Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1"

Transkript

1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

2 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rudice Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: (otisk úředního razítka) Pořizovatel: Městský úřad Uherský Brod Jméno a příjmení: Ing. Jiří Kolouch Funkce: Vedoucí oddělení ÚP Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) Jméno a příjmení projektanta: Ing. arch. Radoslav Špok Podpis: (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 2

3 1. TEXTOVÁ ČÁST (podle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. - Textová část) označení kapitola strana 1.a. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v 6 území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1.a.1. Širší vztahy 6 1.a.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály 6 1.a.3. Koordinace vzájemných vztahů se sousedními obcemi 6 1.a.4. Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 6 1.a.5. Vyhodnocení souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem ZÚR ZK 7 1.b. Údaje o splnění zadání 8 1.c. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení 11 předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 1.c.1. Zdůvodnění přijatého řešení 11 1.c.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků přijatého řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje na daném území 25 1.d. Informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení 30 vlivů na životní prostředí 1.e. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 1.e.1. Úvod 31 1.e.2. Výchozí podklady pro zpracování 31 1.e.3. Přírodní charakteristika 31 1.e.4. Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupené HPJ 31 1.e.5. Klimatická charakteristika 32 1.e.6. Charakteristika sklonitosti a expozice 33 1.e.7. Souhrnný přehled a výměra jednotlivých kultur a ostatních ploch v řešeném území 34 1.e.8. Souhrnný přehled struktury a záboru ZPF a PUPFL v navržených lokalitách dotčených urbanistickým řešením 34 1.e.9. Popis a zdůvodnění jednotlivých lokalit navržených pro odnětí ze ZPF a PUPFL 34 1.e.10. Investice do půdy 41 1.e.11. Znázornění hranice zastavěného území obce ke dni zpracování ÚP 41 1.e.12. Eroze půdy a navrhovaná protierozní opatření ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 3

4 2. GRAFICKÁ ČÁST Označení Název výkresu Měřítko II1 Koordinační výkres M 1:5000 II1a Koordinační výkres detail M 1:2000 II2 Výkres širších vztahů M 1: II3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1:5000 ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 4

5 POUŽÍVANÉ ZKRATKY: ÚPD územně plánovací dokumentace ÚP územní plán ÚPN SÚ územní plán sídelního útvaru ŽP životní prostředí ÚSES územní systém ekologické stability ZPF zemědělský půdní fond ČSÚ Český statistický úřad PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa OP ochranné pásmo BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka MŽP Ministerstvo životního prostředí ČSN česká technická norma ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky ZÚR ZK Zásady územního rozvoje Zlínského kraje HZÚO hlavní zastavěné území obce ZÚO zastavěné území obce K. Ú. katastrální území EVL evropsky významná lokalita ČOV čistírna odpadních vod ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav IP interakční prvek CHKO Chráněná krajinná oblast HPJ hlavní půdní jednotka STL středotlaký (plynovod) VTL vysokotlaký (plynovod) VN vysoké napětí DO dotčené orgány ORP obec s rozšířenou působností ÚPN VÚC ZK Územní plán velkého územního celku Zlínské aglomerace VKP významný krajinný prvek ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 5

6 1. ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU TEXTOVÁ ČÁST 1.a. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1.a.1. Širší vztahy Širší vztahy jsou graficky znázorněny výřezem ze ZÚR ZK v měřítku 1: ve výkresu II2 Výkres širších vztahů. Z hlediska širších vztahů je řešené území obce Rudice součástí České republiky, Zlínského kraje a okresu Uherské Hradiště. Obec Rudice se rozprostírá v údolí obklopeném kopci a lesy, v nadmořské výšce cca 300 metrů nad mořem, ve vzdálenosti přibližně 12 km severovýchodně od Uherského Brodu. Východní část k. ú. Rudice je součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR č. j /80, ze dne 3. listopadu 1980, o zřízení chráněné krajinné oblasti. CHKO je rozdělena do čtyř zón se stanovenými režimy, jejichž posláním je zachovat příznivý stav přírodního prostředí, kulturních a historických hodnot území a vytvářet předpoklady pro jejich další zlepšování. Obec Rudice je dále součástí mikroregionu Bojkovsko, jehož hlavním předmětem činnosti je všestranný rozvoj celého mikroregionu, v úzké součinnosti s mikroregionem Uherskobrodska, příhraničními mikroregiony, a partnerskými organizacemi Slovenska. Aktivity mikroregionu jsou zaměřeny zejména na regionální rozvoj a územní plánování, ochranu životního prostředí, odpadové hospodářství, rozvoj venkova nebo například na budování veřejné infrastruktury. Mikroregion Bojkovsko tvoří celkem 15 obcí. Obec Rudice je z hlediska širších dopravních vztahů napojena na silniční síť silnicí III/49510 (Nezdenice Rudice Přečkovice). Území leží mimo zájmy dopravy železniční, vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic a rychlostních silnic. V oblasti zásobování vodou je řešené území součástí vodárenské soustavy Luhačovice Stanovnice Syrákov Vlára Bojkovice. 1.a.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály Správní území obce tvoří pouze katastrální území Rudice. Obec sousedí s k. ú. Újezdec u Luhačovic, Šumice u Uherského Brodu, Biskupice u Luhačovic, Luhačovice, Záhorovice a Přečkovice. Celková výměra katastrálního území obce Rudice činí 767 ha. Spádovým centrem řešené oblasti je město Uherský Brod, a to především z pohledu pracovních příležitostí, občanské vybavenosti apod. Poloha obce v blízkosti města Uherský Brod vytváří předpoklady především pro rozvoj bydlení a ÚP se pro rozvoj těchto potenciálů snaží vytvářet optimální podmínky. 1.a.3. Koordinace vzájemných vztahů se sousedními obcemi Obec Rudice není srostlá s žádnou ze sousedních obcí, a je tak samostatným sídlem. V územním plánu jsou vymezeny trasy navrhovaných cyklotras, přičemž ÚP počítá s jejich návazností na katastrálním území Šumice u Uherského Brodu, resp. Přečkovice (viz výkres II1 Koordinační výkres). V Územním plánu Rudice jsou také vymezeny plochy jednotlivých skladebných prvků ÚSES, a to při dodržení metodických principů pro vymezení ÚSES. Územní plán počítá s návazností těchto prvků i na sousedních katastrálních územích. Územní plán navazuje na územní plány sousedních obcí (Uherský Brod, Šumice, Záhorovice, Luhačovice, Bojkovice, Biskupice u Luhačovic) a není s nimi v rozporu. 1.a.4. Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje Ve spolupráci s ústředními orgány státní správy a kraji pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj dokument Politika územního rozvoje České Republiky Tento dokument byl schválen dne usnesením vlády č Z hlediska rozvojových ploch nadmístního významu, ploch a ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 6

