Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ZAVEDENÝ VÝROBCE l EUROOKNA s novým profilem l VCHODOVÉ A VNITØNÍ DVEØE Výroba obchod: Brumov-Bylnice, Hliníky 152 Tel./fax: Telefon NON STOP: Rekonstruujete? Renovujete? Stavíte? l SCHODIŠTÌ Nabízíme Vám široký sortiment stavebních materiálù za nejnižší ceny. Akèní slevy (pøi platbì v hotovosti): - 5 % pøi nákupu nad 15 tisíc Kè. Pøi vìtších odbìrech smluvní ceny. Zlín-Malenovice , ul. Sklady 906 tel./fax: po - pá , so Vše pro stavbu n tepelné izolace ROCKWOOL n tepelné izolace THERMOLAN INSULATION KNAUF n zateplení fasád n sádrokartony KNAUF, tmely, lepidla,spar. hmoty n sádrokartony LAFARGE n dveøe PORTA, KRONODOOR, vèetnì obložkových zárubní n suché maltové smìsi n trubicová okna SOLATUBE - technologie USA n støešní okna VELUX MASIVNÍ BOROVICOVÉ DVEØE VNITØNÍ cena od 1998,- Kè vèetnì DPH (bez nátìru a zasklení) Dveøe si budete moci prohédnout pøímo na našem stánku pøi konání stavebního veletrhu. Dále v naší prodejnì mùžete zakoupit všechny druhy obkladových a podlahových palubek z materiálu smrk, borovice, modøín, laminátové plovoucí podlahy, døevotøískové desky, OSB desky, lišty, lazury atd. Po pøedložení tohoto inzerátu a pøi objednání pøímo na našem stánku bìhem konání stavebního veletrhu, pøíp. na prodejnì v Malenovicích do konce bøezna 2005 obdržíte SLEVU 8% STAŠA - Malenovice 910 (areál firmy ElektroSystem, døíve Silvitra), otvírací doba: Po-Pá 8-17 hod., So 8-12 hod. tel , , STAVEBNICTVÍ-THERM 2005 Tradièní výstava konaná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a primátora mìsta Zlína Mgr. Tomáše Úlehly Poøadatel výstavy: Mediální partneøi: Vážení návštìvníci, vážení vystavovatelé! Dovolte mi, abych Vás pøivítal v krajském mìstì pøi pøíležitosti konání 16. roèníku prodejních a kontraktaèních výstav Stavebnictví 2005 Therm Tìší mì, že mìsto Zlín, proslulé svou stavaøskou tradicí, vítá pøíchod jara a nové stavební sezóny právì tímto zpùsobem a jsem velmi rád, že si výstava bìhem let svého trvání vydobyla prestiž a zájem nejen odborné, ale i laické veøejnosti. Osobnì podporuji všechny aktivity, které mohou oživit stavebnictví, nepostradatelné pro celkový rùst ekonomiky regionu, a pevnì vìøím, že tato atraktivní prezentace moderních výrobkù, technologií, služeb a trendù vnese do této oblasti mnoho pozitivních podnìtù a nových impulsù. Jsem pøesvìdèen, že veletrh splní Vaše oèekávání, a že na své si pøijde nejen odborná veøejnost, ale i øada návštìvníkù, kteøí zde naleznou zajímavou inspiraci, kontakty i sortiment produktù, které mohou uplatnit pøi zvelebování svých domovù èi objektù k podnikání, což se jistì pozitivnì odráží na vzhledu našich obcí a mìst v regionu. Pøeji Vám pøíjemný pobyt ve Zlínském kraji! Libor LUKÁŠ hejtman Zlínského kraje INZERTNÍ NOVINY ÈESKO - SLOVENSKÉHO EUROREGIONU Vážení úèastníci stavebního veletrhu, po roce se opìt setkáváme v areálu zlínského výstavištì, což mne velmi tìší. Zájmem všech zlínských zastupitelù i poøadatelù je nejen Vaše spokojenost s nabídkou vystavovatelù, ale také dobrý pocit pøi pohledu na naše mìsto oèima návštìvníka. Jsem si plnì vìdom skuteènosti, že stejnì tak jako my na radnici byste i Vy velmi pøivítali mnohem prùjezdnìjší komunikace. Trápí nás pomalý a složitý administrativní postup stavebního øízení a oddalování termínu zahájení rekonstrukce hlavního tahu z Otrokovic do Zlína. Pøesto i nadále zùstávám optimistou a vìøím, že se nakonec vše v dobré obrátí a v pøíštích letech již k nám budete pøijíždìt po nových a nepøetížených silnicích. STAVEBNICTVÍ 2005 je dobrou pøíležitostí pro investory, kteøí se chtìjí podílet na zintenzívnìní rozvoje krajského mìsta. Vážím si každého podnikatele, jenž zùstává dlouhodobì vìrný svému oboru a dokáže se vypoøádat s problémy souèasné doby. Vždy mìsta a obce mohou své investièní zámìry realizovat mnohem efektivnìji, pokud naleznou korektní partnery z øad stavebních firem, a proto pøeji všem zúèastnìným, aby opouštìli bránu výstavištì s pøesvìdèením, že návštìva stavební expozice pro nì mìla smysl. Mgr.Tomáš ÚLEHLA, primátor mìsta Zlína Vážení návštìvníci, vážení vystavovatelé, dovolte mi, abych Vás jménem poøadatelské firmy ZLÍNEXPO veletrhy-výstavy co nejsrdeènìji pozval do zlínské sportovní haly Novesta na prohlídku výstav STAVEBNICTVÍ a THERM 2005, na kterých se od 17. do pøedstaví na 70 vystavovatelù. 16. krajská prodejní a kontraktaèní výstava stavebních materiálù, techniky, øemesel, projekèních a stavebních firem STAVEBNICTVÍ 2005 pøedstaví žhavé novinky stavebních technologií, materiály a služby, ale taktéž vybavení bytù, kanceláøí, prodejních a ostatních prostor i další rozsáhlou nabídku nejrùznìjších sortimentù. V expozicích vystavovatelù na celostátní výstavì THERM 2005 jsou pøipraveny novinky z oblasti vytápìní, klimatizace, mìøení, regulace, rozvodù, izolace a další. Mediální spolupoøadatelé INFOSERVIS, TELEVIZE NET, KISS PUBLIKUM, AVONET a OUTDOOR AKZENT pro Vás spoleènì s poøadatelskou firmou ZLÍNEXPO uspoøádali tradièní SOUTÌŽ PRO NÁVŠTÌVNÍKY, ve které je pøipraveno mnoho hodnotných cen. Vážení, pøijmìte pozvání na prohlídku výstav STAVEBNICTVÍ 2005 a THERM Vìøím, že splní pøedstavy profesionálních pracovníkù stavebních firem i potøeby široké veøejnosti drobných stavebníkù, kutilù, zahrádkáøù, chalupáøù i tìch, kteøí rekonstruují, zdokonalují èi vybavují své domky, byty, chaty, kanceláøské i obchodní prostory Tìším se na Vaši návštìvu Zdenìk MALOTA, jednatel ZLÍNEXPO, s.r.o. øeditel výstav STAVEBNICTVÍ 2005, THERM 2005

