednotlivých základních škol. Účelem bylo ověřit stávající stav a přijmout potřebná opatření k nápravě. I. Modelový příklad postupu realizace: - oddělení dopravy příslušného úřadu zpracovalo dotazníkový list obsahující 14 nejzásadnější otázek z hlediska bezpečnosti žáků daných škol; - dotazníky byly předány na jednotlivé základní školy a vyplněny rodiči žáků; - po odevzdání byly dotazníky vyhodnoceny a město přijalo řadu opatření k nápravě dané situace. II. Okruhy otázek: Otázky byly koncipovány z několika úhlů pohledu tak, aby byla docílena co největší šíře objektivity. - z pohledu řidiče motorového vozidla označení přechodů, dopravní značení, povolená rychlost apod.; - z pohledu žáků vhodnost umístění přechodů, dostatečný prostor před vchodem školy, zábrany zamezující dětem vstup do vozovky, posouzení vzrostlé zeleně bránící výhledu do vozovky apod.; - z pohledu výuky dopravně výchovné působení na rodiče i žáky, úroveň pomůcek a propagačních materiálů apod. III. Výstupy auditu: - doplnění dopravních značek Děti, obnovení vodorovného značení přechodů pro chodce, nové vodorovné značení přechodů pro chodce, častější kontroly rychlosti ze strany policie a v některých případech snížení nejvyšší povolené rychlosti na vybraných úsecích; - bylo konstatováno, že školy mají dostatečný prostor před vstupem do budovy, mají vybudovány fyzické zábrany zamezující vstupu do vozovky a byla odstraněna vzrostlá zeleň, která bránila řidičům ve výhledu; - pro rozšíření a zkvalitnění výuky dopravní výchovy zajistil auditní tým ve spolupráci s BESIPem nové učební pomůcky; 16

19 - ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje bylo rekonstruováno dopravní hřiště byl položen nový asfaltový povrch, obnoveno vodorovné značení a celé hřiště osazeno novými dopravními značkami. Ve spolupráci s BESIP byla také nakoupena nová jízdní kola a přilby. V základní škole, u které je hřiště umístěno, je nově vybudován kabinet dopravní výchovy, kde probíhá výuka žáků včetně testů znalosti dopravních předpisů. IV. Závěr auditu Závěrem bylo konstatováno, že základní školy dělají pro bezpečnost svých žáků poměrně mnoho a jsou vstřícné k jakékoliv další spolupráci v této oblasti. 3.4 Projekt Bezpečná cesta dětí do škol Dalším navazujícím projektem v oblasti bezpečnosti dětí v silničním provozu je projekt Bezpečná cesta dětí do škol Východiska projektu - ustanovení 35, odstavec 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kde se uvádí, že: Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku; - využití možností vymezených zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění jedná se zejména o ustanovení 79 písm. j) cit. zákona, podle něhož je oprávněna zastavovat vozidla osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení. Město Vsetín zde navazuje na dobré výsledky práce při dohledu u přechodů pro chodce strážníky městské policie, kteří však nemohou personálně zabezpečit všechny rizikové přechody; - naplňování Environmentálního profilu příslušného úřadu. Může jít např. o to, u vytipovaných přechodů zajistit v době školní docházky asistenci minimálně v 60 procentech všech školních dnů po celý rok Cíl projektu - realizace výstupů auditů bezpečnosti u základních škol; - pokračovat v již započaté aktivitě dozoru přechodů u základních škol. Tuto aktivitu realizovala Městská policie Vsetín průběžně od roku Kapacita MP však neumožňovala hlídat všechny potřebné přechody, a proto strážníci průběžně rotovali na vytipovaných přechodech; - zajistit pravidelný dozor všech vytipovaných přechodů v průběhu školního roku; 17

