VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody Úvodní ustanovení 1. Pro smluvní pojištění podnikatelů, tj. právnických a fyzických osob podnikajících ve smyslu Obchodního zákoníku, které sjednává Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), platí ustanovení Občanského zákoníku, smluvní ujednání a tyto všeobecné pojistné podmínky, které jsou součástí pojistné smlouvy. 2. Práva a povinnosti vyplývající z těchto pojistných podmínek jsou podrobně upraveny ve smluvním ujednání pojistné smlouvy. 3. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 4. Pojistnou událostí je jakákoliv nepředvídaná a nahodilá škodní událost, s níž je podle těchto pojistných podmínek spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. Článek 1 Předmět pojištění Předmětem pojištění je přerušení provozu vdůsledku věcné škody ve smyslu čl. 2 na sjednaném místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 9 těchto všeobecných pojistných podmínek. Článek 2 Věcná škoda, pojištěná nebezpečí 1. Věcnou škodou se pro účely tohoto pojištění rozumí zničení, poškození nebo ztráta věci sloužící provozu pojištěného vdůsledku: a) požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení letadla s posádkou, jeho částí nebo pádu nákladu, b) vichřice a krupobití, c) poškození vodou z vodovodního zařízení. Pojištění se vztahuje pouze na nebezpečí, popř. skupiny nebezpečí, jejichž pojištění je v pojistné smlouvě výslovně ujednáno. Pojistitel poskytne plnění také tehdy, jestliže k věcné škodě došlo v důsledku hašení, stržení nebo odklizení nebo v příčinné souvislosti s pojistnou událostí uvedenou pod písmenem a) až c) tohoto odstavce, pokud pojištění tohoto nebezpečí je v pojistné smlouvě ujednáno. 2. Za věci sloužící provozu ve smyslu čl. 1 se pro účely tohoto pojištění považují nemovité věci a movité věci ve vlastnictví pojištěného. Movité věci ve vlastnictví cizích osob se za věci sloužící provozu považují za předpokladu, že jsou v oprávněném užívání a druhově patří anebo jsou téže povahy jako věci sloužící provozu a pojištěný je převzal na základě smlouvy. 3. Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, považují se za věci sloužící provozu ve smyslu odst. 1 také: a) nosiče dat a záznamů, výrobní a provozní dokumentace, b) peníze, cenné papíry, cenné listiny, drahé kovy, klenoty a jiné cennosti, c) výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zařízení nepoužitelná pro standardní produkci, d) prodejní automaty na vhazování mincí a peněžní automaty na vydávání peněz, včetně jejich obsahu, e) registrační pokladny. 1

