V CESKEM KRASU: NOVE PARADIGMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V CESKEM KRASU: NOVE PARADIGMA"

Transkript

1 A cta Mus. M oraviae, Sci. geol. LXXXIV(1999):97-119, 1999 h y d r o t e r m Al n i p u v o d j e s k y n i V CESKEM KRASU: NOVE PARADIGMA HYDROTHERMAL ORIGIN FOR THE CAVES OF THE BOHEMIAN KARST, CZECH REPUBLIC: A NEW PARADIGM VACLAV SUCHY & ANTONIN ZEMAN Abstract Suchy, V., Zeman, A., 1999: Hydrotermalm puvod jeskyni v Ceskem krasu: nove paradigma. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 84: Hydrothermal origin for the caves of the Bohemian Karst, Czech Republic: a new paradigm. The caves developed in Lower Paleozoic carbonate rocks of the Bohemian Karst are interpreted as a result of a hydrothermal dissolution. The main evidence includes 1) a close spatial link of the caves to hydrothermal calcite veins, 2) a variety of distinctive dissolution forms indicative of non-gravitational hydrodynamics, and 3) presence of specific, exotic precipitates within the caves. Moreover, most of the features typical of the caves of the Bohemian Karst can be readily compared to those of the Zbra ov Caves of Moravia that have been known for long as a typical example of hydrothermal caves. The origin of at least some hydrothermal caves in the Bohemian Karst and elsewhere in the Czech Republic could have been tied to the circulation of warm fluids along active tectonic lineaments. A line of indirect evidence indicates that in the Bohemian Massif, transient pulses of fluid activity that were responsible for the origin of hydrothermal caves may have occurred since Tertiary period. Key words: Hydrothermal karst, calcite veins, cave sinters, pisolites, aragonite, tectonic lineaments, fluid movements, Bohemian karst, Zbrasov aragonite caves, Moravian karst. Vaclav Suchy, Geologicky ustav AV CR, Rozvojova 135, Praha 6. Antonin Zeman, Obeti 6. kvetna 6, Praha Uvod V poslednich trech letech jsme v serii clanku a konferencnlch prispevku dokumentovali, ze pri vzniku kalcitovych zil a s nimi prostorove spojenych jeskyni v Ceskem krasu hraly vyznamnou ulohu hydrotermalm procesy (Z e m a n a S u c h y 1996, Z e m a n et al. 1997a, 1997b, 1997c, S u c h y et al. 1997a, 1997b, S u c h y a Z e m a n 1998). Nase prace se nejprve opiraly predevsim na podrobna terennl studia v oblasti Velkolomu Certovy schody u Koneprus, v zapadni casti Ceskeho krasu, kde jsou hydrotermalm fenomeny velmi napadne (S u c h y et al. 1996b, Z e m a n a S u c h y 1996, S u c h y et al. 1997b). V pozdejsi fazi praci postupne vy lo najevo, ze i cetne dalsi jeskyne v sirsi oblasti celeho Ceskeho krasu i v dalsich krasovych oblastech, lezicich na jih od tohoto uzemi, vykazuji radu znaku svedcicich o jejich hydrotermalnim puvodu ( S u c h y et al. 1997a, Z e m a n a S u c h y 1998, S u c h y a Z e m a n 1998a, 1998b, 1998c, S u c h y et al. 1998). Nasledne jsme predlozili koncepci, podle niz byly nektere krasove fenomeny v Ceskem masivu geneticky spojeny s cirkulaci teplych fluid podel aktivnich regionalnich lineamentu (Z e m a n a S u c h y 1998, S u c h y a Z e m a n 1998b, S u c h y et al. 1998). Uvedene prace znamenaji radikalni zmenu stavajicich predstav o mechanismu krasoveni a maji pravdepodobne dalekosahle implikace i pro jine krasove oblasti. 97

2 1 Obr. 1. Idealizovane schema ilustrujici geneticke vztahy mezi hydrotermalnimi kalcitovymi zilami, okolnimi kavemami a jeskynemi a jejich speleotemami (podle S uch ho a Z em ana 1998c). Vysvetlivky: 1 - hydrotermalm kalcitova zila, 2 - dutiny uvnitr kalcitove zily, 3 - subvertikalni kaverny v okolmch vapendch castecne vyplnene sparitickym kalcitem (3a), nebo Mn-Fe oxidy a/nebo karbonatovym rezidualnim piskem (3b), 4 - kulovite dutiny a jeskyne ve vapenci, 5 - jeskyne dilem zaplnene Mn-Fe ulozeninami (cerne) a/nebo karbonatovymi pisky (teckovanl), 5a - karbonato-kremite pisolity na jeskynnich stdnach (mj. konepruske ruzice ), 5b - subrecentni vykvety aragonitu, 6 - litologicka hranice mezi karbonatovymi sekvencemi, 7 - povrchove akumulace pramennych vapencu (travertinu), misty s vnitfnimi jeskynemi. Fig. 1. Sketch to illustrate genetic relationship between hydrothermal calcite veins, adjacent caverns and caves and its internal speleothems (adopted from Suchy and Zeman 1998c). Explanations: 1 - Hydrothermal calcite vein; 2 - Cavities inside the calcite vein; 3 - Subvertical caverns in adjacent limestone host rock filled with calcite spar crystals (3a) or Mn-Fe oxyhydroxide encrustations and carbonate residual sand (3b); 4 - Spherical cavities and caves in host limestone; 5 - Caves partly filled with Mn-Fe deposits (shown in black) and/or carbonate sand (shown in dots); 5a - Carbonate-siliceous pisolites ( KonSprusy rosettes ); 5b - Subrecent aragonite; 6 - Lithological boundary between carbonate sequences; 7 - Subaerial accumulations of spring limestones. 98

