*CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F"

Transkript

1 *CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0508/09-16/Ds V Olomouci dne 5. ledna 2010 Č. j.: DUCR-371/10/Ds Telefon: Oprávněná úřední osoba: Dušek Mirek R O Z H O D N U T Í Drážní úřad jako drážní správní úřad ve smyslu 54 zákona č.266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších změn a současně jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle ust. 7, odst. 1 zákona čís. 266/94 Sb. o dráhách a ust. 15 zákona čís. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydává na základě výsledku provedeného stavebního řízení v souladu se zněním 7 zákona o drahách a ust. 115 stavebního zákona s t a v e b n í p o v o l e n í pro stavbu dráhy: Rekonstrukce žst. Bojkovice vč.rekonstrukce zab.zař. Účastníci řízení dle ust. 27 odst. 1) zák.č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění: Stavebník : Správa železniční dopravní cesty s.o, Dlážděná 1003/7, Praha zastoupený : Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc Stavba je členěna na tyto provozní soubory a stavební objekty:: Provozní soubory: Zabezpečovací zařízení: PS žst.bojkovice-staniční zabezpečovací zařízení PS žst.bojkovice-klimatizace PS žst.bojkovice-přechodné zabezpečovací zařízení PS žst.bojkovice-rekonstrukce PZS v km PS Bojkovice-Nezdenice, traťové zabezpečovací zařízení PS Slavičín-Bojkovice, úpravy a doplnění TZZ PS Rekonstrukce PZS v km PS Rekonstrukce PZS v km Sdělovací zařízení: PS žst.bojkovice-místní kabelizace PS žst.bojkovice-kamerový systém PS žst.bojkovice-rozhlasové zařízení PS žst.bojkovice-sdělovací zařízení PS žst.bojkovice-ezs

2 2 PS žst.bojkovice-ashs PS žst.bojkovice-mrts PS žst.bojkovice-úpravy TRS Silnoproudá technologie: PS žst.bojkovice-ddtsždc PS žst.bojkovice-trafostanice 22/04 kv PS žst.bojkovice-rozvodna 3 kv pro EPZ PS žst.bojkovice-rozvodna nn PS žst.bojkovice-náhradní zdroj Stavební objekty: SO žst.bojkovice-železniční spodek SO žst.bojkovice-železniční svršek SO žst.bojkovice-nástupiště SO žst.bojkovice-železniční přejezd a přechod SO žst.bojkovice-rekonstrukce propustku v km SO žst.bojkovice-ochrana drážních sdělovacích kabelů SO žst.bojkovice-vodovodní přípojka SO žst.bojkovice-kanalizace SO žst.bojkovice-kabelovod SO žst.bojkovice-technologický objekt SO žst.bojkovice-zdravotechnika SO žst.bojkovice-úprava zpevněné plochy SO žst.bojkovice-demolice SO žst.bojkovice-elektrický ohřev výměn SO žst.bojkovice-kabelové rozvody pro EPZ SO žst.bojkovice-rekonstrukce venkovního osvětlení SO žst.bojkovice-rekonstrukce venkovního osvětlení-osvětlení stanice SO žst.bojkovice-rekonstrukce venkovního osvětlení-osvětlení nákladiště SO žst.bojkovice-osvětlení nástupišť SO žst.bojkovice-úprava rozvodů nn SO žst.bojkovice-úprava rozvodů nn-rozvody nn stanice SO žst.bojkovice-úprava rozvodů nn-rozvody nn nákladiště SO žst.bojkovice-přeložky silnoproudých rozvodů SO Přípojka vn 22 kv SO žst.bojkovice-uzemnění trafostanice 22/04 kv Stavba je situována na pozemcích: Katastrální území Bojkovice: - p.č.: 5399/1(ost.plocha-silnice), 5394/2(ost.plocha-silnice), 3950/66(ost.plocha-zeleň), 5442/3(ost.plocha-manipulační plocha), 5379/1(ost.plocha-komunikace) st.459(zast.plocha a nádvoří), st.1588(zast.plocha a nádvoří), st.1587(zast.plocha a nádvoří), 5442/6(dráha-ost.plocha), 5442/1(dráha-ost.plocha),5442/7(dráhaost.plocha),st.458(zast.plocha a nádvoří), st.460(zast.plocha a nádvoří) Katastrální území Nezdenice: - p.č.: 630/1(dráha-ost.plocha)m 630/4(dráha-ost.plocha), st.98(zast.plocha a nádvoří) Katastrální území Záhorovice: - p.č.: 3678/1(dráha-ost.plocha)

