16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)"

Transkript

1 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne v Kulturním centru Varta (stenografický záznam)

2 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne /Z-93 Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k Ing. Klega str. 4 2/Z-94 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 příděly do fondů Ing. Klega str. 5 3/Z-100 Stanovisko k Zadání územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitní plán) Ing. arch. Filipovič str. 6 4/Z-95 Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny v k. ú. Horní Měcholupy p. Frauenterka str. 7 5/Z-96 Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15, oprávněným zájemcům p. Frauenterka str. 8 6/Z-98 Schválení prodeje pozemku parc. č. 1432/11, k. ú. Hostivař p. Frauenterka str. 8 7/Z-99 Návrh na odpis pohledávek Občanské sdružení DFC Praha 15, Dolnoměcholupská 215 a Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova 1028, Praha 10 p. Frauenterka str Interpelace, dotazy a připomínky členů zastupitelstva str. 11

3 3 (Jednání zahájeno v 15:00 hodin.) Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne! Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, já vás vítám na 16. zasedání členů Zastupitelstva městské části Praha 15 zde, v Kulturním centru Varta, jak je na městské části Praha 15 obvyklé. Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zároveň vítám mezi námi přítomné obyvatele naší městské části, kteří byli řádně pozváni obvyklým způsobem. Též konstatuji, že všichni členové zastupitelstva byli řádně pozváni a většina si vyzvedla materiály v kanceláři volených orgánů nebo je obdržela elektronickou poštou. Dotazy členů zastupitelstva podle 20 jednacího řádu, které byly vzneseny na minulém jednání zastupitelstva, byly zodpovězeny ihned, tedy nebyly žádné požadavky na vyřízení písemnou formou v zákonné lhůtě. Z dnešního zasedání jsou omluveni: pan kolega Pavel Pešek a paní kolegyně Sylva Nevedomská. Podle prezence mohu konstatovat v tuto chvíli, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a proto je zasedání usnášeníschopné. Má-li někdo z občanů zájem sdělit zastupitelstvu a přítomné veřejnosti své stanovisko k některému z bodů jednání dnešního zastupitelstva, nechť si doplní přihlášku, která je k dispozici u prezence, a uvede bod programu, ke kterému chce vystoupit. Nyní můžeme přistoupit k volbě ověřovatelů a členů návrhového výboru. K ověření zápisu dnešního zasedání jmenuji paní kolegyni Prinzovou a paní kolegyni Šikýřovou. Ohledně volby členů návrhového výboru jsou navrženi do tohoto výboru pan kolega Frydrych, pan kolega Neumann a pan kolega Dragan. Podle jednacího řádu zastupitelstva městské části navrhuji zvolit za předsedu návrhového výboru pana kolegu Dragana. Skrutátorem určuji paní Elenu Klimendovou. Na správnost sčítání hlasů budou dohlížet dnes určení ověřovatelé zápisu, již jmenovaní paní kolegyně Prinzová a paní kolegyně Šikýřová. Zeptám se, jestli má někdo nějaký návrh na úpravu nebo doplnění. Nevidím nikoho. Můžeme tedy hlasovat o těchto návrzích. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Žádám tedy členy návrhového výboru, aby si přesedli ke stolu, který je vyhrazen pro jejich práci. Rovněž zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, nebyla k němu podána žádná námitka, a tak mohu konstatovat, že schvaluje zápis z 15. zasedání svého zastupitelstva ze dne 6. února Ten je k nahlédnutí u prezence. Ještě než přistoupíme ke schválení programu, chtěl bych upozornit na dvě nové informace kromě jiných, které jsou vám dnes předloženy. Jedná se o informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na ředitele/ředitelku CSOP a o informaci o vzniku základní organizace Svazu důchodců České republiky Aktivních seniorů Prahy 15. Nyní můžeme přistoupit ke schválení programu. Myslím, že ho nemusím celý číst, jelikož ho máte všichni v tištěné podobě. Byl rozeslán v řádném termínu a aktuální program byl k dispozici v tištěné podobě u prezence. Čili se táži, zdali má někdo nějaký návrh na úpravu nebo doplnění tohoto navrženého programu. Nevidím nikoho, takže včetně souboru osmi informací mohu dát hlasovat o tomto programu. Kdo je pro návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel?

