4/2002. Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL. Aralkonto KLUB. nov vûrnostní program pro celou rodinu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2002. Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL. Aralkonto KLUB. nov vûrnostní program pro celou rodinu"

Transkript

1 4/2002 Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL Aralkonto KLUB nov vûrnostní program pro celou rodinu

2 editorial Vážení přátelé, dovolte, abych se na úvod představil: Jmenuji se Aralkonto a na svět k vám a našim zákazníkům přicházím po předlouhé a přetěžké přípravě, bezesných nocích, ztracených a znovu nabytých iluzích a především po nezměrné trpělivosti mých virtuálních rodičů Aralu a Inetbonu. O co těžší bylo mé narození, o to více se na vás všechny těším a doufám, že jako správně vychované dítě splním všechny vaše tužby a očekávání se mnou spojené. Na světě jsem teprve krátce, ale už jsem se doslechl, že jsem ve velké rodině Aralu a v její celé více než stoleté historii prvorozený potomek a z pohledu mé technické výlučnosti jsem také mezi mými kamarády věrnostními programy jedináčkem. Nechci být hned zpočátku nevychovaným rozmazlencem, který se jen vyvyšuje a naparuje a přitom se vlastně ještě vůbec nijak nepředvedl. Ano, jsem si vědom, že jsem obdařen daleko větším technickým nadáním než mí kolegové ostatní běžné věrnostní programy, ale ruku na srdce, nadání je jen počátek úspěchu a zbylých 70 % je výchova a tvrdá práce na sobě samém. Zkrátka jakého si mě vychováte, takového mě budete mít. A to si pište, že občas dokážu být i hodně neposlušné, vztekající se a odmlouvající dítě. Buďte se mnou prosím i v těchto chvílích trpěliví a shovívaví a nechtějte po mně v mém prvním roce života jen samé divy a zázraky. Věřte, že já se vám za vaší přízeň určitě dokáži ve správné chvíli odměnit a splatit vám veškerou energii a starost do mě vloženou. Vzpomeňme si na jeden dnes již zlidovělý citát z jednoho dnes už skoro kultovního českého filmu: Až já jednou budu na tom ministerstvu, a já tam určitě budu, A jak to dopadne? O tom až zase příště. Autorem je: Ing. Martin Durčák, člen představenstva a Project manager Aral ČR a.s. 2

3 obsah aktualita 3 aktualita Dobrou náladu nezkazila ani zima a dé È 4 blahopfiejeme / podûkování komentáfi MÛÏeme b t spokojeni? 5 aktualita Pomáháme dobré vûci 6 profil Ing. Tomá Nechuta reportáï Ceny jsou rozdány Dobrou náladu nezkazila ani zima a dé È Skvělá nálada panovala na slavnostním otevření v pořadí již šedesáté páté čerpací stanice Aral. Všichni přítomní se dobře bavili a přestože počasí nebylo nijak přívětivé, každý si našel to své. A také bylo z čeho vybírat. Nechyběla barmanská show, módní přehlídka, ani skvělá živá muzika v podání plzeňské jazzové skupiny Joe Bloe. Navíc měli přítomní možnost popovídat si u dobrého jídla a pití. 8 téma Aralu Aral konto vûrnostní program pro celou rodinu 10 reportáï Jako Fénix z popela 12 partnefii Aralu Auto Jarov F+P Jindfii ek âsad Uherské Hradi tû 14 Aral karta Delikomat s.r.o. Sconto Nábytek Aral klub Vydavatel: Aral ČR a.s. Na Pankráci Praha 4 Evidenční číslo: MK ČR E Ve spolupráci s agenturou Impact, s.r.o. DTP a tisk: Eskira, grafický ateliér Vyvrcholením celé akce byla tombola o značkové předměty společnosti Aral. Při slavnostním projevu neopomněl Tomáš Nechuta, District Manager společnosti Aral poděkovat všem, kteří se na výstavbě této čerpací stanice podíleli. Byly to společnosti: KKS Zlín, Rohé ČR, VAM Jaroměř, Area, Christ Car Wash a Elektrostav. Zároveň popřál nájemkyni čerpací stanice, paní Martě Ševčíkové, hodně úspěchů a mnoho spokojených zákazníků. Otevření čerpací stanice v Plzni bylo pro společnost Aral dvojnásobnou oslavou. Nejenže otevřela v pořadí již svoji šedesátou pátou čerpací stanici na území naší republiky, ale podařilo se jí obsadit strategické místo na trase mezi Prahou a Rozvadovem. 3

4 blahopfiejeme... k v znamnému Ïivotnímu jubileu dlouholeté pracovnici spoleãnosti Aral, paní Danû Hofmanové, F&A Team Leader, která 15. ledna 2003 oslaví své 55. narozeniny. Dále blahopfiejeme panu ZdeÀku Martínkovi, nájemci ãerpací stanice v Chrudimi, kter své ãtyfiicátiny oslaví 28. prosince. Stejné jubileum v únoru pfií tího roku oslaví paní Romana Poláková, nájemkynû ãerpacích stanic Moravská Tfiebová a Svitavy. K v znamnému jubileu 50. narozenin blahopfiejeme panu Luìku Horákovi, nájemci ãerpací stanice ve Dvofie Králové n. Labem, kter své narozeniny oslaví 12. prosince a zároveà blahopfiejeme panu Petru Haberzettlovi, nájemci ãerpacích stanic v Dubí a v Teplicích, kter 10. prosince oslaví své 55. narozeniny. Hodnû tûstí a zdravíãka v Ïivotû pfiejeme Jakubovi (3,30 kg a 52 cm), kter se poãátkem fiíjna narodil manïelûm Janáãov m, nájemcûm ãerpací stanice v âeském Krumlovû. podûkování za dlouholetou a kvalitní práci v barvách spoleãnosti Aral patfií Ing. Jifiímu Paláskovi, prokuristovi a finanãnímu fiediteli. Pan Palásek patfiil k oporám spoleãnosti. Na jeho novém pûsobi ti mu pfiejeme hodnû úspûchû a spokojenosti. komentáfi MÛÏeme b t spokojeni? Ing. PAVEL VÁCHA, CSc. pfiedseda pfiedstavenstva Aral âr a.s. Snad ano, říkám si, když přemýšlím o roku, který se blíží ke svému konci. Zdálo by se, že to byl rok jako každý jiný, ale ten letošní byl pro nás v mnoha ohledech zcela výjimečný. Každý, kdo je nějakým způsobem spjat s Aralem, tu výjimečnost zcela jistě pocítil. Nejvýznamnější událostí bylo zcela určitě začlenění Aralu do struktur BP v rámci Performance Unit CEE, rozdělení aktivit do vertikálních řídících struktur a přijetí veškerých standardů naší nové mateřské firmy BP. Z hlediska vnitřního zatížení kapacit firmy to byl rok vskutku mimořádný. Ovšem skutečnost, že jsme tento proces zvládli, hovoří o vysoké flexibilitě a profesionalitě našich zaměstnanců. Stali jsme se součástí firmy, o níž můžeme směle říci, že je globálním hráčem na trhu a naším cílem je a bude, abychom byli její kvalitní součástí. Letošní rok byl však výjimečný i ze zcela jiného důvodu. Připravili jsme pro naše zákazníky hned několik překvapení. Nejprve to byla internetová soutěž o pohonné hmoty a nedlouho poté - historicky první spotřebitelská soutěž pro naše zákazníky v ČR, kteří v ní měli možnost vyhrát auto nebo motocykl roku. Nakonec zvítězila čtyři kola a tři šťastlivci již nyní jezdí ve svých vozech značky Peugeot 307. Nutno dodat, že obě soutěže se u našich zákazníků setkaly s velkým úspěchem. Vrcholem celého roku pak bylo představení a spuštění věrnostního programu Aralkonto. Jedná se o zcela unikátní koncept a první zkušenosti s ním jsou mimořádně příznivé. Chceme našim zákazníkům přinášet vždy něco nového. Nehodláme polevit a na příští rok již nyní chystáme celou řadu zajímavostí. Jakých? Nechte se překvapit a nezapomeňte, že Aral dává vždy přednost kvalitě. 4

