ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výskyt a potenciální dopady chytridiomykózy v České republice Disertační práce Autor: Ing. Petr Civiš Školitel: prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. Praha 2013

2

3 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré zdroje, prameny a literatura, které jsem v práci použil, jsou řádně citovány s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. V Kutné Hoře dne

4 Za významnou pomoc při tvorbě a vedení práce upřímně děkuji Ing. Jiřímu Vojarovi, Ph.D. a Mgr. Vojtechovi Balážovi, Ph.D. Výzkum byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci národního programu Ochrana biodiverzity projekty č a , Technologickou agenturou ČR projektem č. TA , z části projektem OPAL (Obojživelníci, plazi a lidé), realizovaným za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, dále grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR projektem č. MSM , Interní grantovou agenturou FŽP ČZU v Praze projekty č , , /423134, 42900/1312/3114, a 42110/1313/3111 a Magistrátem hl. m. Prahy projektem č. OOP/A579/2007. Manipulace se zvláště chráněnými druhy obojživelníků (stěry z pokožky) byla prováděna na základě udělené výjimky podle 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

5 Abstrakt: Závažným onemocněním chytridiomykózou bylo celosvětově postiženo více než 350 druhů obojživelníků, přičemž téměř desetina z nich kvůli této nemoci vyhynula. Houba Batrachochytrium dendrobatidis způsobující tuto nemoc je v současnosti rozšířena na všech kontinentech kromě Antarktidy. Komplexní monitoring provedený kolektivem autora disertační práce objevil tuto nemoc na území České republiky u ropuchy obecné (Bufo bufo), ropuchy zelené (Bufo viridis), čolka horského (Ichthyosaura alpestris), skokanů zelených (Pelophylax spp.), kuňky obecné (Bombina bombina) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata). Předkládaný soubor prací shrnuje doposud známé informace o působení tohoto patogenu na území České republiky, srovnává jeho vliv na populace obojživelníků v evropském kontextu a prostřednictvím distribučního modelování předpovídá potenciální rozšíření nemoci na našem území. Klíčová slova: Batrachochytrium dendrobatidis, houbové onemocnění, chytridiomykóza, PCR, obojživelníci, vymírání obojživelníků, kuňka obecná, Bombina bombina, distribuční modelování druhů, MaxEnt

6 Abstract: Chytridiomycosis is an emerging infectious disease that has been so far found in more than 350 amphibian species. One tenth of these species has died off because of this disease. By now, the pathogen chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis can be found on all continents except Antarctica. Complex monitoring performed by the author's team found this disease in the following czech amphibians: Bufo bufo, Bufo viridis, Ichthyosaura alpestris, Pelophylax spp., Bombina bombina and Bombina variegata. Presented set of papers summarises all up to date information about the pathogen's incidence in the Czech Republic, compares its impact on amphibian populations in the European context and throughout incorporating distribution modelling techniques predicts the disease's potential distribution in our country. Key words: Batrachochytrium dendrobatidis, chytrid fungus, chytridiomycosis, PCR, amphibians, amphibian declines, Fire bellied Toad, Bombina bombina, species distribution modeling, MaxEnt

7 Obsah: OBSAH: ÚVOD Chytridiomykóza Distribuční modelování CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE METODIKA Výběr druhů Vzorkování Analýza vzorků Zpracování dat VÝSLEDKY ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH

8 1. Úvod 1.1 Chytridiomykóza V 90. letech minulého století bylo objeveno v Austrálii a Střední Americe dosud neznámé onemocnění obojživelníků, vyvolané chytridiomycetní houbou Batrachochytrium dendrobatidis (dále jen Bd), (Berger et al. 1998, Longcore et al. 1999, Obr. č. 1). Nemoc byla nazvána chytridiomykózou a od té doby byla Bd identifikována u více než 350 druhů obojživelníků a podílela se na vyhynutí řady populací, ale i celých druhů (Briggs et al. 2005, Fischer et al. 2009). Jde doposud o jediný známý druh chytridiomycetní houby, který je patogenní i pro obratlovce (Williams et al. 2002). Obr. č. 1: Obrázek zoosporangia Bd pořízený rastrovacím elektronovým mikroskopem. Na obrázku jsou dobře viditelné výpustní trubice (discharge tubes) a příchytné rhizoidy kotvící sporangia k povrchu. Úsečka má délku 10 μm (Berger 2001). V Evropě byla Bd zjištěna u třetiny (29) volně žijících obojživelníků na území 18 států (Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie), (Garner et al. 2005, Wood et al. 2009, Civiš et al. 2012, Příloha č. 6). V Africe decimovala populace nejméně tří druhů, v Austrálii a Novém Zélandě 52 druhů a v Americe 39 druhů (Garner et al. 2005, Wood et al. 2009). Zdokumentované extinkce vlivem chytridiomykózy zahrnují nejméně 35 druhů, konkrétně tlamorodek zázračných (Rheobatrachus silus), tlamorodek větších (Rheobatrachus vitellinus), paropuch ostronosých (Taudactylus acutirostris), paropuch skokanovitých (Taudactylus diurnus) (Berger et al. 1998), ropuch zlatých (Bufo periglenes) (Pounds et al. 2006) a 30 druhů rodu Atelopus (La Marca et al. 2005). 8

