4/2002. Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL. Aralkonto KLUB. nov vûrnostní program pro celou rodinu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2002. Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL. Aralkonto KLUB. nov vûrnostní program pro celou rodinu"

Transkript

1 4/2002 Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL Aralkonto KLUB nov vûrnostní program pro celou rodinu

2 editorial Vážení přátelé, dovolte, abych se na úvod představil: Jmenuji se Aralkonto a na svět k vám a našim zákazníkům přicházím po předlouhé a přetěžké přípravě, bezesných nocích, ztracených a znovu nabytých iluzích a především po nezměrné trpělivosti mých virtuálních rodičů Aralu a Inetbonu. O co těžší bylo mé narození, o to více se na vás všechny těším a doufám, že jako správně vychované dítě splním všechny vaše tužby a očekávání se mnou spojené. Na světě jsem teprve krátce, ale už jsem se doslechl, že jsem ve velké rodině Aralu a v její celé více než stoleté historii prvorozený potomek a z pohledu mé technické výlučnosti jsem také mezi mými kamarády věrnostními programy jedináčkem. Nechci být hned zpočátku nevychovaným rozmazlencem, který se jen vyvyšuje a naparuje a přitom se vlastně ještě vůbec nijak nepředvedl. Ano, jsem si vědom, že jsem obdařen daleko větším technickým nadáním než mí kolegové ostatní běžné věrnostní programy, ale ruku na srdce, nadání je jen počátek úspěchu a zbylých 70 % je výchova a tvrdá práce na sobě samém. Zkrátka jakého si mě vychováte, takového mě budete mít. A to si pište, že občas dokážu být i hodně neposlušné, vztekající se a odmlouvající dítě. Buďte se mnou prosím i v těchto chvílích trpěliví a shovívaví a nechtějte po mně v mém prvním roce života jen samé divy a zázraky. Věřte, že já se vám za vaší přízeň určitě dokáži ve správné chvíli odměnit a splatit vám veškerou energii a starost do mě vloženou. Vzpomeňme si na jeden dnes již zlidovělý citát z jednoho dnes už skoro kultovního českého filmu: Až já jednou budu na tom ministerstvu, a já tam určitě budu, A jak to dopadne? O tom až zase příště. Autorem je: Ing. Martin Durčák, člen představenstva a Project manager Aral ČR a.s. 2

3 obsah aktualita 3 aktualita Dobrou náladu nezkazila ani zima a dé È 4 blahopfiejeme / podûkování komentáfi MÛÏeme b t spokojeni? 5 aktualita Pomáháme dobré vûci 6 profil Ing. Tomá Nechuta reportáï Ceny jsou rozdány Dobrou náladu nezkazila ani zima a dé È Skvělá nálada panovala na slavnostním otevření v pořadí již šedesáté páté čerpací stanice Aral. Všichni přítomní se dobře bavili a přestože počasí nebylo nijak přívětivé, každý si našel to své. A také bylo z čeho vybírat. Nechyběla barmanská show, módní přehlídka, ani skvělá živá muzika v podání plzeňské jazzové skupiny Joe Bloe. Navíc měli přítomní možnost popovídat si u dobrého jídla a pití. 8 téma Aralu Aral konto vûrnostní program pro celou rodinu 10 reportáï Jako Fénix z popela 12 partnefii Aralu Auto Jarov F+P Jindfii ek âsad Uherské Hradi tû 14 Aral karta Delikomat s.r.o. Sconto Nábytek Aral klub Vydavatel: Aral ČR a.s. Na Pankráci Praha 4 Evidenční číslo: MK ČR E Ve spolupráci s agenturou Impact, s.r.o. DTP a tisk: Eskira, grafický ateliér Vyvrcholením celé akce byla tombola o značkové předměty společnosti Aral. Při slavnostním projevu neopomněl Tomáš Nechuta, District Manager společnosti Aral poděkovat všem, kteří se na výstavbě této čerpací stanice podíleli. Byly to společnosti: KKS Zlín, Rohé ČR, VAM Jaroměř, Area, Christ Car Wash a Elektrostav. Zároveň popřál nájemkyni čerpací stanice, paní Martě Ševčíkové, hodně úspěchů a mnoho spokojených zákazníků. Otevření čerpací stanice v Plzni bylo pro společnost Aral dvojnásobnou oslavou. Nejenže otevřela v pořadí již svoji šedesátou pátou čerpací stanici na území naší republiky, ale podařilo se jí obsadit strategické místo na trase mezi Prahou a Rozvadovem. 3

4 blahopfiejeme... k v znamnému Ïivotnímu jubileu dlouholeté pracovnici spoleãnosti Aral, paní Danû Hofmanové, F&A Team Leader, která 15. ledna 2003 oslaví své 55. narozeniny. Dále blahopfiejeme panu ZdeÀku Martínkovi, nájemci ãerpací stanice v Chrudimi, kter své ãtyfiicátiny oslaví 28. prosince. Stejné jubileum v únoru pfií tího roku oslaví paní Romana Poláková, nájemkynû ãerpacích stanic Moravská Tfiebová a Svitavy. K v znamnému jubileu 50. narozenin blahopfiejeme panu Luìku Horákovi, nájemci ãerpací stanice ve Dvofie Králové n. Labem, kter své narozeniny oslaví 12. prosince a zároveà blahopfiejeme panu Petru Haberzettlovi, nájemci ãerpacích stanic v Dubí a v Teplicích, kter 10. prosince oslaví své 55. narozeniny. Hodnû tûstí a zdravíãka v Ïivotû pfiejeme Jakubovi (3,30 kg a 52 cm), kter se poãátkem fiíjna narodil manïelûm Janáãov m, nájemcûm ãerpací stanice v âeském Krumlovû. podûkování za dlouholetou a kvalitní práci v barvách spoleãnosti Aral patfií Ing. Jifiímu Paláskovi, prokuristovi a finanãnímu fiediteli. Pan Palásek patfiil k oporám spoleãnosti. Na jeho novém pûsobi ti mu pfiejeme hodnû úspûchû a spokojenosti. komentáfi MÛÏeme b t spokojeni? Ing. PAVEL VÁCHA, CSc. pfiedseda pfiedstavenstva Aral âr a.s. Snad ano, říkám si, když přemýšlím o roku, který se blíží ke svému konci. Zdálo by se, že to byl rok jako každý jiný, ale ten letošní byl pro nás v mnoha ohledech zcela výjimečný. Každý, kdo je nějakým způsobem spjat s Aralem, tu výjimečnost zcela jistě pocítil. Nejvýznamnější událostí bylo zcela určitě začlenění Aralu do struktur BP v rámci Performance Unit CEE, rozdělení aktivit do vertikálních řídících struktur a přijetí veškerých standardů naší nové mateřské firmy BP. Z hlediska vnitřního zatížení kapacit firmy to byl rok vskutku mimořádný. Ovšem skutečnost, že jsme tento proces zvládli, hovoří o vysoké flexibilitě a profesionalitě našich zaměstnanců. Stali jsme se součástí firmy, o níž můžeme směle říci, že je globálním hráčem na trhu a naším cílem je a bude, abychom byli její kvalitní součástí. Letošní rok byl však výjimečný i ze zcela jiného důvodu. Připravili jsme pro naše zákazníky hned několik překvapení. Nejprve to byla internetová soutěž o pohonné hmoty a nedlouho poté - historicky první spotřebitelská soutěž pro naše zákazníky v ČR, kteří v ní měli možnost vyhrát auto nebo motocykl roku. Nakonec zvítězila čtyři kola a tři šťastlivci již nyní jezdí ve svých vozech značky Peugeot 307. Nutno dodat, že obě soutěže se u našich zákazníků setkaly s velkým úspěchem. Vrcholem celého roku pak bylo představení a spuštění věrnostního programu Aralkonto. Jedná se o zcela unikátní koncept a první zkušenosti s ním jsou mimořádně příznivé. Chceme našim zákazníkům přinášet vždy něco nového. Nehodláme polevit a na příští rok již nyní chystáme celou řadu zajímavostí. Jakých? Nechte se překvapit a nezapomeňte, že Aral dává vždy přednost kvalitě. 4

