Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ZAVEDENÝ VÝROBCE l EUROOKNA s novým profilem l VCHODOVÉ A VNITØNÍ DVEØE Výroba obchod: Brumov-Bylnice, Hliníky 152 Tel./fax: Telefon NON STOP: Rekonstruujete? Renovujete? Stavíte? l SCHODIŠTÌ Nabízíme Vám široký sortiment stavebních materiálù za nejnižší ceny. Akèní slevy (pøi platbì v hotovosti): - 5 % pøi nákupu nad 15 tisíc Kè. Pøi vìtších odbìrech smluvní ceny. Zlín-Malenovice , ul. Sklady 906 tel./fax: po - pá , so Vše pro stavbu n tepelné izolace ROCKWOOL n tepelné izolace THERMOLAN INSULATION KNAUF n zateplení fasád n sádrokartony KNAUF, tmely, lepidla,spar. hmoty n sádrokartony LAFARGE n dveøe PORTA, KRONODOOR, vèetnì obložkových zárubní n suché maltové smìsi n trubicová okna SOLATUBE - technologie USA n støešní okna VELUX MASIVNÍ BOROVICOVÉ DVEØE VNITØNÍ cena od 1998,- Kè vèetnì DPH (bez nátìru a zasklení) Dveøe si budete moci prohédnout pøímo na našem stánku pøi konání stavebního veletrhu. Dále v naší prodejnì mùžete zakoupit všechny druhy obkladových a podlahových palubek z materiálu smrk, borovice, modøín, laminátové plovoucí podlahy, døevotøískové desky, OSB desky, lišty, lazury atd. Po pøedložení tohoto inzerátu a pøi objednání pøímo na našem stánku bìhem konání stavebního veletrhu, pøíp. na prodejnì v Malenovicích do konce bøezna 2005 obdržíte SLEVU 8% STAŠA - Malenovice 910 (areál firmy ElektroSystem, døíve Silvitra), otvírací doba: Po-Pá 8-17 hod., So 8-12 hod. tel , , STAVEBNICTVÍ-THERM 2005 Tradièní výstava konaná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a primátora mìsta Zlína Mgr. Tomáše Úlehly Poøadatel výstavy: Mediální partneøi: Vážení návštìvníci, vážení vystavovatelé! Dovolte mi, abych Vás pøivítal v krajském mìstì pøi pøíležitosti konání 16. roèníku prodejních a kontraktaèních výstav Stavebnictví 2005 Therm Tìší mì, že mìsto Zlín, proslulé svou stavaøskou tradicí, vítá pøíchod jara a nové stavební sezóny právì tímto zpùsobem a jsem velmi rád, že si výstava bìhem let svého trvání vydobyla prestiž a zájem nejen odborné, ale i laické veøejnosti. Osobnì podporuji všechny aktivity, které mohou oživit stavebnictví, nepostradatelné pro celkový rùst ekonomiky regionu, a pevnì vìøím, že tato atraktivní prezentace moderních výrobkù, technologií, služeb a trendù vnese do této oblasti mnoho pozitivních podnìtù a nových impulsù. Jsem pøesvìdèen, že veletrh splní Vaše oèekávání, a že na své si pøijde nejen odborná veøejnost, ale i øada návštìvníkù, kteøí zde naleznou zajímavou inspiraci, kontakty i sortiment produktù, které mohou uplatnit pøi zvelebování svých domovù èi objektù k podnikání, což se jistì pozitivnì odráží na vzhledu našich obcí a mìst v regionu. Pøeji Vám pøíjemný pobyt ve Zlínském kraji! Libor LUKÁŠ hejtman Zlínského kraje INZERTNÍ NOVINY ÈESKO - SLOVENSKÉHO EUROREGIONU Vážení úèastníci stavebního veletrhu, po roce se opìt setkáváme v areálu zlínského výstavištì, což mne velmi tìší. Zájmem všech zlínských zastupitelù i poøadatelù je nejen Vaše spokojenost s nabídkou vystavovatelù, ale také dobrý pocit pøi pohledu na naše mìsto oèima návštìvníka. Jsem si plnì vìdom skuteènosti, že stejnì tak jako my na radnici byste i Vy velmi pøivítali mnohem prùjezdnìjší komunikace. Trápí nás pomalý a složitý administrativní postup stavebního øízení a oddalování termínu zahájení rekonstrukce hlavního tahu z Otrokovic do Zlína. Pøesto i nadále zùstávám optimistou a vìøím, že se nakonec vše v dobré obrátí a v pøíštích letech již k nám budete pøijíždìt po nových a nepøetížených silnicích. STAVEBNICTVÍ 2005 je dobrou pøíležitostí pro investory, kteøí se chtìjí podílet na zintenzívnìní rozvoje krajského mìsta. Vážím si každého podnikatele, jenž zùstává dlouhodobì vìrný svému oboru a dokáže se vypoøádat s problémy souèasné doby. Vždy mìsta a obce mohou své investièní zámìry realizovat mnohem efektivnìji, pokud naleznou korektní partnery z øad stavebních firem, a proto pøeji všem zúèastnìným, aby opouštìli bránu výstavištì s pøesvìdèením, že návštìva stavební expozice pro nì mìla smysl. Mgr.Tomáš ÚLEHLA, primátor mìsta Zlína Vážení návštìvníci, vážení vystavovatelé, dovolte mi, abych Vás jménem poøadatelské firmy ZLÍNEXPO veletrhy-výstavy co nejsrdeènìji pozval do zlínské sportovní haly Novesta na prohlídku výstav STAVEBNICTVÍ a THERM 2005, na kterých se od 17. do pøedstaví na 70 vystavovatelù. 16. krajská prodejní a kontraktaèní výstava stavebních materiálù, techniky, øemesel, projekèních a stavebních firem STAVEBNICTVÍ 2005 pøedstaví žhavé novinky stavebních technologií, materiály a služby, ale taktéž vybavení bytù, kanceláøí, prodejních a ostatních prostor i další rozsáhlou nabídku nejrùznìjších sortimentù. V expozicích vystavovatelù na celostátní výstavì THERM 2005 jsou pøipraveny novinky z oblasti vytápìní, klimatizace, mìøení, regulace, rozvodù, izolace a další. Mediální spolupoøadatelé INFOSERVIS, TELEVIZE NET, KISS PUBLIKUM, AVONET a OUTDOOR AKZENT pro Vás spoleènì s poøadatelskou firmou ZLÍNEXPO uspoøádali tradièní SOUTÌŽ PRO NÁVŠTÌVNÍKY, ve které je pøipraveno mnoho hodnotných cen. Vážení, pøijmìte pozvání na prohlídku výstav STAVEBNICTVÍ 2005 a THERM Vìøím, že splní pøedstavy profesionálních pracovníkù stavebních firem i potøeby široké veøejnosti drobných stavebníkù, kutilù, zahrádkáøù, chalupáøù i tìch, kteøí rekonstruují, zdokonalují èi vybavují své domky, byty, chaty, kanceláøské i obchodní prostory Tìším se na Vaši návštìvu Zdenìk MALOTA, jednatel ZLÍNEXPO, s.r.o. øeditel výstav STAVEBNICTVÍ 2005, THERM 2005

