4/2002. Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL. Aralkonto KLUB. nov vûrnostní program pro celou rodinu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2002. Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL. Aralkonto KLUB. nov vûrnostní program pro celou rodinu"

Transkript

1 4/2002 Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL Aralkonto KLUB nov vûrnostní program pro celou rodinu

2 editorial Vážení přátelé, dovolte, abych se na úvod představil: Jmenuji se Aralkonto a na svět k vám a našim zákazníkům přicházím po předlouhé a přetěžké přípravě, bezesných nocích, ztracených a znovu nabytých iluzích a především po nezměrné trpělivosti mých virtuálních rodičů Aralu a Inetbonu. O co těžší bylo mé narození, o to více se na vás všechny těším a doufám, že jako správně vychované dítě splním všechny vaše tužby a očekávání se mnou spojené. Na světě jsem teprve krátce, ale už jsem se doslechl, že jsem ve velké rodině Aralu a v její celé více než stoleté historii prvorozený potomek a z pohledu mé technické výlučnosti jsem také mezi mými kamarády věrnostními programy jedináčkem. Nechci být hned zpočátku nevychovaným rozmazlencem, který se jen vyvyšuje a naparuje a přitom se vlastně ještě vůbec nijak nepředvedl. Ano, jsem si vědom, že jsem obdařen daleko větším technickým nadáním než mí kolegové ostatní běžné věrnostní programy, ale ruku na srdce, nadání je jen počátek úspěchu a zbylých 70 % je výchova a tvrdá práce na sobě samém. Zkrátka jakého si mě vychováte, takového mě budete mít. A to si pište, že občas dokážu být i hodně neposlušné, vztekající se a odmlouvající dítě. Buďte se mnou prosím i v těchto chvílích trpěliví a shovívaví a nechtějte po mně v mém prvním roce života jen samé divy a zázraky. Věřte, že já se vám za vaší přízeň určitě dokáži ve správné chvíli odměnit a splatit vám veškerou energii a starost do mě vloženou. Vzpomeňme si na jeden dnes již zlidovělý citát z jednoho dnes už skoro kultovního českého filmu: Až já jednou budu na tom ministerstvu, a já tam určitě budu, A jak to dopadne? O tom až zase příště. Autorem je: Ing. Martin Durčák, člen představenstva a Project manager Aral ČR a.s. 2

3 obsah aktualita 3 aktualita Dobrou náladu nezkazila ani zima a dé È 4 blahopfiejeme / podûkování komentáfi MÛÏeme b t spokojeni? 5 aktualita Pomáháme dobré vûci 6 profil Ing. Tomá Nechuta reportáï Ceny jsou rozdány Dobrou náladu nezkazila ani zima a dé È Skvělá nálada panovala na slavnostním otevření v pořadí již šedesáté páté čerpací stanice Aral. Všichni přítomní se dobře bavili a přestože počasí nebylo nijak přívětivé, každý si našel to své. A také bylo z čeho vybírat. Nechyběla barmanská show, módní přehlídka, ani skvělá živá muzika v podání plzeňské jazzové skupiny Joe Bloe. Navíc měli přítomní možnost popovídat si u dobrého jídla a pití. 8 téma Aralu Aral konto vûrnostní program pro celou rodinu 10 reportáï Jako Fénix z popela 12 partnefii Aralu Auto Jarov F+P Jindfii ek âsad Uherské Hradi tû 14 Aral karta Delikomat s.r.o. Sconto Nábytek Aral klub Vydavatel: Aral ČR a.s. Na Pankráci Praha 4 Evidenční číslo: MK ČR E Ve spolupráci s agenturou Impact, s.r.o. DTP a tisk: Eskira, grafický ateliér Vyvrcholením celé akce byla tombola o značkové předměty společnosti Aral. Při slavnostním projevu neopomněl Tomáš Nechuta, District Manager společnosti Aral poděkovat všem, kteří se na výstavbě této čerpací stanice podíleli. Byly to společnosti: KKS Zlín, Rohé ČR, VAM Jaroměř, Area, Christ Car Wash a Elektrostav. Zároveň popřál nájemkyni čerpací stanice, paní Martě Ševčíkové, hodně úspěchů a mnoho spokojených zákazníků. Otevření čerpací stanice v Plzni bylo pro společnost Aral dvojnásobnou oslavou. Nejenže otevřela v pořadí již svoji šedesátou pátou čerpací stanici na území naší republiky, ale podařilo se jí obsadit strategické místo na trase mezi Prahou a Rozvadovem. 3

