NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2008(INI)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2008(INI) 11. 2. 2010"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Hospodářský a měnový výbor /2008(INI) NÁVRH ZPRÁVY o efektivních, bezpečných a stabilních trzích s deriváty - budoucí opatření politiky (2010/2008(INI)) Hospodářský a měnový výbor Zpravodaj: Werner Langen PR\ doc PE v01-00 Jednotná v rozmanitosti

2 PR_INI OBSAH Strana NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU...3 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ...6 PE v /9 PR\ doc

3 NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU o účinných, bezpečných a spolehlivých trzích s deriváty - budoucích politických opatřeních (2010/2008(INI)) Evropský parlament, s ohledem na sdělení Komise Zajištění efektivních, bezpečných a stabilních trhů s deriváty: budoucí opatření politiky (KOM(2009)0536 a KOM(2009)0332), s ohledem na sdělení Komise o evropském finančním dohledu (KOM(2009)0252), s ohledem na návrh nařízení o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika (KOM(2009)0499), který předložila Komise, s ohledem na návrhy Komise týkající se změny směrnic o kapitálových požadavcích (2006/48/ES a 2006/49/ES), s ohledem na sdělení a doporučení Komise o politikách odměňování v odvětví finančních služeb (KOM(2009)0211), s ohledem na své usnesení ze dne 23. září 2008 s doporučeními Komisi o zajišťovacích fondech a soukromých kapitálových fondech 1, s ohledem na závěry schůzky skupiny G20 v Pittsburghu, která se konala ve dnech 24. a 25. září, a na současný vývoj vnitrostátní legislativy v Evropě, ve Spojených státech a v Asii, pokud jde o deriváty, s ohledem na článek 48 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2010), A. vzhledem k tomu, že deriváty hrají velmi významnou úlohu při přerozdělování rizika v národním hospodářství, značně se však liší, pokud jde o rizika, způsoby fungování a účastníky trhu, B. vzhledem k tomu, že je nutné, aby společnosti i v budoucnu mohly řídit rizika spojená s jejich obchody cíleně v rámci vlastní odpovědnosti a za přijatelné ceny, a vzhledem k odpovědnosti podniků za rizika spojená s dvoustrannými deriváty; C. vzhledem k tomu, že v posledních deseti letech došlo k několikanásobnému zvýšení objemu celosvětově obchodovaných derivátů, a tím k podstatnému oddělení hospodářské činnosti od produktů finančního trhu, D. vzhledem k tomu, že objem mimoburzovních derivátů činil na konci června Úř. věst. C 8E, , s. 26. PR\ doc 3/9 PE v01-00

4 celosvětově 605 bilionů dolarů a že v důsledku příliš velkého pákového efektu přispěly tyto deriváty k vytvoření netransparentní závislosti významných účastníků trhu mezi sebou; E. vzhledem k tomu, že mimoburzovní deriváty jsou stále komplikovanější a že riziko selhání protistrany nebylo správně vyhodnoceno a oceněno, a vzhledem k tomu, že organizace trhu s deriváty vykazuje významné nedostatky, F. vzhledem k tomu, že se dlouhé roky nesprávně předpokládalo, že obchod s deriváty je nutné regulovat jen minimálně především proto, že s nimi manipulují odborníci a specialisté, G. vzhledem k tomu, že s většinou derivátů, které používají společnosti, není spojeno žádné systémové riziko, H. vzhledem k tomu, že pro malé a střední podniky, které jsou odkázány na výjimečná opatření při používání derivátů, platí zvláštní podmínky, pokud jde o vlastní kapitál a dodatečné platby, I. vzhledem k tomu, že smlouvy o úrokových, měnových a komoditních obchodech jiných než finančních institucí zpravidla není nutné nijak dále regulovat, 1. vítá iniciativu Komise podřídit deriváty, a zejména mimoburzovní deriváty lepší regulaci a podporuje požadavky na standardizaci smluv, vytvoření registrů transakcí, posílení pozice centrálních zúčtovacích míst a velmi rozšířené využívání organizovaných obchodních míst; 2. podporuje požadavek, aby se pro standardizované deriváty v budoucnu vytvořilo nezávislé zúčtovacích centrum mezi finančními institucemi, aby bylo možné dosáhnout lepšího vyhodnocení rizika selhání protistrany, a podporuje cíl, aby se v budoucnu co největší množství standardizovaných derivátů obchodovalo na organizovaných trzích; 3. požaduje, aby v budoucnu cena derivátů lépe odpovídala příslušnému riziku a aby náklady na budoucí infrastrukturu trhu nesli účastníci trhu, nikoli daňoví poplatníci; 4. konstatuje, že při regulaci je nutné rozlišovat mezi deriváty, které slouží k zajištění obchodů jednotlivých společností, a mezi čistými deriváty finančního trhu; 5. požaduje podporu řízení rizik a transparentnosti, které jsou rozhodujícími nástroji zajišťujícími větší bezpečnost na finančních trzích, aniž by přitom docházelo k zanedbávání odpovědnosti jednotlivců při přebírání rizika; 6. domnívá se, že riziko selhání protistrany lze omezit pomocí zúčtování a úpravy požadavků na vlastní kapitál, a to jak pro smlouvy, které se realizují centrálně přes CCP, tak i pro smlouvy, které se nerealizují centrálně; podporuje Komisi v jejím úmyslu navrhnout v případě dvoustranných smluv u finančních institucí vyšší kapitálové požadavky, pokud se transakce neprovedou pomocí centrálního zúčtování; 7. podporuje úmysl Komise převést odpovědnost za schvalování evropských zúčtovacích PE v /9 PR\ doc

