Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílové skupiny projektu Města Jeseník Sociální integrace na Jesenicku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílové skupiny projektu Města Jeseník Sociální integrace na Jesenicku"

Transkript

1 Sociotrendy, s.r.o. - výzkumná agentura Ivana Loučková et al. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílové skupiny projektu Města Jeseník Sociální integrace na Jesenicku Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/ Číslo smlouvy o dílo: 02/2011/ projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 11/ /2015

2 Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílové skupiny projektu Města Jeseník, Sociální integrace na Jesenicku Sociotrendy 2015 ISBN

3 Obsah I.1 Teoretický úvod do problematiky... 5 I.1.1 Sociálně- demografická situace v okrese Jeseník... 8 I.1.2 Metodologie evaluace I.2 Průběžné plnění čtyř etap projektu I.2.1 Formativní analýzy projektu I.2.2. Naplnění čtyř etap projektu II. Evaluace klíčových aktivit projektu II.1 Zhodnocení klíčových aktivit projektu a dopad na cílovou skupinu II.1.1 Klíčová aktivita 03, Rubikon CENTRUM II.1.2 Klíčová aktivita 04, Člověk v tísni, o.p.s II.1.3 Klíčová aktivita 05, SKP Boétheia II.1.4 Klíčová aktivita 06, Darmoděj, o.s II.1.5 Klíčová aktivita 07, Darmoděj, o.s II.1.6 Klíčová aktivita 08, Zahrada 2000, o.s III. Celkové zhodnocení projektu Sociální integrace na Jesenicku III.1 Evaluační otázky III.2 Závěrečné zhodnocení projektu III. 2.1 Stanovené cíle a výstupy projektu III.2.2 Dopady výstupů projektu III.2.3 Dopady projektu na cílovou skupinu klienti III.2.4 Dopad projektu na cílovou skupinu poskytovatelé sociálních služeb III.2.5 Indikátory úspěšnosti, inovace projektu III.2.6 Efektivita projektu III.2.7 Zhodnocení dlouhodobé udržitelnosti projektu a služeb III.3 Zhodnocení projektu s ohledem na potřeby území Jesenicka III.3.1 Zhodnocení činností v oblasti trhu práce III. 3.2 Zhodnocení činností v oblasti ekonomické nestability obyvatelstva III. 3.3 Zhodnocení činností v oblasti bydlení III.3.4 Zhodnocení činnosti v oblasti prevence dětí a mládeže před patologickými jevy. 113 III.3.5 Zhodnocení činnosti v oblasti drogové a jiné závislosti III.3.6 Shrnutí doporučení k dlouhodobé udržitelnosti projektu Seznam zkratek Použité zdroje / 128

