Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity"

Transkript

1 Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity Zpracováno v rámci projektu»zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech«vsetín 2007 Autoři: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Bc. Věra Goldová Ing. Jiří Trezner a kolektiv

2 Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese Náměty a připomínky k textu publikace zasílejte autorům na - Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; garance kapitol 1, 2, 8, 9, 10.1, 11) - Bc. Věra Goldová (garance kapitol 3, 4, 10.5) - Ing. Jiří Trezner (garance kapitol 5, 6, 7, ) 2007 MEPCO, s. r. o. Pro MEPCO, s. r. o., vydala agentura COM4, s. r. o. ISBN Uvedená problematika byla také řešena v rámci výzkumného projektu GAČR 402/04/0078 Inovativní koncepty a přístupy v rozvoji územních jednotek a čerpala z něj náměty.

3 Obsah Předmluva Úvodní slovo o čem je tato publikace Udržitelný rozvoj a environmentální řízení Udržitelný rozvoj Vztah příroda společnost Environmentální řízení Audity ve školách ve vztahu k udržitelnému rozvoji Ekologické audity Audit zdravého životního stylu Audit bezpečnosti dětí u škol z hlediska provozu na pozemních komunikacích Projekt Bezpečná cesta dětí do škol Realizace energetických auditů a energeticky úsporných opatření na školských budovách Další příklady v oblasti školství Šetření spokojenosti žáků, pedagogických a vedoucích zaměstnanců a rodičů se školou Hodnocení indikátoru Cesta dětí do školy Metodika Ekologická stopa mateřských a základních škol Projekt Dobrá škola Strategické plánování škol metodou Balanced Scorecard Uplatňování místní Agendy Co je místní Agenda Kritéria místní Agendy Konkrétní příklady uplatňování místní Agendy Evropská sada indikátorů udržitelného rozvoje a ekologická stopa Evropská sada indikátorů Co je ekologická stopa Ekologická stopa města Ekologická stopa úřadu Konkrétní příklady environmentálního řízení Zpracování úvodního environmentálního přezkoumání Dokumentace systému Směrnice

4 7.4 Environmentální zásady Zelené nakupování a investiční činnost Zpracování registru environmentálních aspektů Další poznámky a opatření Strategické řízení ve vazbě k environmentálnímu řízení Strategické řízení Metoda vyvážených ukazatelů (BSC) Environmentální řízení, kvalita a výkonnost Proč mluvit o kvalitě a výkonnosti Efektivní úřad dle modelu CAF Co je benchlearning a benchmarking Diagram příčin a následků Cyklus zlepšování PDCA Řízení znalostí (knowledge management) Závěr k metodám kvality a výkonnosti Příklady využití fondů EU v oblasti šetrnosti k přírodě Úvod k projektovému řízení Projekt Logistické centrum odpadů Projekt Čistá řeka Bečva Projekt C2ENET Projekt solární kolektory škol Závěr Literatura Seznam příloh na CD Přílohy

5 Předmluva V průběhu dvacátého století nastaly ve světě podstatné změny. Naše jednání v čase i prostoru získává globální rozměr, tradiční role národních států jsou oslabovány a do centra zájmů se dostává problematika regionálního a místního rozvoje. Současně se zvětšují rozdíly mezi bohatými a chudými státy a polarizační efekty navíc způsobují stále větší rozevírání pomyslných nůžek. Hospodářská a politická provázanost světové ekonomiky umocňuje závažnost dopadů lokálních aktivit na fungování celé planety a podtrhuje nutnost společného řešení problémů s rozvojem. Cílem mezinárodní spolupráce na nadnárodní úrovni je vyrovnávání nerovností mezi vyspělými ekonomikami a rozvojovými zeměmi a zabezpečení dlouhodobě (trvale) udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje. Dnes jsme snad již překonali období, kdy byl pojem udržitelný rozvoj spojován výhradně s ekologií nebo minimálně s něčím, co pro nás představuje nutné zlo. Je pochopitelné, že při rozvíjení tržní ekonomiky bylo nutné vytvořit priority, které vytvářejí základy demokratického státu. Rehabilitace občanské společnosti v České republice poznamenané dekádami potlačování lidských práv a svobod však spočívá také ve znovuvytváření hodnotových systémů a preferencí každého občana a společnosti jako celku. Určitá morální a etická vyspělost národa je jedním z předpokladů pro vytvoření schopnosti nazírat na problémy v širších perspektivách, a to nejen z hlediska národního, ale také mezinárodně. Udržitelný rozvoj představuje takový způsob nazírání na svět a na procesy ovlivňující naše životy. Důležité přitom je uvědomit si provázanost našich aktivit a skutečnost, že každá, i když na první pohled bezvýznamná činnost, se nám jednoho dne vrátí zpět jako bumerang. Mysli globálně a jednej lokálně pro nás dnes nepředstavuje pouze slogan, ale východisko pro strategické myšlení a plánování. Nastala doba, kdy je nutné obohacovat hmotnou produkci o její nehmotný rozměr, obohacovat kvantitu kvalitou. Jedním ze základních předpokladů dosažení udržitelného rozvoje na místní úrovni je tzv. správné řízení věcí veřejných (good governance) a kvalita veřejné správy celkově. Správné řízení je založeno na otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti institucí a účasti veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech. Správné řízení znamená také transparentnost, zodpovědnost, bezúhonnost, vhodný management, efektivní a dostupné služby, závazek k partnerství a neustálý rozvoj institucí veřejné správy. Tyto principy podporuje, v plném souladu s Agendou 21, projekt Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech, v rámci kterého vznikla tato publikace. Je zaměřen na implementaci kvalitativních metod Benchmarking, Balanced Scorecard (BSC) a CAF na českých úřadech. Do projektu jsou zapojeny jak úřady, které již mají předchozí zkušenost s některým z moderních nástrojů, tak úřady nové. Důležitou přidanou hodnotou tohoto projektu je právě jeho zásadní příspěvek ke zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy v České republice, k podpoře demokratických principů vládnutí i k přenesení důrazu na spokojenost občana. 3

