Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2008"

Transkript

1 Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce / Žádost o poskytnutí informace týkající se základní dopravní obslužnosti. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se prokazatelné ztráty z provozování autobusové dopravy, provedení předběžné řídící kontroly, seznamu rizik a schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti u spol. ČSAD Uherské Hradiště, a. s. Žadateli bylo odpovězeno na vznesené dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 2/ Žádost o poskytnutí informace týkající se změny rozhodnutí č. 131 o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se případné změny rozhodnutí č. 131 o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů ze dne , č. j. KUZL 37070/2006 včetně poskytnutí kopií všech rozhodnutí, která uvedené rozhodnutí mění či ruší. Žadateli bylo odpovězeno na vznesené dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně příloh obsahujících požadovaná rozhodnutí, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje 3/ Žádost o informace týkající se přípravy krajského úřadu na členství v EU. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se přípravy krajského úřadu na členství v EU. ad a) a b) institucionálního (vznik nového odboru, úprava stávajících), personálního (nábor, vytváření nových funkcí, školení, nábory odborníků atd.) Otázky související s přípravou kraje na členství v EU řešil v rámci Krajského úřadu Zlínského kraje především odbor strategického rozvoje, který se připravoval zejména na problematiku využívání strukturálních fondů EU. Od : Sloučení odborů strategického rozvoje, regionálního rozvoje a odboru cestovního ruchu do jednoho odboru strategického rozvoje. Zároveň v rámci odboru strategického rozvoje vzniklo oddělení Sekretariátu regionální rady, které se následně podílelo na implementaci části Společného regionálního operačního programu (SROP) a iniciativy ES INTERREG IIIA v rámci Zlínského kraje (region soudržnosti NUTS II Střední Morava). Výsledkem organizačních změn byla nová struktura odboru strategického rozvoje: - oddělení strategického rozvoje a programů - oddělení cestovního ruchu - oddělení Sekretariát regionální rady Od : Změna organizační struktury krajského úřadu spočívala ve vzniku nového oddělení realizace grantových schémat zařazeného do odboru strategického rozvoje (obsazení 5 funkčních míst: 1 vedoucí oddělení a 4 projektoví manažeři grantového schématu). Oddělení se zabývalo přípravou a realizací grantových schémat v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Stávající i noví zaměstnanci výše uvedených útvarů procházeli řadou školení, zaměřených jak na obecné otázky Evropské unie a strukturálních fondů, tak konkrétní otázky tvorby a implementace programů, projektového řízení apod. 1

