16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)"

Transkript

1 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne v Kulturním centru Varta (stenografický záznam)

2 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne /Z-93 Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k Ing. Klega str. 4 2/Z-94 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 příděly do fondů Ing. Klega str. 5 3/Z-100 Stanovisko k Zadání územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitní plán) Ing. arch. Filipovič str. 6 4/Z-95 Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny v k. ú. Horní Měcholupy p. Frauenterka str. 7 5/Z-96 Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15, oprávněným zájemcům p. Frauenterka str. 8 6/Z-98 Schválení prodeje pozemku parc. č. 1432/11, k. ú. Hostivař p. Frauenterka str. 8 7/Z-99 Návrh na odpis pohledávek Občanské sdružení DFC Praha 15, Dolnoměcholupská 215 a Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova 1028, Praha 10 p. Frauenterka str Interpelace, dotazy a připomínky členů zastupitelstva str. 11

3 3 (Jednání zahájeno v 15:00 hodin.) Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne! Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, já vás vítám na 16. zasedání členů Zastupitelstva městské části Praha 15 zde, v Kulturním centru Varta, jak je na městské části Praha 15 obvyklé. Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zároveň vítám mezi námi přítomné obyvatele naší městské části, kteří byli řádně pozváni obvyklým způsobem. Též konstatuji, že všichni členové zastupitelstva byli řádně pozváni a většina si vyzvedla materiály v kanceláři volených orgánů nebo je obdržela elektronickou poštou. Dotazy členů zastupitelstva podle 20 jednacího řádu, které byly vzneseny na minulém jednání zastupitelstva, byly zodpovězeny ihned, tedy nebyly žádné požadavky na vyřízení písemnou formou v zákonné lhůtě. Z dnešního zasedání jsou omluveni: pan kolega Pavel Pešek a paní kolegyně Sylva Nevedomská. Podle prezence mohu konstatovat v tuto chvíli, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a proto je zasedání usnášeníschopné. Má-li někdo z občanů zájem sdělit zastupitelstvu a přítomné veřejnosti své stanovisko k některému z bodů jednání dnešního zastupitelstva, nechť si doplní přihlášku, která je k dispozici u prezence, a uvede bod programu, ke kterému chce vystoupit. Nyní můžeme přistoupit k volbě ověřovatelů a členů návrhového výboru. K ověření zápisu dnešního zasedání jmenuji paní kolegyni Prinzovou a paní kolegyni Šikýřovou. Ohledně volby členů návrhového výboru jsou navrženi do tohoto výboru pan kolega Frydrych, pan kolega Neumann a pan kolega Dragan. Podle jednacího řádu zastupitelstva městské části navrhuji zvolit za předsedu návrhového výboru pana kolegu Dragana. Skrutátorem určuji paní Elenu Klimendovou. Na správnost sčítání hlasů budou dohlížet dnes určení ověřovatelé zápisu, již jmenovaní paní kolegyně Prinzová a paní kolegyně Šikýřová. Zeptám se, jestli má někdo nějaký návrh na úpravu nebo doplnění. Nevidím nikoho. Můžeme tedy hlasovat o těchto návrzích. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Žádám tedy členy návrhového výboru, aby si přesedli ke stolu, který je vyhrazen pro jejich práci. Rovněž zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, nebyla k němu podána žádná námitka, a tak mohu konstatovat, že schvaluje zápis z 15. zasedání svého zastupitelstva ze dne 6. února Ten je k nahlédnutí u prezence. Ještě než přistoupíme ke schválení programu, chtěl bych upozornit na dvě nové informace kromě jiných, které jsou vám dnes předloženy. Jedná se o informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na ředitele/ředitelku CSOP a o informaci o vzniku základní organizace Svazu důchodců České republiky Aktivních seniorů Prahy 15. Nyní můžeme přistoupit ke schválení programu. Myslím, že ho nemusím celý číst, jelikož ho máte všichni v tištěné podobě. Byl rozeslán v řádném termínu a aktuální program byl k dispozici v tištěné podobě u prezence. Čili se táži, zdali má někdo nějaký návrh na úpravu nebo doplnění tohoto navrženého programu. Nevidím nikoho, takže včetně souboru osmi informací mohu dát hlasovat o tomto programu. Kdo je pro návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel?

