Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18"

Transkript

1 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu zahájí na radnici a potom si prohlédne Letòany. Navštívíme školu v Rychnovské (budovu v Tøinecké), plavecký areál Letòany Lagoon, hokejovou halu, výstavbu tenisové haly, podnik Letov Letecká výroba, podnik Include na opravu monitorù a obrazovek a víc už ne, protože ve 13. hod. musí odjet. Protože se Letòany rozvíjí a máme se èím chlubit, tak máme panu ministrovi pro místní rozvoj co ukázat. Druhá: Je stále více patrné, že vrcholoví politici by mìli (bez ohledu na politickou pøíslušnost) sestoupit ze svých výšin a nìjaký ten rok pobýt jako normální obèané mezi lidmi. Potom by pochopili, že jejich pøesvìdèování o nutnosti jejich výše pøíjmù s poukazem, že jejich pøíjmy jsou srovnatelné s pøíjmy jejich kolegù ve vyspìlých zemích, obèana uráží. Mìlo by být logické, že volení zástupci obèanù by mìli reprezentovat na úrovni odpovídající úrovni obèanù, kteøí je zvolili. Vždy pøece uèitel, lékaø, pekaø, programátor, dìlník, pilot, podnikatel, prostì obèané (aè by rádi) se srovnávat také nemohou. Tøetí: Nìkdy se mi zdá, že je pøíliš mnoho lidí snažících se jeden nad druhým vyzrát. Když se pak dozvím, kolik lidí pomùže okradenému invalidovi nebo postiženým vlnami tsunami, øeknu si, že to s námi zas tak špatné není. Nový dùm v ul. Tvrdého leden 2005 Letòanské sídlištì, Pøíborská únor 2005 Ètvrtá: Dost èasto vidím pomalované (a tím ponièené) fasády objektù. Mládeži jsme nabízeli v minulosti plochy, kde by mohli své umìní pøedvést (a nìkdy je to opravdu zdaøilé), ale nemìli zájem. Tìmto umìlcùm se øíká grafiti. Takto realizovaná díla poškozují majetek jiným, a tudíž je to trestný èin a u grafitù bez ohledu na velikost škody. Dùsledek - až jeden rok vìzení a úhrada škody. Etický kodex èlena Zastupitelstva MÈ Praha 18. Zvolili jsme vstup do Evropské unie, protože chceme dosáhnout jejích ekonomických, politických a právních standardù. Mezi nì patøí i vysoká míra odpovìdnosti politikù vùèi obèanùm, velké nároky obèanù na své volené pøedstavitele a øada možností pro kontrolu veøejných financí. Veøejné rozpoèty hospodaøí s financemi obèanù na základì rozhodování volených zástupcù. Proto je dùležité, aby tato rozhodování byla prùhledná a informace o nich byly kdykoliv k dispozici obèanùm. I když v souladu s etickým kodexem postupujeme na naší radnici již od roku 1990, projednaný a usnesením pøijatý jsme ho nemìli. Navrhl jsem jeho pøijetí radì MÈ a ta ho dne doporuèila zastupitelstvu MÈ pøijmout. V kodexu je zdùraznìn výkon mandátu jako veøejná služba a skuteènost, že zastupitel pøi plnìní funkce vždy jedná v zájmu veøejného prospìchu a zdrží se jednání, které by ohrozilo dùvìryhodnost jeho mandátu. Po schválení zastupitelstvem MÈ bude etický kodex zveøejnìn na webových stránkách MÈ. Organizace dopravy v Letòanech. Navrhovali jsme pøímé pøepravní spojení ze zastávky Èeskolipská ke stanici metra B Vysoèanská. Firma ROPID bohužel odpovìdìla negativnì. Své rozhodnutí zdùvodnila omezeným rozpoètem hl. m. Prahy na dopravu pro rok Proto bude dána pøednost posílení stávající pøepravy ke stanici metra C Ládví. Posílení linek bude realizováno po kolaudaci 2. etapy výstavby sídlištì Nový Prosek II. Rada MÈ na jednání vyjádøila stanovisko, že nadále trvá na požadavku vzneseném komisí ochrany životního prostøedí na vybudování pøímého pøepravního spojení z Èeskolipské ke stanici metra B Vysoèanská. Rekonstrukce školních kuchyní v MŠ Pøíborská a ZŠ Tupolevova byly zahájeny v øíjnu Jsem rád, že tyto dvì velké investièní akce byly úspìšnì dokonèeny. Zahrnovaly rekonstrukce a modernizaci obou kuchyní. Bylo to nároèné, protože všechny práce byly provádìny za provozu škol. Náhradní stravování po celou dobu bylo pro dìti i uèitele zajištìno díky dobré spolupráci mezi školami. Kolaudace probìhly dne , provoz byl zahájen po ukonèení vánoèních prázdnin dne Celkové náklady na kuchyni v ZŠ Tupolevova èinily tis. Kè, v MŠ Pøíborská tis. Kè. Rada MÈ na jednání dne vzala na vìdomí zahájení pøíprav rekonstrukce školní kuchynì v ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, a povìøila starostu k veškerým úkonùm zadavatele podle zákona è. 40/2004 Sb. o veøejných zakázkách. Zahájení prací pøedpokládáme dne Hala v Chlebovické bude prodána. MÈ byly doruèeny dvì nabídky: od Kovošrotu Praha, a.s., a soukromé osoby. Rada MÈ dne vyjádøila souhlas s jejím odprodejem soukromé osobì za ,- Kè díky nabídce demontáže a likvidace podezdívky. Demontáž haly probìhne nejpozdìji do tøí mìsícù ode dne podpisu kupní smlouvy. Podmínkou je vèasné vyklizení haly. Návrh na vyhlášení národní pøírodní památky (NPP) Letištì Letòany. Na jednání rady MÈ dne jsem informoval o faktu, že Ministerstvo životního prostøedí ÈR pøipravilo návrh této vyhlášky podle práv- Kontakt na radnici Podatelna úøadu Sekretariát starosty Sekretariát tajemnice fax

2 ních pøedpisù ÈR a EU. Pøedmìtem ochrany je kriticky ohrožený sysel obecný. Jde o nejkvalitnìjší z 26 kolonií v ÈR. Podle naøízení vlády ÈR è ze dne je navrhovaná NPP v souladu s pøipravovanou evropsky významnou lokalitou Letištì Letòany, která je navržena jako souèást soustavy Natura O dìtském høišti. Firmou Terra Floridus byla zpracována studie dìtské høištì na Staré Návsi. Podle návrhu je prostor høištì souèástí stávajícího parku. Bude rozdìlen na dvì èásti. Vìtší obdélníková plocha pro dìti do 6 let a menší trojúhelníková pro dìti ve vìku 6 12 let. Pro obì høištì jsou navrženy herní prvky odpovídající vìku dìtí. Stávající tøi pískovištì a lavièky budou opraveny a písek vymìnìn. Rovnìž budou doplnìny odpadkové koše. Studii projednala komise ochrany životního prostøedí dne a doporuèila rozmístìní herních prvkù tak, jak jsou navrženy. Dále komise doporuèila vybrat firmu na základì výbìrového øízení, která bude realizovat rekonstrukci høištì. Rada MÈ dne vzala na vìdomí studii firmy Terra Floridus s pøedpokládanými náklady v návrhu rozpoètu MÈ Praha 18 na rok 2005 do ,- Kè. Pøed zapoèetím prací rada MÈ požaduje pøedložit harmonogram realizace ve tøech etapách. První etapa bude navržena ve finanèním rozsahu do 700 tis. Kè a bude posouzena na pøíštím jednání rady MÈ. O každé z dalších dvou etap bude rozhodnuto až na základì vyhodnocení úèelnosti etapy pøedchozí. III. roèník turnaje žákù v ledním hokeji o pohár starosty Letòan. Klub HC Letci Letòany navrhl MÈ spolupoøadatelství a požádal o finanèní pøíspìvek. Turnaj je souèástí dlouhodobé koncepce rozvoje ledního hokeje v oblasti Severního Mìsta v hale SC Letòany. Uskuteèní se v sobotu s úèastí osmi mužstev vèetnì dvou zahranièních (Nìmecko, Rakousko). Vìková kategorie hráèù je roèník narození 1995 a mladší. Rada MÈ vyjádøila souhlas s uzavøením smlouvy o spolupoøadatelství a s poskytnutím pøíspìvku ,- Kè, kterým se bude letòanská radnice podílet na zakoupení pohárù, vìcných cen a úhradì èásti nákladù za pronájem ledové plochy. Oslavy 60. výroèí ukonèení II. svìtové války. Na jednání rady MÈ dne jsem pøedložil návrh na uspoøádání tìchto oslav. Toto dùležité výroèí chceme pøipomenout obèanùm Letòan uspoøádáním odpoledních oslav v den státního svátku - v nedìli Souèástí oslav bude nejen vzpomínková akce u pomníku padlých, ale také ukázka poulièních bojù pøedvedená Klubem vojenské historie ze Satalic. Svou techniku pøedvedou i naši dobrovolní hasièi. Dále budou pozváni napø. kynologové a modeláøi. Bìhem odpoledne bude zajištìna i hudební produkce a obèerstvení. Jednáme i o ukázkách bojové techniky. Oslavy budou zakonèeny veèerním programem za úèasti hudební skupiny Taxmeni. Po doplnìní a upøesnìní bude program pøedložen radì MÈ. Všechny obèany zvu k úèasti. Všem pøeji jen dobré. Ing. Josef Dobrý 1. schùze dne Schválila: q nová Pravidla pro poskytování pøíspìvku pøi narození dítìte s platností od Podrobnìjší informace byly zveøejnìny v lednovém èísle LL, zájemci je najdou i na webových stránkách MÈ (usnesení rady MÈ è. 34/01/05). Souhlasila: q s posílením stávajících autobusových linek do stanice metra C Ládví po kolaudaci bytových domù Nový Prosek II. Rada MÈ dále trvá na požadavku komise pro ochranu životního prostøedí na vybudování pøímého pøepravního spojení ze zastávky Èeskolipská ke stanici metra B Vysoèanská. q s uzavøením smlouvy na pronájem nebytového prostoru v ul. Rýmaøovská 475 za úèelem zøízení prodejny potravin Veèerka, q s poskytnutím pøíspìvku ,- Kè pro Školu Taekwon-do, která vyuèuje korejská bojová umìní v Gymnáziu Litomìøická 726. V souèasné dobì má klub 20 aktivních cvièencù, kteøí bydlí v Letòanech. q s poskytnutím pøíspìvku ,- Kè obèanskému sdružení Sbor dobrovolných záchranáøù (SDZ) Praha se sídlem Praha 18, Bechyòská 639. Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q souhlasit na základì naøízení vlády è. 697/2004 Sb. s výší mìsíèních odmìn neuvolnìným èlenùm zastupitelstva s platností od Vychází z poètu obyvatel Letòan (k obyvatel). - èlen rady MÈ 1 440,- Kè - pøedseda výboru zastupitelstva 1 230,- Kè - pøedseda komise rady MÈ 1 230,- Kè - èlen výboru zastupitelstva MÈ 1 020,- Kè - èlen komise rady MÈ 1 020,- Kè - èlen zastupitelstva MÈ 490,- Kè Vyjádøila nespokojenost: q s postupem spoleènosti IDS pøi vytváøení podmínek pro ukládání výkopkù z metra na pozemku v Letòanech, stejnì tak se závìrem z jednání dne v Metroprojektu a uložila starostovi, aby na pøíští jednání rady MÈ pøizval kompetentní zástupce firmy IDS, Metroprojektu, Dopravního podniku a Metrostavu. Vzala na vìdomí: q informaci o opravách dìtských høiš v Letòanech. Herní prvky ve správì MÈ urèené k likvidaci byly odstranìny k a budou postupnì nahrazeny novými. q návrh rozpoètu MÈ Praha 18 na rok 2005 a doporuèila jej zastupitelstvu MÈ ke schválení: celkové pøíjmy ve výši ,- Kè celkové výdaje ve výši ,- Kè Schodek ,- Kè bude financován z fondu rozvoje a rezerv a sociálního fondu. 2. schùze dne Souhlasila: q s uzavøením smlouvy na pronájem nebytového prostoru na Staré Návsi è. 691 za úèelem zøízení kavárny s provozem hracích automatù, q s uzavøením smlouvy na pronájem nebytového prostoru v ul. Rychnovská 651 za úèelem zøízení prodejny obuvi, textilu a drogerie, q s poskytnutím pøíspìvku 9 000,- Kè Klubu žen s nádorovým onemocnìním, q s uzavøením smlouvy o spolupoøadatelství MÈ Praha 18 s firmou Ekonom Reality Universal (CZ), která je hlavním poøadatelem soutìžního poøadu country, folku a trampské písnì Legendy Vìnce buøtù. Vzala na vìdomí: q informaci o èerpání rozpoètu MÈ Praha 18 do : celkové výdaje ,- Kè pøíjmy ,- Kè pøebytek ,- Kè q informaci o èerpání rozpoètu vedlejší hospodáøské èinnosti do : celkové výnosy ,- Kè náklady ,- Kè hospodáøský výsledek ,- Kè q informaci o jednání se zástupci Metroprojektu Praha, a.s., IDS, a.s., Metrostavu, a.s., a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., o uložení výkopkù z metra v prostoru severnì od ul. Toužimská. Na toto téma probìhlo nìkolik jednání, na kterých spíše pøevládala nechu a neochota realizovat návrhy MÈ. Pøítomní zástupci firem se na jednání rady MÈ dne shodli, že nyní již není reálné uvažovat o ukládání výkopkù na pozemek parc.è. 539 v k.ú. Letòany. Starosta pøipomnìl, že první nabídku k uložení výkopkù pøedložil již zástupci Metrostavu. S realizací byl pøedbìžnì vyjádøen souhlas. Starosta konstatoval, že neukládání výkopkù na uvedeném pozemku potìší obèany Letòan, protože nebudou jejich dopravou zatìžováni. Z hlediska celopražského je škoda, že nabyla využita nabídka MÈ spoøící desítky miliónù korun. Materiály z jednání rady a zastupitelstva MÈ jsou k nahlédnutí pro obèany Letòan v kanceláøi starosty po celou pracovní dobu. Na internetu jsou zveøejòovány informace v anonymní formì podle zákona è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù. Na radnici v Letòanech uzavøeli manželství dne 21. ledna 2005 snoubenci Marcela Fejtová a Milan Hicz, dne 28. ledna 2005 snoubenci Eva Duchková a Zdenìk Miškech. Novomanželùm upøímnì blahopøejeme. Oznamujeme všem pøátelùm a známým, že dne 23. ledna 2005 zemøel ve vìku nedožitých 92 let pan Jan Vodstrèil, Vamberská 273. Drahuše Vodstrèilová, Staré Splavy 32.

