VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody Úvodní ustanovení 1. Pro smluvní pojištění podnikatelů, tj. právnických a fyzických osob podnikajících ve smyslu Obchodního zákoníku, které sjednává Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), platí ustanovení Občanského zákoníku, smluvní ujednání a tyto všeobecné pojistné podmínky, které jsou součástí pojistné smlouvy. 2. Práva a povinnosti vyplývající z těchto pojistných podmínek jsou podrobně upraveny ve smluvním ujednání pojistné smlouvy. 3. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 4. Pojistnou událostí je jakákoliv nepředvídaná a nahodilá škodní událost, s níž je podle těchto pojistných podmínek spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. Článek 1 Předmět pojištění Předmětem pojištění je přerušení provozu vdůsledku věcné škody ve smyslu čl. 2 na sjednaném místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 9 těchto všeobecných pojistných podmínek. Článek 2 Věcná škoda, pojištěná nebezpečí 1. Věcnou škodou se pro účely tohoto pojištění rozumí zničení, poškození nebo ztráta věci sloužící provozu pojištěného vdůsledku: a) požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení letadla s posádkou, jeho částí nebo pádu nákladu, b) vichřice a krupobití, c) poškození vodou z vodovodního zařízení. Pojištění se vztahuje pouze na nebezpečí, popř. skupiny nebezpečí, jejichž pojištění je v pojistné smlouvě výslovně ujednáno. Pojistitel poskytne plnění také tehdy, jestliže k věcné škodě došlo v důsledku hašení, stržení nebo odklizení nebo v příčinné souvislosti s pojistnou událostí uvedenou pod písmenem a) až c) tohoto odstavce, pokud pojištění tohoto nebezpečí je v pojistné smlouvě ujednáno. 2. Za věci sloužící provozu ve smyslu čl. 1 se pro účely tohoto pojištění považují nemovité věci a movité věci ve vlastnictví pojištěného. Movité věci ve vlastnictví cizích osob se za věci sloužící provozu považují za předpokladu, že jsou v oprávněném užívání a druhově patří anebo jsou téže povahy jako věci sloužící provozu a pojištěný je převzal na základě smlouvy. 3. Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, považují se za věci sloužící provozu ve smyslu odst. 1 také: a) nosiče dat a záznamů, výrobní a provozní dokumentace, b) peníze, cenné papíry, cenné listiny, drahé kovy, klenoty a jiné cennosti, c) výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zařízení nepoužitelná pro standardní produkci, d) prodejní automaty na vhazování mincí a peněžní automaty na vydávání peněz, včetně jejich obsahu, e) registrační pokladny. 1

