Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2008"

Transkript

1 Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce / Žádost o poskytnutí informace týkající se základní dopravní obslužnosti. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se prokazatelné ztráty z provozování autobusové dopravy, provedení předběžné řídící kontroly, seznamu rizik a schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti u spol. ČSAD Uherské Hradiště, a. s. Žadateli bylo odpovězeno na vznesené dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 2/ Žádost o poskytnutí informace týkající se změny rozhodnutí č. 131 o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se případné změny rozhodnutí č. 131 o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů ze dne , č. j. KUZL 37070/2006 včetně poskytnutí kopií všech rozhodnutí, která uvedené rozhodnutí mění či ruší. Žadateli bylo odpovězeno na vznesené dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně příloh obsahujících požadovaná rozhodnutí, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje 3/ Žádost o informace týkající se přípravy krajského úřadu na členství v EU. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se přípravy krajského úřadu na členství v EU. ad a) a b) institucionálního (vznik nového odboru, úprava stávajících), personálního (nábor, vytváření nových funkcí, školení, nábory odborníků atd.) Otázky související s přípravou kraje na členství v EU řešil v rámci Krajského úřadu Zlínského kraje především odbor strategického rozvoje, který se připravoval zejména na problematiku využívání strukturálních fondů EU. Od : Sloučení odborů strategického rozvoje, regionálního rozvoje a odboru cestovního ruchu do jednoho odboru strategického rozvoje. Zároveň v rámci odboru strategického rozvoje vzniklo oddělení Sekretariátu regionální rady, které se následně podílelo na implementaci části Společného regionálního operačního programu (SROP) a iniciativy ES INTERREG IIIA v rámci Zlínského kraje (region soudržnosti NUTS II Střední Morava). Výsledkem organizačních změn byla nová struktura odboru strategického rozvoje: - oddělení strategického rozvoje a programů - oddělení cestovního ruchu - oddělení Sekretariát regionální rady Od : Změna organizační struktury krajského úřadu spočívala ve vzniku nového oddělení realizace grantových schémat zařazeného do odboru strategického rozvoje (obsazení 5 funkčních míst: 1 vedoucí oddělení a 4 projektoví manažeři grantového schématu). Oddělení se zabývalo přípravou a realizací grantových schémat v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Stávající i noví zaměstnanci výše uvedených útvarů procházeli řadou školení, zaměřených jak na obecné otázky Evropské unie a strukturálních fondů, tak konkrétní otázky tvorby a implementace programů, projektového řízení apod. 1