2 Autogarant Forte a.s. Tø. T. Bati 623, Zlín Louky Tel.: , fax: APIS zateplování oken, s.r.o. èást Bílany 107, Kromìøíž Tel.: , fax: Bytová a finanèní spol. DVB s.r.o. Centrum bydlení Zlín Pøílucká 360, Zlín Tel.: , fax: Pozemky, rodinné domy, úvìry. COMFORT KOŠTÍØ + DYBA Dobratice 312 Tel./fax: CUPROTERMOS Zlín, spol. s r.o. I. Veselkové 271, Zlín 4 Tel.: , fax: Doc. Ing. František Janèík FRAJA VVV Lázeòská 419, Zlín Kostelec Tel.: , fax: DOMINIK spol. s r.o., dø. závod Razov 607, Vizovice Tel./fax: DOST Vizovice, s.r.o. Sadová 1077, Vizovice Tel.: , fax: Realizace staveb Vašich snù. EKOSILT, s.r.o. Resslova 1, Olomouc Tel.: , fax: EKOSTYREN s.r.o. Jezdištì 804, Ostrava Hrabová Tel.: , fax: EUROALARM spol. s r.o. U zimního stadionu 4286, Zlín Tel./fax: František Hromek Dolní Bojanovice 98 Tel./fax: František Mikl, FM MONT Teèovice 94, Zlín Tel.: , fax: H+K interier, s.r.o. nám. Míru 519, Kromìøíž Tel./fax: Henelit CZ, spol. s r.o. Výpusta 626, Zlín 11 Tel.: , fax: HOFFMANN spol. s r.o. Bìlotínská cesta, Hranice Tel.: , fax: Dodávka a montáž stavebního PØEHLED VYSTAVOVATELÙ systému VELOX na rodinné domy a ostatní objekty. HOME OFFICE Ing. Karel Kužela Areál Svit 42. bud., Zlín Tel./fax: HYUNDAI MOTOR Zlín, a.s. Tø. T. Bati 387, Zlín Louky Tel.: , fax: INTERTAP Zlín, spol. s r. o. Pøíèná 1541, Otrokovice Tel./fax: IZOMONT Josef Heller Zarámí 400, Zlín Tel.: , fax: Prodej a montáž stavebních a technických izolací. JANÈA V.M. s.r.o. Bøeznická (lom Barabáš), Zlín Tel.: , fax: Prodej elektromateriálu a svítidel. JANOŠÍK Jiøí s.r.o. Valašské Pøíkazy 26, Horní Lideè Tel.: , fax: Jaroslav Valèík Tø. T. Bati 3296, Zlín Tel.: , fax: Jozef Mièo SUN SYSTEM Blatnická 440, Uh. Ostroh Tel.: , fax: Výroba, prodej a montáž stínící a garážové techniky. KAMI, s.r.o. Zlínská 1602, Otrokovice Tel./fax: Malá stavební mechanizace. Výroba, prodej, servis... Pùjèovna žebøíkové výtahy El. kladkostroje, stavební vrátky, pojízdná lešení. KORBEL ložiska, s.r.o. Štìchovice 1359, Kromìøíž Tel./fax: Krajský úøad Zlínského kraje Tø. T. Bati 21, Zlín Tel.: Kulíšek Karel regionální prodejce SUPERTHERM Vlachovice Tel./fax: LESNICTVÍ Kohoutek s.r.o. Dr. Horníèka 679, Tlumaèov Tel./fax: Firma Lesnictví Kohoutek s.r.o. Tlumaèov nabízí palivové døíví štípané vèetnì dopravy k zákazníkovi. Kont. tel Ludvík Matoušek Kaznìjovská 46, Plzeò Tel.: Martin Chalupa Bøeznice 495, Zlín Tel./fax: METAL MANAGEMENT, spol. s r.o. Ráèkova 1736, Petøvald u Karviné Tel./fax: Modrá pyramida stavební spoøitelna nám. Míru 463, Zlín Tel./fax: OKNOSTAR, s.r.o. L. Váchy 1567, Zlín Tel./fax: Oldøich Herálecký Horní Lhota 167 Tel.: , fax: ONDRA nábytek, Ing. Svatoslav Ondra vzorková prodejna Burešov Zlín - proti Kauflandu Tel./fax: Ondra nábytek Zlín - nejvìtší výbìr kanceláø., bytových, restauraè. a zdravotnických židlí a køesel. Pojízdné otoèné stojany na šanony. Vzorkovna Zlín, Burešov (proti Kauflandu). Tel./fax: Pavel Èurda SOLÁRNÍ SYSTÉMY Veselá 234, Slušovice Tel.: Pivodová Ilona VITRÁŽE Na Vrchovici 159, Zlín Kudlov Tel.: , fax: RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. Sklady, Zlín - Malenovice Tel.: , fax: Ráb Richard U kovárny 30, Olomouc Tel./fax: RODEA, spol. s r.o. Tø. T. Bati, areál Toma, Otrokovice Tel.: , fax: RODEA Váš partner pro renovaci bydlení. Firma se zabývá stavební èinností, zateplením fasád, revitalizací panelových domù. ROKO MOTOR s.r.o. Kvítková 4703, Zlín Tel.: , fax: Prodej a servis užitkových vozù Gazelle od Kè. Firmy, které vìnovaly ceny do divácké soutìže AGROS MORAVIA - servis a prodej zahradní techniky, Kudlov APIS - zateplování oken, s.r.o., Kromìøíž AUTOGARANT FORTE a.s., Zlín - Louky AVONET, s.r.o., Zlín BAUMAX ÈR,a.s., Zlín BRITRA ZLÍN, s.r.o., Otrokovice ÈESKÁ SPOØITELNA, a.s., Zlín DELVITA, Otrokovice DIAMANTOVÉ NÁSTROJE ZLÍN, Prštné DOMINIK s.r.o. DØEVAØSKÝ ZÁVOD, Vizovice FRANTIŠEK MIKL - FM MONT, Zlín HOFFMANN spol. s r.o., Hranice HOME - OFFICE, Zlín - areál Svit ILONA PIVODOVÁ - VITRÁŽE, Zlín - Kudlov INFOSERVIS CZ, a.s., Zlín JAROSLAV VALÈÍK Centrální vysavaèe Electrolux, Zlín KISS PUBLIKUM, Zlín KAREL KULÍŠEK, Vlachovice MANDY s.r.o., Trnava u Zlína MAGISTRÁT MÌSTA ZLÍNA MISEROVSKÝ JAN - zahradnictví a sadové úpravy, Zlín - Machová MODRÁ PYRAMIDA STAVEBNÍ SPOØITELNA a.s. Zlín MONTAKO CZ s.r.o., Bohuslavice PAULÍN CZ, s.r.o, Zlín SILOsystem spol. s r.o., Malenovice STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY, Zlín STAVEL spol. s r.o., Zlín STØECHY KMB spol. s r.o., Otrokovice STUDIO IMAGE 2000, Zlín TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o., Zádveøice VADEO VALACHIA, s.r.o., Horní Lideè VALAŠSKO s.r.o., Valašské Pøíkazy VALPO ZLÍN s.r.o., Zlín VATRANS ZLÍN, v.o.s., Zlín VINOTÉKY VIP PŠEJA, Zlín ZETR UH, s.r.o. Uherské Hradištì ZLÍNSKÉ NOVINY, Zlín PØEDSTAVENÍ MEDIÁLNÍCH PARTNERÙ Kvítková 540, Zlín, tel., fax: , mob INZERTNÍ NOVINY ÈESKO - SLOVENSKÉHO EUROREGIONU Inzertní noviny INFOSERVIS to je 16 stran inzerce v každém èísle. K dostání 3 x týdnì u prodejcù tisku nejen v regionech Zlín, Kromìøíž, Vsetín, Uherské Hradištì, Hodonín a Pøerov, ale také na Slovensku v Trenèínském kraji. INFOSERVIS vám zveøejní soukromou inzerci zdarma, komerèní za bezkonkurenèní ceny. Vyzkoušejte naše služby a pøesvìdète se sami o úèinnosti inzerce v INFOSERVISU. Bartošova 45, Zlín, tel.: , fax: Tø. T. Bati 1545, Zlín, tel.: Televize NET pøipraví každý týden tøi hodiny regionálního zpravodajství ze Zlínska, které diváci mohou vidìt každou sudou hodinu v kabelové televizi nebo na internetových stránkách a novì také na Kvítková 4323, Zlín, tel.: AVONET, s.r.o. je pøední poskytovatel komplexních internetových služeb v celém Zlínském kraji. Nabízí rychlé on-line pøipojení bezdrátem i technologií ADSL, server housing, tvorbu špièkových www aplikací, registraci internetových domén a zabezpeèení sítí. Navštivte adresu a Karlova 27, Praha 1, tel.: , fax: OUTDOOR AKZENT s.r.o. - Váš partner pro venkovní reklamu, èlen nadnárodního holdingu EPA Billboardová sí spoleènosti èítá v souèasnosti pøes billboardù a s podílem 36% je v daném segmentu jednièkou na èeském trhu. Kromì billboardù je souèástí sítì pøes 120 backlightù, 33 bigboardù a 2 megaboardy. STAVEBNÍ FIRMA - realizace koupelen - stavební øemesla - kuchynì PŠ STAV s. r. o. Prštné 279, Zlín-Prštné tel KOUPELNOVÉ STUDIO - poradenství - návrhy - realizace Danaèek Tø. T. Bati 385, budova Vitar, Zlín-Louky, tel./fax: K Pasekám 1553, Zlín tel./fax: , mobil: Zveme Vás do PRODEJNY STAVEBNIN - STAVEBNINY - VELKOOBCHOD - - SPECIALIZOVANÝ MALOOBCHOD - - ZPROSTØEDKOVATELSKÁ ÈINNOST- - Nabízíme široký sortiment stavebních materiálù vèetnì dovozu. - Drobný rozvoz ve Zlínì a okolí ZDARMA. DVEØE - OKNA BRITRA Zlín, s. r. o. OTROKOVICE - Zlínská 174 vedle Novatexu - pøíjezd ze sídlištì Trávníky. Tel NAVŠTIVTE NÁŠ STÁNEK V DOBÌ VÝSTAVY Provozovna Lužkovice u Zlína Tel./fax: v Ploty na klíè v Pletivo a dráty PVC, pozink. v Plotové sloupky základ, komaxit v Zahradní a prùmyslové brány, branky v Plechové dveøe do zárubnì v Autodoprava Stìhování KONKURENCE - to magické a obávané slovo. Znáte ji? Urèitì, vždy s ní dennì bojujete. A jak se Vám daøí? Dobíháte ji anebo ONA dobíhá Vás? Vzdálila se Vám tak, že se nestaèíte divit? Anebo jste ji nechali za sebou a dobíháte další nejbližší konkurenci? A jste kdekoliv na tomto kolotoèi, stále je co vylepšovat, abyste uspìli víc než ti druzí - a my Vám v tom chceme pomoci. Vážené dámy a pánové. Pokud Vás výše uvedené otázky oslovily a chcete úspìšnì èelit konkurenci, dovolte nám touto cestou nabídnout Vám naše propagaèní služby formou inzerce nejen v tisku, ale i na internetových stránkách. Obra te se na nás se svými požadavky, které spoleènì projednáme a dohodneme nejvýhodnìjší, nejúèinnìjší a pro Vás nejracionálnìjší zpùsob prezentace Vaší firmy pro rok Návrh reklamní kampanì v nìkolika variantách vèetnì kalkulací Vám vyhotovíme ZDARMA. Tel./fax: , mobil ,