3 Nejnovejsi faze nasich vyzkumu vyustila v predb zne geneticke schema hydrotermalmho vzniku jeskyni Ceskeho krasu ( S u c h y a Z e m a n 1998c). Toto schema nebylo dosud publikovano v domacich periodikach a nemohlo byt tudiz predmetem sirsiho posouzeni domati geologickou verejnosti, navic, s ohledem na rychle se kumulujici dalsi analyticka data, nektere udaje uvadene v nasich starsich prisp&vcich jiz castecne zastaraly. V predkladanem prispevku proto strucns shmujeme jednotlive argumenty a soucasny stav rozpracovani hydrotermalniho modelu. Nase poznatky vedou k prehodnocem role exogennich faktoru pri vzniku Ceskeho krasu a zacinaji vyznamn ovlivnovat i nahledy jinych pracovniku (viz napr. C i l e k 1998, B o sa k 1998a, 1998b). 2. Hydrotermalm kalcitove zfly V serii praci z poslednich let bylo dolozeno, ze vapencova souvrstvi barrandienskeho siluru a devonu jsou prostoupena mnozstvim subvertikalnich extenznich kalcitovych zil, prevazne SJ, SSV a SSZ smeru ( S u c h y et al. 1997a, 1997b; Zeman et al. 1997a, 1997b). Nekolik dil ich studii rovnez prokazalo, ze minimalne nektere z techto zil krystalovaly z horkych nebo teplych roztoku o zvysene salinite, ktere mely svuj zdroj patme v hlubsich castech sedimentamiho sledu (Cilek et al. 1995, Zeman et al. 1997b). Nejnovejsi systematicke geochemicke a organicko-petrologicke studium vice nez ctyriceti kalcitovych zil z ruznych lokalit barrandienskeho siluru a devonu (Heijlen 1998, S y - korova a S u c h y 1998, S u c h y et al. 1999, Heijlen et al. 1999) umoznilo existujlci poznatky vyrazne rozsirit upresnit. Z techto praci vyplyva, ze vetsina zil je mlad i nez hlavni vrasove deformace a je tedy obecne pozdne variska nebo spise postvariska. Uvnitr zilne vypln^ byly s pomoci CL-mikroskopie a elektronove mikrosondy vycleneny jednotlive krystaliza ni faze karbonatovych tmelu. Nejstarsi, a objemove patme dominujici faze zilnych tmelu odpovidaji Fe-bohatemu kalcitu ( ppm Fe) s priznaky silnych tektonickych deformaci. S tarsi faze kalcitovych tmelu byly rovnez charakterizovany pomoci studia plynokapalnych uzavrenin a stabilnich izotopu uhliku a kysliku. Ve vetsine zkoumanych vzorku byly rozliseny dvoufazove i jednofazove vodni inkluze. Salinita t&chto uzavrenin byla promenliva a pohybovala se v rozmezi 0,3 az 22 hmot. % NaCl ekv. Teploty homogenizace, ktere odpovidaji minimalmm teplotam zachyceni inkluzi, se pohybovaly generelns kolem C nebo mene ( S u c h y et al. 1999). Koexistence vodnych inkluzi a inkluzi termalne zrale ropy, ktera je bezna v fade zkoumanych vzorku, napovida, ze ke krystalizaci starsich fazi kalcitovych tmelu pravdepodobne doslo behem hlubsiho pohrbeni, v podminkach tzv. ropneho okna. Tato interpretace je zrejme potvrzovana i nalezy tmelu sedloveho dolomitu-ankeritu, vzacneho fluoritu a pevnych nebo polotuhych bitumenu v nekterych kalcitovych zilach. Vypoctene izotopicke hodnoty kysliku primarnich fluid z nichz zilny kalcit krystaloval (-4,0 az +3,0 %o SMOW) lze chapat tak, ze zilne tmely se zrejm vysrazely z hlubsich formacnich vod ktere se castecne misily s vodami meteorickeho puvodu (Heijlen 1998, HladikovA a D o bes, in S u c h y et al. 1999, Heijlen et al. 1999). Nejmladsi faze nekterych zilnych vyplnl jsou misty tvoreny nedeformovanym sparitickym kalcitem ktery volne krystaluje do dutin. Tyto tmely vykazuji ponekud odlisnou izotopickou charakteristiku ktera je blizka spise barrandienskym jeskynnim sintrum (sensu ZA k et al. 1987). Fluidni uzavreniny z pozdnich generaci kalcitovych zil nebyly zatim studovany, nicmene z vyse uvedeneho kontextu lze vyvozovat, ze tyto relativne nejmladsi generace kalcitovych tmelu zrejme krystalovaly z fluid s vyssim podilem meteoricke vody a pravd podobn i za nizsich teplot nezli starsi faze. K podobnemu geochemickemu vyvoji zilnych roztoku mohlo logicky dojit napriklad behem postorogenniho vzestupu (upliftu) oblasti, kdy se barrandienske sekvence postupne erodovaly 99

