SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITĚ ZÁPADNÍ SMÍCHOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITĚ ZÁPADNÍ SMÍCHOV"

Transkript

1 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITĚ ZÁPADNÍ SMÍCHOV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 Radost v Adventu 2007, ZŠ Kořenského Zpracovatel: Lenka Žáčková, 2008

2 Úvod I. Základní informace. 4 1) Hlavní město Praha 2) Historie lokality Smíchov 3) Typ lokality 4) Zdroj příjmů obyvatel 5) Formy a míra výskytu sociálně patologických jevů 6) Formy sociálně patologických jevů II. Komplexní opatření ) Cesta udržitelného rozvoje otevírá cestu k tvorbě strategického plánu 2) Řešení neplatičství 3) Pracovnice TSP - posílení o kmenové zaměstnance 4) Předškolní výchova a příprava dětí na povinnou školní docházku má svá specifika: 5) Podpora a spolupráce s NNO - Volnočasové aktivity 6) Institucionální zázemí a zkušenosti s realizací projektů v oblasti romské integrace 7) Podpora soužití Romů (podpora integrace) 8) Oblast sociální a bytové politiky 9) Opatření garanta (MČ Praha 5, odpovídající resort) III. Finanční zdroje.. 8 IV. Rizika projektů vedených vůči cílovým skupinám výše popsaných 8 2

3 Úvod Každá sociálně vyloučená lokalita má své charakteristické rysy a bohužel mezi ně patří i zvýšená kriminalita a kumulace sociálně patologických jevů. Faktory sociálního vylučování obyvatel jsou především nezaměstnanost a nízká míra vzdělanosti, což je vylučuje i z trhu práce a v důsledku to znamená změnu životních strategií, jež je vynucena i oslabením příjmové základny rodiny. Nebudou-li koordinovaně a účinně řešen tento stav, bude se nadále prohlubovat sociální vyloučení obyvatel dotčené lokality a nebude potlačována kriminalita a ani sociálně patologické jevy. Model č. 1: Priority MČ Praha 5 v rámci Komunitního plánování sociálních služeb SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÍ LIDÉ KOMUNITNÍ PÉČE DĚTI RODINA A MLÁDEŽ Rozvoj plánování sociálních služeb MČ Praha 5 PREVENCE: KRIMINALITY A PROTIDROGOVÁ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY Model č. 2: model provázanosti v rámci Komunitního plánování sociálních služeb KOMUNITNÍ PÉČE SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÍ LIDÉ PREVENCE: KRIMINALITY A PROTIDROGOVÁ KOORDINACE PORADENSTVÍ FUNDRAISING AKTUALIZACE INFORMACÍ DĚTI RODINA A MLÁDEŽ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY 3

4 I. Základní informace 1) Hlavní město Praha Region Praha je charakteristický vysokou koncentrací ekonomicko-společenských zdrojů, což nenese jen pozitivní efekty, ale také větší rozpětí ekonomických a sociálních rozdílů mezi obyvateli hlavního města Prahy. Zaznamenána však je také velká kumulace (sociálně) nepřizpůsobivých občanů, kteří dříve nebo později mohou přejít k jinému modelu života, (parazitování, trestná činnost, bezdomovectví) kteří po novém začlenění nemívají již příliš velký zájem udržet si sociální návyky. Praha se potýká také s nemalým počtem ilegálních imigrantů a různých národnostních menšin, někteří z nich mají problémy se zákonem a s kriminalitou. Různorodost příčin v kombinaci s různými typy znevýhodnění vyžaduje individuální přístup ke specifické lokalitě, který povede ke komplexnímu systému snižování kriminality a výskytu sociálně patologických jevů. Celkový počet zkoumaných sociálně vyloučených romských lokalit je v Praze 6 s odhadovaným počtem obyvatel přes 9 000: A-F výzkumu pro MPSV a ESF z roku Portrét sociálně vyloučené lokality MČ Praha 5 Smíchov (především západní část) o Celkový počet obyvatel obce k o Odhad počtu romských obyvatel lokality o 1/3 romských obyvatel z celkového počtu v rámci HMP! 2) Historie lokality Smíchov: pražská městská čtvrť a katastrální území na levém břehu Vltavy, náležející do městské části Praha 5. Na severu sousedí s Malou Stranou, na jihu s Hlubočepy, na jihozápadě s Radlicemi, na západě s Motolem. Na protějším pravém břehu řeky se nacházejí od severu Nové Město pražské, Vyšehrad a Podolí. Ke Smíchovu patří také velký vltavský ostrov Císařská louka (naproti Vyšehradu a Podolí). Většina obyvatel je považována za starousedlíky. Velká vlna migrace Romů ze Slovenska proběhla po roce 1989 a pokračovala až do konce 90. let. Migrace byla posílena i v důsledku privatizace bytového fondu i v rámci hl. m. Prahy (především z Prahy 4). Několik desítek rodin migrovalo do jiné sociálně vyloučené lokality. Několik rodin opustilo ČR, ale některé se vrátily a stále ještě je zaznamenáván návrat (již jen ojedinělý v průběhu roku). SPOLEČNOSTI GAC SPOL. S R. O 4