2 4. Za věci sloužící provozu ve smyslu odst. 1 se pro účely tohoto pojištění nepovažují: a) vozidla, přívěsy, návěsy a tažné stroje podléhající povolovacímu řízení pro provoz na komunikacích ve smyslu zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, b) budovy, které v době vzniku pojistné události byly ve stavu, kdy je nebylo možno provozně využít k danému účelu, nebo na této budově jsou prováděny stavební úpravy a dále na věci v takové budově uložené, c) vodstvo, půda a pole, d) zvířata, e) vrtné věže včetně příslušenství, f) zařízení atomových elektráren a zařízení na přípravu jaderného paliva pro tyto elektrárny, včetně příslušenství. Článek 3 Požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže k věcné škodě došlo vdůsledku: a) požáru, b) výbuchu, c) úderu blesku, d) nárazu nebo zřícení letadla s posádkou, jeho částí nebo pádu nákladu. 2. Podle těchto pojistných podmínek se považuje: a) za požár oheň, který vznikl nebo se vlastní silou rozšířil mimo určené ohniště. Za škodu způsobenou požárem se nepovažuje zkrat elektrického vedení provázený světelným projevem apůsobením tepla. b) za úder blesku bezprostřední přechod blesku na věc. Za škodu způsobenou bezprostředně úderem blesku se nepovažuje škoda způsobená v průběhu bouře na elektrických nebo elektronických zařízeních přepětím. c) za výbuch se považuje náhlý projev roztažnosti plynů nebo par navenek. Výbuchem tlakové nádoby trvale naplněné stlačenou párou nebo plynem se rozumí roztržení její stěny v takovém rozsahu, že dojde k náhlému vyrovnání tlaku uvnitř avně nádoby. Pokud dojde uvnitř nádoby k výbuchu ve smyslu první věty druhého odstavce písm. c) tohoto článku, poskytne pojistitel plnění za vzniklou škodu také tehdy, nedojde-li k roztržení stěny nádoby. Za věcnou škodu se nepovažují škody způsobené podtlakem. 3. Za věcnou škodu se bez ohledu na spolupůsobící příčiny nepovažují škody způsobené v důsledku: a) ožehnutí nezapříčiněného požárem, výbuchem nebo úderem blesku, b) vystavení věci užitkovému ohni nebo teplu, c) cílené exploze při trhacích pracích apod., d) exploze ve spalovacím prostoru spalovacích motorů, e) tlaku plynů ve spínacích částech elektrických spínačů, f) zemětřesení. Článek 4 Vichřice a krupobití 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže k věcné škodě došlo vdůsledku: a) bezprostředního působení vichřice nebo krupobití na věc sloužící provozu, b) vržení předmětu na věc sloužící provozu způsobeného vichřicí. 2. Za vichřici je dle těchto pojistných podmínek považováno proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti minimálně 75 km v hodině. Nemůže-li být rychlost proudění vzduchu zjištěna, pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud pojištěný prokáže, že k věcné škodě došlo v důsledku pohybu vzduchu v okolí místa pojištění, který způsobil škody na stavbách v bezvadném stavu nebo na věcech stejně odolných. 3. Za věcnou škodu se bez ohledu na spolupůsobící příčiny nepovažují škody způsobené v důsledku: a) požáru, úderu blesku, výbuchu, nárazu nebo zřícení letadla s posádkou, jeho částí nebo nákladu, b) laviny, c) vniknutí atmosférických srážek nebo nečistot do budovy, pokud k němu nedošlo vlivem poškození stavebních součástí následkem vichřice nebo krupobití, 2

3 d) působení na věci umístěné na vnější straně budovy (např. nápisy, neonové reklamy, markýzy, anténní systémy, venkovní vedení elektřiny včetně podpůrných konstrukcí), e) působení na věci nacházející se na volném prostranství, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Článek 5 Voda z vodovodního zařízení 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže k věcné škodě došlo vdůsledku působení vody z vodovodních zařízení. Vodou z vodovodních zařízení rozumíme vodu unikající v důsledku poruchy z : a) přiváděcího a odpadního potrubí včetně armatur, b) jiného s ním propojeného zařízení, c) horkovodního nebo parního topení, nebo z klimatizačního zařízení, teplovodních čerpadel nebo solárního systému. Vodní pára je zde považována za vodu. Tekutiny zajišťující přenos tepla jako slané roztoky, oleje, chladicí prostředky jsou rovněž postaveny vodě na roveň. 2. Uvnitř pojištěné budovy se věcnou škodou vdůsledku poškození vodou z vodovodního zařízení rozumí také poškození věci způsobené prasknutím nebo zamrznutím: a) přiváděcího a odpadního potrubí vodovodního systému, b) potrubí horkovodního nebo parního topení, klimatizačního zařízení, teplovodních čerpadel nebo solárního systému, c) potrubí sprinklerových a postřikových hasicích zařízení. Za potrubí ve smyslu odst. 2 písm. a),b),c) tohoto článku se nepovažují součásti topných kotlů, bojlerů, výměníků tepla a obdobných instalovaných zařízení. 3. Za věcnou škodu se bez ohledu na spolupůsobící příčiny nepovažují škody způsobené v důsledku: a) vody při mytí nebo sprchování, vody z otevřených kohoutů, b) zpětného vystoupnutí odpadní vody zveřejného kanalizačního potrubí, c) pronikání spodní vody, působení vlhkosti a plísní, atmosférických srážek, d) vody ze sprinklerových a postřikových hasicích zařízení, e) sesuvu půdy vyjma případ, kdy byl tento sesuv způsoben pojistnou událostí ve smyslu odst. 1 tohoto článku, f) zemětřesení, g) požáru nebo výbuchu. 4. Pojištěný je povinen: a) udržovat vodovodní zařízení v bezvadném stavu, b) v prostorách budovy, které leží pod úrovní přízemního podlaží, zajistit uložení pojištěných věcí minimálně 12 cm nad úrovní podzemního podlaží, c) v chladném období zajistit dostatečné vytápění budovy, kontrolovat pravidelně stav vodovodního zařízení, d) v případě nutnosti uzavřít přívod vody a vypustit potrubí. Článek 6 Výluky z pojištění V návaznosti na ustanovení článků 3až5 těchto všeobecných pojistných podmínek, se pojištění bez ohledu na spolupůsobící příčiny nevztahuje na škody vzniklé vdůsledku: a) válečných událostí, vnitřních nepokojů, stávek, terorismu nebo represívních zásahů státních orgánů, b) jaderné energie, c) úmyslu nebo hrubé nedbalosti pojištěného, jeho zástupce, osoby, kterou pojištěný pověřil péčí o pojištěné věci, nebo ostrahou místa pojištění, osoby pojištěnému blízké, nebo osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným. Článek 7 Škoda vzniklá z přerušení provozu 1. Škodou vzniklou z přerušení provozu vdůsledku věcné škody se rozumí ušlý provozní zisk a vynaložené dále trvající stálé náklady v pojištěném podniku, pokud tento zisk a tyto náklady nemohou být nahospodařeny v důsledku přerušení provozu během doby ručení (dále jen provozní zisk a stálé náklady ). 2. Stálé náklady budou uhrazeny pouze tehdy, pokud jejich další vynakládání je z právního hlediska nutné nebo hospodářsky zdůvodnitelné, a pokud by bez přerušení provozu byly nahospodařeny. 3

