ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výskyt a potenciální dopady chytridiomykózy v České republice Disertační práce Autor: Ing. Petr Civiš Školitel: prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. Praha 2013

2

3 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré zdroje, prameny a literatura, které jsem v práci použil, jsou řádně citovány s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. V Kutné Hoře dne

4 Za významnou pomoc při tvorbě a vedení práce upřímně děkuji Ing. Jiřímu Vojarovi, Ph.D. a Mgr. Vojtechovi Balážovi, Ph.D. Výzkum byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci národního programu Ochrana biodiverzity projekty č a , Technologickou agenturou ČR projektem č. TA , z části projektem OPAL (Obojživelníci, plazi a lidé), realizovaným za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, dále grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR projektem č. MSM , Interní grantovou agenturou FŽP ČZU v Praze projekty č , , /423134, 42900/1312/3114, a 42110/1313/3111 a Magistrátem hl. m. Prahy projektem č. OOP/A579/2007. Manipulace se zvláště chráněnými druhy obojživelníků (stěry z pokožky) byla prováděna na základě udělené výjimky podle 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

5 Abstrakt: Závažným onemocněním chytridiomykózou bylo celosvětově postiženo více než 350 druhů obojživelníků, přičemž téměř desetina z nich kvůli této nemoci vyhynula. Houba Batrachochytrium dendrobatidis způsobující tuto nemoc je v současnosti rozšířena na všech kontinentech kromě Antarktidy. Komplexní monitoring provedený kolektivem autora disertační práce objevil tuto nemoc na území České republiky u ropuchy obecné (Bufo bufo), ropuchy zelené (Bufo viridis), čolka horského (Ichthyosaura alpestris), skokanů zelených (Pelophylax spp.), kuňky obecné (Bombina bombina) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata). Předkládaný soubor prací shrnuje doposud známé informace o působení tohoto patogenu na území České republiky, srovnává jeho vliv na populace obojživelníků v evropském kontextu a prostřednictvím distribučního modelování předpovídá potenciální rozšíření nemoci na našem území. Klíčová slova: Batrachochytrium dendrobatidis, houbové onemocnění, chytridiomykóza, PCR, obojživelníci, vymírání obojživelníků, kuňka obecná, Bombina bombina, distribuční modelování druhů, MaxEnt

6 Abstract: Chytridiomycosis is an emerging infectious disease that has been so far found in more than 350 amphibian species. One tenth of these species has died off because of this disease. By now, the pathogen chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis can be found on all continents except Antarctica. Complex monitoring performed by the author's team found this disease in the following czech amphibians: Bufo bufo, Bufo viridis, Ichthyosaura alpestris, Pelophylax spp., Bombina bombina and Bombina variegata. Presented set of papers summarises all up to date information about the pathogen's incidence in the Czech Republic, compares its impact on amphibian populations in the European context and throughout incorporating distribution modelling techniques predicts the disease's potential distribution in our country. Key words: Batrachochytrium dendrobatidis, chytrid fungus, chytridiomycosis, PCR, amphibians, amphibian declines, Fire bellied Toad, Bombina bombina, species distribution modeling, MaxEnt

7 Obsah: OBSAH: ÚVOD Chytridiomykóza Distribuční modelování CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE METODIKA Výběr druhů Vzorkování Analýza vzorků Zpracování dat VÝSLEDKY ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH

8 1. Úvod 1.1 Chytridiomykóza V 90. letech minulého století bylo objeveno v Austrálii a Střední Americe dosud neznámé onemocnění obojživelníků, vyvolané chytridiomycetní houbou Batrachochytrium dendrobatidis (dále jen Bd), (Berger et al. 1998, Longcore et al. 1999, Obr. č. 1). Nemoc byla nazvána chytridiomykózou a od té doby byla Bd identifikována u více než 350 druhů obojživelníků a podílela se na vyhynutí řady populací, ale i celých druhů (Briggs et al. 2005, Fischer et al. 2009). Jde doposud o jediný známý druh chytridiomycetní houby, který je patogenní i pro obratlovce (Williams et al. 2002). Obr. č. 1: Obrázek zoosporangia Bd pořízený rastrovacím elektronovým mikroskopem. Na obrázku jsou dobře viditelné výpustní trubice (discharge tubes) a příchytné rhizoidy kotvící sporangia k povrchu. Úsečka má délku 10 μm (Berger 2001). V Evropě byla Bd zjištěna u třetiny (29) volně žijících obojživelníků na území 18 států (Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie), (Garner et al. 2005, Wood et al. 2009, Civiš et al. 2012, Příloha č. 6). V Africe decimovala populace nejméně tří druhů, v Austrálii a Novém Zélandě 52 druhů a v Americe 39 druhů (Garner et al. 2005, Wood et al. 2009). Zdokumentované extinkce vlivem chytridiomykózy zahrnují nejméně 35 druhů, konkrétně tlamorodek zázračných (Rheobatrachus silus), tlamorodek větších (Rheobatrachus vitellinus), paropuch ostronosých (Taudactylus acutirostris), paropuch skokanovitých (Taudactylus diurnus) (Berger et al. 1998), ropuch zlatých (Bufo periglenes) (Pounds et al. 2006) a 30 druhů rodu Atelopus (La Marca et al. 2005). 8

