Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 KAPITOLA 1: ZÁKLADY TEORIE PRÁVA A PRÁVNÍ TERMINOLOGIE Pojem právo a právní věda právo je multimediální fenomén, teorie zná různé koncepce Právo objektivní Právo subjektivní Právo kogentní nelze aplikovat odlišně od úpravy, jež je uvedena v zákoně Právo dispozitivní subjekty mohou upravit odlišně od zákonné úpravy

4 PRÁVO OBJEKTIVNÍ A SUBJEKTIVNÍ Práno objektivní - jedná se o souhrn právních norem státem uznaných a vynutitelných, jedná se o pravidla obecně závazná Právo subjektivní - jedná se o právem zaručenou možnost určitého chování právních subjektů, které zpravidla odpovídá povinnost ostatních subjektů

5 FUNKCE PRÁVA A ZNAKY PRÁVNÍHO STÁTU Nejvýznamnější funkcí práva je působit na snižování neuspořádaných společenských vztahů a nastolit tak rovnováhu ve společnosti a tak chránit subjektivní zájmy lidí i společnosti jako celku Funkci práva zajišťuje právní stát, jehož znaky jsou: Zákonnost - každý je povinen zachovávat právo Právní jistota - každý má stejnou možnost seznámit se s právem a každý má jistotu, že stát bude dle práva postupovat a bude jeho práva chránit Přiměřenost práva - stát musí ve své tvorbě práva vycházet z přirozené občanské svobody

6 DEFINICE, ZNAKY A STRUKTURA PRÁVNÍ NORMY Právo tvoří systém společenských pravidel chování, jež nazýváme právními normami. Právní norma je elementární částí právního řádu, která obsahuje konkrétní pravidlo chování. Formální znaky - právní normu vydal oprávněný subjekt, přičemž publikace právní normy splňuje zákonem předepsaný způsob Materiální znaky regulativnost, závaznost, obecnost, vynutitelnost státní mocí pro případ porušení Právní norma je obecně závazné pravidlo chování, které upravuje práva a povinnosti subjektů a je vyjádřeno ve zvláštní státem uznané právní formě a jehož dodržování je zabezpečováno státním donucením. Struktura právní normy hypotéza, dispozice, sankce

7 PRÁVNÍ NORMA KOGENTNÍ A DISPOZITIVNÍ Právní norma kogentní - působí bezpodmínečně, účastníci (subjekty)se od této normy nemohou odchýlit jiným ujednáním, jinak by byl jejich právní úkon neplatný Právní norma dispozitivní - působí tzv. subsidiárně, tedy pro případ, že si účastníci nesjednali něco jiného, což by mělo před touto právní normou přednost

8 PRVKY A PŮSOBNOST PRÁVNÍ NORMY Subjekt - adresát, kterému je právní norma určena a ukládá mu povinnosti či zaručuje práva Objekt - předmět, který je právní normou dotčen Obsah - jednotlivá oprávnění a povinnosti Působnost právní normy dělíme na prostorovou, časovou, věcnou a osobní

9 SYSTÉM PRÁVA A PRÁVNÍ ODVĚTVÍ V systému práva rozlišujeme právní normy hmotněprávní a procesní Hmotněprávní normy - určují, jaká práva a povinnosti mají jejich adresáti jako účastníci právních vztahů Procesní normy -upravují proceduru, jak se domoci práv či splnění povinností Hmotněprávní a procesní normy spolu úzce souvisí a navazují na sebe České právo se dělí na právo soukromé a veřejné Soukromé právo v něm mají subjekty rovné postavení Veřejné právo jeden subjekt je nadřízen druhému Do právních odvětví se právo třídí dle hmotného práva ústavní právo, trestní právo, občanské právo atd.

10 SUBJEKTY PRÁVA Obecně se subjekty práva dělí na subjekty právotvorné (stát, kraje a obce) adresáty právních norem, kterým jsou právní normy určeny (fyzické osoby, právnické osoby, stát) Fyzické osoby - lidé, kteří jsou subjekty práva od svého narození až do smrti, každý je způsobilý mít práva Právnické osoby uměle vytvořené subjekty, za které jednají fyzické osoby (jednotlivé společnosti) Stát stát vytváří normy a musí dle nich také rozhodovat

11 OBSAH, FORMA A PŘEDMĚT PRÁVA Obsah práva je jazykový výraz, tedy jazykové vyjádření právního řádu určitého státu a určuje tak práva a povinnosti subjektů. Právo musí být sděleno vždy v určité formě, která se nazývá pramenem práva. Dle formy se právo dělí na psané a nepsané. Předmětem práva je lidské chování, které je aktivní či pasivní.