4 Úvod Projekt Sociální integrace na Jesenicku byl zaměřen na podporu a pomoc sociálně vyloučeným osobám, popřípadě osobám ohroženým sociálním vyloučením. Sociálním vyloučením (exkluzí) rozumíme proces, kdy jsou jednotlivci či celé skupiny vytěsňovány na okraj společnosti a je jim omezován nebo zamezen přístup ke zdrojům, které jsou dostupné ostatním členům společnosti. Mezi tyto zdroje řadíme především zaměstnání, bydlení, sociální ochranu, zdravotní péči a vzdělání. 1 Celkově projekt obsahoval osm klíčových aktivit zaměřených na jeho různé aspekty, a to od obsahového, administrativního a technického řízení projektu, přes evaluace plánované v určitých fázích projektu, vzdělávání různých cílových skupin, až po práci s konkrétními cílovými skupinami, zejména z důvodu rizikového způsobu života jedinců potenciálně ohrožených sociálním vyloučením, na něž byl dopad aktivit orientován. Účelem kvalitativní analýzy bylo prostřednictvím vyhodnocování jak vstupních, tak i dalších aktivit naplňujících projekt, zjistit efektivitu dopadu výše uvedeného projektu na cílové skupiny. Proto byla kvalitativní analýza ve funkci evaluačního výzkumu řešena ve čtyřech etapách. První etapa mapovala zejména vstupní podmínky projektu, druhá a třetí etapa evaluovala jednak posun ve vývoji projektových aktivit, jednak konkrétní dopad na jednotlivé cílové skupiny prostřednictvím formativní evaluace a závěrečná etapa je zaměřena zejména na sumativní, závěrečnou evaluaci dopadu. Formativní, průběžné analýzy byly zpracovány a uveřejněny v průběhu čtyřleté realizace projektu, za tři roční etapy projektu. V poslední čtvrté etapě byla zpracována závěrečná, sumativní hodnotící zpráva dopadu projektu Sociální integrace na Jesenicku na cílovou skupinu i na situaci na Jesenicku, která je předkládána níže. Cílem evaluace bylo především zmapovat dopad jednotlivých intervencí projektu na cílové skupiny, kterými byly jak sociálně vyloučené osoby na Jesenicku, tak poskytovatelé služeb či místní odborníci. Tyto osoby jsou zároveň zasazeny do demografického, sociálního a ekonomického kontextu, který bylo, s ohledem na průběh projektu a možné změny, které se díky intervencím projektu ve vnějším prostředí toho kontextu odehrály, rovněž důležité zmapovat. Nepříznivá situace na Jesenicku byla dlouhodoběji identifikována v mnoha oblastech (trh práce, bydlení, zadluženost obyvatel, drogová scéna, děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy a další), na což přirozeně reagovala také vysoká poptávka a potřebnost některých služeb. Realizace projektu a některé neočekávané okolnosti tuto potřebnost služeb ještě více potvrdily a identifikovaly důležitost pomoci v některých klíčových oblastech, jejichž podpora by měla být alespoň v minimální míře zachována, případně pro žádoucí stav navíc posílena a rozšířena. Závěrečná zpráva je členěna do tří oddílů, které jsou vzájemně propojené, neboť obsahují různý úhel pohledu na stejnou problematiku. První oddíl vymezuje základní teoretické poznatky a východiska projektu. Nejprve jsou popsány obecné cíle a cílové skupiny projektu, následuje sociální, demografická a ekonomická analýza situace na Jesenicku s ohledem na výchozí stav před zahájením realizace projektu a průběžný vývoj jednotlivých ukazatelů v letech plnění dílčích zakázek čtyřletého projektu. Analýza se zaměřuje na pohyb obyvatelstva, vývoj ekonomických ukazatelů, situaci 1 Připojujeme, že sociální vyloučení je především způsob myšlení, což odpovídá parafrázi výroku: Ghetto nejsou 3 / 128

5 na trhu práce nebo na oblast sítě sociálních služeb. Tato část byla do dokumentu zařazena s ohledem na dlouhodobější charakter plnění projektu, během kterého mohlo dojít k výraznějším demografickým či ekonomickým změnám, stejně tak byla zařazena s ohledem na predikci budoucího vývoje situace a na identifikaci klíčových potřeb Jesenicka i jeho obyvatel. Pro uvedení do problematiky je součástí prvního oddílu také stručné shrnutí plnění čtyř etap projektu tak, jak bylo podrobněji popisováno v dílčích průběžných hodnotících analýzách. V druhém oddíle je zhodnocen projekt s ohledem na jeho jednotlivé klíčové aktivity. Pro každou aktivitu je uveden průběh plnění zakázky, zhodnocení činnosti a naplnění stanovených výstupů a indikátorů, zhodnocení dopadu dané klíčové aktivity na cílovou skupinu, popřípadě je uvedeno hodnocení dané klíčové aktivity z pohledu cílové skupiny, jestliže bylo ze strany poskytovatele služby a klíčové aktivity toto průběžné hodnocení zajištěno. Třetí oddíl je věnován evaluaci projektu jako celku. Hodnocení a analyzování čtyřletého působení projektu na Jesenicku je zaměřeno především na stanovené cíle a naplnění vytyčených výstupů, dopady výsledků těchto výstupů na cílové skupiny i na celkovou socioekonomickou situaci na Jesenicku. Jsou představeny a zhodnoceny stanovené indikátory úspěšnosti projektu. V rámci závěrečné evaluace je hodnocena také inovativnost projektu, užitečnost, efektivita a dlouhodobá udržitelnost dopadů projektu. Jako poslední, avšak neméně důležité, je v rámci samostatné části třetího oddílu uvedeno zhodnocení projektu vzhledem k prioritním oblastem, na které se působení jeho jednotlivých klíčových aktivit zaměřovalo. Souhrnně je zhodnoceno působení projektu a jeho realizovaných aktivit promítajících se do výstupů, dopadů, odhadované udržitelnosti nebo inovativních prvků na oblast trhu práce, ekonomické nestability obyvatelstva, bydlení, na oblast prevence před nežádoucími jevy u dětí a mládeže a na oblast závislostí. Pro každou oblast je uvedeno shrnutí zásadních opatření nastavených v průběhu realizace projektu, která vedla ke zlepšení nepříznivé situace na Jesenicku a k doporučením, která jsou navržena pro dlouhodobou udržitelnost dopadů těchto nastavených opatření a výsledků projektu. 4 / 128

