Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ZAVEDENÝ VÝROBCE l EUROOKNA s novým profilem l VCHODOVÉ A VNITØNÍ DVEØE Výroba obchod: Brumov-Bylnice, Hliníky 152 Tel./fax: Telefon NON STOP: Rekonstruujete? Renovujete? Stavíte? l SCHODIŠTÌ Nabízíme Vám široký sortiment stavebních materiálù za nejnižší ceny. Akèní slevy (pøi platbì v hotovosti): - 5 % pøi nákupu nad 15 tisíc Kè. Pøi vìtších odbìrech smluvní ceny. Zlín-Malenovice , ul. Sklady 906 tel./fax: po - pá , so Vše pro stavbu n tepelné izolace ROCKWOOL n tepelné izolace THERMOLAN INSULATION KNAUF n zateplení fasád n sádrokartony KNAUF, tmely, lepidla,spar. hmoty n sádrokartony LAFARGE n dveøe PORTA, KRONODOOR, vèetnì obložkových zárubní n suché maltové smìsi n trubicová okna SOLATUBE - technologie USA n støešní okna VELUX MASIVNÍ BOROVICOVÉ DVEØE VNITØNÍ cena od 1998,- Kè vèetnì DPH (bez nátìru a zasklení) Dveøe si budete moci prohédnout pøímo na našem stánku pøi konání stavebního veletrhu. Dále v naší prodejnì mùžete zakoupit všechny druhy obkladových a podlahových palubek z materiálu smrk, borovice, modøín, laminátové plovoucí podlahy, døevotøískové desky, OSB desky, lišty, lazury atd. Po pøedložení tohoto inzerátu a pøi objednání pøímo na našem stánku bìhem konání stavebního veletrhu, pøíp. na prodejnì v Malenovicích do konce bøezna 2005 obdržíte SLEVU 8% STAŠA - Malenovice 910 (areál firmy ElektroSystem, døíve Silvitra), otvírací doba: Po-Pá 8-17 hod., So 8-12 hod. tel , , STAVEBNICTVÍ-THERM 2005 Tradièní výstava konaná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a primátora mìsta Zlína Mgr. Tomáše Úlehly Poøadatel výstavy: Mediální partneøi: Vážení návštìvníci, vážení vystavovatelé! Dovolte mi, abych Vás pøivítal v krajském mìstì pøi pøíležitosti konání 16. roèníku prodejních a kontraktaèních výstav Stavebnictví 2005 Therm Tìší mì, že mìsto Zlín, proslulé svou stavaøskou tradicí, vítá pøíchod jara a nové stavební sezóny právì tímto zpùsobem a jsem velmi rád, že si výstava bìhem let svého trvání vydobyla prestiž a zájem nejen odborné, ale i laické veøejnosti. Osobnì podporuji všechny aktivity, které mohou oživit stavebnictví, nepostradatelné pro celkový rùst ekonomiky regionu, a pevnì vìøím, že tato atraktivní prezentace moderních výrobkù, technologií, služeb a trendù vnese do této oblasti mnoho pozitivních podnìtù a nových impulsù. Jsem pøesvìdèen, že veletrh splní Vaše oèekávání, a že na své si pøijde nejen odborná veøejnost, ale i øada návštìvníkù, kteøí zde naleznou zajímavou inspiraci, kontakty i sortiment produktù, které mohou uplatnit pøi zvelebování svých domovù èi objektù k podnikání, což se jistì pozitivnì odráží na vzhledu našich obcí a mìst v regionu. Pøeji Vám pøíjemný pobyt ve Zlínském kraji! Libor LUKÁŠ hejtman Zlínského kraje INZERTNÍ NOVINY ÈESKO - SLOVENSKÉHO EUROREGIONU Vážení úèastníci stavebního veletrhu, po roce se opìt setkáváme v areálu zlínského výstavištì, což mne velmi tìší. Zájmem všech zlínských zastupitelù i poøadatelù je nejen Vaše spokojenost s nabídkou vystavovatelù, ale také dobrý pocit pøi pohledu na naše mìsto oèima návštìvníka. Jsem si plnì vìdom skuteènosti, že stejnì tak jako my na radnici byste i Vy velmi pøivítali mnohem prùjezdnìjší komunikace. Trápí nás pomalý a složitý administrativní postup stavebního øízení a oddalování termínu zahájení rekonstrukce hlavního tahu z Otrokovic do Zlína. Pøesto i nadále zùstávám optimistou a vìøím, že se nakonec vše v dobré obrátí a v pøíštích letech již k nám budete pøijíždìt po nových a nepøetížených silnicích. STAVEBNICTVÍ 2005 je dobrou pøíležitostí pro investory, kteøí se chtìjí podílet na zintenzívnìní rozvoje krajského mìsta. Vážím si každého podnikatele, jenž zùstává dlouhodobì vìrný svému oboru a dokáže se vypoøádat s problémy souèasné doby. Vždy mìsta a obce mohou své investièní zámìry realizovat mnohem efektivnìji, pokud naleznou korektní partnery z øad stavebních firem, a proto pøeji všem zúèastnìným, aby opouštìli bránu výstavištì s pøesvìdèením, že návštìva stavební expozice pro nì mìla smysl. Mgr.Tomáš ÚLEHLA, primátor mìsta Zlína Vážení návštìvníci, vážení vystavovatelé, dovolte mi, abych Vás jménem poøadatelské firmy ZLÍNEXPO veletrhy-výstavy co nejsrdeènìji pozval do zlínské sportovní haly Novesta na prohlídku výstav STAVEBNICTVÍ a THERM 2005, na kterých se od 17. do pøedstaví na 70 vystavovatelù. 16. krajská prodejní a kontraktaèní výstava stavebních materiálù, techniky, øemesel, projekèních a stavebních firem STAVEBNICTVÍ 2005 pøedstaví žhavé novinky stavebních technologií, materiály a služby, ale taktéž vybavení bytù, kanceláøí, prodejních a ostatních prostor i další rozsáhlou nabídku nejrùznìjších sortimentù. V expozicích vystavovatelù na celostátní výstavì THERM 2005 jsou pøipraveny novinky z oblasti vytápìní, klimatizace, mìøení, regulace, rozvodù, izolace a další. Mediální spolupoøadatelé INFOSERVIS, TELEVIZE NET, KISS PUBLIKUM, AVONET a OUTDOOR AKZENT pro Vás spoleènì s poøadatelskou firmou ZLÍNEXPO uspoøádali tradièní SOUTÌŽ PRO NÁVŠTÌVNÍKY, ve které je pøipraveno mnoho hodnotných cen. Vážení, pøijmìte pozvání na prohlídku výstav STAVEBNICTVÍ 2005 a THERM Vìøím, že splní pøedstavy profesionálních pracovníkù stavebních firem i potøeby široké veøejnosti drobných stavebníkù, kutilù, zahrádkáøù, chalupáøù i tìch, kteøí rekonstruují, zdokonalují èi vybavují své domky, byty, chaty, kanceláøské i obchodní prostory Tìším se na Vaši návštìvu Zdenìk MALOTA, jednatel ZLÍNEXPO, s.r.o. øeditel výstav STAVEBNICTVÍ 2005, THERM 2005