9 V České republice (ČR) se její přítomnost začala zjišťovat teprve v roce 2008 a byla potvrzena u ropuchy obecné (Bufo bufo) a zelených skokanů (Pelophylax spp.) v Praze a okolí (Příloha č. 16). V roce 2010 byla objevena nákaza rovněž u kuňky obecné (Bombina bombina) z oblasti mosteckých výsypek (Příloha č. 15). Navazující cílený monitoring nemoci provedený kolektivem autora této práce (31 unikátních lokalit) prokázal přítomnost tohoto patogenu u 9 z 15 testovaných druhů obojživelníků zejména u rodu Bombina a Pelophylax spp., kteří patrně fungují jako přenašeči Bd do nových oblastí (Baláž et al. 2013c; Příloha č. 4). Vzhledem k nedávnému objevení se o působení nemoci ví doposud velmi málo. Rozsah letálního působení na obojživelníky zpravidla souvisí se změnami prostředí (Mendelson et al. 2005) a funkcí kožních peptidů (Rollins Smith et al. 2003). Následkem poruchy osmoregulačních funkcí kůže dochází zpravidla po několika dnech od nakažení k poruchám vedení vzruchů a nakonec k srdeční zástavě (Voyles et al. 2009). V současnosti se výzkum zabývá zkoumáním genetické diverzity linií Bd (Morehouse et al. 2003) a zkoumáním celého genotypu (Fischer et al. 2009). Řada publikací se věnuje objevení nemoci v nových regionech (Civiš et al. 2012, 2013b; Příloha č. 5, 6), u volně žijících i uměle chovaných obojživelníků (Fríaz Alvarez et al. 2008), včetně retrospektivních analýz. Rovněž dochází k hodnocení dopadů chytridiomykózy na obojživelníky z hlediska synergického působení faktorů podnebí, počasí, kožních peptidů, pesticidů, virulence jednotlivých kultur Bd atd. (Kilpatrick 2010). Za zmínku stojí i objevení nového, dosud nedetekovatelného druhu chytridiomycét, který je blízce příbuzný Bd. Tento druh pojmenovaný Batrachochytrium salamandrivorans způsobuje chorobné rohovatění kůže mloků skvrnitých (Salamandra salamandra) a vyznačuje se vysokou mortalitou infikovaných jedinců (Martel et al. 2013). Z hlediska ochranářské činnosti bývají obecně hlavní zdroje zaměřovány na výzkum, kontrolu a řízení chytridiomykózy. V Austrálii, kde mají s nákazou dlouholeté zkušenosti, byl vytvořen plán na zmírnění ohrožení tímto patogenem (Threat Abatement Plan, Skerratt et al. 2007). Doporučení tohoto plánu zahrnuje otázky karantény, projekty obnovy populací ohrožených druhů a budoucí výzkum. Preventivní přístup zabraňující možným negativním dopadům nemoci byl využit i v ČR (Příloha č. 14). 9