2 4. Za věci sloužící provozu ve smyslu odst. 1 se pro účely tohoto pojištění nepovažují: a) vozidla, přívěsy, návěsy a tažné stroje podléhající povolovacímu řízení pro provoz na komunikacích ve smyslu zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, b) budovy, které v době vzniku pojistné události byly ve stavu, kdy je nebylo možno provozně využít k danému účelu, nebo na této budově jsou prováděny stavební úpravy a dále na věci v takové budově uložené, c) vodstvo, půda a pole, d) zvířata, e) vrtné věže včetně příslušenství, f) zařízení atomových elektráren a zařízení na přípravu jaderného paliva pro tyto elektrárny, včetně příslušenství. Článek 3 Požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže k věcné škodě došlo vdůsledku: a) požáru, b) výbuchu, c) úderu blesku, d) nárazu nebo zřícení letadla s posádkou, jeho částí nebo pádu nákladu. 2. Podle těchto pojistných podmínek se považuje: a) za požár oheň, který vznikl nebo se vlastní silou rozšířil mimo určené ohniště. Za škodu způsobenou požárem se nepovažuje zkrat elektrického vedení provázený světelným projevem apůsobením tepla. b) za úder blesku bezprostřední přechod blesku na věc. Za škodu způsobenou bezprostředně úderem blesku se nepovažuje škoda způsobená v průběhu bouře na elektrických nebo elektronických zařízeních přepětím. c) za výbuch se považuje náhlý projev roztažnosti plynů nebo par navenek. Výbuchem tlakové nádoby trvale naplněné stlačenou párou nebo plynem se rozumí roztržení její stěny v takovém rozsahu, že dojde k náhlému vyrovnání tlaku uvnitř avně nádoby. Pokud dojde uvnitř nádoby k výbuchu ve smyslu první věty druhého odstavce písm. c) tohoto článku, poskytne pojistitel plnění za vzniklou škodu také tehdy, nedojde-li k roztržení stěny nádoby. Za věcnou škodu se nepovažují škody způsobené podtlakem. 3. Za věcnou škodu se bez ohledu na spolupůsobící příčiny nepovažují škody způsobené v důsledku: a) ožehnutí nezapříčiněného požárem, výbuchem nebo úderem blesku, b) vystavení věci užitkovému ohni nebo teplu, c) cílené exploze při trhacích pracích apod., d) exploze ve spalovacím prostoru spalovacích motorů, e) tlaku plynů ve spínacích částech elektrických spínačů, f) zemětřesení. Článek 4 Vichřice a krupobití 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže k věcné škodě došlo vdůsledku: a) bezprostředního působení vichřice nebo krupobití na věc sloužící provozu, b) vržení předmětu na věc sloužící provozu způsobeného vichřicí. 2. Za vichřici je dle těchto pojistných podmínek považováno proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti minimálně 75 km v hodině. Nemůže-li být rychlost proudění vzduchu zjištěna, pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud pojištěný prokáže, že k věcné škodě došlo v důsledku pohybu vzduchu v okolí místa pojištění, který způsobil škody na stavbách v bezvadném stavu nebo na věcech stejně odolných. 3. Za věcnou škodu se bez ohledu na spolupůsobící příčiny nepovažují škody způsobené v důsledku: a) požáru, úderu blesku, výbuchu, nárazu nebo zřícení letadla s posádkou, jeho částí nebo nákladu, b) laviny, c) vniknutí atmosférických srážek nebo nečistot do budovy, pokud k němu nedošlo vlivem poškození stavebních součástí následkem vichřice nebo krupobití, 2

3 d) působení na věci umístěné na vnější straně budovy (např. nápisy, neonové reklamy, markýzy, anténní systémy, venkovní vedení elektřiny včetně podpůrných konstrukcí), e) působení na věci nacházející se na volném prostranství, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Článek 5 Voda z vodovodního zařízení 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže k věcné škodě došlo vdůsledku působení vody z vodovodních zařízení. Vodou z vodovodních zařízení rozumíme vodu unikající v důsledku poruchy z : a) přiváděcího a odpadního potrubí včetně armatur, b) jiného s ním propojeného zařízení, c) horkovodního nebo parního topení, nebo z klimatizačního zařízení, teplovodních čerpadel nebo solárního systému. Vodní pára je zde považována za vodu. Tekutiny zajišťující přenos tepla jako slané roztoky, oleje, chladicí prostředky jsou rovněž postaveny vodě na roveň. 2. Uvnitř pojištěné budovy se věcnou škodou vdůsledku poškození vodou z vodovodního zařízení rozumí také poškození věci způsobené prasknutím nebo zamrznutím: a) přiváděcího a odpadního potrubí vodovodního systému, b) potrubí horkovodního nebo parního topení, klimatizačního zařízení, teplovodních čerpadel nebo solárního systému, c) potrubí sprinklerových a postřikových hasicích zařízení. Za potrubí ve smyslu odst. 2 písm. a),b),c) tohoto článku se nepovažují součásti topných kotlů, bojlerů, výměníků tepla a obdobných instalovaných zařízení. 3. Za věcnou škodu se bez ohledu na spolupůsobící příčiny nepovažují škody způsobené v důsledku: a) vody při mytí nebo sprchování, vody z otevřených kohoutů, b) zpětného vystoupnutí odpadní vody zveřejného kanalizačního potrubí, c) pronikání spodní vody, působení vlhkosti a plísní, atmosférických srážek, d) vody ze sprinklerových a postřikových hasicích zařízení, e) sesuvu půdy vyjma případ, kdy byl tento sesuv způsoben pojistnou událostí ve smyslu odst. 1 tohoto článku, f) zemětřesení, g) požáru nebo výbuchu. 4. Pojištěný je povinen: a) udržovat vodovodní zařízení v bezvadném stavu, b) v prostorách budovy, které leží pod úrovní přízemního podlaží, zajistit uložení pojištěných věcí minimálně 12 cm nad úrovní podzemního podlaží, c) v chladném období zajistit dostatečné vytápění budovy, kontrolovat pravidelně stav vodovodního zařízení, d) v případě nutnosti uzavřít přívod vody a vypustit potrubí. Článek 6 Výluky z pojištění V návaznosti na ustanovení článků 3až5 těchto všeobecných pojistných podmínek, se pojištění bez ohledu na spolupůsobící příčiny nevztahuje na škody vzniklé vdůsledku: a) válečných událostí, vnitřních nepokojů, stávek, terorismu nebo represívních zásahů státních orgánů, b) jaderné energie, c) úmyslu nebo hrubé nedbalosti pojištěného, jeho zástupce, osoby, kterou pojištěný pověřil péčí o pojištěné věci, nebo ostrahou místa pojištění, osoby pojištěnému blízké, nebo osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným. Článek 7 Škoda vzniklá z přerušení provozu 1. Škodou vzniklou z přerušení provozu vdůsledku věcné škody se rozumí ušlý provozní zisk a vynaložené dále trvající stálé náklady v pojištěném podniku, pokud tento zisk a tyto náklady nemohou být nahospodařeny v důsledku přerušení provozu během doby ručení (dále jen provozní zisk a stálé náklady ). 2. Stálé náklady budou uhrazeny pouze tehdy, pokud jejich další vynakládání je z právního hlediska nutné nebo hospodářsky zdůvodnitelné, a pokud by bez přerušení provozu byly nahospodařeny. 3

