Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2008"

Transkript

1 Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce / Žádost o poskytnutí informace týkající se základní dopravní obslužnosti. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se prokazatelné ztráty z provozování autobusové dopravy, provedení předběžné řídící kontroly, seznamu rizik a schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti u spol. ČSAD Uherské Hradiště, a. s. Žadateli bylo odpovězeno na vznesené dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 2/ Žádost o poskytnutí informace týkající se změny rozhodnutí č. 131 o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se případné změny rozhodnutí č. 131 o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů ze dne , č. j. KUZL 37070/2006 včetně poskytnutí kopií všech rozhodnutí, která uvedené rozhodnutí mění či ruší. Žadateli bylo odpovězeno na vznesené dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně příloh obsahujících požadovaná rozhodnutí, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje 3/ Žádost o informace týkající se přípravy krajského úřadu na členství v EU. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se přípravy krajského úřadu na členství v EU. ad a) a b) institucionálního (vznik nového odboru, úprava stávajících), personálního (nábor, vytváření nových funkcí, školení, nábory odborníků atd.) Otázky související s přípravou kraje na členství v EU řešil v rámci Krajského úřadu Zlínského kraje především odbor strategického rozvoje, který se připravoval zejména na problematiku využívání strukturálních fondů EU. Od : Sloučení odborů strategického rozvoje, regionálního rozvoje a odboru cestovního ruchu do jednoho odboru strategického rozvoje. Zároveň v rámci odboru strategického rozvoje vzniklo oddělení Sekretariátu regionální rady, které se následně podílelo na implementaci části Společného regionálního operačního programu (SROP) a iniciativy ES INTERREG IIIA v rámci Zlínského kraje (region soudržnosti NUTS II Střední Morava). Výsledkem organizačních změn byla nová struktura odboru strategického rozvoje: - oddělení strategického rozvoje a programů - oddělení cestovního ruchu - oddělení Sekretariát regionální rady Od : Změna organizační struktury krajského úřadu spočívala ve vzniku nového oddělení realizace grantových schémat zařazeného do odboru strategického rozvoje (obsazení 5 funkčních míst: 1 vedoucí oddělení a 4 projektoví manažeři grantového schématu). Oddělení se zabývalo přípravou a realizací grantových schémat v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Stávající i noví zaměstnanci výše uvedených útvarů procházeli řadou školení, zaměřených jak na obecné otázky Evropské unie a strukturálních fondů, tak konkrétní otázky tvorby a implementace programů, projektového řízení apod. 1