6 I.1 Teoretický úvod do problematiky Projekt Sociální integrace na Jesenicku byl zaměřen na podporu a pomoc sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Poskytnutí dotace z ESF OP LZZ na realizaci projektu reagovalo zejména na vysoký počet osob, které se na Jesenicku potýkaly s nezaměstnaností, se zadlužeností, s bezdomovectvím, závislostí nebo dalšími obtížnými životními situacemi, které mohly vést k jejich sociálnímu vyloučení. Projekt měl zajistit dostatek fungujících služeb, které by zmírnily či zlepšily výše uvedené nepříznivé situace a problémy a přispěly by ke snížení počtu všech negativních jevů, které spolu velmi často úzce souvisí a navzájem se podmiňují, se kterými se obyvatelé Jesenicka často potýkají. Cílem projektu tedy bylo začlenění sociálně vyloučených osob zpět do společnosti, pomoc se zvýšením životní úrovně těchto jedinců či celých rodin, podpora při jejich návratu na pracovní trh, poskytování protidluhového poradenství i služeb prevence rizikového nežádoucího chování, jakým může být kriminalita, závislosti, gambling a další. V rámci realizovaného projektu Sociální integrace na Jesenicku lze sociální vyloučení upřesnit jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni možnosti účastnit na sociálních, ekonomických, kulturních či politických systémech, které představují základní podmínky sociální integrace jedince do společnosti a jeho aktivit v rámci společnosti. Příčinou i důsledkem sociálního vyloučení bývá chudoba, extrémní zadlužení, ztráta bydlení, závislost na alkoholu, drogách, závislost na sociálních dávkách, nezaměstnanost, velmi špatné bytové podmínky, absence vhodného trávení volného času u dětí, mládeže i u celých rodin, výskyt sociálně patologických jevů, nízká úroveň vzdělání v rodině, páchání trestné činnosti a násilného chování, kriminalita apod. Jako adaptaci na nepříznivé podmínky sociálního vyloučení se často dotčené osoby přijímají a zvnitřňují specifické hodnoty a normy, mezi které patří například absence vzorců běžně fungující rodiny, neschopnost plánovat do budoucna, nízké sociální kompetence, pocity beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že člověk sám ani s pomocí nemůže ovlivnit vlastní nepříznivou sociální situaci. Cílové skupiny projektu Cílové skupiny, na něž byl projekt zaměřen, byly vymezeny ve dvou úrovních. První úrovní byli klienti sociálních služeb, náležející specifickým cílovým skupinám: děti a mládež od 16 do 26 let, dospělí jedinci a rodiny z lokality, ze startovacích bytů a azylových domů, osoby ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané, bez přístřeší a předlužené, vracející se z výkonu trestu aj. Tyto skupiny dostávaly podporu prostřednictvím poskytování sociálních služeb nebo prostřednictvím fakultativních služeb (odborné poradenství dluhové, zdravotnické, právní apod., motivační semináře dluhové pasti, návykové jednání a návykové látky apod.). Druhou úrovní byly podpořené osoby z řad pracovníků pracujících s klienty cílových skupin prostřednictvím vzdělávacích služeb. Tato skupina mimo toho, že pracovala s cílovou skupinou osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených, dostávala podporu prostřednictvím vzdělávacích programů a tematických seminářů, metodického 5 / 128

