*CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F"

Transkript

1 *CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0508/09-16/Ds V Olomouci dne 5. ledna 2010 Č. j.: DUCR-371/10/Ds Telefon: Oprávněná úřední osoba: Dušek Mirek R O Z H O D N U T Í Drážní úřad jako drážní správní úřad ve smyslu 54 zákona č.266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších změn a současně jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle ust. 7, odst. 1 zákona čís. 266/94 Sb. o dráhách a ust. 15 zákona čís. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydává na základě výsledku provedeného stavebního řízení v souladu se zněním 7 zákona o drahách a ust. 115 stavebního zákona s t a v e b n í p o v o l e n í pro stavbu dráhy: Rekonstrukce žst. Bojkovice vč.rekonstrukce zab.zař. Účastníci řízení dle ust. 27 odst. 1) zák.č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění: Stavebník : Správa železniční dopravní cesty s.o, Dlážděná 1003/7, Praha zastoupený : Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc Stavba je členěna na tyto provozní soubory a stavební objekty:: Provozní soubory: Zabezpečovací zařízení: PS žst.bojkovice-staniční zabezpečovací zařízení PS žst.bojkovice-klimatizace PS žst.bojkovice-přechodné zabezpečovací zařízení PS žst.bojkovice-rekonstrukce PZS v km PS Bojkovice-Nezdenice, traťové zabezpečovací zařízení PS Slavičín-Bojkovice, úpravy a doplnění TZZ PS Rekonstrukce PZS v km PS Rekonstrukce PZS v km Sdělovací zařízení: PS žst.bojkovice-místní kabelizace PS žst.bojkovice-kamerový systém PS žst.bojkovice-rozhlasové zařízení PS žst.bojkovice-sdělovací zařízení PS žst.bojkovice-ezs

2 2 PS žst.bojkovice-ashs PS žst.bojkovice-mrts PS žst.bojkovice-úpravy TRS Silnoproudá technologie: PS žst.bojkovice-ddtsždc PS žst.bojkovice-trafostanice 22/04 kv PS žst.bojkovice-rozvodna 3 kv pro EPZ PS žst.bojkovice-rozvodna nn PS žst.bojkovice-náhradní zdroj Stavební objekty: SO žst.bojkovice-železniční spodek SO žst.bojkovice-železniční svršek SO žst.bojkovice-nástupiště SO žst.bojkovice-železniční přejezd a přechod SO žst.bojkovice-rekonstrukce propustku v km SO žst.bojkovice-ochrana drážních sdělovacích kabelů SO žst.bojkovice-vodovodní přípojka SO žst.bojkovice-kanalizace SO žst.bojkovice-kabelovod SO žst.bojkovice-technologický objekt SO žst.bojkovice-zdravotechnika SO žst.bojkovice-úprava zpevněné plochy SO žst.bojkovice-demolice SO žst.bojkovice-elektrický ohřev výměn SO žst.bojkovice-kabelové rozvody pro EPZ SO žst.bojkovice-rekonstrukce venkovního osvětlení SO žst.bojkovice-rekonstrukce venkovního osvětlení-osvětlení stanice SO žst.bojkovice-rekonstrukce venkovního osvětlení-osvětlení nákladiště SO žst.bojkovice-osvětlení nástupišť SO žst.bojkovice-úprava rozvodů nn SO žst.bojkovice-úprava rozvodů nn-rozvody nn stanice SO žst.bojkovice-úprava rozvodů nn-rozvody nn nákladiště SO žst.bojkovice-přeložky silnoproudých rozvodů SO Přípojka vn 22 kv SO žst.bojkovice-uzemnění trafostanice 22/04 kv Stavba je situována na pozemcích: Katastrální území Bojkovice: - p.č.: 5399/1(ost.plocha-silnice), 5394/2(ost.plocha-silnice), 3950/66(ost.plocha-zeleň), 5442/3(ost.plocha-manipulační plocha), 5379/1(ost.plocha-komunikace) st.459(zast.plocha a nádvoří), st.1588(zast.plocha a nádvoří), st.1587(zast.plocha a nádvoří), 5442/6(dráha-ost.plocha), 5442/1(dráha-ost.plocha),5442/7(dráhaost.plocha),st.458(zast.plocha a nádvoří), st.460(zast.plocha a nádvoří) Katastrální území Nezdenice: - p.č.: 630/1(dráha-ost.plocha)m 630/4(dráha-ost.plocha), st.98(zast.plocha a nádvoří) Katastrální území Záhorovice: - p.č.: 3678/1(dráha-ost.plocha)