4 vzdaleny od matecnych kalcitovych zil nekolik desitek centimetru az nekolik metru. Nektere dutiny prechazeji v homich castech do kulovitych nebo hruskovitych prostor (od nekolika desitek cm do prvnich metru v prumeru), jez spolu interferuji do slozitych hroznovitych tvaru. Rozmer techto jeskyni se zda byt casto zhruba umemy mocnosti nejblizsi kalcitove zily. Napriklad, mimoradne mocna (2-3 m) kalcitova zila ve vychodnim sektoru Velkolomu Certovy schody je doprovazena systemem monstroznich kominovitych dutin, ktere byly postupne odkryty v prubehu tezby (obr. 4). Tyto dutiny jsou typicke Imihovitym prurezem o prumeru nejmene nekolika metru a strme pronikaji do vapencoveho podlozi do hloubky nejmene metru (Z e m a n a S u c h y 1996). V homi odkryte casti nekterych kominu byly pozorovany naznaky prechodu do rozsirujicich se kulovitych prostor. Mnohe jine, ne-li vetsina krasovych dutin a jeskyni na Koneprusku i jinde v Ceskem krasu je vsak vazana i na podstatne slabsi kalcitove zily (od nekolika centimentru do 0,5-1 m mocne). Tento vztah je dobre patmy i v pfipade rady propast ovitych jeskyni Ceskeho krasu. Nova propast na Zlatem koni, zname propasti v byv. Petzoldove lomu a byv. Tomaskovych lomech u Srbska, propast Amoldka v lomu na Cerince u Bubovic a mnoho dalsich je vyvinuto bud to primo na hydrotermalnich kalcitovych zilach, nebo alespoii v jejich blizkem sousedstvi. Konepruske jeskyne, ktere patrl k nejvetsim znamym podzemnim prostoram v Ceskem krasu, se nachazeji v masivu Zlateho kone, jez je rovnez prostoupen mimoradne hustym systemem kalcitovych zil. Naopak v lomu Na Homolaku, ktery je vzdalen od Zlateho kone jen asi 1500 metru, avsak lezi jiz mimo dosah pasma kalcitovych zil, je vyvinut pouze bezny povrchovy epikras. Geneticka interpretace spojitosti jeskyni a kalcitovych zil se zda byt relativne prosta. Tektonicke pukliny, ktere predisponovaly vznik kalcitovych zil, predstavovaly v jiste vyvojove etape privodni drahy Obr. 3. System kulovitych a kommovitych hydrotermalnich dutin (oznacenych sipkami) lemujiclch vertikalni kalcitove zily. Cerveny lorn u Koneprus. (Foto J. Brozek) Fig. 3. System of circular and chimney-like hydrothermal cavities (arrows) developed along the vertical calcite veins. Cerveny lom Quarry near Koneprusy. (Photo by J. Brozek) 101

5 zil, okolmmi dutinami a sintry v techto dutinach mohly byt slozitejsi a ze etapy rozpous>t m a krystalizace (snad spojene s fluktuacemi chemizmu fluid) se mohly vzajemne stridat (S u c h y et al. 1999; viz tez nize, hlava 7). Z vyse uvedene interpretace zretelne vyplyva, pro v Ceskem krasu obecng prevlada vertikalni krasoveni, vazane na prubeh sz-jv a s-j poruch (napr. L y s e n k o 1980, in V C IslovA 1977). Tyto smery jsou totiz charakteristicke pro vetsinu subvertikalnich extenznich kalcitovych zil ( H e u le n 1998, S u c h y et al. 1999, H e ijle n et al. 1999). Hydrotermalni koncept rovnez umoznuje logicky vysvetlit, proc mnohe jeskyne v Ceskem krasu postradaji vazbu na topografii a hydrologii oblasti a proc misty zasahuji pod soucasnou erozni bazi (viz napr. K o za k 1976, V C islo v A 1977). V hydrotermalmm modelu krasoveni je hnacim mechanismem vzniku krasovych dutin nej asteji vzestupna migrace ohratych, proplynenych a reaktivnlch fluid, jejichz zdroje se predpokladaji v hlubsich castech panevni vyplne nebo v jejim podlozi ( F o r d 1995, D u b ly a n s k y 1995). Krasoveni vazane na vertikalni kalcitove zily, jez slouzily jako pffvodni drahy techto fluid, tedy muze probihat prakticky od povrchu vapencovych komplexu az do znacnych, i nekolikakilometrovych hloubek ( D u b l j a n s k i j a D u b l j a n s k i j 1988, D u b l j a n s k i j 1974). Z experimentalnich studii ( M a lin in 1979) i z pozorovani v hlubokych vrtech ( S u r d a m et al. 1993, P a lm e r 1995) vyplyva, ze v mocnych karbonatovych komplexech je intenzita rozpousteni karbonatu v termalnich agresivnlch vodach nasycenych C 0 2 nebo s primesi organickych kyselin, minimalne az do hloubek 2-3 km pod povrchem, stale znacna. Podstata agresivmho chemismu hydrotermalmch roztoku, jez atakovaly karbonat, neni v sou asne dobe jednoznacne vyresena. P alm er (1995) uvadl, ze ke vzniku znacne druhotne porozity v karbonatech jsou, mimo zvysene teploty fluid, potfebne i zvysene koncentrace C 0 2, H2S (pripadne H2S04 vznikle oxidaci H2S), nebo organickych kyselin. Nasyceni fluid C 0 2 se v danem pripade nejevi jako prilis pravdepodobne; pritomnost C 02 v plynokapalnych uzavreninach v barrandienskych zilnych kalcitech zatim nebyla potvrzena (H eijlen, 1998). Neprime petrograficke indicie (napr. tzv. goticky kalcit sensu F o lk et al., 1985 zjisteny v konepruskych ruzicich ) by v ak mohly ukazovat na potencialni primes H2S v barrandienskych hydrotermalnich roztocich (Such? a Zeman 1998c). Vznik sirovodiku, respektive jeho okysli emm vznikle slabe koncentrace H2S 0 4, mohly byt spojeny s procesy termalniho zrani a diageneze organickou hmotou bohatych okolmch paleozoickych sedimentu. Diageneticke studie potvrzuji, i t barrandienske sedimentarni sekvence byly behem paleozoika pohrbeny nejmene 1,5-3 km hluboko a ze teploty v hlubsich Castech silurskeho a devonskeho sledu dosahly behem pohrbeni C (Suchy et al. 1996a, FrancCj et al. 1998). V techto podmmkach jsou procesy termalniho rozkladu organicke hmoty a generace sirovodiku v pohrbenych sedimentech beznou zalezitosti (Baoping 1997). V soucasne fazi vyzkumu nelze ovsem vyloucit ani dalsi z moznych variant, totiz, ze roztoky rozpoustejici barrandienske vapence obsahovaly primes organickych kyselin. Ze studie Spirakise a H e y la (1988) vyplyva, ze horke roztoky proudici hydrotermalnimi zilami mohou alterovat ropne uhlovodiky v okolnich sedimentech za vzniku bitumenu a organickych kyselin. Surdam et al. (1993) dale dokumentovali, ze primes organickych kyselin ve vodach cirkulujicich sedimentarnimi sekvencemi silns umociiuje procesy rozpousteni karbonatu. V teto souvislosti je dulezite, ze v mnoha vzorcich barrandienskych zilnych kalcitu byly zaznamenany hojne koexistujici inkluze kapalnych ropnych uhlovodiku a pevnych, dilem jiz termalne premenenych bitumenu (Suchy et al. 1999, Syk orova a Su ch y 1999). Tato asociace organickych hmot by mohla naznacovat, ze v barrandienskych zilach se v urcite fazi vyvoje skutedne uplatnoval mechanismus generace organickych kyselin a ze rozpousteni okolmch karbonatu probihalo pod jejich vlivem. Primy doklad nekdejsi pritomnosti organickych kyselin zatim ovsem nebyl nalezen. Jakkoliv je v teto fazi vyzkumu presne slozeni agresivnich hydrotermalnich fluid jeste otevrenou otazkou, je temer jiste, ze tyto roztoky musely byt skutecne kyselinami. Dokladem pro toto tvrzeni prima facie se zda byt nedavny nalez velkych objemu halloysitu v krasovych dutinach v bezprostfednim okoli Velke kalcitove zily ve VCS-vychod (VI. etaz). Kaolinicky listovity silikat halloysit zde tmeli brekciovite partie na periferii zily, zatlacuje ostrohranne vapencove klasty a castecne take vyplnuje ohromne subvertikalni krasove dutiny lemujici kalcitovou zilu. Jak uvadeji Hill a Forti (1986) a noveji potvrzuji Goemaere a Hanson (1997) a M attias et al. (1997), jsou prakticky vsechny zname vyskyty halloysitu vzdy vazany svym vznikem na silne kysele prostredi. Forti a Rossi (1990, str. 75) pokladaji dokonce halloysit za primy doklad o existenci nekdejsiho kyselinoveho stadia vyvoje krasu. Dehydratovana varieta halloysitu - endellit, se bezne vyskytuje spolu s jemne krystalickym kremenem v jeskynnich vyplnich ve znamych hypogennich jeskynich Carlsbad Caverns v Novem Mexiku (H ill 1987). H ill (1987, 1995) tento mineral interpretuje jako produkt rozkladu puvodniho montmorillonitu 103