4 Pojistitel uzná další vynakládání nájemného a poplatků za pronájem jakožto ekonomicky zdůvodnitelné, jestliže dané platby byly skutečně odvedeny pronajímateli. Vyplácení mezd a platů zaměstnanců, stejně tak i provize a ostatní odměny smluvních zástupců, uzná pojistitel jakožto ekonomicky zdůvodněné, jestliže je to nutné k zachování budoucího provozu podniku. 3. Odpisy z budov, zařízení a strojů budou nahrazeny pouze tehdy, pokud připadají na části pojištěného provozu, které nejsou poškozeny věcnou škodou. 4. Při zjištění škody z přerušení provozu je třeba zohlednit všechny okolnosti, které by příznivě nebo nepříznivě ovlivnily chod a výsledky hospodaření během oceňovacího období, kdyby k přerušení provozu nedošlo. 5. Ekonomické výhody, které vzniknou během doby ručení ( viz. článek 12 ) jako následek přerušení provozu, a rovněž které vyplynou po skončení přerušení provozu, se odpovídajícím způsobem započítají do výše pojistného plnění. 6. Provozní zisk dle odst. 1 je zisk z obratu vyráběného nebo obchodovaného zboží, popřípadě zisk z poskytovaných služeb. Nespadají sem zisky, které nesouvisejí s výrobním, obchodním nebo průmyslovým provozem, např. z finančních operací, obchodů s nemovitostmi. 7. Pojistitel neručí za škody vzniklé přerušením provozu způsobené: a) úředně nařízenými opatřeními omezujícími obnovu a provoz podniku, b) tím, že pojištěný nezajistí včas obnovu nebo opětné pořízení zničených, poškozených nebo ztracených věcí, např. zdůvodu nedostatku finančních prostředků. 8. Mezi stálé náklady dle odst. 1 tohoto článku nepatří náklady, které již při přerušení provozu nenabíhají: a) náklady na suroviny, pomocné a provozní materiály a náklady za odebrané zboží či služby, pokud se nejedná o náklady vynaložené k udržování provozu nebo o nezbytné poplatky za odběr energie, daň zpřidané hodnoty, spotřební daně, vývozní cla, c) přepravné a jiné poplatky za přepravu, pokud není tyto nutné platit na základě přetrvávajících smluvních závazků bez ohledu na obrat zboží, d) pojistné závislé na obratu, licenční a vynálezecké poplatky závislé na obratu, e) náklady, které nesouvisejí s vlastní podnikatelskou činností, např. s kapitálovými obchody nebo obchody s nemovitostmi, f) majetkové sankce (pokuty, penále), které je pojištěný povinen uhradit v důsledku nesplnění nebo porušení svých závazků. Článek 8 Náhrada nákladů na zmírnění škody 1. Náklady, které pojištěný účelně vynaloží k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo ke zmírnění následků pojistné události z přerušení provozu (dále jen náklady ), hradí pojistitel: a) pokud snižují rozsah povinnosti pojistitele plnit, b) pokud je pojištěný podle okolností mohl považovat za potřebné, ale pro jejich naléhavost si nemohl předem vyžádat souhlas pojistitele. V takovém případě musí být pojistitel neprodleně informován oučiněných opatřeních. 2. Pojistitel kromě důvodů stanovených zákonem nehradí náklady, pokud: a) po jejich vynaložení vznikne pojištěnému užitek přesahující pojištěný provozní zisk a stálé náklady, a to především po uplynutí doby ručení, b) spolu s pojistným plněním přesahují stanovenou pojistnou částku, resp. sjednaná maximální odškodnění, s výjimkou případu, kdy byly vynaloženy na pokyn pojistitele. 3. Náklady na zásah hasičů nebo jiných osob, které jsou povinny zasáhnout ve veřejném zájmu, pojistitel nehradí, pokud tyto zasahují ve veřejném zájmu. 4. Pokud je pojištěný v době pojistné události podpojištěn ve smyslu článku 14, sníží pojistitel náhradu nákladů na zmírnění škod ve stejném poměru jako pojistné plnění. To platí i pro náklady uvedené v odst.1 tohoto článku vynaložené na pokyn nebo se souhlasem pojistitele. Článek 9 Místo pojištění 4