2 Autogarant Forte a.s. Tø. T. Bati 623, Zlín Louky Tel.: , fax: APIS zateplování oken, s.r.o. èást Bílany 107, Kromìøíž Tel.: , fax: Bytová a finanèní spol. DVB s.r.o. Centrum bydlení Zlín Pøílucká 360, Zlín Tel.: , fax: Pozemky, rodinné domy, úvìry. COMFORT KOŠTÍØ + DYBA Dobratice 312 Tel./fax: CUPROTERMOS Zlín, spol. s r.o. I. Veselkové 271, Zlín 4 Tel.: , fax: Doc. Ing. František Janèík FRAJA VVV Lázeòská 419, Zlín Kostelec Tel.: , fax: DOMINIK spol. s r.o., dø. závod Razov 607, Vizovice Tel./fax: DOST Vizovice, s.r.o. Sadová 1077, Vizovice Tel.: , fax: Realizace staveb Vašich snù. EKOSILT, s.r.o. Resslova 1, Olomouc Tel.: , fax: EKOSTYREN s.r.o. Jezdištì 804, Ostrava Hrabová Tel.: , fax: EUROALARM spol. s r.o. U zimního stadionu 4286, Zlín Tel./fax: František Hromek Dolní Bojanovice 98 Tel./fax: František Mikl, FM MONT Teèovice 94, Zlín Tel.: , fax: H+K interier, s.r.o. nám. Míru 519, Kromìøíž Tel./fax: Henelit CZ, spol. s r.o. Výpusta 626, Zlín 11 Tel.: , fax: HOFFMANN spol. s r.o. Bìlotínská cesta, Hranice Tel.: , fax: Dodávka a montáž stavebního PØEHLED VYSTAVOVATELÙ systému VELOX na rodinné domy a ostatní objekty. HOME OFFICE Ing. Karel Kužela Areál Svit 42. bud., Zlín Tel./fax: HYUNDAI MOTOR Zlín, a.s. Tø. T. Bati 387, Zlín Louky Tel.: , fax: INTERTAP Zlín, spol. s r. o. Pøíèná 1541, Otrokovice Tel./fax: IZOMONT Josef Heller Zarámí 400, Zlín Tel.: , fax: Prodej a montáž stavebních a technických izolací. JANÈA V.M. s.r.o. Bøeznická (lom Barabáš), Zlín Tel.: , fax: Prodej elektromateriálu a svítidel. JANOŠÍK Jiøí s.r.o. Valašské Pøíkazy 26, Horní Lideè Tel.: , fax: Jaroslav Valèík Tø. T. Bati 3296, Zlín Tel.: , fax: Jozef Mièo SUN SYSTEM Blatnická 440, Uh. Ostroh Tel.: , fax: Výroba, prodej a montáž stínící a garážové techniky. KAMI, s.r.o. Zlínská 1602, Otrokovice Tel./fax: Malá stavební mechanizace. Výroba, prodej, servis... Pùjèovna žebøíkové výtahy El. kladkostroje, stavební vrátky, pojízdná lešení. KORBEL ložiska, s.r.o. Štìchovice 1359, Kromìøíž Tel./fax: Krajský úøad Zlínského kraje Tø. T. Bati 21, Zlín Tel.: Kulíšek Karel regionální prodejce SUPERTHERM Vlachovice Tel./fax: LESNICTVÍ Kohoutek s.r.o. Dr. Horníèka 679, Tlumaèov Tel./fax: Firma Lesnictví Kohoutek s.r.o. Tlumaèov nabízí palivové døíví štípané vèetnì dopravy k zákazníkovi. Kont. tel Ludvík Matoušek Kaznìjovská 46, Plzeò Tel.: Martin Chalupa Bøeznice 495, Zlín Tel./fax: METAL MANAGEMENT, spol. s r.o. Ráèkova 1736, Petøvald u Karviné Tel./fax: Modrá pyramida stavební spoøitelna nám. Míru 463, Zlín Tel./fax: OKNOSTAR, s.r.o. L. Váchy 1567, Zlín Tel./fax: Oldøich Herálecký Horní Lhota 167 Tel.: , fax: ONDRA nábytek, Ing. Svatoslav Ondra vzorková prodejna Burešov Zlín - proti Kauflandu Tel./fax: Ondra nábytek Zlín - nejvìtší výbìr kanceláø., bytových, restauraè. a zdravotnických židlí a køesel. Pojízdné otoèné stojany na šanony. Vzorkovna Zlín, Burešov (proti Kauflandu). Tel./fax: Pavel Èurda SOLÁRNÍ SYSTÉMY Veselá 234, Slušovice Tel.: Pivodová Ilona VITRÁŽE Na Vrchovici 159, Zlín Kudlov Tel.: , fax: RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. Sklady, Zlín - Malenovice Tel.: , fax: Ráb Richard U kovárny 30, Olomouc Tel./fax: RODEA, spol. s r.o. Tø. T. Bati, areál Toma, Otrokovice Tel.: , fax: RODEA Váš partner pro renovaci bydlení. Firma se zabývá stavební èinností, zateplením fasád, revitalizací panelových domù. ROKO MOTOR s.r.o. Kvítková 4703, Zlín Tel.: , fax: Prodej a servis užitkových vozù Gazelle od Kè. Firmy, které vìnovaly ceny do divácké soutìže AGROS MORAVIA - servis a prodej zahradní techniky, Kudlov APIS - zateplování oken, s.r.o., Kromìøíž AUTOGARANT FORTE a.s., Zlín - Louky AVONET, s.r.o., Zlín BAUMAX ÈR,a.s., Zlín BRITRA ZLÍN, s.r.o., Otrokovice ÈESKÁ SPOØITELNA, a.s., Zlín DELVITA, Otrokovice DIAMANTOVÉ NÁSTROJE ZLÍN, Prštné DOMINIK s.r.o. DØEVAØSKÝ ZÁVOD, Vizovice FRANTIŠEK MIKL - FM MONT, Zlín HOFFMANN spol. s r.o., Hranice HOME - OFFICE, Zlín - areál Svit ILONA PIVODOVÁ - VITRÁŽE, Zlín - Kudlov INFOSERVIS CZ, a.s., Zlín JAROSLAV VALÈÍK Centrální vysavaèe Electrolux, Zlín KISS PUBLIKUM, Zlín KAREL KULÍŠEK, Vlachovice MANDY s.r.o., Trnava u Zlína MAGISTRÁT MÌSTA ZLÍNA MISEROVSKÝ JAN - zahradnictví a sadové úpravy, Zlín - Machová MODRÁ PYRAMIDA STAVEBNÍ SPOØITELNA a.s. Zlín MONTAKO CZ s.r.o., Bohuslavice PAULÍN CZ, s.r.o, Zlín SILOsystem spol. s r.o., Malenovice STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY, Zlín STAVEL spol. s r.o., Zlín STØECHY KMB spol. s r.o., Otrokovice STUDIO IMAGE 2000, Zlín TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o., Zádveøice VADEO VALACHIA, s.r.o., Horní Lideè VALAŠSKO s.r.o., Valašské Pøíkazy VALPO ZLÍN s.r.o., Zlín VATRANS ZLÍN, v.o.s., Zlín VINOTÉKY VIP PŠEJA, Zlín ZETR UH, s.r.o. Uherské Hradištì ZLÍNSKÉ NOVINY, Zlín PØEDSTAVENÍ MEDIÁLNÍCH PARTNERÙ Kvítková 540, Zlín, tel., fax: , mob INZERTNÍ NOVINY ÈESKO - SLOVENSKÉHO EUROREGIONU Inzertní noviny INFOSERVIS to je 16 stran inzerce v každém èísle. K dostání 3 x týdnì u prodejcù tisku nejen v regionech Zlín, Kromìøíž, Vsetín, Uherské Hradištì, Hodonín a Pøerov, ale také na Slovensku v Trenèínském kraji. INFOSERVIS vám zveøejní soukromou inzerci zdarma, komerèní za bezkonkurenèní ceny. Vyzkoušejte naše služby a pøesvìdète se sami o úèinnosti inzerce v INFOSERVISU. Bartošova 45, Zlín, tel.: , fax: Tø. T. Bati 1545, Zlín, tel.: Televize NET pøipraví každý týden tøi hodiny regionálního zpravodajství ze Zlínska, které diváci mohou vidìt každou sudou hodinu v kabelové televizi nebo na internetových stránkách a novì také na Kvítková 4323, Zlín, tel.: AVONET, s.r.o. je pøední poskytovatel komplexních internetových služeb v celém Zlínském kraji. Nabízí rychlé on-line pøipojení bezdrátem i technologií ADSL, server housing, tvorbu špièkových www aplikací, registraci internetových domén a zabezpeèení sítí. Navštivte adresu a Karlova 27, Praha 1, tel.: , fax: OUTDOOR AKZENT s.r.o. - Váš partner pro venkovní reklamu, èlen nadnárodního holdingu EPA Billboardová sí spoleènosti èítá v souèasnosti pøes billboardù a s podílem 36% je v daném segmentu jednièkou na èeském trhu. Kromì billboardù je souèástí sítì pøes 120 backlightù, 33 bigboardù a 2 megaboardy. STAVEBNÍ FIRMA - realizace koupelen - stavební øemesla - kuchynì PŠ STAV s. r. o. Prštné 279, Zlín-Prštné tel KOUPELNOVÉ STUDIO - poradenství - návrhy - realizace Danaèek Tø. T. Bati 385, budova Vitar, Zlín-Louky, tel./fax: K Pasekám 1553, Zlín tel./fax: , mobil: Zveme Vás do PRODEJNY STAVEBNIN - STAVEBNINY - VELKOOBCHOD - - SPECIALIZOVANÝ MALOOBCHOD - - ZPROSTØEDKOVATELSKÁ ÈINNOST- - Nabízíme široký sortiment stavebních materiálù vèetnì dovozu. - Drobný rozvoz ve Zlínì a okolí ZDARMA. DVEØE - OKNA BRITRA Zlín, s. r. o. OTROKOVICE - Zlínská 174 vedle Novatexu - pøíjezd ze sídlištì Trávníky. Tel NAVŠTIVTE NÁŠ STÁNEK V DOBÌ VÝSTAVY Provozovna Lužkovice u Zlína Tel./fax: v Ploty na klíè v Pletivo a dráty PVC, pozink. v Plotové sloupky základ, komaxit v Zahradní a prùmyslové brány, branky v Plechové dveøe do zárubnì v Autodoprava Stìhování KONKURENCE - to magické a obávané slovo. Znáte ji? Urèitì, vždy s ní dennì bojujete. A jak se Vám daøí? Dobíháte ji anebo ONA dobíhá Vás? Vzdálila se Vám tak, že se nestaèíte divit? Anebo jste ji nechali za sebou a dobíháte další nejbližší konkurenci? A jste kdekoliv na tomto kolotoèi, stále je co vylepšovat, abyste uspìli víc než ti druzí - a my Vám v tom chceme pomoci. Vážené dámy a pánové. Pokud Vás výše uvedené otázky oslovily a chcete úspìšnì èelit konkurenci, dovolte nám touto cestou nabídnout Vám naše propagaèní služby formou inzerce nejen v tisku, ale i na internetových stránkách. Obra te se na nás se svými požadavky, které spoleènì projednáme a dohodneme nejvýhodnìjší, nejúèinnìjší a pro Vás nejracionálnìjší zpùsob prezentace Vaší firmy pro rok Návrh reklamní kampanì v nìkolika variantách vèetnì kalkulací Vám vyhotovíme ZDARMA. Tel./fax: , mobil ,

