Karlík a továrna na lingvistiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karlík a továrna na lingvistiku"

Transkript

1 Karlík a továrna na lingvistiku Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám Aleš Bičan Jan Klaška Petra Macurová Jana Zmrzlíková (editoři) BRNO 2010

2 Sborník byl vydán s finanční podporou Ústavu českého jazyka FF MU a v rámci výzkumného záměru MSM Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních řešeného na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Recenzovali: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. Editors Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková, 2010 Host vydavatelství s. r. o., 2010 Masarykova univerzita, 2010 ISBN (Host) ISBN (Masarykova univerzita. Brno)

3 Obsah 5 Úvod... 9 Marie Krčmová / Petr Karlík známý a neznámý Zdeňka Hladká / Ohlédnutí za konferencemi Čeština univerzália a specifika Antonín Bartoněk / Deontická a epistémická modalita v latině a řečtině. Třicet pět let výzkumné práce na Masarykově univerzitě Daša Bartoňková / Prosimetrum, the Mixed Style, in Fulgentius Mythologies Aleš Bičan / Čím je Petr zvláštní aneb kombinovatelnost slabičného /r/ v češtině Václav Blažek / Kolik slov používali Indoevropané? Michaela Čornejová / Karel v toponymii Moravy a Slezska Joseph Emonds / Case Theory Revisited: Nominative and Accusative Super Case François Esvan / Poznámky k adaptaci sloves cizího původu v češtině Masako Fidler / Onomatopoeia as an Embryonic Word: Sound and Submorphemic Properties of Czech Onomatopoeic Expressions Eva Hajičová / Tři otázky pro Petra Karlíka (a tři oříšky pro Popelku) Björn Hansen / Another Piece of the Infinitive Puzzle: the Czech Frustrative Construction ne a ne zapršet Milada Hirschová / Tzv. primární ilokuce, větný modus a kondicionál

4 6 Tomáš Hoskovec / Věta a výpověď ve znakovém pojetí jazyka Jan Kořenský / Věčný spor slovník vs. gramatika ještě jednou Pavel Kosek / Slovosled kondicionálového auxiliáru v Bibli svatováclavské Peter Kosta / Causatives and Anti-Causatives, Unaccusatives and Unergatives: Or How Big is the Contribution of the Lexicon to Syntax Michal Křístek / Stylotvorné faktory v (inter)akci: gratulace formou stručného komentáře k jubilantovu individuálnímu stylu Krzysztof Migdalski / The Third Person Auxiliary Clitic as a Number Marker in Slavic Eva Minářová / Variabilita a dynamika lexikálních prostředků publicistiky Marek Nekula / Deminutiva a augmentativa v češtině z typologického hlediska Klára Osolsobě / Několik poznámek na okraj derivací od sloves s uzavřeným kmenem minulým Karel Pala Pavel Šmerk / Multiword Expressions in Czech (a Case Study) Jarmila Panevová / Být posel dobrých zpráv je mi příjemné (Několik poznámek k infinitivním konstrukcím) Anna-Maria Perissutti / Analytické kauzativní konstrukce v češtině Vladimír Petkevič / Využití vidu ke zkvalitnění automatického zpracování češtiny Jana Pleskalová / Petr a Karlík v průběhu století na území dnešní České republiky Zdenka Rusínová / Psané slovo mezi světem digitálním a analogovým Dušan Šlosar / Záporný imperativ redivivus František Štícha / K jednomu typu číselné (ne)kongruence (na bázi ČNK) Jindřich Toman / On -t, of All Things Radoslav Večerka / Poznámka k syntaktické terminologii Jarmila Vojtová / K nářeční terminologii pěstování vína

5 Roland Wagner / Nenahýbejte se z oken úvahy na cestě z Brna do Norimberku Stanislav Žaža / K funkcím akuzativu v antických jazycích a ve staré ruštině Soupis prací Petra Karlíka

6 Analytické kauzativní konstrukce v češtině Anna-Maria Perissutti Università di Udine, Itálie Úvod Tento příspěvek je věnován analytickým kauzativním konstrukcím v češtině. Jedná se o téma, kterému se jubilant věnoval poprvé v roce 1983 (Grepl Karlík 1983), poté v Mluvnici češtiny 3 (1987). V těchto konstrukcích si v češtině (podobně jako ve slovenštině a na rozdíl od většiny slovanských jazyků) konkurují dvě maticová slovesa, nech(áv)at a dá(va)t. Navzdory své specifičnosti nepřitahovalo toto téma velkou pozornost ze strany českých lingvistů. Příznačné je, že o analytických kauzativních konstrukcích v češtině neexistuje žádná monografie. Informace o nich najdeme pouze v článcích, které se soustřeďují na některé dílčí aspekty těchto struktur. Protože jsme si vědomi, že nejsme schopni na tak malém prostoru, který máme k dispozici, popsat syntax a sémantiku infinitivních struktur se slovesy necha(áv)t a dá(va)t v celé jejich komplexnosti, chceme v tomto příspěvku pouze shrnout několik poznámek o těchto konstrukcích a aplikovat na ně některé testy, které jubilant navrhl pro analýzu syntaxe a sémantiky infinitivních vět (Karlík 2008). 1 Existující studie o kauzativních konstrukcích v češtině Mluvnice češtiny 3 (1987) analyzuje kauzativní konstrukce (dále jen KK) v rámci procesů deagentizace: nech(áv)at/dá(va)t + inf. slouží podle autorů k deagentizaci typu agens-iniciátor, která spočívá v odsunutí agentu z pozice podmětu výchozí věty. Vycházíme-li např. z aktivní konstrukce (1):

