16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)"

Transkript

1 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne v Kulturním centru Varta (stenografický záznam)

2 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne /Z-93 Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k Ing. Klega str. 4 2/Z-94 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 příděly do fondů Ing. Klega str. 5 3/Z-100 Stanovisko k Zadání územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitní plán) Ing. arch. Filipovič str. 6 4/Z-95 Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny v k. ú. Horní Měcholupy p. Frauenterka str. 7 5/Z-96 Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15, oprávněným zájemcům p. Frauenterka str. 8 6/Z-98 Schválení prodeje pozemku parc. č. 1432/11, k. ú. Hostivař p. Frauenterka str. 8 7/Z-99 Návrh na odpis pohledávek Občanské sdružení DFC Praha 15, Dolnoměcholupská 215 a Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova 1028, Praha 10 p. Frauenterka str Interpelace, dotazy a připomínky členů zastupitelstva str. 11

3 3 (Jednání zahájeno v 15:00 hodin.) Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne! Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, já vás vítám na 16. zasedání členů Zastupitelstva městské části Praha 15 zde, v Kulturním centru Varta, jak je na městské části Praha 15 obvyklé. Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zároveň vítám mezi námi přítomné obyvatele naší městské části, kteří byli řádně pozváni obvyklým způsobem. Též konstatuji, že všichni členové zastupitelstva byli řádně pozváni a většina si vyzvedla materiály v kanceláři volených orgánů nebo je obdržela elektronickou poštou. Dotazy členů zastupitelstva podle 20 jednacího řádu, které byly vzneseny na minulém jednání zastupitelstva, byly zodpovězeny ihned, tedy nebyly žádné požadavky na vyřízení písemnou formou v zákonné lhůtě. Z dnešního zasedání jsou omluveni: pan kolega Pavel Pešek a paní kolegyně Sylva Nevedomská. Podle prezence mohu konstatovat v tuto chvíli, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a proto je zasedání usnášeníschopné. Má-li někdo z občanů zájem sdělit zastupitelstvu a přítomné veřejnosti své stanovisko k některému z bodů jednání dnešního zastupitelstva, nechť si doplní přihlášku, která je k dispozici u prezence, a uvede bod programu, ke kterému chce vystoupit. Nyní můžeme přistoupit k volbě ověřovatelů a členů návrhového výboru. K ověření zápisu dnešního zasedání jmenuji paní kolegyni Prinzovou a paní kolegyni Šikýřovou. Ohledně volby členů návrhového výboru jsou navrženi do tohoto výboru pan kolega Frydrych, pan kolega Neumann a pan kolega Dragan. Podle jednacího řádu zastupitelstva městské části navrhuji zvolit za předsedu návrhového výboru pana kolegu Dragana. Skrutátorem určuji paní Elenu Klimendovou. Na správnost sčítání hlasů budou dohlížet dnes určení ověřovatelé zápisu, již jmenovaní paní kolegyně Prinzová a paní kolegyně Šikýřová. Zeptám se, jestli má někdo nějaký návrh na úpravu nebo doplnění. Nevidím nikoho. Můžeme tedy hlasovat o těchto návrzích. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Žádám tedy členy návrhového výboru, aby si přesedli ke stolu, který je vyhrazen pro jejich práci. Rovněž zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, nebyla k němu podána žádná námitka, a tak mohu konstatovat, že schvaluje zápis z 15. zasedání svého zastupitelstva ze dne 6. února Ten je k nahlédnutí u prezence. Ještě než přistoupíme ke schválení programu, chtěl bych upozornit na dvě nové informace kromě jiných, které jsou vám dnes předloženy. Jedná se o informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na ředitele/ředitelku CSOP a o informaci o vzniku základní organizace Svazu důchodců České republiky Aktivních seniorů Prahy 15. Nyní můžeme přistoupit ke schválení programu. Myslím, že ho nemusím celý číst, jelikož ho máte všichni v tištěné podobě. Byl rozeslán v řádném termínu a aktuální program byl k dispozici v tištěné podobě u prezence. Čili se táži, zdali má někdo nějaký návrh na úpravu nebo doplnění tohoto navrženého programu. Nevidím nikoho, takže včetně souboru osmi informací mohu dát hlasovat o tomto programu. Kdo je pro návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel?