5 míst a zúčtovacích míst ze třetích zemí na Evropský orgán pro cenné papíry a trhy; 8. vyjadřuje požadavek, že náklady na centrální zúčtovací místa a jejich systémy řízení rizik nesmějí nést jejich uživatelé a že se tato centrální zúčtovací místa nesmějí účastnit hospodářské soutěže; 9. podporuje zavedení registrů pro všechny transakce a pozice, které neprobíhají na burze, a žádá, aby byl tento registr transakcí regulován a dozorován pod vedením Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy; 10. vyzývá Komisi, aby pro všechny deriváty vypracovala standardy hlášení a zajistila jejich předávání do centrálního registru transakcí, kde by si je Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a jednotlivé státní regulační orgány mohly vyhledat; 11. považuje za nutné pečlivě ujasnit veškeré technické detaily; 12. podporuje úmysl Komise vytvořit centrální zúčtovací místa v rámci samostatné odpovědnosti EU, nezávisle na hlavních účastnících trhu; 13. vychází z toho, že Komise ve svém legislativním návrhu umožní dvoustranné zúčtování v případě jiných než finančních institucí na základě hodnocení přijatelného rizika i v budoucnu, pokud bude v případě finančních institucí zajištěn odstupňovaný vlastní kapitál; 14. podporuje úmysl Komise zavést výjimky a nižší požadavky na vlastní kapitál v případě dvoustranných derivátů malých a středních podniků; 15. žádá, aby kreditní deriváty k zajištění úvěrů (tzv. credit default swaps) podléhaly nezávislému centrálními zúčtování, příp. aby se zjišťovalo, zda by se jednotlivé typy derivátů s kumulativním rizikem mohly povolit pouze za určitých podmínek či v jednotlivých případech dokonce zakázat; 16. je toho názoru, že regulaci musejí podléhat i rizikové deriváty jiných než finančních institucí i přesto, že podle dostupných analýz trhu je jejich podíl nepatrný; 17. konstatuje, že v případě obchodování s nerostnými surovinami a zemědělskými produkty, ale také s povolenkami na emise skleníkových plynů je k omezení spekulací nutné zajistit transparentní fungování tohoto trhu; 18. zdůrazňuje, že je nutné usilovat o pokud možno jednotnou, mezinárodně dohodnutou regulaci, v případě pochybností však považuje za nutné, aby bylo obchodování s deriváty regulováno samostatně na úrovni EU; 19. vítá úmysl Komise předložit návrhy právních předpisů týkajících se zúčtovacích míst a registru transakcí už v polovině roku 2010 a včas prodiskutovat technické detaily se všemi institucemi a orgány na úrovni jednotlivých členských států i EU, a zejména se zákonodárným orgány Radou a Parlamentem; 20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komise, Radě, regulačním orgánům členských států a Evropské centrální bance. PR\ doc 5/9 PE v01-00