3 3 Stručný popis stavby: Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího kolejiště žst.bojkovice a návazné rekonstrukce technologických zařízení v souvislosti s předpokládaným následným dálkovým nebo úsekovým ovládání. Rekonstrukce železničního spodku a svršku řeší vymístění stávajícího směrově nevhodně umístěného slavičínského zhlaví ve směru k výpravní budově, čímž dojde současně k přesunutí stávajícího úrovňového přejezdu ze stávající polohy do záhlaví stanice. Pro nástup a výstup cestujících se vybuduje nové oboustranné nástupiště s úrovňovým přístupem s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK u kolejí č.1,1a a 3, a vnější nástupiště u koleje č.5 rovněž s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK. Součástí stavby je realizace nového technologického objektu pro zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá zařízení.objekt bude zděný s jednoplášťovou plochou střechou o půdorysných rozměrech 9.25 x 23.5 m a výškou 4.70 m. Objekt bude vytápěn elektricky přímotopy, napojen přípojkou na pitnou vodu a odkanalizován do jednotné kanalizace. Podrobnosti viz projektová dokumentace. Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky : 1) Stavba bude provedena podle dokumentace, vypracované projekční firmou Moravia Konsult a.s,legionářská 8, Olomouc-odpovědný projektant Ing. Michal Kolařík ČKAIT a ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2) Stavba bude provedena oprávněnou organizací v souladu s vyhl.č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah v platném znění, a ustanoveními stavebního zákona. Při stavbě budou dodržena ustanovení obsažená v příslušných technických normách, které se na tuto stavbu vztahují. Jedná se zejména o normy uvedené v příloze č.5 vyhl.č.177/1995 Sb 3) Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací v rámci předmětu své činnosti (dle 158 stavebního zákona). Před zahájením stavebních prací sdělí stavebník Drážnímu úřadu písemně údaje o zhotoviteli stavby a předloží oprávnění zhotovitele k provádění prací. 4) Stavba bude dokončena nejpozději do včetně zkušebního provozu. 5) Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. Doklady o odsouhlasení realizace přeložek předloží stavebník při závěrečné prohlídce stavby. 6) Před záhozem podzemních vedení a zařízení bude provedeno jejich zaměření situačními i výškovými kótami. 7) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhl.č. 309/2006 Sb. Kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a dbát o ochranu osob na staveništi. 8) Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádřeních : - Městský úřad,odbor ŽP a zemědělství Uh.Brod, č.j..ozp/3717/09-2/tk z Krajské ředitelství Policie Jm kraje, ÚO Uh.Hradiště, č.j.:krzp /čj z KHS Zlínského kraje Zlín, č.j..uh 15926/215/2009 z HZS Zlínského kraje,úo Uh.Hradiště č.j.: HSZL-521/3-SPD-SP-2009 z ČD a.s, RSM Olomouc, č.j.:rsmol-3561/2009-upt z Město Bojkovice,odbor rozvoje města a ŽP č.j.: ORMŽP/1896/09/417 z Město Bojkovice, č.j.: ORMŽP/1496/2009 z Městský úřad,odbor ŽP Uh.Brod, č.j.:ožp/2730/09/so z