6 MEPCO působí nyní mimo jiné v oblasti regionu Severozápad, krajině dlouhodobě postižené vysokou koncentrací těžkého průmyslu. Region již více než deset let tvrdě pracuje na své proměně. Vznikly zde průmyslové zóny pro kvalifikovanou lehkou výrobu, odsířily se elektrárny, snížila se produkce polutantů v chemičkách, zmizely inverze a sirény, které oznamovaly občanům, že nemají vycházet ze svých domovů kvůli vysoké míře znečištění ovzduší. Měli jsme zde možnost sledovat přeměnu regionu, který pochopil, že zvyšování kvality života je komplexní a dlouhodobý proces, který je založen na respektování všech aspektů udržitelného rozvoje. Postupně zde dochází ke strategickému začleňování dalších aspektů rozvoje do celkové politiky. V přístupu města jde o to podpořit akceleraci místní ekonomiky, což znamená nejen vytvořit předpoklady pro příliv nových občanů, turistů, zlepšit kulturní a volnočasovou infrastrukturu a podobně, ale dnes především udržení obyvatel stávajících. Vezmeme-li navíc v úvahu, že více migrují vzdělanější a mladší lidé, mělo by být prioritou města postarat se o vytvoření kvalitního zázemí a podmínek umožňujících strávit zde celý život. Mluvíme zde o koncepčním zlepšování kvality života v městě. Za současného působení mnoha faktorů tak dojde k nabalování dalších aktivit, k přílivu investic či služeb, které roztočí spirálu rozvoje území. Rostoucí poptávka po službách a zboží následně umožní vytvoření nových pracovních míst a pokrytí nabízené práce. Díky působení regionálního multiplikačního efektu dojde k pozitivnímu vlivu na širší okolí města a k růstu celého regionu. Trvale udržitelný rozvoj bývá přirovnáván k míčku balancujícímu na trojnožce sociální, ekonomický a ekologický rozvoj. Doufejme, že společnými silami tuto rovnováhu pro příští generace udržíme. Ing. Zdeněk Hušek jednatel MEPCO, s. r. o PhDr. Ing. Martina Křepelková projektová manažerka 4

7 1. Úvodní slovo o čem je tato publikace Každodenně tisíce a tisíce politických představitelů, manažerů a zaměstnanců ve veřejné správě na celém světě přijímají řadu velkých, ale také drobných rozhodnutí, která mají vliv na nastolování harmonie či disharmonie mezi přírodou a člověkem. Výsledky těchto rozhodnutí se v globální úrovni projevují jako ekologická krize. Ekologická krize, které čelíme, má mnoho příčin. Zahrnují chudobu, nedbalost a hrabivost a především selhání při správě Země. (viz Hák, Rynda 2001, s. 17). K tomuto selhání při správě daného území dochází na úrovni globální, národní, regionální i lokální. Peter Drucker uvádí dva důvody krize nebo selhání (viz Drucker 2004, s. 19): Každá existující organizace rychle zkrachuje, pokud neinovuje. Naopak každá nová organizace se rychle zhroutí, pokud neřídí. To podle Druckera platí stejně v ziskovém i v neziskovém sektoru, samozřejmě včetně států, územních celků a jejich organizací. Můžeme tedy říci, že hlavní příčinou ekologické krize je selhání při správě daného území. Tato publikace je o šetrnosti k přírodě a také o výkonnosti. Výkonnost, kvalita a efektivnost se na straně jedné má uplatňovat v oblasti šetrného chování k životnímu prostředí a zdrojům, na straně druhé udržitelný rozvoj má být rámcem nebo alespoň limitem pro uplatnění principů efektivnosti, výkonnosti a kvality. V posledních letech je stále jasnější, že: Veřejný sektor je vystaven nebývalému tlaku na změnu řízení výkonnosti. (viz Creelmanem s Harveyem In. Vacek 2004, s. 3). Řízení výkonnosti je důležité také při environmentálním řízení není možné o udržitelném rozvoji jen hovořit. Je nutné tento koncept uplatňovat v běžném životě institucí. To odpovídá veřejné instituci, která je (viz Osborne, Gaebler, In. Vacek 2005, s. 5): štíhlá, decentralizovaná a inovativní. Je pružná, adaptabilní, rychle se učí, pokud se mění podmínky. Používá konkurenci, orientuje se na zákazníky a používá další nebyrokratické přístupy k tomu, aby řešila problémy co nejefektivněji a tvůrčím způsobem. K naplnění této vize se snaží přispět i tato publikace. Struktura publikace Kapitola druhá je teoretickým východiskem publikace věnuje se otázkám, co je udržitelný rozvoj, co řeší environmentální řízení a vysvětluje základní vazby. Největší množství příspěvkových organizací, u kterých je zřizovatelem obec nebo kraj, je v oblasti školství. Třetí a čtvrtá kapitola je plná drobných případových studií, které popisují konkrétní návody, jak uplatňovat udržitelný rozvoj nebo environmentální řízení v těchto organizacích. Obsahuje metodiku ekologických auditů, auditů zdravého životního stylu, auditu bezpečnosti, šetření spokojenosti se školou žáků, rodičů a učitelů, metodiku ekologické stopy atd. V páté a šesté kapitole najdete informace o místní Agendě 21 a Evropské sadě indikátorů udržitelného rozvoje. Další konkrétní příklady environmentálního řízení jsou obsahem kapitoly sedmé (např. příklady dokumentů a směrnic, environmentální profil, procesní mapy atd.). 5

