PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI"

Transkript

1 PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Objednatel: Jihomoravský kraj Červen 2007 Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 1 z 142

2 Zpracovatelé dokumentu SUBJEKT Č.1 - CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, V. V. I. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. je veřejná výzkumná instituce. CDV, v. v. i. je zřízena za účelem provádění výzkumu, zabezpečování expertní a servisní činnosti v oblasti výzkumu pro MD a další organizační složky státu nebo územní samosprávné celky. Provádí základní, aplikovaný a průmyslový výzkum. Více informací lze nalézt na Kontakt: JAROSLAV MARTINEK, vedoucí oblasti nemotorové dopravy, koordinátor Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, tel.: , , SUBJEKT Č.2 - NADACE PARTNERSTVÍ, PROGRAM GREENWAYS Kontakt: Ing. Luboš Kala, tel: , Adresa: Údolní 33, Brno Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 15 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 170 miliónů korun už na 1900 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development. SUBJEKT Č. 3 - ADOS, ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO ING. ADOLF JEBAVÝ, Františkánská 6, Brno mobil: Projekční kancelář se zaměřením na podporu a rozvoj cyklistické a pěší dopravy. Zajišťuje komplexní projektovou činnost od koncepce a přípravy návrhů, přes jejich projednání, vyhotovení prováděcích projektů až po autorský dozor a zajištění inženýrské činnosti. SUBJEKT Č. 4 - KČT Kontakt: RNDr. Jan Harmata Jan Harmata v l redigoval vydávání turistických a cykloturistických map Klubu českých turistů. Za tuto dobu bylo vydáno celkem 42 titulů. V l pracoval v týmu, který připravil studii Dobudování cyklistické infrastruktury a specifických forem cyklistiky v Jihomoravském kraji. Věnuje se turistice, cykloturistice a geografii. mobil: Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 2 z 142

3 Obsah RESUMÉ ÚVOD CHARAKTERISTIKA PROJEKTU POPIS HLAVNÍCH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ PODMÍNKY A VÝSTUPY PROJEKTU PRACOVNÍ SKUPINA ANALYTICKÁ ČÁST ZÁKLADNÍ POJMY, POUŽITÉ ZKRATKY, LITERATURA Přehled a výklad základních pojmů Použité zkratky Přehled použitých zdrojů dat a pramenů, CHARAKTERISTIKA A DEFINOVÁNÍ SOUČASNÝCH POTŘEB CYKLISTICKÉ DOPRAVY CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Z POHLEDU CYKLISTIKY CHARAKTERISTIKA A DEFINOVÁNÍ ŠIRŠÍCH DOPR. SOUVISLOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S CYKLISTIKOU Cyklistika a širší dopavní souvislosti, všeobecný kontext Cyklistika a vazba na IDS (denní dojížďka, Bike and Ride) Cyklistika a vazba na IDS (cykloturistika) SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ K CYKLOSTEZKÁM A CYKLOTRASÁM Údaje k celkovému počtu cyklostezek Údaje k cyklotrasám (analýza z roku 2005) Údaje k tématickým a poznávacím cyklistickým trasám a okruhům Analýza značení cyklotras Mezinárodní a dálkové cyklotrasy NÁVRHOVÁ ČÁST SPECIFICKÉ CÍLE V ROZVOJI CYKLISTICKÉ DOPRAVY Priorita 1. Rozvoj cyklistické dopravy Priorita 2. Rozvoj cykloturistiky v kraji Priorita 3. Koordinace a partnerství SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZÁSAD ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY Hlavní oblasti, kde by se měla soustředit podpora kraje Zásady vedení bezpečných cyklistických komunikací v krajině PRIORITNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY V ÚZEMÍ Prioritní návrh řešení cyklistické dopravy Prioritní návrh řešení páteřních mezinárodních cyklokoridorů Prioritní návrh řešení krajských cyklokoridorů POSOUZENÍ A NÁVRH UZLOVÝCH BODŮ NÁVRH BEZPEČNÝCH CYKLOKORIDORŮ PRO RODINY S DĚTMI, SPECIÁLNÍCH CYKLOSTEZEK PRO VOZÍČKÁŘE A PRO IN-LINE BRUSLAŘE NÁVRH NA ROZVOJ DOPLŇKOVÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY KOMPETENCE A ÚLOHA OBCÍ A KRAJE PŘI VÝSTAVBĚ CYKLOSTEZEK PROJEKTOVÁ ČÁST SOUHRNNÝ PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KRAJE ROP NUTS II Jihovýchod SFDI: Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 3 z 142

4 4.1.3 Navrhovaný dotační program: Výstavba a opravy cyklostezek (od r. 2008) PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MODELOVÉ PŘÍKLADY Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek Cyklistická doprava, novostavby a rekonstrukce komunikací, které patří kraji Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek Podpora cyklistické dopravy prostřednictvím víceúčelových komunikací Podpora projektové přípravy sítě dálkových cyklotras na území kraje Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek na dálkových cyklotrasách Drážní stezky (Greenways) na rušených železnicích Cyklobusy Příklady sčítání cyklistů (směr Břeclav Poštorná) PROCESNÍ ČÁST ZŘÍZENÍ CYKLOKOORDINÁTORA NA ÚZEMÍ KRAJE SYSTÉM FINANCOVÁNÍ BUDOVÁNÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS SYSTÉM BUDOVÁNÍ PÁTEŘNÍ SÍTĚ MEZINÁRODNÍCH CYKLOKORIDORŮ A KOORDINACE ROZVOJE KRAJSKÝCH CYKLOKORIDORŮ Obecně o vlastnictví a správě cyklotras (současná právní úprava) Mezinárodní cyklokoridory Krajské cyklokoridory: SYSTÉM PROJEDNÁVÁNÍ A SPRÁVCOVSTVÍ ZNAČENÍ Tématické a číselné cyklotrasy PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č.1 CHARAKTERISTIKA A DEFINOVÁNÍ SOUČASNÝCH POTŘEB CYKLISTICKÉ DOPRAVY Při dojížďce do zaměstnání Definování současných potřeb cyklistické dopravy při dojížďce do školy Při dojížďce na nákupy, za službami, do úřadu apod Při rekreačních a poznávacích jednodenních jízdách Pro jízdy rodin s dětmi Definování současných potřeb MTB a extrémních terénních jezdců Při dálkových, vícedenních a etapových jízdách Na přepravu, úschovu, servis a půjčování kol Aktivity příbuzných cyklistické dopravě - doprava na in-line bruslích, vozíčkáři, na koních, doprava pěší Definování současných potřeb cyklistů jako celku PŘÍLOHA Č.2 - GEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Z POHLEDU CYKLISTIKY Geomorfologické členění Vodstvo Podnebí Lesy Sídla Turistické a rekreační atraktivity a pamětihodnosti PŘÍLOHA Č.3 - CHARAKTERISTIKA A DEFINOVÁNÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ Reliéf a cyklistická doprava Vodstvo a cyklistická doprava Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 4 z 142