3 3 Stručný popis stavby: Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího kolejiště žst.bojkovice a návazné rekonstrukce technologických zařízení v souvislosti s předpokládaným následným dálkovým nebo úsekovým ovládání. Rekonstrukce železničního spodku a svršku řeší vymístění stávajícího směrově nevhodně umístěného slavičínského zhlaví ve směru k výpravní budově, čímž dojde současně k přesunutí stávajícího úrovňového přejezdu ze stávající polohy do záhlaví stanice. Pro nástup a výstup cestujících se vybuduje nové oboustranné nástupiště s úrovňovým přístupem s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK u kolejí č.1,1a a 3, a vnější nástupiště u koleje č.5 rovněž s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK. Součástí stavby je realizace nového technologického objektu pro zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá zařízení.objekt bude zděný s jednoplášťovou plochou střechou o půdorysných rozměrech 9.25 x 23.5 m a výškou 4.70 m. Objekt bude vytápěn elektricky přímotopy, napojen přípojkou na pitnou vodu a odkanalizován do jednotné kanalizace. Podrobnosti viz projektová dokumentace. Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky : 1) Stavba bude provedena podle dokumentace, vypracované projekční firmou Moravia Konsult a.s,legionářská 8, Olomouc-odpovědný projektant Ing. Michal Kolařík ČKAIT a ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2) Stavba bude provedena oprávněnou organizací v souladu s vyhl.č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah v platném znění, a ustanoveními stavebního zákona. Při stavbě budou dodržena ustanovení obsažená v příslušných technických normách, které se na tuto stavbu vztahují. Jedná se zejména o normy uvedené v příloze č.5 vyhl.č.177/1995 Sb 3) Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací v rámci předmětu své činnosti (dle 158 stavebního zákona). Před zahájením stavebních prací sdělí stavebník Drážnímu úřadu písemně údaje o zhotoviteli stavby a předloží oprávnění zhotovitele k provádění prací. 4) Stavba bude dokončena nejpozději do včetně zkušebního provozu. 5) Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. Doklady o odsouhlasení realizace přeložek předloží stavebník při závěrečné prohlídce stavby. 6) Před záhozem podzemních vedení a zařízení bude provedeno jejich zaměření situačními i výškovými kótami. 7) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhl.č. 309/2006 Sb. Kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a dbát o ochranu osob na staveništi. 8) Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádřeních : - Městský úřad,odbor ŽP a zemědělství Uh.Brod, č.j..ozp/3717/09-2/tk z Krajské ředitelství Policie Jm kraje, ÚO Uh.Hradiště, č.j.:krzp /čj z KHS Zlínského kraje Zlín, č.j..uh 15926/215/2009 z HZS Zlínského kraje,úo Uh.Hradiště č.j.: HSZL-521/3-SPD-SP-2009 z ČD a.s, RSM Olomouc, č.j.:rsmol-3561/2009-upt z Město Bojkovice,odbor rozvoje města a ŽP č.j.: ORMŽP/1896/09/417 z Město Bojkovice, č.j.: ORMŽP/1496/2009 z Městský úřad,odbor ŽP Uh.Brod, č.j.:ožp/2730/09/so z