12 PRÁVO PSANÉ A NEPSANÉ právo psané (lex scripta) je vytvářeno formou psaných právních předpisů zpravidla publikovaných ve sbírkách zákonů apod., právo psané je typické pro kontinentální právní systém právo nepsané (lex non scripta) právo vytvářené zejména soudním rozhodováním či právo obyčejové (zvykové), právo nepsané je typické pro angloamerický právní systém

13 PRAMENY PRÁVA Prameny práva jsou vyjádřením práva v určité formě, aby byly srozumitelné a určité. Jedná se o smlouvy či zákony jako takové. Jsou tedy vyjádřením formy práva, proto následující dělení: Psané prameny práva prameny jsou vyjádřeny v písemné podobě, patří mezi ně zákony, smlouvy, v angloamerickém systému také rozsudky soudů (precedenty) Nepsané prameny práva (obyčejové, zvykové) zachycují právo, jež je vytvářeno spontánně společnost, obyčejové právo je svým původem starší než právo psané, jeho kořeny sahají do doby práva římského. Normativní právní akty v ČR převažující, jsou hierarchicky uspořádány Prameny práva EU ČR vázána Nálezy Ústavního soudu Ústavní soud kontroluje dodržování práv garantovaných ústavním pořádkem.

14 HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM V ČR Obecně je zakotven princip přednosti (svrchovanosti) zákona, přičemž normy nižší právní síly jsou vydávány k jeho konkretizaci a na jeho základě. Právní akty rozlišujeme dle postavení orgánu, který jej vydal: Primární právní akty, jimiž je Ústava, ústavní zákony, zákonná opatření Senátu a obecně závazné vyhlášky obecních zastupitelstev a krajů vydávané v samostatné působnosti Odvozené (sekundární) právní akty, které vydávají výkonné orgány a orgány státní správy, jedná se o vládní nařízení, vyhlášky ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, vyhlášky České národní banky a nařízení obcí a krajů v přenesené působnosti. Podle stupně právní síly je hierarchie normativních aktů následující Ústava a ústavní zákony Zákony a zákonná opatření Vládní nařízení Vyhlášky ministerstev, ústředních orgánů státní správy a ČNB Obecně závazné vyhlášky zastupitelstev Nařízení obcí a krajů

15 PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI, PRÁVNÍ JEDNÁNÍ Právní skutečnosti jsou skutečnostmi, které na základě zákona způsobují právní následky, tedy vznik, změnu či zánik práv a povinností. Podmínky stanoví právní normy. Právní skutečnosti subjektivní vznikají na základě vůle subjektu Právní skutečnosti objektivní vznikají nezávisle na vůli Na základě projevu vůle vzniká právní jednání a protiprávní jednání. Vůle psychický vztah člověka k zamýšlenému následku Projev ústní, písemný apod. Podle počtu účastníků dělíme právní jednání na jednostranné, dvoustranné a vícestranné, existují i další dělení, např. formální či neformální.

16 KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ POJMY ÚSTAVNÍHO PRÁVA Jednou z nejvýznamnějších součástí veřejného práva v české republice je právo ústavní. Ústavní právo je právní odvětví zabývající se Ústavou a jejím výkladem. Ústavní právo vymezuje povahu státu a státní moci. Předmět ústavního práva oblasti, které Ústava upravuje: Ústava české republiky upravuje organizaci a činnost státu, vztah státu ke společnosti a k jiným státům, základní práva a svobody a hodnoty a cíle státu. Ústava ČR ve vztahu k mezinárodním smlouvám předpokládá tzv. ratifikaci do práva vnitrostátního = proces speciálního začlěnění do vnitrostátního právního řádu

17 FUNKCE ÚSTAVY Ústava plní funkci právní - právní úprava, základní zákon státu a nejvyšší pramen práva České republiky funkci politickou - vyjadřuje základní politická pravidla (demokratické principy) funkci ideologickou - vyjadřuje zaměření státu a společnosti, hodnoty a cíle upravené v uvozující Preambuli funkci kulturní - vyjadřuje kulturu společnosti

18 PRAMENY ÚSTAVNÍHO PRÁVA V ČR tzv. hierarchie právních norem Soubor pramenů nejvyšší právní síly = ústavní pořádek: Ústava České republiky Listina základních práv a svobod Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávních celků Ústavní zákon o bezpečnosti republiky Ústavní zákon o referendu o přistoupení ČR k Evropské unii a o změně ústavy České republiky Ústavní zákon, jímž je zavedena přímá volba prezidenta republiky Ústavní zákony upravující státní hranice