6 ucinkem H2S04. Z uvedeneho vykladu tedy dosti zretelne vyplyva, ze minimalne ke vzniku velkych krasovych dutin kolem Velke kalcitove zily v Koneprusich prispely jakesi kysele roztoky. Z celkoveho sirsiho geologickeho kontextu taktez plyne, ze tyto roztoky mohly byt organickymi kyselinami vzniklymi v dusledku interakce mezi zilnym hydrotermalmm fluidem a organickou hmotou v okolnlch sedimentech. 4. Charakteristicka morfologie hydrotermalnich jeskyni Tvar i vnitfni morfologie mnohych jeskyni vazanych na barrandienske kalcitove zily jsou pffznacne pro hydrotermalm krasoveni. Mimo subvertikalnich kominovitych a sachtovitych dutin, jsou zvlaste pozoruhodne jeskynni prostory tvorene vykrouzenymi kopulovitymi dutinami nebo jejich vzajemnou interferenci (obr. 3, obr. 5). Interferenci kulovitych dutin vznikaji chodby nebo vzestupne kominy o charakteristickem strivkovitem prurezu. Stropy nejvysslch kulovitych prostor byvaji zpravidla napadne ciste vykrouzeny a postradaji jakoukoliv sintrovou vyzdobu. Rovnez nektere vertikalni kominy do podobnych domovitych dutin slepe dovrchne prechazeji. Kulovite dutiny tohoto typu, jejichz prumer se pohybuje od nekolika desitek centimetru do nekolika metru, jsou dobre znamy z mnoha jeskyni z jinych casti sveta, jejichz hydrotermalm puvod je nespomy (napr. Muller 1989, Martini a Marais 1996, Dublyansky a Pashenko 1997). Presny mechanismus vzniku kopulovitych dutin neni dosud jednoznacne vyresen (Rudnicki 1978, 1990, Szunyogh 1990, Dubljanskij 1987 a mnoho dalsich), nicmene pritomnost kulovitych a hruskovitych tvaru je typicka a je obecne pokladana za dulezite diagnosticke kriterium hydrotermalnich jeskyni (Dublyansky 1990, Hoblea 1997). Z bezne pnstupnych jeskyni Obr. 5. System castecne interferujiclch kopulovitych dutin v horn! casti Nove propasti u Koneprus. Povsimnete si cistych vykrouzenych tvaru a absence jakekoliv sintrove vyzdoby na povrchu dutin, jez jsou charakteristicke pro hydrotermalm erozi. Hlava vyzkumnikova v nejzazsi kopuli je oznacena sipkou pro znazomenl rozmeru dutin. (Foto J. Brozek) Fig. 5. System of coalescing cupola-form cavities developed in the upper part of the Nova propast cave, Koneprusy area. Note the presence of sharply eroded walls and the general lack of any spelean sinters that are characteristic of hydrothermal dissolution. The head of a researcher inside the last chamber is shown by an arrow to demonstrate the size of the cavities. (Photo by J. Brozek) 104