5 aktualita Pomáháme dobré vûci Oblastem postiženým povodněmi se rozhodla pomáhat i společnost Aral, která nejenže přispěla na konto Českého červeného kříže, ale zároveň síť svých čerpacích stanic zapojila do projektu Nadace VIZE 97 s názvem Okno do života. Většina obyvatel z postižených oblastí těžce bojovala a dodnes bojuje s následky povodní lidé se ocitli v kritické životní situaci, jejich domy mají porušenou statiku a jsou poškozeny, katastrofální povodně je připravily o vše a financí se jim nedostává. Právě těmto lidem je projekt Okno do života určen. Nadace VIZE 97 chce přitom podpořit především ty, kteří si nejsou schopni pomoci vlastními silami, např. vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu handicapu. Projekt s názvem Okno do života spočívá v prodeji speciálních aromatických visaček ve tvaru domečku. Veškerý finanční výtěžek z prodeje visaček bude věnován na konto Nadace VIZE 97 a prostředky budou dále rozděleny na konkrétní projekty. Například na financování výstavby penzionů pro seniory v zaplavených oblastech. Nadace VIZE 97 bude pečlivě posuzovat všechny žádosti o pomoc a zároveň bude kontrolovat efektivitu využití předaných finančních prostředků. I zákazníci našich čerpacích stanic tak měli možnost si na všech čerpacích stanicích Aral v období od 30. září do 30. listopadu 2002 zakoupit aromatickou visačku ve tvaru domečku. Distribuci aroma visaček vedle sítě čerpacích stanic Aral a celé řady dalších partnerů zajišťoval na frekventovaných místech jednotlivých měst po celém území ČR speciální prodejní tým. Jsem rád, že i naše společnost mohla pomoci těm, kteří při ničivých povodních přišli o střechu nad hlavou. Byla to naše morální povinnost, říká předseda představenstva společnosti Aral ČR Pavel Švácha. Zástupci nadace VIZE 97 pevně věří, že tento projekt splní svůj cíl. Ke konci listopadu se prodalo kolem visaček, což odpovídá sumě korun. Podpora projektu nadace VIZE 97 však nebyla jedinou aktivitou společnosti Aral v pomoci lidem postiženým povodněmi. Nedlouho po srpnových povodních jsme zřídili speciální konto u Českého červeného kříže. Zároveň jsme vyzvali naše zaměstnance a partnery, aby na toto konto přispívali, říká Pavel Švácha. K dnešnímu dni se na tomto kontě sešlo nemalé množství finančních prostředků, které Aral zdvojnásobil a v současnosti vybírá nejvhodnější projekt, na který budou peníze věnovány. 5

6 profil reportáï Ing. Tomá Nechuta (35 let) District Manager Narodil se v Brně, kde i vystudoval Vysoké učení technické obor Konstrukce a dopravní stavby. Po absolvování vysoké školy nastoupil k francouzské firmě Soletanche, kde pracoval jako stavbyvedoucí. Tímto oborem se zabýval až do roku 1998, kdy nastoupil do společnosti Aral na pozici vedoucího čerpacích stanic pro oblast Morava. Od dubna letošního roku zastává funkci District Manager. Hlavní náplní mé práce je řízení provozu čerpacích stanic, a to nejen jejich výkonů v oblasti pohonných hmot, ale i v dalších odvětvích, jako je ekonomika jednotlivých čerpacích stanic, komunikace s partnery a dále vedení čtyř oblastních vedoucích čerpacích stanic. Na mé práci mě baví především každodenní komunikace s lidmi a možnost ovlivňovat chod věcí, říká Tomáš Nechuta. Vzhledem k tomu, že jeho práce je časově velmi náročná a není možné z Brna denně dojíždět, tráví většinu pracovního týdne v Praze. Tomáš Nechuta je ženatý, má osmiletou dceru Sáru, která navštěvuje základní školu. Volné chvíle se snaží trávit hlavně se svojí rodinou, která jeho odloučením trpí nejvíce. Mezi jeho záliby patří golf, rybaření a jiné sportovní aktivity. Ceny jsou rozdány Celkem tři Peugeoty 307 byly rozdány v soutěži Buď-anebo, která se uskutečnila na všech čerpacích stanicích Aral od června do konce srpna. Celkový počet účastníků soutěže nás velice mile překvapil a jsme rádi, že se soutěž setkala s tak obrovským zájmem zákazníků. Bylo zajímavé pozorovat vzrůstající počty hracích karet a v posledním srpnovém kole opravdu nikdo neponechal nic náhodě. Potěšující je, že soutěž neovlivnily ani srpnové povodně a soutěžící se nenechali ničím odradit. O to více se zapotili ti, kdo zpracovávali všechny hrací karty, kterých nakonec byla více než jedna tuna. Především v posledním kole museli zpracovatelé na některé hrací karty použít ochranné rukavice, protože na nich bylo již od prvního pohledu patrné, že jejich majitele nějakým způsobem postihly povodně. Vítězi všech tří kol se stali muži a ti si také vybrali jako svoji výhru Peugeot 307. Dva z nich k tomu vedly zcela jasné důvody, protože se v době vyhlášení výsledků měli v brzké době stát otci. Takže dnes již jistě vozí v novém voze celou rodinu. Soutěže se účastnili většinou rekapitulace 1. kolo Soutěžní otázka: Kolik mincí 1 EURO se vejde do 5l plastového kanystru Aral? Vítěz: Aleš Novák z Opavska Správná odpověď: mincí 2. kolo Miroslav Vlasák (vlevo) pfiedává automobil 2. v herci Jaroslavu Slabému (vpravo) muži, ale ani ženy se nedaly zahanbit. Celkem se soutěže zúčastnilo 25 procent žen, což rozhodně není zanedbatelný údaj. Všem výhercům blahopřejeme a přejeme jim hodně šťastných kilometrů a doufáme, že nám i nadále, společně se všemi našimi zákazníky, zachovají svoji přízeň. Soutěžní otázka: Kolik mincí 50 EURO centů se vejde do 5l plastového kanystru Aral? Vítěz: Jaroslav Slabý z Kladenska Správná odpověď: mincí 3. kolo Soutěžní otázka: Kolik mincí 10 EURO centů se vejde do 5l plastového kanystru Aral? Vítěz: Martin Ducháč z Pardubicka Správná odpověď: mincí 6