7 koridorů umožňujících umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, limitů využití území nadmístního významu a ploch pro veřejně prospěšné stavby nevyplývají, kromě obecně platných povinností pro zachování charakteru a ochrany hodnot území mimo rozvojovou oblast a rozvojovou osu, pro návrh Územního plánu Rudice žádné další konkrétní požadavky. Územní plán Rudice je v souladu s Politikou územního rozvoje, protože: - vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro soudržnost společenství obyvatel v území a pro hospodářský rozvoj, - vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, eroze apod.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, - vytváří územní podmínky pro realizaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině, - vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika), při zachování a rozvoji hodnot území, - při stanovování základního funkčního využití území zohledňuje jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a s ním související životní úroveň obyvatel. 1.a.5. Vyhodnocení souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem ZÚR ZK Správní území obce Rudice bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. Opatření obecné povahy ZÚR ZK vydalo Zastupitelstvo kraje dne usnesením č. 0761/Z23/08 a nabylo účinnosti dne Z návrhu ZÚR ZK vyplynul pro Územní plán Rudice následující požadavek: - plocha regionálního biokoridoru Hrabová - Valy (dle ZÚR ZK: PU127). Tento požadavek byl v Územním plánu Rudice upřesněn následujícím způsobem. Regionální biokoridor 156 Hrabová - Valy vede po hranici katastrálních území Rudice a Přečkovice. Dle současného stavu v území se však tento regionální biokoridor nachází pouze na k. ú. Přečkovice, a proto nebyl na k. ú. Rudice vymezen (viz výkres II1 Koordinační výkres ). Výřez ze ZÚR Zlínského kraje ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 7

8 1.b. Údaje o splnění zadání Územní plán Rudice je zpracován v souladu: - se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), - s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, zejména s přílohou č.7, která specifikuje obsah grafické a textové části územního plánu, - s Metodikou jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace Zlínského kraje. Splnění požadavků vyplývajících pro řešené území z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů: Územní plán Rudice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ÚPD vydanou krajem ZÚR ZK (nabytím účinnosti ZÚR ZK pozbyl ÚPN VÚC ZA platnosti), a také se všemi koncepčními a rozvojovými dokumenty na úrovni kraje, okresu a obce, které byly uvedeny ve schváleném zadání ÚP Rudice. Dne dále schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesení č. 0163/Z07/09 Plán oblastí povodí Moravy. Územní plán Rudice je v souladu také s tímto dokumentem. Splnění požadavků na řešení vyplývající z ÚAP: Požadavky na řešení vyplývající z ÚAP i z Průzkumů a rozborů byly řešeny, přičemž byla použita aktuální data předaná pořizovatelem v průběhu zpracování návrhu ÚP. Územní plán respektuje tyto limity ze zákonů a správních rozhodnutí: - ochranné pásmo silnice III. třídy, - ochranné pásmo vodovodů a kanalizace, - ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Luhačovice II. stupně II C, - vodní plochy a toky - VKP dle 3 zák. č. 114/1992 Sb., - oprávněný prostor pro správu vodního toku, - investice do půdy plocha odvodněná, - ochranné pásmo STL plynovodu, - bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, ochranné pásmo objektu na VTL plynovodu, - ochranné pásmo el. vedení VN, ochranné pásmo objektu na el. vedení VN, - EVL Natura 2000, - nemovité kulturní památky vyhlášené, - CHKO Bílé Karpaty, I. IV. zóna CHKO, - pozemky určené k plnění funkcí lesa - VKP dle 3 zák. č. 114/1992 Sb., - ochranné pásmo 50 m od kraje lesa. Splnění požadavků na rozvoj území obce: V Územním plánu Rudice jsou zapracovány požadavky na rozvoj území obce a je vymezen optimální počet ploch vhodných k zástavbě rodinnými domy, a to při zachování urbanistického rázu obce. ÚP navrhuje také nové plochy smíšeného využití, občanského vybavení, výroby a skladování, dle rozvojových záměrů obce. Splnění požadavků na plošné a prostorové uspořádání obce (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny): V Územním plánu Rudice jsou zapracovány požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, přičemž: - je vymezeno zastavěné území dle 58 stavebního zákona, - je stanoveno jasné členění funkčních ploch v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., 3-19, - ÚP vychází ze stávající struktury osídlení a ze schválené ÚPD a zachovává kulturní, historické, urbanistické a přírodní hodnoty území, ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 8