5 aktualita Pomáháme dobré vûci Oblastem postiženým povodněmi se rozhodla pomáhat i společnost Aral, která nejenže přispěla na konto Českého červeného kříže, ale zároveň síť svých čerpacích stanic zapojila do projektu Nadace VIZE 97 s názvem Okno do života. Většina obyvatel z postižených oblastí těžce bojovala a dodnes bojuje s následky povodní lidé se ocitli v kritické životní situaci, jejich domy mají porušenou statiku a jsou poškozeny, katastrofální povodně je připravily o vše a financí se jim nedostává. Právě těmto lidem je projekt Okno do života určen. Nadace VIZE 97 chce přitom podpořit především ty, kteří si nejsou schopni pomoci vlastními silami, např. vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu handicapu. Projekt s názvem Okno do života spočívá v prodeji speciálních aromatických visaček ve tvaru domečku. Veškerý finanční výtěžek z prodeje visaček bude věnován na konto Nadace VIZE 97 a prostředky budou dále rozděleny na konkrétní projekty. Například na financování výstavby penzionů pro seniory v zaplavených oblastech. Nadace VIZE 97 bude pečlivě posuzovat všechny žádosti o pomoc a zároveň bude kontrolovat efektivitu využití předaných finančních prostředků. I zákazníci našich čerpacích stanic tak měli možnost si na všech čerpacích stanicích Aral v období od 30. září do 30. listopadu 2002 zakoupit aromatickou visačku ve tvaru domečku. Distribuci aroma visaček vedle sítě čerpacích stanic Aral a celé řady dalších partnerů zajišťoval na frekventovaných místech jednotlivých měst po celém území ČR speciální prodejní tým. Jsem rád, že i naše společnost mohla pomoci těm, kteří při ničivých povodních přišli o střechu nad hlavou. Byla to naše morální povinnost, říká předseda představenstva společnosti Aral ČR Pavel Švácha. Zástupci nadace VIZE 97 pevně věří, že tento projekt splní svůj cíl. Ke konci listopadu se prodalo kolem visaček, což odpovídá sumě korun. Podpora projektu nadace VIZE 97 však nebyla jedinou aktivitou společnosti Aral v pomoci lidem postiženým povodněmi. Nedlouho po srpnových povodních jsme zřídili speciální konto u Českého červeného kříže. Zároveň jsme vyzvali naše zaměstnance a partnery, aby na toto konto přispívali, říká Pavel Švácha. K dnešnímu dni se na tomto kontě sešlo nemalé množství finančních prostředků, které Aral zdvojnásobil a v současnosti vybírá nejvhodnější projekt, na který budou peníze věnovány. 5

6 profil reportáï Ing. Tomá Nechuta (35 let) District Manager Narodil se v Brně, kde i vystudoval Vysoké učení technické obor Konstrukce a dopravní stavby. Po absolvování vysoké školy nastoupil k francouzské firmě Soletanche, kde pracoval jako stavbyvedoucí. Tímto oborem se zabýval až do roku 1998, kdy nastoupil do společnosti Aral na pozici vedoucího čerpacích stanic pro oblast Morava. Od dubna letošního roku zastává funkci District Manager. Hlavní náplní mé práce je řízení provozu čerpacích stanic, a to nejen jejich výkonů v oblasti pohonných hmot, ale i v dalších odvětvích, jako je ekonomika jednotlivých čerpacích stanic, komunikace s partnery a dále vedení čtyř oblastních vedoucích čerpacích stanic. Na mé práci mě baví především každodenní komunikace s lidmi a možnost ovlivňovat chod věcí, říká Tomáš Nechuta. Vzhledem k tomu, že jeho práce je časově velmi náročná a není možné z Brna denně dojíždět, tráví většinu pracovního týdne v Praze. Tomáš Nechuta je ženatý, má osmiletou dceru Sáru, která navštěvuje základní školu. Volné chvíle se snaží trávit hlavně se svojí rodinou, která jeho odloučením trpí nejvíce. Mezi jeho záliby patří golf, rybaření a jiné sportovní aktivity. Ceny jsou rozdány Celkem tři Peugeoty 307 byly rozdány v soutěži Buď-anebo, která se uskutečnila na všech čerpacích stanicích Aral od června do konce srpna. Celkový počet účastníků soutěže nás velice mile překvapil a jsme rádi, že se soutěž setkala s tak obrovským zájmem zákazníků. Bylo zajímavé pozorovat vzrůstající počty hracích karet a v posledním srpnovém kole opravdu nikdo neponechal nic náhodě. Potěšující je, že soutěž neovlivnily ani srpnové povodně a soutěžící se nenechali ničím odradit. O to více se zapotili ti, kdo zpracovávali všechny hrací karty, kterých nakonec byla více než jedna tuna. Především v posledním kole museli zpracovatelé na některé hrací karty použít ochranné rukavice, protože na nich bylo již od prvního pohledu patrné, že jejich majitele nějakým způsobem postihly povodně. Vítězi všech tří kol se stali muži a ti si také vybrali jako svoji výhru Peugeot 307. Dva z nich k tomu vedly zcela jasné důvody, protože se v době vyhlášení výsledků měli v brzké době stát otci. Takže dnes již jistě vozí v novém voze celou rodinu. Soutěže se účastnili většinou rekapitulace 1. kolo Soutěžní otázka: Kolik mincí 1 EURO se vejde do 5l plastového kanystru Aral? Vítěz: Aleš Novák z Opavska Správná odpověď: mincí 2. kolo Miroslav Vlasák (vlevo) pfiedává automobil 2. v herci Jaroslavu Slabému (vpravo) muži, ale ani ženy se nedaly zahanbit. Celkem se soutěže zúčastnilo 25 procent žen, což rozhodně není zanedbatelný údaj. Všem výhercům blahopřejeme a přejeme jim hodně šťastných kilometrů a doufáme, že nám i nadále, společně se všemi našimi zákazníky, zachovají svoji přízeň. Soutěžní otázka: Kolik mincí 50 EURO centů se vejde do 5l plastového kanystru Aral? Vítěz: Jaroslav Slabý z Kladenska Správná odpověď: mincí 3. kolo Soutěžní otázka: Kolik mincí 10 EURO centů se vejde do 5l plastového kanystru Aral? Vítěz: Martin Ducháč z Pardubicka Správná odpověď: mincí 6

