PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI"

Transkript

1 PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Objednatel: Jihomoravský kraj Červen 2007 Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 1 z 142

2 Zpracovatelé dokumentu SUBJEKT Č.1 - CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, V. V. I. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. je veřejná výzkumná instituce. CDV, v. v. i. je zřízena za účelem provádění výzkumu, zabezpečování expertní a servisní činnosti v oblasti výzkumu pro MD a další organizační složky státu nebo územní samosprávné celky. Provádí základní, aplikovaný a průmyslový výzkum. Více informací lze nalézt na Kontakt: JAROSLAV MARTINEK, vedoucí oblasti nemotorové dopravy, koordinátor Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, tel.: , , SUBJEKT Č.2 - NADACE PARTNERSTVÍ, PROGRAM GREENWAYS Kontakt: Ing. Luboš Kala, tel: , Adresa: Údolní 33, Brno Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 15 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 170 miliónů korun už na 1900 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development. SUBJEKT Č. 3 - ADOS, ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO ING. ADOLF JEBAVÝ, Františkánská 6, Brno mobil: Projekční kancelář se zaměřením na podporu a rozvoj cyklistické a pěší dopravy. Zajišťuje komplexní projektovou činnost od koncepce a přípravy návrhů, přes jejich projednání, vyhotovení prováděcích projektů až po autorský dozor a zajištění inženýrské činnosti. SUBJEKT Č. 4 - KČT Kontakt: RNDr. Jan Harmata Jan Harmata v l redigoval vydávání turistických a cykloturistických map Klubu českých turistů. Za tuto dobu bylo vydáno celkem 42 titulů. V l pracoval v týmu, který připravil studii Dobudování cyklistické infrastruktury a specifických forem cyklistiky v Jihomoravském kraji. Věnuje se turistice, cykloturistice a geografii. mobil: Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 2 z 142

3 Obsah RESUMÉ ÚVOD CHARAKTERISTIKA PROJEKTU POPIS HLAVNÍCH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ PODMÍNKY A VÝSTUPY PROJEKTU PRACOVNÍ SKUPINA ANALYTICKÁ ČÁST ZÁKLADNÍ POJMY, POUŽITÉ ZKRATKY, LITERATURA Přehled a výklad základních pojmů Použité zkratky Přehled použitých zdrojů dat a pramenů, CHARAKTERISTIKA A DEFINOVÁNÍ SOUČASNÝCH POTŘEB CYKLISTICKÉ DOPRAVY CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Z POHLEDU CYKLISTIKY CHARAKTERISTIKA A DEFINOVÁNÍ ŠIRŠÍCH DOPR. SOUVISLOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S CYKLISTIKOU Cyklistika a širší dopavní souvislosti, všeobecný kontext Cyklistika a vazba na IDS (denní dojížďka, Bike and Ride) Cyklistika a vazba na IDS (cykloturistika) SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ K CYKLOSTEZKÁM A CYKLOTRASÁM Údaje k celkovému počtu cyklostezek Údaje k cyklotrasám (analýza z roku 2005) Údaje k tématickým a poznávacím cyklistickým trasám a okruhům Analýza značení cyklotras Mezinárodní a dálkové cyklotrasy NÁVRHOVÁ ČÁST SPECIFICKÉ CÍLE V ROZVOJI CYKLISTICKÉ DOPRAVY Priorita 1. Rozvoj cyklistické dopravy Priorita 2. Rozvoj cykloturistiky v kraji Priorita 3. Koordinace a partnerství SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZÁSAD ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY Hlavní oblasti, kde by se měla soustředit podpora kraje Zásady vedení bezpečných cyklistických komunikací v krajině PRIORITNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY V ÚZEMÍ Prioritní návrh řešení cyklistické dopravy Prioritní návrh řešení páteřních mezinárodních cyklokoridorů Prioritní návrh řešení krajských cyklokoridorů POSOUZENÍ A NÁVRH UZLOVÝCH BODŮ NÁVRH BEZPEČNÝCH CYKLOKORIDORŮ PRO RODINY S DĚTMI, SPECIÁLNÍCH CYKLOSTEZEK PRO VOZÍČKÁŘE A PRO IN-LINE BRUSLAŘE NÁVRH NA ROZVOJ DOPLŇKOVÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY KOMPETENCE A ÚLOHA OBCÍ A KRAJE PŘI VÝSTAVBĚ CYKLOSTEZEK PROJEKTOVÁ ČÁST SOUHRNNÝ PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KRAJE ROP NUTS II Jihovýchod SFDI: Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 3 z 142

4 4.1.3 Navrhovaný dotační program: Výstavba a opravy cyklostezek (od r. 2008) PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MODELOVÉ PŘÍKLADY Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek Cyklistická doprava, novostavby a rekonstrukce komunikací, které patří kraji Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek Podpora cyklistické dopravy prostřednictvím víceúčelových komunikací Podpora projektové přípravy sítě dálkových cyklotras na území kraje Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek na dálkových cyklotrasách Drážní stezky (Greenways) na rušených železnicích Cyklobusy Příklady sčítání cyklistů (směr Břeclav Poštorná) PROCESNÍ ČÁST ZŘÍZENÍ CYKLOKOORDINÁTORA NA ÚZEMÍ KRAJE SYSTÉM FINANCOVÁNÍ BUDOVÁNÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS SYSTÉM BUDOVÁNÍ PÁTEŘNÍ SÍTĚ MEZINÁRODNÍCH CYKLOKORIDORŮ A KOORDINACE ROZVOJE KRAJSKÝCH CYKLOKORIDORŮ Obecně o vlastnictví a správě cyklotras (současná právní úprava) Mezinárodní cyklokoridory Krajské cyklokoridory: SYSTÉM PROJEDNÁVÁNÍ A SPRÁVCOVSTVÍ ZNAČENÍ Tématické a číselné cyklotrasy PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č.1 CHARAKTERISTIKA A DEFINOVÁNÍ SOUČASNÝCH POTŘEB CYKLISTICKÉ DOPRAVY Při dojížďce do zaměstnání Definování současných potřeb cyklistické dopravy při dojížďce do školy Při dojížďce na nákupy, za službami, do úřadu apod Při rekreačních a poznávacích jednodenních jízdách Pro jízdy rodin s dětmi Definování současných potřeb MTB a extrémních terénních jezdců Při dálkových, vícedenních a etapových jízdách Na přepravu, úschovu, servis a půjčování kol Aktivity příbuzných cyklistické dopravě - doprava na in-line bruslích, vozíčkáři, na koních, doprava pěší Definování současných potřeb cyklistů jako celku PŘÍLOHA Č.2 - GEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Z POHLEDU CYKLISTIKY Geomorfologické členění Vodstvo Podnebí Lesy Sídla Turistické a rekreační atraktivity a pamětihodnosti PŘÍLOHA Č.3 - CHARAKTERISTIKA A DEFINOVÁNÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ Reliéf a cyklistická doprava Vodstvo a cyklistická doprava Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 4 z 142

