Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18"

Transkript

1 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu zahájí na radnici a potom si prohlédne Letòany. Navštívíme školu v Rychnovské (budovu v Tøinecké), plavecký areál Letòany Lagoon, hokejovou halu, výstavbu tenisové haly, podnik Letov Letecká výroba, podnik Include na opravu monitorù a obrazovek a víc už ne, protože ve 13. hod. musí odjet. Protože se Letòany rozvíjí a máme se èím chlubit, tak máme panu ministrovi pro místní rozvoj co ukázat. Druhá: Je stále více patrné, že vrcholoví politici by mìli (bez ohledu na politickou pøíslušnost) sestoupit ze svých výšin a nìjaký ten rok pobýt jako normální obèané mezi lidmi. Potom by pochopili, že jejich pøesvìdèování o nutnosti jejich výše pøíjmù s poukazem, že jejich pøíjmy jsou srovnatelné s pøíjmy jejich kolegù ve vyspìlých zemích, obèana uráží. Mìlo by být logické, že volení zástupci obèanù by mìli reprezentovat na úrovni odpovídající úrovni obèanù, kteøí je zvolili. Vždy pøece uèitel, lékaø, pekaø, programátor, dìlník, pilot, podnikatel, prostì obèané (aè by rádi) se srovnávat také nemohou. Tøetí: Nìkdy se mi zdá, že je pøíliš mnoho lidí snažících se jeden nad druhým vyzrát. Když se pak dozvím, kolik lidí pomùže okradenému invalidovi nebo postiženým vlnami tsunami, øeknu si, že to s námi zas tak špatné není. Nový dùm v ul. Tvrdého leden 2005 Letòanské sídlištì, Pøíborská únor 2005 Ètvrtá: Dost èasto vidím pomalované (a tím ponièené) fasády objektù. Mládeži jsme nabízeli v minulosti plochy, kde by mohli své umìní pøedvést (a nìkdy je to opravdu zdaøilé), ale nemìli zájem. Tìmto umìlcùm se øíká grafiti. Takto realizovaná díla poškozují majetek jiným, a tudíž je to trestný èin a u grafitù bez ohledu na velikost škody. Dùsledek - až jeden rok vìzení a úhrada škody. Etický kodex èlena Zastupitelstva MÈ Praha 18. Zvolili jsme vstup do Evropské unie, protože chceme dosáhnout jejích ekonomických, politických a právních standardù. Mezi nì patøí i vysoká míra odpovìdnosti politikù vùèi obèanùm, velké nároky obèanù na své volené pøedstavitele a øada možností pro kontrolu veøejných financí. Veøejné rozpoèty hospodaøí s financemi obèanù na základì rozhodování volených zástupcù. Proto je dùležité, aby tato rozhodování byla prùhledná a informace o nich byly kdykoliv k dispozici obèanùm. I když v souladu s etickým kodexem postupujeme na naší radnici již od roku 1990, projednaný a usnesením pøijatý jsme ho nemìli. Navrhl jsem jeho pøijetí radì MÈ a ta ho dne doporuèila zastupitelstvu MÈ pøijmout. V kodexu je zdùraznìn výkon mandátu jako veøejná služba a skuteènost, že zastupitel pøi plnìní funkce vždy jedná v zájmu veøejného prospìchu a zdrží se jednání, které by ohrozilo dùvìryhodnost jeho mandátu. Po schválení zastupitelstvem MÈ bude etický kodex zveøejnìn na webových stránkách MÈ. Organizace dopravy v Letòanech. Navrhovali jsme pøímé pøepravní spojení ze zastávky Èeskolipská ke stanici metra B Vysoèanská. Firma ROPID bohužel odpovìdìla negativnì. Své rozhodnutí zdùvodnila omezeným rozpoètem hl. m. Prahy na dopravu pro rok Proto bude dána pøednost posílení stávající pøepravy ke stanici metra C Ládví. Posílení linek bude realizováno po kolaudaci 2. etapy výstavby sídlištì Nový Prosek II. Rada MÈ na jednání vyjádøila stanovisko, že nadále trvá na požadavku vzneseném komisí ochrany životního prostøedí na vybudování pøímého pøepravního spojení z Èeskolipské ke stanici metra B Vysoèanská. Rekonstrukce školních kuchyní v MŠ Pøíborská a ZŠ Tupolevova byly zahájeny v øíjnu Jsem rád, že tyto dvì velké investièní akce byly úspìšnì dokonèeny. Zahrnovaly rekonstrukce a modernizaci obou kuchyní. Bylo to nároèné, protože všechny práce byly provádìny za provozu škol. Náhradní stravování po celou dobu bylo pro dìti i uèitele zajištìno díky dobré spolupráci mezi školami. Kolaudace probìhly dne , provoz byl zahájen po ukonèení vánoèních prázdnin dne Celkové náklady na kuchyni v ZŠ Tupolevova èinily tis. Kè, v MŠ Pøíborská tis. Kè. Rada MÈ na jednání dne vzala na vìdomí zahájení pøíprav rekonstrukce školní kuchynì v ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, a povìøila starostu k veškerým úkonùm zadavatele podle zákona è. 40/2004 Sb. o veøejných zakázkách. Zahájení prací pøedpokládáme dne Hala v Chlebovické bude prodána. MÈ byly doruèeny dvì nabídky: od Kovošrotu Praha, a.s., a soukromé osoby. Rada MÈ dne vyjádøila souhlas s jejím odprodejem soukromé osobì za ,- Kè díky nabídce demontáže a likvidace podezdívky. Demontáž haly probìhne nejpozdìji do tøí mìsícù ode dne podpisu kupní smlouvy. Podmínkou je vèasné vyklizení haly. Návrh na vyhlášení národní pøírodní památky (NPP) Letištì Letòany. Na jednání rady MÈ dne jsem informoval o faktu, že Ministerstvo životního prostøedí ÈR pøipravilo návrh této vyhlášky podle práv- Kontakt na radnici Podatelna úøadu Sekretariát starosty Sekretariát tajemnice fax

