16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)"

Transkript

1 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne v Kulturním centru Varta (stenografický záznam)

2 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne /Z-93 Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k Ing. Klega str. 4 2/Z-94 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 příděly do fondů Ing. Klega str. 5 3/Z-100 Stanovisko k Zadání územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitní plán) Ing. arch. Filipovič str. 6 4/Z-95 Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny v k. ú. Horní Měcholupy p. Frauenterka str. 7 5/Z-96 Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15, oprávněným zájemcům p. Frauenterka str. 8 6/Z-98 Schválení prodeje pozemku parc. č. 1432/11, k. ú. Hostivař p. Frauenterka str. 8 7/Z-99 Návrh na odpis pohledávek Občanské sdružení DFC Praha 15, Dolnoměcholupská 215 a Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova 1028, Praha 10 p. Frauenterka str Interpelace, dotazy a připomínky členů zastupitelstva str. 11

3 3 (Jednání zahájeno v 15:00 hodin.) Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne! Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, já vás vítám na 16. zasedání členů Zastupitelstva městské části Praha 15 zde, v Kulturním centru Varta, jak je na městské části Praha 15 obvyklé. Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zároveň vítám mezi námi přítomné obyvatele naší městské části, kteří byli řádně pozváni obvyklým způsobem. Též konstatuji, že všichni členové zastupitelstva byli řádně pozváni a většina si vyzvedla materiály v kanceláři volených orgánů nebo je obdržela elektronickou poštou. Dotazy členů zastupitelstva podle 20 jednacího řádu, které byly vzneseny na minulém jednání zastupitelstva, byly zodpovězeny ihned, tedy nebyly žádné požadavky na vyřízení písemnou formou v zákonné lhůtě. Z dnešního zasedání jsou omluveni: pan kolega Pavel Pešek a paní kolegyně Sylva Nevedomská. Podle prezence mohu konstatovat v tuto chvíli, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a proto je zasedání usnášeníschopné. Má-li někdo z občanů zájem sdělit zastupitelstvu a přítomné veřejnosti své stanovisko k některému z bodů jednání dnešního zastupitelstva, nechť si doplní přihlášku, která je k dispozici u prezence, a uvede bod programu, ke kterému chce vystoupit. Nyní můžeme přistoupit k volbě ověřovatelů a členů návrhového výboru. K ověření zápisu dnešního zasedání jmenuji paní kolegyni Prinzovou a paní kolegyni Šikýřovou. Ohledně volby členů návrhového výboru jsou navrženi do tohoto výboru pan kolega Frydrych, pan kolega Neumann a pan kolega Dragan. Podle jednacího řádu zastupitelstva městské části navrhuji zvolit za předsedu návrhového výboru pana kolegu Dragana. Skrutátorem určuji paní Elenu Klimendovou. Na správnost sčítání hlasů budou dohlížet dnes určení ověřovatelé zápisu, již jmenovaní paní kolegyně Prinzová a paní kolegyně Šikýřová. Zeptám se, jestli má někdo nějaký návrh na úpravu nebo doplnění. Nevidím nikoho. Můžeme tedy hlasovat o těchto návrzích. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Žádám tedy členy návrhového výboru, aby si přesedli ke stolu, který je vyhrazen pro jejich práci. Rovněž zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, nebyla k němu podána žádná námitka, a tak mohu konstatovat, že schvaluje zápis z 15. zasedání svého zastupitelstva ze dne 6. února Ten je k nahlédnutí u prezence. Ještě než přistoupíme ke schválení programu, chtěl bych upozornit na dvě nové informace kromě jiných, které jsou vám dnes předloženy. Jedná se o informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na ředitele/ředitelku CSOP a o informaci o vzniku základní organizace Svazu důchodců České republiky Aktivních seniorů Prahy 15. Nyní můžeme přistoupit ke schválení programu. Myslím, že ho nemusím celý číst, jelikož ho máte všichni v tištěné podobě. Byl rozeslán v řádném termínu a aktuální program byl k dispozici v tištěné podobě u prezence. Čili se táži, zdali má někdo nějaký návrh na úpravu nebo doplnění tohoto navrženého programu. Nevidím nikoho, takže včetně souboru osmi informací mohu dát hlasovat o tomto programu. Kdo je pro návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel?