3 PLASTOVÁ OKNA A DVEØE ŽALUZIE VŠECH TYPÙ, ROLETY SÍTÌ PROTI HMYZU, PLOVOUCÍ PODLAHY LAMINÁTOVÉ A DØEVÌNÉ Kontakt: nám. Práce 1099, Zlín (Golem centrum) tel./fax: , mobil: AZ STAV ZLÍN spol. s r. o. Štefánikova 5305, Zlín výstavba rodinných domù a jiných objektù oprava a rekonstrukce všech staveb rekonstrukce bytových jader a koupelen montáž obkladù a dlažeb, zámkových dlažeb zateplení objektù a fasády tel./fax , , SNADNÁ HYPOTÉKA Proè hypotéka? l Nechcete celý život platit vysoké èástky za nájemné? l Váš dùm èi byt volá po rekonstrukci? Na co je možné hypotéku použít? Využijte ji na: * koupi bytu, domu, chalupy, stavební parcely, družstevního bytu * výstavbu domu, bytové jednotky * koupi bytu ve výstavbì * modernizaci, rekonstrukci, opravu * vypoøádání spoluvlastnických podílù k nemovitosti * refinancování døíve Jaká bude Vaše mìsíèní splátka? Je pro mì hypotéka od GE Money Bank výhodná? ANO! Nabízíme Vám kvalitní služby hypoteèního bankéøe, výhodné ceny, komplexní služby a další výhody: l naši hypotéku mùžete pøedèasnì splatit bez jakýchkoli sankcí l k hypotéce nabízíme bezúèelovou pùjèku na cokoli až do výše 1 milionu Kè l financujeme i družstevní byty l máme jednoduché a velmi cenové výhodné životní pojištìní Bydlete hned - neèekejte, až naspoøíte! Výše úvìru 30 let 25 let 20 let 15 let 10 let 5 let Kè Kè Kè Kè Vaše obchodní místo: Zlín, Gahurova (za hl. bránou SVITu) Centro-Zlín (Malenovice) Luhaèovice, Napajedla, Val. Klobouky Váš hypoteèní bankéø: Ivana Drcmánková Marcela Svaèinová RUDOLF Pùjèovna lešení PÙJÈOVNA LEŠENÍ, POJÍZDNÝCH HLINÍKOVÝCH VÌŽÍ - vèetnì montáže PÙJÈOVNA BEDNÌNÍ PERI, závìsných lávek a zhozù na su PRODEJ STAVEBNÍCH IZOLACÍ, SÁDROKARTONÙ, ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU EKOLAK Fryšták 164, , tel./fax: , GSM: Dobrá práce Rudolfe KUCHYNÌ šité na míru NAKUPUJTE U VÝROBCE vybavení interiérù vestavìné skøínì l plovoucí podlahy l interiérové dveøe l schodištì KOMPLETNÍ VYBAVENÍ KUCHYNÌ VÈETNÌ SPOTØEBIÈÙ Zamìøení, návrh, doprava, montáž ZDARMA Zlín, tøída T. Bati 3768 (naproti budovy Kanceláøských strojù), tel./fax: , Specializovaná prodejna pletiv a plotù Oplocení - Tlumaèov tel.: l pletivo l plotovky l sloupky l plotové systémy l dráty l doplòky... Najdete nás v Tlumaèovì dùm služeb u pošty SAMOHÝL MB a.s. Tø. T. Bati 532, Zlín Tel.: , fax: SANACE Zlín spol. s r.o. Pod Šternberkem 306, Zlín - Louky Tel.: , fax: Firma je specializovaná na tlakové utìsòování prùsakù vod, podøezání zdiva pilou i zarážením plechù, hydroizolace støech a spodních staveb, sanace zdiva a betonových konstrukcí. Provádíme rovnìž stavby na klíè, projekty sanací a znalecké posudky izolací staveb. SILOsystem spol. s r.o. areál Hespo, Zlín Malenovice Tel.: , fax: Výrobce ocelových sil, šnekových dopravníkù, míchacích zaøízení a uzavíracích prvkù. STAŠA Malenovice 910 (areál Elektrosystem), Zlín Malenovice Tel.: , fax: Palubky dveøe OSB desky laky lišty parapety podlahy. Stavebniny Bobál Teèovská, Zlín - Malenovice Tel.: , fax: Široká základna materiálu, informací a ochoty. STAVEL, spol. s r.o. U Tescomy 131, Prùm. zóna Zlín - Pøíluky Tel.: , fax: Elektromontáže Centrální vysavaèe Husky Stavební èinnost Støechy KMB spol. s r.o. Objízdná 1628, Otrokovice Tel.: , fax: STUDIO IMAGE 2000 Reklamní a umìlecká agentura Zarámí 4463, Zlín Tel.: , fax: TARGUS CZ s.r.o. Tø. maršála Malinovského, Uh. Hradištì Tel.: , fax: TC MACH, s.r.o. Lidická 43, Brno Tel.: , fax: TEKOM - P s.r.o. Pastyøica 324, Lukov Tel./fax: Tepelná èerpadla LUDVÍK Plešovec 60, Chropynì Tel.: , fax: Tepelná èerpadla a kompletní vytápìní domù a objektù. TOSPUR, s.r.o. Zámoraví 364, Napajedla Tel.: , fax: VADEO VALACHIA, s.r.o Horní Lideè 4 Tel.: , VATRANS Zlín, v.o.s. B. Nìmcové 379, Zlín Tel.: , fax: Vojtìch Fojtù Horní Lideè 280 Tel.: , fax: VOSS Zlín, s.r.o. Souhrady 61, Fryšták Tel.: , fax: sleva 10%!!!!! WAY MORAVA, s.r.o. Tø. T. Bati 258, areál ÈSAD, Zlín Louky Tel ZETR UH s.r.o. Solná cesta 396, Uh. Hradištì Tel./fax: zlínská realitní Kvítková 3687, Zlín Tel.: , fax: V&H, s.r.o. Prakšická 281, Uh. Brod Tel.: , fax: Stavební firma a stavebniny. ZLÍNEXPO, s.r.o. - poøadatel AKZENT MEDIA, s.r.o., AVONET, s.r.o., INFOSERVIS CZ, a.s., KISS Publikum, a.s., TELEVISION NET, s.r.o. - mediální partneøi SOUTÌŽ p r o n á v š t ì v n í k y v ý s t a v y STAVEBNICTVÍ - THERM skvìlých cen! Chcete vyhrát? ètìte! INZERTNÍ NOVINY ÈESKO - SLOVENSKÉHO EUROREGIONU poslouchejte! sledujte! prohlížejte! 14. a , seznam výhercù celodennì celodennì nepøetržitì na Podmínky divácké soutìže: Chcete vyhrát jednu z 55 skvìlých a hodnotných cen? Vyplòte soutìžní kupon, otištìný v inzertních novinách INFOSERVIS 14.3.,16.3. a a vhoïte jej do osudí na pódiu ve Sportovní hale Novesta v dobì konání výstavy! 2 soutìžní hesla najdete zveøejnìna v médiích ve výše uvedených termínech. Losování soutìže probìhne v sobotu ve 13 hodin na výstavišti. Pøijïte si vyzvednout svoji cenu pøímo na výstavištì! REGÁL NA LAHVE Praktický regál Cena: 80 Kè/1 ks vè. DPH Prodej ve všech prodejnách Infoservisu z lehkého plastu pro uložení šesti kusù lahví. Jednotlivé kusy stojanu lze prakticky neomezenì vyskládat na sebe a podle potøeby zase ubírat. Ve vlhkém prostøedí netrpí, je lehký, snadno pøenosný, výbornì se s ním dají kopírovat ukládací prostory, oddìlovat roèníky, odrùdy atd. Ideální pomocník pro krátkodobou i dlouhodobou archivaci. Od 50 kusù výše objednávky na tel , rozvoz do 30 km od Zlína ZDARMA