5 6.3.3 Lesy, zeleň a cyklistická doprava Městská sídla, městská krajina a cyklistická doprava Venkovská sídla, venkovská krajina a cyklistická doprava Rekreační potenciál krajiny a cyklistická doprava Silniční síť a cyklistická doprava Železniční síť a cyklistická doprava PŘÍLOHA Č.4 - PŘEHLED KILOMETRŮ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY PODLE OBCÍ PŘÍLOHA Č.5 DETAILY K SVRATECKÉ A SVITAVSKÉ CYKLOTRASE V BRNĚ Popis stávajích cyklotras Analýza kolizních míst Stavby realizavované (2005, 2007) Stavby zahrnuté do investičního plánu města Návrh opatření na síti cyklotras PŘÍLOHA Č.6 DETAILY K CYKLOSTEZCE BRNO - WIEN PŘÍLOHA Č.7 - CYKLOSTEZKY PLÁNOVANÉ (UR, SP) PŘÍLOHA Č.8- CYKLOSTEZKY PLÁNOVANÉ (VÝHLED, NÁMĚT), PODKLADY Z DOTAZNÍKU PŘÍLOHA Č.9 - CYKLOSTEZKY PLÁNOVANÉ (VÝHLED), PODKLADY Z JM KRAJE PŘÍLOHA Č.10 DOPROVODNÁ CYKLOTURISTICKÁ INFRASTRUKTURA (VÝHLED) PŘÍLOHA Č.11 DOTACE Z POV (2007) Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 5 z 142

6 Resumé Úvodem Na konferenci Cykloturistiky v JMK v měsíci červenci 2006 byla konstatována nutnost zpracování koncepčního materiálu rozvoje cykloturistiky na území Jihomoravského kraje s vazbou na sousední kraje a příhraniční oblasti. Z tohoto důvodu byl zpracován tento materiál Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji. Cílem materiálu je definování toho, co je na území Jihomoravského kraje realizováno a co je potřeba v oblasti rozvoje cykloturistiky ještě udělat. Definuje systém přípravy realizačních projektů z fondů EU, jejich financování, budování a následnou správu. Výsledný dokument má sloužit pro komunikaci, obcím, svazkům obcí, místním akčním skupinám, ostatním subjektům a Jihomoravskému kraji pro potřeby souhrnného pohledu na problematiku rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky a potřebu koordinace rozvoje cykloturistiky na svém území v rámci kraje i v návaznosti na okolní kraje (např. monitoring, systém správy a financování rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji). V samotném úvodu je ale nutné zdůraznit, že čtyři opatření jsou pro rozvoj cyklistické dopravy na území Jihomoravského kraje klíčové: 1. Zasadit se o politickou podporu ze strany JMK. 2. Ustanovit cyklokoordinátora na území kraje. 3. Vytvořit nový dotační titul pro podporu cyklistiky, či přímo finančně podpořit vybrané úseky.cyklistických stezek 4. Zasadit se o rozvoj páteřních sítě mezinárodních cyklokoridorů a koordinovat rozvoj krajských cyklokoridorů 1. Politická podpora ze strany JMK Kraj může schválením tohoto dokumentu na politické úrovni vytvořit základní předpoklad pro rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky na území Jihomoravského kraje. Je nutno ale podtrhnout, že bez celkové politické podpory, zejména oblasti regionálního rozvoje a dopravy by daný materiál pozbyl významu. Právě politická podpora může jen rozhodnout o realizaci dvou níže uvedených opatření. 2. Role cyklokoordinátora na území kraje Pro Jihomoravský kraj byla navržena doporučení a cíle, která vycházejí ze současné úrovně poznání o řešení cyklistické dopravy v území a umožní, ve spolupráci se všemi zainteresovanými složkami, postupně naplňovat jednotlivé konkrétní návrhy řešení. Koordinaci daných opatření by měl na starosti daný cyklokoordinátor, který by měl na starosti koordinaci plnění priorit, cílů a opatření (viz. níže uvedený seznam). Každopádně jeho prioritou by mělo být koordinace činností kolem mezinárodních a krajských cyklokoridorů (viz. kapitoly a ). V tomto kontextu doporučujeme, aby daný pracovník pracoval na odboru regionálního rozvoje, v těsné spolupráci s odborem dopravy. Cyklokoordinátor by měl také na starosti implementaci navrhovaného dotačního programu. Rovněž doporučuje exkurzi za cyklokoordinátorem Středočeského kraje (viz.kapitola ), který danou činnost realizuje na svém území tel ). Konzultace s daným pracovníkem může pomoci zástupcům Jihomoravského kraje lépe se seznámit s rozsahem činnosti v této oblasti. Souhrnný rozsah činnosti cyklokoordinátora je pak definován následovně: Priorita 1. Rozvoj cyklistické dopravy Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 6 z 142