4 4 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Tím byl schválen program dnešního jednání zastupitelstva. Ještě před zahájením projednávání jednotlivých bodů si vás dovolím požádat, abyste se pokaždé představili a hovořili na mikrofon, neboť z jednání je pořizován zvukový záznam pro stenografický zápis. Nyní můžeme přistoupit k prvnímu bodu. A já předávám řízení paní kolegyni Černé. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za předání slova. I já si vás dovoluji pozdravit a popřát vám hezké odpoledne. Poprosím pana starostu, Ing. Klegu, o první úvodní slovo k bodu Z-93 Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za slovo. Předkládám zastupitelstvu projednání rozboru hospodaření za rok Tento rozbor je složen z rozboru hlavní a vedlejší hospodářské činnosti a rozboru hospodaření v našich organizacích, tj. škol a CSOP. Tento rozbor a následné finanční vypořádání příspěvkových organizací budou součástí závěrečného účtu naší městské části. Za zmínku stojí, že minulý rok městská část Praha 15 vykázala kladný hospodářský výsledek hospodaření, a to ve výši korun. V příjmové části rozpočtu byl vyšší výběr daně z nemovitosti o 10 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu. Vyšší byl rovněž výběr poplatků za užívání veřejného prostranství, a to o 34 %, a poplatků správních, a to o 10 %, jak vyplývá z předložených tabulek. Ve výdajové části rozpočtu nebyla významně překročena žádná oblast v hlavní činnosti. Rozpočtová rezerva byla použita pro školství, zejména na odměny pracovníkům v základních školách. Tím byla předmětem jednání tohoto zastupitelstva na sklonku loňského roku. V části investičního rozpočtu bylo proinvestováno 60 mil. korun, zejména na investiční akce v základních a mateřských školách a bytových a nebytových objektech. Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 15 doporučil schválit tento materiál bez výhrad na svém zasedání dne Já si dovolím požádat zastupitelstvo o schválení tohoto materiálu. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Nevidím nikoho přihlášeného. Uzavírám rozpravu a poprosím návrhový výbor o přednes návrhu usnesení. Pan RNDr. Vladimír Dragan, člen ZMČ, návrhový výbor: Dobré odpoledne! Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 15 číslo Z 93 ze dne Název materiálu: Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k bez výhrad. Zodpovídá: Ing. Pavel Klega, starosta MČ Praha 15

5 5 Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Dovolím si dát hlasovat o tomto návrhu tak, jak byl přečten. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Materiál bych schválen. A já poprosím pana starostu opět o přednes úvodního slova k materiálu Z-94 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 příděly do fondů Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se o návrh na finanční vypořádání našich organizací. Opět se jedná o školské subjekty a CSOP. Finanční vypořádání v předložené podobě doporučil zastupitelstvu schválit jak výbor pro výchovu a vzdělávání, tak výbor finanční. Navrženy jsou prostředky jak do fondu odměn maximálně 80 % zlepšeného hospodářského výsledku, tak ostatní prostředky do výše 100 % je navrhujeme přidělit do fondu rezervního. Z tohoto fondu je možno čerpat prostředky například na nutné nenadálé opravy, nákupy či případnou budoucí ztrátu. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. (Nikdo se do ní nehlásí.) Uzavírám rozpravu. Poprosím návrhový výbor o návrh usnesení. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ, návrhový výbor: Zastupitelstvo MČ Praha 15 navrhuje toto usnesení č. Z 94 ze dne Název materiálu: Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 příděly do fondů. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 včetně přídělů do fondů dle přílohy tohoto usnesení: školství CSOP HV celkem ,90 Kč ,70 Kč ,60 Kč II. ukládá informovat ředitele příspěvkových organizací Termín: Zodpovídá: Ing. Klega, starosta