4 blahopfiejeme... k v znamnému Ïivotnímu jubileu dlouholeté pracovnici spoleãnosti Aral, paní Danû Hofmanové, F&A Team Leader, která 15. ledna 2003 oslaví své 55. narozeniny. Dále blahopfiejeme panu ZdeÀku Martínkovi, nájemci ãerpací stanice v Chrudimi, kter své ãtyfiicátiny oslaví 28. prosince. Stejné jubileum v únoru pfií tího roku oslaví paní Romana Poláková, nájemkynû ãerpacích stanic Moravská Tfiebová a Svitavy. K v znamnému jubileu 50. narozenin blahopfiejeme panu Luìku Horákovi, nájemci ãerpací stanice ve Dvofie Králové n. Labem, kter své narozeniny oslaví 12. prosince a zároveà blahopfiejeme panu Petru Haberzettlovi, nájemci ãerpacích stanic v Dubí a v Teplicích, kter 10. prosince oslaví své 55. narozeniny. Hodnû tûstí a zdravíãka v Ïivotû pfiejeme Jakubovi (3,30 kg a 52 cm), kter se poãátkem fiíjna narodil manïelûm Janáãov m, nájemcûm ãerpací stanice v âeském Krumlovû. podûkování za dlouholetou a kvalitní práci v barvách spoleãnosti Aral patfií Ing. Jifiímu Paláskovi, prokuristovi a finanãnímu fiediteli. Pan Palásek patfiil k oporám spoleãnosti. Na jeho novém pûsobi ti mu pfiejeme hodnû úspûchû a spokojenosti. komentáfi MÛÏeme b t spokojeni? Ing. PAVEL VÁCHA, CSc. pfiedseda pfiedstavenstva Aral âr a.s. Snad ano, říkám si, když přemýšlím o roku, který se blíží ke svému konci. Zdálo by se, že to byl rok jako každý jiný, ale ten letošní byl pro nás v mnoha ohledech zcela výjimečný. Každý, kdo je nějakým způsobem spjat s Aralem, tu výjimečnost zcela jistě pocítil. Nejvýznamnější událostí bylo zcela určitě začlenění Aralu do struktur BP v rámci Performance Unit CEE, rozdělení aktivit do vertikálních řídících struktur a přijetí veškerých standardů naší nové mateřské firmy BP. Z hlediska vnitřního zatížení kapacit firmy to byl rok vskutku mimořádný. Ovšem skutečnost, že jsme tento proces zvládli, hovoří o vysoké flexibilitě a profesionalitě našich zaměstnanců. Stali jsme se součástí firmy, o níž můžeme směle říci, že je globálním hráčem na trhu a naším cílem je a bude, abychom byli její kvalitní součástí. Letošní rok byl však výjimečný i ze zcela jiného důvodu. Připravili jsme pro naše zákazníky hned několik překvapení. Nejprve to byla internetová soutěž o pohonné hmoty a nedlouho poté - historicky první spotřebitelská soutěž pro naše zákazníky v ČR, kteří v ní měli možnost vyhrát auto nebo motocykl roku. Nakonec zvítězila čtyři kola a tři šťastlivci již nyní jezdí ve svých vozech značky Peugeot 307. Nutno dodat, že obě soutěže se u našich zákazníků setkaly s velkým úspěchem. Vrcholem celého roku pak bylo představení a spuštění věrnostního programu Aralkonto. Jedná se o zcela unikátní koncept a první zkušenosti s ním jsou mimořádně příznivé. Chceme našim zákazníkům přinášet vždy něco nového. Nehodláme polevit a na příští rok již nyní chystáme celou řadu zajímavostí. Jakých? Nechte se překvapit a nezapomeňte, že Aral dává vždy přednost kvalitě. 4

5 aktualita Pomáháme dobré vûci Oblastem postiženým povodněmi se rozhodla pomáhat i společnost Aral, která nejenže přispěla na konto Českého červeného kříže, ale zároveň síť svých čerpacích stanic zapojila do projektu Nadace VIZE 97 s názvem Okno do života. Většina obyvatel z postižených oblastí těžce bojovala a dodnes bojuje s následky povodní lidé se ocitli v kritické životní situaci, jejich domy mají porušenou statiku a jsou poškozeny, katastrofální povodně je připravily o vše a financí se jim nedostává. Právě těmto lidem je projekt Okno do života určen. Nadace VIZE 97 chce přitom podpořit především ty, kteří si nejsou schopni pomoci vlastními silami, např. vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu handicapu. Projekt s názvem Okno do života spočívá v prodeji speciálních aromatických visaček ve tvaru domečku. Veškerý finanční výtěžek z prodeje visaček bude věnován na konto Nadace VIZE 97 a prostředky budou dále rozděleny na konkrétní projekty. Například na financování výstavby penzionů pro seniory v zaplavených oblastech. Nadace VIZE 97 bude pečlivě posuzovat všechny žádosti o pomoc a zároveň bude kontrolovat efektivitu využití předaných finančních prostředků. I zákazníci našich čerpacích stanic tak měli možnost si na všech čerpacích stanicích Aral v období od 30. září do 30. listopadu 2002 zakoupit aromatickou visačku ve tvaru domečku. Distribuci aroma visaček vedle sítě čerpacích stanic Aral a celé řady dalších partnerů zajišťoval na frekventovaných místech jednotlivých měst po celém území ČR speciální prodejní tým. Jsem rád, že i naše společnost mohla pomoci těm, kteří při ničivých povodních přišli o střechu nad hlavou. Byla to naše morální povinnost, říká předseda představenstva společnosti Aral ČR Pavel Švácha. Zástupci nadace VIZE 97 pevně věří, že tento projekt splní svůj cíl. Ke konci listopadu se prodalo kolem visaček, což odpovídá sumě korun. Podpora projektu nadace VIZE 97 však nebyla jedinou aktivitou společnosti Aral v pomoci lidem postiženým povodněmi. Nedlouho po srpnových povodních jsme zřídili speciální konto u Českého červeného kříže. Zároveň jsme vyzvali naše zaměstnance a partnery, aby na toto konto přispívali, říká Pavel Švácha. K dnešnímu dni se na tomto kontě sešlo nemalé množství finančních prostředků, které Aral zdvojnásobil a v současnosti vybírá nejvhodnější projekt, na který budou peníze věnovány. 5