9 V České republice (ČR) se její přítomnost začala zjišťovat teprve v roce 2008 a byla potvrzena u ropuchy obecné (Bufo bufo) a zelených skokanů (Pelophylax spp.) v Praze a okolí (Příloha č. 16). V roce 2010 byla objevena nákaza rovněž u kuňky obecné (Bombina bombina) z oblasti mosteckých výsypek (Příloha č. 15). Navazující cílený monitoring nemoci provedený kolektivem autora této práce (31 unikátních lokalit) prokázal přítomnost tohoto patogenu u 9 z 15 testovaných druhů obojživelníků zejména u rodu Bombina a Pelophylax spp., kteří patrně fungují jako přenašeči Bd do nových oblastí (Baláž et al. 2013c; Příloha č. 4). Vzhledem k nedávnému objevení se o působení nemoci ví doposud velmi málo. Rozsah letálního působení na obojživelníky zpravidla souvisí se změnami prostředí (Mendelson et al. 2005) a funkcí kožních peptidů (Rollins Smith et al. 2003). Následkem poruchy osmoregulačních funkcí kůže dochází zpravidla po několika dnech od nakažení k poruchám vedení vzruchů a nakonec k srdeční zástavě (Voyles et al. 2009). V současnosti se výzkum zabývá zkoumáním genetické diverzity linií Bd (Morehouse et al. 2003) a zkoumáním celého genotypu (Fischer et al. 2009). Řada publikací se věnuje objevení nemoci v nových regionech (Civiš et al. 2012, 2013b; Příloha č. 5, 6), u volně žijících i uměle chovaných obojživelníků (Fríaz Alvarez et al. 2008), včetně retrospektivních analýz. Rovněž dochází k hodnocení dopadů chytridiomykózy na obojživelníky z hlediska synergického působení faktorů podnebí, počasí, kožních peptidů, pesticidů, virulence jednotlivých kultur Bd atd. (Kilpatrick 2010). Za zmínku stojí i objevení nového, dosud nedetekovatelného druhu chytridiomycét, který je blízce příbuzný Bd. Tento druh pojmenovaný Batrachochytrium salamandrivorans způsobuje chorobné rohovatění kůže mloků skvrnitých (Salamandra salamandra) a vyznačuje se vysokou mortalitou infikovaných jedinců (Martel et al. 2013). Z hlediska ochranářské činnosti bývají obecně hlavní zdroje zaměřovány na výzkum, kontrolu a řízení chytridiomykózy. V Austrálii, kde mají s nákazou dlouholeté zkušenosti, byl vytvořen plán na zmírnění ohrožení tímto patogenem (Threat Abatement Plan, Skerratt et al. 2007). Doporučení tohoto plánu zahrnuje otázky karantény, projekty obnovy populací ohrožených druhů a budoucí výzkum. Preventivní přístup zabraňující možným negativním dopadům nemoci byl využit i v ČR (Příloha č. 14). 9

10 Přes veškerý vliv globalizace se zdá, že stále existují místa (Asie, Madagaskar,...), kde chytridiomykóza buď zcela chybí, nebyla dosud zjišťována nebo se na obojživelnících vyskytuje v prevalencích nedetekovatelných současnými metodami (Civiš et al. 2013b; Příloha č. 5). Výskyt, promořenost i působení nemoci u nás a v celé střední Evropě byly doposud zkoumány pouze nahodile a na několika lokalitách (Civiš et al. 2012, Baláž et al. 2013c; Přílohy č. 4, 6), ve východní Evropě zpravidla vůbec. Absence systematického výzkumu znemožňuje stanovit potenciální rizika a návrhy efektivních ochranářských opatření. 1.2 Distribuční modelování Emergující (nově se objevující) nemoci v současnosti představují významné ekologické i ekonomické ohrožení organismů sladkých vod (Thrush et al. 2011). Moderní doba s sebou přinesla dostupnost detailních environmentálních dat, spolu s levnými a výkonnými počítači. Obojí vedlo k rychlému vývoji a nárůstu využití predikčního modelování environmentálních požadavků druhů a jejich geografické distribuce. Pro některé druhy jsou k dispozici podrobná data o jejich prezenci/absenci na konkrétních lokalitách, což umožňuje využití různých druhů standartních statistických metod (Phillips et al. 2006). Nicméně údaje o absenci pro většinu druhů často chybí. V této práci byla využita jedna z modelovacích technik prostorová a časová analýza, konkrétně metoda MaxEnt (Příloha č. 8). MaxEnt existuje i v podobě počítačového algoritmu, který umožňuje uživatelům provádět výpočty "Maximální entropie geografické distribuce druhů" ("Maximum entropy modelling of species geographic distributions"). Tento program byl napsán následujícími autory: Steven Phillips, Miro Dudík a Rob Schapire, s podporou AT&T Labs-Research, Princeton University a Centra pro Biodiverzitu a Ochranu přírody, Amerického přírodovědného muzea. 10