7 CÍL 1.1. Podpora budování cyklostezek Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek Realizovat opatření ve prospěch cyklistiky v rámci novostaveb a rekonstrukcích pozemních komunikacích, které patří kraji Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek Využívat víceúčelových komunikací ve prospěch cyklistiky CÍL 1.2. Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému Podpora vzniku BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS Priorita 2. Rozvoj cykloturistiky v kraji CÍL 2.1. Komplexní prezentace cykloturistiky Zajištění souhrnné prezentace kraje v oblasti cykloturistiky. CÍL 2.2. Podpora prioritní sítě dálkových cyklotras na území kraje Podpora projektové přípravy páteřní sítě dálkových cyklotras (cyklokoridory) na území kraje Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek na dálkových cyklotrasách CÍL 2.3. Podpora budování cyklotras a související infrastruktury Podpora aktivit jednotlivých mikroregionů v oblasti cykloturistiky Zajištění kvalitní instalace a údržby informativního značení cyklotras CÍL 2.4. Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů veřejné dopravy Priorita 3. Koordinace a partnerství Cíl 3.1 Koordinace aktivit kolem cyklistické dopravy a cykloturistiky Zpracování průzkumů, analýz, studií k rozvoji cyklistické dopravy a cyklotursitiky na území kraje Aktualizovat a doplňovat síť cyklotras a cyklostezek prostřednictvím GIS. Cíl 3.2 Poradenství a propagace Konference, semináře a školení v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky Propagační akce na podporu cyklodopravy a cykloturistiky 3. Nový dotační titul pro podporu cyklistiky, či přímá finanční podpora vybraných úseků Filosofie zřízení nového dotačního titulu vychází z prosté matematické úvahy. Roční celková průměrná alokace ROP na budování cyklostezek je, včetně vlastních zdrojů, vyčleněno cca 47 mil. Kč, což pro 7 let představuje částku 329 mil Kč. Přitom náklady na dva nejpřipravenější jihomoravské projekty (cyklostezka Brno Vídeň a cyklostezka Hodonín Veselí nad Moravou) dosahují výše téměř 300 mil. Kč. Dále bylo zjištěno, že v současné době je projekčně připraveno 28 lokalit o celkových nákladech 192 mil. Kč. Ve výhledu se pak plánuje vybudovat stezky za dalších 411 mil. Kč. A to jsou údaje, které byly jen zaslány pro zpracování tohoto programu (viz. přílohy, č ). Pro jejich finanční pokrytí (a nemusí se jednat vždy jen o výstavbu cyklostezky) jsou nyní připraveny fondy: Operační programy (strukturální fondy-erdf), Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (Regionální Rada NUTS 2 Jihovýchod) kapitola Státní fond rozvoje dopravní infrastruktury (SFDI), část cyklostezky kapitola Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika-česká republika pro období (MMR) Operační program Přeshraniční spolupráce Rakouská republika -Česká republika pro období (MMR) Další evropské zdroje financování (EAFRD). Plán rozvoje venkova a zemědělství pro léta (Mze) Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 7 z 142

8 Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje (podpora výstavby místních komunikací a úprava veřejných prostranství). Program zpracování dokumentace rozvojových projektů mikroregionů Jihomoravského kraje připravovaných na čerpání strukturálních fondů EU I přes výše uvedené možnosti je finanční pomoc nedostatečná a je nutné ji propojit s novým dotačním titulem, který by zajistil životaschopnost daného programového dokumentu a realizaci infrastrukturálních opatření. Při sestavování ročního rozpočtu Jihomoravského kraje by měla být stanovena částka pro podporu přípravy projektů a následné výstavby cyklistických stezek ve výši mil. Kč. Z daného dotačního programu by měla být financována především investiční opatření, která jsou definována v prioritách a cílech: Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek (město obec) Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek. Podpora vzniku BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS (úschovny kol na nádražích) Podpora projektové přípravy páteřní sítě mezinárodních a krajských cyklokoridorů na území kraje. Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek na mezinárodních a krajských cyklokoridorů na území kraje. Modelový příklad: Olomoucký kraj. Pro cyklistická opatření je každoročně vyčleněn rozpočet. Nejvýznamnější položkou je dotační podpora výstavby cyklostezek (2004: ,- Kč, 2005: ,- Kč, 2006: ,- Kč). Další možnosti je, že přímo do rozpočtu kraje se dostane položka pro zpracování vyhledávací studie cyklistických stezek, či příprava projektové dokumentace na budování cyklistických stezek (viz. páteřní mezinárodní cyklokoridory). Měkká opatření mohou být realizována přímo z rozpočtu kraje, či ze stávajících dotačních fondů kraje: Podpora aktivit jednotlivých mikroregionů v oblasti cykloturistiky. Zajištění kvalitní instalace a údržby informativního značení cyklotras. Zpracování průzkumů, analýz, studií k rozvoji cyklistické dopravy a cyklotursitiky na území kraje.. Aktualizovat a doplňovat síť cyklotras a cyklostezek prostřednictvím GIS. Konference, semináře a školení v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky. Propagační akce na podporu cyklodopravy a cykloturistiky. Cyklokoordinátor by měl také na starosti Implementaci navrhovaného dotačního programu by probíhala z odboru regionálního rozvoje, cyklokoordinátorem, v těsné spolupráci s odborem dopravy. 4. Zasadit se o rozvoj páteřní sítě mezinárodních cyklokoridorů a koordinovat rozvoj krajských cyklokoridorů A. Mezinárodní cyklokoridory Jejich podpora vychází ze zpracovávaného Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky V závislosti na výši finančních prostředků by prioritou kraje by pak měla být realizace těchto mezinárodních cyklokoridorů: Brno Židlochovice Hevlín (Wien) známá jako cyklostezka Brno - Videň Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 8 z 142