7 vedení a koordinace terénních pracovníků včetně tematických odborných seminářů apod. Jednalo se o vzdělávací služby, jejichž dopad byl zaznamenáván prostřednictvím jak počtu osob účastnících se vzdělávacích aktivit, tak kvalitou tohoto vzdělávání (prostřednictvím pohovorů a realizovaných testů zjišťujících dosaženou úroveň vzdělání). Podpořenými osobami vzdělávacích aktivit byli nejen sociální pracovníci, pracovníci působící v sociálních službách, terénní pracovníci apod., ale i jednotliví klienti cílových skupin děti a mládež od 16 do 26 let, dospělí jedinci a rodiny z lokality, ze startovacích bytů a azylových domů, osoby ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané, bez přístřeší a předlužené, vracející se z výkonu trestu aj., kteří byli ochotni participovat na konkrétní vzdělávací aktivitě. Dopady těchto aktivit byly monitorovány jak samotnými realizátory aktivit, tak evaluátorem projektu (KA 02). Klíčové aktivity projektu V rámci projektu byly realizovány klíčové aktivity, jejichž plnění zajišťovalo osm poskytovatelů. První z klíčových aktivit byla zaměřena na koordinaci a administraci projektu, druhá na průběžné hodnocení (formativní evaluace) a závěrečné hodnocení (sumativní evaluaci). Zbylých šest klíčových aktivit se zaměřovalo jednak na poskytování sociálních i fakultativních služeb cílovým skupinám osoby sociálně vyloučených, jednak na podporu sociálních pracovníků a dalších odborníků formou odborných seminářů, konzultací a metodického vedení. Seznam všech osmi klíčových aktivit, jejich realizátorů a názvů zakázek je pro přehlednost uveden v tabulce níže. Zhodnocení činnosti jednotlivých klíčových aktivit v rámci realizace projektu je uvedeno ve 3. kapitole druhého oddílu této závěrečné hodnotící zprávy. Tabulka č. 1 Přehled klíčových aktivit, názvů zakázek a realizátorů projektu Sociální integrace na Jesenicku KA 01 KA 02 KA 03 KA 04 KA 05 KA 06 KA 07 KA 08 Obsahové a technické řízení projektu (realizátor: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník) Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu (realizátor: Sociotrendy) Podpora cílové skupiny k ekonomické stabilizaci v oblasti finanční gramotnosti a přímé pomoci oddlužování rodin a jedinců (realizátor: Rubikon CENTRUM) Koordinační činnost a metodická podpora pracovníků v sociálních službách na poli terénní práce a síťování poskytovaných terénních služeb pro cílovou skupinu (realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.) Terénními programy ke zvyšování sociálních a profesních dovedností cílové skupiny s podporou ambulantní formy fakultativních činností odborného sociálního poradenství a motivačních seminářů (realizátor: Boétheia SKP) Zajištění terénní sociální práce zaměřené na osoby s návykovým jednáním (realizátor: Darmoděj, o.s.) Zajištění služeb prevence proti sociálnímu vyloučení a kriminality dětí a mládeže (realizátor: Darmoděj, o.s.) Nastavení mezioborové spolupráce realizace sociální rehabilitace formou přímé pomoci cílové skupině zpět na trh práce (realizátor: Zahrada 2000, o.s.) 6 / 128

8 Stručné shrnutí a přehled toho, co bylo cílem projektu a jeho jednotlivých klíčových aktivit, je prezentováno níže ve výňatku z první publikované tiskové zprávy projektu v červnu roku Tehdy projekt začínal a probíhaly přípravy na jeho samotnou realizaci a výběrová řízení na pozice realizátorů jednotlivých dílčích zakázek. O jaké aktivity konkrétně jde? Jedná se především o práci s dětmi a mládeží, a to jak přímo v terénu, tak i v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Smyslem je motivovat je a zapojit do realizovaných aktivit, nabídnout cílové skupině smysluplné trávení volného času a tím minimalizovat negativní sociálně- patologické jevy (např. potulku, kriminalitu a výtržnictví). Významnou částí projektu je i zajištění pracovního a hlavně dluhového poradenství jednotlivcům i rodinám. Situaci těchto lidí pomůže zlepšit právě systematická pomoc a sociální práce, ukazuje se to na příkladu řady dalších zemí i ze zahraničí. Není možné nechat je napospas jejich osudům a čekat, až se sami postaví na vlastní nohy, poznamenává Martina Mařáková. Projekt počítá s podporou osob ohrožených návykovým jednáním, popřípadě závislých na drogách, alkoholu či výherních automatech. Cílem je především předcházet závislostem, minimalizovat zdravotní a sociální rizika i rizikový způsob života konkrétních jedinců. Pozornost bude zaměřena také na pracovníky v sociálních službách, kterým bude zajištěna podpora především na poli terénní práce. Mimo to je cílem projektu metodicky sjednotit postupy práce terénních pracovníků, vytvořit standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb a zvýšit jejich kvality prostřednictvím tematických odborných seminářů. (Tisková zpráva projektu, Jeseník, ) 2 Tisková zpráva, Jeseník, , Dostupné z: mesta/ projekt- na- podporu- socialnich- sluzeb- se- prave- rozjizdi- nastupovat.html 7 / 128