3 O èem se mluví Na diskusním fóru se hodnì diskutuje o nájemních bytech v aviáckém sídlišti. Sídlištì bylo prodáno a novému vlastníku BPT Prague, a.s., bylo v katastru zapsáno 21. února V souèasné dobì je v jeho vlastnictví témìø bytù. Zástupci nového majitele mne navštívili poèátkem roku 2001 na radnici. Z prùbìhu hovoru vyplynulo, že uvažují bìhem jednoho roku se zahájením prodeje bytù nájemníkùm za cenu 5 000,-Kè/m 2. Odborová organizace DEAWOO-Avia svolala na 2. února do Klubového domu Avia setkání obyvatel tohoto sídlištì k projednání nové situace. Byli pozváni zástupci Sdružení na ochranu nájemníkù (SON) v èele s pøedsedou JUDr. Køeèkem a p. Tarabou. V úvodu setkání pøeèetl Ing. Mìdínek otevøený dopis starostovi naznaèující, že starosta není správnì informován o problémech obèanù sídlištì (dodnes jsem ho nedostal). Zástupci sdružení ubezpeèovali nájemníky, že je zbyteèné kupovat byty, že jejich práva uhájí. Bylo to vystoupení populistické a pøineslo nájemníkùm nynìjší i budoucí starosti. Požádal jsem zástupce vlastníka, který na základì toho prohlásil, že nebude s prodejem pospíchat, aby pøesto byty k prodeji za 5 000,- Kè/m 2 nabídl. Místo toho byly rozdány anketní lístky, kde nájemníci mìli napsat, za kolik jsou ochotni byty koupit. Èástky byly tak malé, že se vlastník rozhodl zatím neprodávat. Takto to bylo a není nic platné dnes hledat chyby jinde. Dnes se byty nabízejí za ,-Kè a na otázku, proè se nemohlo kupovat již døíve a za ménì penìz, si odpovìzte sami. Radnice nemá pøíliš možností ovlivòovat chování vlastníkù, ale využíváme každou pøíležitost, kdy tak èinit mùžeme. Jednalo se napø. o dohody pøi øešení vyplavení bytù, pøi projednávání získávání majority kupujících a naposledy jsme projednali možnou slevu z ,-Kè až na ,-Kè pøi koupi minimálnì pìti bytù najednou. Je škoda, že se zástupci odborù obrátili døíve na SON, než na svoji radnici. Jsem pøesvìdèen, že by dnes byla situace podstatnì lepší. Mohu uklidnit všechny nájemníky, že jejich nájemní smlouvy zùstávají platné, i když koupí jejich byt nìkdo jiný. Vlastník má svoje práva, ale také povinnosti. Dodržování platné nájemní smlouvy mezi nì patøí. Doporuèení na závìr: Máte-li možnost (bohužel vím, že ne všichni) pøece jen byt koupit, udìlejte to. Øešením mùže být výpomoc v rodinì (a nemusí to být zrovna strýc) nebo pùjèka a podobnì. Pro ty, kteøí opravdu nemohou byt koupit, zopakuji, že jsme ve 21. století a nikdo je bezdùvodnì vyhodit z bytu nemùže. Ing. Josef Dobrý UPOZORNÌNÍ pro stávající žadatele o pronájem obecních bytù MÈ Praha 18 Letòany Odbor vedlejší hospodáøské èinnosti Úøadu MÈ Praha 18 upozoròuje žadatele o pronájem obecních bytù, kteøí mají již podanou žádost, že je nutné do odevzdat do podatelny úøadu, Bechyòská 639, formuláø Potvrzení žádosti o pronájem bytu MÈ Praha 18, v nìmž se vyplní a doloží èisté pøíjmy za rok 2004 všech èlenù budoucí žadatelovy rodiny (i když spoleènì nebydlí). Zároveò je zapotøebí uvést další osoby trvale hlášené na uvedené adrese bez jejich pøíjmù. Pøíslušný formuláø je možné si vyzvednout na odboru VHÈ na výše uvedené adrese nebo na /odbor vedlejší hospodáøské èinnosti informuje-formuláøe volnì ke stažení pro obèany Potvrzení žádosti pro rok /. Podrobné informace získáte u paní Nedvìdové na tel nebo osobnì na radnici, Bechyòská 639, II. patro, è. dveøí Pokud to žadatel neuèiní, je posuzován tak, že na žádosti již netrvá a jeho žádost podle platných Pravidel pro pronájem obecních bytù k zanikne. Obèané, kteøí