6 6 Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za přednes usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Materiál byl rovněž odsouhlasen a já si dovolím předat opět slovo panu starostovi. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: A můžeme přistoupit k třetímu bodu dnešního jednání, materiálu pod číslem Z-100 Stanovisko k Zadání územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) A já si dovolím požádat o úvodní slovo pana kolegu Filipoviče. Pan Ing. arch. Igor Filipovič, zástupce starosty: Přeji všem dobré odpoledne. Dámy a pánové, předkládám vám materiál, který vzešel na základě ukončeného pořizování územního plánu, což se stalo v červnu minulého roku. A ke stejnému datu zastupitelstvo městské části rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Veřejnou vyhláškou z minulého měsíce pak byl předložen návrh zadání tohoto územního plánu, ke kterému městská část využila své oprávnění dané zákonem o hlavním městě Praze, resp. Statutem hl. m. Prahy, a podává k němu své připomínky, které jsou přílohou materiálu, který máte před sebou. Rada tyto připomínky projednala a doporučuje je zastupitelstvu ke schválení. Děkuju. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy nevidím nikoho přihlášeného. Mohu rozpravu uzavřít a dát slovo zástupci návrhového výboru. Pan Pavel Frydrych, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 15 č. Z 100 ze dne Název materiálu: Stanovisko k návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) podle 47 stavebního zákona. připomínky městské části Praha 15 k zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu), které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení II. ukládá předat připomínky dle tohoto usnesení, v termínu podle 25 písm. c) odst. 2 Statutu hl. m. Prahy, Odboru územního plánu, Magistrátu hl. m. Prahy Termín: Zodpovídá: Ing. arch. Filipovič, zástupce starosty.

7 7 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. Můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Dalším bodem je Z-95 Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny v k. ú. Horní Měcholupy Prosím o úvodní slovo pana kolegu Frauenterku. Pan Michal Frauenterka, radní: Dobré odpoledne! V prvním materiálu, Z-95, předkládám ke schválení prodej dalších konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech v Horních Měcholupech. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Do té se nikdo nehlásí. Mohu rozpravu uzavřít a opět poprosit návrhový výbor o návrh usnesení. Pan RNDr. Vladimír Dragan, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 95 ze dne Název materiálu: Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny k. ú. Horní Měcholupy. prodej konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny v k. ú. Horní Měcholupy, a to v rozsahu a za kupní ceny stanovené v příloze č. 1 tohoto usnesení II. ukládá realizovat prodej konkrétních bytových jednotek dle části I. tohoto usnesení Termín: od Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. A můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo se hlasování zdržel? Paní Elena Klimendová: Nikdo nebyl proti, 25 pro, nikdo se nezdržel hlasování.

8 8 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Pátý bod je Z-96 Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15, oprávněným zájemcům Opět žádám pana kolegu Frauenterku o úvodní slovo. Pan Michal Frauenterka, radní: V materiálu Z-96 předkládám další návrhy na prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými domy v katastru Hostivaře a Horních Měcholup. Zde si dovoluji upozornit na novou přílohu, kterou jste dostali u prezence, kde nám s odůvodněním kde nám ze seznamu vypadlo jedno okolí bytového domu a jedny pozemky, které budou předloženy až na tom dalším zastupitelstvu. Za to se omlouvám. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Mohu otevřít rozpravu. Do té se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám a poprosím návrhový výbor o návrh usnesení, s tím, že pro stenozápis je úprava přílohy č. 1, kterou budeme odsouhlasovat. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 96 ze dne Název materiálu: Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15 oprávněným zájemcům. prodej těchto konkrétních pozemků oprávněným zájemcům, a to v rozsahu a za kupní ceny stanovené v příloze č. 1 tohoto usnesení II. ukládá realizovat prodej konkrétních pozemků dle části I. tohoto usnesení Termín: od Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. A můžeme přistoupit k hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Šestý bod je Z-98 Schválení prodeje pozemku parc. č. 1432/11, k. ú. Hostivař

