6. Přednáška BURZOVNÍ A MIMOBURZOVNÍ TRHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Přednáška BURZOVNÍ A MIMOBURZOVNÍ TRHY"

Transkript

1 6. Přednáška BURZOVNÍ A MIMOBURZOVNÍ TRHY

2 Osnova přednášky a) Druhy BT/MBT. b) Charakteristika BT/MBT. Účel a význam BT/MBT. c) Nástroje TD klasifikace a stručná charakteristika BT/MBT d) Cenová tvorba na BT/MBT. e) Principy oceňování finančních nástrojů obchodovaných na jednotlivých BT/MBT f) Účastníci trhu jednotlivých nástrojů na BT/MBT. g) Organizace a technika používaná na BT/MBT. h) Charakteristika vybraných BT/MBT. i) Přehled o BT/MBTve světě a v ČR.

3 Klíčová slova Burza cenných papírů Burzovní a mimoburzovní trh - OTC Promptní (spotové) a termínové trhy Hlavní, vedlejší a volný trh Obchodní systém burzy Fixing systém řízený objednávkami Systém řízený cenou

4 Klíčová slova Dealer a broker Tvůrce trhu Aukční systém Open outcry system crowd Primární emise Aranžér emise Kotační agent Private placement

5 a) Charakteristika BT/MBT. Účel a význam BT/MBT Burza cenných papírů je vysoce organizovanou formou trhu. Obchodování s cennými papíry na burze cenných papírů je vázáno poměrně přísnými pravidly. Tato pravidla vymezují okruh osob, kterým je povoleno přímo nebo nepřímo se účastnit obchodování, dobu, během níž obchodování probíhá, dokumenty nezbytné pro přípravu a provedení obchodů, druhy burzovních obchodů, dílčí burzovní trhy, pravidla cenové tvorby (tvorby kurzů), popis postupu při obchodování (proceduru) aj.

6 Burzovní trhy Burzy plní v tržní ekonomice řadu významných funkcí. Je to funkce: a) obchodní, b) cenotvorná, c) alokační, d) spekulační, e) funkce oceňování kapitálu.

7 Nezastupitelnost burz Ve výkonu těchto funkcí jsou burzy nezastupitelné. I když objemy burzovních obchodů dnes jsou nižší než objemy mimoburzovních obchodů, stále platí, že burzovní mechanismus zabezpečuje nejobjektivnější cenovou tvorbu.

8 b) Charakteristika burzovních a mimoburzovních trhů Burzovní trhy: - burzy cenných papírů - burzy finančních derivátů - burzy devizové - komoditní Mimoburzovní trhy

9 Mimoburzovní trhy Mimoburzovní trhy. Na dnešních kapitálových trzích lze obchodovat cennými papíry i mimo burzy cenných papírů. Tento obchod bývá označován za mimoburzovní obchod.

10 Mimoburzovní trhy Hlavní příčiny, proč se tento obchod rozvinul do dnešních rozměrů: 1. burzy cenných papírů nemají povinnost přijmout k obchodu všechny druhy cenných papírů bez výjimky. 2. burza cenných papírů sama smí organizovat pouze obchody s těmi druhy cenných papírů, které byly vymezeny v její zakladatelské smlouvě schválené orgánem regulátorem.

11 Mimoburzovní trhy 3. na burzách se obchoduje pouze v přesně stanovených burzovních dnech a burzovních hodinách, tj. nikoli celý den. 4. Náklady obchodování na burze cenných papírů bývají vyšší než náklady mimoburzovních obchodů. 5. důvody technického rázu. Moderní technika umožňuje organizovat mimoburzovní obchody nezávisle na místě, kde sídlí burza. Např. v USA se mimoburzovní obchod původně vyvinul jako obchod po telefonu

12 Mimoburzovní trhy Možnost konkurovat burzám nižšími náklady vyústily v budování samostatných mimoburzovních systémů obchodování. Konkurence burz cenných papírů s mimoburzovními obchodními systémy vedla k tomu, že většina burz v průběhu 90.tých let velmi rychle zavedla moderní elektronickou techniku a pružnější pravidla obchodování.