2 Autogarant Forte a.s. Tø. T. Bati 623, Zlín Louky Tel.: , fax: APIS zateplování oken, s.r.o. èást Bílany 107, Kromìøíž Tel.: , fax: Bytová a finanèní spol. DVB s.r.o. Centrum bydlení Zlín Pøílucká 360, Zlín Tel.: , fax: Pozemky, rodinné domy, úvìry. COMFORT KOŠTÍØ + DYBA Dobratice 312 Tel./fax: CUPROTERMOS Zlín, spol. s r.o. I. Veselkové 271, Zlín 4 Tel.: , fax: Doc. Ing. František Janèík FRAJA VVV Lázeòská 419, Zlín Kostelec Tel.: , fax: DOMINIK spol. s r.o., dø. závod Razov 607, Vizovice Tel./fax: DOST Vizovice, s.r.o. Sadová 1077, Vizovice Tel.: , fax: Realizace staveb Vašich snù. EKOSILT, s.r.o. Resslova 1, Olomouc Tel.: , fax: EKOSTYREN s.r.o. Jezdištì 804, Ostrava Hrabová Tel.: , fax: EUROALARM spol. s r.o. U zimního stadionu 4286, Zlín Tel./fax: František Hromek Dolní Bojanovice 98 Tel./fax: František Mikl, FM MONT Teèovice 94, Zlín Tel.: , fax: H+K interier, s.r.o. nám. Míru 519, Kromìøíž Tel./fax: Henelit CZ, spol. s r.o. Výpusta 626, Zlín 11 Tel.: , fax: HOFFMANN spol. s r.o. Bìlotínská cesta, Hranice Tel.: , fax: Dodávka a montáž stavebního PØEHLED VYSTAVOVATELÙ systému VELOX na rodinné domy a ostatní objekty. HOME OFFICE Ing. Karel Kužela Areál Svit 42. bud., Zlín Tel./fax: HYUNDAI MOTOR Zlín, a.s. Tø. T. Bati 387, Zlín Louky Tel.: , fax: INTERTAP Zlín, spol. s r. o. Pøíèná 1541, Otrokovice Tel./fax: IZOMONT Josef Heller Zarámí 400, Zlín Tel.: , fax: Prodej a montáž stavebních a technických izolací. JANÈA V.M. s.r.o. Bøeznická (lom Barabáš), Zlín Tel.: , fax: Prodej elektromateriálu a svítidel. JANOŠÍK Jiøí s.r.o. Valašské Pøíkazy 26, Horní Lideè Tel.: , fax: Jaroslav Valèík Tø. T. Bati 3296, Zlín Tel.: , fax: Jozef Mièo SUN SYSTEM Blatnická 440, Uh. Ostroh Tel.: , fax: Výroba, prodej a montáž stínící a garážové techniky. KAMI, s.r.o. Zlínská 1602, Otrokovice Tel./fax: Malá stavební mechanizace. Výroba, prodej, servis... Pùjèovna žebøíkové výtahy El. kladkostroje, stavební vrátky, pojízdná lešení. KORBEL ložiska, s.r.o. Štìchovice 1359, Kromìøíž Tel./fax: Krajský úøad Zlínského kraje Tø. T. Bati 21, Zlín Tel.: Kulíšek Karel regionální prodejce SUPERTHERM Vlachovice Tel./fax: LESNICTVÍ Kohoutek s.r.o. Dr. Horníèka 679, Tlumaèov Tel./fax: Firma Lesnictví Kohoutek s.r.o. Tlumaèov nabízí palivové døíví štípané vèetnì dopravy k zákazníkovi. Kont. tel Ludvík Matoušek Kaznìjovská 46, Plzeò Tel.: Martin Chalupa Bøeznice 495, Zlín Tel./fax: METAL MANAGEMENT, spol. s r.o. Ráèkova 1736, Petøvald u Karviné Tel./fax: Modrá pyramida stavební spoøitelna nám. Míru 463, Zlín Tel./fax: OKNOSTAR, s.r.o. L. Váchy 1567, Zlín Tel./fax: Oldøich Herálecký Horní Lhota 167 Tel.: , fax: ONDRA nábytek, Ing. Svatoslav Ondra vzorková prodejna Burešov Zlín - proti Kauflandu Tel./fax: Ondra nábytek Zlín - nejvìtší výbìr kanceláø., bytových, restauraè. a zdravotnických židlí a køesel. Pojízdné otoèné stojany na šanony. Vzorkovna Zlín, Burešov (proti Kauflandu). Tel./fax: Pavel Èurda SOLÁRNÍ SYSTÉMY Veselá 234, Slušovice Tel.: Pivodová Ilona VITRÁŽE Na Vrchovici 159, Zlín Kudlov Tel.: , fax: RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. Sklady, Zlín - Malenovice Tel.: , fax: Ráb Richard U kovárny 30, Olomouc Tel./fax: RODEA, spol. s r.o. Tø. T. Bati, areál Toma, Otrokovice Tel.: , fax: RODEA Váš partner pro renovaci bydlení. Firma se zabývá stavební èinností, zateplením fasád, revitalizací panelových domù. ROKO MOTOR s.r.o. Kvítková 4703, Zlín Tel.: , fax: Prodej a servis užitkových vozù Gazelle od Kè. Firmy, které vìnovaly ceny do divácké soutìže AGROS MORAVIA - servis a prodej zahradní techniky, Kudlov APIS - zateplování oken, s.r.o., Kromìøíž AUTOGARANT FORTE a.s., Zlín - Louky AVONET, s.r.o., Zlín BAUMAX ÈR,a.s., Zlín BRITRA ZLÍN, s.r.o., Otrokovice ÈESKÁ SPOØITELNA, a.s., Zlín DELVITA, Otrokovice DIAMANTOVÉ NÁSTROJE ZLÍN, Prštné DOMINIK s.r.o. DØEVAØSKÝ ZÁVOD, Vizovice FRANTIŠEK MIKL - FM MONT, Zlín HOFFMANN spol. s r.o., Hranice HOME - OFFICE, Zlín - areál Svit ILONA PIVODOVÁ - VITRÁŽE, Zlín - Kudlov INFOSERVIS CZ, a.s., Zlín JAROSLAV VALÈÍK Centrální vysavaèe Electrolux, Zlín KISS PUBLIKUM, Zlín KAREL KULÍŠEK, Vlachovice MANDY s.r.o., Trnava u Zlína MAGISTRÁT MÌSTA ZLÍNA MISEROVSKÝ JAN - zahradnictví a sadové úpravy, Zlín - Machová MODRÁ PYRAMIDA STAVEBNÍ SPOØITELNA a.s. Zlín MONTAKO CZ s.r.o., Bohuslavice PAULÍN CZ, s.r.o, Zlín SILOsystem spol. s r.o., Malenovice STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY, Zlín STAVEL spol. s r.o., Zlín STØECHY KMB spol. s r.o., Otrokovice STUDIO IMAGE 2000, Zlín TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o., Zádveøice VADEO VALACHIA, s.r.o., Horní Lideè VALAŠSKO s.r.o., Valašské Pøíkazy VALPO ZLÍN s.r.o., Zlín VATRANS ZLÍN, v.o.s., Zlín VINOTÉKY VIP PŠEJA, Zlín ZETR UH, s.r.o. Uherské Hradištì ZLÍNSKÉ NOVINY, Zlín PØEDSTAVENÍ MEDIÁLNÍCH PARTNERÙ Kvítková 540, Zlín, tel., fax: , mob INZERTNÍ NOVINY ÈESKO - SLOVENSKÉHO EUROREGIONU Inzertní noviny INFOSERVIS to je 16 stran inzerce v každém èísle. K dostání 3 x týdnì u prodejcù tisku nejen v regionech Zlín, Kromìøíž, Vsetín, Uherské Hradištì, Hodonín a Pøerov, ale také na Slovensku v Trenèínském kraji. INFOSERVIS vám zveøejní soukromou inzerci zdarma, komerèní za bezkonkurenèní ceny. Vyzkoušejte naše služby a pøesvìdète se sami o úèinnosti inzerce v INFOSERVISU. Bartošova 45, Zlín, tel.: , fax: Tø. T. Bati 1545, Zlín, tel.: Televize NET pøipraví každý týden tøi hodiny regionálního zpravodajství ze Zlínska, které diváci mohou vidìt každou sudou hodinu v kabelové televizi nebo na internetových stránkách a novì také na Kvítková 4323, Zlín, tel.: AVONET, s.r.o. je pøední poskytovatel komplexních internetových služeb v celém Zlínském kraji. Nabízí rychlé on-line pøipojení bezdrátem i technologií ADSL, server housing, tvorbu špièkových www aplikací, registraci internetových domén a zabezpeèení sítí. Navštivte adresu a Karlova 27, Praha 1, tel.: , fax: OUTDOOR AKZENT s.r.o. - Váš partner pro venkovní reklamu, èlen nadnárodního holdingu EPA Billboardová sí spoleènosti èítá v souèasnosti pøes billboardù a s podílem 36% je v daném segmentu jednièkou na èeském trhu. Kromì billboardù je souèástí sítì pøes 120 backlightù, 33 bigboardù a 2 megaboardy. STAVEBNÍ FIRMA - realizace koupelen - stavební øemesla - kuchynì PŠ STAV s. r. o. Prštné 279, Zlín-Prštné tel KOUPELNOVÉ STUDIO - poradenství - návrhy - realizace Danaèek Tø. T. Bati 385, budova Vitar, Zlín-Louky, tel./fax: K Pasekám 1553, Zlín tel./fax: , mobil: Zveme Vás do PRODEJNY STAVEBNIN - STAVEBNINY - VELKOOBCHOD - - SPECIALIZOVANÝ MALOOBCHOD - - ZPROSTØEDKOVATELSKÁ ÈINNOST- - Nabízíme široký sortiment stavebních materiálù vèetnì dovozu. - Drobný rozvoz ve Zlínì a okolí ZDARMA. DVEØE - OKNA BRITRA Zlín, s. r. o. OTROKOVICE - Zlínská 174 vedle Novatexu - pøíjezd ze sídlištì Trávníky. Tel NAVŠTIVTE NÁŠ STÁNEK V DOBÌ VÝSTAVY Provozovna Lužkovice u Zlína Tel./fax: v Ploty na klíè v Pletivo a dráty PVC, pozink. v Plotové sloupky základ, komaxit v Zahradní a prùmyslové brány, branky v Plechové dveøe do zárubnì v Autodoprava Stìhování KONKURENCE - to magické a obávané slovo. Znáte ji? Urèitì, vždy s ní dennì bojujete. A jak se Vám daøí? Dobíháte ji anebo ONA dobíhá Vás? Vzdálila se Vám tak, že se nestaèíte divit? Anebo jste ji nechali za sebou a dobíháte další nejbližší konkurenci? A jste kdekoliv na tomto kolotoèi, stále je co vylepšovat, abyste uspìli víc než ti druzí - a my Vám v tom chceme pomoci. Vážené dámy a pánové. Pokud Vás výše uvedené otázky oslovily a chcete úspìšnì èelit konkurenci, dovolte nám touto cestou nabídnout Vám naše propagaèní služby formou inzerce nejen v tisku, ale i na internetových stránkách. Obra te se na nás se svými požadavky, které spoleènì projednáme a dohodneme nejvýhodnìjší, nejúèinnìjší a pro Vás nejracionálnìjší zpùsob prezentace Vaší firmy pro rok Návrh reklamní kampanì v nìkolika variantách vèetnì kalkulací Vám vyhotovíme ZDARMA. Tel./fax: , mobil ,

