U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:"

Transkript

1 U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:71/V/30,8/IV/22,23,13/VII/3,14/IV/7,11,32,15/VI/2,3,4,5,11,12c,12d,18,20,21,30, 16/III/4,5,17/IV/1,2,3,4,5,6,8,11,13,14,17,18,19,20,22,24,27,19/VII/1,2,3,4,9,10,11,13, 15,17,18,19,27,20/V/1,2,3,4,5,9,11,15 Trvá:14/IV/13,28,15/VI/15,17/IV/7,9,10,12,15,16,21,23,25,26,18/I/1,19/VII/5,6,7,8,12,14,16,20, 21,22,23,24,25,26,20/V/6,7,8,10,12,13,14 Zrušen: 69/VI/27,28 2. Informaci o ukončení nájmu a k předání a převzetí nebytových prostor, ke dni , v objektu ulice Nádražní č.p nájemce paní Helena V. 3. Dopis společnosti WAYSTONE CZ ve věci zpoplatnění plochy areálu bývalých kasáren pro umístěná vozidla, u kterých lze zjistit vlastníka 4. Informaci a žádost zastupitele města Stříbra pana Karla Neubergera o přezkoumání a popř. nápravu vedení personálních náležitostí v Městském muzeu ve Stříbře, příspěvkové organizaci. 5. Žádost Gymnázia Stříbro, Soběslavova 1426 o zapůjčení vozidla VW Transporter k zajištění přepravy studentů školy na středoškolský atletický pohár v Břeclavi, který se konal ve dnech Žádost o zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) k zajištění přepravy žákovských členů atletického oddílu TJ Baník Stříbro na atletické soustředění spojené s účastí na atlet. závodech a zajištění reprezentace města Stříbra ve městě Fano ( Italie) ve dnech Informaci ředitelky Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizace, o vniknutí cizí osoby do objektu v Pastýřské ul. 522 a o přijatých opatřeních. 8. Informaci ředitelky Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizace, o výsledcích doplňkového zápisu dětí uskutečněného 27. září Splnění úkolu dle bodu IV./24 Usnesení RM Stříbra č. 8 ze dne a návrhy předložených písemností k zajištění služby SMS InfoKanál a její propagace na území města Stříbra. 10. Nabídku pana Petra Koury, DiS na zajištění činnosti koordinátora BOZP v rámci akce revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro. II. SCHVALUJE: 1. Program svého jednání dle předloženého návrhu s jeho doplněním. 2. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 3. Záměr vyhlášení účelového pronájmu části stav.p.č. 61/1 o výměře cca 1500m 2 kat.území Stříbro, za účelem provozování parkoviště, za roční nájemné dohodou ,-Kč a provozování organizace tržních míst v době konání městských trhů, zkušebně s účinností od do s možností prodloužení na dobu určitou 10-ti let, s tříměsíční výpovědní lhůtou. 4. Prodloužení nájemních smluv u bytů v majetku města Stříbra od na dobu určitou 1 roku stávajícím nájemníkům p. Danuši R. a Ivě B. a prodloužení nájemních smluv u bytů v majetku města Stříbra od na dobu určitou 1 roku stávajícím nájemníkům p. Miroslavu B., Jaroslavu K., Martinu Š. a Aleši M. 5. Uzavření nájemní smlouvy s p. Jaroslavem V. na nájem bytu v Těchlovicích čp. Xx. na dobu určitou 1 roku. Usnesení 21.RM ze dne