13 Mimoburzovní trhy Hranice mezi burzovním a mimoburzovním obchodováním dnes již zdaleka není tak ostrá jako před lety. Do jisté míry byla na jedné straně setřena tím, že se burzy vybavily počítačovou technikou a že zpružnily svá pravidla, na druhé straně došlo k tomu, že byla zpřísněna regulace mimoburzovních elektronických systémů obchodování, takže některé z nich se blíží burzám. V zemích EU jsou nyní oba systémy považovány za (registrované) burzy.

14 Segmenty BT a OTC. Burzovní trh lze členit na různé segmenty. S hlediska času, kdy je obchod uzavřen, lze rozeznat trhy: a) promptní- okamžité a b) trhy termínové lhůtní. O promptní obchody jde tehdy, jsou-li cenné papíry dodány ihned po uzavření obchodu. O termínové obchody jde tehdy, jestliže mezi uzavřením obchodu a dodáním cenných papírů určitý časový odstup (tj. kratší nebo delší lhůta pro dodání).

15 Segmenty BT a OTC. Z hlediska předmětu obchodu lze rozlišovat BT podle toho, s jakým druhem cenného papíru se obchoduje, tj.: (a) obchody s akciemi, (b) obchody s dluhopisy (obligacemi), (c) obchody s finančními deriváty (opce, futures), (d) s devizami. Tyto trhy jsou pak označovány např. jako akciové, peněžní, dluhopisové, hypoteční,termínové/derivátové, měnové/devizové apod.

16 Segmenty BT a OTC. Na burzách dále existují různé tržní segmenty, na nichž se obchoduje s CP různé bonity, jako např. a)hlavní trh, b) vedlejší trh, c) volný trh, d) nový trh, tj. trh určený pro obchody s akciemi nových společností apod. V podstatě obdobné členění existuje i na mimoburzovních trzích. Na BT i OTC bývají být trhy (tj. obchodní systémy) členěny také podle organizace a techniky obchodování (elektronické trhy s různým režimem obchodování). Na některých burzách se stále obchoduje tradičním presenčním způsobem na tzv. burzovním parketu.

17 c) Nástroje obchodované na BT a OTC Na BT i OTC se obchoduje s mnoha různými finančními instrumenty; jsou to: akcie, akciové indexy, podílové listy, práva (např. warranty) dluhopisy, finanční deriváty, měny apod. Většina těchto finančních nástrojů podléhá regulaci a dohledu.

18 d)cenová tvorba na BT/MBT. Historicky na burzách různých zemí vznikly různé obchodní systémy, které se mj. liší také způsobem tvorby kurzu cenných papírů. Podle způsobu tvorby kurzů cenných papírů za základní typy obchodních systémů, používaných na burzách cenných papírů, lze považovat: (a) systém řízený objednávkami (order-driven system), (b) systém řízený cenou (price-driven system), (c ) aukční systém (auction system).

19 Cenová tvorba na BT/MBT. Podle organizace průběhu obchodování v čase lze rozlišovat: (a) systém, který k určitému okamžiku burzovní seance fixuje jedinou cenu daného cenného papíru, (b) systém umožňující průběžný neboli kontinuální vývoj ceny téhož cenného papíru během burzovní seance, (c) kombinovaný systém využívající možnosti určitým způsobem časově navázat oba systémy.

20 Cenová tvorba na BT/MBT. Systém řízený objednávkami (order-driven system). V tomto systému jsou před burzovní seancí shromážděny všechny objednávky koupí a objednávky prodejů, které členové burzy písemně nebo dnes elektronickou poštou předali do určeného časového okamžiku burze.