19 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Struktura Ústavy se skládá z jednotlivých částí, jimiž je Preambule, 8 hlav a 113 článků Základní ustanovení - Ústava charakterizuje Českou republiku jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Obsahuje úpravu politického systému a jeho fungování a princip fungování politických stran, do kterých si občané volí své zástupce. Moc zákonodárná - náleží Parlamentu ČR. Moc výkonná - náleží vládě a prezidentu republiky, resp. rovněž státnímu zastupitelství, obcím a krajům. Moc soudní náleží soustavě soudů Ústava dále obsahuje úpravu pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, České národní banky a Územních samosprávních celků (obce a kraje).

20 MOC ZÁKONODÁRNÁ Moc zákonodárná náleží Parlamentu ČR Senát 81 členů, voleni na 6 let (každé 2 roky je volena třetina senátorů) dle většinového systému, věková hranice 40 let Poslanecká sněmovna 200 členů, voleni na 4 roky dle poměrného systému, věková hranice 21 let Obě komory mají svého předsedu, místopředsedy a výbory a komise Obě komory se podílí na zákonodárné činnosti, senát schvaluje zákony, které navrhuje poslanecká sněmovna

21 MOC VÝKONNÁ Výkonná moc náleží zjm. vládě a prezidentu republiky. Prezident republiky je hlavou státu, ze své funkce není nikterak odpovědný, může být stíhán pro velezradu či hrubé porušení Ústavy před Ústavním soudem. Prezident plní reprezentativní funkci. Zavedena přímá volba prezidenta na 5ti leté období, funkce se ujímá složením slibu do rukou předsedy Senátu. Ústava vymezuje pravomoci prezidenta (jmenování předsedy a členů vlády, jmenování soudců, jmenování rektorů VŠ ) Ve vymezených případech nutná tzv. kontrasignace předsedy vlády Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Kolektivní orgán - předseda, místopředseda, ministři. Vládě vyslovuje důvěru Poslanecká sněmovna, funkce se členové ujímají slibem do rukou prezidenta. Vláda má pravomoc vydávat vládní nařízení.

22 PRAVOMOCI PREZIDENTA ČR Mezi pravomoci prezidenta ČR patří: - jmenování a odvolávání předsedy vlády a členů vlády - svolání zasedání Poslanecké sněmovny - rozpuštění Poslanecké sněmovny - jmenování soudců Ústavního soudu, jeho předsedy a místopředsedů - jmenování členů bankovní rady České národní banky - udílení amnestie - sjednávání mezinárodních smluv a jejich následné ratifikace - pověřování a odvolávání zastupitelských misí ČR v zahraničí - propůjčování a udělování státních vyznamenání - jmenování rektorů vysokých škol a vysokoškolských profesorů V některých případech vyžadována tzv. kontrasignace. Pokud není úřad prezidenta obsazen, jeho pravomoci náleží předsedovi vlády.

23 MOC SOUDNÍ Ústava obsahuje výčet soudních orgánů, jež tvoří soustavu soudů Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud, Vrchní soud v Praze a v Olomouci, Krajské soudy (v Praze Městský soud) a Okresní soudy (v Praze Obvodní soudy, v Brně Městský soud) Ústavní soud extra jako orgán ochrany ústavnosti zajišťuje právní stát V právním státě garantována nezávislost soudců, kteří jsou při svém rozhodování vázáni zákony a mezinárodními smlouvami V ČR dvojinstanční princip (možnost odvolání či stížnosti) Ústavní soud především chrání základní lidská práva a svobody, ústavnost, demokracii a spravedlnost pravomoc upravena v zákoně o Ústavním soudu jde zjm. o zrušení zákona, který je v rozporu s Ústavou, rozhodování o ústavních stížnostech apod. Ústavní soud tvořen 15 soudci, funkce na 10 let, věková hranice 40 let, podmínka 10 let praxe v právnickém oboru

24 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁVA A SVOBOD Listina je součástí ústavního pořádku ČR. Je členěna na jednotlivé hlavy, které obsahují skupiny základních práv a svobod. Lidská práva a základní svobody právo na život, právo na svobodu, svoboda pohybu, ochrana soukromí, zákaz mučení apod. (vše bez diskriminace) Politická práva a svobody svoboda projevu, právo na informace, právo shromažďovací, volební právo Ekonomická práva a svobody zjm. vlastnické právo Sociální práva a svobody zjm. ochrana rodiny, spec. ochrana těhotných žen Práva etnických a národnostních menšin zjm. právo na vzdělání, rozvoj kultury, právo na informace apod. Soudní ochrana lidských práv soudní ochrana lidských práv je státem garantovaná, soudní proces a jeho pravidla obsahují jednotlivé řády