2 ad c) připravoval se kraj sám nebo se v této oblasti nějak řídil příkazem vlády ČR? Přípravy neprobíhaly na základě žádného příkazu ze strany vlády ČR, ale v úzké součinnosti a za metodické a konzultační podpory zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Významnou úlohu v přípravách na využívání prostředků strukturálních fondů sehrál projekt Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni, v jehož rámci byl zpracován Regionální akční plán pro region soudržnosti Střední Morava (období realizace projektu od září 2003 do května 2004). ad d) jak probíhala a kdo měl na starost implementaci acquis communautaire Acquis communautaire neboli komunitární právo označuje soubor platných právních norem Evropské unie. Dělí se na primární a sekundární právo. Primární právo je nejvyšším stupněm práva ES a tvoří jej základní ústavní dokumenty zakládající celou strukturu institucí ES. Tyto instituce pak ve vymezených oblastech vytváří právní akty tvořící sekundární právo. Právní akty mají čtyři základní formy: nařízení, směrnice, rozhodnutí a doporučení a stanoviska. Česká republika musela až na sjednané a časově omezené výjimky transponovat celý soubor acquis do svého právního řádu a zajistit jejich implementaci. Implementace může probíhat ve formě transformace, adaptace a inkorporace. Z výše uvedeného je zřejmé, že implementace acquis communautaire je závazkem České republiky a jejích vrcholných zákonodárných orgánů, nikoliv krajů a už vůbec ne krajských úřadů, jenž jsou podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, orgány krajů a nemají právní subjektivitu. Jakožto orgány krajů nemají krajské úřady (na rozdíl od samotných krajů, resp. zastupitelstev) ani právo zákonodárné iniciativy (článek 41 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů) a nemohou tedy ovlivňovat implementaci acquis communautaire. ad e) jakou školící agenturu (školu/firmu) využíval kraj pro školení v oblasti evropské integrace? Vzhledem k důležitosti tématu bylo využito služeb velké škály vzdělávacích a veřejných institucí za účelem získání co nejširšího spektra informací. Jen pro příklad uvádíme ty nejvýznamnější: Univerzita Tomáše Bati, Masarykova univerzita Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Eurion, Rentel, a.s., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Metod Konzult IPM Olomouc, s. r. o. Odbor řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje 4/ Žádost o poskytnutí informace týkající se regulačních plánů pořízených krajským úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se regulačních plánů pořízených krajským úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 1) Seznam regulačních plánů, které krajský úřad pořizoval podle zákona č. 183/2006 Sb. (elektronicky) Krajský úřad Zlínského kraje (dále KU ZK) nemá žádný seznam regulačních plánů (dále RP) pořízených dle zákona Č. 183/2006 Sb. 2) Poskytnutí regulačních plánů, které krajský úřad pořizoval podle zákona č. 183/2006 Sb.(pouze formou odkazu na příslušné webové stránky nebo elektronicky) KU ZK nemá žádné RP pořízené podle zákona č. 183/2006 Sb. 3) Poskytnutí stanovisek k posouzení vlivů těchto regulačních plánů na životní prostředí (elektronicky, pokud nejsou k dispozici formou scanu) KU ZK nemá žádná stanoviska k posouzení vlivů těchto RP na životní prostředí 4) Poskytnutí dokumentace vlivů a posudků zpracovaných při posuzování těchto regulačních plánů (nouze formou odkazu nebo elektronicky) KU ZK nemá žádnou dokumentaci vlivů a posudků. 5) Vypořádání všech připomínek, námitek a stanovisek dotčených orgánů k těmto regulačním plánům (elektronicky, pokud nejsou k dispozici, pak oboustranné černobílé kopie nebo scany) KÚ ZK nemá žádné vypořádání připomínek, námitek,stanovisek dotčených orgánů k RP. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 5/ Žádost o poskytnutí informace týkající se prokazatelné ztráty z provozování autobusové dopravy, provedení předběžné řídící kontroly a schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti u společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech

3 Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se prokazatelné ztráty z provozování autobusové dopravy, provedení předběžné řídící kontroly a schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti u společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 6/ Žádost o poskytnutí informace týkající se nákupu a používání elektronických právních systémů ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se nákupu a používání elektronických právních systémů ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje. Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 7/ Žádost o poskytnutí informace týkající se průzkumů veřejného mínění, anket a zjišťování názorů na práci a činnost Krajského úřadu Zlínského kraje a jeho úředníků. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla prostřednictvím e-podatelny Zlínského kraje doručena Vaše žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se průzkumů veřejného mínění, anket a zjišťování názorů na práci a činnost Krajského úřadu Zlínského kraje a jeho úředníků. K jednotlivým bodům Vám sdělujeme následující. 1. Informace o počtech provedených průzkumů za období od do V požadovaném období bylo provedeno celkem 6 průzkumů, z toho 2 průzkumy (1x 2006 a 1x 2007) mapovaly úroveň spokojenosti zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a 4 průzkumy (1x 2006 a 3x 2007) byly zaměřeny na spokojenost veřejnosti s činností a prací úřadu. 2. Informace o způsobu provedení průzkumů vlastní činnost úřadu, zpracování externí Firmou za úplatu, mediální průzkum apod. Průzkumy spokojenosti zaměstnanců kraje: Průzkum provedený v roce 2006 byl proveden ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a byl zaměřen na spokojenost a důležitost faktorů vnitřního prostředí. Byl proveden formou dotazníku. Se souhrnnými výsledky byli zaměstnanci seznámeni v interním časopise Kraj 2/06 (viz Priloha 1_Zamestnanci_2006). Průzkum provedený v roce 2007 byl realizován za úplatu externí firmou na základě zadání kraje a jeho cílem bylo především zmapovat celkovou úroveň spokojenosti zaměstnanců a jejich postojů (viz Priloha 2_Zamestnanci_2007). Sběr dat probíhal formou dotazníku. Průzkumy spokojenosti veřejnosti: V roce 2006, v březnovém vydání krajského magazínu Okno do kraje, byla zveřejněna anketa zaměřená na hodnocení tohoto periodika jeho čtenáři, kterými jsou občané Zlínského kraje. Výsledky byly zveřejněny v čísle 5/2006 na str. 14 (archiv všech vydání je zveřejněn na Setření se uskutečnilo ve spolupráci s dodavatelem magazínu, komunikační agenturou HEXXA (vybrána na základě veřejné zakázky Vydávání krajského periodika Zlínského kraje). O počátku roku 2007 bylo zahájeno průběžné šetření na recepcích v sídle Zlínského kraje, kde mají klienti úřadu možnost vyplnit dotazník a vyjádřit se k úrovni služeb poskytovaných krajským úřadem výsledky byly zveřejněny v interním magazínu Kraj 2/2007, str. 13 (viz Priloha 3_Verejnost_2007). V letošním roce zatím nebyly dotazníky vyhodnoceny. Dotazník a výsledky byly vypracovány ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Uvedený průzkum je prováděn v rámci projektu Zlínského kraje Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Zlínském kraji, jehož součástí bylo Zpracování a realizace Komunikační strategie Zlínského kraje. V roce 2007, v březnovém Oknu do kraje se opět uskutečnila anketa hodnocení periodika pohledem 3

