Národní síť Global Compact Česká republika/global Compact Network Czech Republic. Organizační struktura Governance Structure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní síť Global Compact Česká republika/global Compact Network Czech Republic. Organizační struktura Governance Structure"

Transkript

1 Národní síť Global Compact Česká republika/global Compact Network Czech Republic Organizační struktura Governance Structure

2 NÁRODNÍ SÍŤ GLOBAL COMPACT ČESKÁ REPUBLIKA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA [ ] GLOBAL COMPACT NETWORK CZECH REPUBLIC GOVERNANCE STRUCTURE [ ] 1. Poslání/Mission Národní síť Global Compact Česká republika byla oficiálně založena 2. dubna K podepsání memoranda o vzniku národní sítě došlo na první výročí přijetí strategického dokumentu Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice. Celá událost se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu za plné podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, Rady kvality České republiky a dalších zainteresovaných stran včetně dosavadních signatářů UN Global Compact v České republice. Hostitelskou organizací české národní sítě je Asociace společenské odpovědnosti. Cílem Národní sítě Global Compact Česká republika je rozvoj odpovědného a udržitelného podnikání v souladu s 10 principy organizace UN Global Compact. Česká národní síť nabízí svým členům jedinečnou příležitost ke sdílení znalostí, zkušeností a inovací, organizuje semináře a setkání, aby napomohla zlepšit odpovědnou strategii firem a organizací a pomohla rozvíjet udržitelnost jejich činnosti. Národní síť představuje platformu pro politický dialog a umožňuje svým členům ve spolupráci s českou vládou aktivně vytvářet národní strategie a politiky CSR a udržitelnosti. The Global Compact Network Czech Republic was officially launched on 2 April The official signing of the Memorandum of Understanding (MoU) to form a Formal Global Compact Network Czech Republic took place on the first anniversary of the adoption of the strategic document National Action Plan for Corporate Social Responsibility in the Czech Republic. The event was held under the auspices of Minister of Industry and Trade with the full support of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, the Quality Council of the Czech Republic and other stakeholders including the signatories of the UN Global Compact in the Czech Republic. The host entity of the Czech local network is the Association of Social Responsibility. The aim of the Global Compact Network Czech Republic is the development of responsible and sustainable business in compliance with 10 principles of the UN Global Compact. Global Compact Network Czech Republic offers its members a unique opportunity to exchange knowledge, experience and innovation, organizes seminars and meetings to improve responsible strategy for companies and organization and helps to develop their sustainability. As part of its cooperation with the Czech government, local network offers a platform for policy dialogue and enables to its participants to contribute to national policies on corporate sustainability. 1

3 2. Plán aktivit/objectives Za účelem stanoveného poslání Národní síť Global Compact Česká republika: - podporuje signatáře UN Global Compact v implementaci odpovědných principů podnikání v jejich strategii i praxi skrze široké spektrum workshopů, seminářů, diskuzí, událostí a nástrojů - svým členům nabízí přednostní vstup na širokou řadu událostí - svým členům poskytuje platformu pro vzdělávání a sdílení zkušeností - poskytuje networking s dalšími českými lídry v oblasti firemní udržitelnosti, zapojení v síti, v rámci sdílení zkušeností - operuje jako platforma kolektivního vyjednávání s vládou, soukromou sférou a občanskou společností v tématech udržitelného a odpovědného podnikání v České republice - nabízí členství v inovativní, rozmanité a multi-sektorové entitě pro dialog a aktivity v oblasti CSR výzev, kterým v České republice čelíme - pomáhá signatářům s pravidelným reportingem (COP a COE) In order to achieve the above-mission, the Global Compact Network Czech Republic will: - Support of the United Nations Global Compact signatories in implementing the ten principles of the Global Compact, in their policies and practices through a wide range of trainings, seminars, discussions, events and tools. - Priority access to a range of events throughout the year - Providing a learning and experience exchange platform for members - Networking with other Czech corporate sustainability leaders and engaging with the network to explore their CSR challenges - Operation as a platform for collective action and policy dialogue with government, business and civil society on issues of sustainability and responsible business in the Czech Republic. - Access to an innovative, multi-stakeholder and multi-sector platform for a dialogue and action on CSR challenges we are facing in the Czech Republic - Support on COP and COE reporting 3. Řízení sítě / Network Management 3.1 Sekretariát / Network Secretariat a) Sekretariát Národní sítě Global Compact Česká republika je hostován v Asociaci společenské odpovědnosti. Pokud dojde ke změně hostitelské organizace, musí být tato změna okamžitě nahlášena ústředí United Nations Global Compact, které vyhodnotí situaci a eventuálně podpoří případné změny. The Global Compact Network Czech Republic s Secretariat is hosted at the Association of Social Responsibility. Should there be a change of hosting institution, it has to be immediately reported to the United Nations Global Compact Headquarters, which will assess the situation and support the Network in moving forward. 2