2 ad c) připravoval se kraj sám nebo se v této oblasti nějak řídil příkazem vlády ČR? Přípravy neprobíhaly na základě žádného příkazu ze strany vlády ČR, ale v úzké součinnosti a za metodické a konzultační podpory zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Významnou úlohu v přípravách na využívání prostředků strukturálních fondů sehrál projekt Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni, v jehož rámci byl zpracován Regionální akční plán pro region soudržnosti Střední Morava (období realizace projektu od září 2003 do května 2004). ad d) jak probíhala a kdo měl na starost implementaci acquis communautaire Acquis communautaire neboli komunitární právo označuje soubor platných právních norem Evropské unie. Dělí se na primární a sekundární právo. Primární právo je nejvyšším stupněm práva ES a tvoří jej základní ústavní dokumenty zakládající celou strukturu institucí ES. Tyto instituce pak ve vymezených oblastech vytváří právní akty tvořící sekundární právo. Právní akty mají čtyři základní formy: nařízení, směrnice, rozhodnutí a doporučení a stanoviska. Česká republika musela až na sjednané a časově omezené výjimky transponovat celý soubor acquis do svého právního řádu a zajistit jejich implementaci. Implementace může probíhat ve formě transformace, adaptace a inkorporace. Z výše uvedeného je zřejmé, že implementace acquis communautaire je závazkem České republiky a jejích vrcholných zákonodárných orgánů, nikoliv krajů a už vůbec ne krajských úřadů, jenž jsou podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, orgány krajů a nemají právní subjektivitu. Jakožto orgány krajů nemají krajské úřady (na rozdíl od samotných krajů, resp. zastupitelstev) ani právo zákonodárné iniciativy (článek 41 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů) a nemohou tedy ovlivňovat implementaci acquis communautaire. ad e) jakou školící agenturu (školu/firmu) využíval kraj pro školení v oblasti evropské integrace? Vzhledem k důležitosti tématu bylo využito služeb velké škály vzdělávacích a veřejných institucí za účelem získání co nejširšího spektra informací. Jen pro příklad uvádíme ty nejvýznamnější: Univerzita Tomáše Bati, Masarykova univerzita Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Eurion, Rentel, a.s., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Metod Konzult IPM Olomouc, s. r. o. Odbor řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje 4/ Žádost o poskytnutí informace týkající se regulačních plánů pořízených krajským úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se regulačních plánů pořízených krajským úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 1) Seznam regulačních plánů, které krajský úřad pořizoval podle zákona č. 183/2006 Sb. (elektronicky) Krajský úřad Zlínského kraje (dále KU ZK) nemá žádný seznam regulačních plánů (dále RP) pořízených dle zákona Č. 183/2006 Sb. 2) Poskytnutí regulačních plánů, které krajský úřad pořizoval podle zákona č. 183/2006 Sb.(pouze formou odkazu na příslušné webové stránky nebo elektronicky) KU ZK nemá žádné RP pořízené podle zákona č. 183/2006 Sb. 3) Poskytnutí stanovisek k posouzení vlivů těchto regulačních plánů na životní prostředí (elektronicky, pokud nejsou k dispozici formou scanu) KU ZK nemá žádná stanoviska k posouzení vlivů těchto RP na životní prostředí 4) Poskytnutí dokumentace vlivů a posudků zpracovaných při posuzování těchto regulačních plánů (nouze formou odkazu nebo elektronicky) KU ZK nemá žádnou dokumentaci vlivů a posudků. 5) Vypořádání všech připomínek, námitek a stanovisek dotčených orgánů k těmto regulačním plánům (elektronicky, pokud nejsou k dispozici, pak oboustranné černobílé kopie nebo scany) KÚ ZK nemá žádné vypořádání připomínek, námitek,stanovisek dotčených orgánů k RP. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 5/ Žádost o poskytnutí informace týkající se prokazatelné ztráty z provozování autobusové dopravy, provedení předběžné řídící kontroly a schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti u společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech

3 Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se prokazatelné ztráty z provozování autobusové dopravy, provedení předběžné řídící kontroly a schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti u společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 6/ Žádost o poskytnutí informace týkající se nákupu a používání elektronických právních systémů ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se nákupu a používání elektronických právních systémů ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje. Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 7/ Žádost o poskytnutí informace týkající se průzkumů veřejného mínění, anket a zjišťování názorů na práci a činnost Krajského úřadu Zlínského kraje a jeho úředníků. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla prostřednictvím e-podatelny Zlínského kraje doručena Vaše žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se průzkumů veřejného mínění, anket a zjišťování názorů na práci a činnost Krajského úřadu Zlínského kraje a jeho úředníků. K jednotlivým bodům Vám sdělujeme následující. 1. Informace o počtech provedených průzkumů za období od do V požadovaném období bylo provedeno celkem 6 průzkumů, z toho 2 průzkumy (1x 2006 a 1x 2007) mapovaly úroveň spokojenosti zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a 4 průzkumy (1x 2006 a 3x 2007) byly zaměřeny na spokojenost veřejnosti s činností a prací úřadu. 2. Informace o způsobu provedení průzkumů vlastní činnost úřadu, zpracování externí Firmou za úplatu, mediální průzkum apod. Průzkumy spokojenosti zaměstnanců kraje: Průzkum provedený v roce 2006 byl proveden ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a byl zaměřen na spokojenost a důležitost faktorů vnitřního prostředí. Byl proveden formou dotazníku. Se souhrnnými výsledky byli zaměstnanci seznámeni v interním časopise Kraj 2/06 (viz Priloha 1_Zamestnanci_2006). Průzkum provedený v roce 2007 byl realizován za úplatu externí firmou na základě zadání kraje a jeho cílem bylo především zmapovat celkovou úroveň spokojenosti zaměstnanců a jejich postojů (viz Priloha 2_Zamestnanci_2007). Sběr dat probíhal formou dotazníku. Průzkumy spokojenosti veřejnosti: V roce 2006, v březnovém vydání krajského magazínu Okno do kraje, byla zveřejněna anketa zaměřená na hodnocení tohoto periodika jeho čtenáři, kterými jsou občané Zlínského kraje. Výsledky byly zveřejněny v čísle 5/2006 na str. 14 (archiv všech vydání je zveřejněn na Setření se uskutečnilo ve spolupráci s dodavatelem magazínu, komunikační agenturou HEXXA (vybrána na základě veřejné zakázky Vydávání krajského periodika Zlínského kraje). O počátku roku 2007 bylo zahájeno průběžné šetření na recepcích v sídle Zlínského kraje, kde mají klienti úřadu možnost vyplnit dotazník a vyjádřit se k úrovni služeb poskytovaných krajským úřadem výsledky byly zveřejněny v interním magazínu Kraj 2/2007, str. 13 (viz Priloha 3_Verejnost_2007). V letošním roce zatím nebyly dotazníky vyhodnoceny. Dotazník a výsledky byly vypracovány ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Uvedený průzkum je prováděn v rámci projektu Zlínského kraje Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Zlínském kraji, jehož součástí bylo Zpracování a realizace Komunikační strategie Zlínského kraje. V roce 2007, v březnovém Oknu do kraje se opět uskutečnila anketa hodnocení periodika pohledem 3