5 Místem pojištění je budova, prostory nebo pozemek uvedený v pojistné smlouvě. V případě, kdy je v pojistné smlouvě sjednáno více míst pojištění, vztahuje se pojištění na všechna tato místa pojištění. Článek 10 Vznik pojištění 1. Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy dnem následujícím po dni zaplacení prvého pojistného, není-li dohodnuto jinak. Při placení pojistného prostřednictvím peněžního ústavu nebo pošty je pro vznik pojištění rozhodující den připsání na účet pojistitele nebo den podání na poště při hotovostní platbě. Vyúčtování pojistného obdrží pojistník zároveň s pojistnou smlouvou. 2. Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu, a která je povinna platit pojistné. Osoba pojistníka a pojištěného nemusí být totožná, pojistník může pojistnou smlouvu uzavřít i ve prospěch třetí osoby. Článek 11 Změna a zánik pojištění 1. Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Je-li pojistná smlouva sjednána na dobu jednoho roku a není-li vypovězena nejpozději šest týdnů před jeho uplynutím, prodlužuje se o další rok. Je-li pojistné období kratší než jeden rok, končí pojistná smlouva uplynutím pojistného období. 2. Pojistné období je doba, na niž je pojištění sjednáno. Pokud bylo pojištění sjednáno na dobu jednoho roku a dochází k jeho prodloužení dle odst.1, je pojistným obdobím jeden rok. 3. Pokud pojistník nezaplatí následné pojistné do šesti měsíců od data splatnosti, pojištění zaniká. 4. Pojištění může každý z účastníků vypovědět do dvou měsíců po uzavření pojistné smlouvy, výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne. V takovém případě má pojistitel právo na poměrnou část pojistného, odpovídající délce trvání pojištění. 5. Pojistitel i pojištěný má po každé pojistné události právo smlouvu písemně vypovědět do jednoho měsíce ode dne poskytnutí pojistného plnění nebo jeho odmítnutí. Výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne. 6. Pojištění zanikne rovněž tím, že pojistné za první pojistné období nebo jednorázové pojistné nebylo zaplaceno do tří měsíců anebo pojistné za další pojistné období nebylo zaplaceno do šesti měsíců od jeho splatnosti; tyto lhůty lze dohodou prodloužit. Pojištění zanikne uplynutím příslušné lhůty. Totéž platí, byla-li zaplacena jen část pojistného. 7. Vedle důvodů uvedených v právních předpisech pojištění dále zaniká: a) ukončením činnosti pojištěného, b) zánikem věci sloužící provozu (např. její likvidací, ztrátou, úplným zničením) nebo skončením užívání věci sloužící provozu, c) pokud za jedno pojistné období bylo vyplaceno pojistné plnění do výše sjednané pojistné částky, d) pokud není zaplaceno pojistné do šesti měsíců od data sjednání pojištění, pojistná smlouva se ruší. 8. Změn v pojistné smlouvě lze dosáhnout dohodou účastníků. Dohoda musí být učiněna písemně. Článek 12 Doba ručení 1. Doba ručení je v pojistné smlouvě sjednané období, do jehož konce pojistitel ručí za škodu vzniklou z přerušení provozu. Pokud škoda z přerušení provozu skončí dříve než sjednaná doba ručení (viz. čl. 12, odst. 3), ručí pojistitel za škodu z přerušení provozu jen do okamžiku, od kterého již škoda zpřerušení provozu nevzniká. 2. Počátek doby ručení vzniká dnem vzniku věcné škody v důsledku nebezpečí, která jsou ujednána v pojistné smlouvě 3. Doba ručení činí nejdéle 12 měsíců. Článek 13 Pojistná částka 5