4 4 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Tím byl schválen program dnešního jednání zastupitelstva. Ještě před zahájením projednávání jednotlivých bodů si vás dovolím požádat, abyste se pokaždé představili a hovořili na mikrofon, neboť z jednání je pořizován zvukový záznam pro stenografický zápis. Nyní můžeme přistoupit k prvnímu bodu. A já předávám řízení paní kolegyni Černé. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za předání slova. I já si vás dovoluji pozdravit a popřát vám hezké odpoledne. Poprosím pana starostu, Ing. Klegu, o první úvodní slovo k bodu Z-93 Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za slovo. Předkládám zastupitelstvu projednání rozboru hospodaření za rok Tento rozbor je složen z rozboru hlavní a vedlejší hospodářské činnosti a rozboru hospodaření v našich organizacích, tj. škol a CSOP. Tento rozbor a následné finanční vypořádání příspěvkových organizací budou součástí závěrečného účtu naší městské části. Za zmínku stojí, že minulý rok městská část Praha 15 vykázala kladný hospodářský výsledek hospodaření, a to ve výši korun. V příjmové části rozpočtu byl vyšší výběr daně z nemovitosti o 10 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu. Vyšší byl rovněž výběr poplatků za užívání veřejného prostranství, a to o 34 %, a poplatků správních, a to o 10 %, jak vyplývá z předložených tabulek. Ve výdajové části rozpočtu nebyla významně překročena žádná oblast v hlavní činnosti. Rozpočtová rezerva byla použita pro školství, zejména na odměny pracovníkům v základních školách. Tím byla předmětem jednání tohoto zastupitelstva na sklonku loňského roku. V části investičního rozpočtu bylo proinvestováno 60 mil. korun, zejména na investiční akce v základních a mateřských školách a bytových a nebytových objektech. Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 15 doporučil schválit tento materiál bez výhrad na svém zasedání dne Já si dovolím požádat zastupitelstvo o schválení tohoto materiálu. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Nevidím nikoho přihlášeného. Uzavírám rozpravu a poprosím návrhový výbor o přednes návrhu usnesení. Pan RNDr. Vladimír Dragan, člen ZMČ, návrhový výbor: Dobré odpoledne! Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 15 číslo Z 93 ze dne Název materiálu: Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k bez výhrad. Zodpovídá: Ing. Pavel Klega, starosta MČ Praha 15

5 5 Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Dovolím si dát hlasovat o tomto návrhu tak, jak byl přečten. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Materiál bych schválen. A já poprosím pana starostu opět o přednes úvodního slova k materiálu Z-94 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 příděly do fondů Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se o návrh na finanční vypořádání našich organizací. Opět se jedná o školské subjekty a CSOP. Finanční vypořádání v předložené podobě doporučil zastupitelstvu schválit jak výbor pro výchovu a vzdělávání, tak výbor finanční. Navrženy jsou prostředky jak do fondu odměn maximálně 80 % zlepšeného hospodářského výsledku, tak ostatní prostředky do výše 100 % je navrhujeme přidělit do fondu rezervního. Z tohoto fondu je možno čerpat prostředky například na nutné nenadálé opravy, nákupy či případnou budoucí ztrátu. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. (Nikdo se do ní nehlásí.) Uzavírám rozpravu. Poprosím návrhový výbor o návrh usnesení. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ, návrhový výbor: Zastupitelstvo MČ Praha 15 navrhuje toto usnesení č. Z 94 ze dne Název materiálu: Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 příděly do fondů. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 včetně přídělů do fondů dle přílohy tohoto usnesení: školství CSOP HV celkem ,90 Kč ,70 Kč ,60 Kč II. ukládá informovat ředitele příspěvkových organizací Termín: Zodpovídá: Ing. Klega, starosta