7 reportáï Dopis tfietího Èastného v herce Dobrý den 7. října 2002 paní inženýrko Jahodová, sobotní dopoledne patřilo k nejšťastnějším v mém životě. Díky Aralu a výhře. Nejdříve bych tedy tímto em chtěl poděkovat za potěšení a překvapení, které mi vaše firma připravila. Jednak výhrou samotnou a jednak tím, že mi vrátila (alespoň maličko) víru v poctivost. Přiznám se, že jsem byl přesvědčený, že většina soutěží, kde jde opravdu o nějakou slušnou výhru, je zmanipulovaná a předem rozhodnutá. Tedy díky. Vzhledem k tomu, že právě čekáme rodinu, je výběr mezi Peugeotem a Hondou zřejmý. Rád bych si převzal vůz. Zkoušel jsem vám před chvíli telefonovat, ale máte schůzku, a proto píši. Nevím, zda je možné potvrdit převzetí ceny touto cestou, ale pokud ano, pošlete mi prosím odpověď. Když tak budu později zkoušet volat, případně pošlu klasický dopis. Přeji vám hezký den a těším se na viděnou. S pozdravem Martin Ducháč Na první dojmy při převzetí nového vozu jsme se zeptali šťastného výherce druhého kola, pana Jaroslava Slabého. Ještě tomu nevěřím. Uvěřím tomu, až si do toho auta sednu a odjedu v něm. Jakým způsobem jste se dozvěděl o soutěži U Aralu Buď-anebo? Tam, kde pravidelně tankuji, na čerpací stanici Aral v Kladně. Tuto soutěž mi nabídla obsluha čerpačky. Co vás na soutěži nejvíce zaujalo? Zcela určitě možnost vyhrát Peugeot 307. Jakým způsobem jste tipoval odpovědi na otázku? Byla to úplná náhoda. V podstatě jsem to střelil od oka. Je to neuvěřitelné, protože jsem hrál jenom s jednou hrací kartou. Ani jsem nevěděl, kolik mincí bylo v minulém kole. Zúčastnil jste se i dalších kol? Ne. Zúčastnil jsem se pouze jednoho kola. Jak říkám, náhoda. Jste pravidelným návštěvníkem čerpacích stanic Aral? Dosud jsem sice neměl své vlastní auto, používám vůz mých rodičů, ale k Aralu jezdím pravidelně, protože bydlím kousek a je tady příjemná obsluha. Jak oslavíte výhru? Za čtrnáct dnů čekám rodinu, tak to oslavíme asi dohromady. Dva přírůstky do rodiny. Kam pojedete na první výlet? Natankuji u Aralu plnou nádrž a budu objíždět kamarády. 7

8 téma Aralu Tak jste se konečně dočkali. Aral přichází se zcela novým věrnostním programem, který je určen nejen motoristům, ale jeho výhod mohou využít také ostatní členové vaší rodiny, ba dokonce můžete přispět jeho prostřednictvím i na dobrou věc. Aralkonto vûrnostní program pro celou rodinu Co vám Aralkonto nabízí? Stručně řečeno za nákupy na kterékoli z 64 čerpacích stanic Aral získáváte věrnostní body, za které si můžete dobíjet mobilní telefon, a to buď svůj nebo kohokoliv jiného. Zároveň si můžete vybrat způsob, jak své Aralkonto budete ovládat buď zasíláním SMS zpráv z mobilního telefonu nebo internetem na adrese Naší základní myšlenkou při vývoji věrnostního programu Aralkonto byla snaha nabídnout co nejširšímu spektru zákazníků co možná nejvyšší užitnou hodnotu odměny za využívání produktů a služeb Aralu. Proto jsme namísto plyšových hraček a dárkových předmětů zvolili kredit pro předplacené telefonní karty, říká Martin Durčák, projektový manažer společnosti. Jak si mûïete zfiídit vlastní Aralkonto? Jedinečnost Aralkonta spočívá v tom, že jej celé ovládáte pouze přes internet nebo prostřednictvím mobilního telefonu a navíc k němu nemusíte sepisovat žádnou Aralkonto jedin projekt svého druhu na svûtû Na realizaci projektu Aralkonto se společně s Aralem podílela také firma Inetbon, která byla velkou oporou především po technické stránce. Vývoj nového virtuálního věrnostního programu společnosti Aral pro zákazníky trval přibližně dva roky a byl provázen dílčími úspěchy i zklamáními. Neutuchající víra a usilovná práce odborníků z Aralu a Inetbonu se nakonec vyplatila, neboť výsledkem snažení je jedinečný program, který nemá obdoby nejen v České republice, ale ve světě vůbec. Projekt je patentově chráněn. Aralkonto je tak dalším důkazem toho, že společnost Aral nabízí svým zákazníkům skutečně špičkové produkty a služby a že je tak právem považována za jednu z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších firem na trhu. 8