5 6.3.3 Lesy, zeleň a cyklistická doprava Městská sídla, městská krajina a cyklistická doprava Venkovská sídla, venkovská krajina a cyklistická doprava Rekreační potenciál krajiny a cyklistická doprava Silniční síť a cyklistická doprava Železniční síť a cyklistická doprava PŘÍLOHA Č.4 - PŘEHLED KILOMETRŮ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY PODLE OBCÍ PŘÍLOHA Č.5 DETAILY K SVRATECKÉ A SVITAVSKÉ CYKLOTRASE V BRNĚ Popis stávajích cyklotras Analýza kolizních míst Stavby realizavované (2005, 2007) Stavby zahrnuté do investičního plánu města Návrh opatření na síti cyklotras PŘÍLOHA Č.6 DETAILY K CYKLOSTEZCE BRNO - WIEN PŘÍLOHA Č.7 - CYKLOSTEZKY PLÁNOVANÉ (UR, SP) PŘÍLOHA Č.8- CYKLOSTEZKY PLÁNOVANÉ (VÝHLED, NÁMĚT), PODKLADY Z DOTAZNÍKU PŘÍLOHA Č.9 - CYKLOSTEZKY PLÁNOVANÉ (VÝHLED), PODKLADY Z JM KRAJE PŘÍLOHA Č.10 DOPROVODNÁ CYKLOTURISTICKÁ INFRASTRUKTURA (VÝHLED) PŘÍLOHA Č.11 DOTACE Z POV (2007) Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 5 z 142

6 Resumé Úvodem Na konferenci Cykloturistiky v JMK v měsíci červenci 2006 byla konstatována nutnost zpracování koncepčního materiálu rozvoje cykloturistiky na území Jihomoravského kraje s vazbou na sousední kraje a příhraniční oblasti. Z tohoto důvodu byl zpracován tento materiál Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji. Cílem materiálu je definování toho, co je na území Jihomoravského kraje realizováno a co je potřeba v oblasti rozvoje cykloturistiky ještě udělat. Definuje systém přípravy realizačních projektů z fondů EU, jejich financování, budování a následnou správu. Výsledný dokument má sloužit pro komunikaci, obcím, svazkům obcí, místním akčním skupinám, ostatním subjektům a Jihomoravskému kraji pro potřeby souhrnného pohledu na problematiku rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky a potřebu koordinace rozvoje cykloturistiky na svém území v rámci kraje i v návaznosti na okolní kraje (např. monitoring, systém správy a financování rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji). V samotném úvodu je ale nutné zdůraznit, že čtyři opatření jsou pro rozvoj cyklistické dopravy na území Jihomoravského kraje klíčové: 1. Zasadit se o politickou podporu ze strany JMK. 2. Ustanovit cyklokoordinátora na území kraje. 3. Vytvořit nový dotační titul pro podporu cyklistiky, či přímo finančně podpořit vybrané úseky.cyklistických stezek 4. Zasadit se o rozvoj páteřních sítě mezinárodních cyklokoridorů a koordinovat rozvoj krajských cyklokoridorů 1. Politická podpora ze strany JMK Kraj může schválením tohoto dokumentu na politické úrovni vytvořit základní předpoklad pro rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky na území Jihomoravského kraje. Je nutno ale podtrhnout, že bez celkové politické podpory, zejména oblasti regionálního rozvoje a dopravy by daný materiál pozbyl významu. Právě politická podpora může jen rozhodnout o realizaci dvou níže uvedených opatření. 2. Role cyklokoordinátora na území kraje Pro Jihomoravský kraj byla navržena doporučení a cíle, která vycházejí ze současné úrovně poznání o řešení cyklistické dopravy v území a umožní, ve spolupráci se všemi zainteresovanými složkami, postupně naplňovat jednotlivé konkrétní návrhy řešení. Koordinaci daných opatření by měl na starosti daný cyklokoordinátor, který by měl na starosti koordinaci plnění priorit, cílů a opatření (viz. níže uvedený seznam). Každopádně jeho prioritou by mělo být koordinace činností kolem mezinárodních a krajských cyklokoridorů (viz. kapitoly a ). V tomto kontextu doporučujeme, aby daný pracovník pracoval na odboru regionálního rozvoje, v těsné spolupráci s odborem dopravy. Cyklokoordinátor by měl také na starosti implementaci navrhovaného dotačního programu. Rovněž doporučuje exkurzi za cyklokoordinátorem Středočeského kraje (viz.kapitola ), který danou činnost realizuje na svém území tel ). Konzultace s daným pracovníkem může pomoci zástupcům Jihomoravského kraje lépe se seznámit s rozsahem činnosti v této oblasti. Souhrnný rozsah činnosti cyklokoordinátora je pak definován následovně: Priorita 1. Rozvoj cyklistické dopravy Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 6 z 142

7 CÍL 1.1. Podpora budování cyklostezek Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek Realizovat opatření ve prospěch cyklistiky v rámci novostaveb a rekonstrukcích pozemních komunikacích, které patří kraji Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek Využívat víceúčelových komunikací ve prospěch cyklistiky CÍL 1.2. Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému Podpora vzniku BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS Priorita 2. Rozvoj cykloturistiky v kraji CÍL 2.1. Komplexní prezentace cykloturistiky Zajištění souhrnné prezentace kraje v oblasti cykloturistiky. CÍL 2.2. Podpora prioritní sítě dálkových cyklotras na území kraje Podpora projektové přípravy páteřní sítě dálkových cyklotras (cyklokoridory) na území kraje Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek na dálkových cyklotrasách CÍL 2.3. Podpora budování cyklotras a související infrastruktury Podpora aktivit jednotlivých mikroregionů v oblasti cykloturistiky Zajištění kvalitní instalace a údržby informativního značení cyklotras CÍL 2.4. Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů veřejné dopravy Priorita 3. Koordinace a partnerství Cíl 3.1 Koordinace aktivit kolem cyklistické dopravy a cykloturistiky Zpracování průzkumů, analýz, studií k rozvoji cyklistické dopravy a cyklotursitiky na území kraje Aktualizovat a doplňovat síť cyklotras a cyklostezek prostřednictvím GIS. Cíl 3.2 Poradenství a propagace Konference, semináře a školení v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky Propagační akce na podporu cyklodopravy a cykloturistiky 3. Nový dotační titul pro podporu cyklistiky, či přímá finanční podpora vybraných úseků Filosofie zřízení nového dotačního titulu vychází z prosté matematické úvahy. Roční celková průměrná alokace ROP na budování cyklostezek je, včetně vlastních zdrojů, vyčleněno cca 47 mil. Kč, což pro 7 let představuje částku 329 mil Kč. Přitom náklady na dva nejpřipravenější jihomoravské projekty (cyklostezka Brno Vídeň a cyklostezka Hodonín Veselí nad Moravou) dosahují výše téměř 300 mil. Kč. Dále bylo zjištěno, že v současné době je projekčně připraveno 28 lokalit o celkových nákladech 192 mil. Kč. Ve výhledu se pak plánuje vybudovat stezky za dalších 411 mil. Kč. A to jsou údaje, které byly jen zaslány pro zpracování tohoto programu (viz. přílohy, č ). Pro jejich finanční pokrytí (a nemusí se jednat vždy jen o výstavbu cyklostezky) jsou nyní připraveny fondy: Operační programy (strukturální fondy-erdf), Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (Regionální Rada NUTS 2 Jihovýchod) kapitola Státní fond rozvoje dopravní infrastruktury (SFDI), část cyklostezky kapitola Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika-česká republika pro období (MMR) Operační program Přeshraniční spolupráce Rakouská republika -Česká republika pro období (MMR) Další evropské zdroje financování (EAFRD). Plán rozvoje venkova a zemědělství pro léta (Mze) Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 7 z 142