6 6 Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za přednes usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Materiál byl rovněž odsouhlasen a já si dovolím předat opět slovo panu starostovi. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: A můžeme přistoupit k třetímu bodu dnešního jednání, materiálu pod číslem Z-100 Stanovisko k Zadání územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) A já si dovolím požádat o úvodní slovo pana kolegu Filipoviče. Pan Ing. arch. Igor Filipovič, zástupce starosty: Přeji všem dobré odpoledne. Dámy a pánové, předkládám vám materiál, který vzešel na základě ukončeného pořizování územního plánu, což se stalo v červnu minulého roku. A ke stejnému datu zastupitelstvo městské části rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Veřejnou vyhláškou z minulého měsíce pak byl předložen návrh zadání tohoto územního plánu, ke kterému městská část využila své oprávnění dané zákonem o hlavním městě Praze, resp. Statutem hl. m. Prahy, a podává k němu své připomínky, které jsou přílohou materiálu, který máte před sebou. Rada tyto připomínky projednala a doporučuje je zastupitelstvu ke schválení. Děkuju. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy nevidím nikoho přihlášeného. Mohu rozpravu uzavřít a dát slovo zástupci návrhového výboru. Pan Pavel Frydrych, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 15 č. Z 100 ze dne Název materiálu: Stanovisko k návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) podle 47 stavebního zákona. připomínky městské části Praha 15 k zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu), které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení II. ukládá předat připomínky dle tohoto usnesení, v termínu podle 25 písm. c) odst. 2 Statutu hl. m. Prahy, Odboru územního plánu, Magistrátu hl. m. Prahy Termín: Zodpovídá: Ing. arch. Filipovič, zástupce starosty.

7 7 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. Můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Dalším bodem je Z-95 Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny v k. ú. Horní Měcholupy Prosím o úvodní slovo pana kolegu Frauenterku. Pan Michal Frauenterka, radní: Dobré odpoledne! V prvním materiálu, Z-95, předkládám ke schválení prodej dalších konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech v Horních Měcholupech. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Do té se nikdo nehlásí. Mohu rozpravu uzavřít a opět poprosit návrhový výbor o návrh usnesení. Pan RNDr. Vladimír Dragan, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 95 ze dne Název materiálu: Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny k. ú. Horní Měcholupy. prodej konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny v k. ú. Horní Měcholupy, a to v rozsahu a za kupní ceny stanovené v příloze č. 1 tohoto usnesení II. ukládá realizovat prodej konkrétních bytových jednotek dle části I. tohoto usnesení Termín: od Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. A můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo se hlasování zdržel? Paní Elena Klimendová: Nikdo nebyl proti, 25 pro, nikdo se nezdržel hlasování.

8 8 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Pátý bod je Z-96 Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15, oprávněným zájemcům Opět žádám pana kolegu Frauenterku o úvodní slovo. Pan Michal Frauenterka, radní: V materiálu Z-96 předkládám další návrhy na prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými domy v katastru Hostivaře a Horních Měcholup. Zde si dovoluji upozornit na novou přílohu, kterou jste dostali u prezence, kde nám s odůvodněním kde nám ze seznamu vypadlo jedno okolí bytového domu a jedny pozemky, které budou předloženy až na tom dalším zastupitelstvu. Za to se omlouvám. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Mohu otevřít rozpravu. Do té se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám a poprosím návrhový výbor o návrh usnesení, s tím, že pro stenozápis je úprava přílohy č. 1, kterou budeme odsouhlasovat. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 96 ze dne Název materiálu: Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15 oprávněným zájemcům. prodej těchto konkrétních pozemků oprávněným zájemcům, a to v rozsahu a za kupní ceny stanovené v příloze č. 1 tohoto usnesení II. ukládá realizovat prodej konkrétních pozemků dle části I. tohoto usnesení Termín: od Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. A můžeme přistoupit k hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Šestý bod je Z-98 Schválení prodeje pozemku parc. č. 1432/11, k. ú. Hostivař