9 I.1.1 Sociálně- demografická situace v okrese Jeseník V souvislosti s potřebností realizovat dlouhodobý projekt na podporu sociální integrace vyloučených osob a s vytyčenými cíli projektu Sociální integrace na Jesenicku byla již zmíněna nepříznivá sociální, ekonomická i demografická situace obyvatel na Jesenicku. Analýza této situace ve vztahu k hlavním demografickým, sociálním či ekonomickým oblastem a ve vztahu k identifikaci výrazných problémových oblastí a tendencí a následným důležitým potřebám území Jesenicka a jeho obyvatel je uvedena v kapitole níže. Okres Jeseník čítá celkem 24 obcí, z nichž pouze 5 obcí (Javorník, Jeseník, Vidnava, Zlaté hory a Žulová) má statut města. Z důvodu lépe koordinované spolupráce na komplexním rozvoji obcí vytvořily obce na Jesenicku 4 mikroregiony. Každý mikroregion je tvořen dobrovolným svazkem obcí. Pod Mikroregion Jesenicko spadají obce Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Jeseník, Lipová- lázně a Ostružná. Mikroregion Zlatohorsko je tvořen obcemi Hradec - Nová Ves, Mikulovice, Písečná, Supíkovice, Velké Kunětice a Zlaté Hory. Mikroregion Žulovsko je dobrovolným svazkem obcí Černá Voda, Kobylá nad Vidnavkou, Skorošice, Stará Červená Voda, Vápenná, Velká Kraš, Vidnava a Žulová a pod Mikroregion Javornicko spadají obce Javorník, Bílá Voda, Bernartice, Vlčice a Uhelná. Město Jeseník je z hlediska přenesené působnosti státní správy tzv. obcí III. stupně obec s rozšířenou působností (ORP), která je ekvivalentní s bývalým okresem Jeseník. Správní obvody pověřených úřadů obcí v působnosti II. stupně jsou následující: Jeseník (zahrnuje obce Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hradec- Nová Ves, Jeseník Lipová- lázně, Ostružná, Supíkovice, Písečná, Velké Kunětice) a Zlaté hory (zahrnuje obce Mikulovice a Zlaté Hory). Obyvatelstvo Správní obvod ORP Jeseník měl v roce 2013 celkem obyvatel, což tvořilo pouhých 6,27 % ze všech obyvatel Olomouckého kraje. Jak je vidět v následující tabulce a grafech, počet obyvatel v ORP Jeseník, i v samotném městě Jeseník, má klesající charakter. Tabulka č. 2 Počty obyvatel v jednotlivých územních celcích, ve vývoji od roku 2009 do roku 2013 Počet obyvatel Olomoucký kraj SO ORP Jeseník město Jeseník Zdroj: ČSÚ Počet obyvatel nepatrně klesá nejen ve městě Jeseník a v okrese Jeseník (každoročně zhruba o 0,7 %), ale také v Olomouckém kraji jako celku. 8 / 128

10 Graf č. 1 Klesající počet obyvatel v ORP Jeseník od roku 2009 do roku Počet obyvatelso ORP Jeseník Zdroj grafu: ČSÚ Ubývá také obyvatel v předproduktivní a produktivní věkové skupině, naopak jich přibývá ve věkové skupině 65 let a více. Zvyšující se počet obyvatel, kteří ORP Jeseník opouštějí, a také snižující se počet obyvatel této lokality, jsou zapříčiněny především díky ekonomicky slabšímu charakteru území, vysoké nezaměstnanosti, špatným příležitostem pracovního uplatnění a špatné dopravní dostupnosti. Jinými slovy klesající charakter počtu obyvatelstva i postupné zvyšování věkové struktury obyvatelstva na Jesenicku souvisí jak s úbytkem lidí v produktivním věku, tedy úbytkem pracovní síly, tak se snižujícím se počtem potenciálních zaměstnavatelů. S mladými lidmi odchází také jejich vzdělanostní a kariérní potenciál. Tabulka níže zaznamenává počty obyvatel a celkové přírůstky 3 v jednotlivých obcích Mikroregionu Jesenicko. Důležité je poznamenat, že záporné hodnoty celkového přírůstku obyvatel jsou způsobeny zejména migrací obyvatel a zvyšujícím se počtem vystěhovalých lidí. Nižší porodnost a vyšší úmrtnost nemají v tomto případ na hodnotu celkového přírůstku takový vliv, jako právě záporná migrace obyvatelstva. Pouze jedna z obcí Bělá pod Pradědem zaznamenala v roce 2013 oproti předchozímu období kladný celkový přírůstek. Tabulka č. 3 Počty obyvatel a celkový přírůstek obyvatelstva v obcích Mikroregionu Jesenicko v letech Obyvatelstvo v obcích mikroregio nu Jesenicko Počet obyv Celkový přírůstek (%) Počet obyv. Celkový přírůstek (%) Počet obyv. Celkový přírůstek (%) Bělá pod Pradědem ! 3 Celkový přírůstek obyvatelstva zahrnuje jak přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých) tak migrační přírůstek (rozdíl mezi počty vystěhovalých a přistěhovalých) 9 / 128

