ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výskyt a potenciální dopady chytridiomykózy v České republice Disertační práce Autor: Ing. Petr Civiš Školitel: prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. Praha 2013

2

3 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré zdroje, prameny a literatura, které jsem v práci použil, jsou řádně citovány s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. V Kutné Hoře dne

4 Za významnou pomoc při tvorbě a vedení práce upřímně děkuji Ing. Jiřímu Vojarovi, Ph.D. a Mgr. Vojtechovi Balážovi, Ph.D. Výzkum byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci národního programu Ochrana biodiverzity projekty č a , Technologickou agenturou ČR projektem č. TA , z části projektem OPAL (Obojživelníci, plazi a lidé), realizovaným za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, dále grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR projektem č. MSM , Interní grantovou agenturou FŽP ČZU v Praze projekty č , , /423134, 42900/1312/3114, a 42110/1313/3111 a Magistrátem hl. m. Prahy projektem č. OOP/A579/2007. Manipulace se zvláště chráněnými druhy obojživelníků (stěry z pokožky) byla prováděna na základě udělené výjimky podle 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

5 Abstrakt: Závažným onemocněním chytridiomykózou bylo celosvětově postiženo více než 350 druhů obojživelníků, přičemž téměř desetina z nich kvůli této nemoci vyhynula. Houba Batrachochytrium dendrobatidis způsobující tuto nemoc je v současnosti rozšířena na všech kontinentech kromě Antarktidy. Komplexní monitoring provedený kolektivem autora disertační práce objevil tuto nemoc na území České republiky u ropuchy obecné (Bufo bufo), ropuchy zelené (Bufo viridis), čolka horského (Ichthyosaura alpestris), skokanů zelených (Pelophylax spp.), kuňky obecné (Bombina bombina) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata). Předkládaný soubor prací shrnuje doposud známé informace o působení tohoto patogenu na území České republiky, srovnává jeho vliv na populace obojživelníků v evropském kontextu a prostřednictvím distribučního modelování předpovídá potenciální rozšíření nemoci na našem území. Klíčová slova: Batrachochytrium dendrobatidis, houbové onemocnění, chytridiomykóza, PCR, obojživelníci, vymírání obojživelníků, kuňka obecná, Bombina bombina, distribuční modelování druhů, MaxEnt

6 Abstract: Chytridiomycosis is an emerging infectious disease that has been so far found in more than 350 amphibian species. One tenth of these species has died off because of this disease. By now, the pathogen chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis can be found on all continents except Antarctica. Complex monitoring performed by the author's team found this disease in the following czech amphibians: Bufo bufo, Bufo viridis, Ichthyosaura alpestris, Pelophylax spp., Bombina bombina and Bombina variegata. Presented set of papers summarises all up to date information about the pathogen's incidence in the Czech Republic, compares its impact on amphibian populations in the European context and throughout incorporating distribution modelling techniques predicts the disease's potential distribution in our country. Key words: Batrachochytrium dendrobatidis, chytrid fungus, chytridiomycosis, PCR, amphibians, amphibian declines, Fire bellied Toad, Bombina bombina, species distribution modeling, MaxEnt

7 Obsah: OBSAH: ÚVOD Chytridiomykóza Distribuční modelování CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE METODIKA Výběr druhů Vzorkování Analýza vzorků Zpracování dat VÝSLEDKY ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH

8 1. Úvod 1.1 Chytridiomykóza V 90. letech minulého století bylo objeveno v Austrálii a Střední Americe dosud neznámé onemocnění obojživelníků, vyvolané chytridiomycetní houbou Batrachochytrium dendrobatidis (dále jen Bd), (Berger et al. 1998, Longcore et al. 1999, Obr. č. 1). Nemoc byla nazvána chytridiomykózou a od té doby byla Bd identifikována u více než 350 druhů obojživelníků a podílela se na vyhynutí řady populací, ale i celých druhů (Briggs et al. 2005, Fischer et al. 2009). Jde doposud o jediný známý druh chytridiomycetní houby, který je patogenní i pro obratlovce (Williams et al. 2002). Obr. č. 1: Obrázek zoosporangia Bd pořízený rastrovacím elektronovým mikroskopem. Na obrázku jsou dobře viditelné výpustní trubice (discharge tubes) a příchytné rhizoidy kotvící sporangia k povrchu. Úsečka má délku 10 μm (Berger 2001). V Evropě byla Bd zjištěna u třetiny (29) volně žijících obojživelníků na území 18 států (Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie), (Garner et al. 2005, Wood et al. 2009, Civiš et al. 2012, Příloha č. 6). V Africe decimovala populace nejméně tří druhů, v Austrálii a Novém Zélandě 52 druhů a v Americe 39 druhů (Garner et al. 2005, Wood et al. 2009). Zdokumentované extinkce vlivem chytridiomykózy zahrnují nejméně 35 druhů, konkrétně tlamorodek zázračných (Rheobatrachus silus), tlamorodek větších (Rheobatrachus vitellinus), paropuch ostronosých (Taudactylus acutirostris), paropuch skokanovitých (Taudactylus diurnus) (Berger et al. 1998), ropuch zlatých (Bufo periglenes) (Pounds et al. 2006) a 30 druhů rodu Atelopus (La Marca et al. 2005). 8

