PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007"

Transkript

1 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

2 ISSN

3 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing. Jaroslav MesrömÌd, CSc. Vl dnì n vrh novely z kona Ë. 168/1999 Sb., o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla... 6 Governmental Bill of Amendment to Act 168/1999 Coll. on Motor Third-party Liability JUDr. Jana»echov, PhDr. VladimÌr P ikryl PojiötÏnÌ motorov ch vozidel a v lohy pr vnì ochrany Motor Insurance and Legal Expenses Ing. Josef»Ìûek N vrh smïrnice k solventnosti pojiöùoven zve ejnïn Proposal for Directive of European Parliament and of Council on taking-up and pursuit of Business of Insurance and Reinsurance ñ Solvency II Ing. Josef Keller Zvl ötnosti regulace na pojistn ch trzìch Specifics of Insurance Market Regulation prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. CEA k soukromèmu zdravotnìmu pojiötïnì CEA and Private Health Insurance Ing. Jaroslav MesrömÌd, CSc. Trh soukromèho zdravotnìho pojiötïnì ñ 2. Ë st Private Health Insurance Market ñ Part 2 Tom ö Roubal, Kate ina JelÌnkov, Petr Bohumsk Nov evropsk regulace pro provozov nì zajiötïnì New European Regulation for Reinsurance JUDr. Erika MaË kov, LL.M Regulace pojiöùovnictvì v EvropskÈ unii ñ 2. Ë st P eklad z publikace Bertranda Labilloye: EUROPEAN INSURANCE REGULATION Insurance Regulation in European Union Ing. Jaroslav MesrömÌd, CSc. BÌl kniha CEA o pojistitelnosti odpovïdnosti za ökodu na ûivotnìm prost edì CEA White Paper on Insurability of Environmental Liability Ing. V clav Zik n Zpr va EvropskÈho parlamentu o naplúov nì z vïr BÌlÈ knihy o politice finanënìch sluûeb (2005ñ2010) Report of European Parliament on Financial Services Policy (2005ñ2010) ñ White Paper Ing. Josef»Ìûek»eskoslovensk leteck pool (pokus o rekonstrukci historie existence poolu) Czechoslovak Aviation Pool (Attempt to reconstruct history) JUDr. Petr Z ruba V bïr a p eklad resumè do angliëtiny: Ing. Josef»Ìûek

4 Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk Ve dnech 3. ñ 4. Ìjna 2007 se konal jiû patn ct roënìk semin e pr vnìk»eskè asociace pojiöùoven (»AP). Jde o dlouhodobou tradici. SvÏdËÌ to rovnïû o kvalitï p Ìpravy semin e a jeho vysokè odbornè rovni. CÌlem tohoto semin e vûdy bylo sezn mit ËastnÌky s Ñnovinkamiì v oblasti legislativy, t kajìcì se pojiöùovnictvì a s n vrhy nov ch pr vnìch p edpis, zab vat se aplikacì pr vnìch p edpis do praxe a vymïúovat si vz jemnï zkuöenosti, resp. konzultovat pr vnì problèmy. O semin byl vûdy znaën z jem. Nap Ìklad letoönìho roënìku se Ëastnilo p es devades t pr vnìk z Ëlensk ch pojiöùoven»ap. ËastnÌci semin e, zejmèna ËlenovÈ legislativnì sekce»ap, mïli moûnost se podìlet na tvorbï programu semin e, p ÌpadnÏ zasìlat podnïty pro diskusi, workshopy apod. V nïkter ch letech ñ v z vislosti na tèmatu ñ bylo po izov ny i z pisy, obsahujìcì spoleën hodnocenì vybran ch pr vnìch ot zek. K jednotliv m tèmat m byli zajiöùov ni öpiëkovì lekto i z st ednìch org n st tnì spr vy, vysok ch ökol, ale takè advok ti specializovanì na konkrètnì oblast pr va. V znamnou roli vûdy sehr - vali i lekto i z Ëlensk ch pojiöùoven»ap. Letos se na semin i aktivnï podìleli lekto i z Ministerstva financì, Ministerstva spravedlnosti a»eskè n rodnì banky se zamï enìm p edevöìm na n vrh z kona o pojiöùovnictvì a na n vrh (novèho) obëanskèho z konìku Ëi obchodnìho z kona. Novelu z kona o odpovïdnosti za ökodu p i v konu ve ejnè moci a nïkter rozhodnutì NejvyööÌho soudu»r p edstavil jeden z jeho soudc. Lekto i z pojiöùoven se vïnovali nap Ìklad komparaci platnèho z kona o pojistnè smlouvï a navrhovanèho (novèho) obëanskèho z konìku, n plni Ëinnosti Compliance Officer v pojiöùovnï a praktick m zkuöenostem z aplikace z kona o pojiöùovacìch zprost edkovatelìch a likvid torech pojistn ch ud lostì. Ko enìm semin b v diskuse. V letoönìm roce byla nesmìrnï zajìmav, pokud jde o zejmèna o aplikaci z kona o pojiöùovacìch zprost edkovatelìch a likvid torech pojistn ch ud lostì. Dotkla se plnïnì informaënìch povinnostì pojiöùovacìmi zprost edkovateli, odbornè zp sobilosti, resp. doökolov nì, prov dïnì Ñ dnè anal zyì apod. StejnÏ tak znaën pozornost byla vïnov na problematice compliance, a to i v souvislosti s p Ìpravou novèho z kona o pojiöùovnictvì (jedna z prov dïcìch vyhl öek m upravovat ÌdicÌ a kontrolnì systèm pojiöùovny) a perspektivnï v souvislosti s implementacì smïrnice Ëi smïrnic k solventnosti (Solvency II). Ze semin e vyplynuly pro pr vnìky Ëlensk ch pojiöùoven»ap i urëitè v zvy, nap Ìklad pokud jde o vymezenì nïkter ch pojm v r mci p ÌmÈ pravy pojistnè smlouvy Ëi o pojiötïnì odpovïdnosti za ökodu nebo p ÌpadnÈ zjednoduöenì registrace pojiöùovacìch zprost edkovatel apod. Informaci o semin i uv dìm p edevöìm z toho d vodu, ûe podle mèho n zoru je jìm v urëitè mì e naplúov n jeden z cìl, resp. posl nì,»ap, a to je Ñpodpora vïdeckè Ëinnosti t kajìcì se aktivit pojiöùovenì. V û dnèm p ÌpadÏ nejde pouze o ÑökolenÌì. Zp sob pr vnì anal zy vybran ch problèm, kter byl uplatúov n na semin i pr vnìk, a to platì i o tom letoönìm, zejmèna pokud jde o r znè komparace, se blìûì nebo rovn vïdeckèmu p Ìstupu. 4 PojistnÈ rozpravy 21