2 ad c) připravoval se kraj sám nebo se v této oblasti nějak řídil příkazem vlády ČR? Přípravy neprobíhaly na základě žádného příkazu ze strany vlády ČR, ale v úzké součinnosti a za metodické a konzultační podpory zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Významnou úlohu v přípravách na využívání prostředků strukturálních fondů sehrál projekt Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni, v jehož rámci byl zpracován Regionální akční plán pro region soudržnosti Střední Morava (období realizace projektu od září 2003 do května 2004). ad d) jak probíhala a kdo měl na starost implementaci acquis communautaire Acquis communautaire neboli komunitární právo označuje soubor platných právních norem Evropské unie. Dělí se na primární a sekundární právo. Primární právo je nejvyšším stupněm práva ES a tvoří jej základní ústavní dokumenty zakládající celou strukturu institucí ES. Tyto instituce pak ve vymezených oblastech vytváří právní akty tvořící sekundární právo. Právní akty mají čtyři základní formy: nařízení, směrnice, rozhodnutí a doporučení a stanoviska. Česká republika musela až na sjednané a časově omezené výjimky transponovat celý soubor acquis do svého právního řádu a zajistit jejich implementaci. Implementace může probíhat ve formě transformace, adaptace a inkorporace. Z výše uvedeného je zřejmé, že implementace acquis communautaire je závazkem České republiky a jejích vrcholných zákonodárných orgánů, nikoliv krajů a už vůbec ne krajských úřadů, jenž jsou podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, orgány krajů a nemají právní subjektivitu. Jakožto orgány krajů nemají krajské úřady (na rozdíl od samotných krajů, resp. zastupitelstev) ani právo zákonodárné iniciativy (článek 41 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů) a nemohou tedy ovlivňovat implementaci acquis communautaire. ad e) jakou školící agenturu (školu/firmu) využíval kraj pro školení v oblasti evropské integrace? Vzhledem k důležitosti tématu bylo využito služeb velké škály vzdělávacích a veřejných institucí za účelem získání co nejširšího spektra informací. Jen pro příklad uvádíme ty nejvýznamnější: Univerzita Tomáše Bati, Masarykova univerzita Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Eurion, Rentel, a.s., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Metod Konzult IPM Olomouc, s. r. o. Odbor řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje 4/ Žádost o poskytnutí informace týkající se regulačních plánů pořízených krajským úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se regulačních plánů pořízených krajským úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 1) Seznam regulačních plánů, které krajský úřad pořizoval podle zákona č. 183/2006 Sb. (elektronicky) Krajský úřad Zlínského kraje (dále KU ZK) nemá žádný seznam regulačních plánů (dále RP) pořízených dle zákona Č. 183/2006 Sb. 2) Poskytnutí regulačních plánů, které krajský úřad pořizoval podle zákona č. 183/2006 Sb.(pouze formou odkazu na příslušné webové stránky nebo elektronicky) KU ZK nemá žádné RP pořízené podle zákona č. 183/2006 Sb. 3) Poskytnutí stanovisek k posouzení vlivů těchto regulačních plánů na životní prostředí (elektronicky, pokud nejsou k dispozici formou scanu) KU ZK nemá žádná stanoviska k posouzení vlivů těchto RP na životní prostředí 4) Poskytnutí dokumentace vlivů a posudků zpracovaných při posuzování těchto regulačních plánů (nouze formou odkazu nebo elektronicky) KU ZK nemá žádnou dokumentaci vlivů a posudků. 5) Vypořádání všech připomínek, námitek a stanovisek dotčených orgánů k těmto regulačním plánům (elektronicky, pokud nejsou k dispozici, pak oboustranné černobílé kopie nebo scany) KÚ ZK nemá žádné vypořádání připomínek, námitek,stanovisek dotčených orgánů k RP. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 5/ Žádost o poskytnutí informace týkající se prokazatelné ztráty z provozování autobusové dopravy, provedení předběžné řídící kontroly a schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti u společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech

3 Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se prokazatelné ztráty z provozování autobusové dopravy, provedení předběžné řídící kontroly a schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti u společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 6/ Žádost o poskytnutí informace týkající se nákupu a používání elektronických právních systémů ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se nákupu a používání elektronických právních systémů ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje. Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 7/ Žádost o poskytnutí informace týkající se průzkumů veřejného mínění, anket a zjišťování názorů na práci a činnost Krajského úřadu Zlínského kraje a jeho úředníků. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla prostřednictvím e-podatelny Zlínského kraje doručena Vaše žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se průzkumů veřejného mínění, anket a zjišťování názorů na práci a činnost Krajského úřadu Zlínského kraje a jeho úředníků. K jednotlivým bodům Vám sdělujeme následující. 1. Informace o počtech provedených průzkumů za období od do V požadovaném období bylo provedeno celkem 6 průzkumů, z toho 2 průzkumy (1x 2006 a 1x 2007) mapovaly úroveň spokojenosti zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a 4 průzkumy (1x 2006 a 3x 2007) byly zaměřeny na spokojenost veřejnosti s činností a prací úřadu. 2. Informace o způsobu provedení průzkumů vlastní činnost úřadu, zpracování externí Firmou za úplatu, mediální průzkum apod. Průzkumy spokojenosti zaměstnanců kraje: Průzkum provedený v roce 2006 byl proveden ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a byl zaměřen na spokojenost a důležitost faktorů vnitřního prostředí. Byl proveden formou dotazníku. Se souhrnnými výsledky byli zaměstnanci seznámeni v interním časopise Kraj 2/06 (viz Priloha 1_Zamestnanci_2006). Průzkum provedený v roce 2007 byl realizován za úplatu externí firmou na základě zadání kraje a jeho cílem bylo především zmapovat celkovou úroveň spokojenosti zaměstnanců a jejich postojů (viz Priloha 2_Zamestnanci_2007). Sběr dat probíhal formou dotazníku. Průzkumy spokojenosti veřejnosti: V roce 2006, v březnovém vydání krajského magazínu Okno do kraje, byla zveřejněna anketa zaměřená na hodnocení tohoto periodika jeho čtenáři, kterými jsou občané Zlínského kraje. Výsledky byly zveřejněny v čísle 5/2006 na str. 14 (archiv všech vydání je zveřejněn na Setření se uskutečnilo ve spolupráci s dodavatelem magazínu, komunikační agenturou HEXXA (vybrána na základě veřejné zakázky Vydávání krajského periodika Zlínského kraje). O počátku roku 2007 bylo zahájeno průběžné šetření na recepcích v sídle Zlínského kraje, kde mají klienti úřadu možnost vyplnit dotazník a vyjádřit se k úrovni služeb poskytovaných krajským úřadem výsledky byly zveřejněny v interním magazínu Kraj 2/2007, str. 13 (viz Priloha 3_Verejnost_2007). V letošním roce zatím nebyly dotazníky vyhodnoceny. Dotazník a výsledky byly vypracovány ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Uvedený průzkum je prováděn v rámci projektu Zlínského kraje Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Zlínském kraji, jehož součástí bylo Zpracování a realizace Komunikační strategie Zlínského kraje. V roce 2007, v březnovém Oknu do kraje se opět uskutečnila anketa hodnocení periodika pohledem 3