3 PLASTOVÁ OKNA A DVEØE ŽALUZIE VŠECH TYPÙ, ROLETY SÍTÌ PROTI HMYZU, PLOVOUCÍ PODLAHY LAMINÁTOVÉ A DØEVÌNÉ Kontakt: nám. Práce 1099, Zlín (Golem centrum) tel./fax: , mobil: AZ STAV ZLÍN spol. s r. o. Štefánikova 5305, Zlín výstavba rodinných domù a jiných objektù oprava a rekonstrukce všech staveb rekonstrukce bytových jader a koupelen montáž obkladù a dlažeb, zámkových dlažeb zateplení objektù a fasády tel./fax , , SNADNÁ HYPOTÉKA Proè hypotéka? l Nechcete celý život platit vysoké èástky za nájemné? l Váš dùm èi byt volá po rekonstrukci? Na co je možné hypotéku použít? Využijte ji na: * koupi bytu, domu, chalupy, stavební parcely, družstevního bytu * výstavbu domu, bytové jednotky * koupi bytu ve výstavbì * modernizaci, rekonstrukci, opravu * vypoøádání spoluvlastnických podílù k nemovitosti * refinancování døíve Jaká bude Vaše mìsíèní splátka? Je pro mì hypotéka od GE Money Bank výhodná? ANO! Nabízíme Vám kvalitní služby hypoteèního bankéøe, výhodné ceny, komplexní služby a další výhody: l naši hypotéku mùžete pøedèasnì splatit bez jakýchkoli sankcí l k hypotéce nabízíme bezúèelovou pùjèku na cokoli až do výše 1 milionu Kè l financujeme i družstevní byty l máme jednoduché a velmi cenové výhodné životní pojištìní Bydlete hned - neèekejte, až naspoøíte! Výše úvìru 30 let 25 let 20 let 15 let 10 let 5 let Kè Kè Kè Kè Vaše obchodní místo: Zlín, Gahurova (za hl. bránou SVITu) Centro-Zlín (Malenovice) Luhaèovice, Napajedla, Val. Klobouky Váš hypoteèní bankéø: Ivana Drcmánková Marcela Svaèinová RUDOLF Pùjèovna lešení PÙJÈOVNA LEŠENÍ, POJÍZDNÝCH HLINÍKOVÝCH VÌŽÍ - vèetnì montáže PÙJÈOVNA BEDNÌNÍ PERI, závìsných lávek a zhozù na su PRODEJ STAVEBNÍCH IZOLACÍ, SÁDROKARTONÙ, ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU EKOLAK Fryšták 164, , tel./fax: , GSM: Dobrá práce Rudolfe KUCHYNÌ šité na míru NAKUPUJTE U VÝROBCE vybavení interiérù vestavìné skøínì l plovoucí podlahy l interiérové dveøe l schodištì KOMPLETNÍ VYBAVENÍ KUCHYNÌ VÈETNÌ SPOTØEBIÈÙ Zamìøení, návrh, doprava, montáž ZDARMA Zlín, tøída T. Bati 3768 (naproti budovy Kanceláøských strojù), tel./fax: , Specializovaná prodejna pletiv a plotù Oplocení - Tlumaèov tel.: l pletivo l plotovky l sloupky l plotové systémy l dráty l doplòky... Najdete nás v Tlumaèovì dùm služeb u pošty SAMOHÝL MB a.s. Tø. T. Bati 532, Zlín Tel.: , fax: SANACE Zlín spol. s r.o. Pod Šternberkem 306, Zlín - Louky Tel.: , fax: Firma je specializovaná na tlakové utìsòování prùsakù vod, podøezání zdiva pilou i zarážením plechù, hydroizolace støech a spodních staveb, sanace zdiva a betonových konstrukcí. Provádíme rovnìž stavby na klíè, projekty sanací a znalecké posudky izolací staveb. SILOsystem spol. s r.o. areál Hespo, Zlín Malenovice Tel.: , fax: Výrobce ocelových sil, šnekových dopravníkù, míchacích zaøízení a uzavíracích prvkù. STAŠA Malenovice 910 (areál Elektrosystem), Zlín Malenovice Tel.: , fax: Palubky dveøe OSB desky laky lišty parapety podlahy. Stavebniny Bobál Teèovská, Zlín - Malenovice Tel.: , fax: Široká základna materiálu, informací a ochoty. STAVEL, spol. s r.o. U Tescomy 131, Prùm. zóna Zlín - Pøíluky Tel.: , fax: Elektromontáže Centrální vysavaèe Husky Stavební èinnost Støechy KMB spol. s r.o. Objízdná 1628, Otrokovice Tel.: , fax: STUDIO IMAGE 2000 Reklamní a umìlecká agentura Zarámí 4463, Zlín Tel.: , fax: TARGUS CZ s.r.o. Tø. maršála Malinovského, Uh. Hradištì Tel.: , fax: TC MACH, s.r.o. Lidická 43, Brno Tel.: , fax: TEKOM - P s.r.o. Pastyøica 324, Lukov Tel./fax: Tepelná èerpadla LUDVÍK Plešovec 60, Chropynì Tel.: , fax: Tepelná èerpadla a kompletní vytápìní domù a objektù. TOSPUR, s.r.o. Zámoraví 364, Napajedla Tel.: , fax: VADEO VALACHIA, s.r.o Horní Lideè 4 Tel.: , VATRANS Zlín, v.o.s. B. Nìmcové 379, Zlín Tel.: , fax: Vojtìch Fojtù Horní Lideè 280 Tel.: , fax: VOSS Zlín, s.r.o. Souhrady 61, Fryšták Tel.: , fax: sleva 10%!!!!! WAY MORAVA, s.r.o. Tø. T. Bati 258, areál ÈSAD, Zlín Louky Tel ZETR UH s.r.o. Solná cesta 396, Uh. Hradištì Tel./fax: zlínská realitní Kvítková 3687, Zlín Tel.: , fax: V&H, s.r.o. Prakšická 281, Uh. Brod Tel.: , fax: Stavební firma a stavebniny. ZLÍNEXPO, s.r.o. - poøadatel AKZENT MEDIA, s.r.o., AVONET, s.r.o., INFOSERVIS CZ, a.s., KISS Publikum, a.s., TELEVISION NET, s.r.o. - mediální partneøi SOUTÌŽ p r o n á v š t ì v n í k y v ý s t a v y STAVEBNICTVÍ - THERM skvìlých cen! Chcete vyhrát? ètìte! INZERTNÍ NOVINY ÈESKO - SLOVENSKÉHO EUROREGIONU poslouchejte! sledujte! prohlížejte! 14. a , seznam výhercù celodennì celodennì nepøetržitì na Podmínky divácké soutìže: Chcete vyhrát jednu z 55 skvìlých a hodnotných cen? Vyplòte soutìžní kupon, otištìný v inzertních novinách INFOSERVIS 14.3.,16.3. a a vhoïte jej do osudí na pódiu ve Sportovní hale Novesta v dobì konání výstavy! 2 soutìžní hesla najdete zveøejnìna v médiích ve výše uvedených termínech. Losování soutìže probìhne v sobotu ve 13 hodin na výstavišti. Pøijïte si vyzvednout svoji cenu pøímo na výstavištì! REGÁL NA LAHVE Praktický regál Cena: 80 Kè/1 ks vè. DPH Prodej ve všech prodejnách Infoservisu z lehkého plastu pro uložení šesti kusù lahví. Jednotlivé kusy stojanu lze prakticky neomezenì vyskládat na sebe a podle potøeby zase ubírat. Ve vlhkém prostøedí netrpí, je lehký, snadno pøenosný, výbornì se s ním dají kopírovat ukládací prostory, oddìlovat roèníky, odrùdy atd. Ideální pomocník pro krátkodobou i dlouhodobou archivaci. Od 50 kusù výše objednávky na tel , rozvoz do 30 km od Zlína ZDARMA

