PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007"

Transkript

1 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

2 ISSN

3 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing. Jaroslav MesrömÌd, CSc. Vl dnì n vrh novely z kona Ë. 168/1999 Sb., o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla... 6 Governmental Bill of Amendment to Act 168/1999 Coll. on Motor Third-party Liability JUDr. Jana»echov, PhDr. VladimÌr P ikryl PojiötÏnÌ motorov ch vozidel a v lohy pr vnì ochrany Motor Insurance and Legal Expenses Ing. Josef»Ìûek N vrh smïrnice k solventnosti pojiöùoven zve ejnïn Proposal for Directive of European Parliament and of Council on taking-up and pursuit of Business of Insurance and Reinsurance ñ Solvency II Ing. Josef Keller Zvl ötnosti regulace na pojistn ch trzìch Specifics of Insurance Market Regulation prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. CEA k soukromèmu zdravotnìmu pojiötïnì CEA and Private Health Insurance Ing. Jaroslav MesrömÌd, CSc. Trh soukromèho zdravotnìho pojiötïnì ñ 2. Ë st Private Health Insurance Market ñ Part 2 Tom ö Roubal, Kate ina JelÌnkov, Petr Bohumsk Nov evropsk regulace pro provozov nì zajiötïnì New European Regulation for Reinsurance JUDr. Erika MaË kov, LL.M Regulace pojiöùovnictvì v EvropskÈ unii ñ 2. Ë st P eklad z publikace Bertranda Labilloye: EUROPEAN INSURANCE REGULATION Insurance Regulation in European Union Ing. Jaroslav MesrömÌd, CSc. BÌl kniha CEA o pojistitelnosti odpovïdnosti za ökodu na ûivotnìm prost edì CEA White Paper on Insurability of Environmental Liability Ing. V clav Zik n Zpr va EvropskÈho parlamentu o naplúov nì z vïr BÌlÈ knihy o politice finanënìch sluûeb (2005ñ2010) Report of European Parliament on Financial Services Policy (2005ñ2010) ñ White Paper Ing. Josef»Ìûek»eskoslovensk leteck pool (pokus o rekonstrukci historie existence poolu) Czechoslovak Aviation Pool (Attempt to reconstruct history) JUDr. Petr Z ruba V bïr a p eklad resumè do angliëtiny: Ing. Josef»Ìûek

4 Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk Ve dnech 3. ñ 4. Ìjna 2007 se konal jiû patn ct roënìk semin e pr vnìk»eskè asociace pojiöùoven (»AP). Jde o dlouhodobou tradici. SvÏdËÌ to rovnïû o kvalitï p Ìpravy semin e a jeho vysokè odbornè rovni. CÌlem tohoto semin e vûdy bylo sezn mit ËastnÌky s Ñnovinkamiì v oblasti legislativy, t kajìcì se pojiöùovnictvì a s n vrhy nov ch pr vnìch p edpis, zab vat se aplikacì pr vnìch p edpis do praxe a vymïúovat si vz jemnï zkuöenosti, resp. konzultovat pr vnì problèmy. O semin byl vûdy znaën z jem. Nap Ìklad letoönìho roënìku se Ëastnilo p es devades t pr vnìk z Ëlensk ch pojiöùoven»ap. ËastnÌci semin e, zejmèna ËlenovÈ legislativnì sekce»ap, mïli moûnost se podìlet na tvorbï programu semin e, p ÌpadnÏ zasìlat podnïty pro diskusi, workshopy apod. V nïkter ch letech ñ v z vislosti na tèmatu ñ bylo po izov ny i z pisy, obsahujìcì spoleën hodnocenì vybran ch pr vnìch ot zek. K jednotliv m tèmat m byli zajiöùov ni öpiëkovì lekto i z st ednìch org n st tnì spr vy, vysok ch ökol, ale takè advok ti specializovanì na konkrètnì oblast pr va. V znamnou roli vûdy sehr - vali i lekto i z Ëlensk ch pojiöùoven»ap. Letos se na semin i aktivnï podìleli lekto i z Ministerstva financì, Ministerstva spravedlnosti a»eskè n rodnì banky se zamï enìm p edevöìm na n vrh z kona o pojiöùovnictvì a na n vrh (novèho) obëanskèho z konìku Ëi obchodnìho z kona. Novelu z kona o odpovïdnosti za ökodu p i v konu ve ejnè moci a nïkter rozhodnutì NejvyööÌho soudu»r p edstavil jeden z jeho soudc. Lekto i z pojiöùoven se vïnovali nap Ìklad komparaci platnèho z kona o pojistnè smlouvï a navrhovanèho (novèho) obëanskèho z konìku, n plni Ëinnosti Compliance Officer v pojiöùovnï a praktick m zkuöenostem z aplikace z kona o pojiöùovacìch zprost edkovatelìch a likvid torech pojistn ch ud lostì. Ko enìm semin b v diskuse. V letoönìm roce byla nesmìrnï zajìmav, pokud jde o zejmèna o aplikaci z kona o pojiöùovacìch zprost edkovatelìch a likvid torech pojistn ch ud lostì. Dotkla se plnïnì informaënìch povinnostì pojiöùovacìmi zprost edkovateli, odbornè zp sobilosti, resp. doökolov nì, prov dïnì Ñ dnè anal zyì apod. StejnÏ tak znaën pozornost byla vïnov na problematice compliance, a to i v souvislosti s p Ìpravou novèho z kona o pojiöùovnictvì (jedna z prov dïcìch vyhl öek m upravovat ÌdicÌ a kontrolnì systèm pojiöùovny) a perspektivnï v souvislosti s implementacì smïrnice Ëi smïrnic k solventnosti (Solvency II). Ze semin e vyplynuly pro pr vnìky Ëlensk ch pojiöùoven»ap i urëitè v zvy, nap Ìklad pokud jde o vymezenì nïkter ch pojm v r mci p ÌmÈ pravy pojistnè smlouvy Ëi o pojiötïnì odpovïdnosti za ökodu nebo p ÌpadnÈ zjednoduöenì registrace pojiöùovacìch zprost edkovatel apod. Informaci o semin i uv dìm p edevöìm z toho d vodu, ûe podle mèho n zoru je jìm v urëitè mì e naplúov n jeden z cìl, resp. posl nì,»ap, a to je Ñpodpora vïdeckè Ëinnosti t kajìcì se aktivit pojiöùovenì. V û dnèm p ÌpadÏ nejde pouze o ÑökolenÌì. Zp sob pr vnì anal zy vybran ch problèm, kter byl uplatúov n na semin i pr vnìk, a to platì i o tom letoönìm, zejmèna pokud jde o r znè komparace, se blìûì nebo rovn vïdeckèmu p Ìstupu. 4 PojistnÈ rozpravy 21

5 Semin e pr vnìk byly a jistï nad le budou takè zdrojem odborn ch tèmat, kter budou p enesena do tohoto pojistnï teoretickèho bulletinu ñ do Pojistn ch rozprav. Ing. Jaroslav MesrömÌd, CSc., p edseda redakënìho kruhu Pojistn ch rozprav ResumÈ WORKSHOP OF THE LAWYERS OF THE CZECH INSURANCE ASSOCIATION ñ 15th ANNIVERSARY In the beginning of October 2007 a workshop of the lawyers of the member insurance companies was held. Top lecturers from the Ministry of Finance, the Ministry of Justice and the Czech National Bank, lecturers from the universities as well as specialized lawyers/barristers informed over 90 participants of the ìnewsî in the area of legislation relating to insurance. As before, important presentations have been delivered by lawyers from the»ap member companies. PojistnÈ rozpravy 21 5

6 VL DNÕ N VRH NOVELY Z KONA». 168/1999 SB., O POJIäTÃNÕ ODPOVÃDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA JUDr. Jana»echov, PhDr. VladimÌr P ikryl, Ministerstvo financì V souëasnè dobï je v PS P»R projedn v n vl dnì n vrh z kona, kter m se mïnì z kon Ë. 168/1999 Sb., o pojiötïnì odpovïdnosti za ökodu zp sobenou provozem vozidla a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (z kon o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, z kon Ë. 363/1999 Sb., o pojiöùovnictvì a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (z kon o pojiöùovnictvì), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, z kon Ë. 56/2001 Sb., o podmìnk ch provozu vozidel na pozemnìch komunikacìch a o zmïnï z kona Ë. 168/1999 Sb., o pojiötïnì odpovïdnosti za ökodu zp sobenou provozem vozidla a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (z kon o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla), ve znïnì z kona Ë. 307/1999 Sb., ve znïnì pozdïjöìch p edpis, a z kon Ë. 48/1997 Sb., o ve ejnèm zdravotnìm pojiötïnì a o zmïnï a doplnïnì nïkter ch souvisejìcìch z kon, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, snïmovnì tisk Ë N vrh z kona je zejmèna implementacì smïrnice 2005/14/ES, tzv. p tè motorovè smïrnice. JejÌm cìlem je dalöì harmonizace pr vnìch p edpis Ëlensk ch st t t kajìcì se tohoto pojiötïnì, a to zejmèna s ohledem na zjednoduöenì a zlepöenì podmìnek zìsk nì pojistnè ochrany a odpovìdajìcì n hrady ökody zp sobenè provozem vozidla. SouËasnÏ s tìm doch zì i k nïkter m prav m reagujìcìm na dosavadnì zkuöenosti z praktickè aplikace z kona a k p ehodnocenì dosavadnìho zp sobu transpozice p edchozìch smïrnic ES. N vrh byl Ministerstvem financì, po konzultacìch s»kp a»ap, zpracov n v polovinï roku 2006, avöak pr tahy s vytvo enìm novè vl dy odsunuly jeho p edloûenì tèto novè vl dï aû na konec minulèho roku, p iëemû LegislativnÌ rada vl dy tento n vrh projednala, po vyû dan ch form lnìch prav ch, aû 31. kvïtna Vl da p edloûila PoslaneckÈ snïmovnï Parlamentu»R n vrh z kona , ta ho projednala v prvnìm ËtenÌ 24. Ìjna 2007 na svè 22. sch zi. TÌm se v raznï odd lil termìn pro nabytì Ëinnosti z kona, p estoûe implementaënì lh ta pro p tou motorovou smïrnici byla stanovena na 11. Ëerven D vodov zpr va k tomuto n vrhu öiroce popisuje st vajìcì pr vnì pravu i navrhovanè zmïny. JejÌ nejd leûitïjöì Ë sti v m chceme tìmto Ël nkem p iblìûit. OpakovanÈ p ipomenutì prvorepublikovè historie nenì samo ËelnÈ, ale mïlo by pouk zat na tehdejöì vyspïlost ËeskÈho pr vnìho du, tedy na historii, ze kterè lze Ëerpat, a kterou zdaleka nem ani ada dneönìch zemì EU, resp. EHP. M me tìm na mysli p edevöìm z kon Ë. 81/1935 Sb. z. a n., o jìzdï motorov mi vozidly, kter m bylo obecnï zavedeno povinnè pojiötïnì odpovïdnosti za ökodu zp sobenou provozem tïchto vozidel. Naopak, v obdobì centr lnï ÌzenÈ ekonomiky mïlo toto pojiötïnì formu z konnèho pojiötïnì se vöemi prvky monopolnìho, nekonkurenënìho pojiötïnì. P ipomeúme, ûe z hlediska jeho ekonomiky vedlo k tvorbï nïkolikamiliardovèho deficitu zejmèna z d vodu politickèho rozhodov nì o sazb ch pojistnèho, s jehoû dopady se vyrovn v me dodnes. 6 PojistnÈ rozpravy 21