9 9 Opět má úvodní slovo pan kolega Frauenterka. Pan Michal Frauenterka, radní: V materiálu Z-98 se navrhuje prodej pozemku parc. č. 1432/11 v k. ú. Hostivař. Jedná se, jak jsem uvedl v důvodové zprávě, o doplnění prodeje, který zastupitelstvo schválilo již před časem, kde jsme tedy znovu posoudili žádost ELECSu o doplnění právě o tento pozemek, protože se zjistilo, že jaksi je to výhradně, slangově uvedeno, škarpa. Původně jsme mysleli, že tento pozemek zasahuje do chodníku, ale ukázalo se, že to není pravda. Proto si myslím, že tento pozemek je pro městskou část zbytný, a navrhuji jeho prodej. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za úvodní slovo. Mohu k tomuto bodu rozpravu otevřít. Paní kolegyně Anýžová. Paní Ing. Monika Anýžová, členka ZMČ: TOP 09. Zastupitelstvo schválilo společnosti ELECS Československo, spol. s r. o., materiálem Z-23 ze dne prodej pozemku č v k. ú. Hostivař o výměře 927 m 2 za částku Kč, tj Kč za 1 m 2. Uvedená firma z důvodu scelení pozemku zažádala o prodej sousedního pozemku o výměře 207 m 2 za částku Kč, tj Kč za 1 m 2. Ptám se, proč je takový rozdíl v ceně. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Ještě je do diskuse někdo přihlášen? Ne, tak ji mohu uzavřít. A požádám o závěrečné slovo předkladatele. Pan Michal Frauenterka, radní: My jsme při posuzování vycházeli především ze znaleckého posudku na cenu obvyklou. A ta možnost využití tohoto pozemku pro společnost ELECS, ale i pro městskou část je jestli jste se tam byli podívat v podstatě nulová a znalec se zřejmě při posuzování obvyklé ceny k možné využitelnosti toho pozemku přiklonil. A my jsme tuto cenu navrhli, protože jsme se s ní srovnali taky. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Já bych možná ještě doplnil, že tento materiál projednával i finanční výbor na svém jednání, kde jsem byl hostem. Nicméně, prosím návrhový výbor o návrh usnesení. Pan RNDr. Vladimír Dragan, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 98 ze dne Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 1432/11, k.ú. Hostivař. prodej pozemku parc. č. 1432/11, k. ú. Hostivař firmě ELECS Československo spol. s r. o., IČ , se sídlem Praha 10, Štěrboholská 560, za kupní cenu ,-- Kč II. ukládá realizovat prodej pozemku dle části I. tohoto usnesení

10 10 Termín: od Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: A můžeme přistoupit k hlasování. Jelikož nezazněl žádný protinávrh, hlasovat budeme o původním návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Paní Elena Klimendová: 23 pro, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Sedmý bod dnešního jednání je Z-99 Návrh na odpis pohledávek Občanské sdružení DFC Praha 15, Dolnoměcholupská 215 a Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova 1028, Praha 10 Úvodní slovo pan kolega Frauenterka. Pan Michal Frauenterka, radní: V materiálu Z-99 navrhuji odpis dvou pohledávek za dlužení občanským sdružením Dívčí fotbalový club Praha 15 a Bc. Libuší Tichou, s důvody tak, jak jsou popsány v důvodové zprávě. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu k tomuto bodu. A opět má slovo zástupce návrhového výboru. Pan Pavel Frydrych, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 99 ze dne Název materiálu: Návrh na odpis pohledávek Občanské sdružení DFC Praha 15, Dolnoměcholupská 215 a Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova odpis pohledávek: a) Občanské sdružení DFC Praha 15, Antonín Hrůza, Dolnoměcholupská 215 dluh za nájemné v období 9/1999 6/2001, vyúčtování služeb za r a 2000 a penále v celkové výši ,-- Kč b) Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova 1028 dluh za nájemné v 3/2005 2/2007 a vyúčtování služeb za r. 2005, 2006 a 2007 v celkové výši ,-- Kč II. ukládá odboru majetku administrativně zajistit odpis pohledávek dle bodu I. tohoto usnesení. Termín: Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. A můžeme přistoupit k hlasování.