9 9 Opět má úvodní slovo pan kolega Frauenterka. Pan Michal Frauenterka, radní: V materiálu Z-98 se navrhuje prodej pozemku parc. č. 1432/11 v k. ú. Hostivař. Jedná se, jak jsem uvedl v důvodové zprávě, o doplnění prodeje, který zastupitelstvo schválilo již před časem, kde jsme tedy znovu posoudili žádost ELECSu o doplnění právě o tento pozemek, protože se zjistilo, že jaksi je to výhradně, slangově uvedeno, škarpa. Původně jsme mysleli, že tento pozemek zasahuje do chodníku, ale ukázalo se, že to není pravda. Proto si myslím, že tento pozemek je pro městskou část zbytný, a navrhuji jeho prodej. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za úvodní slovo. Mohu k tomuto bodu rozpravu otevřít. Paní kolegyně Anýžová. Paní Ing. Monika Anýžová, členka ZMČ: TOP 09. Zastupitelstvo schválilo společnosti ELECS Československo, spol. s r. o., materiálem Z-23 ze dne prodej pozemku č v k. ú. Hostivař o výměře 927 m 2 za částku Kč, tj Kč za 1 m 2. Uvedená firma z důvodu scelení pozemku zažádala o prodej sousedního pozemku o výměře 207 m 2 za částku Kč, tj Kč za 1 m 2. Ptám se, proč je takový rozdíl v ceně. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Ještě je do diskuse někdo přihlášen? Ne, tak ji mohu uzavřít. A požádám o závěrečné slovo předkladatele. Pan Michal Frauenterka, radní: My jsme při posuzování vycházeli především ze znaleckého posudku na cenu obvyklou. A ta možnost využití tohoto pozemku pro společnost ELECS, ale i pro městskou část je jestli jste se tam byli podívat v podstatě nulová a znalec se zřejmě při posuzování obvyklé ceny k možné využitelnosti toho pozemku přiklonil. A my jsme tuto cenu navrhli, protože jsme se s ní srovnali taky. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Já bych možná ještě doplnil, že tento materiál projednával i finanční výbor na svém jednání, kde jsem byl hostem. Nicméně, prosím návrhový výbor o návrh usnesení. Pan RNDr. Vladimír Dragan, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 98 ze dne Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 1432/11, k.ú. Hostivař. prodej pozemku parc. č. 1432/11, k. ú. Hostivař firmě ELECS Československo spol. s r. o., IČ , se sídlem Praha 10, Štěrboholská 560, za kupní cenu ,-- Kč II. ukládá realizovat prodej pozemku dle části I. tohoto usnesení

10 10 Termín: od Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: A můžeme přistoupit k hlasování. Jelikož nezazněl žádný protinávrh, hlasovat budeme o původním návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Paní Elena Klimendová: 23 pro, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Sedmý bod dnešního jednání je Z-99 Návrh na odpis pohledávek Občanské sdružení DFC Praha 15, Dolnoměcholupská 215 a Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova 1028, Praha 10 Úvodní slovo pan kolega Frauenterka. Pan Michal Frauenterka, radní: V materiálu Z-99 navrhuji odpis dvou pohledávek za dlužení občanským sdružením Dívčí fotbalový club Praha 15 a Bc. Libuší Tichou, s důvody tak, jak jsou popsány v důvodové zprávě. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu k tomuto bodu. A opět má slovo zástupce návrhového výboru. Pan Pavel Frydrych, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 99 ze dne Název materiálu: Návrh na odpis pohledávek Občanské sdružení DFC Praha 15, Dolnoměcholupská 215 a Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova odpis pohledávek: a) Občanské sdružení DFC Praha 15, Antonín Hrůza, Dolnoměcholupská 215 dluh za nájemné v období 9/1999 6/2001, vyúčtování služeb za r a 2000 a penále v celkové výši ,-- Kč b) Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova 1028 dluh za nájemné v 3/2005 2/2007 a vyúčtování služeb za r. 2005, 2006 a 2007 v celkové výši ,-- Kč II. ukládá odboru majetku administrativně zajistit odpis pohledávek dle bodu I. tohoto usnesení. Termín: Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. A můžeme přistoupit k hlasování.