10 Přes veškerý vliv globalizace se zdá, že stále existují místa (Asie, Madagaskar,...), kde chytridiomykóza buď zcela chybí, nebyla dosud zjišťována nebo se na obojživelnících vyskytuje v prevalencích nedetekovatelných současnými metodami (Civiš et al. 2013b; Příloha č. 5). Výskyt, promořenost i působení nemoci u nás a v celé střední Evropě byly doposud zkoumány pouze nahodile a na několika lokalitách (Civiš et al. 2012, Baláž et al. 2013c; Přílohy č. 4, 6), ve východní Evropě zpravidla vůbec. Absence systematického výzkumu znemožňuje stanovit potenciální rizika a návrhy efektivních ochranářských opatření. 1.2 Distribuční modelování Emergující (nově se objevující) nemoci v současnosti představují významné ekologické i ekonomické ohrožení organismů sladkých vod (Thrush et al. 2011). Moderní doba s sebou přinesla dostupnost detailních environmentálních dat, spolu s levnými a výkonnými počítači. Obojí vedlo k rychlému vývoji a nárůstu využití predikčního modelování environmentálních požadavků druhů a jejich geografické distribuce. Pro některé druhy jsou k dispozici podrobná data o jejich prezenci/absenci na konkrétních lokalitách, což umožňuje využití různých druhů standartních statistických metod (Phillips et al. 2006). Nicméně údaje o absenci pro většinu druhů často chybí. V této práci byla využita jedna z modelovacích technik prostorová a časová analýza, konkrétně metoda MaxEnt (Příloha č. 8). MaxEnt existuje i v podobě počítačového algoritmu, který umožňuje uživatelům provádět výpočty "Maximální entropie geografické distribuce druhů" ("Maximum entropy modelling of species geographic distributions"). Tento program byl napsán následujícími autory: Steven Phillips, Miro Dudík a Rob Schapire, s podporou AT&T Labs-Research, Princeton University a Centra pro Biodiverzitu a Ochranu přírody, Amerického přírodovědného muzea. 10

11 Obr. č. 2: Grafická ukázka modelování "vhodnosti" (pravděpodobnost výskytu) v programu MaxEnt (Beck & Sieber 2010). Klíčová úloha tohoto programu umožňujícího modelování maximální entropie spočívá v tom, že počítá predikce geografické distribuce druhů (Obr. č. 2) jen za použití záznamů o přítomnosti. Nepoužívá tudíž data o absenci druhu. Tento software používá metody optimalizace tak, aby našel nejlepší model, který předpovídá pravděpodobnostní distribuci druhu napříč geografickým prostorem jako funkci environmentálních proměnných spojených s tímto prostorem. Pravděpodobnostní distribuce, která je vypočtena jako "nejlepší" je ta, která je v souladu s tím, co je pozorováno (data o prezenci a environmentální podmínky spojené s těmito daty) ale také ta, která vytváří nejméně nepřirozené prognózy o zbytku distribuce ta by měla být co nejjednotnější. Program předpokládá, že pravděpodobnostní distribuce je Gibbsova distribuce, což je suma všech vážených exponenciálních funkcí environmentálních dat, normalizovaná tak, že celková pravděpodobnostní distribuce napříč geografickým prostorem se v součtu rovná jedné (tj. přítomnost druhu je v modelovaném prostředí předpokládána). Pro tyto funkce environmentálních dat se užívá termínu "features" ("vlastnosti") a mohou nabývat několika různých forem. Nejlepší pravděpodobnostní distribuce je ta, která kombinuje rovnováhu mezi 1) přidělováním nejvyšších pravděpodobností k lokalitám prezence v kontrastu s pozadím s 11

12 náhodnými lokalitami s žádnými záznamy o přítomnosti druhu a 2) zajištěním dostatečného srovnání mezi manipulovanými environmentálními daty ("features") a aktuálními environmentálními daty spojenými s lokalitami přítomnosti druhu (Phillips et al. 2004, Phillips et al. 2006, Phillips & Dudík 2008, Phillips et al. 2009). Aplikace modelovacích přístupů rozšiřuje možnosti výzkumu od šetření šíření emergujících nemocí po vylepšené včasné detekce prostřednictvím aplikace rizikových přístupů při sledování nemoci. Antropogeničtí původci emergence nemoci se budou pravděpodobně vyskytovat i nadále a jejich vliv poroste. Z tohoto důvodu by měly být průzkumy nově se objevujících nemocí navrhovány způsobem, který produkuje data nezbytná ke spuštění modelů jejich šíření a dopadu tak, aby mohla být identifikována a testována patřičná opatření zabraňující jejich dalšímu šíření. Část této práce využívá nového způsobu tvorby environmentálních dat k modelování distribuce Bd v podmínkách ČR (Civiš et al. 2013a; Přílohy č. 1, 11). 12

13 2. Cíle disertační práce systematický monitoring Bd v ČR, definice reálného a potenciálního výskytu Bd v ČR, porovnání citlivosti českých druhů vůči Bd a identifikace druhů s nejvyšší prevalencí nemoci, srovnání ČR s Evropou, identifikace vektorových druhů, které mohou nemoc šířit do nových oblastí. Základním cílem disertační práce byl první systematický monitoring chytridiomykózy v ČR včetně porovnání citlivosti druhů a definice reálného i potenciálního výskytu nemoci u nás. Navazujícím cílem bylo identifikování oblastí s významnějším výskytem nemoci. 13