4 4 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Tím byl schválen program dnešního jednání zastupitelstva. Ještě před zahájením projednávání jednotlivých bodů si vás dovolím požádat, abyste se pokaždé představili a hovořili na mikrofon, neboť z jednání je pořizován zvukový záznam pro stenografický zápis. Nyní můžeme přistoupit k prvnímu bodu. A já předávám řízení paní kolegyni Černé. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za předání slova. I já si vás dovoluji pozdravit a popřát vám hezké odpoledne. Poprosím pana starostu, Ing. Klegu, o první úvodní slovo k bodu Z-93 Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za slovo. Předkládám zastupitelstvu projednání rozboru hospodaření za rok Tento rozbor je složen z rozboru hlavní a vedlejší hospodářské činnosti a rozboru hospodaření v našich organizacích, tj. škol a CSOP. Tento rozbor a následné finanční vypořádání příspěvkových organizací budou součástí závěrečného účtu naší městské části. Za zmínku stojí, že minulý rok městská část Praha 15 vykázala kladný hospodářský výsledek hospodaření, a to ve výši korun. V příjmové části rozpočtu byl vyšší výběr daně z nemovitosti o 10 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu. Vyšší byl rovněž výběr poplatků za užívání veřejného prostranství, a to o 34 %, a poplatků správních, a to o 10 %, jak vyplývá z předložených tabulek. Ve výdajové části rozpočtu nebyla významně překročena žádná oblast v hlavní činnosti. Rozpočtová rezerva byla použita pro školství, zejména na odměny pracovníkům v základních školách. Tím byla předmětem jednání tohoto zastupitelstva na sklonku loňského roku. V části investičního rozpočtu bylo proinvestováno 60 mil. korun, zejména na investiční akce v základních a mateřských školách a bytových a nebytových objektech. Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 15 doporučil schválit tento materiál bez výhrad na svém zasedání dne Já si dovolím požádat zastupitelstvo o schválení tohoto materiálu. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Nevidím nikoho přihlášeného. Uzavírám rozpravu a poprosím návrhový výbor o přednes návrhu usnesení. Pan RNDr. Vladimír Dragan, člen ZMČ, návrhový výbor: Dobré odpoledne! Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 15 číslo Z 93 ze dne Název materiálu: Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k bez výhrad. Zodpovídá: Ing. Pavel Klega, starosta MČ Praha 15

5 5 Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Dovolím si dát hlasovat o tomto návrhu tak, jak byl přečten. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Materiál bych schválen. A já poprosím pana starostu opět o přednes úvodního slova k materiálu Z-94 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 příděly do fondů Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se o návrh na finanční vypořádání našich organizací. Opět se jedná o školské subjekty a CSOP. Finanční vypořádání v předložené podobě doporučil zastupitelstvu schválit jak výbor pro výchovu a vzdělávání, tak výbor finanční. Navrženy jsou prostředky jak do fondu odměn maximálně 80 % zlepšeného hospodářského výsledku, tak ostatní prostředky do výše 100 % je navrhujeme přidělit do fondu rezervního. Z tohoto fondu je možno čerpat prostředky například na nutné nenadálé opravy, nákupy či případnou budoucí ztrátu. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. (Nikdo se do ní nehlásí.) Uzavírám rozpravu. Poprosím návrhový výbor o návrh usnesení. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ, návrhový výbor: Zastupitelstvo MČ Praha 15 navrhuje toto usnesení č. Z 94 ze dne Název materiálu: Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 příděly do fondů. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 včetně přídělů do fondů dle přílohy tohoto usnesení: školství CSOP HV celkem ,90 Kč ,70 Kč ,60 Kč II. ukládá informovat ředitele příspěvkových organizací Termín: Zodpovídá: Ing. Klega, starosta