2 6. Znění a uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č /2007 (naše označení smlouvy je 3/IT/2007) mezi městem Stříbrem a Českou republikou Ministerstvem práce a sociálních věcí uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení. 7. Přidělení nájemního bytu č. 4 (1 + 1 po panu Gabauerovi) v domě s pečovatelskou službou Větrná 1378, Stříbro, družské dvojici paní Vlastě B. a Stanislavu Š, bytem Xxxxx, Stříbro od Znění a uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy č uzavřené dne se společností INUTEC s.r.o., IČ: novému nabyvateli objektu společnosti BGI s.r.o. v předloženém znění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení 9. Znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č mezi městem Stříbrem prostřednictvím sdružení Stříbro Waystone Development z.s.p.o. a společností AMFORA Marketing s.r.o., se sídlem Na Březince 1513/14, Praha 5 v předloženém znění uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení 10. Záměr vyhlášení pronájmu nebytových prostor budovy občanského vybavení na st.p.č včetně zastavěné plochy a části p.p.č. 1025/1 o výměře cca 5000 m 2 vše v k.ú. Stříbro za smluvní nájemné s účinností dohodou, na dobu pěti let, s tříměsíční výpovědní lhůtou s možností prodloužení nájmu. V případě neplacení nájemného s prodlením delším než 1 měsíc s okamžitou výpovědní lhůtou. 11. Změnu rozšíření účelu pronájmu nebytových prostor v objektu ulice Třešňová čp. 1438, Stříbro nájemce Lenka B., Xxxxx, Černošín. Nájemce bude využívat část již pronajatých nebytových prostor za účelem provozování obchodu s oděvy a doplňky. 12. Ukončení nájemní smlouvy dohodou z nebytových prostor na Masarykově nám. 437, nájemce Geodetické kanceláře, v.o.s., Zámecká 1395, Tachov, k termínu Za využití ustanovení 5 odst. 2 směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu, dočasně pro období až bezúplatný zkušební provoz pod správou SMMS, s.r.o., v prostoru dvora bývalého objektu Strabagu v Mánesově ulici ve Stříbře pro organizaci parkovací plochy a organizaci prodejních míst v době konání městských trhů. 14. Prodej osobních služebních vozů města Stříbra, zn. Škoda Felicia kombi za cenu min ,-Kč a Lada Niva 4x4 za cenu min ,-Kč způsobem uvedeným v pracovním materiálu 15. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2011 uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení. 16. Odpisový plán od roku 2011 pro MŠ Stříbro, příspěvkovou organizaci, v souladu s předloženým návrhem, který je přílohou č. 6 tohoto usnesení. 17. Znění a uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo 53/SMMS/2009 pro rok 2011, který je přílohou č. 7 tohoto usnesení. 18. Přecházející akce z upraveného rozpočtu Města Stříbra roku 2011 do rozpočtu na rok Přílohu č. 1 OŘ MěÚ Stříbro Směrnice MěÚ pro postup při začátku a ukončení pracovního poměru uvedenou v příloze č. 8 tohoto usnesení. 20. Dodatek k příloze č. 14 OŘ MěÚ Směrnice pro provádění inventarizace majetku města Stříbra 21. Znění a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/2010/HIO uzavřené mezi Městem Stříbrem a firmou Miroslav Kříž - FLORA se sídlem Stříbro, Benešova 442 ve věci zabezpečení pravidelné údržby a zachování reprezentativního vzhledu zeleně města Stříbra na náměstí Svobody a v okolí památníku v předloženém znění uvedeném v příloze č. 9 tohoto usnesení 22. Znění a uzavření dodatku č.2 k pojistné smlouvě č Kooperativa pojišťovnou, a.s., se sídlem,templová 747, Praha 1, na pojištění kamerového systému-pojištění nebezpečí uvedený v příloze č. 10 tohoto usnesení. 23. Znění a uzavření nové smlouvy o řízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP uvedené v příloze č. 11 tohoto usnesení Změnu sídla od Správy majetku města Stříbra, s.r.o., IČ: , zast. jednatelem Ing. Daliborem Fričem, jako majitel nemovitosti postavené na st. p. č. 1826, v k.ú. Stříbro, okres Tachov v Nerudově ul. čp. 1009, Stříbro. 25. Přijetí věcného daru v celkové hodnotě 6826 Kč Základní školou Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvkovou organizací, od dárce p. Petra T. 26. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Gymnáziu Stříbro, Soběslavova 1426 k zajištění dopravy studentů této školy na středoškolský atletický pohár v Břeclavi, který se konal ve dnech Usnesení 21.RM ze dne