4 4 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Tím byl schválen program dnešního jednání zastupitelstva. Ještě před zahájením projednávání jednotlivých bodů si vás dovolím požádat, abyste se pokaždé představili a hovořili na mikrofon, neboť z jednání je pořizován zvukový záznam pro stenografický zápis. Nyní můžeme přistoupit k prvnímu bodu. A já předávám řízení paní kolegyni Černé. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za předání slova. I já si vás dovoluji pozdravit a popřát vám hezké odpoledne. Poprosím pana starostu, Ing. Klegu, o první úvodní slovo k bodu Z-93 Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za slovo. Předkládám zastupitelstvu projednání rozboru hospodaření za rok Tento rozbor je složen z rozboru hlavní a vedlejší hospodářské činnosti a rozboru hospodaření v našich organizacích, tj. škol a CSOP. Tento rozbor a následné finanční vypořádání příspěvkových organizací budou součástí závěrečného účtu naší městské části. Za zmínku stojí, že minulý rok městská část Praha 15 vykázala kladný hospodářský výsledek hospodaření, a to ve výši korun. V příjmové části rozpočtu byl vyšší výběr daně z nemovitosti o 10 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu. Vyšší byl rovněž výběr poplatků za užívání veřejného prostranství, a to o 34 %, a poplatků správních, a to o 10 %, jak vyplývá z předložených tabulek. Ve výdajové části rozpočtu nebyla významně překročena žádná oblast v hlavní činnosti. Rozpočtová rezerva byla použita pro školství, zejména na odměny pracovníkům v základních školách. Tím byla předmětem jednání tohoto zastupitelstva na sklonku loňského roku. V části investičního rozpočtu bylo proinvestováno 60 mil. korun, zejména na investiční akce v základních a mateřských školách a bytových a nebytových objektech. Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 15 doporučil schválit tento materiál bez výhrad na svém zasedání dne Já si dovolím požádat zastupitelstvo o schválení tohoto materiálu. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Nevidím nikoho přihlášeného. Uzavírám rozpravu a poprosím návrhový výbor o přednes návrhu usnesení. Pan RNDr. Vladimír Dragan, člen ZMČ, návrhový výbor: Dobré odpoledne! Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 15 číslo Z 93 ze dne Název materiálu: Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k bez výhrad. Zodpovídá: Ing. Pavel Klega, starosta MČ Praha 15

5 5 Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Dovolím si dát hlasovat o tomto návrhu tak, jak byl přečten. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Materiál bych schválen. A já poprosím pana starostu opět o přednes úvodního slova k materiálu Z-94 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 příděly do fondů Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se o návrh na finanční vypořádání našich organizací. Opět se jedná o školské subjekty a CSOP. Finanční vypořádání v předložené podobě doporučil zastupitelstvu schválit jak výbor pro výchovu a vzdělávání, tak výbor finanční. Navrženy jsou prostředky jak do fondu odměn maximálně 80 % zlepšeného hospodářského výsledku, tak ostatní prostředky do výše 100 % je navrhujeme přidělit do fondu rezervního. Z tohoto fondu je možno čerpat prostředky například na nutné nenadálé opravy, nákupy či případnou budoucí ztrátu. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. (Nikdo se do ní nehlásí.) Uzavírám rozpravu. Poprosím návrhový výbor o návrh usnesení. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ, návrhový výbor: Zastupitelstvo MČ Praha 15 navrhuje toto usnesení č. Z 94 ze dne Název materiálu: Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 příděly do fondů. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 včetně přídělů do fondů dle přílohy tohoto usnesení: školství CSOP HV celkem ,90 Kč ,70 Kč ,60 Kč II. ukládá informovat ředitele příspěvkových organizací Termín: Zodpovídá: Ing. Klega, starosta

