Karlík a továrna na lingvistiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karlík a továrna na lingvistiku"

Transkript

1 Karlík a továrna na lingvistiku Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám Aleš Bičan Jan Klaška Petra Macurová Jana Zmrzlíková (editoři) BRNO 2010

2 Sborník byl vydán s finanční podporou Ústavu českého jazyka FF MU a v rámci výzkumného záměru MSM Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních řešeného na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Recenzovali: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. Editors Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková, 2010 Host vydavatelství s. r. o., 2010 Masarykova univerzita, 2010 ISBN (Host) ISBN (Masarykova univerzita. Brno)

3 Obsah 5 Úvod... 9 Marie Krčmová / Petr Karlík známý a neznámý Zdeňka Hladká / Ohlédnutí za konferencemi Čeština univerzália a specifika Antonín Bartoněk / Deontická a epistémická modalita v latině a řečtině. Třicet pět let výzkumné práce na Masarykově univerzitě Daša Bartoňková / Prosimetrum, the Mixed Style, in Fulgentius Mythologies Aleš Bičan / Čím je Petr zvláštní aneb kombinovatelnost slabičného /r/ v češtině Václav Blažek / Kolik slov používali Indoevropané? Michaela Čornejová / Karel v toponymii Moravy a Slezska Joseph Emonds / Case Theory Revisited: Nominative and Accusative Super Case François Esvan / Poznámky k adaptaci sloves cizího původu v češtině Masako Fidler / Onomatopoeia as an Embryonic Word: Sound and Submorphemic Properties of Czech Onomatopoeic Expressions Eva Hajičová / Tři otázky pro Petra Karlíka (a tři oříšky pro Popelku) Björn Hansen / Another Piece of the Infinitive Puzzle: the Czech Frustrative Construction ne a ne zapršet Milada Hirschová / Tzv. primární ilokuce, větný modus a kondicionál

4 6 Tomáš Hoskovec / Věta a výpověď ve znakovém pojetí jazyka Jan Kořenský / Věčný spor slovník vs. gramatika ještě jednou Pavel Kosek / Slovosled kondicionálového auxiliáru v Bibli svatováclavské Peter Kosta / Causatives and Anti-Causatives, Unaccusatives and Unergatives: Or How Big is the Contribution of the Lexicon to Syntax Michal Křístek / Stylotvorné faktory v (inter)akci: gratulace formou stručného komentáře k jubilantovu individuálnímu stylu Krzysztof Migdalski / The Third Person Auxiliary Clitic as a Number Marker in Slavic Eva Minářová / Variabilita a dynamika lexikálních prostředků publicistiky Marek Nekula / Deminutiva a augmentativa v češtině z typologického hlediska Klára Osolsobě / Několik poznámek na okraj derivací od sloves s uzavřeným kmenem minulým Karel Pala Pavel Šmerk / Multiword Expressions in Czech (a Case Study) Jarmila Panevová / Být posel dobrých zpráv je mi příjemné (Několik poznámek k infinitivním konstrukcím) Anna-Maria Perissutti / Analytické kauzativní konstrukce v češtině Vladimír Petkevič / Využití vidu ke zkvalitnění automatického zpracování češtiny Jana Pleskalová / Petr a Karlík v průběhu století na území dnešní České republiky Zdenka Rusínová / Psané slovo mezi světem digitálním a analogovým Dušan Šlosar / Záporný imperativ redivivus František Štícha / K jednomu typu číselné (ne)kongruence (na bázi ČNK) Jindřich Toman / On -t, of All Things Radoslav Večerka / Poznámka k syntaktické terminologii Jarmila Vojtová / K nářeční terminologii pěstování vína

5 Roland Wagner / Nenahýbejte se z oken úvahy na cestě z Brna do Norimberku Stanislav Žaža / K funkcím akuzativu v antických jazycích a ve staré ruštině Soupis prací Petra Karlíka