6 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ Úvod Komise se ve svých dvou sděleních ze dne 3. července 2009 (KOM(2009)332 v konečném znění) a ze dne 20. října 2009 (KOM(2009)563 v konečném znění) vyjádřila k budoucím politickým opatřením při zajišťování efektivnějšího, bezpečnějšího a stabilnějšího trhu s finančními deriváty. Zdůraznila přitom, že deriváty hrají v hospodářství důležitou úlohu, jelikož se používají k převodu rizik spojených s hospodářskou činností z hospodářských subjektů, které nechtějí příliš riskovat, na subjekty, které se rizika nebojí. Jak zdůraznila Komise, k turbulencím na finančních trzích přispěly především mimoburzovní deriváty tím, že připustily stále větší využívání pákového efektu, což vedlo k rostoucí závislosti mezi jednotlivými účastníky trhu. Podle údajů Banky pro mezinárodní platby v Basileji dosáhl v prosinci 2009 celkový objem mimoburzovních derivátů všech kategorií výše 605 bil. USD, zatímco nominální hodnota derivátů obchodovaných na burze činila 425 bil. USD. V posledních deseti letech došlo k dramatickému nárůstu objemu těchto derivátů. Právem se můžeme ptát, zda je takováto expanze finančních produktů nutná a zda má smysl. Komise proto v červenci 2009 předložila čtyři doplňující nástroje k omezení negativního vlivu mimoburzovních derivátů na stabilitu finančního trhu. Předložená politická opatření jsou založena na De Larosièrově zprávě, závěrech Evropské rady z července 2009 a na závěrech skupiny G20 ze druhé poloviny roku Komise v podstatě navrhuje čtyři oblasti politických opatření: další standardizaci smluv týkajících se derivátů využívání registrů transakcí větší používání centrálních zúčtovacích míst protistrany (CCP) větší využívání organizovaných obchodních míst. Komise hovoří o obecné změně paradigmatu své dosavadní finanční politiky. Chce se odklonit od svého tradičního pohledu, podle něhož existuje jen omezená nutnost regulace derivátů, jelikož je používají odborníci, a navrhnout právní regulační rámec, který by zvýšil především transparentnost a umožnil by účastníkům trhu správně hodnotit příslušná rizika. Díky navrženým opatřením proto dojde ke změně na trhu derivátů, které nebudou podléhat současnými bilaterálním mimoburzovním procesům, nýbrž centralizovanějším zúčtovacím a transakčním postupům. PE v /9 PR\ doc