8 Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje (podpora výstavby místních komunikací a úprava veřejných prostranství). Program zpracování dokumentace rozvojových projektů mikroregionů Jihomoravského kraje připravovaných na čerpání strukturálních fondů EU I přes výše uvedené možnosti je finanční pomoc nedostatečná a je nutné ji propojit s novým dotačním titulem, který by zajistil životaschopnost daného programového dokumentu a realizaci infrastrukturálních opatření. Při sestavování ročního rozpočtu Jihomoravského kraje by měla být stanovena částka pro podporu přípravy projektů a následné výstavby cyklistických stezek ve výši mil. Kč. Z daného dotačního programu by měla být financována především investiční opatření, která jsou definována v prioritách a cílech: Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek (město obec) Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek. Podpora vzniku BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS (úschovny kol na nádražích) Podpora projektové přípravy páteřní sítě mezinárodních a krajských cyklokoridorů na území kraje. Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek na mezinárodních a krajských cyklokoridorů na území kraje. Modelový příklad: Olomoucký kraj. Pro cyklistická opatření je každoročně vyčleněn rozpočet. Nejvýznamnější položkou je dotační podpora výstavby cyklostezek (2004: ,- Kč, 2005: ,- Kč, 2006: ,- Kč). Další možnosti je, že přímo do rozpočtu kraje se dostane položka pro zpracování vyhledávací studie cyklistických stezek, či příprava projektové dokumentace na budování cyklistických stezek (viz. páteřní mezinárodní cyklokoridory). Měkká opatření mohou být realizována přímo z rozpočtu kraje, či ze stávajících dotačních fondů kraje: Podpora aktivit jednotlivých mikroregionů v oblasti cykloturistiky. Zajištění kvalitní instalace a údržby informativního značení cyklotras. Zpracování průzkumů, analýz, studií k rozvoji cyklistické dopravy a cyklotursitiky na území kraje.. Aktualizovat a doplňovat síť cyklotras a cyklostezek prostřednictvím GIS. Konference, semináře a školení v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky. Propagační akce na podporu cyklodopravy a cykloturistiky. Cyklokoordinátor by měl také na starosti Implementaci navrhovaného dotačního programu by probíhala z odboru regionálního rozvoje, cyklokoordinátorem, v těsné spolupráci s odborem dopravy. 4. Zasadit se o rozvoj páteřní sítě mezinárodních cyklokoridorů a koordinovat rozvoj krajských cyklokoridorů A. Mezinárodní cyklokoridory Jejich podpora vychází ze zpracovávaného Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky V závislosti na výši finančních prostředků by prioritou kraje by pak měla být realizace těchto mezinárodních cyklokoridorů: Brno Židlochovice Hevlín (Wien) známá jako cyklostezka Brno - Videň Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 8 z 142

9 Brno Blansko Sloup Suchý (Olomouc Ostrava) známá jako Jantarová stezka Brno Tišnov (Praha) známá jako Pražská stezka (Krakow) Veselí nad Moravou Hodonín Lanžhot (Bratislava) známá jako Moravská stezka, stezka podél Baťova kanálu a nebo jako Greenways Odra Morava - Dunaj (Praha) Vratěnín Vranov nad Dyjí Hevlín Lednice (Wien) známá v úseku Praha Valtice (Wien) jako Greenways Praha - Vídeň Strážnice Velká nad Veličkou Vápenky (Český Těšín) známá jako Beskydsko Karpatská magistrála Z těchto koridorů je pak nejdále projekčně připravena již zmiňovaná cyklostezka Brno Vídeň a úsek Veselí nad Moravou Hodonín. U ostatních cyklokoridorů je třeba zahájit co nejrychleji zahájit přípravu zpracování projektové dokumentace na budování cyklistických stezek a hledat finanční zdroje na jejich realizaci. Je třeba totiž podtrhnout tu skutečnost, že dané koridory neplní jen funkci rekreační, ale i dopravní. Kraj má v této chvíli dvě možnosti, jakým způsobem převezme garanci nad těmito cyklokoridory: A.1. Kraj převezme koordinační a finanční záštitu nad mezinárodními koridory na území kraje Jak naznačila analýza daného strategického materiálu, tak je možné zrealizovat všechny hlavní mezinárodní cyklistické koridory jen za předpokladu, když kraj vezme nad nimi 100% garanci, tj. zajistí jejich projektovou přípravu a jejich výstavbu s využitím evropských peněz (zvláště těch úseků, kde malé obce nemají žádná finance ani zájem o realizaci daných úseků). Nicméně spoluúčast měst a obcí se předpokládá i v tomto případě. Co se týče správcovství. Kraj by sice nemohl být vlastníkem jednotlivých dílčích úseků komunikací v trase páteřních mezinárodních cyklokoridorů, ale mohl by s vlastníky uzavřít smlouvu o údržbě daných komunikací. Tímto způsobem by byla zajištěna garance kvality daných koridorů v celé délce. Modelový příklad: Středočeský a Ústecký kraj Hlavní formu podpory představuje pořizování vyhledávacích studií pro rozsáhlé úseky nebo přímo projektových dokumentací až do fáze územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení. Jedná se buď o projekty, kde je zadavatelem zakázky kraj, který zde financuje celých 100% částky. Příprava a znění výzvy probíhá ve spolupráci s jednotlivými obcemi, sdruženími obcí či organizacemi CR. V roce 2007 vyčlenil například ze svého rozpočtu na projektovou přípravu Vltavské stezky (severní část) 1,5 mil. Kč. Kraj uvažuje i o správcovství těchto koridorů. Podobně se situace vyvíjí i v Ústeckém kraji. Nyní byla dokončena Marketingová studie cykloturistických tras v Ústeckém kraji a následně kraj převezme záštitu nad projektovou přípravou Labské stezky, cyklostezky Ohře a Ploučnice. A.2. Kraj bude podporovat cyklokoridory pouze formou dotací, garantem budou mikroregiony, sdružení obcí nebo samostatné obce V tomto případě kraj bude podporovat jen ty úseky cyklokoridorů, které jsou realizovány ze strany měst a mikroregionů. Harmonogram prací v této etapě by tak byl ovlivněn prioritně stupněm připraveností jednotlivých obcí a mikroregionů (jinými slovy štěstí přeje připraveným ). Největší prioritou v daném kontextu by byla projekční připravenost na čerpání z evropských fondů. Co se týče správcovství, každý vlastník (obec, mikroregion, lesy ČR a další) by zodpovídal za svůj úsek samostatně. Kraj by na to jen přispíval. Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 9 z 142