3 27. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Fanklubu Zdeňka Štybara, o.s., k zajištění dopravy na reprezentaci města Stříbra při závodu TOI TOI CAPu v Holých Vrších, který se koná dne Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) k zajištění přepravy žákovských členů atletického oddílu TJ Baník Stříbro na atletické soustředění spojené s účastí na atlet. závodech a zajištění reprezentace města Stříbra ve městě Fano ( Italie) ve dnech Poskytnutí finančního daru v celkové hodnotě 5600 Kč Fanklubu Zdeňka Štybara, o.s., za poskytnuté plnění oceněným nejaktivnějším organizátorům ze strany občanů města při organizaci cyklokrosového závodu dne Opravu tiskové chyby v usnesení 19. Rady města Stříbra pod č. 19/II/7 ze dne uvedenou v příloze č. 12 tohoto usnesení. 31. Předložený dokument ZÁSADY pro využívání služby SMS InfoKanálu na území města Stříbra, předložený návrh informačního letáku a zajištění tisku inf. letáku. 32. Další navržený postup při zajištění propagace na území města Stříbra dle předloženého plánu. 33. Program 14. jednání Zastupitelstva města ( ) 34. Znění a uzavření předložené smlouvy s p. Petrem Kourou, DiS na zajištění činnosti koordinátora BOZP v rámci akce revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro. 35. Znění a uzavření Dodateku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne nájemce Inula s.r.o., Palackého 647, Stříbro, zastoupená jednatelkou společnosti MVDr. Zlatuší Steinerovou. III. NESCHVALUJE: 1. Prodloužení nájemních smluv na byty v majetku města Stříbra od paní Janě K., bytem Xxxxx, Stříbro a paní Denise K., bytem Xxxxx, Stříbro. 2. Prominutí závazku ve výši Kč p. Jiřího R., bytem Xxxxx, Konstantinovy Lázně, který vznikl při pronájmu nebytových prostor v objektu Zdravotnického zařízení Stříbro. IV. ODROČUJE : 1. Ukončení nájemní smlouvy č dohodou z nebytových prostor v Mánesově ulici č. 166, předního traktu o výměře 75 m 2 nájemce Český svaz chovatelů, základní organizace Stříbro k termínu Žádost ředitelky Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizace,o vyjádření souhlasu k uzavření školy v době vánočních svátků od do V. REVOKUJE: 1. Opravu tiskové chyby v usnesení 19. Rady města Stříbra pod č. 19/II/7 ze dne uvedenou v příloze č. 12 usnesení 20. RM ze dne VI. DOPORUČUJE : 1. Zastupitelstvu města Stříbra 1) schválit postup pro zajištění podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro udělení souhlasu s převodem majetku TJ Baník Stříbro na město Stříbro - majetek s finanční účastí státního rozpočtu v roce 2007 ve výši ,- Kč: - převzetí závazku správy a provozování převáděného majetku (tribuny stadionu a kuželkářské haly) po dobu 15 let; - vyrovnání finančních prostředků, které město nevynaložilo při realizaci rekonstrukce tribuny stadionu a kuželkářské haly dle zásad poskytování dotací MŠMT na investiční akce v roce 2007 pro obce dofinancováním akce z vlastních zdrojů ve výši 40% přidělené dotace; - vyrovnání finančních prostředků ve výši ,- Kč způsobem příspěvku na činnost TJ Baník Stříbro ve výši ,- Kč ročně po dobu 5 let ( ), případně rozloženo do delšího časového úseku. 2) schválit text žádosti o udělení souhlasu s převodem majetku TJ Baník Stříbro na město Stříbro majetek s finanční účastí státního rozpočtu v roce 2007 pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k vyjádření MŠMT č.j / ze dne Usnesení 21.RM ze dne