7 Funkce a význam derivátů Deriváty jsou finanční smlouvy, jejichž hodnota se odvíjí od tzv. základní hodnoty, např. ceny zboží, kurzu akcií, směnného kurzu a úrokové míry, a které dávají smluvní straně při zapojení se do předem definované transakce nárok na platbu či právo na koupi nebo prodej. Finanční instituce a podniky (tj. jiné než finanční instituce) v minulosti používaly deriváty k zajištění rizika nebo za účelem spekulací. Mezi běžné deriváty patří termínové obchody typu futures, kreditní deriváty k zajištění úvěrů (Credit Default Swaps), opce a certifikáty. Kreditní deriváty k zajištění úvěrů se používají k peněžnímu vyrovnání v případě nedobytných úvěrů. Podle údajů Banky pro mezinárodní platby v Basileji došlo od začátku finanční krize ve srovnání s předchozími roky především k poklesu objemu spekulativních derivátů k zajištění úvěrů. Na konci června 2009 činila nominální hodnota nesplacených derivátů k zajištění úvěrů 36 bil. USD. Významnou úlohu přitom hrál častější vzájemný zápočet opačných pozic ze strany účastníků trhu, zejména nejdůležitějších obchodníků. Na rozdíl od klesající nominální hodnoty kontraktů mezi finančními institucemi došlo k více než dvojnásobnému zvýšení neuhrazené nominální hodnoty mezi obchodníky a jinými zákazníky, než jsou finanční instituce. Obecně lze říci, že se deriváty používají buď k řízení tržního rizika banky, nebo k obchodním účelům. Jsou považovány za účinné finanční nástroje a do účetnictví se zanáší především jejich pořizovací hodnota k datu uskutečněného obchodu. Následně vzniklé úroky a amortizace zaplacených přirážek a srážek se zaúčtovávají na základě efektivní úrokové míry do položky výnos z úroků. Po datu uskutečněného obchodu se hodnota derivátů vypočítává znovu jako reálná hodnota. Hodnocení návrhů Komise Zpravodaj bezvýhradně podporuje cíle návrhů Komise: snížit riziko, že se obchod neuskuteční omezit operační riziko zvýšit transparentnost a zdokonalit integritu trhu a tržní dozor. Mezi návrhy, které je třeba podpořit, patří konkrétně návrhy předpisů na stanovení společných bezpečnostních, regulačních a operačních standardů pro hlavní protistrany, zajištění bilaterálně zúčtovaných smluv, vyšší požadavky na vlastní kapitál pro bilaterálně zúčtované transakce a předepsané centrální zúčtování pro standardizované smlouvy mezi finančními institucemi prostřednictvím centrální protistrany. K celkovému rámci právních předpisů patří také standardizace smluvních podmínek a zpracování smluv. Ke zvýšení transparentnosti budou účastníci trhu muset v registru transakcí, který bude také regulován a dozorován, evidovat pozice a transakce, jež se nezúčtovávají v centrálních zúčtovacích místech protistrany. Pro standardizované deriváty by mělo být předepsáno obchodování na burze nebo na jiných organizovaných obchodních místech. Vyšší transparentnosti obchodu by mělo být dosaženo na základě přepracování směrnic týkajících se finančních trhů pro všechny trhy s deriváty, včetně komoditních derivátů. Změna směrnice o zneužívání trhu by měla vést k rozšíření oblasti manipulace s trhem na deriváty a měla by regulačním orgánům dát možnost stanovovat horní hranici hodnoty pozic. Rozdílné nakládání s podnikovými a bankovními deriváty PR\ doc 7/9 PE v01-00

8 Na rozdíl od finančního trhu jsou do obchodu s energií a surovinami zapojeny nejrůznější podniky. Kromě velkých subjektů (energetických podniků, průmyslových velkoodběratelů, ropných koncernů, chemických podniků, leteckých společností a bank) se na trhu vyskytují i menší obchodní partneři jako podniky komunálních služeb, obchodní společnosti a samostatní obchodníci s energií. Na rozdíl od čistě finančních produktů, s nimiž se obchoduje mezi bankami, nepředstavují podnikové deriváty pro finanční trhy podstatné systémové riziko. Produkty obchodované na finančních trzích se od produktů podniků výrazně odlišují. Zatímco na kapitálovém trhu se obchoduje s cennými papíry a finančními nástroji jako např. termínovými smlouvami, opcemi, termínovým obchody typu futures, trh s podnikovými deriváty se zakládá na skutečně existujícím obchodním zboží, od něhož se odvíjejí ceny. Tržní cena těchto produktů závisí na základních faktorech ovlivňujících cenu (např. na kapacitě elektrárny, počasí, chování spotřebitelů, dostupnosti a cen surovin), které se od faktorů finančního trhu zásadně liší. V případě podnikových derivátů se nesetkáváme se soukromými akcionáři coby účastníky trhu. Rozdíl mezi masovými a individuálními produkty je z hlediska ocenění derivátů, transparentnosti a rizika selhání protistrany velmi důležitý. Kvůli nesprávnému odhadu rizika docházelo k tomu, že deriváty byly prodávány za mnohonásobně vyšší cenu. Banky přitom riziko systematicky podceňovaly či prodávaly dál, aniž by se na něm sami podílely. Zvláštní povaha podnikových derivátů Za účelem dokonalejší a přísnější regulace trhu s deriváty je nutné přihlédnout ke zvláštní situaci podniků, které jsou nuceny svá finanční a operační rizika zajišťovat za výhodných podmínek i nadále pomocí derivátů. Podniky, které nepatří mezi finanční instituce, tak pomocí těchto finančních nástrojů zajišťují rizika spojená s měnou, úroky či surovinami. Toto zajištění, které neslouží ke spekulacím, přispívá k vytváření stability, většího počtu pracovních míst a investic. Navrhovaná regulační opatření nesmějí při zajišťování rizika podniků vést k podstatnému zhoršení situace. Přestože cena derivátů bude muset v budoucnosti více odpovídat situaci na trhu, nesmí to vést k omezení platební schopnosti podniků. Jelikož podniky nemají stejný přístup k finančním prostředkům jako banky, může vést stanovení nadměrných bezpečnostních opatření k výrazně vyšší úvěrové potřebě, která však nesmí podniky, zejména malé a střední podniky, nadměrně zatěžovat. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od derivátů finančních institucí přispěly podnikové deriváty k finanční krizi jen nepatrně, je naprosto nutné rozlišovat mezi oběma těmito skupinami derivátů. Závěry týkající se návrhů Komise Přes rozsáhlou podporu návrhů Komise je podle názoru zpravodaje nutné se samostatně zabývat těmito body: V budoucnu musí cena derivátů lépe odpovídat příslušnému riziku a náklady na budoucí infrastrukturu trhu musejí nést účastníci trhu, nikoli daňoví poplatníci. Náklady na centrální zúčtovací místa (CCP) a jejich systémy řízení rizik nesmějí nést PE v /9 PR\ doc