10 Modelový příklad: Cyklostezka Ohře a Karlovarský kraj Finanční podpora budování cyklistické infrastruktury je uskutečňována v několika oblastech. Z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje je v rámci dotačního titulu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji poskytována podpora obcím a mikroregionům. Podporovány jsou zejména aktivity vedoucí k vypracování studií, rozvojových dokumentů a projektových dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení, projektové dokumentace pro značení tras, budování nových cyklistických komunikací a doprovodné infrastruktury, budování areálů pro netradiční formy cykloturistiky neboli tzv. adrenalinové cykloprodukty. Na základě pravidel PZ č.03/2005 byly v roce 2005 a v roce 2006 poskytnuty příspěvky městům a obcím či jejich příspěvkovým organizacím ve výši 10 mil. Kč. B. Krajské cyklokoridory: O podpoře mezinárodních páteřních cyklokoridorů není pochyb, ale je třeba si definovat i krajské cyklokoridory, jejichž koordinace může rovněž přispět k posílení jak dopravní, tak k rekreační funkci v kraji. Kraj v případě těchto koridorů přejímá funkci koordinační a metodickou. Poskytuje dotace na vyhledávací studie cyklistických stezek, přípravu projektové dokumentace cyklistických stezek a na výstavbu cyklostezek. Jedná se vlastně o stejný model jako v případě mezinárodních cyklokoridorů (varianta A.2.) Navrhuje se, aby na dané cyklokoridory byly kladeny tzv. minimální požadavky, které by zahrnovaly: povrch komunikace, směrové poměry, sklonové poměry, míru separace od motorové dopravy a četnost údržby značení a povrchu. Dále se navrhuje, aby kraj měl ve správě značení těchto koridorů (včetně těch mezinárodních z minulé kapitoly), které by byly označované čísly 1 až 999. I v tomto případě je ale nutné uzavřít smlouvu se skutečným vlastníkem jednotlivých prvků značení dané cyklotrasy (více o tom pojednává kapitola. Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 10 z 142

11 Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 11 z 142

12 1 Úvod 1.1 Charakteristika projektu Na konferenci Cykloturistiky v JMK v měsíci červenci 2006 byla konstatována nutnost zpracování koncepčního materiálu rozvoje cykloturistiky na území Jihomoravského kraje s vazbou na sousední kraje a příhraniční oblasti, dokument má sloužit pro komunikaci, monitoring, systém správy a financování rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji. Byla požadována i koordinace z pozice Jihomoravského kraje ve spolupráci s obcemi, odbornými firmami a organizacemi v oblasti cykloturistiky. Cílem zhotovení zakázky je mimo jiné definování toho, co je na území Jihomoravského kraje realizováno a co je potřeba v oblasti rozvoje cykloturistiky. Materiál bude definovat systém přípravy realizačních projektů z fondů EU, jejich financování, budování a následnou správu. Dle daného účelu bude materiál pojmenován Rozvoj sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji ( dále jen koncepce ). Kraj má zpracovány následující materiály: Cyklistika v geografickém informačním systému a formy jejího dalšího rozvoje, VCRR Brno, MU Studie dobudování cyklistické infrastruktury a specifických forem cyklistiky v Jihomoravském kraji, VARS Brno, KČT, ADOS Bylo konstatováno, že studie Dobudování cyklistické infrastruktury a specifických forem cyklistiky v Jihomoravském kraji je svým rozsahem dostatečným podkladem pro další práci. Pro zpracování díla může zhotovitel využít referenční mapové podklady z datového skladu GIS kraje a studií, které mu budou na základě předávacího protokolu a po dohodě se zadavatelem bezplatně poskytnuty na dobu určitou. Využití podkladů bude buď formou zřízení webové mapové služby (WMS) s umožněným přístupem nebo přímým poskytnutím vybraných souborů. 1.2 Popis hlavních požadovaných činností podmínky a výstupy projektu 1. Koncepce bude sloužit obcím, svazkům obcí, místním akčním skupinám, ostatním subjektům a Jihomoravskému kraji pro potřeby souhrnného pohledu na problematiku rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky a potřebu koordinace rozvoje cykloturistiky na svém území v rámci kraje i v návaznosti na okolní kraje. 2. Koncepce bude vypracována tak, aby její jednotlivé části mohly posloužit obcím jako podklad pro zpracování územně plánovací dokumentace a konkrétní realizaci sítě cyklostezek. 3. Výstupem bude dokument zabývající se koncepcí rozvoje cyklistické dopravy na území kraje, obsahující analytickou část a část návrhovou. 4. Předpokladem je, že dokument bude odděleně rozlišovat a také navrhovat opatření pro cyklodopravu, jakožto rovnocenného prostředku pro dopravní obsluhu území, a cykloturistiku v kraji, případně v příslušných případech zohlední obě kategorie dohromady. 5. Shromáždění co nejpřesnějších informací o síti stávajících i plánovaných cyklotrasách a cyklostezkách v kraji, jejich klasifikace dle významu a funkce a dle kvality (s ohledem na možnosti in-line, hippostezky); přehled o problémových místech na cyklotrasách, která bude Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 12 z 142

13 zapotřebí řešit v souladu s požadavky na bezpečnost cyklistů a pěších, včetně návrhu řešení těchto míst; aplikace intenzity dopravy. 6. V rámci bezpečnosti a optimalizace vedení cyklistických tras zpracovatel může navrhnout přetrasování či úplné zrušení nevhodně situovaných tras. Specifickým výstupem díla bude zhodnocení stávajícího vedení páteřních dálkových cyklotras. 7. Vyhotovení přehledu projektových záměrů obcí v oblasti rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky ve střednědobém až dlouhodobém výhledu ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje, který ve spolupráci se zadavatelem osloví jednotlivé obce pro spolupráci v tvorbě této databáze. 8. Metodika sběru informací o záměrech na cyklotrasách proběhne dle pasportizace Centra dopravního výzkumu, která shromažďuje data o cyklotrasách a cyklostezkách na území celé ČR pro zapracování do systému GIS. 9. Návrhové části koncepce by měly v konečné fázi sloužit jako podklad pro zpracování projektů pro čerpání finančních prostředků ve vztahu k možnosti bezprostředního čerpání finančních prostředků z fondů EU v následujícím programovém období, SROP, ROP a SFDI. 10. V průběhu přípravy koncepce zpracovatel zorganizuje dle vlastních potřeb nebo potřeb zadavatele informační schůzky, kde budou přítomni zástupci dotčených subjektů (obce, sdružení obcí, odbor dopravy KRÚ, KČT apod.). 11. Základní body osnovy obsahu zpracování: 1) Vymezení charakteristiky území 2) Analýza současných potřeb cyklistické dopravy 3) Širší dopravní souvislosti 4) Řešení cyklistické dopravy v území 5) Koncepce základního systému cyklistických tras Přehodnocení a návrh uzlových bodů Páteřní trasy Přehodnocení stávajících cyklotras a cyklostezek Ponechání ve stávajícím stavu Úprava stávajících komunikací 6) Stanovení potenciálních tras 7) Návrh nových cyklostezek 8) Budování nových cyklostezek 9) Zpracování prioritních koridorů v JMK s návazností na ostatní kraje 10) Vytipování bezpečných cyklokoridorů pro rodiny s dětmi, handicapované atd. 11) Značení, návrh značení okruhů 12) Doplňková infrastruktura 13) Správa cyklistických tras 14) Údržba cyklistických tras zmapovaní stávajících a plánovaných projektu cyklostezek obci a mikroregionů JMK, včetně finanční náročnosti staveb a vztahu k dopravě a turistice. 15) Koncepce rozvoje intermodality (kolo x vlak x bus, resp. kolo x IDS) 16) Systém financování, 17) Návrh finanční podpory budování cyklotras a cyklostezek ze strany JMK zohledňující rozdělení cyklotras a cyklostezek v JMK do skupin dle priority 18) Možnosti financování Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 13 z 142