5 Semin e pr vnìk byly a jistï nad le budou takè zdrojem odborn ch tèmat, kter budou p enesena do tohoto pojistnï teoretickèho bulletinu ñ do Pojistn ch rozprav. Ing. Jaroslav MesrömÌd, CSc., p edseda redakënìho kruhu Pojistn ch rozprav ResumÈ WORKSHOP OF THE LAWYERS OF THE CZECH INSURANCE ASSOCIATION ñ 15th ANNIVERSARY In the beginning of October 2007 a workshop of the lawyers of the member insurance companies was held. Top lecturers from the Ministry of Finance, the Ministry of Justice and the Czech National Bank, lecturers from the universities as well as specialized lawyers/barristers informed over 90 participants of the ìnewsî in the area of legislation relating to insurance. As before, important presentations have been delivered by lawyers from the»ap member companies. PojistnÈ rozpravy 21 5

6 VL DNÕ N VRH NOVELY Z KONA». 168/1999 SB., O POJIäTÃNÕ ODPOVÃDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA JUDr. Jana»echov, PhDr. VladimÌr P ikryl, Ministerstvo financì V souëasnè dobï je v PS P»R projedn v n vl dnì n vrh z kona, kter m se mïnì z kon Ë. 168/1999 Sb., o pojiötïnì odpovïdnosti za ökodu zp sobenou provozem vozidla a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (z kon o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, z kon Ë. 363/1999 Sb., o pojiöùovnictvì a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (z kon o pojiöùovnictvì), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, z kon Ë. 56/2001 Sb., o podmìnk ch provozu vozidel na pozemnìch komunikacìch a o zmïnï z kona Ë. 168/1999 Sb., o pojiötïnì odpovïdnosti za ökodu zp sobenou provozem vozidla a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (z kon o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla), ve znïnì z kona Ë. 307/1999 Sb., ve znïnì pozdïjöìch p edpis, a z kon Ë. 48/1997 Sb., o ve ejnèm zdravotnìm pojiötïnì a o zmïnï a doplnïnì nïkter ch souvisejìcìch z kon, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, snïmovnì tisk Ë N vrh z kona je zejmèna implementacì smïrnice 2005/14/ES, tzv. p tè motorovè smïrnice. JejÌm cìlem je dalöì harmonizace pr vnìch p edpis Ëlensk ch st t t kajìcì se tohoto pojiötïnì, a to zejmèna s ohledem na zjednoduöenì a zlepöenì podmìnek zìsk nì pojistnè ochrany a odpovìdajìcì n hrady ökody zp sobenè provozem vozidla. SouËasnÏ s tìm doch zì i k nïkter m prav m reagujìcìm na dosavadnì zkuöenosti z praktickè aplikace z kona a k p ehodnocenì dosavadnìho zp sobu transpozice p edchozìch smïrnic ES. N vrh byl Ministerstvem financì, po konzultacìch s»kp a»ap, zpracov n v polovinï roku 2006, avöak pr tahy s vytvo enìm novè vl dy odsunuly jeho p edloûenì tèto novè vl dï aû na konec minulèho roku, p iëemû LegislativnÌ rada vl dy tento n vrh projednala, po vyû dan ch form lnìch prav ch, aû 31. kvïtna Vl da p edloûila PoslaneckÈ snïmovnï Parlamentu»R n vrh z kona , ta ho projednala v prvnìm ËtenÌ 24. Ìjna 2007 na svè 22. sch zi. TÌm se v raznï odd lil termìn pro nabytì Ëinnosti z kona, p estoûe implementaënì lh ta pro p tou motorovou smïrnici byla stanovena na 11. Ëerven D vodov zpr va k tomuto n vrhu öiroce popisuje st vajìcì pr vnì pravu i navrhovanè zmïny. JejÌ nejd leûitïjöì Ë sti v m chceme tìmto Ël nkem p iblìûit. OpakovanÈ p ipomenutì prvorepublikovè historie nenì samo ËelnÈ, ale mïlo by pouk zat na tehdejöì vyspïlost ËeskÈho pr vnìho du, tedy na historii, ze kterè lze Ëerpat, a kterou zdaleka nem ani ada dneönìch zemì EU, resp. EHP. M me tìm na mysli p edevöìm z kon Ë. 81/1935 Sb. z. a n., o jìzdï motorov mi vozidly, kter m bylo obecnï zavedeno povinnè pojiötïnì odpovïdnosti za ökodu zp sobenou provozem tïchto vozidel. Naopak, v obdobì centr lnï ÌzenÈ ekonomiky mïlo toto pojiötïnì formu z konnèho pojiötïnì se vöemi prvky monopolnìho, nekonkurenënìho pojiötïnì. P ipomeúme, ûe z hlediska jeho ekonomiky vedlo k tvorbï nïkolikamiliardovèho deficitu zejmèna z d vodu politickèho rozhodov nì o sazb ch pojistnèho, s jehoû dopady se vyrovn v me dodnes. 6 PojistnÈ rozpravy 21