4 Pojistitel uzná další vynakládání nájemného a poplatků za pronájem jakožto ekonomicky zdůvodnitelné, jestliže dané platby byly skutečně odvedeny pronajímateli. Vyplácení mezd a platů zaměstnanců, stejně tak i provize a ostatní odměny smluvních zástupců, uzná pojistitel jakožto ekonomicky zdůvodněné, jestliže je to nutné k zachování budoucího provozu podniku. 3. Odpisy z budov, zařízení a strojů budou nahrazeny pouze tehdy, pokud připadají na části pojištěného provozu, které nejsou poškozeny věcnou škodou. 4. Při zjištění škody z přerušení provozu je třeba zohlednit všechny okolnosti, které by příznivě nebo nepříznivě ovlivnily chod a výsledky hospodaření během oceňovacího období, kdyby k přerušení provozu nedošlo. 5. Ekonomické výhody, které vzniknou během doby ručení ( viz. článek 12 ) jako následek přerušení provozu, a rovněž které vyplynou po skončení přerušení provozu, se odpovídajícím způsobem započítají do výše pojistného plnění. 6. Provozní zisk dle odst. 1 je zisk z obratu vyráběného nebo obchodovaného zboží, popřípadě zisk z poskytovaných služeb. Nespadají sem zisky, které nesouvisejí s výrobním, obchodním nebo průmyslovým provozem, např. z finančních operací, obchodů s nemovitostmi. 7. Pojistitel neručí za škody vzniklé přerušením provozu způsobené: a) úředně nařízenými opatřeními omezujícími obnovu a provoz podniku, b) tím, že pojištěný nezajistí včas obnovu nebo opětné pořízení zničených, poškozených nebo ztracených věcí, např. zdůvodu nedostatku finančních prostředků. 8. Mezi stálé náklady dle odst. 1 tohoto článku nepatří náklady, které již při přerušení provozu nenabíhají: a) náklady na suroviny, pomocné a provozní materiály a náklady za odebrané zboží či služby, pokud se nejedná o náklady vynaložené k udržování provozu nebo o nezbytné poplatky za odběr energie, daň zpřidané hodnoty, spotřební daně, vývozní cla, c) přepravné a jiné poplatky za přepravu, pokud není tyto nutné platit na základě přetrvávajících smluvních závazků bez ohledu na obrat zboží, d) pojistné závislé na obratu, licenční a vynálezecké poplatky závislé na obratu, e) náklady, které nesouvisejí s vlastní podnikatelskou činností, např. s kapitálovými obchody nebo obchody s nemovitostmi, f) majetkové sankce (pokuty, penále), které je pojištěný povinen uhradit v důsledku nesplnění nebo porušení svých závazků. Článek 8 Náhrada nákladů na zmírnění škody 1. Náklady, které pojištěný účelně vynaloží k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo ke zmírnění následků pojistné události z přerušení provozu (dále jen náklady ), hradí pojistitel: a) pokud snižují rozsah povinnosti pojistitele plnit, b) pokud je pojištěný podle okolností mohl považovat za potřebné, ale pro jejich naléhavost si nemohl předem vyžádat souhlas pojistitele. V takovém případě musí být pojistitel neprodleně informován oučiněných opatřeních. 2. Pojistitel kromě důvodů stanovených zákonem nehradí náklady, pokud: a) po jejich vynaložení vznikne pojištěnému užitek přesahující pojištěný provozní zisk a stálé náklady, a to především po uplynutí doby ručení, b) spolu s pojistným plněním přesahují stanovenou pojistnou částku, resp. sjednaná maximální odškodnění, s výjimkou případu, kdy byly vynaloženy na pokyn pojistitele. 3. Náklady na zásah hasičů nebo jiných osob, které jsou povinny zasáhnout ve veřejném zájmu, pojistitel nehradí, pokud tyto zasahují ve veřejném zájmu. 4. Pokud je pojištěný v době pojistné události podpojištěn ve smyslu článku 14, sníží pojistitel náhradu nákladů na zmírnění škod ve stejném poměru jako pojistné plnění. To platí i pro náklady uvedené v odst.1 tohoto článku vynaložené na pokyn nebo se souhlasem pojistitele. Článek 9 Místo pojištění 4