14 19) Způsob projednávání 20) Strategické cíle v rozvoji cyklistické dopravy Hlavní zásady rozvoje cyklistické dopravy Úloha kraje v podpoře rozvoje cyklistické dopravy Úloha města obcí a mikroregionů Úloha ostatních organizací 12. Koncepce bude zpracována v souladu s následujícími programovými dokumenty: Národní strategie cyklistické dopravy. Regionální operační program pro NUTS II. Program rozvoje Jihomoravského kraje. Generel dopravy Jihomoravského kraje. Strategie cestovního ruchu. Strategie hospodářství Jihomoravského kraje. Platná legislativa v ČR 13. Aktualizovaný mapový výstup koncepce (papírová i elektronická podoba) zahrnující výše uvedené náležitosti. 1.3 Pracovní skupina Za účelem konzultace se zhotovitelem k jednotlivým částem Programu byla vytvořena pracovní skupina, která bude sestavena ze zástupců: a) Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru regionálního rozvoje, odboru dopravy, odboru územního plánu a stavebního řádu, b) zástupce zhotovitele, c) municipalit a mikroregionů, které jsou aktivní v rozvoji cyklistiky. Složení pracovní skupiny: Příjmení, Jméno, Organizace Telefon Zpracovatel Ing. Jaroslav Martínek RNDr. Jan Harmata Ing. Adolf Jebavý Ing. Luboš Kala CDV KČT ADOS NADACE PARTNERSTVÍ Člen rady JMK Ing. Jaroslav Pospíšil Odbor dopravy Ing. Josef Machala Ing. Michal Franek Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing.arch. Hamrlová Odbor regionálního rozvoje Ing. Minařík Ivo Ing. Fišer Pavel Ing. Keprt Jaroslav JMK JMK JMK JMK Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 14 z 142

15 Ing. Šamánková Zdenka Magistrát města Brna, OÚPR, dopravní urbanista Bc. Jiří Dospíšil město Tišnov Ing. Buchta Petr město Vyškov Ing. Šrámek Libor Cyklistická stezka-vídeń,dso Ing. Havíř František, město Rousínov starosta Anna Čárková Kyjovsko Juráňová Patrícia Mikroregion Hodonínsko Mgr. Musil Miloš město Oslavany Místostarosta Mgr. Vít Hrdoušek Mikroregion Strážnicko RNDr. Jan Kos Čížov, Národní park Podyjí Ing. Petr Lux Boskovice místopředseda klubu KČT Boskovice Bohuslav Kuda, město Letovice místostarosta Jan Daniel, starosta Višňové, Mikroregion Daníž Jan Blažíček, Město Znojmo místostarosta Ing. Jiří Pšurný, starosta Velká nad Veličkou Marcela Effenbergerová Mikriregion Mikulovsko Čestmír Vala předseda sdruženi Greenways Praha Viden, Znojemsko Mgr. Josef Hasník Dolní Dunajovice starosta Ing. Dalibor Novák Město Hodonín Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 15 z 142

16 2 Analytická část 2.1 Základní pojmy, použité zkratky, literatura PŘEHLED A VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ Prvních osm bodů vychází z Technických podmínek 179 Navrhování komunikací pro cyklisty (1) Komunikace pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část, na které není zakázán provoz cyklistů. (2) Cyklistická trasa je pozemní komunikace pro cyklisty upravena (dopravním značením případně i stavebně) pro provoz cyklistů v označeném směru. (3) Jízdní pruh pro cyklisty (někdy též pruh pro cyklisty) je část pozemní komunikace určena pro jeden jízdní proud cyklistů jedoucích za sebou. (4) Pás pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část, která je složena z jízdních pruhů pro cyklisty. (5) Pruh/pás pro chodce je část pozemní komunikace určena pro provoz chodců. (6) Společný pás pro provoz cyklistů a chodců je pozemní komunikace nebo její část určena pro společný provoz chodců a cyklistů. (7) Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část určena pro provoz cyklistů. Označuje se dopravní značkou č. C 8a Stezka pro cyklisty. (8) Stezka pro chodce a cyklisty je pozemní komunikace nebo její část určena pro provoz chodců a cyklistů. Označuje se: a) v případě společného pasu pro provoz chodců a cyklistů dopravní značkou č. C 9a Stezka pro chodce a cyklisty", b) v případě odděleného pruhu/pasu pro chodce a pruhu/pasu pro cyklisty dopravní značkou č. C 10a Stezka pro chodce a cyklisty, Další názvosloví bylo vytvořeny pro potřeby tohoto materiálu: (9) Bezpečná cyklotrasa - s minimálním kontaktem motorové a nemotorové dopravy. (10) Dálková cyklotrasa k jejímu absolvování na kole je třeba pro netrénovanou osobu obvykle celodenního nebo vícedenního úsilí. (11) Mezinárodní/krajský cyklistický koridor je pruh území různé šířky, v němž bude v územní dokumentaci zakreslena definitivní schválená trasa krajské stezky. Koridor spojuje podél přímky nebo křivky dvě či více míst. (12) Páteřní krajská stezka je bezpečná cyklistická komunikace dálkového charakteru. (13) Zelené stezky/greenways jsou stezky a koridory přinášející současně užitek životnímu prostředí a kvalitě života lidem v okolí. Jsou společným prostorem pro přírodu a nemotorovou dopravu ve městech i krajině. Využívají částečně nebo úplně nevyužívané dopravní linie, jako jsou opuštěné železnice, obslužné cesty podél kanálů a řek, lesní cesty, málo frekventované tiché silnice, poutní cesty a podobně. Tyto cesty jsou často základem pro další rozvoj území. Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 16 z 142