9 V České republice (ČR) se její přítomnost začala zjišťovat teprve v roce 2008 a byla potvrzena u ropuchy obecné (Bufo bufo) a zelených skokanů (Pelophylax spp.) v Praze a okolí (Příloha č. 16). V roce 2010 byla objevena nákaza rovněž u kuňky obecné (Bombina bombina) z oblasti mosteckých výsypek (Příloha č. 15). Navazující cílený monitoring nemoci provedený kolektivem autora této práce (31 unikátních lokalit) prokázal přítomnost tohoto patogenu u 9 z 15 testovaných druhů obojživelníků zejména u rodu Bombina a Pelophylax spp., kteří patrně fungují jako přenašeči Bd do nových oblastí (Baláž et al. 2013c; Příloha č. 4). Vzhledem k nedávnému objevení se o působení nemoci ví doposud velmi málo. Rozsah letálního působení na obojživelníky zpravidla souvisí se změnami prostředí (Mendelson et al. 2005) a funkcí kožních peptidů (Rollins Smith et al. 2003). Následkem poruchy osmoregulačních funkcí kůže dochází zpravidla po několika dnech od nakažení k poruchám vedení vzruchů a nakonec k srdeční zástavě (Voyles et al. 2009). V současnosti se výzkum zabývá zkoumáním genetické diverzity linií Bd (Morehouse et al. 2003) a zkoumáním celého genotypu (Fischer et al. 2009). Řada publikací se věnuje objevení nemoci v nových regionech (Civiš et al. 2012, 2013b; Příloha č. 5, 6), u volně žijících i uměle chovaných obojživelníků (Fríaz Alvarez et al. 2008), včetně retrospektivních analýz. Rovněž dochází k hodnocení dopadů chytridiomykózy na obojživelníky z hlediska synergického působení faktorů podnebí, počasí, kožních peptidů, pesticidů, virulence jednotlivých kultur Bd atd. (Kilpatrick 2010). Za zmínku stojí i objevení nového, dosud nedetekovatelného druhu chytridiomycét, který je blízce příbuzný Bd. Tento druh pojmenovaný Batrachochytrium salamandrivorans způsobuje chorobné rohovatění kůže mloků skvrnitých (Salamandra salamandra) a vyznačuje se vysokou mortalitou infikovaných jedinců (Martel et al. 2013). Z hlediska ochranářské činnosti bývají obecně hlavní zdroje zaměřovány na výzkum, kontrolu a řízení chytridiomykózy. V Austrálii, kde mají s nákazou dlouholeté zkušenosti, byl vytvořen plán na zmírnění ohrožení tímto patogenem (Threat Abatement Plan, Skerratt et al. 2007). Doporučení tohoto plánu zahrnuje otázky karantény, projekty obnovy populací ohrožených druhů a budoucí výzkum. Preventivní přístup zabraňující možným negativním dopadům nemoci byl využit i v ČR (Příloha č. 14). 9

10 Přes veškerý vliv globalizace se zdá, že stále existují místa (Asie, Madagaskar,...), kde chytridiomykóza buď zcela chybí, nebyla dosud zjišťována nebo se na obojživelnících vyskytuje v prevalencích nedetekovatelných současnými metodami (Civiš et al. 2013b; Příloha č. 5). Výskyt, promořenost i působení nemoci u nás a v celé střední Evropě byly doposud zkoumány pouze nahodile a na několika lokalitách (Civiš et al. 2012, Baláž et al. 2013c; Přílohy č. 4, 6), ve východní Evropě zpravidla vůbec. Absence systematického výzkumu znemožňuje stanovit potenciální rizika a návrhy efektivních ochranářských opatření. 1.2 Distribuční modelování Emergující (nově se objevující) nemoci v současnosti představují významné ekologické i ekonomické ohrožení organismů sladkých vod (Thrush et al. 2011). Moderní doba s sebou přinesla dostupnost detailních environmentálních dat, spolu s levnými a výkonnými počítači. Obojí vedlo k rychlému vývoji a nárůstu využití predikčního modelování environmentálních požadavků druhů a jejich geografické distribuce. Pro některé druhy jsou k dispozici podrobná data o jejich prezenci/absenci na konkrétních lokalitách, což umožňuje využití různých druhů standartních statistických metod (Phillips et al. 2006). Nicméně údaje o absenci pro většinu druhů často chybí. V této práci byla využita jedna z modelovacích technik prostorová a časová analýza, konkrétně metoda MaxEnt (Příloha č. 8). MaxEnt existuje i v podobě počítačového algoritmu, který umožňuje uživatelům provádět výpočty "Maximální entropie geografické distribuce druhů" ("Maximum entropy modelling of species geographic distributions"). Tento program byl napsán následujícími autory: Steven Phillips, Miro Dudík a Rob Schapire, s podporou AT&T Labs-Research, Princeton University a Centra pro Biodiverzitu a Ochranu přírody, Amerického přírodovědného muzea. 10