25 KAPITOLA 3: VZTAH PRÁVA VNITROSTÁTNÍHO, PRÁVA MEZINÁRODNÍHO A PRÁVA EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní právo vzniká dohodou více států, tedy na základě mezinárodních smluv. - bilaterální smlouvy - multilaterální smlouvy Všeobecná deklarace lidských práv Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Evropská sociální charta

26 PRAMENY EVROPSKÉHO PRÁVA Subjekty mezinárodního práva jsou jednotlivé státy a jiné veřejné subjekty (např. mezinárodní organizace). Evropská společenství a Evropská unie -> evropské právo je prostředkem ke sjednocení úprav jednotlivých států: - primární komunitární právo zakládající dokumenty Evropských společenství - sekundární komunitární právo právo vytvářené orgány Evropských společenství - unijní právo

27 PRIMÁRNÍ KOMUNITÁRNÍ PRÁVO Tvoří jej zakládací dokumenty Evropských společenství a jejich pozdější změny Právo vytvářené zakládajícími státy Evropské unie Přednostní postavení před ostatními prameny Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství tzv. Římská smlouva (1975) Smlouva o Evropské unii tzv. Maastrichtská smlouva (1992) Amsterdamská smlouva (1997) Niceská smlouva (2001) Smlouvy o přistoupení jednotlivých členských států Obecné právní zásady evropského práva Základní lidská práva

28 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉHO PRÁVA Není kodifikovaná forma nejsou vtěleny do textu Jednotlivé koncepce členských států a cíle evropského práva Základní hodnoty uznávané všemi členskými státy Zjm. ochrana lidských práv, zásada právního státu, dobré mravy, právní jistota, spravedlivý proces Rovnost všech unijních občanů Volný pohyb osob

29 SEKUNDÁRNÍ KOMUNITÁRNÍ PRÁVO Právo vytvářené orgány Evropských společenství Zvláštní zmocnění primárními akty opora v primárním aktu Nařízení sjednocuje právní úpravu, závaznost ve všech členských státech, v případě rozporu přednost před vnitrostátním právem (Rada, Komise) Směrnice obsah úpravy prováděný členskými státy v jejich vnitrostátní úpravě (v zákonech), zajištění výsledku směrnice ponecháno na členském státu Rozhodnutí pro jednotlivé případy, adresáty jsou členské státy a fyzické a právnické osoby Doporučení a stanoviska nezávazná, jsou to spíše rady a návody Akty organizačního a pracovního charakteru

30 PRAMENY PRÁVA SUI GENERIS Smíšená povaha Zjm. soudcovské právo výsledek činnosti evropských soudů při nalézání práva Dotváření práva vyplnění mezer, pokud právní úprava neexistuje Smlouvy uzavřené mezi orgány Evropských společenství a třetími subjekty Smlouvy, které mezi sebou uzavírají členské státy za účelem uskutečnění společných cílů př. Schengenská smlouva

31 POSTAVENÍ ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU Preambule Ústavy a Listiny základních práv a svobod univerzalita lidských práv Princip svrchovanosti státu ČR jako subjekt mezinárodních vztahů a člen mezinárodních organizací Omezení suverenity přijímanými závazky Bezprostřední závaznost smluv o lidských právech a svobodách Mezinárodní smlouvy začleněné do vnitrostátního práva čl. 10 Ústavy ČR

32 JEDNOTLIVÉ KONCEPCE Dvě teorie úpravy vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva: - Monostická koncepce mezinárodní právo je automaticky upřednostňované před právem vnitrostátním, není potřeba speciální proces tv. přímá aplikace - Dualistická koncepce proces speciálního začlenění tzv. ratifikace, která je podmínkou závaznosti právních norem v jednotlivém státě Česká republika vychází z dualistické teorie kromě mezinárodních smluv na ochranu lidských práv a závazků vyplývajících z členství v Evropské unii č. 10 Ústavy ČR bezprostřední závaznost