4 4 - Statestrong s r.o,bojkovice, č.j.:279/094/pn z E-ON Česká republika s r.o,č.budějovice čj:h18502-z z Telefonica O2 Zlín č.j z RWE-Jihomoravská plynárenská a.s, Brno č.j.:466/09/116 z Slovácké vodárny a kanalizace a.s,uh.hradiště č.j.:512/1010/2009 z ČD-Telematika a.s,olomouc č.j.: svr z podmínky odsouhlasení stavby ing.karlem Žáčkem z ) Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od hod. do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným hygienikem a Drážním úřadem. 10) Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhl.č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění. K návrhu na uvedení ostrovního nástupiště v železniční stanici Bojkovice do zkušebního provozu předloží stavebník opatření k zajištění bezpečného přístupu na nástupiště, včetně dokladu že tato opatření byla zapracována do provozního řádu stanice 11) Před vydáním kolaudačního souhlasu požádá stavebník o zavedení zkušebního provozu, který bude probíhat v délce minimálně 3 měsíců. Žádost o povolení prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu bude doložena mj. zápisem o výsledku technicko bezpečnostní zkoušky, seznamem odchylek stavby od projektové dokumentace, projednané ve stavebním řízení, prohlášení o shodě použitých materiálů, stavebních dílů a zařízení a dalšími doklady dle vyhl.č. 177/1995 Sb. v platném znění. 12) Dokončenou stavbu (její část způsobilou samostatného užívání) lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí být podaná na předepsaném formuláři a doložena předepsanými doklady (zejména zaměření stavby, revize, vyhodnocení zkušebního provozu, další viz ust. 12 vyhl.č. 526/2006 Sb.) 13) Součástí stavby jsou určená technická zařízení dle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ( 47). Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu která obsahuje UTZ, stavebník požádá Drážní úřad sekci technickou o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení, a průkaz způsobilosti UTZ předloží se žádostí. 14) Kontrolní prohlídky stavby dle 133 odst.1 zák.č.183/2006 Sb.,stavební zákon budou prováděny před uvedením do zkušebního provozu ucelené části stavby 15) Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení cizích osob. Obvod staveniště bude řádně označen a uzavřen. 16) Toto stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Stavebník zajistí předložení projektové dokumentace pro objekty zařízení staveniště zhotovitelem stavby v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby 17) Nevyužitý materiál (zemina, stavební odpad) musí být zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Doklad o likvidaci odpadu bude předložen k termínu závěrečné prohlídky stavby. 18) Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do závěrečné prohlídky stavby. 19) Případné škody, způsobené při provádění stavby na cizím majetku budou stavebníkem neodkladně odstraněny. 20) Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní orgán o povolení zvláštního užívání komunikace. 21) K termínu provedení závěrečné prohlídky stavby předloží stavebník doklady

5 5 o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům. 22) Budou dodrženy tyto základní parametry stavby: - traťová třída zatížení - D 4 UIC - prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla na podkladě ČSN ) V souladu s ust. 8 odst.4) vyhlášky č.177/1995 Sb.,stavební a technický řád drah, budou označeny mezníkem hranice regionální dráhy SŽDC s.o, a vlečkydráhy Ing. Karel Žáček 24) Ke dni uvedení stavby do zkušebního provozu (PS a SO realizovaných na vlečce) stavebník zabezpečí účast: - vlastníka vlečky: Ing. Karel Žáček,Mánesova 904, Bojkovice - provozovatele vlečky:lesnická kancelář Ilex s r.o,nádražní 757, Bojkovice 25) Případné kácení dřevin projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany přírody. 26) Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 27) Stavebník zabezpečí koordinaci se stavbami: - žst.bojkovice výpravní budova, stavebníka ČD a.s, Regionální správa majetku Olomouc,Jeremenkova 231/9, Olomouc 28) Při provádění stavebních prací v blízkosti provozovaných kolejí nesmí dojít k omezení drážní dopravy. Stavebník zabezpečí, aby nebyl narušován průjezdný průřez na sousedních provozovaných kolejích 29) Stavebník oznámí nejméně 1 měsíc předem jednotlivým provozovatelům vleček rozsah a termín omezení či vyloučení drážní dopravy na vlečkách 30) Stavebník bude nejméně 1 měsíc před případným dopravním omezením a o výlukách v osobní dopravě informovat dotčené obecní a městské úřady. Stavebník po dobu omezení zabezpečí náhradní dopravu 31) Zahájení prací na mostních objektech a úrovňových přejezdech bude stavebníkem 1 měsíc předem oznámeno příslušným správcům vodních toků a komunikací 32) Stavebník před zahájením stavby provede měření skutečných hladin hluku, vibrací a prašnosti ze železničního provozu. K termínu závěrečné prohlídky stavby stavebník předloží doklad o skutečných hladinách hluku, vibrací a prašnosti, naměřených v průběhu zkušebního provozu.pokud naměřené hodnoty nebudou odpovídat hladinám povolených hygienickými předpisy, provede stavebník další opatření před závěrečnou prohlídkou stavby. 33) Před vstupem na cizí pozemky a před zahájením prací na cizích zařízeních bude stavebník s dostatečným časovým předstihem informovat vlastníky, případě uživatele o zahájení prací 34) Bude-li vlivem stavby narušen nebo znemožněn přístup na okolní pozemky a k objektům na nich umístěných, stavebník zajistí dle požadavků vlastníků (nájemců) na vlastní náklad přístup 35) Stavebník zabezpečí, aby hranice pozemků (jejich částí), projednané ve stavebním řízení nebyly narušovány nebo svévolně posunovány do ostatní pozemkové držby 36) Prováděním stavby nesmí být znemožněn přístup a příjezd zásahových jednotek zdravotní a hasičské záchranné služby k objektům a zařízení Českých drah a.s, a vleček, v případě mimořádných událostí za provozu

