Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2008"

Transkript

1 Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce / Žádost o poskytnutí informace týkající se základní dopravní obslužnosti. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se prokazatelné ztráty z provozování autobusové dopravy, provedení předběžné řídící kontroly, seznamu rizik a schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti u spol. ČSAD Uherské Hradiště, a. s. Žadateli bylo odpovězeno na vznesené dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 2/ Žádost o poskytnutí informace týkající se změny rozhodnutí č. 131 o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se případné změny rozhodnutí č. 131 o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů ze dne , č. j. KUZL 37070/2006 včetně poskytnutí kopií všech rozhodnutí, která uvedené rozhodnutí mění či ruší. Žadateli bylo odpovězeno na vznesené dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně příloh obsahujících požadovaná rozhodnutí, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje 3/ Žádost o informace týkající se přípravy krajského úřadu na členství v EU. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se přípravy krajského úřadu na členství v EU. ad a) a b) institucionálního (vznik nového odboru, úprava stávajících), personálního (nábor, vytváření nových funkcí, školení, nábory odborníků atd.) Otázky související s přípravou kraje na členství v EU řešil v rámci Krajského úřadu Zlínského kraje především odbor strategického rozvoje, který se připravoval zejména na problematiku využívání strukturálních fondů EU. Od : Sloučení odborů strategického rozvoje, regionálního rozvoje a odboru cestovního ruchu do jednoho odboru strategického rozvoje. Zároveň v rámci odboru strategického rozvoje vzniklo oddělení Sekretariátu regionální rady, které se následně podílelo na implementaci části Společného regionálního operačního programu (SROP) a iniciativy ES INTERREG IIIA v rámci Zlínského kraje (region soudržnosti NUTS II Střední Morava). Výsledkem organizačních změn byla nová struktura odboru strategického rozvoje: - oddělení strategického rozvoje a programů - oddělení cestovního ruchu - oddělení Sekretariát regionální rady Od : Změna organizační struktury krajského úřadu spočívala ve vzniku nového oddělení realizace grantových schémat zařazeného do odboru strategického rozvoje (obsazení 5 funkčních míst: 1 vedoucí oddělení a 4 projektoví manažeři grantového schématu). Oddělení se zabývalo přípravou a realizací grantových schémat v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Stávající i noví zaměstnanci výše uvedených útvarů procházeli řadou školení, zaměřených jak na obecné otázky Evropské unie a strukturálních fondů, tak konkrétní otázky tvorby a implementace programů, projektového řízení apod. 1