33 KAPITOLA 4: ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA, ÚVOD DO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, JEHO ÚPRAVA, SYSTEMATIKA, VZTAH K DALŠÍM ODVĚTVÍM PRÁVA Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., je rozvržen do pěti částí - Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Soukromoprávní kodex zjm. smluvní právo (zjm. dispozitivní úprava), klade důraz na vůli stran uspořádat své vztahy smluvně, strany mají rovné postavení (pokud ne, zákon tuto absenci vyvažuje zjm. úprava spotřebitelských smluv) Změny v pojmosloví nově pojem právní jednání (dříve právní úkon) Zvíře již není věcí! Věc a její dělení hmotné a nehmotné věci, nemovité (pozemky a podzemní stavby, nově stavba součástí pozemku!), ostatní věci movité Osoby a jejich dělení fyzické a právnické osoby

34 OBECNĚ K ÚPRAVĚ V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU Soukromé právo klade důraz na vůli subjektů dispozitivní úprava zjm. smlouvy Omezení ustanoveními kogentními donucujícími nelze se od nich odchýlit (zjm. u vlastnického práva, ochrany slabší strany apod.) Obecné zásady v občanském zákoníku chovat se v souladu s dobrými mravy, nikomu bezdůvodně neškodit, dát každému, co mu patří, ochrana dobré víry Občanský zákoník vytváří obecný základ soukromého práva Statusové otázky početí a narození člověka, smrt, nabytí a omezení svéprávnosti, vznik a zánik manželství Ochrana soukromých práv zajištěna zjm. soudy každý se může domáhat soudní ochrany

35 PRÁVNÍ JEDNÁNÍ Právní jednání preference platnosti před neplatností x dříve úprava absolutní neplatnosti Preference relativní neplatnosti před absolutní Absolutní neplatnost výjimečně v případech: - jednání je v rozporu s dobrými mravy - jednání zavazuje k plnění, které je od počátku nemožné - jednání odporuje zákonu a narušuje veřejný pořádek Právní jednání musí být dostatečně srozumitelné a určité.

36 VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ Věcí se rozumí co není osobou a slouží potřebě lidí. Zvíře již není věcí. Hmotná věc ovladatelná, samostatný předmět, také ovladatelné přírodní síly Nehmotná věc práva a věci bez hmotné podstaty Nemovitá věc pozemky a podzemní stavby a věcná práva k nim + věci, o kterých to prohlásí zákon Movitá věc ty, které nejsou nemovité Zastupitelná věc mohou být zastoupeny jinou věcí téhož druhu Zuživatelná věc k jejich zužití, samostatně či v souboru Hromadná věc soubor věcí náležících jedné osobě, považováno za 1 věc

37 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Fyzické osoby lidé Svéprávnost Právní osobnost od narození do smrti Ochrana nenarozeného dítěte Zletilost dosažením 18ti let (dříve od 16. roku) nebo sňatkem či nově tzv. emancipací Právnické osoby vytváří je zákon, aby sloužily potřebám lidí Původně úprava v obchodním zákoníku Korporace sdružení osob Fundace majetkové sdružení Ústavy propojení obou složek Vznikají zápisem do veřejného seznamu (obchodní rejstřík)

38 ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA Původní úprava v zákoně o rodině Úprava práv a povinností osob vystupujících v rodině mezi manželi navzájem, mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi a osobami, které jim rodiče nahrazují Manželství úprava vzniku a zániku Registrované partnerství - Úprava registrovaného partnerství zůstává v zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Majetková práva společné jmění manželů lze smluvně modifikovat Vzájemná práva a povinnosti nový občanský zákoník upravuje vzájemnou vyživovací povinnost mezi manželi a povinnost k výživě dětí, dítě má právo podílet se na životní úrovni rodičů

39 MANŽELSTVÍ A REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý zákonem stanoveným způsobem svobodný a úplný souhlasný projev vůle muže a ženy Civilní a církevní sňatek Překážky uzavření manželství nedostatek věku, svéprávnosti, dříve uzavřené a dosud trvající jiné manželství nebo registrované partnerství, příbuzenství, svěření do péče, poručenství či pěstounství Výjimky u nabytí plné svéprávnosti před 18 ti lety věku: - uzavřením manželství povolí soud, dovršení 16 ti let věku - přiznání svéprávnosti osvědčí schopnost obstarat své záležitosti + povolí soud, dovršení 16 ti let věku + svolení zákonného zástupce nezletilého