9 téma Aralu smlouvu. Nepotřebujete tedy žádné karty nebo papírové kupony, které by vás při nákupu pouze zdržovaly. Stačí vyplnit požadované registrační údaje a můžete začít sbírat věrnostní body. Při registraci prostřednictvím internetu a vyplnění nepovinných údajů získáte dokonce body navíc. Na každé čerpací stanici Aral získáte letáček, který vám bude návodem pro obsluhu vašeho Aralkonta. Stejně jednoduché jako samotná registrace je také připisování získaných bodů na váš účet. Každá účtenka za nákup pohonných hmot, mytí vozu či nákup v Aral shopu obsahuje unikátní kód, který na své Aralkonto vložíte prostřednictvím mobilního telefonu nebo internetu. K navýšení konta o příslušný počet bodů, odpovídající celkové hodnotě nákupu, dojde nejpozději do 3 dnů od data nákupu. Za každých 25 korun nákupu získáváte 1 bod.v případě, že jste již nasbírali dostatečný počet bodů, můžete je směnit za kredit předplacené karty vámi vybraného mobilního operátora. V současné době jsou v nabídce Aralkonta GO kupony v hodnotě 300, 500, 1000 a 2000 korun, TWIST karty v hodnotě 400, 800 a 2000 korun a nechybí ani 400 a 1000 korunové Oskarty. V krátké době by tato nabídka měla být rozšířena i na kreditní karty s nižšími nominálními hodnotami tak, aby jejich dostupnost byla větší i pro sváteční řidiče. Výměnu bodů za kredit můžete provést opět přes internet nebo zasláním SMS zprávy. Aralkonto je pro celou rodinu Věrnostní program Aralkonto se od nabídky ostatních provozovatelů čerpacích stanic liší nejen způsobem fungování, ale především tím, že je určen pro celou rodinu. Pokud jste motorista a současně majitel předplacené telefonní karty, využijete bonus Aralkonta pro sebe. Peníze však můžete ušetřit i v případě, že využíváte paušální program mobilních operátorů. Získaný kredit od Aralu tak můžete věnovat například jako dárek svým blízkým. Pokud se budete vracet pozdě večer a už nikde neseženete čerstvé květiny, novým kreditem manželku také jistě potěšíte. Děti můžete kreditem od Aralu potěšit k narozeninám nebo je motivovat k lepším studijním výsledkům. V každé domácnosti se vždy najde někdo, kdo má neustále problém s vyčerpaným kreditem. Svými body z Aralkonta můžete přispět také na charitativní konto Emil, které je určeno na podporu handicapovaných sportovců do 18 let. Aralkonto je teprve na začátku, takže možnosti jeho dalšího rozvoje jsou obrovské. V současné době probíhají jednání se všemi mobilními operátory na českém trhu o tom, aby bylo možné věrnostní body z Aralkonta uplatnit jako slevu na paušální programy mobilních telefonů. Vzhledem k tomu, že se společnosti Aral a Inetbon nebrání spolupráci s dalšími subjekty také z ostatních oborů, můžeme se v budoucnu dočkat dalších výhod, např. nákupy v hypermarketech. Ale o těchto plánech si více povíme až jindy. Emil pomáhá handicapovan m dûtem Emil je název projektu, který realizuje Český paralympijský výbor (ČPV) na podporu handicapovaných dětí ve sportovních svazech. Ptáček Emil se stal také maskotem Českého paralympijského týmu, dospělých paralympioniků, kteří reprezentují ČR na mezinárodních hrách handicapovaných. Cílem projektu je získat prostředky pro handicapované děti sdružené ve sportovních svazech a podpořit chuť handicapovaných dětí k životu prostřednictvím sportu. Prostředky budou získávány nejen prostřednictvím Aralkonta, ale také prodejem výrobků označených Emilem ve vybrané obchodní síti. Získané finanční prostředky budou shromažďovány na benefičním účtu Českého paralympijského výboru, který bude pravidelně informovat veřejnost o výši prostředků a o tom, na co konkrétně budou vynaloženy. 9

10 reportáï Jako Fénix z popela Nespoutaný vodní živel napáchal při letošních povodních nemalé škody. Mnoho lidí přišlo o své obydlí a o majetek. Nejhorší však byl asi pocit bezmoci u všech, kterých se povodeň nějakým způsobem dotkla. Své si prožila i nájemkyně čerpací stanice v Ústí nad Labem, Květa Rodovská. Její čerpací stanice byla po náporu vody téměř zničena a rodila se znovu doslova jako Fénix z popela. Již od víkendu jsem sledovala televizní zpravodajství o povodních v ostatních částech republiky a spolu se stoupající vodou v Praze mi bylo stále více jasné, že se všechna voda požene k nám do Ústí. V pondělí jsme si permanentně ověřovali aktuální předpovědi na střekovském zdymadle. Hlas na druhém konci telefonu však zněl nekompromisně. A tak, ačkoli se na nás mnozí zákazníci dívali s úsměvem, rozhodla jsem se všechno začít balit. Nejdříve jsme začali celkem ležérním tempem se šanony v kanceláři. V úterý dopoledne naše tempo viditelně nabralo na obrátkách a do černých pytlů jsme začali házet vše, co komu přišlo pod ruku. Najali jsme dva tranzity a nákladní vůz, zavolali na pomoc celou rodinu a vše, co se dalo, jsme odváželi. Co jsme nepobrali, jako pokladny, monitory, terminály, video, kamery atd. jsme vytahali alespoň na panel nad vchodové dveře, který je ve výšce nad dva metry. Přesně v hod. v úterý jsme poprvé za čtyři roky vypnuli čerpací stanici úplně z provozu. Ranní středeční předpověď ze zdymadel: U Vás bude tak 2,5 metru vody, nás znovu vyděsila. A tak rychle naložená auta někam vyložit a znovu zachraňovat vše, na co jsme si mysleli, že může voda dosáhnout. Ještě o půlnoci jsem vynášela záložní zdroje od pokladen k sobě do obývacího pokoje. Ve středu okolo 14. hodiny jsem na podivně ztichlé čerpací stanici už zůstala sama s půlročním synkem Matyáškem. Zamkla jsem vchodové dveře a odevzdaně pozorovala tiše se plížící vodu mezi stojany. Klidná hladina vypadala tak málo nebezpečně, že jsem vážně tajně doufala: snad nám to moc nezničíš. Povodňoví turisté, kteří si téměř radostně smáčeli prsty a špičky bot v najednou jim tam blízké řece, se procházeli mezi stojany, dychtivě nakukovali do vyprázdněného shopu, kuchyňky a chodby, jakoby si chtěli zapamatovat jaké to tu je před tou povodní a centimetr po centimetru ustupovali zdvihající se hladině. V 19 hodin jsem si i já udělala poslední fotografie a se staženým krkem opustila potápějící se loď, vzpomíná na situaci z poloviny srpna Květa Rodovská. Díky obětavosti personálu čerpací stanice se podařilo zachránit veškerou elektroniku od kanceláře počínaje, pokladním systémem konče. Zachráněny byly i dřevěné boky regálů, které se daly odmontovat, kávomat, mrazící vana, vysavač a spousta dalšího zboží. Voda však učinila své a návrat na čerpací stanici poté, co voda opadla, nebyl pro nikoho z personálu příjemný. 10