11 Česká Ves " Jeseník " Lipová- lázně ! Ostružná " Zdroj: ČSÚ Poznámka k tabulce: směr šipky znázorňuje klesající či stoupající charakter celkového přírůstku. Červená barva šipek je použita pro záporné hodnoty (ať už je jich tendence klesající či stoupající) a zelená barva naznačuje kladné hodnoty celkového přírůstku obyvatel. Postupné stárnutí obyvatelstva je globální problém, který se dotýká nejen Jesenicka, ale celé České republiky, Evropy a dalších zemí. Staří lidé mají vyšší nároky na zdravotní péči a na zajištění některých sociálních služeb. Stárnutí obyvatelstva je zkoumáno pomocí ukazatele index stáří, který vyjadřuje počet osob ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0 14 let. Pokud je výsledná hodnota větší než 100, znamená to, že je v dané populaci převaha počtu seniorů, než dětí. V případě okresu Jeseník byla hodnota vyšší než 100 zaznamenána ve sledovaném období od roku 2010, kdy postupně meziročně až do roku 2013 narůstala. Zvyšuje se tak index stáří, který se od roku 2009 z hodnoty 99,8 zvýšil v roce 2013 na hodnotu 121,2. S ohledem na následující roky a budoucí vývoj lze dále předvídat postupné narůstání hodnoty tohoto indexu, tedy zvyšující se počet starých osob vzhledem k počtu dětí. Tabulka č. 4 Procentuální zastoupení věkových skupin v rámci obyvatelstva ORP Jeseník a absolutní hodnoty indexu stáří ve vývoji od roku 2009 do roku 2013 Věková skupina Měřící jednotka (%) 14,2 14,1 14,3 14,2 14, (%) 71,7 71,4 70,4 69,5 68,7 65 a více (%) 14,1 14,5 15,2 16,3 17,1 Index stáří Zdroj: ČSÚ (abs., počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0 14 let) 99,8 102,5 106,2 114,2 121,2 Z následující tabulky vyplývá argumentace pro sledování klíčových ukazatelů v rámci demografického pohybu obyvatelstva. Jedná se zejména o přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním (migrační přírůstek) a o celkový přírůstek obyvatelstva. Zatímco přirozený přírůstek zaznamenal v roce 2013 oproti roku 2011, kdy projekt odstartoval, o 0,2 % příznivější hodnotu, přírůstek stěhováním značně od roku 2011 poklesl (z hodnoty 3,1 na 5,3). S tím souvisí také zvyšující se počet vystěhovalých osob (v roce 2011 jich bylo 497, v roce 2013 to bylo 579 vystěhovalých osob), které výrazně převyšují počty přistěhovalých či narozených a v celkovém výsledku se postupně v záporných hodnotách zvyšuje také celkový 10 / 128

