Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18"

Transkript

1 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu zahájí na radnici a potom si prohlédne Letòany. Navštívíme školu v Rychnovské (budovu v Tøinecké), plavecký areál Letòany Lagoon, hokejovou halu, výstavbu tenisové haly, podnik Letov Letecká výroba, podnik Include na opravu monitorù a obrazovek a víc už ne, protože ve 13. hod. musí odjet. Protože se Letòany rozvíjí a máme se èím chlubit, tak máme panu ministrovi pro místní rozvoj co ukázat. Druhá: Je stále více patrné, že vrcholoví politici by mìli (bez ohledu na politickou pøíslušnost) sestoupit ze svých výšin a nìjaký ten rok pobýt jako normální obèané mezi lidmi. Potom by pochopili, že jejich pøesvìdèování o nutnosti jejich výše pøíjmù s poukazem, že jejich pøíjmy jsou srovnatelné s pøíjmy jejich kolegù ve vyspìlých zemích, obèana uráží. Mìlo by být logické, že volení zástupci obèanù by mìli reprezentovat na úrovni odpovídající úrovni obèanù, kteøí je zvolili. Vždy pøece uèitel, lékaø, pekaø, programátor, dìlník, pilot, podnikatel, prostì obèané (aè by rádi) se srovnávat také nemohou. Tøetí: Nìkdy se mi zdá, že je pøíliš mnoho lidí snažících se jeden nad druhým vyzrát. Když se pak dozvím, kolik lidí pomùže okradenému invalidovi nebo postiženým vlnami tsunami, øeknu si, že to s námi zas tak špatné není. Nový dùm v ul. Tvrdého leden 2005 Letòanské sídlištì, Pøíborská únor 2005 Ètvrtá: Dost èasto vidím pomalované (a tím ponièené) fasády objektù. Mládeži jsme nabízeli v minulosti plochy, kde by mohli své umìní pøedvést (a nìkdy je to opravdu zdaøilé), ale nemìli zájem. Tìmto umìlcùm se øíká grafiti. Takto realizovaná díla poškozují majetek jiným, a tudíž je to trestný èin a u grafitù bez ohledu na velikost škody. Dùsledek - až jeden rok vìzení a úhrada škody. Etický kodex èlena Zastupitelstva MÈ Praha 18. Zvolili jsme vstup do Evropské unie, protože chceme dosáhnout jejích ekonomických, politických a právních standardù. Mezi nì patøí i vysoká míra odpovìdnosti politikù vùèi obèanùm, velké nároky obèanù na své volené pøedstavitele a øada možností pro kontrolu veøejných financí. Veøejné rozpoèty hospodaøí s financemi obèanù na základì rozhodování volených zástupcù. Proto je dùležité, aby tato rozhodování byla prùhledná a informace o nich byly kdykoliv k dispozici obèanùm. I když v souladu s etickým kodexem postupujeme na naší radnici již od roku 1990, projednaný a usnesením pøijatý jsme ho nemìli. Navrhl jsem jeho pøijetí radì MÈ a ta ho dne doporuèila zastupitelstvu MÈ pøijmout. V kodexu je zdùraznìn výkon mandátu jako veøejná služba a skuteènost, že zastupitel pøi plnìní funkce vždy jedná v zájmu veøejného prospìchu a zdrží se jednání, které by ohrozilo dùvìryhodnost jeho mandátu. Po schválení zastupitelstvem MÈ bude etický kodex zveøejnìn na webových stránkách MÈ. Organizace dopravy v Letòanech. Navrhovali jsme pøímé pøepravní spojení ze zastávky Èeskolipská ke stanici metra B Vysoèanská. Firma ROPID bohužel odpovìdìla negativnì. Své