9 Brno Blansko Sloup Suchý (Olomouc Ostrava) známá jako Jantarová stezka Brno Tišnov (Praha) známá jako Pražská stezka (Krakow) Veselí nad Moravou Hodonín Lanžhot (Bratislava) známá jako Moravská stezka, stezka podél Baťova kanálu a nebo jako Greenways Odra Morava - Dunaj (Praha) Vratěnín Vranov nad Dyjí Hevlín Lednice (Wien) známá v úseku Praha Valtice (Wien) jako Greenways Praha - Vídeň Strážnice Velká nad Veličkou Vápenky (Český Těšín) známá jako Beskydsko Karpatská magistrála Z těchto koridorů je pak nejdále projekčně připravena již zmiňovaná cyklostezka Brno Vídeň a úsek Veselí nad Moravou Hodonín. U ostatních cyklokoridorů je třeba zahájit co nejrychleji zahájit přípravu zpracování projektové dokumentace na budování cyklistických stezek a hledat finanční zdroje na jejich realizaci. Je třeba totiž podtrhnout tu skutečnost, že dané koridory neplní jen funkci rekreační, ale i dopravní. Kraj má v této chvíli dvě možnosti, jakým způsobem převezme garanci nad těmito cyklokoridory: A.1. Kraj převezme koordinační a finanční záštitu nad mezinárodními koridory na území kraje Jak naznačila analýza daného strategického materiálu, tak je možné zrealizovat všechny hlavní mezinárodní cyklistické koridory jen za předpokladu, když kraj vezme nad nimi 100% garanci, tj. zajistí jejich projektovou přípravu a jejich výstavbu s využitím evropských peněz (zvláště těch úseků, kde malé obce nemají žádná finance ani zájem o realizaci daných úseků). Nicméně spoluúčast měst a obcí se předpokládá i v tomto případě. Co se týče správcovství. Kraj by sice nemohl být vlastníkem jednotlivých dílčích úseků komunikací v trase páteřních mezinárodních cyklokoridorů, ale mohl by s vlastníky uzavřít smlouvu o údržbě daných komunikací. Tímto způsobem by byla zajištěna garance kvality daných koridorů v celé délce. Modelový příklad: Středočeský a Ústecký kraj Hlavní formu podpory představuje pořizování vyhledávacích studií pro rozsáhlé úseky nebo přímo projektových dokumentací až do fáze územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení. Jedná se buď o projekty, kde je zadavatelem zakázky kraj, který zde financuje celých 100% částky. Příprava a znění výzvy probíhá ve spolupráci s jednotlivými obcemi, sdruženími obcí či organizacemi CR. V roce 2007 vyčlenil například ze svého rozpočtu na projektovou přípravu Vltavské stezky (severní část) 1,5 mil. Kč. Kraj uvažuje i o správcovství těchto koridorů. Podobně se situace vyvíjí i v Ústeckém kraji. Nyní byla dokončena Marketingová studie cykloturistických tras v Ústeckém kraji a následně kraj převezme záštitu nad projektovou přípravou Labské stezky, cyklostezky Ohře a Ploučnice. A.2. Kraj bude podporovat cyklokoridory pouze formou dotací, garantem budou mikroregiony, sdružení obcí nebo samostatné obce V tomto případě kraj bude podporovat jen ty úseky cyklokoridorů, které jsou realizovány ze strany měst a mikroregionů. Harmonogram prací v této etapě by tak byl ovlivněn prioritně stupněm připraveností jednotlivých obcí a mikroregionů (jinými slovy štěstí přeje připraveným ). Největší prioritou v daném kontextu by byla projekční připravenost na čerpání z evropských fondů. Co se týče správcovství, každý vlastník (obec, mikroregion, lesy ČR a další) by zodpovídal za svůj úsek samostatně. Kraj by na to jen přispíval. Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 9 z 142

10 Modelový příklad: Cyklostezka Ohře a Karlovarský kraj Finanční podpora budování cyklistické infrastruktury je uskutečňována v několika oblastech. Z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje je v rámci dotačního titulu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji poskytována podpora obcím a mikroregionům. Podporovány jsou zejména aktivity vedoucí k vypracování studií, rozvojových dokumentů a projektových dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení, projektové dokumentace pro značení tras, budování nových cyklistických komunikací a doprovodné infrastruktury, budování areálů pro netradiční formy cykloturistiky neboli tzv. adrenalinové cykloprodukty. Na základě pravidel PZ č.03/2005 byly v roce 2005 a v roce 2006 poskytnuty příspěvky městům a obcím či jejich příspěvkovým organizacím ve výši 10 mil. Kč. B. Krajské cyklokoridory: O podpoře mezinárodních páteřních cyklokoridorů není pochyb, ale je třeba si definovat i krajské cyklokoridory, jejichž koordinace může rovněž přispět k posílení jak dopravní, tak k rekreační funkci v kraji. Kraj v případě těchto koridorů přejímá funkci koordinační a metodickou. Poskytuje dotace na vyhledávací studie cyklistických stezek, přípravu projektové dokumentace cyklistických stezek a na výstavbu cyklostezek. Jedná se vlastně o stejný model jako v případě mezinárodních cyklokoridorů (varianta A.2.) Navrhuje se, aby na dané cyklokoridory byly kladeny tzv. minimální požadavky, které by zahrnovaly: povrch komunikace, směrové poměry, sklonové poměry, míru separace od motorové dopravy a četnost údržby značení a povrchu. Dále se navrhuje, aby kraj měl ve správě značení těchto koridorů (včetně těch mezinárodních z minulé kapitoly), které by byly označované čísly 1 až 999. I v tomto případě je ale nutné uzavřít smlouvu se skutečným vlastníkem jednotlivých prvků značení dané cyklotrasy (více o tom pojednává kapitola. Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 10 z 142