4 občanů výsledky byly stejně jako v předchozím roce zveřejněny ve vydání č. 6/2007 na str. 14 a šetření se uskutečnilo ve spolupráci s dodavatelem magazínu, komunikační agenturou HEXXA. Na konci roku 2006 a počátku roku 2007 byl proveden výzkum realizovaný společností AUGUR Consulting s. r. o., a to metodou UPE (Undercover Performance Evaluations), což znamená utajené hodnocení zaměstnanců, na základě zadání kraje. Hlavním cílem výzkumu bylo zajistit vedení krajského úřadu nezávislou zpětnou vazbu skutečného stavu způsobu chování, vystupování, dodržování pracovních norem a principů zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje v reálných situacích prostřednictvím vizitorů-návštěvníků krajského úřadu vystupujících v utajení Výsledky jsou uvedeny v souboru Priloha 4_Verejnost_ ) Souhrnné výsledky a závěrečně zprávy uskutečněných průzkumů. Bližší podrobnosti týkající se výše uvedených průzkumů, včetně souhrnných výsledků, Vám zasíláme přílohou tohoto dopisu, odkazy jsou uvedeny v předchozím bodě. V případě, že budete potřebovat jakékoliv další informace, obraťte se prosím telefonicky nebo elektronicky přímo na naše zaměstnance, kteří se touto problematikou zabývají: Ing. Martina Janochová, Odbor tiskový, tel.: , Mgr. Radka Dvořáčková, Odbor řízení lidských zdrojů, tel.: , 8/ Žádost o poskytnutí informace zaslání veškerých podkladů, na jejichž základě byla vypočtena prokazatelná ztráta z provozování autobusové dopravy, kterou uhradil Zlínský kraj společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se zaslání veškerých podkladů, na jejichž základě byla vypočtena prokazatelná ztráta z provozování autobusové dopravy, kterou uhradil Zlínský kraj společnosti ČSAD Uh. Hradiště, a. s. v letech Žadateli byly odeslány požadované informace. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 9/ Žádost o poskytnutí informace otázky týkající se využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, především měsíčně odpracovaných hodin, ceny za hodinu a kvality sližeb. Žadateli bylo odpovězeno ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 10/ Žádost o poskytnutí informace - kopie smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uherské Hradiště, a. s., na jejichž základě byly v letech tomuto subjektu z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání kopií smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uh. Hradiště, a. s., na jejichž základě byly v letech tomuto subjektu z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Žadateli bylo odpovězeno a smlouvy zaslány. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě včetně rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 4