11 reportáï Bahno už bylo zaschlé, jeho silný zápach byl ale cítit zdálky. Padesát metrů od pumpy, uprostřed křižovatky, ležela první věc z čerpací stanice bílý košík a jedna firemní tužka. První náznak něčeho, čemu se nebude chtít uvěřit. Klacky a kusy větví se válely po silnici, odpadky zachycené mezi stojany Vrstvy bahna, které plavalo pod nohama, střepy z popraskaných výloh. Dílo zkázy bylo dokonáno. Nyní nastal čas se s tím nějak vyrovnat. Ač to zní neuvěřitelně, čerpací stanice byla znovu otevřena již po měsíci. Prvních čtrnáct dnů se dělaly ty nejhrubší práce. V prvé řadě jsme potřebovali elektřinu. Zapůjčili jsme si elektrickou skříň, nechali provést revizi, napojili se na proud a mohli jsme začít. Vyklízel se těžký rozklížený nábytek, zrezivělé regály, vyvážely se tuny bahna, vystříkávaly se stěny tlakovými stroji, ale i kelímky vybíralo bahno z topení, vyváželo se zničené zboží, vyklízely se rozbité výlohy. Byly zapůjčeny dva obrovské dieselové agregáty, které měly spotřebu 13 litrů nafty za hodinu, a tak bylo nutné jezdit na čerpačku i v noci a doplňovat naftu, ale i svépomocí je opravovat a hlídat jejich chod. Další čtyři sušičky pak vysoušely na elektriku. Nakoupili jsme hrabla na sníh, spousty dezinfekce a rukavic, lopaty, holínky i pláštěnky. Angažovali jsme bezpečnostní agenturu, která hlídala stojany, stroje, navážený materiál, nářadí atd. téměř měsíc, abychom předešli dalším zbytečným ztrátám vzniklým rabováním, dodává Květa Rodovská. Čerpací stanice prošla kompletní rekonstrukcí, nic nebylo z hygienického hlediska ponecháno náhodě. Došlo k výměně celé dlažby, byly vystavěny nové sádrokartonové stěny, vodou nasáklé stěny byly důkladně vysoušeny a několikrát natřeny desinfekčními nátěry, byly zabudovány nové výlohy a vchodové dveře, dále byl zakoupen nový nábytek pro personál a zcela nově vybavena i kancelář. Během těchto prací se neustálo vysoušelo. Bylo zakoupeno kompletně nové regálové zařízení pro shop včetně nové chladící a mrazící skříně. Několikrát důkladně vyčištěny stojany, zakoupeny nové náhradní díly. Elektrikáři odvezli celou rozvodnou skříň a vyměnili stovky kabelů. V rámci této rekonstrukce došlo i k mnoha dalším vylepšením. Monitorovací systém byl posílen o sedm kamer, bylo instalováno nové bezpečnostní zařízení, vylepšen ochranný systém zboží. Došlo k úpravě regálového rozmístění a dodání několika modernějších prvků, které jistě potěší oko zákazníka. Navíc přibyla možnost posezení třeba u kávy u nových dřevěných stolků a židliček. A jako třešnička na dortu byla zakoupena nová živá květinová výzdoba. Udělali jsme zkrátka maximum pro to, aby se zákazník u nás opět cítil velmi dobře, ne-li lépe, říká Květa Rodovská, která oceňuje přístup zástupců společnosti Aral, konkrétně pánů Nechuty, Tauše, Grossmanna a Šmída, kteří na čerpací stanici přijeli hned jakmile to bylo možné, vyhodnotili vzniklé škody a okamžitě začali jednat. Ráda bych touto cestou poděkovala především našim stálým zákazníkům, za jejich trpělivost a pochopení pro situace, kdy ne všechno šlo tak rychle, jak bychom chtěli a za to, že se k nám opět vrátili. Vynasnažíme se naše zákazníky nezklamat. Pro ty, kteří se chtějí podívat na fotografie, které dokumentují alespoň z části to, čím jsme si prošli, jsme připravili v prostorách čerpací stanice malou výstavku, uzavírá paní Rodovská. Poděkování patří rovněž firmám KKS, Rohé, VAM Jaroměř a panu Hajdukovi z firmy Elektrostav, kteří nabídli svoji pomoc a pomohli uvést čerpací stanici znovu do provozu. 11

12 partnefii Aralu AUTO JAROV Společnost Auto Jarov zahájila svoji činnost počátkem roku 1993 v bývalém areálu Mototechny v Praze na Jarově. Od té doby tento areál prošel zásadní proměnou a dnes je sídlem jediného prodejce v Praze, který nabízí kompletní sortiment všech značek koncernu VW - Pavel Hejda, prokurista Volkswagen, Seat, Škoda a Audi. O úspěšnosti podnikání svědčí mnohá ocenění, například umístění na prvních místech v každoroční anketě Autoservis roku, včetně abso- lutního vítězství v roce Trvalý důraz klade Auto Jarov na maximální kvalitu služeb, o čemž svědčí získání certifikátu kvality ISO Našim krédem je postarat se o zákazníka od A do Z. Poskytnout mu perfektní a kompletní služby, počínaje koupí auta, servisem, případným odkupem staršího vozu a nabídkou nového, řekl prokurista společnosti Pavel Hejda.Velký význam Auto Jarov také přikládá dodržování nejvyšších ekologických standardů provozu. Služby, které Auto Jarov poskytuje, jsou bezkonkurenční svým rozsahem. Zákazník najde vše pod jednou střechou. Je to prodej nových automobilů značek Škoda, Volkswagen, Seat, Audi, prodej zánovních a použitých automobilů, servis a opravy automobilů, prodej značkových náhradních dílů a autopříslušenství, non-stop servis a vlastní odtahová služba, stanice technické kontroly v objektu Auto F+P Jindfii ek Počátky této rodinné firmy spadají do roku 1991, kdy bratři Jindřiškové začali v Jilemnici servisovat sněžná vozidla značky Kässbohrer. České zastoupení této firmy mělo náročné Franti ek Jindfii ek, spolumajitel požadavky a zkušební doba spolupráce trvala čtyři roky. V dnešní době firma F+P Jindřišek provádí nejen servis, ale úzce spolupracuje s hlavním zastoupením Kässbohrer v ČR. Naše firma se stará nejen o sněžná vozidla této značky v Krkonoších, ale i v dalších českých horách, jako jsou Jizerské hory a Šumava, což představuje zhruba 150 až 200 vozidel, říká spolumajitel firmy František Jindřišek. Spolupráce se společností Aral úspěšně probíhá od roku Její náplní je především odběr olejů a maziv. Aral nám vyšel v nabídce 12