40 NEPLATNÉ A ZDÁNLIVÉ MANŽELSTVÍ, ZÁNIK MANŽELSTVÍ Neplatné manželství vzniklo jako platné a jeho neplatnost prohlásí soud, považuje se za neuzavřené Zdánlivé manželství nikdy nevzniklo Manželství nevzniká pokud: - nedostatek projevu vůle alespoň jednoho ze snoubenců - pokud církevní sňatek nebyl uzavřen před orgánem oprávněné církve - snoubenci nepředložili všechny požadované doklady či osvědčení straší než 3 měsíce Zánik manželství: - rozvodem manželství trvale a hluboce rozvráceno - smrtí jednoho z manželů - prohlášením za mrtvého

41 PRÁVA A POVINNOSTI Mezi manželi navzájem (i rozvedenými) Mezi rodiči a dětmi (i dalšími potomky a předky) Neprovdané těhotné ženě či matce Účelem je zajištění hmotného a morálního prospěchu. Stanoví soud či dohodou Další práva právo na informace o příjmech, stavu jmění, studijních a pracovních činnostech druhého manžela, povinnost brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela, nezletilých dětí

42 ZÁKLADY OBCHODNÍHO PRÁVA Původní úprava v obchodním zákoníku, dnes občanský zákoník (obecná ustanovení jako obchodní tajemství, smluvní typy) a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Obchodní korporací jsou všechny společnosti (včetně evropských společností) a družstva Obsahuje úpravu korporací, strukturu jejich orgánů, založení a vznik a zrušení Společnost s ručením omezeným účast společníků s oddělením jejich majetku, nízké riziko ručení, nově možnost základního kapitálu pouze 1,- Kč Akciová společnost akcionáři se podílejí poskytnutým kapitálem, jedná se zejména o velké společnosti, kde je potřeba kumulovat značný kapitál, podléhají zásadní regulaci evropského práva

43 KAPITOLA 5: VĚCNÁ PRÁVA, OBECNÁ USTANOVENÍ A CHARAKTERISTIKA, DRŽBA, SOUSEDSKÉ VZTAHY Obecná ustanovení obsahují obecné zásady, zjm. Ustanovení této hlavy se použijí na věci hmotné i nehmotné, na práva však jen potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného Zjm. ustanovení kogentní nelze se od nich odchýlit dohodou Typická veřejnost katastr nemovitostí Věcná práva jsou v novém občanském zákoníku upravena pod názvem absolutní majetková práva, tedy práva působící vůči všem, kteří do nic nesmí zasahovat, v zásadě se jedná o ustanovení, od kterých se nelze smluvně odchýlit Struktura věcných práv v novém občanském zákoníku více než 2 tisíce - obecná ustanovení, vlastnictví, věcná práva k věcem cizím, správa cizího majetku, vedlejší ujednání Předmětem jsou hmotné předměty i práva, jejichž povaha to připouští

44 DRŽBA Držba předpoklad faktické moci nad věcí a úmysl nakládat s ní jako s vlastní, může být založena smlouvou (řádná), na základě přesvědčivého důvodu (poctivá) a pokud se neprokáže opak (pravá). Předpoklad dobré víry Úprava ochrany držby možnost soudní ochrany či přiměřenou svépomocí Řádná držba zakládá se na platném právním důvodu Poctivá držba existence přesvědčivého důvodu Pravá držba pokud není prokázán opak Držbu či její poctivost lze napadnou žalobou před soudem, držbu nelze svémocně zrušit. Zánik držby držitel se vzdá práva držby či toto právo trvale zanikne Držba nezaniká smrtí držitele ani tím, že držbu držitel nevykonává.

45 SOUSEDSKÉ VZTAHY Sousedské vztahy občanský zákoník upravuje práva a povinnosti sousedů, aby vzájemně nezasahovali do svých vlastnických práv či držby, zjm. úprava imisí a konkrétních práv a povinností (péče o kořeny a větve stromů, plody spadlé na sousední pozemek jsou vlastnictvím souseda, umožnění vstupu za účelem údržby apod.) Každý vlastník či držitel musí dodržovat určité hranice. Kdo je imisemi rušen, může se domáhat ochrany u soudu. Imise přímé a nepřímé - přímé zakázány vždy (př. svádění vody na cizí pozemek) - nepřímé zakázané pokud překračují určitou míru (př. vnikání kouře, hluk či prach) či vedlejší účinek jednání (vnikání zvířat na cizí pozemek)