6 6 37) Před zahájením stavby uzavře stavebník smlouvu s Archeologickým ústavem Akademie věd Brno o záchranném archeologickém výzkumu. Zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu předloží stavebník při závěrečné prohlídce stavby 38) Před uvedením do zkušebního provozu provizorního nástupiště u koleje č.4 a provizorního úrovňového přístupu pro cestující, stavebník zabezpečí u provozovatele dráhy zpracování organizačních a dopravních opatření k zajištění bezpečného přístupu cestujících, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Toto opatření bude zapracováno do staničního řádu žst. Bojkovice 39) Stavebník nejpozději do zahájení stavby zabezpečí odsouhlasení povodňového a havarijního plánu stavby příslušným orgánem životního prostředí Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny Výrok o námitkách účastníků řízení O d ů v o d n ě n í O vydání stavebního povolení požádal stavebník podáním ze dne Jelikož předložená dokumentace neposkytovala potřebné podklady pro posouzení stavby, Drážní úřad usnesením č.j. DUCR-38325/09/Ds ze dne stavební řízení přerušil a vyzval stavebníka výzvou č.j.:ducr-38326/09/ds z téhož dne k doplnění potřebných podkladů. Stavebník podklady doplnil přípisem č.j.:sso-u1-3571/2009/brl dne: Po prostudování doplněných materiálů bylo Drážním úřadem zjištěno, že tyto jsou opět k zahájení stavebního řízení nedostatečné, proto přípisem č.j.:ducr-45889/09/ds ze dne vyzval stavebníka k doplnění.kompletní požadované doklady stavebník doplnil přípisem č.j.:sso-u1-4100/2009/brl dne a ve stavebním řízení bylo pokračováno. Oznámení o prodloužení lhůty pro rozhodnutí dle ust. 71 odst. 3) písm. a) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, bylo stavebníkovi zasláno dopisem č.j. : DUCR-38156/09/Ds ze dne Stavební řízení oznámil Drážní úřad účastníkům řízení a orgánům státní správy veřejnou vyhláškou č.j.:ducr-54029/09/ds ze dne Veřejné vyhlášky byly vyvěšeny na úředních deskách Městského úřadu Bojkovice, Obecního úřadu Záhorovice, Obecního úřadu Nezdenice,na úřední desce Drážního úřadu Olomouc a elektronické úřední desce Drážního úřadu po dobu 15 dnů, tj. po dobu zákonem stanovenou. Územní rozhodnutí pro stavbu nebylo vydáno,městský úřad, stavební úřad Bojkovice přípisem č.j..sú 445/2008/75 ze dne sdělil, že daná stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území a současně sdělil, že stavební povolení dle 15 odst.1 písm b) stavebního zákona bude vydávat speciální stavební úřad. V průběhu stavebního řízení zaslal stanovisko k projednávané stavbě dotčený orgán: - Městský úřad Uh.Brod,odbor ŽP a zemědělství: Nutno projednat stavbu podle zák.č.289/2000 Sb., o lesích. Kladné stanovisko Městského úřadu odboru ŽP a zemědělství Uh.Brod bylo ke stavbě vydáno pod č.j.: OZP/3717/09-2/Tk dne a zapracováno do podmínky č.8 tohoto rozhodnutí.