7 Charakteristika st vajìcì pr vnì pravy Z sadnì zmïna zp sobu provozov nì tohoto pojiötïnì byla provedena z konem Ë. 168/1999 Sb., o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (z kon o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla), kter nabyl plnè Ëinnosti dnem 1. ledna TÌm byl uëinïn jeden ze z kladnìch krok ve smïru transformace pojistnèho trhu a p izp sobenì se trûnìm podmìnk m a zvyklostem trhu SpoleËenstvÌ. Z kon Ë. 168/1999 Sb. byl novelizov n z konem Ë. 307/1999 Sb., jehoû p ijetìm doölo zejmèna k rozöì enì v jimek z povinnosti pojiötïnì odpovïdnosti u vozidel se zvl ötnìm reûimem pouûitì, z konem Ë. 56/2001 Sb., kter p inesl, mimo jinè, z sadnì zmïny v evidenci vozidel a z konem Ë. 320/2002 Sb., jìmû se zmïnil spr vnì org n p Ìsluön k ukl d nì pokut, z konem Ë. 47/2004 Sb., jenû byl reakcì zejmèna na p ijetì tzv. ËtvrtÈ motorovè smïrnice Ë. 2000/26/ES, z konem Ë. 377/2005 Sb., kter provedl nïkterè zmïn reagujìcì na praktickè pot eby jeho realizace, a z konem Ë. 57/2005 Sb., kter zejmèna reagoval na sjednocenì dozorov ch org n na finanënìm trhu. Novelou z kona o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla provedenou z konem Ë. 47/2004 Sb. doölo k adï v znamn ch zmïn. P edevöìm doölo k nav öenì limit pojistnèho plnïnì, a to v p ÌpadÏ ökody na zdravì nebo usmrcenìm z 18 mil. KË na 35 milion KË. Tento limit se vztahuje na kaûdou zranïnou nebo usmrcenou osobu, tj. v p ÌpadÏ zranïnì vìce osob je pojistitel povinen plnit kaûdè osobï podle skuteënï vzniklè ökody, a to aû do v öe 35 mil. KË. V p ÌpadÏ vïcnè ökody a uölèho zisku se limit 5 mil. KË zv öil na 18 milion KË, a to bez ohledu na to, kolik osob bylo p i ökodnè ud losti poökozeno. NamÌsto d ÌvÏjöÌ regulace minim lnì a maxim lnì v öe pojistnèho se pojistiteli stanovila povinnost zohlednit p i sjedn v nì v öe pojistnèho v pojistnè smlouvï p edch zejìcì ökodn pr bïh pojiötïnì odpovïdnosti pojistnìka, a to slevou na pojistnèm v p ÌpadÏ bezeökodnèho pr bïhu pojiötïnì nebo p ir ûkou k pojistnèmu v p ÌpadÏ v platy pojistnèho plnïnì z pojiötïnì odpovïdnosti. Zp sob stanovenì v öe pojistnèho podlèh kontrole»eskè n rodnì banky. V znamnou zmïnou pro poökozenè je stanovenì pojiöùovnï povinnosti ukonëit do 3 mïsìc od nahl öenì ökody svè öet enì a sdïlit poökozenèmu v öi plnïnì nebo v tèto lh tï podat pìsemnè vysvïtlenì, proë bylo plnïnì zamìtnuto nebo snìûeno, resp. z jakèho d vodu nebylo moûno ukonëit öet enì. Z hlediska urychlenì poskytnutì pojistnèho plnïnì byl v komunit rnìm pr vu zaveden institut tzv. ökodnìch z stupc. Ten m zabezpeëit poökozen m jednoduööì dosaûenì odökodnïnì v p ÌpadÏ, kdy p i jejich pobytu v nïkterèm z Ëlensk ch st t mimo jejich bydliötï, utrpì v d sledku dopravnì nehody ökodu na zdravì nebo majetku. kolem ökodnìho z stupce je projednat a vy Ìdit n roky z ud lostì, kterè splúujì z konem stanovenè podmìnky. MusÌ b t schopen öet it p Ìpad v ednìm jazyce ËlenskÈho st tu, kde m poökozen bydliötï. äkodnì z stupce m ûe b t jak fyzickou, tak i pr vnickou osobou, musì vöak mìt trvalè bydliötï nebo sìdlo v ËlenskÈm st tï, v nïmû je jmenov n, a m ûe p itom jednat za jednu nebo vìce pojiöùoven. Poökozen se vöak i tak m ûe obr tit p Ìmo na pojiöùovnu, kter odpovïdnost z provozu vozidla, kter m byla poökozenèmu ökoda zp sobena, pojistila. PojistnÈ rozpravy 21 7

8 Novela z kona rozöì ila i povinnosti»eskè kancel e pojistitel. Jednou z nich je povinnost vytvo it informaënì st edisko, jehoû kolem je usnadnit poökozen m zìskat informace nezbytnè k uplatnïnì sv ch p Ìm ch n rok na n hradu ökody proti pojiöùovnï, resp. u jejìch ökodnìch z stupc. SouËasnÏ doch zì k propojov nì datab zì vznikl ch v jednotliv ch Ëlensk ch st tech, kterè budou prost ednictvìm informaënìch st edisek vyuûitelnè obëany SpoleËenstvÌ. TÌm by mïla b t usnadnïna cesta k zìsk nì informacì pot ebn ch pro uplatnïnì jejich n rok na n hradu ökody zp sobenè vozidly s obvykl m stanoviötïm ve SpoleËenstvÌ. StejnÏ tak s cìlem urychlit dosaûenì n hrady ökody byl vytvo en institut tzv. n hradnìho plnïnì pro p Ìpady, kdy pojiöùovna nesplnila z konem stanovenè povinnosti nebo, kdy nelze zjistit vozidlo, kter m byla v jinèm ËlenskÈm st tï zp sobena ökoda, nebo pojiöùovnu. SouËasnÏ s uvedenou novelou z kona o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla doölo i k v znamn m zmïn m obëanskèho z konìku, a to v rozsahu a zp sobu odökodnïnì. Tyto zmïny se samoz ejmï t kajì i odökodúov nì n rok z odpovïdnosti za ökodu z provozu vozidla. Novelou doölo jednak k rozöì enì ustanovenì ß 444 obëanskèho z konìku o jednor zovè odökodnïnì poz stal ch. TÏm v p ÌpadÏ vzniku ökody usmrcenìm jim blìzkè osoby n leûì n sledujìcì jednor zovè Ë stky a) manûelovi nebo manûelce KË, b)kaûdèmu dìtïti KË, c) kaûdèmu rodiëi KË, d)kaûdèmu rodiëi p i ztr tï dosud nenarozenèho poëatèho dìtïte KË, e) kaûdèmu sourozenci zesnulèho KË, f) kaûdè dalöì blìzkè osobï ûijìcì ve spoleënè dom cnosti s usmrcen m v dobï vzniku ud losti, kter byla p ÌËinou ökody na zdravì s n sledkem jeho smrti, KË. SouËasnÏ s touto zmïnou doölo k doplnïnì obëanskèho z konìku o ß 449a, kter umoûúuje po dohodï s pojiöùovnou jednor zovï odökodnit budoucì n roky. To znamen, ûe poökozen m ûe eöit tìûivou situaci p i radik lnìch zmïn ch jeho ûivotnì situace (ztr ta pohyblivosti, vy azenì z aktivnì Ëinnosti apod.) zap ÌËinÏn ch ökodou na jeho zdravì nebo usmrcenìm osoby, na kterè byl ekonomicky z visl. NÏkterÈ zmïny p inesl i z kon Ë. 57/2006 Sb., a to nejen v souvislosti s p echodem v konu st tnìho dozoru v pojiöùovnictvì z Ministerstva financì, na v kon dohledu v pojiöùovnictvì»eskou n rodnì bankou. Jako nejv znamnïjöì lze oznaëit zmïny provedenè v pravï spr vnìch delikt, kde doölo ke sjednocenì pravy spr vnìho trest nì v r mci pr vnìho du. Bohuûel, tato prava nep ihlèdla k nïkter m specifik m vy izov nì spr vnìch delikt na seku pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla, jako je lh ta pro z nik odpovïdnosti za p estupek nebo umoûnïnì spr vnìm org n m zìsk vat informace v souvislosti s ÌzenÌm o spr vnìm deliktu z evidence»kp zp sobem umoûúujìcìm d lkov p Ìstup. Poûadavky p tè motorovè smïrnice, resp. hlavnì principy navrhovanè pr vnì pravy P edloûen n vrh novely z kona Ë. 168/1999 Sb. p in öì adu pozitivnìch zmïn. Jeho cìlem je zejmèna p izp sobit tuto oblast pr vnìch vztah pr vu ES tak, aby bylo opït dosaûeno plnè kompatibility a souëasnï je snahou odstranit, resp. upravit st vajìcì text tak, aby odpovìdal dosavadnìm zkuöenostem s aplikacì z ko- 8 PojistnÈ rozpravy 21