4 občanů výsledky byly stejně jako v předchozím roce zveřejněny ve vydání č. 6/2007 na str. 14 a šetření se uskutečnilo ve spolupráci s dodavatelem magazínu, komunikační agenturou HEXXA. Na konci roku 2006 a počátku roku 2007 byl proveden výzkum realizovaný společností AUGUR Consulting s. r. o., a to metodou UPE (Undercover Performance Evaluations), což znamená utajené hodnocení zaměstnanců, na základě zadání kraje. Hlavním cílem výzkumu bylo zajistit vedení krajského úřadu nezávislou zpětnou vazbu skutečného stavu způsobu chování, vystupování, dodržování pracovních norem a principů zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje v reálných situacích prostřednictvím vizitorů-návštěvníků krajského úřadu vystupujících v utajení Výsledky jsou uvedeny v souboru Priloha 4_Verejnost_ ) Souhrnné výsledky a závěrečně zprávy uskutečněných průzkumů. Bližší podrobnosti týkající se výše uvedených průzkumů, včetně souhrnných výsledků, Vám zasíláme přílohou tohoto dopisu, odkazy jsou uvedeny v předchozím bodě. V případě, že budete potřebovat jakékoliv další informace, obraťte se prosím telefonicky nebo elektronicky přímo na naše zaměstnance, kteří se touto problematikou zabývají: Ing. Martina Janochová, Odbor tiskový, tel.: , Mgr. Radka Dvořáčková, Odbor řízení lidských zdrojů, tel.: , 8/ Žádost o poskytnutí informace zaslání veškerých podkladů, na jejichž základě byla vypočtena prokazatelná ztráta z provozování autobusové dopravy, kterou uhradil Zlínský kraj společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se zaslání veškerých podkladů, na jejichž základě byla vypočtena prokazatelná ztráta z provozování autobusové dopravy, kterou uhradil Zlínský kraj společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech Žadateli byly odeslány požadované informace. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 9/ Žádost o poskytnutí informace otázky týkající se využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, především měsíčně odpracovaných hodin, ceny za hodinu a kvality sližeb. Žadateli bylo odpovězeno ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 10/ Žádost o poskytnutí informace - kopie smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uherské Hradiště, a. s., na jejichž základě byly v letech tomuto subjektu z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání kopií smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uh. Hradiště, a. s., na jejichž základě byly v letech tomuto subjektu z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Žadateli bylo odpovězeno a smlouvy zaslány. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 4