6 1. Pojistná částka vyjadřuje limit plnění a je nejvyšší hranicí plnění pojistitelem. Pojistnou částku stanoví vždy na vlastní odpovědnost pojistník. 2. Pojistná částka je shodná s pojistnou částkou pro movité věci v místě pojištění. Článek 14 Podpojištění, pojištění na první riziko 1. Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota pro pojištění movitých věcí, poskytne pojistitel pojistné plnění, které je k výši škody ve stejném poměru, jako je pojistná částka k pojistné hodnotě pro pojištění movitých věcí. 2. Pojištění na první riziko se sjednává pro ostatní pojistné částky, pokud tak je v pojistné smlouvě ujednáno. Pojistné plnění v tomto případě poskytne pojistitel maximálně do výše pojistných částek stanovených pro příslušné položky. Ustanovení odstavce 1 nebude v tomto případě uplatněno. Článek 15 Výpočet pojistného, Pojistné je stanoveno pevnou finanční částkou nebo sazbou z pojistné částky. Článek 16 Placení pojistného 1. Pojistné se hradí ročně předem. Při sjednání pololetního nebo čtvrtletního placení se účtuje přirážka 3% resp. 5%. Při nezaplacení jedné splátky je pojistitel oprávněn žádat zaplacení pojistného za celé pojistné období včetně úroku z prodlení za každý den. 2. U smluv s dobou pojištění kratší než jeden rok bude za každý započatý měsíc pojištění účtováno 10% ročního pojistného. Od doby trvání pojištění v délce deseti měsíců bude účtováno plné roční pojistné. 3. Nastane-li pojistná událost v době, kdy je pojistník v prodlení s placením běžného pojistného, má pojistitel právo si částku odpovídající dlužnému pojistnému započíst na pojistné plnění. Článek 17 Pojistné plnění 1. V případě vzniku pojistné události pojistitel uhradí maximálně škodu vzniklou přerušením provozu dle článku 7 a náklady dle článku 8. Limity plnění mohou být upraveny ve smluvních ujednáních. 2. Pokud byly ujednány i další pojistné částky dle čl. 14, poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše těchto sjednaných částek. Při vzniku pojistné události se sníží pojistná částka pro příslušnou položku a období o výši vyplaceného plnění. Výše pojistné částky může být na návrh pojistníka a proti doplacení pojistného upravena. Článek 18 Spoluúčast V pojistné smlouvě může být dohodnuto, že se pojištěný podílí na pojistném plnění pevně stanovenou částkou (dále jen spoluúčast). Spoluúčast sjednaná v pojistné smlouvě se odečítá od celkového pojistného plnění, tj. včetně nákladů ve smyslu čl. 8 těchto všeobecných pojistných podmínek. Článek 19 Splatnost plnění Pojistné plnění je splatné do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit. Nemůže-li být šetření skončenodo30dnů potom, kdy se pojistitel dozvěděl o pojistné události z přerušení provozu, poskytne pojištěnému na jeho písemnou žádost přiměřenou zálohu, která bude započtena do celkového plnění. Článek 20 Povinnosti pojištěného 1. Pojištěný je po uzavření pojistné smlouvy, vedle povinností stanovených zákonem, povinen: a) dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy včetně bezpečnostních předpisů 6