9 - jsou vymezeny a upřesněny prvky ÚSES, - u ploch, které to umožní s ohledem na předpokládané využití, stanovuje ÚP základní výškové a prostorové parametry nové výstavby. Splnění požadavků na řešení veřejné infrastruktury: V Územním plánu jsou zapracovány požadavky na řešení veřejné infrastruktury (dopravní i technické infrastruktury), přičemž ÚP: - navrhuje rozšíření některých stávajících místních komunikací, a pro zpřístupnění rozvojových lokalit bydlení navrhuje plochy veřejných prostranství, které umožní realizaci nových místních komunikací, - řeší dopravu v klidu, a také dopravu cyklistickou (cyklistické trasy), - navrhuje prodloužení vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické sítě do všech rozvojových lokalit, - navrhuje plochy pro novou čistírnu odpadních vod a sběrný dvůr. Územní plán Rudice je zpracován s ohledem na stávající stav odpadového hospodářství a kapacity, resp. možnosti rozvoje stávajícího občanského vybavení. Územní plán respektuje stávající plochy veřejné zeleně a parků a v případě potřeby navrhuje jejich rozšíření. Splnění požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území: V Územním plánu jsou respektovány požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, a to jak z hlediska historických a kulturních památek, tak také z hlediska přírodních podmínek, s výjimkou následujícího bodu: - řešením ÚP Rudice dochází k záboru PUPFL, a to návrhem plochy DS 33 (v minimálním rozsahu 79m 2 ), která je vymezena pro realizaci nové účelové komunikace a návrhem plochy výroby a skladování V 34 (v minimálním rozsahu 2050 m 2 ). Splnění požadavků na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace: V Územním plánu Rudice jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby (účelové komunikace, kanalizace, protierozní příkop, sběrný dvůr, ČOV, el. vedení VN) a veřejně prospěšná opatření (skladebné prvky ÚSES). Asanace nejsou územním plánem navrhovány. Splnění požadavků vyplývajících ze zvláštních právních předpisů: V Územním plánu Rudice jsou zapracovány požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, přičemž: - jsou v ÚP zapracovány požadavky civilní ochrany k územnímu plánu, - ÚP respektuje evidovaná sesuvná území pasivní SDP 2858, 2859 a 2860, - je respektováno stávající poddolované území PDÚ 4413 v jihovýchodní části k. ú. Rudice, - jsou územním plánem navržena vhodná protierozní opatření. Splnění požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území: V Územním plánu Rudice jsou zapracovány požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, přičemž: - je v ÚP zhodnocen nesoulad umístění plánované ČOV a trasy hlavní kanalizační trasy dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, dosud platného ÚPN SÚ Rudice a záměru navrženým ze strany obce, - je územním plánem zhodnocen střet záměru vybudovat trasu hlavní kanalizační stoky s ostatními záměry v této části řešeného území. ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 9

10 - na území, které nebylo řešeno v původní ÚPD, řeší Územní plán Rudice vhodné funkční vymezení ploch, vyznačuje dopravní i technickou infrastrukturu, vodní toky a plochy, další hodnotné nebo důležité prvky životního prostředí, a také všechny prvky ÚSES. - územní plán prověřil reálnost záměrů vedení tras cyklistických stezek, případně cyklistických tras a navrhl nové cyklotrasy ve směru k obci Šumice a cyklotrasu směrem na k. ú. Přečkovice. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií: V Územním plánu Rudice není požadováno prověření využití řešeného území formou vypracování územně plánovacího podkladu územní studie. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem: V Územním plánu Rudice není požadováno vypracování regulačního plánu. Splnění požadavků na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území: V území zahrnutém do systému Natura 2000 EVL bylo v Územním plánu Rudice ponecháno stávající využití. Počet výkresů byl oproti zadání optimalizován tak, aby došlo ke zlepšení vypovídací hodnoty jednotlivých výkresů. S ohledem na charakter osídlení a velikost vlastního sídla jsou vymezovány i plochy, které jsou menší než 0,2 ha. Závazná část ve formě regulativů je součástí textové části ÚP. Územní plán Rudice je zpracován v souladu s následujícími dokumenty: - Pravidla pro zadávání dokumentů v digitální podobě s důrazem na oblast geodat. - Jednotný postup digitálního zpracování územního plánu obce pro GIS. - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje. Ze schváleného zadání nevyplynul požadavek na zpracování konceptu. Proto je dalším stupněm zpracování návrh územního plánu. V průběhu rozpracovanosti návrhu Územního plánu Rudice proběhly min. 2 pracovní výbory s pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem obce. Návrh Územního plánu Rudice je zpracován v souladu se schváleným zadáním Územního plánu Rudice (s výjimkou bodu ohledně záboru PUPFL) a obsahuje zapracované pokyny ze zadání a z projednání s DO. ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 10

11 1.c. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 1.c.1. Zdůvodnění přijatého řešení Při vymezování zastavěného území se vycházelo z hranice současně zastavěného území obce, obsažené v dosud platném ÚPN SÚ Rudice. Hranice byla doplněna na základě údajů katastru nemovitostí a skutečností zjištěných průzkumem území ve smyslu právní úpravy ( 58 zákona č. 183/2006 Sb.) a koordinována s údaji z ÚAP pro ORP Uherský Brod ke dni Zastavitelné plochy se vymezují pro zabezpečení vyváženého rozvoje obce, zejména doplněním funkcí bydlení, občanské vybavení, výroba a skladování, s nezbytným rozvojem dopravní a technické infrastruktury. Zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech jsou vymezeny rovnoměrně pro celé území obce, resp. v těsné návaznosti na zastavěné území obce. Při stanovování koncepce se vycházelo jak z historicky vzniklé urbanistické struktury, tak ze zájmu o výstavbu rodinných domů v řešeném území. Vymezení zastavitelných ploch občanského vybavení, ploch smíšených výrobních a ploch výroby a skladování vychází ze zhodnocení dosavadního vývoje obce. Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného rozvoje území. Plochy přestavby se vymezují k obnově či opětovnému využití, v současné době neefektivně využívaných částí, zastavěného území. V řešeném území se vymezují plochy přestavby pro rozvoj občanského vybavení, technického zabezpečení obce, ploch smíšených výrobních a ploch pro veřejná pohřebiště a související služby. V zastavěném území se předpokládá průběžná obnova stavebního fondu v souladu se stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. a) Obyvatelstvo a bytový fond Důvodem přijatého řešení je především posílení funkce bydlení prostřednictvím ploch pro nové rodinné domy a vytvoření harmonického prostředí pro obyvatele obce v souladu s ochranou hodnot území. Nejrozsáhlejší plochy bydlení vymezuje ÚP východně a severovýchodně od HZÚO. Pro zajištění dostatečného počtu ploch pro bydlení byly dále využity proluky uvnitř HZÚO. Uvedené řešení tak zajistí přirozený rozvoj sídla, přičemž bude zároveň zachován tradiční výraz původní zástavby. Hustota osídlení: Při celkovém počtu 460 obyvatel (dle ČSÚ k ) a katastrální výměře obce 767 ha, dosahuje obec Rudice hustoty obyvatelstva 60 obyvatel/km 2. Srovnáním s hustotou obyvatelstva ve Zlínském kraji (které činí 150 obyvatel/km 2 ) je v řešeném území patrný vysoký podíl extravilánové složky. Vývoj počtu obyvatel (v období ): Rok: Počet obyvatel: ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 11