11 Obr. č. 2: Grafická ukázka modelování "vhodnosti" (pravděpodobnost výskytu) v programu MaxEnt (Beck & Sieber 2010). Klíčová úloha tohoto programu umožňujícího modelování maximální entropie spočívá v tom, že počítá predikce geografické distribuce druhů (Obr. č. 2) jen za použití záznamů o přítomnosti. Nepoužívá tudíž data o absenci druhu. Tento software používá metody optimalizace tak, aby našel nejlepší model, který předpovídá pravděpodobnostní distribuci druhu napříč geografickým prostorem jako funkci environmentálních proměnných spojených s tímto prostorem. Pravděpodobnostní distribuce, která je vypočtena jako "nejlepší" je ta, která je v souladu s tím, co je pozorováno (data o prezenci a environmentální podmínky spojené s těmito daty) ale také ta, která vytváří nejméně nepřirozené prognózy o zbytku distribuce ta by měla být co nejjednotnější. Program předpokládá, že pravděpodobnostní distribuce je Gibbsova distribuce, což je suma všech vážených exponenciálních funkcí environmentálních dat, normalizovaná tak, že celková pravděpodobnostní distribuce napříč geografickým prostorem se v součtu rovná jedné (tj. přítomnost druhu je v modelovaném prostředí předpokládána). Pro tyto funkce environmentálních dat se užívá termínu "features" ("vlastnosti") a mohou nabývat několika různých forem. Nejlepší pravděpodobnostní distribuce je ta, která kombinuje rovnováhu mezi 1) přidělováním nejvyšších pravděpodobností k lokalitám prezence v kontrastu s pozadím s 11

12 náhodnými lokalitami s žádnými záznamy o přítomnosti druhu a 2) zajištěním dostatečného srovnání mezi manipulovanými environmentálními daty ("features") a aktuálními environmentálními daty spojenými s lokalitami přítomnosti druhu (Phillips et al. 2004, Phillips et al. 2006, Phillips & Dudík 2008, Phillips et al. 2009). Aplikace modelovacích přístupů rozšiřuje možnosti výzkumu od šetření šíření emergujících nemocí po vylepšené včasné detekce prostřednictvím aplikace rizikových přístupů při sledování nemoci. Antropogeničtí původci emergence nemoci se budou pravděpodobně vyskytovat i nadále a jejich vliv poroste. Z tohoto důvodu by měly být průzkumy nově se objevujících nemocí navrhovány způsobem, který produkuje data nezbytná ke spuštění modelů jejich šíření a dopadu tak, aby mohla být identifikována a testována patřičná opatření zabraňující jejich dalšímu šíření. Část této práce využívá nového způsobu tvorby environmentálních dat k modelování distribuce Bd v podmínkách ČR (Civiš et al. 2013a; Přílohy č. 1, 11). 12

13 2. Cíle disertační práce systematický monitoring Bd v ČR, definice reálného a potenciálního výskytu Bd v ČR, porovnání citlivosti českých druhů vůči Bd a identifikace druhů s nejvyšší prevalencí nemoci, srovnání ČR s Evropou, identifikace vektorových druhů, které mohou nemoc šířit do nových oblastí. Základním cílem disertační práce byl první systematický monitoring chytridiomykózy v ČR včetně porovnání citlivosti druhů a definice reálného i potenciálního výskytu nemoci u nás. Navazujícím cílem bylo identifikování oblastí s významnějším výskytem nemoci. 13