8 Protože je vydání této publikace financováno z projektu Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech, jsou osmá a devátá kapitola věnovány problematice strategického řízení a metodám kvality a výkonnosti. Čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU je v oblasti životního prostředí velkou výzvou. Proto obsahuje desátá kapitola popis pěti úspěšných projektů v oblasti šetrnosti k přírodě. Je zde také zařazen úvod k projektovému řízení. Následuje shrnutí a závěr v kapitole jedenácté. K tištěné publikaci patří soubor příloh na CD (případně ke stažení). Seznam příloh je uveden na konci publikace. Pro inspiraci byla zařazena plná znění směrnic navazujících na oblast životního prostředí, mapy procesů, metodiky určení měřítek BSC a další a další přílohy. Komu je publikace určena Publikace je určena především těm, kteří hledají konkrétní příklady a inspiraci pro harmonizaci vztahu příroda společnost v duchu udržitelného rozvoje. Je také určena pro politiky a pracovníky radnic, krajů a příspěvkových organizací, kteří rozhodují o tom, zda chování jejich organizace bude k životnímu prostředí a k přírodním zdrojům nepřátelské, nevšímavé anebo a to bychom si přáli šetrné. Jsme přesvědčeni, že šetrné chování k přírodě patří k důležitým trendům modernizace veřejné správy. Náměty v publikaci uvedené nejsou jediným možným řešením daného problému či situace. Mají spíše sloužit pro inspiraci, vyvolání diskuse nebo být podnětem pro hledání vlastního způsobu řešení, které více odpovídá místním podmínkám a charakteru dané organizace veřejného sektoru. Vždyť to, co jednomu prospívá, může jinému škodit. Není důležité lpět na jednotlivostech, ale posuzovat změny v ochraně přírody a zdrojů z hlediska celku. Vždy je potřeba dobře znát místní podmínky, možnosti, zdroje, znalosti a správně využít a zužitkovat to, co máme k dispozici. Přejeme všem voleným zástupcům a pracovníkům veřejné správy, kteří usilují o harmonizaci vztahu společnost příroda a příroda společnost, mnoho úspěchů při jejich nesnadné a důležité práci. Milan Půček, Jiří Trezner, Věra Goldová 6

9 2. Udržitelný rozvoj a environmentální řízení 2.1 Udržitelný rozvoj Co je udržitelný rozvoj Základním výstupem řízení měst či regionů je jejich rozvoj. Ten může být realizován a posuzován mnoha způsoby. Pokud rozvoj probíhá tak, že se neuskutečňuje na úkor budoucích generací, jde o udržitelný rozvoj. Také je možné se setkat s pojmem udržitelný způsob života. Josef Vavroušek považoval za udržitelný způsob života: takový způsob života, který se přibližuje ideálům humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném horizontu. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a na úctě k živé i neživé přírodě. (viz MŽP 2000, kap. Poznámky k zákl. pojmům 1 ). V české legislativě je udržitelný rozvoj vymezen takto (viz paragraf 6 zákona č. 17/1992 o životním prostředí): Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. 2 V rámci udržitelného rozvoje mají být mezi sebou vyvažována tato hlediska: - ekonomická (konkrétními příklady a náměty se zabývá publikace Řízení rizik a financí, kterou také vydává společnost MEPCO, s. r. o.); - sociální; - environmentální (ekologická). Obrázek č. 1: Udržitelný rozvoj: rovnováha ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek Udržitelný rozvoj: jsou vyvažována ekonomická, environmentální a sociální hlediska (zájmy) Ekonomický pilíř Sociální pilíř Je předmětem zájmu zdravého finančního řízení (praktické náměty jsou v publikaci Řízení rizik a financí). Environmentální pilíř Je předmětem zájmu environmentálního řízení (praktické náměty jsou v této publikaci). 1 Formát odkazu na literaturu, v tomto případě na publikaci MŽP z roku 2000: Agenda Ekosystém je (viz Ekosystémy a lidský blahobyt, úvod): dynamickým komplexem rostlinných živočišných a mikroorganických společenstev a neživého prostředí, jež na sebe vzájemně působí jako funkční celek. 7