12 Z uvedeného populačního vývoje je patrné, že počet trvale bydlících obyvatel v obci Rudice v průběhu minulého století převážně klesal, přičemž svého maxima dosáhl ve třicátých, resp. v šedesátých letech minulého století. Poté docházelo většinou k poklesu obyvatelstva, ovšem v uplynulých pěti letech počet obyvatel spíše stagnoval a pohyboval v rozmezí hodnot obyvatel. Domovní a bytový fond: Nejrozšířenější formou bydlení v obci je bydlení v řadových a samostatně stojících rodinných domech. Bytový dům se nachází v západní části HZÚO. Vzhledem k nedostatku volných ploch pro výstavbu nových rodinných domů v obci Rudice bylo nutné navrhnout dostatečný počet lokalit pro jejich budoucí výstavbu. Vývoj počtu trvale obydlených domů, bytů a průměrný počet obyvatel na byt: Rok: Počet trvale obydlených domů: Počet trvale obydlených bytů: Průměrný počet obyvatel na byt: , , , ,9 Stáří domovního fondu (k ): Období: Počet bytů v domech, postavených v daném období: do roku Dle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 vyplývají pro obec Rudice následující údaje: - počet neobydlených domů: 51, - počet neobydlených bytů: 51, - průměrné stáří domů 39,2 let. Prognóza dalšího vývoje počtu obyvatelstva bude závislá na vývoji věkové struktury obyvatel v obci a s ní související přirozené obměně a na migračních tendencích. Pravděpodobně nejvyšší vliv bude mít faktor pracovního dojíždění do okolních sídel a s tím spojené nároky na bydlení a nabídku občanské vybavenosti. Na základě Projekce obyvatelstva České republiky, kterou vypracoval ČSÚ, byl stanoven výhledový počet obyvatel v obci Rudice. Tato prognóza předpokládá v roce 2015 nárůst počtu obyvatel cca o 2 % a v roce 2025 zvýšení o 4 % oproti roku ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 12

13 Výhledová potřeba bytového fondu v obci Rudice: Posuzovaný parametr Rok: Výhledový počet obyvatel: Odhad průměrného počtu osob na byt: 2,7 2,5 Potřeba bytů v návrhovém období: Přirozený úbytek bytového fondu: Celková potřeba bytového fondu: Pozn.: Průměrný počet osob na byt byl určen extrapolací hodnot, zjištěných ČSÚ v uplynulých 30 letech. Nárůst počtu obyvatel v obci bude do jisté míry závislý na možnostech nové výstavby bytů v rodinných domech, což ÚP plně respektuje. Navržení dostatečného počtu ploch pro bydlení je jedním z účinných nástrojů jak dosáhnout udržení a následně zvyšování počtu obyvatel v obci. Počet obyvatel má vliv na občanskou vybavenost, rozvoj školství a podnikatelských aktivit, péči o mládež, o mladé rodiny a seniory. Navržené plochy bydlení nejsou primárně určeny pouze pro obyvatele obce Rudice, ale i pro zájemce z širšího okolí. Rozvojové plochy bydlení jsou navrhovány na plochách přilehlých k zastavěnému území. Největší rozvoj bydlení je plánován východně od HZÚO Rudice (plochy BI 6, 8, 9, 11) a v severovýchodní části obce (plochy BI 1, 2). Ve volné krajině nejsou nové plochy bydlení navrhovány. Plochy pro bydlení individuální - BI Návrhové plochy: BI 1, 2 tyto plochy bydlení se nachází při severovýchodním okraji HZÚO, podél stávající silnice III. třídy. Pro dopravní dostupnost navrhované lokality bude využita stávající silnice III. třídy. Inženýrské sítě jsou již k plochám přivedeny. Obě plochy byly převzaty z předchozího územního plánu. BI 6, 8, 9, 11 - tyto plochy bydlení se nachází ve východní části mimo HZÚO, přičemž na něj navazují. Lokalita bude přístupná pomocí místní komunikace navržené na ploše P* 23. Územní plán v řešené lokalitě navrhuje novou kanalizaci a plynovod (vodovod je již zaveden). V případě návrhové plochy BI 6 je nutno respektovat ochranné pásmo el. vedení VN, které do této plochy zasahuje. Všechny návrhové plochy bydlení v této lokalitě byly přebrány z předchozího územního plánu. Údaje o návrhových plochách bydlení: Označení plochy pro bydlení: Plocha (ha): Předpokládaný počet bytů: BI 1 0, BI 2 0, BI 6 1, BI 8 0, BI 9 0, BI 11 0, Plochy bydlení, které jsou v HZÚO zakresleny jako stávající, a které je také možné cca 3,1 ha 27 využít pro výstavbu rodinných domů (např. proluky) Celkem cca 7,1 ha 55 Pozn.: Předpokládaný počet bytů je pouze orientační. ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 13