21 Cenová tvorba na BT/MBT Tyto objednávky burza zaregistruje: z objednávek ke koupi cenných papírů vznikne soubor objednávek reprezentující souhrnnou poptávku po daných cenných papírech, a z objednávek prodejů vznikne soubor objednávek představujících souhrnnou nabídku těchto cenných papírů. Kurs cenných papírů vznikne na základě střetu souhrnné nabídky se souhrnnou poptávkou, jakmile jsou navzájem porovnány oba soubory.

22 Cenová tvorba na BT/MBT. Výhody fixingu spočívají v tom, že: (1) při této metodě stanovení kurzu lze dosáhnout vyšší stability cen (kurzu), (2) cenové výkyvy jsou omezeny (jsou možné pouze v předem stanoveném rozmezí), (3) trh využívající této metody funguje s nižšími transakčními náklady, (4) při stanovení jednoho denního kurzu dochází k omezení výskytu omylů i případných podvodů.

23 Cenová tvorba na BT/MBT. Systém řízený cenou (price-driven system), jehož východiskem pro tvorbu kurzu jsou ceny, je založen na tom, že na burzovním trhu obchody mezi sebou uzavírají obchodníci (tzv. dealeři), kteří mají povoleno obchodovat jak na cizí, tak na vlastní účet. Dealeři působí jako aktivní zprostředkovatelé: jejich úkolem je pečovat o likviditu trhu organizováním nabídky a poptávky po cenných papírech. Proto jsou označováni za tvůrce trhů ( market makers).

24 Cenová tvorba na BT/MBT. Každému dealerovi, který působí jako tvůrce trhu, je svěřena jedna nebo více emisí cenných papírů, o likviditu jejichž trhu se musí postarat. Jako tvůrce trhu působí tehdy, obchoduje-li na vlastní účet. K udržování likvidního trhu s danými emisemi přispívá svými vlastními nákupy a prodeji. Pokud obchodník s cennými papíry pouze zprostředkovává obchody pro jiné (tj. pokud obchoduje na cizí účet), funguje jako broker (makléř), nefunguje jako tvůrce trhu. Je tedy nutno rozlišovat brokerskou a dealerskou funkci.

25 Cenová tvorba na BT/MBT. Výhody průběžné kotace kurzů lze shrnout takto: (1) Likvidita trhu je vyšší vzhledem k tomu, že objednávky lze podávat průběžně a že je lze také okamžitě vyřídit. (2) Průběžná kotace předpokládá existenci informačního systému, který je schopen předávat objednávky a cenové informace tak, aby trh byl stále transparentní. (3) Při průběžné kotaci má spekulace stabilizující vliv.

26 Cenová tvorba na BT/MBT. Aukční systém. Na některých presenčních burzách cenných papírů je využíváno tzv. aukčního systému. Je založen na tom, že obchodníci shromáždění na určitém místě na parketu burzy navzájem mezi sebou uzavírají obchody. Skupina navzájem obchodujících obchodníků bývá označována jako tzv. crowd, tj. hlouček ( ve Švýcarsku Ring,tj. kruh).

27 Cenová tvorba na BT/MBT. Jednotliví obchodníci shromáždění v hloučku hlasitě nabízejí cenné papíry k prodeji nebo oznamují zájem o nákup hlasitými výkřiky ( při nichž se užívá stručného kódových vyjadřování). Tento způsob oznamování zájmu o prodej nebo koupi bývá označován za tzv. open outcry system. Ve skupině jsou uzavírány bilaterální obchody.

28 Cenová tvorba na BT/MBT. Pokud jde o větší objednávku, obchodník, který s ní přichází, může vyjednávat i se dvěma nebo více zájemci o její realizaci současně. Aukční systém je transparentní a současně velmi výkonný, neboť umožňuje kontinuální obchodování. Při tomto systému nevzniká jediná cena, nýbrž individuální ceny pro jednotlivé uzavírané transakce.

29 e) Principy oceňování Literatura: Skripta VŠFS Finanční deriváty (Záškodný a kol.) Kapitálové trhy (Pavlát a kol.)