5 Místem pojištění je budova, prostory nebo pozemek uvedený v pojistné smlouvě. V případě, kdy je v pojistné smlouvě sjednáno více míst pojištění, vztahuje se pojištění na všechna tato místa pojištění. Článek 10 Vznik pojištění 1. Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy dnem následujícím po dni zaplacení prvého pojistného, není-li dohodnuto jinak. Při placení pojistného prostřednictvím peněžního ústavu nebo pošty je pro vznik pojištění rozhodující den připsání na účet pojistitele nebo den podání na poště při hotovostní platbě. Vyúčtování pojistného obdrží pojistník zároveň s pojistnou smlouvou. 2. Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu, a která je povinna platit pojistné. Osoba pojistníka a pojištěného nemusí být totožná, pojistník může pojistnou smlouvu uzavřít i ve prospěch třetí osoby. Článek 11 Změna a zánik pojištění 1. Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Je-li pojistná smlouva sjednána na dobu jednoho roku a není-li vypovězena nejpozději šest týdnů před jeho uplynutím, prodlužuje se o další rok. Je-li pojistné období kratší než jeden rok, končí pojistná smlouva uplynutím pojistného období. 2. Pojistné období je doba, na niž je pojištění sjednáno. Pokud bylo pojištění sjednáno na dobu jednoho roku a dochází k jeho prodloužení dle odst.1, je pojistným obdobím jeden rok. 3. Pokud pojistník nezaplatí následné pojistné do šesti měsíců od data splatnosti, pojištění zaniká. 4. Pojištění může každý z účastníků vypovědět do dvou měsíců po uzavření pojistné smlouvy, výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne. V takovém případě má pojistitel právo na poměrnou část pojistného, odpovídající délce trvání pojištění. 5. Pojistitel i pojištěný má po každé pojistné události právo smlouvu písemně vypovědět do jednoho měsíce ode dne poskytnutí pojistného plnění nebo jeho odmítnutí. Výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne. 6. Pojištění zanikne rovněž tím, že pojistné za první pojistné období nebo jednorázové pojistné nebylo zaplaceno do tří měsíců anebo pojistné za další pojistné období nebylo zaplaceno do šesti měsíců od jeho splatnosti; tyto lhůty lze dohodou prodloužit. Pojištění zanikne uplynutím příslušné lhůty. Totéž platí, byla-li zaplacena jen část pojistného. 7. Vedle důvodů uvedených v právních předpisech pojištění dále zaniká: a) ukončením činnosti pojištěného, b) zánikem věci sloužící provozu (např. její likvidací, ztrátou, úplným zničením) nebo skončením užívání věci sloužící provozu, c) pokud za jedno pojistné období bylo vyplaceno pojistné plnění do výše sjednané pojistné částky, d) pokud není zaplaceno pojistné do šesti měsíců od data sjednání pojištění, pojistná smlouva se ruší. 8. Změn v pojistné smlouvě lze dosáhnout dohodou účastníků. Dohoda musí být učiněna písemně. Článek 12 Doba ručení 1. Doba ručení je v pojistné smlouvě sjednané období, do jehož konce pojistitel ručí za škodu vzniklou z přerušení provozu. Pokud škoda z přerušení provozu skončí dříve než sjednaná doba ručení (viz. čl. 12, odst. 3), ručí pojistitel za škodu z přerušení provozu jen do okamžiku, od kterého již škoda zpřerušení provozu nevzniká. 2. Počátek doby ručení vzniká dnem vzniku věcné škody v důsledku nebezpečí, která jsou ujednána v pojistné smlouvě 3. Doba ručení činí nejdéle 12 měsíců. Článek 13 Pojistná částka 5