4 4 - Statestrong s r.o,bojkovice, č.j.:279/094/pn z E-ON Česká republika s r.o,č.budějovice čj:h18502-z z Telefonica O2 Zlín č.j z RWE-Jihomoravská plynárenská a.s, Brno č.j.:466/09/116 z Slovácké vodárny a kanalizace a.s,uh.hradiště č.j.:512/1010/2009 z ČD-Telematika a.s,olomouc č.j.: svr z podmínky odsouhlasení stavby ing.karlem Žáčkem z ) Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od hod. do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným hygienikem a Drážním úřadem. 10) Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhl.č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění. K návrhu na uvedení ostrovního nástupiště v železniční stanici Bojkovice do zkušebního provozu předloží stavebník opatření k zajištění bezpečného přístupu na nástupiště, včetně dokladu že tato opatření byla zapracována do provozního řádu stanice 11) Před vydáním kolaudačního souhlasu požádá stavebník o zavedení zkušebního provozu, který bude probíhat v délce minimálně 3 měsíců. Žádost o povolení prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu bude doložena mj. zápisem o výsledku technicko bezpečnostní zkoušky, seznamem odchylek stavby od projektové dokumentace, projednané ve stavebním řízení, prohlášení o shodě použitých materiálů, stavebních dílů a zařízení a dalšími doklady dle vyhl.č. 177/1995 Sb. v platném znění. 12) Dokončenou stavbu (její část způsobilou samostatného užívání) lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí být podaná na předepsaném formuláři a doložena předepsanými doklady (zejména zaměření stavby, revize, vyhodnocení zkušebního provozu, další viz ust. 12 vyhl.č. 526/2006 Sb.) 13) Součástí stavby jsou určená technická zařízení dle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ( 47). Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu která obsahuje UTZ, stavebník požádá Drážní úřad sekci technickou o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení, a průkaz způsobilosti UTZ předloží se žádostí. 14) Kontrolní prohlídky stavby dle 133 odst.1 zák.č.183/2006 Sb.,stavební zákon budou prováděny před uvedením do zkušebního provozu ucelené části stavby 15) Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení cizích osob. Obvod staveniště bude řádně označen a uzavřen. 16) Toto stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Stavebník zajistí předložení projektové dokumentace pro objekty zařízení staveniště zhotovitelem stavby v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby 17) Nevyužitý materiál (zemina, stavební odpad) musí být zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Doklad o likvidaci odpadu bude předložen k termínu závěrečné prohlídky stavby. 18) Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do závěrečné prohlídky stavby. 19) Případné škody, způsobené při provádění stavby na cizím majetku budou stavebníkem neodkladně odstraněny. 20) Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní orgán o povolení zvláštního užívání komunikace. 21) K termínu provedení závěrečné prohlídky stavby předloží stavebník doklady

5 5 o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům. 22) Budou dodrženy tyto základní parametry stavby: - traťová třída zatížení - D 4 UIC - prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla na podkladě ČSN ) V souladu s ust. 8 odst.4) vyhlášky č.177/1995 Sb.,stavební a technický řád drah, budou označeny mezníkem hranice regionální dráhy SŽDC s.o, a vlečkydráhy Ing. Karel Žáček 24) Ke dni uvedení stavby do zkušebního provozu (PS a SO realizovaných na vlečce) stavebník zabezpečí účast: - vlastníka vlečky: Ing. Karel Žáček,Mánesova 904, Bojkovice - provozovatele vlečky:lesnická kancelář Ilex s r.o,nádražní 757, Bojkovice 25) Případné kácení dřevin projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany přírody. 26) Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 27) Stavebník zabezpečí koordinaci se stavbami: - žst.bojkovice výpravní budova, stavebníka ČD a.s, Regionální správa majetku Olomouc,Jeremenkova 231/9, Olomouc 28) Při provádění stavebních prací v blízkosti provozovaných kolejí nesmí dojít k omezení drážní dopravy. Stavebník zabezpečí, aby nebyl narušován průjezdný průřez na sousedních provozovaných kolejích 29) Stavebník oznámí nejméně 1 měsíc předem jednotlivým provozovatelům vleček rozsah a termín omezení či vyloučení drážní dopravy na vlečkách 30) Stavebník bude nejméně 1 měsíc před případným dopravním omezením a o výlukách v osobní dopravě informovat dotčené obecní a městské úřady. Stavebník po dobu omezení zabezpečí náhradní dopravu 31) Zahájení prací na mostních objektech a úrovňových přejezdech bude stavebníkem 1 měsíc předem oznámeno příslušným správcům vodních toků a komunikací 32) Stavebník před zahájením stavby provede měření skutečných hladin hluku, vibrací a prašnosti ze železničního provozu. K termínu závěrečné prohlídky stavby stavebník předloží doklad o skutečných hladinách hluku, vibrací a prašnosti, naměřených v průběhu zkušebního provozu.pokud naměřené hodnoty nebudou odpovídat hladinám povolených hygienickými předpisy, provede stavebník další opatření před závěrečnou prohlídkou stavby. 33) Před vstupem na cizí pozemky a před zahájením prací na cizích zařízeních bude stavebník s dostatečným časovým předstihem informovat vlastníky, případě uživatele o zahájení prací 34) Bude-li vlivem stavby narušen nebo znemožněn přístup na okolní pozemky a k objektům na nich umístěných, stavebník zajistí dle požadavků vlastníků (nájemců) na vlastní náklad přístup 35) Stavebník zabezpečí, aby hranice pozemků (jejich částí), projednané ve stavebním řízení nebyly narušovány nebo svévolně posunovány do ostatní pozemkové držby 36) Prováděním stavby nesmí být znemožněn přístup a příjezd zásahových jednotek zdravotní a hasičské záchranné služby k objektům a zařízení Českých drah a.s, a vleček, v případě mimořádných událostí za provozu