7 356 (1) Lékaři malého Petra na podnět učitelky znovu vyšetřili. dostaneme pomocí deagentizace agens-iniciátor kauzativní větu: (1a) Učitelka dala/nechala malého Petra (od lékařů/lékaři) znovu vyšetřit. Transformační přístup vede autory k vyloučení další KK se slovesy nech(áv)at/dá(va)t. Jedná se o věty: (2) Petr nechal Pavla čekat. (3) Petr dal sekretářce opsat pro šéfa závěrečnou zprávu. Věty (2) a (3) nejsou podle autorů struktury deagentizační, a tudíž nejsou zahrnuty do kauzativních vět v pravém slova smyslu; k rozlišení těchto struktur od pravých kauzativních vět nabízejí autoři test: pouze v KK jsou maticová slovesa nech(áv)at a d(áv)at zaměnitelná: (1a) Učitelka dala/nechala malého Petra (od lékařů/lékaři) znovu vyšetřit. (2) Petr nechal/*dal Pavla čekat. (3) Petr dal/*nechal sekretářce opsat pro šéfa závěrečnou zprávu. Aniž bychom zpochybnili, že se jedná o tři různé syntaktické konstrukce, budeme je v našem příspěvku považovat za KK v širším slova smyslu. Panevová (2003) se rovněž věnuje pouze konstrukcím typu (1), které autorka parafrázuje takto: X požaduje od Y, aby Y něco způsobil/udělal pro (ve prospěch/neprospěch) Z (Přičemž X±Y a X může být identické se Z). Autorka se soustřeďuje na význam vidové alternace v této konstrukci. Za povšimnutí stojí rozsáhlý článek kanadského lingvisty Toopse (1992), jehož cílem je postihnout rozdíl mezi maticovými slovesy dá(va)t a nech(áv)at. K některým autorovým postřehům se vrátíme během naší analýzy. Krátký a výstižný příspěvek Uličného (2010) chce načrtnout rozdíly mezi kauzativními strukturami typu (1) a typu (2).

8 357 Než přistoupíme k analýze KK v češtině, chceme vyjasnit některé termíny, které budeme používat: Za KK považujeme jak konstrukce sloužící k vyjádření tzv. faktitivní kauzace, kde agens (kterému budeme říkat kauzující) způsobuje, aby externí exekutor (kterému budeme říkat kauzovaný) něco uskutečnil, tak i kauzaci permisivní, kde kauzující umožňuje (tím, že se tomu nebrání), aby kauzovaný něco uskutečnil. 1 Ve středu našeho zájmu budou tedy konstrukce typu (1), kterým budeme říkat pasivní kauzativní konstrukce, dále PKK; konstrukce typu (2), kterým budeme říkat akuzativní kauzativní konstrukce, dále AKK; a konstrukce typu (3), kterým budeme říkat dativní kauzativní konstrukce, DKK. Naše analýza vychází z materiálu Českého národního korpusu (SYN2000). 2 Pasivní kauzativní konstrukce v češtině: úvod a syntaktické restrikce Jedná se o nejčastější kauzativní konstrukci v češtině, v níž kauzující způsobuje, aby kauzovaný něco vykonal nebo nevykonal. V této konstrukci si konkurují dvě maticová slovesa, dá(va)t a nech(áv)at. Již řada lingvistů si všimla podobností syntaktické struktury PKK a pasivních vět; zvlášť nápadná je podobnost ve vyjádření externího agentu, který je v obou strukturách vyjádřený instrumentálem nebo předložkou od + Gen. (4) Ráda si nechám postavit dům fi rmou Dennert. (ČNK) (4a) Dům byl postaven fi rmou Dennert. Jak bylo zjištěno pro italštinu (Guasti 1993), externí agens v PKK je syntakticky neaktivní. Zdá se, že tato restrikce platí i pro češtinu. Všimněme si následující věty: 1 Rozdíl mezi faktitivní a permisivní kauzací představuje téma hodně debatované v literatuře o analytických kauzativních konstrukcích. Malý prostor, který máme k dispozici, nám neumožňuje se tímto tématem zabývat. Z našeho hlediska je podstatné to, že jak v kauzaci faktitivní, tak i v kauzaci permisivní má kauzující kontrolu nad uskutečněním kauzativního děje: ve faktitivní kauzaci děj iniciuje, v kauzaci permisivní se realizaci děje nebrání.