6 1. Pojistná částka vyjadřuje limit plnění a je nejvyšší hranicí plnění pojistitelem. Pojistnou částku stanoví vždy na vlastní odpovědnost pojistník. 2. Pojistná částka je shodná s pojistnou částkou pro movité věci v místě pojištění. Článek 14 Podpojištění, pojištění na první riziko 1. Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota pro pojištění movitých věcí, poskytne pojistitel pojistné plnění, které je k výši škody ve stejném poměru, jako je pojistná částka k pojistné hodnotě pro pojištění movitých věcí. 2. Pojištění na první riziko se sjednává pro ostatní pojistné částky, pokud tak je v pojistné smlouvě ujednáno. Pojistné plnění v tomto případě poskytne pojistitel maximálně do výše pojistných částek stanovených pro příslušné položky. Ustanovení odstavce 1 nebude v tomto případě uplatněno. Článek 15 Výpočet pojistného, Pojistné je stanoveno pevnou finanční částkou nebo sazbou z pojistné částky. Článek 16 Placení pojistného 1. Pojistné se hradí ročně předem. Při sjednání pololetního nebo čtvrtletního placení se účtuje přirážka 3% resp. 5%. Při nezaplacení jedné splátky je pojistitel oprávněn žádat zaplacení pojistného za celé pojistné období včetně úroku z prodlení za každý den. 2. U smluv s dobou pojištění kratší než jeden rok bude za každý započatý měsíc pojištění účtováno 10% ročního pojistného. Od doby trvání pojištění v délce deseti měsíců bude účtováno plné roční pojistné. 3. Nastane-li pojistná událost v době, kdy je pojistník v prodlení s placením běžného pojistného, má pojistitel právo si částku odpovídající dlužnému pojistnému započíst na pojistné plnění. Článek 17 Pojistné plnění 1. V případě vzniku pojistné události pojistitel uhradí maximálně škodu vzniklou přerušením provozu dle článku 7 a náklady dle článku 8. Limity plnění mohou být upraveny ve smluvních ujednáních. 2. Pokud byly ujednány i další pojistné částky dle čl. 14, poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše těchto sjednaných částek. Při vzniku pojistné události se sníží pojistná částka pro příslušnou položku a období o výši vyplaceného plnění. Výše pojistné částky může být na návrh pojistníka a proti doplacení pojistného upravena. Článek 18 Spoluúčast V pojistné smlouvě může být dohodnuto, že se pojištěný podílí na pojistném plnění pevně stanovenou částkou (dále jen spoluúčast). Spoluúčast sjednaná v pojistné smlouvě se odečítá od celkového pojistného plnění, tj. včetně nákladů ve smyslu čl. 8 těchto všeobecných pojistných podmínek. Článek 19 Splatnost plnění Pojistné plnění je splatné do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit. Nemůže-li být šetření skončenodo30dnů potom, kdy se pojistitel dozvěděl o pojistné události z přerušení provozu, poskytne pojištěnému na jeho písemnou žádost přiměřenou zálohu, která bude započtena do celkového plnění. Článek 20 Povinnosti pojištěného 1. Pojištěný je po uzavření pojistné smlouvy, vedle povinností stanovených zákonem, povinen: a) dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy včetně bezpečnostních předpisů 6