6 6 Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za přednes usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Materiál byl rovněž odsouhlasen a já si dovolím předat opět slovo panu starostovi. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: A můžeme přistoupit k třetímu bodu dnešního jednání, materiálu pod číslem Z-100 Stanovisko k Zadání územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) A já si dovolím požádat o úvodní slovo pana kolegu Filipoviče. Pan Ing. arch. Igor Filipovič, zástupce starosty: Přeji všem dobré odpoledne. Dámy a pánové, předkládám vám materiál, který vzešel na základě ukončeného pořizování územního plánu, což se stalo v červnu minulého roku. A ke stejnému datu zastupitelstvo městské části rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Veřejnou vyhláškou z minulého měsíce pak byl předložen návrh zadání tohoto územního plánu, ke kterému městská část využila své oprávnění dané zákonem o hlavním městě Praze, resp. Statutem hl. m. Prahy, a podává k němu své připomínky, které jsou přílohou materiálu, který máte před sebou. Rada tyto připomínky projednala a doporučuje je zastupitelstvu ke schválení. Děkuju. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy nevidím nikoho přihlášeného. Mohu rozpravu uzavřít a dát slovo zástupci návrhového výboru. Pan Pavel Frydrych, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 15 č. Z 100 ze dne Název materiálu: Stanovisko k návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) podle 47 stavebního zákona. připomínky městské části Praha 15 k zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu), které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení II. ukládá předat připomínky dle tohoto usnesení, v termínu podle 25 písm. c) odst. 2 Statutu hl. m. Prahy, Odboru územního plánu, Magistrátu hl. m. Prahy Termín: Zodpovídá: Ing. arch. Filipovič, zástupce starosty.

7 7 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. Můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Dalším bodem je Z-95 Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny v k. ú. Horní Měcholupy Prosím o úvodní slovo pana kolegu Frauenterku. Pan Michal Frauenterka, radní: Dobré odpoledne! V prvním materiálu, Z-95, předkládám ke schválení prodej dalších konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech v Horních Měcholupech. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Do té se nikdo nehlásí. Mohu rozpravu uzavřít a opět poprosit návrhový výbor o návrh usnesení. Pan RNDr. Vladimír Dragan, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 95 ze dne Název materiálu: Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny k. ú. Horní Měcholupy. prodej konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny v k. ú. Horní Měcholupy, a to v rozsahu a za kupní ceny stanovené v příloze č. 1 tohoto usnesení II. ukládá realizovat prodej konkrétních bytových jednotek dle části I. tohoto usnesení Termín: od Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. A můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo se hlasování zdržel? Paní Elena Klimendová: Nikdo nebyl proti, 25 pro, nikdo se nezdržel hlasování.

8 8 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Pátý bod je Z-96 Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15, oprávněným zájemcům Opět žádám pana kolegu Frauenterku o úvodní slovo. Pan Michal Frauenterka, radní: V materiálu Z-96 předkládám další návrhy na prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými domy v katastru Hostivaře a Horních Měcholup. Zde si dovoluji upozornit na novou přílohu, kterou jste dostali u prezence, kde nám s odůvodněním kde nám ze seznamu vypadlo jedno okolí bytového domu a jedny pozemky, které budou předloženy až na tom dalším zastupitelstvu. Za to se omlouvám. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Mohu otevřít rozpravu. Do té se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám a poprosím návrhový výbor o návrh usnesení, s tím, že pro stenozápis je úprava přílohy č. 1, kterou budeme odsouhlasovat. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 96 ze dne Název materiálu: Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15 oprávněným zájemcům. prodej těchto konkrétních pozemků oprávněným zájemcům, a to v rozsahu a za kupní ceny stanovené v příloze č. 1 tohoto usnesení II. ukládá realizovat prodej konkrétních pozemků dle části I. tohoto usnesení Termín: od Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. A můžeme přistoupit k hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Šestý bod je Z-98 Schválení prodeje pozemku parc. č. 1432/11, k. ú. Hostivař