9 uživatelé a tato CCP se nesmějí účastnit hospodářské soutěže. V případě všech derivátů je nutné stanovit standardy hlášení, aby bylo zajištěno jejich předávání do centrálních registrů transakcí. Je nutné připustit zvláštní ujednání a nižší kapitálové požadavky u dvoustranných derivátů zejména pro malé a střední podniky. Deriváty k zajištění úvěrů musejí podléhat nezávislému centrálnímu zúčtování, příp. u derivátů s kumulativním rizikem mohou být tyto deriváty omezeny či v jednotlivých případech zakázány. Státní regulační orgány musejí získat přístup k registrům transakcí. Schvalování centrálních zúčtovacích míst v Evropské unii a ve třetích zemích by mělo být v kompetenci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. K optimalizaci spolupráce mezi státními regulačními orgány a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy je nutné vypracovat podrobný postup. PR\ doc 9/9 PE v01-00

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.7.2012 Úřední věstník Evropské unie L 201/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Výroční zpráva. za rok 2013

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Výroční zpráva. za rok 2013 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo předsedy Třetí rok činnosti Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) jako regulátora trhů s cennými papíry v Evropské

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2010R1031 CS 01.09.2012 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP)

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 KOM(2011) 941 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (Text s

Více

JAK EVROPSKÉ FINANČNÍ REFORMY IGNORUJÍ ROZVOJOVÉ ZEMĚ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

JAK EVROPSKÉ FINANČNÍ REFORMY IGNORUJÍ ROZVOJOVÉ ZEMĚ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CHYBĚJÍCÍ ROZMĚR CHYBĚJÍCÍ ROZMĚR JAK EVROPSKÉ FINANČNÍ REFORMY IGNORUJÍ ROZVOJOVÉ ZEMĚ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Pražský institut pro globální politiku Glopolis Říjen 2011 OBSAH 1. ÚVOD A SHRNUTÍ...4 2. BANKOVNÍ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2012 COM(2012) 769 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Situace v oblasti mikroúvěrů

Více

IAPS 1012 AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1012 AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavce Úvod... 1 Finanční deriváty a aktivity s nimi spojené.....27 Odpovědnost managementu a osob pověřených řízením... 8-10 Odpovědnosti auditora...11-15

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 COM(2013) 173 final 2013/0091 (COD) C7-0094/13 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik

Více

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011

TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 6. července 2010 P7_TA-PROV(2010)07-06 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE PE 443.887 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P7_TA(2010)0248

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 15.7.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 224/1 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 5. února 2014 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

Investiční plán. Otázky a odpovědi

Investiční plán. Otázky a odpovědi Investiční plán Otázky a odpovědi Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný?...3 2. Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)?...3 3. Jak bude fond fungovat v praxi?...4 4.

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 České dráhy, a.s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 Tento dokument představuje prospekt (dále jen

Více