7 uvedených ve smluvním ujednání a další povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvě, b) vést průběžně účetnictví, c) zajistit, aby inventury, bilance a výsledky hospodaření podniku za poslední tři účetní roky byly uloženy tak, aby v případě vzniku pojistné události nemohly být zničeny, poškozeny nebo ztraceny v souvislosti svěcnou škodou, d) neprodleně oznámit pojistiteli změnu způsobu nebo druhu podnikatelské činnosti, e) oznámit pojistiteli, že uzavřel další pojištění stejných položek na stejné riziko u jiného pojistitele, a sdělit jeho obchodní název a výši pojistné částky. 2. Pojištěný je dále povinen dbát, aby pojistná událost nenastala a provádět přiměřená opatření k jejímu odvrácení nebo ke zmírnění následků škody, která již nastala a vyžádat si k tomu pokyny pojistitele a postupovat v souladu s nimi. Pokud si pojištěný pro naléhavost opatření nemohl vyžádat souhlas pojistitele předem, musí ho neprodleně informovat o učiněných opatřeních. 3. V případě vzniku pojistné události je pojištěný povinen: a) neprodleně oznámit vznik pojistné události pojistiteli, b) neprodleně oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu, c) neměnit bez souhlasu pojistitele stav vzniklý pojistnou událostí, pokud to není nutné k odvrácení nebo zmírnění následků škody nebo v rozporu s obecným zájmem, d) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným, veškerá šetření potřebná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši a předložit k tomu potřebné podklady a informace. Jedná se především o inventární knihy, účetní závěrky, bilance, výkazy zisků aztrát,daňové doklady a všechny ostatní doklady vázající se k činnosti podniku v běžném obchodním roce a dále za tři předcházející roky. Článek 21 Oprávnění pojistitele Pojistitel je oprávněn pojistné plnění snížit úměrně závažnosti vědomého porušení povinnosti pojištěného uvedených v článku 20, pokud toto porušení: a) mělo vliv na vznik nebo zvětšení následků pojistné události, b) znemožnilo předložení důkazů otom,žeke vzniku škody došlo pojistnou událostí ve smyslu těchto pojistných podmínek. Článek 22 Expertní řízení 1. V případě pojistné události lze dohodnout, že výše pojistného plnění bude stanovena expertním řízením. 2. Pro expertní řízení platí: a) pojištěný i pojistitel jmenují experta do 15 dnů od ohlášení pojistné události pojistiteli a o jeho jmenování neprodleně uvědomí druhou stranu. Expert nesmí mít vůči straně, kterou byl jmenován, žádné obchodní ani pracovněprávní vztahy, případnou námitku proti jmenování experta musí druhá strana vznést před zahájením jeho činnosti. b) experti jmenovaní oběma stranami se ještě před zahájením své činnosti dohodnou na osobě třetího experta s hlasem rozhodujícím pro případ jejich neshody, c) oba experti jmenovaní zúčastněnými stranami zpracují nezávisle na sobě znalecký posudek o sporných otázkách, d) tento znalecký posudek předají oba experti zároveň pojištěnému a pojistiteli, v případě existence rozporů, předá pojistitel oba zpracované posudky určenému expertovi s hlasem rozhodujícím. Tento expert učiní rozhodnutí ve sporných otázkách a toto své rozhodnutí předá pojištěnému i pojistiteli. e) náklady svého experta hradí každá strana, náklady experta s hlasem rozhodujícím pak obě strany rovným dílem. 3. Provedeným řízením expertů nejsou dotčena práva a povinnosti pojištěného a pojistitele upravená právními předpisy. Článek 23 Rozsah zjištění expertů Znalecký posudek musí, pokud se o tom po vzniku škody z přerušení provozu obě strany nedohodnou jinak, obsahovat především následující zjištění: 7