46 VLASTNICTVÍ Nejčastější je vymezení vlastnického práva tak, že je to právo ovládat věc, tzn. ji držet, užívat, požívat (brát si z ní plody a jiné užitky), nakládat s ní, a to svou mocí. Vlastník vykonává svá oprávnění svou mocí a má možnost v mezích zákona působit na věc jakýmkoliv způsobem (prodat ji, darovat apod.) Vlastnictví je zaručeni Listinou základních práv a svobod, limity jsou jen na základě zákona (zákaz týrání zvířat, sousedské vztahy, ochrana přírody a krajiny apod.) Zásada rovnosti vlastníků nový občanský zákoník výslovně nepřevzal, je upraveno v čl. 11 Listiny základních práv a svobod Vlastnictví je absolutním právem povinnost ostatních nerušit Vlastníkovu věc lze použít jen ve stavu nouze či naléhavého veřejného zájmu na nezbytnou dobu a v nezbytné míře, při veřejném zájmu za náhradu. Lze soudně vymáhat žaloba na vydání věci či žaloba na určení vlastnictví Proti neoprávněnému zásahu do výkonu vlastnictví se lze obrátit na soud s tzv. zápůrčí (negatorní) žalobou.

47 ZPŮSOBY NABYTÍ VLASTNICTVÍ Nový občanský zákoník upravuje způsoby nabytí vlastnictví: - přivlastnění lze u věci, která nikomu nepatří a pokud není porušeno právo jiného, zvláštní úprava u zvířete. - nález věci ztracené, skryté a opuštěné - možnost vydržení věci movité (3 roky) a nemovité (10 let) u mimořádného vydržení dvojnásobek lhůty - věci zakopané, zazděné či jinak skryté - přirozený přírůstek užitek či plod původní věci - umělý přírůstek zpracování či smísení věci, stavba - zhodnocení nové věci Nabytí smlouvou (kupní, darovací, směnná) Zápisy do veřejných seznamů upevnění právní jistoty společnosti Ochrana dobré víry nabyvatele

48 NĚKTERÉ FORMY SPOLUVLASTNICTVÍ Spoluvlastníky jsou osoby, kterým náleží vlastnické právo ke společné věci každý spoluvlastník má právo k celé věci, ale je úplným vlastníkem svého podílu, dle podílů se dělí plody a užitky. Spoluvlastníci společně spravují věc a rozhodují o ní hlasováním s hlasy dle velikosti podílů. Bytové spoluvlastnictví: - dříve upraveno samostatně v zákoně o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., nyní začleněno do občanského zákoníku - založeno na vlastnictví jednotek, úprava vztahů k jednotkám a k budově, ve které se nachází - jednotkou je prostorově oddělená část domu spolu s podílem na společných částech domu včetně podílu na pozemku, na kterém dům stojí Společenství vlastníků jednotek vzniká za účele zajištění správy domu a pozemku, členové jsou vlastníci jednotek v domě, zakládá se schválením společných stanov - nově vzniklé společenství může byt založeno jen v domě, kde je alespoň 5 jednotek (při nižším počtu za souhlasu všech vlastníků jednotek), z nichž alespoň 3 náleží různým vlastníkům - vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku - nejvyšší orgán je shromáždění vlastníků tvořené všemi vlastníky, statutárním orgánem je výbor nebo předseda společenství - k přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných vlastníků/většiny hlasů

49 REŽIM STAVBY A POZEMKU Nový občanská zákoník se vrací k tradičnímu pojetí, dle kterého součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen stavba ). Protože již ale řada staveb existuje, rozlišují se dva následující případy: 1) stavba i pozemek jsou ve vlastnictví jedné osoby stavba se stane součástí pozemku 2) stavba a pozemek mají rozdílného vlastníka vzniká vzájemné předkupní právo mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, pokud bude předkupní právo využito, stane se stavba součástí pozemku 3) právo stavby dočasné přenechání pozemku jiné osobě (stavebník), která na něm může stavět lze postavit novou stavbu či převzít již existující za účelem opravy či modernizace

50 VĚCNÁ PRÁVA K VĚCI CIZÍ Nový občanský zákoník rozlišuje dle obsahu povinnosti služebnosti a reálná břemena: Služebnosti - vlastník je povinen ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet (např. přechod přes pozemek), zřizuje se smluvně nebo ji lze vydržet, možná i tzv. vlastníkova služebnost. Služebnost lze nabýt smlouvou, pořízením pro případ smrti či vydržením, rovněž rozhodnutím soudu nebo orgánu veřejné moci. Služebnosti pozemkové (inženýrské sítě, služebnost cesty) Služebnosti osobní (právo pastvy) Služebnost zaniká trvalou změnou, pro kterou věc nemůže sloužit danému účelu či dohodou stran. Reálná břemena - zavazují vlastníka služebné věci k tomu, aby ve prospěch jiné osoby něco aktivně konal (např. poskytl část úrody) - lze jen u věci, která je zapsaná ve veřejném seznamu - na určitou či neurčitou dobu s možností výkupu - pokud není plněno, náleží oprávněnému peněžitá náhrada