7 Charakteristika st vajìcì pr vnì pravy Z sadnì zmïna zp sobu provozov nì tohoto pojiötïnì byla provedena z konem Ë. 168/1999 Sb., o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (z kon o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla), kter nabyl plnè Ëinnosti dnem 1. ledna TÌm byl uëinïn jeden ze z kladnìch krok ve smïru transformace pojistnèho trhu a p izp sobenì se trûnìm podmìnk m a zvyklostem trhu SpoleËenstvÌ. Z kon Ë. 168/1999 Sb. byl novelizov n z konem Ë. 307/1999 Sb., jehoû p ijetìm doölo zejmèna k rozöì enì v jimek z povinnosti pojiötïnì odpovïdnosti u vozidel se zvl ötnìm reûimem pouûitì, z konem Ë. 56/2001 Sb., kter p inesl, mimo jinè, z sadnì zmïny v evidenci vozidel a z konem Ë. 320/2002 Sb., jìmû se zmïnil spr vnì org n p Ìsluön k ukl d nì pokut, z konem Ë. 47/2004 Sb., jenû byl reakcì zejmèna na p ijetì tzv. ËtvrtÈ motorovè smïrnice Ë. 2000/26/ES, z konem Ë. 377/2005 Sb., kter provedl nïkterè zmïn reagujìcì na praktickè pot eby jeho realizace, a z konem Ë. 57/2005 Sb., kter zejmèna reagoval na sjednocenì dozorov ch org n na finanënìm trhu. Novelou z kona o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla provedenou z konem Ë. 47/2004 Sb. doölo k adï v znamn ch zmïn. P edevöìm doölo k nav öenì limit pojistnèho plnïnì, a to v p ÌpadÏ ökody na zdravì nebo usmrcenìm z 18 mil. KË na 35 milion KË. Tento limit se vztahuje na kaûdou zranïnou nebo usmrcenou osobu, tj. v p ÌpadÏ zranïnì vìce osob je pojistitel povinen plnit kaûdè osobï podle skuteënï vzniklè ökody, a to aû do v öe 35 mil. KË. V p ÌpadÏ vïcnè ökody a uölèho zisku se limit 5 mil. KË zv öil na 18 milion KË, a to bez ohledu na to, kolik osob bylo p i ökodnè ud losti poökozeno. NamÌsto d ÌvÏjöÌ regulace minim lnì a maxim lnì v öe pojistnèho se pojistiteli stanovila povinnost zohlednit p i sjedn v nì v öe pojistnèho v pojistnè smlouvï p edch zejìcì ökodn pr bïh pojiötïnì odpovïdnosti pojistnìka, a to slevou na pojistnèm v p ÌpadÏ bezeökodnèho pr bïhu pojiötïnì nebo p ir ûkou k pojistnèmu v p ÌpadÏ v platy pojistnèho plnïnì z pojiötïnì odpovïdnosti. Zp sob stanovenì v öe pojistnèho podlèh kontrole»eskè n rodnì banky. V znamnou zmïnou pro poökozenè je stanovenì pojiöùovnï povinnosti ukonëit do 3 mïsìc od nahl öenì ökody svè öet enì a sdïlit poökozenèmu v öi plnïnì nebo v tèto lh tï podat pìsemnè vysvïtlenì, proë bylo plnïnì zamìtnuto nebo snìûeno, resp. z jakèho d vodu nebylo moûno ukonëit öet enì. Z hlediska urychlenì poskytnutì pojistnèho plnïnì byl v komunit rnìm pr vu zaveden institut tzv. ökodnìch z stupc. Ten m zabezpeëit poökozen m jednoduööì dosaûenì odökodnïnì v p ÌpadÏ, kdy p i jejich pobytu v nïkterèm z Ëlensk ch st t mimo jejich bydliötï, utrpì v d sledku dopravnì nehody ökodu na zdravì nebo majetku. kolem ökodnìho z stupce je projednat a vy Ìdit n roky z ud lostì, kterè splúujì z konem stanovenè podmìnky. MusÌ b t schopen öet it p Ìpad v ednìm jazyce ËlenskÈho st tu, kde m poökozen bydliötï. äkodnì z stupce m ûe b t jak fyzickou, tak i pr vnickou osobou, musì vöak mìt trvalè bydliötï nebo sìdlo v ËlenskÈm st tï, v nïmû je jmenov n, a m ûe p itom jednat za jednu nebo vìce pojiöùoven. Poökozen se vöak i tak m ûe obr tit p Ìmo na pojiöùovnu, kter odpovïdnost z provozu vozidla, kter m byla poökozenèmu ökoda zp sobena, pojistila. PojistnÈ rozpravy 21 7