17 2.1.2 POUŽITÉ ZKRATKY ČD - České dráhy, a.s. ČR - Česká republika EU - Evropská unie CHKO - chráněná krajinná oblast KČT - Klub českých turistů MD - Ministerstvo dopravy JMK - Jihomoravský kraj MZe - Ministerstvo zemědělství NP - Národní park NPP - národní přírodní památka NPR - národní přírodní rezervace OP - ochranné pásmo ORP - obec s rozšířenou působností PPK - přírodní park PL - Polská republika PP - přírodní památka PR - přírodní rezervace SO - správní oblast SR - Slovenská republika ÚSES - územní systém ekologické stability VKP - významný krajinný prvek PŘEHLED POUŽITÝCH ZDROJŮ DAT A PRAMENŮ, [1] MARTINEK, J. 21 Pilířů cyklistické infrastruktury, 2007, ISBN [2] KOHLOVÁ B.,FOLTÝNOVÁ H.: Do physical factors matter when choosing means of transport., Conference Proceedings from the European Transport Conference 2005, ISSN: [3] ČARSKÝ J., Survey of cyclist infrastructure users priorities, Silniční obzor 2005, str [4] ČARSKÝ J., Cyclists and stand-by passengers at city transport stops mutual conflicts, Silniční obzor 2005, str [5] ČARSKÝ J., Instalment of passenger and cyclist paths with a compound traffic criteria, Silniční obzor 2005, str [6] MARTINEK J. National strategy for the developmenet of bicycle transportation in the Czech republic, Doprava, ISSN: , číslo svazku 47., číslo periodika v rámci svazku 06, strany [7] MARTINEK J. National strategy for the developmenet of bicycle transportation in the Czech republic - Objectives, reality, prospectives, ISBN: (37 stran) [8] Cycling infrastructure design and urban public space, Arantxa Julien, 2003 [9] Policy, Planning and Design for Walking and Cycling: Consultation draft, Local Transport Note, 2004 [10] Cycle-Friendly Infrastructure Guidelines for Planning and Design, Cycle network and route planning guide New Zealand, 2004 [11] Sign up for the road, CROW 1996 [12] Bartoš, L. (EDIP s.r.o.): Technické podmínky TP Navrhování komunikací pro cyklisty, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 17 z 142

18 [13] Martinek, J. (CDV): Plánování cyklistické infrastruktury základní principy, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [14] Martinek, J. (CDV): Přehled plánovacích prvků cyklistické infrastruktury, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [15] Rozsypal, V. (EDIP s.r.o.): Cyklista na okružní křižovatce, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [16] Pehal, M. (Povodí Moravy): Správce vodního toku a cyklostezky, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [17] Sperat, Z. (ČVUT FS) Analýza podmínek pro cyklodpravu ve městě, zejména v křižovatkách, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [18] Bilová, M. (CDV) a kol. Využití Jednotné GIS databáze v praxi, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [19] Martinek, J. (CDV) a kol. Výzkumná zpráva Intermodalita cestujících s důrazem na propojenost mezi veřejnou a nemotorovou dopravou - souhrnné informace k začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [20] (ČD a.s.) Přeprava kol po železnici a půjčovna kol, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN [21] ČD půjčovny kol, tisková zpráva, Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, , DVD-sborník příspěvků ISBN Charakteristika a definování současných potřeb cyklistické dopravy Cyklistika a cykloturistika zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Jízda na kole umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu a současně většinou bezprostřední styk s přírodou. Kolo je téměř bezhlučný dopravní prostředek pro všechny věkové generace, neznečišťuje okolí, čímž přispívá k ozdravění životního prostředí. Mezi další výhody jízdy na kole patří jeho dostupnost pro všechny vrstvy obyvatel, k jízdě na kole člověk nepotřebuje žádné oprávnění, na kole se dostaneme tam, kde autem nikoliv, s kolem nemáte prostorové problémy zaparkovat, dopravní zácpu můžete rychle vyřešit převedením kola na jinou komunikaci, na kole jedete od domu až do práce,školy, na úřad, provoz kola má minimální finanční nároky na vaši peněženku, aj. Základní rozdělení jízdy na kole je možné uvést jako: jízda za prací, zaměstnáním, do školy, při této jízdě jsou využívány nejkratší trasy s pokud možno kvalitním povrchem. Výsledkem je opakující se projížděná trasa v pracovní dny, v krátkém časovém úseku. Významným prvkem je zde bezpečnost cyklisty. Tento pohyb však v současnosti je většinou v plném silničním provozu a to i na komunikacích s vysokou intenzitou motorového provozu, kde o bezpečnosti cyklisty lze s úspěchem pochybovat, ideální stav, oddělená cyklistická doprava na cyklostezce (tj. cyklistický pás, vedený jako samostatná pozemní komunikace), cyklopruhu (tj. část pozemní komunikace, určená pro jeden jízdní proud cyklistů. Tento pruh je veden po komunikaci společně s ostatní dopravou, ale minimálně Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 18 z 142

19 ve vodorovně odděleném jízdním pruhu, v části chodníku nebo vozovky) a cyklopásu (tj. pozemní komunikace nebo její část, která je složena z více cyklistických pruhů. Cyklistický pás může být jednosměrný nebo obousměrný), rekreační, turistická, která ponejvíce využívá cykloturistické trasy, vyznačené na silnicích s nižší intenzitou provozu, na místních, lesních a polních komunikacích, tyto vedou z města do vesnice, podél hradů, zámků a jeskyň, přibližují zajímavé přírodní výtvory. Významným prvkem je zde poznání, relaxace a to, že člověk pohybem vlastními silami dělá něco pro své zdraví, kategorie sportovní, mající svá zvláštní specifika (zvláštní podmínky, uzavřené tratě a okruhy, atd.) a sportovně-rekreační, která umožňuje na vybraných trasách, drahách a v areálech věnovat se další formě tzv. adrenalinových aktivit, což umožní odreagování bez vedlejších následků, pochopitelně při respektování zásad bezpečnosti. Tato kategorie není touto prací řešena. Aby bylo možné pochopit blíže danou problematiku, byla vytvořena podrobná příloha č.1, ve které jsou systematicky a detailně rozebrány potřeby cyklistické dopravy dle jednotlivých dílčích problémů se zvláštním zřetelem na Jihomoravský kraj. U většiny kapitol je také rámcově analyzováno, jak by se potřeby cyklistů měly naplňovat. Nejprve se analyzují potřeby cyklistiky jako odvětví dopravy (dojížďka do zaměstnání, do škol, na nákupy, za službami, do úřadu, ). Této problematice jsou věnovány kapitoly v tomto kontextu pak uvádíme přehled 10 měst, ve kterých je největší podíl cyklistické dopravy na celkové dělbě přepravní práce. Podíl cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce, Jihomoravský kraj TOP10 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Břeclav Strážnice Dubňany Veselí nad Moravou Hodonín Ivančice Bučovice Slavkov u Brna Kyjov Hustopeče Zdroj: podklady Českého statistického úřadu, který zabezpečoval, organizoval, řídil a koordinoval Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (SLDB 2001) Kapitoly , , , lze charakterizovat společným označením potřeby cyklistiky jako turistiky a sportu (jednodenní rekreační a poznávací jízdy, jízdy rodin s dětmi, jezdci MTB a extrémní terénní jezdci, dálkové a etapové jízdy). Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 19 z 142