4 PROVÁDÍME STAVBY NA KLÍÈ REKONSTRUKCE OBKLADY A DLAŽBY KOUPELNY SÁDROKARTONY VODO - TOPO - PLYN ELEKTROINSTALACE FASÁDY ZATEPLENÍ BUDOV BAZÉNY TERENNÍ ÚPRAVY ZAHRADY STAVEBNÍ PRÁCE A ØEMESLA - montáž termostatických ventilù, vyregulování topných systémù - výmìny rozvodù vody v panelových domech a bytech Sídlo firmy: MONTIM, Mysloèovice 117 tel.: , fax: mobil: , Cykloturistika podél Dunaje Máte rádi aktivní dovolenou? Pojeïte s námi za cykloturistikou podél Dunaje. Vítáni jsou i vyznavaèi koleèkových bruslí. Objednávejte již nyní, rychle se vyprodá. Neváhejte, volných termínù mimo uvedených není mnoho. Jedná se totiž o exkluzivní zábavu u Dunaje. trasa od Passau dolù smìrem na Vídeò maximálnì 18 osob komfortní ubytování doprava klimatizovaným minibusem se speciálním pøívìsem pro kola bufet v autobuse vesmìs víkendové termíny Termíny v roce 2005: VYPRODÁNO ještì 16 volných míst ještì 18 volných míst ještì 18 volných míst ještì 18 volných míst ještì 18 volných míst Po dohodì na základì Vašeho požadavku je možné zajistit cykloturistiku pro uzavøenou skupinu 18 osob na Vámi navržený termín, mimo uvedených. Bájeèná zábava na kolech. Kdo je chytrý, ten si objedná zájezd již nyní! Objednat zájezd a zaplatit mùžete ve všech prodejnách Infoservisu: Zlín (podchod u Svitu, Kvítková ul., Vodní ul.), Otrokovice (nám. 3. kvìtna), Vsetín (Smetanova ul.), Kromìøíž (sídlištì Oskol).