14 3. Metodika Pro splnění hlavních cílů bylo nejprve nutné provést vzorkování pomocí stěrů pokožky pro následnou qpcr (quantitative Polymerase Chain Reaction) detekci na různých druzích a současně tak, aby vzorkované populace rovnoměrně pokryly jejich areál výskytu v ČR. 3.1 Výběr druhů Prioritními druhy byly Bombina bombina a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), druhy s pravděpodobně nejvyšším zastoupením Bd v populacích u nás (Civiš et al. 2010; Příloha č. 7). V rámci ČR byly přednostně vzorkovány lokality monitorované AOPK ČR a lokality v blízkosti těch s již prokázaným výskytem Bd. Zde proběhlo vzorkování, a to jak na kuňkách, tak na všech syntopických druzích, s přihlédnutím k získaným výjimkám ze zákazů u zvláště chráněných druhů ( 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Kvůli zvýšení efektivnosti finančně náročných genetických analýz byly tyto vzorky analyzovány jako směsné (cca po pěti kusech). V dalších letech byly vzorkovány pouze ty lokality, kde byla prokázána přítomnost patogenu s tím, že analyzovány byly již jednotlivé vzorky (možnost identifikovat nakažené zvíře). Současně s terénním průzkumem byl provozován systém hlášení podezřelých jedinců přes webový formulář na adrese chytrid.herp.cz/formular.html, umožňující komukoliv zanést data o potenciálně nakažených obojživelnících na území ČR. Po celou dobu řešení projektu byla část finančních prostředků vyhrazena pro odběry vzorků z lokalit, kde došlo k nevysvětlitelným úmrtím obojživelníků a u všech veřejností nahlášených a odůvodněných podezření na nemoc. 3.2 Vzorkování Odběr kožního materiálu živých obojživelníků byl prováděn na základě stěrů pokožky standardizovanými výtěrkami (dryswab mw100 finetip) a podle uznávané metodiky (http://amphibiaweb.org/chytrid/swab_instruction07.pdf, verze z ). Všichni vzorkovaní jedinci byli měřeni, váženi a detailně fotografováni (pro možnou zpětnou detekci změn na pokožce pozitivních). Způsob odběru vzorků představoval zcela neinvazivní metodu nepoškozující jedince. Celková doba manipulace s jedním živočichem se pohybovala v řádu desítek sekund. Ovzorkovaný jedinec byl neprodleně navrácen na stejné místo, kde byl odchycen. Byl kladen důraz na dodržování veškerých preventivních hygienických opatření 14

15 (např. Civiš et al. 2010; Příloha č. 7) a s jedinci bylo manipulováno pouze na základě udělených výjimek od příslušných orgánů státní správy. V případě nálezu mrtvých jedinců došlo k odstřihnutí dvou posledních článků prstů a tyto pak byly umístěny do zkumavky s 95 % lihem. 3.3 Analýza vzorků U vzorků (stěrů z pokožky obojživelníků) byla provedena qpcr analýza na přítomnost Bd, již zajištěná na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (kontaktní osoba Mgr. Vojtech Baláž), se kterou v tomto ohledu řešitelé projektu spolupracují. Jde o jediné pracoviště v ČR, které tyto analýzy provádí (dříve jsme v tomto směru spolupracovali se Zoologickým institutem v Londýně, jmenovitě s T. W. J. Garnerem). Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, společně s kolektivem řešitele disertační práce, jsou jedinými pracovišti, která se touto problematikou v ČR zabývají. 3.4 Zpracování dat Po obdržení výsledků genetických analýz stěrů byly identifikovány lokality s pozitivními nálezy chytridiomykózy a byla provedena zpětná kontrola fotodokumentace pro identifikaci možných vizuálních projevů nemoci u nakažených jedinců. Intenzita nákazy byla porovnána v rámci druhů i mezi pohlavími a věkovými stádii juvenil subadult adult. Výše uvedený rozsah vzorkování umožnil modelovat prostorové rozšíření výskytů chytridiomykózy v ČR. Po zanesení veškerých souřadnic pozitivních lokalit do aplikace ArcGIS a přípravě vhodných podkladových dat byly zkoumány vztahy pozitivních nálezů s faktory prostředí pomocí aplikace MaxEnt (Příloha č. 8). K tomu účelu byl vytvořen datový soubor s vrstvami představujícími environmentální proměnné specifické pro ČR (dostupný na Metodický postup tvorby podkladových environmentálních vrstev představuje Supporting online material k článku Přílohy č. 1. Předpokládaný model rozšíření Bd na území ČR z hlediska klimatu, nadmořské výšky a dalších abiotických faktorů je též součástí tohoto článku. Tento model může být v budoucnu na základě dalších pozitivních nálezů zpřesňován a ověřován přímo v terénu. Se zvyšující se přesností by mohl posloužit jako účinná ochranářská pomůcka při snaze zabránit dalšímu 15