4 VII. ODVOLÁVÁ : 1. Na podkladě návrhu tajemníka MěÚ Stříbro, pí. Mgr. Xenii Veselou ke dni na její vlastní žádost z pracovní pozice - vedoucí Hospodářsko-investičního odboru MěÚ Stříbro VIII. JMENUJE: 1. S účinností od , k již jmenovaným, do komise Rady města Stříbra Komise pro výchovu a vzdělávání paní Mgr. Alenu Deredimosovou, Mgr. Jitku Soutnerovou, Mgr. Květoslavu Špilerovou, Martinu Hrábkovou a pana Mgr. Vladimíra Šmahela. IX. UKLÁDÁ: 1. Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr účelového pronájmu části poz.p.č. 1869/1 o výměře 500m 2 orná půda kat.území Stříbro, k zahrádkářským a rekreačním účelům, s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku. Roční nájemné činí 1500,-Kč a je stanoveno v souladu s Výměrem MF č. 01/2010 a rady města, tj. 3,- Kč/m Zajistit na úřední desce zveřejnění účelového pronájmu části poz.p.č. 1402/130 o výměře cca 100m 2 orná půda kat.území Stříbro, za účelem údržby zeleně za zahradou rod. domku Višňová 1213 ve vlastnictví manželů Xxxxx. Roční nájemné bude stanoveno v souladu s Výměrem MF 01/2010 3,-Kč/m 2 s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 3. Zajistit na úřední desce zveřejnění účelového pronájmu poz.p.č. 1899/1 o výměře 69560m 2 orná půda kat.území Stříbro p. Jiřímu K. bytem Vrbice u Stříbra čp. Xx, za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou 5-ti let, s účinností od s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku, za roční nájemné v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1% z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Stříbro činí 3,99 Kč/m Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č o výměře 822m 2 orná půda a poz.p.č o výměře 1862m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra k zemědělským účelům s panem Vladislavem K. bytem Xxxxx, Stříbro. Roční nájemné činí 184,-Kč a bylo stanoveno v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1% z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Těchlovice u Stříbra činí 6,87 Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku. 5. Zajistit sepsání ukončení nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č.1869/1 ostatní plocha o výměře 500m 2 orná půda kat.území Stříbro s panem Dušanem H. bytem Xxxxx, Stříbro dohodou, ke dni Usnesení 21.RM ze dne

5 6. Zajistit na úřední desce zveřejnění účelového pronájmu části stav.p.č. 61/1 o výměře 1500m 2 kat.území Stříbro, za účelem provozování parkoviště, za roční nájemné dohodou ,-Kč a provozování organizace tržních míst v době konání městských trhů, zkušebně s účinností od do s možností prodloužení na dobu určitou 10-ti let, s tříměsíční výpovědní lhůtou. 7. a) Zajistit administrativní náležitosti spojené s prodloužením nájemních smluv na dobu 1 roku od u bytů ve vlastnictví města Stříbra stávajícím nájemníkům: p. R. a B. a od na dobu 1 roku p. B., K., Š. a M. b) Zajistit administrativní náležitosti spojené s prodloužením nájemních smluv. c) Zajistit administrativní náležitosti spojené s 1 roku ( tj. od )uzavřením nové nájemní smlouvy s p. J. V. na byt v Těchlovicích čp. Xx na dobu určitou 1 roku ( tj. od ). Z: ředitel SMMS, s.r.o T: Zajistit administrativní úkony související s uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č /2007 (naše označení smlouvy je 3/IT/2007) mezi městem Stříbrem a Českou republikou Ministerstvem práce a sociálních věcí. V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. 9. Zajistit administrativní záležitosti spojené s přidělením bytu č. 4 v DPS Větrná 1378, Stříbro paní Vlastě B. a Stanislavu Š., Xxxx, Stříbro. Z: ředitel SMMS s.r.o. T: Předložit projednávaný materiál - Žádost o udělení souhlasu s převodem majetku TJ Baník Stříbro na město Stříbro na nejbližší jednání zastupitelstva města Stříbra ( tj. 14 ZM města T: V administrativním pořádku zajistit uzavření smlouvy o postoupení práv vyplývajících z nájemní smlouvy č uzavřené dne se společností INUTEC s.r.o., IČ: novému nabyvateli objektu společnosti BGI s.r.o. v předloženém znění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení Z: vedoucí HIO 12. V administrativním pořádku zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č mezi městem Stříbrem prostřednictvím sdružení Stříbro Waystone Development z.s.p.o. a společností AMFORA Marketing s.r.o., se sídlem Na Březince 1513/14, Praha 5 v předloženém znění uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení Z: vedoucí HIO 13. Vyhlásit záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v přízemí, severní části objektu ul. Nádražní č.p. 719 ve Stříbře, o celkové výměře 195,72 m 2 vč. WC. Účelem pronájmu kanceláře, prodejna či výrobní prostory pro drobné podnikání. Z: ředitel SMMS s.r.o. T: Usnesení 21.RM ze dne