8 Novela z kona rozöì ila i povinnosti»eskè kancel e pojistitel. Jednou z nich je povinnost vytvo it informaënì st edisko, jehoû kolem je usnadnit poökozen m zìskat informace nezbytnè k uplatnïnì sv ch p Ìm ch n rok na n hradu ökody proti pojiöùovnï, resp. u jejìch ökodnìch z stupc. SouËasnÏ doch zì k propojov nì datab zì vznikl ch v jednotliv ch Ëlensk ch st tech, kterè budou prost ednictvìm informaënìch st edisek vyuûitelnè obëany SpoleËenstvÌ. TÌm by mïla b t usnadnïna cesta k zìsk nì informacì pot ebn ch pro uplatnïnì jejich n rok na n hradu ökody zp sobenè vozidly s obvykl m stanoviötïm ve SpoleËenstvÌ. StejnÏ tak s cìlem urychlit dosaûenì n hrady ökody byl vytvo en institut tzv. n hradnìho plnïnì pro p Ìpady, kdy pojiöùovna nesplnila z konem stanovenè povinnosti nebo, kdy nelze zjistit vozidlo, kter m byla v jinèm ËlenskÈm st tï zp sobena ökoda, nebo pojiöùovnu. SouËasnÏ s uvedenou novelou z kona o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla doölo i k v znamn m zmïn m obëanskèho z konìku, a to v rozsahu a zp sobu odökodnïnì. Tyto zmïny se samoz ejmï t kajì i odökodúov nì n rok z odpovïdnosti za ökodu z provozu vozidla. Novelou doölo jednak k rozöì enì ustanovenì ß 444 obëanskèho z konìku o jednor zovè odökodnïnì poz stal ch. TÏm v p ÌpadÏ vzniku ökody usmrcenìm jim blìzkè osoby n leûì n sledujìcì jednor zovè Ë stky a) manûelovi nebo manûelce KË, b)kaûdèmu dìtïti KË, c) kaûdèmu rodiëi KË, d)kaûdèmu rodiëi p i ztr tï dosud nenarozenèho poëatèho dìtïte KË, e) kaûdèmu sourozenci zesnulèho KË, f) kaûdè dalöì blìzkè osobï ûijìcì ve spoleënè dom cnosti s usmrcen m v dobï vzniku ud losti, kter byla p ÌËinou ökody na zdravì s n sledkem jeho smrti, KË. SouËasnÏ s touto zmïnou doölo k doplnïnì obëanskèho z konìku o ß 449a, kter umoûúuje po dohodï s pojiöùovnou jednor zovï odökodnit budoucì n roky. To znamen, ûe poökozen m ûe eöit tìûivou situaci p i radik lnìch zmïn ch jeho ûivotnì situace (ztr ta pohyblivosti, vy azenì z aktivnì Ëinnosti apod.) zap ÌËinÏn ch ökodou na jeho zdravì nebo usmrcenìm osoby, na kterè byl ekonomicky z visl. NÏkterÈ zmïny p inesl i z kon Ë. 57/2006 Sb., a to nejen v souvislosti s p echodem v konu st tnìho dozoru v pojiöùovnictvì z Ministerstva financì, na v kon dohledu v pojiöùovnictvì»eskou n rodnì bankou. Jako nejv znamnïjöì lze oznaëit zmïny provedenè v pravï spr vnìch delikt, kde doölo ke sjednocenì pravy spr vnìho trest nì v r mci pr vnìho du. Bohuûel, tato prava nep ihlèdla k nïkter m specifik m vy izov nì spr vnìch delikt na seku pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla, jako je lh ta pro z nik odpovïdnosti za p estupek nebo umoûnïnì spr vnìm org n m zìsk vat informace v souvislosti s ÌzenÌm o spr vnìm deliktu z evidence»kp zp sobem umoûúujìcìm d lkov p Ìstup. Poûadavky p tè motorovè smïrnice, resp. hlavnì principy navrhovanè pr vnì pravy P edloûen n vrh novely z kona Ë. 168/1999 Sb. p in öì adu pozitivnìch zmïn. Jeho cìlem je zejmèna p izp sobit tuto oblast pr vnìch vztah pr vu ES tak, aby bylo opït dosaûeno plnè kompatibility a souëasnï je snahou odstranit, resp. upravit st vajìcì text tak, aby odpovìdal dosavadnìm zkuöenostem s aplikacì z ko- 8 PojistnÈ rozpravy 21