5 Každý týden více než aktuálních inzerátù! Práce, Auto-moto, Nemovitosti a dalších 63 rubrik PRODEJ KAMENÙ GRANITOVÉ VALOUNY TØÍDÌNÉ TØÍDÌNÉ KAMÍNKY TRAVERTIN (chránìný) ANDEZIT - lámaný plochý obkladový kámen GRANITOVÉ VALOUNY TØÍDÌNÉ TØÍDÌNÉ GRANITOVÉ VALOUNKY TRAVERTIN (chránìný) ANDEZIT C E N Í K Velikost kamene: Do 15 kg...4,90 Kè / kg Od 15,1 kg do 30 kg...5,90 Kè / kg Od 30,1 kg a více...6,90 Kè / kg Vybraná smìs...6,50 Kè / kg 1 kg...6,90 Kè Velikost kamene: Do 7 kg...11,50 Kè / kg Od 7,1 kg do 10 kg...12,50 Kè / kg Od 10,1 kg do 15 kg...13,50 Kè / kg Od 15,1 kg do 30 kg...14,50 Kè / kg Od 30,1 kg a více...15,50 Kè / kg Vysoce kvalitní, pevný kámen vhodný pro venkovní i vnitøní obklady a nášlapné chodníky Plocha 1m Kè Kameny jsou baleny v bednách - paletách po 800 kg. Palety (obal) se úètují zálohovì 500 Kè/kus. Po vrácení nepoškozené palety se záloha vrací. Všechny kameny jsou oèištìny. Kameny lze koupit i v malém množství. Uvedené ceny jsou bez DPH Tel , Sháníte tiskopisy, kanceláøské a papírenské zboží? Potøebujete odeslat fax, zhotovit razítko, xerokopii èi digitální fotografii? V našich šesti provozovnách jsme pøipraveni Vám pomoci. I N F O S E R V I S Zlín, Vodní 4204, tel , Zlín, Tø. T. Bati, podchod u Svitu, tel Zlín, Kvítková 540, tel Kromìøíž, Sídlištì Oskol, u pojízdného chodníku, tel Otrokovice, Námìstí 3. kvìtna, tel Vsetín, Smetanova 1056, obchodní stø. Lego, tel SAMONOSNÁ, CELODØEVÌNÁ, KOMBINOVANÁ, SEGMENTOVÁ DVEØE, PODLAHY, STAVEBNÍ POUZDRA šijeme na míru SCHODIŠTÌ Obklad betonového schodištì Segmentové schodištì Døevìné schodištì Døevìné schodištì s nerez zábradlím Prodejna: Zlín, Vodní 105, tel.: Výroba: Val. Pøíkazy 55, tel.: KVALITNÍ BYDLENÍ V KLIDNÉM PROSTØEDÍ Výstavba zahájena Termín dokonèení 5/2006 BYTOVÝ DÙM ZLÍN PASEKY u koneèné zastávky autobusu MHD è. 33 Byty 1+kk až 4+kk, vysoký standard vybavení, podzemní parkovištì, flexibilní øešení dispozic Tel ENERGIE Z NEBE Solarní systémy na ohøev TUV a pøitápìní Tepelná èerpadla vzduch - voda Ohøívaèe vody - boilery (elektrické, kombinované, plynové, solární) STÁTNÍ DOTACE, SPLÁTKY VTP servis Zlín s. r. o. - suntoc Zlín, Chmelnická 445, Zlín-Prštné Tel , , je vydáván u pøíležitosti konání výstav ve Sportovní hale Novesta Zlín, poøádaných firmou Zlínexpo. Vychází v nákladu ks, distribuce zdarma v okresech ZL, èásteènì KM, VS, UH, HO, PR. Vydavatel INFOSERVIS CZ, a. s., Kvítková 540, Zlín, tel./fax , mobil , Distribuce: ADM, s. r. o., tel