4 3.2 Personál / Human Resources a) Sekretariát Národní sítě Global Compact Česká republika by měl mít minimálně jednu osobu, která bude vykonávat úkoly na každodenní bázi a vystupovat jako kontaktní osoba (Contact Person) za účelem úzké spolupráce s ústředím UN Global Compact sídlící v New Yorku. Dále musí Národní síť nominovat jednu vysoce postavenou osobu z řad signatářů, která bude vystupovat jako představitel Národní sítě (Network Representative) a bude jednat jménem Národní sítě v průběhu výročního setkání lokálních sítí (Annual Local Networks Forum) a kontrolovat používání loga sítě. The Global Compact Network Czech Republic Secretariat should have at a minimum one individual working on its daily operations and to act as the Contact Person to liaise with the UN Global Compact Headquarters in New York. Moreover, the Network needs to elect one highlevel person from signatory to act as the Network Representative, to act on behalf of the Network at the Annual Local Networks Forum and in the management of the network logo. 3.3 Funkce / Functions a) Kontaktní osoba: kontaktní osoba koordinuje každodenní práci sítě Global Compact a je zodpovědná za komunikaci s ústředím UN Global Compact. Dále je zodpovědná za: vedení a podporu členů Národní sítě; aktualizaci profilu Národní sítě v systému Knowledge Sharing System; včasné nahlášení aktivit Národní sítě do systému Knowledge Sharing System; přípravu a organizaci akcí aj. Contact Person: the contact person is the one who coordinates the day-to-day work of the Global Compact Network and who is responsible for communicating with the UN Global Compact Headquarters. In addition, the Contact Person is responsible for: Managing and supporting the Networks participants; Updating the network profile on the Knowledge Sharing System; Reporting Local Network activities on, but not limited to, the Knowledge Sharing System in a timely manner; Production of events etc. b) Představitel sítě: je osoba, která je nominovaná Národní sítí a jedná jménem Národní sítě v průběhu výročních setkání lokálních sítí, je oprávněna podepisovat Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding) mezi UN Global Compact a Národní sítí, a je zodpovědná za používání loga sítě.)představitel sítě dále: 3

5 Řídí aktivity Národní sítě Reprezentuje aktivity Národní sítě Vystupuje jako mluvčí Národní sítě b.1) Mandát Představitele sítě:představitel sítě je nominován Řídícím výborem a jeho mandát trvá 3 roky, pokud není stanoveno jinak. Network Representative: is the person officially nominated by the Network to act on its behalf at the Annual Local Networks Forum, is the person authorized to sign the Memorandum of Understanding with the UN Global Compact, and responsible for the management of the network logo. In addition, the Network Representative is responsible for: Managing the Network Representing the Network at functions/meetings Acting as the spokesperson of the Network when necessary b.1) Mandate of the Network Representative: The Network Representative is elected by the Steering Committee and the mandate lasts for 3 years, unless otherwise specified. 4. Členství / Membership Členství v Národní síti Global Compact Česká republika je dobrovolné. Členové neplatí žádný registrační poplatek. Členem Národní sítě Global Compact Česká republika se mohou stát signatáři základních principů UN Global Compact. Členem Národní sítě Global Compact ČR se mohou stát dceřiné společnosti nadnárodních korporací, jejichž mateřské společnosti přijaly principy Global Compact globálně, bez nutnosti přijmout základní principy Global Compact jimi samotnými. Členství vzniká přijetím řádné vyplněné přihlášky a rozhodnutím o přijetí člena. Náležitosti přihlášky stanoví Řídící výbor. Členství zaniká a) vystoupením člena, a to ke dni doručení písemného oznámení o vystoupení b) zrušením členství rozhodnutím Řídícího výboru c) zánikem společnosti, nebo zrušením Národní sítě Membership in the Global Compact Network Czech Republic is voluntary and free. 4