7 reportáï Dopis tfietího Èastného v herce Dobrý den 7. října 2002 paní inženýrko Jahodová, sobotní dopoledne patřilo k nejšťastnějším v mém životě. Díky Aralu a výhře. Nejdříve bych tedy tímto em chtěl poděkovat za potěšení a překvapení, které mi vaše firma připravila. Jednak výhrou samotnou a jednak tím, že mi vrátila (alespoň maličko) víru v poctivost. Přiznám se, že jsem byl přesvědčený, že většina soutěží, kde jde opravdu o nějakou slušnou výhru, je zmanipulovaná a předem rozhodnutá. Tedy díky. Vzhledem k tomu, že právě čekáme rodinu, je výběr mezi Peugeotem a Hondou zřejmý. Rád bych si převzal vůz. Zkoušel jsem vám před chvíli telefonovat, ale máte schůzku, a proto píši. Nevím, zda je možné potvrdit převzetí ceny touto cestou, ale pokud ano, pošlete mi prosím odpověď. Když tak budu později zkoušet volat, případně pošlu klasický dopis. Přeji vám hezký den a těším se na viděnou. S pozdravem Martin Ducháč Na první dojmy při převzetí nového vozu jsme se zeptali šťastného výherce druhého kola, pana Jaroslava Slabého. Ještě tomu nevěřím. Uvěřím tomu, až si do toho auta sednu a odjedu v něm. Jakým způsobem jste se dozvěděl o soutěži U Aralu Buď-anebo? Tam, kde pravidelně tankuji, na čerpací stanici Aral v Kladně. Tuto soutěž mi nabídla obsluha čerpačky. Co vás na soutěži nejvíce zaujalo? Zcela určitě možnost vyhrát Peugeot 307. Jakým způsobem jste tipoval odpovědi na otázku? Byla to úplná náhoda. V podstatě jsem to střelil od oka. Je to neuvěřitelné, protože jsem hrál jenom s jednou hrací kartou. Ani jsem nevěděl, kolik mincí bylo v minulém kole. Zúčastnil jste se i dalších kol? Ne. Zúčastnil jsem se pouze jednoho kola. Jak říkám, náhoda. Jste pravidelným návštěvníkem čerpacích stanic Aral? Dosud jsem sice neměl své vlastní auto, používám vůz mých rodičů, ale k Aralu jezdím pravidelně, protože bydlím kousek a je tady příjemná obsluha. Jak oslavíte výhru? Za čtrnáct dnů čekám rodinu, tak to oslavíme asi dohromady. Dva přírůstky do rodiny. Kam pojedete na první výlet? Natankuji u Aralu plnou nádrž a budu objíždět kamarády. 7

8 téma Aralu Tak jste se konečně dočkali. Aral přichází se zcela novým věrnostním programem, který je určen nejen motoristům, ale jeho výhod mohou využít také ostatní členové vaší rodiny, ba dokonce můžete přispět jeho prostřednictvím i na dobrou věc. Aralkonto vûrnostní program pro celou rodinu Co vám Aralkonto nabízí? Stručně řečeno za nákupy na kterékoli z 64 čerpacích stanic Aral získáváte věrnostní body, za které si můžete dobíjet mobilní telefon, a to buď svůj nebo kohokoliv jiného. Zároveň si můžete vybrat způsob, jak své Aralkonto budete ovládat buď zasíláním SMS zpráv z mobilního telefonu nebo internetem na adrese Naší základní myšlenkou při vývoji věrnostního programu Aralkonto byla snaha nabídnout co nejširšímu spektru zákazníků co možná nejvyšší užitnou hodnotu odměny za využívání produktů a služeb Aralu. Proto jsme namísto plyšových hraček a dárkových předmětů zvolili kredit pro předplacené telefonní karty, říká Martin Durčák, projektový manažer společnosti. Jak si mûïete zfiídit vlastní Aralkonto? Jedinečnost Aralkonta spočívá v tom, že jej celé ovládáte pouze přes internet nebo prostřednictvím mobilního telefonu a navíc k němu nemusíte sepisovat žádnou Aralkonto jedin projekt svého druhu na svûtû Na realizaci projektu Aralkonto se společně s Aralem podílela také firma Inetbon, která byla velkou oporou především po technické stránce. Vývoj nového virtuálního věrnostního programu společnosti Aral pro zákazníky trval přibližně dva roky a byl provázen dílčími úspěchy i zklamáními. Neutuchající víra a usilovná práce odborníků z Aralu a Inetbonu se nakonec vyplatila, neboť výsledkem snažení je jedinečný program, který nemá obdoby nejen v České republice, ale ve světě vůbec. Projekt je patentově chráněn. Aralkonto je tak dalším důkazem toho, že společnost Aral nabízí svým zákazníkům skutečně špičkové produkty a služby a že je tak právem považována za jednu z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších firem na trhu. 8

9 téma Aralu smlouvu. Nepotřebujete tedy žádné karty nebo papírové kupony, které by vás při nákupu pouze zdržovaly. Stačí vyplnit požadované registrační údaje a můžete začít sbírat věrnostní body. Při registraci prostřednictvím internetu a vyplnění nepovinných údajů získáte dokonce body navíc. Na každé čerpací stanici Aral získáte letáček, který vám bude návodem pro obsluhu vašeho Aralkonta. Stejně jednoduché jako samotná registrace je také připisování získaných bodů na váš účet. Každá účtenka za nákup pohonných hmot, mytí vozu či nákup v Aral shopu obsahuje unikátní kód, který na své Aralkonto vložíte prostřednictvím mobilního telefonu nebo internetu. K navýšení konta o příslušný počet bodů, odpovídající celkové hodnotě nákupu, dojde nejpozději do 3 dnů od data nákupu. Za každých 25 korun nákupu získáváte 1 bod.v případě, že jste již nasbírali dostatečný počet bodů, můžete je směnit za kredit předplacené karty vámi vybraného mobilního operátora. V současné době jsou v nabídce Aralkonta GO kupony v hodnotě 300, 500, 1000 a 2000 korun, TWIST karty v hodnotě 400, 800 a 2000 korun a nechybí ani 400 a 1000 korunové Oskarty. V krátké době by tato nabídka měla být rozšířena i na kreditní karty s nižšími nominálními hodnotami tak, aby jejich dostupnost byla větší i pro sváteční řidiče. Výměnu bodů za kredit můžete provést opět přes internet nebo zasláním SMS zprávy. Aralkonto je pro celou rodinu Věrnostní program Aralkonto se od nabídky ostatních provozovatelů čerpacích stanic liší nejen způsobem fungování, ale především tím, že je určen pro celou rodinu. Pokud jste motorista a současně majitel předplacené telefonní karty, využijete bonus Aralkonta pro sebe. Peníze však můžete ušetřit i v případě, že využíváte paušální program mobilních operátorů. Získaný kredit od Aralu tak můžete věnovat například jako dárek svým blízkým. Pokud se budete vracet pozdě večer a už nikde neseženete čerstvé květiny, novým kreditem manželku také jistě potěšíte. Děti můžete kreditem od Aralu potěšit k narozeninám nebo je motivovat k lepším studijním výsledkům. V každé domácnosti se vždy najde někdo, kdo má neustále problém s vyčerpaným kreditem. Svými body z Aralkonta můžete přispět také na charitativní konto Emil, které je určeno na podporu handicapovaných sportovců do 18 let. Aralkonto je teprve na začátku, takže možnosti jeho dalšího rozvoje jsou obrovské. V současné době probíhají jednání se všemi mobilními operátory na českém trhu o tom, aby bylo možné věrnostní body z Aralkonta uplatnit jako slevu na paušální programy mobilních telefonů. Vzhledem k tomu, že se společnosti Aral a Inetbon nebrání spolupráci s dalšími subjekty také z ostatních oborů, můžeme se v budoucnu dočkat dalších výhod, např. nákupy v hypermarketech. Ale o těchto plánech si více povíme až jindy. Emil pomáhá handicapovan m dûtem Emil je název projektu, který realizuje Český paralympijský výbor (ČPV) na podporu handicapovaných dětí ve sportovních svazech. Ptáček Emil se stal také maskotem Českého paralympijského týmu, dospělých paralympioniků, kteří reprezentují ČR na mezinárodních hrách handicapovaných. Cílem projektu je získat prostředky pro handicapované děti sdružené ve sportovních svazech a podpořit chuť handicapovaných dětí k životu prostřednictvím sportu. Prostředky budou získávány nejen prostřednictvím Aralkonta, ale také prodejem výrobků označených Emilem ve vybrané obchodní síti. Získané finanční prostředky budou shromažďovány na benefičním účtu Českého paralympijského výboru, který bude pravidelně informovat veřejnost o výši prostředků a o tom, na co konkrétně budou vynaloženy. 9