3 PLASTOVÁ OKNA A DVEØE ŽALUZIE VŠECH TYPÙ, ROLETY SÍTÌ PROTI HMYZU, PLOVOUCÍ PODLAHY LAMINÁTOVÉ A DØEVÌNÉ Kontakt: nám. Práce 1099, Zlín (Golem centrum) tel./fax: , mobil: AZ STAV ZLÍN spol. s r. o. Štefánikova 5305, Zlín výstavba rodinných domù a jiných objektù oprava a rekonstrukce všech staveb rekonstrukce bytových jader a koupelen montáž obkladù a dlažeb, zámkových dlažeb zateplení objektù a fasády tel./fax , , SNADNÁ HYPOTÉKA Proè hypotéka? l Nechcete celý život platit vysoké èástky za nájemné? l Váš dùm èi byt volá po rekonstrukci? Na co je možné hypotéku použít? Využijte ji na: * koupi bytu, domu, chalupy, stavební parcely, družstevního bytu * výstavbu domu, bytové jednotky * koupi bytu ve výstavbì * modernizaci, rekonstrukci, opravu * vypoøádání spoluvlastnických podílù k nemovitosti * refinancování døíve Jaká bude Vaše mìsíèní splátka? Je pro mì hypotéka od GE Money Bank výhodná? ANO! Nabízíme Vám kvalitní služby hypoteèního bankéøe, výhodné ceny, komplexní služby a další výhody: l naši hypotéku mùžete pøedèasnì splatit bez jakýchkoli sankcí l k hypotéce nabízíme bezúèelovou pùjèku na cokoli až do výše 1 milionu Kè l financujeme i družstevní byty l máme jednoduché a velmi cenové výhodné životní pojištìní Bydlete hned - neèekejte, až naspoøíte! Výše úvìru 30 let 25 let 20 let 15 let 10 let 5 let Kè Kè Kè Kè Vaše obchodní místo: Zlín, Gahurova (za hl. bránou SVITu) Centro-Zlín (Malenovice) Luhaèovice, Napajedla, Val. Klobouky Váš hypoteèní bankéø: Ivana Drcmánková Marcela Svaèinová RUDOLF Pùjèovna lešení PÙJÈOVNA LEŠENÍ, POJÍZDNÝCH HLINÍKOVÝCH VÌŽÍ - vèetnì montáže PÙJÈOVNA BEDNÌNÍ PERI, závìsných lávek a zhozù na su PRODEJ STAVEBNÍCH IZOLACÍ, SÁDROKARTONÙ, ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU EKOLAK Fryšták 164, , tel./fax: , GSM: Dobrá práce Rudolfe KUCHYNÌ šité na míru NAKUPUJTE U VÝROBCE vybavení interiérù vestavìné skøínì l plovoucí podlahy l interiérové dveøe l schodištì KOMPLETNÍ VYBAVENÍ KUCHYNÌ VÈETNÌ SPOTØEBIÈÙ Zamìøení, návrh, doprava, montáž ZDARMA Zlín, tøída T. Bati 3768 (naproti budovy Kanceláøských strojù), tel./fax: , Specializovaná prodejna pletiv a plotù Oplocení - Tlumaèov tel.: l pletivo l plotovky l sloupky l plotové systémy l dráty l doplòky... Najdete nás v Tlumaèovì dùm služeb u pošty SAMOHÝL MB a.s. Tø. T. Bati 532, Zlín Tel.: , fax: SANACE Zlín spol. s r.o. Pod Šternberkem 306, Zlín - Louky Tel.: , fax: Firma je specializovaná na tlakové utìsòování prùsakù vod, podøezání zdiva pilou i zarážením plechù, hydroizolace støech a spodních staveb, sanace zdiva a betonových konstrukcí. Provádíme rovnìž stavby na klíè, projekty sanací a znalecké posudky izolací staveb. SILOsystem spol. s r.o. areál Hespo, Zlín Malenovice Tel.: , fax: Výrobce ocelových sil, šnekových dopravníkù, míchacích zaøízení a uzavíracích prvkù. STAŠA Malenovice 910 (areál Elektrosystem), Zlín Malenovice Tel.: , fax: Palubky dveøe OSB desky laky lišty parapety podlahy. Stavebniny Bobál Teèovská, Zlín - Malenovice Tel.: , fax: Široká základna materiálu, informací a ochoty. STAVEL, spol. s r.o. U Tescomy 131, Prùm. zóna Zlín - Pøíluky Tel.: , fax: Elektromontáže Centrální vysavaèe Husky Stavební èinnost Støechy KMB spol. s r.o. Objízdná 1628, Otrokovice Tel.: , fax: STUDIO IMAGE 2000 Reklamní a umìlecká agentura Zarámí 4463, Zlín Tel.: , fax: TARGUS CZ s.r.o. Tø. maršála Malinovského, Uh. Hradištì Tel.: , fax: TC MACH, s.r.o. Lidická 43, Brno Tel.: , fax: TEKOM - P s.r.o. Pastyøica 324, Lukov Tel./fax: Tepelná èerpadla LUDVÍK Plešovec 60, Chropynì Tel.: , fax: Tepelná èerpadla a kompletní vytápìní domù a objektù. TOSPUR, s.r.o. Zámoraví 364, Napajedla Tel.: , fax: VADEO VALACHIA, s.r.o Horní Lideè 4 Tel.: , VATRANS Zlín, v.o.s. B. Nìmcové 379, Zlín Tel.: , fax: Vojtìch Fojtù Horní Lideè 280 Tel.: , fax: VOSS Zlín, s.r.o. Souhrady 61, Fryšták Tel.: , fax: sleva 10%!!!!! WAY MORAVA, s.r.o. Tø. T. Bati 258, areál ÈSAD, Zlín Louky Tel ZETR UH s.r.o. Solná cesta 396, Uh. Hradištì Tel./fax: zlínská realitní Kvítková 3687, Zlín Tel.: , fax: V&H, s.r.o. Prakšická 281, Uh. Brod Tel.: , fax: Stavební firma a stavebniny. ZLÍNEXPO, s.r.o. - poøadatel AKZENT MEDIA, s.r.o., AVONET, s.r.o., INFOSERVIS CZ, a.s., KISS Publikum, a.s., TELEVISION NET, s.r.o. - mediální partneøi SOUTÌŽ p r o n á v š t ì v n í k y v ý s t a v y STAVEBNICTVÍ - THERM skvìlých cen! Chcete vyhrát? ètìte! INZERTNÍ NOVINY ÈESKO - SLOVENSKÉHO EUROREGIONU poslouchejte! sledujte! prohlížejte! 14. a , seznam výhercù celodennì celodennì nepøetržitì na Podmínky divácké soutìže: Chcete vyhrát jednu z 55 skvìlých a hodnotných cen? Vyplòte soutìžní kupon, otištìný v inzertních novinách INFOSERVIS 14.3.,16.3. a a vhoïte jej do osudí na pódiu ve Sportovní hale Novesta v dobì konání výstavy! 2 soutìžní hesla najdete zveøejnìna v médiích ve výše uvedených termínech. Losování soutìže probìhne v sobotu ve 13 hodin na výstavišti. Pøijïte si vyzvednout svoji cenu pøímo na výstavištì! REGÁL NA LAHVE Praktický regál Cena: 80 Kè/1 ks vè. DPH Prodej ve všech prodejnách Infoservisu z lehkého plastu pro uložení šesti kusù lahví. Jednotlivé kusy stojanu lze prakticky neomezenì vyskládat na sebe a podle potøeby zase ubírat. Ve vlhkém prostøedí netrpí, je lehký, snadno pøenosný, výbornì se s ním dají kopírovat ukládací prostory, oddìlovat roèníky, odrùdy atd. Ideální pomocník pro krátkodobou i dlouhodobou archivaci. Od 50 kusù výše objednávky na tel , rozvoz do 30 km od Zlína ZDARMA