6 6 Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Děkuji za přednes usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: Materiál byl rovněž odsouhlasen a já si dovolím předat opět slovo panu starostovi. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: A můžeme přistoupit k třetímu bodu dnešního jednání, materiálu pod číslem Z-100 Stanovisko k Zadání územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) A já si dovolím požádat o úvodní slovo pana kolegu Filipoviče. Pan Ing. arch. Igor Filipovič, zástupce starosty: Přeji všem dobré odpoledne. Dámy a pánové, předkládám vám materiál, který vzešel na základě ukončeného pořizování územního plánu, což se stalo v červnu minulého roku. A ke stejnému datu zastupitelstvo městské části rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Veřejnou vyhláškou z minulého měsíce pak byl předložen návrh zadání tohoto územního plánu, ke kterému městská část využila své oprávnění dané zákonem o hlavním městě Praze, resp. Statutem hl. m. Prahy, a podává k němu své připomínky, které jsou přílohou materiálu, který máte před sebou. Rada tyto připomínky projednala a doporučuje je zastupitelstvu ke schválení. Děkuju. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy nevidím nikoho přihlášeného. Mohu rozpravu uzavřít a dát slovo zástupci návrhového výboru. Pan Pavel Frydrych, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 15 č. Z 100 ze dne Název materiálu: Stanovisko k návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) podle 47 stavebního zákona. připomínky městské části Praha 15 k zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu), které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení II. ukládá předat připomínky dle tohoto usnesení, v termínu podle 25 písm. c) odst. 2 Statutu hl. m. Prahy, Odboru územního plánu, Magistrátu hl. m. Prahy Termín: Zodpovídá: Ing. arch. Filipovič, zástupce starosty.

7 7 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. Můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Dalším bodem je Z-95 Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny v k. ú. Horní Měcholupy Prosím o úvodní slovo pana kolegu Frauenterku. Pan Michal Frauenterka, radní: Dobré odpoledne! V prvním materiálu, Z-95, předkládám ke schválení prodej dalších konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech v Horních Měcholupech. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Do té se nikdo nehlásí. Mohu rozpravu uzavřít a opět poprosit návrhový výbor o návrh usnesení. Pan RNDr. Vladimír Dragan, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 95 ze dne Název materiálu: Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny k. ú. Horní Měcholupy. prodej konkrétních bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytových domech č. p. 413, 415, 418, 419 a 420, všechny v k. ú. Horní Měcholupy, a to v rozsahu a za kupní ceny stanovené v příloze č. 1 tohoto usnesení II. ukládá realizovat prodej konkrétních bytových jednotek dle části I. tohoto usnesení Termín: od Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. A můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo se hlasování zdržel? Paní Elena Klimendová: Nikdo nebyl proti, 25 pro, nikdo se nezdržel hlasování.

8 8 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Pátý bod je Z-96 Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15, oprávněným zájemcům Opět žádám pana kolegu Frauenterku o úvodní slovo. Pan Michal Frauenterka, radní: V materiálu Z-96 předkládám další návrhy na prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými domy v katastru Hostivaře a Horních Měcholup. Zde si dovoluji upozornit na novou přílohu, kterou jste dostali u prezence, kde nám s odůvodněním kde nám ze seznamu vypadlo jedno okolí bytového domu a jedny pozemky, které budou předloženy až na tom dalším zastupitelstvu. Za to se omlouvám. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Mohu otevřít rozpravu. Do té se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám a poprosím návrhový výbor o návrh usnesení, s tím, že pro stenozápis je úprava přílohy č. 1, kterou budeme odsouhlasovat. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 96 ze dne Název materiálu: Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15 oprávněným zájemcům. prodej těchto konkrétních pozemků oprávněným zájemcům, a to v rozsahu a za kupní ceny stanovené v příloze č. 1 tohoto usnesení II. ukládá realizovat prodej konkrétních pozemků dle části I. tohoto usnesení Termín: od Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. A můžeme přistoupit k hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Šestý bod je Z-98 Schválení prodeje pozemku parc. č. 1432/11, k. ú. Hostivař