4 PROVÁDÍME STAVBY NA KLÍÈ REKONSTRUKCE OBKLADY A DLAŽBY KOUPELNY SÁDROKARTONY VODO - TOPO - PLYN ELEKTROINSTALACE FASÁDY ZATEPLENÍ BUDOV BAZÉNY TERENNÍ ÚPRAVY ZAHRADY STAVEBNÍ PRÁCE A ØEMESLA - montáž termostatických ventilù, vyregulování topných systémù - výmìny rozvodù vody v panelových domech a bytech Sídlo firmy: MONTIM, Mysloèovice 117 tel.: , fax: mobil: , Cykloturistika podél Dunaje Máte rádi aktivní dovolenou? Pojeïte s námi za cykloturistikou podél Dunaje. Vítáni jsou i vyznavaèi koleèkových bruslí. Objednávejte již nyní, rychle se vyprodá. Neváhejte, volných termínù mimo uvedených není mnoho. Jedná se totiž o exkluzivní zábavu u Dunaje. trasa od Passau dolù smìrem na Vídeò maximálnì 18 osob komfortní ubytování doprava klimatizovaným minibusem se speciálním pøívìsem pro kola bufet v autobuse vesmìs víkendové termíny Termíny v roce 2005: VYPRODÁNO ještì 16 volných míst ještì 18 volných míst ještì 18 volných míst ještì 18 volných míst ještì 18 volných míst Po dohodì na základì Vašeho požadavku je možné zajistit cykloturistiku pro uzavøenou skupinu 18 osob na Vámi navržený termín, mimo uvedených. Bájeèná zábava na kolech. Kdo je chytrý, ten si objedná zájezd již nyní! Objednat zájezd a zaplatit mùžete ve všech prodejnách Infoservisu: Zlín (podchod u Svitu, Kvítková ul., Vodní ul.), Otrokovice (nám. 3. kvìtna), Vsetín (Smetanova ul.), Kromìøíž (sídlištì Oskol).