5 11/ Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytování náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., za období od a uplatnění nároku kraje na regresní úhradu škody vůči úředníkům a jiným zaměstnancům kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se poskytování náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, za období od a uplatnění nároku kraje na regresní úhradu škody vůči úředníkům a jiným zaměstnancům kraje. Žadateli bylo odpovězeno. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje 12/ Žádost o poskytnutí informace týkající se udělení registrace nestátního zdravotnického zařízení, lékárně v Uherském Ostrohu, nám. Sv. Ondřeje 23, a osoby odborného zástupce v této lékárně. Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se udělení registrace nestátního zdravotnického zařízení, lékárně v Uherském Ostrohu, nám. Sv. Ondřeje 23, a osoby odborného zástupce v této lékárně. - rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - lékárny základního typu s místem provozování náměstí Sv. Ondřeje 23, Uherský Ostroh, bylo orgánem příslušným k registraci nestátního zdravotnického zařízení vydáno ke dni , - funkci odborného zástupce uvedeného nestátního zdravotnického zařízení vykonává RNDr. Jiřina Lukešová. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje 13/ Žádost o poskytnutí informace - kopie dopisu včetně příloh zaslaného hejtmanem kraje evropskému komisaři zodpovědnému za oblast životního prostředí ve věci záměru rychlostní silnice R55. Hejtmanovi Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace - kopie dopisu včetně příloh zaslaného hejtmanem kraje evropskému komisaři zodpovědnému za oblast životního prostředí ve věci záměru rychlostní silnice R55. Žadatel byl odkázán na zveřejněnou informaci na webu Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, že požadované poskytnuté přílohy byly mimořádně rozsáhlé, je zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje 14/ Žádost o poskytnutí informace týkající se mostních objektů v majetku krajů, měst a obcí. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla postoupena k přímému vyřízení žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K žádosti sdělujeme, že pouze bod 2 (, Kolik je celkem evidováno mostních objektů v majetku krajů a jaký je jejich stavební stav (1 7), zjištěný a evidovaný ke konkrétnímu datu (např. ke konci roku 2006 příp. roku jiného)? ) částečně spadá do kompetence Krajského úřadu Zlínského kraje. Na tento dotaz Vám uvádíme následující: Zlínský kraj vlastnil k celkem 712 mostů. Z tohoto počtu je hodnoceno stupněm I (, bezvadný ) 55 objektů, stupněm 2 (, velmi dobrý ) 50 objektů, stupněm 3 (, dobrý ) 133 objekty, stupněm 4 (, uspokojivý ) 276 objektů, stupněm 5 (, špatný ) 152 objekty, stupněm 6 (, velmi špatný ) 42 objekty a stupněm 7 (, havarijní ) 4 objekty. Podrobnější rozdělení dle jednotlivých okresů, stavu nosné konstrukce a 5