7 uvedených ve smluvním ujednání a další povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvě, b) vést průběžně účetnictví, c) zajistit, aby inventury, bilance a výsledky hospodaření podniku za poslední tři účetní roky byly uloženy tak, aby v případě vzniku pojistné události nemohly být zničeny, poškozeny nebo ztraceny v souvislosti svěcnou škodou, d) neprodleně oznámit pojistiteli změnu způsobu nebo druhu podnikatelské činnosti, e) oznámit pojistiteli, že uzavřel další pojištění stejných položek na stejné riziko u jiného pojistitele, a sdělit jeho obchodní název a výši pojistné částky. 2. Pojištěný je dále povinen dbát, aby pojistná událost nenastala a provádět přiměřená opatření k jejímu odvrácení nebo ke zmírnění následků škody, která již nastala a vyžádat si k tomu pokyny pojistitele a postupovat v souladu s nimi. Pokud si pojištěný pro naléhavost opatření nemohl vyžádat souhlas pojistitele předem, musí ho neprodleně informovat o učiněných opatřeních. 3. V případě vzniku pojistné události je pojištěný povinen: a) neprodleně oznámit vznik pojistné události pojistiteli, b) neprodleně oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu, c) neměnit bez souhlasu pojistitele stav vzniklý pojistnou událostí, pokud to není nutné k odvrácení nebo zmírnění následků škody nebo v rozporu s obecným zájmem, d) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným, veškerá šetření potřebná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši a předložit k tomu potřebné podklady a informace. Jedná se především o inventární knihy, účetní závěrky, bilance, výkazy zisků aztrát,daňové doklady a všechny ostatní doklady vázající se k činnosti podniku v běžném obchodním roce a dále za tři předcházející roky. Článek 21 Oprávnění pojistitele Pojistitel je oprávněn pojistné plnění snížit úměrně závažnosti vědomého porušení povinnosti pojištěného uvedených v článku 20, pokud toto porušení: a) mělo vliv na vznik nebo zvětšení následků pojistné události, b) znemožnilo předložení důkazů otom,žeke vzniku škody došlo pojistnou událostí ve smyslu těchto pojistných podmínek. Článek 22 Expertní řízení 1. V případě pojistné události lze dohodnout, že výše pojistného plnění bude stanovena expertním řízením. 2. Pro expertní řízení platí: a) pojištěný i pojistitel jmenují experta do 15 dnů od ohlášení pojistné události pojistiteli a o jeho jmenování neprodleně uvědomí druhou stranu. Expert nesmí mít vůči straně, kterou byl jmenován, žádné obchodní ani pracovněprávní vztahy, případnou námitku proti jmenování experta musí druhá strana vznést před zahájením jeho činnosti. b) experti jmenovaní oběma stranami se ještě před zahájením své činnosti dohodnou na osobě třetího experta s hlasem rozhodujícím pro případ jejich neshody, c) oba experti jmenovaní zúčastněnými stranami zpracují nezávisle na sobě znalecký posudek o sporných otázkách, d) tento znalecký posudek předají oba experti zároveň pojištěnému a pojistiteli, v případě existence rozporů, předá pojistitel oba zpracované posudky určenému expertovi s hlasem rozhodujícím. Tento expert učiní rozhodnutí ve sporných otázkách a toto své rozhodnutí předá pojištěnému i pojistiteli. e) náklady svého experta hradí každá strana, náklady experta s hlasem rozhodujícím pak obě strany rovným dílem. 3. Provedeným řízením expertů nejsou dotčena práva a povinnosti pojištěného a pojistitele upravená právními předpisy. Článek 23 Rozsah zjištění expertů Znalecký posudek musí, pokud se o tom po vzniku škody z přerušení provozu obě strany nedohodnou jinak, obsahovat především následující zjištění: 7

8 a) výpočet zisků a ztrát za předchozí obchodní rok a pro běžný rok až do začátku přerušení provozu, b) zda a jakým způsobem bylo při stanovení výše odškodnění z přerušení provozu přihlíženo k okolnostem, které mají vliv na povinnosti pojistitele plnit. MF ČR dne pod č. j. 323/4064/1994. Článek 24 Soupojištění - vedení 1. U pojištění, na jehož sjednání se podílí více pojistitelů (soupojistitelů), odpovídá za své závazky každý ze soupojistitelů v závislosti na velikosti svého podílu. 2. Ten ze soupojistitelů, který je v pojistné smlouvě stanoven jako vedoucí pojistitel, je oprávněn přijímat oznámení a projevy vůle pojistníka určené všem zúčastněným soupojistitelům. Článek 25 Závěrečná ustanovení 1. Od těchto všeobecných pojistných podmínek je možno se v pojistné smlouvě odchýlit jen v případech v nich uvedených, nebo jen ve prospěch pojištěného. Schváleno Ministerstvem financí pod č.j. 321/84813/1998 dne 3.prosince 1998 súčinností od 1.ledna Eventuální přebytky pojistného využije pojistitel ke zvýhodnění pojištěných vykazujících dlouhodobě příznivý škodní průběh. 3. Pojistná smlouva, jejíž přílohu tvoří tyto všeobecné pojistné podmínky, se v otázkách účinnosti, výkladu a provádění řídí právem České republiky. To platí rovněž pro pojištěná rizika v zahraničí. Článek 26 Účinnost, přechodná ustanovení 1. Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dne Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených do všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění podnikatelů pro případ přerušení provozu v důsledku požáru, úderu blesku, výbuchu a nárazu nebo zřícení letadla a následkem vybraných rizik schválených 8