9 na. V tèto souvislosti je n vrh zmïn reakcì na p ijetì tzv. Ñp tè motorovè smïrniceì, kterou Evropsk parlament a Rada p ijaly dne 11. kvïtna 2005 jako smïrnici 2005/14/ES, kterou se mïnì smïrnice Rady 72/166/ EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smïrnice EvropskÈho parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojiötïnì obëanskopr vnì odpovïdnosti z provozu motorov ch vozidel. CÌlem je dalöì harmonizace pr vnìch p edpis Ëlensk ch st t t kajìcì se tohoto pojiötïnì, a to zejmèna s ohledem na zjednoduöenì a zlepöenì podmìnek zìsk nì pojistnè ochrany i odpovìdajìcì n hrady ökody zp sobenè provozem vozidla osobami tìmto provozem poökozen mi. SouËasnÏ doch zì i k prav m, kterè p esnïjöìm zp sobem, na z kladï dosavadnì zkuöenosti z praktickè aplikace z kona, p izp sobujì danou oblast d ÌvÏjöÌm smïrnicìm ES. Je t eba si uvïdomit, ûe hustota provozu vozidel rok od roku stoup, vozidla se pohybujì na öirokèm teritoriu, a to nejen v r mci st t EvropskÈho hospod skèho prostoru (EHP), a tìm neust le nar st riziko ökod zp soben ch jejich provozem. NavÌc toto pojiötïnì hraje v znamnou lohu v oblasti neûivotnìho pojiötïnì. Nelze se proto divit, ûe jak komunit rnì legislativa, tak i legislativa Ëlensk ch st t EHP,»eskou republiku nevyjìmaje, je v neust lèm pohybu. P edstava, ûe pr vnì d v danè oblasti bude dlouhodobï nemïnn, je p edstavou mimo realitu. NemÏnn mi, samoz ejmï, z st vajì z kladnì principy, na kter ch je pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla postaveno. JednÌm z tïchto princip je princip smluvnìho, tedy soukromèho pojiötïnì, kterè d v z ruku splnitelnosti z vazk vznikl ch z jeho provozov nì a souëasnï i prostor pro p izp sobenì rozsahu pojiötïnì, vëetnï jeho Ñcenyì, skuteënèmu riziku. P ipomeúme si ned vnou minulost, kdy toto pojiötïnì mïlo formu z konnèho pojiötïnì a kdy o sazb ch pojistnèho rozhodoval st t zcela na kor jeho ekvivalentnosti, tedy skuteënï krytèmu rozsahu pojistnèho rizika. Povinnost platit pojistnè vznikala bez ohledu na to, zda vozidlo bylo pouûìv no v silniënìm provozu nebo ne. ObvyklÈ stanoviötï vozidla V r mci EHP je dlouhodobou snahou zlepöovat systèm pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidel, a to jak ve prospïch vlastnìk vozidel, tak i ve prospïch osob poökozen ch tìmto provozem. Z tohoto d vodu nov smïrnice rozöi uje v klad obvyklèho stanoviötï vozidla o zemì st tu, jehoû pozn vacì znaëku vozidlo nese bez ohledu na to, zda se jedn o znaëku trvalou nebo doëasnou. Jedn -li se o vozidlo s faleönou nebo nepovolenou pozn vacì znaëkou, je tìmto zemìm zemì ËlenskÈho st tu, kter vydal p vodnì pozn vacì znaëku. Podle tohoto pravidla se tak n rodnì kancel e pojistitel budou muset vypo dat s ekonomick mi d sledky ökod, kterè nemajì souvislost s Ëlensk m st tem, ve kterèm majì tyto kancel e sv sìdla. Pokud se jedn o ökody zp sobenè vozidly bez pozn vacì znaëky nebo s pozn vacì znaëkou, kter neodpovìd vozidlu, pak se za zemì, na kterèm m vozidlo svè obvyklè stanoviötï povaûuje zemì, na kterèm doölo ke ökodï. V souladu se smïrnicì 72/166/EHS se m za to, ûe vozidla s faleön mi nebo nepovolen mi pozn vacìmi znaëkami majì obvyklè stanoviötï na zemì ËlenskÈho st tu, kter vydal p vodnì pozn vacì znaëky. Toto pravidlo Ëasto znamen, ûe n rodnì kancel e pojistitel se musì vypo dat s hospod sk mi d sledky nehod, kterè nemajì û dnou souvislost s Ëlensk ch st tem, ve kterèm majì sv sìdla. Aniû by se mïnilo obecnè kritèrium pozn vacì znaëky pro urëenì zemì, na kterèm m vozidlo obvyklè stanoviötï, je û doucì, aby PojistnÈ rozpravy 21 9

10 byly zvl öù upraveny nehody zp sobenè vozidly bez pozn vacì znaëky nebo s pozn vacì znaëkou, kter neodpovìd nebo p estala odpovìdat vozidlu. V takovèm p ÌpadÏ, a v luënï za Ëelem likvidace ökody, by zemì, na kterèm m vozidlo obvyklè stanoviötï, mïlo b t zemì, na kterèm k nehodï doölo. V jimky z pojiötïnì ProblÈmy zp sobujì i doposud komunit rnìm pr vem umoûúovanè v jimky z pojiötïnì odpovïdnosti. VÏtöinou se jedn o vozidla v majetku ve ejnopr vnìch subjekt, zejmèna st tu. V naöich podmìnk ch jsou ökody zp sobenè provozem vozidel s v jimkou z pojiötïnì odpovïdnosti hrazeny Ministerstvem financì. SmÏrnice v tèto souvislosti stanovila EvropskÈ komisi lh tu 5 let, po jejìmû uplynutì by Komise mïla p edloûit Parlamentu a RadÏ n vrhy smï ujìcì k nahrazenì, resp. ke zruöenì tèto v jimky. Minim lnì Ë stky (limity) pojistnèho plnïnì Povinnost stanoven Ëlensk m st t m zaruëit pojistnè krytì alespoú v urëit ch minim lnìch Ë stk ch jsou d leûit m prvkem pro zajiötïnì ochrany poökozen ch. Minim lnì Ë stky stanovenè ve smïrnici 84/5/EHS by mïly b t nejen aktualizov ny s p ihlèdnutìm k inflaci, ale mïly by b t i re lnï zv öeny, aby se zlepöila ochrana poökozen ch. Minim lnì Ë stka krytì v p ÌpadÏ ökody na zdravì by se mïla vypoëìtat tak, aby byli vöichni poökozenì, kte Ì utrpïli velmi v ûn zranïnì, plnï a spravedlivï odökodnïni, p iëemû se zohlednì Ìdk v skyt dopravnìch nehod s vìce poökozen mi a mal poëet nehod, kdy doölo k velmi v ûn m zranïnìm vìce osob p i tèûe nehodï. P imï enou Ë stkou je minim lnì Ë stka krytì ve v öi eur na kaûdèho poökozenèho, smïrnice p ipouötì i alternativnì eöenì p edstavujìcì Ë stku eur na jeden n rok bez ohledu na poëet poökozen ch. S cìlem usnadnit zavedenì tïchto minim lnìch Ë stek se smïrnicì zav dì pïtiletè p echodnè obdobì ode dne jejìho provedenì. SouËasnÏ se poûaduje, aby ËlenskÈ st ty zv öily Ë stky nejmènï na polovinu rovnì do t iceti mïsìc ode dne provedenì. Aby bylo zajiötïno, ûe minim lnì Ë stka krytì se nebude Ëasem zmenöovat, smïrnice zav dì ustanovenì o pravidelnèm p ezkumu pouûìvajìcìm jako v chozì hodnoty Evropsk index spot ebitelsk ch cen (EISC) vyd van Eurostatem, jak je stanoveno v na ÌzenÌ Rady (ES) Ë. 2494/95 ze dne 23. Ìjna 1995 o harmonizovan ch indexech spot ebitelsk ch cen. Je takè zapot ebì p ijmout procesnì pravidla, jimiû se uveden p ezkum bude Ìdit. Komise ve svèm p vodnìm n vrhu (uve ejnïn v OJ COM/2002/0244 final ñ COD2000/0124 /Official Journal C 227 E, 24/09/2002 P ñ 0392) vych zela p edevöìm ze skuteënosti, ûe minim lnì Ë stky pojistnèho kryti se od p ijetì 2. motorovè smïrnice v roce 1984 nemïnily. Nav öenì tïchto Ë stek bere v vahu nejen ekonomick faktor (re ln mìra inflace za poslednìch 20 let), ale m za cìl i zv öenou ochranu obïtì dopravnìch nehod. Mimo to 8 Ëlensk ch st t ve sv ch pr vnìch dech jiû delöì dobu omezenì pojistnèho krytì v bec nem a mnoho dalöìch p ijalo v minulosti podstatnï vyööì standardy ve srovn nì s Ë stkami zaveden mi 5. smïrnicì. ZajÌmav je v tèto souvislosti i v sledek konzultace s n rodnìmi asociacemi z roku 1999 (formou dotaznìku CEA), kter mimo jinè uv dì fakt, ûe v drtivè vïtöinï pojistn ch ud lostì nejsou limitnì Ë stky pojistnèho kryti dosahov ny (samoz ejmï ve st tech, kde takovè limity v bec existuji). 10 PojistnÈ rozpravy 21