7 Ceskeho krasu, kde lze tyto tvary nalezt, uvadime napr. malou jeskyni Zaba, tesng pod vchodem do KonSpruskych jeskyni, ktera je tvorena radou interferujicich kopuli ruzneho rozmeru. Dalsi pekne priklady lze najit ve vyssi Casti Nove propasti (obr. 5), nebo v hornim patre Konepruskych jeskyni (tzv. Mincovna a prostory nad ni). Mimo charakteristickych kopulovitych tvaru, jsou v nekterych hydrotermalnich jeskynich Ceskeho krasu vyvinuty i dalsi typicke morfologie sten a stropu. Mezi ne patri i rozmanita a obtizne popsatelna skupina utvaru typu stropnich koryt, prepazek, oken, vzestupnych kanalu apod. Podobne jako v pripads kulovitych dutin, jsou i tyto formy jenom svizelne vysvstlitelne cinnosti proudici nebo stekajici vody a sv d i naopak o eroznim vlivu vzestupneho negravitacniho proudeni ( D u b ly a n s k y 1990). Nazome priklady lze pozorovat napr. v pristupnych jeskynich v byv. lomu Kobyla (jeskyns Vestibul-Chlupacova sluj), v nekterych mensich jeskynich v Tetinske rokli, v byv. lomu Pod hradem a na mnoha dal^ich lokalitach. Pomeme vystizne popisy jinych, dnes jiz vet^inou odt^zenych hydrotermalnich dutin a jeskyni na Damilu uvadeji S k riv A n e k a K u C e ra (1961). 5. Neobvykla sintrova vyzdoba a mineralizace V jeskynich na Koneprusku i v jinych astech Ceskeho krasu je vyvinuta charakteristicka sukcese sintrove vyzdoby (obr. 6). Speleotemy narustaji na intensivne zkorodo- Obr. 6. Srovnani typicke speleotemicke sukcese jeskyni Ceskeho krasu (A) a Zbrasovskych aragonitovych jeskyni (B). Blizsi vysvetieni v textu. Vysvetlivky: 1 - vapencovy podklad, 2 - silne korodovany podlozni vapenec, 3 - Mn-Fe nabohacena krusta, 4 - pisoliticke sintry, 5 - medovy kalcit, 6 - pozdni sintry, 7 - subrecentni vykvety aragonitu. Fig. 6. Schematic comparison of characteristic sequences of spelean sinters of the caves of the Bohemian Karst (A) and of the Zbrasovke jeskyne Cave, Moravia (B). See text for more details. Explanations: 1 - limestone host; 2 - intensely corroded limestone host; 3 - Mn-Fe-rich encrustation; 4 pisolitic ( popcorn ) sinters; 5 - honey calcite ; 6 - late-stage sinters; 7 - subrecent aragonite precipitates. 105

8 vany vapencovy podklad, ktery je misty rozrusen az do sypkeho vapencoveho pisku (K r A lik 1961, B r a n d e j s a P o S m o u rn y 1961). Tento substrat je castecne potazen az nekolik centimetru silnou vrstvou ceme az cemohnede hmoty, tvofene uhlicitanem vapenatym a hydroxidy manganu a zeleza, se zvysenymi obsahy B a, Sr, Cu, Co, Ni, Zn a dalsich prvku (Z em an et al. 1997c). Mangan-zelezita krusta je pfekryta nejstarsi generaci jeskynnich sintru s charakteristickou pisolitickou nebo kvetakovitou morfologii a slupickovitou vnitfni strukturou (obr. 7, obr. 8). Tento typ sintru byl v minulosti ruzne nazyvan ( konepruske ruzice, slupickove pisolity, neprave pisolity44, korality apod.) a tesil se znacnemu zajmu jeskyiiafu (viz napriklad L y s e n k o 1976, L y s e n k o a S la C ik 1977b, 1984; S la C ik 1982, K o m a S k o 1987 a mnoho dalsich). Mimo prevladajiciho kalcitu, zjistili L y s e n k o a S la C ik (1977b, 1984) v techto nejstarsich sintrech i oxidy manganu (wad a psilomelan), limonit, chalcedon a opal. V nekterych vzorcich byl identifikovan sadrovec a/anebo anhydrit (L y s e n k o a S la C ik 1977a, 1978, 1984). B o sa k (1971) a L y s e n k o a S la C ik (1977b, 1984) navic uvadeji i podradny aragonit. V nerozpustnych zbytclch pisolitickych sintru byly zjisteny drobne krystalky pyritu a krychlove krystalky galenitu nepatmych rozmeru ( S la C ik 1982, s. 64). L y s e n k o a S la C ik (1987) uvadeji z pisolitickych sintru nejstarsich generaci zvysene koncentrace uranu. F ilip et al. (1999) z analogickych vzorku z Konepruskych jeskyni detekovali gamma-spektrometricky radionuklidy premenovych fad uranu a thoria (226Ra, 228Ra, 228Th). D o b e S (1996) zkoumal nekolik vzorku konepruskych ruzic z Proskova domu Konepruskych jeskyni z hlediska plynokapalnych uzavfenin. Jak v kalcitu tak i v mikrokrystalickem kfemeni ruzic zjistil pfitomnost pfevazne kapalnych a vzacneji i plynokapalnych inkluzi s nepravidelnym zaplnenim. Salinita techto fluid by la relativne nizka (1,2-2,7 hmot. % NaCl ekv.). Nektere protahle uzavfeniny z kfemitych Obr. 7. Masivnl narusty pisolitickych sintru - tzv. konepruskych ruzic na stene Proskova domu, Konepruske jeskyne. (Foto J. Brozek) Fig. 7. Massive coatings of pisolitic sinters ( Koneprusy rosettes ) on the walls of the Proskuv dom Hall, Konepruske jeskyne Cave. (Photo by J. Brozek) 106