9 358 (5) Na podnět starosty byla budova parlamentu postavena architektem Klímou j, aby získal j přízeň voličů. (5a) Starosta i nechal postavit budovu parlamentu architektem j Klímou, aby získal i přízeň voličů. Zatímco v pasivní větě (5) externí agens vyjádřený instrumentálem (architektem Klímou) kontroluje PRO ve vedlejší větě, ve větě kauzativní (5a) externí agens PRO ve vedlejší větě nekontroluje. Z toho vyplývá, že externí agens není argumentem kauzativní konstrukce, ale chová se jako adjunkt, fakultativní člen: koneckonců bývá vyjádřen velmi zřídka. Z námi analyzovaných 300 pasivních kauzativních vět se slovesem nechat jenom čtyři věty explicitně vyjádřily kauzovaného. Častá absence kauzovaného koreluje podle nás s charakterem infinitivních sloves vyskytujících se nejčastěji v této konstrukci: jedná se většinou o slovesa patřící k sémantickému rámci služeb, jako jsou vypracovat, postavit, přinést, odpojit, opravit, vysvětlit, udělat, zkontrolovat, vyčistit aj. Z těchto předpokladů můžeme usoudit, že význam této konstrukce je následující: kauzujícímu jde o to, aby děj byl vykonán, lhostejno kým. Podobnost PKK a pasivních vět nám umožňuje vysvětlovat některé syntaktické restrikce typické pro infinitivní slovesa v PKK; aby se infinitivní slovesa mohla vyskytovat v této konstrukci, mají být tranzitivní. Zatímco je věta (6) s tranzitivním slovesem přijatelná, věta (6a) se slovesem netranzitivním přijatelná není: (6) Petr dal/nechal uspat dítě babičkou. (6a) *Petr dal/nechal usnout dítě babičkou. Vysvětlení této restrikce je snadné: jak jsme viděli, PKK slouží k deagentizaci, tj. k vytlačení externího agentu do pozadí. Podmínkou pro tuto transformaci je, aby infinitivní sloveso, které se stane součástí kauzativní struktury, bylo agentivní, tj. obsahovalo ve své tematické struktuře agens. Netranzitivní slovesa agens ve své tematické struktuře neobsahují. V PKK se nevyskytují infinitivní slovesa epistemická, psychologická, slovesa jako vyhrát a prohrát. Srovnejme věty (7) a (7a):

10 359 (7) Nobelovu cenu vyhrál v roce 2009 americký fyzik Willard Boyle. (7a) *V roce 2009 nechali vědci vyhrát Nobelovu cenu americkým fyzikem Willard Boyle. Abychom vysvětlili tuto restrikci, musíme opět brát v úvahu tematickou strukturu infinitivních sloves, která se stanou součástí kauzativní konstrukce: epistemická, psychologická slovesa a slovesa jako vyhrát a prohrát mají ve své tematické struktuře jeden interní argument (téma) a jeden externí argument proživatel (angl. experiencer). Jak známo, představuje proživatel tzv. ovlivněnou entitu (angl. affected entity), protože je dějem vyjádřeným slovesem fyzicky nebo psychicky ovlivněn. Na základě tzv. affectedness constraint (Guasti 1993: 107) víme, že: If a X 0 has affected arguments, then at least one of them must be expressed syntactically. Na základě této restrikce, má-li sloveso ve své tematické struktuře ovlivněné argumenty (jako je např. proživatel), alespoň jeden z nich musí být syntakticky vyjádřen. To je v rozporu se strukturou PKK. Shrneme-li rysy konstrukce PKK, ke kterým jsme dosud došli, můžeme říct, že: v této konstrukci se vyskytují pouze tranzitivní slovesa; slovesa epistemická, psychologická a slovesa jako prohrát, vyhrát jsou vyloučena; je to konstrukce se dvěma argumenty: kauzující a děj. Externí agens (kauzovaný) je fakultativní, nebývá obvykle vyjádřený, chová se syntakticky jako adjunkt; význam této konstrukce je, že kauzující chce, aby byl děj vyjádřen infinitivním slovesem vykonán, lhostejno kým. Jinými slovy se tato konstrukce týká výsledku kauzativního děje. 2.1 Role vidu v pasivní kauzativní konstrukci V tomto ohledu je zajímavé si povšimnout role vidu v PKK. Touto otázkou se zabývala Panevová (2003), ke které odkazujeme.