14 3. Metodika Pro splnění hlavních cílů bylo nejprve nutné provést vzorkování pomocí stěrů pokožky pro následnou qpcr (quantitative Polymerase Chain Reaction) detekci na různých druzích a současně tak, aby vzorkované populace rovnoměrně pokryly jejich areál výskytu v ČR. 3.1 Výběr druhů Prioritními druhy byly Bombina bombina a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), druhy s pravděpodobně nejvyšším zastoupením Bd v populacích u nás (Civiš et al. 2010; Příloha č. 7). V rámci ČR byly přednostně vzorkovány lokality monitorované AOPK ČR a lokality v blízkosti těch s již prokázaným výskytem Bd. Zde proběhlo vzorkování, a to jak na kuňkách, tak na všech syntopických druzích, s přihlédnutím k získaným výjimkám ze zákazů u zvláště chráněných druhů ( 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Kvůli zvýšení efektivnosti finančně náročných genetických analýz byly tyto vzorky analyzovány jako směsné (cca po pěti kusech). V dalších letech byly vzorkovány pouze ty lokality, kde byla prokázána přítomnost patogenu s tím, že analyzovány byly již jednotlivé vzorky (možnost identifikovat nakažené zvíře). Současně s terénním průzkumem byl provozován systém hlášení podezřelých jedinců přes webový formulář na adrese chytrid.herp.cz/formular.html, umožňující komukoliv zanést data o potenciálně nakažených obojživelnících na území ČR. Po celou dobu řešení projektu byla část finančních prostředků vyhrazena pro odběry vzorků z lokalit, kde došlo k nevysvětlitelným úmrtím obojživelníků a u všech veřejností nahlášených a odůvodněných podezření na nemoc. 3.2 Vzorkování Odběr kožního materiálu živých obojživelníků byl prováděn na základě stěrů pokožky standardizovanými výtěrkami (dryswab mw100 finetip) a podle uznávané metodiky (http://amphibiaweb.org/chytrid/swab_instruction07.pdf, verze z ). Všichni vzorkovaní jedinci byli měřeni, váženi a detailně fotografováni (pro možnou zpětnou detekci změn na pokožce pozitivních). Způsob odběru vzorků představoval zcela neinvazivní metodu nepoškozující jedince. Celková doba manipulace s jedním živočichem se pohybovala v řádu desítek sekund. Ovzorkovaný jedinec byl neprodleně navrácen na stejné místo, kde byl odchycen. Byl kladen důraz na dodržování veškerých preventivních hygienických opatření 14

15 (např. Civiš et al. 2010; Příloha č. 7) a s jedinci bylo manipulováno pouze na základě udělených výjimek od příslušných orgánů státní správy. V případě nálezu mrtvých jedinců došlo k odstřihnutí dvou posledních článků prstů a tyto pak byly umístěny do zkumavky s 95 % lihem. 3.3 Analýza vzorků U vzorků (stěrů z pokožky obojživelníků) byla provedena qpcr analýza na přítomnost Bd, již zajištěná na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (kontaktní osoba Mgr. Vojtech Baláž), se kterou v tomto ohledu řešitelé projektu spolupracují. Jde o jediné pracoviště v ČR, které tyto analýzy provádí (dříve jsme v tomto směru spolupracovali se Zoologickým institutem v Londýně, jmenovitě s T. W. J. Garnerem). Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, společně s kolektivem řešitele disertační práce, jsou jedinými pracovišti, která se touto problematikou v ČR zabývají. 3.4 Zpracování dat Po obdržení výsledků genetických analýz stěrů byly identifikovány lokality s pozitivními nálezy chytridiomykózy a byla provedena zpětná kontrola fotodokumentace pro identifikaci možných vizuálních projevů nemoci u nakažených jedinců. Intenzita nákazy byla porovnána v rámci druhů i mezi pohlavími a věkovými stádii juvenil subadult adult. Výše uvedený rozsah vzorkování umožnil modelovat prostorové rozšíření výskytů chytridiomykózy v ČR. Po zanesení veškerých souřadnic pozitivních lokalit do aplikace ArcGIS a přípravě vhodných podkladových dat byly zkoumány vztahy pozitivních nálezů s faktory prostředí pomocí aplikace MaxEnt (Příloha č. 8). K tomu účelu byl vytvořen datový soubor s vrstvami představujícími environmentální proměnné specifické pro ČR (dostupný na Metodický postup tvorby podkladových environmentálních vrstev představuje Supporting online material k článku Přílohy č. 1. Předpokládaný model rozšíření Bd na území ČR z hlediska klimatu, nadmořské výšky a dalších abiotických faktorů je též součástí tohoto článku. Tento model může být v budoucnu na základě dalších pozitivních nálezů zpřesňován a ověřován přímo v terénu. Se zvyšující se přesností by mohl posloužit jako účinná ochranářská pomůcka při snaze zabránit dalšímu 15

16 šíření nemoci a k vytipování "Bd hotspotů" (místa, odkud se nemoc šíří dále do krajiny rezervoáry Bd) a "Bd refugií" (místa bez Bd útočiště zdravých jedinců). 16