9 partii sintru pravdepodobne obsahovaly malou primes vyssich uhlovodiku. Pfitomnost velmi drobnych a nehojnych inkluzi tvofenych pravdepodobne kapalnymi ropnymi uhlovodiky by la pozdeji zjistena i pomoci epifluorescencni mikroskopie v jinem vzorku korodovane konepruske ruzice z Proskova domu ( S u c h y, nepublikovana data). S ohledem na velmi nizke koncentrace a nepatme rozmery techto exotickych uzavrenin (< 0,02 mm), nepodafilo se zatim jejich slozeni ovefit pomoci GC-MS analyzy. Z detailni petrografie dale vyplyva, ze opalove a chalcedonove partie ruzic patme nepfedstavuji, jak se drive vseobecne soudilo, produkt metasomatickeho zatlaceni kalcitu Si02 (viz napr. K u k l a 1952, L o z e k 1973, L y s e n k o a S la C ik 1977a a mnoho dalsich). Tence laminami forma kremitych poloh, jez se v mnoha vzorcich rytmicky stridaji s kalcitovymi polohami, spise ukazuje, ze jde o primami precipitat. Konepruske ruzice tedy krystalovaly z fluid, jejichz chemismus se patme cyklicky menil v case (Z e m a n et al. 1997a). Dalsim novym petrografickym zjistenim je, ze mnohe ruzice obsahuji mikroskopicke polohy pripominajici kalcitove pseudomorfozy pro aragonitu a rovnez drobne kalcitove krystaly podivneho vypoukleho rombickeho habitu, jez silne pripominaji tzv. goticky kalcit uvadeny F o lk e m et al. (1985) jako precipitat z horkych mineralizovanych vod s primesi H2S. Nejstarsi pisoliticke a krystalicke sintry jsou na fade lokalit pferustany napadnou generaci medove zluto-hnedych stebelnate-krystalickych kalcitovych sintru (tzv. medove kalcity^). Konecne nejmladsi faze sintrove vyzdoby jsou v mnohych jeskynich Ceskeho krasu vyvinuty jako bezne laminarni a masivni kalcitove sintry tvofici polevy a krapniky a tmelici nezfidka nezpevnene jeskynni sedimenty (obr. 6). Obr. 8. Rez drobnou konepruskou ruzici. Povsimnete si pravidelne laminami prlrustkove vnitfni stavby speleotemu. Laminace je castecne zvyraznena prltomnosti kremitych partii, ktere prevladaji v centralnl casti ruzice. Proskuv dom, Konepruske jeskyne. Bila mentkova usecka ma delku 1 cm. Vzorek zapujcen laskavosti Mgr. V. Lysenka. (Foto J. Brozek) Fig. 8. Internal fabrics of a small Koneprusy rosette. Note the development of regular laminations. The darker inner core is dominated by siliceous material. Proskuv dom Hall, Konepruske jeskyne Cave. White scale bar is 1 cm long. Sample courtesy of Dr. V. Lysenko. (Photo by J. Brozek) 107