16 šíření nemoci a k vytipování "Bd hotspotů" (místa, odkud se nemoc šíří dále do krajiny rezervoáry Bd) a "Bd refugií" (místa bez Bd útočiště zdravých jedinců). 16

17 4. Výsledky Na základě výsledků počátečních detekcí a pozorování z okolních států byly stanoveny prioritní druhy, na které se monitoring zaměřil. Toto zacílení tak umožnilo nejefektivněji zmapovat distribuci Bd v ČR. Zvoleny byly Bombina bombina, Bombina variegata a Pelophylax spp., druhy s pravděpodobně nejvyšším zastoupením Bd v populacích u nás (Přílohy č. 12, 13). Zpětná analýza evropského datového souboru později potvrdila vysokou citlivost vůči Bd u rodů Bombinatoriade a Alytidae (Baláž et al. 2013c; Příloha č. 4). V rámci ČR byly přednostně vzorkovány lokality monitorované AOPK ČR a lokality v blízkosti těch s již prokázaným výskytem Bd. Přeshraniční spoluprací byly současně získávány vzorky z okolních států i mimo Evropu, sloužící zejména k porovnání zahraničních a domácích výsledků (Civiš et al. 2013b; Příloha č. 5). Rozšíření Bd se zdá být značné, avšak údaje o její přesné geografické distribuci a hostitelských druzích v podmínkách střední a východní Evropy zůstává stále málo probádané a jde zpravidla o dílčí studie obsahující značné geografické a taxonomické mezery (Czeczuga et al. 2011; Sztatecsny & Glaser 2011; Civiš et al. 2012; Sura et al. 2012; Příloha č. 6). Souborné hodnocení působení nemoci na infikované populace v ČR v porovnání s celou Evropou bylo publikováno a je uvedeno v Příloze č. 4. K doplnění celkového obrazu rozšíření chytridiomykózy je třeba ještě mnoha mapovacích průzkumů na řadě dosud netestovaných druhů. Přesto výzkum kolektivu autora za pomoci stěrů z pokožky a standardních protokolů pro detekci Bd pomocí qpcr (Boyle et al. 2004) nemoc identifikoval u 41 z 466 (9 %) vzorkovaných obojživelníků (Baláž et al. 2013b; Příloha č. 2). Lze shrnout, že dodnes byla chytridiomykóza zaznamenána u 29 evropských druhů obojživelníků. U nás a na území okolních států byla infekce Bd zaznamenána již u 13 z celkového počtu 21 našich druhů obojživelníků. Přímo z našeho území jsou známy pozitivní nálezy u Bufo bufo, ropuchy krátkonohé (Bufo calamita), ropuchy zelené (Bufo viridis), čolka horského (Ichthyosaura alpestris), Pelophylax spp., Bombina bombina a Bombina variegata. Tři posledně jmenované druhy se zřejmě řadí mezi plošně nejnakaženější v rámci střední Evropy. Výsledky českých analýz poukázaly na stálou střední míru infekce u rodu Bombina a nadprůměrné hodnoty prevalence u Pelophylax spp. (Baláž et al. 2013b, Příloha č. 2). V rámci evropského vzorkování vodních skokanů byly výsledky mezi lokalitami vysoce variabilní a tento rod tak může být využit ke studiu faktorů určujících prevalenci a dopad nemoci. Dosud získané údaje naznačují, že jeho populace nejsou přímo ohrožené 17