rozhodnutí zdùvodnila omezeným rozpoètem hl. m. Prahy na dopravu pro rok Proto bude dána pøednost posílení stávající pøepravy ke stanici metra C Ládví. Posílení linek bude realizováno po kolaudaci 2. etapy výstavby sídlištì Nový Prosek II. Rada MÈ na jednání vyjádøila stanovisko, že nadále trvá na požadavku vzneseném komisí ochrany životního prostøedí na vybudování pøímého pøepravního spojení z Èeskolipské ke stanici metra B Vysoèanská. Rekonstrukce školních kuchyní v MŠ Pøíborská a ZŠ Tupolevova byly zahájeny v øíjnu Jsem rád, že tyto dvì velké investièní akce byly úspìšnì dokonèeny. Zahrnovaly rekonstrukce a modernizaci obou kuchyní. Bylo to nároèné, protože všechny práce byly provádìny za provozu škol. Náhradní stravování po celou dobu bylo pro dìti i uèitele zajištìno díky dobré spolupráci mezi školami. Kolaudace probìhly dne , provoz byl zahájen po ukonèení vánoèních prázdnin dne Celkové náklady na kuchyni v ZŠ Tupolevova èinily tis. Kè, v MŠ Pøíborská tis. Kè. Rada MÈ na jednání dne vzala na vìdomí zahájení pøíprav rekonstrukce školní kuchynì v ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, a povìøila starostu k veškerým úkonùm zadavatele podle zákona è. 40/2004 Sb. o veøejných zakázkách. Zahájení prací pøedpokládáme dne Hala v Chlebovické bude prodána. MÈ byly doruèeny dvì nabídky: od Kovošrotu Praha, a.s., a soukromé osoby. Rada MÈ dne vyjádøila souhlas s jejím odprodejem soukromé osobì za ,- Kè díky nabídce demontáže a likvidace podezdívky. Demontáž haly probìhne nejpozdìji do tøí mìsícù ode dne podpisu kupní smlouvy. Podmínkou je vèasné vyklizení haly. Návrh na vyhlášení národní pøírodní památky (NPP) Letištì Letòany. Na jednání rady MÈ dne jsem informoval o faktu, že Ministerstvo životního prostøedí ÈR pøipravilo návrh této vyhlášky podle práv- Kontakt na radnici Podatelna úøadu Sekretariát starosty Sekretariát tajemnice fax

2 ních pøedpisù ÈR a EU. Pøedmìtem ochrany je kriticky ohrožený sysel obecný. Jde o nejkvalitnìjší z 26 kolonií v ÈR. Podle naøízení vlády ÈR è ze dne je navrhovaná NPP v souladu s pøipravovanou evropsky významnou lokalitou Letištì Letòany, která je navržena jako souèást soustavy Natura O dìtském høišti. Firmou Terra Floridus byla zpracována studie dìtské høištì na Staré Návsi. Podle návrhu je prostor høištì souèástí stávajícího parku. Bude rozdìlen na dvì èásti. Vìtší obdélníková plocha pro dìti do 6 let a menší trojúhelníková pro dìti ve vìku 6 12 let. Pro obì høištì jsou navrženy herní prvky odpovídající vìku dìtí. Stávající tøi pískovištì a lavièky budou opraveny a písek vymìnìn. Rovnìž budou doplnìny odpadkové koše. Studii projednala komise ochrany životního prostøedí dne a doporuèila rozmístìní herních prvkù tak, jak jsou navrženy. Dále komise doporuèila vybrat firmu na základì výbìrového øízení, která bude realizovat rekonstrukci høištì. Rada MÈ dne vzala na vìdomí studii firmy Terra Floridus s pøedpokládanými náklady v návrhu rozpoètu MÈ Praha 18 na rok 2005 do ,- Kè. Pøed zapoèetím prací rada MÈ požaduje pøedložit harmonogram realizace ve tøech etapách. První etapa bude navržena ve finanèním rozsahu do 700 tis. Kè a bude posouzena na pøíštím jednání rady MÈ. O každé z dalších dvou etap bude rozhodnuto až na základì vyhodnocení úèelnosti etapy pøedchozí. III. roèník turnaje žákù v ledním hokeji o pohár starosty Letòan. Klub HC Letci Letòany navrhl MÈ spolupoøadatelství a požádal o finanèní pøíspìvek. Turnaj je souèástí dlouhodobé koncepce rozvoje ledního hokeje v oblasti Severního Mìsta v hale SC Letòany. Uskuteèní se v sobotu s úèastí osmi mužstev vèetnì dvou zahranièních (Nìmecko, Rakousko). Vìková kategorie hráèù je roèník narození 1995 a mladší. Rada MÈ vyjádøila souhlas s uzavøením smlouvy o spolupoøadatelství a s poskytnutím pøíspìvku ,- Kè, kterým se bude letòanská radnice podílet na zakoupení pohárù, vìcných cen a úhradì èásti nákladù za pronájem ledové plochy. Oslavy 60. výroèí ukonèení II. svìtové války. Na jednání rady MÈ dne jsem pøedložil návrh na uspoøádání tìchto oslav. Toto dùležité výroèí chceme pøipomenout obèanùm Letòan uspoøádáním odpoledních oslav v den státního svátku - v nedìli Souèástí oslav bude nejen vzpomínková akce u pomníku padlých, ale také ukázka poulièních bojù pøedvedená Klubem vojenské historie ze Satalic. Svou techniku pøedvedou i naši dobrovolní hasièi. Dále budou pozváni napø. kynologové a modeláøi. Bìhem odpoledne bude zajištìna i hudební produkce a obèerstvení. Jednáme i o ukázkách bojové techniky. Oslavy budou zakonèeny veèerním programem za úèasti hudební skupiny Taxmeni. Po doplnìní a upøesnìní bude program pøedložen radì MÈ. Všechny obèany zvu k úèasti. Všem pøeji jen dobré. Ing. Josef Dobrý 1. schùze dne Schválila: q nová Pravidla pro poskytování pøíspìvku pøi narození dítìte s platností od Podrobnìjší informace byly zveøejnìny v lednovém èísle LL, zájemci je najdou i na webových stránkách MÈ (usnesení rady MÈ è. 34/01/05). Souhlasila: q s posílením stávajících autobusových linek do stanice metra C Ládví po kolaudaci bytových domù Nový Prosek II. Rada MÈ dále trvá na požadavku komise pro ochranu životního prostøedí na vybudování pøímého pøepravního spojení ze zastávky Èeskolipská ke stanici metra B Vysoèanská. q s uzavøením smlouvy na pronájem nebytového prostoru v ul. Rýmaøovská 475 za úèelem zøízení prodejny potravin Veèerka, q s poskytnutím pøíspìvku ,- Kè pro Školu Taekwon-do, která vyuèuje korejská bojová umìní v Gymnáziu Litomìøická 726. V souèasné dobì má klub 20 aktivních cvièencù, kteøí bydlí v Letòanech. q s poskytnutím pøíspìvku ,- Kè obèanskému sdružení Sbor dobrovolných záchranáøù (SDZ) Praha se sídlem Praha 18, Bechyòská 639. Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q souhlasit na základì naøízení vlády è. 697/2004 Sb. s výší mìsíèních odmìn neuvolnìným èlenùm zastupitelstva s platností od Vychází z poètu obyvatel Letòan (k obyvatel). - èlen rady MÈ 1 440,- Kè - pøedseda výboru zastupitelstva 1 230,- Kè - pøedseda komise rady MÈ 1 230,- Kè - èlen výboru zastupitelstva MÈ 1 020,- Kè - èlen komise rady MÈ 1 020,- Kè - èlen zastupitelstva MÈ 490,- Kè Vyjádøila nespokojenost: q s postupem spoleènosti IDS pøi vytváøení podmínek pro ukládání výkopkù z metra na pozemku v Letòanech, stejnì tak se závìrem z jednání dne v Metroprojektu a uložila starostovi, aby na pøíští jednání rady MÈ pøizval kompetentní zástupce firmy IDS, Metroprojektu, Dopravního podniku a Metrostavu. Vzala na vìdomí: q informaci o opravách dìtských høiš v Letòanech. Herní prvky ve správì MÈ urèené k likvidaci byly odstranìny k a budou postupnì nahrazeny novými. q návrh rozpoètu MÈ Praha 18 na rok 2005 a doporuèila jej zastupitelstvu MÈ ke schválení: celkové pøíjmy ve výši ,- Kè celkové výdaje ve výši ,- Kè Schodek ,- Kè bude financován z fondu rozvoje a rezerv a sociálního fondu. 2. schùze dne Souhlasila: q s uzavøením smlouvy na pronájem nebytového prostoru na Staré Návsi è. 691 za úèelem zøízení kavárny s provozem hracích automatù, q s uzavøením smlouvy na pronájem nebytového prostoru v ul. Rychnovská 651 za úèelem zøízení prodejny obuvi, textilu a drogerie, q s poskytnutím pøíspìvku 9 000,- Kè Klubu žen s nádorovým onemocnìním, q s uzavøením smlouvy o spolupoøadatelství MÈ Praha 18 s firmou Ekonom Reality Universal (CZ), která je hlavním poøadatelem soutìžního poøadu country, folku a trampské písnì Legendy Vìnce buøtù. Vzala na vìdomí: q informaci o èerpání rozpoètu MÈ Praha 18 do : celkové výdaje ,- Kè pøíjmy ,- Kè pøebytek ,- Kè q informaci o èerpání rozpoètu vedlejší hospodáøské èinnosti do : celkové výnosy ,- Kè náklady ,- Kè hospodáøský výsledek ,- Kè q informaci o jednání se zástupci Metroprojektu Praha, a.s., IDS, a.s., Metrostavu, a.s., a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., o uložení výkopkù z metra v prostoru severnì od ul. Toužimská. Na toto téma probìhlo nìkolik jednání, na kterých spíše pøevládala nechu a neochota realizovat návrhy MÈ. Pøítomní zástupci firem se na jednání rady MÈ dne shodli, že nyní již není reálné uvažovat o ukládání výkopkù na pozemek parc.è. 539 v k.ú. Letòany. Starosta pøipomnìl, že první nabídku k uložení výkopkù pøedložil již zástupci Metrostavu. S realizací byl pøedbìžnì vyjádøen souhlas. Starosta konstatoval, že neukládání výkopkù na uvedeném pozemku potìší obèany Letòan, protože nebudou jejich dopravou zatìžováni. Z hlediska celopražského je škoda, že nabyla využita nabídka MÈ spoøící desítky miliónù korun. Materiály z jednání rady a zastupitelstva MÈ jsou k nahlédnutí pro obèany Letòan v kanceláøi starosty po celou pracovní dobu. Na internetu jsou zveøejòovány informace v anonymní formì podle zákona è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù. Na radnici v Letòanech uzavøeli manželství dne 21. ledna 2005 snoubenci Marcela Fejtová a Milan Hicz, dne 28. ledna 2005 snoubenci Eva Duchková a Zdenìk Miškech. Novomanželùm upøímnì blahopøejeme. Oznamujeme všem pøátelùm a známým, že dne 23. ledna 2005 zemøel ve vìku nedožitých 92 let pan Jan Vodstrèil, Vamberská 273. Drahuše Vodstrèilová, Staré Splavy 32.