14 Přehledné shrnutí údajů o bytovém fondu do roku 2025: Požadavky na zajištění dostatečného bytového fondu budou v posuzovaném období zajištěny jak navrženými plošnými rezervami pro individuální bytovou výstavbu rodinných domů, tak i rezervami ve stávajícím bytovém fondu. Posuzovaný rok (období): Sledovaný parametr: Počet: 2001 Počet domů 197 Počet trvale obydlených domů 146 Počet bytů 216 Počet trvale obydlených bytů 165 Počet bytů sloužících k rekreaci Předpokládaný úbytek bytového fondu 30 do roku 2025 Předpokládaný počet nových bytových jednotek 55 Celkový počet bytů v řešeném území, včetně neobydlených (po odečtu bytů sloužících k rekreaci a úbytku bytového fondu) rok 2025 Průměrný počet osob na byt 2,5 do roku 2025 Maximální kapacita území 595 obyv. Případný nepředvídatelný rozvoj řešeného území pokryje urbanistická rezerva 5 % z navrhovaného počtu obyvatel (viz následující tabulka). Navrhovaný počet Navrhovaný počet obyvatel, Rok: Urbanistická rezerva 5 %: obyvatel: včetně urbanistické rezervy: Z předchozího textu a tabulek vyplývá, že jsou v řešeném území navrženy dostatečné plochy pro bydlení, které uspokojí poptávku po bydlení do roku 2025, včetně urbanistické rezervy. 238 b) Občanská vybavenost Občanská vybavenost je jednou ze základních funkčních složek sídel, která určuje standard životní úrovně obyvatel a jeho životní styl. Do občanského vybavení řadíme ty objekty, které slouží k periodickým potřebám obyvatel. Územní plán navrhuje šest nových ploch občanské vybavenosti, dále jednu plochu pro veřejná pohřebiště a související služby a jednu plochu pro tělovýchovu a sport. Další rozvoj občanské vybavenosti bude závislý na společenské poptávce, finančních možnostech a na podnikatelských aktivitách. Plochy občanské vybavenosti - O Územní plán navrhuje výrazný rozvoj občanské vybavenosti v obci (rozhledna, skanzenový dům, rozšíření hřbitova apod.). Návrhová plocha: O 12 jedná se o plochu v severozápadní části HZÚO, která je územním plánem navržena pro rozšíření stávajícího multifunkčního domu (objekt bývalé základní a mateřské školy). Dopravní dostupnost zajistí stávající obslužná místní komunikace. Inženýrské sítě jsou v této lokalitě již zavedeny. ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 14

15 O 15 plocha se nachází v severní části obce mimo HZÚO. Jedná se o plochu pro novou rozhlednu, jejíž dopravní dostupnost zajistí účelová komunikace navržená na ploše DS 42. O 22, 24, 26 jedná se o plochy v severní části HZÚO. Napojení na dopravní, resp. technickou infrastrukturu bude řešeno pomocí stávajících místních komunikací, resp. pomocí stávajících inženýrských sítí. Plocha O 22 je navržena pro rozšíření hasičské zbrojnice, plocha O 24 umožní realizaci muzea (skanzenový dům) a plochu O 26 navrhuje územní plán pro rozšíření zázemí obecního úřadu. Návrhové plochy O 24 a O 26 byly převzaty z předchozího územního plánu, plocha O 22 byla oproti zákresu v předchozím územním plánu rozšířena. V případě návrhové plochy O 22 je dále nutno respektovat ochranné pásmo el. vedení VN, které do této plochy zasahuje. O 32 plocha v centrální části uvnitř HZÚO, která umožní pořádání kulturních akcí v obci. Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno pomocí nově navržené plochy P* 16, která umožní realizaci nové místní komunikace. V řešené lokalitě jsou již inženýrské sítě zavedeny, s výjimkou kanalizace, která je zde nově navržena. Plochy pro veřejná pohřebiště a související služby - OH Návrhové plochy: OH 27 jedná se o plochu v severozápadní části uvnitř HZÚO. Plocha umožní rozšíření stávajícího hřbitova východním směrem. Plocha byla převzata z předchozího územního plánu. Plochy pro tělovýchovu a sport - OS Hlavní plochy pro sport zůstávají i nadále v jižní části obce a ÚP navrhuje v dané lokalitě jejich rozšíření. Návrhové plochy: OS 25 plocha v jižní části HZÚO. Plocha rozšiřuje stávající plochy pro tělovýchovu a sport (fotbalové hřiště) a bude napojena na dopravní infrastrukturu pomocí nově navržené účelové komunikace na ploše DS 30. Plocha byla převzata z předchozího územního plánu. c) Ekonomický rozvoj Dle údajů ČSÚ (z roku 2001) vyjížděla za prací mimo obec více než 1/2 obyvatel, z celkového počtu 209 ekonomicky aktivních obyvatel. Převážná část obyvatel dojížděla za zaměstnáním do okolních obcí, v rámci okresu. Ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří za zaměstnáním mimo obec nevyjížděli, byli zaměstnání především v místních podnikatelských činnostech a službách. Potřeba a zvýšení počtu pracovních sil v obci bude v budoucnosti záviset na celkovém oživování ekonomiky a rozvoji blízkého okolí i celého regionu. Vznikem nových ploch výroby a skladování, ploch pro zemědělskou a lesnickou výrobu a ploch smíšených výrobních na území obce může dojít ke snížení počtu obyvatel Rudic vyjíždějících za prací. Plochy výroby a skladování - V Územní plán navrhuje nové plochy výroby a skladování, které umožní další rozvoj průmyslové a zemědělské výroby v obci. Tyto plochy jsou navrhovány v návaznosti na stávající plochy výroby a skladování, a to v blízkosti areálu firmy TOKO v jižní části řešeného území a v blízkosti areálu zemědělského družstva v západní části HZÚO. Návrhové plochy: V 34, 39 tyto plochy výroby a skladování jsou navrženy v jižní části k. ú. Rudice a navazují na stávající plochu výroby a skladování. Plocha V 39 je dostupná pomocí stávající silnice III. třídy, pro zajištění dopravní dostupnosti návrhové plochy V 39 je v ÚP navržena plocha DS 33, která umožní ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 15