6 spodní stavby a vývoj průměrného hodnocení za roky Vám zasíláme v příloze. K dotazu v bodě 3 sdělujeme, že tuto evidenci Krajský úřad Zlínského kraje nevede a nevedl. Mostní objekty na místních komunikacích ve vlastnictví jednotlivých obcí spadají do kompetence těchto obcí. Z toho důvodu Vám doporučujeme, abyste se se žádostí o tyto informace obrátil přímo na jednotlivé obce. V bodech č. 1, 4, 5, 6 a 7 postoupíme Vaši žádost zpět k vyřízení Ministerstvu pro místní rozvoj. 15/ Žádost o poskytnutí informace týkající se množství komunikací, které jsou umístěny na pozemcích s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se množství komunikací, které jsou umístěny na pozemcích s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy. K žádosti o poskytnutí informace o komunikacích na pozemcích s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy, sdělujeme následující: V současné době vlastní Zlínský kraj (ZK) cca 1785 km silnic II. a lil. třídy. Z této délky má ZK zaměřeno a zpracován geometrický plán pro cca 350 km silnic (tj. 20 % sítě). Z této délky je majetkově kompletně vypořádáno cca 50 % tj. 175 km (cca 10 % z celkové délky silnic). Tato informace ovšem může být zavádějící, neboť v příčném řezu v jednom místě se může vyskytovat i několik vlastníků, takže může být např. polovina plochy silnice v daném místě vypořádána a druhá nikoli. Proto jsme zvolili jako srovnávací stav nikoli délku, ale plochu komunikace. V tomto případě celková potřebná plocha pozemků pod silnicemi činí cca m2, z toho ve vlastnictví ZKje cca m2, zbývá tedy vykoupit ještě cca m2. Jak už bylo výše uvedeno, má ZK zaměřeno pouze cca 20 % silnic, proto uvedené údaje o plochách komunikací byly stanoveny odborným odhadem a je nutno je tedy brát jako přibližné. Výše uvedené informace vycházejí z podkladů poskytnutých majetkovým správce silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, která uvedené údaje při své činnosti na úseku majetkové správy využívá. 16/ Žádost o poskytnutí informace týkající se výše odměny, která náleží členům zastupitelstva kraje za výkon funkce. Na základě žádosti o poskytnutí informace ohledně odměn za výkon funkce člena zastupitelstva kraje sdělujeme následující. Při poskytnutí odměn je nutno vycházet ze zákona č. 129/2009 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděcím předpisem k zákonu o krajích. Členové zastupitelstva kraje mohou být uvolnění nebo neuvolnění. Členům zastupitelstva kraje, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, přísluší za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva odměna ( 46 a 52 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.) ve výši stanovené prováděcím předpisem (nař. vlády č. 37/2003 Sb.]. Neuvolněným členům zastupitelstva kraje může být za výkon funkce poskytnuta odměna, rozhodne-li tak zastupitelstvo, a to v maximální výši stanovené prováděcím právním předpisem. ( 47 a 52 odst. 2 a 3 zákona č. 129/2000 Sb.). Konkrétní výše odměn pro územní samosprávné celky různé velikosti stanoví právě toto výše uvedené nařízení vlády. 17/ Žádost o poskytnutí informace týkající se obsahu protokolů z finančních kontrol provedených Zlínským krajem u ČSAD Uherské Hradiště, a. s., v letech Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se obsahu protokolů 6

7 z finančních kontrol provedených Zlínským krajem u ČSAD Uherské Hradiště, a.s., v letech Žadateli bylo sděleno, že tyto kontroly nebyly prováděny. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 18/ Žádost o poskytnutí informace týkající se sestavení plánu finančních kontrol prováděných Zlínským krajem u příjemců veřejných prostředků z rozpočtu Zlínského kraje v letech a uplatňování metodiky finančních kontrol. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se sestavení plánu finančních kontrol prováděných Zlínským krajem u příjemců veřejných prostředků z rozpočtu Zlínského kraje v letech a uplatňování metodiky finančních kontrol. Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 19/ Žádost o poskytnutí informace týkající se příjmů kraje z evropských rozpočtů, čerpání z rozpočtu kraje do žadatelem přesně specifikovaných oblastí a další dotazy týkající se kraje a úřadu. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se příjmů kraje z evropských rozpočtů, čerpání z rozpočtu kraje do žadatelem přesně specifikovaných oblastí a další dotazy týkající se kraje a úřadu. K uvedeným dotazům Vám sdělujeme následující: Ad 1) Jaké částky získal kraj z evropských rozpočtů v letech 2005, 2006 a 2007? 2005: dotace z evropských rozpočtů2, ,31 Kč 2006: dotace z evropských rozpočtů prostřednictvím kapitol SR ČR UZ 15434: 5, ,61 Kč UZ 13404: 13, ,44 Kč UZ 17453: 26, ,44 Kč UZ 17778: 33, ,35 Kč UZ 17780: ,00 Kč UZ 17490: ,60 Kč celkem: 79, ,44 Kč dotace z evropských rozpočtů 2, ,71 Kč 2007: dotace z evropských rozpočtů prostřednictvím kapitol SR ČR UZ 17453: 67, ,03 Kč UZ 17778: 66, ,00 Kč UZ 17490: ,00 Kč UZ 17811: ,00 Kč UZ 17780: 28, ,00 Kč UZ 17455: 1, ,00 Kč UZ 33439: 5, ,00 Kč UZ 15434: 4, ,49 Kč UZ 13404: 12, ,22 Kč UZ 33421: ,00 Kč celkem: 186, ,74 Kč dotace z evropských rozpočtů 4, ,96 Kč Ad 2) Jaká finanční částka z krajského rozpočtu pro rok 2007 byla uvolněna v rámci grantové politiky do 7