6 Analytické kauzativní konstrukce v češtině Anna-Maria Perissutti Università di Udine, Itálie Úvod Tento příspěvek je věnován analytickým kauzativním konstrukcím v češtině. Jedná se o téma, kterému se jubilant věnoval poprvé v roce 1983 (Grepl Karlík 1983), poté v Mluvnici češtiny 3 (1987). V těchto konstrukcích si v češtině (podobně jako ve slovenštině a na rozdíl od většiny slovanských jazyků) konkurují dvě maticová slovesa, nech(áv)at a dá(va)t. Navzdory své specifičnosti nepřitahovalo toto téma velkou pozornost ze strany českých lingvistů. Příznačné je, že o analytických kauzativních konstrukcích v češtině neexistuje žádná monografie. Informace o nich najdeme pouze v článcích, které se soustřeďují na některé dílčí aspekty těchto struktur. Protože jsme si vědomi, že nejsme schopni na tak malém prostoru, který máme k dispozici, popsat syntax a sémantiku infinitivních struktur se slovesy necha(áv)t a dá(va)t v celé jejich komplexnosti, chceme v tomto příspěvku pouze shrnout několik poznámek o těchto konstrukcích a aplikovat na ně některé testy, které jubilant navrhl pro analýzu syntaxe a sémantiky infinitivních vět (Karlík 2008). 1 Existující studie o kauzativních konstrukcích v češtině Mluvnice češtiny 3 (1987) analyzuje kauzativní konstrukce (dále jen KK) v rámci procesů deagentizace: nech(áv)at/dá(va)t + inf. slouží podle autorů k deagentizaci typu agens-iniciátor, která spočívá v odsunutí agentu z pozice podmětu výchozí věty. Vycházíme-li např. z aktivní konstrukce (1):

7 356 (1) Lékaři malého Petra na podnět učitelky znovu vyšetřili. dostaneme pomocí deagentizace agens-iniciátor kauzativní větu: (1a) Učitelka dala/nechala malého Petra (od lékařů/lékaři) znovu vyšetřit. Transformační přístup vede autory k vyloučení další KK se slovesy nech(áv)at/dá(va)t. Jedná se o věty: (2) Petr nechal Pavla čekat. (3) Petr dal sekretářce opsat pro šéfa závěrečnou zprávu. Věty (2) a (3) nejsou podle autorů struktury deagentizační, a tudíž nejsou zahrnuty do kauzativních vět v pravém slova smyslu; k rozlišení těchto struktur od pravých kauzativních vět nabízejí autoři test: pouze v KK jsou maticová slovesa nech(áv)at a d(áv)at zaměnitelná: (1a) Učitelka dala/nechala malého Petra (od lékařů/lékaři) znovu vyšetřit. (2) Petr nechal/*dal Pavla čekat. (3) Petr dal/*nechal sekretářce opsat pro šéfa závěrečnou zprávu. Aniž bychom zpochybnili, že se jedná o tři různé syntaktické konstrukce, budeme je v našem příspěvku považovat za KK v širším slova smyslu. Panevová (2003) se rovněž věnuje pouze konstrukcím typu (1), které autorka parafrázuje takto: X požaduje od Y, aby Y něco způsobil/udělal pro (ve prospěch/neprospěch) Z (Přičemž X±Y a X může být identické se Z). Autorka se soustřeďuje na význam vidové alternace v této konstrukci. Za povšimnutí stojí rozsáhlý článek kanadského lingvisty Toopse (1992), jehož cílem je postihnout rozdíl mezi maticovými slovesy dá(va)t a nech(áv)at. K některým autorovým postřehům se vrátíme během naší analýzy. Krátký a výstižný příspěvek Uličného (2010) chce načrtnout rozdíly mezi kauzativními strukturami typu (1) a typu (2).