10 reportáï Jako Fénix z popela Nespoutaný vodní živel napáchal při letošních povodních nemalé škody. Mnoho lidí přišlo o své obydlí a o majetek. Nejhorší však byl asi pocit bezmoci u všech, kterých se povodeň nějakým způsobem dotkla. Své si prožila i nájemkyně čerpací stanice v Ústí nad Labem, Květa Rodovská. Její čerpací stanice byla po náporu vody téměř zničena a rodila se znovu doslova jako Fénix z popela. Již od víkendu jsem sledovala televizní zpravodajství o povodních v ostatních částech republiky a spolu se stoupající vodou v Praze mi bylo stále více jasné, že se všechna voda požene k nám do Ústí. V pondělí jsme si permanentně ověřovali aktuální předpovědi na střekovském zdymadle. Hlas na druhém konci telefonu však zněl nekompromisně. A tak, ačkoli se na nás mnozí zákazníci dívali s úsměvem, rozhodla jsem se všechno začít balit. Nejdříve jsme začali celkem ležérním tempem se šanony v kanceláři. V úterý dopoledne naše tempo viditelně nabralo na obrátkách a do černých pytlů jsme začali házet vše, co komu přišlo pod ruku. Najali jsme dva tranzity a nákladní vůz, zavolali na pomoc celou rodinu a vše, co se dalo, jsme odváželi. Co jsme nepobrali, jako pokladny, monitory, terminály, video, kamery atd. jsme vytahali alespoň na panel nad vchodové dveře, který je ve výšce nad dva metry. Přesně v hod. v úterý jsme poprvé za čtyři roky vypnuli čerpací stanici úplně z provozu. Ranní středeční předpověď ze zdymadel: U Vás bude tak 2,5 metru vody, nás znovu vyděsila. A tak rychle naložená auta někam vyložit a znovu zachraňovat vše, na co jsme si mysleli, že může voda dosáhnout. Ještě o půlnoci jsem vynášela záložní zdroje od pokladen k sobě do obývacího pokoje. Ve středu okolo 14. hodiny jsem na podivně ztichlé čerpací stanici už zůstala sama s půlročním synkem Matyáškem. Zamkla jsem vchodové dveře a odevzdaně pozorovala tiše se plížící vodu mezi stojany. Klidná hladina vypadala tak málo nebezpečně, že jsem vážně tajně doufala: snad nám to moc nezničíš. Povodňoví turisté, kteří si téměř radostně smáčeli prsty a špičky bot v najednou jim tam blízké řece, se procházeli mezi stojany, dychtivě nakukovali do vyprázdněného shopu, kuchyňky a chodby, jakoby si chtěli zapamatovat jaké to tu je před tou povodní a centimetr po centimetru ustupovali zdvihající se hladině. V 19 hodin jsem si i já udělala poslední fotografie a se staženým krkem opustila potápějící se loď, vzpomíná na situaci z poloviny srpna Květa Rodovská. Díky obětavosti personálu čerpací stanice se podařilo zachránit veškerou elektroniku od kanceláře počínaje, pokladním systémem konče. Zachráněny byly i dřevěné boky regálů, které se daly odmontovat, kávomat, mrazící vana, vysavač a spousta dalšího zboží. Voda však učinila své a návrat na čerpací stanici poté, co voda opadla, nebyl pro nikoho z personálu příjemný. 10