5 11/ Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytování náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., za období od a uplatnění nároku kraje na regresní úhradu škody vůči úředníkům a jiným zaměstnancům kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se poskytování náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, za období od a uplatnění nároku kraje na regresní úhradu škody vůči úředníkům a jiným zaměstnancům kraje. Žadateli bylo odpovězeno. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje 12/ Žádost o poskytnutí informace týkající se udělení registrace nestátního zdravotnického zařízení, lékárně v Uherském Ostrohu, nám. Sv. Ondřeje 23, a osoby odborného zástupce v této lékárně. Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se udělení registrace nestátního zdravotnického zařízení, lékárně v Uherském Ostrohu, nám. Sv. Ondřeje 23, a osoby odborného zástupce v této lékárně. - rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - lékárny základního typu s místem provozování náměstí Sv. Ondřeje 23, Uherský Ostroh, bylo orgánem příslušným k registraci nestátního zdravotnického zařízení vydáno ke dni , - funkci odborného zástupce uvedeného nestátního zdravotnického zařízení vykonává RNDr. Jiřina Lukešová. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje 13/ Žádost o poskytnutí informace - kopie dopisu včetně příloh zaslaného hejtmanem kraje evropskému komisaři zodpovědnému za oblast životního prostředí ve věci záměru rychlostní silnice R55. Hejtmanovi Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace - kopie dopisu včetně příloh zaslaného hejtmanem kraje evropskému komisaři zodpovědnému za oblast životního prostředí ve věci záměru rychlostní silnice R55. Žadatel byl odkázán na zveřejněnou informaci na webu Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, že požadované poskytnuté přílohy byly mimořádně rozsáhlé, je zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje 14/ Žádost o poskytnutí informace týkající se mostních objektů v majetku krajů, měst a obcí. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla postoupena k přímému vyřízení žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K žádosti sdělujeme, že pouze bod 2 (, Kolik je celkem evidováno mostních objektů v majetku krajů a jaký je jejich stavební stav (1 7), zjištěný a evidovaný ke konkrétnímu datu (např. ke konci roku 2006 příp. roku jiného)? ) částečně spadá do kompetence Krajského úřadu Zlínského kraje. Na tento dotaz Vám uvádíme následující: Zlínský kraj vlastnil k celkem 712 mostů. Z tohoto počtu je hodnoceno stupněm I (, bezvadný ) 55 objektů, stupněm 2 (, velmi dobrý ) 50 objektů, stupněm 3 (, dobrý ) 133 objekty, stupněm 4 (, uspokojivý ) 276 objektů, stupněm 5 (, špatný ) 152 objekty, stupněm 6 (, velmi špatný ) 42 objekty a stupněm 7 (, havarijní ) 4 objekty. Podrobnější rozdělení dle jednotlivých okresů, stavu nosné konstrukce a 5

6 spodní stavby a vývoj průměrného hodnocení za roky Vám zasíláme v příloze. K dotazu v bodě 3 sdělujeme, že tuto evidenci Krajský úřad Zlínského kraje nevede a nevedl. Mostní objekty na místních komunikacích ve vlastnictví jednotlivých obcí spadají do kompetence těchto obcí. Z toho důvodu Vám doporučujeme, abyste se se žádostí o tyto informace obrátil přímo na jednotlivé obce. V bodech č. 1, 4, 5, 6 a 7 postoupíme Vaši žádost zpět k vyřízení Ministerstvu pro místní rozvoj. 15/ Žádost o poskytnutí informace týkající se množství komunikací, které jsou umístěny na pozemcích s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se množství komunikací, které jsou umístěny na pozemcích s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy. K žádosti o poskytnutí informace o komunikacích na pozemcích s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy, sdělujeme následující: V současné době vlastní Zlínský kraj (ZK) cca 1785 km silnic II. a lil. třídy. Z této délky má ZK zaměřeno a zpracován geometrický plán pro cca 350 km silnic (tj. 20 % sítě). Z této délky je majetkově kompletně vypořádáno cca 50 % tj. 175 km (cca 10 % z celkové délky silnic). Tato informace ovšem může být zavádějící, neboť v příčném řezu v jednom místě se může vyskytovat i několik vlastníků, takže může být např. polovina plochy silnice v daném místě vypořádána a druhá nikoli. Proto jsme zvolili jako srovnávací stav nikoli délku, ale plochu komunikace. V tomto případě celková potřebná plocha pozemků pod silnicemi činí cca m2, z toho ve vlastnictví ZKje cca m2, zbývá tedy vykoupit ještě cca m2. Jak už bylo výše uvedeno, má ZK zaměřeno pouze cca 20 % silnic, proto uvedené údaje o plochách komunikací byly stanoveny odborným odhadem a je nutno je tedy brát jako přibližné. Výše uvedené informace vycházejí z podkladů poskytnutých majetkovým správce silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, která uvedené údaje při své činnosti na úseku majetkové správy využívá. 16/ Žádost o poskytnutí informace týkající se výše odměny, která náleží členům zastupitelstva kraje za výkon funkce. Na základě žádosti o poskytnutí informace ohledně odměn za výkon funkce člena zastupitelstva kraje sdělujeme následující. Při poskytnutí odměn je nutno vycházet ze zákona č. 129/2009 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděcím předpisem k zákonu o krajích. Členové zastupitelstva kraje mohou být uvolnění nebo neuvolnění. Členům zastupitelstva kraje, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, přísluší za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva odměna ( 46 a 52 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.) ve výši stanovené prováděcím předpisem (nař. vlády č. 37/2003 Sb.]. Neuvolněným členům zastupitelstva kraje může být za výkon funkce poskytnuta odměna, rozhodne-li tak zastupitelstvo, a to v maximální výši stanovené prováděcím právním předpisem. ( 47 a 52 odst. 2 a 3 zákona č. 129/2000 Sb.). Konkrétní výše odměn pro územní samosprávné celky různé velikosti stanoví právě toto výše uvedené nařízení vlády. 17/ Žádost o poskytnutí informace týkající se obsahu protokolů z finančních kontrol provedených Zlínským krajem u ČSAD Uherské Hradiště, a. s., v letech Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se obsahu protokolů 6