30 f)účastníci trhu jednotlivých nástrojů na BT/MBT. Analogičtí jako na TD, AD, FD

31 g) Organizace a technika na BT a MBT Většina BT i MBT dnes jsou elektronické trhy Technika obchodování využívá tradičních forem, tj. techniky kontinuální tvorby cen, techniky fixingu, a aukcí Hlavně menší burzy dosud využívají obchodování na parketu

32 h) Charakteristika vybraných trhů: BCPP Burza cenných papírů v Praze, a.s. Burza cenných papírů Praha je největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Ze zákona je akciovou společností. Je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Pražská burza je členem Federace evropských burz (FESE) Americká komise pro cenné papíry jí udělila statut tzv. Designated Offshore Market, tedy trhu bezpečného pro americké investory.

33 (pokrač.) Princip obchodování je založen na automatizovaném zpracování pokynů k nákupu a prodeji investičních instrumentů, což znamená, že pražská burza se řadí mezi tzv. elektronické burzy. Na BCCP je v současné době možné uzavírat a) Automatické obchody, b) SPAD obchody c) Blokové obchody

34 (pokrač.) Blokové obchody Blokovým obchodem se rozumí obchod uzavřený mimo obchodní systém burzy, kde alespoň na jedné straně obchodu vystupuje člen burzy. Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz investičního instrumentu. Obchody s účastí specialisty jsou určeny pro obchodování produktů, u kterých není možné zajistit dostatečný počet tvůrců trhu pro obchodování ve SPAD. Tento způsob obchodování je v současné době určen výhradně pro obchodování s investičními certifikáty a warranty.

35 (pokrač.) Obchodování futures probíhá na stejném principu jako SPAD obchody. tj., že i v tomto případě je likvidita trhu zajišťována tvůrci trhu, jejichž úkolem je udržovat pro přidělené futures série nabídku a poptávku.

36 (pokrač.) Burzovní trhy BCPP se člení na (a) regulovaný trh, (b) neregulovaný trh. Regulovaný trh se člení na (a) hlavní trh (b) volný trh.

37 (pokrač.) Hlavní trh je v souladu se zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT ) trhem regulovaným oficiálním. Cenné papíry přijímané na tento trh musí splňovat podmínky stanovené 65 ZPKT a Burzovními pravidly část III. Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na hlavním trhu burzy (dále jen podmínky).

38 Harmonogram burzovního dne BCCP Časové pásmo Obchodní režim 17:00-20:00 aukční režim - sběr objednávek 17:00-20:00 blokové obchody 17:00-20:00 SPAD - uzavřená fáze obchodování se strukturovanými produkty - uzavřená fáze obchodování s futures - uzavřená fáze 08:00-09:15 SPAD - uzavřená fáze obchodování se strukturovanými produkty - uzavřená fáze obchodování s futures - uzavřená fáze 08:00-16:00 blokové obchody 08:00-08:45 aukční režim - sběr objednávek 08:45-09:10 aukční režim 09:10-16:00 kontinuální režim 09:15-16:00 SPAD - otevřená fáze obchodování se strukturovanými produkty - standardní otevřená fáze obchodování s futures - otevřená fáze 16:00-16:07 Závěrečná aukce pro vybrané cenné papíry Čas Událost 09:11-16:07 výpočet průběžného indexu PX 17:00 zveřejnění kurzovního lístku 17:00-20:00 převzetí závěrečných výsledků

39 i) Přehled o BT/MBT ve světě a v ČR. Doporučené prameny: WFE: 2008 WORKSHOP ON MARKET STRUCTURE AND STATISTICS,PARIS, 1-2 DECEMBER 2008 ANNUAL REPORT AND STATISTICS, WFE EUROPEAN EXCHANGE REPORT 2008 (Published in July 2009; updated in August 2009), FESE FESE Position on Dark Pools and Broker Crossing Networks FESE Input to the IMF Consultation Note on Financial Sector Taxation Statistická ročenka BCCP 2009

40 (pokrač.)