2 ních pøedpisù ÈR a EU. Pøedmìtem ochrany je kriticky ohrožený sysel obecný. Jde o nejkvalitnìjší z 26 kolonií v ÈR. Podle naøízení vlády ÈR è ze dne je navrhovaná NPP v souladu s pøipravovanou evropsky významnou lokalitou Letištì Letòany, která je navržena jako souèást soustavy Natura O dìtském høišti. Firmou Terra Floridus byla zpracována studie dìtské høištì na Staré Návsi. Podle návrhu je prostor høištì souèástí stávajícího parku. Bude rozdìlen na dvì èásti. Vìtší obdélníková plocha pro dìti do 6 let a menší trojúhelníková pro dìti ve vìku 6 12 let. Pro obì høištì jsou navrženy herní prvky odpovídající vìku dìtí. Stávající tøi pískovištì a lavièky budou opraveny a písek vymìnìn. Rovnìž budou doplnìny odpadkové koše. Studii projednala komise ochrany životního prostøedí dne a doporuèila rozmístìní herních prvkù tak, jak jsou navrženy. Dále komise doporuèila vybrat firmu na základì výbìrového øízení, která bude realizovat rekonstrukci høištì. Rada MÈ dne vzala na vìdomí studii firmy Terra Floridus s pøedpokládanými náklady v návrhu rozpoètu MÈ Praha 18 na rok 2005 do ,- Kè. Pøed zapoèetím prací rada MÈ požaduje pøedložit harmonogram realizace ve tøech etapách. První etapa bude navržena ve finanèním rozsahu do 700 tis. Kè a bude posouzena na pøíštím jednání rady MÈ. O každé z dalších dvou etap bude rozhodnuto až na základì vyhodnocení úèelnosti etapy pøedchozí. III. roèník turnaje žákù v ledním hokeji o pohár starosty Letòan. Klub HC Letci Letòany navrhl MÈ spolupoøadatelství a požádal o finanèní pøíspìvek. Turnaj je souèástí dlouhodobé koncepce rozvoje ledního hokeje v oblasti Severního Mìsta v hale SC Letòany. Uskuteèní se v sobotu s úèastí osmi mužstev vèetnì dvou zahranièních (Nìmecko, Rakousko). Vìková kategorie hráèù je roèník narození 1995 a mladší. Rada MÈ vyjádøila souhlas s uzavøením smlouvy o spolupoøadatelství a s poskytnutím pøíspìvku ,- Kè, kterým se bude letòanská radnice podílet na zakoupení pohárù, vìcných cen a úhradì èásti nákladù za pronájem ledové plochy. Oslavy 60. výroèí ukonèení II. svìtové války. Na jednání rady MÈ dne jsem pøedložil návrh na uspoøádání tìchto oslav. Toto dùležité výroèí chceme pøipomenout obèanùm Letòan uspoøádáním odpoledních oslav v den státního svátku - v nedìli Souèástí oslav bude nejen vzpomínková akce u pomníku padlých, ale také ukázka poulièních bojù pøedvedená Klubem vojenské historie ze Satalic. Svou techniku pøedvedou i naši dobrovolní hasièi. Dále budou pozváni napø. kynologové a modeláøi. Bìhem odpoledne bude zajištìna i hudební produkce a obèerstvení. Jednáme i o ukázkách bojové techniky. Oslavy budou zakonèeny veèerním programem za úèasti hudební skupiny Taxmeni. Po doplnìní a upøesnìní bude program pøedložen radì MÈ. Všechny obèany zvu k úèasti. Všem pøeji jen dobré. Ing. Josef Dobrý 1. schùze dne Schválila: q nová Pravidla pro poskytování pøíspìvku pøi narození dítìte s platností od Podrobnìjší informace byly zveøejnìny v lednovém èísle LL, zájemci je najdou i na webových stránkách MÈ (usnesení rady MÈ è. 34/01/05). Souhlasila: q s posílením stávajících autobusových linek do stanice metra C Ládví po kolaudaci bytových domù Nový Prosek II. Rada MÈ dále trvá na požadavku komise pro ochranu životního prostøedí na vybudování pøímého pøepravního spojení ze zastávky Èeskolipská ke stanici metra B Vysoèanská. q s uzavøením smlouvy na pronájem nebytového prostoru v ul. Rýmaøovská 475 za úèelem zøízení prodejny potravin Veèerka, q s poskytnutím pøíspìvku ,- Kè pro Školu Taekwon-do, která vyuèuje korejská bojová umìní v Gymnáziu Litomìøická 726. V souèasné dobì má klub 20 aktivních cvièencù, kteøí bydlí v Letòanech. q s poskytnutím pøíspìvku ,- Kè obèanskému sdružení Sbor dobrovolných záchranáøù (SDZ) Praha se sídlem Praha 18, Bechyòská 639. Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q souhlasit na základì naøízení vlády è. 697/2004 Sb. s výší mìsíèních odmìn neuvolnìným èlenùm zastupitelstva s platností od Vychází z poètu obyvatel Letòan (k obyvatel). - èlen rady MÈ 1 440,- Kè - pøedseda výboru zastupitelstva 1 230,- Kè - pøedseda komise rady MÈ 1 230,- Kè - èlen výboru zastupitelstva MÈ 1 020,- Kè - èlen komise rady MÈ 1 020,- Kè - èlen zastupitelstva MÈ 490,- Kè Vyjádøila nespokojenost: q s postupem spoleènosti IDS pøi vytváøení podmínek pro ukládání výkopkù z metra na pozemku v Letòanech, stejnì tak se závìrem z jednání dne v Metroprojektu a uložila starostovi, aby na pøíští jednání rady MÈ pøizval kompetentní zástupce firmy IDS, Metroprojektu, Dopravního podniku a Metrostavu. Vzala na vìdomí: q informaci o opravách dìtských høiš v Letòanech. Herní prvky ve správì MÈ urèené k likvidaci byly odstranìny k a budou postupnì nahrazeny novými. q návrh rozpoètu MÈ Praha 18 na rok 2005 a doporuèila jej zastupitelstvu MÈ ke schválení: celkové pøíjmy ve výši ,- Kè celkové výdaje ve výši ,- Kè Schodek ,- Kè bude financován z fondu rozvoje a rezerv a sociálního fondu. 2. schùze dne Souhlasila: q s uzavøením smlouvy na pronájem nebytového prostoru na Staré Návsi è. 691 za úèelem zøízení kavárny s provozem hracích automatù, q s uzavøením smlouvy na pronájem nebytového prostoru v ul. Rychnovská 651 za úèelem zøízení prodejny obuvi, textilu a drogerie, q s poskytnutím pøíspìvku 9 000,- Kè Klubu žen s nádorovým onemocnìním, q s uzavøením smlouvy o spolupoøadatelství MÈ Praha 18 s firmou Ekonom Reality Universal (CZ), která je hlavním poøadatelem soutìžního poøadu country, folku a trampské písnì Legendy Vìnce buøtù. Vzala na vìdomí: q informaci o èerpání rozpoètu MÈ Praha 18 do : celkové výdaje ,- Kè pøíjmy ,- Kè pøebytek ,- Kè q informaci o èerpání rozpoètu vedlejší hospodáøské èinnosti do : celkové výnosy ,- Kè náklady ,- Kè hospodáøský výsledek ,- Kè q informaci o jednání se zástupci Metroprojektu Praha, a.s., IDS, a.s., Metrostavu, a.s., a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., o uložení výkopkù z metra v prostoru severnì od ul. Toužimská. Na toto téma probìhlo nìkolik jednání, na kterých spíše pøevládala nechu a neochota realizovat návrhy MÈ. Pøítomní zástupci firem se na jednání rady MÈ dne shodli, že nyní již není reálné uvažovat o ukládání výkopkù na pozemek parc.è. 539 v k.ú. Letòany. Starosta pøipomnìl, že první nabídku k uložení výkopkù pøedložil již zástupci Metrostavu. S realizací byl pøedbìžnì vyjádøen souhlas. Starosta konstatoval, že neukládání výkopkù na uvedeném pozemku potìší obèany Letòan, protože nebudou jejich dopravou zatìžováni. Z hlediska celopražského je škoda, že nabyla využita nabídka MÈ spoøící desítky miliónù korun. Materiály z jednání rady a zastupitelstva MÈ jsou k nahlédnutí pro obèany Letòan v kanceláøi starosty po celou pracovní dobu. Na internetu jsou zveøejòovány informace v anonymní formì podle zákona è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù. Na radnici v Letòanech uzavøeli manželství dne 21. ledna 2005 snoubenci Marcela Fejtová a Milan Hicz, dne 28. ledna 2005 snoubenci Eva Duchková a Zdenìk Miškech. Novomanželùm upøímnì blahopøejeme. Oznamujeme všem pøátelùm a známým, že dne 23. ledna 2005 zemøel ve vìku nedožitých 92 let pan Jan Vodstrèil, Vamberská 273. Drahuše Vodstrèilová, Staré Splavy 32.