10 Jako další příklad vymezení udržitelného rozvoje lze uvést definici přijatou vládou Spojeného království, kde je také kladen důraz na uvážlivé využívání přírodních zdrojů (viz Moldan 2001, kap. 5): Udržitelný rozvoj zajišťuje lepší kvalitu života pro každého, nyní a pro příští generace. Za tím účelem je třeba dosáhnout čtyř cílů, a to všech zároveň: - sociální pokrok (který uznává potřeby všech); - účinná ochrana prostředí; - uvážlivé užívání přírodních zdrojů; - udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. Tato definice více zdůrazňuje způsob chování k přírodním zdrojům. Šetrné nakládání se zdroji, respektive radikální zvýšení produktivity zdrojů, je hlavním tématem konceptu přírodního kapitalismu, jehož propagátory jsou Hawken, Lovins, Lovinsová (viz 2003, s. 7): Jádrem této teorie je myšlenka, že ekonomika přesouvá důraz z lidské produktivity na radikální zvýšení produktivity zdrojů. Tento přesun by měl přinést více rodinám práci, která bude mít smysl a uživí je, celému světu lepší životní standard pro ty, kdo jsou potřební, a dramatické omezení dopadu aktivit celého lidstva na životní prostředí. To se jistě týká i organizací veřejného sektoru. Bedřich Moldan na přebalu knihy Přírodní kapitalismus píše: Je povzbudivé sledovat, jak daleko v teoretickém domýšlení i v praktických zkušenostech postoupili Lovinsovi od roku 1996, kdy v našem Centru pro otázky životního prostředí vyšel česky jejich Faktor 4. Knížku ale především chápu jako výzvu: Co je možné udělat pro to, aby se podobné principy uplatnily i u nás? Na tuto otázku se alespoň částečně snaží najít odpověď i tato publikace. Pro organizace veřejného sektoru je to jistě velká výzva. Na závěr úvodního textu k udržitelnému rozvoji ještě jednu starou moudrost, která nám radí, čím má být náš rozvoj limitován: Můžete putovat a žít na této Zemi. Žijte tak, abyste jiným nepůsobili utrpení, když si chcete splnit nějaké své přání či žádost Udržitelný rozvoj na místní úrovni Prosazování udržitelného rozvoje na místní úrovni je tématem takzvané místní Agendy 21. V Česku je většinou uplatňována pomocí metodiky Národní sítě Zdravých měst (více na Podle profesora Moldana se při prosazování změn za zásadní pokládají řešení ve třech směrech (viz Moldan 2001, kap. 9, kráceno): Především se doporučuje přednostně se zaměřit na jednotlivé lidi a na jejich životní styl. Zdůrazňuje se uvědomělá skromnost, opuštění konzumního způsobu, prohloubení duchovních aspektů lidského života, potlačení vypjatého individualismu projevujícího se snahou neomezovat žádnou z materiálních či jiných lidských potřeb. Druhý směr se zaměřuje především na změnu institucí. Současný systém demokratického uspořádání a volného trhu nemá žádné účinné mechanismy, kterými by byly účinně chráněny zájmy a potřeby planetárních životadárných systémů. ( ) 8

11 Vůle občanů nemá příliš možností se uplatnit. Proto je třeba zásadně změnit celý systém řízení a vládnutí (governance) ve společnosti. Třetí směr vychází z koncepce udržitelného rozvoje. Zdůrazňuje potřebu harmonizace rozvoje ve třech základních dimenzích: ekonomické, sociální (včetně institucionálního) a ekologické. Zjednodušeně můžeme uvést, že jde o změnu chování jednotlivce, změnu systému řízení a harmonizaci rozvoje z ekonomického sociálního a environmentálního hlediska. Ve všech těchto oblastech mohou hrát územní celky významnou roli. A jak je možné místní Agendu 21 definovat? Uvádíme definici, kterou používá pracovní skupina pro místní Agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj (viz CENIA 2006): MA 21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase. Více se této problematice věnuje kapitola Vztah příroda společnost Z hlediska udržitelného rozvoje je důležité harmonizovat vztah příroda společnost. Na následujícím obrázku je zobrazen vývoj přeměny krajiny. Přírodní krajina se tak prostřednictvím lidské činnosti mění na krajinu kulturní, umělou. Obrázek č. 2: Vývoj přeměny krajiny (zdroj: Bičík, Janský 2004, s. 127). původní krajina přeměněná krajina přírodní krajina extenzivně kultivovaná krajina intenzivně kultivovaná krajina postupný rozklad na části s dominujícími funkcemi umělá krajina zemědělská krajina urbanizovaná krajina rekreační krajina krajina spec. funkcí kvalita řízení a plánování samovolný či špatně řízený tlak společnosti devastovaná krajina velké náklady rekultivace krajina druhotně kultivovaná racionalizace a optimalizace vztahu společnost příroda dlouhodobě intenzivně kultivovaná kulturní krajina typy krajiny různých fází vývoje tlak společnosti hlavní směry vývoje krajiny ostatní směry vývoje krajiny 9