3 O èem se mluví Na diskusním fóru se hodnì diskutuje o nájemních bytech v aviáckém sídlišti. Sídlištì bylo prodáno a novému vlastníku BPT Prague, a.s., bylo v katastru zapsáno 21. února V souèasné dobì je v jeho vlastnictví témìø bytù. Zástupci nového majitele mne navštívili poèátkem roku 2001 na radnici. Z prùbìhu hovoru vyplynulo, že uvažují bìhem jednoho roku se zahájením prodeje bytù nájemníkùm za cenu 5 000,-Kè/m 2. Odborová organizace DEAWOO-Avia svolala na 2. února do Klubového domu Avia setkání obyvatel tohoto sídlištì k projednání nové situace. Byli pozváni zástupci Sdružení na ochranu nájemníkù (SON) v èele s pøedsedou JUDr. Køeèkem a p. Tarabou. V úvodu setkání pøeèetl Ing. Mìdínek otevøený dopis starostovi naznaèující, že starosta není správnì informován o problémech obèanù sídlištì (dodnes jsem ho nedostal). Zástupci sdružení ubezpeèovali nájemníky, že je zbyteèné kupovat byty, že jejich práva uhájí. Bylo to vystoupení populistické a pøineslo nájemníkùm nynìjší i budoucí starosti. Požádal jsem zástupce vlastníka, který na základì toho prohlásil, že nebude s prodejem pospíchat, aby pøesto byty k prodeji za 5 000,- Kè/m 2 nabídl. Místo toho byly rozdány anketní lístky, kde nájemníci mìli napsat, za kolik jsou ochotni byty koupit. Èástky byly tak malé, že se vlastník rozhodl zatím neprodávat. Takto to bylo a není nic platné dnes hledat chyby jinde. Dnes se byty nabízejí za ,-Kè a na otázku, proè se nemohlo kupovat již døíve a za ménì penìz, si odpovìzte sami. Radnice nemá pøíliš možností ovlivòovat chování vlastníkù, ale využíváme každou pøíležitost, kdy tak èinit mùžeme. Jednalo se napø. o dohody pøi øešení vyplavení bytù, pøi projednávání získávání majority kupujících a naposledy jsme projednali možnou slevu z ,-Kè až na ,-Kè pøi koupi minimálnì pìti bytù najednou. Je škoda, že se zástupci odborù obrátili døíve na SON, než na svoji radnici. Jsem pøesvìdèen, že by dnes byla situace podstatnì lepší. Mohu uklidnit všechny nájemníky, že jejich nájemní smlouvy zùstávají platné, i když koupí jejich byt nìkdo jiný. Vlastník má svoje práva, ale také povinnosti. Dodržování platné nájemní smlouvy mezi nì patøí. Doporuèení na závìr: Máte-li možnost (bohužel vím, že ne všichni) pøece jen byt koupit, udìlejte to. Øešením mùže být výpomoc v rodinì (a nemusí to být zrovna strýc) nebo pùjèka a podobnì. Pro ty, kteøí opravdu nemohou byt koupit, zopakuji, že jsme ve 21. století a nikdo je bezdùvodnì vyhodit z bytu nemùže. Ing. Josef Dobrý UPOZORNÌNÍ pro stávající žadatele o pronájem obecních bytù MÈ Praha 18 Letòany Odbor vedlejší hospodáøské èinnosti Úøadu MÈ Praha 18 upozoròuje žadatele o pronájem obecních bytù, kteøí mají již podanou žádost, že je nutné do odevzdat do podatelny úøadu, Bechyòská 639, formuláø Potvrzení žádosti o pronájem bytu MÈ Praha 18, v nìmž se vyplní a doloží èisté pøíjmy za rok 2004 všech èlenù budoucí žadatelovy rodiny (i když spoleènì nebydlí). Zároveò je zapotøebí uvést další osoby trvale hlášené na uvedené adrese bez jejich pøíjmù. Pøíslušný formuláø je možné si vyzvednout na odboru VHÈ na výše uvedené adrese nebo na /odbor vedlejší hospodáøské èinnosti informuje-formuláøe volnì ke stažení pro obèany Potvrzení žádosti pro rok /. Podrobné informace získáte u paní Nedvìdové na tel nebo osobnì na radnici, Bechyòská 639, II. patro, è. dveøí Pokud to žadatel neuèiní, je posuzován tak, že na žádosti již netrvá a jeho žádost podle platných Pravidel pro pronájem obecních bytù k zanikne. Obèané, kteøí mají zájem o pronájem obecních bytù a nemají ještì podanou žádost, mohou ji podat kdykoli bìhem roku. Vyrùstají nové domy, Nový Prosek leden 2005 Chcete se seznámit s Evropskou ústavou? K dispozici jsou dva materiály. Prvním je Smlouva o ústavì pro Evropu, která má 343 stránek (v el. podobì velikost souboru 824 kb) a dále Zpráva o smlouvì o ústavì pro Evropu, která má 129 stránek (v el. podobì velikost souboru 820 kb). Zájemci se mohou s tištìnou podobou seznámit v kanceláøi starosty, kde také mohou požádat o stažení souborù na donesené el. médium. Oba texty budou též umístìny na nových webových stránkách MÈ. Nové webové stránky MÈ Praha 18 V souèasné dobì je dokonèena podoba nových webových stránek. Po ovìøovacím provozu v rámci úøadu budou stránky zprovoznìny v první polovinì bøezna Stránky budou mít pøehlednìjší odkazy a novinkou pro úèastníky diskusního fóra bude registrace diskutujících. Oldøich Miffek ZŠ Tupolevova zápis dìtí do I. tøíd Výsledky zápisu dìtí do 1. tøíd ZŠ v Letòanech pro školní rok 2005/2006, zápis dìtí do mateøských škol Škola Poèet zapsaných dìtí Žádosti o odklad Poèet tøíd ( 1. roè.) ZŠ Fryèovická ZŠ Gen. Fajtla ZŠ Tupolevova Celkem ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, pøedpokládá otevøení dvou tøíd a jedné specializované tøídy (dìti se specifickými vývojovými poruchami v uèení a chování). Ve všech školách probíhají ještì dodateèné zápisy dìtí. Zápis dìtí do MŠ Pøíborská a do tøíd MŠ pøi ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská (2 tøídy) a MŠ pøi ZŠ Tupolevova (2 tøídy) se uskuteèní dne od 9.00 do hod. v jednotlivých školách. Bližší informace poskytnou øeditelé škol. PaedDr. Vìra Ježková

4 Nestátní zdravotnická zaøízení v MÈ Praha 18 - Letòany Specializace Jméno Adresa Telefon Akupunktura, homeopatie Maternová Helena, MUDr. Rychnovská Alergologie a klinická imunologie FAME, s.r.o. Šupmerská Alergologie a klinická imunologie Hruška Jaroslav, MUDr. Frýdecká Alergologie a klinická imunologie IMMUNO-FLOW, s.r.o. Rychnovská Alergologie a klinická imunologie Skopový Petr, MUDr. Šumperská Dermatovenerologie Vojtíšková Jaroslava, MUDr. Frýdecká Domácí zdravotní péèe Bartošová Lenka Kuželova Gynekologie a porodnictví Blovský Jaroslav, MUDr. Bìloveská Gynekologie a porodnictví Nìmcová Jiøina, MUDr. Místecká Gynekologie a porodnictví ProGyn, s.r.o. Bìloveská Gynekologie a porodnictví Šklíbová Jana, MUDr. Bìloveská Klinická logopedie Jirutková Eva, PaedDr. Frýdecká Laboratoø stomatologická Mikulášek Miroslav, PhDr. Místecká Lékárna základního typu BELLIS, v.o.s. Místecká Lékárna základního typu Lékárna Lloyds, s.r.o. Veselská 663 Lékárna základního typu Vítová Dagmar, PharmDr. Bechyòská Vnitøní lékaøství Astlová Eva, MUDr. Bìloveská Vnitøní lékaøství Kubù Radka, MUDr. Frýdecká Neurologie Štolcová Eva, MUDr. Bìloveská 656 Odbìrové místo Bioregena, s.r.o. Havíøovská Oftalmologie Traurigová Ivana, MUDr., CSc. Rychnovská ORL Vaverka Jiøí, MUDr. Šumperská