11 P vodnì n vrh Komise proöel ve vztahu k v öi minim lnìch Ë stek pojistnèho krytì zmïnami na z kladï p ipomìnek EvropskÈho parlamentu i Ëlensk ch st t v RadÏ a vy stil v p ijetì eöenì, kterè nabìzì v p ÌpadÏ ökody na zdravì st tum moûnost volby mezi 1 mil. eur na 1 poökozenèho nebo 5 mil. eur bez ohledu na poëet poökozen ch. Vedle toho smïrnice umoûúuje vyuûìt p echodn ch obdobì pro zavedenì tïchto Ë stek. VyuûitÌ moûnosti upravit limit pro ökody na zdravì nebo usmrcenìm na 5 mil. eur bez ohledu na poëet poökozen ch lze povaûovat za v raznè snìûenì ochrany poökozen ch, oproti souëasnèmu stavu. Limit 1 mil. eur m ûe b t p ekroëen p i poökozenì zdravì jednè osoby, je ve v jimeën ch p Ìpadech moûnè, coû nelze vylouëit ani u celkovèho 5 mil. limitu. P echod na limit u ökod na zdravì nebo usmrcenìm bez ohledu na poëet poökozen ch se vöak zcela urëitï jevì nedostateën m v p ÌpadÏ hromadn ch dopravnìch nehod a dopravnìch nehod hromadn ch dopravnìch prost edk. NehledÏ na to, ûe v p vodnìm z konnèm pojiötïnì nebyly Ë stky pojistnèho plnïnì omezeny limitem, ale pouze rozsahem zp sobenè ökody. I v tïchto p Ìpadech byly uzavìr ny zajiöùovacì smlouvy. V adï zemì EU je plnïnì bezlimitnì nebo tyto limity v raznï p evyöujì Ë stky stanovenè p tou motorovou smïrnicì. Z tïchto d vod se st vajìcì limit pojistnèho plnïnì u ökod na zdravì nebo usmrcenìm ponech v ve v öi 35 mil. KË. a limit pro ökody na vïci nebo uölèm zisku se ze souëasn ch 18 mil. KË. zvyöuje na 35 mil. KË. S ohledem na v voj kurzu KË k euru tak zhruba do vstupu»r do mïnovè unie nehrozì, ûe by se tyto limity i p i zohlednïnì inflaënìho v voje Evropskou komisì dostaly pod tyto hranice. S danou zmïnou souvisejì ustanovenì bod 2 a 3 p echodn ch ustanovenì uveden ch v Ël. II n vrhu z kona, kter majì zabezpeëit postupn, p edmïtnou smïrnicì umoûnïn p echod na novï stanoven limit pojistnèho plnïnì. N vrh z kona proto neupravuje p epoëet limit pojistnèho plnïnì, jehoû provedenì je stanoveno p Ìsluönou smïrnicì ES/EU ke konci p echodnèho obdobì, bïhem nïhoû dojde dle n vrhu z kona k dosaûenì maxim lnì hranice v öe pojistnèho plnïnì stanovenè p Ìsluönou smïrnicì. Vstupem»R do mïnovè unie budou muset b t p edmïtnè Ë stky uvedeny v eur vëetnï zavedenì jejich automatickèho navyöov nì s ohledem na jejich p ehodnocenì EK. NezjiötÏn vozidla a nezjiötïn osoba Z sadnì zmïnu p in öì smïrnice v oblasti ökod zp soben ch provozem nezjiötïn ch vozidel, za kterè odpovìd nezjiötïn osoba. SmÏrnice 84/5/EHS, kter umoûúuje Ëlensk m st t m, v z jmu zamezenì podvod m, omezit nebo vylouëit platby org nem pro odökodnïnì v p ÌpadÏ vïcnè ökody nezjiötïn m vozidlem, m ûe v nïkter ch p Ìpadech br nit opr vnïnèmu odökodnïnì poökozen ch. Nad le by podle Ël. 2 odst. 6 p tè motorovè smïrnice nemïlo b t v p ÌpadÏ tïchto ökod zcela vyluëov no plnïnì z garanënìch fond, ale n hrada vïcnè ökody by mïla b t poskytnuta v p Ìpadech, kdy se ze stejnè ökodnè ud losti plnì v p ÌpadÏ z vaûnè ökody na zdravì. Co se povaûuje za z vaûnè poökozenì zdravì by mïly stanovit pr vnì p edpisy Ëlensk ch st t. SmÏrnice doporuëuje vzìt v vahu situaci, kdy si takovè poökozenì zdravì vyûadovalo nemocniënì oöet enì.»lensk m st t m je takè dovoleno stanovit spolu Ëast poökozenèho na vïcnè ökodï maxim lnï do v öe 500 eur. U razu, kter si vyû dal nemocniënì oöet enì, je t eba vzìt v vahu, ûe se jedn o plnïnì, kdy nenì zn ma ani osoba odpovìdajìcì za zp sobenou ökodu ani vozidlo, kter m byla tato ökoda zp sobena. Aby nebylo PojistnÈ rozpravy 21 11

12 tohoto institutu zneuûìv no, vyluëujì se p Ìpady takovèho nemocniënìho oöet enì, kterè nem û dnè z vaûnè dopady na zdravì poökozenèho (drobn od enina, drobn pohmoûdïnina, preventivnì rentgen atp.). Z tohoto d vodu se za z vaûnou ökodu na zdravì navrhuje povaûovat usmrcenì nebo tïûkou jmu na zdravì, anebo ökodu na zdravì trvalèho charakteru, kter ztïûuje spoleëenskè uplatnïnì poökozenèho. V p ÌpadÏ vïcn ch ökod zp soben ch provozem nepojiötïn ch vozidel umoûúuje dosavadnì komunit rnì prava stanovit spolu Ëast poökozen ch osob. V naöem p ÌpadÏ byla tato Ë stka stanovena na 5 tis. KË (ß 24 odst. 5 z kona Ë. 168/1999 Sb., o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla). Jelikoû se jedn o nespravedlivè snìûenì ochrany poökozen ch provozem takov ch vozidel a o jejich diskriminaci, smïrnice takovou spolu Ëast zakazuje. Proto se i v n vrhu z kona toto omezenì ruöì. Teritori lnì rozsah pojiötïnì JednÌm ze z kladnìch princip pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla, upraven ch komunit rnìm pr - vem, je princip teritori lnìho rozsahu pojiötïnì, kterè musì na z kladï jedinèho pojistnèho pokr vat celè zemì EHP. NÏkterÈ pojiöùovny vöak ve sv ch pojistn ch smlouv ch zavedly z nik pojiötïnì v p Ìpadech, kdy vozidlo bylo provozov no po uplynutì stanovenèho obdobì mimo Ëlensk st t jeho registrace, ËÌmû se tento princip naruöuje a vytv Ì se situace nejistoty. Proto se podle smïrnice takov z nik zakazuje a pojiötïnì musì z stat v platnosti po celou dobu, na kterou bylo sjedn no. prava pro dov ûen vozidla ProblÈmov je takè situace v p ÌpadÏ vozidel dov ûen ch z jednoho ËlenskÈho st tu do druhèho, ve kterèm jeötï nenì registrov no. P itom podle obecnèho principu je Ëlensk m st tem rizika ten st t, kde se riziko nach zì. Trv nì na tomto principu v danèm p ÌpadÏ znemoûúuje zìsk nì odpovìdajìcìho pojiötïnì odpovïdnosti. Z tohoto d vodu smïrnice provedla v jimku a za Ëlensk st t, kde se nach zì riziko, se pokl d ten Ëlensk st t, kter je pro odesìlanè vozidlo cìlov m Ëlensk m st tem, a to bezprost ednï po tè, co kupujìcì vozidlo p evezme. To platì po dobu 30 dn od tohoto p evzetì, i kdyû vozidlo nebylo v cìlovèm ËlenskÈm st tï registrov no. Pokud vöak nedoölo k uzav enì pojistnè smlouvy, nenì (zde se r znì ofici lnì anglick a Ëesk text)* garanënì fond se sìdlem v cìlovèm ËlenskÈm st tï povinen poskytnout n hradu ökody zp sobenè provozem vozidla v tèto 30dennÌ lh tï. Z logiky vïci vypl v, ûe by tento garanënì fond mïl b t povinen poskytnout plnïnì. * Anglick text p ÌsluönÈho ustanovenì p tè motorovè smïrnice (Ël. 4a bod 2. ñ zmïna smïrnice 90/232/ES smïrnicì 2005/14/EC) znì: ÑIn the event that the vehicle is involved in an accident during the period mentioned in paragraph 1 of this Article while being uninsured, the body referred to in Article 1 (4) of Directive 84/5/EEC in the Member State of destination shall be liable for the compensation provided for in Article 1 of the said Directiveì. Ale v ËeskÈm p ekladu zve ejnïnèm v Official Journal je tento text: ÑV p ÌpadÏ, ûe se vozidlo bïhem obdobì uvedenèho v odstavci 1 tohoto Ël nku stalo ËastnÌkem nehody, p iëemû nebylo pojiötïnè, nenì subjekt podle Ël. 1 odst. 4 smïrnice 84/5/EHS v cìlovèm ËlenskÈm st tï povinen poskytnout n hradu stanovenou v Ël nku 1 uvedenè smïrniceì. V p edmïtnè novele z kona v ß 24 pìsm. g) je tento problèm vy eöen p Ìklonem k anglickè verzi smïrnice. 12 PojistnÈ rozpravy 21