3 O èem se mluví Na diskusním fóru se hodnì diskutuje o nájemních bytech v aviáckém sídlišti. Sídlištì bylo prodáno a novému vlastníku BPT Prague, a.s., bylo v katastru zapsáno 21. února V souèasné dobì je v jeho vlastnictví témìø bytù. Zástupci nového majitele mne navštívili poèátkem roku 2001 na radnici. Z prùbìhu hovoru vyplynulo, že uvažují bìhem jednoho roku se zahájením prodeje bytù nájemníkùm za cenu 5 000,-Kè/m 2. Odborová organizace DEAWOO-Avia svolala na 2. února do Klubového domu Avia setkání obyvatel tohoto sídlištì k projednání nové situace. Byli pozváni zástupci Sdružení na ochranu nájemníkù (SON) v èele s pøedsedou JUDr. Køeèkem a p. Tarabou. V úvodu setkání pøeèetl Ing. Mìdínek otevøený dopis starostovi naznaèující, že starosta není správnì informován o problémech obèanù sídlištì (dodnes jsem ho nedostal). Zástupci sdružení ubezpeèovali nájemníky, že je zbyteèné kupovat byty, že jejich práva uhájí. Bylo to vystoupení populistické a pøineslo nájemníkùm nynìjší i budoucí starosti. Požádal jsem zástupce vlastníka, který na základì toho prohlásil, že nebude s prodejem pospíchat, aby pøesto byty k prodeji za 5 000,- Kè/m 2 nabídl. Místo toho byly rozdány anketní lístky, kde nájemníci mìli napsat, za kolik jsou ochotni byty koupit. Èástky byly tak malé, že se vlastník rozhodl zatím neprodávat. Takto to bylo a není nic platné dnes hledat chyby jinde. Dnes se byty nabízejí za ,-Kè a na otázku, proè se nemohlo kupovat již døíve a za ménì penìz, si odpovìzte sami. Radnice nemá pøíliš možností ovlivòovat chování vlastníkù, ale využíváme každou pøíležitost, kdy tak èinit mùžeme. Jednalo se napø. o dohody pøi øešení vyplavení bytù, pøi projednávání získávání majority kupujících a naposledy jsme projednali možnou slevu z ,-Kè až na ,-Kè pøi koupi minimálnì pìti bytù najednou. Je škoda, že se zástupci odborù obrátili døíve na SON, než na svoji radnici. Jsem pøesvìdèen, že by dnes byla situace podstatnì lepší. Mohu uklidnit všechny nájemníky, že jejich nájemní smlouvy zùstávají platné, i když koupí jejich byt nìkdo jiný. Vlastník má svoje práva, ale také povinnosti. Dodržování platné nájemní smlouvy mezi nì patøí. Doporuèení na závìr: Máte-li možnost (bohužel vím, že ne všichni) pøece jen byt koupit, udìlejte to. Øešením mùže být výpomoc v rodinì (a nemusí to být zrovna strýc) nebo pùjèka a podobnì. Pro ty, kteøí opravdu nemohou byt koupit, zopakuji, že jsme ve 21. století a nikdo je bezdùvodnì vyhodit z bytu nemùže. Ing. Josef Dobrý UPOZORNÌNÍ pro stávající žadatele o pronájem obecních bytù MÈ Praha 18 Letòany Odbor vedlejší hospodáøské èinnosti Úøadu MÈ Praha 18 upozoròuje žadatele o pronájem obecních bytù, kteøí mají již podanou žádost, že je nutné do odevzdat do podatelny úøadu, Bechyòská 639, formuláø Potvrzení žádosti o pronájem bytu MÈ Praha 18, v nìmž se vyplní a doloží èisté pøíjmy za rok 2004 všech èlenù budoucí žadatelovy rodiny (i když spoleènì nebydlí). Zároveò je zapotøebí uvést další osoby trvale hlášené na uvedené adrese bez jejich pøíjmù. Pøíslušný formuláø je možné si vyzvednout na odboru VHÈ na výše uvedené adrese nebo na /odbor vedlejší hospodáøské èinnosti informuje-formuláøe volnì ke stažení pro obèany Potvrzení žádosti pro rok /. Podrobné informace získáte u paní Nedvìdové na tel nebo osobnì na radnici, Bechyòská 639, II. patro, è. dveøí Pokud to žadatel neuèiní, je posuzován tak, že na žádosti již netrvá a jeho žádost podle platných Pravidel pro pronájem obecních bytù k zanikne. Obèané, kteøí mají zájem o pronájem obecních bytù a nemají ještì podanou žádost, mohou ji podat kdykoli bìhem roku. Vyrùstají nové domy, Nový Prosek leden 2005 Chcete se seznámit s Evropskou ústavou? K dispozici jsou dva materiály. Prvním je Smlouva o ústavì pro Evropu, která má 343 stránek (v el. podobì velikost souboru 824 kb) a dále Zpráva o smlouvì o ústavì pro Evropu, která má 129 stránek (v el. podobì velikost souboru 820 kb). Zájemci se mohou s tištìnou podobou seznámit v kanceláøi starosty, kde také mohou požádat o stažení souborù na donesené el. médium. Oba texty budou též umístìny na nových webových stránkách MÈ. Nové webové stránky MÈ Praha 18 V souèasné dobì je dokonèena podoba nových webových stránek. Po ovìøovacím provozu v rámci úøadu budou stránky zprovoznìny v první polovinì bøezna Stránky budou mít pøehlednìjší odkazy a novinkou pro úèastníky diskusního fóra bude registrace diskutujících. Oldøich Miffek ZŠ Tupolevova zápis dìtí do I. tøíd Výsledky zápisu dìtí do 1. tøíd ZŠ v Letòanech pro školní rok 2005/2006, zápis dìtí do mateøských škol Škola Poèet zapsaných dìtí Žádosti o odklad Poèet tøíd ( 1. roè.) ZŠ Fryèovická ZŠ Gen. Fajtla ZŠ Tupolevova Celkem ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, pøedpokládá otevøení dvou tøíd a jedné specializované tøídy (dìti se specifickými vývojovými poruchami v uèení a chování). Ve všech školách probíhají ještì dodateèné zápisy dìtí. Zápis dìtí do MŠ Pøíborská a do tøíd MŠ pøi ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská (2 tøídy) a MŠ pøi ZŠ Tupolevova (2 tøídy) se uskuteèní dne od 9.00 do hod. v jednotlivých školách. Bližší informace poskytnou øeditelé škol. PaedDr. Vìra Ježková