2 ad c) připravoval se kraj sám nebo se v této oblasti nějak řídil příkazem vlády ČR? Přípravy neprobíhaly na základě žádného příkazu ze strany vlády ČR, ale v úzké součinnosti a za metodické a konzultační podpory zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Významnou úlohu v přípravách na využívání prostředků strukturálních fondů sehrál projekt Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni, v jehož rámci byl zpracován Regionální akční plán pro region soudržnosti Střední Morava (období realizace projektu od září 2003 do května 2004). ad d) jak probíhala a kdo měl na starost implementaci acquis communautaire Acquis communautaire neboli komunitární právo označuje soubor platných právních norem Evropské unie. Dělí se na primární a sekundární právo. Primární právo je nejvyšším stupněm práva ES a tvoří jej základní ústavní dokumenty zakládající celou strukturu institucí ES. Tyto instituce pak ve vymezených oblastech vytváří právní akty tvořící sekundární právo. Právní akty mají čtyři základní formy: nařízení, směrnice, rozhodnutí a doporučení a stanoviska. Česká republika musela až na sjednané a časově omezené výjimky transponovat celý soubor acquis do svého právního řádu a zajistit jejich implementaci. Implementace může probíhat ve formě transformace, adaptace a inkorporace. Z výše uvedeného je zřejmé, že implementace acquis communautaire je závazkem České republiky a jejích vrcholných zákonodárných orgánů, nikoliv krajů a už vůbec ne krajských úřadů, jenž jsou podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, orgány krajů a nemají právní subjektivitu. Jakožto orgány krajů nemají krajské úřady (na rozdíl od samotných krajů, resp. zastupitelstev) ani právo zákonodárné iniciativy (článek 41 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů) a nemohou tedy ovlivňovat implementaci acquis communautaire. ad e) jakou školící agenturu (školu/firmu) využíval kraj pro školení v oblasti evropské integrace? Vzhledem k důležitosti tématu bylo využito služeb velké škály vzdělávacích a veřejných institucí za účelem získání co nejširšího spektra informací. Jen pro příklad uvádíme ty nejvýznamnější: Univerzita Tomáše Bati, Masarykova univerzita Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Eurion, Rentel, a.s., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Metod Konzult IPM Olomouc, s. r. o. Odbor řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje 4/ Žádost o poskytnutí informace týkající se regulačních plánů pořízených krajským úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se regulačních plánů pořízených krajským úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 1) Seznam regulačních plánů, které krajský úřad pořizoval podle zákona č. 183/2006 Sb. (elektronicky) Krajský úřad Zlínského kraje (dále KU ZK) nemá žádný seznam regulačních plánů (dále RP) pořízených dle zákona Č. 183/2006 Sb. 2) Poskytnutí regulačních plánů, které krajský úřad pořizoval podle zákona č. 183/2006 Sb.(pouze formou odkazu na příslušné webové stránky nebo elektronicky) KU ZK nemá žádné RP pořízené podle zákona č. 183/2006 Sb. 3) Poskytnutí stanovisek k posouzení vlivů těchto regulačních plánů na životní prostředí (elektronicky, pokud nejsou k dispozici formou scanu) KU ZK nemá žádná stanoviska k posouzení vlivů těchto RP na životní prostředí 4) Poskytnutí dokumentace vlivů a posudků zpracovaných při posuzování těchto regulačních plánů (nouze formou odkazu nebo elektronicky) KU ZK nemá žádnou dokumentaci vlivů a posudků. 5) Vypořádání všech připomínek, námitek a stanovisek dotčených orgánů k těmto regulačním plánům (elektronicky, pokud nejsou k dispozici, pak oboustranné černobílé kopie nebo scany) KÚ ZK nemá žádné vypořádání připomínek, námitek,stanovisek dotčených orgánů k RP. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 5/ Žádost o poskytnutí informace týkající se prokazatelné ztráty z provozování autobusové dopravy, provedení předběžné řídící kontroly a schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti u společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech

3 Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se prokazatelné ztráty z provozování autobusové dopravy, provedení předběžné řídící kontroly a schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti u společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 6/ Žádost o poskytnutí informace týkající se nákupu a používání elektronických právních systémů ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se nákupu a používání elektronických právních systémů ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje. Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 7/ Žádost o poskytnutí informace týkající se průzkumů veřejného mínění, anket a zjišťování názorů na práci a činnost Krajského úřadu Zlínského kraje a jeho úředníků. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla prostřednictvím e-podatelny Zlínského kraje doručena Vaše žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se průzkumů veřejného mínění, anket a zjišťování názorů na práci a činnost Krajského úřadu Zlínského kraje a jeho úředníků. K jednotlivým bodům Vám sdělujeme následující. 1. Informace o počtech provedených průzkumů za období od do V požadovaném období bylo provedeno celkem 6 průzkumů, z toho 2 průzkumy (1x 2006 a 1x 2007) mapovaly úroveň spokojenosti zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a 4 průzkumy (1x 2006 a 3x 2007) byly zaměřeny na spokojenost veřejnosti s činností a prací úřadu. 2. Informace o způsobu provedení průzkumů vlastní činnost úřadu, zpracování externí Firmou za úplatu, mediální průzkum apod. Průzkumy spokojenosti zaměstnanců kraje: Průzkum provedený v roce 2006 byl proveden ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a byl zaměřen na spokojenost a důležitost faktorů vnitřního prostředí. Byl proveden formou dotazníku. Se souhrnnými výsledky byli zaměstnanci seznámeni v interním časopise Kraj 2/06 (viz Priloha 1_Zamestnanci_2006). Průzkum provedený v roce 2007 byl realizován za úplatu externí firmou na základě zadání kraje a jeho cílem bylo především zmapovat celkovou úroveň spokojenosti zaměstnanců a jejich postojů (viz Priloha 2_Zamestnanci_2007). Sběr dat probíhal formou dotazníku. Průzkumy spokojenosti veřejnosti: V roce 2006, v březnovém vydání krajského magazínu Okno do kraje, byla zveřejněna anketa zaměřená na hodnocení tohoto periodika jeho čtenáři, kterými jsou občané Zlínského kraje. Výsledky byly zveřejněny v čísle 5/2006 na str. 14 (archiv všech vydání je zveřejněn na Setření se uskutečnilo ve spolupráci s dodavatelem magazínu, komunikační agenturou HEXXA (vybrána na základě veřejné zakázky Vydávání krajského periodika Zlínského kraje). O počátku roku 2007 bylo zahájeno průběžné šetření na recepcích v sídle Zlínského kraje, kde mají klienti úřadu možnost vyplnit dotazník a vyjádřit se k úrovni služeb poskytovaných krajským úřadem výsledky byly zveřejněny v interním magazínu Kraj 2/2007, str. 13 (viz Priloha 3_Verejnost_2007). V letošním roce zatím nebyly dotazníky vyhodnoceny. Dotazník a výsledky byly vypracovány ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Uvedený průzkum je prováděn v rámci projektu Zlínského kraje Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Zlínském kraji, jehož součástí bylo Zpracování a realizace Komunikační strategie Zlínského kraje. V roce 2007, v březnovém Oknu do kraje se opět uskutečnila anketa hodnocení periodika pohledem 3