8 357 Než přistoupíme k analýze KK v češtině, chceme vyjasnit některé termíny, které budeme používat: Za KK považujeme jak konstrukce sloužící k vyjádření tzv. faktitivní kauzace, kde agens (kterému budeme říkat kauzující) způsobuje, aby externí exekutor (kterému budeme říkat kauzovaný) něco uskutečnil, tak i kauzaci permisivní, kde kauzující umožňuje (tím, že se tomu nebrání), aby kauzovaný něco uskutečnil. 1 Ve středu našeho zájmu budou tedy konstrukce typu (1), kterým budeme říkat pasivní kauzativní konstrukce, dále PKK; konstrukce typu (2), kterým budeme říkat akuzativní kauzativní konstrukce, dále AKK; a konstrukce typu (3), kterým budeme říkat dativní kauzativní konstrukce, DKK. Naše analýza vychází z materiálu Českého národního korpusu (SYN2000). 2 Pasivní kauzativní konstrukce v češtině: úvod a syntaktické restrikce Jedná se o nejčastější kauzativní konstrukci v češtině, v níž kauzující způsobuje, aby kauzovaný něco vykonal nebo nevykonal. V této konstrukci si konkurují dvě maticová slovesa, dá(va)t a nech(áv)at. Již řada lingvistů si všimla podobností syntaktické struktury PKK a pasivních vět; zvlášť nápadná je podobnost ve vyjádření externího agentu, který je v obou strukturách vyjádřený instrumentálem nebo předložkou od + Gen. (4) Ráda si nechám postavit dům fi rmou Dennert. (ČNK) (4a) Dům byl postaven fi rmou Dennert. Jak bylo zjištěno pro italštinu (Guasti 1993), externí agens v PKK je syntakticky neaktivní. Zdá se, že tato restrikce platí i pro češtinu. Všimněme si následující věty: 1 Rozdíl mezi faktitivní a permisivní kauzací představuje téma hodně debatované v literatuře o analytických kauzativních konstrukcích. Malý prostor, který máme k dispozici, nám neumožňuje se tímto tématem zabývat. Z našeho hlediska je podstatné to, že jak v kauzaci faktitivní, tak i v kauzaci permisivní má kauzující kontrolu nad uskutečněním kauzativního děje: ve faktitivní kauzaci děj iniciuje, v kauzaci permisivní se realizaci děje nebrání.

9 358 (5) Na podnět starosty byla budova parlamentu postavena architektem Klímou j, aby získal j přízeň voličů. (5a) Starosta i nechal postavit budovu parlamentu architektem j Klímou, aby získal i přízeň voličů. Zatímco v pasivní větě (5) externí agens vyjádřený instrumentálem (architektem Klímou) kontroluje PRO ve vedlejší větě, ve větě kauzativní (5a) externí agens PRO ve vedlejší větě nekontroluje. Z toho vyplývá, že externí agens není argumentem kauzativní konstrukce, ale chová se jako adjunkt, fakultativní člen: koneckonců bývá vyjádřen velmi zřídka. Z námi analyzovaných 300 pasivních kauzativních vět se slovesem nechat jenom čtyři věty explicitně vyjádřily kauzovaného. Častá absence kauzovaného koreluje podle nás s charakterem infinitivních sloves vyskytujících se nejčastěji v této konstrukci: jedná se většinou o slovesa patřící k sémantickému rámci služeb, jako jsou vypracovat, postavit, přinést, odpojit, opravit, vysvětlit, udělat, zkontrolovat, vyčistit aj. Z těchto předpokladů můžeme usoudit, že význam této konstrukce je následující: kauzujícímu jde o to, aby děj byl vykonán, lhostejno kým. Podobnost PKK a pasivních vět nám umožňuje vysvětlovat některé syntaktické restrikce typické pro infinitivní slovesa v PKK; aby se infinitivní slovesa mohla vyskytovat v této konstrukci, mají být tranzitivní. Zatímco je věta (6) s tranzitivním slovesem přijatelná, věta (6a) se slovesem netranzitivním přijatelná není: (6) Petr dal/nechal uspat dítě babičkou. (6a) *Petr dal/nechal usnout dítě babičkou. Vysvětlení této restrikce je snadné: jak jsme viděli, PKK slouží k deagentizaci, tj. k vytlačení externího agentu do pozadí. Podmínkou pro tuto transformaci je, aby infinitivní sloveso, které se stane součástí kauzativní struktury, bylo agentivní, tj. obsahovalo ve své tematické struktuře agens. Netranzitivní slovesa agens ve své tematické struktuře neobsahují. V PKK se nevyskytují infinitivní slovesa epistemická, psychologická, slovesa jako vyhrát a prohrát. Srovnejme věty (7) a (7a):