6 All signatories of the UN Global Compact may become members of the National Network Czech Republic. Subsidiaries of multinational corporations whose headquarters adopted the principles of the UN Global Compact may become members of the National Network Czech Republic Membership begins by adoption a properly completed application and decision on adoption of a member. Application requirements are set by the Steering Committee. Membership expires: a) Withdrawal of a member, to the date of received written notification of withdrawal b) Cancellation of membership by the Steering Committee c) Demise of the company/organization or National Network 5. Reportování a odpovědnost / Reporting and Accountability Síť bude nahlašovat své každoroční aktivity do systému Knowledge Sharing System (KSS) a to před 31. lednem následujícího roku. Dále musí síť vydat jednu výroční zprávu o svých aktivitách (Annual Activity Report) a jednu zprávu o stavu financí (Financial Report). Obě tyto zprávy musí být nahrány do systému KSS pod sekcí Zprávy (Reports). The Network will report its annual activities on the Knowledge Sharing System (KSS) before 31 January of the subsequent year the activities happened. In addition, it will produce one Annual Activity Report and one Financial Report, both to be uploaded to the KSS, under the Reports section. 6. Řídící výbor / Steering Committee Členové Řídícího výboru by měli / Members of Steering Committee should: a) mít hluboké znalosti o UN Global Compact a deseti principech; b) mít respekt a důvěru ostatních členů výboru a zbylých členů sítě; c) oddaně se věnovat činnostem souvisejících s aktivitami Řídícího výboru. Members of Steering Committee should: a) Have a deep understanding of the UN Global Compact and its ten principles; b) Have the respect and confidence of their peers and constituencies; c) Be committed and dedicate time to actively participate in the activities of the Steering Committee 6.1 Složení / Composition a) Řídící výbor by měl být veden představiteli ze soukromého sektoru, ale musí zahrnovat i další zainteresované aktéry. Výbor je složen nejméně z 5 (pěti) členů a nejvíce z 15 (patnácti) 5

7 jednotlivců, kteří pochází ze soukromého sektoru, neziskového sektoru, státního sektoru, atd. Poměr účastníků ze soukromého sektoru vůči ostatním účastníkům musí být vždy 50% +1 z celkového počtu členů. b) Členové Řídícího výboru neobdrží od Národní sítě žádnou peněžní kompenzaci. The Steering Committee shall be business-led, but multi-stakeholder in its nature. It is composed by at a minimum of 5 (five) members and a maximum of 15 (fifteen) individuals] coming from businesses, civil society organizations, government representatives, etc. The ratio of business participants to other stakeholders should always be 50% +1 of the total number of members. Members of the Steering Committee will not receive monetary compensation from the Network. Délka výkonu funkce / Length of Term Délka výkonu funkce by měla být dva roky. Length of term should be two years. 6.2 Volby / Election a) Volby do Řídícího výboru by se měly konat každý druhý roka pouze 50 % členů výboru je vyměněno v průběhu jednoho volebního období, aby se zajistila kontinuita činnosti a podpory Národní sítě. b) Volby se budou konat v kanceláři Národní sítě a nejméně 1/3 členů Národní sítě se musí účastnit volebního procesu, aby byl výbor usnášeníschopný. Hlasy budou vyjádřeny formou zvednutí ruky. c) Nominace kandidátů musí být oznámeny kontaktní osobě Národní sítě a to nejpozději dva týdny před konáním voleb. Kontaktní osoba oznámí jména všech nominovaných osob Řídícímu výboru jeden týden před konáním voleb. d) Jména jednotlivců současného Řídícího výboru jsou uvedeny v Příloze 1 tohoto dokumentu. The election of the Steering Committee shall happen every two years, and only 50% of the members are changed per election term, to guarantee continuity of the work and support to the Network. The election will be held at the Network s office, and 1/3 of the Network members need to vote in order to constitute quorum. Votes will be counted by a show of hands. 6

8 Nominations of candidates have to be informed to the Network s Contact Person no later than two weeks before the elections. The Contact Person will circulate all nominees Network members one week before elections. The names of the individuals of the current Steering Committee are listed in Annex I of this Governance Structure. 6.3 Funkce / Functions a) Řídící výbor by měl zřetelně jmenovat jednoho předsedu; v ideálním případě by měl tuto funkci vykonávat Zástupce sítě. b) Řídící výbor by se měl sejít alespoň dvakrát ročně. e) Nejméně 50 % členů Řídícího výboru se musí účastnit zasedání, aby mohlo dojít k jeho konání. f) Řídící výbor by měl mít moc odvolat (většinovým hlasováním) jakéhokoliv člena výboru v případě dobrých a vhodných důvodů. g) Řídící výbor může jmenovat jakéhokoliv člena sítě novým členem Řídícího výboru za účelem vyplnění neobsazeného místa, nesmí však dojít k překročení předepsaného počtu členů. h) Kontaktní osoba bude působit jako tajemník Řídícího výboru. The Steering Committee should clearly appoint one Chairperson; preferably, the Network Representative should occupy this function. The Steering Committee shall meet at least two times a year. At least 50% of the Steering Committee members must be present for a Steering Committee meetings take place. The Steering Committee shall have the power to remove any member of the Committee for good and proper reason by majority vote The Steering Committee may appoint any other member of the Network s participant as a Committee member to fill a vacancy, provided that the maximum prescribed is not exceeded. The Network s Contact Person will act as the Secretary of the Steering Committee. 6.4 Povinnosti / Duties a) Povinností předsedy (Představitele Národní sítě) by mělo být: předsedat schůzím Řídícího výboru a celé skupině členů; reprezentovat Řídící výbor na společenských akcích a shromážděních; a vystupovat jako mluvčí Řídícího výboru pokud je to nezbytné. 7