9 9 Opět má úvodní slovo pan kolega Frauenterka. Pan Michal Frauenterka, radní: V materiálu Z-98 se navrhuje prodej pozemku parc. č. 1432/11 v k. ú. Hostivař. Jedná se, jak jsem uvedl v důvodové zprávě, o doplnění prodeje, který zastupitelstvo schválilo již před časem, kde jsme tedy znovu posoudili žádost ELECSu o doplnění právě o tento pozemek, protože se zjistilo, že jaksi je to výhradně, slangově uvedeno, škarpa. Původně jsme mysleli, že tento pozemek zasahuje do chodníku, ale ukázalo se, že to není pravda. Proto si myslím, že tento pozemek je pro městskou část zbytný, a navrhuji jeho prodej. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za úvodní slovo. Mohu k tomuto bodu rozpravu otevřít. Paní kolegyně Anýžová. Paní Ing. Monika Anýžová, členka ZMČ: TOP 09. Zastupitelstvo schválilo společnosti ELECS Československo, spol. s r. o., materiálem Z-23 ze dne prodej pozemku č v k. ú. Hostivař o výměře 927 m 2 za částku Kč, tj Kč za 1 m 2. Uvedená firma z důvodu scelení pozemku zažádala o prodej sousedního pozemku o výměře 207 m 2 za částku Kč, tj Kč za 1 m 2. Ptám se, proč je takový rozdíl v ceně. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Ještě je do diskuse někdo přihlášen? Ne, tak ji mohu uzavřít. A požádám o závěrečné slovo předkladatele. Pan Michal Frauenterka, radní: My jsme při posuzování vycházeli především ze znaleckého posudku na cenu obvyklou. A ta možnost využití tohoto pozemku pro společnost ELECS, ale i pro městskou část je jestli jste se tam byli podívat v podstatě nulová a znalec se zřejmě při posuzování obvyklé ceny k možné využitelnosti toho pozemku přiklonil. A my jsme tuto cenu navrhli, protože jsme se s ní srovnali taky. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Já bych možná ještě doplnil, že tento materiál projednával i finanční výbor na svém jednání, kde jsem byl hostem. Nicméně, prosím návrhový výbor o návrh usnesení. Pan RNDr. Vladimír Dragan, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 98 ze dne Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 1432/11, k.ú. Hostivař. prodej pozemku parc. č. 1432/11, k. ú. Hostivař firmě ELECS Československo spol. s r. o., IČ , se sídlem Praha 10, Štěrboholská 560, za kupní cenu ,-- Kč II. ukládá realizovat prodej pozemku dle části I. tohoto usnesení

10 10 Termín: od Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: A můžeme přistoupit k hlasování. Jelikož nezazněl žádný protinávrh, hlasovat budeme o původním návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Paní Elena Klimendová: 23 pro, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Návrh byl schválen. Sedmý bod dnešního jednání je Z-99 Návrh na odpis pohledávek Občanské sdružení DFC Praha 15, Dolnoměcholupská 215 a Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova 1028, Praha 10 Úvodní slovo pan kolega Frauenterka. Pan Michal Frauenterka, radní: V materiálu Z-99 navrhuji odpis dvou pohledávek za dlužení občanským sdružením Dívčí fotbalový club Praha 15 a Bc. Libuší Tichou, s důvody tak, jak jsou popsány v důvodové zprávě. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu k tomuto bodu. A opět má slovo zástupce návrhového výboru. Pan Pavel Frydrych, člen ZMČ, návrhový výbor: Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 99 ze dne Název materiálu: Návrh na odpis pohledávek Občanské sdružení DFC Praha 15, Dolnoměcholupská 215 a Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova odpis pohledávek: a) Občanské sdružení DFC Praha 15, Antonín Hrůza, Dolnoměcholupská 215 dluh za nájemné v období 9/1999 6/2001, vyúčtování služeb za r a 2000 a penále v celkové výši ,-- Kč b) Bc. Libuše Tichá ošetřovatelská péče, Tesaříkova 1028 dluh za nájemné v 3/2005 2/2007 a vyúčtování služeb za r. 2005, 2006 a 2007 v celkové výši ,-- Kč II. ukládá odboru majetku administrativně zajistit odpis pohledávek dle bodu I. tohoto usnesení. Termín: Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Děkuji za návrh usnesení. A můžeme přistoupit k hlasování.