10 359 (7) Nobelovu cenu vyhrál v roce 2009 americký fyzik Willard Boyle. (7a) *V roce 2009 nechali vědci vyhrát Nobelovu cenu americkým fyzikem Willard Boyle. Abychom vysvětlili tuto restrikci, musíme opět brát v úvahu tematickou strukturu infinitivních sloves, která se stanou součástí kauzativní konstrukce: epistemická, psychologická slovesa a slovesa jako vyhrát a prohrát mají ve své tematické struktuře jeden interní argument (téma) a jeden externí argument proživatel (angl. experiencer). Jak známo, představuje proživatel tzv. ovlivněnou entitu (angl. affected entity), protože je dějem vyjádřeným slovesem fyzicky nebo psychicky ovlivněn. Na základě tzv. affectedness constraint (Guasti 1993: 107) víme, že: If a X 0 has affected arguments, then at least one of them must be expressed syntactically. Na základě této restrikce, má-li sloveso ve své tematické struktuře ovlivněné argumenty (jako je např. proživatel), alespoň jeden z nich musí být syntakticky vyjádřen. To je v rozporu se strukturou PKK. Shrneme-li rysy konstrukce PKK, ke kterým jsme dosud došli, můžeme říct, že: v této konstrukci se vyskytují pouze tranzitivní slovesa; slovesa epistemická, psychologická a slovesa jako prohrát, vyhrát jsou vyloučena; je to konstrukce se dvěma argumenty: kauzující a děj. Externí agens (kauzovaný) je fakultativní, nebývá obvykle vyjádřený, chová se syntakticky jako adjunkt; význam této konstrukce je, že kauzující chce, aby byl děj vyjádřen infinitivním slovesem vykonán, lhostejno kým. Jinými slovy se tato konstrukce týká výsledku kauzativního děje. 2.1 Role vidu v pasivní kauzativní konstrukci V tomto ohledu je zajímavé si povšimnout role vidu v PKK. Touto otázkou se zabývala Panevová (2003), ke které odkazujeme.

11 360 Na úvod musíme poznamenat, že KK představují typické biklauzální struktury tím, že vid je u nich vyjádřen jak u maticového slovesa, tak u infinitivu: (8) Bořivoj na tu slávu nechal zabít prase a za režijní cenu koupil laň. (ČNK) (9) Byla to postel, na které Severín nechával odpočívat pacienta při ošetření. (ČNK) Při analýze našeho korpusu jsme si všimli zajímavé tendence: co se týče maticových sloves, nedokonavá slovesa nechávat a dávat vykazují tendenci objevovat se v iterativních, neaktuálních, generických kontextech, zatímco jejich dokonavé protějšky nechat a dát se objevují spíše v kontextech aktuálních, nemodálních. Zdá se naopak, že vid u infinitivních sloves pomůže k tzv. jazykové stylizaci děje (srov. Mathesius 1938): mluvčí může stejný děj představovat jako proces (tím, že užívá nedokonavý infinitiv), anebo jako výsledek (tím, že užívá dokonavý infinitiv). Všimněme si následujících dvou příkladů, které jsou vyňaty z fóra o estetických operacích na internetovém vyhledavači Google: (10) Jednou jsem si nechala bělit zuby a v životě bych to už neudělala. Nejen, že to vydrží tak půl roku maximálně, ale zuby jsou opravdu náchylnější k tvorbě kazu. (Google) (11) Sněhobílé zuby si nechala před třemi roky vybělit. Nebylo to kvůli cigaretám. Jsem nekuřák [ ] Jsem s nimi spokojená, ale nedopřávám jim výjimečnou péči. (Google) Obě věty mají stejné pravdivostní podmínky: označují nemodální minulý děj. Maticové sloveso je proto v dokonavém vidu. Tyto dvě věty mají různé pragmatické podmínky: užitím nedokonavého infinitivu ve větě (10) mluvčí oznamuje, že s výsledkem děje není spokojen; užitím dokonavého infinitivu ve větě (11) oznamuje naopak, že s výsledkem kauzativního děje spokojen je. Tato otázka by si vyžadovala podrobnější analýzu.