4 Nestátní zdravotnická zaøízení v MÈ Praha 18 - Letòany Specializace Jméno Adresa Telefon Akupunktura, homeopatie Maternová Helena, MUDr. Rychnovská Alergologie a klinická imunologie FAME, s.r.o. Šupmerská Alergologie a klinická imunologie Hruška Jaroslav, MUDr. Frýdecká Alergologie a klinická imunologie IMMUNO-FLOW, s.r.o. Rychnovská Alergologie a klinická imunologie Skopový Petr, MUDr. Šumperská Dermatovenerologie Vojtíšková Jaroslava, MUDr. Frýdecká Domácí zdravotní péèe Bartošová Lenka Kuželova Gynekologie a porodnictví Blovský Jaroslav, MUDr. Bìloveská Gynekologie a porodnictví Nìmcová Jiøina, MUDr. Místecká Gynekologie a porodnictví ProGyn, s.r.o. Bìloveská Gynekologie a porodnictví Šklíbová Jana, MUDr. Bìloveská Klinická logopedie Jirutková Eva, PaedDr. Frýdecká Laboratoø stomatologická Mikulášek Miroslav, PhDr. Místecká Lékárna základního typu BELLIS, v.o.s. Místecká Lékárna základního typu Lékárna Lloyds, s.r.o. Veselská 663 Lékárna základního typu Vítová Dagmar, PharmDr. Bechyòská Vnitøní lékaøství Astlová Eva, MUDr. Bìloveská Vnitøní lékaøství Kubù Radka, MUDr. Frýdecká Neurologie Štolcová Eva, MUDr. Bìloveská 656 Odbìrové místo Bioregena, s.r.o. Havíøovská Oftalmologie Traurigová Ivana, MUDr., CSc. Rychnovská ORL Vaverka Jiøí, MUDr. Šumperská Pracovní lékaøství DAEWOO AVIA, a.s. Beranových Pracovní lékaøství Hanzl Jaroslav, MUDr., CSc. Beranových Praktický lékaø pro dìti a dorost Hudeèková Marcela, MUDr. Frýdecká 439 Praktický lékaø pro dìti a dorost Kopecká Božena, MUDr. Tøinecká Ppraktický lékaø pro dospìlé Kosková Marcela, MUDr. Místecká Praktický lékaø pro dospìlé Lágnerová Jana, MUDr. Místecká Praktický lékaø pro dospìlé Sochorová Jana, MUDr. Frýdecká Praktický lékaø pro dospìlé Vosláøová Jana, MUDr. Beranových Praktický lékaø pro dospìlé Votavová Mária, MUDr. Malkovského Praktické zubní lékaøství Èermáková Jana, MUDr. Místecká Praktické zubní lékaøství Krušina Zdenìk, MUDr. Šumperská Praktické zubní lékaøství Machová Ivana, MUDr. Vamberská Praktické zubní lékaøství Mullnerová Lenka, MUDr. Místecká Praktické zubní lékaøství Šimková Marie, MUDr. Bohumínská Praktické zubní lékaøství Ruml Pavel, MUDr. Beranových Praktické zubní lékaøství Ténaiová Janka, MUDr. Šumperská Rehabilitace - SZP Bejvlová Jarmila Bìloveská 656 Urologie Pažourek Ivo, MUDr. Šumperská Zdravotnické zaøízení Spol. lékaøù LEGE ARTIS, s.r.o. Frýdecká Zdravotnické zaøízení Veselý Milan, MUDr. Bludovická Sbor dobrovolných záchranáøù (SDZ) Praha, Bechyòská 639, má od nová telefonní èísla tel , fax Tel. èíslo stálé služby zùstává i nadále v platnosti. Návštìvní hodiny jsou zatím každé pondìlí od do hod. s