11 Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 11 z 142

12 1 Úvod 1.1 Charakteristika projektu Na konferenci Cykloturistiky v JMK v měsíci červenci 2006 byla konstatována nutnost zpracování koncepčního materiálu rozvoje cykloturistiky na území Jihomoravského kraje s vazbou na sousední kraje a příhraniční oblasti, dokument má sloužit pro komunikaci, monitoring, systém správy a financování rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji. Byla požadována i koordinace z pozice Jihomoravského kraje ve spolupráci s obcemi, odbornými firmami a organizacemi v oblasti cykloturistiky. Cílem zhotovení zakázky je mimo jiné definování toho, co je na území Jihomoravského kraje realizováno a co je potřeba v oblasti rozvoje cykloturistiky. Materiál bude definovat systém přípravy realizačních projektů z fondů EU, jejich financování, budování a následnou správu. Dle daného účelu bude materiál pojmenován Rozvoj sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji ( dále jen koncepce ). Kraj má zpracovány následující materiály: Cyklistika v geografickém informačním systému a formy jejího dalšího rozvoje, VCRR Brno, MU Studie dobudování cyklistické infrastruktury a specifických forem cyklistiky v Jihomoravském kraji, VARS Brno, KČT, ADOS Bylo konstatováno, že studie Dobudování cyklistické infrastruktury a specifických forem cyklistiky v Jihomoravském kraji je svým rozsahem dostatečným podkladem pro další práci. Pro zpracování díla může zhotovitel využít referenční mapové podklady z datového skladu GIS kraje a studií, které mu budou na základě předávacího protokolu a po dohodě se zadavatelem bezplatně poskytnuty na dobu určitou. Využití podkladů bude buď formou zřízení webové mapové služby (WMS) s umožněným přístupem nebo přímým poskytnutím vybraných souborů. 1.2 Popis hlavních požadovaných činností podmínky a výstupy projektu 1. Koncepce bude sloužit obcím, svazkům obcí, místním akčním skupinám, ostatním subjektům a Jihomoravskému kraji pro potřeby souhrnného pohledu na problematiku rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky a potřebu koordinace rozvoje cykloturistiky na svém území v rámci kraje i v návaznosti na okolní kraje. 2. Koncepce bude vypracována tak, aby její jednotlivé části mohly posloužit obcím jako podklad pro zpracování územně plánovací dokumentace a konkrétní realizaci sítě cyklostezek. 3. Výstupem bude dokument zabývající se koncepcí rozvoje cyklistické dopravy na území kraje, obsahující analytickou část a část návrhovou. 4. Předpokladem je, že dokument bude odděleně rozlišovat a také navrhovat opatření pro cyklodopravu, jakožto rovnocenného prostředku pro dopravní obsluhu území, a cykloturistiku v kraji, případně v příslušných případech zohlední obě kategorie dohromady. 5. Shromáždění co nejpřesnějších informací o síti stávajících i plánovaných cyklotrasách a cyklostezkách v kraji, jejich klasifikace dle významu a funkce a dle kvality (s ohledem na možnosti in-line, hippostezky); přehled o problémových místech na cyklotrasách, která bude Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 12 z 142

13 zapotřebí řešit v souladu s požadavky na bezpečnost cyklistů a pěších, včetně návrhu řešení těchto míst; aplikace intenzity dopravy. 6. V rámci bezpečnosti a optimalizace vedení cyklistických tras zpracovatel může navrhnout přetrasování či úplné zrušení nevhodně situovaných tras. Specifickým výstupem díla bude zhodnocení stávajícího vedení páteřních dálkových cyklotras. 7. Vyhotovení přehledu projektových záměrů obcí v oblasti rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky ve střednědobém až dlouhodobém výhledu ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje, který ve spolupráci se zadavatelem osloví jednotlivé obce pro spolupráci v tvorbě této databáze. 8. Metodika sběru informací o záměrech na cyklotrasách proběhne dle pasportizace Centra dopravního výzkumu, která shromažďuje data o cyklotrasách a cyklostezkách na území celé ČR pro zapracování do systému GIS. 9. Návrhové části koncepce by měly v konečné fázi sloužit jako podklad pro zpracování projektů pro čerpání finančních prostředků ve vztahu k možnosti bezprostředního čerpání finančních prostředků z fondů EU v následujícím programovém období, SROP, ROP a SFDI. 10. V průběhu přípravy koncepce zpracovatel zorganizuje dle vlastních potřeb nebo potřeb zadavatele informační schůzky, kde budou přítomni zástupci dotčených subjektů (obce, sdružení obcí, odbor dopravy KRÚ, KČT apod.). 11. Základní body osnovy obsahu zpracování: 1) Vymezení charakteristiky území 2) Analýza současných potřeb cyklistické dopravy 3) Širší dopravní souvislosti 4) Řešení cyklistické dopravy v území 5) Koncepce základního systému cyklistických tras Přehodnocení a návrh uzlových bodů Páteřní trasy Přehodnocení stávajících cyklotras a cyklostezek Ponechání ve stávajícím stavu Úprava stávajících komunikací 6) Stanovení potenciálních tras 7) Návrh nových cyklostezek 8) Budování nových cyklostezek 9) Zpracování prioritních koridorů v JMK s návazností na ostatní kraje 10) Vytipování bezpečných cyklokoridorů pro rodiny s dětmi, handicapované atd. 11) Značení, návrh značení okruhů 12) Doplňková infrastruktura 13) Správa cyklistických tras 14) Údržba cyklistických tras zmapovaní stávajících a plánovaných projektu cyklostezek obci a mikroregionů JMK, včetně finanční náročnosti staveb a vztahu k dopravě a turistice. 15) Koncepce rozvoje intermodality (kolo x vlak x bus, resp. kolo x IDS) 16) Systém financování, 17) Návrh finanční podpory budování cyklotras a cyklostezek ze strany JMK zohledňující rozdělení cyklotras a cyklostezek v JMK do skupin dle priority 18) Možnosti financování Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 13 z 142