11 11 Kdo je pro takovýto návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Tento návrh byl schválen. Posledním dnešním bodem, osmým, je standardní bod Interpelace, dotazy a připomínky členů zastupitelstva A já tímto otevírám tento bod. Pan kolega Petrovič. Pan doc. RNDr. Pavel Petrovič, člen ZMČ: TOP 09. Klub TOP 09 podává tímto návrh, aby spolu s usneseními rady byly zveřejňovány i důvodové zprávy k těmto usnesením. Máme za to, že takový postup by jednak zajistil možnost důsledného výkonu povinností kontrolního výboru zastupitelstva při kontrole plnění usnesení rady, a dále i zastupitelstvu umožnil dohled nad rozhodnutími rady, která má plnit na základě usnesení zastupitelstva. A v neposledním pořadí by umožnil tenhle postup i bližší vhled občanům do rozhodovacích postupů rady našeho zastupitelstva a hlavně do důvodů, které vedly radu k příslušnému rozhodnutí. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Myslím, že členové zastupitelstva mají přístup k dokumentům tohoto typu. Ale to bychom se asi dostali do debaty, která by mohla být dlouhá a domnívám se, že málo věcná. Takže poprosím, požádám odtud teď pana tajemníka, aby odpověděl písemně. Ještě někdo do diskuse? Pan kolega Anýž. Pan Ing. Pavel Anýž, člen ZMČ: TOP 09. V roce 2011 byly náklady na časopis Hlasatel 850 tis. korun, v roce 2012 byly náklady na Hlasatel a PR 1,5 mil. korun a v roce 2013 jsou náklady 3 mil. Zajímalo by mě, jak je tato částka využita a proč je tam takový rozdíl. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Paní kolegyně Černá. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: ODS. Dobrý den! Pokud si vzpomínáte, částky jsou skutečně správně a není důvod je rozporovat. V roce 2010 vycházel Hlasatel v podobě, v jaké vycházel. V roce 2011 jsme navyšovali tu částku proto, že jsme neznali výsledky výběrového řízení. V roce 2012 už ty částky známe. Náš časopis se změnil. Myslím si, že aspoň podle svých mailů ohlasy, které na to mám i od veřejnosti, jsou velice kladné. A ta částka vzešla z výběrového řízení. A pokud mám informaci, vy jste podklady k tomu dostal, takže si částku můžete ověřit. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Zeptám se a je mojí povinností se zeptat tazatele, zdali odpověď je dostačují. V souladu s jednacím řádem. Pan Ing. Pavel Anýž, člen ZMČ: TOP 09. Já bych jenom připomněl, že Hlasatel nechodí už do schránek, že přece jenom se mi zdálo, že náklady by mohly být nižší.