41 Code of Conduct Code of Conduct for C&S The Organisations represented by the Federation of European Securities Exchanges (FESE), the European Association of Central Counterparty Clearing Houses (EACH) and the European Central Securities Depositories Association (ECSDA) agreed on 7 November 2006 on a Code of Conduct for Clearing and Settlement, which was presented to and signed by EU Commissioner Charlie McCreevy on the same day.

42 (pokrač.) The Code of Conduct covers the following areas: Price transparency, to help customers understand and compare prices and services. Standard unilateral access between Organisations and interoperability, to enhance the ability of Organisations to interconnect and ultimately increase freedom of choice for market participants. Service unbundling and accounting separation, to facilitate competition, increase customer choice and provide relevant information on the services provided.

43 (pokrač.)

44 Akciové indexy v EU

45 Sektorové indexy v EU

46 Kapitalizace 10 nejvýznamnějších burz

47 Kapitalizace AT podle časových pásem

48 Capital raised by shares (IPO s and secondary market issues)

49 Hlavní ukazatelé členských burz WFE

50 Hospodářské výsledky členů WFE

51 Postavení různých typů burz co do výnosů a nákladů

52 Výnosy burz WFE v r.2007

53 Čistý výnos (mld.usd)

54 ROE

55 Analýza nákladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Burzy cenných papírů ve střední Evropě Jaroslav Šedivý Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jaroslav Šedivý

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocourek studijní obor: Finance

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

Modrá kniha Platební styk v České republice

Modrá kniha Platební styk v České republice Modrá kniha Platební styk v České republice Obsah Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1 Právní a institucionální aspekty... 4 1.1 Právní rámec... 4 1.1.1 Právní aspekty v oblasti platebního styku... 4 1.1.2

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová 10.12.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE II. OBCHODOVÁNÍ III. BURZOVNÍ INDEXY IV. PROCES VYPOŘÁDÁNÍ V. DOHLED NAD OBCHODOVÁNÍM VI. STATISTIKY 2 3 I. OBECNÉ ÚDAJE Základní údaje 1993

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY učební text Martin Mynář Ostrava 2012 Recenze: Ing. Tomáš Závodný RNDr. Miroslav Liška, CSc. Název: Finanční systémy Autor: Ing. Martin

Více

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora.

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora. Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora Radim Plaček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářské práce si dává za

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2001 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2001

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2001 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2001 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2001 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2001 P R A H A 2002 PRAGUE 2002 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2002 Úvod Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Obchodování na vybraných burzách Miroslava Henslová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Regulace kapitálového trhu se zaměřením na trh cenných papírů

Regulace kapitálového trhu se zaměřením na trh cenných papírů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomie Studijní program: Studijní obor: 6208 N Ekonomika a management Obchodní podnikání Regulace kapitálového trhu se zaměřením

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Diplomová práce Autor: Bc. Jan Heřmanský Finance Vedoucí práce:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 7 Edice Finanční trhy

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Obchodování na komoditní burze. Kristýna Bukáčková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Obchodování na komoditní burze. Kristýna Bukáčková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Obchodování na komoditní burze Kristýna Bukáčková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu. Bc. Michal Slivečka

Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu. Bc. Michal Slivečka Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu Bc. Michal Slivečka Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je jasně definovat kapitálový trh, jeho možnosti a bariéry pro

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě

Burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě Diplomová práce Autor: Bc. Karolína Otcová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Komoditní burzy ve světě a v ČR

Komoditní burzy ve světě a v ČR Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Komoditní burzy ve světě a v ČR Commodity Exchanges in the World and in the CR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

Věstník ČNB částka 11/2007 ze dne 18. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007,

Věstník ČNB částka 11/2007 ze dne 18. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007, Třídící znak 2 1 2 0 7 5 4 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007, kterým se uveřejňuje seznam právních předpisů, tématických okruhů a vzorových otázek k makléřské zkoušce Česká národní

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra obchodu a financí

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra obchodu a financí Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Bakalářská práce Současnost a budoucnost evidence investičních instrumentů v ČR Jakub Šulc 2011 ČZU v Praze Čestné

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více