4 občanů výsledky byly stejně jako v předchozím roce zveřejněny ve vydání č. 6/2007 na str. 14 a šetření se uskutečnilo ve spolupráci s dodavatelem magazínu, komunikační agenturou HEXXA. Na konci roku 2006 a počátku roku 2007 byl proveden výzkum realizovaný společností AUGUR Consulting s. r. o., a to metodou UPE (Undercover Performance Evaluations), což znamená utajené hodnocení zaměstnanců, na základě zadání kraje. Hlavním cílem výzkumu bylo zajistit vedení krajského úřadu nezávislou zpětnou vazbu skutečného stavu způsobu chování, vystupování, dodržování pracovních norem a principů zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje v reálných situacích prostřednictvím vizitorů-návštěvníků krajského úřadu vystupujících v utajení Výsledky jsou uvedeny v souboru Priloha 4_Verejnost_ ) Souhrnné výsledky a závěrečně zprávy uskutečněných průzkumů. Bližší podrobnosti týkající se výše uvedených průzkumů, včetně souhrnných výsledků, Vám zasíláme přílohou tohoto dopisu, odkazy jsou uvedeny v předchozím bodě. V případě, že budete potřebovat jakékoliv další informace, obraťte se prosím telefonicky nebo elektronicky přímo na naše zaměstnance, kteří se touto problematikou zabývají: Ing. Martina Janochová, Odbor tiskový, tel.: , Mgr. Radka Dvořáčková, Odbor řízení lidských zdrojů, tel.: , 8/ Žádost o poskytnutí informace zaslání veškerých podkladů, na jejichž základě byla vypočtena prokazatelná ztráta z provozování autobusové dopravy, kterou uhradil Zlínský kraj společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se zaslání veškerých podkladů, na jejichž základě byla vypočtena prokazatelná ztráta z provozování autobusové dopravy, kterou uhradil Zlínský kraj společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech Žadateli byly odeslány požadované informace. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 9/ Žádost o poskytnutí informace otázky týkající se využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, především měsíčně odpracovaných hodin, ceny za hodinu a kvality sližeb. Žadateli bylo odpovězeno ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 10/ Žádost o poskytnutí informace - kopie smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uherské Hradiště, a. s., na jejichž základě byly v letech tomuto subjektu z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání kopií smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uh. Hradiště, a. s., na jejichž základě byly v letech tomuto subjektu z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Žadateli bylo odpovězeno a smlouvy zaslány. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 4