7 z finančních kontrol provedených Zlínským krajem u ČSAD Uherské Hradiště, a.s., v letech Žadateli bylo sděleno, že tyto kontroly nebyly prováděny. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 18/ Žádost o poskytnutí informace týkající se sestavení plánu finančních kontrol prováděných Zlínským krajem u příjemců veřejných prostředků z rozpočtu Zlínského kraje v letech a uplatňování metodiky finančních kontrol. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se sestavení plánu finančních kontrol prováděných Zlínským krajem u příjemců veřejných prostředků z rozpočtu Zlínského kraje v letech a uplatňování metodiky finančních kontrol. Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 19/ Žádost o poskytnutí informace týkající se příjmů kraje z evropských rozpočtů, čerpání z rozpočtu kraje do žadatelem přesně specifikovaných oblastí a další dotazy týkající se kraje a úřadu. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se příjmů kraje z evropských rozpočtů, čerpání z rozpočtu kraje do žadatelem přesně specifikovaných oblastí a další dotazy týkající se kraje a úřadu. K uvedeným dotazům Vám sdělujeme následující: Ad 1) Jaké částky získal kraj z evropských rozpočtů v letech 2005, 2006 a 2007? 2005: dotace z evropských rozpočtů2, ,31 Kč 2006: dotace z evropských rozpočtů prostřednictvím kapitol SR ČR UZ 15434: 5, ,61 Kč UZ 13404: 13, ,44 Kč UZ 17453: 26, ,44 Kč UZ 17778: 33, ,35 Kč UZ 17780: ,00 Kč UZ 17490: ,60 Kč celkem: 79, ,44 Kč dotace z evropských rozpočtů 2, ,71 Kč 2007: dotace z evropských rozpočtů prostřednictvím kapitol SR ČR UZ 17453: 67, ,03 Kč UZ 17778: 66, ,00 Kč UZ 17490: ,00 Kč UZ 17811: ,00 Kč UZ 17780: 28, ,00 Kč UZ 17455: 1, ,00 Kč UZ 33439: 5, ,00 Kč UZ 15434: 4, ,49 Kč UZ 13404: 12, ,22 Kč UZ 33421: ,00 Kč celkem: 186, ,74 Kč dotace z evropských rozpočtů 4, ,96 Kč Ad 2) Jaká finanční částka z krajského rozpočtu pro rok 2007 byla uvolněna v rámci grantové politiky do 7