mají zájem o pronájem obecních bytù a nemají ještì podanou žádost, mohou ji podat kdykoli bìhem roku. Vyrùstají nové domy, Nový Prosek leden 2005 Chcete se seznámit s Evropskou ústavou? K dispozici jsou dva materiály. Prvním je Smlouva o ústavì pro Evropu, která má 343 stránek (v el. podobì velikost souboru 824 kb) a dále Zpráva o smlouvì o ústavì pro Evropu, která má 129 stránek (v el. podobì velikost souboru 820 kb). Zájemci se mohou s tištìnou podobou seznámit v kanceláøi starosty, kde také mohou požádat o stažení souborù na donesené el. médium. Oba texty budou též umístìny na nových webových stránkách MÈ. Nové webové stránky MÈ Praha 18 V souèasné dobì je dokonèena podoba nových webových stránek. Po ovìøovacím provozu v rámci úøadu budou stránky zprovoznìny v první polovinì bøezna Stránky budou mít pøehlednìjší odkazy a novinkou pro úèastníky diskusního fóra bude registrace diskutujících. Oldøich Miffek ZŠ Tupolevova zápis dìtí do I. tøíd Výsledky zápisu dìtí do 1. tøíd ZŠ v Letòanech pro školní rok 2005/2006, zápis dìtí do mateøských škol Škola Poèet zapsaných dìtí Žádosti o odklad Poèet tøíd ( 1. roè.) ZŠ Fryèovická ZŠ Gen. Fajtla ZŠ Tupolevova Celkem ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, pøedpokládá otevøení dvou tøíd a jedné specializované tøídy (dìti se specifickými vývojovými poruchami v uèení a chování). Ve všech školách probíhají ještì dodateèné zápisy dìtí. Zápis dìtí do MŠ Pøíborská a do tøíd MŠ pøi ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská (2 tøídy) a MŠ pøi ZŠ Tupolevova (2 tøídy) se uskuteèní dne od 9.00 do hod. v jednotlivých školách. Bližší informace poskytnou øeditelé škol. PaedDr. Vìra Ježková

4 Nestátní zdravotnická zaøízení v MÈ Praha 18 - Letòany Specializace Jméno Adresa Telefon Akupunktura, homeopatie Maternová Helena, MUDr. Rychnovská Alergologie a klinická imunologie FAME, s.r.o. Šupmerská Alergologie a klinická imunologie Hruška Jaroslav, MUDr. Frýdecká Alergologie a klinická imunologie IMMUNO-FLOW, s.r.o. Rychnovská Alergologie a klinická imunologie Skopový Petr, MUDr. Šumperská Dermatovenerologie Vojtíšková Jaroslava, MUDr. Frýdecká Domácí zdravotní péèe Bartošová Lenka Kuželova Gynekologie a porodnictví Blovský Jaroslav, MUDr. Bìloveská Gynekologie a porodnictví Nìmcová Jiøina, MUDr. Místecká Gynekologie a porodnictví ProGyn, s.r.o. Bìloveská Gynekologie a porodnictví Šklíbová Jana, MUDr. Bìloveská Klinická logopedie Jirutková Eva, PaedDr. Frýdecká Laboratoø stomatologická Mikulášek Miroslav, PhDr. Místecká Lékárna základního typu BELLIS, v.o.s. Místecká Lékárna základního typu Lékárna Lloyds, s.r.o. Veselská 663 Lékárna základního typu Vítová Dagmar, PharmDr. Bechyòská Vnitøní lékaøství Astlová Eva, MUDr. Bìloveská Vnitøní lékaøství Kubù Radka, MUDr. Frýdecká Neurologie Štolcová Eva, MUDr. Bìloveská 656 Odbìrové místo Bioregena, s.r.o. Havíøovská Oftalmologie Traurigová Ivana, MUDr., CSc. Rychnovská ORL Vaverka Jiøí, MUDr. Šumperská Pracovní lékaøství DAEWOO AVIA, a.s. Beranových Pracovní lékaøství Hanzl Jaroslav, MUDr., CSc. Beranových Praktický lékaø pro dìti a dorost Hudeèková Marcela, MUDr. Frýdecká 439 Praktický lékaø pro dìti a dorost Kopecká Božena, MUDr. Tøinecká Ppraktický lékaø pro dospìlé Kosková Marcela, MUDr. Místecká Praktický lékaø pro dospìlé Lágnerová Jana, MUDr. Místecká Praktický lékaø pro dospìlé Sochorová Jana, MUDr. Frýdecká Praktický lékaø pro dospìlé Vosláøová Jana, MUDr. Beranových Praktický lékaø pro dospìlé Votavová