11 Obr. č. 2: Grafická ukázka modelování "vhodnosti" (pravděpodobnost výskytu) v programu MaxEnt (Beck & Sieber 2010). Klíčová úloha tohoto programu umožňujícího modelování maximální entropie spočívá v tom, že počítá predikce geografické distribuce druhů (Obr. č. 2) jen za použití záznamů o přítomnosti. Nepoužívá tudíž data o absenci druhu. Tento software používá metody optimalizace tak, aby našel nejlepší model, který předpovídá pravděpodobnostní distribuci druhu napříč geografickým prostorem jako funkci environmentálních proměnných spojených s tímto prostorem. Pravděpodobnostní distribuce, která je vypočtena jako "nejlepší" je ta, která je v souladu s tím, co je pozorováno (data o prezenci a environmentální podmínky spojené s těmito daty) ale také ta, která vytváří nejméně nepřirozené prognózy o zbytku distribuce ta by měla být co nejjednotnější. Program předpokládá, že pravděpodobnostní distribuce je Gibbsova distribuce, což je suma všech vážených exponenciálních funkcí environmentálních dat, normalizovaná tak, že celková pravděpodobnostní distribuce napříč geografickým prostorem se v součtu rovná jedné (tj. přítomnost druhu je v modelovaném prostředí předpokládána). Pro tyto funkce environmentálních dat se užívá termínu "features" ("vlastnosti") a mohou nabývat několika různých forem. Nejlepší pravděpodobnostní distribuce je ta, která kombinuje rovnováhu mezi 1) přidělováním nejvyšších pravděpodobností k lokalitám prezence v kontrastu s pozadím s 11

12 náhodnými lokalitami s žádnými záznamy o přítomnosti druhu a 2) zajištěním dostatečného srovnání mezi manipulovanými environmentálními daty ("features") a aktuálními environmentálními daty spojenými s lokalitami přítomnosti druhu (Phillips et al. 2004, Phillips et al. 2006, Phillips & Dudík 2008, Phillips et al. 2009). Aplikace modelovacích přístupů rozšiřuje možnosti výzkumu od šetření šíření emergujících nemocí po vylepšené včasné detekce prostřednictvím aplikace rizikových přístupů při sledování nemoci. Antropogeničtí původci emergence nemoci se budou pravděpodobně vyskytovat i nadále a jejich vliv poroste. Z tohoto důvodu by měly být průzkumy nově se objevujících nemocí navrhovány způsobem, který produkuje data nezbytná ke spuštění modelů jejich šíření a dopadu tak, aby mohla být identifikována a testována patřičná opatření zabraňující jejich dalšímu šíření. Část této práce využívá nového způsobu tvorby environmentálních dat k modelování distribuce Bd v podmínkách ČR (Civiš et al. 2013a; Přílohy č. 1, 11). 12

13 2. Cíle disertační práce systematický monitoring Bd v ČR, definice reálného a potenciálního výskytu Bd v ČR, porovnání citlivosti českých druhů vůči Bd a identifikace druhů s nejvyšší prevalencí nemoci, srovnání ČR s Evropou, identifikace vektorových druhů, které mohou nemoc šířit do nových oblastí. Základním cílem disertační práce byl první systematický monitoring chytridiomykózy v ČR včetně porovnání citlivosti druhů a definice reálného i potenciálního výskytu nemoci u nás. Navazujícím cílem bylo identifikování oblastí s významnějším výskytem nemoci. 13

14 3. Metodika Pro splnění hlavních cílů bylo nejprve nutné provést vzorkování pomocí stěrů pokožky pro následnou qpcr (quantitative Polymerase Chain Reaction) detekci na různých druzích a současně tak, aby vzorkované populace rovnoměrně pokryly jejich areál výskytu v ČR. 3.1 Výběr druhů Prioritními druhy byly Bombina bombina a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), druhy s pravděpodobně nejvyšším zastoupením Bd v populacích u nás (Civiš et al. 2010; Příloha č. 7). V rámci ČR byly přednostně vzorkovány lokality monitorované AOPK ČR a lokality v blízkosti těch s již prokázaným výskytem Bd. Zde proběhlo vzorkování, a to jak na kuňkách, tak na všech syntopických druzích, s přihlédnutím k získaným výjimkám ze zákazů u zvláště chráněných druhů ( 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Kvůli zvýšení efektivnosti finančně náročných genetických analýz byly tyto vzorky analyzovány jako směsné (cca po pěti kusech). V dalších letech byly vzorkovány pouze ty lokality, kde byla prokázána přítomnost patogenu s tím, že analyzovány byly již jednotlivé vzorky (možnost identifikovat nakažené zvíře). Současně s terénním průzkumem byl provozován systém hlášení podezřelých jedinců přes webový formulář na adrese chytrid.herp.cz/formular.html, umožňující komukoliv zanést data o potenciálně nakažených obojživelnících na území ČR. Po celou dobu řešení projektu byla část finančních prostředků vyhrazena pro odběry vzorků z lokalit, kde došlo k nevysvětlitelným úmrtím obojživelníků a u všech veřejností nahlášených a odůvodněných podezření na nemoc. 3.2 Vzorkování Odběr kožního materiálu živých obojživelníků byl prováděn na základě stěrů pokožky standardizovanými výtěrkami (dryswab mw100 finetip) a podle uznávané metodiky (http://amphibiaweb.org/chytrid/swab_instruction07.pdf, verze z ). Všichni vzorkovaní jedinci byli měřeni, váženi a detailně fotografováni (pro možnou zpětnou detekci změn na pokožce pozitivních). Způsob odběru vzorků představoval zcela neinvazivní metodu nepoškozující jedince. Celková doba manipulace s jedním živočichem se pohybovala v řádu desítek sekund. Ovzorkovaný jedinec byl neprodleně navrácen na stejné místo, kde byl odchycen. Byl kladen důraz na dodržování veškerých preventivních hygienických opatření 14