11 reportáï Bahno už bylo zaschlé, jeho silný zápach byl ale cítit zdálky. Padesát metrů od pumpy, uprostřed křižovatky, ležela první věc z čerpací stanice bílý košík a jedna firemní tužka. První náznak něčeho, čemu se nebude chtít uvěřit. Klacky a kusy větví se válely po silnici, odpadky zachycené mezi stojany Vrstvy bahna, které plavalo pod nohama, střepy z popraskaných výloh. Dílo zkázy bylo dokonáno. Nyní nastal čas se s tím nějak vyrovnat. Ač to zní neuvěřitelně, čerpací stanice byla znovu otevřena již po měsíci. Prvních čtrnáct dnů se dělaly ty nejhrubší práce. V prvé řadě jsme potřebovali elektřinu. Zapůjčili jsme si elektrickou skříň, nechali provést revizi, napojili se na proud a mohli jsme začít. Vyklízel se těžký rozklížený nábytek, zrezivělé regály, vyvážely se tuny bahna, vystříkávaly se stěny tlakovými stroji, ale i kelímky vybíralo bahno z topení, vyváželo se zničené zboží, vyklízely se rozbité výlohy. Byly zapůjčeny dva obrovské dieselové agregáty, které měly spotřebu 13 litrů nafty za hodinu, a tak bylo nutné jezdit na čerpačku i v noci a doplňovat naftu, ale i svépomocí je opravovat a hlídat jejich chod. Další čtyři sušičky pak vysoušely na elektriku. Nakoupili jsme hrabla na sníh, spousty dezinfekce a rukavic, lopaty, holínky i pláštěnky. Angažovali jsme bezpečnostní agenturu, která hlídala stojany, stroje, navážený materiál, nářadí atd. téměř měsíc, abychom předešli dalším zbytečným ztrátám vzniklým rabováním, dodává Květa Rodovská. Čerpací stanice prošla kompletní rekonstrukcí, nic nebylo z hygienického hlediska ponecháno náhodě. Došlo k výměně celé dlažby, byly vystavěny nové sádrokartonové stěny, vodou nasáklé stěny byly důkladně vysoušeny a několikrát natřeny desinfekčními nátěry, byly zabudovány nové výlohy a vchodové dveře, dále byl zakoupen nový nábytek pro personál a zcela nově vybavena i kancelář. Během těchto prací se neustálo vysoušelo. Bylo zakoupeno kompletně nové regálové zařízení pro shop včetně nové chladící a mrazící skříně. Několikrát důkladně vyčištěny stojany, zakoupeny nové náhradní díly. Elektrikáři odvezli celou rozvodnou skříň a vyměnili stovky kabelů. V rámci této rekonstrukce došlo i k mnoha dalším vylepšením. Monitorovací systém byl posílen o sedm kamer, bylo instalováno nové bezpečnostní zařízení, vylepšen ochranný systém zboží. Došlo k úpravě regálového rozmístění a dodání několika modernějších prvků, které jistě potěší oko zákazníka. Navíc přibyla možnost posezení třeba u kávy u nových dřevěných stolků a židliček. A jako třešnička na dortu byla zakoupena nová živá květinová výzdoba. Udělali jsme zkrátka maximum pro to, aby se zákazník u nás opět cítil velmi dobře, ne-li lépe, říká Květa Rodovská, která oceňuje přístup zástupců společnosti Aral, konkrétně pánů Nechuty, Tauše, Grossmanna a Šmída, kteří na čerpací stanici přijeli hned jakmile to bylo možné, vyhodnotili vzniklé škody a okamžitě začali jednat. Ráda bych touto cestou poděkovala především našim stálým zákazníkům, za jejich trpělivost a pochopení pro situace, kdy ne všechno šlo tak rychle, jak bychom chtěli a za to, že se k nám opět vrátili. Vynasnažíme se naše zákazníky nezklamat. Pro ty, kteří se chtějí podívat na fotografie, které dokumentují alespoň z části to, čím jsme si prošli, jsme připravili v prostorách čerpací stanice malou výstavku, uzavírá paní Rodovská. Poděkování patří rovněž firmám KKS, Rohé, VAM Jaroměř a panu Hajdukovi z firmy Elektrostav, kteří nabídli svoji pomoc a pomohli uvést čerpací stanici znovu do provozu. 11

12 partnefii Aralu AUTO JAROV Společnost Auto Jarov zahájila svoji činnost počátkem roku 1993 v bývalém areálu Mototechny v Praze na Jarově. Od té doby tento areál prošel zásadní proměnou a dnes je sídlem jediného prodejce v Praze, který nabízí kompletní sortiment všech značek koncernu VW - Pavel Hejda, prokurista Volkswagen, Seat, Škoda a Audi. O úspěšnosti podnikání svědčí mnohá ocenění, například umístění na prvních místech v každoroční anketě Autoservis roku, včetně abso- lutního vítězství v roce Trvalý důraz klade Auto Jarov na maximální kvalitu služeb, o čemž svědčí získání certifikátu kvality ISO Našim krédem je postarat se o zákazníka od A do Z. Poskytnout mu perfektní a kompletní služby, počínaje koupí auta, servisem, případným odkupem staršího vozu a nabídkou nového, řekl prokurista společnosti Pavel Hejda.Velký význam Auto Jarov také přikládá dodržování nejvyšších ekologických standardů provozu. Služby, které Auto Jarov poskytuje, jsou bezkonkurenční svým rozsahem. Zákazník najde vše pod jednou střechou. Je to prodej nových automobilů značek Škoda, Volkswagen, Seat, Audi, prodej zánovních a použitých automobilů, servis a opravy automobilů, prodej značkových náhradních dílů a autopříslušenství, non-stop servis a vlastní odtahová služba, stanice technické kontroly v objektu Auto F+P Jindfii ek Počátky této rodinné firmy spadají do roku 1991, kdy bratři Jindřiškové začali v Jilemnici servisovat sněžná vozidla značky Kässbohrer. České zastoupení této firmy mělo náročné Franti ek Jindfii ek, spolumajitel požadavky a zkušební doba spolupráce trvala čtyři roky. V dnešní době firma F+P Jindřišek provádí nejen servis, ale úzce spolupracuje s hlavním zastoupením Kässbohrer v ČR. Naše firma se stará nejen o sněžná vozidla této značky v Krkonoších, ale i v dalších českých horách, jako jsou Jizerské hory a Šumava, což představuje zhruba 150 až 200 vozidel, říká spolumajitel firmy František Jindřišek. Spolupráce se společností Aral úspěšně probíhá od roku Její náplní je především odběr olejů a maziv. Aral nám vyšel v nabídce 12