10 Pfedbezna geneticka interpretace sintrove sukcese jeskyni Ceskeho krasu: NaSe soucasne vyzkumy naznacuji, ze vy e uvedena posloupnost jednotlivych dlenu speleotemicke sukcese v jeskynich Ceskeho krasu ma hlub i geneticky vyznam (obr. 6). Doposud ziskana analyticka data umoznuji pfedpokladat, ze v sintrove sukcesi je obsazen zaznam o nejstarsi hydrotermalm etape, o jejim postupnem vyznivani i o nasledne etaps normalniho chladnovodniho krasu. Pfechod od nejstarsi hydrotermalm faze do pozd j i (az soucasne) faze normalniho krasu byl pravdepodobne spojen s postupnym misenim teplych reaktivmch hlubinnych roztoku s povrchovymi chladnejsimi vodami. Tzv. rafinadm efekt (tj. postupny pokles obsahu Mg, Fe, Mn, a Sr smerem do mladsich generaci speleotem) popsany z jeskynich sintru Ceskeho krasu L ysenkem a S lacikem (1977a, 1977b), neni podle naseho nazoru v podstate nicim jinym nez geochemickym svedectvim o postupnem odezmvani hydrotermalniho procesu. Podobny vyvoj od hlubsiho hydrotermalniho systemu do vice povrchoveho systemu smesnych a posleze meteorickych vod, je patrne charakteristicky pro vetsinu puvodne hydrotermalnich-hypogennich krasovych oblasti (D ub l y a n sk y 1997, M artini a M arais 1996, D ublyansk y a F ord 1997). Nase pfedbezna geneticka interpretace jednotlivych clenu speleotemicke sukcese Ceskeho krasu je tedy nasledujici (obr. 6): Korodovany, pi'scite rozpadavy vdpencovy podklad - vysledek hydrotermalm alterace okolni karbonatove horniny horkymi reaktivnimi a pravdepodobne i kyselymi roztoky. Argumentace: Pisdite rozpadave karbonatove hominy s charakteristicky alterovanou az zcela rozpustgnou karbonatovou matrix jsou vseobecn povazovany za dulezite kriterium hydrotermalniho rozkladu karbonatu (D ub l y a n sk y 1990). Podobny rozklad dachsteinskeho Hauptdolomitu a jinych karbonatovych formaci v Mad arsku ucinkem horkych a kyselych roztoku s obsahem volne H2S 0 4 popisuje napriklad Jakucs (1977). M attias et al. (1997) zminuji analogicky typ alterace dolomitickych vapencu z nekterych hydrotermalnich lozisek v Toskansku, Italie. Cernohnedd, Mn-Fe krusta na zkorodovanem vapencovem povrchu - hydrotermalm precipitat, mozna soudast nerozpustne slozky alterovanych a vylouzenych vapencu nebo primo produkt krystalizace z vlastniho hydrotermalniho roztoku. Argumentace: a) Byla pozorovana velmi tesna prostorova spojitost mezi Mn-Fe krustami, hydrotermalnimi kalcitovymi zilami a s nimi bezprostredne sousedicimi krasovymi dutinami. Tento vztah je napadne patrny zejmena v okoli tzv. Velke kalcitove zily ve Velkolomu Certovy schody-vychod, kde v soucasne dobe existuje rada mimoradne instruktivnich odkryvu (Z em an et al. 1997c). Mineraly manganu (todorokit aj.) byly rovnez identifikovany jako drobne pevne uzavreniny ve tmelech pozdnich fazi Velke kalcitove zily i nekterych dalsich kalcitovych zil na jinych lokalitach Barrandienu (S uchy et al. 1999). b) Jak uvadeji podrobne Zeman et al. (1997a, 1997b, 1997c), jsou Mn-Fe krusty na stenach nekterych krasovych dutin nabohaceny i radou dalsich prvku (Ba, Sr, Cu, Co, Ni, Ti, B, Zn) v neobvyklych vysokych koncentracich. Podobna prvkova asociace je charakteristicka pro roztoky mnoha epitermalnich rudnich lozisek i pro pohrbene sedimentogenni vody doprovazejici migraci zivic (F lo r o v sk a ja et al. 1986). Hydrotermalm kalcitove zily, jak plyne z predchozi diskuze, zrejme krystalovaly, alespon castecne, prave z takovych roztoku. V ysoke koncentrace barya ( g/t), jez jsou rovnez charakteristicke pro Mn-Fe krusty (Zeman et al. 1997a), jsou dalsim dulezitym priznakem hydrotermalniho puvodu tmavych kur. Baryum se koncentruje asto pfi hydrotermalnich procesech a tvori nezavisle mineraly (baryt, barytoanglesit, alstonit, witherit; F airb rid ge 1972). Z na ich vyzkumu latkoveho slozeni krust uskutecnenych pomoci mikroanalyzatoru vyplyva, ze nositelem barya by mohl byt hydrotermalm mineral witherit (B ac 03) a alstonit [CaBa(C03)2]. Vlastni oxidy manganu (todorokit, psilomelan aj.), zjistsne v konepruskych krustach, patri k pom em e beznym nizkoteplotnim hydrotermalnim fazim. Podmorske hydrotermalm akumulace techto mineralu tvori typicke kury a krusty na nekterych lokalitach v Rudem mori (B u tu zo v a et al., 1990) a v jiznim Atlantiku (V a r en tso v et al., 1990). V kontinentalnim prostredi krystaluji zpravidla z teplych nebo horkych pramenu (C respo a L unar 1997, M a ttia s et al. 1997), obvykle za aktivni ucasti mikroorganizmu (M iura a H ariya 1997, C h a fetz et al. 1998). Jejich typickou paragenetickou asociaci je kremen, kalcit, fluorit, baryt a bitumen (S c e g lo v 1968, R oy 1997, M a ttia s et al. 1997). Napadn podobna mineralni asociace byla nami nove zjistena ve tmelech podrobne zkoumane Velke kalcitove zily na Certovych schodech, s niz jsou prave nejmocnejsi Mn-Fe krusty prostorove spjaty (S uchy et al. 1999). c) Oxidy manganu jsou bezne pritomny v sedimentech i jako primami precipitat v sintrech nekterych zahranicnich jeskyni, jejichz puvod byl interpretovan jako hydrotermalni (M altsev a M alishevsky 1990, R einer a Kempe 1990, D ublyan sk y 1990). Take v recentne aktivnich hydrotermalnich jeskynich v Savojsku (Francie), v podminkach zvysenych teplot a v atmosfere bohate H2S, vznikaji na jeskynnich stenach az ndkolik centimetru mocne potahy oxidu Mn-Fe, patms s ucasti mikroorganizmu (H obl a 1998, ustni sdeleni). Typicka poloha s oxidy Fe-Mn (limonitem a wadem), je vyvinuta i v sintrove sukcesi ZbraSovskych aragonitovych jeskyni (KaSpar 1949, KrAlIk a SkRivAnek, 1964), jejiz hydrotermalni puvod je nespomy (viz nize). Prokremenele pisoliticke sintry s oxidy Mn (obr. 8, obr. 10) - speleotemicky sintr vznikly patrne behem pozdnich fazi vyvoje hydrotermalniho procesu, pravdepodobng za zvysenych krystalizacnich teplot. Argumentace: a) Exoticka mineralizace sintru (oxidy Mn, limonit, kremen/opal, sadrovec/anhydrit a v nevelkych mnozstvich snad i aragonit a galenit, spolu se zvysenymi obsahy radioaktivnich prvku) naznacuje mozny hydro- 108

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Dílčí zpráva Autorský kolektiv:

Více

Archeologické rozhledy LVIII 2006 511 MATERIALIA. Výzkum raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou sonda 236 Jan Mařík

Archeologické rozhledy LVIII 2006 511 MATERIALIA. Výzkum raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou sonda 236 Jan Mařík 511 519 Archeologické rozhledy LVIII 2006 511 MATERIALIA Výzkum raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou sonda 236 Jan Mařík 1. Úvod V průběhu dubna až října roku 1999 byl prováděn záchranný archeologický

Více

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Rises and Falls of a Regional Power Center An Overview of the

Více

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2008 Adam Holý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI

KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI Ústí nad Labem 2002 Obal: kaňon Labe u Hřenska (foto: Václav Sojka) Zadní obal: okolí České Lípy - sekce číslo 28, výřez z mapy 1 : 28 800 prvního vojenského mapování

Více

Analýza družicových a leteckých snímků

Analýza družicových a leteckých snímků Technická zpráva Analýza družicových a leteckých snímků Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Morfotektonická analýza lokalit GISAT s.r.o.