9 9 Opět má úvodní slovo pan kolega Frauenterka. Pan Michal Frauenterka, radní: V materiálu Z-98 se navrhuje prodej pozemku parc. č. 1432/11 v k. ú. Hostivař. Jedná se, jak jsem uvedl v důvodové zprávě, o doplnění prodeje, který zastupitelstvo schválilo již před časem, kde jsme tedy znovu posoudili žádost ELECSu o doplnění právě o tento pozemek, protože se zjistilo, že jaksi je to výhradně, slangově uvedeno, škarpa. Původně jsme mysleli, že tento pozemek zasahuje do chodníku, ale ukázalo se, že to není pravda. Proto si myslím, že tento pozemek je pro městskou část zbytný, a navrhuji jeho prodej. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za úvodní slovo. Mohu k tomuto bodu rozpravu otevřít. Paní kolegyně Anýžová. Paní Ing. Monika Anýžová, členka ZMČ: TOP 09. Zastupitelstvo schválilo společnosti ELECS Československo, spol. s r. o., materiálem Z-23 ze dne prodej pozemku č v k. ú. Hostivař o výměře 927 m 2 za částku Kč, tj Kč za 1 m 2. Uvedená firma z důvodu scelení pozemku zažádala o prodej sousedního pozemku o výměře 207 m 2 za částku Kč, tj Kč za 1 m 2. Ptám se, proč je takový rozdíl v ceně. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Ještě je do diskuse někdo přihlášen? Ne, tak ji mohu uzavřít. A požádám o závěrečné slovo předkladatele. Pan Michal Frauenterka, radní: My jsme při posuzování vycházeli především ze znaleckého posudku na cenu obvyklou. A ta možnost využití tohoto pozemku pro společnost ELECS, ale i pro městskou část je jestli jste se tam byli podívat v podstatě nulová a znalec se zřejmě při posuzování obvyklé ceny k možné využitelnosti toho pozemku přiklonil. A my jsme tuto cenu navrhli, protože jsme se s ní srovnali taky. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Já bych možná ještě doplnil, že tento materiál projednával i finanční výbor na svém jednání, kde jsem byl hostem. Nicméně, prosím návrhový výbor o návrh usnesení. Pan RNDr. Vladimír Dragan, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 98 ze dne Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 1432/11, k.ú. Hostivař. prodej pozemku parc. č. 1432/11, k. ú. Hostivař firmě ELECS Československo spol. s r. o., IČ , se sídlem Praha 10, Štěrboholská 560, za kupní cenu ,-- Kč II. ukládá realizovat prodej pozemku dle části I. tohoto usnesení

10 10 Termín: od Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: A můžeme přistoupit k hlasování. Jelikož nezazněl žádný protinávrh, hlasovat budeme o původním návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Paní Elena Klimendová: 23 pro, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Sedmý bod dnešního jednání je Z-99 Návrh na odpis pohledávek Občanské sdružení DFC Praha 15, Dolnoměcholupská 215 a Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova 1028, Praha 10 Úvodní slovo pan kolega Frauenterka. Pan Michal Frauenterka, radní: V materiálu Z-99 navrhuji odpis dvou pohledávek za dlužení občanským sdružením Dívčí fotbalový club Praha 15 a Bc. Libuší Tichou, s důvody tak, jak jsou popsány v důvodové zprávě. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu k tomuto bodu. A opět má slovo zástupce návrhového výboru. Pan Pavel Frydrych, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 99 ze dne Název materiálu: Návrh na odpis pohledávek Občanské sdružení DFC Praha 15, Dolnoměcholupská 215 a Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova odpis pohledávek: a) Občanské sdružení DFC Praha 15, Antonín Hrůza, Dolnoměcholupská 215 dluh za nájemné v období 9/1999 6/2001, vyúčtování služeb za r a 2000 a penále v celkové výši ,-- Kč b) Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova 1028 dluh za nájemné v 3/2005 2/2007 a vyúčtování služeb za r. 2005, 2006 a 2007 v celkové výši ,-- Kč II. ukládá odboru majetku administrativně zajistit odpis pohledávek dle bodu I. tohoto usnesení. Termín: Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. A můžeme přistoupit k hlasování.