17 4. Výsledky Na základě výsledků počátečních detekcí a pozorování z okolních států byly stanoveny prioritní druhy, na které se monitoring zaměřil. Toto zacílení tak umožnilo nejefektivněji zmapovat distribuci Bd v ČR. Zvoleny byly Bombina bombina, Bombina variegata a Pelophylax spp., druhy s pravděpodobně nejvyšším zastoupením Bd v populacích u nás (Přílohy č. 12, 13). Zpětná analýza evropského datového souboru později potvrdila vysokou citlivost vůči Bd u rodů Bombinatoriade a Alytidae (Baláž et al. 2013c; Příloha č. 4). V rámci ČR byly přednostně vzorkovány lokality monitorované AOPK ČR a lokality v blízkosti těch s již prokázaným výskytem Bd. Přeshraniční spoluprací byly současně získávány vzorky z okolních států i mimo Evropu, sloužící zejména k porovnání zahraničních a domácích výsledků (Civiš et al. 2013b; Příloha č. 5). Rozšíření Bd se zdá být značné, avšak údaje o její přesné geografické distribuci a hostitelských druzích v podmínkách střední a východní Evropy zůstává stále málo probádané a jde zpravidla o dílčí studie obsahující značné geografické a taxonomické mezery (Czeczuga et al. 2011; Sztatecsny & Glaser 2011; Civiš et al. 2012; Sura et al. 2012; Příloha č. 6). Souborné hodnocení působení nemoci na infikované populace v ČR v porovnání s celou Evropou bylo publikováno a je uvedeno v Příloze č. 4. K doplnění celkového obrazu rozšíření chytridiomykózy je třeba ještě mnoha mapovacích průzkumů na řadě dosud netestovaných druhů. Přesto výzkum kolektivu autora za pomoci stěrů z pokožky a standardních protokolů pro detekci Bd pomocí qpcr (Boyle et al. 2004) nemoc identifikoval u 41 z 466 (9 %) vzorkovaných obojživelníků (Baláž et al. 2013b; Příloha č. 2). Lze shrnout, že dodnes byla chytridiomykóza zaznamenána u 29 evropských druhů obojživelníků. U nás a na území okolních států byla infekce Bd zaznamenána již u 13 z celkového počtu 21 našich druhů obojživelníků. Přímo z našeho území jsou známy pozitivní nálezy u Bufo bufo, ropuchy krátkonohé (Bufo calamita), ropuchy zelené (Bufo viridis), čolka horského (Ichthyosaura alpestris), Pelophylax spp., Bombina bombina a Bombina variegata. Tři posledně jmenované druhy se zřejmě řadí mezi plošně nejnakaženější v rámci střední Evropy. Výsledky českých analýz poukázaly na stálou střední míru infekce u rodu Bombina a nadprůměrné hodnoty prevalence u Pelophylax spp. (Baláž et al. 2013b, Příloha č. 2). V rámci evropského vzorkování vodních skokanů byly výsledky mezi lokalitami vysoce variabilní a tento rod tak může být využit ke studiu faktorů určujících prevalenci a dopad nemoci. Dosud získané údaje naznačují, že jeho populace nejsou přímo ohrožené 17

18 chytridiomykózou, avšak absence klinických příznaků předurčuje tento druh jako přenašeče nemoci do nových míst (Baláž et al. 2013c; Příloha č. 4). Prevalence nemoci u domácích druhů je podobná ostatním státům střední Evropy, přičemž nebyly zaznamenány žádné události snižování početnosti či vymírání populací v důsledku chytridiomykózy (Civiš et al. 2010, 2012; Přílohy č. 6, 7, 10, 13), což je v souladu se studiemi okolních států (Ohst et al. 2011; Sztatecsny & Glaser 2011). Během pěti let vzorkování byly identifikovány řádově pouze jednotky kusů úhynů u Bufo viridis a Bombina variegata, nesoucích velké množství zoospor Bd. Oba druhy však vykazovaly schopnost se z infekce vyléčit (Baláž et al. 2013a, 2013b; Přílohy č. 2, 3). Na základě nasbíraných dat byly v rámci ČR definovány oblasti s významnějším výskytem nemoci. Propojením vrstev environmentálních proměnných s vrstvou s výskyty Bd pomocí aplikace ArcGIS a MaxEnt byl sestaven model potenciální distribuce chytridiomykózy u nás. Výsledný model zobrazuje pravděpodobný výskyt nemoci na území ČR a může být použit pro zacílení managementových opatření zabraňujících šíření nemoci do dalších oblastí. Pravděpodobnější výskyt Bd model předpovídá zejména v nížinách ( m n. m.). Nejdůležitější vysvětlující proměnné představovaly srážky nejteplejšího čtvrtletí (21,7 %), sezónnost srážek (16,1 %), průměrná teplota nejteplejšího čtvrtletí (13,2 %) a faktor vlivu člověka (12,8 %). Prahování modelu vedlo ke značnému rozdrobení předpovídané prezence, což přímo souvisí i s rozlišením podkladových map environmentálních proměnných. Nově vzniklé podkladové mapy s vysokým rozlišením rovněž nabízejí širší možnosti modelování na různých organismech (Civiš et al. 2013a; Přílohy č. 1, 9). Veškeré výsledky výzkumu prováděného v rámci doktorského studia byly průběžně publikovány na vědeckých konferencích, v popularizačních recenzovaných časopisech, odborných recenzovaných časopisech a časopisech s impakt faktorem. Významnější výstupy výzkumu byly řešeny formou mezinárodní spolupráce studentů a odborníků na problematiku chytridiomykózy. Kompletní seznam publikovaných výstupů je uveden v kapitole 7. 18