výjimkou svátkù. SDZ má sídlo v 1. patøe letòanské radnice (zadní vchod ke služebnì Mìstské policie hl. m. Prahy). Zkušební provoz pøedpokládáme od Výše uvedená tel. èísla bude možné použít i v pøípadì vážnìjšího úrazu nebo náhlého ohrožení zdraví pracovníkù èi návštìvníkù úøadu pro zajištìní první pomoci pøed pøíjezdem záchranné služby. Petr Beran, zástupce øeditele SDZ Praha Dùležité informace pro seniory a zdravotnì postižené obèany Infocentrum sociální pomoci KONTAKT, které je souèástí Mìstského centra sociálních služeb a prevence, již pìt let poskytuje sociál- nì právní poradenství a informace o sociálních službách v Praze. Infocentrum vydalo již nìkolik publikací: Informace, kontakty a služby pro osoby se zdravotním postižením, každoroènì aktualizuje brožuru pro lidi bez domova, dále vydalo Informace, kontakty a sociálnì zdravotní služby pro seniory. V souèasné dobì Infocentrum aktualizuje soubor pro rodiny s malými dìtmi, nastávající maminky a ženy na mateøské dovolené. Adresa: KONTAKT, Palackého nám. podchod metra B, Praha 2, tel , , , , Vyhlášení konkurzu na funkci øeditele školy Rada MÈ Praha 6 vyhlašuje konkurzní øízení na funkci øeditele Základní školy Norbertov è 1, Praha 6, - uzávìrka je do hod. a Základní školy J. A. Komenského, U Dìlnického cvièištì 1, Praha 6 uzávìrka je do hod. Podrobnìjší informace jsou na Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V lednu 2005 oslavili: 75 let Milada Borovièková Josef Hradecký Vìra Haaseová Vlasta Hnìvsa Konrád Kos Herbert Košacký Jarmila Králová Augustin Køivánek Markéta Letáková Ing. Josef Pekaø Jarmila Peprlová 80 let Jiøina Hornová Jarmila Vyskoèilová Miloslava Vyskoèilová 91 let Emilie Roubíèková Legendy Vìnce buøtù III Další soutìžní poøad country, folku a trampské písnì se bude konat v pátek 25. února 2005 od hod. v KD Letòanka. Hrají: Zlatý Orel, Nová sekce a Staré sedlo. Jako host vystoupí Jitka Vrbová + Akáty. Finále poøadu se uskuteèní v pátek 11. bøezna 2005 od hod. v KD Letòanka. Hrají: Globus, Country Mix a vítìz III. veèera. Jako host vystoupí Jiøí Hošek. MÈ Praha 18 se bude podílet na obou poøadech celkovou èástkou 8 000,- Kè. Vstupenky je možné zajistit v KD Letòanka, tel , starostovský bál se bude konat v pátek 18. bøezna 2005 od 20 hodin v KD Letòanka. K tanci a poslechu bude hrát taneèní orchestr COLOR CLUB. Dále vystoupí taneèní skupiny DIXI a Country Hell. Je pøipravena již tradiènì bohatá tombola. Obèerstvení bude zajištìno v obvyklém rozsahu a cenách. Cena vstupenky je 120,- Kè. Bližší informace je možné získat v sekretariátu tajemnice, tel , Moudré myšlenky Štìstí se narodilo jako dvojèe, musí se sdílet.