Pracovní lékaøství DAEWOO AVIA, a.s. Beranových Pracovní lékaøství Hanzl Jaroslav, MUDr., CSc. Beranových Praktický lékaø pro dìti a dorost Hudeèková Marcela, MUDr. Frýdecká 439 Praktický lékaø pro dìti a dorost Kopecká Božena, MUDr. Tøinecká Ppraktický lékaø pro dospìlé Kosková Marcela, MUDr. Místecká Praktický lékaø pro dospìlé Lágnerová Jana, MUDr. Místecká Praktický lékaø pro dospìlé Sochorová Jana, MUDr. Frýdecká Praktický lékaø pro dospìlé Vosláøová Jana, MUDr. Beranových Praktický lékaø pro dospìlé Votavová Mária, MUDr. Malkovského Praktické zubní lékaøství Èermáková Jana, MUDr. Místecká Praktické zubní lékaøství Krušina Zdenìk, MUDr. Šumperská Praktické zubní lékaøství Machová Ivana, MUDr. Vamberská Praktické zubní lékaøství Mullnerová Lenka, MUDr. Místecká Praktické zubní lékaøství Šimková Marie, MUDr. Bohumínská Praktické zubní lékaøství Ruml Pavel, MUDr. Beranových Praktické zubní lékaøství Ténaiová Janka, MUDr. Šumperská Rehabilitace - SZP Bejvlová Jarmila Bìloveská 656 Urologie Pažourek Ivo, MUDr. Šumperská Zdravotnické zaøízení Spol. lékaøù LEGE ARTIS, s.r.o. Frýdecká Zdravotnické zaøízení Veselý Milan, MUDr. Bludovická Sbor dobrovolných záchranáøù (SDZ) Praha, Bechyòská 639, má od nová telefonní èísla tel , fax Tel. èíslo stálé služby zùstává i nadále v platnosti. Návštìvní hodiny jsou zatím každé pondìlí od do hod. s výjimkou svátkù. SDZ má sídlo v 1. patøe letòanské radnice (zadní vchod ke služebnì Mìstské policie hl. m. Prahy). Zkušební provoz pøedpokládáme od Výše uvedená tel. èísla bude možné použít i v pøípadì vážnìjšího úrazu nebo náhlého ohrožení zdraví pracovníkù èi návštìvníkù úøadu pro zajištìní první pomoci pøed pøíjezdem záchranné služby. Petr Beran, zástupce øeditele SDZ Praha Dùležité informace pro seniory a zdravotnì postižené obèany Infocentrum sociální pomoci KONTAKT, které je souèástí Mìstského centra sociálních služeb a prevence, již pìt let poskytuje sociál- nì právní poradenství a informace o sociálních službách v Praze. Infocentrum vydalo již nìkolik publikací: Informace, kontakty a služby pro osoby se zdravotním postižením, každoroènì aktualizuje brožuru pro lidi bez domova, dále vydalo Informace, kontakty a sociálnì zdravotní služby pro seniory. V souèasné dobì Infocentrum aktualizuje soubor pro rodiny s malými dìtmi, nastávající maminky a ženy na mateøské dovolené. Adresa: KONTAKT, Palackého nám. podchod metra B, Praha 2, tel , , , , Vyhlášení konkurzu na funkci øeditele školy Rada MÈ Praha 6 vyhlašuje konkurzní øízení na funkci øeditele Základní školy Norbertov è 1, Praha 6, - uzávìrka je do hod. a Základní školy J. A. Komenského, U Dìlnického cvièištì 1, Praha 6 uzávìrka je do hod. Podrobnìjší informace jsou na Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V lednu 2005 oslavili: 75 let Milada Borovièková Josef Hradecký Vìra Haaseová Vlasta Hnìvsa Konrád Kos Herbert Košacký Jarmila Králová Augustin Køivánek Markéta Letáková Ing. Josef Pekaø Jarmila Peprlová 80 let Jiøina Hornová Jarmila Vyskoèilová Miloslava Vyskoèilová 91 let Emilie Roubíèková Legendy Vìnce buøtù III Další soutìžní poøad country, folku a trampské písnì se bude konat v pátek 25. února 2005 od hod. v KD Letòanka. Hrají: Zlatý