6 6 37) Před zahájením stavby uzavře stavebník smlouvu s Archeologickým ústavem Akademie věd Brno o záchranném archeologickém výzkumu. Zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu předloží stavebník při závěrečné prohlídce stavby 38) Před uvedením do zkušebního provozu provizorního nástupiště u koleje č.4 a provizorního úrovňového přístupu pro cestující, stavebník zabezpečí u provozovatele dráhy zpracování organizačních a dopravních opatření k zajištění bezpečného přístupu cestujících, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Toto opatření bude zapracováno do staničního řádu žst. Bojkovice 39) Stavebník nejpozději do zahájení stavby zabezpečí odsouhlasení povodňového a havarijního plánu stavby příslušným orgánem životního prostředí Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny Výrok o námitkách účastníků řízení O d ů v o d n ě n í O vydání stavebního povolení požádal stavebník podáním ze dne Jelikož předložená dokumentace neposkytovala potřebné podklady pro posouzení stavby, Drážní úřad usnesením č.j. DUCR-38325/09/Ds ze dne stavební řízení přerušil a vyzval stavebníka výzvou č.j.:ducr-38326/09/ds z téhož dne k doplnění potřebných podkladů. Stavebník podklady doplnil přípisem č.j.:sso-u1-3571/2009/brl dne: Po prostudování doplněných materiálů bylo Drážním úřadem zjištěno, že tyto jsou opět k zahájení stavebního řízení nedostatečné, proto přípisem č.j.:ducr-45889/09/ds ze dne vyzval stavebníka k doplnění.kompletní požadované doklady stavebník doplnil přípisem č.j.:sso-u1-4100/2009/brl dne a ve stavebním řízení bylo pokračováno. Oznámení o prodloužení lhůty pro rozhodnutí dle ust. 71 odst. 3) písm. a) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, bylo stavebníkovi zasláno dopisem č.j. : DUCR-38156/09/Ds ze dne Stavební řízení oznámil Drážní úřad účastníkům řízení a orgánům státní správy veřejnou vyhláškou č.j.:ducr-54029/09/ds ze dne Veřejné vyhlášky byly vyvěšeny na úředních deskách Městského úřadu Bojkovice, Obecního úřadu Záhorovice, Obecního úřadu Nezdenice,na úřední desce Drážního úřadu Olomouc a elektronické úřední desce Drážního úřadu po dobu 15 dnů, tj. po dobu zákonem stanovenou. Územní rozhodnutí pro stavbu nebylo vydáno,městský úřad, stavební úřad Bojkovice přípisem č.j..sú 445/2008/75 ze dne sdělil, že daná stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území a současně sdělil, že stavební povolení dle 15 odst.1 písm b) stavebního zákona bude vydávat speciální stavební úřad. V průběhu stavebního řízení zaslal stanovisko k projednávané stavbě dotčený orgán: - Městský úřad Uh.Brod,odbor ŽP a zemědělství: Nutno projednat stavbu podle zák.č.289/2000 Sb., o lesích. Kladné stanovisko Městského úřadu odboru ŽP a zemědělství Uh.Brod bylo ke stavbě vydáno pod č.j.: OZP/3717/09-2/Tk dne a zapracováno do podmínky č.8 tohoto rozhodnutí.