12 Distribuce maticových sloves necha(áv)t a dá(va)t v pasivní kauzativní konstrukci PKK je jediná kauzativní konstrukce, ve které se vyskytují obě maticová slovesa, necha(áv)t a dá(va)t. Distribuce obou sloves není jednoznačně založena na faktitivní/permisivní distinkci jak necha(áv)t, tak dá(va)t mohou vyjádřit jednak faktitivní, jednak permisivní význam: (12) Dal se / nechal se ostříhat a oholit jako obvykle. Pravidla jejich distribuce se snaží postihnout kanadský lingvista Toops (1992). Podle něho vycházejí rozdíly najevo u imperfektivních forem nechávat a dávat; zatímco nechávat vyjadřuje aktuální děj, dávat vyjadřuje děj neaktuální (habituální). Srovnejme: (13) Právě teď se nechávám (*dávám) holit u holiče. (14) Dávám se (*nechávám se) holit u holiče jednou za týden. (Toops 1992: 45) Toops dodává, že ve vyjádření neaktuálního děje konkuruje dávat s tzv. kontextovými, pragmatickými kauzativními konstrukcemi. Věta (14) by měla stejné pravdivostní hodnoty jako věta (14a) s pragmatickým kauzativem, které nemůže být užito v aktuálních kontextech (viz větu 14b): (14a) Holím se u holiče jednou za týden. (Toops 1992: 45) (14b) *Právě teď se holím u holiče. (Toops 1992: 45) Aniž bychom popírali, že taková tendence existuje, musíme poznamenat, že jsme našli i případy, kde nechávat je užito v neaktuálních kontextech: (15) Grigorjev pravidelně zajížděl k pumpě a nechával si prohlédnout mercedes. (ČNK) (16) Byl přesvědčen, že má infekci. Pořád jí přece nechával dělat ty krevní testy. (ČNK)

13 Faktitivita a permisivita Pro vysvětlení konkurence maticových sloves necha(áv)t a dá(va)t bychom chtěli vycházet z jiného východiska: podle nás je rozdíl mezi těmito dvěma maticovými slovesy zastírán v konstrukci PKK, která mívá faktitivní význam; jak jsme viděli, PKK vyjadřuje, že kauzující chce, aby byl děj vykonán, lhostejno kým. Kauzující mívá obvykle roli beneficiens, a to především v kontextech, kde je infinitivní sloveso doprovázeno dativním reflexivním zájmenem si: (17) Neušlo mu to, že si nechala přinést další koňak a že si objednala šlehačkový pohár. (ČNK) (18) To, že hadi nebývají ve městě, jsem si nechal vysvětlit. (ČNK) V kontextech, kde ale kauzující roli beneficiens nehraje, rozdíly mezi dá(va)t a nechá(va)t vycházejí najevo. Dá(va)t mívá v těchto případech výlučně význam faktitivní, zatímco nech(áv)at umožňuje interpretaci jak permisivní, tak faktitivní: (19) Dal na sebe házet kameny. (19a) Nechal na sebe házet kameny. (20) Dali zmasakrovat pokojný dav lidí s holýma rukama. (ČNK) (20a) Nechali zmasakrovat pokojný dav lidí s holýma rukama. K vysvětlení rozdílů mezi necha(áv)t a dá(va)t nám snad může být nápomocen jejich etymologický výklad; jak přípomíná Uličný (2010), sloveso nech(áv)at vychází etymologicky od původního *nehajati ( nedbat, nebránit ); má proto jak iniciační, tj. podněcovací sém, tak v souladu se svým původně negativním významem i sém neglektní, nebránící. Sloveso dá(va)t naopak neglektní sémantiku vylučuje. Všimli jsme si ovšem, že ve faktitivní či permisivní interpretaci významu slovesa dávat hraje roli přítomnost reflexivního zájmena se. Srovnejme následující věty: (21) Dal syna prohlédnout ortopédy. (21a) Dal se prohlédnout ortopédy.

14 363 Zatímco věta (21) s nereflexivním slovesem prohlédnout má význam faktitivní, věta (21a) s reflexivním slovesem prohlédnout se umožňuje interpretaci permisivní. Zdá se tedy, že když je kauzující zároveň patientem maticového slovesa, vystupuje do popředí permisivní význam, který oznamuje, že je děj kontrolován kauzovaným. Souhra reflexivního zájmena je zajímavá a zasloužila by si podrobnější analýzu. Z těchto úvah vyplývá, že permisivní a faktitivní interpretace jsou ve značné míře kontextově podmíněné. 3 Akuzativní kauzativní konstrukce Přecházíme teď k analýze druhé nejčastější KK, a sice akuzativní kauzativní konstrukce, AKK. Kauzující je zde vyjádřen v nominativu a kauzovaný v akuzativu. (22) Lékař nechal pacienta chodit. (Uličný 2010) (23) Vítězslav jej nechal v klidu dojíst. (ČNK) V této konstrukci chybí externí exekutor, nejde tedy o faktitivní význam, ale o význam negletní, permisivní. Proto se v ní vyskytuje pouze maticové sloveso nechat. (23a) Vítězslav jej nechal/*dal v klidu dojíst. K vysvětlení nepřijatelnosti slovesa dá(va)t v této konstrukci můžeme opět vycházet z etymologického významu maticových sloves, který nabídl Uličný (2010). Jak jsme viděli v předcházejícím bodě, sloveso nech(áv)at, etymologicky vycházející od *nehajati- nedbat, nebránit, má jak negletní, tak iniciační význam, zatímco dá(va)t negletní sémantiku v současné češtině vylučuje. Jelikož má AKK permisivní význam, nepředstavuje vhodný kontext výskytu slovesa dá(va)t. Na rozdíl od PKK, kde se kauzovaný chová syntakticky jako fakultativní člen, adjunkt, a nebývá vyjádřen, v AKK je kauzovaný argumentem kauzativní struktury a nemůže být vymazán. Srovnej nepřijatelnost věty (23b):