13 partnefii Aralu Jarov, Bosch servis a vlastní čerpací stanice. Se společností Aral spolupracujeme od roku 1996 v dodávce olejů a právě v provozu čerpací stanice. Aral nám dodává velmi kvalitní pohonné hmoty. Této kvality si opravdu ceníme, stejně jako celé naší spolupráce, dodal pan Hejda. V posledních letech společnost Auto Jarov vynaložila nemalé prostředky na výstavbu a modernizaci celého provozu. Za zmínku stojí například unikátní klempírna a lakovna, které patří mezi nejmodernější ve střední Evropě. Proces modernizace neustále probíhá a v současné době se zaměřuje na přestavbu staré haly. V budoucnu by se společnost Auto Jarov chtěla zaměřit na neustálé zkvalitňování svých služeb a hodlá také rozšiřovat sortiment prodávaných vozů. Chceme umět poradit a pomoci našim zákazníkům a poskytnout jim veškeré služby spojeném s nákupem a servisem aut, aby se k nám vždy rádi vraceli, řekl Pavel Hejda. Akciová společnost ČSAD Uherské Hradiště se vydala na samostatnou podnikatelskou dráhu 1. října K tomuto datu měla za sebou téměř padesátiletou historii, a to jako jeden z podniků celostátní sítě ČSAD. Hradišťská společnost byla založena na základě kupónové privatizace a postupně dostala jasnou strukturu konkrétních vlastníků. Pak přišla na řadu série investic, zejména do modernizace vozového parku a stavebních úprav, zaměřených především na ekologické zajištění objektů a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Společnost je tvořena dvěma závody v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě. Jak už samotný název společnosti napovídá, hlavním předmětem činnosti je především mezinárodní kamionová a autobusová doprava. Další služby, které ČSAD Uherské Hradiště může nabídnout, jsou celní služby, skladování a v neposlední řadě servisní a opravárenské služby, zajišťované především prostřednictvím 24 hodinového značkového servisu MAN. Ve spolupráci s významným francouzským dopravcem - společností GND nabízí také spediční a logistické služby. Vozový park čítá téměř 100 souprav v nákladní dopravě a 140 autobusů pro pravidelnou a zájezdovou autobusovou dopravu. Společnost je také provozovatelem 21 autobusů na stlačený zemní plyn. Všechny tyto aktivity přináší firmě roční tržby přes půl miliardy korun. V roce 1999 získala společnost certifikát jakosti ISO Se společností Aral spolupracujeme již od roku Tenkrát jsme hledali vhodného partnera, který by vybudoval v našich prostorách čerpací stanici. Oslovili jsme několik největších společností na českém trhu a po složitých jednáních jsme vybrali právě Aral. Dnes jsme moc rádi, že jsme tak učinili, protože spospolupráce maximálně vstříc a setkáváme se z jejich strany s citlivým přístupem a také s velice příznivou cenou, což nám umožňuje získávat v této oblasti i další zákazníky, dodává pan Jindřišek. Zájem o produkty společnosti Aral došel tak daleko, že firma F+P Jindřišek dodává oleje od Aralu i do převodovek lanovek v Krkonoších. Bratři Jindřiškové jsou se spoluprací se společností Aral velice spokojeni. Navíc vědí, že se mohou na odborníky v Aralu kdykoli obrátit s žádostí o radu. Rádi bychom v této skvělé spolupráci s Aralem pokračovali i nadále a doufáme, že Aral nám rovněž zachová svoji přízeň, uzavírá František Jindřišek. âsad Uherské Hradi tû Ing. Radislav Kusák, generální fieditel lupráce je opravdu vynikající. A navíc se rozšířila i na další oblasti řekl nám Ing. Radislav Kusák, generální ředitel. Čerpací stanice Aral byla vybudována u sídla ČSAD Uherské Hradiště na hlavním tahu ve směru na hraniční přechod Starý Hrozenkov. Spolu s ní byl vybudován i výdejní stojan přímo v areálu společnosti, což zvýšilo komfort odběru pohonných hmot pro ČSAD Uherské Hradiště. Kromě čerpací stanice společnost spolupracuje s Aralem v oblasti odběru olejů a Aral karet pro celý svůj vozový park. V oblasti olejů je Aral naším monopolním dodavatelem. S kvalitou olejů a služeb s tím spojených jsme velmi spokojeni a spokojeni jsou i naši zákazníci, kteří navštěvují naši opravárenskou dílnu dodal Ing. Kusák. Zeptali jsme se také, v jakých oblastech by se služby ze strany Aralu mohly zlepšit. Určitě je možné vždy něco zlepšovat, ale v oblasti dodávek produktů Aralu mě nenapadá nic, co bych zmínil. Možná služby spojené se servisem myčky a výdejních stojanů na čerpací stanici. Servisní firma, která se o tuto záležitost stará, by mohla být pružnější a technická spolehlivost výdejního stojanu v areálu společnosti vyšší, bylo nám řečeno panem generálním ředitelem. A plány do budoucna? Naším nejbližším cílem je, aby si společnost upevnila pozici nejsilnějšího a nejspolehlivějšího dopravce v regionu Zlínského kraje. V nových oblastech podnikání se v budoucnu chceme více věnovat logistice prozradil nám Ing. Kusák. 13

14 Aral karta DELIKOMAT s. r. o. O spolupráci se společností Aral a o problematice prodejních automatů jsme si povídali s jednatelem společnosti DELIKOMAT panem Radkem Džiubanem. do nápojových automatů a pomocí našich poboček zajišťujeme kompletní servis pro naše zákazníky po celé České republice. Jak se vyvíjela vaše spolupráce se společností Aral? Se společností Aral spolupracujeme od roku 1992, kdy jsme začali na čerpací stanice dodávat SCONTO Nábytek Společnost Sconto Nábytek, k. s., dceřiná společnost německé Möbel Walther AG, byla v České republice založena v roce První obchodní dům Sconto Nábytek byl vybudován již v roce 1995 v Praze Stodůlkách. Radek DÏiuban, jednatel spoleãnosti Kdy vaše společnost vznikla a co je náplní její činnosti? V oboru nápojových a prodejních automatů podnikáme od roku V roce 1995 došlo ke spojení s partnerem - firmou Delikomat a od téhož roku vystupujeme pod obchodním jménem Delikomat, s. r. o. Hlavní náplní naší činnosti je vlastní umísťování, prodej a pronájem automatů na teplé a studené nápoje, PET láhve, bagety, cukrovinky a veškeré služby s tím související. Dodáváme směsi první automaty na teplé nápoje. Již dva roky funguje naše spolupráce oboustranně. K naší velké spokojenosti využíváme služeb firmy Aral v oblasti Aral karet, což nám přináší značné úspory a kontrolu našeho vozového parku, který v současné době čítá šedesát pět automobilů. Jaké jsou vaše plány do budoucna? I nadále hodláme vylepšovat služby pro naše zákazníky. Zavedli jsme prodej přes internet v systému nazvaném Web Shop. Tento způsob objednávek a prodeje zboží ulehčuje a zjednodušuje nákupní proces našim zákazníkům. Pro ty, kteří nemají možnost pracovat s internetem, jsme zřídili bezplatnou linku určenou pro objednávky a hlášení případných poruch. Původní hala byla během pěti let dvakrát přestavěna a prodejna má dnes výstavní plochu přes 7500 m 2. V roce 1998 byl zahájen prodej v novém obchodním domě v Ostravě a na podzim roku 1999 byl otevřen obchodní dům v Praze na Černém Mostě. Každý obchodní dům má celkovou prodejní plochu téměř 8000 m 2 a v každém z nich pracuje přibližně 80 zaměstnanců. Sconto Nábytek nabízí svým zákazníkům široký výběr nábytku v různých cenových kategoriích pro dům a kancelář a bytové doplňky a služby, které s tím vším souvisí. Pokrýváme kompletní spektrum nábytku Karel Rupe, generální fieditel 14