6 14. Zajistit na úřední desce zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor budovy občanského vybavení na st.p.č včetně zastavěné plochy a části p.p.č. 1025/1 o výměře cca 5000 m 2 vše v k.ú. Stříbro za smluvní nájemné s účinností dohodou, na dobu pěti let, s tříměsíční výpovědní lhůtou s možností prodloužení nájmu, v případě neplacení nájemného s prodlením delším než 1 měsíc s okamžitou výpovědní lhůtou. 15. Zajistit administrativní náležitosti spojené se schválenou změnou účelu pronájmu nebytových prostor v objektu ulice Třešňová čp. 1438, Stříbro nájemce Lenka B., Xxxxx, Černošín. Nájemce bude využívat část již pronajatých nebytových prostor za účelem provozování obchodu s oděvy a doplňky. Z: ředitel SMMS s.r.o. 16. Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené s ukončením nájemní smlouvy dohodou z nebytových prostor na Masarykově nám. 437, nájemce Geodetické kanceláře, v.o.s., Zámecká 1395, Tachov, k termínu Z: ředitel SMMS s.r.o. T: O záměru jednat s vedením Českého svaz chovatelů, základní organizace Stříbro a podrobně je seznámit s důvody vedoucí vlastníka ( město Stříbro) a RM k tomuto rozhodnutí, popř. nabídnut ZO ČSCH garážová stání v majetku města Stříbra. T: V administrativním pořádku zajistit potřebné kroky k bezúplatnému předání do zkušebního provozu Správě majetku města Stříbra, s.r.o., prostor dvora bývalého objektu Strabagu v Mánesově ulici ve Stříbře pro organizaci parkovací plochy a organizaci prodejních míst v době konání městských trhů., ved. HIO 19. Zajistit administrativní náležitosti spojené s prodejem osobních služebních vozů města Stříbra, zn. Škoda Felicia kombi a Lada Niva 4x4 způsobem uvedeným v pracovním materiálu Z: tajemník T: listopad Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2011 uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení. T: listopad Zajistit provedení organizačních opatření a administrativních úkonů souvisejících s realizací odpisového plánu od roku 2011 pro PO MŠ Stříbro v souladu s předloženým návrhem, který je přílohou č. 6 tohoto usnesení Z: ředitelé PO MŠ 22. Zajistit provedení administrativních úkonů souvisejících s dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo 53/SMMS/2009 pro rok 2011, který je přílohou č. 7 tohoto usnesení Usnesení 21.RM ze dne