15 (např. Civiš et al. 2010; Příloha č. 7) a s jedinci bylo manipulováno pouze na základě udělených výjimek od příslušných orgánů státní správy. V případě nálezu mrtvých jedinců došlo k odstřihnutí dvou posledních článků prstů a tyto pak byly umístěny do zkumavky s 95 % lihem. 3.3 Analýza vzorků U vzorků (stěrů z pokožky obojživelníků) byla provedena qpcr analýza na přítomnost Bd, již zajištěná na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (kontaktní osoba Mgr. Vojtech Baláž), se kterou v tomto ohledu řešitelé projektu spolupracují. Jde o jediné pracoviště v ČR, které tyto analýzy provádí (dříve jsme v tomto směru spolupracovali se Zoologickým institutem v Londýně, jmenovitě s T. W. J. Garnerem). Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, společně s kolektivem řešitele disertační práce, jsou jedinými pracovišti, která se touto problematikou v ČR zabývají. 3.4 Zpracování dat Po obdržení výsledků genetických analýz stěrů byly identifikovány lokality s pozitivními nálezy chytridiomykózy a byla provedena zpětná kontrola fotodokumentace pro identifikaci možných vizuálních projevů nemoci u nakažených jedinců. Intenzita nákazy byla porovnána v rámci druhů i mezi pohlavími a věkovými stádii juvenil subadult adult. Výše uvedený rozsah vzorkování umožnil modelovat prostorové rozšíření výskytů chytridiomykózy v ČR. Po zanesení veškerých souřadnic pozitivních lokalit do aplikace ArcGIS a přípravě vhodných podkladových dat byly zkoumány vztahy pozitivních nálezů s faktory prostředí pomocí aplikace MaxEnt (Příloha č. 8). K tomu účelu byl vytvořen datový soubor s vrstvami představujícími environmentální proměnné specifické pro ČR (dostupný na Metodický postup tvorby podkladových environmentálních vrstev představuje Supporting online material k článku Přílohy č. 1. Předpokládaný model rozšíření Bd na území ČR z hlediska klimatu, nadmořské výšky a dalších abiotických faktorů je též součástí tohoto článku. Tento model může být v budoucnu na základě dalších pozitivních nálezů zpřesňován a ověřován přímo v terénu. Se zvyšující se přesností by mohl posloužit jako účinná ochranářská pomůcka při snaze zabránit dalšímu 15

16 šíření nemoci a k vytipování "Bd hotspotů" (místa, odkud se nemoc šíří dále do krajiny rezervoáry Bd) a "Bd refugií" (místa bez Bd útočiště zdravých jedinců). 16

17 4. Výsledky Na základě výsledků počátečních detekcí a pozorování z okolních států byly stanoveny prioritní druhy, na které se monitoring zaměřil. Toto zacílení tak umožnilo nejefektivněji zmapovat distribuci Bd v ČR. Zvoleny byly Bombina bombina, Bombina variegata a Pelophylax spp., druhy s pravděpodobně nejvyšším zastoupením Bd v populacích u nás (Přílohy č. 12, 13). Zpětná analýza evropského datového souboru později potvrdila vysokou citlivost vůči Bd u rodů Bombinatoriade a Alytidae (Baláž et al. 2013c; Příloha č. 4). V rámci ČR byly přednostně vzorkovány lokality monitorované AOPK ČR a lokality v blízkosti těch s již prokázaným výskytem Bd. Přeshraniční spoluprací byly současně získávány vzorky z okolních států i mimo Evropu, sloužící zejména k porovnání zahraničních a domácích výsledků (Civiš et al. 2013b; Příloha č. 5). Rozšíření Bd se zdá být značné, avšak údaje o její přesné geografické distribuci a hostitelských druzích v podmínkách střední a východní Evropy zůstává stále málo probádané a jde zpravidla o dílčí studie obsahující značné geografické a taxonomické mezery (Czeczuga et al. 2011; Sztatecsny & Glaser 2011; Civiš et al. 2012; Sura et al. 2012; Příloha č. 6). Souborné hodnocení působení nemoci na infikované populace v ČR v porovnání s celou Evropou bylo publikováno a je uvedeno v Příloze č. 4. K doplnění celkového obrazu rozšíření chytridiomykózy je třeba ještě mnoha mapovacích průzkumů na řadě dosud netestovaných druhů. Přesto výzkum kolektivu autora za pomoci stěrů z pokožky a standardních protokolů pro detekci Bd pomocí qpcr (Boyle et al. 2004) nemoc identifikoval u 41 z 466 (9 %) vzorkovaných obojživelníků (Baláž et al. 2013b; Příloha č. 2). Lze shrnout, že dodnes byla chytridiomykóza zaznamenána u 29 evropských druhů obojživelníků. U nás a na území okolních států byla infekce Bd zaznamenána již u 13 z celkového počtu 21 našich druhů obojživelníků. Přímo z našeho území jsou známy pozitivní nálezy u Bufo bufo, ropuchy krátkonohé (Bufo calamita), ropuchy zelené (Bufo viridis), čolka horského (Ichthyosaura alpestris), Pelophylax spp., Bombina bombina a Bombina variegata. Tři posledně jmenované druhy se zřejmě řadí mezi plošně nejnakaženější v rámci střední Evropy. Výsledky českých analýz poukázaly na stálou střední míru infekce u rodu Bombina a nadprůměrné hodnoty prevalence u Pelophylax spp. (Baláž et al. 2013b, Příloha č. 2). V rámci evropského vzorkování vodních skokanů byly výsledky mezi lokalitami vysoce variabilní a tento rod tak může být využit ke studiu faktorů určujících prevalenci a dopad nemoci. Dosud získané údaje naznačují, že jeho populace nejsou přímo ohrožené 17