11 360 Na úvod musíme poznamenat, že KK představují typické biklauzální struktury tím, že vid je u nich vyjádřen jak u maticového slovesa, tak u infinitivu: (8) Bořivoj na tu slávu nechal zabít prase a za režijní cenu koupil laň. (ČNK) (9) Byla to postel, na které Severín nechával odpočívat pacienta při ošetření. (ČNK) Při analýze našeho korpusu jsme si všimli zajímavé tendence: co se týče maticových sloves, nedokonavá slovesa nechávat a dávat vykazují tendenci objevovat se v iterativních, neaktuálních, generických kontextech, zatímco jejich dokonavé protějšky nechat a dát se objevují spíše v kontextech aktuálních, nemodálních. Zdá se naopak, že vid u infinitivních sloves pomůže k tzv. jazykové stylizaci děje (srov. Mathesius 1938): mluvčí může stejný děj představovat jako proces (tím, že užívá nedokonavý infinitiv), anebo jako výsledek (tím, že užívá dokonavý infinitiv). Všimněme si následujících dvou příkladů, které jsou vyňaty z fóra o estetických operacích na internetovém vyhledavači Google: (10) Jednou jsem si nechala bělit zuby a v životě bych to už neudělala. Nejen, že to vydrží tak půl roku maximálně, ale zuby jsou opravdu náchylnější k tvorbě kazu. (Google) (11) Sněhobílé zuby si nechala před třemi roky vybělit. Nebylo to kvůli cigaretám. Jsem nekuřák [ ] Jsem s nimi spokojená, ale nedopřávám jim výjimečnou péči. (Google) Obě věty mají stejné pravdivostní podmínky: označují nemodální minulý děj. Maticové sloveso je proto v dokonavém vidu. Tyto dvě věty mají různé pragmatické podmínky: užitím nedokonavého infinitivu ve větě (10) mluvčí oznamuje, že s výsledkem děje není spokojen; užitím dokonavého infinitivu ve větě (11) oznamuje naopak, že s výsledkem kauzativního děje spokojen je. Tato otázka by si vyžadovala podrobnější analýzu.

12 Distribuce maticových sloves necha(áv)t a dá(va)t v pasivní kauzativní konstrukci PKK je jediná kauzativní konstrukce, ve které se vyskytují obě maticová slovesa, necha(áv)t a dá(va)t. Distribuce obou sloves není jednoznačně založena na faktitivní/permisivní distinkci jak necha(áv)t, tak dá(va)t mohou vyjádřit jednak faktitivní, jednak permisivní význam: (12) Dal se / nechal se ostříhat a oholit jako obvykle. Pravidla jejich distribuce se snaží postihnout kanadský lingvista Toops (1992). Podle něho vycházejí rozdíly najevo u imperfektivních forem nechávat a dávat; zatímco nechávat vyjadřuje aktuální děj, dávat vyjadřuje děj neaktuální (habituální). Srovnejme: (13) Právě teď se nechávám (*dávám) holit u holiče. (14) Dávám se (*nechávám se) holit u holiče jednou za týden. (Toops 1992: 45) Toops dodává, že ve vyjádření neaktuálního děje konkuruje dávat s tzv. kontextovými, pragmatickými kauzativními konstrukcemi. Věta (14) by měla stejné pravdivostní hodnoty jako věta (14a) s pragmatickým kauzativem, které nemůže být užito v aktuálních kontextech (viz větu 14b): (14a) Holím se u holiče jednou za týden. (Toops 1992: 45) (14b) *Právě teď se holím u holiče. (Toops 1992: 45) Aniž bychom popírali, že taková tendence existuje, musíme poznamenat, že jsme našli i případy, kde nechávat je užito v neaktuálních kontextech: (15) Grigorjev pravidelně zajížděl k pumpě a nechával si prohlédnout mercedes. (ČNK) (16) Byl přesvědčen, že má infekci. Pořád jí přece nechával dělat ty krevní testy. (ČNK)

13 Faktitivita a permisivita Pro vysvětlení konkurence maticových sloves necha(áv)t a dá(va)t bychom chtěli vycházet z jiného východiska: podle nás je rozdíl mezi těmito dvěma maticovými slovesy zastírán v konstrukci PKK, která mívá faktitivní význam; jak jsme viděli, PKK vyjadřuje, že kauzující chce, aby byl děj vykonán, lhostejno kým. Kauzující mívá obvykle roli beneficiens, a to především v kontextech, kde je infinitivní sloveso doprovázeno dativním reflexivním zájmenem si: (17) Neušlo mu to, že si nechala přinést další koňak a že si objednala šlehačkový pohár. (ČNK) (18) To, že hadi nebývají ve městě, jsem si nechal vysvětlit. (ČNK) V kontextech, kde ale kauzující roli beneficiens nehraje, rozdíly mezi dá(va)t a nechá(va)t vycházejí najevo. Dá(va)t mívá v těchto případech výlučně význam faktitivní, zatímco nech(áv)at umožňuje interpretaci jak permisivní, tak faktitivní: (19) Dal na sebe házet kameny. (19a) Nechal na sebe házet kameny. (20) Dali zmasakrovat pokojný dav lidí s holýma rukama. (ČNK) (20a) Nechali zmasakrovat pokojný dav lidí s holýma rukama. K vysvětlení rozdílů mezi necha(áv)t a dá(va)t nám snad může být nápomocen jejich etymologický výklad; jak přípomíná Uličný (2010), sloveso nech(áv)at vychází etymologicky od původního *nehajati ( nedbat, nebránit ); má proto jak iniciační, tj. podněcovací sém, tak v souladu se svým původně negativním významem i sém neglektní, nebránící. Sloveso dá(va)t naopak neglektní sémantiku vylučuje. Všimli jsme si ovšem, že ve faktitivní či permisivní interpretaci významu slovesa dávat hraje roli přítomnost reflexivního zájmena se. Srovnejme následující věty: (21) Dal syna prohlédnout ortopédy. (21a) Dal se prohlédnout ortopédy.