11 11 Kdo je pro takovýto návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Tento návrh byl schválen. Posledním dnešním bodem, osmým, je standardní bod Interpelace, dotazy a připomínky členů zastupitelstva A já tímto otevírám tento bod. Pan kolega Petrovič. Pan doc. RNDr. Pavel Petrovič, člen ZMČ: TOP 09. Klub TOP 09 podává tímto návrh, aby spolu s usneseními rady byly zveřejňovány i důvodové zprávy k těmto usnesením. Máme za to, že takový postup by jednak zajistil možnost důsledného výkonu povinností kontrolního výboru zastupitelstva při kontrole plnění usnesení rady, a dále i zastupitelstvu umožnil dohled nad rozhodnutími rady, která má plnit na základě usnesení zastupitelstva. A v neposledním pořadí by umožnil tenhle postup i bližší vhled občanům do rozhodovacích postupů rady našeho zastupitelstva a hlavně do důvodů, které vedly radu k příslušnému rozhodnutí. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Myslím, že členové zastupitelstva mají přístup k dokumentům tohoto typu. Ale to bychom se asi dostali do debaty, která by mohla být dlouhá a domnívám se, že málo věcná. Takže poprosím, požádám odtud teď pana tajemníka, aby odpověděl písemně. Ještě někdo do diskuse? Pan kolega Anýž. Pan Ing. Pavel Anýž, člen ZMČ: TOP 09. V roce 2011 byly náklady na časopis Hlasatel 850 tis. korun, v roce 2012 byly náklady na Hlasatel a PR 1,5 mil. korun a v roce 2013 jsou náklady 3 mil. Zajímalo by mě, jak je tato částka využita a proč je tam takový rozdíl. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Paní kolegyně Černá. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: ODS. Dobrý den! Pokud si vzpomínáte, částky jsou skutečně správně a není důvod je rozporovat. V roce 2010 vycházel Hlasatel v podobě, v jaké vycházel. V roce 2011 jsme navyšovali tu částku proto, že jsme neznali výsledky výběrového řízení. V roce 2012 už ty částky známe. Náš časopis se změnil. Myslím si, že aspoň podle svých mailů ohlasy, které na to mám i od veřejnosti, jsou velice kladné. A ta částka vzešla z výběrového řízení. A pokud mám informaci, vy jste podklady k tomu dostal, takže si částku můžete ověřit. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Zeptám se a je mojí povinností se zeptat tazatele, zdali odpověď je dostačují. V souladu s jednacím řádem. Pan Ing. Pavel Anýž, člen ZMČ: TOP 09. Já bych jenom připomněl, že Hlasatel nechodí už do schránek, že přece jenom se mi zdálo, že náklady by mohly být nižší.

12 12 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Dotaz byl, jestli odpověď stačí, nebo trváte na písemné odpovědi. Tak zněl dotaz, protože to je soulad s jednacím řádem. Pan Ing. Pavel Anýž, člen ZMČ: Uvítal bych písemnou odpověď. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Dobře. Bude písemná odpověď. Ještě se někdo hlásí do diskuse? Pan kolega Neumann. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ: TOP 09. Chtěl bych navrhnout radnici Prahy 15 možnost využití snížení nákladů pro domácnosti za elektřinu a zemní plyn. Udělat tak opravdu službu pro občany Prahy 15. Je zde možné dosáhnout úspory 5 až 30 %. Tuto službu již úspěšně využila radnice v Říčanech, kde se zapojilo zhruba 450 domácností a očekávají úsporu 30 % v ceně silové energie. V současné době podle mých informací podobnou službu připravuje radnice Prahy 6. Vtip tohoto opatření a možnosti snížení cen je vlastně sdružení poptávky za více domácností a oslovení všech dodavatelů na trhu a je donutit snížit ceny k tomuto. Za tuto službu občan nic neplatí, činnost je hrazena z předem stanovených aukčních nebo jiných poplatků pro dodavatele, který vyhraje tuto soutěž o možnosti dodávat tu energii pro jednotlivé domácnosti. Předpokládá se tedy uzavírání smlouvy na dva roky. A kdyby bylo potřeba, rád s touto organizací soutěže pomůžu. To je jenom takový podnět. Ano? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Chápu to jako podnět. Není to klasická interpelace. Je to podnět k zamyšlení. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ: Tak. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Nečekáte písemnou odpověď, nečekáte odpověď teď z tohoto místa. Ale chápu to jako podnět. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ: Ano, je to tak. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Dobře. Ještě někdo? (Nikdo se nehlásí do diskuse.) Jelikož nevidím nikoho z členů zastupitelstva, je mojí povinností zde přečíst přihlášku do diskuse pana Tomáše Jandery. Předpokládám, že je zde přítomen. Nicméně, mám pro pana Tomáše Janderu nepříliš pozitivní zprávu, protože jeho dva body, ke kterým chce diskutovat, nebyly součástí dnešního programu. Já je následně přečtu a požádám potom pana Tomáše Janderu a paní kolegyně Prinzovou a Černou, zdali by v diskusi po skončení zastupitelstva v trojdiskusi si pohovořili o těchto dvou bodech, na které se pan Tomáš Jandera ptá. Nicméně, pro zastupitelstvo přečtu: 1. bod Dotaz na provoz arény HBC Hostivař. A 2. bod Dotaz na záměr využití parku U Zvoničky, ulice Dačická, Dubská. A protože se domnívám, že to je v kompetencích zástupkyň starosty, požádal bych potom pana Janderu, pokud je v tomto sále, aby si o tom po ukončení jednání pohovořili. Třeba za, řekněme, půl minuty. Chápu stav zastupitelstva tak, že jsme vyčerpali všechny body dnešního jednání zastupitelstva, včetně bodu 8, interpelací, a v souladu s jednacím řádem končím dnešní jednání.