18 chytridiomykózou, avšak absence klinických příznaků předurčuje tento druh jako přenašeče nemoci do nových míst (Baláž et al. 2013c; Příloha č. 4). Prevalence nemoci u domácích druhů je podobná ostatním státům střední Evropy, přičemž nebyly zaznamenány žádné události snižování početnosti či vymírání populací v důsledku chytridiomykózy (Civiš et al. 2010, 2012; Přílohy č. 6, 7, 10, 13), což je v souladu se studiemi okolních států (Ohst et al. 2011; Sztatecsny & Glaser 2011). Během pěti let vzorkování byly identifikovány řádově pouze jednotky kusů úhynů u Bufo viridis a Bombina variegata, nesoucích velké množství zoospor Bd. Oba druhy však vykazovaly schopnost se z infekce vyléčit (Baláž et al. 2013a, 2013b; Přílohy č. 2, 3). Na základě nasbíraných dat byly v rámci ČR definovány oblasti s významnějším výskytem nemoci. Propojením vrstev environmentálních proměnných s vrstvou s výskyty Bd pomocí aplikace ArcGIS a MaxEnt byl sestaven model potenciální distribuce chytridiomykózy u nás. Výsledný model zobrazuje pravděpodobný výskyt nemoci na území ČR a může být použit pro zacílení managementových opatření zabraňujících šíření nemoci do dalších oblastí. Pravděpodobnější výskyt Bd model předpovídá zejména v nížinách ( m n. m.). Nejdůležitější vysvětlující proměnné představovaly srážky nejteplejšího čtvrtletí (21,7 %), sezónnost srážek (16,1 %), průměrná teplota nejteplejšího čtvrtletí (13,2 %) a faktor vlivu člověka (12,8 %). Prahování modelu vedlo ke značnému rozdrobení předpovídané prezence, což přímo souvisí i s rozlišením podkladových map environmentálních proměnných. Nově vzniklé podkladové mapy s vysokým rozlišením rovněž nabízejí širší možnosti modelování na různých organismech (Civiš et al. 2013a; Přílohy č. 1, 9). Veškeré výsledky výzkumu prováděného v rámci doktorského studia byly průběžně publikovány na vědeckých konferencích, v popularizačních recenzovaných časopisech, odborných recenzovaných časopisech a časopisech s impakt faktorem. Významnější výstupy výzkumu byly řešeny formou mezinárodní spolupráce studentů a odborníků na problematiku chytridiomykózy. Kompletní seznam publikovaných výstupů je uveden v kapitole 7. 18

19 5. Závěr Snahou této práce bylo zejména získání nových poznatků o působení a rozšíření chytridiomykózy na území ČR. Po genetickém rozboru vzorků bylo možné rozšíření nemoci hodnotit na úrovni druhové i geografické. Přítomnost Bd lze očekávat u všech domácích druhů, přičemž její vyšší kumulaci nalézáme u rodů Bombina a Pelophylax spp., které je možné potenciálně považovat za vektory rozšiřující nemoc do nových oblastí. Přes veškeré hrozby, kterými Bd disponuje, nenacházíme na nakažených jedincích vizuální příznaky nemoci. Množství zoospor u nakažených jedinců odpovídající evropskému průměru. Nízká mortalita vlivem nemoci, ale i její samotná přítomnost u odolnějších druhů, jen podtrhává nepatrný vliv nemoci na populace našich obojživelníků v porovnání s působením ostatních negativních vlivů, avšak nevylučuje jejich synergické působení. Z prostorového hlediska lze očekávat lokální rozšíření nemoci po celém území ČR, přičemž v menších nadmořských výškách v oblastech hustě obydlených a člověkem značně přeměněných není vyloučena její vyšší kumulace. Od roku 2008 se náš tým zaměřuje na informovanost odborné i laické veřejnosti o přítomnosti nemoci, jejím možném působení, prevenci šíření, kontrole trhu s terarijními zvířaty, dezinfekci aj. Veřejnost se překvapivě k tomuto problému nestaví netečně a nadále dochází k realizaci řady projektů, které pomáhají populacím obojživelníků ohrožených nejen chytridiomykózou. Naděje na udržení životaschopných populací a jejich zachování pro budoucí generace tak stále existuje. 19