4 PROVÁDÍME STAVBY NA KLÍÈ REKONSTRUKCE OBKLADY A DLAŽBY KOUPELNY SÁDROKARTONY VODO - TOPO - PLYN ELEKTROINSTALACE FASÁDY ZATEPLENÍ BUDOV BAZÉNY TERENNÍ ÚPRAVY ZAHRADY STAVEBNÍ PRÁCE A ØEMESLA - montáž termostatických ventilù, vyregulování topných systémù - výmìny rozvodù vody v panelových domech a bytech Sídlo firmy: MONTIM, Mysloèovice 117 tel.: , fax: mobil: , Cykloturistika podél Dunaje Máte rádi aktivní dovolenou? Pojeïte s námi za cykloturistikou podél Dunaje. Vítáni jsou i vyznavaèi koleèkových bruslí. Objednávejte již nyní, rychle se vyprodá. Neváhejte, volných termínù mimo uvedených není mnoho. Jedná se totiž o exkluzivní zábavu u Dunaje. trasa od Passau dolù smìrem na Vídeò maximálnì 18 osob komfortní ubytování doprava klimatizovaným minibusem se speciálním pøívìsem pro kola bufet v autobuse vesmìs víkendové termíny Termíny v roce 2005: VYPRODÁNO ještì 16 volných míst ještì 18 volných míst ještì 18 volných míst ještì 18 volných míst ještì 18 volných míst Po dohodì na základì Vašeho požadavku je možné zajistit cykloturistiku pro uzavøenou skupinu 18 osob na Vámi navržený termín, mimo uvedených. Bájeèná zábava na kolech. Kdo je chytrý, ten si objedná zájezd již nyní! Objednat zájezd a zaplatit mùžete ve všech prodejnách Infoservisu: Zlín (podchod u Svitu, Kvítková ul., Vodní ul.), Otrokovice (nám. 3. kvìtna), Vsetín (Smetanova ul.), Kromìøíž (sídlištì Oskol).