14 19) Způsob projednávání 20) Strategické cíle v rozvoji cyklistické dopravy Hlavní zásady rozvoje cyklistické dopravy Úloha kraje v podpoře rozvoje cyklistické dopravy Úloha města obcí a mikroregionů Úloha ostatních organizací 12. Koncepce bude zpracována v souladu s následujícími programovými dokumenty: Národní strategie cyklistické dopravy. Regionální operační program pro NUTS II. Program rozvoje Jihomoravského kraje. Generel dopravy Jihomoravského kraje. Strategie cestovního ruchu. Strategie hospodářství Jihomoravského kraje. Platná legislativa v ČR 13. Aktualizovaný mapový výstup koncepce (papírová i elektronická podoba) zahrnující výše uvedené náležitosti. 1.3 Pracovní skupina Za účelem konzultace se zhotovitelem k jednotlivým částem Programu byla vytvořena pracovní skupina, která bude sestavena ze zástupců: a) Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru regionálního rozvoje, odboru dopravy, odboru územního plánu a stavebního řádu, b) zástupce zhotovitele, c) municipalit a mikroregionů, které jsou aktivní v rozvoji cyklistiky. Složení pracovní skupiny: Příjmení, Jméno, Organizace Telefon Zpracovatel Ing. Jaroslav Martínek RNDr. Jan Harmata Ing. Adolf Jebavý Ing. Luboš Kala CDV KČT ADOS NADACE PARTNERSTVÍ Člen rady JMK Ing. Jaroslav Pospíšil Odbor dopravy Ing. Josef Machala Ing. Michal Franek Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing.arch. Hamrlová Odbor regionálního rozvoje Ing. Minařík Ivo Ing. Fišer Pavel Ing. Keprt Jaroslav JMK JMK JMK JMK Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 14 z 142

15 Ing. Šamánková Zdenka Magistrát města Brna, OÚPR, dopravní urbanista Bc. Jiří Dospíšil město Tišnov Ing. Buchta Petr město Vyškov Ing. Šrámek Libor Cyklistická stezka-vídeń,dso Ing. Havíř František, město Rousínov starosta Anna Čárková Kyjovsko Juráňová Patrícia Mikroregion Hodonínsko Mgr. Musil Miloš město Oslavany Místostarosta Mgr. Vít Hrdoušek Mikroregion Strážnicko RNDr. Jan Kos Čížov, Národní park Podyjí Ing. Petr Lux Boskovice místopředseda klubu KČT Boskovice Bohuslav Kuda, město Letovice místostarosta Jan Daniel, starosta Višňové, Mikroregion Daníž Jan Blažíček, Město Znojmo místostarosta Ing. Jiří Pšurný, starosta Velká nad Veličkou Marcela Effenbergerová Mikriregion Mikulovsko Čestmír Vala předseda sdruženi Greenways Praha Viden, Znojemsko Mgr. Josef Hasník Dolní Dunajovice starosta Ing. Dalibor Novák Město Hodonín Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 15 z 142

16 2 Analytická část 2.1 Základní pojmy, použité zkratky, literatura PŘEHLED A VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ Prvních osm bodů vychází z Technických podmínek 179 Navrhování komunikací pro cyklisty (1) Komunikace pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část, na které není zakázán provoz cyklistů. (2) Cyklistická trasa je pozemní komunikace pro cyklisty upravena (dopravním značením případně i stavebně) pro provoz cyklistů v označeném směru. (3) Jízdní pruh pro cyklisty (někdy též pruh pro cyklisty) je část pozemní komunikace určena pro jeden jízdní proud cyklistů jedoucích za sebou. (4) Pás pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část, která je složena z jízdních pruhů pro cyklisty. (5) Pruh/pás pro chodce je část pozemní komunikace určena pro provoz chodců. (6) Společný pás pro provoz cyklistů a chodců je pozemní komunikace nebo její část určena pro společný provoz chodců a cyklistů. (7) Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část určena pro provoz cyklistů. Označuje se dopravní značkou č. C 8a Stezka pro cyklisty. (8) Stezka pro chodce a cyklisty je pozemní komunikace nebo její část určena pro provoz chodců a cyklistů. Označuje se: a) v případě společného pasu pro provoz chodců a cyklistů dopravní značkou č. C 9a Stezka pro chodce a cyklisty", b) v případě odděleného pruhu/pasu pro chodce a pruhu/pasu pro cyklisty dopravní značkou č. C 10a Stezka pro chodce a cyklisty, Další názvosloví bylo vytvořeny pro potřeby tohoto materiálu: (9) Bezpečná cyklotrasa - s minimálním kontaktem motorové a nemotorové dopravy. (10) Dálková cyklotrasa k jejímu absolvování na kole je třeba pro netrénovanou osobu obvykle celodenního nebo vícedenního úsilí. (11) Mezinárodní/krajský cyklistický koridor je pruh území různé šířky, v němž bude v územní dokumentaci zakreslena definitivní schválená trasa krajské stezky. Koridor spojuje podél přímky nebo křivky dvě či více míst. (12) Páteřní krajská stezka je bezpečná cyklistická komunikace dálkového charakteru. (13) Zelené stezky/greenways jsou stezky a koridory přinášející současně užitek životnímu prostředí a kvalitě života lidem v okolí. Jsou společným prostorem pro přírodu a nemotorovou dopravu ve městech i krajině. Využívají částečně nebo úplně nevyužívané dopravní linie, jako jsou opuštěné železnice, obslužné cesty podél kanálů a řek, lesní cesty, málo frekventované tiché silnice, poutní cesty a podobně. Tyto cesty jsou často základem pro další rozvoj území. Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 16 z 142