9 na. V tèto souvislosti je n vrh zmïn reakcì na p ijetì tzv. Ñp tè motorovè smïrniceì, kterou Evropsk parlament a Rada p ijaly dne 11. kvïtna 2005 jako smïrnici 2005/14/ES, kterou se mïnì smïrnice Rady 72/166/ EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smïrnice EvropskÈho parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojiötïnì obëanskopr vnì odpovïdnosti z provozu motorov ch vozidel. CÌlem je dalöì harmonizace pr vnìch p edpis Ëlensk ch st t t kajìcì se tohoto pojiötïnì, a to zejmèna s ohledem na zjednoduöenì a zlepöenì podmìnek zìsk nì pojistnè ochrany i odpovìdajìcì n hrady ökody zp sobenè provozem vozidla osobami tìmto provozem poökozen mi. SouËasnÏ doch zì i k prav m, kterè p esnïjöìm zp sobem, na z kladï dosavadnì zkuöenosti z praktickè aplikace z kona, p izp sobujì danou oblast d ÌvÏjöÌm smïrnicìm ES. Je t eba si uvïdomit, ûe hustota provozu vozidel rok od roku stoup, vozidla se pohybujì na öirokèm teritoriu, a to nejen v r mci st t EvropskÈho hospod skèho prostoru (EHP), a tìm neust le nar st riziko ökod zp soben ch jejich provozem. NavÌc toto pojiötïnì hraje v znamnou lohu v oblasti neûivotnìho pojiötïnì. Nelze se proto divit, ûe jak komunit rnì legislativa, tak i legislativa Ëlensk ch st t EHP,»eskou republiku nevyjìmaje, je v neust lèm pohybu. P edstava, ûe pr vnì d v danè oblasti bude dlouhodobï nemïnn, je p edstavou mimo realitu. NemÏnn mi, samoz ejmï, z st vajì z kladnì principy, na kter ch je pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla postaveno. JednÌm z tïchto princip je princip smluvnìho, tedy soukromèho pojiötïnì, kterè d v z ruku splnitelnosti z vazk vznikl ch z jeho provozov nì a souëasnï i prostor pro p izp sobenì rozsahu pojiötïnì, vëetnï jeho Ñcenyì, skuteënèmu riziku. P ipomeúme si ned vnou minulost, kdy toto pojiötïnì mïlo formu z konnèho pojiötïnì a kdy o sazb ch pojistnèho rozhodoval st t zcela na kor jeho ekvivalentnosti, tedy skuteënï krytèmu rozsahu pojistnèho rizika. Povinnost platit pojistnè vznikala bez ohledu na to, zda vozidlo bylo pouûìv no v silniënìm provozu nebo ne. ObvyklÈ stanoviötï vozidla V r mci EHP je dlouhodobou snahou zlepöovat systèm pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidel, a to jak ve prospïch vlastnìk vozidel, tak i ve prospïch osob poökozen ch tìmto provozem. Z tohoto d vodu nov smïrnice rozöi uje v klad obvyklèho stanoviötï vozidla o zemì st tu, jehoû pozn vacì znaëku vozidlo nese bez ohledu na to, zda se jedn o znaëku trvalou nebo doëasnou. Jedn -li se o vozidlo s faleönou nebo nepovolenou pozn vacì znaëkou, je tìmto zemìm zemì ËlenskÈho st tu, kter vydal p vodnì pozn vacì znaëku. Podle tohoto pravidla se tak n rodnì kancel e pojistitel budou muset vypo dat s ekonomick mi d sledky ökod, kterè nemajì souvislost s Ëlensk m st tem, ve kterèm majì tyto kancel e sv sìdla. Pokud se jedn o ökody zp sobenè vozidly bez pozn vacì znaëky nebo s pozn vacì znaëkou, kter neodpovìd vozidlu, pak se za zemì, na kterèm m vozidlo svè obvyklè stanoviötï povaûuje zemì, na kterèm doölo ke ökodï. V souladu se smïrnicì 72/166/EHS se m za to, ûe vozidla s faleön mi nebo nepovolen mi pozn vacìmi znaëkami majì obvyklè stanoviötï na zemì ËlenskÈho st tu, kter vydal p vodnì pozn vacì znaëky. Toto pravidlo Ëasto znamen, ûe n rodnì kancel e pojistitel se musì vypo dat s hospod sk mi d sledky nehod, kterè nemajì û dnou souvislost s Ëlensk ch st tem, ve kterèm majì sv sìdla. Aniû by se mïnilo obecnè kritèrium pozn vacì znaëky pro urëenì zemì, na kterèm m vozidlo obvyklè stanoviötï, je û doucì, aby PojistnÈ rozpravy 21 9

10 byly zvl öù upraveny nehody zp sobenè vozidly bez pozn vacì znaëky nebo s pozn vacì znaëkou, kter neodpovìd nebo p estala odpovìdat vozidlu. V takovèm p ÌpadÏ, a v luënï za Ëelem likvidace ökody, by zemì, na kterèm m vozidlo obvyklè stanoviötï, mïlo b t zemì, na kterèm k nehodï doölo. V jimky z pojiötïnì ProblÈmy zp sobujì i doposud komunit rnìm pr vem umoûúovanè v jimky z pojiötïnì odpovïdnosti. VÏtöinou se jedn o vozidla v majetku ve ejnopr vnìch subjekt, zejmèna st tu. V naöich podmìnk ch jsou ökody zp sobenè provozem vozidel s v jimkou z pojiötïnì odpovïdnosti hrazeny Ministerstvem financì. SmÏrnice v tèto souvislosti stanovila EvropskÈ komisi lh tu 5 let, po jejìmû uplynutì by Komise mïla p edloûit Parlamentu a RadÏ n vrhy smï ujìcì k nahrazenì, resp. ke zruöenì tèto v jimky. Minim lnì Ë stky (limity) pojistnèho plnïnì Povinnost stanoven Ëlensk m st t m zaruëit pojistnè krytì alespoú v urëit ch minim lnìch Ë stk ch jsou d leûit m prvkem pro zajiötïnì ochrany poökozen ch. Minim lnì Ë stky stanovenè ve smïrnici 84/5/EHS by mïly b t nejen aktualizov ny s p ihlèdnutìm k inflaci, ale mïly by b t i re lnï zv öeny, aby se zlepöila ochrana poökozen ch. Minim lnì Ë stka krytì v p ÌpadÏ ökody na zdravì by se mïla vypoëìtat tak, aby byli vöichni poökozenì, kte Ì utrpïli velmi v ûn zranïnì, plnï a spravedlivï odökodnïni, p iëemû se zohlednì Ìdk v skyt dopravnìch nehod s vìce poökozen mi a mal poëet nehod, kdy doölo k velmi v ûn m zranïnìm vìce osob p i tèûe nehodï. P imï enou Ë stkou je minim lnì Ë stka krytì ve v öi eur na kaûdèho poökozenèho, smïrnice p ipouötì i alternativnì eöenì p edstavujìcì Ë stku eur na jeden n rok bez ohledu na poëet poökozen ch. S cìlem usnadnit zavedenì tïchto minim lnìch Ë stek se smïrnicì zav dì pïtiletè p echodnè obdobì ode dne jejìho provedenì. SouËasnÏ se poûaduje, aby ËlenskÈ st ty zv öily Ë stky nejmènï na polovinu rovnì do t iceti mïsìc ode dne provedenì. Aby bylo zajiötïno, ûe minim lnì Ë stka krytì se nebude Ëasem zmenöovat, smïrnice zav dì ustanovenì o pravidelnèm p ezkumu pouûìvajìcìm jako v chozì hodnoty Evropsk index spot ebitelsk ch cen (EISC) vyd van Eurostatem, jak je stanoveno v na ÌzenÌ Rady (ES) Ë. 2494/95 ze dne 23. Ìjna 1995 o harmonizovan ch indexech spot ebitelsk ch cen. Je takè zapot ebì p ijmout procesnì pravidla, jimiû se uveden p ezkum bude Ìdit. Komise ve svèm p vodnìm n vrhu (uve ejnïn v OJ COM/2002/0244 final ñ COD2000/0124 /Official Journal C 227 E, 24/09/2002 P ñ 0392) vych zela p edevöìm ze skuteënosti, ûe minim lnì Ë stky pojistnèho kryti se od p ijetì 2. motorovè smïrnice v roce 1984 nemïnily. Nav öenì tïchto Ë stek bere v vahu nejen ekonomick faktor (re ln mìra inflace za poslednìch 20 let), ale m za cìl i zv öenou ochranu obïtì dopravnìch nehod. Mimo to 8 Ëlensk ch st t ve sv ch pr vnìch dech jiû delöì dobu omezenì pojistnèho krytì v bec nem a mnoho dalöìch p ijalo v minulosti podstatnï vyööì standardy ve srovn nì s Ë stkami zaveden mi 5. smïrnicì. ZajÌmav je v tèto souvislosti i v sledek konzultace s n rodnìmi asociacemi z roku 1999 (formou dotaznìku CEA), kter mimo jinè uv dì fakt, ûe v drtivè vïtöinï pojistn ch ud lostì nejsou limitnì Ë stky pojistnèho kryti dosahov ny (samoz ejmï ve st tech, kde takovè limity v bec existuji). 10 PojistnÈ rozpravy 21