8 oblasti a) sportu, b) kultury, c) životního prostředí, d) cestovního ruchu? sport: neinvestiční dotace v celkové výši 3, ,60 Kč kultura: neinvestiční dotace v celkové výši 14, ,00 Kč investiční dotace v celkové výši 4, ,00 Kč životní prostředí: v rámci grantové politiky nic. cestovní ruch: 11, ,00 Kč Ad 3) Které projekty kterých organizací byly z těchto peněz (otázka 2) podpořeny a jakými částkami, a to v oblasti životního prostředí a sportu? Sport: Dotace na tělovýchovu a sport 2, ,00 z toho:neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - osobám ,00 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám80.000,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2, ,00 Obce ,00 Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže ,60 z toho:neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám ,00 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám ,00 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem ,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením ,00 Neinv. transfery církvím a naboženským společnostem 5.000,00 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím ,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Neinvestiční transfery obcím ,60 Ad 4) Jaké částky z krajského rozpočtu směřovaly do investic v oblasti dotační politiky podnikatelům a v oblasti činnosti neziskových organizací? Investiční transfery podnikatelským subjektům: 95, ,30 Kč Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím: 9, ,00 Kč Investiční transfery příspěvkovým organizacím: 447, ,93 Kč Ad 5) Kolik návrhů zákonů zastupitelstvo kraje odsouhlasilo a předložilo Poslanecké sněmovně v roce 2005, 2006 a 2007? Zastupitelstvo kraje odsouhlasilo a předložilo Poslanecké sněmovně celkem 2 návrhy zákonů 1 v roce 2005 a 1 v roce Ad 6) Jaký byl počet zaměstnanců krajského úřadu ke dni ? K uvedenému datu činil stav 437 zaměstnanců, přepočtený 425 zaměstnanců. Ad 7) Jaký byl procentuální podíl běžných výdajů kraje na výkon krajského úřadu v roce 2007? Běžné výdaje kraje na výkon KÚ 264, ,- Kč Celkové výdaje kraje 7.587, ,- Kč Procentuální podíl 3,49 % Ad 8) Jaká byla nezaměstnanost kraje v roce 2000, dále pak v letech 2005 až 2007? Jelikož tato problematika nespadá do působnosti krajského úřadu, uvedenými informacemi nedisponujeme a v tomto bodě Vaši žádost odkládáme. Uvedené údaje by měly mít k dispozici úřady práce a proto Vám doporučujeme obrátit se na Úřad práce ve Zlíně, viz Další informace zveřejněné Zlínským krajem na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, naleznete na (např. Závěrečné účty a rozpočty Zlínského kraje). Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje 20/ Žádost o poskytnutí informace týkající se smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uherské Hradiště, a. s., na základě kterých byly tomuto subjektu v letech z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se smluv uzavřených Zlínským krajem s ČSAD Uherské Hradiště, a. s., na základě kterých byly tomuto subjektu v letech z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuty finanční prostředky. Žadateli bylo odpovězeno na podaný dotaz. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 8