12 Ze schematu vyplývá, že kvalita řízení a plánování v tomto procesu sehrává klíčovou roli. Kvalitní environmentální řízení může bránit devastaci krajiny, může vést k dlouhodobě intenzivně kultivované kulturní krajině. Vztah příroda společnost pak můžeme zobrazit takto: Obrázek č. 3: Vztah příroda společnost a společnost příroda. Příroda Společnost : služby ekosystémů: zásobovací (potraviny, voda, dřevo ), podpůrné (tvorba půdy ), regulační (podnebí, čištění vody ), kulturní (estetické, duchovní ) Společnost Ve vztahu příroda společnost nám příroda poskytuje služby potraviny, dřevo, regulaci podnebí, estetické zážitky atd. Také dochází k záplavám, katastrofám a podobně. Ty mohou být ale také důsledkem chování člověka. A jak se lidé chovají k přírodě? Je-li vztah dobře řízen, je vytvářena relativně harmonizovaná krajina, zdroje jsou užívány uvážlivě atd. Pokud je vztah špatně řízen, krajina je devastována, dochází k drancování zdrojů, plýtvání atd. 2.3 Environmentální řízení Co je řízení Příroda : záplavy, vichřice, katastrofy Profesorka Strecková (viz Strecková 1996, s. 5) ve svém Vstupu do teorie řízení definuje řízení takto: Řízení je uvědomělá lidská činnost, pomocí níž jsou poznávány a stanovovány cíle, kterých má být dosaženo, a poznávány, stanovovány a realizovány postupy za účelem dosažení těchto cílů a poznávání cílů dalších. Profesorka Strecková klade velký důraz na slova poznávání a stanovování cílů. K základním funkcím managementu patří: 1. plánování, které stanovuje cíle, cílové hodnoty a prostředky k jejich dosažení; 2. organizování zahrnuje struktury a postupy, které zajišťují uskutečňování plánu; 3. řízení (angl. directing), které spočívá ve vedení, motivování a podněcování organizace k činnostem, jejichž uskutečnění je vymezeno plánem; 4. kontrola: pomocí zpětných vazeb jsou usměrňovány činnosti tak, aby byly dosahovány cíle a cílové hodnoty. Co je produktem řízení organizací obcí či krajů? : relativně harmonizovaná krajina, šetrnost k přírodě, uvážlivé užívání zdrojů : devastovaná krajina, drancování zdrojů, plýtvání Základním produktem (chceme-li výstupem) řízení státu, krajů, regionů či měst (obcí) je jejich rozvoj. Ten může uskutečňovat mnoha způsoby. Pokud je rozvoje dosaženo tak, že není na úkor budoucích generací, jde o udržitelný rozvoj. 10

13 2.3.2 Co je environmentální řízení Environmentální řízení je řízení, které do svých rozhodovacích procesů ve všech prováděných činnostech a aktivitách uplatňuje šetrný přístup k životnímu prostředí a přírodním zdrojům, a to: - jak v běžném operativním rozhodování; - tak ve strategickém plánování. U měst či regionů to znamená respektovat ve všech svých aktivitách zásady udržitelného rozvoje. Takto chápané řízení je ve starých zemích EU vcelku běžné. V rámci environmentálního řízení je nutné věnovat se poznávání, plánování a zejména řízení vztahu příroda společnost a společnost příroda (viz předchozí obrázek). Tedy: 1. dopadu přírodních vlivů na společnost (a člověka), například: - služby, 3 které nám poskytují k uspokojování lidských potřeb jednotlivé ekosystémy; 4 - ale také rizika spojená s působením přírodních vlivů, jako jsou povodně, sesuvy, katastrofy atd.; 2. vlivu lidské společnosti na přírodní prostředí (například devastace přírody a krajiny špatným územním plánováním, nešetrností k přírodě, neekonomickým přístupem k energiím, plýtváním všeho druhu, drancováním zdrojů, atd.). Norma ISO uvádí tyto důvody pro zavedení environmentálního řízení: - Organizace má zavést účinný systém environmentálního managementu (EMS) proto, aby napomohla ochraně lidského zdraví a životního prostředí před možnými dopady své činnosti, výrobků a služeb a napomáhala udržování a zlepšování kvality životního prostředí. (viz ISO 14004, s. 6); - EMS zavádí pořádek a důslednost do snah organizace zabývat se environmentálními problémy tak, že určuje přidělování zdrojů, rozděluje odpovědnosti a neustále vyhodnocuje praxi, postupy a procesy. (viz ISO 14004, s. 5); - Organizace, jejíž systém managementu integruje EMS, získá rámec, v němž může vyvažovat a spojovat ekonomické i environmentální zájmy. (viz ISO 14004, s. 7). V Evropě se nejčastěji používají pro zavedení systému environmentálního managementu (EMS): 1. systém EMAS dle Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93; 2. normy řady ISO 14000; 3. metoda čistší produkce (více informací viz 3 Více viz studie zpracovaná pro OSN Ekosystémy a lidský blahobyt. Český překlad vydalo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. 4 Ekosystém je (viz Ekosystémy a lidský blahobyt, úvod): dynamickým komplexem rostlinných, živočišných a mikroorganických společenstev a neživého prostředí, jež na sebe vzájemně působí jako funkční celek. 11