11 P vodnì n vrh Komise proöel ve vztahu k v öi minim lnìch Ë stek pojistnèho krytì zmïnami na z kladï p ipomìnek EvropskÈho parlamentu i Ëlensk ch st t v RadÏ a vy stil v p ijetì eöenì, kterè nabìzì v p ÌpadÏ ökody na zdravì st tum moûnost volby mezi 1 mil. eur na 1 poökozenèho nebo 5 mil. eur bez ohledu na poëet poökozen ch. Vedle toho smïrnice umoûúuje vyuûìt p echodn ch obdobì pro zavedenì tïchto Ë stek. VyuûitÌ moûnosti upravit limit pro ökody na zdravì nebo usmrcenìm na 5 mil. eur bez ohledu na poëet poökozen ch lze povaûovat za v raznè snìûenì ochrany poökozen ch, oproti souëasnèmu stavu. Limit 1 mil. eur m ûe b t p ekroëen p i poökozenì zdravì jednè osoby, je ve v jimeën ch p Ìpadech moûnè, coû nelze vylouëit ani u celkovèho 5 mil. limitu. P echod na limit u ökod na zdravì nebo usmrcenìm bez ohledu na poëet poökozen ch se vöak zcela urëitï jevì nedostateën m v p ÌpadÏ hromadn ch dopravnìch nehod a dopravnìch nehod hromadn ch dopravnìch prost edk. NehledÏ na to, ûe v p vodnìm z konnèm pojiötïnì nebyly Ë stky pojistnèho plnïnì omezeny limitem, ale pouze rozsahem zp sobenè ökody. I v tïchto p Ìpadech byly uzavìr ny zajiöùovacì smlouvy. V adï zemì EU je plnïnì bezlimitnì nebo tyto limity v raznï p evyöujì Ë stky stanovenè p tou motorovou smïrnicì. Z tïchto d vod se st vajìcì limit pojistnèho plnïnì u ökod na zdravì nebo usmrcenìm ponech v ve v öi 35 mil. KË. a limit pro ökody na vïci nebo uölèm zisku se ze souëasn ch 18 mil. KË. zvyöuje na 35 mil. KË. S ohledem na v voj kurzu KË k euru tak zhruba do vstupu»r do mïnovè unie nehrozì, ûe by se tyto limity i p i zohlednïnì inflaënìho v voje Evropskou komisì dostaly pod tyto hranice. S danou zmïnou souvisejì ustanovenì bod 2 a 3 p echodn ch ustanovenì uveden ch v Ël. II n vrhu z kona, kter majì zabezpeëit postupn, p edmïtnou smïrnicì umoûnïn p echod na novï stanoven limit pojistnèho plnïnì. N vrh z kona proto neupravuje p epoëet limit pojistnèho plnïnì, jehoû provedenì je stanoveno p Ìsluönou smïrnicì ES/EU ke konci p echodnèho obdobì, bïhem nïhoû dojde dle n vrhu z kona k dosaûenì maxim lnì hranice v öe pojistnèho plnïnì stanovenè p Ìsluönou smïrnicì. Vstupem»R do mïnovè unie budou muset b t p edmïtnè Ë stky uvedeny v eur vëetnï zavedenì jejich automatickèho navyöov nì s ohledem na jejich p ehodnocenì EK. NezjiötÏn vozidla a nezjiötïn osoba Z sadnì zmïnu p in öì smïrnice v oblasti ökod zp soben ch provozem nezjiötïn ch vozidel, za kterè odpovìd nezjiötïn osoba. SmÏrnice 84/5/EHS, kter umoûúuje Ëlensk m st t m, v z jmu zamezenì podvod m, omezit nebo vylouëit platby org nem pro odökodnïnì v p ÌpadÏ vïcnè ökody nezjiötïn m vozidlem, m ûe v nïkter ch p Ìpadech br nit opr vnïnèmu odökodnïnì poökozen ch. Nad le by podle Ël. 2 odst. 6 p tè motorovè smïrnice nemïlo b t v p ÌpadÏ tïchto ökod zcela vyluëov no plnïnì z garanënìch fond, ale n hrada vïcnè ökody by mïla b t poskytnuta v p Ìpadech, kdy se ze stejnè ökodnè ud losti plnì v p ÌpadÏ z vaûnè ökody na zdravì. Co se povaûuje za z vaûnè poökozenì zdravì by mïly stanovit pr vnì p edpisy Ëlensk ch st t. SmÏrnice doporuëuje vzìt v vahu situaci, kdy si takovè poökozenì zdravì vyûadovalo nemocniënì oöet enì.»lensk m st t m je takè dovoleno stanovit spolu Ëast poökozenèho na vïcnè ökodï maxim lnï do v öe 500 eur. U razu, kter si vyû dal nemocniënì oöet enì, je t eba vzìt v vahu, ûe se jedn o plnïnì, kdy nenì zn ma ani osoba odpovìdajìcì za zp sobenou ökodu ani vozidlo, kter m byla tato ökoda zp sobena. Aby nebylo PojistnÈ rozpravy 21 11