5 11/ Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytování náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., za období od a uplatnění nároku kraje na regresní úhradu škody vůči úředníkům a jiným zaměstnancům kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se poskytování náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, za období od a uplatnění nároku kraje na regresní úhradu škody vůči úředníkům a jiným zaměstnancům kraje. Žadateli bylo odpovězeno. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje 12/ Žádost o poskytnutí informace týkající se udělení registrace nestátního zdravotnického zařízení, lékárně v Uherském Ostrohu, nám. Sv. Ondřeje 23, a osoby odborného zástupce v této lékárně. Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se udělení registrace nestátního zdravotnického zařízení, lékárně v Uherském Ostrohu, nám. Sv. Ondřeje 23, a osoby odborného zástupce v této lékárně. - rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - lékárny základního typu s místem provozování náměstí Sv. Ondřeje 23, Uherský Ostroh, bylo orgánem příslušným k registraci nestátního zdravotnického zařízení vydáno ke dni , - funkci odborného zástupce uvedeného nestátního zdravotnického zařízení vykonává RNDr. Jiřina Lukešová. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje 13/ Žádost o poskytnutí informace - kopie dopisu včetně příloh zaslaného hejtmanem kraje evropskému komisaři zodpovědnému za oblast životního prostředí ve věci záměru rychlostní silnice R55. Hejtmanovi Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace - kopie dopisu včetně příloh zaslaného hejtmanem kraje evropskému komisaři zodpovědnému za oblast životního prostředí ve věci záměru rychlostní silnice R55. Žadatel byl odkázán na zveřejněnou informaci na webu Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, že požadované poskytnuté přílohy byly mimořádně rozsáhlé, je zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje 14/ Žádost o poskytnutí informace týkající se mostních objektů v majetku krajů, měst a obcí. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla postoupena k přímému vyřízení žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K žádosti sdělujeme, že pouze bod 2 (, Kolik je celkem evidováno mostních objektů v majetku krajů a jaký je jejich stavební stav (1 7), zjištěný a evidovaný ke konkrétnímu datu (např. ke konci roku 2006 příp. roku jiného)? ) částečně spadá do kompetence Krajského úřadu Zlínského kraje. Na tento dotaz Vám uvádíme následující: Zlínský kraj vlastnil k celkem 712 mostů. Z tohoto počtu je hodnoceno stupněm I (, bezvadný ) 55 objektů, stupněm 2 (, velmi dobrý ) 50 objektů, stupněm 3 (, dobrý ) 133 objekty, stupněm 4 (, uspokojivý ) 276 objektů, stupněm 5 (, špatný ) 152 objekty, stupněm 6 (, velmi špatný ) 42 objekty a stupněm 7 (, havarijní ) 4 objekty. Podrobnější rozdělení dle jednotlivých okresů, stavu nosné konstrukce a 5

6 spodní stavby a vývoj průměrného hodnocení za roky Vám zasíláme v příloze. K dotazu v bodě 3 sdělujeme, že tuto evidenci Krajský úřad Zlínského kraje nevede a nevedl. Mostní objekty na místních komunikacích ve vlastnictví jednotlivých obcí spadají do kompetence těchto obcí. Z toho důvodu Vám doporučujeme, abyste se se žádostí o tyto informace obrátil přímo na jednotlivé obce. V bodech č. 1, 4, 5, 6 a 7 postoupíme Vaši žádost zpět k vyřízení Ministerstvu pro místní rozvoj. 15/ Žádost o poskytnutí informace týkající se množství komunikací, které jsou umístěny na pozemcích s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se množství komunikací, které jsou umístěny na pozemcích s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy. K žádosti o poskytnutí informace o komunikacích na pozemcích s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy, sdělujeme následující: V současné době vlastní Zlínský kraj (ZK) cca 1785 km silnic II. a lil. třídy. Z této délky má ZK zaměřeno a zpracován geometrický plán pro cca 350 km silnic (tj. 20 % sítě). Z této délky je majetkově kompletně vypořádáno cca 50 % tj. 175 km (cca 10 % z celkové délky silnic). Tato informace ovšem může být zavádějící, neboť v příčném řezu v jednom místě se může vyskytovat i několik vlastníků, takže může být např. polovina plochy silnice v daném místě vypořádána a druhá nikoli. Proto jsme zvolili jako srovnávací stav nikoli délku, ale plochu komunikace. V tomto případě celková potřebná plocha pozemků pod silnicemi činí cca m2, z toho ve vlastnictví ZKje cca m2, zbývá tedy vykoupit ještě cca m2. Jak už bylo výše uvedeno, má ZK zaměřeno pouze cca 20 % silnic, proto uvedené údaje o plochách komunikací byly stanoveny odborným odhadem a je nutno je tedy brát jako přibližné. Výše uvedené informace vycházejí z podkladů poskytnutých majetkovým správce silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, která uvedené údaje při své činnosti na úseku majetkové správy využívá. 16/ Žádost o poskytnutí informace týkající se výše odměny, která náleží členům zastupitelstva kraje za výkon funkce. Na základě žádosti o poskytnutí informace ohledně odměn za výkon funkce člena zastupitelstva kraje sdělujeme následující. Při poskytnutí odměn je nutno vycházet ze zákona č. 129/2009 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděcím předpisem k zákonu o krajích. Členové zastupitelstva kraje mohou být uvolnění nebo neuvolnění. Členům zastupitelstva kraje, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, přísluší za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva odměna ( 46 a 52 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.) ve výši stanovené prováděcím předpisem (nař. vlády č. 37/2003 Sb.]. Neuvolněným členům zastupitelstva kraje může být za výkon funkce poskytnuta odměna, rozhodne-li tak zastupitelstvo, a to v maximální výši stanovené prováděcím právním předpisem. ( 47 a 52 odst. 2 a 3 zákona č. 129/2000 Sb.). Konkrétní výše odměn pro územní samosprávné celky různé velikosti stanoví právě toto výše uvedené nařízení vlády. 17/ Žádost o poskytnutí informace týkající se obsahu protokolů z finančních kontrol provedených Zlínským krajem u ČSAD Uherské Hradiště, a. s., v letech Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se obsahu protokolů 6