19 5. Závěr Snahou této práce bylo zejména získání nových poznatků o působení a rozšíření chytridiomykózy na území ČR. Po genetickém rozboru vzorků bylo možné rozšíření nemoci hodnotit na úrovni druhové i geografické. Přítomnost Bd lze očekávat u všech domácích druhů, přičemž její vyšší kumulaci nalézáme u rodů Bombina a Pelophylax spp., které je možné potenciálně považovat za vektory rozšiřující nemoc do nových oblastí. Přes veškeré hrozby, kterými Bd disponuje, nenacházíme na nakažených jedincích vizuální příznaky nemoci. Množství zoospor u nakažených jedinců odpovídající evropskému průměru. Nízká mortalita vlivem nemoci, ale i její samotná přítomnost u odolnějších druhů, jen podtrhává nepatrný vliv nemoci na populace našich obojživelníků v porovnání s působením ostatních negativních vlivů, avšak nevylučuje jejich synergické působení. Z prostorového hlediska lze očekávat lokální rozšíření nemoci po celém území ČR, přičemž v menších nadmořských výškách v oblastech hustě obydlených a člověkem značně přeměněných není vyloučena její vyšší kumulace. Od roku 2008 se náš tým zaměřuje na informovanost odborné i laické veřejnosti o přítomnosti nemoci, jejím možném působení, prevenci šíření, kontrole trhu s terarijními zvířaty, dezinfekci aj. Veřejnost se překvapivě k tomuto problému nestaví netečně a nadále dochází k realizaci řady projektů, které pomáhají populacím obojživelníků ohrožených nejen chytridiomykózou. Naděje na udržení životaschopných populací a jejich zachování pro budoucí generace tak stále existuje. 19

20 6. Použitá literatura Baláž V., Kubečková M., Civiš P., Rozínek R., Vojar J. 2013a: Fatal chytridiomycosis and infection loss observed on wildinfected toads in captivity. Acta Veterinaria Brno, manuskript přijat k publikování Baláž V., Vojar J., Civiš P., Šandera M., Rozínek R. 2013b: Assessing the risk of chytridiomycosis to amphibians using surveillance data from Czech Republic: recognising the culprits from victims. Diseases of Aquatic Organisms, submitováno Baláž V., Vörös J., Civiš P., Vojar J., Hettyey A., Sós E., Dankovics R., Jehle R., Christiansen D. G., Clare F., Fisher M., Garner T. W. J., Bielby J. 2013c: Assessing risk and guidance on monitoring of Batrachochytrium dendrobatidis in Europe through identification of taxonomic selectivity of infection. Conservation Biology, manuskript přijat k publikování Beck J. & Sieber A. 2010: Is the spatial distribution of mankind's most basic economic traits determined by climate and soil alone? PLoS ONE, 5: e Berger L. 2001: Diseases in Australia frogs. PhD Thesis. James Cook University. Berger L., Speare R., Daszak P., Green D. E., Cunningham A. A., Goggin C. L., Slocombe R., Ragan M. A., Hyatt A. D., McDonald K. R., Hines H. B., Lips K. R., Marantelli G., Parkes H. 1998: Chytridiomycosis causes amphibian mortality associated with population declines in the rain forests of Australia and Central America. Proceedings of the National Academy of Science, USA, 95: Boyle D. G., Olsen V., Morgan J. A., Hyatt A. D. 2004: Rapid quantitative detection of chytridiomycosis (Batrachochytrium dendrobatidis) in amphibian samples using real-time Taqman PCR assay. Diseases of Aquatic Organisms, 60: Briggs C. J., Vredenburg V. T., Knapp R. A. & Rachowicz L. J. 2005: Investigating the population level effects of chytridiomycosis: an emerging infectious disease of amphibians. Ecology, 86(12): Civiš P., Vojar J., Baláž V. 2010: Chytridiomykóza, hrozba pro naše obojživelníky? Ochrana přírody, 65(4): Civiš P., Vojar J., Baláž V. 2012: Current state of Bd occurrence in the Czech Republic. Herpetological Review, 43: Civiš P., Vojar J., Baláž V. 2013a: Utilizing custom data for large scale species distribution modeling: demonstrated on Batrachochytrium dendrobatidis in the Czech Republic. Journal for Nature Conservation, submitováno Civiš P., Vojar J., Baláž V., Kohutka A., Ulbrichová I., Dvořák V. 2013b: Sampling for Batrachochytrium dendrobatidis in Russia. Herpetological Journal, 23: Czeczuga B., Semeniuk A., Czeczuga-Semeniuk E. 2011: Chytridiomycosis in three species of Rana genus from northeastern Poland. Current Trends in Microbiology, 7:

21 Department of the Environment and Heritage. Threat abatement plan, Infection of amphibians with chytrid fungus resulting in chytridiomycosis. Commonwealth of Australia 2006, (http://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/publications/tap/chytrid/index.html, verze z ). Fischer M. C., Bosch J., Yin Z., Stead D. A., Walker J., Selway L., Brown A. J. P., Walker L. A., Gow N. A. R., Stajich J. E., Garner T. W. J. 2009: Proteomic and phenotypic profiling of the amphibian pathogen Batrachochytrium dendrobatidis shows that genotype is linked to virulence. Molecular Ecology, 18: Frías Alvarez P., Vredenburg V. T., Familiar López M., Longcore J. E., González Bernal E., Santos Barrera G., Zambrano L., Parra Olea G. 2008: Chytridiomycosis Survey in Wild and Captive Mexican Amphibians. Ecohealth, 5: Garner T. W. J., Walker S., Bosch J., Hyatt A. D., Cunningham A. A., Fisher M. C. 2005: Chytrid fungus in Europe. Emerging Infectious Diseases, 11(10): Kilpatrick A. M., Briggs C. J., Daszak P. 2010: The ecology and impact of chytridiomycosis: an emerging disease of amphibians. Trends in Ecology & Evolution, 25(2): La Marca E., Lips K. R., Lötters S., Puschendorf R., Ibáñez R., Ruenda Almonacid J. V., Schulte R., Marty C., Castro F., Manzanilla Puppo J., García Pérez J. E., Bolaños F., Chaves G., Pounds J. A., Toral E., Young B. E. 2005: Catastrophic Population Declines and Extinctions in Neotropical Harlequin Frogs (Bufonidae: Atelopus). Biotropica, 37(2): Longcore J. E., Pessier A. P. & Nichols D. K. 1999: Batrachochytrium dendrobatidis gen et sp. nov., a chytrid pathogen to amphibians. Mycologia, 91: Martel A., Spitzen-van d. S., Blooi M., Bert W., Ducatelle R., Fisher M. C., Woeltjes A., Bosman W., Chiers K., Bossuyt F., Pasmans F. 2013: Batrachochytrium salamandrivorans sp. nov. causes lethal chytridiomycosis in amphibians. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(38): Mendelson J. R., Lips K. R., Gagliardo R. W., Rabb G. B., et al. 2005: Confronting amphibian declines and extinctions - Amphibian Conservation Summit Declaration. Science Supporting Online Material, (www.sciencemag.org/cgi/content/full/313/5783/48/dc1, verze z ). Morehouse E. A., James T. Y., Ganley A. R. D., Vilgaly R., Berger L., Murphy P. J., Longcore J. E. 2003: Multilocus sequence typing suggests the chytrid pathogen of amphibians is a recently emerged clone. Molecular Ecology, 12: Ohst T., Gräser Y., Mutschmann F., Plötner J. 2011: Neue Erkenntnisse zur Gefährdung europäischer Amphibien durch den Hautpilz Batrachochytrium dendrobatidis. Zeitschrift für Feldherpetologie, 18: Phillips S. J., Anderson R. P., Schapire R. E. 2006: Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling, 190: Phillips S. J., Dudík M. 2008: Modelling of species distributions with Maxent: new extensions and a comprehensive evaluation. Ecography, 31:

22 Phillips S. J., Dudík M., Schapire R.E. 2004: A maximum entropy approach to species distribution modeling. Proceedings of the Twenty First International Conference on Machine Learning, Phillips S.J., Dudík M., Elith J., Graham C.H., Lehmann A., Leathwick J., Ferrier S. 2009: Sample selection bias and presence-only distribution models: implications for background and pseudo-absence data. Ecological Applications, 19: Pounds A. J., Bustamante M. R., Coloma L. A., Consuegra J. A., Fogden M. P. L., Foster P. N., la Marca E., Masters K. L., Merino Viteri A., Puschendorf R., Ron S. R., Sanchez Azofeifa G. A., Still C. J., Young B. E : Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global warming. Nature, 439: Rollins-Smith L. A., Carey C., Conlon J. M., Reinert L. K., Doersam J. K., Bergman T., Silberring J., Lankinen H. & Wade D. 2003: Activities of temporin family peptides against the chytrid fungus (Batrachochytrium dendrobatidis) associated with global amphibian declines. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47: Skerratt L. F., Berger L., Speare R., Cashins S., McDonald K. R., Phillott A. D., Hines H. B. & Kenyon N. 2007: Spread of chytridiomycosis has caused the rapid global decline and extinction of frogs. EcoHealth, DOI: /s Sura P., Janulis E., Profus P. 2010: Chytridiomikoza śmiertelne zagrożenie dla płazów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 66(6): Sztatecsny M., Glaser F From the eastern lowlands to the western mountains: first records of the chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis in wild amphibian populations from Austria. Herpetological Journal, 21: Thrush M. A., Murray A. G., Brun E., Wallace S., Peeler E. J. 2011: The application of risk and disease modelling to emerging freshwater diseases in wild aquatic animals. Freshwater biology, 56(4): Voyles J., Young S., Berger L., Campbell C., Voyles W. F., Dinudom A., Cook D., Webb R., Alford R. A., Skerratt L. F., Speare R. 2009: Pathogenesis of Chytridiomycosis, a Cause of Catastrophic Amphibian Declines. Science, 326: Williams E. S., Yuill T., Artois M., Fischer J., Haigh S. A. 2002: Emerging infectious diseases in wildlife. Revue Scientifique et Technique Office International des Epizooties, 21(1): Wood L. R., Griffiths R. A., Schley L. 2009: Amphibian chytridiomycosis in Luxembourg. Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois, 110:

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU Less known species of the legumes for potential growing in arid climate conditions Pelikán J. 1, Knotová D. 1, Raab S.

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem - autorské řešení 1) K jednotlivým bodům na mapě Severní Ameriky přiřaďte

Více

CITI-SENSE. Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií

CITI-SENSE. Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií CITI-SENSE Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií Call: FP7-ENV-2012.6.5-1 Developing community-based environmental monitoring and

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering DOCTORAL THESIS CERN-THESIS-2015-137 15/10/2015 Search for B! µ + µ Decays with the Full Run I Data of The ATLAS

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ.

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ. ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/1,

Více

If there is any inconsistency of weather forecast between Local Weather Station and this unit, the Local Weather Station's forecast should prevail. The trend pointer displayed on the LCD indicates the

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 25 Číslo 6, 2010 MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH E. Lajtkepová Došlo: 26. srpna 2010 Abstract LAJTKEPOVÁ, E.: The

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009 Tvorba datového modelu Identifikace entit

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol. Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz 54 % of arable land - problems with water erosion velikost pozemků

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/1, 15 Praha 5, Jinonice, Česká republika 1 Identifikace metodou: Identification by the method: Objekt: Building:

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky Methods for inventory and biodiversity evaluation of tree layer SBORNÍK ZE

Více

VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII

VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII Kartografické listy, 2008, 16. Radim TOLASZ VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII Tolasz, R.: Using of map products for meteorology and climatology. Kartografické listy 2008, 16, 16 figs.,

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Typy a zdroje kontaminace půd

Typy a zdroje kontaminace půd Faktory ovlivňující difuzní kontaminaci lesních půd Milan SÁŇKA Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - RECETOX, sanka@recetox.muni.cz Typy a zdroje

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

AŤ ŽIJE MEFANET! VYUŽIJE MEFANET NOVÉ TECHNOLOGIE PRO PODPORU VÝUKY?

AŤ ŽIJE MEFANET! VYUŽIJE MEFANET NOVÉ TECHNOLOGIE PRO PODPORU VÝUKY? AŤ ŽIJE MEFANET! VYUŽIJE MEFANET NOVÉ TECHNOLOGIE PRO PODPORU VÝUKY? VIVAT MEFANET! WILL MEFANET TAKE ADVANTAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR LEARNING SUPPORT? M. Vejražka, Č. Štuka, S. Štípek 1. lékařská fakulta

Více

výrobky Z plastů plastic products

výrobky Z plastů plastic products výrobky Z plastů plastic products 285 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 443 285 Výrobky z plastů Plastic Products 444 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s.

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více