6 profil reportáï Ing. Tomá Nechuta (35 let) District Manager Narodil se v Brně, kde i vystudoval Vysoké učení technické obor Konstrukce a dopravní stavby. Po absolvování vysoké školy nastoupil k francouzské firmě Soletanche, kde pracoval jako stavbyvedoucí. Tímto oborem se zabýval až do roku 1998, kdy nastoupil do společnosti Aral na pozici vedoucího čerpacích stanic pro oblast Morava. Od dubna letošního roku zastává funkci District Manager. Hlavní náplní mé práce je řízení provozu čerpacích stanic, a to nejen jejich výkonů v oblasti pohonných hmot, ale i v dalších odvětvích, jako je ekonomika jednotlivých čerpacích stanic, komunikace s partnery a dále vedení čtyř oblastních vedoucích čerpacích stanic. Na mé práci mě baví především každodenní komunikace s lidmi a možnost ovlivňovat chod věcí, říká Tomáš Nechuta. Vzhledem k tomu, že jeho práce je časově velmi náročná a není možné z Brna denně dojíždět, tráví většinu pracovního týdne v Praze. Tomáš Nechuta je ženatý, má osmiletou dceru Sáru, která navštěvuje základní školu. Volné chvíle se snaží trávit hlavně se svojí rodinou, která jeho odloučením trpí nejvíce. Mezi jeho záliby patří golf, rybaření a jiné sportovní aktivity. Ceny jsou rozdány Celkem tři Peugeoty 307 byly rozdány v soutěži Buď-anebo, která se uskutečnila na všech čerpacích stanicích Aral od června do konce srpna. Celkový počet účastníků soutěže nás velice mile překvapil a jsme rádi, že se soutěž setkala s tak obrovským zájmem zákazníků. Bylo zajímavé pozorovat vzrůstající počty hracích karet a v posledním srpnovém kole opravdu nikdo neponechal nic náhodě. Potěšující je, že soutěž neovlivnily ani srpnové povodně a soutěžící se nenechali ničím odradit. O to více se zapotili ti, kdo zpracovávali všechny hrací karty, kterých nakonec byla více než jedna tuna. Především v posledním kole museli zpracovatelé na některé hrací karty použít ochranné rukavice, protože na nich bylo již od prvního pohledu patrné, že jejich majitele nějakým způsobem postihly povodně. Vítězi všech tří kol se stali muži a ti si také vybrali jako svoji výhru Peugeot 307. Dva z nich k tomu vedly zcela jasné důvody, protože se v době vyhlášení výsledků měli v brzké době stát otci. Takže dnes již jistě vozí v novém voze celou rodinu. Soutěže se účastnili většinou rekapitulace 1. kolo Soutěžní otázka: Kolik mincí 1 EURO se vejde do 5l plastového kanystru Aral? Vítěz: Aleš Novák z Opavska Správná odpověď: mincí 2. kolo Miroslav Vlasák (vlevo) pfiedává automobil 2. v herci Jaroslavu Slabému (vpravo) muži, ale ani ženy se nedaly zahanbit. Celkem se soutěže zúčastnilo 25 procent žen, což rozhodně není zanedbatelný údaj. Všem výhercům blahopřejeme a přejeme jim hodně šťastných kilometrů a doufáme, že nám i nadále, společně se všemi našimi zákazníky, zachovají svoji přízeň. Soutěžní otázka: Kolik mincí 50 EURO centů se vejde do 5l plastového kanystru Aral? Vítěz: Jaroslav Slabý z Kladenska Správná odpověď: mincí 3. kolo Soutěžní otázka: Kolik mincí 10 EURO centů se vejde do 5l plastového kanystru Aral? Vítěz: Martin Ducháč z Pardubicka Správná odpověď: mincí 6

7 reportáï Dopis tfietího Èastného v herce Dobrý den 7. října 2002 paní inženýrko Jahodová, sobotní dopoledne patřilo k nejšťastnějším v mém životě. Díky Aralu a výhře. Nejdříve bych tedy tímto em chtěl poděkovat za potěšení a překvapení, které mi vaše firma připravila. Jednak výhrou samotnou a jednak tím, že mi vrátila (alespoň maličko) víru v poctivost. Přiznám se, že jsem byl přesvědčený, že většina soutěží, kde jde opravdu o nějakou slušnou výhru, je zmanipulovaná a předem rozhodnutá. Tedy díky. Vzhledem k tomu, že právě čekáme rodinu, je výběr mezi Peugeotem a Hondou zřejmý. Rád bych si převzal vůz. Zkoušel jsem vám před chvíli telefonovat, ale máte schůzku, a proto píši. Nevím, zda je možné potvrdit převzetí ceny touto cestou, ale pokud ano, pošlete mi prosím odpověď. Když tak budu později zkoušet volat, případně pošlu klasický dopis. Přeji vám hezký den a těším se na viděnou. S pozdravem Martin Ducháč Na první dojmy při převzetí nového vozu jsme se zeptali šťastného výherce druhého kola, pana Jaroslava Slabého. Ještě tomu nevěřím. Uvěřím tomu, až si do toho auta sednu a odjedu v něm. Jakým způsobem jste se dozvěděl o soutěži U Aralu Buď-anebo? Tam, kde pravidelně tankuji, na čerpací stanici Aral v Kladně. Tuto soutěž mi nabídla obsluha čerpačky. Co vás na soutěži nejvíce zaujalo? Zcela určitě možnost vyhrát Peugeot 307. Jakým způsobem jste tipoval odpovědi na otázku? Byla to úplná náhoda. V podstatě jsem to střelil od oka. Je to neuvěřitelné, protože jsem hrál jenom s jednou hrací kartou. Ani jsem nevěděl, kolik mincí bylo v minulém kole. Zúčastnil jste se i dalších kol? Ne. Zúčastnil jsem se pouze jednoho kola. Jak říkám, náhoda. Jste pravidelným návštěvníkem čerpacích stanic Aral? Dosud jsem sice neměl své vlastní auto, používám vůz mých rodičů, ale k Aralu jezdím pravidelně, protože bydlím kousek a je tady příjemná obsluha. Jak oslavíte výhru? Za čtrnáct dnů čekám rodinu, tak to oslavíme asi dohromady. Dva přírůstky do rodiny. Kam pojedete na první výlet? Natankuji u Aralu plnou nádrž a budu objíždět kamarády. 7