11 11 Kdo je pro takovýto návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Tento návrh byl schválen. Posledním dnešním bodem, osmým, je standardní bod Interpelace, dotazy a připomínky členů zastupitelstva A já tímto otevírám tento bod. Pan kolega Petrovič. Pan doc. RNDr. Pavel Petrovič, člen ZMČ: TOP 09. Klub TOP 09 podává tímto návrh, aby spolu s usneseními rady byly zveřejňovány i důvodové zprávy k těmto usnesením. Máme za to, že takový postup by jednak zajistil možnost důsledného výkonu povinností kontrolního výboru zastupitelstva při kontrole plnění usnesení rady, a dále i zastupitelstvu umožnil dohled nad rozhodnutími rady, která má plnit na základě usnesení zastupitelstva. A v neposledním pořadí by umožnil tenhle postup i bližší vhled občanům do rozhodovacích postupů rady našeho zastupitelstva a hlavně do důvodů, které vedly radu k příslušnému rozhodnutí. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Myslím, že členové zastupitelstva mají přístup k dokumentům tohoto typu. Ale to bychom se asi dostali do debaty, která by mohla být dlouhá a domnívám se, že málo věcná. Takže poprosím, požádám odtud teď pana tajemníka, aby odpověděl písemně. Ještě někdo do diskuse? Pan kolega Anýž. Pan Ing. Pavel Anýž, člen ZMČ: TOP 09. V roce 2011 byly náklady na časopis Hlasatel 850 tis. korun, v roce 2012 byly náklady na Hlasatel a PR 1,5 mil. korun a v roce 2013 jsou náklady 3 mil. Zajímalo by mě, jak je tato částka využita a proč je tam takový rozdíl. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Paní kolegyně Černá. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: ODS. Dobrý den! Pokud si vzpomínáte, částky jsou skutečně správně a není důvod je rozporovat. V roce 2010 vycházel Hlasatel v podobě, v jaké vycházel. V roce 2011 jsme navyšovali tu částku proto, že jsme neznali výsledky výběrového řízení. V roce 2012 už ty částky známe. Náš časopis se změnil. Myslím si, že aspoň podle svých mailů ohlasy, které na to mám i od veřejnosti, jsou velice kladné. A ta částka vzešla z výběrového řízení. A pokud mám informaci, vy jste podklady k tomu dostal, takže si částku můžete ověřit. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Zeptám se a je mojí povinností se zeptat tazatele, zdali odpověď je dostačují. V souladu s jednacím řádem. Pan Ing. Pavel Anýž, člen ZMČ: TOP 09. Já bych jenom připomněl, že Hlasatel nechodí už do schránek, že přece jenom se mi zdálo, že náklady by mohly být nižší.