7 z finančních kontrol provedených Zlínským krajem u ČSAD Uherské Hradiště, a.s., v letech Žadateli bylo sděleno, že tyto kontroly nebyly prováděny. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 18/ Žádost o poskytnutí informace týkající se sestavení plánu finančních kontrol prováděných Zlínským krajem u příjemců veřejných prostředků z rozpočtu Zlínského kraje v letech a uplatňování metodiky finančních kontrol. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se sestavení plánu finančních kontrol prováděných Zlínským krajem u příjemců veřejných prostředků z rozpočtu Zlínského kraje v letech a uplatňování metodiky finančních kontrol. Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 19/ Žádost o poskytnutí informace týkající se příjmů kraje z evropských rozpočtů, čerpání z rozpočtu kraje do žadatelem přesně specifikovaných oblastí a další dotazy týkající se kraje a úřadu. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se příjmů kraje z evropských rozpočtů, čerpání z rozpočtu kraje do žadatelem přesně specifikovaných oblastí a další dotazy týkající se kraje a úřadu. K uvedeným dotazům Vám sdělujeme následující: Ad 1) Jaké částky získal kraj z evropských rozpočtů v letech 2005, 2006 a 2007? 2005: dotace z evropských rozpočtů2, ,31 Kč 2006: dotace z evropských rozpočtů prostřednictvím kapitol SR ČR UZ 15434: 5, ,61 Kč UZ 13404: 13, ,44 Kč UZ 17453: 26, ,44 Kč UZ 17778: 33, ,35 Kč UZ 17780: ,00 Kč UZ 17490: ,60 Kč celkem: 79, ,44 Kč dotace z evropských rozpočtů 2, ,71 Kč 2007: dotace z evropských rozpočtů prostřednictvím kapitol SR ČR UZ 17453: 67, ,03 Kč UZ 17778: 66, ,00 Kč UZ 17490: ,00 Kč UZ 17811: ,00 Kč UZ 17780: 28, ,00 Kč UZ 17455: 1, ,00 Kč UZ 33439: 5, ,00 Kč UZ 15434: 4, ,49 Kč UZ 13404: 12, ,22 Kč UZ 33421: ,00 Kč celkem: 186, ,74 Kč dotace z evropských rozpočtů 4, ,96 Kč Ad 2) Jaká finanční částka z krajského rozpočtu pro rok 2007 byla uvolněna v rámci grantové politiky do 7