4 občanů výsledky byly stejně jako v předchozím roce zveřejněny ve vydání č. 6/2007 na str. 14 a šetření se uskutečnilo ve spolupráci s dodavatelem magazínu, komunikační agenturou HEXXA. Na konci roku 2006 a počátku roku 2007 byl proveden výzkum realizovaný společností AUGUR Consulting s. r. o., a to metodou UPE (Undercover Performance Evaluations), což znamená utajené hodnocení zaměstnanců, na základě zadání kraje. Hlavním cílem výzkumu bylo zajistit vedení krajského úřadu nezávislou zpětnou vazbu skutečného stavu způsobu chování, vystupování, dodržování pracovních norem a principů zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje v reálných situacích prostřednictvím vizitorů-návštěvníků krajského úřadu vystupujících v utajení Výsledky jsou uvedeny v souboru Priloha 4_Verejnost_ ) Souhrnné výsledky a závěrečně zprávy uskutečněných průzkumů. Bližší podrobnosti týkající se výše uvedených průzkumů, včetně souhrnných výsledků, Vám zasíláme přílohou tohoto dopisu, odkazy jsou uvedeny v předchozím bodě. V případě, že budete potřebovat jakékoliv další informace, obraťte se prosím telefonicky nebo elektronicky přímo na naše zaměstnance, kteří se touto problematikou zabývají: Ing. Martina Janochová, Odbor tiskový, tel.: , Mgr. Radka Dvořáčková, Odbor řízení lidských zdrojů, tel.: , 8/ Žádost o poskytnutí informace zaslání veškerých podkladů, na jejichž základě byla vypočtena prokazatelná ztráta z provozování autobusové dopravy, kterou uhradil Zlínský kraj společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se zaslání veškerých podkladů, na jejichž základě byla vypočtena prokazatelná ztráta z provozování autobusové dopravy, kterou uhradil Zlínský kraj společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech Žadateli byly odeslány požadované informace. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 9/ Žádost o poskytnutí informace otázky týkající se využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, především měsíčně odpracovaných hodin, ceny za hodinu a kvality sližeb. Žadateli bylo odpovězeno ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 10/ Žádost o poskytnutí informace - kopie smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uherské Hradiště, a. s., na jejichž základě byly v letech tomuto subjektu z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání kopií smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uh. Hradiště, a. s., na jejichž základě byly v letech tomuto subjektu z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Žadateli bylo odpovězeno a smlouvy zaslány. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 4