5 Každý týden více než aktuálních inzerátù! Práce, Auto-moto, Nemovitosti a dalších 63 rubrik PRODEJ KAMENÙ GRANITOVÉ VALOUNY TØÍDÌNÉ TØÍDÌNÉ KAMÍNKY TRAVERTIN (chránìný) ANDEZIT - lámaný plochý obkladový kámen GRANITOVÉ VALOUNY TØÍDÌNÉ TØÍDÌNÉ GRANITOVÉ VALOUNKY TRAVERTIN (chránìný) ANDEZIT C E N Í K Velikost kamene: Do 15 kg...4,90 Kè / kg Od 15,1 kg do 30 kg...5,90 Kè / kg Od 30,1 kg a více...6,90 Kè / kg Vybraná smìs...6,50 Kè / kg 1 kg...6,90 Kè Velikost kamene: Do 7 kg...11,50 Kè / kg Od 7,1 kg do 10 kg...12,50 Kè / kg Od 10,1 kg do 15 kg...13,50 Kè / kg Od 15,1 kg do 30 kg...14,50 Kè / kg Od 30,1 kg a více...15,50 Kè / kg Vysoce kvalitní, pevný kámen vhodný pro venkovní i vnitøní obklady a nášlapné chodníky Plocha 1m Kè Kameny jsou baleny v bednách - paletách po 800 kg. Palety (obal) se úètují zálohovì 500 Kè/kus. Po vrácení nepoškozené palety se záloha vrací. Všechny kameny jsou oèištìny. Kameny lze koupit i v malém množství. Uvedené ceny jsou bez DPH Tel , Sháníte tiskopisy, kanceláøské a papírenské zboží? Potøebujete odeslat fax, zhotovit razítko, xerokopii èi digitální fotografii? V našich šesti provozovnách jsme pøipraveni Vám pomoci. I N F O S E R V I S Zlín, Vodní 4204, tel , Zlín, Tø. T. Bati, podchod u Svitu, tel Zlín, Kvítková 540, tel Kromìøíž, Sídlištì Oskol, u pojízdného chodníku, tel Otrokovice, Námìstí 3. kvìtna, tel Vsetín, Smetanova 1056, obchodní stø. Lego, tel SAMONOSNÁ, CELODØEVÌNÁ, KOMBINOVANÁ, SEGMENTOVÁ DVEØE, PODLAHY, STAVEBNÍ POUZDRA šijeme na míru SCHODIŠTÌ Obklad betonového schodištì Segmentové schodištì Døevìné schodištì Døevìné schodištì s nerez zábradlím Prodejna: Zlín, Vodní 105, tel.: Výroba: Val. Pøíkazy 55, tel.: KVALITNÍ BYDLENÍ V KLIDNÉM PROSTØEDÍ Výstavba zahájena Termín dokonèení 5/2006 BYTOVÝ DÙM ZLÍN PASEKY u koneèné zastávky autobusu MHD è. 33 Byty 1+kk až 4+kk, vysoký standard vybavení, podzemní parkovištì, flexibilní øešení dispozic Tel ENERGIE Z NEBE Solarní systémy na ohøev TUV a pøitápìní Tepelná èerpadla vzduch - voda Ohøívaèe vody - boilery (elektrické, kombinované, plynové, solární) STÁTNÍ DOTACE, SPLÁTKY VTP servis Zlín s. r. o. - suntoc Zlín, Chmelnická 445, Zlín-Prštné Tel , , je vydáván u pøíležitosti konání výstav ve Sportovní hale Novesta Zlín, poøádaných firmou Zlínexpo. Vychází v nákladu ks, distribuce zdarma v okresech ZL, èásteènì KM, VS, UH, HO, PR. Vydavatel INFOSERVIS CZ, a. s., Kvítková 540, Zlín, tel./fax , mobil , Distribuce: ADM, s. r. o., tel

6 PØEPRAVA OSOB MINIBUSY MOŽNOST VYUŽITÍ PØÍVÌSU NA KOLA A LYŽE PRODEJ PARCEL A DOMÙ ZAHÁJEN! Akce: projektová dokumentace ZDARMA! Platí do IVECO 19 míst denní poplatek 550 Kè, za pøívìs 500 Kè, cena za 1 km 13 Kè FIAT DUCATO 13 míst denní poplatek 400 Kè, cena za 1 km 11 Kè MERCEDES VITO 8 míst luxusní, klimatizace, zavazadlový prostor denní poplatek 550 Kè, cena za 1 km 9 Kè Informace na Vodní ulici 4204, Zlín, tel Nabízíme bydlení v krásných a tichých lokalitách: Mysloèovice, Otrokovice, Veselá, Vizovice, Želechovice - ZDÌNÉ A ZATEPLENÉ DOMY - KRÁTKÁ DOBA VÝSTAVBY - MOŽNOST PROHLÍDKY - KOMPLEXNÍ ØEŠENÍ FINANCOVÁNÍ - ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY - VYSOKÝ STANDART BYDLENÍ - BEZKONKURENÈNÍ CENY CENTRUM BYDLENÍ Tel , , Dodávka a montáž: * sádrokartonových systémù * stropních podhledù * dveøí a obložek (folie, dýha, masiv) * malíøských prací * dodávka a montáž støešních oken VELUX * sádrokartonový systém (pùdních vestaveb, stropù a pøíèek) * podlahových krytin plovoucích krytin (plovoucí podlahy a linoleum) * kazetových stropních podhledù (THERMATEX) Dále zajiš ujeme: * obkládaèské práce * elektropráce * instalatérské práce Martin ZEMAN, Èechova 1378, Otrokovice, mobil: , VZORKOVÁ PRODEJNA Havlíèkova 774, Otrokovice, tel./fax: Prodejna INFOSERVIS na Kvítkové ulici ve Zlínì novì nabízí: - vysoce kvalitní LAMINACI všech dokumentù do formátu A3 vèetnì fotografií - VAZBU DOKUMENTÙ do plastových høbetù Pøijïte nás navštívit a pøesvìdèit se o kvalitì námi nabízených služeb PLASTOVÁ OKNA A EUROOKNA ZIMNÍ SLEVA AŽ 35 % SKLO K 1,1 ZA CENU K 1,4 PRODLUŽUJEME ZIMNÍ SLEVY DO KONCE DUBNA! Vzorková prodejna (vedle pošty), NAPAJEDLA, Masarykovo námìstí 306, tel./fax: , Zlín-Malenovice (areál HESPO), tel Nabízíme: klimatizace LG vèetnì montáže BOSE - špièkové americké reprosystémy venkovní jednotka PIONEER vnitøní jednotky PROVÁDÍME INSTALACI AUDIO - VIDEO SYSTÉMÙ - plasmové televizory PRODEJ - NÁVRHY KOMPLEXNÍ ØEŠENÍ Prodejna Zlín tø. T. Bati (bývalé Kanceláøské stroje) tel.: gsm: Navštivte naše www stránky PLOVOUCÍ PODLAHY PALUBKY od 99 Kè/m 2 DVEØE, NÁBYTEK Prodejní sklad: Navrátil, Hvozdná 212 Mobil:

7 RUDOLF EKODOMY s. r. o. DØEVOSTAVBY NA KLÍÈ EKOnomické EKOlogické Zádveøice 425, Vizovice VALA SKÝ DØEVOPRÙMYSL výrobní dru stvo, Fry ták VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU KOMPLETNÍ REALIZACE STØECH NABÍDKA FIRMY: l zakázkový nábytek l døevìné obklady l vybavení interiérù dle projektové dokumentace l montá l dýhování PROVÁDÍME: l výrobu a montá v ech vzorù dveøí s oblo kovou zárubní l zaji ujeme demontá dvoudílných kovových zárubní v panelových bytech Tel , fax: , mobil: , Nádra ní 154, Tlumaèov Te l. : Te l. / f a x : Ekologický - ekonomický - energetický úsporný systém Vysoký standart bydlení a kvalita provedení Krátká doba výstavby vè. základových desek Individuální a typová výstavba Alternativní zdroje vytápìní a nízké provozní náklady Komplexní slu by vè. financování a stavebního povolení Odborné prohlídky ukázkových domù ve zlínském regionu w w w. s t o d u l k a. c z VÝROBA STAVEBNÍCH KOLEÈEK A NÁØADÍ tel./fax: l mobil: l s odpoètem DPH ink -19 % ÚNOR - DUBEN 10 % SLEVA NA MONTÁ Kontakt: STØECHY KMB, spol. s r. o., Otrokovice mobil: , tel.:/fax: v No Nová Honda CR-V Diesel Nav tivte nás na výstavì Stavebnictví-Therm 2005, ve Zlínì a V e pro zahradu Maloobchodní prodej Projektování a realizace zahrad Kompletní sortiment i radu Vám rádi poskytneme na nìkterém z uvedených kontaktù. LANDY spol. s r. o. Autogarant Forte a.s.; tel: ; Dolní Ves 55, Fry ták tel./fax: , tel Hypotéky od Raiffeisenbank Zájem o hypotéku? Obra te se na nás! úrokové sazby ji od 2,97% (platná k ) ádné poplatky související s posouzením a zpracováním ádosti rychlé projednání a vyøízení ádosti, obvykle ji do 5 dnù Volejte na telefon: , Raiffeisenbank a.s., poboèka Zlín, Kvítková 552

8

Rekonstruujete? Renovujete? Stavíte? Nabízíme Vám široký sortiment stavebních materiálù za nejnižší ceny. Akèní slevy (pøi platbì v hotovosti): SOBOTA - 5 % PO - PÁ - 5 % pøi nákupu nad 15 tisíc Kè Pøi

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

KLIENTSKÁ KARTA VÝHOD Developerský projekt,,u nové vyhlídky,, vyhlídka

KLIENTSKÁ KARTA VÝHOD Developerský projekt,,u nové vyhlídky,, vyhlídka KLIENTSKÁ KARTA VÝHOD Developerský projekt,,u nové vyhlídky,, vyhlídka Partneøi Lias Vintíøov, lehký stavební materiál k.s. SIKO KOUPELNY Døevoobchod K+C Karlovy Vary P.V. POOL Firma Jirkovský KALIBRA

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

EVROPA REALITNÍ KANCELÁŘ 67 náměstí Míru 174, 760 01 Zlín Tel. 571 817 817, Fax: 571 817 818 E-mail: zlin@rkevropa.cz Web: www.rkevropa.

EVROPA REALITNÍ KANCELÁŘ 67 náměstí Míru 174, 760 01 Zlín Tel. 571 817 817, Fax: 571 817 818 E-mail: zlin@rkevropa.cz Web: www.rkevropa. AAA COLOR, s. r. o. 27 Kolískova 15, 602 00 Brno Tel. 546 223 080, Fax: 546 212 487 E-mail: info@aaacolor.cz Web: www.aaacolor.cz AGRO SMETANA s. r. o. 69 Zlínská 703, 763 12 Vizovice Tel. 577 452 870

Více

AVEX TRADE, spol. s r.o. 7 tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice Tel. 577 116 313, Fax: 577 116 317 E-mail: eva.borutova@avex.cz Web: www.avex.

AVEX TRADE, spol. s r.o. 7 tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice Tel. 577 116 313, Fax: 577 116 317 E-mail: eva.borutova@avex.cz Web: www.avex. AAA COLOR, s.r.o. 16 Kolískova 15, 602 00 Brno Tel. 546 223 080 Fax: 546 212 487 E-mail: info@aaacolor.cz Web: www.aaacolor.cz AGRO SMETANA s.r.o. 53 Zlínská 703 763 12 Vizovice Tel. 577 452 870 E-mail:

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti Dalur profi s.r.o. - představení společnosti Nabídka sortimentu vèetnì odborné montá e: Dveøe (interiérové, vchodové, bezpeènostní, protipo ární) Podlahy (plovoucí, vinylové, masivní) Stínící technika

Více

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás.

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás. NABÍDKOVÝ KATALOG Město Zlín - průmyslové centrum regionu Střední Moravy, proslavené mnohými podnikatelskými aktivitami, spojenými především se jménem Tomáš Baťa, světově proslulými cestovateli Zikmundem

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE.