Orel, Nová sekce a Staré sedlo. Jako host vystoupí Jitka Vrbová + Akáty. Finále poøadu se uskuteèní v pátek 11. bøezna 2005 od hod. v KD Letòanka. Hrají: Globus, Country Mix a vítìz III. veèera. Jako host vystoupí Jiøí Hošek. MÈ Praha 18 se bude podílet na obou poøadech celkovou èástkou 8 000,- Kè. Vstupenky je možné zajistit v KD Letòanka, tel , starostovský bál se bude konat v pátek 18. bøezna 2005 od 20 hodin v KD Letòanka. K tanci a poslechu bude hrát taneèní orchestr COLOR CLUB. Dále vystoupí taneèní skupiny DIXI a Country Hell. Je pøipravena již tradiènì bohatá tombola. Obèerstvení bude zajištìno v obvyklém rozsahu a cenách. Cena vstupenky je 120,- Kè. Bližší informace je možné získat v sekretariátu tajemnice, tel , Moudré myšlenky Štìstí se narodilo jako dvojèe, musí se sdílet.

5 Klub ŽAP ženy s nádorovým onemocnìním Vážení spoluobèané, tento klub má v Letòanech již více než 10 let své sídlo. Tato nezisková humanitární organizace sdružuje ženy matky pøevážnì po ablaci prsu pro rakovinový nádor. V našem programu najdou ženy s onkologickým onemocnìním kromì pravidelných schùzek a pøednášek také speciální cvièení, cvièení a plavání v bazénu, které je podle názoru lékaøù tou nejúèinnìjší rehabilitací, poøádáme výšlapy do okolí Prahy a výlety do hezkých míst naší republiky. Abychom stávající trend èinnosti mohly udržet, hledáme sponzory a dárce, kteøí by nám jakoukoliv èástkou pøispìli napø. na nájmy tìlocvièny, bazénu, místnosti pro schùzky, na ozdravné pobyty, provoz kanceláøe apod. Nejsme schopné odmìnit takové dárce mohutnou reklamou, své jméno, pøípadnì darovanou èástku, si mohou pøeèíst na našich webových stránkách, ve výroèní zprávì a v našem pravidelném PRAKTICKÉM POMOCNÍKOVI, který vychází dvakrát roènì. Tìm, které èlánek a èinnost našeho sdružení zaujal, dìkuji. Dìkuji také tìm, kteøí po pøeètení a uvážení sáhnou po složence a pøispìjí podle svých možností. Náš úèet má èíslo /0800 u Èeské spoøitelny, a.s., v Praze 6. Máte-li možnost, podívejte se na naše stránky na internetu Dana Hybšová, pøedsedkynì klubu, Kladrubská 305, Letòany

6 Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha 18 v nákladu 7000 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha 18, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Roènì vychází 10 èísel s výjimkou mìsícù èervenec - srpen. Uzávìrka je vždy 15. den v mìsíci. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, Jana Choutková, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Úvaha pøedvánoèní i novoroèní Vážení letòanští, píši tento sloupek v sobotu 14. prosince a již zaèalo pøedvánoèní období, hlavnì v obchodech.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík Králický zpravodaj 05/2004-1 Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Franz Jentschke èestným obèanem Králík Zastupitelstvo mìsta Králíky se na svém zasedání dne 13.4.2004 rozhodlo udìlit

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù 5/2007 Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek Rozpoèet mìsta na rok 2007 Koneènì posílení poètu autobusù Pøivezli jsme zlatou medaili! Dùstojná a pùsobivá pietní vzpomínka na Transport smrti Regionova

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více