6 PØEPRAVA OSOB MINIBUSY MOŽNOST VYUŽITÍ PØÍVÌSU NA KOLA A LYŽE PRODEJ PARCEL A DOMÙ ZAHÁJEN! Akce: projektová dokumentace ZDARMA! Platí do IVECO 19 míst denní poplatek 550 Kè, za pøívìs 500 Kè, cena za 1 km 13 Kè FIAT DUCATO 13 míst denní poplatek 400 Kè, cena za 1 km 11 Kè MERCEDES VITO 8 míst luxusní, klimatizace, zavazadlový prostor denní poplatek 550 Kè, cena za 1 km 9 Kè Informace na Vodní ulici 4204, Zlín, tel Nabízíme bydlení v krásných a tichých lokalitách: Mysloèovice, Otrokovice, Veselá, Vizovice, Želechovice - ZDÌNÉ A ZATEPLENÉ DOMY - KRÁTKÁ DOBA VÝSTAVBY - MOŽNOST PROHLÍDKY - KOMPLEXNÍ ØEŠENÍ FINANCOVÁNÍ - ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY - VYSOKÝ STANDART BYDLENÍ - BEZKONKURENÈNÍ CENY CENTRUM BYDLENÍ Tel , , Dodávka a montáž: * sádrokartonových systémù * stropních podhledù * dveøí a obložek (folie, dýha, masiv) * malíøských prací * dodávka a montáž støešních oken VELUX * sádrokartonový systém (pùdních vestaveb, stropù a pøíèek) * podlahových krytin plovoucích krytin (plovoucí podlahy a linoleum) * kazetových stropních podhledù (THERMATEX) Dále zajiš ujeme: * obkládaèské práce * elektropráce * instalatérské práce Martin ZEMAN, Èechova 1378, Otrokovice, mobil: , VZORKOVÁ PRODEJNA Havlíèkova 774, Otrokovice, tel./fax: Prodejna INFOSERVIS na Kvítkové ulici ve Zlínì novì nabízí: - vysoce kvalitní LAMINACI všech dokumentù do formátu A3 vèetnì fotografií - VAZBU DOKUMENTÙ do plastových høbetù Pøijïte nás navštívit a pøesvìdèit se o kvalitì námi nabízených služeb PLASTOVÁ OKNA A EUROOKNA ZIMNÍ SLEVA AŽ 35 % SKLO K 1,1 ZA CENU K 1,4 PRODLUŽUJEME ZIMNÍ SLEVY DO KONCE DUBNA! Vzorková prodejna (vedle pošty), NAPAJEDLA, Masarykovo námìstí 306, tel./fax: , Zlín-Malenovice (areál HESPO), tel Nabízíme: klimatizace LG vèetnì montáže BOSE - špièkové americké reprosystémy venkovní jednotka PIONEER vnitøní jednotky PROVÁDÍME INSTALACI AUDIO - VIDEO SYSTÉMÙ - plasmové televizory PRODEJ - NÁVRHY KOMPLEXNÍ ØEŠENÍ Prodejna Zlín tø. T. Bati (bývalé Kanceláøské stroje) tel.: gsm: Navštivte naše www stránky PLOVOUCÍ PODLAHY PALUBKY od 99 Kè/m 2 DVEØE, NÁBYTEK Prodejní sklad: Navrátil, Hvozdná 212 Mobil:

7 RUDOLF EKODOMY s. r. o. DØEVOSTAVBY NA KLÍÈ EKOnomické EKOlogické Zádveøice 425, Vizovice VALA SKÝ DØEVOPRÙMYSL výrobní dru stvo, Fry ták VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU KOMPLETNÍ REALIZACE STØECH NABÍDKA FIRMY: l zakázkový nábytek l døevìné obklady l vybavení interiérù dle projektové dokumentace l montá l dýhování PROVÁDÍME: l výrobu a montá v ech vzorù dveøí s oblo kovou zárubní l zaji ujeme demontá dvoudílných kovových zárubní v panelových bytech Tel , fax: , mobil: , Nádra ní 154, Tlumaèov Te l. : Te l. / f a x : Ekologický - ekonomický - energetický úsporný systém Vysoký standart bydlení a kvalita provedení Krátká doba výstavby vè. základových desek Individuální a typová výstavba Alternativní zdroje vytápìní a nízké provozní náklady Komplexní slu by vè. financování a stavebního povolení Odborné prohlídky ukázkových domù ve zlínském regionu w w w. s t o d u l k a. c z VÝROBA STAVEBNÍCH KOLEÈEK A NÁØADÍ tel./fax: l mobil: l s odpoètem DPH ink -19 % ÚNOR - DUBEN 10 % SLEVA NA MONTÁ Kontakt: STØECHY KMB, spol. s r. o., Otrokovice mobil: , tel.:/fax: v No Nová Honda CR-V Diesel Nav tivte nás na výstavì Stavebnictví-Therm 2005, ve Zlínì a V e pro zahradu Maloobchodní prodej Projektování a realizace zahrad Kompletní sortiment i radu Vám rádi poskytneme na nìkterém z uvedených kontaktù. LANDY spol. s r. o. Autogarant Forte a.s.; tel: ; Dolní Ves 55, Fry ták tel./fax: , tel Hypotéky od Raiffeisenbank Zájem o hypotéku? Obra te se na nás! úrokové sazby ji od 2,97% (platná k ) ádné poplatky související s posouzením a zpracováním ádosti rychlé projednání a vyøízení ádosti, obvykle ji do 5 dnù Volejte na telefon: , Raiffeisenbank a.s., poboèka Zlín, Kvítková 552

8

Rekonstruujete? Renovujete? Stavíte? Nabízíme Vám široký sortiment stavebních materiálù za nejnižší ceny. Akèní slevy (pøi platbì v hotovosti): SOBOTA - 5 % PO - PÁ - 5 % pøi nákupu nad 15 tisíc Kè Pøi

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

AVEX TRADE, spol. s r.o. 7 tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice Tel. 577 116 313, Fax: 577 116 317 E-mail: eva.borutova@avex.cz Web: www.avex.

AVEX TRADE, spol. s r.o. 7 tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice Tel. 577 116 313, Fax: 577 116 317 E-mail: eva.borutova@avex.cz Web: www.avex. AAA COLOR, s.r.o. 16 Kolískova 15, 602 00 Brno Tel. 546 223 080 Fax: 546 212 487 E-mail: info@aaacolor.cz Web: www.aaacolor.cz AGRO SMETANA s.r.o. 53 Zlínská 703 763 12 Vizovice Tel. 577 452 870 E-mail:

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti Dalur profi s.r.o. - představení společnosti Nabídka sortimentu vèetnì odborné montá e: Dveøe (interiérové, vchodové, bezpeènostní, protipo ární) Podlahy (plovoucí, vinylové, masivní) Stínící technika

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás.

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás. NABÍDKOVÝ KATALOG Město Zlín - průmyslové centrum regionu Střední Moravy, proslavené mnohými podnikatelskými aktivitami, spojenými především se jménem Tomáš Baťa, světově proslulými cestovateli Zikmundem

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Držitel certifikátù ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Držitel certifikátù ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 ING-CZECH s.r.o. sídlo firmy: Lidická 718/77, 602 00 Brno IÈO: 28303474, DIÈ: CZ28303474 tel.: (+420) 604 11 99 00 www.ing-czech.cz, info@ing-czech.cz Chceme být pro vás dùvìryhodným partnerem, záleží

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Náš nejčtenější realitní magazín ve Zlínském kraji. www.zvonek.cz

Náš nejčtenější realitní magazín ve Zlínském kraji. www.zvonek.cz N A Š E ŘÍJEN - LISTOPAD 2010 Realitní noviny Náš nejčtenější realitní magazín ve Zlínském kraji ZDARMA Nové byty Zlín - Vršava Výhodné financování! více na str. 2 PRODÁVÁTE DŮM BYT CHATU ČI POZEMEK? Chcete

Více

Pražská? Dobrá adresa...

Pražská? Dobrá adresa... Pražská? Dobrá adresa... Nová výstavba Projekt urèený k dlouhodobì soustøedìné výstavbì pøedmìstského komplexu bytových domù s názvem "Pražská" se nachází podél místní obslužné komunikace C 2 - ul. gen.

Více

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ EXPOL INDUSTRYspol.s.r.o., Telefon: 271 742 422, 602 727 658, fax: 271 742 422 Zákazník: Adresa: Telefon: 271 742 422 Fax: EXPOL INDUSTRY spol. s r.o. - "VÝPRODEJ" NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ Nabídka: N 8560

Více

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 2012 Do: 2013

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 2012 Do: 2013 175274 Výstavba typového zděného rodinného domu - projekt Humpolec Vysočina Pelhřimov zájem o nabídky projektů na typový rodinný zděný dům podobného typu uvedeného na http://www.budeme-stavet.cz/fotogalerie/51.jpg,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy,

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech podlahářů ČR, Cech parketářů

Více

Akce KOMPLET. Ceny jsou za komplet dveře + zárubeň.

Akce KOMPLET. Ceny jsou za komplet dveře + zárubeň. AKČNÍ KATALOG 2014 Akce KOMPLET Jednokřídlé dřevěné dveře s polodrážkou řady STANDARD + obložková zárubeň profil č. 1 do síly zdiva 15 cm (u větší šířky příplatek viz. ceník výrobce). Ceny jsou kalkulovány

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

13 110,- Biolog. rozlož. z kuchyňských lapolů Pevný odpad nebo objednávku pošlete na adresu: DISTEP a. s., Ostravská 961,738 01 Frýdek Místek. 558 442 131 nebo 604 282 325 MAN 15t, 3 m3 MAN 26t, 8 m3 Vozidlo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA 2 0 1 4 VEGA & NSC WWW.VYROBEKROKU.CZ CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ HLAVNÍ CENA Výrobek roku 2012 Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů VÁŽENÍ FACHMANI,

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Dřevo okolo domu... nejlepší poměr cena / kvalita přímo u výrobce. Palubky - obklady stěn a podbití střech. Saunový program - obklady stěn, lavice