15 Aral karta a doplňků. Máme největší kuchyňské studio v Praze, ve kterém si náš zákazník může vybrat z 50 vystavených kuchyňských modelů. Tím ale naše služby nekončí. Zákazník má možnost poradit se s naším speciálně školeným personálem, který mu rád a ochotně pomůže. Vybraný nábytek dopravíme k zákazníkovi a odborně smontujeme, řekl nám Karel Rupeš, generální ředitel Sconto Nábytku. Dopravu Sconto Nábytek zajišťuje vlastními vozy a k nákupu pohonných hmot používá Aral kartu. S Aralem spolupracujeme od dubna 2001 a jsme velmi spokojeni. Aral karty používáme pro celý svůj vozový park, který se skládá ze šesti nákladních vozů a deseti osobních vozů. Mě osobně se moc líbí celková koncepce čerpacích stanic včetně Aral shopů, které jsou takové malé supermarkety. A o příjemné obsluze a drobných detailech, které mě jako zákazníka Aralu potěší, už ani nemluvím, dodal pan Rupeš. Plány do budoucna má Sconto nábytek opravdu nemalé. V rámci svého růstu chce společnost rozšířit své obchody v ostatních městech České republiky. V budoucnu se tedy můžeme těšit na Sconto Nábytek v Brně, Plzni a Hradci Králové. pf 2003 Dûkujeme Vám za pfiízeà a podporu v leto ním roce a doufáme, Ïe i v roce 2003 budete spokojen mi zákazníky na í spoleãnosti. Pfiejeme Vám hodnû zdraví, tûstí, pracovních úspûchû a spokojenosti v soukromém Ïivotû. Pracovníci spoleãnosti Aral âr a.s.

16

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk...

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk... Obsah Editorial 3 Vítejte u firmy ABEL 5 Vyrábíme tonerové kazety 7 Vyrábíme inkoustové kazety 9 Měříme to, co jiní jen tuší 11 Váš obchodník a asistentka 13 Přinášíme víc než jen úsporu nákladů na tisk

Více

Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH. Praha 24.9.2008. Petr Mašek

Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH. Praha 24.9.2008. Petr Mašek Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH Praha 24.9.2008 Petr Mašek Období 1992-1993 Nerozvinutý trh v České republice Vznik mnoha malých prodejen Otevírání prvních nových stanic Přebírání zahraničních

Více

Přijďte si užít jednodušší nákupy

Přijďte si užít jednodušší nákupy Přijďte si užít jednodušší nákupy Bonusová knížka Vám přináší řadu výhod, slev, akčních nabídek a dárků. Navíc v den otevření 20. 11. dárek pro prvních 5 000 návštěvníků zdarma. Otevíráme 20. 11. v 10:00

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1.

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1. Výroční zpráva za rok 2010 ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.1. OBSAH : Charakteristika společnosti 4 Představenstvo a dozorčí rada 5 Zpráva předsedy dozorčí rady 6 Zpráva předsedy

Více

Nabídka péče o tisková zařízení

Nabídka péče o tisková zařízení Nabídka péče o tisková zařízení Z+M servis, spol. s r.o., Obsah: - základní údaje o společnosti, - představení společnosti a služeb - náhradní plnění, - výpůjčka tiskových zařízení do bezplatného nájmu,

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

HISTORIC CARS, s.r.o., se sídlem Mořice 183, 798 28 Mořice, IČO:28320611,, je zapsá u Krajského soudu v Brně. Oddíl C, vložka 61116.

HISTORIC CARS, s.r.o., se sídlem Mořice 183, 798 28 Mořice, IČO:28320611,, je zapsá u Krajského soudu v Brně. Oddíl C, vložka 61116. PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIC CARS, s.r.o 2 OBSAH společnosti... 3 NABÍDKA SLUŽEB... 4 MOŽNOSTI DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE... 5 1. SPOLUPRÁCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, NEZISKOVÁ ORGANIZACE... 5 2. RENOVÁTORSKÁ FIRMA,

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám ŠKODA Servisní centrum Váš servis přímo od výrobce Přijeďte na pravidelnou údržbu nebo opravu se svým

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Přihlašovací formulář. Začněte s ní ještě dnes. Je úžasná! Vyplňte tento formulář a získejte svoji již aktivovanou kartu.

Přihlašovací formulář. Začněte s ní ještě dnes. Je úžasná! Vyplňte tento formulář a získejte svoji již aktivovanou kartu. Přihlašovací formulář Začněte s ní ještě dnes. Je úžasná! Vyplňte tento formulář a získejte svoji již aktivovanou kartu. Clubcard poukázka Jak s Clubcard ušetříte při každém nákupu? 1) Vyplníte tento formulář.