16 realizaci nové účelové komunikace. Inženýrské sítě (plynovod a vodovod) jsou v řešené lokalitě zavedeny. Plocha V 34 byla převzata ze změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Rudice. V 40 plocha navržená západně od stávajícího zemědělského družstva, umožňující jeho rozšíření. Plochy smíšené výrobní - SP Návrhové plochy: SP 13 plocha se nachází v západní části obce, uvnitř a částečně i mimo HZÚO a vymezuje stávající areál firmy INREKA PLOŠINY (v původním územním plánu se jednalo o plochu výroby a skladování), včetně jeho rozšíření směrem na západ. Plocha je dopravně dostupná ze stávající silnice III. třídy, inženýrské sítě jsou zde zavedeny. SP 14 plocha je navržena jižně od HZÚO a přímo na něj navazuje. Plocha umožní další rozvoj podnikatelské činnosti na území obce. Plocha je dopravně dostupná pomocí stávající silnice III. třídy, inženýrské sítě jsou v řešené lokalitě již zavedeny. V případě výstavby bude na této ploše nutno respektovat redukční tlakovou stanici a vodovod přívodní řad PVC 90, který se zde nachází (včetně ochranného pásma). d) Rekreace a cestovní ruch V Územním plánu Rudice nejsou navrženy žádné nové plochy rekreace. V případě nárůstu potřeby ubytovacích kapacit je možná například výstavba nových objektů ve vybraných plochách občanské vybavenosti. e) Dopravní infrastruktura Doprava všeobecně zajišťuje základní provozní vazby mezi jednotlivými funkčními složkami v území. Z hlediska typu dopravní cesty se řešeného území dotýkají zájmy dopravy silniční, a to: o motorové dopravy - ve formě silnice III. třídy, místních a účelových komunikací (včetně dopravy v klidu), o dopravy pěší - síť chodníků v přidruženém prostoru místních komunikací. Doprava železniční, lodní a letecká - není zastoupena. Silnice Silnice jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, určené k užití silničními vozidly, jinými vozidly a chodci. Katastrálním územím Rudice prochází v současnosti pouze silnice III/49510 (Nezdenice Rudice Přečkovice), která v obci Nezdenice vyúsťuje ze silnice II/495 a na k. ú. Rudice přichází z jihovýchodu, dále prochází zastavěným územím obce, kde se stáčí opět směrem na východ, načež opouští HZÚO a pokračuje severovýchodním směrem na k. ú. Přečkovice. Tato dvoupruhová a obousměrná pozemní komunikace zajišťuje především dopravní spojení s okolními obcemi, soustřeďuje hlavní dopravní zátěž (včetně autobusové dopravy) a pro obec Rudice má zásadní význam. V současné době je silnice v řešeném území stabilizována a rozsáhlejší úpravy se nepředpokládají. Silnice je ve vlastnictví Zlínského kraje. Celostátní sčítání dopravy, které zpracovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, nebylo pro malý dopravní význam na silnici III/49510 prováděno. Celoroční průměrné intenzity vozidel za 24 hodin na silnicích v okolí obce Rudice jsou patrné z následující mapy (dle podkladů ŘSD ČR). ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 16

17 K ochraně silnic a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obce slouží silniční ochranná pásma, která jsou stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. V případě silnice III. třídy činí, dle výše zmíněného zákona, silniční ochranné pásmo 15 metrů od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu. Místní komunikace Místní komunikace jsou pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce. Vlastníkem je podle zákona obec. V obci Rudice navazují místní komunikace na silnici III. třídy a vytváří tak základní komunikační síť. Stávající místní komunikace ponechává ÚP v současném stavu s minimálními úpravami. Územní plán dále navrhuje nové místní komunikace, které zabezpečí kvalitní dopravní dostupnost nově navrhovaných ploch pro bydlení. Navržené místní komunikace budou součástí ploch veřejného prostranství P* 16 a P* 23. Rozhledové poměry na křižovatkách byly v zastavěném území obce Rudice posouzeny pomocí rozhledových trojúhelníků dle ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, resp. ČSN Projektování místních komunikací. V případě nedostatečných rozhledových poměrů na místních komunikacích je zapotřebí zvážit odstranění clonících objektů, případně pomocí dopravních opatření (např. úprava průjezdu křižovatkou) nebo místní úpravou provozu (dopravní značky, dopravní zrcadla) zlepšit podmínky pro bezpečnost silničního provozu. Jedná se především o křižovatku silnice III/49510 s místní komunikací zajišťující přístup k nově navrhovaným plochám bydlení (východně od HZÚO) a o napojení příjezdové komunikace k zemědělskému družstvu na silnici III/ U obou nevyhovujících lokalit se jako optimální dopravní opatření pro zajištění dostatečného rozhledu (dle výše uvedené normy) nabízí umístění dopravní značky P6 Stůj, dej přednost v jízdě!. Účelové komunikace Účelové komunikace jsou pozemní komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele. Vlastníkem může být fyzická nebo právnická osoba. Na k. ú. Rudice se v současné době nachází také značné množství nezpevněných, ale i zpevněných polních a lesních cest, které spadají mezi účelové komunikace. ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 17