15 364 (23b) *Vítězslav nechal v klidu dojíst. V této konstrukci hraje kauzovaný dvojí roli: je zároveň patientem maticového slovesa a agentem infinitivního slovesa. Jak známo, toto chování je typické pro konstrukce AcI, akuzativu s infinitivem, které můžeme charakterizovat jako konstrukce, v nichž subjekt InfP (infinitivní fráze) získává sémantickou roli od slovesa v InfP, ale pád (tj. akuzativ) od jiného slovesa, a to od tranzitivního slovesa, které není prvkem InfP, ale je součástí maticové věty. Interpretaci AKK jakožto konstrukce akuzativu s infinitivem potvrzují další syntaktická chování. Srovnejme např. chování adjektiva ve větě (24): (24) Učitelka i (NOM) nechala žáka j (ACC) přijít do školy nemocného j (ACC). Tvar adjektiva ve větě (24) prozrazuje syntaktický vztah ke jménu v akuzativu, tedy i to, že jméno i adjektivum jsou součástí struktury infinitivní fráze. Další syntaktické argumenty můžou podle nás potvrdit interpretaci AKK jakožto AcI konstrukce. AKK je jediná kauzativní konstrukce, kterou lze nahradit vedlejší větou. Všimněme si následujících vět: (25) Petr nechal Pavla čekat. (25a) Petr nechal Pavla, aby čekal. Zajímavé je i to, že AKK je jediná kauzativní konstrukce, kterou lze pasivizovat. 2 Srovnejme následující příklady: (26) Petr nechal Pavla o tom přemýšlet. (MČ 3: 252) (26a) Pavel byl nechán Petrem, aby v klidu přemýšlel. (MČ 3: 253) 2 Jak vysvětluje Karlík (2008), pasivní morfologie se tady objevuje na maticovém slovese, jak tomu bývá v biklauzálních strukturách, a ne na lexikálním slovese, jak tomu bývá ve strukturách monoklauzálních. Srovnejme: a) Petr musel pálit trávu = Trává musela být pálena Petrem (monoklauzální); b) Petr odmítl pálit trávu = Petrem bylo odmítnuto pálit trávu (biklauzální).

16 365 Jak známo, pasivní morfologie staví do popředí patienta (kauzovaného) na úkor agentu (kauzujícího). Tahle operace je možná jen v případě, pokud výchozí konstrukce patienta (kauzovaného) zdůrazňuje. Jediná kauzativní konstrukce, která tuto podmínku splňuje, je AKK. 4 Dativní kauzativní konstrukce Jedná se o velmi řídkou, marginální konstrukci. Maticové sloveso d(áv)at, které bylo ve staré češtině převládajícím slovesem jak ve významu permisivním, tak ve významu faktitivním, 3 je v současné češtině produktivní pouze v konstrukci PKK. Jak známo, sloveso dá(va)t je v češtině součástí různých infinitivních struktur s podmětem infinitivní věty v dativu. Ty ovšem nemají kauzativní význam, a nebudou proto předmětem naší analýzy. 4 V dativní kauzativní konstrukci najdeme nejčastěji infinitivní slovesa epistemická, psychologická a verba dicendi, tj. právě ta slovesa, která, jak jsme viděli v bodě 2, jsou vyloučena ve struktuře PKK. Jedná se o slovesa typu: zapomenout, pociťovat, proklít, zatratit, pochopit, znát, tušit, vědět, domluvit, promluvit, dýchnout aj. Všimněme si následujících vět: (27) Dejte svým přátelům vědět, kam odjíždíte. (ČNK) (28) Dechové kutálky s trumpetkami a saxofony dávaly zapomenout mladým lidem na odvěké půtky [ ] (ČNK) (29) Nyní si uvědomil, že tomu zatracenému hajnému nedal ani dýchnout do balonku. Že měl vypito, bylo přece nad světlo jasné. (ČNK) 3 Historickým vývojem kauzativních konstrukcí se krátce zabývají jak Toops (1992), tak Uličný (2010). 4 Nebudeme se tedy zabývat: větami, ve kterých patří infinitivní sloveso do sémantického rámce konzumních sloves, typu: (a) Dej mi jíst, jsem hladový jako pes; směrovými větami typu: (b) Dám omeletu do trouby zapéci; větami, ve kterých má sloveso dá(va)t pohybový význam: (c) Dám Aničku spát do kolébky; impersonálními větami s modálním významem: (d) Ta střecha se dá opravit; frazémy typu: (e) Nedát spát, nedát se odbýt, dát si záležet aj.