13 partnefii Aralu Jarov, Bosch servis a vlastní čerpací stanice. Se společností Aral spolupracujeme od roku 1996 v dodávce olejů a právě v provozu čerpací stanice. Aral nám dodává velmi kvalitní pohonné hmoty. Této kvality si opravdu ceníme, stejně jako celé naší spolupráce, dodal pan Hejda. V posledních letech společnost Auto Jarov vynaložila nemalé prostředky na výstavbu a modernizaci celého provozu. Za zmínku stojí například unikátní klempírna a lakovna, které patří mezi nejmodernější ve střední Evropě. Proces modernizace neustále probíhá a v současné době se zaměřuje na přestavbu staré haly. V budoucnu by se společnost Auto Jarov chtěla zaměřit na neustálé zkvalitňování svých služeb a hodlá také rozšiřovat sortiment prodávaných vozů. Chceme umět poradit a pomoci našim zákazníkům a poskytnout jim veškeré služby spojeném s nákupem a servisem aut, aby se k nám vždy rádi vraceli, řekl Pavel Hejda. Akciová společnost ČSAD Uherské Hradiště se vydala na samostatnou podnikatelskou dráhu 1. října K tomuto datu měla za sebou téměř padesátiletou historii, a to jako jeden z podniků celostátní sítě ČSAD. Hradišťská společnost byla založena na základě kupónové privatizace a postupně dostala jasnou strukturu konkrétních vlastníků. Pak přišla na řadu série investic, zejména do modernizace vozového parku a stavebních úprav, zaměřených především na ekologické zajištění objektů a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Společnost je tvořena dvěma závody v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě. Jak už samotný název společnosti napovídá, hlavním předmětem činnosti je především mezinárodní kamionová a autobusová doprava. Další služby, které ČSAD Uherské Hradiště může nabídnout, jsou celní služby, skladování a v neposlední řadě servisní a opravárenské služby, zajišťované především prostřednictvím 24 hodinového značkového servisu MAN. Ve spolupráci s významným francouzským dopravcem - společností GND nabízí také spediční a logistické služby. Vozový park čítá téměř 100 souprav v nákladní dopravě a 140 autobusů pro pravidelnou a zájezdovou autobusovou dopravu. Společnost je také provozovatelem 21 autobusů na stlačený zemní plyn. Všechny tyto aktivity přináší firmě roční tržby přes půl miliardy korun. V roce 1999 získala společnost certifikát jakosti ISO Se společností Aral spolupracujeme již od roku Tenkrát jsme hledali vhodného partnera, který by vybudoval v našich prostorách čerpací stanici. Oslovili jsme několik největších společností na českém trhu a po složitých jednáních jsme vybrali právě Aral. Dnes jsme moc rádi, že jsme tak učinili, protože spospolupráce maximálně vstříc a setkáváme se z jejich strany s citlivým přístupem a také s velice příznivou cenou, což nám umožňuje získávat v této oblasti i další zákazníky, dodává pan Jindřišek. Zájem o produkty společnosti Aral došel tak daleko, že firma F+P Jindřišek dodává oleje od Aralu i do převodovek lanovek v Krkonoších. Bratři Jindřiškové jsou se spoluprací se společností Aral velice spokojeni. Navíc vědí, že se mohou na odborníky v Aralu kdykoli obrátit s žádostí o radu. Rádi bychom v této skvělé spolupráci s Aralem pokračovali i nadále a doufáme, že Aral nám rovněž zachová svoji přízeň, uzavírá František Jindřišek. âsad Uherské Hradi tû Ing. Radislav Kusák, generální fieditel lupráce je opravdu vynikající. A navíc se rozšířila i na další oblasti řekl nám Ing. Radislav Kusák, generální ředitel. Čerpací stanice Aral byla vybudována u sídla ČSAD Uherské Hradiště na hlavním tahu ve směru na hraniční přechod Starý Hrozenkov. Spolu s ní byl vybudován i výdejní stojan přímo v areálu společnosti, což zvýšilo komfort odběru pohonných hmot pro ČSAD Uherské Hradiště. Kromě čerpací stanice společnost spolupracuje s Aralem v oblasti odběru olejů a Aral karet pro celý svůj vozový park. V oblasti olejů je Aral naším monopolním dodavatelem. S kvalitou olejů a služeb s tím spojených jsme velmi spokojeni a spokojeni jsou i naši zákazníci, kteří navštěvují naši opravárenskou dílnu dodal Ing. Kusák. Zeptali jsme se také, v jakých oblastech by se služby ze strany Aralu mohly zlepšit. Určitě je možné vždy něco zlepšovat, ale v oblasti dodávek produktů Aralu mě nenapadá nic, co bych zmínil. Možná služby spojené se servisem myčky a výdejních stojanů na čerpací stanici. Servisní firma, která se o tuto záležitost stará, by mohla být pružnější a technická spolehlivost výdejního stojanu v areálu společnosti vyšší, bylo nám řečeno panem generálním ředitelem. A plány do budoucna? Naším nejbližším cílem je, aby si společnost upevnila pozici nejsilnějšího a nejspolehlivějšího dopravce v regionu Zlínského kraje. V nových oblastech podnikání se v budoucnu chceme více věnovat logistice prozradil nám Ing. Kusák. 13

14 Aral karta DELIKOMAT s. r. o. O spolupráci se společností Aral a o problematice prodejních automatů jsme si povídali s jednatelem společnosti DELIKOMAT panem Radkem Džiubanem. do nápojových automatů a pomocí našich poboček zajišťujeme kompletní servis pro naše zákazníky po celé České republice. Jak se vyvíjela vaše spolupráce se společností Aral? Se společností Aral spolupracujeme od roku 1992, kdy jsme začali na čerpací stanice dodávat SCONTO Nábytek Společnost Sconto Nábytek, k. s., dceřiná společnost německé Möbel Walther AG, byla v České republice založena v roce První obchodní dům Sconto Nábytek byl vybudován již v roce 1995 v Praze Stodůlkách. Radek DÏiuban, jednatel spoleãnosti Kdy vaše společnost vznikla a co je náplní její činnosti? V oboru nápojových a prodejních automatů podnikáme od roku V roce 1995 došlo ke spojení s partnerem - firmou Delikomat a od téhož roku vystupujeme pod obchodním jménem Delikomat, s. r. o. Hlavní náplní naší činnosti je vlastní umísťování, prodej a pronájem automatů na teplé a studené nápoje, PET láhve, bagety, cukrovinky a veškeré služby s tím související. Dodáváme směsi první automaty na teplé nápoje. Již dva roky funguje naše spolupráce oboustranně. K naší velké spokojenosti využíváme služeb firmy Aral v oblasti Aral karet, což nám přináší značné úspory a kontrolu našeho vozového parku, který v současné době čítá šedesát pět automobilů. Jaké jsou vaše plány do budoucna? I nadále hodláme vylepšovat služby pro naše zákazníky. Zavedli jsme prodej přes internet v systému nazvaném Web Shop. Tento způsob objednávek a prodeje zboží ulehčuje a zjednodušuje nákupní proces našim zákazníkům. Pro ty, kteří nemají možnost pracovat s internetem, jsme zřídili bezplatnou linku určenou pro objednávky a hlášení případných poruch. Původní hala byla během pěti let dvakrát přestavěna a prodejna má dnes výstavní plochu přes 7500 m 2. V roce 1998 byl zahájen prodej v novém obchodním domě v Ostravě a na podzim roku 1999 byl otevřen obchodní dům v Praze na Černém Mostě. Každý obchodní dům má celkovou prodejní plochu téměř 8000 m 2 a v každém z nich pracuje přibližně 80 zaměstnanců. Sconto Nábytek nabízí svým zákazníkům široký výběr nábytku v různých cenových kategoriích pro dům a kancelář a bytové doplňky a služby, které s tím vším souvisí. Pokrýváme kompletní spektrum nábytku Karel Rupe, generální fieditel 14

15 Aral karta a doplňků. Máme největší kuchyňské studio v Praze, ve kterém si náš zákazník může vybrat z 50 vystavených kuchyňských modelů. Tím ale naše služby nekončí. Zákazník má možnost poradit se s naším speciálně školeným personálem, který mu rád a ochotně pomůže. Vybraný nábytek dopravíme k zákazníkovi a odborně smontujeme, řekl nám Karel Rupeš, generální ředitel Sconto Nábytku. Dopravu Sconto Nábytek zajišťuje vlastními vozy a k nákupu pohonných hmot používá Aral kartu. S Aralem spolupracujeme od dubna 2001 a jsme velmi spokojeni. Aral karty používáme pro celý svůj vozový park, který se skládá ze šesti nákladních vozů a deseti osobních vozů. Mě osobně se moc líbí celková koncepce čerpacích stanic včetně Aral shopů, které jsou takové malé supermarkety. A o příjemné obsluze a drobných detailech, které mě jako zákazníka Aralu potěší, už ani nemluvím, dodal pan Rupeš. Plány do budoucna má Sconto nábytek opravdu nemalé. V rámci svého růstu chce společnost rozšířit své obchody v ostatních městech České republiky. V budoucnu se tedy můžeme těšit na Sconto Nábytek v Brně, Plzni a Hradci Králové. pf 2003 Dûkujeme Vám za pfiízeà a podporu v leto ním roce a doufáme, Ïe i v roce 2003 budete spokojen mi zákazníky na í spoleãnosti. Pfiejeme Vám hodnû zdraví, tûstí, pracovních úspûchû a spokojenosti v soukromém Ïivotû. Pracovníci spoleãnosti Aral âr a.s.