9 The duties of the Chairperson shall be to: Chair meetings of the Committee and the General Assembly Represent the Steering Committee at functions/meetings; and Act as the spokesperson of the Steering Committee when necessary. b) Povinností tajemníka by mělo být: vést seznam členů; po konzultaci s předsedou připravit agendu na jednání Řídícího výboru a setkání se členy Národní sítě (Valné hromady); vést záznamy ze všech jednání; a shromažďovat a nechat kolovat veškeré relevantní informace v rámci Řídícího výboru. The duties of the Secretary shall be to: Keep a membership list Prepare in consultation with the Chairperson the agenda for meetings of the Committee and meetings with the Networks participants Take and keep minutes of all meetings; and Collect and circulate any relevant information within the Committee. 6.5 Výroční schůze Řídícího výboru/ Steering Committee Annual Meeting a) Řídící výbor by měl pořádat jednu výroční schůzi a to vždy koncem daného roku, nejpozději začátkem roku následujícího. b) Všichni členové by měli být informováni nejméně dva týdny předem o konání výroční schůze a měli by být oprávněni se této schůze účastnit a hlasovat. c) Záležitosti řešené v průběhu výroční schůze by měly zahrnovat: představení zprávy o ročních aktivitách Národní sítě a to předsedou výboru představení zprávy o stavu financí Národní sítě a to kontaktní osobou volby jakékoliv další záležitosti dle potřeb Národní sítě d) Nejméně50 %členů musí být přítomno na výroční schůzi, aby mohlo dojít k jejímu konání. The Steering Committee shall hold one Annual Meeting at the end of the year, at the latest early next year. All members shall be given at least two-weeks notice of the Annual Meeting and shall be entitled to attend and vote. The business of the Annual Meeting shall include: Receiving a report from the Chairperson on the Network s activities over the year Receiving a report from the Contact Person on the finances of the Network Elections 8

10 Considering any other matter as may be decided. At least 50 % of the members must be present for the Annual Meeting to take place. 7. Valná hromada Národní sítě / General Assembly a) Každý rok by se měly konat nejméně dvě plenární schůze Národní sítě. Jedna schůze za účelem sdílet rozhodnutí týkající se řízení sítě, nové informace, atd.; a jedna schůze či akce, která se zaměřuje na deset principů UN Global Compact. - Pokud má Národní síť v úmyslu uspořádat pouze jednu schůzi, mohou být výše zmíněné schůze spojeny do jedné, za předpokladu, že budou zahrnuty oba dva body. b) Všichni členové Národní sítě Global Compact by měli být vyzváni k účasti na plenární schůzi. c) Rozhodovací proces / Decision-making Každý člen sítě by měl mít jeden hlas během hlasování na plenární schůzi. Aby bylo zasedání usnášeníschopné, je nezbytná přítomnost nejméně 1/3 všech členů. Rozhodnutí jsou na plenárních schůzích učiněna otevřeným a transparentním hlasováním. Dodatky k pravidlům řízení Národní sítě vyžadují 75% hlasů. There shall be at least 2 Network General Meetings each year. One meeting to share management decisions, Network s fast facts, etc; and One meeting or activity that focuses on the UN Global Compact s ten principles. - Should the Network wish to, these two meetings can be combined into one, as long as both areas are covered. All Global Compact Network participants shall be invited to attend to the Network General Meetings. Decision-making Each member of the Network shall have one vote during the General Meeting. A quorum of at least 1/3 of all members is necessary to make decisions during such meetings. Decisions at the General Meeting are made through open and transparent voting. Amendments to the Governance Principles require 75% of votes. 9