17 366 Kauzovaný je zde v dativu a hraje roli proživatele. Jak jsme viděli v bodě 2, na základě tzv. affectedness constraint, měl by být tento argument syntakticky vyjádřen, nemůže být zatlačen do pozadí, jak tomu bývá ve struktuře PKK. Proto DKK představují vhodný kontext pro výskyt epistemických a psychologických infinitivních sloves. Zdá se, že se DKK chovají syntakticky jako kontrolové konstrukce, které můžeme charakterizovat jako konstrukce, jejichž maticové sloveso přiděluje svým argumentům sémantické role. Argument tedy zůstává v pozici subjektu InfP, jelikož mu však není přidělen nominativ, nemůže být realizován nominálním nebo pronominálním výrazem, ale pouze nulovým subjektem s pronominálními rysy. Proto se označuje jako PRO a tyto InfP bývají označeny jako Pro-InfP (Macurová 2009). V případě DKK je PRO kontrolováno objektem maticové věty, jak vyplývá z následující věty: (30) Policajt i dal řidiči j [PRO j fouknout do balonku]. Interpretaci DKK jakožto kontrolové konstrukce potvrzuje podle nás i chování zájmena svůj: Srovnejme následující věty: (31) V kanceláři po semináři jsem dal i své sekretářce j přečíst své i seminární pracovní materiály. (ČNK) (32) Po semináři jsem nechal i svou sekretářku j sníst své j jablko. Zatímco posesivní zájmeno svůj koreferuje ve větě (31) v konstrukci DKK s kauzujícím (s podmětem maticového slovesa), stejné zájmeno ve větě (31a) v konstrukci AKK koreferuje s kauzovaným (s podmětem infinitivu), anebo alespoň takovou koreferenci nevylučuje. To podle nás potvrzuje, že věta (31) s DKK je kontrolová struktura, protože v ní podmět maticového slovesa kontroluje PRO v infinitivní větě, zatímco věta (31a) s AKK je AcI konstrukce.

18 367 Bibliografie ČNK = Český národní korpus. Dostupný z: <http://ucnk.ff.cuni.cz/> Google. c2009. Dostupný z: <http://www.google.com/>. Grepl, Miroslav Karlík, Petr Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Brno: Univerzita J. E. Purkyně. Guasti, Maria Teresa Causative and perception verbs. A comparative study. Torino: Rosenberg & Sellier. Karlík, Petr Synchronie coby dveře do diachronie. Sborník prací Filozofi cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě D 4, Macurová, Petra Kontrolové infi nitivy. Brno: Masarykova univerzita. (Nepublikovaná magisterská diplomová práce.) Mathesius, Vilém O konkurenci vidů v českém vyjadřování slovesném. Slovo a slovesnost 4, MČ 3 = Daneš, František Grepl, Miroslav Hlavsa, Zdeněk (eds.) Mluvnice češtiny 3. Praha: Academia. Panevová, Jarmila O jednom typu kauzativní konstrukce v češtině. In: Banyś, Wiesław Bednarczuk, Leszek Polański, Kazimierz (eds.), Etudes linguistiques romano-slaves offertes à Slanislaw Karolak, Kraków: Oficyna Wydavnicza Edukacja. Toops, Gary Causativity in Czech: the verbs dá(va)t and nech(áv)at. Canadian Slavonic Papers/Révue canadienne des slavistes 34, Uličný, Oldřich Komponentová analýza predikátu a hierarchizace propozice. In: Čmejrková, Světla Hoffmannová, Jana Havlová, Eva (eds.), Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha: Karolinum. Analytic Causative Constructions in Czech This paper is dedicated to Analytic Causative Constructions in Czech with the matrix verbs nech(áv)at and dá(va)t, which have remained almost neglected by Czech and foreign studies. After singling out three main syntactic patterns, the Passive-causatives, the Accusative-causatives, and the Dative-causatives, we propose their analysis in syntactic terms, mainly referring to Petr Karlík s works on infinitive structures (2008).