16

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Prezentace programu Odbory Plus na Vašem pracovišti

Prezentace programu Odbory Plus na Vašem pracovišti Prezentace programu Odbory Plus na Vašem pracovišti Využijte nabídky prezentace programu Odbory Plus v místě kde působí Vaše odborová organizace. Určete si místo a datum, kdy k vám dorazí tým Odbory Plus

Více

Vaše odměna za věrnost. www.eop.cz/vernost

Vaše odměna za věrnost. www.eop.cz/vernost Vaše odměna za věrnost www.eop.cz/vernost Vážení zákazníci, rádi bychom Vám touto formou poděkovali dlouhodobou věrnost, kterou nám projevujete. I díky Vám můžeme soustavu zásobování teplem postupně obnovovat

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Benefitní program Odbory Plus

Benefitní program Odbory Plus Benefitní program Odbory Plus 1. Představení - vize a fungování - lidé stojící za programem (Tým Odbory Plus) 2. Současná nabídka a úspěchy - slevy na produkty a služby běžné spotřeby - srovnání nabídek

Více

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk...

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk... Obsah Editorial 3 Vítejte u firmy ABEL 5 Vyrábíme tonerové kazety 7 Vyrábíme inkoustové kazety 9 Měříme to, co jiní jen tuší 11 Váš obchodník a asistentka 13 Přinášíme víc než jen úsporu nákladů na tisk

Více

Přijďte si užít jednodušší nákupy

Přijďte si užít jednodušší nákupy Přijďte si užít jednodušší nákupy Bonusová knížka Vám přináší řadu výhod, slev, akčních nabídek a dárků. Navíc v den otevření 20. 11. dárek pro prvních 5 000 návštěvníků zdarma. Otevíráme 20. 11. v 10:00

Více

Vážení zákazníci, Katalog NOMIland 2013/2014. Nejširší nabídka produktů a služeb za VÝHODNÉ CENY na jednom místě! KLUB NOMILAND

Vážení zákazníci, Katalog NOMIland 2013/2014. Nejširší nabídka produktů a služeb za VÝHODNÉ CENY na jednom místě! KLUB NOMILAND Vážení zákazníci, Představujeme Vám nový, ještě horký Katalog JARO - LÉTO 2014. V tomto katalogu naleznete produkty, které jsou Vám již dobře známé a oblíbené, ale také úplné NOVINKY, se kterými Vás chceme

Více

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou Kterých témat se case study týká? Daniel Kolský majitel společnosti Mamacoffee Změna firemní kultury

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Vážené dámy a pánové,

Vážené dámy a pánové, Vážené dámy a pánové, vstoupili jsme do dalšího roku, který bude znamenat již šestý rok působení ACA1213 a.s. na trhu. Je mou milou povinností konstatovat, že společnost vstupuje do roku 2011 jako významný

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tomáš Kabrhel 1 FLEET DAY 2012 1) CZ, spol. s r.o. 2) CAR FLEET SERVIS co to je? 3) CAR FLEET SERVIS nabízené služby 4) CFS systém 5) Servisní síť 6) Bloková výjimka 7) řešení

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH. Praha 24.9.2008. Petr Mašek

Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH. Praha 24.9.2008. Petr Mašek Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH Praha 24.9.2008 Petr Mašek Období 1992-1993 Nerozvinutý trh v České republice Vznik mnoha malých prodejen Otevírání prvních nových stanic Přebírání zahraničních

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika Školení řidiču Scania Ceská ˇ republika Kateřina Hanzlíková, jednatelka společnosti EUROFRIGO Trucking, s.r.o. Systém Ecolution jsme si poprvé vyzkoušeli při testování nových tahačů EURO 6. Na základě

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11 1/2015 LEDEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11 Redakce Adresa redakce: HI Software

Více

Nabídka péče o tisková zařízení

Nabídka péče o tisková zařízení Nabídka péče o tisková zařízení Z+M servis, spol. s r.o., Obsah: - základní údaje o společnosti, - představení společnosti a služeb - náhradní plnění, - výpůjčka tiskových zařízení do bezplatného nájmu,

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Josef Jehlík Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Kateřina Lédlová Josef Jehlík Kateřina Lédlová GE Money Bank 250 x 676 x TROJNÁSOBN Ý 3 x 2008 2009 2010 2011 Vývoj bene+ červen Spuštění

Více

Věrnostní program pro platební kartu UNIQA

Věrnostní program pro platební kartu UNIQA Věrnostní program pro platební kartu UNIQA Stačí používat kartu VISA UNIQA k úhradě Vašich nákupů u všech obchodníků v České republice i zahraničí, a to včetně internetových. Za každou platbu kartou automaticky

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE AUTODILYCB.CZ NA PARTES.CZ

PŘÍPADOVÁ STUDIE AUTODILYCB.CZ NA PARTES.CZ PŘÍPADOVÁ STUDIE AUTODILYCB.CZ NA PARTES.CZ Autodilycb.cz je přední jihočeský prodejce použitých náhradních dílů. Neustále hledá další cesty, jak oslovit nové zákazníky i jak proměnit více návštěvníků

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek nejen e-shopů Jihočeská hospodářská komora, 20. 5. 2015 nejsme agentura Jsme tým nezávislých & kreativních lidí pro Váš web Martin Laudát Creative director

Více

VODAFONE Věrnostní program. Kateřina Weissová

VODAFONE Věrnostní program. Kateřina Weissová VODAFONE Věrnostní program Kateřina Weissová Vodafone vstoupil na trh 1.března 2000 jako 3.a nejrychleji se rozvíjející mobilní operátor v České republice. Počet zákazníků: 2,751 milionů (k 30.6.2008)

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

Bulletin číslo 03/2014

Bulletin číslo 03/2014 Bulletin číslo 03/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Představujeme - Kontaktní centrum pro podnikatele Opletalova

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA. Prezentace společnosti

MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA. Prezentace společnosti MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA Sídlo společnosti BRETH TRANS s.r.o. Jeremiášova 947 Praha 5 155 00 2 Historie společnosti Počátky společnosti sahají do roku 1994, kdy byla založena původní firma nesoucí

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o. Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře

Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o. Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře Introductory summary: Mondelez Czech Republic s.r.o. disponuje i v oblasti POS a marketingových materiálů velmi

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

HISTORIC CARS, s.r.o., se sídlem Mořice 183, 798 28 Mořice, IČO:28320611,, je zapsá u Krajského soudu v Brně. Oddíl C, vložka 61116.