11 11 Kdo je pro takovýto návrh? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Tento návrh byl schválen. Posledním dnešním bodem, osmým, je standardní bod Interpelace, dotazy a připomínky členů zastupitelstva A já tímto otevírám tento bod. Pan kolega Petrovič. Pan doc. RNDr. Pavel Petrovič, člen ZMČ: TOP 09. Klub TOP 09 podává tímto návrh, aby spolu s usneseními rady byly zveřejňovány i důvodové zprávy k těmto usnesením. Máme za to, že takový postup by jednak zajistil možnost důsledného výkonu povinností kontrolního výboru zastupitelstva při kontrole plnění usnesení rady, a dále i zastupitelstvu umožnil dohled nad rozhodnutími rady, která má plnit na základě usnesení zastupitelstva. A v neposledním pořadí by umožnil tenhle postup i bližší vhled občanům do rozhodovacích postupů rady našeho zastupitelstva a hlavně do důvodů, které vedly radu k příslušnému rozhodnutí. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Myslím, že členové zastupitelstva mají přístup k dokumentům tohoto typu. Ale to bychom se asi dostali do debaty, která by mohla být dlouhá a domnívám se, že málo věcná. Takže poprosím, požádám odtud teď pana tajemníka, aby odpověděl písemně. Ještě někdo do diskuse? Pan kolega Anýž. Pan Ing. Pavel Anýž, člen ZMČ: TOP 09. V roce 2011 byly náklady na časopis Hlasatel 850 tis. korun, v roce 2012 byly náklady na Hlasatel a PR 1,5 mil. korun a v roce 2013 jsou náklady 3 mil. Zajímalo by mě, jak je tato částka využita a proč je tam takový rozdíl. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Paní kolegyně Černá. Paní Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty: ODS. Dobrý den! Pokud si vzpomínáte, částky jsou skutečně správně a není důvod je rozporovat. V roce 2010 vycházel Hlasatel v podobě, v jaké vycházel. V roce 2011 jsme navyšovali tu částku proto, že jsme neznali výsledky výběrového řízení. V roce 2012 už ty částky známe. Náš časopis se změnil. Myslím si, že aspoň podle svých mailů ohlasy, které na to mám i od veřejnosti, jsou velice kladné. A ta částka vzešla z výběrového řízení. A pokud mám informaci, vy jste podklady k tomu dostal, takže si částku můžete ověřit. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Zeptám se a je mojí povinností se zeptat tazatele, zdali odpověď je dostačují. V souladu s jednacím řádem. Pan Ing. Pavel Anýž, člen ZMČ: TOP 09. Já bych jenom připomněl, že Hlasatel nechodí už do schránek, že přece jenom se mi zdálo, že náklady by mohly být nižší.