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Co Vám server STAVEBNÍ ZBOŽÍ přinese? Internetový server STAVEBNÍ ZBOŽÍ Vám nabízí možnost propagace Vašeho internetového obchodu v rámci

Více

Vlas mil Chaloupka Výkonný ředitel společnos

Vlas mil Chaloupka Výkonný ředitel společnos březen 2015 Dřevěné terasy Máme dřeva víc než v lese! Vlas mil Chaloupka Výkonný ředitel společnos Vážení zákazníci, měsíc březen již dává jistou záruku, že zimní období končí a po měsících zimního lenošení,

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

KOMPLEXNÍ ÚDR BA BUDOV

KOMPLEXNÍ ÚDR BA BUDOV KOMPLEXNÍ ÚDRBA BUDOV REFERENÈNÍ KATALOG údrba budov - reklamní nápisy - práce ve výškách zasklívání lódií a balkonù - zámeènická výroba NAŠE NABÍDKA... Zámeènická výroba výroba a údrba vchodových dveøí,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,-

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,- F ESPO VÝROBA SKLEPNÍCH KÓJÍ, interiéry www.sklepni-koje.cz Tel.: 603-423-834, 732-441-435 www.uv-print.cz Tel./Fax: 222-959-288 PK-079-2012-01 Na základì vaší poptávky sdìlujeme požadované ceny a možnosti

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 - Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 163 / bytový dům F / 12. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.122.224 Kč vč. DPH (4.454.108 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.408.188 Kč vč. DPH (4.702.772 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 44.400 Kč/m2

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Dalur profi s.r.o. - představení společnosti

Dalur profi s.r.o. - představení společnosti Dalur profi s.r.o. - představení společnosti Vážení obchodní přátelé, Provádíme: Sádrokartony, podhledy a suché podlahy Tepelné izolace Zelená úsporám Zateplení fasád Střešní okna Plovoucí podlahy Interiérové

Více

lokalita Rezidence Bělohorská

lokalita Rezidence Bělohorská Praha 6 Břevnov lokalita Rezidence Bělohorská Byt č. 8 / bytový dům A / 1. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.836.810 Kč vč. DPH Cena vnitřní užitné plochy: 53.900 Kč/m2 vč. DPH Příplatkové

Více

SPECIAL KRBOVÁ KAMNA

SPECIAL KRBOVÁ KAMNA SPECIAL KRBOVÁ KAMNA Krby Posezení u odkrytého èi za prùzraèným sklem plápolajícího ohnì není jen Krby a krbová kamna jsou v posledních letech neodmyslitelnou souèástí interiérù novì postavených rodinných

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Držitel certifikátù ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Držitel certifikátù ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 ING-CZECH s.r.o. sídlo firmy: Lidická 718/77, 602 00 Brno IÈO: 28303474, DIÈ: CZ28303474 tel.: (+420) 604 11 99 00 www.ing-czech.cz, info@ing-czech.cz Chceme být pro vás dùvìryhodným partnerem, záleží

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Zimní zahrada ve velikosti hloubka 3x délka 6m

Zimní zahrada ve velikosti hloubka 3x délka 6m Zimní zahrada ve velikosti hloubka 3x délka 6m Objednávka č. /2014 Jméno kupujícího: Adresa: E-mail: Telefon: Místo realizace (pro kalkulaci ceny dopravy): Nejčastější dotazy týkající se garáží a přístřešků

Více

Hliníková pergola ALU

Hliníková pergola ALU Hliníková pergola ALU Objednávka č. /2014 Jméno kupujícího: Adresa: E-mail: Telefon: Místo realizace (pro kalkulaci ceny dopravy): Nejčastější dotazy týkající se garáží a přístřešků jsou zodpovězeny na

Více

Garážová vrata a pohony Centrální vysavače Komplexní elektroinstalace

Garážová vrata a pohony Centrální vysavače Komplexní elektroinstalace » Zámecké náměstí 21/3, 79201 Bruntál / T: +420 554 777 292-3 / F: +420 554 777 294 / elikon@elikon.cz / www.elikon.cz Garážová vrata a pohony Centrální vysavače Komplexní elektroinstalace Garážová vrata

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

SCHODIŠTĚ Standardní Nadstandardní Luxusní

SCHODIŠTĚ Standardní Nadstandardní Luxusní Petr Havlíček Vítějeves 71 569 06 okr. Svitavy tel.: 461 526 911, 461 526 117, 461 526 140, 461 526 335 fax: 461 526 912, 461 526 913 e mail: fa havlicek@fa havlicek.cz internet: www.fa havlicek.cz DVEŘE

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

www.zerotinova45.cz strana 1 Martin Syrovátko: 731 177 811 Eva Faustusová: 734 474 964

www.zerotinova45.cz strana 1 Martin Syrovátko: 731 177 811 Eva Faustusová: 734 474 964 strana 1 OBSAH STRANA 01 02 03 04 05 06 07 Ceník Titulní strana Obsah Popis objektu Popis bytù Fotogalerie Mapa 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Zahradní

Více

Představení firmy KLIMEŠ

Představení firmy KLIMEŠ Představení firmy KLIMEŠ Firma Klimeš se zabývá dodávkou a montáží plastových oken a dveří od českého výrobce, kvalitní stínící technikou a stavebními pracemi. Nabízíme kvalitní plastová okna z německého

Více

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy,

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech podlahářů ČR, Cech parketářů

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA 2 0 1 4 VEGA & NSC WWW.VYROBEKROKU.CZ CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ HLAVNÍ CENA Výrobek roku 2012 Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů VÁŽENÍ FACHMANI,

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

ÚSPORA ENERGIE DÍKY KVALITNÍM OKNŮM ZNAČKY. www.vpo.cz

ÚSPORA ENERGIE DÍKY KVALITNÍM OKNŮM ZNAČKY. www.vpo.cz ÚSPORA ENERGIE DÍKY KVALITNÍM OKNŮM ZNAČKY představení společnosti Společnost VPO Protivanov, a.s. byla založena v roce 1993 jako akciová společnost a navázala na čtyřletou tradici výroby plastových oken

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

LISTY PODMÍNKY A CENÍK INZERCE. platný od Redakce Znojemských listù: Mìstský úøad Znojmo, Obroková 12, Znojmo

LISTY PODMÍNKY A CENÍK INZERCE. platný od Redakce Znojemských listù: Mìstský úøad Znojmo, Obroková 12, Znojmo Z NOJEMS K É LISTY PODMÍNKY A CENÍK INZERCE platný od 13. 1. 2015 Redakce Znojemských listù: Mìstský úøad Znojmo, Obroková 12, 669 22 Znojmo tel.: 515 216 143 (inzerce) e-mail: lubica.peterkova@muznojmo.cz

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme STROJÍRENSTVÍ, KOVOOBRÁBĚNÍ, SVÁŘENÍ Obor: kovoobrábění, sváření a ostatní strojírenství Strojírenství patří v Rusku tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ EXPOL INDUSTRYspol.s.r.o., Telefon: 271 742 422, 602 727 658, fax: 271 742 422 Zákazník: Adresa: Telefon: 271 742 422 Fax: EXPOL INDUSTRY spol. s r.o. - "VÝPRODEJ" NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ Nabídka: N 8560

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK PLATNÝ OD 01.06.2010

ZÁKLADNÍ CENÍK PLATNÝ OD 01.06.2010 ZÁKLADNÍ CENÍK PLATNÝ OD 01.06.2010 Slevový systém pro výrobky uvedené v katalogu Slevy pro jednorázový odběr nákup nad 20 000Kč sleva 2 % nákup nad 40 000Kč sleva 3 % nákup nad 80 000Kč sleva 5 % nákup

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Pražská? Dobrá adresa...