8 oblasti a) sportu, b) kultury, c) životního prostředí, d) cestovního ruchu? sport: neinvestiční dotace v celkové výši 3, ,60 Kč kultura: neinvestiční dotace v celkové výši 14, ,00 Kč investiční dotace v celkové výši 4, ,00 Kč životní prostředí: v rámci grantové politiky nic. cestovní ruch: 11, ,00 Kč Ad 3) Které projekty kterých organizací byly z těchto peněz (otázka 2) podpořeny a jakými částkami, a to v oblasti životního prostředí a sportu? Sport: Dotace na tělovýchovu a sport 2, ,00 z toho:neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - osobám ,00 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám80.000,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2, ,00 Obce ,00 Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže ,60 z toho:neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám ,00 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám ,00 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem ,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením ,00 Neinv. transfery církvím a naboženským společnostem 5.000,00 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím ,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Neinvestiční transfery obcím ,60 Ad 4) Jaké částky z krajského rozpočtu směřovaly do investic v oblasti dotační politiky podnikatelům a v oblasti činnosti neziskových organizací? Investiční transfery podnikatelským subjektům: 95, ,30 Kč Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím: 9, ,00 Kč Investiční transfery příspěvkovým organizacím: 447, ,93 Kč Ad 5) Kolik návrhů zákonů zastupitelstvo kraje odsouhlasilo a předložilo Poslanecké sněmovně v roce 2005, 2006 a 2007? Zastupitelstvo kraje odsouhlasilo a předložilo Poslanecké sněmovně celkem 2 návrhy zákonů 1 v roce 2005 a 1 v roce Ad 6) Jaký byl počet zaměstnanců krajského úřadu ke dni ? K uvedenému datu činil stav 437 zaměstnanců, přepočtený 425 zaměstnanců. Ad 7) Jaký byl procentuální podíl běžných výdajů kraje na výkon krajského úřadu v roce 2007? Běžné výdaje kraje na výkon KÚ 264, ,- Kč Celkové výdaje kraje 7.587, ,- Kč Procentuální podíl 3,49 % Ad 8) Jaká byla nezaměstnanost kraje v roce 2000, dále pak v letech 2005 až 2007? Jelikož tato problematika nespadá do působnosti krajského úřadu, uvedenými informacemi nedisponujeme a v tomto bodě Vaši žádost odkládáme. Uvedené údaje by měly mít k dispozici úřady práce a proto Vám doporučujeme obrátit se na Úřad práce ve Zlíně, viz Další informace zveřejněné Zlínským krajem na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, naleznete na (např. Závěrečné účty a rozpočty Zlínského kraje). Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje 20/ Žádost o poskytnutí informace týkající se smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uherské Hradiště, a. s., na základě kterých byly tomuto subjektu v letech z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uherské Hradiště, a. s., na základě kterých byly tomuto subjektu v letech z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Žadateli bylo odpovězeno na podaný dotaz. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 8

9 1/ Žádost o informace týkající se registrace nestátních zdravotnických zařízení MUDr. Ivan Dufek, IČ: a AREA MEDICA, spol. s r. o., IČ: Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se registrace nestátních zdravotnických zařízení MUDr. Ivan Dufek, IČ: a AREA MEDICA, spol. s r. o., IČ: Žadateli byly poskytnuty údaje z registračního spisu vedeného oddělením správních činností ve zdravotnictví k dotčeným subjektům včetně přiloženého úplného výpisu z veřejně přístupného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě a obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje 2/ Žádost o informace týkající se smluv o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, které byly uzavřeny mezi Zlínským krajem a Českými drahami, a. s. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se smluv o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, které byly uzavřeny mezi Zlínským krajem a Českými drahami, a. s. Žadateli byly poskytnuty texty požadovaných smluv. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě a obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 3/ Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejných zakázek, zvláště zakázek malého rozsahu, realizovaných ze strany Zlínského kraje. 1. Jaký objem finančních prostředků byl Vaší institucí přerozdělen prostřednictvím institutu veřejné zakázky v průběhu let ? Prostřednictvím institutu veřejné zakázky byl v průběhu let přerozdělen objem finančních prostředků ve výši ,17 Kč. 2. Jaký podíl z tohoto objemu tvořily zakázky malého rozsahu? Z tohoto objemu tvořily zakázky malého rozsahu podíl 10 % ( ,36 Kč). 3. Jaký počet zakázek malého rozsahu jste zadali v uplynulém období ? V období byl počet zadaných zakázek malého rozsahu následující: Zadáváte zakázky malého rozsahu postupem platným pro podlimitní veřejné zakázky nebo mimo režim ZVZ? Zakázky malého rozsahu zadává Zlínský kraj postupem upraveným dle metodického pokynu MP/07/03/07 viz příloha č. 1, tedy mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 5. Podle jaké metodiky se řídíte při zadávání zakázek malého rozsahu; žádáme tímto o její zaslání. Zlínský kraj se při zadávání zakázek malého rozsahu řídí metodickým pokynem MP/07/03/07 viz příloha č Jak je organizačně zajištěn nákup zboží a služeb? Nákup zboží a služeb je organizačně zajištěn na základě metodického pokynu MP/07/03/07, popřípadě dle zákona, vypsáním výběrového, resp. zadávacího řízení. V případě, kdy předmět zakázky není problematické definovat elektronickým způsobem a nevede to k nadměrným komplikacím při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, je také využíváno elektronické tržiště. Na nákup kancelářských potřeb pro Zlínský kraj bylo využito elektronické tržiště společnosti B2B centrum a. s. v roce 2005, 2007, Jakou metodiku používáte pro stanovování hodnoty veřejné zakázky; žádáme tímto o její zaslání. 9