18 chytridiomykózou, avšak absence klinických příznaků předurčuje tento druh jako přenašeče nemoci do nových míst (Baláž et al. 2013c; Příloha č. 4). Prevalence nemoci u domácích druhů je podobná ostatním státům střední Evropy, přičemž nebyly zaznamenány žádné události snižování početnosti či vymírání populací v důsledku chytridiomykózy (Civiš et al. 2010, 2012; Přílohy č. 6, 7, 10, 13), což je v souladu se studiemi okolních států (Ohst et al. 2011; Sztatecsny & Glaser 2011). Během pěti let vzorkování byly identifikovány řádově pouze jednotky kusů úhynů u Bufo viridis a Bombina variegata, nesoucích velké množství zoospor Bd. Oba druhy však vykazovaly schopnost se z infekce vyléčit (Baláž et al. 2013a, 2013b; Přílohy č. 2, 3). Na základě nasbíraných dat byly v rámci ČR definovány oblasti s významnějším výskytem nemoci. Propojením vrstev environmentálních proměnných s vrstvou s výskyty Bd pomocí aplikace ArcGIS a MaxEnt byl sestaven model potenciální distribuce chytridiomykózy u nás. Výsledný model zobrazuje pravděpodobný výskyt nemoci na území ČR a může být použit pro zacílení managementových opatření zabraňujících šíření nemoci do dalších oblastí. Pravděpodobnější výskyt Bd model předpovídá zejména v nížinách ( m n. m.). Nejdůležitější vysvětlující proměnné představovaly srážky nejteplejšího čtvrtletí (21,7 %), sezónnost srážek (16,1 %), průměrná teplota nejteplejšího čtvrtletí (13,2 %) a faktor vlivu člověka (12,8 %). Prahování modelu vedlo ke značnému rozdrobení předpovídané prezence, což přímo souvisí i s rozlišením podkladových map environmentálních proměnných. Nově vzniklé podkladové mapy s vysokým rozlišením rovněž nabízejí širší možnosti modelování na různých organismech (Civiš et al. 2013a; Přílohy č. 1, 9). Veškeré výsledky výzkumu prováděného v rámci doktorského studia byly průběžně publikovány na vědeckých konferencích, v popularizačních recenzovaných časopisech, odborných recenzovaných časopisech a časopisech s impakt faktorem. Významnější výstupy výzkumu byly řešeny formou mezinárodní spolupráce studentů a odborníků na problematiku chytridiomykózy. Kompletní seznam publikovaných výstupů je uveden v kapitole 7. 18

19 5. Závěr Snahou této práce bylo zejména získání nových poznatků o působení a rozšíření chytridiomykózy na území ČR. Po genetickém rozboru vzorků bylo možné rozšíření nemoci hodnotit na úrovni druhové i geografické. Přítomnost Bd lze očekávat u všech domácích druhů, přičemž její vyšší kumulaci nalézáme u rodů Bombina a Pelophylax spp., které je možné potenciálně považovat za vektory rozšiřující nemoc do nových oblastí. Přes veškeré hrozby, kterými Bd disponuje, nenacházíme na nakažených jedincích vizuální příznaky nemoci. Množství zoospor u nakažených jedinců odpovídající evropskému průměru. Nízká mortalita vlivem nemoci, ale i její samotná přítomnost u odolnějších druhů, jen podtrhává nepatrný vliv nemoci na populace našich obojživelníků v porovnání s působením ostatních negativních vlivů, avšak nevylučuje jejich synergické působení. Z prostorového hlediska lze očekávat lokální rozšíření nemoci po celém území ČR, přičemž v menších nadmořských výškách v oblastech hustě obydlených a člověkem značně přeměněných není vyloučena její vyšší kumulace. Od roku 2008 se náš tým zaměřuje na informovanost odborné i laické veřejnosti o přítomnosti nemoci, jejím možném působení, prevenci šíření, kontrole trhu s terarijními zvířaty, dezinfekci aj. Veřejnost se překvapivě k tomuto problému nestaví netečně a nadále dochází k realizaci řady projektů, které pomáhají populacím obojživelníků ohrožených nejen chytridiomykózou. Naděje na udržení životaschopných populací a jejich zachování pro budoucí generace tak stále existuje. 19