5 11/ Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytování náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., za období od a uplatnění nároku kraje na regresní úhradu škody vůči úředníkům a jiným zaměstnancům kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se poskytování náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, za období od a uplatnění nároku kraje na regresní úhradu škody vůči úředníkům a jiným zaměstnancům kraje. Žadateli bylo odpovězeno. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje 12/ Žádost o poskytnutí informace týkající se udělení registrace nestátního zdravotnického zařízení, lékárně v Uherském Ostrohu, nám. Sv. Ondřeje 23, a osoby odborného zástupce v této lékárně. Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se udělení registrace nestátního zdravotnického zařízení, lékárně v Uherském Ostrohu, nám. Sv. Ondřeje 23, a osoby odborného zástupce v této lékárně. - rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - lékárny základního typu s místem provozování náměstí Sv. Ondřeje 23, Uherský Ostroh, bylo orgánem příslušným k registraci nestátního zdravotnického zařízení vydáno ke dni , - funkci odborného zástupce uvedeného nestátního zdravotnického zařízení vykonává RNDr. Jiřina Lukešová. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje 13/ Žádost o poskytnutí informace - kopie dopisu včetně příloh zaslaného hejtmanem kraje evropskému komisaři zodpovědnému za oblast životního prostředí ve věci záměru rychlostní silnice R55. Hejtmanovi Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace - kopie dopisu včetně příloh zaslaného hejtmanem kraje evropskému komisaři zodpovědnému za oblast životního prostředí ve věci záměru rychlostní silnice R55. Žadatel byl odkázán na zveřejněnou informaci na webu Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, že požadované poskytnuté přílohy byly mimořádně rozsáhlé, je zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje 14/ Žádost o poskytnutí informace týkající se mostních objektů v majetku krajů, měst a obcí. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla postoupena k přímému vyřízení žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K žádosti sdělujeme, že pouze bod 2 (, Kolik je celkem evidováno mostních objektů v majetku krajů a jaký je jejich stavební stav (1 7), zjištěný a evidovaný ke konkrétnímu datu (např. ke konci roku 2006 příp. roku jiného)? ) částečně spadá do kompetence Krajského úřadu Zlínského kraje. Na tento dotaz Vám uvádíme následující: Zlínský kraj vlastnil k celkem 712 mostů. Z tohoto počtu je hodnoceno stupněm I (, bezvadný ) 55 objektů, stupněm 2 (, velmi dobrý ) 50 objektů, stupněm 3 (, dobrý ) 133 objekty, stupněm 4 (, uspokojivý ) 276 objektů, stupněm 5 (, špatný ) 152 objekty, stupněm 6 (, velmi špatný ) 42 objekty a stupněm 7 (, havarijní ) 4 objekty. Podrobnější rozdělení dle jednotlivých okresů, stavu nosné konstrukce a 5