5 Klub ŽAP ženy s nádorovým onemocnìním Vážení spoluobèané, tento klub má v Letòanech již více než 10 let své sídlo. Tato nezisková humanitární organizace sdružuje ženy matky pøevážnì po ablaci prsu pro rakovinový nádor. V našem programu najdou ženy s onkologickým onemocnìním kromì pravidelných schùzek a pøednášek také speciální cvièení, cvièení a plavání v bazénu, které je podle názoru lékaøù tou nejúèinnìjší rehabilitací, poøádáme výšlapy do okolí Prahy a výlety do hezkých míst naší republiky. Abychom stávající trend èinnosti mohly udržet, hledáme sponzory a dárce, kteøí by nám jakoukoliv èástkou pøispìli napø. na nájmy tìlocvièny, bazénu, místnosti pro schùzky, na ozdravné pobyty, provoz kanceláøe apod. Nejsme schopné odmìnit takové dárce mohutnou reklamou, své jméno, pøípadnì darovanou èástku, si mohou pøeèíst na našich webových stránkách, ve výroèní zprávì a v našem pravidelném PRAKTICKÉM POMOCNÍKOVI, který vychází dvakrát roènì. Tìm, které èlánek a èinnost našeho sdružení zaujal, dìkuji. Dìkuji také tìm, kteøí po pøeètení a uvážení sáhnou po složence a pøispìjí podle svých možností. Náš úèet má èíslo /0800 u Èeské spoøitelny, a.s., v Praze 6. Máte-li možnost, podívejte se na naše stránky na internetu Dana Hybšová, pøedsedkynì klubu, Kladrubská 305, Letòany