Pražská? Dobrá adresa... Pražská? Dobrá adresa... Nová výstavba Projekt urèený k dlouhodobì soustøedìné výstavbì pøedmìstského komplexu bytových domù s názvem "Pražská" se nachází podél místní obslužné komunikace C 2 - ul. gen.

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

AUSTIN s.r.o. generální dodavatel díla

AUSTIN s.r.o. generální dodavatel díla AUSTIN s.r.o. generální dodavatel díla Charakteristika firmy: Obchodní jméno: AUSTIN s.r.o. Právní forma: Společnost s ručením omezeným, Společnost zapsána 30.6. 1994 v OR Krajského soudu Plzeň oddíl C,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MosBuild 2015 Mezinárodní stavební veletrh Obor: stavebnictví, stavební materiály, technologie Veletrh MosBuild svým rozsahem, zaměřením a obsazením představuje jednoznačně

Více

Kvalitní okno poznáte podle kvalitního parapetu OKENNÍ PARAPETY

Kvalitní okno poznáte podle kvalitního parapetu OKENNÍ PARAPETY Kvalitní okno poznáte podle kvalitního parapetu OKENNÍ PARAPETY Okenní parapety Exclusive Jedinečný design a nabízené dekory jsou atraktivní pro moderní architekturu. formátováno přesně na míru dle přání

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 2. rok 3. rok Lak zpět do barev MHD: 105.000,98.000,90.000,75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA

Více

Zahrada. bez starostí. dřevoplastové podlahy ploty zábradlí LET ZÁRUKA 2

Zahrada. bez starostí. dřevoplastové podlahy ploty zábradlí LET ZÁRUKA 2 Zahrada bez starostí ZÁRUKA 2+20 20 2 LET LET dřevoplastové podlahy ploty zábradlí Podlahy Kvalitní, odolná a skvěle vypadající podlaha je přáním snad každého majitele terasy. A přání jsou od toho, aby

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU 21 let KONCEPCE MODEL HOBBY MAGAZÍN se zamìøuje primárnì na pøilákání nových zájemcù o volnoèasový koníèek, zvaný modeláøství. Tomu je pøizpùsoben obsah èasopisu, který

Více

Dřevo okolo domu... nejlepší poměr cena / kvalita přímo u výrobce. Palubky - obklady stěn a podbití střech. Saunový program - obklady stěn, lavice

Dřevo okolo domu... nejlepší poměr cena / kvalita přímo u výrobce. Palubky - obklady stěn a podbití střech. Saunový program - obklady stěn, lavice Palubky - obklady stěn a podbití střech Saunový program - obklady stěn, lavice Podlahy - interiérové masivní podlahovky Terasový program - exteriérová podlaha Montážní a spojovací materiály Zakončovací

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Stavebnictví

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Stavebnictví Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Stavebnictví zvýstavba rodinných domů zstavby pro komerční využití zstavby pro sociální využití zstavby pro volný čas Základní informace Fakturační

Více

ročník /2013 6/2014 nátěrové hmoty zateplovací a fasádní systémy Téma: Nátěry kovů na beton

ročník /2013 6/2014 nátěrové hmoty zateplovací a fasádní systémy Téma: Nátěry kovů na beton ročník 13 14 5/2013 6/2014 nátěrové hmoty zateplovací a fasádní systémy Téma: Nátěry kovů na beton TÉMA: DŘEVĚNÉ PODLAHOVINY Velvarská velvarská 45 160 00 Praha praha 6 KDYŽ PODLAHA, TAK FLOOR FOREVER

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝBĚR Z REFERENCÍ STAVIMEHALY.CZ GCO plus, spol. s.r.o. 1/6 Profil firmy Společnost GCO plus, spol. s r. o. byla založena roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je stavební

Více

Akce KOMPLET. Ceny jsou za komplet dveře + zárubeň.

Akce KOMPLET. Ceny jsou za komplet dveře + zárubeň. AKČNÍ KATALOG 2014 Akce KOMPLET Jednokřídlé dřevěné dveře s polodrážkou řady STANDARD + obložková zárubeň profil č. 1 do síly zdiva 15 cm (u větší šířky příplatek viz. ceník výrobce). Ceny jsou kalkulovány

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více

DŘEVĚNÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ TYPU EURO min. 5 ks výrobní série sloučených zakázek

DŘEVĚNÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ TYPU EURO min. 5 ks výrobní série sloučených zakázek DŘEVĚNÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ TYPU EURO min. 5 ks výrobní série sloučených zakázek Jednokřídlé otvíravé dveře, materiál smrk - délkově nastavená lamela š. 120 mm ( cink ) Výplně dýhovaná laťovka nebo deska

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

Montovaná plechová garáž Wojstal rozměr šíře 3m x hloubka 5m

Montovaná plechová garáž Wojstal rozměr šíře 3m x hloubka 5m Montovaná plechová garáž Wojstal rozměr šíře 3m x hloubka 5m Jméno kupujícího: Adresa: E-mail: Telefon: Místo realizace (pro kalkulaci ceny dopravy): Nejčastější dotazy jsou zodpovězeny na tomto odkazu:

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

tel.: +420 734 693 239 SVJ RUSKÁ 58 RUSKÁ 58 10100, PRAHA 10

tel.: +420 734 693 239 SVJ RUSKÁ 58 RUSKÁ 58 10100, PRAHA 10 SCHS STOLÁRNA S.R.O. Sídlo společnosti Biskupský dvůr 2095/8 110 00 Praha I - Nové Město IČ: 29193648 DIČ: CZ29193648 Provozovna Sv. Štěpán 61 763 31 Brumov-Bylnice obchod@schs-stolarna.cz tel.: +420 734

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

střešní nosiče zadní nosiče nosiče kol autoboxy 2014

střešní nosiče zadní nosiče nosiče kol autoboxy 2014 střešní nosiče zadní nosiče nosiče kol autoboxy 2014 On 1line objednávky: 2 3 www.stresninosice.eu Tři kroky k výběru optimálního střešního nosiče. Proč chtít právě výrobek Piccola-M a žádný jiný? 1 2

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více