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří F A K U L T A Ž I V O T N Í H O P R O S TŘ E D Í U J E P v Ústí nad Labem Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří Blažková Miroslava Metodika byla vytvořena z podpůrného

Více

Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice)

Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice) 628 Archeologické rozhledy LXIV 2012 628 694 Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice) Analysis and interpretation of finds from the Neolithic rondel

Více

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU U JEDNOHO NOVOVĚKÉHO DOMU NA MALÉ STRANĚ V PRAZE

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU U JEDNOHO NOVOVĚKÉHO DOMU NA MALÉ STRANĚ V PRAZE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU U JEDNOHO NOVOVĚKÉHO DOMU NA MALÉ STRANĚ V PRAZE TOMASZ CYMBALAK JOSEF ŘEHÁK ML. Příspěvek podrobně přibližuje jednu z několika nálezových situací, objevených při záchranném archeologickém

Více

Archaeologica. Pragensia. Kampa ostrov povodní a navážek NÁSTIN VÝVOJE NA ZÁKLADĚ ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ. Jan Havrda

Archaeologica. Pragensia. Kampa ostrov povodní a navážek NÁSTIN VÝVOJE NA ZÁKLADĚ ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ. Jan Havrda Archaeologica Pragensia Kampa ostrov povodní a navážek NÁSTIN VÝVOJE NA ZÁKLADĚ ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ Jan Havrda 78 Archaeologica Pragensia 18 / 2006 Malostranská Kampa náleží k specifickým oblastem

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování ZPRÁVA část A zak.č. 02-002-100 03/2003 Zpracovatel dokumentace: ENERGOPRŮZKUM PRAHA, Pod svahem 757/11, 147 00 Praha

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR Technická zpráva Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování Zpráva část A ENERGOPRŮZKUM PRAHA, spol. s r.o. J. Piskač, P. Šimůnek, I. Prachař, D. Tucauerová, B. Romportl,

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

OBSAH. Archeologické rozhledy LXIII 2011 1 MATERIALIA NOVÉ PUBLIKACE

OBSAH. Archeologické rozhledy LXIII 2011 1 MATERIALIA NOVÉ PUBLIKACE Archeologické rozhledy LXIII 2011 1 OBSAH Karel Valoch, Industrie nejstaršího paleolitu v Evropě The oldest Palaeolithic industry in Europe Vladimír Salač, Oppida a urbanizační procesy ve střední Evropě

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 400 96,

1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 400 96, 18 EVIDENCE PSEUDOKRASOVÝCH JESKYNNÍCH OBJEKTŮ V NPR KAŇON LABE EVIDENCE OF THE PSEUDOKARST CAVES IN THE NNR KAŇON LABE Richard POKORNÝ 1, Dan EMINGER 1, Jaroslav KUKLA 2 1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta

Více

Kostelecké inspirování 2008

Kostelecké inspirování 2008 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KOSTELECKÉ INSPIROVÁNÍ 2008 2. ročník konference 28.-29. listopadu 2008 Sborník abstraktů Harabiš Filip & Suvorov Petr (Eds.) Pořadatel konference:

Více

ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM

ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM MARTIN GOJDA MARTIN TREFNÝ A KOLEKTIV ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM M. GOJDA M. TREFNÝ A KOL. 2 OPOMÍJENÁ ARCHEOLOGIE SVAZEK 2 OPOMÍJENÁ ARCHEOLOGIE / NEGLECTED ARCHAEOLOGY

Více

Geochemie vrstevních fluid v okolí ložiska zemního plynu Dolní Dunajovice

Geochemie vrstevních fluid v okolí ložiska zemního plynu Dolní Dunajovice Geochemie vrstevních fluid v okolí ložiska zemního plynu Dolní Dunajovice Lukáš Kopal Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko

Více

POVOLENÉ VERSUS REÁLNÉ ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD V ČR ANALÝZA DAT A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT

POVOLENÉ VERSUS REÁLNÉ ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD V ČR ANALÝZA DAT A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT POVOLENÉ VERSUS REÁLNÉ ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD V ČR ANALÝZA DAT A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT Lenka Slavíková, Lubomír Petružela Klíčová slova povrchová voda povolení poplatek podniky Povodí Souhrn Článek se

Více

Geologické výzkumné práce. v části VÚ Boletice. k vymezení potenciálně vhodného území. pro umístění HÚ. Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8.

Geologické výzkumné práce. v části VÚ Boletice. k vymezení potenciálně vhodného území. pro umístění HÚ. Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8. Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění HÚ Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8.2010 Praha, srpen 2010 AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5

Více

PROSTOROVĚ - ČASOVÁ REKONSTRUKCE VÝSKYTU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ (PŘÍKLADOVÁ STUDIE S VYUŽITÍM METOD DENDROGEOMORFOLOGIE)

PROSTOROVĚ - ČASOVÁ REKONSTRUKCE VÝSKYTU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ (PŘÍKLADOVÁ STUDIE S VYUŽITÍM METOD DENDROGEOMORFOLOGIE) PROSTOROVĚ - ČASOVÁ REKONSTRUKCE VÝSKYTU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ (PŘÍKLADOVÁ STUDIE S VYUŽITÍM METOD DENDROGEOMORFOLOGIE) Karel Šilhán* * Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie

Více

SBORNÍK KONFERENCE. 12.-13. listopadu 2009, Čejkovice

SBORNÍK KONFERENCE. 12.-13. listopadu 2009, Čejkovice SBORNÍK KONFERENCE.-. listopadu 9, Čejkovice Vydala Česká aerosolová společnost ISBN 978-8-8686--7 OBSAH J.Smolík: Úvod 7 L. Ondráčková, J. Ondráček, L. Andělová, J. Smolík: Koncentrace aerosolu v Barokním

Více