6 Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha 18 v nákladu 7000 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha 18, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Roènì vychází 10 èísel s výjimkou mìsícù èervenec - srpen. Uzávìrka je vždy 15. den v mìsíci. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, Jana Choutková, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Roèník XI - èíslo 1: leden 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 1: leden 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 1: leden 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, vánoèní svátky i Silvestr jsou již za námi a já vìøím, že jste tyto poslední dny roku 2004 prožili ve štìstí a v kruhu

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych se s vámi podìlil o nìkolik zajímavých poznámek a postøehù z dìní v Letòanech. Oslava 5. výroèí položení

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Roèník XI - èíslo 8: øíjen 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 8: øíjen 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 8: øíjen 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. Mìstská policie. Èlánek v MF Dnes ze dne 30. záøí mne svou neseriózností nepøekvapil, a proto jen

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, na Nový rok 1. ledna jsme si pøipomnìli 10. výroèí rozdìlení èeskoslovenské federace a vznik Èeské republiky. Tento den je

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Výstavba polyfunkèního vícepodlažního domu v ul. Tupolevova. V Letòanech máme deficit cca 2000 parkovacích míst. A protože máme omezenou délku

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

Roèník VIII - èíslo 5: kvìten 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 5: kvìten 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 5: kvìten 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, blíží se volby a dovolím si jen malé zamyšlení nad volebními kampanìmi politických stran. Když si pozornì ètu volební

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Roèník XI - èíslo 4: duben 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 4: duben 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 4: duben 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, v letošním roce uplyne 60 let od konce 2. svìtové války a osvobození Prahy od fašismu. I my se pøipravujeme na dùstojné

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, dovolte mi nìkolik poznámek k výsledkùm voleb. Nejprve chci upøímnì vyjádøit radost, že letòanští obèané ocenili práci

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, nìkolik slov k záležitostem Letòan. O Národní pøírodní památce (NPP) Letòanské letištì. Podporujeme ochranu území letištì

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Roèník XI - èíslo 9: listopad 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 9: listopad 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 9: listopad 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, dovolte nìkolik poznámek k letòanským záležitostem. Opìt byly problémy s vodou. Havarijní stav vodovodního øadu znepøíjemòuje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Roèník XI - èíslo 6: èerven, èervenec 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 6: èerven, èervenec 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 6: èerven, èervenec 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Z výstavby metra v Letòanech kvìten 2005 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První se týká euroústavy. V souvislosti s nepøijetím

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Roèník IX - èíslo 4: duben 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 4: duben 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 4: duben 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Nejprve mi dovolte nìkolik poznámek obecných. Válka v Iráku rozdìlila názorovì národ. Každý má právo na svùj názor a názory se mohou klidnì

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, píši tento sloupek v pùli záøí, kdy již školáci chodí do školy a pilnì se (doufám) uèí. V letòanských školách se

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Úvaha pøedvánoèní i novoroèní Vážení letòanští, píši tento sloupek v sobotu 14. prosince a již zaèalo pøedvánoèní období, hlavnì v obchodech.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11 Fax: (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací,

Více

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØED( Váš dopis zn. È.j. MHM P-O24686/2005/0ZPNI/EIA/122-2/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 18.5.2005 podle 7 zákona è.

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více