5 Každý týden více než aktuálních inzerátù! Práce, Auto-moto, Nemovitosti a dalších 63 rubrik PRODEJ KAMENÙ GRANITOVÉ VALOUNY TØÍDÌNÉ TØÍDÌNÉ KAMÍNKY TRAVERTIN (chránìný) ANDEZIT - lámaný plochý obkladový kámen GRANITOVÉ VALOUNY TØÍDÌNÉ TØÍDÌNÉ GRANITOVÉ VALOUNKY TRAVERTIN (chránìný) ANDEZIT C E N Í K Velikost kamene: Do 15 kg...4,90 Kè / kg Od 15,1 kg do 30 kg...5,90 Kè / kg Od 30,1 kg a více...6,90 Kè / kg Vybraná smìs...6,50 Kè / kg 1 kg...6,90 Kè Velikost kamene: Do 7 kg...11,50 Kè / kg Od 7,1 kg do 10 kg...12,50 Kè / kg Od 10,1 kg do 15 kg...13,50 Kè / kg Od 15,1 kg do 30 kg...14,50 Kè / kg Od 30,1 kg a více...15,50 Kè / kg Vysoce kvalitní, pevný kámen vhodný pro venkovní i vnitøní obklady a nášlapné chodníky Plocha 1m Kè Kameny jsou baleny v bednách - paletách po 800 kg. Palety (obal) se úètují zálohovì 500 Kè/kus. Po vrácení nepoškozené palety se záloha vrací. Všechny kameny jsou oèištìny. Kameny lze koupit i v malém množství. Uvedené ceny jsou bez DPH Tel , Sháníte tiskopisy, kanceláøské a papírenské zboží? Potøebujete odeslat fax, zhotovit razítko, xerokopii èi digitální fotografii? V našich šesti provozovnách jsme pøipraveni Vám pomoci. I N F O S E R V I S Zlín, Vodní 4204, tel , Zlín, Tø. T. Bati, podchod u Svitu, tel Zlín, Kvítková 540, tel Kromìøíž, Sídlištì Oskol, u pojízdného chodníku, tel Otrokovice, Námìstí 3. kvìtna, tel Vsetín, Smetanova 1056, obchodní stø. Lego, tel SAMONOSNÁ, CELODØEVÌNÁ, KOMBINOVANÁ, SEGMENTOVÁ DVEØE, PODLAHY, STAVEBNÍ POUZDRA šijeme na míru SCHODIŠTÌ Obklad betonového schodištì Segmentové schodištì Døevìné schodištì Døevìné schodištì s nerez zábradlím Prodejna: Zlín, Vodní 105, tel.: Výroba: Val. Pøíkazy 55, tel.: KVALITNÍ BYDLENÍ V KLIDNÉM PROSTØEDÍ Výstavba zahájena Termín dokonèení 5/2006 BYTOVÝ DÙM ZLÍN PASEKY u koneèné zastávky autobusu MHD è. 33 Byty 1+kk až 4+kk, vysoký standard vybavení, podzemní parkovištì, flexibilní øešení dispozic Tel ENERGIE Z NEBE Solarní systémy na ohøev TUV a pøitápìní Tepelná èerpadla vzduch - voda Ohøívaèe vody - boilery (elektrické, kombinované, plynové, solární) STÁTNÍ DOTACE, SPLÁTKY VTP servis Zlín s. r. o. - suntoc Zlín, Chmelnická 445, Zlín-Prštné Tel , , je vydáván u pøíležitosti konání výstav ve Sportovní hale Novesta Zlín, poøádaných firmou Zlínexpo. Vychází v nákladu ks, distribuce zdarma v okresech ZL, èásteènì KM, VS, UH, HO, PR. Vydavatel INFOSERVIS CZ, a. s., Kvítková 540, Zlín, tel./fax , mobil , Distribuce: ADM, s. r. o., tel