20 - vyslat jasný signál občanům daného města a především zákonným zástupcům nezletilých žáků, že členům vedení radnice není lhostejná otázka bezpečnosti dětí v silničním provozu Výstupy projektu Výstupy projektu lze charakterizovat v několika rovinách: - pracovníci pověření dozorem přechodů učí děti jak správně přecházet ulici, a tím si školáci již v mládí postupně fixují správné chování v silničním provozu; - ve všech základních školách byla po dohodě s řediteli posílena dopravní výchova s cílem předání a prohlubování teoretických znalostí žákům; - ve spolupráci s BESIPem a Policií ČR organizuje město Vsetín dopravní soutěže žáků 5. tříd všech základních škol na území města Vsetína. Obsahem této soutěže je nejen ověření teoretických znalostí, ale i praktických dovedností na dopravním hřišti; - v konečném důsledku pracovníci na přechodech nepomáhají jen žákům základních škol, ale jejich pomoc využívají v ranních hodinách i ostatní občané, zejména matky s malými dětmi, občané zdravotně znevýhodnění a senioři. 3.5 Realizace energetických auditů a energeticky úsporných opatření na školských budovách Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, uložil vlastníkům budovy zpracovat ve všech veřejných budovách energetické audity či energetické průkazy a realizovat navržená energeticky úsporná opatření. Uvádíme modelový příklad města Vsetín, které realizovalo energetické audity za finanční podpory programů vyhlášených Českou energetickou agenturou v letech 2000 až Energeticky úsporná opatření ve stavebních konstrukcích a ve vytápěcích soustavách (nákladová) V energetických auditech byly variantně uvedeny návrhy na energeticky úsporná opatření ve stavebních konstrukcích a energeticky úsporná opatření ve vytápěcí soustavě. Varianty byly většinou vybrány tak, aby alespoň jedna vyhovovala požadovaným hodnotám celkové tepelné charakteristiky posuzovaného objektu podle ČSN a další vyhovovala doporučeným hodnotám celkové tepelné charakteristiky. Uvedená opatření byla podrobně popsána. Byly vyčísleny předpokládané náklady na jejich realizaci a celkové úspory energie v korunách i tepelně-technických jednotkách. Následně byly jednotlivé varianty ekonomicky vyhodnoceny. Audit posuzoval jednotlivé varianty z hlediska návratnosti navržených opatření, tedy za kolik let se investice zaplatí na úsporách tepla. Je uvedena prostá i reálná doba návratnosti předpokládaných nákladů na uvedená opatření. V závěru auditor doporučoval taková energeticky úsporná opatření, která jsou z hlediska předpokládaných úspor energie výhodná a zároveň jejich prostá i reálná doba návratnosti vynaložených nákladů není delší než pět let. 18

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Město Vsetín METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ budování partnerství k udržitelnému rozvoji OBSAH: 1. Účel metodiky str. 2 2. Širší souvislosti a cíl ekologických auditů str. 2-3 3.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST M ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR 2006 1 1 Zdravá města, obce, regiony 1994 2006 76 členů (města, obce, kraje, mikroregiony) 24% obyvatel ČR NSZM ČR 2 2 Praha 6.12.20

Více

Zkušenosti se zaváděním indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně

Zkušenosti se zaváděním indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně Zkušenosti se zaváděním indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. Jiří Trezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.) 1 Co je

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Strategické plánování a řízení obcí a krajů (strategický přístup, strategické řízení nebo strategické plánování?)

Strategické plánování a řízení obcí a krajů (strategický přístup, strategické řízení nebo strategické plánování?) Konference: MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA Praha, 15. 9. 2016 Strategické plánování a řízení obcí a krajů (strategický přístup, strategické řízení nebo strategické plánování?) doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz Praha 20.4.2007 Procesnířízen zení a strategické plánov nování zkušenosti Vsetín Kvalita života Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz 1 Přístup města Vsetín: strategie systematických malých

Více

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi V roce 2009 získalo Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2008 díky zavádění systému EMAS

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Krnov, 2. listopadu 2016 www.zdravamesta.cz/ps2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Podpora řízení kvality v ÚSC Ing. Lenka Švejdarová

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Část III. MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy

Část III. MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy Část III. AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy [ Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života ] http://databaze-strategie.cz/cz/osn-un/strategie/agenda-

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Plnění cíle NAPEE alternativní schéma dle článku 7 ČR se rozhodla jít cestou alternativního

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě OBSAH Úvod........................................................... 11 1 Podstata problému a východiska jeho řešení........................ 13 1.1 Vymezení pojmu efektivní řízení ve veřejné správě..............

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

STRATEGICKÉ VERSUS ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

STRATEGICKÉ VERSUS ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ STRATEGICKÉ VERSUS ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Milan Půček Příspěvek se zabývá vztahem mezi strategickým plánováním (na úrovni kraje často reprezentovaným programem rozvoje kraje) a územním plánováním (na úrovni

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Výstup projektu Enviprofese

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Struktura prezentace Kontext Východiska Projekt USV Program rozvoje LK 2014-2020 Dotační schémata k podpoře udržitelného

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce)

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně:

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více