20 Kapitoly a lze označit jako definování technických potřeb cyklistiky (přeprava, úschova, servis a půjčování kol) a definování potřeb příbuzných aktivit (doprava pěší, na in-line bruslích, na koních, vozíčkáři). Kapitola je shrnutím potřeb cyklistiky v Jihomoravském kraji a stručným definováním řešení. 2.3 Charakteristika území z pohledu cyklistiky Materiál z roku 2005 nazvaný Studie dobudování cyklistické infrastruktury a specifických forem cyklistiky v Jihomoravském kraji (dále jen Studie 2005) obsáhle rozebírá charakteristiku území z pohledu cyklistiky. Autoři předkládaného materiálu (dále jen Studie 2007) si dovolili příslušné pasáže převzít a provést drobné aktualizace. Do r neexistovalo žádné členění Jihomoravského kraje na regiony tak, aby odráželo potřeby cyklistiky. Na problémy, které Studie 2005 řešila a které řeší předkládaný materiál v r. 2007, nelze pohlížet v rámci Jihomoravského kraje jako celku. Rozdělení na regiony pomůže lepšímu chápání celého kraje a zároveň umožní volbu odlišných lokálních strategií. Členění musí odrážet všechny následující prvky, které cyklisté různě vnímají, preferují a podle toho konají své cyklistické cesty do zaměstnání a škol, plánují si výlety, vyjížďky včetně volby typu kol. Připomeňme kritéria, k nimž přihlížela Studie 2005 při rozdělení Jihomoravského kraje na regiony. Studie 2007 takto kritéria přebírá a rozvíjí. Pro obsáhlost dat jsou další podrobnosti k dané kapitole rozpracovány v příloze č.2 Geografické členění Jihomoravského kraje z pohledu cyklistiky 2.4 Charakteristika a definování širších dopr. souvislostí souvisejících s cyklistikou CYKLISTIKA A ŠIRŠÍ DOPAVNÍ SOUVISLOSTI, VŠEOBECNÝ KONTEXT Zatímco v předchozí kapitole byly rozebírány potřeby cyklistů jako osob, tato kapitola rozebírá objektivně existující na potřebách osob nezávislé geografické prvky, jevy a procesy v krajině. Z nich vybereme takové prvky, jevy a procesy, které jsou natolik významné, že podstatně předurčují možný rozvoj cyklistiky. Jedná se o tyto souvislosti Reliéf a cyklistická doprava Vodstvo a cyklistická doprava Lesy, zeleň a cyklistická doprava Městská sídla, městská krajina a cyklistická doprava Venkovská sídla, venkovská krajina a cyklistická doprava Rekreační potenciál krajiny a cyklistická doprava Silniční síť a cyklistická doprava Železniční síť a cyklistická doprava Pro obsáhlost dat jsou podrobnosti k jednotlivým podkapitolám rozpracovány v příloze č.3 Charakteristika a definování širších dopravních souvislostí souvisejících s cyklistickou dopravou Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 20 z 142

KRAJSKÉ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY BEZPEČNĚJI! (MD, 1.4.2008)

KRAJSKÉ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY BEZPEČNĚJI! (MD, 1.4.2008) KRAJSKÉ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY SEMINÁŘ NSZM : DOPRAVA ŠETRNĚJI A BEZPEČNĚJI! (MD, 1.4.2008) Cyklistická politika jako proces Návrhová a procesníčást st Čtyři i opatřen ení jsou pro rozvoj

Více

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY Město Bzenec 28. 29. května 2015 FOND MIKROPROJEKTŮ Aktivity projektu: 1. Brožura v kroužkové vazbě - Cykloprůvodce Jihomoravským krajem a Trenčínským samosprávným

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

D o h o d a (Memorandum)

D o h o d a (Memorandum) D o h o d a (Memorandum) o vzájemné spolupráci MD, MMR, MŽP, MZ a krajů k naplnění realizace Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR Úvod Vláda České republiky přijala usnesením vlády č. 678 ze

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8.

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8. ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo dne 27.8.2013 v 14:00 v zasedací místnosti na MD Přítomní: Václav Krumphanzl MD, odbor pozemních

Více

PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Objednatel: Jihomoravský kraj Srpen 2007 Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 1 z 149 Zpracovatelé

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

Pracovní workshop CYKLISTIKA v Plzeňském kraji. Ing. Jaroslav Martinek Národní cyklokoordinátor Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Pracovní workshop CYKLISTIKA v Plzeňském kraji. Ing. Jaroslav Martinek Národní cyklokoordinátor Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Pracovní workshop CYKLISTIKA v Plzeňském kraji Ing. Jaroslav Martinek Národní cyklokoordinátor Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Možnosti směřování kraje Každému kraji, který chce podporovat cyklistickou

Více

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 2023. Seminář 28.5. 2015

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 2023. Seminář 28.5. 2015 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 2023 Seminář 28.5. 2015 V roce 2007 byly stanoveny čtyři opatření, které byly definovány jako klíčové pro rozvoj cyklistické dopravy na

Více

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~ Tisková zpráva Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

FINANCE. 1. Obecné teze. Více: http://www.cyklostrategie.cz/strategie/info-finance/

FINANCE. 1. Obecné teze. Více: http://www.cyklostrategie.cz/strategie/info-finance/ FINANCE Více: http://www.cyklostrategie.cz/strategie/info-finance/ 1. Obecné teze Celková koncepce Dostupné finanční zdroje využít efektivně, využít synergie s dalšími projekty a partnery, využít všech

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík Konference INTERREG IIIA AT CZ Zámek Mikulov 10.12. 2007 Ing. Ivo Minařík Zaměření prezentace Výsledky čerpání v období 2004-2006 v rámci JMK Plány pro období 2007-2013 Cíl IIIA ČR Rakousko Základní cíl

Více

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY; 1. NÁVRH OPATŘENÍ PRO PODPORU CYKLISTIKY 2. FINANCE 3. MODEOVÉ PŘÍKLADY

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY; 1. NÁVRH OPATŘENÍ PRO PODPORU CYKLISTIKY 2. FINANCE 3. MODEOVÉ PŘÍKLADY PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY; 1. NÁVRH OPATŘENÍ PRO PODPORU CYKLISTIKY 2. FINANCE 3. MODEOVÉ PŘÍKLADY pracovní podklad pro území NUTS II Jihozápad Říjen 2007 Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 1 z 49

Více

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Objednatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Červen 2015-1 - Obsah 1

Více

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu září 2015 AKTUALIZACE STRATEGICKÉ VIZE

Více

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 1. Sloup Blansko Bílovice - Brno: Trasa č. 5 Jantarová stezka v krajině severně od Brna vede nejprve údolím Svitavy, poté Moravským krasem

Více

Cyklokonference Plzeň. 28.června

Cyklokonference Plzeň. 28.června Cyklokonference Plzeň 28.června 2010 Nadace Jihočeské cyklostezky Zřizovatelé: - Jihočeský kraj - Jihočeská centrála cestovního ruchu - ČSAD JIHOTRANS a.s. - 24 jihočeských měst a obcí Nadace Jihočeské

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI DESIGN OF THE ROUTES FOR CYCLISTS IN MLADÁ BOLESLAV Ing. Vladislav Rozsypal, EDIP s.r.o. ABSTRACT Company EDIP s.r.o. proposed in the years 2005 and

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky Aktualizace portálu Cykloturistika jižní Moravy Vytvoření systému

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

IS 21d Konec cyklistické trasy. E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen. E 12c Povolený směr jízdy cyklistů. V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty

IS 21d Konec cyklistické trasy. E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen. E 12c Povolený směr jízdy cyklistů. V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty 13 Přílohy IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo IS 21d Konec cyklistické trasy E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen E 12c Povolený směr jízdy cyklistů V 8b Přejezd pro cyklisty