17 2.1.2 POUŽITÉ ZKRATKY ČD - České dráhy, a.s. ČR - Česká republika EU - Evropská unie CHKO - chráněná krajinná oblast KČT - Klub českých turistů MD - Ministerstvo dopravy JMK - Jihomoravský kraj MZe - Ministerstvo zemědělství NP - Národní park NPP - národní přírodní památka NPR - národní přírodní rezervace OP - ochranné pásmo ORP - obec s rozšířenou působností PPK - přírodní park PL - Polská republika PP - přírodní památka PR - přírodní rezervace SO - správní oblast SR - Slovenská republika ÚSES - územní systém ekologické stability VKP - významný krajinný prvek PŘEHLED POUŽITÝCH ZDROJŮ DAT A PRAMENŮ, [1] MARTINEK, J. 21 Pilířů cyklistické infrastruktury, 2007, ISBN [2] KOHLOVÁ B.,FOLTÝNOVÁ H.: Do physical factors matter when choosing means of transport., Conference Proceedings from the European Transport Conference 2005, ISSN: [3] ČARSKÝ J., Survey of cyclist infrastructure users priorities, Silniční obzor 2005, str [4] ČARSKÝ J., Cyclists and stand-by passengers at city transport stops mutual conflicts, Silniční obzor 2005, str [5] ČARSKÝ J., Instalment of passenger and cyclist paths with a compound traffic criteria, Silniční obzor 2005, str [6] MARTINEK J. National strategy for the developmenet of bicycle transportation in the Czech republic, Doprava, ISSN: , číslo svazku 47., číslo periodika v rámci svazku 06, strany [7] MARTINEK J. National strategy for the developmenet of bicycle transportation in the Czech republic - Objectives, reality, prospectives, ISBN: (37 stran) [8] Cycling infrastructure design and urban public space, Arantxa Julien, 2003 [9] Policy, Planning and Design for Walking and Cycling: Consultation draft, Local Transport Note, 2004 [10] Cycle-Friendly Infrastructure Guidelines for Planning and Design, Cycle network and route planning guide New Zealand, 2004 [11] Sign up for the road, CROW 1996 [12] Bartoš, L. (EDIP s.r.o.): Technické podmínky TP Navrhování komunikací pro cyklisty, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 17 z 142

18 [13] Martinek, J. (CDV): Plánování cyklistické infrastruktury základní principy, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [14] Martinek, J. (CDV): Přehled plánovacích prvků cyklistické infrastruktury, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [15] Rozsypal, V. (EDIP s.r.o.): Cyklista na okružní křižovatce, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [16] Pehal, M. (Povodí Moravy): Správce vodního toku a cyklostezky, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [17] Sperat, Z. (ČVUT FS) Analýza podmínek pro cyklodpravu ve městě, zejména v křižovatkách, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [18] Bilová, M. (CDV) a kol. Využití Jednotné GIS databáze v praxi, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [19] Martinek, J. (CDV) a kol. Výzkumná zpráva Intermodalita cestujících s důrazem na propojenost mezi veřejnou a nemotorovou dopravou - souhrnné informace k začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [20] (ČD a.s.) Přeprava kol po železnici a půjčovna kol, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [21] ČD půjčovny kol, tisková zpráva, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN Charakteristika a definování současných potřeb cyklistické dopravy Cyklistika a cykloturistika zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Jízda na kole umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu a současně většinou bezprostřední styk s přírodou. Kolo je téměř bezhlučný dopravní prostředek pro všechny věkové generace, neznečišťuje okolí, čímž přispívá k ozdravění životního prostředí. Mezi další výhody jízdy na kole patří jeho dostupnost pro všechny vrstvy obyvatel, k jízdě na kole člověk nepotřebuje žádné oprávnění, na kole se dostaneme tam, kde autem nikoliv, s kolem nemáte prostorové problémy zaparkovat, dopravní zácpu můžete rychle vyřešit převedením kola na jinou komunikaci, na kole jedete od domu až do práce,školy, na úřad, provoz kola má minimální finanční nároky na vaši peněženku, aj. Základní rozdělení jízdy na kole je možné uvést jako: jízda za prací, zaměstnáním, do školy, při této jízdě jsou využívány nejkratší trasy s pokud možno kvalitním povrchem. Výsledkem je opakující se projížděná trasa v pracovní dny, v krátkém časovém úseku. Významným prvkem je zde bezpečnost cyklisty. Tento pohyb však v současnosti je většinou v plném silničním provozu a to i na komunikacích s vysokou intenzitou motorového provozu, kde o bezpečnosti cyklisty lze s úspěchem pochybovat, ideální stav, oddělená cyklistická doprava na cyklostezce (tj. cyklistický pás, vedený jako samostatná pozemní komunikace), cyklopruhu (tj. část pozemní komunikace, určená pro jeden jízdní proud cyklistů. Tento pruh je veden po komunikaci společně s ostatní dopravou, ale minimálně Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 18 z 142

19 ve vodorovně odděleném jízdním pruhu, v části chodníku nebo vozovky) a cyklopásu (tj. pozemní komunikace nebo její část, která je složena z více cyklistických pruhů. Cyklistický pás může být jednosměrný nebo obousměrný), rekreační, turistická, která ponejvíce využívá cykloturistické trasy, vyznačené na silnicích s nižší intenzitou provozu, na místních, lesních a polních komunikacích, tyto vedou z města do vesnice, podél hradů, zámků a jeskyň, přibližují zajímavé přírodní výtvory. Významným prvkem je zde poznání, relaxace a to, že člověk pohybem vlastními silami dělá něco pro své zdraví, kategorie sportovní, mající svá zvláštní specifika (zvláštní podmínky, uzavřené tratě a okruhy, atd.) a sportovně-rekreační, která umožňuje na vybraných trasách, drahách a v areálech věnovat se další formě tzv. adrenalinových aktivit, což umožní odreagování bez vedlejších následků, pochopitelně při respektování zásad bezpečnosti. Tato kategorie není touto prací řešena. Aby bylo možné pochopit blíže danou problematiku, byla vytvořena podrobná příloha č.1, ve které jsou systematicky a detailně rozebrány potřeby cyklistické dopravy dle jednotlivých dílčích problémů se zvláštním zřetelem na Jihomoravský kraj. U většiny kapitol je také rámcově analyzováno, jak by se potřeby cyklistů měly naplňovat. Nejprve se analyzují potřeby cyklistiky jako odvětví dopravy (dojížďka do zaměstnání, do škol, na nákupy, za službami, do úřadu, ). Této problematice jsou věnovány kapitoly v tomto kontextu pak uvádíme přehled 10 měst, ve kterých je největší podíl cyklistické dopravy na celkové dělbě přepravní práce. Podíl cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce, Jihomoravský kraj TOP10 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Břeclav Strážnice Dubňany Veselí nad Moravou Hodonín Ivančice Bučovice Slavkov u Brna Kyjov Hustopeče Zdroj: podklady Českého statistického úřadu, který zabezpečoval, organizoval, řídil a koordinoval Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (SLDB 2001) Kapitoly , , , lze charakterizovat společným označením potřeby cyklistiky jako turistiky a sportu (jednodenní rekreační a poznávací jízdy, jízdy rodin s dětmi, jezdci MTB a extrémní terénní jezdci, dálkové a etapové jízdy). Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 19 z 142