8 téma Aralu Tak jste se konečně dočkali. Aral přichází se zcela novým věrnostním programem, který je určen nejen motoristům, ale jeho výhod mohou využít také ostatní členové vaší rodiny, ba dokonce můžete přispět jeho prostřednictvím i na dobrou věc. Aralkonto vûrnostní program pro celou rodinu Co vám Aralkonto nabízí? Stručně řečeno za nákupy na kterékoli z 64 čerpacích stanic Aral získáváte věrnostní body, za které si můžete dobíjet mobilní telefon, a to buď svůj nebo kohokoliv jiného. Zároveň si můžete vybrat způsob, jak své Aralkonto budete ovládat buď zasíláním SMS zpráv z mobilního telefonu nebo internetem na adrese Naší základní myšlenkou při vývoji věrnostního programu Aralkonto byla snaha nabídnout co nejširšímu spektru zákazníků co možná nejvyšší užitnou hodnotu odměny za využívání produktů a služeb Aralu. Proto jsme namísto plyšových hraček a dárkových předmětů zvolili kredit pro předplacené telefonní karty, říká Martin Durčák, projektový manažer společnosti. Jak si mûïete zfiídit vlastní Aralkonto? Jedinečnost Aralkonta spočívá v tom, že jej celé ovládáte pouze přes internet nebo prostřednictvím mobilního telefonu a navíc k němu nemusíte sepisovat žádnou Aralkonto jedin projekt svého druhu na svûtû Na realizaci projektu Aralkonto se společně s Aralem podílela také firma Inetbon, která byla velkou oporou především po technické stránce. Vývoj nového virtuálního věrnostního programu společnosti Aral pro zákazníky trval přibližně dva roky a byl provázen dílčími úspěchy i zklamáními. Neutuchající víra a usilovná práce odborníků z Aralu a Inetbonu se nakonec vyplatila, neboť výsledkem snažení je jedinečný program, který nemá obdoby nejen v České republice, ale ve světě vůbec. Projekt je patentově chráněn. Aralkonto je tak dalším důkazem toho, že společnost Aral nabízí svým zákazníkům skutečně špičkové produkty a služby a že je tak právem považována za jednu z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších firem na trhu. 8

9 téma Aralu smlouvu. Nepotřebujete tedy žádné karty nebo papírové kupony, které by vás při nákupu pouze zdržovaly. Stačí vyplnit požadované registrační údaje a můžete začít sbírat věrnostní body. Při registraci prostřednictvím internetu a vyplnění nepovinných údajů získáte dokonce body navíc. Na každé čerpací stanici Aral získáte letáček, který vám bude návodem pro obsluhu vašeho Aralkonta. Stejně jednoduché jako samotná registrace je také připisování získaných bodů na váš účet. Každá účtenka za nákup pohonných hmot, mytí vozu či nákup v Aral shopu obsahuje unikátní kód, který na své Aralkonto vložíte prostřednictvím mobilního telefonu nebo internetu. K navýšení konta o příslušný počet bodů, odpovídající celkové hodnotě nákupu, dojde nejpozději do 3 dnů od data nákupu. Za každých 25 korun nákupu získáváte 1 bod.v případě, že jste již nasbírali dostatečný počet bodů, můžete je směnit za kredit předplacené karty vámi vybraného mobilního operátora. V současné době jsou v nabídce Aralkonta GO kupony v hodnotě 300, 500, 1000 a 2000 korun, TWIST karty v hodnotě 400, 800 a 2000 korun a nechybí ani 400 a 1000 korunové Oskarty. V krátké době by tato nabídka měla být rozšířena i na kreditní karty s nižšími nominálními hodnotami tak, aby jejich dostupnost byla větší i pro sváteční řidiče. Výměnu bodů za kredit můžete provést opět přes internet nebo zasláním SMS zprávy. Aralkonto je pro celou rodinu Věrnostní program Aralkonto se od nabídky ostatních provozovatelů čerpacích stanic liší nejen způsobem fungování, ale především tím, že je určen pro celou rodinu. Pokud jste motorista a současně majitel předplacené telefonní karty, využijete bonus Aralkonta pro sebe. Peníze však můžete ušetřit i v případě, že využíváte paušální program mobilních operátorů. Získaný kredit od Aralu tak můžete věnovat například jako dárek svým blízkým. Pokud se budete vracet pozdě večer a už nikde neseženete čerstvé květiny, novým kreditem manželku také jistě potěšíte. Děti můžete kreditem od Aralu potěšit k narozeninám nebo je motivovat k lepším studijním výsledkům. V každé domácnosti se vždy najde někdo, kdo má neustále problém s vyčerpaným kreditem. Svými body z Aralkonta můžete přispět také na charitativní konto Emil, které je určeno na podporu handicapovaných sportovců do 18 let. Aralkonto je teprve na začátku, takže možnosti jeho dalšího rozvoje jsou obrovské. V současné době probíhají jednání se všemi mobilními operátory na českém trhu o tom, aby bylo možné věrnostní body z Aralkonta uplatnit jako slevu na paušální programy mobilních telefonů. Vzhledem k tomu, že se společnosti Aral a Inetbon nebrání spolupráci s dalšími subjekty také z ostatních oborů, můžeme se v budoucnu dočkat dalších výhod, např. nákupy v hypermarketech. Ale o těchto plánech si více povíme až jindy. Emil pomáhá handicapovan m dûtem Emil je název projektu, který realizuje Český paralympijský výbor (ČPV) na podporu handicapovaných dětí ve sportovních svazech. Ptáček Emil se stal také maskotem Českého paralympijského týmu, dospělých paralympioniků, kteří reprezentují ČR na mezinárodních hrách handicapovaných. Cílem projektu je získat prostředky pro handicapované děti sdružené ve sportovních svazech a podpořit chuť handicapovaných dětí k životu prostřednictvím sportu. Prostředky budou získávány nejen prostřednictvím Aralkonta, ale také prodejem výrobků označených Emilem ve vybrané obchodní síti. Získané finanční prostředky budou shromažďovány na benefičním účtu Českého paralympijského výboru, který bude pravidelně informovat veřejnost o výši prostředků a o tom, na co konkrétně budou vynaloženy. 9