51 ZÁSTAVNÍ A ZADRŽOVACÍ PRÁVO Dalším věcným právem je zástavní právo, jehož funkcí je zajištění dluhu Vznik zástavního práva nejčastěji smlouvou, u nemovitostí zákon vyžaduje písemnou smlouvu a zápis do katastru nemovitostí Pokud dlužník svůj dluh nesplní, dojde ke zpeněžení zástavy (dražba či prodej) Zánik zástavního práva dochází k němu zánikem zástavy či převedením věci na jinou osobu, která se v dobré víře domnívala, že zástava není zřízena (vyjma případu, kdy si toto mohl ověřit z veřejného seznamu) Uvolněná zástava dojde ke změně dluhu, pro který je zástava zapsána Zadržovací právo - ten, kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může jí ze své vůle zadržet k zajištění splatného druhu osoby, které by jinak měl věc vydat, dluh musí být splatný či musí být zřejmé, že dlužník nebude plnit

52 KAPITOLA 6: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMOSLOVÍ V novém občanském zákoníku v části čtvrté relativní majetková práva Původní úprava občanského a obchodního zákoníku závazek = vztah mezi věřitelem a dlužníkem a také dluh jako takový x Nový občanský zákoník závazek = vztah mezi věřitelem a dlužníkem (práva a povinnosti těchto osob) Věřitel = ten, kdo má právo pohledávku od dlužníka požadovat Dlužník = osoba povinná vůči věřiteli splnit dluh

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

ANOTACE 1. Základní charakteristika a obsah kupní smlouvy, vzor kupní smlouvy, odkaz na příslušné právní dokumenty, kupní smlouva na prodej

ANOTACE 1. Základní charakteristika a obsah kupní smlouvy, vzor kupní smlouvy, odkaz na příslušné právní dokumenty, kupní smlouva na prodej Kupní smlouva ANOTACE 1. Základní charakteristika a obsah kupní smlouvy, vzor kupní smlouvy, odkaz na příslušné právní dokumenty, kupní smlouva na prodej automobilu 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Závazkové právo Obecná část Obsah vznik závazků smlouva obsah

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení Některé problematické okruhy 39 obecního zřízení 39 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Předmluva... 13 Úvodem... 17

Předmluva... 13 Úvodem... 17 Obsah Předmluva... 13 Úvodem... 17 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 19 Soukromé a veřejné... 19 Soukromé právo... 21 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč potřebujeme nový... 22 Zásady...

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava od 1. 1. 2014 (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vznik, obsah, změny, zánik a zajištění závazků III/2 VY_32_INOVACE_193 3 Název

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní následky smrti smrt fyzické osoby (či prohlášení za mrtvého) zánik způsobilosti k právům a povinnostem (zánik

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Nájem dle nového občanského zákoníku

Nájem dle nového občanského zákoníku Nájem dle nového občanského zákoníku Real Estate Market Autumn 2013 Jan Šolc Obsah Přehled závazkových vztahů z titulu přenechání věci k užití jinému upravených v NOZ Základní znaky nájmu a pachtu a rozdíly

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j. 14/UZ/9/32/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje úplné znění Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým rozhodnutím

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému Právo ve financích a finančních službách JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému 22.10.2014 Jana Zelinková OBSAH PREZENTACE 1. Úvod 2.

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93773/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 968/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 3588/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu

Nový občanský zákoník z pohledu trhu Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí III. Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink 17. května 2012 Obsah Nabývání vlastnického práva Ochrana

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

PRÁVO A JEHO VÝZNAM. Lidé žijí ve společnosti a vstupují do nesčetných vzájemných vztahů. Tyto vztahy musí být podřízeny určitým pravidlům.

PRÁVO A JEHO VÝZNAM. Lidé žijí ve společnosti a vstupují do nesčetných vzájemných vztahů. Tyto vztahy musí být podřízeny určitým pravidlům. PRÁVO A JEHO VÝZNAM Lidé žijí ve společnosti a vstupují do nesčetných vzájemných vztahů. Tyto vztahy musí být podřízeny určitým pravidlům. Tyto normy většina lidí dodržuje dobrovolně z vlastního přesvědčení

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93863/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 4573/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 251/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více