13 SmÏrnice obsahuje i adu dalöìch ustanovenì, kter byla jiû d Ìve do z kona o pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla zapracov na. P Ìkladem m ûe b t p Ìm n rok poökozenèho v Ëi pojiöùovnï nebo garanënìmu fondu, povinnost pojiöùovny vystavit pojistnìkovi doklad o p edchozìm pr bïhu pojiötïnì odpovïdnosti atp. SmÏrnice zakazuje nïkter omezujìcì ustanovenì pouûìvan v jin ch Ëlensk ch st tech, kter nebyla nikdy v naöem pr vnìm du pouûita. P Ìkladem m ûe b t podmiúov nì plnïnì z garanënìho fondu tìm, ûe osoba, kter za ökodu odpovìd prok ûe svoji neschopnost ökodu uhradit. K provedenì smïrnice byl Ëlensk m st t m stanoven termìn 11. Ëervna SouËasnÏ je prostor k p ehodnocenì st vajìcì pr vnì pravy pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla z pohledu jejì praktickè aplikace a provedenì souvisejìcìch prav. P Ìkladem je rozdïlenì pravy ökodnìch z stupc, a to na ökodnì z stupce jmenovanè pro zemì»eskè republiky pojiöùovnou z jinèho ËlenskÈho st tu neû je»esk republika a na ökodnì z stupce jmenovanè tuzemskou pojiöùovnou pro zemì jin ch Ëlensk ch st t neû je»esk republika. SouËasnÏ s tïmito zmïnami se navrhujì i nïkterè legislativnï technickè pravy, kterè jsou vyvol ny zejmèna p edch zejìcìmi novelami z kona. P t motorov smïrnice eöì i ot zku tzv. vozidel s v jimkou z pojiötïnì odpovïdnosti. ZmÏnila tak Ël nek 4 prvnì motorovè smïrnice 72/166/EHS, a to tìmto zp sobem: Ñ»lensk st t se m ûe odch lit od Ël nku 3, pokud jde o a) urëitè fyzickè nebo pr vnickè osoby, ve ejnopr vnì nebo soukromopr vnì; p Ìsluön st t sestavì seznam takov ch osob a ozn mì jej ostatnìm Ëlensk m st t m a Komisi.»lensk st t, kter takto postupuje, p ijme pot ebn opat enì, aby zabezpeëil, ûe bude vyplacena n hrada za jakoukoli vïcnou ökodu nebo ökodu na zdravì zp sobenou na jeho zemì a na zemì jin ch Ëlensk ch st t vozidly, kter takov m osob m pat Ì. ZejmÈna urëì v zemi, kde vznikne vïcn ökoda nebo ökoda na zdravì, org n nebo subjekt odpovïdn za odökodnïnì poökozen ch v souladu s pr vnìmi p edpisy uvedenèho st tu v p Ìpadech, kdy postup stanoven v Ël. 2 odst. 2 prvnì odr ûce nelze pouûìt. P ed Komisi seznam osob, kterè jsou osvobozeny od povinnèho pojiötïnì, a org n nebo subjekt odpovïdn ch za odökodnïnì. Komise tento seznam zve ejnì. b) urëitè typy vozidel nebo urëit vozidla, kter majì zvl ötnì pozn vacì znaëku; p Ìsluön st t sestavì seznam takov ch typ nebo takov ch vozidel a ozn mì jej ostatnìm Ëlensk m st t m a Komisi. V tom p ÌpadÏ ËlenskÈ st ty zajistì, aby s vozidly uveden mi v prvnìm pododstavci tohoto pìsmene bylo zach zeno stejn m zp sobem jako s vozidly, pro kter nebyla splnïna povinnost pojiötïnì podle Ël. 3 odst. 1. Org n pro odökodnïnì ËlenskÈho st tu, v nïmû doölo k nehodï, tak bude mìt n rok v Ëi garanënìmu fondu podle Ël. 1 odst. 4 smïrnice 84/5/EHS v ËlenskÈm st tï, kde m vozidlo svè obvyklè stanoviötï. Po uplynutì pïti let ode dne vstupu smïrnice EvropskÈho parlamentu a Rady 2005/14/ES ze dne 11. kvïtna 2005, kterou se mïnì smïrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smïrnice EvropskÈho parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojiötïnì obëanskopr vnì odpovïdnosti z provozu motorov ch vozidel, v platnost, poskytnou ËlenskÈ st ty Komisi zpr vu o prov dïnì a praktickèm uplatúov nì tohoto pìsmene. Jakmile Komise tyto zpr vy p ezkoum a pokud tak uzn za vhodnè, p ed n vrhy na nahrazenì nebo zruöenì tèto v jimky.ì. PojistnÈ rozpravy 21 13

14 St vajìcì znïnì z kona je v souladu s uveden mi podmìnkami smïrnice (ß 5 odst. 1 pìsm. a) a c), odst. 2, ß 11 a ß 24 odst. 6). Do budoucnosti by vöak i tato v jimka mïla b t p ehodnocena z hlediska jejì od vodnïnosti. P ÌspÏvek do garanënìho fondu Posuzov na byla i povinnost pojistitel, bez ohledu na formu provozov nì pojiötïnì odpovïdnosti na zemì»r, Ëastnit se i finanënï na garanënìm fondu, kter vypl v z ustanovenì Ël. 6 aû 8 smïrnice 90/618/EEC. Zvaûov na byla i moûnost stanovenì povinnosti nov ch Ëlen Kancel e zaplatit tzv. vstupnì p ÌspÏvek. Pr mïrn roënì p ÌspÏvek stanoven pevnou Ë stkou za vozidlo uvedenè v pojistnè smlouvï nebo procentu lnìm podìlem z p edepsanèho pojistnèho ËinÌ v souëasnè dobï zhruba 11,5 mil. KË. NovÌ ËlenovÈ Kancel e by se tak vstupnìm p ÌspÏvkem podìleli na n kladech spojen ch se vznikem Kancel e financovan ch jejìmi p vodnìmi Ëleny (z izovacì n klady na Kancel Ëinily 150 mil KË). S ohledem zejmèna na nev znamn objem pojiötïnì realizovanèho formou p eshraniënìho obchodu pojiöùovnami z jin ch Ëlensk ch st t by vöak tento p ÌspÏvek p sobil jako odrazujìcì i jako p ek ûka v Ëinnosti, a to i s ohledem na ustanovenì Ël nku 6 odst. 2 smïrnice 90/618/EHS, jìmû byl novelizov n Ël. 12a smïrnice 88/357/EHS, kter znì: Ñ2.»lensk st t, ve kterèm jsou poskytov ny sluûby, musì na pojiöùovnï poûadovat, aby se stala Ëlenem n rodnì kancel e a garanënìho fondu tohoto st tu a podìlela se na jejich financov nì. Na pojiöùovnï vöak nesmì b t poûadov no, aby provedla jakoukoli platbu nebo, aby poskytla jak koli p ÌspÏvek kancel i nebo fondu ËlenskÈho st tu, ve kterèm jsou poskytov ny sluûby, na rizika kryt v r mci poskytov nì sluûeb, kromï plateb Ëi p ÌspÏvk vypoëten ch na stejnèm z kladï jako u pojiöùoven kryjìcìch jin rizika neû odpovïdnost dopravce prost ednictvìm podnikatelskè jednotky sìdlìcì v tomto ËlenskÈm st tu podle p ijatèho pojistnèho za toto odvïtvì v tomto ËlenskÈm st tu nebo poëtu rizik v tomto odvïtvì kryt ch.ì. Proto bylo od zavedenì vstupnìho p ÌspÏvku upuötïno. NÏkterÈ dalöì navrhovanè v znamnè zmïny Povinnost pojiötïnì odpovïdnosti se navrhuje rozöì it i na ponech nì vozidla na ve ejnè pozemnì komunikaci, neboù zejmèna v d sledku Ëasto nevyhovujìcìho technickèho stavu takov ch vozidel hrozì i v tïchto p Ìpadech v ûnè ökody, na kterè se vztahujì p Ìsluön ustanovenì o odpovïdnosti za ökodu. Pojem Ñponech - nì vozidlaì nahradil p vodnï navrhovan pojem Ñst nì vozidlaì. Podle z kona Ë. 361/2000 Sb. m totiû pojem Ñst nìì p esn v znam, kter plnï nekoresponduje se sledovan m z mïrem. Pojem Ñponech nì vozidlaì na pozemnì komunikaci pokr v i p Ìpady, kdy vozidlo na pozemnì komunikaci z stalo nepojìzdnè pro technickou z vadu. P i projedn v nì n vrhu z kona v LegislativnÌ radï vl dy a ve vl dï bylo doporuëeno provèst pravu povinnosti pojiötïnì odpovïdnosti s ohledem na charakter teritoria, na kterèm m b t vozidlo provozov no. V souëasnosti vznik povinnost pojiötïnì odpovïdnosti tomu, kdo hodl provozovat vozidlo na ve ejnè pozemnì komunikaci (ß 1 odst. 2 z kona). V praxi se vyskytujì problèmy s vozidly, kter jsou konstrukënï urëena k provozu na jin ch ve ejnï p Ìstupn ch mìstech, jeû nelze pod adit pod ve ejnè pozemnì komunika- 14 PojistnÈ rozpravy 21