5 3) Typ lokality: činžovní domy jsou v běžné zástavbě. Většinu domů - bytů vlastní obec, jen některé domy vlastní (také holobyty) firmy a soukromé osoby. Prostorové vyloučení není zaznamenáno, neboť sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství. Občanská vybavenost je dobrá a stav činžovních domů je také relativně dobrý. Obec se snaží zlepšovat bytovou situaci Romů, ale není dispozici dostatečný počet volných bytů. 4) Zdroj příjmů obyvatel: většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Část obyvatel je trvale legálně zaměstnána (úklidová firma, údržba zeleně, úklid ve firmách apod.). Někteří trvale nebo příležitostně pracuje načerno (stavebnictví). Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu. 5) Formy a míra výskytu sociálně patologických jevů: Nezbytným krokem pro snižování rizika sociálně patologických jevů a sociální exkluze je sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených komunit. Kvalitativního výsledku však dosáhneme pouze v případě, že zajistíme dostupnost a kvalitu zajišťovaných a poskytovaných služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání k zaměstnání a v přístupu k investiční podpoře. Příslušníkům sociálně vyloučených komunit (především romských), kterým je omezen přístup ke specifickým vzdělávacím službám, je zároveň omezen i vstup na trh práce, což vede právě k rozvoji plošného výskytu sociálně patologických jevů. Nezaměstnanost člena rodiny často vede ke krizi rodinného systému, a to narušením zvyklostí, změnou v sociálních vztazích, změnou postavení jedince v rodině, ztrátou statusu a autority, což obzvláště těžce vnímají muži v rodinách s tradiční rolí otce živitele. Ti, kteří jsou nezaměstnaní, postupně ztrácejí smysl pro čas, neboť práce dává dni časovou strukturu, což je také důvodem, proč dlouhodobě nezaměstnaní velice často narušují domovní řády a noční klid. Na druhé straně se také velice často setkáváme s případy, kdy se stanou tito jedinci obětí trestné činnosti a odmítají se efektivně domáhat občanských práv. Osoby a rodiny ze sociálně vyloučené lokality se vyznačují nedostatkem sociálních vztahů mimo své bydliště, což je i v důsledku etnické stigmatizace a také díky nízké komunikační dovednosti. Pro jedince je stigma rozporem mezi tím, čím je, a tím, čím by měl být. Cítí se deprivován vyloučením ze sociálních vztahů a nenaplněním svých potřeb. Znevýhodňuje je také neexistence systému celoživotního vzdělávání. Osoby s nízkou kvalifikací nemají dostatečné motivace pro začlenění se do pracovního procesu, který oplývá moderními pracovními trendy a stávají se závislými na sociálních dávkách. 6) Formy sociálně patologických jevů: Neplatičství (dluhy na nájmu) Kuplířství a prostituce Krádeže a tvorba sítě odbytiště zcizeného zboží (zboží v obchodech, kapsářství) Spolupachatelství (parazitní systém) především z řad vyhazovačů z nočních podnik, majitelů zastaváren a bazarů = aktivní vytváření poptávky. Zboží je prodáváno v rodinných sítích cca za 10% původní ceny, ve vnější síti je zboží prodáváno za 10-30% původní ceny. Obchod je realizován formou objednávky. Sociopatologický systém je podporován tolerancí a pasivitou policistů, avšak dominuje role pachatele. Negativní interakcí je placení výpalného policistům, kteří následně tolerují páchání trestné činnosti. Nelegální výdělečné aktivity: prodej čaje jako náhražky marihuany a jiné formy prodeje omamných látek (prodejce nelze kriminalizovat) z pohledu vývoje 5