10 reportáï Jako Fénix z popela Nespoutaný vodní živel napáchal při letošních povodních nemalé škody. Mnoho lidí přišlo o své obydlí a o majetek. Nejhorší však byl asi pocit bezmoci u všech, kterých se povodeň nějakým způsobem dotkla. Své si prožila i nájemkyně čerpací stanice v Ústí nad Labem, Květa Rodovská. Její čerpací stanice byla po náporu vody téměř zničena a rodila se znovu doslova jako Fénix z popela. Již od víkendu jsem sledovala televizní zpravodajství o povodních v ostatních částech republiky a spolu se stoupající vodou v Praze mi bylo stále více jasné, že se všechna voda požene k nám do Ústí. V pondělí jsme si permanentně ověřovali aktuální předpovědi na střekovském zdymadle. Hlas na druhém konci telefonu však zněl nekompromisně. A tak, ačkoli se na nás mnozí zákazníci dívali s úsměvem, rozhodla jsem se všechno začít balit. Nejdříve jsme začali celkem ležérním tempem se šanony v kanceláři. V úterý dopoledne naše tempo viditelně nabralo na obrátkách a do černých pytlů jsme začali házet vše, co komu přišlo pod ruku. Najali jsme dva tranzity a nákladní vůz, zavolali na pomoc celou rodinu a vše, co se dalo, jsme odváželi. Co jsme nepobrali, jako pokladny, monitory, terminály, video, kamery atd. jsme vytahali alespoň na panel nad vchodové dveře, který je ve výšce nad dva metry. Přesně v hod. v úterý jsme poprvé za čtyři roky vypnuli čerpací stanici úplně z provozu. Ranní středeční předpověď ze zdymadel: U Vás bude tak 2,5 metru vody, nás znovu vyděsila. A tak rychle naložená auta někam vyložit a znovu zachraňovat vše, na co jsme si mysleli, že může voda dosáhnout. Ještě o půlnoci jsem vynášela záložní zdroje od pokladen k sobě do obývacího pokoje. Ve středu okolo 14. hodiny jsem na podivně ztichlé čerpací stanici už zůstala sama s půlročním synkem Matyáškem. Zamkla jsem vchodové dveře a odevzdaně pozorovala tiše se plížící vodu mezi stojany. Klidná hladina vypadala tak málo nebezpečně, že jsem vážně tajně doufala: snad nám to moc nezničíš. Povodňoví turisté, kteří si téměř radostně smáčeli prsty a špičky bot v najednou jim tam blízké řece, se procházeli mezi stojany, dychtivě nakukovali do vyprázdněného shopu, kuchyňky a chodby, jakoby si chtěli zapamatovat jaké to tu je před tou povodní a centimetr po centimetru ustupovali zdvihající se hladině. V 19 hodin jsem si i já udělala poslední fotografie a se staženým krkem opustila potápějící se loď, vzpomíná na situaci z poloviny srpna Květa Rodovská. Díky obětavosti personálu čerpací stanice se podařilo zachránit veškerou elektroniku od kanceláře počínaje, pokladním systémem konče. Zachráněny byly i dřevěné boky regálů, které se daly odmontovat, kávomat, mrazící vana, vysavač a spousta dalšího zboží. Voda však učinila své a návrat na čerpací stanici poté, co voda opadla, nebyl pro nikoho z personálu příjemný. 10