6 spodní stavby a vývoj průměrného hodnocení za roky Vám zasíláme v příloze. K dotazu v bodě 3 sdělujeme, že tuto evidenci Krajský úřad Zlínského kraje nevede a nevedl. Mostní objekty na místních komunikacích ve vlastnictví jednotlivých obcí spadají do kompetence těchto obcí. Z toho důvodu Vám doporučujeme, abyste se se žádostí o tyto informace obrátil přímo na jednotlivé obce. V bodech č. 1, 4, 5, 6 a 7 postoupíme Vaši žádost zpět k vyřízení Ministerstvu pro místní rozvoj. 15/ Žádost o poskytnutí informace týkající se množství komunikací, které jsou umístěny na pozemcích s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se množství komunikací, které jsou umístěny na pozemcích s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy. K žádosti o poskytnutí informace o komunikacích na pozemcích s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy, sdělujeme následující: V současné době vlastní Zlínský kraj (ZK) cca 1785 km silnic II. a lil. třídy. Z této délky má ZK zaměřeno a zpracován geometrický plán pro cca 350 km silnic (tj. 20 % sítě). Z této délky je majetkově kompletně vypořádáno cca 50 % tj. 175 km (cca 10 % z celkové délky silnic). Tato informace ovšem může být zavádějící, neboť v příčném řezu v jednom místě se může vyskytovat i několik vlastníků, takže může být např. polovina plochy silnice v daném místě vypořádána a druhá nikoli. Proto jsme zvolili jako srovnávací stav nikoli délku, ale plochu komunikace. V tomto případě celková potřebná plocha pozemků pod silnicemi činí cca m2, z toho ve vlastnictví ZKje cca m2, zbývá tedy vykoupit ještě cca m2. Jak už bylo výše uvedeno, má ZK zaměřeno pouze cca 20 % silnic, proto uvedené údaje o plochách komunikací byly stanoveny odborným odhadem a je nutno je tedy brát jako přibližné. Výše uvedené informace vycházejí z podkladů poskytnutých majetkovým správce silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, která uvedené údaje při své činnosti na úseku majetkové správy využívá. 16/ Žádost o poskytnutí informace týkající se výše odměny, která náleží členům zastupitelstva kraje za výkon funkce. Na základě žádosti o poskytnutí informace ohledně odměn za výkon funkce člena zastupitelstva kraje sdělujeme následující. Při poskytnutí odměn je nutno vycházet ze zákona č. 129/2009 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděcím předpisem k zákonu o krajích. Členové zastupitelstva kraje mohou být uvolnění nebo neuvolnění. Členům zastupitelstva kraje, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, přísluší za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva odměna ( 46 a 52 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.) ve výši stanovené prováděcím předpisem (nař. vlády č. 37/2003 Sb.]. Neuvolněným členům zastupitelstva kraje může být za výkon funkce poskytnuta odměna, rozhodne-li tak zastupitelstvo, a to v maximální výši stanovené prováděcím právním předpisem. ( 47 a 52 odst. 2 a 3 zákona č. 129/2000 Sb.). Konkrétní výše odměn pro územní samosprávné celky různé velikosti stanoví právě toto výše uvedené nařízení vlády. 17/ Žádost o poskytnutí informace týkající se obsahu protokolů z finančních kontrol provedených Zlínským krajem u ČSAD Uherské Hradiště, a. s., v letech Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se obsahu protokolů 6

7 z finančních kontrol provedených Zlínským krajem u ČSAD Uherské Hradiště, a.s., v letech Žadateli bylo sděleno, že tyto kontroly nebyly prováděny. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 18/ Žádost o poskytnutí informace týkající se sestavení plánu finančních kontrol prováděných Zlínským krajem u příjemců veřejných prostředků z rozpočtu Zlínského kraje v letech a uplatňování metodiky finančních kontrol. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se sestavení plánu finančních kontrol prováděných Zlínským krajem u příjemců veřejných prostředků z rozpočtu Zlínského kraje v letech a uplatňování metodiky finančních kontrol. Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 19/ Žádost o poskytnutí informace týkající se příjmů kraje z evropských rozpočtů, čerpání z rozpočtu kraje do žadatelem přesně specifikovaných oblastí a další dotazy týkající se kraje a úřadu. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se příjmů kraje z evropských rozpočtů, čerpání z rozpočtu kraje do žadatelem přesně specifikovaných oblastí a další dotazy týkající se kraje a úřadu. K uvedeným dotazům Vám sdělujeme následující: Ad 1) Jaké částky získal kraj z evropských rozpočtů v letech 2005, 2006 a 2007? 2005: dotace z evropských rozpočtů2, ,31 Kč 2006: dotace z evropských rozpočtů prostřednictvím kapitol SR ČR UZ 15434: 5, ,61 Kč UZ 13404: 13, ,44 Kč UZ 17453: 26, ,44 Kč UZ 17778: 33, ,35 Kč UZ 17780: ,00 Kč UZ 17490: ,60 Kč celkem: 79, ,44 Kč dotace z evropských rozpočtů 2, ,71 Kč 2007: dotace z evropských rozpočtů prostřednictvím kapitol SR ČR UZ 17453: 67, ,03 Kč UZ 17778: 66, ,00 Kč UZ 17490: ,00 Kč UZ 17811: ,00 Kč UZ 17780: 28, ,00 Kč UZ 17455: 1, ,00 Kč UZ 33439: 5, ,00 Kč UZ 15434: 4, ,49 Kč UZ 13404: 12, ,22 Kč UZ 33421: ,00 Kč celkem: 186, ,74 Kč dotace z evropských rozpočtů 4, ,96 Kč Ad 2) Jaká finanční částka z krajského rozpočtu pro rok 2007 byla uvolněna v rámci grantové politiky do 7