6 PØEPRAVA OSOB MINIBUSY MOŽNOST VYUŽITÍ PØÍVÌSU NA KOLA A LYŽE PRODEJ PARCEL A DOMÙ ZAHÁJEN! Akce: projektová dokumentace ZDARMA! Platí do IVECO 19 míst denní poplatek 550 Kè, za pøívìs 500 Kè, cena za 1 km 13 Kè FIAT DUCATO 13 míst denní poplatek 400 Kè, cena za 1 km 11 Kè MERCEDES VITO 8 míst luxusní, klimatizace, zavazadlový prostor denní poplatek 550 Kè, cena za 1 km 9 Kè Informace na Vodní ulici 4204, Zlín, tel Nabízíme bydlení v krásných a tichých lokalitách: Mysloèovice, Otrokovice, Veselá, Vizovice, Želechovice - ZDÌNÉ A ZATEPLENÉ DOMY - KRÁTKÁ DOBA VÝSTAVBY - MOŽNOST PROHLÍDKY - KOMPLEXNÍ ØEŠENÍ FINANCOVÁNÍ - ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY - VYSOKÝ STANDART BYDLENÍ - BEZKONKURENÈNÍ CENY CENTRUM BYDLENÍ Tel , , Dodávka a montáž: * sádrokartonových systémù * stropních podhledù * dveøí a obložek (folie, dýha, masiv) * malíøských prací * dodávka a montáž støešních oken VELUX * sádrokartonový systém (pùdních vestaveb, stropù a pøíèek) * podlahových krytin plovoucích krytin (plovoucí podlahy a linoleum) * kazetových stropních podhledù (THERMATEX) Dále zajiš ujeme: * obkládaèské práce * elektropráce * instalatérské práce Martin ZEMAN, Èechova 1378, Otrokovice, mobil: , VZORKOVÁ PRODEJNA Havlíèkova 774, Otrokovice, tel./fax: Prodejna INFOSERVIS na Kvítkové ulici ve Zlínì novì nabízí: - vysoce kvalitní LAMINACI všech dokumentù do formátu A3 vèetnì fotografií - VAZBU DOKUMENTÙ do plastových høbetù Pøijïte nás navštívit a pøesvìdèit se o kvalitì námi nabízených služeb PLASTOVÁ OKNA A EUROOKNA ZIMNÍ SLEVA AŽ 35 % SKLO K 1,1 ZA CENU K 1,4 PRODLUŽUJEME ZIMNÍ SLEVY DO KONCE DUBNA! Vzorková prodejna (vedle pošty), NAPAJEDLA, Masarykovo námìstí 306, tel./fax: , Zlín-Malenovice (areál HESPO), tel Nabízíme: klimatizace LG vèetnì montáže BOSE - špièkové americké reprosystémy venkovní jednotka PIONEER vnitøní jednotky PROVÁDÍME INSTALACI AUDIO - VIDEO SYSTÉMÙ - plasmové televizory PRODEJ - NÁVRHY KOMPLEXNÍ ØEŠENÍ Prodejna Zlín tø. T. Bati (bývalé Kanceláøské stroje) tel.: gsm: Navštivte naše www stránky PLOVOUCÍ PODLAHY PALUBKY od 99 Kè/m 2 DVEØE, NÁBYTEK Prodejní sklad: Navrátil, Hvozdná 212 Mobil:

7 RUDOLF EKODOMY s. r. o. DØEVOSTAVBY NA KLÍÈ EKOnomické EKOlogické Zádveøice 425, Vizovice VALA SKÝ DØEVOPRÙMYSL výrobní dru stvo, Fry ták VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU KOMPLETNÍ REALIZACE STØECH NABÍDKA FIRMY: l zakázkový nábytek l døevìné obklady l vybavení interiérù dle projektové dokumentace l montá l dýhování PROVÁDÍME: l výrobu a montá v ech vzorù dveøí s oblo kovou zárubní l zaji ujeme demontá dvoudílných kovových zárubní v panelových bytech Tel , fax: , mobil: , Nádra ní 154, Tlumaèov Te l. : Te l. / f a x : Ekologický - ekonomický - energetický úsporný systém Vysoký standart bydlení a kvalita provedení Krátká doba výstavby vè. základových desek Individuální a typová výstavba Alternativní zdroje vytápìní a nízké provozní náklady Komplexní slu by vè. financování a stavebního povolení Odborné prohlídky ukázkových domù ve zlínském regionu w w w. s t o d u l k a. c z VÝROBA STAVEBNÍCH KOLEÈEK A NÁØADÍ tel./fax: l mobil: l s odpoètem DPH ink -19 % ÚNOR - DUBEN 10 % SLEVA NA MONTÁ Kontakt: STØECHY KMB, spol. s r. o., Otrokovice mobil: , tel.:/fax: v No Nová Honda CR-V Diesel Nav tivte nás na výstavì Stavebnictví-Therm 2005, ve Zlínì a V e pro zahradu Maloobchodní prodej Projektování a realizace zahrad Kompletní sortiment i radu Vám rádi poskytneme na nìkterém z uvedených kontaktù. LANDY spol. s r. o. Autogarant Forte a.s.; tel: ; Dolní Ves 55, Fry ták tel./fax: , tel Hypotéky od Raiffeisenbank Zájem o hypotéku? Obra te se na nás! úrokové sazby ji od 2,97% (platná k ) ádné poplatky související s posouzením a zpracováním ádosti rychlé projednání a vyøízení ádosti, obvykle ji do 5 dnù Volejte na telefon: , Raiffeisenbank a.s., poboèka Zlín, Kvítková 552