9 1/ Žádost o informace týkající se registrace nestátních zdravotnických zařízení MUDr. Ivan Dufek, IČ: a AREA MEDICA, spol. s r. o., IČ: Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se registrace nestátních zdravotnických zařízení MUDr. Ivan Dufek, IČ: a AREA MEDICA, spol. s r. o., IČ: Žadateli byly poskytnuty údaje z registračního spisu vedeného oddělením správních činností ve zdravotnictví k dotčeným subjektům včetně přiloženého úplného výpisu z veřejně přístupného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě a obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje 2/ Žádost o informace týkající se smluv o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, které byly uzavřeny mezi Zlínským krajem a Českými drahami, a. s. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se smluv o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, které byly uzavřeny mezi Zlínským krajem a Českými drahami, a. s. Žadateli byly poskytnuty texty požadovaných smluv. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě a obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. 3/ Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejných zakázek, zvláště zakázek malého rozsahu, realizovaných ze strany Zlínského kraje. 1. Jaký objem finančních prostředků byl Vaší institucí přerozdělen prostřednictvím institutu veřejné zakázky v průběhu let ? Prostřednictvím institutu veřejné zakázky byl v průběhu let přerozdělen objem finančních prostředků ve výši ,17 Kč. 2. Jaký podíl z tohoto objemu tvořily zakázky malého rozsahu? Z tohoto objemu tvořily zakázky malého rozsahu podíl 10 % ( ,36 Kč). 3. Jaký počet zakázek malého rozsahu jste zadali v uplynulém období ? V období byl počet zadaných zakázek malého rozsahu následující: Zadáváte zakázky malého rozsahu postupem platným pro podlimitní veřejné zakázky nebo mimo režim ZVZ? Zakázky malého rozsahu zadává Zlínský kraj postupem upraveným dle metodického pokynu MP/07/03/07 viz příloha č. 1, tedy mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 5. Podle jaké metodiky se řídíte při zadávání zakázek malého rozsahu; žádáme tímto o její zaslání. Zlínský kraj se při zadávání zakázek malého rozsahu řídí metodickým pokynem MP/07/03/07 viz příloha č Jak je organizačně zajištěn nákup zboží a služeb? Nákup zboží a služeb je organizačně zajištěn na základě metodického pokynu MP/07/03/07, popřípadě dle zákona, vypsáním výběrového, resp. zadávacího řízení. V případě, kdy předmět zakázky není problematické definovat elektronickým způsobem a nevede to k nadměrným komplikacím při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, je také využíváno elektronické tržiště. Na nákup kancelářských potřeb pro Zlínský kraj bylo využito elektronické tržiště společnosti B2B centrum a. s. v roce 2005, 2007, Jakou metodiku používáte pro stanovování hodnoty veřejné zakázky; žádáme tímto o její zaslání. 9

10 Zlínský kraj nemá žádnou metodiku pro stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky, protože výše uvedená problematika je řešena ustanoveními 13, 14, 15 a 16 zákona. 8. Jak je při zadávání zakázek malého rozsahu zajištěno plnění požadavků na účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě? Zajištění plnění požadavků na účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je na Zlínském kraji řešeno vhodně zvolenými hodnotícími kritérii pro výběr dodavatele. Tato kritéria jsou z převážné většiny matematicky hodnotitelné, pokud to předmět zakázky umožňuje. Tento postup má za cíl zamezit jakémukoliv manipulování s výsledky, které by mohly ovlivnit výběr dodavatele a tím i ekonomickou výhodnost nabídky pro zadavatele. Dále veškeré zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány na portálu Krajského úřadu a každý dodavatel má možnost se do takto zveřejněného výběrového řízení přihlásit a podat nabídku. 9. Byla u Vás v letech 2006 a 2007 provedena kontrola podle č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nebo dle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, která by se týkala zadávání veřejných zakázek; pokud ano, čeho se týkala a jaký měla výsledek? Nejvyšší kontrolní úřad se při kontrolách Zlínského kraje v dotčeném období (2005 a 2006) otázkami veřejných zakázek nezabýval. Jiné kontrolní orgány se dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, touto problematikou taktéž nezabývaly. Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje 4/ Žádost o poskytnutí informace týkající se zpracování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se zpracování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Žadateli bylo odpovězeno na podané dotazy ve všech bodech a byly poskytnuty požadované dokumenty. Vzhledem k tomu, že odpověď byla zaslána žadateli v listinné podobě a obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující její obsah. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 5/ Žádost o poskytnutí korespondence s Evropskou komisí ve věci rychlostní silnice R55. Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace týkající se korespondence s Evropskou komisí ve věci rychlostní silnice R55. Žadateli bylo zodpovězeno ve všech bodech. Vzhledem k tomu, že odpověď zaslána žadateli obsahovala rozsáhlé přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna tato doprovodná informace. 10