20 6. Použitá literatura Baláž V., Kubečková M., Civiš P., Rozínek R., Vojar J. 2013a: Fatal chytridiomycosis and infection loss observed on wildinfected toads in captivity. Acta Veterinaria Brno, manuskript přijat k publikování Baláž V., Vojar J., Civiš P., Šandera M., Rozínek R. 2013b: Assessing the risk of chytridiomycosis to amphibians using surveillance data from Czech Republic: recognising the culprits from victims. Diseases of Aquatic Organisms, submitováno Baláž V., Vörös J., Civiš P., Vojar J., Hettyey A., Sós E., Dankovics R., Jehle R., Christiansen D. G., Clare F., Fisher M., Garner T. W. J., Bielby J. 2013c: Assessing risk and guidance on monitoring of Batrachochytrium dendrobatidis in Europe through identification of taxonomic selectivity of infection. Conservation Biology, manuskript přijat k publikování Beck J. & Sieber A. 2010: Is the spatial distribution of mankind's most basic economic traits determined by climate and soil alone? PLoS ONE, 5: e Berger L. 2001: Diseases in Australia frogs. PhD Thesis. James Cook University. Berger L., Speare R., Daszak P., Green D. E., Cunningham A. A., Goggin C. L., Slocombe R., Ragan M. A., Hyatt A. D., McDonald K. R., Hines H. B., Lips K. R., Marantelli G., Parkes H. 1998: Chytridiomycosis causes amphibian mortality associated with population declines in the rain forests of Australia and Central America. Proceedings of the National Academy of Science, USA, 95: Boyle D. G., Olsen V., Morgan J. A., Hyatt A. D. 2004: Rapid quantitative detection of chytridiomycosis (Batrachochytrium dendrobatidis) in amphibian samples using real-time Taqman PCR assay. Diseases of Aquatic Organisms, 60: Briggs C. J., Vredenburg V. T., Knapp R. A. & Rachowicz L. J. 2005: Investigating the population level effects of chytridiomycosis: an emerging infectious disease of amphibians. Ecology, 86(12): Civiš P., Vojar J., Baláž V. 2010: Chytridiomykóza, hrozba pro naše obojživelníky? Ochrana přírody, 65(4): Civiš P., Vojar J., Baláž V. 2012: Current state of Bd occurrence in the Czech Republic. Herpetological Review, 43: Civiš P., Vojar J., Baláž V. 2013a: Utilizing custom data for large scale species distribution modeling: demonstrated on Batrachochytrium dendrobatidis in the Czech Republic. Journal for Nature Conservation, submitováno Civiš P., Vojar J., Baláž V., Kohutka A., Ulbrichová I., Dvořák V. 2013b: Sampling for Batrachochytrium dendrobatidis in Russia. Herpetological Journal, 23: Czeczuga B., Semeniuk A., Czeczuga-Semeniuk E. 2011: Chytridiomycosis in three species of Rana genus from northeastern Poland. Current Trends in Microbiology, 7:

21 Department of the Environment and Heritage. Threat abatement plan, Infection of amphibians with chytrid fungus resulting in chytridiomycosis. Commonwealth of Australia 2006, (http://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/publications/tap/chytrid/index.html, verze z ). Fischer M. C., Bosch J., Yin Z., Stead D. A., Walker J., Selway L., Brown A. J. P., Walker L. A., Gow N. A. R., Stajich J. E., Garner T. W. J. 2009: Proteomic and phenotypic profiling of the amphibian pathogen Batrachochytrium dendrobatidis shows that genotype is linked to virulence. Molecular Ecology, 18: Frías Alvarez P., Vredenburg V. T., Familiar López M., Longcore J. E., González Bernal E., Santos Barrera G., Zambrano L., Parra Olea G. 2008: Chytridiomycosis Survey in Wild and Captive Mexican Amphibians. Ecohealth, 5: Garner T. W. J., Walker S., Bosch J., Hyatt A. D., Cunningham A. A., Fisher M. C. 2005: Chytrid fungus in Europe. Emerging Infectious Diseases, 11(10): Kilpatrick A. M., Briggs C. J., Daszak P. 2010: The ecology and impact of chytridiomycosis: an emerging disease of amphibians. Trends in Ecology & Evolution, 25(2): La Marca E., Lips K. R., Lötters S., Puschendorf R., Ibáñez R., Ruenda Almonacid J. V., Schulte R., Marty C., Castro F., Manzanilla Puppo J., García Pérez J. E., Bolaños F., Chaves G., Pounds J. A., Toral E., Young B. E. 2005: Catastrophic Population Declines and Extinctions in Neotropical Harlequin Frogs (Bufonidae: Atelopus). Biotropica, 37(2): Longcore J. E., Pessier A. P. & Nichols D. K. 1999: Batrachochytrium dendrobatidis gen et sp. nov., a chytrid pathogen to amphibians. Mycologia, 91: Martel A., Spitzen-van d. S., Blooi M., Bert W., Ducatelle R., Fisher M. C., Woeltjes A., Bosman W., Chiers K., Bossuyt F., Pasmans F. 2013: Batrachochytrium salamandrivorans sp. nov. causes lethal chytridiomycosis in amphibians. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(38): Mendelson J. R., Lips K. R., Gagliardo R. W., Rabb G. B., et al. 2005: Confronting amphibian declines and extinctions - Amphibian Conservation Summit Declaration. Science Supporting Online Material, (www.sciencemag.org/cgi/content/full/313/5783/48/dc1, verze z ). Morehouse E. A., James T. Y., Ganley A. R. D., Vilgaly R., Berger L., Murphy P. J., Longcore J. E. 2003: Multilocus sequence typing suggests the chytrid pathogen of amphibians is a recently emerged clone. Molecular Ecology, 12: Ohst T., Gräser Y., Mutschmann F., Plötner J. 2011: Neue Erkenntnisse zur Gefährdung europäischer Amphibien durch den Hautpilz Batrachochytrium dendrobatidis. Zeitschrift für Feldherpetologie, 18: Phillips S. J., Anderson R. P., Schapire R. E. 2006: Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling, 190: Phillips S. J., Dudík M. 2008: Modelling of species distributions with Maxent: new extensions and a comprehensive evaluation. Ecography, 31:

22 Phillips S. J., Dudík M., Schapire R.E. 2004: A maximum entropy approach to species distribution modeling. Proceedings of the Twenty First International Conference on Machine Learning, Phillips S.J., Dudík M., Elith J., Graham C.H., Lehmann A., Leathwick J., Ferrier S. 2009: Sample selection bias and presence-only distribution models: implications for background and pseudo-absence data. Ecological Applications, 19: Pounds A. J., Bustamante M. R., Coloma L. A., Consuegra J. A., Fogden M. P. L., Foster P. N., la Marca E., Masters K. L., Merino Viteri A., Puschendorf R., Ron S. R., Sanchez Azofeifa G. A., Still C. J., Young B. E : Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global warming. Nature, 439: Rollins-Smith L. A., Carey C., Conlon J. M., Reinert L. K., Doersam J. K., Bergman T., Silberring J., Lankinen H. & Wade D. 2003: Activities of temporin family peptides against the chytrid fungus (Batrachochytrium dendrobatidis) associated with global amphibian declines. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47: Skerratt L. F., Berger L., Speare R., Cashins S., McDonald K. R., Phillott A. D., Hines H. B. & Kenyon N. 2007: Spread of chytridiomycosis has caused the rapid global decline and extinction of frogs. EcoHealth, DOI: /s Sura P., Janulis E., Profus P. 2010: Chytridiomikoza śmiertelne zagrożenie dla płazów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 66(6): Sztatecsny M., Glaser F From the eastern lowlands to the western mountains: first records of the chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis in wild amphibian populations from Austria. Herpetological Journal, 21: Thrush M. A., Murray A. G., Brun E., Wallace S., Peeler E. J. 2011: The application of risk and disease modelling to emerging freshwater diseases in wild aquatic animals. Freshwater biology, 56(4): Voyles J., Young S., Berger L., Campbell C., Voyles W. F., Dinudom A., Cook D., Webb R., Alford R. A., Skerratt L. F., Speare R. 2009: Pathogenesis of Chytridiomycosis, a Cause of Catastrophic Amphibian Declines. Science, 326: Williams E. S., Yuill T., Artois M., Fischer J., Haigh S. A. 2002: Emerging infectious diseases in wildlife. Revue Scientifique et Technique Office International des Epizooties, 21(1): Wood L. R., Griffiths R. A., Schley L. 2009: Amphibian chytridiomycosis in Luxembourg. Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois, 110:

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Publikační činnost

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Publikační činnost Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Publikační činnost Projekt: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Garant projektu: prof.

Více

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE SBORNÍK abstraktů / PROCEEDINGS Dopravní VaV centrum / 3. 10. 2011 Dopravní VaV centrum / VP 1 - Hloubková analýza dopravních nehod Úloha a poslání HADN Ing. Josef Mikulík, CSc. Historie, současnost a

Více

VYUŽITÍ GIS PRO MAPOVÁNÍ KLÍŠŤAT A KLÍŠŤATY PŘENÁŠENÝCH PATOGENŮ V JIHOČESKÉM KRAJI

VYUŽITÍ GIS PRO MAPOVÁNÍ KLÍŠŤAT A KLÍŠŤATY PŘENÁŠENÝCH PATOGENŮ V JIHOČESKÉM KRAJI GEOGRAFIE SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK 114 PAVEL ŠVEC, VÁCLAV HÖNIG, MILAN DANIEL, VLASTA DANIELOVÁ, LIBOR GRUBHOFFER VYUŽITÍ GIS PRO MAPOVÁNÍ KLÍŠŤAT A KLÍŠŤATY PŘENÁŠENÝCH

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 27 (2/2013) Vol. XX SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Sborník příspěvků vědecké konference Ekodukty - Umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků?