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

A. Průvodní zpráva Břeclav Generel cyklistické dopravy. A. Průvodní zpráva. BŘECLAV Generel cyklistické dopravy

A. Průvodní zpráva Břeclav Generel cyklistické dopravy. A. Průvodní zpráva. BŘECLAV Generel cyklistické dopravy A. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název: BŘECLAV Generel cyklistické dopravy Místo: Břeclav, Poštorná, Charvátská nová ves Stupeň dokumentace: Studie Objednatel: Město Břeclav Zpracovatel: ViaDesigne,

Více

Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020

Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020 Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020 Ing. Jaroslav Martinek, CDV Jaroslav.martinek@cdv.cz +420 602 503 617 www.centralmeetbike.eu

Více

Dálkové trasy v ČR. národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice

Dálkové trasy v ČR. národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice Dálkové trasy v ČR národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice Daniel Mourek Datum 2.6.2011 Evropský trh cykloturistiky Odhad - 54 mld. EUR (domácí i zahraniční cesty) a 25,6 mld cykloturistických cest

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje. Mikulov 2.11. 2010

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje. Mikulov 2.11. 2010 Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Mikulov 2.11. 2010 Hlavní aktivity projektu Vytvoření systému aktualizace dat pro webovou aplikaci a propagační materiály: Prosinec 2009 uzavřena Smlouva o sběru

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA SRPEN 2010 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek na území JMK (08/2010)...3

Více

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Baťův kanál Informační centrum, Zámecká 2, Veselí nad Moravou www.batacanal.cz Mail: abk@batacanal.cz Tel.: 420 518 325 330, Bílé Karpaty Vzdělávací a

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI Ing. Jaroslav Martinek Problémy s přípravou X vlastníků pozemků roztroušených po celém světě pozemkovou úpravou se pozemky mohou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Třeboň, 20. března 2013 www.zdravamesta.cz/js Cyklo hýbe městy aktuality, možnosti spolupráce Ing. Jaroslav Martinek, CDV Jaroslav.martinek@cdv.cz +420 602 503

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY; 1. NÁVRH OPATŘENÍ PRO PODPORU CYKLISTIKY 2. FINANCE 3. MODEOVÉ PŘÍKLADY

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY; 1. NÁVRH OPATŘENÍ PRO PODPORU CYKLISTIKY 2. FINANCE 3. MODEOVÉ PŘÍKLADY PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY; 1. NÁVRH OPATŘENÍ PRO PODPORU CYKLISTIKY 2. FINANCE 3. MODEOVÉ PŘÍKLADY pracovní podklad pro území NUTS II Moravskoslezsko Říjen 2007 Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 1

Více

ETAPIZACE UHERSKÉ HRADIŠTĚ /// GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

ETAPIZACE UHERSKÉ HRADIŠTĚ /// GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 21 MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ AKTUALIZACE GENERELU CYKLISTICKÉ DOPRAVY V UHERSKÉM HRADIŠTI OBJEDNATEL MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ MASARYKOVO NÁM. 19 686 70 UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZPRACOVATEL ING. ADOLF JEBAVÝ ADOS, ALTERNATIVNÍ

Více

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY PREZENTACE Č.6 BRNO

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY PREZENTACE Č.6 BRNO GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY VE MĚSTM STĚ BRNĚ OBJEDNATEL: MAGISTRÁT T MĚSTA BRNA, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67 BRNO ZPRACOVATEL: ADOLF JEBAVÝ, ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO, ADOS, FRANTIŠKÁNSKÁ 6, BRNO TERMÍN:

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 15. ledna 2008 Hlavní východiska: Schválení ROP Střední Morava 11. prosince 2007 Schválení

Více

OSOBNÍ ÚDAJE. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI Od do 2/2011 - současnost Název a adresa Město Žlutice (Žlutice, Česká republika)

OSOBNÍ ÚDAJE. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI Od do 2/2011 - současnost Název a adresa Město Žlutice (Žlutice, Česká republika) E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T OSOBNÍ ÚDAJE Jméno Ondřej Fábera Adresa Rabštejn nad Střelou 11, 331 62 Manětín Telefon 728 215 628 E-mail arebaf.jerdno@centrum.cz Národnost Česká

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.eurovelo13.com Základní kriteria tvorby cyklotras EuroVelo min 1.000km dlouhé, min. 2 státy atraktivní a bezpečná trasa (vedená po obou stranách

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období

Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Objednatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Martinek Únor 2016-1 - Obsah 1 ÚVOD... - 3-2 STRATEGICKÁ

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Obsah: 1. Úvod 2. Stávající situace 3. Návrh opatření 4. Vyhodnocení jednotlivých záměrů 5. Závěr 6. Přílohy ČSOP Studénka únor 2016

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Kontakt: Nadace Partnerství, Krátká 26, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 816 727 E-mail: greenways@nap.cz www.greenways.cz

Kontakt: Nadace Partnerství, Krátká 26, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 816 727 E-mail: greenways@nap.cz www.greenways.cz Kontakt: Nadace Partnerství, Krátká 26, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 816 727 E-mail: greenways@nap.cz www.greenways.cz CDV, Líšeňská 33a, 636 00 Brno Tel.: +420 548 423 711 E-mail: cdv@cdv.cz www.cdv.cz

Více

Podpora cyklodopravy a cykloturistiky Kraj Vysočina. Konference Česko jede Žďár nad Sázavou

Podpora cyklodopravy a cykloturistiky Kraj Vysočina. Konference Česko jede Žďár nad Sázavou Podpora cyklodopravy a cykloturistiky Kraj Vysočina Konference Česko jede Žďár nad Sázavou 2. 11. 2016 1 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020 Strategie rozvoje

Více

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ 6. České dopravní fórum, Praha, 21. 9. 2011 Jak dál ve financování dopravní infrastruktury ČR? Jaroslav Martinek, CDV, Národní cyklokoordinátor Projekt Central

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA PROSINEC 2009 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek na území JMK (12/2009)...3

Více

Asociace měst pro cyklisty

Asociace měst pro cyklisty Asociace měst pro cyklisty Jaroslav Martinek O asociaci "Pojďme společně ukázat na fenomén jízdního kola, který se opět stává přirozenou součástí každodenního života. Není to jen o sportu - chytnout řidítka

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Tomáš Drobný 1. ÚVOD Cyklistika a cykloturistika představují v dnešní době rychle se rozvíjející trend a lákají stále větší počty zájemců, ať už

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září do 30. listopadu 2010 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Drážní stezky v ČR. Aktivity Nadace Partnerství

Drážní stezky v ČR. Aktivity Nadace Partnerství Drážní stezky v ČR Ing. Luboš Kala Nadace Partnerství Prešov, 6.3.2009 lubos.kala@nap.cz www.nadacepartnerstvi.cz Aktivity Nadace Partnerství Nadace Partnerství pomáhá nevládním organizacím, městům, obcím

Více

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů hodnotící skupina www.rrajm.cz 1 Úkoly : Vyjasnění si struktury posuzovaných projektů Jak lze obecně definovat dobrý projekt

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více