8 oblasti a) sportu, b) kultury, c) životního prostředí, d) cestovního ruchu? sport: neinvestiční dotace v celkové výši 3, ,60 Kč kultura: neinvestiční dotace v celkové výši 14, ,00 Kč investiční dotace v celkové výši 4, ,00 Kč životní prostředí: v rámci grantové politiky nic. cestovní ruch: 11, ,00 Kč Ad 3) Které projekty kterých organizací byly z těchto peněz (otázka 2) podpořeny a jakými částkami, a to v oblasti životního prostředí a sportu? Sport: Dotace na tělovýchovu a sport 2, ,00 z toho:neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - osobám ,00 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám80.000,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2, ,00 Obce ,00 Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže ,60 z toho:neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám ,00 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám ,00 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem ,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením ,00 Neinv. transfery církvím a naboženským společnostem 5.000,00 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím ,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Neinvestiční transfery obcím ,60 Ad 4) Jaké částky z krajského rozpočtu směřovaly do investic v oblasti dotační politiky podnikatelům a v oblasti činnosti neziskových organizací? Investiční transfery podnikatelským subjektům: 95, ,30 Kč Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím: 9, ,00 Kč Investiční transfery příspěvkovým organizacím: 447, ,93 Kč Ad 5) Kolik návrhů zákonů zastupitelstvo kraje odsouhlasilo a předložilo Poslanecké sněmovně v roce 2005, 2006 a 2007? Zastupitelstvo kraje odsouhlasilo a předložilo Poslanecké sněmovně celkem 2 návrhy zákonů 1 v roce 2005 a 1 v roce Ad 6) Jaký byl počet zaměstnanců krajského úřadu ke dni ? K uvedenému datu činil stav 437 zaměstnanců, přepočtený 425 zaměstnanců. Ad 7) Jaký byl procentuální podíl běžných výdajů kraje na výkon krajského úřadu v roce 2007? Běžné výdaje kraje na výkon KÚ 264, ,- Kč Celkové výdaje kraje 7.587, ,- Kč Procentuální podíl 3,49 % Ad 8) Jaká byla nezaměstnanost kraje v roce 2000, dále pak v letech 2005 až 2007? Jelikož tato problematika nespadá do působnosti krajského úřadu, uvedenými informacemi nedisponujeme a v tomto bodě Vaši žádost odkládáme. Uvedené údaje by měly mít k dispozici úřady práce a proto Vám doporučujeme obrátit se na Úřad práce ve Zlíně, viz Další informace zveřejněné Zlínským krajem na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, naleznete na (např. Závěrečné účty a rozpočty Zlínského kraje). Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje 20/ Žádost o poskytnutí informace týkající se smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uherské Hradiště, a. s., na základě kterých byly tomuto subjektu v letech z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uherské Hradiště, a. s., na základě kterých byly tomuto subjektu v letech z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Žadateli bylo odpovězeno na podaný dotaz. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 8

9 1/ Žádost o informace týkající se registrace nestátních zdravotnických zařízení MUDr. Ivan Dufek, IČ: a AREA MEDICA, spol. s r. o., IČ: Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se registrace nestátních zdravotnických zařízení MUDr. Ivan Dufek, IČ: a AREA MEDICA, spol. s r. o., IČ: Žadateli byly poskytnuty údaje z registračního spisu vedeného oddělením správních činností ve zdravotnictví k dotčeným subjektům včetně přiloženého úplného výpisu z veřejně přístupného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě a obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje 2/ Žádost o informace týkající se smluv o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, které byly uzavřeny mezi Zlínským krajem a Českými drahami, a. s. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se smluv o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, které byly uzavřeny mezi Zlínským krajem a Českými drahami, a. s. Žadateli byly poskytnuty texty požadovaných smluv. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě a obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 3/ Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejných zakázek, zvláště zakázek malého rozsahu, realizovaných ze strany Zlínského kraje. 1. Jaký objem finančních prostředků byl Vaší institucí přerozdělen prostřednictvím institutu veřejné zakázky v průběhu let ? Prostřednictvím institutu veřejné zakázky byl v průběhu let přerozdělen objem finančních prostředků ve výši ,17 Kč. 2. Jaký podíl z tohoto objemu tvořily zakázky malého rozsahu? Z tohoto objemu tvořily zakázky malého rozsahu podíl 10 % ( ,36 Kč). 3. Jaký počet zakázek malého rozsahu jste zadali v uplynulém období ? V období byl počet zadaných zakázek malého rozsahu následující: Zadáváte zakázky malého rozsahu postupem platným pro podlimitní veřejné zakázky nebo mimo režim ZVZ? Zakázky malého rozsahu zadává Zlínský kraj postupem upraveným dle metodického pokynu MP/07/03/07 viz příloha č. 1, tedy mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 5. Podle jaké metodiky se řídíte při zadávání zakázek malého rozsahu; žádáme tímto o její zaslání. Zlínský kraj se při zadávání zakázek malého rozsahu řídí metodickým pokynem MP/07/03/07 viz příloha č Jak je organizačně zajištěn nákup zboží a služeb? Nákup zboží a služeb je organizačně zajištěn na základě metodického pokynu MP/07/03/07, popřípadě dle zákona, vypsáním výběrového, resp. zadávacího řízení. V případě, kdy předmět zakázky není problematické definovat elektronickým způsobem a nevede to k nadměrným komplikacím při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, je také využíváno elektronické tržiště. Na nákup kancelářských potřeb pro Zlínský kraj bylo využito elektronické tržiště společnosti B2B centrum a. s. v roce 2005, 2007, Jakou metodiku používáte pro stanovování hodnoty veřejné zakázky; žádáme tímto o její zaslání. 9