20 Kapitoly a lze označit jako definování technických potřeb cyklistiky (přeprava, úschova, servis a půjčování kol) a definování potřeb příbuzných aktivit (doprava pěší, na in-line bruslích, na koních, vozíčkáři). Kapitola je shrnutím potřeb cyklistiky v Jihomoravském kraji a stručným definováním řešení. 2.3 Charakteristika území z pohledu cyklistiky Materiál z roku 2005 nazvaný Studie dobudování cyklistické infrastruktury a specifických forem cyklistiky v Jihomoravském kraji (dále jen Studie 2005) obsáhle rozebírá charakteristiku území z pohledu cyklistiky. Autoři předkládaného materiálu (dále jen Studie 2007) si dovolili příslušné pasáže převzít a provést drobné aktualizace. Do r neexistovalo žádné členění Jihomoravského kraje na regiony tak, aby odráželo potřeby cyklistiky. Na problémy, které Studie 2005 řešila a které řeší předkládaný materiál v r. 2007, nelze pohlížet v rámci Jihomoravského kraje jako celku. Rozdělení na regiony pomůže lepšímu chápání celého kraje a zároveň umožní volbu odlišných lokálních strategií. Členění musí odrážet všechny následující prvky, které cyklisté různě vnímají, preferují a podle toho konají své cyklistické cesty do zaměstnání a škol, plánují si výlety, vyjížďky včetně volby typu kol. Připomeňme kritéria, k nimž přihlížela Studie 2005 při rozdělení Jihomoravského kraje na regiony. Studie 2007 takto kritéria přebírá a rozvíjí. Pro obsáhlost dat jsou další podrobnosti k dané kapitole rozpracovány v příloze č.2 Geografické členění Jihomoravského kraje z pohledu cyklistiky 2.4 Charakteristika a definování širších dopr. souvislostí souvisejících s cyklistikou CYKLISTIKA A ŠIRŠÍ DOPAVNÍ SOUVISLOSTI, VŠEOBECNÝ KONTEXT Zatímco v předchozí kapitole byly rozebírány potřeby cyklistů jako osob, tato kapitola rozebírá objektivně existující na potřebách osob nezávislé geografické prvky, jevy a procesy v krajině. Z nich vybereme takové prvky, jevy a procesy, které jsou natolik významné, že podstatně předurčují možný rozvoj cyklistiky. Jedná se o tyto souvislosti Reliéf a cyklistická doprava Vodstvo a cyklistická doprava Lesy, zeleň a cyklistická doprava Městská sídla, městská krajina a cyklistická doprava Venkovská sídla, venkovská krajina a cyklistická doprava Rekreační potenciál krajiny a cyklistická doprava Silniční síť a cyklistická doprava Železniční síť a cyklistická doprava Pro obsáhlost dat jsou podrobnosti k jednotlivým podkapitolám rozpracovány v příloze č.3 Charakteristika a definování širších dopravních souvislostí souvisejících s cyklistickou dopravou Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 20 z 142

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 ANALYTICKÁ ČÁST Objednatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Červen 2015-1 - Obsah 1 ÚVOD... - 3-2

Více

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2008-2013 Listopad 2008 Objednatel - Liberecký kraj Zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 ANALYTICKÁ ČÁST...

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012-1 - Obsah 1 ANALYTICKÁ ČÁST... - 4-1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...- 4-1.2 ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY...- 8-1.2.1

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

PODPORA CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

PODPORA CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PODPORA CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Olomoucký kraj 2.Mikulovice Jeseník 5.Šumperk Olomoucký kraj 4. Zábřeh na Moravě 8. Kamenná - Rohle 3. Mohelnice 6. Uničov 1. Šternberk - Štarnov

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010-2015

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010-2015 Zadavatel: Statutární město Brno Magistrát města Brna www.brno.cz PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010-2015 ANALYTICKÁ ČÁST Zpracovatel: Kolektiv autorů: Mgr. Martina Pacasová, Ing. MgA. Barbora

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007 ZADAVATEL: MĚSTO HRANICE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007 Název projektu: Objednatel: Město Hranice Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odboru

Více

Financování cyklistické infrastruktury pomocí zdrojů z fondů Evropské Unie

Financování cyklistické infrastruktury pomocí zdrojů z fondů Evropské Unie České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Katedra řízení dopravních procesů a logistiky Czech Technical University in Prague Faculty of Transportation Sciences Department of Transportation

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO CYKLISTY NA ZNOJEMSKU

MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO CYKLISTY NA ZNOJEMSKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO CYKLISTY

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Akční plán a projektové fiše

Akční plán a projektové fiše AKTUALIZACE STRATEGIE MIKROREGIONU LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU SVAZEK III: AKČNÍ PLÁN Akční plán a projektové fiše Obsah Tento svazek je členěn do následujících částí: Obsah 2 Identifikační údaje 3 Úvod

Více

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje Zpracoval odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje Koncepce zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského

Více