6 Narkomanie a prodej drog Nezákonný odběr elektrické energie z okolí Alkoholismus Lichva Parazitování na kriminálních aktivitách páchaných sociálně vyloučenými lidmi Sociálně vyloučené oběti vykořisťováním Porušování domovního řádu II. Komplexní opatření: 1) Cesta udržitelného rozvoje otevírá cestu k tvorbě strategického plánu Lokální koncepce integrace západní Smíchov. Aktivity musí iniciovat trend kompenzování sociálních důsledků a odstraňování bariér vyplývajících ze společenského znevýhodnění v důsledku sociálního vyloučení i v případě ohrožení. Dále by měly napomoci vyrovnání příležitosti občanů k rovnoprávné účasti na ekonomické aktivitě a společenském životě. Cílem sociální pomoci státu a v přenesené působnosti na městskou část, by mělo být zmírnění nebo odstranění dočasné nepříznivé sociální situace a zabezpečení základních životních potřeb občanů, kteří se ocitli v hmotné nouzi, ale doba podpůrná musí být časově omezená. Ve spolupráci s místními partnery a výzkumnými institucemi zpracovávat lokální koncepce integrace obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit, které budou obsahovat: Výchozí kvantitativní a kvalitativní analýzy situace Definování potřeb sociálně vyloučených obyvatel lokality v oblasti poskytování sociálních služeb, zaměstnanosti, vzdělání a bydlení Návrh strategie změny, včetně realizačního plánu k naplnění výše uvedené koncepce v praxi Pravidelně hodnotit dopad své činnosti na cílové skupiny (primární a sekundární) Public relations a ovlivňování veřejného mínění ( téma: boj s předsudky a stereotypy). 2) Řešení neplatičství Jedná se převážně o neplatiče (nájemce), kteří vyžadují intenzivní terénní práci a posilování vlastní odpovědnosti. Především bude nastavován splátkový kalendář a bude zaváděn Institut zvláštního příjemce, avšak uplatňován pouze na přání klienta. Zjištění průměrná výše dluhu v Kč (půjčky, nájem, energie) Propojení a navázání spolupráce bytového odboru a správce nemovitosti ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky (pravidelný host příslušné komise) Dohody zvláštního příjemce příspěvku a doplatku na bydlení ve spolupráci s úřadem práce a sociálním odborem Přiměřené edukace o hospodaření s penězi 3) Pracovnice TSP - posílení o kmenové zaměstnance Od roku 2003 působí na území MČ Praha 5 jedna terénní sociální pracovnice TSP, která spolupracuje s neziskovým sektorem působící v dané lokalitě. Její činnost je vnímána velice pozitivně a vztahy jsou všeobecně hodnoceny velmi pozitivně. Podpora TSP 6

7 4) Předškolní výchova a příprava dětí na povinnou školní docházku má svá specifika: Intenzivní práce s romskými rodiči, zejména matkami (terénní práce sociálních pracovníky přímo v romských rodinách) Opatření Podpora systému tutorů (doučujících) z řad studentů VŠ a SŠ (systém tutoringu), projekt, který v roce 2010 bude působit na celém území ČR. Tutoři mohou být placeni z rozpočtu MČ. Podpora terénní práce (doučování; náprava poruch učení) a) individuální tutory přímo v rodinách; b) skupinové v malých skupinách ve škole, komunitním či nízkoprahovém centru Náprava poruch učení: pomocí speciálního pedagoga Využití komunitního centra kurzy a osvětové akce pro romské matky, spojit kurzy domácího hospodaření s osvětovými semináři, které podtrhnout význam vzdělání pro život Motivace romských rodičů k tomu, aby jejich děti navštěvovaly mateřskou školu Udržení přípravných ročníků 5) Podpora a spolupráce s NNO - Volnočasové aktivity Podporovaná nabídka (finanční podpora vybraných zájmových aktivit v ZŠ) Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Podpora nespecifického streetworkra motivovat děti z ulice, aby navštěvovaly nízkoprahová zařízení Postupně přecházet na částečně organizované činnosti a postupně i na organizované kroužky (reálná integrace) 6) Institucionální zázemí a zkušenosti s realizací projektů v oblasti romské integrace Iniciovat neexistující ucelenou krátkodobou a střednědobou koncepci MČ zaměřená na integraci Romů. Podpora institucionálního zázemí a realizace komplexních projektů v oblasti romské integrace 7) Podpora soužití Romů (podpora integrace) - Zavedení funkce správce domů, kde žijí Romové. Jmenování určení správce domu, který se stará o dodržování domovního řádu, o závažných porušeních informuje bytový odbor nebo správcovskou firmu, opakované porušování může být důvodem k výpovědi nájmu (zvláště pokud je na dobu určitou). Úkoly správce domu: Provádí nebo zprostředkovává drobné opravy Organizuje úklid společných prostor Drobný úklid v okolí domu Je zprostředkovatelem informací mezi bytovým odborem/správcovskou firmou a obyvateli 7