11 reportáï Bahno už bylo zaschlé, jeho silný zápach byl ale cítit zdálky. Padesát metrů od pumpy, uprostřed křižovatky, ležela první věc z čerpací stanice bílý košík a jedna firemní tužka. První náznak něčeho, čemu se nebude chtít uvěřit. Klacky a kusy větví se válely po silnici, odpadky zachycené mezi stojany Vrstvy bahna, které plavalo pod nohama, střepy z popraskaných výloh. Dílo zkázy bylo dokonáno. Nyní nastal čas se s tím nějak vyrovnat. Ač to zní neuvěřitelně, čerpací stanice byla znovu otevřena již po měsíci. Prvních čtrnáct dnů se dělaly ty nejhrubší práce. V prvé řadě jsme potřebovali elektřinu. Zapůjčili jsme si elektrickou skříň, nechali provést revizi, napojili se na proud a mohli jsme začít. Vyklízel se těžký rozklížený nábytek, zrezivělé regály, vyvážely se tuny bahna, vystříkávaly se stěny tlakovými stroji, ale i kelímky vybíralo bahno z topení, vyváželo se zničené zboží, vyklízely se rozbité výlohy. Byly zapůjčeny dva obrovské dieselové agregáty, které měly spotřebu 13 litrů nafty za hodinu, a tak bylo nutné jezdit na čerpačku i v noci a doplňovat naftu, ale i svépomocí je opravovat a hlídat jejich chod. Další čtyři sušičky pak vysoušely na elektriku. Nakoupili jsme hrabla na sníh, spousty dezinfekce a rukavic, lopaty, holínky i pláštěnky. Angažovali jsme bezpečnostní agenturu, která hlídala stojany, stroje, navážený materiál, nářadí atd. téměř měsíc, abychom předešli dalším zbytečným ztrátám vzniklým rabováním, dodává Květa Rodovská. Čerpací stanice prošla kompletní rekonstrukcí, nic nebylo z hygienického hlediska ponecháno náhodě. Došlo k výměně celé dlažby, byly vystavěny nové sádrokartonové stěny, vodou nasáklé stěny byly důkladně vysoušeny a několikrát natřeny desinfekčními nátěry, byly zabudovány nové výlohy a vchodové dveře, dále byl zakoupen nový nábytek pro personál a zcela nově vybavena i kancelář. Během těchto prací se neustálo vysoušelo. Bylo zakoupeno kompletně nové regálové zařízení pro shop včetně nové chladící a mrazící skříně. Několikrát důkladně vyčištěny stojany, zakoupeny nové náhradní díly. Elektrikáři odvezli celou rozvodnou skříň a vyměnili stovky kabelů. V rámci této rekonstrukce došlo i k mnoha dalším vylepšením. Monitorovací systém byl posílen o sedm kamer, bylo instalováno nové bezpečnostní zařízení, vylepšen ochranný systém zboží. Došlo k úpravě regálového rozmístění a dodání několika modernějších prvků, které jistě potěší oko zákazníka. Navíc přibyla možnost posezení třeba u kávy u nových dřevěných stolků a židliček. A jako třešnička na dortu byla zakoupena nová živá květinová výzdoba. Udělali jsme zkrátka maximum pro to, aby se zákazník u nás opět cítil velmi dobře, ne-li lépe, říká Květa Rodovská, která oceňuje přístup zástupců společnosti Aral, konkrétně pánů Nechuty, Tauše, Grossmanna a Šmída, kteří na čerpací stanici přijeli hned jakmile to bylo možné, vyhodnotili vzniklé škody a okamžitě začali jednat. Ráda bych touto cestou poděkovala především našim stálým zákazníkům, za jejich trpělivost a pochopení pro situace, kdy ne všechno šlo tak rychle, jak bychom chtěli a za to, že se k nám opět vrátili. Vynasnažíme se naše zákazníky nezklamat. Pro ty, kteří se chtějí podívat na fotografie, které dokumentují alespoň z části to, čím jsme si prošli, jsme připravili v prostorách čerpací stanice malou výstavku, uzavírá paní Rodovská. Poděkování patří rovněž firmám KKS, Rohé, VAM Jaroměř a panu Hajdukovi z firmy Elektrostav, kteří nabídli svoji pomoc a pomohli uvést čerpací stanici znovu do provozu. 11

12 partnefii Aralu AUTO JAROV Společnost Auto Jarov zahájila svoji činnost počátkem roku 1993 v bývalém areálu Mototechny v Praze na Jarově. Od té doby tento areál prošel zásadní proměnou a dnes je sídlem jediného prodejce v Praze, který nabízí kompletní sortiment všech značek koncernu VW - Pavel Hejda, prokurista Volkswagen, Seat, Škoda a Audi. O úspěšnosti podnikání svědčí mnohá ocenění, například umístění na prvních místech v každoroční anketě Autoservis roku, včetně abso- lutního vítězství v roce Trvalý důraz klade Auto Jarov na maximální kvalitu služeb, o čemž svědčí získání certifikátu kvality ISO Našim krédem je postarat se o zákazníka od A do Z. Poskytnout mu perfektní a kompletní služby, počínaje koupí auta, servisem, případným odkupem staršího vozu a nabídkou nového, řekl prokurista společnosti Pavel Hejda.Velký význam Auto Jarov také přikládá dodržování nejvyšších ekologických standardů provozu. Služby, které Auto Jarov poskytuje, jsou bezkonkurenční svým rozsahem. Zákazník najde vše pod jednou střechou. Je to prodej nových automobilů značek Škoda, Volkswagen, Seat, Audi, prodej zánovních a použitých automobilů, servis a opravy automobilů, prodej značkových náhradních dílů a autopříslušenství, non-stop servis a vlastní odtahová služba, stanice technické kontroly v objektu Auto F+P Jindfii ek Počátky této rodinné firmy spadají do roku 1991, kdy bratři Jindřiškové začali v Jilemnici servisovat sněžná vozidla značky Kässbohrer. České zastoupení této firmy mělo náročné Franti ek Jindfii ek, spolumajitel požadavky a zkušební doba spolupráce trvala čtyři roky. V dnešní době firma F+P Jindřišek provádí nejen servis, ale úzce spolupracuje s hlavním zastoupením Kässbohrer v ČR. Naše firma se stará nejen o sněžná vozidla této značky v Krkonoších, ale i v dalších českých horách, jako jsou Jizerské hory a Šumava, což představuje zhruba 150 až 200 vozidel, říká spolumajitel firmy František Jindřišek. Spolupráce se společností Aral úspěšně probíhá od roku Její náplní je především odběr olejů a maziv. Aral nám vyšel v nabídce 12