13 13 Děkuji za účast a přeji vám krásný zbytek dnešního dne. Konstatuji, že další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 12. června 2013 v 15 hodin opět zde, v tomto sále. Krásný zbytek dne! Děkuji a na shledanou.

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 19. 2. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014 Přítomni: Ověřovatel: Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny radní - MVDr. Tomáš Vlach ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Přehled usnesení. 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.5.2009

Přehled usnesení. 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.5.2009 Přehled usnesení 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-86 Prodej části pozemku parc. č. 1766/1 v k. ú. Hostivař Z-96 Výkup části pozemku parc. č. 2327 v k. ú. Hostivař Z-97 Prodej pozemku parc. č.

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 329/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 298 ze dne 13.05.2015 Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Prahy 3 č. 455 ze dne 18.3.2014, ke schválení směny pozemku

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 24. 6. 2015. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 24. 6. 2015. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 24. 6. 2015 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 1 Pan Milan Wenzl, starosta: Vážené dámy a pánové, vítám vás na 6. zasedání členů Zastupitelstva

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 4/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 8. června 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015. Ing.Fíla Karel Hýža Ivan. Matoušek Milan

U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015. Ing.Fíla Karel Hýža Ivan. Matoušek Milan U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení v o l í Ing.Čihák Pavel Ing.Fíla Karel Hýža Ivan ověřovatele zápisu: Ing. Mydlarčík

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012

Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012 Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Jiří Roháč, Mgr. Alena

Více

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011 Přehled usnesení 16. RMČ R-271 Objednávka opravy chodníku na p. č. 1818/153 v k. ú. Hostivař R-272 Umístění sídla společnosti Stomatologická ordinace MUDr. Novotná s. r. o. v objektu Tenisová 981, Praha

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 5/2011 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.03. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.03. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.03. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na březen 2013 Termín: středa 27. 03. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 12.2. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 8 členů omluveno: 1 člen Zahájení

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 12. 2013. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 12. 2013. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 18. 12. 2013 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Program 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 18.12.2013 1/Z-128 Rozbor hospodaření

Více

z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 24. listopadu 2011 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 24. listopadu 2011 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Dne 6. 10. 2015 Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 1651/2015-MCPD/TAJ JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní ustanovení 2) Příprava zasedání Rady

Více

Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015

Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015 Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015 Zahájeno: v 16:30 hod. Přítomni: Mgr. Jaroslav Pošta, Mgr. Jan Bejček, Iva Pencová, Ing. Křižan Michal, Ing.Fojt Stanislav Omluveni:

Více