8

AVEX TRADE, spol. s r.o. 7 tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice Tel. 577 116 313, Fax: 577 116 317 E-mail: eva.borutova@avex.cz Web: www.avex.

AVEX TRADE, spol. s r.o. 7 tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice Tel. 577 116 313, Fax: 577 116 317 E-mail: eva.borutova@avex.cz Web: www.avex. AAA COLOR, s.r.o. 16 Kolískova 15, 602 00 Brno Tel. 546 223 080 Fax: 546 212 487 E-mail: info@aaacolor.cz Web: www.aaacolor.cz AGRO SMETANA s.r.o. 53 Zlínská 703 763 12 Vizovice Tel. 577 452 870 E-mail:

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU?

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU? ZRCADLO ZRCADLO18 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 8. října 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor.

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

Novostavba rodinného domu 5+1 s prostornou garáží a zahradou. Parkovací stání pro 2 auta, terasa. Cena za kompletní dům.

Novostavba rodinného domu 5+1 s prostornou garáží a zahradou. Parkovací stání pro 2 auta, terasa. Cena za kompletní dům. NAŠE říjen - LIstOpaD 2011 Realitní noviny Realitní magazín pro okr. Zlín, Uh. Hradiště, Vsetín, Kroměříž ZDARMA Rodinný dům Žlutava / okr. ZL Rodinný dům polešovice / okr. UH Rodinný dům Lhota u Vsetína

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých ZRCADLO ZRCADLO23 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo PF 2005 Redakce ZRCADLA pøeje všem ètenáøùm pohodové Vánoce a šastný nový rok Toto číslo vyšlo 17. prosince 2004 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

okr. Uh. Hradiště Nově zrekonstruovaný rodinný dům 5+1 s garáží včetně stavebního pozemku na pěkném klidném místě. Dům je podsklepený.

okr. Uh. Hradiště Nově zrekonstruovaný rodinný dům 5+1 s garáží včetně stavebního pozemku na pěkném klidném místě. Dům je podsklepený. NAŠE Květen - ČeRven 2011 Realitní noviny Realitní magazín pro okr. Zlín, Uh. Hradiště, Vsetín, Kroměříž ZDARMA Rodinný dům Zlín - centrum / okr. ZL Rodinný dům Jalubí / okr. UH Chata velké Karlovice /

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více