12 12 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Dotaz byl, jestli odpověď stačí, nebo trváte na písemné odpovědi. Tak zněl dotaz, protože to je soulad s jednacím řádem. Pan Ing. Pavel Anýž, člen ZMČ: Uvítal bych písemnou odpověď. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Dobře. Bude písemná odpověď. Ještě se někdo hlásí do diskuse? Pan kolega Neumann. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ: TOP 09. Chtěl bych navrhnout radnici Prahy 15 možnost využití snížení nákladů pro domácnosti za elektřinu a zemní plyn. Udělat tak opravdu službu pro občany Prahy 15. Je zde možné dosáhnout úspory 5 až 30 %. Tuto službu již úspěšně využila radnice v Říčanech, kde se zapojilo zhruba 450 domácností a očekávají úsporu 30 % v ceně silové energie. V současné době podle mých informací podobnou službu připravuje radnice Prahy 6. Vtip tohoto opatření a možnosti snížení cen je vlastně sdružení poptávky za více domácností a oslovení všech dodavatelů na trhu a je donutit snížit ceny k tomuto. Za tuto službu občan nic neplatí, činnost je hrazena z předem stanovených aukčních nebo jiných poplatků pro dodavatele, který vyhraje tuto soutěž o možnosti dodávat tu energii pro jednotlivé domácnosti. Předpokládá se tedy uzavírání smlouvy na dva roky. A kdyby bylo potřeba, rád s touto organizací soutěže pomůžu. To je jenom takový podnět. Ano? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Chápu to jako podnět. Není to klasická interpelace. Je to podnět k zamyšlení. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ: Tak. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Nečekáte písemnou odpověď, nečekáte odpověď teď z tohoto místa. Ale chápu to jako podnět. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ: Ano, je to tak. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Dobře. Ještě někdo? (Nikdo se nehlásí do diskuse.) Jelikož nevidím nikoho z členů zastupitelstva, je mojí povinností zde přečíst přihlášku do diskuse pana Tomáše Jandery. Předpokládám, že je zde přítomen. Nicméně, mám pro pana Tomáše Janderu nepříliš pozitivní zprávu, protože jeho dva body, ke kterým chce diskutovat, nebyly součástí dnešního programu. Já je následně přečtu a požádám potom pana Tomáše Janderu a paní kolegyně Prinzovou a Černou, zdali by v diskusi po skončení zastupitelstva v trojdiskusi si pohovořili o těchto dvou bodech, na které se pan Tomáš Jandera ptá. Nicméně, pro zastupitelstvo přečtu: 1. bod Dotaz na provoz arény HBC Hostivař. A 2. bod Dotaz na záměr využití parku U Zvoničky, ulice Dačická, Dubská. A protože se domnívám, že to je v kompetencích zástupkyň starosty, požádal bych potom pana Janderu, pokud je v tomto sále, aby si o tom po ukončení jednání pohovořili. Třeba za, řekněme, půl minuty. Chápu stav zastupitelstva tak, že jsme vyčerpali všechny body dnešního jednání zastupitelstva, včetně bodu 8, interpelací, a v souladu s jednacím řádem končím dnešní jednání.

13 13 Děkuji za účast a přeji vám krásný zbytek dnešního dne. Konstatuji, že další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 12. června 2013 v 15 hodin opět zde, v tomto sále. Krásný zbytek dne! Děkuji a na shledanou.

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 19. 2. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

Stenografický záznam 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 11. září 2012 Zapsala: Ing. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 3-4 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5

12. zasedání ZMČ Praha 5 12. zasedání ZMČ Praha 5 26. 6. 2008 Dámy a pánové, zahajuji 12. zasedání ZMČ Praha 5. Na dnešním jednání je přítomno 37 zastupitelů a zastupitelek, omlouvá se ing. Dvořák, pan kol. Tuček, pozdní příchod

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ).

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ). Z á p i s ze 2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve středu dne 8. prosince 2010 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové ZMČ......

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

ZÁPIS. z jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 IČO: 61672190

ZÁPIS. z jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 IČO: 61672190 ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 IČO: 61672190 konané v Konferenčním centru CITY Praha 4-Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140

Více

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 27. dubna 2010 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 1. 2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 1. 2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 1. 2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1/ Zahájení, schválení pořadu jednání Primátor města zahájil zasedání ve 14.00 hodin. Konstatoval,

Více

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 24. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je dle prezenční listiny přítomno členů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

Z á p i s z 2. zasedání konaného dne 20. 12. 2010

Z á p i s z 2. zasedání konaného dne 20. 12. 2010 Městská část Praha 13 Zastupitelstvo městské části Z á p i s z 2. zasedání konaného dne 20. 12. 2010 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu jednání je uložen v oddělení

Více

ZÁPIS 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 27. srpna 2014 na Nuselské radnici

ZÁPIS 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 27. srpna 2014 na Nuselské radnici 1 ZÁPIS 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 27. srpna 2014 na Nuselské radnici (Stenografický záznam) 2 Program Z a h á j e n í 1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru 13

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 8. března 2011 Zapsala: V. Šaldová Obsahový rejstřík: Str. 2-6 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str.

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více