18 V ÚP jsou vyznačeny všechny zpevněné účelové komunikace, a také významné nezpevněné účelové komunikace. Ostatní účelové komunikace (polní a lesní cesty) jsou součástí okolních ploch (plochy Z, K popř. L) a v grafické části ÚP jsou zobrazeny pomocí parcelní kresby. Územní plán navrhuje plochu DS 78 pro vymezení trasy účelové komunikace dle skutečného stavu, a dále plochy DS 28, 30, 33, 41, 42, 43, 44, 49 pro realizaci nových zpevněných účelových komunikací. Doprava v klidu Dopravu v klidu je možné (dle ČSN Projektování místních komunikací, resp. ČSN Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ) rozdělit na plochy odstavné a parkovací. Odstavné plochy v obci Rudice se v současné době jedná především o odstavování vozidel v blízkosti rodinných domů. Parkovací plochy v případě obce Rudice jde zejména o parkovací plochy u hřbitova, obecního úřadu a budov občanské vybavenosti. Kapacita stávajících parkovišť: Počet Významný objekt parkovacích Pozn.: v blízkosti parkoviště: míst: hřbitov, kostel 10 kolmá parkovací stání Obecní úřad 3 podélná parkovací stání Územní plán ponechává beze změny stávající odstavné a parkovací plochy a v blízkosti budov občanské vybavenosti navrhuje nové plochy pro dopravu v klidu v centru obce, které budou součástí veřejných prostranství. Územní plán navrhuje také parkovací plochy u fotbalového hřiště v rámci stávající plochy OS. Počet parkovacích a odstavných stání musí odpovídat požadavkům ČSN (Projektování místních komunikací) pro stupeň automobilizace 1:2,5. Dle této normy je zapotřebí pro všechna zařízení občanské vybavenosti zajistit dostatečný počet parkovacích stání, závislý na účelových jednotkách. Cyklistická doprava Pozemní komunikace určené k pohybu cyklistů je možné rozdělit na cyklistické trasy (cyklotrasy) a na cyklistické stezky (cyklostezky). Cyklistické trasy vedou po pozemních komunikacích, které jsou upravené dopravním značením, případně i stavebně, pro provoz cyklistů. Z hlediska zákona není cyklotrasa druhem komunikace, ale jedná se pouze o souvislé označení komunikací dopravním značením pro cyklisty (IS 19 IS 21). Cyklotrasy jsou v systému Klubu českých turistů (KČT) dále děleny do čtyř tříd a označovány jedno až čtyřmístnými čísly. Vedou především po místních a účelových komunikacích s nízkou intenzitou provozu. Cyklistické stezky jsou pozemní komunikace, které jsou pomocí svislého (resp. vodorovného) dopravního značení určeny pro pohyb chodců a cyklistů nebo výhradně pro jízdu cyklistů. V současné době neprochází řešeným územím žádná cyklostezka ani cyklotrasa, a cyklisté tak využívají především silnici III. třídy, místní a účelové komunikace. Další rozvoj cyklistické dopravy je proto realizován formou nabídky nově navržených cyklotras, které na katastrální území Rudice přichází z jihu z k. ú. Šumice u Uherského Brodu (po silnici III/49510 a podél potoka Ovčírka), pokračují zastavěným územím obce, a dál směrem na severovýchod (na k. ú. Přečkovice). Územní plán počítá s návazností cyklotras na obou sousedních katastrálních územích. ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 18

19 Pěší doprava Pohyb pěších se odehrává především na chodnících podél silnice III. třídy, popř. v hlavním dopravním prostoru ostatních místních komunikací. U nově navržených ploch veřejného prostranství, které to svými šířkovými parametry dovolí, navrhuje ÚP také výstavbu chodníků pro pohyb chodců. Jedná se především o plochy veřejných prostranství v blízkosti nově navržených ploch bydlení ve východní části obce. Železniční doprava Katastrálním územím Rudice neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční zastávka se nachází v cca 4 km vzdálené obci Nezdenice, kudy prochází celostátní, neelektrizovaná, jednokolejná železniční trať č. 341 (Staré Město u Uherského Hradiště Vlárský Průsmyk). Veřejná autobusová doprava Dopravní obslužnost obce zajišťují autobusové linky ČSAD Uherské Hradiště, které jsou vedeny po silnici III/ Na katastrálním území Rudice se pro oba směry nachází 5 autobusových zastávek: 1. Rudice, obalovna 2. Rudice, dol. konec 3. Rudice, střed. 4. Rudice, Obecní úřad 5. Rudice, točna Jak již název poslední zmiňované autobusové zastávky napovídá, Rudice, točna je konečná autobusová zastávka a pro otáčení autobusů slouží v její blízkosti točna. Časová dostupnost autobusových zastávek byla hodnocena pomocí izochrony časové dostupnosti o poloměru 400 metrů (odpovídá době chůze 5 minut, při rychlosti 4,8 km/h), která pokrývá téměř celé zastavěné území obce Rudice, včetně návrhových ploch bydlení. Plochy pro silniční dopravu - DS: Návrhové plochy: DS 28 tato plocha je navržena pro účelovou komunikaci severovýchodně od HZÚO. Plocha je vymezena v místech stávající vyježděné cesty, která zajišťuje dopravní dostupnost ke stávajícím plochám bydlení. DS 30 jedná se o plochu, která je navržena pro novou účelovou komunikaci jihovýchodně od HZÚO. Plocha je vymezena opět v místech stávající vyježděné polní cesty. DS 33 plocha je navržena v jižní části k. ú. Rudice, a to pro zajištění dopravní dostupnosti nově navržené plochy výroby a skladování V 39. DS 41 tato plocha je navržena ve východní části řešeného území v místě stávající vyježděné polní cesty a spojuje jižní a severní úsek silnice III/ Ve výhledu se počítá se zpevněním této účelové komunikace a ÚP zde navrhuje také vedení nové cyklotrasy. DS 42 tato plocha je vymezena pro realizaci účelové komunikace severně od HZÚO, která zajistí dopravní dostupnosti k nově navrhované ploše občanského vybavení O 15 (rozhledna). DS 43, 44 tyto plochy jsou navrženy pro realizaci nových účelových komunikací v severovýchodní části obce, mimo ZÚO. DS 49 tato plocha je navržena pro zajištění přístupu ke stávající ploše bydlení severovýchodně od HZÚO. ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 19