Sborník příspěvků vědecké konference Ekodukty - Umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků? Centrum 8D Rybkova 23 Kraví hora areál VUT obj. 30 602 00 Brno & ECON publishing, s.r.o. Pod nemocnicí 13 625 00 Brno Sborníík přííspěvků vědecké konference EKODUKTY Umožnění migrací nebo plýtvání penězi

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001 ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_LF_2015_001 Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam Szotkowski Tomáš Myelodysplastický syndrom (MDS) náplní projektu bude

Více

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of theczech Republic Station for Fauna Conservation Pavlov

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of theczech Republic Station for Fauna Conservation Pavlov bulletin VYDRA 4 / 2007 Vydal/Issued by: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Stanice ochrany fauny Pavlov Náklad/Edition size: 500 ks Agency for Nature Conservation and Landscape Protection

Více

METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN

METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN ROČNÍK 55 2002 VOLUME 55 2002 Číslo 6 Number 6 PŘEHLED OBSAHU CONTENTS IN BRIEF HLAVNÍ ČLÁNKY MAIN PAPERS Ing. Ivan Obrusník, DrSc., ředitel ČHMÚ KATASTROFÁLNÍ

Více

ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT

ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT 2011 2 Economics and Management - p. 2-2011 Brno 31 Aug 2011 Published by University

Více

4. METODICKÉ DNY HOTEL HORIZONT, ŠUMAVA 1. 4. ŘÍJNA 2006 VĚDECKÁ RADA SYMPOZIA

4. METODICKÉ DNY HOTEL HORIZONT, ŠUMAVA 1. 4. ŘÍJNA 2006 VĚDECKÁ RADA SYMPOZIA 4. METODICKÉ DNY HOTEL HORIZONT, ŠUMAVA 1. 4. ŘÍJNA 2006 VĚDECKÁ RADA SYMPOZIA Aleš Kovařík (BFÚ AVČR) Jiří Macas (ÚMBR AVČR) Jan Martinec (ÚEB AVČR) Jan Petrášek (ÚEB AVČR, PřFUK) Olga Valentová (VŠCHT

Více

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš ISSN 1805-6873 ISSN 1805-6873 VYDAVATEL: AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04 REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Výkonný editor: Editor: Ing. David Král,

Více

QUANTITATIVE ROCKFALL HAZARD AND RISK ANALYSIS IN SELECTED MUNICIPALITIES OF THE ČESKÉ ŠVÝCARSKO NATIONAL PARK, NORTHWESTERN CZECHIA

QUANTITATIVE ROCKFALL HAZARD AND RISK ANALYSIS IN SELECTED MUNICIPALITIES OF THE ČESKÉ ŠVÝCARSKO NATIONAL PARK, NORTHWESTERN CZECHIA GEOGRAFIE ROK 2013 ČÍSLO 3 ROČNÍK 118 JAN BLAHŮT, JAN KLIMEŠ, ZUZANA VAŘILOVÁ QUANTITATIVE ROCKFALL HAZARD AND RISK ANALYSIS IN SELECTED MUNICIPALITIES OF THE ČESKÉ ŠVÝCARSKO NATIONAL PARK, NORTHWESTERN

Více

Ecology of Rumex alpinus a retrospective studies using annual growth markers on rhizomes

Ecology of Rumex alpinus a retrospective studies using annual growth markers on rhizomes University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic Faculty of Science Ecology of Rumex alpinus a retrospective studies using annual growth markers on rhizomes PhD. thesis Mgr. Petra Šťastná

Více

Institute of Geonics AS CR, Brno. GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS

Institute of Geonics AS CR, Brno. GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS Institute of Geonics AS CR, Brno GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS Brno, September 3, 2012 Organizační výbor Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. RNDr. Karel Kirchner,

Více

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Praha pól růstu ČR v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020 Magistrát hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Datum

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku The new method for assessing the radon risk of building sites Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku Matej NEZNAL*, Martin NEZNAL*, Milan MATOLÍN, Ivan BARNET, Jitka MIKSOVA * RADON v.o.s.,

Více

www.ote-cr.cz Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report

www.ote-cr.cz Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report 2014 www.ote-cr.cz Expected Electricity and Gas Balance Report 1 Očekávaná dlouhodobá

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Journal of Safety Research and Applications JOSRA Číslo: 3-4/2010 OBSAH ČÍSLA 1. Recenzovaná část... 3 1.1. VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ DIDAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010

ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010 ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010 Redakční rada: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. šéfredaktor Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc. výkonný redaktor Prof. RNDr. Olga Kontrišová, Doc. RNDr. Juraj Lesný,

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

NOR ČR. Novotvary 2007 ČR. Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic

NOR ČR. Novotvary 2007 ČR. Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic NOR ČR Novotvary 2007 ČR Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Národním onkologickým

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Evaluace projektů OP LZZ zaměřených na poskytování sociálních služeb DÍLČÍ ZPRÁVA Č. 2

Evaluace projektů OP LZZ zaměřených na poskytování sociálních služeb DÍLČÍ ZPRÁVA Č. 2 Evaluace projektů OP LZZ zaměřených na poskytování sociálních služeb DÍLČÍ ZPRÁVA Č. 2 1 Zpráva zpracována k datu: 21. 12. 2012 Tato evaluace je financována z projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00016 Zpracování

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. OSOBNOST 4 Miroslav Svítek: Navigace je přínosem pro národní hospodářství! PERSONALITY

KOMENTÁŘ/COMMENT. OSOBNOST 4 Miroslav Svítek: Navigace je přínosem pro národní hospodářství! PERSONALITY KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři v roce 2006 pokračuje konsolidace trhu elektronických komunikací z pohledu počtu poskytovatelů sítí a služeb a jejich vlastnické struktury. Elektronické komunikace se prostě

Více