14 363 Zatímco věta (21) s nereflexivním slovesem prohlédnout má význam faktitivní, věta (21a) s reflexivním slovesem prohlédnout se umožňuje interpretaci permisivní. Zdá se tedy, že když je kauzující zároveň patientem maticového slovesa, vystupuje do popředí permisivní význam, který oznamuje, že je děj kontrolován kauzovaným. Souhra reflexivního zájmena je zajímavá a zasloužila by si podrobnější analýzu. Z těchto úvah vyplývá, že permisivní a faktitivní interpretace jsou ve značné míře kontextově podmíněné. 3 Akuzativní kauzativní konstrukce Přecházíme teď k analýze druhé nejčastější KK, a sice akuzativní kauzativní konstrukce, AKK. Kauzující je zde vyjádřen v nominativu a kauzovaný v akuzativu. (22) Lékař nechal pacienta chodit. (Uličný 2010) (23) Vítězslav jej nechal v klidu dojíst. (ČNK) V této konstrukci chybí externí exekutor, nejde tedy o faktitivní význam, ale o význam negletní, permisivní. Proto se v ní vyskytuje pouze maticové sloveso nechat. (23a) Vítězslav jej nechal/*dal v klidu dojíst. K vysvětlení nepřijatelnosti slovesa dá(va)t v této konstrukci můžeme opět vycházet z etymologického významu maticových sloves, který nabídl Uličný (2010). Jak jsme viděli v předcházejícím bodě, sloveso nech(áv)at, etymologicky vycházející od *nehajati- nedbat, nebránit, má jak negletní, tak iniciační význam, zatímco dá(va)t negletní sémantiku v současné češtině vylučuje. Jelikož má AKK permisivní význam, nepředstavuje vhodný kontext výskytu slovesa dá(va)t. Na rozdíl od PKK, kde se kauzovaný chová syntakticky jako fakultativní člen, adjunkt, a nebývá vyjádřen, v AKK je kauzovaný argumentem kauzativní struktury a nemůže být vymazán. Srovnej nepřijatelnost věty (23b):

15 364 (23b) *Vítězslav nechal v klidu dojíst. V této konstrukci hraje kauzovaný dvojí roli: je zároveň patientem maticového slovesa a agentem infinitivního slovesa. Jak známo, toto chování je typické pro konstrukce AcI, akuzativu s infinitivem, které můžeme charakterizovat jako konstrukce, v nichž subjekt InfP (infinitivní fráze) získává sémantickou roli od slovesa v InfP, ale pád (tj. akuzativ) od jiného slovesa, a to od tranzitivního slovesa, které není prvkem InfP, ale je součástí maticové věty. Interpretaci AKK jakožto konstrukce akuzativu s infinitivem potvrzují další syntaktická chování. Srovnejme např. chování adjektiva ve větě (24): (24) Učitelka i (NOM) nechala žáka j (ACC) přijít do školy nemocného j (ACC). Tvar adjektiva ve větě (24) prozrazuje syntaktický vztah ke jménu v akuzativu, tedy i to, že jméno i adjektivum jsou součástí struktury infinitivní fráze. Další syntaktické argumenty můžou podle nás potvrdit interpretaci AKK jakožto AcI konstrukce. AKK je jediná kauzativní konstrukce, kterou lze nahradit vedlejší větou. Všimněme si následujících vět: (25) Petr nechal Pavla čekat. (25a) Petr nechal Pavla, aby čekal. Zajímavé je i to, že AKK je jediná kauzativní konstrukce, kterou lze pasivizovat. 2 Srovnejme následující příklady: (26) Petr nechal Pavla o tom přemýšlet. (MČ 3: 252) (26a) Pavel byl nechán Petrem, aby v klidu přemýšlel. (MČ 3: 253) 2 Jak vysvětluje Karlík (2008), pasivní morfologie se tady objevuje na maticovém slovese, jak tomu bývá v biklauzálních strukturách, a ne na lexikálním slovese, jak tomu bývá ve strukturách monoklauzálních. Srovnejme: a) Petr musel pálit trávu = Trává musela být pálena Petrem (monoklauzální); b) Petr odmítl pálit trávu = Petrem bylo odmítnuto pálit trávu (biklauzální).