14 3. Audity ve školách ve vztahu k udržitelnému rozvoji Kapitola třetí a čtvrtá se věnují příkladům šetrného přístupu k přírodě (environmentálnímu řízení) ve školských zařízeních. Hlavním důvodem je velký počet těchto organizací. Řada popsaných případů je snadno uplatnitelná i v dalších organizacích veřejného sektoru. Obvyklým cílem vedení měst a obcí v této sféře je, aby se školy postupně proměňovaly z tradiční hierarchické instituce v komunitu organizovanou na demokratických principech, kterými jsou zejména svoboda a odpovědnost, zachování pravidel a spravedlnost, spoluúčast, spolupráce, partnerství a respektování zásad udržitelného rozvoje. Dílčí cíl lze pak definovat tak, že záměrem zřizovatelů je zvyšování kvality jednotlivých škol, zejména pak škol základních tak, aby nedocházelo současně ke zvyšování nákladů na zajištění základního vzdělání. Jedním z nástrojů pro dosažení stanovených cílů je realizace auditů ve školách a školských zařízeních, jejich vyhodnocení a přijetí závěrů či úkolů k nápravě. 3.1 Ekologické audity Účel metodiky Účelem metodiky je zajištění jednotného a jednoznačného návodu na realizaci ekologických auditů škol a školských organizací. V zobecněné formě může sloužit i jako návod pro ekologické audity ostatních organizací financovaných ze zdrojů města Širší souvislosti a cíl ekologických auditů Škola představuje veřejnou instituci v působnosti města, jejímž prostřednictvím lze přímo i nepřímo přenášet žádoucí hodnoty a vzorce chování na značnou část populace (děti, rodiče, firmy apod.). Jedním z cílů tedy je přispět k tomu, aby se dětem ve škole dobře učilo a učitelům dobře vyučovalo. Snahou města je prohloubit se školami spolupráci v oblasti ekologizace provozu a dále poskytnout metodickou pomoc při nápravě nevyhovujícího stavu. Jde také o navázání a prohloubení spolupráce mezi městem a jednotlivými organizacemi tak, aby v této oblasti byly školy pro město partnerem pro uskutečňování společného cíle (budování partnerství). Cíl ekologických auditů je stanoven tak, aby podporoval cíl veřejné správy, přičemž cílem veřejné správy je zvyšování kvality života občanů při respektování udržitelného rozvoje. K tomu přispívá zvyšování kvality a efektivnosti jednotlivých veřejných služeb a vzdělávání patří k nejdůležitějším veřejným službám. Specifikace hlavních cílů ekologických auditů: 1. prokázat, že veřejná správa jde v oblasti životního prostředí a respektování principů udržitelného rozvoje příkladem; 12

15 2. vyslat jasný signál školám, školským organizacím a dalším příspěvkovým organizacím, že šetrný přístup k životnímu prostředí a aplikace principů udržitelného rozvoje v praxi na místní úrovni jsou pro radnici důležité; 3. ověřit situaci ve školách, školských organizacích a v dalších příspěvkových organizacích a dle potřeby přispět ke zlepšení stavu; 4. osvěta budou-li třídit odpad děti ve školách, lze očekávat zvýšení třídění odpadu domácností Obsah ekologických auditů Hlavním obsahem je: 1. ověření naplňování Metodického pokynu k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě MŠMT, soulad a naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty; 2. ověření dostupnosti informací o životním prostředí a jeho ochraně a o udržitelném rozvoji obecně; 3. zjištění, zda jsou postupně a systematicky naplňovány kroky vedoucí k ekologickému provozu budovy a podmínkám pro zdravý životní styl; 4. zjištění, jak škola či školská organizace udržuje a zvelebuje školní zahradu a bezprostřední okolí školy; 5. zjištění úrovně prostředí školy estetizace vnitřního prostředí budovy školy či školské organizace; 6. ověření, jak je škola či školská organizace zapojena do programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), jako jsou ekovýchovné projekty, programy, spolupráce s organizacemi, které se EVVO zabývají apod Struktura ekologických auditů Ve struktuře ekologických auditů jsou uvedeny pouze základní otázky, které auditní tým může doplňovat, modifikovat či rozšiřovat. A. Úvod B. Obsah auditu Odpadové hospodářství způsob nakládání s odpady; Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta; - výchovně vzdělávací proces a osvěta; - spolupráce s organizacemi a s obcí; Provozně technická oblast; Péče o zeleň a úpravu prostředí v areálu školy; C. Ekologická stopa Sledování Společného evropského indikátoru ES, porovnání a vyhodnocení ekologického provozu školy, zejména spotřeby energií, materiálů, zboží a ploch, vztažené na jednoho žáka; 13

16 D. Cesta dětí do školy Zavedení Společného evropského indikátoru Cesta dětí do školy, jeho vyhodnocení a porovnání výsledků s ostatními školami; Sledování vývoje používání dopravních prostředků pro dopravu dětí do škol s cílem zvýšení dopravy na jízdních kolech; E. Vyjádření sledované instituce/organizace F. Návrh na nápravná opatření, termín jejich realizace a zodpovědnost G. Závěr Výstupy ekologických auditů Výstupy lze charakterizovat ve třech základních rovinách: 1. přímý posun směrem k udržitelnému rozvoji (úspory materiálů a energií, zvýšený podíl tříděného odpadu, estetizace vnitřního prostředí budov, okolí apod.); 2. zvýšení environmentálního povědomí mezi učiteli a žáky škol (informační materiály, besedy, exkurse, zapojení do projektů a programů EVVO apod.); 3. větší zájem a zapojení do procesu MA 21; 4. vyjádření způsobu chování školy pomocí indikátoru Ekologická stopa. Dalším nepřímým efektem je získání poměrně efektivního nástroje, který může být přizpůsoben pro kteroukoliv další veřejnou instituci v působnosti města nebo přímo na místní úřad samotný. Navíc ho lze zobecnit a aplikovat též v rámci dalších municipalit ČR. Úplné znění metodiky Ekologické audity škol a školských organizací je přílohou č. 1 na CD. 3.2 Audit zdravého životního stylu Projekt Audit zdravého životního stylu ve školách lze např. realizovat v rámci dotačního programu Národní program zdraví projekty podpory zdraví vyhlašovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR Cíl projektu Cílem projektu je ověření stávajícího stavu v oblasti zdravého životního stylu ve všech typech škol. Postup realizace Auditní tým sestavil celkem deset otázek a stanovil kritéria pro posouzení toho, jak je oblast zdravého životního stylu propagována ve školách. 1. Prostředí školy spoluúčast dětí na jeho vytváření; 2. Pohybové aktivity volného času volitelné, zájmové a nepovinné předměty zaměřené na pohybové aktivity; 3. Spolupráce ve škole i mimo školu občanská sdružení, metodické orgány a ostatní NNO; 14