8 oblasti a) sportu, b) kultury, c) životního prostředí, d) cestovního ruchu? sport: neinvestiční dotace v celkové výši 3, ,60 Kč kultura: neinvestiční dotace v celkové výši 14, ,00 Kč investiční dotace v celkové výši 4, ,00 Kč životní prostředí: v rámci grantové politiky nic. cestovní ruch: 11, ,00 Kč Ad 3) Které projekty kterých organizací byly z těchto peněz (otázka 2) podpořeny a jakými částkami, a to v oblasti životního prostředí a sportu? Sport: Dotace na tělovýchovu a sport 2, ,00 z toho:neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - osobám ,00 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám80.000,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2, ,00 Obce ,00 Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže ,60 z toho:neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám ,00 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám ,00 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem ,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením ,00 Neinv. transfery církvím a naboženským společnostem 5.000,00 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím ,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Neinvestiční transfery obcím ,60 Ad 4) Jaké částky z krajského rozpočtu směřovaly do investic v oblasti dotační politiky podnikatelům a v oblasti činnosti neziskových organizací? Investiční transfery podnikatelským subjektům: 95, ,30 Kč Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím: 9, ,00 Kč Investiční transfery příspěvkovým organizacím: 447, ,93 Kč Ad 5) Kolik návrhů zákonů zastupitelstvo kraje odsouhlasilo a předložilo Poslanecké sněmovně v roce 2005, 2006 a 2007? Zastupitelstvo kraje odsouhlasilo a předložilo Poslanecké sněmovně celkem 2 návrhy zákonů 1 v roce 2005 a 1 v roce Ad 6) Jaký byl počet zaměstnanců krajského úřadu ke dni ? K uvedenému datu činil stav 437 zaměstnanců, přepočtený 425 zaměstnanců. Ad 7) Jaký byl procentuální podíl běžných výdajů kraje na výkon krajského úřadu v roce 2007? Běžné výdaje kraje na výkon KÚ 264, ,- Kč Celkové výdaje kraje 7.587, ,- Kč Procentuální podíl 3,49 % Ad 8) Jaká byla nezaměstnanost kraje v roce 2000, dále pak v letech 2005 až 2007? Jelikož tato problematika nespadá do působnosti krajského úřadu, uvedenými informacemi nedisponujeme a v tomto bodě Vaši žádost odkládáme. Uvedené údaje by měly mít k dispozici úřady práce a proto Vám doporučujeme obrátit se na Úřad práce ve Zlíně, viz Další informace zveřejněné Zlínským krajem na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, naleznete na (např. Závěrečné účty a rozpočty Zlínského kraje). Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje 20/ Žádost o poskytnutí informace týkající se smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uherské Hradiště, a. s., na základě kterých byly tomuto subjektu v letech z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uherské Hradiště, a. s., na základě kterých byly tomuto subjektu v letech z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Žadateli bylo odpovězeno na podaný dotaz. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 8