15 ce. P Ìkladem m ûe b t provoz snïûnèho sk tru nebo rolby na lyûa skè sjezdovce, pro kter je p edevöìm toto vozidlo urëeno a kde hrozì v raznè nebezpeëì zp sobenì ökody na zdravì osob. Povinnost pojiötïnì odpovïdnosti by tak logicky mïla b t rozöì ena i na jin ve ejnï p Ìstupn mìsta neû jsou ve ejnè pozemnì komunikace. ObdobnÈ teritori lnì vymezenì lze nalèzt i v pr vnìch p edpisech jin ch evropsk ch zemì, nap. NÏmecka nebo VelkÈ Brit nie. Tuto zmïnu vöak vl dnì n vrh z kona neobsahuje, neboù se jedn o takov z sah do p edmïtnè povinnosti, kter by v p ÌpadÏ vl dnìho n vrhu z kona mïl b t posouzen v r mci meziresortnìho p ipomìnkovèho ÌzenÌ. Jednou z v znamn ch zmïn je zjednoduöenì zp sobu prokazov nì pojiötïnì odpovïdnosti. OdstraÚuje se st vajìcì doklad o pojiötïnì odpovïdnosti, neboù zelen karta, jejìû obsah je upraven pravidly EHK OSN a Rady Kancel Ì naplúuje dostateën m zp sobem poûadavky kladenè na tuto povinnost. Zelen karta je ve smïrnici 72/166/EHS definov na jako mezin rodnì osvïdëenì o pojiötïnì vydanè jmènem n rodnì kancel e v souladu s doporuëenìm Ë. 5 p ijat m Podv borem pro silniënì dopravu p i V boru pro vnitrozemskou dopravu Hospod skè komise Spojen ch n rod pro Evropu. S ohledem na jednotnou mezin rodnì pravu je dostateënè, aby n leûitosti tèto karty byly zve ejnïny na webov ch str nk ch»kp. V ß 18 z kona o pojistnè smlouvï je umoûnïno tzv. p eruöenì pojiötïnì, kterè umoûúuje pojistnìkovi v dobï, kdy nehrozì pojistnè nebezpeëì, pojiötïnì p eruöit, aniû by bylo nutnè pojistnou smlouvu ukonëovat. V p edmïtnèm pojiötïnì odpovïdnosti vznikla na stranï pojiöùoven obava, aby tohoto institutu nebylo zneuûìv no. Navrhovan prava proto nutì pojistnìka k kon m odpovìdajìcìm z niku pojiötïnì, coû ztïûuje pouûitì vozidla na ve ejnè pozemnì komunikaci. Podle dosavadnì praxe vlastnìk vozidla, kter nap. odjìûdì na p lroënì sluûebnì cestu a nechce vozidlo provozovat, tedy platit zbyteënï pojistnè, musì pojistnou smlouvu zruöit, doëasnï vozidlo vy adit z registru a po n vratu cel cyklus opakovat, v pojiötïnì t eba i za mènï v hodn ch podmìnek. Podle navrhovanè pravy mu tak k dosaûenì spory na pojistnèm staëì pojiötïnì p eruöit, samoz ejmï, pokud bude pojiöùovna ve sv ch pojistn ch podmìnk ch takovè p eruöenì umoûúovat, a odevzdat p ÌsluönÈmu registraënìmu org nu SPZ a osvïdëenì o registraci vozidla. SouË stì informacì p ed van ch pojiöùovnou do»kp budou v takovèm p ÌpadÏ i informace o p eruöenì pojiötïnì odpovïdnosti. N klady lèëenì podle ß 449 obëanskèho z konìku jsou zahrnuty jiû v pojmu Ñökoda na zdravì nebo usmrcenìmì. N roky na n hradu n klad zdravotnìch pojiöùoven v pojmu Ñökoda na zdravì nebo usmrcenìmì zahrnuty vöak nejsou, stejnï tak, jako regresnì n hrady podle novè pravy ß 126 z kona o nemocenskèm pojiötïnì. Tato skuteënost vedla k logickèmu doplnïnì rozsahu pojistnèho plnïnì o tyto n roky. Nesmyslnost st vajìcìho znïnì ß 55 z kona Ë. 48/1997 Sb., o ve ejnèm zdravotnìm pojiötïnì, kter zamïúuje n hradu n klad na pèëi hrazenou ze zdravotnìho pojiötïnì vynaloûen ch v d sledku protipr vnìho jedn nì v Ëi pojiötïnci za n hradu ökody byla namìtnuta p i prvnìm projedn v nì n vrhu z kona v LegislativnÌ radï vl dy, kter si vyû dala zmïnu tohoto ustanovenì z kona o ve ejnèm zdravotnìm pojiötïnì. Ke zp esnïnì doch zì v p ÌpadÏ povinnosti pojiötïnèho sdïlit poökozenèmu daje nezbytnè pro uplatnïnì p ÌmÈho n roku poökozenèho proti pojiöùovnï pojiötïnèho podle ß 9 odst. 1. Tento p Ìm n rok p edstavuje z kladnì odliönost danèho pojiötïnì odpovïdnosti od ostatnìch typ pojiötïnì odpovïdnosti, kde poökozen PojistnÈ rozpravy 21 15

16 nenì ËastnÌkem pojiötïnì a toto pr vo nem. Svoje n roky tak musì uplatnit pouze na ök dci. Pojiöùovna tak nem ûe bez souhlasu pojiötïnèho plnit. Naopak, v pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla je pojiöùovna povinna plnit bez ohledu na stanovisko pojiötïnèho, a to na z kladï vlastnìho öet enì ökodnè ud losti. Logick m d sledkem toho je pak ustanovenì komunit rnìho pr va ukl dajìcì Ëlensk st t m uloûit pojiöùovn m povinnost vyj d it se ke ökodï do 3 mïsìc od jejìho nahl öenì a ustanovenì tzv. ökodnìch z stupc ve SpoleËenstvÌ, kte Ì zastupujì p Ìsluönou pojiöùovnu a na kterè se obracejì poökozenì, kter m byla zp sobena ökoda vozidlem pojiötïn m u pojiöùovny, kter nenì usazena v ËlenskÈ zemi bydliötï poökozenèho. V tèto souvislosti je nezbytnè zd raznit, ûe pojistitel poskytuje pojistnè plnïnì a Kancel, s ohledem na svè zvl ötnì postavenì, poskytuje jak pojistnè plnïnì (ß 24 odst. 2 pìsm. c), d), pop. e), tak i plnïnì i v p Ìpadech, kdy nebyla uzav ena pojistn smlouva, resp. sjedn no pojiötïnì odpovïdnosti nebo nenì zn - ma osoba, kter za ökodu odpovìd ani vozidlo, kter m byla ökoda zp sobena. V tïchto p Ìpadech se nejedn o pojistnè plnïnì, ale o plnïnì z garanënìho fondu. Nelze vöak pojiöùovnu ani Kancel ûalovat o n hradu ökody, neboù tyto za vzniklou ökodu neodpovìdajì, pouze v souladu s ß 6 odst. 2 hradì za pojiötïnèho poökozen m uplatnïnè a prok zanè n roky na n hradu ökody vëetnï n klad vynaloûen ch na pr vnì zastoupenì. éaloba se tak m ûe t kat pouze nesplnïnì povinnosti plnit ve stanovenè lh tï, aù jiû jde o pojistnè nebo n hradnì plnïnì. Z konem Ë. 47/2004 Sb. byl v souladu se 4. motorovou smïrnicì zaveden institut tzv. ökodnìho z stupce. Praxe uk zala, ûe je nutno rozliöovat ökodnìho z stupce jmenovanèho pojistitelem s povolenìm k Ëinnosti v pojiötïnì odpovïdnosti v jin ch Ëlensk ch st tech neû»r, ökodnìho z stupce pojistitele, kter p sobì v»r v pojiötïnì odpovïdnosti na z kladï doëasnèho poskytov nì sluûeb a ökodnìho z stupce pojiöùovny, kterèho musì jmenovat pro»eskou republiku, kde v pojiötïnì odpovïdnosti nep sobì. Proto v n vrhu doch zì k rozdïlenì tïchto z stupc. Toto rozdïlenì se pak promìt do odpovìdajìcìch ustanovenì z kona. N vrh rozliöuje mezi pojistitelem usazen m v»r, pojistitelem provozujìcìm pojiötïnì odpovïdnosti na z kladï svobody doëasnï poskytovat sluûby a pojiöùovnou, kter toto pojiötïnì provozuje v jednè Ëi vìce zemìch EHP mimo»r. Povinnost ustanovit ökodnìho z stupce m pojiöùovna se sìdlem v EU ve vöech ostatnìch Ëlensk ch st - tech mimo st tu, kde zìskala povolenì (autorizace) k poskytov nì danèho pojiötïnì odpovïdnosti. Tedy nap Ìklad tuzemsk pojiöùovna musì p i û dosti o povolenì k provozov nì tohoto pojiötïnì bez ohledu na to, zda-li chce toto pojiötïnì poskytovat pouze na zemì»r nebo i v jin ch Ëlensk ch st tech,»nb p edloûit seznam ökodnìch z stupc ustanoven ch v ostatnìch Ëlensk ch zemìch EU (jmèno, adresa). Takto to vypl v z formulace samotnèho Ël nku 4 a takè Ël nku 8 smïrnice 2000/26/EC (4. motorov smïrnice). V p ÌpadÏ pojiöùovny se sìdlem mimo EU, ale opr vnïnè k poskytov nì p edmïtnèho pojiötïnì odpovïdnosti jednìm z Ëlensk ch st t EU, je situace stejn. P i û dosti o udïlenì povolenì musì doloûit seznam jmenovan ch ökodnìch z stupc ve vöech ostatnìch Ëlensk ch st tech, nikoliv vöak pro st t, kde û d o povolenì ñ viz opït Ël nek 8 smïrnice 2000/26/EC. D leûitè je uvïdomit si smysl institutu ökodnìho z stupce zavedenèho 4. motorovou smïrnicì, kter m ulehëit a zrychlit likvidaci ökodnìch ud lostì a vy izov nì ökodnìch n rok tzv. Ñvisiting victimsì, tedy obïtì 16 PojistnÈ rozpravy 21