10 Zlínský kraj nemá žádnou metodiku pro stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky, protože výše uvedená problematika je řešena ustanoveními 13, 14, 15 a 16 zákona. 8. Jak je při zadávání zakázek malého rozsahu zajištěno plnění požadavků na účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě? Zajištění plnění požadavků na účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je na Zlínském kraji řešeno vhodně zvolenými hodnotícími kritérii pro výběr dodavatele. Tato kritéria jsou z převážné většiny matematicky hodnotitelné, pokud to předmět zakázky umožňuje. Tento postup má za cíl zamezit jakémukoliv manipulování s výsledky, které by mohly ovlivnit výběr dodavatele a tím i ekonomickou výhodnost nabídky pro zadavatele. Dále veškeré zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány na portálu Krajského úřadu a každý dodavatel má možnost se do takto zveřejněného výběrového řízení přihlásit a podat nabídku. 9. Byla u Vás v letech 2006 a 2007 provedena kontrola podle č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nebo dle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, která by se týkala zadávání veřejných zakázek; pokud ano, čeho se týkala a jaký měla výsledek? Nejvyšší kontrolní úřad se při kontrolách Zlínského kraje v dotčeném období (2005 a 2006) otázkami veřejných zakázek nezabýval. Jiné kontrolní orgány se dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, touto problematikou taktéž nezabývaly. Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje 4/ Žádost o poskytnutí informace týkající se zpracování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se zpracování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech a byly poskytnuty požadované dokumenty. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě a obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 5/ Žádost o poskytnutí korespondence s Evropskou komisí ve věci rychlostní silnice R55. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se korespondence s Evropskou komisí ve věci rychlostní silnice R55. Žadateli bylo zodpovězeno ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď zaslána žadateli obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna tato doprovodná informace. 10

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Alternative dispute resolution (ADR) Evidenční číslo

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky V Hradci Králové dne.2008 Výzva k podání nabídky Vážení, tímto se na Vás obracím v zastoupení Královéhradeckého kraje s výzvou k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané na Městský úřad Velké Meziříčí v roce 2015 1/ Žádost o poskytnutí informace

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Poskytnutí informace na žádost podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úřad městské části Praha 10 Odbor kontroly a komunikace Váš dopis zn.: Naše značka: SZ P10-045657/2015/01 Vyřizuje linka: Mgr. Bendová/743 V Praze dne: 22. 5. 2015 Transparency International Česká republika,

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

t- ~ OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost

t- ~ OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost ~ sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, fondv ČR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY o- I..' t- ~ OP Vzděláváni PROTOKOL O JEDNÁNí HODNOTící KOMISE Název zakázky: "Dodávka experimentálního měřícího systému pro

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky 1 ze dne: Naše značka: 97856/ENV/lO Vyřizuje: Ing. Krausová/1.2142 PRAHA 10. u. 2010 Věc: Posuzování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 č e r v e n 2 0 0 8 Ministerstvo financí Odbor 17 - Kontrola oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Realizace komunikační strategie pro projekt Inovační vouchery ve Zlínském kraji Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2011/3/120/3 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Dostavba a nové využití

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více