13 partnefii Aralu Jarov, Bosch servis a vlastní čerpací stanice. Se společností Aral spolupracujeme od roku 1996 v dodávce olejů a právě v provozu čerpací stanice. Aral nám dodává velmi kvalitní pohonné hmoty. Této kvality si opravdu ceníme, stejně jako celé naší spolupráce, dodal pan Hejda. V posledních letech společnost Auto Jarov vynaložila nemalé prostředky na výstavbu a modernizaci celého provozu. Za zmínku stojí například unikátní klempírna a lakovna, které patří mezi nejmodernější ve střední Evropě. Proces modernizace neustále probíhá a v současné době se zaměřuje na přestavbu staré haly. V budoucnu by se společnost Auto Jarov chtěla zaměřit na neustálé zkvalitňování svých služeb a hodlá také rozšiřovat sortiment prodávaných vozů. Chceme umět poradit a pomoci našim zákazníkům a poskytnout jim veškeré služby spojeném s nákupem a servisem aut, aby se k nám vždy rádi vraceli, řekl Pavel Hejda. Akciová společnost ČSAD Uherské Hradiště se vydala na samostatnou podnikatelskou dráhu 1. října K tomuto datu měla za sebou téměř padesátiletou historii, a to jako jeden z podniků celostátní sítě ČSAD. Hradišťská společnost byla založena na základě kupónové privatizace a postupně dostala jasnou strukturu konkrétních vlastníků. Pak přišla na řadu série investic, zejména do modernizace vozového parku a stavebních úprav, zaměřených především na ekologické zajištění objektů a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Společnost je tvořena dvěma závody v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě. Jak už samotný název společnosti napovídá, hlavním předmětem činnosti je především mezinárodní kamionová a autobusová doprava. Další služby, které ČSAD Uherské Hradiště může nabídnout, jsou celní služby, skladování a v neposlední řadě servisní a opravárenské služby, zajišťované především prostřednictvím 24 hodinového značkového servisu MAN. Ve spolupráci s významným francouzským dopravcem - společností GND nabízí také spediční a logistické služby. Vozový park čítá téměř 100 souprav v nákladní dopravě a 140 autobusů pro pravidelnou a zájezdovou autobusovou dopravu. Společnost je také provozovatelem 21 autobusů na stlačený zemní plyn. Všechny tyto aktivity přináší firmě roční tržby přes půl miliardy korun. V roce 1999 získala společnost certifikát jakosti ISO Se společností Aral spolupracujeme již od roku Tenkrát jsme hledali vhodného partnera, který by vybudoval v našich prostorách čerpací stanici. Oslovili jsme několik největších společností na českém trhu a po složitých jednáních jsme vybrali právě Aral. Dnes jsme moc rádi, že jsme tak učinili, protože spospolupráce maximálně vstříc a setkáváme se z jejich strany s citlivým přístupem a také s velice příznivou cenou, což nám umožňuje získávat v této oblasti i další zákazníky, dodává pan Jindřišek. Zájem o produkty společnosti Aral došel tak daleko, že firma F+P Jindřišek dodává oleje od Aralu i do převodovek lanovek v Krkonoších. Bratři Jindřiškové jsou se spoluprací se společností Aral velice spokojeni. Navíc vědí, že se mohou na odborníky v Aralu kdykoli obrátit s žádostí o radu. Rádi bychom v této skvělé spolupráci s Aralem pokračovali i nadále a doufáme, že Aral nám rovněž zachová svoji přízeň, uzavírá František Jindřišek. âsad Uherské Hradi tû Ing. Radislav Kusák, generální fieditel lupráce je opravdu vynikající. A navíc se rozšířila i na další oblasti řekl nám Ing. Radislav Kusák, generální ředitel. Čerpací stanice Aral byla vybudována u sídla ČSAD Uherské Hradiště na hlavním tahu ve směru na hraniční přechod Starý Hrozenkov. Spolu s ní byl vybudován i výdejní stojan přímo v areálu společnosti, což zvýšilo komfort odběru pohonných hmot pro ČSAD Uherské Hradiště. Kromě čerpací stanice společnost spolupracuje s Aralem v oblasti odběru olejů a Aral karet pro celý svůj vozový park. V oblasti olejů je Aral naším monopolním dodavatelem. S kvalitou olejů a služeb s tím spojených jsme velmi spokojeni a spokojeni jsou i naši zákazníci, kteří navštěvují naši opravárenskou dílnu dodal Ing. Kusák. Zeptali jsme se také, v jakých oblastech by se služby ze strany Aralu mohly zlepšit. Určitě je možné vždy něco zlepšovat, ale v oblasti dodávek produktů Aralu mě nenapadá nic, co bych zmínil. Možná služby spojené se servisem myčky a výdejních stojanů na čerpací stanici. Servisní firma, která se o tuto záležitost stará, by mohla být pružnější a technická spolehlivost výdejního stojanu v areálu společnosti vyšší, bylo nám řečeno panem generálním ředitelem. A plány do budoucna? Naším nejbližším cílem je, aby si společnost upevnila pozici nejsilnějšího a nejspolehlivějšího dopravce v regionu Zlínského kraje. V nových oblastech podnikání se v budoucnu chceme více věnovat logistice prozradil nám Ing. Kusák. 13

zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele

zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele 02/2005 ARAL KLUB zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele N O V Ý D E S I G N O L E J Ů, O R I G I N Á L N Í P R É M I E P R O C E L O U R O D I N U O B S A H 03 aktualita Nový