10 Zlínský kraj nemá žádnou metodiku pro stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky, protože výše uvedená problematika je řešena ustanoveními 13, 14, 15 a 16 zákona. 8. Jak je při zadávání zakázek malého rozsahu zajištěno plnění požadavků na účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě? Zajištění plnění požadavků na účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je na Zlínském kraji řešeno vhodně zvolenými hodnotícími kritérii pro výběr dodavatele. Tato kritéria jsou z převážné většiny matematicky hodnotitelné, pokud to předmět zakázky umožňuje. Tento postup má za cíl zamezit jakémukoliv manipulování s výsledky, které by mohly ovlivnit výběr dodavatele a tím i ekonomickou výhodnost nabídky pro zadavatele. Dále veškeré zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány na portálu Krajského úřadu a každý dodavatel má možnost se do takto zveřejněného výběrového řízení přihlásit a podat nabídku. 9. Byla u Vás v letech 2006 a 2007 provedena kontrola podle č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nebo dle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, která by se týkala zadávání veřejných zakázek; pokud ano, čeho se týkala a jaký měla výsledek? Nejvyšší kontrolní úřad se při kontrolách Zlínského kraje v dotčeném období (2005 a 2006) otázkami veřejných zakázek nezabýval. Jiné kontrolní orgány se dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, touto problematikou taktéž nezabývaly. Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje 4/ Žádost o poskytnutí informace týkající se zpracování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se zpracování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech a byly poskytnuty požadované dokumenty. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě a obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 5/ Žádost o poskytnutí korespondence s Evropskou komisí ve věci rychlostní silnice R55. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se korespondence s Evropskou komisí ve věci rychlostní silnice R55. Žadateli bylo zodpovězeno ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď zaslána žadateli obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna tato doprovodná informace. 10

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky V Hradci Králové dne.2008 Výzva k podání nabídky Vážení, tímto se na Vás obracím v zastoupení Královéhradeckého kraje s výzvou k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1 NIF 2014 strana 1 Registrační číslo (doplní poskytovatel). 1. Název projektu: 2. Identifikační údaje o předkládající organizaci 2.1. Název... 2.2. Organizační forma (forma právní subjektivity)... 2.3.

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1 SMĚRNICE Státní veterinární správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tato směrnice upravuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014 Elektronický podpis - 29.4.2015 KUMSX01HPCAC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

- 2 - 4.6 Adresa internetové stránky www.ddml.cz 5. IČ 7. DIČ. 8. Dokumenty. 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

- 2 - 4.6 Adresa internetové stránky www.ddml.cz 5. IČ 7. DIČ. 8. Dokumenty. 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - 1 - Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis (Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č.442/2006 Sb. ze dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Článek l Základní pojmy

Článek l Základní pojmy Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Směrnice č. 1/2014 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Verze 1 13. února 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Veřejné zakázky v roce 2012

Veřejné zakázky v roce 2012 Veřejné zakázky v roce 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Jiří Svoboda Odbor veřejného investování Nákupní a investiční proces veřejné správy x Veřejné zakázky, koncese zajištění úkolů veřejné správy

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 11.9.2012

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 11.9.2012 Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 11.9.2012 Věc: Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby pod označením V 000384 Provoz zařízení

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více