17 4. Prevence a evidence úrazů: - kontrola třídních knih (zápisy o poučení žáků v oblasti bezpečnosti); - kontrola knih úrazů; - počet, rozmístění a doplňování lékárniček (prokázat fakturou nákup materiálu do lékárniček); - vybavení tělocvičen a školních hřišť z hlediska bezpečnosti provozu ověření revizních zpráv tělocvičného nářadí; 5. Aktivní odpočinek o přestávkách vybavení odpočinkových ploch; 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory zdravého životního stylu; 7. Dodržování zásad zdravé výživy: - potravinový koš a pestrost jídelníčku; - vybavení školních jídelen; - četnost využívání polotovarů a potravin v prášku; 8. Ověření, zda jsou na škole kroužky první pomoci; 9. Jak je zajišťována preventivní závodní péče u zaměstnanců školy; 10. Víkendové a prázdninové akce zaměřené na podporu zdraví počet aktivit Výstupy projektu 1. Posouzení jednotlivých škol z hlediska stanovených kontrolních otázek vlastní audit zdravého životního stylu. Jedná se o zjišťování, jak jsou začleňovány prvky zdravého životního stylu včetně výuky první pomoci, jak je kladen důraz na pohybové aktivity. Dále je ověřován spotřební koš potravin, zda nedochází ke zvýšené spotřebě tuků a zda je respektována vhodná a pestrá skladba jídelníčků. 2. Zjistit, jak jsou tyto prvky začleňovány do mimoškolní výchovy a zda ve školách pracují zdravotnické kroužky. Realizace zájmových aktivit podporujících zdravý životní styl, a to jednak formou kroužků a jednak v rámci školní družiny nebo školního klubu. Činnost zdravotnických kroužků. Ověření výuky pravidel jako součásti učebních osnov jak na I., tak i na II. stupni. 3. Dle zjištěných skutečností přijmout opatření ke zlepšení práce v této oblasti jak po stránce teoretické a metodické, tak i po stránce materiálního vybavení. Po stránce metodické poradit ředitelům škol při zavádění teoretických i praktických prvků zdravého životního stylu životospráva, pohyb, prevence sociálně patologických jevů apod. Po stránce materiálního vybavení ověřit, zda nechybí patřičná literatura, učební pomůcky a také konkrétní vybavení. Součástí tohoto bodu je také kontrola školních kuchyní v návaznosti na stávající legislativní normy. Závěrečná zpráva Audit zdravého životního stylu je přílohou č. 2 na CD. 15

18 3.3 Audit bezpečnosti dětí u škol z hlediska provozu na pozemních komunikacích Právo na život a zdraví člověka je součástí Ústavy ČR a tomuto je zapotřebí přizpůsobit veškeré lidské konání, včetně chování se na pozemních komunikacích. Je zapotřebí, aby společnost byla znalá a uvědomělá. Tato slova zazněla na semináři Ministerstva dopravy a spojů ČR s názvem Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací dne Mohou se tak stát východiskem pro odstartování celé série opatření vedoucích k zlepšení situace v bezpečnosti dětí při docházce do základních škol. Samosprávným celkům doporučujeme zpracovat audit, jak je z hlediska provozu na pozemních komunikacích bezpečná cesta dětí do jednotlivých základních škol. Účelem bylo ověřit stávající stav a přijmout potřebná opatření k nápravě. I. Modelový příklad postupu realizace: - oddělení dopravy příslušného úřadu zpracovalo dotazníkový list obsahující 14 nejzásadnější otázek z hlediska bezpečnosti žáků daných škol; - dotazníky byly předány na jednotlivé základní školy a vyplněny rodiči žáků; - po odevzdání byly dotazníky vyhodnoceny a město přijalo řadu opatření k nápravě dané situace. II. Okruhy otázek: Otázky byly koncipovány z několika úhlů pohledu tak, aby byla docílena co největší šíře objektivity. - z pohledu řidiče motorového vozidla označení přechodů, dopravní značení, povolená rychlost apod.; - z pohledu žáků vhodnost umístění přechodů, dostatečný prostor před vchodem školy, zábrany zamezující dětem vstup do vozovky, posouzení vzrostlé zeleně bránící výhledu do vozovky apod.; - z pohledu výuky dopravně výchovné působení na rodiče i žáky, úroveň pomůcek a propagačních materiálů apod. III. Výstupy auditu: - doplnění dopravních značek Děti, obnovení vodorovného značení přechodů pro chodce, nové vodorovné značení přechodů pro chodce, častější kontroly rychlosti ze strany policie a v některých případech snížení nejvyšší povolené rychlosti na vybraných úsecích; - bylo konstatováno, že školy mají dostatečný prostor před vstupem do budovy, mají vybudovány fyzické zábrany zamezující vstupu do vozovky a byla odstraněna vzrostlá zeleň, která bránila řidičům ve výhledu; - pro rozšíření a zkvalitnění výuky dopravní výchovy zajistil auditní tým ve spolupráci s BESIPem nové učební pomůcky; 16