16 365 Jak známo, pasivní morfologie staví do popředí patienta (kauzovaného) na úkor agentu (kauzujícího). Tahle operace je možná jen v případě, pokud výchozí konstrukce patienta (kauzovaného) zdůrazňuje. Jediná kauzativní konstrukce, která tuto podmínku splňuje, je AKK. 4 Dativní kauzativní konstrukce Jedná se o velmi řídkou, marginální konstrukci. Maticové sloveso d(áv)at, které bylo ve staré češtině převládajícím slovesem jak ve významu permisivním, tak ve významu faktitivním, 3 je v současné češtině produktivní pouze v konstrukci PKK. Jak známo, sloveso dá(va)t je v češtině součástí různých infinitivních struktur s podmětem infinitivní věty v dativu. Ty ovšem nemají kauzativní význam, a nebudou proto předmětem naší analýzy. 4 V dativní kauzativní konstrukci najdeme nejčastěji infinitivní slovesa epistemická, psychologická a verba dicendi, tj. právě ta slovesa, která, jak jsme viděli v bodě 2, jsou vyloučena ve struktuře PKK. Jedná se o slovesa typu: zapomenout, pociťovat, proklít, zatratit, pochopit, znát, tušit, vědět, domluvit, promluvit, dýchnout aj. Všimněme si následujících vět: (27) Dejte svým přátelům vědět, kam odjíždíte. (ČNK) (28) Dechové kutálky s trumpetkami a saxofony dávaly zapomenout mladým lidem na odvěké půtky [ ] (ČNK) (29) Nyní si uvědomil, že tomu zatracenému hajnému nedal ani dýchnout do balonku. Že měl vypito, bylo přece nad světlo jasné. (ČNK) 3 Historickým vývojem kauzativních konstrukcí se krátce zabývají jak Toops (1992), tak Uličný (2010). 4 Nebudeme se tedy zabývat: větami, ve kterých patří infinitivní sloveso do sémantického rámce konzumních sloves, typu: (a) Dej mi jíst, jsem hladový jako pes; směrovými větami typu: (b) Dám omeletu do trouby zapéci; větami, ve kterých má sloveso dá(va)t pohybový význam: (c) Dám Aničku spát do kolébky; impersonálními větami s modálním významem: (d) Ta střecha se dá opravit; frazémy typu: (e) Nedát spát, nedát se odbýt, dát si záležet aj.

17 366 Kauzovaný je zde v dativu a hraje roli proživatele. Jak jsme viděli v bodě 2, na základě tzv. affectedness constraint, měl by být tento argument syntakticky vyjádřen, nemůže být zatlačen do pozadí, jak tomu bývá ve struktuře PKK. Proto DKK představují vhodný kontext pro výskyt epistemických a psychologických infinitivních sloves. Zdá se, že se DKK chovají syntakticky jako kontrolové konstrukce, které můžeme charakterizovat jako konstrukce, jejichž maticové sloveso přiděluje svým argumentům sémantické role. Argument tedy zůstává v pozici subjektu InfP, jelikož mu však není přidělen nominativ, nemůže být realizován nominálním nebo pronominálním výrazem, ale pouze nulovým subjektem s pronominálními rysy. Proto se označuje jako PRO a tyto InfP bývají označeny jako Pro-InfP (Macurová 2009). V případě DKK je PRO kontrolováno objektem maticové věty, jak vyplývá z následující věty: (30) Policajt i dal řidiči j [PRO j fouknout do balonku]. Interpretaci DKK jakožto kontrolové konstrukce potvrzuje podle nás i chování zájmena svůj: Srovnejme následující věty: (31) V kanceláři po semináři jsem dal i své sekretářce j přečíst své i seminární pracovní materiály. (ČNK) (32) Po semináři jsem nechal i svou sekretářku j sníst své j jablko. Zatímco posesivní zájmeno svůj koreferuje ve větě (31) v konstrukci DKK s kauzujícím (s podmětem maticového slovesa), stejné zájmeno ve větě (31a) v konstrukci AKK koreferuje s kauzovaným (s podmětem infinitivu), anebo alespoň takovou koreferenci nevylučuje. To podle nás potvrzuje, že věta (31) s DKK je kontrolová struktura, protože v ní podmět maticového slovesa kontroluje PRO v infinitivní větě, zatímco věta (31a) s AKK je AcI konstrukce.

18 367 Bibliografie ČNK = Český národní korpus. Dostupný z: <http://ucnk.ff.cuni.cz/> Google. c2009. Dostupný z: <http://www.google.com/>. Grepl, Miroslav Karlík, Petr Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Brno: Univerzita J. E. Purkyně. Guasti, Maria Teresa Causative and perception verbs. A comparative study. Torino: Rosenberg & Sellier. Karlík, Petr Synchronie coby dveře do diachronie. Sborník prací Filozofi cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě D 4, Macurová, Petra Kontrolové infi nitivy. Brno: Masarykova univerzita. (Nepublikovaná magisterská diplomová práce.) Mathesius, Vilém O konkurenci vidů v českém vyjadřování slovesném. Slovo a slovesnost 4, MČ 3 = Daneš, František Grepl, Miroslav Hlavsa, Zdeněk (eds.) Mluvnice češtiny 3. Praha: Academia. Panevová, Jarmila O jednom typu kauzativní konstrukce v češtině. In: Banyś, Wiesław Bednarczuk, Leszek Polański, Kazimierz (eds.), Etudes linguistiques romano-slaves offertes à Slanislaw Karolak, Kraków: Oficyna Wydavnicza Edukacja. Toops, Gary Causativity in Czech: the verbs dá(va)t and nech(áv)at. Canadian Slavonic Papers/Révue canadienne des slavistes 34, Uličný, Oldřich Komponentová analýza predikátu a hierarchizace propozice. In: Čmejrková, Světla Hoffmannová, Jana Havlová, Eva (eds.), Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha: Karolinum. Analytic Causative Constructions in Czech This paper is dedicated to Analytic Causative Constructions in Czech with the matrix verbs nech(áv)at and dá(va)t, which have remained almost neglected by Czech and foreign studies. After singling out three main syntactic patterns, the Passive-causatives, the Accusative-causatives, and the Dative-causatives, we propose their analysis in syntactic terms, mainly referring to Petr Karlík s works on infinitive structures (2008).