Mária, MUDr. Malkovského Praktické zubní lékaøství Èermáková Jana, MUDr. Místecká Praktické zubní lékaøství Krušina Zdenìk, MUDr. Šumperská Praktické zubní lékaøství Machová Ivana, MUDr. Vamberská Praktické zubní lékaøství Mullnerová Lenka, MUDr. Místecká Praktické zubní lékaøství Šimková Marie, MUDr. Bohumínská Praktické zubní lékaøství Ruml Pavel, MUDr. Beranových Praktické zubní lékaøství Ténaiová Janka, MUDr. Šumperská Rehabilitace - SZP Bejvlová Jarmila Bìloveská 656 Urologie Pažourek Ivo, MUDr. Šumperská Zdravotnické zaøízení Spol. lékaøù LEGE ARTIS, s.r.o. Frýdecká Zdravotnické zaøízení Veselý Milan, MUDr. Bludovická Sbor dobrovolných záchranáøù (SDZ) Praha, Bechyòská 639, má od nová telefonní èísla tel , fax Tel. èíslo stálé služby zùstává i nadále v platnosti. Návštìvní hodiny jsou zatím každé pondìlí od do hod. s výjimkou svátkù. SDZ má sídlo v 1. patøe letòanské radnice (zadní vchod ke služebnì Mìstské policie hl. m. Prahy). Zkušební provoz pøedpokládáme od Výše uvedená tel. èísla bude možné použít i v pøípadì vážnìjšího úrazu nebo náhlého ohrožení zdraví pracovníkù èi návštìvníkù úøadu pro zajištìní první pomoci pøed pøíjezdem záchranné služby. Petr Beran, zástupce øeditele SDZ Praha Dùležité informace pro seniory a zdravotnì postižené obèany Infocentrum sociální pomoci KONTAKT, které je souèástí Mìstského centra sociálních služeb a prevence, již pìt let poskytuje sociál- nì právní poradenství a informace o sociálních službách v Praze. Infocentrum vydalo již nìkolik publikací: Informace, kontakty a služby pro osoby se zdravotním postižením, každoroènì aktualizuje brožuru pro lidi bez domova, dále vydalo Informace, kontakty a sociálnì zdravotní služby pro seniory. V souèasné dobì Infocentrum aktualizuje soubor pro rodiny s malými dìtmi, nastávající maminky a ženy na mateøské dovolené. Adresa: KONTAKT, Palackého nám. podchod metra B, Praha 2, tel , , , , Vyhlášení konkurzu na funkci øeditele školy Rada MÈ Praha 6 vyhlašuje konkurzní øízení na funkci øeditele Základní školy Norbertov è 1, Praha 6, - uzávìrka je do hod. a Základní školy J. A. Komenského, U Dìlnického cvièištì 1, Praha 6 uzávìrka je do hod. Podrobnìjší informace jsou na Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V lednu 2005 oslavili: 75 let Milada Borovièková Josef Hradecký Vìra Haaseová Vlasta Hnìvsa Konrád Kos Herbert Košacký Jarmila Králová Augustin Køivánek Markéta Letáková Ing. Josef Pekaø Jarmila Peprlová 80 let Jiøina Hornová Jarmila Vyskoèilová Miloslava Vyskoèilová 91 let Emilie Roubíèková Legendy Vìnce buøtù III Další soutìžní poøad country, folku a trampské písnì se bude konat v pátek 25. února 2005 od hod. v KD Letòanka. Hrají: Zlatý Orel, Nová sekce a Staré sedlo. Jako host vystoupí Jitka Vrbová + Akáty. Finále poøadu se uskuteèní v pátek 11. bøezna 2005 od hod. v KD Letòanka. Hrají: Globus, Country Mix a vítìz III. veèera. Jako host vystoupí Jiøí Hošek. MÈ Praha 18 se bude podílet na obou poøadech celkovou èástkou 8 000,- Kè. Vstupenky je možné zajistit v KD Letòanka, tel , starostovský bál se bude konat v pátek 18. bøezna 2005 od 20 hodin v KD Letòanka. K tanci a poslechu bude hrát taneèní orchestr COLOR CLUB. Dále vystoupí taneèní skupiny DIXI a Country Hell. Je pøipravena již tradiènì bohatá tombola. Obèerstvení bude zajištìno v obvyklém rozsahu a cenách. Cena vstupenky je 120,- Kè. Bližší informace je možné získat v sekretariátu tajemnice, tel , Moudré myšlenky Štìstí se narodilo jako dvojèe, musí se sdílet.