Více

Věrnostní program pro platební kartu UNIQA

Věrnostní program pro platební kartu UNIQA Věrnostní program pro platební kartu UNIQA Stačí používat kartu VISA UNIQA k úhradě Vašich nákupů u všech obchodníků v České republice i zahraničí, a to včetně internetových. Za každou platbu kartou automaticky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko Pardubický deník Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko LUKÁŠ DUBSKÝ, LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ Univerzita Pardubice Je to malé

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA. Prezentace společnosti

MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA. Prezentace společnosti MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA Sídlo společnosti BRETH TRANS s.r.o. Jeremiášova 947 Praha 5 155 00 2 Historie společnosti Počátky společnosti sahají do roku 1994, kdy byla založena původní firma nesoucí

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11 1/2015 LEDEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11 Redakce Adresa redakce: HI Software

Více

Systém FuelOmat revoluční tankování paliva

Systém FuelOmat revoluční tankování paliva Systém FuelOmat revoluční tankování paliva FUELOMAT A.S. Naše společnost v současné době nabízí v České republice revoluční systém tankování paliva FuelOmat, který je odlišný od karetních systémů pro tankování

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Josef Jehlík Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Kateřina Lédlová Josef Jehlík Kateřina Lédlová GE Money Bank 250 x 676 x TROJNÁSOBN Ý 3 x 2008 2009 2010 2011 Vývoj bene+ červen Spuštění

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

BONETT CNG OUTSOURCING

BONETT CNG OUTSOURCING BONETT CNG OUTSOURCING Dodávky & Investice CNG stanice na čerpacích stanicích PHM Bonett Gas Investment, a.s. ing. Václav Holovčák Místopředseda představenstva POHLED EVROPSKÉ UNIE AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. (Telefónica O2 Czech republic, a.s. Odměna za dobití ) seminární práce Akademický rok

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

Servisní koncept APM Automotive. Moderní servisní koncept společnosti APM Automotive. www.apm.cz. www.autoprofiteam.cz

Servisní koncept APM Automotive. Moderní servisní koncept společnosti APM Automotive. www.apm.cz. www.autoprofiteam.cz Servisní koncept APM Automotive Moderní servisní koncept společnosti APM Automotive www.autoprofiteam.cz www.apm.cz V současné době více než kdy jindy platí, že přežívají jen silní. Konkurence v servisní

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou Kterých témat se case study týká? Daniel Kolský majitel společnosti Mamacoffee Změna firemní kultury

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám.

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. Jako vzorový servis ŠKODA se staráme o služební vozy společnosti ŠKODA AUTO, privátní vozy zaměstnanců

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku [Případová studie nasazení Fusio] Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku Představení společnosti Siempelkamp Siempelkamp GmbH je německá holdingová společnost s výrobní tradicí přes

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY Pro vybavení staveniště vám může společnost Cramo poskytnout efektivní dodávky technických zařízení v průběhu kompletního stavebního

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

Benefitní program Odbory Plus

Benefitní program Odbory Plus Benefitní program Odbory Plus 1. Představení - vize a fungování - lidé stojící za programem (Tým Odbory Plus) 2. Současná nabídka a úspěchy - slevy na produkty a služby běžné spotřeby - srovnání nabídek

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

MRAZÍRNY. S námi ANO!!! Váš partner pro efektivní skladování. www.kredit.cz

MRAZÍRNY. S námi ANO!!! Váš partner pro efektivní skladování. www.kredit.cz Váš partner pro efektivní skladování Potřebujete zvýšit kapacitu svého skladu? Nejde to? S námi ANO!!! Bulletin společnosti KREDIT na téma: MRAZÍRNY Jak posuzovat investice do mrazírenských skladů a do

Více

Segmenty zákazníků Status 2012

Segmenty zákazníků Status 2012 Marketing v praxi Kdo je váš zákazník? Zamyslete se nad tím, kdo je váš zákazník? Jaké chcete mít zákazníky? Kterou skupinu zákazníků můžete lehce a s rozumnými náklady získat? Jakým způsobem můžete konkrétní

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika Školení řidiču Scania Ceská ˇ republika Kateřina Hanzlíková, jednatelka společnosti EUROFRIGO Trucking, s.r.o. Systém Ecolution jsme si poprvé vyzkoušeli při testování nových tahačů EURO 6. Na základě

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

KROKY KE ZDRAVÍ. INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o.

KROKY KE ZDRAVÍ. INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o. KROKY KE ZDRAVÍ INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o. Lidé chtějí být fit a žít zdravě. Pro většinu lidí je důležité zhubnout. V České republice dle novodobých

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK Přenosné čerpací stroje AVK O firmě Společnost PETROCard Czech, s.r.o. byla založena v roce 1993. Zabýváme se vývojem, výrobou, prodejem, montáži a údržbou přenosných čerpacích strojů řady AVK. Koncepce

Více

CONCIERGE Unique Concept

CONCIERGE Unique Concept CONCIERGE Unique Concept CONCIERGE UNIQUE CONCEPT Virtuální svět budoucnosti vypráví o životě bez starostí. CONCIERGE Unique Concept nabízí takový svět již nyní. Svět, ve kterém je na dosah vše, co si

Více

Novinky z Autocentra Pohona 2Q / 2010

Novinky z Autocentra Pohona 2Q / 2010 Novinky z Autocentra Pohona 2Q / 2010 Obsah: Autosalon Pohona FIAT novou značkou Autocentra Pohona Mazda6 Facelift Akce 50:50 Autobazar Pojištění Vašich vozidel Autoservis Pneuservis Ceník Mycí linka Akce

Více

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Schindler CZ, a.s. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Ovládáme čas i prostor Každý den přepravíme více než miliardu lidí po celém světě, tzn. zhruba půl milionu lidí za minutu. Náš produkt je mobilita.

Více

Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál. www.bosch.cz

Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál. www.bosch.cz Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál www.bosch.cz Vstřikovací systémy: příležitosti pro všechny Technologie Inovace firmy Bosch se neomezují pouze na systémy vznětových motorů. Přímé vstřikování

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích Sběr dat Listopad 2014 Cílová osoba Nakupuje na čerpacích stanicích rychloobrátkové

Více

Věrnostní program Lindab. Program, který vás odmění.

Věrnostní program Lindab. Program, který vás odmění. Lindab Program, který vás odmění. Proč věrnostní program? Zaregistrujte se do věrnostního programu Lindab a za každou 1 korunu bez DPH nákupu u smluvního partnera Lindab obdržíte 1 bod na vaše konto ve

Více

Přínosy zpracování telematických dat. Jan Velíšek, Edikt

Přínosy zpracování telematických dat. Jan Velíšek, Edikt Přínosy zpracování telematických dat Jan Velíšek, Edikt Představení společnosti Edikt Firma EDIKT byla založena jako společnost s ručením omezeným na konci roku 1991, se zaměřením na provádění inženýrských

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Vaše budoucnost. Program výměny baterií. Synergy. Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu

Vaše budoucnost. Program výměny baterií. Synergy. Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu Vaše budoucnost Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu Program výměny baterií Synergy Program výměny baterií Ulehčení výměny baterií pro naše partnery

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA Správa profilu (stránky) na Facebooku Facebook dnes má téměř každý pravidelný uživatel internetu (nejen) v ČR. Tato sociální síť představuje oblíbené komunikační médium především mezi mladými. Pro podniky,

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007

INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007 INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007 Plzeň, prosinec 2007 Strana 1 / 5 kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni Čtvrtý český obchodní dům s nábytkem otevírá

Více