8 Může dohlížet nad dodržováním povinností spojených s užíváním bytu placení nájemného a úhrad za energie, vodu a svoz odpadků 8) Oblast sociální a bytové politiky Najít vhodnou formu a získání politické podpory pro alternativní dočasné bydlení sociálně slabých rodin. 9) Opatření garanta (MČ Praha 5, odpovídající resort) Správce může být vnímán jako prodloužená ruka obce a může ztratit důvěryhodnost. Doporučuje se, aby se jednalo o novou tvář, která má zkušenost s obdobnými projekty a bude silnou osobností. Vybere vhodnou autoritu (vytvoření nových pracovních pozic). Profil správce: osoba bez dluhů, nebo s minimálním dluhem (které zastupitelstvo odpustí příslušnou část dluhu, pokud bude dobře spravovat objekt/vchod) III. Finanční zdroje MČ (grantový program) MHMP granty a dotace (prevence a sociální služby) Nadační zdroje Úřad práce Komerční zdroje Jiné zdroje (dary a sponzorství) IV. Rizika projektů vedených vůči cílovým skupinám výše popsaných 1. Nedostatečný zájem cílové skupiny o nabízené služby žadatele. 2. Nekvalitní plnění ze strany dodavatelů. 3. Možné problémy s finančním řízením projektu. 4. Personální změny v realizačním týmu projektu. 5. Střet mezi jednotlivými skupinami znevýhodněných osob Opatření pro eliminaci rizik Riziko 1 - tomuto riziku je zamezeno tím, že od počátku přípravy projektu je cílová skupina plně zapojena do tvorby obsahu projektu. Tomuto riziku je dále v rámci projektu předcházeno tím, že po dobu celé realizace projektu se bude intenzivně komunikovat se členy cílové skupiny hlavně formou přímého oslovení. Průběžně bude zkoumán zájem cílové skupiny a její potřeby tak, aby tyto mohly být okamžitě transformovány do aktualizovaných osnov projektu. Další opatření, které značně sníží možnost vzniku nedostatečné motivace cílové skupiny spolupracovat na projektu, je kvalitní výběr klientů prostřednictvím osobních pohovorů s psychologem a případně specialistou na problematiku národnostních menšin. Riziko 2 - Toto riziko bude ošetřeno kvalitní dodavatelskou smlouvou, kde budou jasně specifikovány sankce při neplnění závazků z těchto smluv vyplývajících. 8

9 Riziko 3 - V rámci projektu budou nastoleny mechanizmy vnitřní kontroly a monitoringu, kterými budou ošetřeny všechny potenciální problematické oblasti finanční realizace projektu. Riziko 4 - Součástí realizačního týmu budou pouze osoby, které mají zkušenost s obdobnými projekty. Riziko 5 - Eliminováno vyjednavačem 9

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH III./1. PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity by chtěla v dalších letech věnovat větší důraz popisu stavu v konkrétních lokalitách, kdy je jejím záměrem posilovat

Více

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 V Praze Srpen 2011 Předkladatel: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Odpovědný zpracovatel: Martin Šimáček, ředitel

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura)

Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ V BÍLINĚ 2014 Obsah: ÚVOD... 3 VIZE... 3 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ... 3 POPIS STAVU...

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Kraj: Královéhradecký Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02 Podpis statutárního orgánu: 1 Základní informace k vypracování dokumentu Tato

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více