7 7 K žádosti byly předloženy tyto doklady: - projektová dokumentace stavby - doklady o vlastnických právech ke stavebním pozemkům a snímky katastrálních map - plán kontrolních prohlídek stavby - vyjádření Městského úřadu, stavebního úřadu Bojkovice přípisem č.j..sú 445/2008/75 ze dne vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje Uh.Hradiště č.j.:řszuh 1302/1612/ z vyjádření Městský úřad,odbor ŽP a zemědělství Uh.Brod, č.j..ozp/3717/09-2/tk z vyjádření Krajské ředitelství Policie Jm kraje, ÚO Uh.Hradiště, č.j.:krzp /čj z vyjádření KHS Zlínského kraje Zlín, č.j..uh 15926/215/2009 z vyjádření HZS Zlínského kraje,úo Uh.Hradiště č.j.: HSZL-521/3-SPD-SP-2009 z vyjádření ČD a.s, RSM Olomouc, č.j.:rsmol-3561/2009-upt z vyjádření Město Bojkovice,odbor rozvoje města a ŽP č.j.: ORMŽP/1896/09/417 z vyjádření Město Bojkovice, č.j.: ORMŽP/1496/2009 z a č.j.:ormžp/1895/2009 ze dne vyjádření Městský úřad,odbor ŽP Uh.Brod, č.j.:ožp/2730/09/so z vyjádření Městský úřad,odbor dopravy Uh.Brod č.j.:od/3224/09 ze dne vyjádření Statestrong s r.o,bojkovice, č.j.:279/094/pn z vyjádření E-ON Česká republika s r.o,č.budějovice čj:h18502-z z vyjádření Telefonica O2 Zlín č.j z vyjádření RWE-Jihomoravská plynárenská a.s, Brno č.j.:466/09/116 z vyjádření Slovácké vodárny a kanalizace a.s,uh.hradiště č.j.:512/1010/2009 z vyjádření ČD-Telematika a.s,olomouc č.j.: svr z vyjádření ČSAD BUS Uh.Hradiště a.s. ze dne vyjádření Ministerstva obrany VUSS Brno č.j.:2888/ úp-br z vyjádření Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR Olomouc č.j.:09/75/hr z vyjádření Správy CHKO Bílé Karpaty Luhačovice ze dne závazné stanovisko Správy CHKO Bílé Karpaty Luhačovice č.j.:1479/bk/2009/ma ze dne vyjádření Ecological-Consulting k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) - smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č.:5379/1 pro umístění výstražníku přejezdového zab.zařízení uzavřená mezi SŽDC s.o. a Městem Bojkovice z smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi SŽDC s.o.praha a Ing. Karel Žáček Bojkovice pro část železniční vlečky žel.přejezdu na pozemku p.č.:5442/7 - smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro umístění výstražníku přejezdového zab.zařízení na pozemku p.č.:5442/3, uzavřená mezi SŽDC s.o.praha a Ing. Karel Žáček - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o výpůjčce pro zřízení dočasné montážní základny na pozemku vlečky Ing.Karel Žáček uzavřená mezi SŽDC s.o. a Ing.Karel Žáček dne smlouva o právu provést stavbu na pozemcích vlastníka vlečky Stratestong s r.o.bojkovice ze dne uzavřená mezi SŽDC s.o.praha a firmou Stratestong s r.o, Bojkovice - smlouva o právu provést stavbu na pozemcích ČD a.s.uzavřená mezi SŽDC s.o.praha a ČD a.s.praha ze dne v k.ú: Nezdenice - smlouva o právu provést stavbu na pozemcích ČD a.s. uzavřená mezi SŽDC s.o.praha a ČD a.s. Praha ze dne v k.ú: Bojkovice

8 8 - vyjádření Obce Nezdenice č.j.:509/09 ze dne a č.j.:378/09 z vyjádření Obecního úřadu Nezdenice ze dne vyjádření Obce Záhorovice č.j.:612/2009 a č.j.:613/2009 ze dne vyjádření Městského úřadu,odboru ŽP a zemědělství Uh.Brod, č.j.:0zp/3501/09/tk z vyjádření Ing. Karla Žáčka ze dne souhlas Ing.Karla Žáčka se stavbou SO ze dne vyjádření Ing.Karla Žáčka č.j ps/1 ze dne vyjádření-odsouhlasení stavby ing.karlem Žáčkem z rozhodnutí Drážního úřadu č.j.:ducr-52711/09/lg ze dne o zrušení železniční dráhy-vlečky Stratestong - rozhodnutí o změně zabezpečení úrovňového přejezdu v km , vydaného Drážním úřadem č.j.: / dú/ds ze dne rozhodnutí o změně zabezpečení úrovňového přejezdu v km , vydaného Drážním úřadem č.j.: / dú/ds ze dne rozhodnutí o změně zabezpečení úrovňového přejezdu v km , vydaného Drážním úřadem č.j.: / dú/ds ze dne Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s obecnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Podmínkám vyjádření dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí. Poučení o odvolání Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení. Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podle ust. 83 odst. 1) zákona čís. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, podat odvolání do 15 dnů následujících po dni doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc. Odvolacím orgánem je Ministerstvo dopravy České republiky, Nábřeží L. Svobody 12, Praha ( ust. 81 až 86 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Ing. Miroslav Dvořák v.r. vedoucí oblasti Olomouc