12 12 Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Dotaz byl, jestli odpověď stačí, nebo trváte na písemné odpovědi. Tak zněl dotaz, protože to je soulad s jednacím řádem. Pan Ing. Pavel Anýž, člen ZMČ: Uvítal bych písemnou odpověď. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Dobře. Bude písemná odpověď. Ještě se někdo hlásí do diskuse? Pan kolega Neumann. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ: TOP 09. Chtěl bych navrhnout radnici Prahy 15 možnost využití snížení nákladů pro domácnosti za elektřinu a zemní plyn. Udělat tak opravdu službu pro občany Prahy 15. Je zde možné dosáhnout úspory 5 až 30 %. Tuto službu již úspěšně využila radnice v Říčanech, kde se zapojilo zhruba 450 domácností a očekávají úsporu 30 % v ceně silové energie. V současné době podle mých informací podobnou službu připravuje radnice Prahy 6. Vtip tohoto opatření a možnosti snížení cen je vlastně sdružení poptávky za více domácností a oslovení všech dodavatelů na trhu a je donutit snížit ceny k tomuto. Za tuto službu občan nic neplatí, činnost je hrazena z předem stanovených aukčních nebo jiných poplatků pro dodavatele, který vyhraje tuto soutěž o možnosti dodávat tu energii pro jednotlivé domácnosti. Předpokládá se tedy uzavírání smlouvy na dva roky. A kdyby bylo potřeba, rád s touto organizací soutěže pomůžu. To je jenom takový podnět. Ano? Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Chápu to jako podnět. Není to klasická interpelace. Je to podnět k zamyšlení. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ: Tak. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Nečekáte písemnou odpověď, nečekáte odpověď teď z tohoto místa. Ale chápu to jako podnět. Pan Ing. Petr Neumann, člen ZMČ: Ano, je to tak. Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Dobře. Ještě někdo? (Nikdo se nehlásí do diskuse.) Jelikož nevidím nikoho z členů zastupitelstva, je mojí povinností zde přečíst přihlášku do diskuse pana Tomáše Jandery. Předpokládám, že je zde přítomen. Nicméně, mám pro pana Tomáše Janderu nepříliš pozitivní zprávu, protože jeho dva body, ke kterým chce diskutovat, nebyly součástí dnešního programu. Já je následně přečtu a požádám potom pana Tomáše Janderu a paní kolegyně Prinzovou a Černou, zdali by v diskusi po skončení zastupitelstva v trojdiskusi si pohovořili o těchto dvou bodech, na které se pan Tomáš Jandera ptá. Nicméně, pro zastupitelstvo přečtu: 1. bod Dotaz na provoz arény HBC Hostivař. A 2. bod Dotaz na záměr využití parku U Zvoničky, ulice Dačická, Dubská. A protože se domnívám, že to je v kompetencích zástupkyň starosty, požádal bych potom pana Janderu, pokud je v tomto sále, aby si o tom po ukončení jednání pohovořili. Třeba za, řekněme, půl minuty. Chápu stav zastupitelstva tak, že jsme vyčerpali všechny body dnešního jednání zastupitelstva, včetně bodu 8, interpelací, a v souladu s jednacím řádem končím dnešní jednání.

13 13 Děkuji za účast a přeji vám krásný zbytek dnešního dne. Konstatuji, že další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 12. června 2013 v 15 hodin opět zde, v tomto sále. Krásný zbytek dne! Děkuji a na shledanou.

Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-17 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.12.2010 Z-18 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2010 - příděly do fondů Z-19 Závěrečný

Více

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 19. 2. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Hasičské zbrojnici /stenografický záznam/

14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Hasičské zbrojnici /stenografický záznam/ 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 25. 1. 2016 v Hasičské zbrojnici /stenografický záznam/ 1 Pan Milan Wenzl, starosta: Vážené dámy a pánové, vítám vás na 14. zasedání členů Zastupitelstva

Více

25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 9. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na 25. zasedání členů

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014 Přítomni: Ověřovatel: Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny radní - MVDr. Tomáš Vlach ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Přehled usnesení. 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.5.2009

Přehled usnesení. 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.5.2009 Přehled usnesení 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-86 Prodej části pozemku parc. č. 1766/1 v k. ú. Hostivař Z-96 Výkup části pozemku parc. č. 2327 v k. ú. Hostivař Z-97 Prodej pozemku parc. č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 23. 4. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ Pan Ing. Pavel Klega, starosta: Krásné odpoledne, vážené dámy a vážení pánové, já si dovolím

Více

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 15. 6. 2016 od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne 02.03.2016 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Předsedající: Ověřovatelé: Viz. prezenční listina tajemnice úřadu 10 zaměstnanců

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 9. 2012 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová;

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat.