9 1/ Žádost o informace týkající se registrace nestátních zdravotnických zařízení MUDr. Ivan Dufek, IČ: a AREA MEDICA, spol. s r. o., IČ: Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se registrace nestátních zdravotnických zařízení MUDr. Ivan Dufek, IČ: a AREA MEDICA, spol. s r. o., IČ: Žadateli byly poskytnuty údaje z registračního spisu vedeného oddělením správních činností ve zdravotnictví k dotčeným subjektům včetně přiloženého úplného výpisu z veřejně přístupného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě a obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje 2/ Žádost o informace týkající se smluv o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, které byly uzavřeny mezi Zlínským krajem a Českými drahami, a. s. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se smluv o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, které byly uzavřeny mezi Zlínským krajem a Českými drahami, a. s. Žadateli byly poskytnuty texty požadovaných smluv. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě a obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 3/ Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejných zakázek, zvláště zakázek malého rozsahu, realizovaných ze strany Zlínského kraje. 1. Jaký objem finančních prostředků byl Vaší institucí přerozdělen prostřednictvím institutu veřejné zakázky v průběhu let ? Prostřednictvím institutu veřejné zakázky byl v průběhu let přerozdělen objem finančních prostředků ve výši ,17 Kč. 2. Jaký podíl z tohoto objemu tvořily zakázky malého rozsahu? Z tohoto objemu tvořily zakázky malého rozsahu podíl 10 % ( ,36 Kč). 3. Jaký počet zakázek malého rozsahu jste zadali v uplynulém období ? V období byl počet zadaných zakázek malého rozsahu následující: Zadáváte zakázky malého rozsahu postupem platným pro podlimitní veřejné zakázky nebo mimo režim ZVZ? Zakázky malého rozsahu zadává Zlínský kraj postupem upraveným dle metodického pokynu MP/07/03/07 viz příloha č. 1, tedy mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 5. Podle jaké metodiky se řídíte při zadávání zakázek malého rozsahu; žádáme tímto o její zaslání. Zlínský kraj se při zadávání zakázek malého rozsahu řídí metodickým pokynem MP/07/03/07 viz příloha č Jak je organizačně zajištěn nákup zboží a služeb? Nákup zboží a služeb je organizačně zajištěn na základě metodického pokynu MP/07/03/07, popřípadě dle zákona, vypsáním výběrového, resp. zadávacího řízení. V případě, kdy předmět zakázky není problematické definovat elektronickým způsobem a nevede to k nadměrným komplikacím při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, je také využíváno elektronické tržiště. Na nákup kancelářských potřeb pro Zlínský kraj bylo využito elektronické tržiště společnosti B2B centrum a. s. v roce 2005, 2007, Jakou metodiku používáte pro stanovování hodnoty veřejné zakázky; žádáme tímto o její zaslání. 9

10 Zlínský kraj nemá žádnou metodiku pro stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky, protože výše uvedená problematika je řešena ustanoveními 13, 14, 15 a 16 zákona. 8. Jak je při zadávání zakázek malého rozsahu zajištěno plnění požadavků na účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě? Zajištění plnění požadavků na účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je na Zlínském kraji řešeno vhodně zvolenými hodnotícími kritérii pro výběr dodavatele. Tato kritéria jsou z převážné většiny matematicky hodnotitelné, pokud to předmět zakázky umožňuje. Tento postup má za cíl zamezit jakémukoliv manipulování s výsledky, které by mohly ovlivnit výběr dodavatele a tím i ekonomickou výhodnost nabídky pro zadavatele. Dále veškeré zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány na portálu Krajského úřadu a každý dodavatel má možnost se do takto zveřejněného výběrového řízení přihlásit a podat nabídku. 9. Byla u Vás v letech 2006 a 2007 provedena kontrola podle č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nebo dle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, která by se týkala zadávání veřejných zakázek; pokud ano, čeho se týkala a jaký měla výsledek? Nejvyšší kontrolní úřad se při kontrolách Zlínského kraje v dotčeném období (2005 a 2006) otázkami veřejných zakázek nezabýval. Jiné kontrolní orgány se dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, touto problematikou taktéž nezabývaly. Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje 4/ Žádost o poskytnutí informace týkající se zpracování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se zpracování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech a byly poskytnuty požadované dokumenty. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě a obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 5/ Žádost o poskytnutí korespondence s Evropskou komisí ve věci rychlostní silnice R55. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se korespondence s Evropskou komisí ve věci rychlostní silnice R55. Žadateli bylo zodpovězeno ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď zaslána žadateli obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna tato doprovodná informace. 10

Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011

Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011 Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011 1/2011-1 Žádost o poskytnutí informace, jaká nápravná opatření

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/05 Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/05 Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/05 Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Fond mikroprojektů. Směrnice pro žadatele. Euroregionem Praděd. Verze č. 2/ 2010. Účinnost: pro 5. a následná kola příjmu žádostí

Fond mikroprojektů. Směrnice pro žadatele. Euroregionem Praděd. Verze č. 2/ 2010. Účinnost: pro 5. a následná kola příjmu žádostí EUROREGION PRADZIAD E Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) zastoupené v regionu Praděd Euroregionem Praděd Směrnice pro žadatele Fond mikroprojektů Verze č. 2/ 2010 Účinnost:

Více

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 III. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 ZA OBDOBÍ 2. A 3. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 3. listopadu 2011 Úvodem Současná

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více