HISTORIC CARS, s.r.o., se sídlem Mořice 183, 798 28 Mořice, IČO:28320611,, je zapsá u Krajského soudu v Brně. Oddíl C, vložka 61116. PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIC CARS, s.r.o 2 OBSAH společnosti... 3 NABÍDKA SLUŽEB... 4 MOŽNOSTI DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE... 5 1. SPOLUPRÁCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, NEZISKOVÁ ORGANIZACE... 5 2. RENOVÁTORSKÁ FIRMA,

Více

PŘEDSTAVENÍ - NEZÁVISLÁ MO SÍŤ BALA Kdo jsme? BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1200 kmenových členů a jejich počet

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Segmenty zákazníků Status 2012

Segmenty zákazníků Status 2012 Marketing v praxi Kdo je váš zákazník? Zamyslete se nad tím, kdo je váš zákazník? Jaké chcete mít zákazníky? Kterou skupinu zákazníků můžete lehce a s rozumnými náklady získat? Jakým způsobem můžete konkrétní

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

Věrnostní program pro platební kartu UNIQA

Věrnostní program pro platební kartu UNIQA Věrnostní program pro platební kartu UNIQA Stačí používat kartu VISA UNIQA k úhradě Vašich nákupů u všech obchodníků v České republice i zahraničí, a to včetně internetových. Za každou platbu kartou automaticky

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

7 8/2013 ČERVENEC A SRPEN

7 8/2013 ČERVENEC A SRPEN 7 8/2013 ČERVENEC A SRPEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vylepšený Import řidičů 4 Novinka vylepšená Dispečerská plachta 6 Novinka modul Autoklub 8 Novinka průjezd vlastním místem ve volbě Statistika

Více

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU PODNIKOVÉ ČINNOSTI Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín majetek podniku zásobování řízení zásob dlouhodobý majetek investiční činnost podniku provádění výkonů podniku odbytová činnost obchodně-technické

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Měnící se požadavky na straně zákazníků: vlastní strategie - předpoklad úspěchu

Měnící se požadavky na straně zákazníků: vlastní strategie - předpoklad úspěchu Truck Forum 2007 Měnící se požadavky na straně zákazníků: vlastní strategie - předpoklad úspěchu Jaroslav Kuchař, Managing Partner, INCOMA Consult INCOMAConsult(1) Obsah 1. Potřebujeme strategii? 2. Základní

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nenavrhuji anonymní interiéry. Navrhuji pro své klienty. A podle toho k práci přistupuji Designérka Katka Tomčíková A jak pracuji? Na začátku každého projektu stojí konkrétní

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Internet marketing je jedním z druhů propagace, kterým můžete získávat nové zákazníky a budovat značku (branding).

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Produktové podmínky Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km Plus 5 let, max. 100.000 km 5 let, max. 150.000 km Model vozidla: VIN: Datum

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY PRO VŠECHNY

VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY PRO VŠECHNY VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY PRO VŠECHNY MOŽNOSTI UZAVŘENÉHO PLATEBNÍHO SYSTÉMU SMARTSHOP JSOU TÉMĚŘ NEOMEZENÉ: VLASTNÍ VĚRNOSTNÍ SYSTÉM, DÁRKOVÉ, ZÁKAZNICKÉ NEBO ZAMĚSTNANECKÉ KARTY NEBO TŘEBA E-VOUCHER. JEDNODUCHÁ

Více

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus Kdo jsme a co děláme Naše společnost, FlowMont s.r.o, byla založena v roce 2010 v České republice, jako firma, která se zaměřila na výrobu, montáž a distribuci výdejních systémů kapalin do ostřikovačů

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím pokladní systém Pokladní systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Joppa Logistics PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Joppa Logistics PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI SLOVO ŘEDITELE Vážení obchodní partneři, je mi ctí Vás seznámit se společností Joppa Logistics, dopravně spediční společností s tradicí od roku 2000. Naším cílem je poskytovat služby

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

BONETT CNG OUTSOURCING

BONETT CNG OUTSOURCING BONETT CNG OUTSOURCING Dodávky & Investice CNG stanice na čerpacích stanicích PHM Bonett Gas Investment, a.s. ing. Václav Holovčák Místopředseda představenstva POHLED EVROPSKÉ UNIE AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka Manažerské reporty 4 WD Fleet komunikace s řidičem 8 Soutěž 13 Vánoční hra 14 Přání 15

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka Manažerské reporty 4 WD Fleet komunikace s řidičem 8 Soutěž 13 Vánoční hra 14 Přání 15 12/2014 PROSINEC VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka Manažerské reporty 4 WD Fleet komunikace s řidičem 8 Soutěž 13 Vánoční hra 14 Přání 15 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

Obsah čísla Úvodník 3. Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 779 00 Olomouc VÍTEJTE

Obsah čísla Úvodník 3. Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 779 00 Olomouc VÍTEJTE 9/2014 ZÁŘÍ VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka nový vzhled stránek WEBDISPEČINKU 4 Novinka vylepšené ovládání mapy 5 Novinka nová verze WD Mobile 6 Novinka nová verze WD Fleet 8 Soutěž 10 Redakce Adresa

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Možnosti rozvoje CNG v České republice. Partner

Možnosti rozvoje CNG v České republice. Partner Partner 1 Fakta Vozový park na CNG (10/2013) Evropa: 1,85 miliónu vozů Meziroční nárůst + 7% Česká Republika: 6 300 vozů Meziroční nárůst + 47% Procento CNG vozů: 0,11% 2 Fakta Trend spotřeby CNG v České

Více

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Filip Škrášek 25. března 2014 WEBOVÝ DESIGN - PUBLIKUM A INFORMAČNÍ ARCHITEKTURA OBSAH: 1) Publikum... 3 1.1) Předpokládající se návštěvníci... 3

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. (Telefónica O2 Czech republic, a.s. Odměna za dobití ) seminární práce Akademický rok

Více

Věrnostní program Lindab. Program, který vás odmění.

Věrnostní program Lindab. Program, který vás odmění. Lindab Program, který vás odmění. Proč věrnostní program? Zaregistrujte se do věrnostního programu Lindab a za každou 1 korunu bez DPH nákupu u smluvního partnera Lindab obdržíte 1 bod na vaše konto ve

Více

I střední a malé firmy mohou mít kvalitní fleet management! Radim Kozel

I střední a malé firmy mohou mít kvalitní fleet management! Radim Kozel I střední a malé firmy mohou mít kvalitní fleet management! Radim Kozel Obsah 1. Co je fleet management? 2. Potřebujeme fleet management? 3. Aktuální situace v ČR 4. Interně nebo externě? 5. Závěr 2 Co

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Monika Boržíková, HR Business Partner, Talent Acquistion Manager 4.2.2015, Praha Page 1 Obsah prezentace - Společnost

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Volkswagen Fleet Service. Vaše flotila ví, kam se vydat.

Volkswagen Fleet Service. Vaše flotila ví, kam se vydat. Vaše flotila ví, kam se vydat. Nastupte a profitujte díky výhodným podmínkám. Exkluzivní servis s exkluzivními výhodami. Porsche Praha-Smíchov 150 00 Praha 5 Otevírací doba Po Pá 07:00 19:00 So 09:00 13:00

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD. www.touax.cz

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD. www.touax.cz MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ Víte, že v oblasti retailu (obchodu a stravování)

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence na návštěvě v roubence Kanada pod Třemšínem Josef rozhodně není nezkušený stavebník postavil už několik rodinných domů, dřevostavba, do které nás pozval, je zatím jeho poslední prací. Ačkoliv se příjemný

Více

Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu,

Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu, Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu, základ, ale i aromatickou esenci, která se používá při

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více