12 tohoto institutu zneuûìv no, vyluëujì se p Ìpady takovèho nemocniënìho oöet enì, kterè nem û dnè z vaûnè dopady na zdravì poökozenèho (drobn od enina, drobn pohmoûdïnina, preventivnì rentgen atp.). Z tohoto d vodu se za z vaûnou ökodu na zdravì navrhuje povaûovat usmrcenì nebo tïûkou jmu na zdravì, anebo ökodu na zdravì trvalèho charakteru, kter ztïûuje spoleëenskè uplatnïnì poökozenèho. V p ÌpadÏ vïcn ch ökod zp soben ch provozem nepojiötïn ch vozidel umoûúuje dosavadnì komunit rnì prava stanovit spolu Ëast poökozen ch osob. V naöem p ÌpadÏ byla tato Ë stka stanovena na 5 tis. KË (ß 24 odst. 5 z kona Ë. 168/1999 Sb., o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla). Jelikoû se jedn o nespravedlivè snìûenì ochrany poökozen ch provozem takov ch vozidel a o jejich diskriminaci, smïrnice takovou spolu Ëast zakazuje. Proto se i v n vrhu z kona toto omezenì ruöì. Teritori lnì rozsah pojiötïnì JednÌm ze z kladnìch princip pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla, upraven ch komunit rnìm pr - vem, je princip teritori lnìho rozsahu pojiötïnì, kterè musì na z kladï jedinèho pojistnèho pokr vat celè zemì EHP. NÏkterÈ pojiöùovny vöak ve sv ch pojistn ch smlouv ch zavedly z nik pojiötïnì v p Ìpadech, kdy vozidlo bylo provozov no po uplynutì stanovenèho obdobì mimo Ëlensk st t jeho registrace, ËÌmû se tento princip naruöuje a vytv Ì se situace nejistoty. Proto se podle smïrnice takov z nik zakazuje a pojiötïnì musì z stat v platnosti po celou dobu, na kterou bylo sjedn no. prava pro dov ûen vozidla ProblÈmov je takè situace v p ÌpadÏ vozidel dov ûen ch z jednoho ËlenskÈho st tu do druhèho, ve kterèm jeötï nenì registrov no. P itom podle obecnèho principu je Ëlensk m st tem rizika ten st t, kde se riziko nach zì. Trv nì na tomto principu v danèm p ÌpadÏ znemoûúuje zìsk nì odpovìdajìcìho pojiötïnì odpovïdnosti. Z tohoto d vodu smïrnice provedla v jimku a za Ëlensk st t, kde se nach zì riziko, se pokl d ten Ëlensk st t, kter je pro odesìlanè vozidlo cìlov m Ëlensk m st tem, a to bezprost ednï po tè, co kupujìcì vozidlo p evezme. To platì po dobu 30 dn od tohoto p evzetì, i kdyû vozidlo nebylo v cìlovèm ËlenskÈm st tï registrov no. Pokud vöak nedoölo k uzav enì pojistnè smlouvy, nenì (zde se r znì ofici lnì anglick a Ëesk text)* garanënì fond se sìdlem v cìlovèm ËlenskÈm st tï povinen poskytnout n hradu ökody zp sobenè provozem vozidla v tèto 30dennÌ lh tï. Z logiky vïci vypl v, ûe by tento garanënì fond mïl b t povinen poskytnout plnïnì. * Anglick text p ÌsluönÈho ustanovenì p tè motorovè smïrnice (Ël. 4a bod 2. ñ zmïna smïrnice 90/232/ES smïrnicì 2005/14/EC) znì: ÑIn the event that the vehicle is involved in an accident during the period mentioned in paragraph 1 of this Article while being uninsured, the body referred to in Article 1 (4) of Directive 84/5/EEC in the Member State of destination shall be liable for the compensation provided for in Article 1 of the said Directiveì. Ale v ËeskÈm p ekladu zve ejnïnèm v Official Journal je tento text: ÑV p ÌpadÏ, ûe se vozidlo bïhem obdobì uvedenèho v odstavci 1 tohoto Ël nku stalo ËastnÌkem nehody, p iëemû nebylo pojiötïnè, nenì subjekt podle Ël. 1 odst. 4 smïrnice 84/5/EHS v cìlovèm ËlenskÈm st tï povinen poskytnout n hradu stanovenou v Ël nku 1 uvedenè smïrniceì. V p edmïtnè novele z kona v ß 24 pìsm. g) je tento problèm vy eöen p Ìklonem k anglickè verzi smïrnice. 12 PojistnÈ rozpravy 21