7 7 K žádosti byly předloženy tyto doklady: - projektová dokumentace stavby - doklady o vlastnických právech ke stavebním pozemkům a snímky katastrálních map - plán kontrolních prohlídek stavby - vyjádření Městského úřadu, stavebního úřadu Bojkovice přípisem č.j..sú 445/2008/75 ze dne vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje Uh.Hradiště č.j.:řszuh 1302/1612/ z vyjádření Městský úřad,odbor ŽP a zemědělství Uh.Brod, č.j..ozp/3717/09-2/tk z vyjádření Krajské ředitelství Policie Jm kraje, ÚO Uh.Hradiště, č.j.:krzp /čj z vyjádření KHS Zlínského kraje Zlín, č.j..uh 15926/215/2009 z vyjádření HZS Zlínského kraje,úo Uh.Hradiště č.j.: HSZL-521/3-SPD-SP-2009 z vyjádření ČD a.s, RSM Olomouc, č.j.:rsmol-3561/2009-upt z vyjádření Město Bojkovice,odbor rozvoje města a ŽP č.j.: ORMŽP/1896/09/417 z vyjádření Město Bojkovice, č.j.: ORMŽP/1496/2009 z a č.j.:ormžp/1895/2009 ze dne vyjádření Městský úřad,odbor ŽP Uh.Brod, č.j.:ožp/2730/09/so z vyjádření Městský úřad,odbor dopravy Uh.Brod č.j.:od/3224/09 ze dne vyjádření Statestrong s r.o,bojkovice, č.j.:279/094/pn z vyjádření E-ON Česká republika s r.o,č.budějovice čj:h18502-z z vyjádření Telefonica O2 Zlín č.j z vyjádření RWE-Jihomoravská plynárenská a.s, Brno č.j.:466/09/116 z vyjádření Slovácké vodárny a kanalizace a.s,uh.hradiště č.j.:512/1010/2009 z vyjádření ČD-Telematika a.s,olomouc č.j.: svr z vyjádření ČSAD BUS Uh.Hradiště a.s. ze dne vyjádření Ministerstva obrany VUSS Brno č.j.:2888/ úp-br z vyjádření Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR Olomouc č.j.:09/75/hr z vyjádření Správy CHKO Bílé Karpaty Luhačovice ze dne závazné stanovisko Správy CHKO Bílé Karpaty Luhačovice č.j.:1479/bk/2009/ma ze dne vyjádření Ecological-Consulting k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) - smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č.:5379/1 pro umístění výstražníku přejezdového zab.zařízení uzavřená mezi SŽDC s.o. a Městem Bojkovice z smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi SŽDC s.o.praha a Ing. Karel Žáček Bojkovice pro část železniční vlečky žel.přejezdu na pozemku p.č.:5442/7 - smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro umístění výstražníku přejezdového zab.zařízení na pozemku p.č.:5442/3, uzavřená mezi SŽDC s.o.praha a Ing. Karel Žáček - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o výpůjčce pro zřízení dočasné montážní základny na pozemku vlečky Ing.Karel Žáček uzavřená mezi SŽDC s.o. a Ing.Karel Žáček dne smlouva o právu provést stavbu na pozemcích vlastníka vlečky Stratestong s r.o.bojkovice ze dne uzavřená mezi SŽDC s.o.praha a firmou Stratestong s r.o, Bojkovice - smlouva o právu provést stavbu na pozemcích ČD a.s.uzavřená mezi SŽDC s.o.praha a ČD a.s.praha ze dne v k.ú: Nezdenice - smlouva o právu provést stavbu na pozemcích ČD a.s. uzavřená mezi SŽDC s.o.praha a ČD a.s. Praha ze dne v k.ú: Bojkovice