7 23. Zajistit administrativní úkony spojené s přesunem akcí z rozpočtu roku 2011 do rozpočtu roku 2012 MěÚ T: únor Zajistit administrativní úkony spojené se schválením přílohy č. 1 OŘ MěÚ Stříbro Směrnice MěÚ pro postup při začátku a ukončení pracovního poměru Z: tajemník MěÚ T: prosinec Zajistit provedení administrativních úkonů souvisejících s dodatkem přílohy č. 14 OŘ MěÚ Směrnice pro provádění inventarizace majetku města Stříbra 26. V administrativním pořádku zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/2010/HIO uzavřené mezi Městem Stříbrem a firmou Miroslav Kříž - FLORA se sídlem Stříbro, Benešova 442 ve věci zabezpečení pravidelné údržby a zachování reprezentativního vzhledu zeleně města Stříbra na náměstí Svobody a v okolí památníku v předloženém znění uvedeném v příloze č. 9 tohoto usnesení Z: vedoucí HIO 27. Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením dodatku č.2 k pojistné smlouvě č s Kooperativa pojišťovnou na pojištění kamerového systému-pojištění nebezpečí Z: vedoucí HIO 28. Zajistit administrativní náležitosti spojené s uzavřením smlouvy se společností EKOLAMP. Z: vedoucí OŽP T: 15. prosince V administrativním pořádku zadat konkrétní úkoly k řešení nastalé problematiky v prostoru kasáren vlivem odtažených vozidel. T: V souvislosti se změnou sídla společnosti Správa majetku města Stříbra, s.r.o., zast. jednatelem Ing. Daliborem Fričem, provést s tím spojené administrativní úkony. Z: ředitel SMMS 31. Provést veškeré administrativní úkony spojené s neprominutím závazku ve výši Kč p. Jiřího R., bytem Xxxxx Konstantinovy Lázně, který vznikl při pronájmu nebytových prostor v objektu Zdravotnického zařízení Stříbro. T: Provést veškeré administrativní úkony spojené s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 6826 Kč Základní školou Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvkovou organizací, od dárce p. Petra T. Z: ředitel ZŠ Gagarinova 33. Doplnit žádost k uzavření školy v době vánočních svátků od do o zdůvodnění a současně doložit výsledky prověřeného zájmu rodičů o provoz školy v tomto období. Z: ředitelka MŠ Stříbro T: Usnesení 21.RM ze dne

8 34. Informovat žadatele (Fanklub Zdeňka Štybara, o.s., a TJ Baník Stříbro ) o rozhodnutí rady města. Zajistit administrativní náležitosti spojené s rozhodnutím rady města. Z: tajemník MěÚ, p. M. Šulc T: Provést veškeré administrativní úkony spojené s poskytnutím finančního daru z finančních prostředků připravených pro organizaci cyklokrosového závodu v celkové hodnotě 5600 Kč Fanklubu Zdeňka Štybara, o.s., za poskytnuté plnění oceněným nejaktivnějším organizátorům ze strany občanů města při organizaci cyklokrosového závodu dne Provést administrativní a jiné úkony související s odvolání a ukončením pracovního poměru pí. Mgr. Xenie Veselé ke dni Z: tajemník 37. Zajistit administrativní náležitosti spojené s opravou tiskových chyb v usnesení 19. Rady města Stříbra č. 19/II/7 dle předloženého návrhu. Z: tajemník 38. V administrativním pořádku zajistit objednávku tisku letáků a další postup pracovníků MěÚ Stříbro ve spolupráci s MKS Stříbro při propagaci služby SMS InfoKanál na území města Stříbra 39. V administrativním pořádku zajistit vydání interní směrnice MěÚ Stříbro Provozní řád služby SMS InfoKanál a související změny náplní práce příslušných pracovníků MěÚ Stříbro Z: tajemník MěÚ 40. V administrativním pořádku zajistit návrhy změn v dokumentaci zvláštních orgánů města Stříbra (krizových a povodňových orgánů) Z: tajemník BR T: Zajistit administrativní náležitosti související s uzavřením smlouvy o dílo na činnost koordinátora BOZP v rámci akce Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro mezi zhotovitelem - Petrem Kourou, DiS a objednatelem - Městem Stříbrem., vedoucí HIO Splněno T: Zajistit administrativní náležitosti spojené s prodloužením pronájmu nebytových prostor. Z: vedoucí ZZOS T: Administrativně zajistit dodatečné jmenování členů Komise pro výchovu a vzdělávání. Splněno T: Ing. Petr Strankmüller pověřený člen Rady města Stříbra. Dr. Bohuslav Červený starosta Usnesení 21.RM ze dne

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3)

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 118. jednání

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více