9 9 Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek dle pol.č i) Sazebníku správních poplatků zák.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků, ve výši 2 500,- Kč (PV 232/09). Přílohy: pro stavebníka budou předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí - štítek "Stavba povolena" - ověřená projektová dokumentace Seznam použitých zkratek: PS Provozní soubor DK Dálkový kabel SO Stavební objekt DOK Dálkový optický kabel ZOK Závěsný optický kabel ČD-T České dráhy-telematika MRTS Místní rádiový a traťový systém DŘT Dálková řídící technika TS Trafostanice NS Napájecí stanice GPRS Regulační a monitorovací zařízení EPZ El.předtápěcí zařízení EOV Elektrický ohřev výhybek DOÚO Dálkové ovládání úsekových odpojovačů UIC Union Internationale dec Chemine de fer (Mezinárodní železniční unie) Rozdělovník: Účastník řízení: 1. Správa železniční dopravní cesty s.o,dlážděná 1003/7, Praha zastoupen: Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 2. Město Bojkovice, Sušilova 952, Bojkovice 3. Obec Záhorovice, Záhorovice č.p Obec Nezdenice, Nezdenice a ostatní účastníci stavebního řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou Dotčené orgány: 5. Městský úřad,stavební úřad, Sušilova 952, Bojkovice 6. Městský úřad,odbor rozvoje města a ŽP, Sušilova 952, Bojkovice 7. Městský úřad,odbor ŽP, Masarykovo nám.100, Uherský Brod 8. Městský úřad,odbor dopravy, Masarykovo nám.100, Uherský Brod 9. Obecní úřad Nezdenice, Nezdenice 10. Obecní úřad Záhorovice, Záhorovice č.p Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje,úo Uh.Hradiště, B.Němcové 834, Uherské Hradiště 12. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábř.600, Zlín 13. Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, ÚO Uh.Hradiště, Velehradská 1217, Uherské Hradiště 14. Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, Nádražní 318, Luhačovice

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD *CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77258 OLOMOUC, 77258 OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0406/09-11/Ds V Olomouci dne 23.září 2009 Č. j.: DUCR-43185/09/Ds Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc R O Z H O D N U T Í *crdux001r5e6* CRDUX001R5E6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0154/10-5/Bh V Olomouci dne 1. června 2010 Č. j.: DUCR-27568/10/Bh Telefon: +4209727 41315

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux005ddtp* CRDUX005DDTP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0052/13-6/Sj V Olomouci dne 14. února 2013 Č. j.: DUCR-8017/13/Sj Telefon: +420 972 741

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00ajzfu* CRDUX00AJZFU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0561/16-4/Ka V Praze dne 26. října 2016 Č. j.: DUCR-58209/16/Ka Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc *crdux008z6es* CRDUX008Z6ES DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MOSDO0076/1511/Eh V Olomouci dne 2. září 2015 Č. j.: DUCR50783/15/Eh Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003tyun* CRDUX003TYUN DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0627/11-10/Tm V Olomouci dne 16. ledna 2012 Č. j.: DUCR-2266/12/Tm Telefon: +4209727 41315

Více

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c Spis: MO-SDO 0374/10/Sc V Brně dne 13.9.2010 Č.j.: DUCR-44629/10/Sc Telefon: 602 686 783

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux00275hi* CRDUX00275HI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0333/10-9/To V Olomouci dne 12. října 2010 Č. j.: DUCR-50840/10/To Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux0093hvd* CRDUX0093HVD DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 1. října 2015 Sp. Zn.: DUCR-57318/15/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí .2.11. rlo 13 501 JfalťJJ'lq 0. ~..,i.4 _ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc 1111I11~~III~IIIIIIIIIIII!~lIllllIlllIlIlllllllIlmllmll~11 CRDUX006DYPP 779 00 OLOMOUC Sp. Zn.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux004sefi* CRDUX004SEFI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0375/12-6/Tm V Olomouci dne 13. září 2012 Č. j.: DUCR-49077/12/Tm Telefon: +420 972 741

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/1496/2014-3-SP/Če V Pelhřimově dne 21.8.2014 Stavebník : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux009cnri* CRDUX009CNRI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15-8/Sj V Olomouci dne 1. prosince 2015 Č. j.: DUCR-71642/15/Sj Telefon: +420