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 488 125 125 Doplňkové pojistné podmínky pro balíčkové komplexní podnikatelů

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITOSTI DPPON1 O 1/01 O B S A H Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Všeobecné pojistné podmínky. pro pojištění strojů a zařízení

Všeobecné pojistné podmínky. pro pojištění strojů a zařízení Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění strojů a zařízení Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění strojů a zařízení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro smluvní pojištění právnických a fyzických osob,

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištení podnikatelu pro prípad poškození veci

Všeobecné pojistné podmínky Pojištení podnikatelu pro prípad poškození veci Všeobecné pojistné podmínky Pojištení podnikatelu pro prípad poškození veci Úvodní ustanovení 1. Pro smluvní pojištení podnikatelu, tj. právnických a fyzických osob podnikajících ve smyslu obchodního zákoníku,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, které sjednává

Více

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11)

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

KOMPLEXNÍ PROGRAM POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY

KOMPLEXNÍ PROGRAM POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY Allianz podmínky 26.2.2003 15:48 Stránka 1 KOMPLEXNÍ PROGRAM POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 02/01/2003 OBSAH Část A Všeobecné pojistné podmínky I. OBECNÁ ČÁST..........................................................................

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Všeobecné pojistné podmínky. pro pojištění elektroniky

Všeobecné pojistné podmínky. pro pojištění elektroniky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění elektroniky Schváleno Ministerstvem financí pod č.j. 321 / 7063 / 1999 dne 4. února 1999 súčinností od 1. března 1999 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pozměňovací

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA,

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, akciová společnost VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU PODNIKATELŮ schválené Ministerstvem financí pod č.j. 321/66002/1996, dne 11.10. 1996 Obsah

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č.

Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č. Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č. Statutární město Kladno nám.starosty Pavla 44, 272 52 Kladno IČ : 00234516 zastoupené na základě mandátní smlouvy SBF Kladno s.r.o. zapsána u Městského soudu

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

pro pojištení rizika nezaplacení pohledávek z dodání zboží nebo služeb (GA-MSP) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pro pojištení rizika nezaplacení pohledávek z dodání zboží nebo služeb (GA-MSP) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bonus pro pojištení rizika nezaplacení pohledávek z dodání zboží nebo služeb (GA-MSP) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Allianz pojišťovna, a. s. T.Č. 292.03/01.01.2014 Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Dále uvedené doložky budou součástí pojistné smlouvy jako smluvní ujednání a mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, standardizovaných

Více

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 PROCES SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚČTOVACÍCH ÚDAJŮ A VÝPOČTU CEN 2 3 POSTUP VYÚČTOVÁNÍ 2 4 SPORY TÝKAJÍCÍ SE VYÚČTOVÁNÍ 4 5 PLACENÍ 5 1 Úvod

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ VĚCI ŽIVELNÍ UDÁLOSTÍ DPPŽU1 MP 1/03 OBSAH

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku T. č. 291.01 / 01.2005 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění upravuje

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-007-14 ze dne 1.12.2014 Smlouva o poskytování právních služeb Rada městské části 1. schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi městskou

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: , Praha 10 IČ: Milanem Wenzlem, starostou

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: , Praha 10 IČ: Milanem Wenzlem, starostou PŘÍKAZNÍ SMLOUVA mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: 109 00, Praha 10 IČ: 002 31 355 DIČ: CZ00231355 Milanem Wenzlem, starostou (dále jen příkazce ) na straně jedné a

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto Všeobecné pojistné podmínky EU 8642/1/E Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-159-021-14 ze dne 27.5.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městskou částí Praha 12 a společností Linkin Invest

Více