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

číslo I1I/červenec 2008

číslo I1I/červenec 2008 číslo I1I/červenec 2008 Nářadí a vybavení dílen Rozvoj servisí koncepce AutoCrew Inter Cars na autosalonu v Pekingu Staňte se naším partnerem! Společnost Inter Cars - jeden z největších distributorů náhradních

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2014 ÚVODNÍK Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych vám na úvod poděkoval za výbornou spolupráci v roce 2013 a do nového roku vám

Více

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 13 prosinec 2009 Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman Chytrá

Více

číslo 30 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. březen 2008 Škodovka posílila o šumperskou firmu Pars nova

číslo 30 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. březen 2008 Škodovka posílila o šumperskou firmu Pars nova Škodovák číslo 30 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. březen 2008 Škodovka posílila o šumperskou firmu Pars nova Italové přivítali plzeňské tramvaje ŠKODA TRANSPORTATION vyhlásila nejlepší

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2012 ÚVODNÍK Slovo ředitele Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych vám v úvodu poděkoval za spolupráci v uplynulém roce a do

Více

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4 Česká info 2/ 2012 Magazín pro zaměstnance a obchodní službu ČP Česká pojišťovna a.s. březen / duben 2012 Samuraj mezi námi Japonské alter ego Václava Mádla Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer

Více

naše Unipetrol oznámil zásadní zlepšení finančních výsledků úplně nové informace

naše Unipetrol oznámil zásadní zlepšení finančních výsledků úplně nové informace naše číslo 11 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 8 listopad 2014 aktualita Unipetrol oznámil zásadní zlepšení finančních výsledků Unipetrol (ks)

Více

A U T O MAGAZÍN ČÍSLO

A U T O MAGAZÍN ČÍSLO A U T O ČÍSLO MAGAZÍN 01 11 AUDI A6 AVANT: REPREZENTATIVNÍ VŮZ S POHLEDNOU KAROSERIÍ, NADČASOVÝM DESIGNEM A VYSOKÝM KOMFORTEM AUTO HELLER: UŽ DVACET LET S VÁMI OCENĚNÍ ZA NEJVYŠŠÍ KVALITU SERVISU SLOVO

Více

Drive Petra Nechutného. 22 Téma měsíce Kick-off meeting a ředitelská setkání 2011. 28 Manažer Přímé oslovení na spolupráci cesta k rozšíření týmu

Drive Petra Nechutného. 22 Téma měsíce Kick-off meeting a ředitelská setkání 2011. 28 Manažer Přímé oslovení na spolupráci cesta k rozšíření týmu Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. únor 2011 ročník II 22 Téma měsíce Kick-off meeting a ředitelská setkání 2011 28 Manažer Přímé oslovení na spolupráci

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

Péče přináší ovoce. Březen / Duben 2011 02. Úspěch Ruku v ruce Kdo byl oceněn jako nejlepší spolupracovník v korporátu?

Péče přináší ovoce. Březen / Duben 2011 02. Úspěch Ruku v ruce Kdo byl oceněn jako nejlepší spolupracovník v korporátu? Jedna finta Individuální rozvojový plán Čínské přísloví říká: I dlouhá cesta začíná prvním krokem. Úspěch Ruku v ruce Kdo byl oceněn jako nejlepší spolupracovník v korporátu? Rozhovor Rizikové zaměstnání

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

KIAvision 2_2012. Nepřekonatelný prostor. nová Kia cee`d SW. www.kia.cz. Magazín společnosti kia motors czech

KIAvision 2_2012. Nepřekonatelný prostor. nová Kia cee`d SW. www.kia.cz. Magazín společnosti kia motors czech www.kia.cz KIAvision 2_2012 Magazín společnosti kia motors czech Nepřekonatelný prostor nová Kia cee`d SW Kia Carens vlastní cestou Vše o novém Sorentu Kia Mapping revoluční hra se světlem Historie značky

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

* BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness. jako příloha

* BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness. jako příloha * BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness jako příloha ročník II., 1-2/2012 Složitá situace představuje výzvu str. 18 Retail Vision 2015: Co čeká český obchod? str. 22 Chytrý čtvereček jako šikovný

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15. zima 2006. Dodavatelský řetězec roku 2020. 15 let v životě SCHENKER. 12 Rapid a jeho bratříček.

Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15. zima 2006. Dodavatelský řetězec roku 2020. 15 let v životě SCHENKER. 12 Rapid a jeho bratříček. zima 2006 Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15 Dodavatelský řetězec roku 2020 2 15 let v životě SCHENKER 12 Rapid a jeho bratříček 5 Mýtné v ČR 16 Kostičky do celé Evropy 6 7 MS motocyklů MOTO GP 19

Více

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace naše 1 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol leden 2012 V Paramu běží plánované UniCRE první rok realizace str. 2 3 opravy jednotek str. 4 Aktuality z Benziny

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 3/2010 ÚVODNÍK Slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám v úvodu poděkoval za dosavadní spolupráci a popřál Vám

Více

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku OVB Journal LISTOPAD 2010 Počítáme s odpovědností Pomáháme formovat společnost Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku Hana Slezáková Společenská odpovědnost je mnohonásobkem

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2 2009. www.kiamotors.cz. Kia koncept N o 3

MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2 2009. www.kiamotors.cz. Kia koncept N o 3 MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2 2009 www.kiamotors.cz Kia koncept N o 3 KIA ÚVODNÍK Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou předprázdninové číslo našeho čtvrtletníku. Přichází v období, kdy značka

Více