19 - ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje bylo rekonstruováno dopravní hřiště byl položen nový asfaltový povrch, obnoveno vodorovné značení a celé hřiště osazeno novými dopravními značkami. Ve spolupráci s BESIP byla také nakoupena nová jízdní kola a přilby. V základní škole, u které je hřiště umístěno, je nově vybudován kabinet dopravní výchovy, kde probíhá výuka žáků včetně testů znalosti dopravních předpisů. IV. Závěr auditu Závěrem bylo konstatováno, že základní školy dělají pro bezpečnost svých žáků poměrně mnoho a jsou vstřícné k jakékoliv další spolupráci v této oblasti. 3.4 Projekt Bezpečná cesta dětí do škol Dalším navazujícím projektem v oblasti bezpečnosti dětí v silničním provozu je projekt Bezpečná cesta dětí do škol Východiska projektu - ustanovení 35, odstavec 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kde se uvádí, že: Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku; - využití možností vymezených zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění jedná se zejména o ustanovení 79 písm. j) cit. zákona, podle něhož je oprávněna zastavovat vozidla osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení. Město Vsetín zde navazuje na dobré výsledky práce při dohledu u přechodů pro chodce strážníky městské policie, kteří však nemohou personálně zabezpečit všechny rizikové přechody; - naplňování Environmentálního profilu příslušného úřadu. Může jít např. o to, u vytipovaných přechodů zajistit v době školní docházky asistenci minimálně v 60 procentech všech školních dnů po celý rok Cíl projektu - realizace výstupů auditů bezpečnosti u základních škol; - pokračovat v již započaté aktivitě dozoru přechodů u základních škol. Tuto aktivitu realizovala Městská policie Vsetín průběžně od roku Kapacita MP však neumožňovala hlídat všechny potřebné přechody, a proto strážníci průběžně rotovali na vytipovaných přechodech; - zajistit pravidelný dozor všech vytipovaných přechodů v průběhu školního roku; 17

20 - vyslat jasný signál občanům daného města a především zákonným zástupcům nezletilých žáků, že členům vedení radnice není lhostejná otázka bezpečnosti dětí v silničním provozu Výstupy projektu Výstupy projektu lze charakterizovat v několika rovinách: - pracovníci pověření dozorem přechodů učí děti jak správně přecházet ulici, a tím si školáci již v mládí postupně fixují správné chování v silničním provozu; - ve všech základních školách byla po dohodě s řediteli posílena dopravní výchova s cílem předání a prohlubování teoretických znalostí žákům; - ve spolupráci s BESIPem a Policií ČR organizuje město Vsetín dopravní soutěže žáků 5. tříd všech základních škol na území města Vsetína. Obsahem této soutěže je nejen ověření teoretických znalostí, ale i praktických dovedností na dopravním hřišti; - v konečném důsledku pracovníci na přechodech nepomáhají jen žákům základních škol, ale jejich pomoc využívají v ranních hodinách i ostatní občané, zejména matky s malými dětmi, občané zdravotně znevýhodnění a senioři. 3.5 Realizace energetických auditů a energeticky úsporných opatření na školských budovách Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, uložil vlastníkům budovy zpracovat ve všech veřejných budovách energetické audity či energetické průkazy a realizovat navržená energeticky úsporná opatření. Uvádíme modelový příklad města Vsetín, které realizovalo energetické audity za finanční podpory programů vyhlášených Českou energetickou agenturou v letech 2000 až Energeticky úsporná opatření ve stavebních konstrukcích a ve vytápěcích soustavách (nákladová) V energetických auditech byly variantně uvedeny návrhy na energeticky úsporná opatření ve stavebních konstrukcích a energeticky úsporná opatření ve vytápěcí soustavě. Varianty byly většinou vybrány tak, aby alespoň jedna vyhovovala požadovaným hodnotám celkové tepelné charakteristiky posuzovaného objektu podle ČSN a další vyhovovala doporučeným hodnotám celkové tepelné charakteristiky. Uvedená opatření byla podrobně popsána. Byly vyčísleny předpokládané náklady na jejich realizaci a celkové úspory energie v korunách i tepelně-technických jednotkách. Následně byly jednotlivé varianty ekonomicky vyhodnoceny. Audit posuzoval jednotlivé varianty z hlediska návratnosti navržených opatření, tedy za kolik let se investice zaplatí na úsporách tepla. Je uvedena prostá i reálná doba návratnosti předpokládaných nákladů na uvedená opatření. V závěru auditor doporučoval taková energeticky úsporná opatření, která jsou z hlediska předpokládaných úspor energie výhodná a zároveň jejich prostá i reálná doba návratnosti vynaložených nákladů není delší než pět let. 18

Řízení rizik a financí

Řízení rizik a financí Řízení rizik a financí Zpracováno v rámci projektu»zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech«vsetín 2007 Autoři: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Jana Matochová a kolektiv Publikaci je možné získat

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Město Vsetín METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ budování partnerství k udržitelnému rozvoji OBSAH: 1. Účel metodiky str. 2 2. Širší souvislosti a cíl ekologických auditů str. 2-3 3.

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Eva JADERNÁ Životní prostředí

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček 1 Vzor citace: PŮČEK, M., J. Udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Vydání 1. Praha:

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit:

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit: Obsah: Obsah Úvod Představení projektu Cíle projektu O studii Nástroje hodnotící efektivitu managementu veřejné správy Místní Agenda 21 Balanced Scorecard (BSC) Metoda CAF Benchmarking Využívání indikátorů

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více