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat. MCPNE 00668/2015 Zápis č. 5 z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 29.04.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Bosák,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 10/201 5 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 30. 3. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 24.11.2010 ve 20.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dosavadní starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnili se

Více

Zápis č. 2 / 2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 2 / 2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Materiál číslo: 33 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Bc. Brzobohatá Zuzana - předsedkyně výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hl. m. Prahy Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 7. 9. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů

Více

Přehled usnesení. 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-165 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2006 Z-166 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Z-167 Volební obvody pro volby do, které se

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 20.3. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda

Více

Přehled usnesení. 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-108 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací MČ Praha 15 Z-109 Rozpočtová opatření Z-110 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2009

Více

Jednací řád rady města Kašperské Hory

Jednací řád rady města Kašperské Hory Jednací řád rady města Kašperské Hory Rada města Kašperské Hory (dále jen rada ) se usnesla podle 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), (dále jen zákon ) na tomto svém jednacím řádu,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 8. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

OBEC ŽÁRAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE

OBEC ŽÁRAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE OBEC ŽÁRAVICE Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče tel : 466 946 235, 774 946 235 IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE Zastupitelstvo obce Žáravice (dále

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 31. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.12.2010 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin

Více

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2.

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2. č.j.oo/320/16 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 2. června 2016 od 17:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 5. jednání datum konání: 04.10.2016 Přítomni: Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann Mgr. Ivana Ambrusová Mgr. Bohumil Florián MUDr. Jindřich Florián Mgr. Bc. Oldřich Hluško MVDr. Libor

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 19.9.2016 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 11 členů ZO Třanovice, 4 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5.11. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil

Více

U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015. Ing.Fíla Karel Hýža Ivan. Matoušek Milan

U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015. Ing.Fíla Karel Hýža Ivan. Matoušek Milan U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení v o l í Ing.Čihák Pavel Ing.Fíla Karel Hýža Ivan ověřovatele zápisu: Ing. Mydlarčík

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008 Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008 Přítomni: Hosté: Omluveni: zastupitelé Marie Brunová Dana Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 1

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 1 Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 1 KONANÉHO DNE 4. 11. 2014 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořízen zvukový

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 24. 6. 2015. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 24. 6. 2015. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 24. 6. 2015 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 1 Pan Milan Wenzl, starosta: Vážené dámy a pánové, vítám vás na 6. zasedání členů Zastupitelstva

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 27. 2. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v 17.16 h); Ing. A. Háněl, MBA;

Více

20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 12. 2013. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 12. 2013. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 18. 12. 2013 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Program 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 18.12.2013 1/Z-128 Rozbor hospodaření

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

MĚSTO CHEB KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 48835/2015 01.06.2015 Zápis a usnesení z 6. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení jednání: 1.6.2015 v 15:30 hod. Místo konání jednání:

Více

Přehled usnesení. 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-104 Návrh na odpis pohledávek MČ Praha 15 z hospodářské činnosti Z-105 Měsíční odměny členů zastupitelstva MČ Praha 15 Z-106 Změna Jednacího řádu

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m :

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m : VÝPIS USNESENÍ z XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne 18.06.2014 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011 Přehled usnesení 16. RMČ R-271 Objednávka opravy chodníku na p. č. 1818/153 v k. ú. Hostivař R-272 Umístění sídla společnosti Stomatologická ordinace MUDr. Novotná s. r. o. v objektu Tenisová 981, Praha

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice

Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice počet listů: 6 schváleno: 4.listopadu 2006 Zastupitelstvo obce Přelovice (dále jen zastupitelstvo obce ) vydává v souladu s 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru MĚSTO Uničov Statut výborů Zastupitelstva města Uničova Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Uničova (dále jen "výborů") upravuje pravidla pro přípravu, jednání, způsob usnášení

Více