12 přírůstek obyvatelstva na území okresu Jeseník (v roce 2011 byla hodnota celkového přírůstku 5,0 a v roce 2013 se tato hodnota zvedla na 7,0). Jinými slovy ukazatel sledující počet vystěhovalých obyvatel z lokality zaznamenal stoupající tendenci. Na záporném celkovém přírůstku obyvatelstva Jesenicka se podílejí více vystěhovalí lidé než umírající staří občané a menší počet živě narozených dětí (viz tabulka níže Vybrané demografické ukazatele sledované ve vývoji od roku 2009 do roku 2013 na území ORP Jeseník ukazatele přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním a celkový přírůstek). V ORP Jeseník rovněž ubývá uzavřených sňatků, naopak se nepatrně zvyšuje počet rozvodů, což jistě nepřispívá k optimalizaci celkového rodinného zázemí obyvatel Jesenicka. Tabulka č. 5 Vybrané demografické ukazatele sledované ve vývoji od roku 2009 do roku 2013 na území okresu Jeseník Demografický ukazatel mezi- ročně 2012 mezi- ročně 2013 Přirozený přírůstek (%) - 0,6-1,9 " - 1,6! - 1,7 " Přírůstek stěhováním (%) - 3,3-3,1! - 5,7 " - 5,3! Celkový přírůstek (%) - 3,9-5,0 " - 7,4 " - 7,0! Sňatky (abs.) " 161! 124 " Rozvody (abs.) ! 100 " 112! Vystěhovalí (abs.) " 565! 579! Zdroj: ČSÚ mezi- ročně Poznámka k tabulce: směr šipky znázorňuje klesající či stoupající charakter ukazatele. Červená barva šipek je použita pro negativní interpretaci vývoje ukazatele, zelená barva znázorňuje žádoucí a kladný vývoj ukazatele. Černá barva byla použita pro hodnotově neutrální vývoj ukazatelů, neboť se primárně nevztahují k cílům a podporovaným oblastem projektu, ovšem může být zajímavé jejich vývoj mapovat (např. klesající počty sňatků, které mohou souviset jednak s obecným úbytkem obyvatelstva, ale i s ubývající důležitostí přisuzované instituci manželství ze strany mladých lidí). Trh práce, nezaměstnanost, sociální dávky Nezaměstnanost představuje na Jesenicku jeden z nejvýraznějších problémů a příčin sociálního vyloučení, neboť s nezaměstnaností velmi často souvisí další nežádoucí jevy jako závislost na sociálních dávkách, zadluženost, ztráta bydlení, závislost na návykových látkách atd. Okres Jeseník každoročně obsazuje horní příčky pořadí okresů s nejvyšší nezaměstnaností v České republice. Nezaměstnanost je zde ovlivněna zejména špatnými příležitostmi k pracovnímu uplatnění, horší dopravní dostupností, nízkou vzdělanostní strukturou obyvatelstva a ubývajícím počtem zaměstnavatelů. S tím souvisí již výše zmíněný značný úbytek obyvatelstva v produktivním věku, které z regionu odchází. Tito vystěhovalí tak mohou představovat např. vzdělanostní potenciál, pracovní sílu i zaměstnavatele, kteří v regionu tolik chybí. Nabídka trhu práce je ve velké míře ovlivněna sezónními výkyvy, přičemž více práce bývá spíše v letních měsících. 11 / 128

13 Podíl nezaměstnaných osob 4 se ve sledovaném období pohyboval v případě okresu Jeseník vždy nad hranicí 10 %, ve většině případů dosahoval spíše hodnoty bližší 11 %. Za sledované období byla nezaměstnanost nejvyšší v roce 2013 (11, 18 %), pokles byl naopak zaznamenán oproti minulému roku v letech 2012 (o 0,18 %) a 2014 (o 0,59 %). V porovnání s hodnotami podílu nezaměstnaných osob za okres Olomouc i za celou Českou republiku jsou čísla Jeseníku poměrně vysoká. Tabulka č. 6 Podíl nezaměstnaných osob (%) v okrese Jeseník v porovnání s podílem nezaměstnaných (%) v okrese Olomouc a v celé ČR okres ČR 6,70 6,76 7,68 7,70 Olomouc 7,37 7,36 8,68 8,77 Jeseník 10,52 10,34 11,18 10,95 Zdroj: ČSÚ; Statistiky Úřadu práce Z tabulky níže je patrné, že zatímco byl od roku 2010 do roku 2013 zaznamenán zvyšující se počet volných pracovních míst, počet uchazečů na 1 volné místo v tomto sledovaném období naopak klesal. Klesající charakter počtu uchazečů na 1 volné místo může být však ovlivněn také postupným úbytkem obyvatelstva na území okresu Jeseník. Nicméně lze konstatovat, že větší počet pracovních míst a nižší počet uchazečů o 1 místo teoreticky identifikují příznivější podmínky pro vstup na trh práce, než v předchozích obdobích. Současně je však potřeba brát v úvahu další faktory, které do statistických dat zahrnuty nejsou a přitom situaci na trhu práce ovlivňují nejvíce. Jedná se zejména o nízkou motivaci sociálně vyloučených osob nastoupit do dlouhodobého zaměstnání, o převážně sezónně zaměřenou nabídku práce. Na druhé straně v případě, že zástupci této cílové skupiny pracovat chtějí, často se potýkají ze strany zaměstnavatelů s neochotou je na pracovní místo přijat. Tabulka č. 7 Volná pracovní místa a počet uchazečů na 1 volné místo v okrese Jeseník Okres Jeseník Volná pracovní místa Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 63,4 48,5. 44,7 Podrobnější informace o situaci v oblasti zaměstnanosti a trhu práce a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti vzhledem k realizaci projektu na Jesenicku jsou uvedeny v třetím oddíle tohoto dokumentu, v kapitole III. 3 Zhodnocení projektu s ohledem na potřeby území Jesenicka 3.1 Zhodnocení činností v oblasti trhu práce. 4 Do roku 2013 byla sledována především registrovaná míra nezaměstnanosti, od došlo ke změně ukazatele, nyní se sleduje podíl nezaměstnaných ve věku let na všech obyvatelích ve věku let. Doposud byl počet nezaměstnaných poměřován pouze s ekonomicky aktivními osobami. Sjednotilo se tak vykazování MPSV a ČSÚ. V rámci dokumentu pracujeme pouze s ukazatelem podíl nezaměstnaných osob, a to i za roky z důvodu lepší komparace dat ve vývoji za sledované období. 12 / 128