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Helena Hasilová KAROLINUM

Helena Hasilová KAROLINUM Helena Hasilová Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině Nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole v česko-německém interkulturním prostředí KAROLINUM Lingvodidaktické

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5.

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. Primární a sekundární výskyt označující fráze Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. 2012 Russellovo rozlišení jména a popisu Označující fráze Primární a sekundární

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Recenzovaly: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. Eds. Božena Bednaříková, Pavla Hernandezová

Recenzovaly: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. Eds. Božena Bednaříková, Pavla Hernandezová Recenzovaly: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. Eds. Božena Bednaříková, Pavla Hernandezová KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Od slova k modelu jazyka (2012 :

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Přirozený jazyk a jazyk teoretické fyziky (František Štícha)... 185 Nepřipravené mluvené projevy: neurčitost, vágnost, ne-řád, chaos?

Přirozený jazyk a jazyk teoretické fyziky (František Štícha)... 185 Nepřipravené mluvené projevy: neurčitost, vágnost, ne-řád, chaos? Obsah Úvod... 7 Determinanty významu (Petr Koťátko)... 11 O potřebě komplexního přístupu k lidské komunikaci (Ladislav Tondl)... 38 Dvojsvetová vz. jednosvetová interpretácia fenoménu jazyk (Juraj Dolník)...

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

CO VYČISTÍŠ, VYPRAT NEMUSÍŠ

CO VYČISTÍŠ, VYPRAT NEMUSÍŠ SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS A 55, 2007 LINGUISTICA BRUNENSIA ANNA MARIA PERISSUTTI CO VYČISTÍŠ, VYPRAT NEMUSÍŠ 1.

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola:

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola: PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Know how to learn LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.800 Kč Cestování a dovolená Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Know how to learn LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.500 Kč Cestování Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 f.voborská/41-46/6 6.2.2009 21:56 Stránka 41 Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Tools for Inputting Morphological Data A Proposal

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra bohemistiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra bohemistiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra bohemistiky MARTIN JANEČKA Česká filologie Syntax a sémantika genitivu adnominálního v současné češtině Syntax and semantics of the adnominal

Více

Současný český jazyk Syntax. Jana Bílková

Současný český jazyk Syntax. Jana Bílková Současný český jazyk Syntax Jana Bílková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 2 SOUČASNÝ

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

angličtina Water Quality

angličtina Water Quality angličtina Water Quality V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v angličtině, se kterým se mohou setkat při práci s moderní výukovou technikou PASCO. Manuály pro experimenty

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník,

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé?

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Jiří Močkoř University of Ostrava Department of Mathematics Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling 30. dubna 22,

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Angličtina. Stručná anatomie jazyka. Šimon Daníček. velmi lehce. pro A1 B1

Angličtina. Stručná anatomie jazyka. Šimon Daníček. velmi lehce. pro A1 B1 Angličtina Stručná anatomie jazyka Šimon Daníček pro A1 B1 velmi lehce Angličtina Stručná anatomie jazyka Šimon Daníček Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE VY_32_INOVACE_CJ_1_09 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Základní

Více

Valence vybraných typů deverbativních substantiv ve valenčním slovníku PDT-Vallex. ÚFAL Technical Report TR-2014-56 ISSN 1214-5521

Valence vybraných typů deverbativních substantiv ve valenčním slovníku PDT-Vallex. ÚFAL Technical Report TR-2014-56 ISSN 1214-5521 M A T E M A T I C K O - F Y Z I K Á L N Í F A K U L T A P R A H A Valence vybraných typů deverbativních substantiv ve valenčním slovníku PDT-Vallex VERONIKA KOLÁŘOVÁ ÚFAL Technical Report TR-2014-56 ISSN

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více