11 8. Změny v organizační struktuře/ Alterations to the Governance Structure Jakékoliv změny v této organizační struktuře musí být odsouhlaseny alespoň 50%+1 členů přítomných a hlasujících na plenární schůzi. Jakékoliv změny v organizační struktuře by měly být oznámeny ústředí UN Global Compact a nová organizační struktura by měla být nahrána to systému KSS. Any changes to this Governance Structure must be agreed by at least 50%+1 of those members present and voting at any Steering Committee Meeting. Any changes to this Governance Structure shall be communicated to the UNGCHQ and the new Governance Structure uploaded to the KSS. 9. Přijetí organizační struktury / Adoption of the Governance Structure Tato organizační struktura byla přijata dne 2. dubna 2015a měla by být v platnosti do dne , pokud není stanoveno jinak. This Governance Structure was adopted on April 2, 2015 and shall be in effect until December 31, 2017 unless otherwise specified. Ing. Lucie Mádlová, Ph.D Představitelka sítě / Network Representative Národní síť Global Compact Česká republika Mgr. Kateřina Kopetzká Kontaktní osoba / Contact Person Národní síť Global Compact Česká republika 10

12 Annex I: The names of the Steering Committee Ministry of industry and trade Robert Szurman Business Marek Feltl (IKEA) Martina Kemrová (T-Mobile) Vladimír Mikel (ROSSMANN) Luděk Pfeifer (M.C.TRITON) Růžena Petříková (DTO CZ) NGOs Lucie Mádlová (Association of Social Responsibility) Petr Koten (Czech Society Quality) Karel Havlíček (AMSP ČR) Miloš Malaník/Elias Drakopoulos (NL Chamber) 11

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost Projekt TriNet-Global,,Místní samospráva, podnikatelský sektor a univerzity jako nositelé změny TriNet Policy Paper Závěrečný strategický dokument,,podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR. Praha, 23. března 2016

19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR. Praha, 23. března 2016 19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR Praha, 23. března 2016 Program Plánované akce finančních a právních NCP v 1. pololetí 2016 + publikace TC AV ČR Novinky: Participant Portal Finanční

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Česká rada pro šetrné budovy o.s.

Česká rada pro šetrné budovy o.s. TYPY ČLENSTVÍ V CZGBC A JEJICH VÝHODY PLATINUM MEMBER Použití loga a certifikátu pro statut Platinum Member. Čestné uvedení na stránkách CZGBC zahrnující firemní prezentaci, logo ve velikosti pro statut

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Agenda Proč elektronické originály? Kdo pracuje s elektronickými originály? Proč Novell? 2 Rok 2010

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

1 Tzv. WEL Nexus je koncept, který prosazují evropské rozvojové think-tanky, jako je britský ODI či německý DIE. Je zmíněn např. v European Report on Development 2012, viz. např.: http://www.erdreport.eu/erd/report_2011/documents/presentation-09072012.pdf.

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Erasmus Student Network VŠTE Budweis, z.s.

Erasmus Student Network VŠTE Budweis, z.s. Stanovy zapsaného spolku Erasmus Student Network VŠTE Budweis, z.s. ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název spolku Název zapsaného spolku - (dále jen,,spolek ) je: Erasmus Student Network VŠTE Budweis, z.s.

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Prague Polo Club Stanovy

Prague Polo Club Stanovy Prague Polo Club Stanovy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Občanské sdružení Prague Polo Club, o. s. (dále jen sdružení ) zakládají jeho členové dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 03.120.30 2000 Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:1994 ČSN ISO/TR 10017 01 0336 Červenec Guidance on statistical techniques for ISO 9001:1994 Lignes directrices

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015 Cloud Computing Právní a regulační rámec Cloud Computing: poznaná nutnost Ekonomické výhody cloudu jej činí každodenní realitou Cloudová řešení jsou

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING Představenstvo společnosti Bisnode Česká republika, a.s., se sídlem Praha, Siemensova 2717/4, PSČ 155 00, IČO: 63078201, zapsané

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

RODOP Melges Tour 2011

RODOP Melges Tour 2011 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE RODOP MELGES TOUR III CZECH NATIONAL CHAMPIONSHIP MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 25. - 28. 8. 2011, CTL 117013 1. Pravidla Rules

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha Big Data Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha 3 000 000 000 počet hledání na Googlu denně 30 000 000 000 počet zpráv a příspěvků na Facebooku měsíčně 5 000

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s.

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. 1) Název Klub osvojitelů, z. s. 2) Sídlo spolku Nerudova 202, 252 30 Řevnice 3) Účel 3.1 Klub osvojitelů, z. s. má tyto hlavní účely: a) podporovat rodiny, které mají osvojené

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více