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

LEXIKÁLNĚ- -SÉMANTICKÉ KONVERZE VE VALENČNÍM SLOVNÍKU

LEXIKÁLNĚ- -SÉMANTICKÉ KONVERZE VE VALENČNÍM SLOVNÍKU LEXIKÁLNĚ- -SÉMANTICKÉ KONVERZE VE VALENČNÍM SLOVNÍKU VÁCLAVA KETTNEROVÁ KAROLINUM Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D. Recenzovali: prof. PhDr. Petr Karlík,

Více

Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013. Brno, 14. listopadu 2013

Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013. Brno, 14. listopadu 2013 Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013 Brno, 14. listopadu 2013 Typy sloves v českém znakovém jazyce, modální slovesa Brno, 14. listopadu 2013 TYPY SLOVES V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE Pro český

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Popis morfologických značek poziční systém

Popis morfologických značek poziční systém Popis morfologických značek poziční systém Jan Hajič Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK Morfologická analýza a syntéza Morfologické značky jsou součástí výsledku (výstupem) morfologické analýzy,

Více

RECENZE A REFERÁTY 247

RECENZE A REFERÁTY 247 RECENZE A REFERÁTY 247 ohledu na území českého národního jazyka, z nějž text pochází, v podstatě stejná (zhruba v rozmezí 2,5-3 slabiky; stranou byly ponechány pouze texty z lašské nářeční oblasti, které

Více

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30 ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Magisterské studium 1.2 MAGISTERSKÉ počty kreditů za hodinu přímé výuky: zápočet (z): 1-2 kolokvium (k): 2 zkouška (zk): 2-3 1.2.1 JEDNOOBOROVÉ

Více

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5.

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. Primární a sekundární výskyt označující fráze Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. 2012 Russellovo rozlišení jména a popisu Označující fráze Primární a sekundární

Více

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012 krajské kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět německy jazyk se vyučuje jako samostatný předmět. V 7. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. Obsahem

Více

Sémantický web a extrakce

Sémantický web a extrakce Sémantický web a extrakce informací Martin Kavalec kavalec@vse.cz Katedra informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE Seminář KEG, 11. 11. 2004 p.1 Přehled témat Vize sémantického webu Extrakce informací

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Perfektym v současné cestine

Perfektym v současné cestine Perfektym v současné cestine Korpusová studie jeho gramatikalizace na bázi Českého národního korpusu Mira Načeva-Marvanová NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY Ústav Českého národního korpusu Obsah PŘEDMLUVA (František

Více

Helena Hasilová KAROLINUM

Helena Hasilová KAROLINUM Helena Hasilová Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině Nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole v česko-německém interkulturním prostředí KAROLINUM Lingvodidaktické

Více

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1. Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 školní kolo

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1. Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 školní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 školní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Následující

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Syntax Cílová skupina 3. ročník SŠ s výučním listem Anotace Materiál je určen žákům učňovských oborů. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na zopakování a procvičení

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA FUNKCE ADVERBÁLNÍHO DATIVU V HLOUBKOVÉ A POVRCHOVÉ STAVBĚ ČESKÉ VĚTY

UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA FUNKCE ADVERBÁLNÍHO DATIVU V HLOUBKOVÉ A POVRCHOVÉ STAVBĚ ČESKÉ VĚTY UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKÉHO JAZYKA A TEORIE KOMUNIKACE Magda Razímová FUNKCE ADVERBÁLNÍHO DATIVU V HLOUBKOVÉ A POVRCHOVÉ STAVBĚ ČESKÉ VĚTY Diplomová práce Praha 2004 Vedoucí diplomové

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově-orientovaný programovací jazyk. Tento programovací jazyk je velice výkonný, čitelný a dá se snadno naučit. Jeho použití je velice

Více

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text: Při utkání devátého kola první fotbalové soutěže hrozí střety mezi

Více

KORPUSOVÝ WORKSHOP. Václav Cvrček, Lucie Chlumská. 13. 2. 2013 Univerzita Karlova v Praze VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O KORPUSU, A BÁLI JSTE SE ZEPTAT!