5 Klub ŽAP ženy s nádorovým onemocnìním Vážení spoluobèané, tento klub má v Letòanech již více než 10 let své sídlo. Tato nezisková humanitární organizace sdružuje ženy matky pøevážnì po ablaci prsu pro rakovinový nádor. V našem programu najdou ženy s onkologickým onemocnìním kromì pravidelných schùzek a pøednášek také speciální cvièení, cvièení a plavání v bazénu, které je podle názoru lékaøù tou nejúèinnìjší rehabilitací, poøádáme výšlapy do okolí Prahy a výlety do hezkých míst naší republiky. Abychom stávající trend èinnosti mohly udržet, hledáme sponzory a dárce, kteøí by nám jakoukoliv èástkou pøispìli napø. na nájmy tìlocvièny, bazénu, místnosti pro schùzky, na ozdravné pobyty, provoz kanceláøe apod. Nejsme schopné odmìnit takové dárce mohutnou reklamou, své jméno, pøípadnì darovanou èástku, si mohou pøeèíst na našich webových stránkách, ve výroèní zprávì a v našem pravidelném PRAKTICKÉM POMOCNÍKOVI, který vychází dvakrát roènì. Tìm, které èlánek a èinnost našeho sdružení zaujal, dìkuji. Dìkuji také tìm, kteøí po pøeètení a uvážení sáhnou po složence a pøispìjí podle svých možností. Náš úèet má èíslo /0800 u Èeské spoøitelny, a.s., v Praze 6. Máte-li možnost, podívejte se na naše stránky na internetu Dana Hybšová, pøedsedkynì klubu, Kladrubská 305, Letòany

6 Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha 18 v nákladu 7000 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha 18, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Roènì vychází 10 èísel s výjimkou mìsícù èervenec - srpen. Uzávìrka je vždy 15. den v mìsíci. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, Jana Choutková, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych se s vámi podìlil o nìkolik zajímavých poznámek a postøehù z dìní v Letòanech. Oslava 5. výroèí položení

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, na Nový rok 1. ledna jsme si pøipomnìli 10. výroèí rozdìlení èeskoslovenské federace a vznik Èeské republiky. Tento den je

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, dovolte mi nìkolik poznámek k výsledkùm voleb. Nejprve chci upøímnì vyjádøit radost, že letòanští obèané ocenili práci

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, nìkolik slov k záležitostem Letòan. O Národní pøírodní památce (NPP) Letòanské letištì. Podporujeme ochranu území letištì

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Roèník IX - èíslo 5: kvìten 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 5: kvìten 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 5: kvìten 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, mám nìkolik poznámek na úvod: A) Jeden z našich politikù v jednom ze svých bonmotù pravil: Špatného politika poznáte podle

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, píši tento sloupek v pùli srpna, kdy èeská republika je tìžce zkoušena povodnìmi. Vltavská kaskáda sice postupnì

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Úvaha pøedvánoèní i novoroèní Vážení letòanští, píši tento sloupek v sobotu 14. prosince a již zaèalo pøedvánoèní období, hlavnì v obchodech.

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více