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na povinný subjekt obrátil žadatel se svou žádostí

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, 2 (1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky. (2) Sídlem Úřadu je Praha. (3) Úřad může užívat

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 V případě

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11KO485+! KUCBX00JN374 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 37517/2016 spisový znak: KHEJ 32487/2016/kakr/6 datum: 15.03.2016 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí

Více

Výroční zpráva Městského úřadu Česká Lípa dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015

Výroční zpráva Městského úřadu Česká Lípa dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015 Strana č.: 1/8 Výroční zpráva Městského úřadu za rok 2015 zpracovaná v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a se směrnicí Městského úřadu č. 6/2008. žádostí

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 3 Porušení některých

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 08. 04. 2015 Věc: Předkládá: Zpracoval: Návrh usnesení Zastupitelstvo města Doksy Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy - poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Důvodová zpráva: Kontrolované období bylo od do

Důvodová zpráva: Kontrolované období bylo od do Důvodová zpráva: Ministerstvo vnitra ČR provedlo u Olomouckého ve dnech 22. - 23. 6. 2016 kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Olomouckého dle ustanovení 86 a násl. zákona č. 129/2000

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sovětice, IČ: 00269581 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

Kč 70 % Výdaje na pořízení, doplnění a opravy prostředků sloužících v rámci jednotného systému varování a vyrozumění

Kč 70 % Výdaje na pořízení, doplnění a opravy prostředků sloužících v rámci jednotného systému varování a vyrozumění Výzva č. 2 k předkládání žádostí o dotaci z Programu Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji Podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje Číslo a název programu: 1 - Podpora

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017

Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017 Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017 Název dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017 (dále jen Protidrogový

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky)

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro vynakládání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů:

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 500/2004, správní

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Článek 1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Liberecký kraj jako orgán veřejné správy předkládá v souladu s ustanovením 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KŮOK/42879/2009/KŘ-K/7131 Č.j.: KUOK 2022/2010 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:5 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období

Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2017-2020 Metodika dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na období

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

1. K čemu dotazník slouží?

1. K čemu dotazník slouží? Dotazník investičních aktivit Povinná příloha žádosti o poskytnutí dotace Příloha č. 8 Podklad pro posouzení potřebnosti 1. K čemu dotazník slouží? Dotazník je jedním z podkladů pro hodnocení potřebnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu.

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu. Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

PŘÍKAZ REKTORA. č. 2/2017. I. Úvodní ustanovení. veřejná zakázka ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

PŘÍKAZ REKTORA. č. 2/2017. I. Úvodní ustanovení. veřejná zakázka ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, PŘÍKAZ REKTORA č. 2/2017 k zadávání veřejných zakázek ČVUT Č. j.: 0002/17/51937 I. Úvodní ustanovení Tento příkaz upravuje zadávání veřejných zakázek ČVUT (dále též jen zakázka či veřejná zakázka ) v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 1 5 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k

Více

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V Praze dne 9. srpna 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Ministerstvo zemědělství Č.j. 23012/2006-11000 Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu

Více

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu 300. sekretariát náměstka ministryně 301. oddělení pro řízení oběhu dokumentů 31. odbor personální 32. odbor bezpečnostní

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6. P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.2005 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

85. Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebního řízení nástavba objektu čp. 785, st. parc. č. 864/3 Staré Město, Praha 1

85. Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebního řízení nástavba objektu čp. 785, st. parc. č. 864/3 Staré Město, Praha 1 Přehled žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, podaných na Úřad městské části Praha 1 v roce 2013 85. Žádost o poskytnutí informace

Více

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. V Praze dne 28. května 2008 Vážení členové Konzultační skupiny, dovoluji si vám předložit k následné diskuzi návrhy zpracovatelů informací veřejného sektoru, tak jak byly prodiskutovány na platformě Iniciativy

Více

Příloha č. 25 k č. j. SVS/2016/ G. Způsob poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Příloha č. 25 k č. j. SVS/2016/ G. Způsob poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím Příloha č. 25 k č. j. SVS/2016/025833-G Způsob poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato příloha spisového řádu upravuje způsob poskytování informací

Více