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 21.3.2011 Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 10.2.2011 podala paní Martina Firstová,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE 394 22 Košetice 146 -------------------------------------------------------------------- Č.j. : ST1/2016/POV V Košeticích dne 9.9.2016 Stavebník: Obec Košetice, IČ 00248444, 394 22

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/493/2015-4-SP/Če V Pelhřimově dne 3.6.2015 Stavebník : Kraj Vysočina, IČ 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava; zastupuje Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. Nová Karolina prodloužená ulice Porážková

R O Z H O D N U T Í. Nová Karolina prodloužená ulice Porážková *crdux002k3ue* CRDUX002K3UE DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0602/10-6/Ma V Olomouci dne 26. ledna 2011 Č. j.: DUCR-4020/11/Ma Telefon: +4209727 41315 (linka 220) Oprávněná

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux007zaqt* CRDUX007ZAQT DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-6/Ce V Praze dne 17. prosince 2014 Č. j.: DUCR-71920/14/Ce Telefon: 602 668

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tel.: 547 426 819; fax: 547 230 140; GSM: 608 958 351 e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky:

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux005fwg3* CRDUX005FWG3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0935/12-6/De V Olomouci dne 13. března 2013 Č. j.: DUCR-11599/13/De Telefon: +420 972 741

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE telefon: 318 692 151 fax: 318 692 516 e-mail: stavebni.urad@jince.cz www.jince.eu Spis. zn.: 1574/12/Tů Č.j. :

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou *CRDUX00AXZ0V* CRDUX00AXZ0V DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-2/Vb V Olomouci dne 14. prosince 2016 Č. j.: DUCR-79223/16/Vb Telefon: +420

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í

s t a v e b n í p o v o l e n í *crdux001y4b9* CRDUX001Y4B9 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0483/10-6/So V Praze dne 9. srpna 2010 Č. j.: DUCR-37744/10/So Telefon: +420 602 149

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ 270/2010/OV, č.j. 269/2010,270/2010 Nechanice, 6. 8. 2010 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel. 498

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166 fax. 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha *crdux001rxc0* CRDUX001RXC0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0393/10-2/Su V Praze dne 4. června 2010 Č. j.: DUCR-28578/10/Su Telefon: 602668956 Oprávněná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek stavební úřad Č.j.: SÚ/1764/06/Jo Frýdek-Místek 7. června 2006 Vyřizuje:Ing. Jonas Č. tel. 558609250 E-mail: jonas.richard@frydekmistek.cz

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/004307/2014 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č. 8 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Č.j: 02642/08/STAV/911-Ha Rožmitál pod Třemšínem dne 9.2.2009 Č.j: 02643/08/STAV/912-Ha

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Jeronimová Tel.: 533 304 552, e-mail.: jeronimova@slapanice.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

*CRDUX000YD4Y* CRDUX000YD4Y

*CRDUX000YD4Y* CRDUX000YD4Y *CRDUX000YD4Y* CRDUX000YD4Y DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0269/09-7/Km V Olomouci dne 2. října 2009 Č. j.: DUCR-45540/09/Km Telefon: 602668934 Oprávněná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova l, 772 58 Olomouc Č.j. došlého dokumentu: 796/08 Č.j.:21-5037/08-DÚ/Kf V Brně dne 3. března 2008 Oprávněná úřední osoba: Košulič Rudolf Telefon : 602

Více

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC *CRDUX000LRKP* CRDUX000LRKP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0112/09-9/Ty V Brně dne 15. května 2009 Č. j.: DUCR-21991/09/Ty 602668981 Oprávněná úřední

Více

Umístění stavby: Popis stavby:

Umístění stavby: Popis stavby: *crdux0060h82* CRDUX0060H82 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0162/13-20/Km V Olomouci dne 23. července 2013 Č. j.: DUCR-40145/13/Km Telefon: 602668934

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

V P O B Ě Ž O V I C Í C H

V P O B Ě Ž O V I C Í C H M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN odbor životního prostředí a zemědělství 280 12 Kolín I, Karlovo náměstí 78 IFIS GROUP, a.s. Bělehradská 10/79 120 00 Praha 2 Číslo jednací: OŽPZ/1937/07/Tu/Sl

Více

Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice

Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217 e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou,

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1522/2012 Milín, dne: 16.1.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 1125/2012/SÚ - 6 Slavonice, dne: 23.8.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon:

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Výst.1233/2008 Všetaty dne: 25.11.2008 vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse

Více

Žadatel : Petr ŠÍMA Ivana ŠÍMOVÁ nar nar Ostrolovský Újezd 60 Ostrolovský Újezd 60 Trhové Sviny Trhové Sviny

Žadatel : Petr ŠÍMA Ivana ŠÍMOVÁ nar nar Ostrolovský Újezd 60 Ostrolovský Újezd 60 Trhové Sviny Trhové Sviny Městský úřad Borovany stavební úřad Žižkovo náměstí 107, Borovany 373 12 Vyřizuje : Ing. Tamara Hlávková Tel : 387 001 343 E-mail : stavebni@borovany-cb.cz Fax : 387 981 550 Datum : 25.1. 2012 Č.j. : S

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 1539/2015 Č.j.: HOL-5387/2015/SÚ/JH Holešov, dne 30. dubna 2015 Oprávněná

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Pan Martin Bajza a paní Jana Bajzová Kasejovice 266 K A S E J O V I C E 335 44 Č.j. 735/2007/Výst.

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo:.ev./ 4)/3 Číslo jednací: ~., v v URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD v Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE telefon: 318692151 fax: 318 692 516 e-mail: stavebni.urad@jince.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU CRDUX0046WVQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0224/12-5/De V Olomouci dne 7. června 2012 Č. j.: DUCR-19599/12/De Telefon: +4209727 41315 (linka 214)

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/736/2015-5-SP/Če V Pelhřimově dne 1.7.2015 Stavebník : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Jeronimová Tel.: 533 304 552, e-mail.: jeronimova@slapanice.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 *CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0341/09-8/Su V Praze dne 5.8.2009 Č. j.: DUCR-35717/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

Jméno a adresa: Miroslav TEREŠKO, Žalkovice 80, nar MUDr. Jitka TEREŠKOVÁ, Žalkovice 80, nar ROZHODNUTÍ

Jméno a adresa: Miroslav TEREŠKO, Žalkovice 80, nar MUDr. Jitka TEREŠKOVÁ, Žalkovice 80, nar ROZHODNUTÍ Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni č. j. MCH 7753/2011 spzn: 7011/2011/OVŽP V Chropyni 21.12.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jiří Pospíšil Jana Kovaříková Jméno a adresa:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y KOMENSKÉHO NÁM.203 561 12 BRANDÝS NAD ORLICÍ tel. 465 544 388 Č.j.:Výst.387c/2007/330/BE-053 V BRANDÝSE NAD ORLICÍ 18.07.2007

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU D r á ž n í ú ř a d sekce stavební oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 č.j. 10-1642/05-O-DÚ/Vv V Praze dne 4. 4. 2006 Vyřizuje: Ing. Miloslav Vlasák tel.: 602 668 810 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO

Více

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova *crdux003v1ek* CRDUX003V1EK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0906/11-5/Os V Olomouci dne 15. února 2012 Č. j.: DUCR-3729/12/Os Telefon: +4209727 41315 (linka 220) Oprávněná

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ - odbor stavební a komunikací Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel. 384341221 fax. 384723505 http://www.mesto-trebon.cz e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Č. j. Stav. 20163/2005-Kol

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/47/2012 V Habrech dne 12.března

Více

[P_05_03] VZOR ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY

[P_05_03] VZOR ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY [P_05_03] VZOR ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY označení správního orgánu věcně a místně příslušného k rozhodnutí ve správní věci znak adresát Vaše značka/datum Naše č. j. Oprávněná úřední osoba/tel. Místo/

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0082/roz/10-La/ 0242 Zliv, dne 27.1.2011 Vyřizuje: Ing.Lamošová R o z h o d n u

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby:

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, 348 15 Planá Naše čj.: 6526/2013/08/VUP-UR1519,SP5516 Vyřizuje: Majerová email: majerova@muplana.cz tel.: 374752925 fax.: 374752929

Více

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í. pro stavbu dráhy : : Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín.

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í. pro stavbu dráhy : : Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín. Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova 1 772 58 Olomouc ---------------------------------------- Čj. došlého dokumentu: 5288/08 Čj.: 20-0265/07-13359-DÚ/Km V Olomouci dne 26.1.2009 Oprávněná

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/145/2012 V Habrech dne 9.května

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo nám. 215 Váš dopis ZN / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Rokycanech 16.6. 2010 5518/OD/10 Pavel Brada/324

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1682/2012 Milín, dne: 23.5.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více