8 8 - vyjádření Obce Nezdenice č.j.:509/09 ze dne a č.j.:378/09 z vyjádření Obecního úřadu Nezdenice ze dne vyjádření Obce Záhorovice č.j.:612/2009 a č.j.:613/2009 ze dne vyjádření Městského úřadu,odboru ŽP a zemědělství Uh.Brod, č.j.:0zp/3501/09/tk z vyjádření Ing. Karla Žáčka ze dne souhlas Ing.Karla Žáčka se stavbou SO ze dne vyjádření Ing.Karla Žáčka č.j ps/1 ze dne vyjádření-odsouhlasení stavby ing.karlem Žáčkem z rozhodnutí Drážního úřadu č.j.:ducr-52711/09/lg ze dne o zrušení železniční dráhy-vlečky Stratestong - rozhodnutí o změně zabezpečení úrovňového přejezdu v km , vydaného Drážním úřadem č.j.: / dú/ds ze dne rozhodnutí o změně zabezpečení úrovňového přejezdu v km , vydaného Drážním úřadem č.j.: / dú/ds ze dne rozhodnutí o změně zabezpečení úrovňového přejezdu v km , vydaného Drážním úřadem č.j.: / dú/ds ze dne Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s obecnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Podmínkám vyjádření dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí. Poučení o odvolání Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení. Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podle ust. 83 odst. 1) zákona čís. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, podat odvolání do 15 dnů následujících po dni doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc. Odvolacím orgánem je Ministerstvo dopravy České republiky, Nábřeží L. Svobody 12, Praha ( ust. 81 až 86 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Ing. Miroslav Dvořák v.r. vedoucí oblasti Olomouc

9 9 Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek dle pol.č i) Sazebníku správních poplatků zák.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků, ve výši 2 500,- Kč (PV 232/09). Přílohy: pro stavebníka budou předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí - štítek "Stavba povolena" - ověřená projektová dokumentace Seznam použitých zkratek: PS Provozní soubor DK Dálkový kabel SO Stavební objekt DOK Dálkový optický kabel ZOK Závěsný optický kabel ČD-T České dráhy-telematika MRTS Místní rádiový a traťový systém DŘT Dálková řídící technika TS Trafostanice NS Napájecí stanice GPRS Regulační a monitorovací zařízení EPZ El.předtápěcí zařízení EOV Elektrický ohřev výhybek DOÚO Dálkové ovládání úsekových odpojovačů UIC Union Internationale dec Chemine de fer (Mezinárodní železniční unie) Rozdělovník: Účastník řízení: 1. Správa železniční dopravní cesty s.o,dlážděná 1003/7, Praha zastoupen: Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 2. Město Bojkovice, Sušilova 952, Bojkovice 3. Obec Záhorovice, Záhorovice č.p Obec Nezdenice, Nezdenice a ostatní účastníci stavebního řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou Dotčené orgány: 5. Městský úřad,stavební úřad, Sušilova 952, Bojkovice 6. Městský úřad,odbor rozvoje města a ŽP, Sušilova 952, Bojkovice 7. Městský úřad,odbor ŽP, Masarykovo nám.100, Uherský Brod 8. Městský úřad,odbor dopravy, Masarykovo nám.100, Uherský Brod 9. Obecní úřad Nezdenice, Nezdenice 10. Obecní úřad Záhorovice, Záhorovice č.p Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje,úo Uh.Hradiště, B.Němcové 834, Uherské Hradiště 12. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábř.600, Zlín 13. Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, ÚO Uh.Hradiště, Velehradská 1217, Uherské Hradiště 14. Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, Nádražní 318, Luhačovice

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003sgnh* CRDUX003SGNH DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0801/11/Sj V Olomouci dne 10. ledna 2012 Č. j.: DUCR-556/12/Sj Telefon: +4209727 41315

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5355/2014-Jan VUP 2565/15-JAN-5355/2014 Marie Janoušková 388 459

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

!f21: _='""',,...,"'-...

!f21: _='',,...,'-... Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748111, fax: +420321 727938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545,

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : 4.9.2012 Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více