20 6. Použitá literatura Baláž V., Kubečková M., Civiš P., Rozínek R., Vojar J. 2013a: Fatal chytridiomycosis and infection loss observed on wildinfected toads in captivity. Acta Veterinaria Brno, manuskript přijat k publikování Baláž V., Vojar J., Civiš P., Šandera M., Rozínek R. 2013b: Assessing the risk of chytridiomycosis to amphibians using surveillance data from Czech Republic: recognising the culprits from victims. Diseases of Aquatic Organisms, submitováno Baláž V., Vörös J., Civiš P., Vojar J., Hettyey A., Sós E., Dankovics R., Jehle R., Christiansen D. G., Clare F., Fisher M., Garner T. W. J., Bielby J. 2013c: Assessing risk and guidance on monitoring of Batrachochytrium dendrobatidis in Europe through identification of taxonomic selectivity of infection. Conservation Biology, manuskript přijat k publikování Beck J. & Sieber A. 2010: Is the spatial distribution of mankind's most basic economic traits determined by climate and soil alone? PLoS ONE, 5: e Berger L. 2001: Diseases in Australia frogs. PhD Thesis. James Cook University. Berger L., Speare R., Daszak P., Green D. E., Cunningham A. A., Goggin C. L., Slocombe R., Ragan M. A., Hyatt A. D., McDonald K. R., Hines H. B., Lips K. R., Marantelli G., Parkes H. 1998: Chytridiomycosis causes amphibian mortality associated with population declines in the rain forests of Australia and Central America. Proceedings of the National Academy of Science, USA, 95: Boyle D. G., Olsen V., Morgan J. A., Hyatt A. D. 2004: Rapid quantitative detection of chytridiomycosis (Batrachochytrium dendrobatidis) in amphibian samples using real-time Taqman PCR assay. Diseases of Aquatic Organisms, 60: Briggs C. J., Vredenburg V. T., Knapp R. A. & Rachowicz L. J. 2005: Investigating the population level effects of chytridiomycosis: an emerging infectious disease of amphibians. Ecology, 86(12): Civiš P., Vojar J., Baláž V. 2010: Chytridiomykóza, hrozba pro naše obojživelníky? Ochrana přírody, 65(4): Civiš P., Vojar J., Baláž V. 2012: Current state of Bd occurrence in the Czech Republic. Herpetological Review, 43: Civiš P., Vojar J., Baláž V. 2013a: Utilizing custom data for large scale species distribution modeling: demonstrated on Batrachochytrium dendrobatidis in the Czech Republic. Journal for Nature Conservation, submitováno Civiš P., Vojar J., Baláž V., Kohutka A., Ulbrichová I., Dvořák V. 2013b: Sampling for Batrachochytrium dendrobatidis in Russia. Herpetological Journal, 23: Czeczuga B., Semeniuk A., Czeczuga-Semeniuk E. 2011: Chytridiomycosis in three species of Rana genus from northeastern Poland. Current Trends in Microbiology, 7:

21 Department of the Environment and Heritage. Threat abatement plan, Infection of amphibians with chytrid fungus resulting in chytridiomycosis. Commonwealth of Australia 2006, (http://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/publications/tap/chytrid/index.html, verze z ). Fischer M. C., Bosch J., Yin Z., Stead D. A., Walker J., Selway L., Brown A. J. P., Walker L. A., Gow N. A. R., Stajich J. E., Garner T. W. J. 2009: Proteomic and phenotypic profiling of the amphibian pathogen Batrachochytrium dendrobatidis shows that genotype is linked to virulence. Molecular Ecology, 18: Frías Alvarez P., Vredenburg V. T., Familiar López M., Longcore J. E., González Bernal E., Santos Barrera G., Zambrano L., Parra Olea G. 2008: Chytridiomycosis Survey in Wild and Captive Mexican Amphibians. Ecohealth, 5: Garner T. W. J., Walker S., Bosch J., Hyatt A. D., Cunningham A. A., Fisher M. C. 2005: Chytrid fungus in Europe. Emerging Infectious Diseases, 11(10): Kilpatrick A. M., Briggs C. J., Daszak P. 2010: The ecology and impact of chytridiomycosis: an emerging disease of amphibians. Trends in Ecology & Evolution, 25(2): La Marca E., Lips K. R., Lötters S., Puschendorf R., Ibáñez R., Ruenda Almonacid J. V., Schulte R., Marty C., Castro F., Manzanilla Puppo J., García Pérez J. E., Bolaños F., Chaves G., Pounds J. A., Toral E., Young B. E. 2005: Catastrophic Population Declines and Extinctions in Neotropical Harlequin Frogs (Bufonidae: Atelopus). Biotropica, 37(2): Longcore J. E., Pessier A. P. & Nichols D. K. 1999: Batrachochytrium dendrobatidis gen et sp. nov., a chytrid pathogen to amphibians. Mycologia, 91: Martel A., Spitzen-van d. S., Blooi M., Bert W., Ducatelle R., Fisher M. C., Woeltjes A., Bosman W., Chiers K., Bossuyt F., Pasmans F. 2013: Batrachochytrium salamandrivorans sp. nov. causes lethal chytridiomycosis in amphibians. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(38): Mendelson J. R., Lips K. R., Gagliardo R. W., Rabb G. B., et al. 2005: Confronting amphibian declines and extinctions - Amphibian Conservation Summit Declaration. Science Supporting Online Material, (www.sciencemag.org/cgi/content/full/313/5783/48/dc1, verze z ). Morehouse E. A., James T. Y., Ganley A. R. D., Vilgaly R., Berger L., Murphy P. J., Longcore J. E. 2003: Multilocus sequence typing suggests the chytrid pathogen of amphibians is a recently emerged clone. Molecular Ecology, 12: Ohst T., Gräser Y., Mutschmann F., Plötner J. 2011: Neue Erkenntnisse zur Gefährdung europäischer Amphibien durch den Hautpilz Batrachochytrium dendrobatidis. Zeitschrift für Feldherpetologie, 18: Phillips S. J., Anderson R. P., Schapire R. E. 2006: Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling, 190: Phillips S. J., Dudík M. 2008: Modelling of species distributions with Maxent: new extensions and a comprehensive evaluation. Ecography, 31:

22 Phillips S. J., Dudík M., Schapire R.E. 2004: A maximum entropy approach to species distribution modeling. Proceedings of the Twenty First International Conference on Machine Learning, Phillips S.J., Dudík M., Elith J., Graham C.H., Lehmann A., Leathwick J., Ferrier S. 2009: Sample selection bias and presence-only distribution models: implications for background and pseudo-absence data. Ecological Applications, 19: Pounds A. J., Bustamante M. R., Coloma L. A., Consuegra J. A., Fogden M. P. L., Foster P. N., la Marca E., Masters K. L., Merino Viteri A., Puschendorf R., Ron S. R., Sanchez Azofeifa G. A., Still C. J., Young B. E : Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global warming. Nature, 439: Rollins-Smith L. A., Carey C., Conlon J. M., Reinert L. K., Doersam J. K., Bergman T., Silberring J., Lankinen H. & Wade D. 2003: Activities of temporin family peptides against the chytrid fungus (Batrachochytrium dendrobatidis) associated with global amphibian declines. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47: Skerratt L. F., Berger L., Speare R., Cashins S., McDonald K. R., Phillott A. D., Hines H. B. & Kenyon N. 2007: Spread of chytridiomycosis has caused the rapid global decline and extinction of frogs. EcoHealth, DOI: /s Sura P., Janulis E., Profus P. 2010: Chytridiomikoza śmiertelne zagrożenie dla płazów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 66(6): Sztatecsny M., Glaser F From the eastern lowlands to the western mountains: first records of the chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis in wild amphibian populations from Austria. Herpetological Journal, 21: Thrush M. A., Murray A. G., Brun E., Wallace S., Peeler E. J. 2011: The application of risk and disease modelling to emerging freshwater diseases in wild aquatic animals. Freshwater biology, 56(4): Voyles J., Young S., Berger L., Campbell C., Voyles W. F., Dinudom A., Cook D., Webb R., Alford R. A., Skerratt L. F., Speare R. 2009: Pathogenesis of Chytridiomycosis, a Cause of Catastrophic Amphibian Declines. Science, 326: Williams E. S., Yuill T., Artois M., Fischer J., Haigh S. A. 2002: Emerging infectious diseases in wildlife. Revue Scientifique et Technique Office International des Epizooties, 21(1): Wood L. R., Griffiths R. A., Schley L. 2009: Amphibian chytridiomycosis in Luxembourg. Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois, 110:

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE

EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE MUDr. Jana Vidunová ZZS Plzeňského kraje HISTORIE poprvé popsána již v roce 1976 název podle říčky Ebola nacházející na území dnešní Demokratické republiky Kongo od roku 1976 asi

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city

Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city Specifika městského klimatu na příkladu středně velkého města Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city Jaroslav Rožnovský, Hana Pokladníková, Tomáš Středa Český hydrometeorologický

Více

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Seminář ATLAS FZU AV ČR 28/3/2008 Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Pavel Jež FZU AVČR, v.v.i. FJFI ČVUT Pixelový detektor status Hlavní rozcestník: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Princip dohledu optických vláken 2 Fiber Test InSight - Detekce a lokalizace poruch 3 Cable Template

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Obecná genetika Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Ing. Roman LONGAUER, CSc. Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je

Více

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha Big Data Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha 3 000 000 000 počet hledání na Googlu denně 30 000 000 000 počet zpráv a příspěvků na Facebooku měsíčně 5 000

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Expertní návštěva prof. Paula Williamse v Českosaském Švýcarsku. 12.-18. září 2014

Expertní návštěva prof. Paula Williamse v Českosaském Švýcarsku. 12.-18. září 2014 Expertní návštěva prof. Paula Williamse v Českosaském Švýcarsku 12.-18. září 2014 Východiska V POSLEDNÍCH LETECH JE POMĚRNĚ HOJNĚ DISKUTOVANÝM TÉMATEM POTENCIÁL ČESKÉ PŘÍRODY PRO EVENTUÁLNÍ NOMINACI NA

Více

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Michal Hnízdil 1 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Štítenka zhoubná Quadraspidiotus

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement 10/06/2014 Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement Jonáš Rais Contents How to measure performance of members of the Chamber of Deputies of the Parliament? Attendance

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více