8 a) výpočet zisků a ztrát za předchozí obchodní rok a pro běžný rok až do začátku přerušení provozu, b) zda a jakým způsobem bylo při stanovení výše odškodnění z přerušení provozu přihlíženo k okolnostem, které mají vliv na povinnosti pojistitele plnit. MF ČR dne pod č. j. 323/4064/1994. Článek 24 Soupojištění - vedení 1. U pojištění, na jehož sjednání se podílí více pojistitelů (soupojistitelů), odpovídá za své závazky každý ze soupojistitelů v závislosti na velikosti svého podílu. 2. Ten ze soupojistitelů, který je v pojistné smlouvě stanoven jako vedoucí pojistitel, je oprávněn přijímat oznámení a projevy vůle pojistníka určené všem zúčastněným soupojistitelům. Článek 25 Závěrečná ustanovení 1. Od těchto všeobecných pojistných podmínek je možno se v pojistné smlouvě odchýlit jen v případech v nich uvedených, nebo jen ve prospěch pojištěného. Schváleno Ministerstvem financí pod č.j. 321/84813/1998 dne 3.prosince 1998 súčinností od 1.ledna Eventuální přebytky pojistného využije pojistitel ke zvýhodnění pojištěných vykazujících dlouhodobě příznivý škodní průběh. 3. Pojistná smlouva, jejíž přílohu tvoří tyto všeobecné pojistné podmínky, se v otázkách účinnosti, výkladu a provádění řídí právem České republiky. To platí rovněž pro pojištěná rizika v zahraničí. Článek 26 Účinnost, přechodná ustanovení 1. Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dne Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených do všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění podnikatelů pro případ přerušení provozu v důsledku požáru, úderu blesku, výbuchu a nárazu nebo zřícení letadla a následkem vybraných rizik schválených 8

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, které sjednává

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Allianz pojišťovna, a. s. T.Č. 292.03/01.01.2014 Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku T. č. 291.01 / 01.2005 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění upravuje

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto Všeobecné pojistné podmínky EU 8642/1/E Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Úvodní ustanovení Pro povinné pojištění záruky pro případ

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Pojištění bytu v osobním vlastnictví

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Pojištění bytu v osobním vlastnictví priv majetek.qxp 16.3.2007 13:16 StrÆnka 4 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Pojištění bytu v osobním vlastnictví Platnost od 1. 4. 2007 Úvodní ustanovení Tyto zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP) jsou nedílnou

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Vzor 2014 5. I. Smluvní strany

Vzor 2014 5. I. Smluvní strany Vzor 2014 5 Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor /změna užívání stavby- 127 StaZ + stavební úpravy nevyžadující ohlášení nebo stav. povolení/ uzavřená na základě usnesení Rady MČ Praha

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 PROCES SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚČTOVACÍCH ÚDAJŮ A VÝPOČTU CEN 2 3 POSTUP VYÚČTOVÁNÍ 2 4 SPORY TÝKAJÍCÍ SE VYÚČTOVÁNÍ 4 5 PLACENÍ 5 1 Úvod

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/02

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/02 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/02 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2010

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2010 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČ: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze

Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze Příloha č. 2 Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze uzavřená podle 760-773 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a analogicky

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Článek 7 Povinnosti pojistníka 1. Vedle povinností stanovených v právních předpisech má pojistník tyto další povinnosti:

Článek 7 Povinnosti pojistníka 1. Vedle povinností stanovených v právních předpisech má pojistník tyto další povinnosti: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/02 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání (VPP POD 2008/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání (VPP POD 2008/03) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání (VPP POD 2008/03) I. Obecná část Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy)

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) 1. Informace o pojistiteli A) Obchodní firma a právní forma pojistitele ERGO pojišťovna, a.s., IČO: 618 58 714, provozující

Více