17 nehod (poökozen ch), ke kter m doölo na uzemì jinèho ËlenskÈho st tu neû je mìsto, ve kterèm je obïù nehody rezidentem. ObÏù takovè nehody se potè m ûe ve svèm domovskèm ËlenskÈm st tï obr tit na ökodnìho z stupce pojiöùovny ök dce (usazenè a autorizovanè v jinèm ËlenskÈm st tï) a nemusì podnikat sloûitou Ñvym hacìì cestu v zemi, kde se nehoda stala. UstanovenÌ Ël nku 6 odst. 4 smïrnice 90/618/EEC se t k p Ìpadu, kdy pojiöùovna se sìdlem v jednom ËlenskÈm st tu poskytuje sluûby ve smyslu Ël. 49 SES v oblasti danèho pojiötïnì odpovïdnosti v jednom Ëi vìce Ëlensk ch st tech (viz situace odliön od tè, kter je kryta 4. motorovou smïrnicì ñ tam nenì podmìnkou pro jmenov nì ökodnìho z stupce nabìzenì sluûeb Ëi usazenì v ostatnìch Ëlensk ch st tech).»l nek 6 smïrnice 90/618 tedy m za cìl odstranit diskriminaci v p ÌpadÏ dopravnìch nehod vznikl ch v zemi, kde m obïù rezidenci, ale ök dce je pojiötïn u zahraniënì pojiöùovny poskytujìcì v zemi obïti danè pojiötïnì odpovïdnosti v reûimu volnèho pohybu sluûeb (musì se st t Ëlenem n rodnì kancel e a garanënìho fondu). Poökozen by nemïl b t jen proto, ûe se jedn o zahraniënì pojiöùovnu v r mci reûimu Ël nku 49 SES, znev hodnïn p i uplatúov nì svèho n roku ñ viz p Ìm n rok v Ëi pojiöùovnï ök dce. Jedn se tedy teoreticky o jin typ z stupce neû v p ÌpadÏ ökodnìho z stupce ve smyslu 4. motorovè smïrnice. Prakticky si lze p edstavit, ûe pojiöùovny vyuûìvajì stejnè subjekty ñ tedy ökodnìm z stupcem a z stupcem ve smyslu Ël nku 6 odst. 4 smïrnice 90/618 je jedna a tat û osoba. K tomu jim do budoucna napom h i Ël nek 3 5. motorovè smïrnice. InformaËnÌ centra majì podle 4. motorovè smïrnice vèst daje o ökodnìch z stupcìch. Ke zmïnï doölo i v pravï z niku pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla. U vozidel podlèhajìcìch evidenci vozidel je postaëujìcì a souëasnï û doucì zp sob z niku pojiötïnì ve vazbï na vy azenì tuzemskèho vozidla z evidence vozidel. Tento zp sob je pr vnï ovï iteln a doloûiteln. Navrûenou pravou se odstranì moûnost podvodn ch jedn nì ohlednï z niku pojiötïnì s cìlem snìûit v öi dluûnèho pojistnèho za pojiötïnì odpovïdnosti. NavÌc, toto eöenì povede jak k vyööì spr vnosti dat registru vozidel (jejich vyööì soulad se skuteën m stavem), tak takè podpo Ì leg lnì ekologickou likvidaci autovrak v souladu se z konem o odpadech (viz tèû ß 13 odst. 1 pìsm. c) z kona Ë. 56/2001 Sb.), kdyû dosavadnì prava nechtïnï napom h obch zenì povinnosti ekologickè likvidace autovrak. V n vaznosti na to se zp esúuje z nik pojiötïnì odpovïdnosti v p Ìpadech, kdy vozidlo podlèhajìcì evidenci vozidel zaniklo, s p ihlèdnutìm k situacìm, kdy osoba opr vnïn provèst dan evidenënì kon nemohla z d vod mimo jejì v li uëinit dan evidenënì kon. V souladu s ustanovenìm Ël. 4b 5. motorovè smïrnice, kterou se novelizuje smïrnice 90/232/EHS doch zì k rozöì enì povinnosti pojiöùovny vystavit pojistnìkovi potvrzenì o ökodnèm pr bïhu jeho pojiötïnì odpovïdnosti, kter ho tak bude moci obdrûet na û dost kdykoli bïhem trv nì pojiötïnì. Pro souëasnou nadbyteënost novela z kona ruöì pravu n leûitostì dokladu o hraniënìm pojiötïnì, kterou podle dosavadnì pr vnì pravy stanovì ministerstvo vyhl ökou. V znam hraniënìho pojiötïnì navìc vstupem»r do EU v raznï klesl z hlediska poëtu uzavìran ch smluv, a to z toho d vodu, ûe vöechny sousedìcì st ty»r jsou Ëleny EU. TÌm vozidla vstupujìcì na zemì»r, kter podlèhajì reûimu hraniënìho pojiötïnì, musejì po celou dobu jejich pobytu na zemì SpoleËenstvÌ splúovat podmìnku pojiötïnì odpovïdnosti. V dosavadnìm znïnì ß 15 odst. 5 z kona se v p ÌpadÏ z niku pojiötïnì hovo Ì o povinnosti uzav Ìt novou PojistnÈ rozpravy 21 17

18 pojistnou smlouvu, a to do 14 dn ode dne tohoto z niku. To vöak neznamen, ûe tìmto krokem vznikne automaticky povinnost pojistitele poskytnout pojistnè plnïnì v p ÌpadÏ pojistnè ud losti. Pojistn smlouva m ûe totiû obsahovat ustanovenì, kter m se tato povinnost pojistitele ËasovÏ posouv do budoucnosti. M - li b t splnïna povinnost pojiötïnì odpovïdnosti v p ÌpadÏ provozu vozidla na ve ejnè pozemnì komunikaci po z niku pojiötïnì, je nezbytnè pojiötïnì Ñobnovitì, tj. musì b t uzav ena nov pojistn smlouva t kajìcì se tèhoû tuzemskèho vozidla, na jejìmû z kladï vznikne nejpozdïji uplynutìm uvedenè 14 dennì lh ty povinnost pojistnìka platit pojistnè a povinnost pojistitele poskytnout pojistnè plnïnì pro p Ìpad pojistnè ud losti. KromÏ technick ch prav v Ë sti z kona vïnovanè spr vnìm delikt m, doölo k pravï v öe pokut ukl dan ch za sp ch nì spr vnìch delikt. S cìlem zamezit korupënìmu jedn nì se stanovì jejich dolnì hranice a souëasnï se zvyöuje v öe ukl dan ch pokut, neboù jejich dosavadnì v öe je s ohledem na pr mïrnè hodnoty pojistn ch plnïnì nìzk. D le doch zì ke sjednocenì z niku odpovïdnosti za p estupek, kterèho se dopustì fyzick osoba, a za spr vnì delikt, kterèho se dopustì pr vnick osoba. St vajìcì prava p estupk, jejìmû cìlem bylo sjednocenì spr vnìho trest nì v r mci finanënìho trhu, ve svèm d sledku vede k nemoûnosti ve lh tï urëenè z konem o p estupcìch potrestat fyzickè osoby, neboù v jednoletè lh tï je Ëasto problematickè urëit osobu, kter za p estupek odpovìd. P Ìkladem mohou b t Ñkask dovitèì p evody vozidel. ZohledÚuje se takè sp ch nì spr vnìho deliktu fyzickou osobou podnikajìcì. Na odpovïdnost za jedn nì, k nïmuû doölo p i podnik nì fyzickè osoby nebo v p ÌmÈ souvislosti s nìm, se vztahujì ustanovenì p edmïtnèho z kona o odpovïdnosti pr vnickè osoby. S cìlem usnadnit v klad a pouûìv nì v razu Ñnam tkovè kontrolyì ve smïrnici 72/166/EHS se v Ël. 1 odst. 2 p tè motorovè smïrnice p ÌsluönÈ ustanovenì zp esúuje. Z kaz soustavn ch kontrol pojiötïnì motorov ch vozidel by mïl platit pro vozidla s obvykl m stanoviötïm na zemì jinèho ËlenskÈho st tu, jakoû i pro vozidla s obvykl m stanoviötïm na zemì t etìho st tu, ale vstupujìcì z zemì jinèho ËlenskÈho st tu. Lze prov dït pouze nesoustavnè kontroly, kterè nejsou diskriminaënì a prov dïjì se v r mci kontroly, kter nenì zamï ena v luënï na ovï ov nì pojiötïnì. V souvislosti s pravou ökodnìch z stupc doch zì k pravï institutu n hradnìho plnïnì Kancel e. Tento institut byl zaveden tzv. Ëtvrtou motorovou smïrnicì, kde se v bodech 25 aû 31 preambule jeho zavedenì zd vodúuje n sledovnï: ÑJe nezbytnè vytvo it kompenzaënì org n, u kterèho m ûe poökozen strana û dat o odökodnïnì v p ÌpadÏ, ûe pojiöùovacì spoleënost nejmenovala z stupce nebo z etelnï zdrûuje vypo d nì n rok nebo v p ÌpadÏ, ûe pojiöùovnu nelze identifikovat, kter by zaruëil poökozenè stranï, ûe nez stane bez n hrady, na kterou m n rok. Z sah kompenzaënìho org nu by se mïl omezovat na ÌdkÈ jednotlivè p Ìpady, kdy pojiöùovna nesplnì svè povinnosti navzdory odrazujìcìm Ëink m moûnèho uloûenì pokut. loha kompenzaënìho org nu spoëìv ve vypo d nì n rok ohlednï jakèkoli ökody nebo zranïnì, kterè poökozen strana utrpïla pouze v p Ìpadech, kterè jsou objektivnï stanovitelnè, a proto kompenzaënì org n musì omezit svou Ëinnost na ovï ov nì, ûe nabìdka odökodnïnì byla uëinïna ve lh tï a stanoven mi postupy aniû by byla zjiötïna skutkov podstata. Pr vnickè osoby, kterè ze z kona p ebìrajì n roky poökozenè strany v Ëi osobï odpovïdnè za dopravnì 18 PojistnÈ rozpravy 21