14 Výrazným problémem sociálně vyloučených lokalit bývá závislost jejich obyvatel na sociálních dávkách, jejichž pobírání upřednostňují před nástupem do zaměstnání či před zajištěním si stabilních finančních příjmů z jiných adekvátních zdrojů. O situaci na Jesenicku vypovídá tabulka uvedená níže, která zachycuje vývoj počtu vyplacených dávek státní sociální podpory v okrese Jeseník za období před projektem, v počátku realizace projektu i v jeho průběhu (tzn. na základě dostupných dat od roku 2009 do roku 2013). Klesající či stoupající tendence jednotlivých dávek jsou okomentovány pod tabulkou. Tabulka č. 8 Počty vyplacených dávek státní sociální podpory a pěstounských dávek obyvatelům okresu Jeseník v letech 2009 až 2013 (počty jsou v tisících) Celkem dávky státní sociální podpory 90 77,8 66,5 63,5 62,3 - přídavek na dítě 52,5 40, ,9 - příspěvek na bydlení 7 8,1 10,2 11,3 13,4 - rodičovský příspěvek 16,5 15, ,9 11,9 Celkem dávky pěstounské péče 2 2,2 2,4 2,2 2,4 - příspěvek na úhradu potřeb dítěte 0,9 1,1 1,3 1,3 1,4 - odměna pěstouna 0,9 1,2 1,1 0,9 1 Zdroj: ČSÚ Celkový počet vyplacených dávek státní sociální podpory se ve sledovaném období neustále snižoval, stejně tak jako počet vyplacených dílčích dávek: přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Snižující se počet těchto vyplacených dávek lze dát do souvislosti také s postupným úbytkem obyvatelstva v produktivním věku a s klesajícím počtem rodících se dětí. Naopak lze zaznamenat narůstající počet dávek příspěvek na bydlení, což lze dát do souvislosti s již zmíněnými většími problémy týkajícími se sociálního vyloučení osob na území Jesenicka, ztrátou bydlení a dalšími sociálně- patologickými jevy, které mají vliv na zhoršenou bytovou situaci obyvatel, na život v nevyhovujících bytových podmínkách a na hrozbu ztráty bydlení. Narůstající počet vyplacených dávek příspěvku na bydlení může identifikovat výraznější potřebu služeb prevence před ztrátou bydlení, prevence před zadlužením, nezaměstnaností, sociálním vyloučením atd. Síť sociálních služeb Provázanost klíčových aktivit projektu a sociálně- demografické situace na území Jesenicka se promítla také do některých realizovaných dílčích aktivit projektu Sociální integrace na Jesenicku. V Návrhu komunitního plánování sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roku 2011 až byly stanoveny některé prioritní oblasti 5 Město Jeseník Návrh komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011 až 2013, schváleno v Jeseníku roku / 128

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy výzkumná agentura (třetí etapa

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy (druhá etapa - 11/2012 až 03/2013)

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 ÚVOD Realizace: Sociotrendy (první etapa - 11/2011 až

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg.č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 2015 ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBSAH I. ÚVOD KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ A VAZBA NA POTŘEBY AKTÉRŮ... 4 II. VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šluknovsko pro období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šluknovsko pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Šluknovsko 4+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šluknovsko pro období 4 Integrovaná strategie území Pracovní verze Srpen 4 Integrovaná strategie

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 III. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 23. duben 2014 pro vnější připomínkové řízení Úvod... 5 1 Strategie pro příspěvek operačního programu

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více