20 DS 78 tato plocha pro silniční dopravu vymezuje účelovou komunikaci dle stávající situace, východně od HZÚO. Plochy veřejných prostranství P* Veřejným prostranstvím se rozumí celý prostor místních komunikací, a to jak hlavní dopravní prostor, tak i přidružený prostor, včetně veřejné zeleně, který slouží obecnému užívání. Navrhované plochy veřejných prostranství většinou korespondují s návrhovými plochami bydlení a jsou určeny pro zajištění dopravní dostupnosti k pozemkům a stavebním objektům (vybudování přístupových místních komunikací) a pro umístění nezbytných inženýrských sítí. Návrhové plochy: P* 16 tato plocha je vymezena jihozápadně od návrhové plochy BI 6, a umožňuje snazší dostupnost z nově navrhované lokality bydlení (ve východní části obce) k objektům občanského vybavení v centrální části obce. P* 23 tato plocha je navržena ve východní části obce, převážně mimo HZÚO. Na této ploše navrhuje ÚP vybudování místní komunikace funkční skupiny C, k zajištění dopravní dostupnosti nově navržených i stávajících ploch bydlení. Šířka plochy veřejného prostranství umožňuje realizaci např. místní komunikace typu MO2 8/6,5/30, tj. dva jízdní pruhy o šířce 2,75 m, bez vodících proužků, s jednostranným chodníkem o šířce 2 m. f) Technická infrastruktura Zásobování vodou Pro zpracování koncepce zásobování vodou bylo použito údajů z materiálu Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a ÚAP. Obec Rudice má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště Uherský Brod Bojkovice (součást vodárenské soustavy Luhačovice Stanovnice Syrákov Vlára Bojkovice). Z úpravny vody Bojkovice s kapacitou Q = 45 l/s je voda gravitačně vedena přívodním řadem z Bojkovic do Uherského Brodu. Zásobení obce Rudice je zajištěno napojením na přívodní řad Bojkovice Uherský Brod přivaděčem do vodojemu Nezdenice, který slouží jako akumulace pro čerpací stanici situovanou vedle vodojemu. Z čerpací stanice vede výtlak do vodojemu Rudice 1 x 100 m 3, odkud je obec gravitačně zásobena zásobovacím řadem. Obec má dvě tlaková pásma. Na začátku obce je redukční šachta, ze které vychází dvě hlavní větve. Větev A neredukovaná, zásobující výše položenou část obce a větev B redukovaná, zásobující dolní zástavbu obce. Celá obec je zásobena vodou. Žádný zdroj pro účely úpravy na pitnou vodu není uvažován. Stávající systém zásobení obce je vyhovující a dle ÚP zůstane zachován i v budoucnu. Územní plán všechna vodohospodářská zařízení plně respektuje a rozšíření vodovodní sítě v obci Rudice navrhuje pouze v blízkosti návrhové plochy O 32. Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace V případě úplného přerušení dodávky pitné vody ze skupinového vodovodu bude nutno obyvatelstvo obce Rudice zásobovat pitnou vodou z cisteren. Při spotřebě 15 litrů/obyv./den bude třeba do obce dodat 7,5 m 3.den -1. Zabezpečení požární vodou Zabezpečení zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno pomocí hydrantů umístěných na vodovodní síti a z místních vodních toků a ploch (stejně jako je tomu u ploch stabilizovaných). Odkanalizování V obci se nachází kanalizační stoky jednotné kanalizace, které jsou vyústěny na několika místech do místního recipientu. Tyto stoky jsou výhradně z betonových trub. Do veřejné kanalizace, nebo do recipientu je napojena přes septiky většina obyvatel, menší počet obyvatel má žumpy na vyvážení. ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE - ODŮVODNĚNÍ str. 20

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Uherský Brod Třída Tomáše Bati 399 odbor rozvoje města, odd. územ. plánování

Více

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obec Korouhev Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová,

Více

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Mokrý Lom zastoupená starostou Ing. Martinem Ehrlichem 374 01 p.

Více

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění územního plánu Toužetín Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 MÚ Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček

Více

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání Územní plán Horšice Odůvodnění územního plánu Pro společné jednání Obec Horšice, ORP Přeštice Statutární zástupce: Miroslav Čepický, starosta obce Kontakt: horsice@obec-horsice.cz, tel.: +420 377 986 666

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N B O R E K ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Borek zastoupená starostou Jaroslavem Novákem 373 67 Borek IČO 00244678 Zpracovatel: Ing.arch.

Více

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP Brno, červen 2011 JEDOVNICE Územní plán - koncept Textová část řešení Zakázkové č.: 10 03 03 Objednatel: Městys Jedovnice Pořizovatel: Městský úřad

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV C ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Dlouhomilov Pořizovatel: Obecní úřad Dlouhomilov Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ZÁŘÍ 2014 OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚP DOBRÁ I.A. I.B. TEXTOVÁ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 3 3. Komplexní zdůvodnění

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU H O Š T E J N II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Zábřeh zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk Toman spolupráce:

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem...

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 4 3. Komplexní zdůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ČERVENÁ ŘEČICE k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Letohradská

Více

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Č. j.: V Ovčárech, dne xx.xx.2015 Územní plán OVČÁRY Zastupitelstvo obce Ovčáry, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC DOBŠÍN ZAHRNUJÍCÍ KATASTR - DOBŠÍN ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠÍN TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Obec Dobšín Správní orgán Zastupitelstvo obce Dobšín číslo jednací.... datum

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE. Příloha č.1 - I.1. Textová část

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE. Příloha č.1 - I.1. Textová část SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE Příloha č.1 - I.1. Textová část Příloha č.2 - I.2. Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická

Více