Dřevo okolo domu... nejlepší poměr cena / kvalita přímo u výrobce. Palubky - obklady stěn a podbití střech. Saunový program - obklady stěn, lavice Palubky - obklady stěn a podbití střech Saunový program - obklady stěn, lavice Podlahy - interiérové masivní podlahovky Terasový program - exteriérová podlaha Montážní a spojovací materiály Zakončovací

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532 www.oknanedbal.cz +40 777 143 53 Chcete-li zaèít vyrábìt døevìná eurookna bez nutného strojního vybavení, jsou pro vás výborným øešením námi nabízené polotovary oken. Nabízené polotovary okna v profilu

Více

Zadávací dokumentace pro projekt rekonstrukce restaurační lodi Lužnice

Zadávací dokumentace pro projekt rekonstrukce restaurační lodi Lužnice Zadávací dokumentace pro projekt rekonstrukce restaurační lodi Lužnice Pražská paroplavební společnost a.s. Hořejší nábřeží 17/N, P.O. box 205 150 21, Praha 5 Společnost zapsána do oddílu B, vložka 1380

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA u PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA s.r.o. Svatopetrská /7, 617 BRNO tel.: +42 4 221 8, +42 4 2 ww.artokna.com obchod@artokna.com PRAHA BRNO - HRADEC KRÁLOVÉ OLOMOUC LIBEREC - ŽĎÁR nad SÁZAVOU

Více

ČERVENEC - SRPEN 2014

ČERVENEC - SRPEN 2014 Zlín Uherské Hradiště NAŠE Vsetín REALITNÍ Kroměříž NOVINY ČERVENEC - SRPEN 2014 VYDÁNÍ PRO OKR. UH. HRADIŠTĚ A VSETÍN NOVÉ BYTY UH. HRADIŠTĚ více na str. 3 od 900 Kč/m 2 1.255.000 Kč 625.000 Kč Vsetín

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Stavebnictví

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Stavebnictví Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Stavebnictví zvýstavba rodinných domů zstavby pro komerční využití zstavby pro sociální využití zstavby pro volný čas Základní informace Fakturační

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA: ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015 2 I Servisní pojišťovna, a.s. - Čtvrtletní zpráva: za 1. čtvrtletí 2015 Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna,

Více

Představení firmy KLIMEŠ

Představení firmy KLIMEŠ Představení firmy KLIMEŠ Firma Klimeš se zabývá dodávkou a montáží plastových oken a dveří od českého výrobce, kvalitní stínící technikou a stavebními pracemi. Nabízíme kvalitní plastová okna z německého

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

CENOVÁ NABÍDKA č.: ZZ_DRAFT

CENOVÁ NABÍDKA č.: ZZ_DRAFT CENOVÁ NABÍDKA č.: ZZ_DRAFT Informace dle 1811 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tyto informace se uplatní pouze ve vztahu ke kupujícímu / objednateli, který je spotřebitelem) VANEO cz, s.r.o. IČ:

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 2015. www.bauhaus.cz

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 2015. www.bauhaus.cz www.bauhaus.cz REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 05 Dřevěné regály I Kovové regály a regálové stavebnicové systémy I Plastové regály a skříně I Regálové kostky I Drátěný program I Nábytkové a kancelářské dřevěné

Více

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz Mediaplán 2014 Stavební tituly Střechy-Fasády-Izolace Mediaplán 2014 Měsíčník pro profesionály v oboru pláště budov Specifikace Základní informace: Ročník: 21.

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 2014

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 2014 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 2014 Základní informace o společnosti Zateplení budov a stavební činnost Výměna oken a dveří Výstavba rodinných domu dřevostaveb Další nabídka služeb a prací 1 Základní informace

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní Kontakt: PA PLUS, s.r.o. e-mail: vratacz@gmail.com web: www.vratacz.cz tel: +420 606 49 60 60 (CZ) Po-Pá 9:00-18:00 Chceme našim zákazníkům nabídnout poctivě vyrobené interiérové dveře z pravých materiálů

Více

KATALOG DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ

KATALOG DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ KATALOG DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ www.dvere-homolka.cz Ing. Jiří Homolka Březina 1 394 21 Hořepník tel.: 565 447 384, fax: 565 447 395 IČO: 418 89 207 DIČ: CZ380128105 1 2 Vážený zákazníku, v rukou držíte katalog

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Nabídka volných reklamních ploch

Nabídka volných reklamních ploch Nabídka volných reklamních ploch září 2015 Při uzavření smlouvy na 24 měsíců a více nabízíme zpracování grafického návrhu zdarma. Při uzavření smlouvy na 12 měsíců a více je zdarma prvotní instalace. billboardy

Více

GOPLAST spol. s r. o. plastová okna - dveře - zimní zahrady Ruská 1120,47001 Česká Lípa Číslo nabídky: 6849

GOPLAST spol. s r. o. plastová okna - dveře - zimní zahrady Ruská 1120,47001 Česká Lípa Číslo nabídky: 6849 Telefon: +420487 525 152 Mobil 606 640 108 Zákaznik: Adresa: Telefon: 731 222 225 Fax: vaclav.havliktěsemam:cz Firma SPORT Česká Lípa. Barvířská 2690 ČESKÁ LÍPA 47001 Nabídka: 6849 ID: 5396 Objekt: akce:

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Kancelář firmy: Kout 447, 664 34 Kuřim IČO: 29206677 DIČ: CZ 29206677

Kancelář firmy: Kout 447, 664 34 Kuřim IČO: 29206677 DIČ: CZ 29206677 Ř e m e slná firma Dalibor Horák s.r.o. H a v l í č k ova 441, 664 34 Kuřim Tel.: +420 541232581, Fax.: +420 541232581, Mob.: +420 603805459-8 Email: info@dalibor-horak.cz www.: daibor-horak.cz Kancelář

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

naše služby reklamní & komunikaèní agentura

naše služby reklamní & komunikaèní agentura naše služby reklamní & komunikaèní agentura Hezký den! Øeknìte nám, co byste rádi. Bude nám potìšením najít to správné øešení právì pro Vás! Se jménem Universal system sena èeském trhu mùžete setkávat

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více