KORPUSOVÝ WORKSHOP. Václav Cvrček, Lucie Chlumská. 13. 2. 2013 Univerzita Karlova v Praze VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O KORPUSU, A BÁLI JSTE SE ZEPTAT! KORPUSOVÝ WORKSHOP VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O KORPUSU, A BÁLI JSTE SE ZEPTAT! Václav Cvrček, Lucie Chlumská 13. 2. 2013 Univerzita Karlova v Praze O (Ú)ČNK Ústav Českého národního korpusu, založen v roce

Více

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. 10.1.2. Typy slovosledu z hlediska pořadí větných členů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. 10.1.2. Typy slovosledu z hlediska pořadí větných členů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 10. Slovosled Slovosled (slovní pořádek, pořad) je pořadí slov a větných členů ve větách, frázích, rozvitých

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Zpracovala: Mgr.Anna Šrubařová, katedra čes. jazyka a literatury s did. PdF OU

Zpracovala: Mgr.Anna Šrubařová, katedra čes. jazyka a literatury s did. PdF OU Studijní opora k předmětu MATEŘSKÝ JAZYK 4 SYNTAX (KCD/ MJAZ4, XJAZ 4, CSKLD) Další využití: Seminář k mateřskému jazyku 4 (KCD/SMMJ4) Interpunkční seminář (KCD/INTCS) Zpracovala: Mgr.Anna Šrubařová, katedra

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Recenzovaly: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. Eds. Božena Bednaříková, Pavla Hernandezová

Recenzovaly: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. Eds. Božena Bednaříková, Pavla Hernandezová Recenzovaly: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. Eds. Božena Bednaříková, Pavla Hernandezová KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Od slova k modelu jazyka (2012 :

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola:

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola: PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova:

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Specializované korpusy mluveného jazyka - jejich tvorba a využití

Specializované korpusy mluveného jazyka - jejich tvorba a využití Specializované korpusy mluveného jazyka - jejich tvorba a využití Karolína Vyskočilová 34. Žďárek, Poděbrady, 2. 4. května 2014 vyskoczilova@seznam.cz Obsah příspěvku korpusy čeština v zahraničí BANÁT

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Osobní a přivlastňovací zájmena v češtině pro cizince: komplexnost a simplifikace v zrcadle současného úzu

Osobní a přivlastňovací zájmena v češtině pro cizince: komplexnost a simplifikace v zrcadle současného úzu Osobní a přivlastňovací zájmena v češtině pro cizince: komplexnost a simplifikace v zrcadle současného úzu Andrea Hudousková Ústav bohemistických studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

Present simple (přítomný čas prostý)

Present simple (přítomný čas prostý) Present simple (přítomný čas prostý) MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_12 Tématický

Více

Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA

Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA Charakteristika předmětu: LATINA ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Latinský jazyk plní jednak

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?)

Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?) OLOMOUC 2013 6. 8. května XIV. mezinárodní setkání mladých lingvistů Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?) Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

LATINA. V rámci gymnaziálního vzdělání přispívá předmět Latina k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí t těmito metodami:

LATINA. V rámci gymnaziálního vzdělání přispívá předmět Latina k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí t těmito metodami: LATINA Název předmětu: Latina Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Latina vychází vychází z RVP G jako Doplňující vzdělávací obor. Lze ho studovat jako povinně volitelný předmět ve 2.

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy

Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy podpora Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy s. 11 1. lištový odkaz Podrobné složení mluvidel se pokuste najít v učebnici biologie či jiné odborné literatuře. Můžete hledat i na www.fraus.cz.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část Jméno.. Adresa školy. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce 37. ročník 2010/2011 Školní kolo gramatická část II. kategorie Počet bodů:... 1. Pár kapek

Více

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 Listopad 1997 Terminologie - Slovník ČSN ISO 1087 01 0501 Terminology - Vocabulary Terminologie - Vocabulaire Terminologielehre - Begriffe Tato norma je identická s ISO

Více

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV Mgr. Jitka Nováková SPŠ strojní a stavební Tábor Abstrakt: Grafické řešení rovnic a jejich soustav je účinná metoda, jak vysvětlit, kolik různých řešení může daný

Více

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující novinový text: Výstava Československý socialistický realismus se soustřeďuje

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNTVERSITATIS BRUNENSIS A 45,1997 VALENCE ČESKÝCH SLOVES

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNTVERSITATIS BRUNENSIS A 45,1997 VALENCE ČESKÝCH SLOVES SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNTVERSITATIS BRUNENSIS A 45,1997 KAREL PALA, PAVEL SEVECEK VALENCE ČESKÝCH SLOVES 1. Úvod Jedním z dluhů českého

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_22_INOVACE_458_AJ_18 Mgr. Taťána BLAHUTOVÁ Anglický

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-76/4- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis DRUHÁ PODMÍNKOVÁ VĚTA VY_32_INOVACE_AK_2_18 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

Počítačová lingvistika v praxi Pavel Ševeček, Tomáš Pavelek

Počítačová lingvistika v praxi Pavel Ševeček, Tomáš Pavelek Počítačová lingvistika v praxi Pavel Ševeček, Tomáš Pavelek I. Zpracování textu II. III. IV. Jazyk G Desambiguace Kontrola gramatiky V. Kontrola stylu VI. Valence sloves VII. Vývoj a odezva I. Zpracování

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více