13 SmÏrnice obsahuje i adu dalöìch ustanovenì, kter byla jiû d Ìve do z kona o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla zapracov na. P Ìkladem m ûe b t p Ìm n rok poökozenèho v Ëi pojiöùovnï nebo garanënìmu fondu, povinnost pojiöùovny vystavit pojistnìkovi doklad o p edchozìm pr bïhu pojiötïnì odpovïdnosti atp. SmÏrnice zakazuje nïkter omezujìcì ustanovenì pouûìvan v jin ch Ëlensk ch st tech, kter nebyla nikdy v naöem pr vnìm du pouûita. P Ìkladem m ûe b t podmiúov nì plnïnì z garanënìho fondu tìm, ûe osoba, kter za ökodu odpovìd prok ûe svoji neschopnost ökodu uhradit. K provedenì smïrnice byl Ëlensk m st t m stanoven termìn 11. Ëervna SouËasnÏ je prostor k p ehodnocenì st vajìcì pr vnì pravy pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla z pohledu jejì praktickè aplikace a provedenì souvisejìcìch prav. P Ìkladem je rozdïlenì pravy ökodnìch z stupc, a to na ökodnì z stupce jmenovanè pro zemì»eskè republiky pojiöùovnou z jinèho ËlenskÈho st tu neû je»esk republika a na ökodnì z stupce jmenovanè tuzemskou pojiöùovnou pro zemì jin ch Ëlensk ch st t neû je»esk republika. SouËasnÏ s tïmito zmïnami se navrhujì i nïkterè legislativnï technickè pravy, kterè jsou vyvol ny zejmèna p edch zejìcìmi novelami z kona. P t motorov smïrnice eöì i ot zku tzv. vozidel s v jimkou z pojiötïnì odpovïdnosti. ZmÏnila tak Ël nek 4 prvnì motorovè smïrnice 72/166/EHS, a to tìmto zp sobem: Ñ»lensk st t se m ûe odch lit od Ël nku 3, pokud jde o a) urëitè fyzickè nebo pr vnickè osoby, ve ejnopr vnì nebo soukromopr vnì; p Ìsluön st t sestavì seznam takov ch osob a ozn mì jej ostatnìm Ëlensk m st t m a Komisi.»lensk st t, kter takto postupuje, p ijme pot ebn opat enì, aby zabezpeëil, ûe bude vyplacena n hrada za jakoukoli vïcnou ökodu nebo ökodu na zdravì zp sobenou na jeho zemì a na zemì jin ch Ëlensk ch st t vozidly, kter takov m osob m pat Ì. ZejmÈna urëì v zemi, kde vznikne vïcn ökoda nebo ökoda na zdravì, org n nebo subjekt odpovïdn za odökodnïnì poökozen ch v souladu s pr vnìmi p edpisy uvedenèho st tu v p Ìpadech, kdy postup stanoven v Ël. 2 odst. 2 prvnì odr ûce nelze pouûìt. P ed Komisi seznam osob, kterè jsou osvobozeny od povinnèho pojiötïnì, a org n nebo subjekt odpovïdn ch za odökodnïnì. Komise tento seznam zve ejnì. b) urëitè typy vozidel nebo urëit vozidla, kter majì zvl ötnì pozn vacì znaëku; p Ìsluön st t sestavì seznam takov ch typ nebo takov ch vozidel a ozn mì jej ostatnìm Ëlensk m st t m a Komisi. V tom p ÌpadÏ ËlenskÈ st ty zajistì, aby s vozidly uveden mi v prvnìm pododstavci tohoto pìsmene bylo zach zeno stejn m zp sobem jako s vozidly, pro kter nebyla splnïna povinnost pojiötïnì podle Ël. 3 odst. 1. Org n pro odökodnïnì ËlenskÈho st tu, v nïmû doölo k nehodï, tak bude mìt n rok v Ëi garanënìmu fondu podle Ël. 1 odst. 4 smïrnice 84/5/EHS v ËlenskÈm st tï, kde m vozidlo svè obvyklè stanoviötï. Po uplynutì pïti let ode dne vstupu smïrnice EvropskÈho parlamentu a Rady 2005/14/ES ze dne 11. kvïtna 2005, kterou se mïnì smïrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smïrnice EvropskÈho parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojiötïnì obëanskopr vnì odpovïdnosti z provozu motorov ch vozidel, v platnost, poskytnou ËlenskÈ st ty Komisi zpr vu o prov dïnì a praktickèm uplatúov nì tohoto pìsmene. Jakmile Komise tyto zpr vy p ezkoum a pokud tak uzn za vhodnè, p ed n vrhy na nahrazenì nebo zruöenì tèto v jimky.ì. PojistnÈ rozpravy 21 13

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt.

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt. 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG VYCH ZÕ»TYÿIKR T RO»NÃ Toto ËÌslo vyölo se sponzorsk m p ispïnìm firmy WOMBAT s.r.o. dne 30. srpna 2004 RedakËnÌ uz vïrka: 29. Ëervna 2004 REDAK»NÕ RADA PÿEDSEDA: Ing.

Více

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT LIBER LNÕ INSTITUT a CENTRUM LIBER LNÕCH STUDIÕ dïkujì za podporu, kterou jim p i vyd nì tèto knihy poskytla CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a ATLAS ECONOMIC

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

SCHR DINGEROVA VIZE vod

SCHR DINGEROVA VIZE vod SCHR DINGEROVA VIZE vod Kdyû mluvil o svèm mentorovi Johannu M llerovi, Helmholtz poznamenal, ûe...setk nì s osobnostì prvnìho du ovlivnì ËlovÏku mï Ìtko intelektu lnìho ch p nì na cel ûivot. 1 Je moûnè

Více