12 12 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Dotaz byl, jestli odpověď stačí, nebo trváte na písemné odpovědi. Tak zněl dotaz, protože to je soulad s jednacím řádem. Pan Ing. Pavel Anýž, člen ZMČ: Uvítal bych písemnou odpověď. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Dobře. Bude písemná odpověď. Ještě se někdo hlásí do diskuse? Pan kolega Neumann. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ: TOP 09. Chtěl bych navrhnout radnici Prahy 15 možnost využití snížení nákladů pro domácnosti za elektřinu a zemní plyn. Udělat tak opravdu službu pro občany Prahy 15. Je zde možné dosáhnout úspory 5 až 30 %. Tuto službu již úspěšně využila radnice v Říčanech, kde se zapojilo zhruba 450 domácností a očekávají úsporu 30 % v ceně silové energie. V současné době podle mých informací podobnou službu připravuje radnice Prahy 6. Vtip tohoto opatření a možnosti snížení cen je vlastně sdružení poptávky za více domácností a oslovení všech dodavatelů na trhu a je donutit snížit ceny k tomuto. Za tuto službu občan nic neplatí, činnost je hrazena z předem stanovených aukčních nebo jiných poplatků pro dodavatele, který vyhraje tuto soutěž o možnosti dodávat tu energii pro jednotlivé domácnosti. Předpokládá se tedy uzavírání smlouvy na dva roky. A kdyby bylo potřeba, rád s touto organizací soutěže pomůžu. To je jenom takový podnět. Ano? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Chápu to jako podnět. Není to klasická interpelace. Je to podnět k zamyšlení. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ: Tak. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Nečekáte písemnou odpověď, nečekáte odpověď teď z tohoto místa. Ale chápu to jako podnět. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ: Ano, je to tak. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Dobře. Ještě někdo? (Nikdo se nehlásí do diskuse.) Jelikož nevidím nikoho z členů zastupitelstva, je mojí povinností zde přečíst přihlášku do diskuse pana Tomáše Jandery. Předpokládám, že je zde přítomen. Nicméně, mám pro pana Tomáše Janderu nepříliš pozitivní zprávu, protože jeho dva body, ke kterým chce diskutovat, nebyly součástí dnešního programu. Já je následně přečtu a požádám potom pana Tomáše Janderu a paní kolegyně Prinzovou a Černou, zdali by v diskusi po skončení zastupitelstva v trojdiskusi si pohovořili o těchto dvou bodech, na které se pan Tomáš Jandera ptá. Nicméně, pro zastupitelstvo přečtu: 1. bod Dotaz na provoz arény HBC Hostivař. A 2. bod Dotaz na záměr využití parku U Zvoničky, ulice Dačická, Dubská. A protože se domnívám, že to je v kompetencích zástupkyň starosty, požádal bych potom pana Janderu, pokud je v tomto sále, aby si o tom po ukončení jednání pohovořili. Třeba za, řekněme, půl minuty. Chápu stav zastupitelstva tak, že jsme vyčerpali všechny body dnešního jednání zastupitelstva, včetně bodu 8, interpelací, a v souladu s jednacím řádem končím dnešní jednání.

13 13 Děkuji za účast a přeji vám krásný zbytek dnešního dne. Konstatuji, že další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 12. června 2013 v 15 hodin opět zde, v tomto sále. Krásný zbytek dne! Děkuji a na shledanou.

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 19. 2. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 12. 2013. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 12. 2013. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 18. 12. 2013 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Program 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 18.12.2013 1/Z-128 Rozbor hospodaření

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání. ZÁPIS z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 23. 6. 2015 od 15.00 hodin v Galerii 14 nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 Přítomni: 31 - dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: -

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008 Ověřovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, PhDr. Doušová Navržený program 24.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 421/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 89 ze dne 16.06.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku parc.č. 2624/21 v k.ú. Žižkov,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin Zasedání číslo 3/2015 Datum 9. 4. 2015 Přítomni Jednání řídil Ověřovatelé zápisu Program jednání Dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.03. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.03. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.03. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na březen 2013 Termín: středa 27. 03. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 18.11.2013 Program: 1. Smlouva o spisové službě - dodatek 2. Výsledek poptávkového řízení

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Zašová se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015 P10-116824/2014 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/35/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr. Miroslav Poche Zápis 1/2013 z 1. jednání Výboru pro hospodářskou politiku a majetek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více