19 nehodu nebo v Ëi pojiöùovnï odpovïdnè osoby (jako nap Ìklad jinè pojiöùovny nebo org ny soci lnìho pojiötïnì) by nemïly mìt opr vnïnì p edkl dat odpovìdajìcì n rok kompenzaënìmu org nu. KompenzaËnÌ org n by mïl mìt pr vo subrogace, pokud poskytuje odökodnïnì poökozenè stranï. S cìlem ulehëit vym h nì odökodnïnì kompenzaënìm org nem v Ëi pojiöùovnï, jestliûe nejmenovala z stupce nebo zjevnï zdrûuje vypo d nì n rok, org n poskytujìcì odökodnïnì st tu, ze kterèho poch zì poökozen strana, by mïl mìt automatickè pr vo na n hradu s p evzetìm pr v poökozenè strany na stranï odpovìdajìcìho org nu ve st tï, kde je z Ìzena pojiöùovna. Tento odpovìdajìcì org n je nejvhodnïjöìm org nem k provedenì ÌzenÌ k postihu pojiöùovny. AËkoliv ËlenskÈ st ty mohou urëit, ûe n rok v Ëi kompenzaënìmu org nu m ûe b t podruûn, poökozen strana by nemïla b t nucena p edkl dat sv j n rok osobï odpovïdnè za dopravnì nehodu d Ìve, neû jej p edloûì kompenzaënìmu org nu. V tomto p ÌpadÏ by poökozen strana mïla b t p inejmenöìm ve stejnèm postavenì jako v p ÌpadÏ n rok v Ëi garanënìmu fondu podle Ël. 1 odst. 4 smïrnice 84/5/EHS. Tento systèm m ûe b t uveden do ûivota prost ednictvìm dohody mezi kompenzaënìmi org ny vytvo en mi nebo schv len mi Ëlensk mi st ty, kterè definujì jejich funkce a povinnosti a postupy hrady. Tam, kde je moûnè identifikovat pojistitele dopravnìho prost edku, by mïla b t p ijata opat enì, aby koneën m pl tcem odökodnïnì, jeû m b t vyplaceno poökozenè stranï, byl podle Ël. 1 odst. 4 smïrnice 84/5/EHS garanënì fond sìdlìcì v ËlenskÈm st tï, kde nepojiötïnè vozidlo, p i jehoû pouûìv nì doölo k dopravnì nehodï, je norm lnï umìstïno. NenÌ-li moûnè motorovè vozidlo identifikovat, je nutnè uëinit takovè opat enì, aby koneën m pl tcem podle Ël. 1 odst. 4 smïrnice 84/5/EHS byl garanënì fond sìdlìcì v ËlenskÈm st tï, ve kterèm doölo k dopravnì nehodï. N vrh z kona takè reflektuje praxi, kdy u spoluvlastnictvì vozidel doch zì k dohod m spoluvlastnìk, ûe uzavìrat pojistnou smlouvu, platit pojistnè a plnit jakèkoliv povinnosti ohlednï urëitèho vozidla bude jen jeden ze spoluvlastnìk, v praxi zpravidla provozovatel. V p ÌpadÏ, ûe by vöak k takovèto dohodï spoluvlastnìk a povï enì nedoölo, je t eba pod Ìdit pravu konstrukci odpovìdajìcì pravï ß 139 odst. 1 obëanskèho z konìku, aby se pojistitel nedostal do horöì situace, neû umoûúuje pr vï ona obecn prava v obëanskèm z konìku. V slovn prava v z konï Ë. 168/1999 Sb. m v hodu v jednoznaënosti takto stanoven ch povinnostì a vylouëenì moûnosti v kladov ch pochybnostì p i pouhèm odkazu na zvl ötnì p edpisy. Pojem dïdic je pojmem bïûnï pouûìvan m pr vnìmi p edpisy, nap. v obëanskèm z konìku v ß 461 a d le, v d leûitèm ß 175r OSÿ a rozumì se jìm, do okamûiku nabytì pr vnì moci rozhodnutì o dïdictvì, osoby, kterè jsou podle hmotnèho pr va opr vnïny nab t dïdictvì, po nabytì pr vnì moci uvedenèho rozhodnutì osoby, kterè nabyly dïdictvì. Je tedy zcela namìstï ponechat v z konï konstrukci, aby v p ÌpadÏ, ûe nem ûe vykon vat svè povinnosti z stavitel jako p vodnì vlastnìk vozidla (v souladu s konstrukcì, ûe s vïcì spadajìcì do dïdictvì mohou disponovat jednak dïdici, jednak spr vce dïdictvì, kter m b v dle ustanovenì z kona obvykle nïkdo z dïdic ) byla svï ena tato dispozice jako dosud dïdici povï enèmu ostatnìmi dïdici, a nenì-li ho, pak spr vci dïdictvì. Je vöak nutno zp esnit znïnì tohoto ustanovenì o Ëasovou dimenzi tèto dispozice a to v slovn m vyj d enìm, aby nedoch zelo k v kladov m pochybnostem. NovÏ se tak doplúuje i situace, kdy nenì ani povï en dïdic, ani urëen spr vce dïdictvì, a pak je na mìstï, aby povinnosti plnili dïdici spoleënï a nerozdìlnï (viz analogie ß 139 odst. 1 ObËZ, ale zejmèna ke konstrukci ß 175r OSÿ). PojistnÈ rozpravy 21 19

20 V souvislosti s navrhovan mi zmïnami se p echodn mi ustanovenìmi reaguje na nïkterè navrhovanè zmïny. P echodnè ustanovenì t kajìcì se limitu pojistnèho plnïnì u ökod na vïci Ëi uölèm zisku je v souladu s tzv. 5. motorovou smïrnicì, kter v bodu 10 preambule uv dì: ÑS cìlem usnadnit zavedenì tïchto minim lnìch Ë stek je û doucì zavèst pïtiletè p echodnè obdobì ode dne provedenì tèto smïrnice. Je û doucì, aby ËlenskÈ st ty zv öily Ë stky nejmènï na polovinu rovnì do t iceti mïsìc ode dne jejìho provedenì.ì, tj. do Limit 30 % z koneënèho limitu stanovenèho smïrnicì ve v öi 1 mil. eur z kon sv m limitem 18 mil. KË jiû splúuje. Proto se dnem 1. Ëervna 2012 limit pojistnèho plnïnì p i vïcnè ökodï a uölèm zisku u pojistn ch smluv o pojiötïnì odpovïdnosti, uzav en ch p ede dnem nabytì Ëinnosti navrhovanèho z kona s tìmto limitem pojistnèho plnïnì niûöìm, neû je novï stanoven limit pojistnèho plnïnì, ze z kona zvyöuje na novï stanovenou roveú. To se v podstatï bude t kat pouze pojistn ch smluv uzav en ch s limitem 18 mil. KË, kterè nedoznajì k uvedenèmu datu zmïny. NovÏ uzavìranè pojistnè smlouvy po nabytì Ëinnosti z kona jiû budou muset b t uzavìr ny s limitem 35 mil. KË. Vzhledem k tomu, ûe uveden zmïna limitu m ûe mìt za n sledek zv öenì pojistnèho, navrhuje se pr vo pojistnìka pojistnou smlouvu v jednomïsìënì lh tï vypovïdït. NeËinnost pojistnìka je povaûov na za souhlas se zmïnou smlouvy. TÌm se zjednoduöuje proces provedenì zmïn, kterè nejsou z vislè na v li smluvnìch stran. V souvislosti s odstranïnìm st vajìcìho dokladu o pojiötïnì odpovïdnosti je nezbytnè stanovit pojistiteli lh tu pro vyd nì zelenè karty, pokud tuto jiû pojistnìkovi nevydal. Pojistitel je tak povinen vydat pojistnìkovi zelenou kartu do 30 dn ode dne nabytì Ëinnosti navrhovanèho z kona. SouËasnÏ se stanovì termìn, ke kterèmu pozbudou platnost zruöenè doklady o pojiötïnì odpovïdnosti. KonkrÈtnÌ datum bude z vislè na dobï schv lenì z kona. Lze p edpokl dat, ûe takov m datem by mohl b t 1. Ëervenec TakÈ zmïny provedenè v pr vnì pravï spr vnìch delikt je nezbytnè zohlednit v p echodn ch ustanovenìch, neboù m ûe nastat situace, kdy spr vnì delikt byl sp ch n p ede dnem nabytì Ëinnosti z kona, ale rozhodnuto o nïm bude aû po tomto dni. Proto se navrhuje, aby se takovè spr vnì delikty posuzovaly podle dosavadnì pr vnì pravy. N vrh z kona obsahuje i novely z kona Ë. 363/1999 Sb., o pojiöùovnictvì, z kona Ë. 56/2001 Sb., o podmìnk ch provozu vozidel na pozemnìch komunikacìch..., a z kona Ë. 48/1997 Sb., o ve ejnèm zdravotnìm pojiötïnì... Nejz sadnïjöì zmïnou je zmïna ß 55 z kona o ve ejnèm zdravotnìm pojiötïnì, kter je vyvol na chybnou dikcì dosavadnìho znïnì. To je koncipov no jako pr vo zdravotnì pojiöùovny na n hradu ökody v Ëi t etì osobï, kter sv m zavinïn m protipr vnìm jedn nìm zp sobila poökozenì zdravì ËastnÌku ve ejnèho zdravotnìho pojiötïnì, coû si vyû dalo n klady na pèëi hrazenou ze zdravotnìho pojiötïnì. Vadnost tohoto ustanovenì spoëìv v tom, ûe tato t etì osoba nezp sobila ökodu zdravotnì pojiöùovnï, ale ËastnÌku zdravotnìho pojiötïnì. Proto nem ûe zdravotnì pojiöùovnï odpovìdat za tuto ökodu. ZdravotnÌ pojiöùovna je povinna uhradit p edmïtnou zdravotnì pèëi ËastnÌku ve ejnèho zdravotnìho pojiötïnì bez ohledu na to, za jak ch okolnostì vznikla pot eba takovè pèëe. Je proto nezbytnè danè ustanovenì upravit tak, aby zdravotnì pojiöùovnï vzniklo v Ëi t etì osobï pr vo na n hradu n klad jì vynaloûen ch na pèëi hrazenou ze zdravotnìho pojiötïnì v d sledku zavinïnèho protipr vnìho jedn nì t etì osoby v Ëi ËastnÌku zdravotnìho pojiötïnì. 20 PojistnÈ rozpravy 21

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003 OBSAH. » stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË. vod... 1826. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003 OBSAH. » stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË. vod... 1826. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003» stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË OBSAH vod............................................................ 1826 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch subjekt

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17 červenec 2009 www.cmkpu.cz pozemkovè pravy roënìk 17 / 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk PozemkovÈ pravy»ervenec 2009 Ë. 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK»ESK TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad» stka 14 RoËnÌk 2009 Praha 17. Ëervence 2009 OBSAH: OddÌl st tnì spr vy B. InformativnÌ Ë st 46. SdÏlenÌ o vyd nì rozhodnutì o uloûenì povinnosti poskytovat

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Zasedala Vědecká rada VŠB-TUO str. 4 5 Studentům přednášeli poslanci Evropského parlamentu str. 6 V současné době řada českých spolupracovníků

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s.

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s. RECENZIE Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet IRIS, Bratislava 2000, 427 s. UmÏlá inteligence (AI) j e velice öiroká problematika. Je to oblast, ve které se setkáváme s nejrozmanitïjöìmi p Ìstupy k lidsk

Více

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì Chronick z nït slinivky b iönì (chronick pankreatitida) je ve svè tïûöì formï onemocnïnìm ponïkud vz cn m, avöak lehëì poruchy slinivky jsou ËastÏjöÌ. OnemocnÏnÌ

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (5 / 2007) www. premium.prosperita.info Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat O společnosti, za jejíž výsledky zodpovídá, hovoří

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více